+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Ojedinělý soubor remízů a solitérních stromů na západním svahu Zámeckého vrchu v Lysé nad Labem.

 

Obec  Lysá nad Labem
Katastrální území  Lysá nad Labem
Parcelní čísla pozemků  2391/6 (2391/6; 2452/2 dle PK); 2420 (2419, 2420, 2421 dle PK); 2436/1;2437 (2437, 2438, 2439, 3463/2, 2454, 2455,2417 dle PK); 2449 (2381; 2384/1,2; 2388; 2391/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 2402/12, 13, 16, 23; 2409; 2410/1, 2, 3; 2411; 2412; 2413; 2414; 2415/2; 2416/2; 2422/3; 2441; 2442; 2443/1, 2, 3, 4, 5; 2445; 2446; 2449; 2450; 2451/1,2; 2452/1,3; dle PK); 2453/1 (2453/1,3; 2458; 2459, 2460, 2462, 2465; 2470/4,10; 2471/1, 2, 3, 4, 5; 2477/1, 2; 3376/1 dle PK); 2453/2 (2453/2 dle PK); 2453/3 (2462, 2464, 2465 dle PK), 2453/4; 2453/5 (2470/9 dle PK) 2453/6; 2453/7; 2453/8 (2470/6 dle PK); 2453/9 (2470/3 dle PK); 2453/10; 2456 (2456 dle PK); 2464 (2464 dle PK); 2467/1; 2470/12 (2465, 2470/1, 2467); 3461/1; 3461/2; 3463/3; 3575/2; 3575/3; 3576/1; 3576/3; 3576/4; 3576/5
Údaje o vyhlášení  5. 3. 2004 - potvrzení registrace VKP MěÚ Lysá nad Labem, odbor ŽP, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Popis lokality  Registrovaný VKP (trvalé travní porosty, zbytky starých ovocných sadů, remízy, polní cesty a  zemědělsky obhospodařované pozemky) se nachází na západním svahu Zámeckého vrchu v k. ú. Lysá nad Labem. Zámecký vrch vystupuje do výšky 220 m.n.m. nad plochou polabskou krajinu
Charakter výskytu  Zemědělsky obhospodařované pozemky, trvalé travní plochy a zbytky remízů a ovocných stromů voří spolu se zámkem a historicky dochovanou zástavbou města významnou krajinnou dominantu
Plocha VKP  40 ha
Stav  Zemědělsky obhospodařované pozemky
Datum popisu  únor 2009
Zdůvodnění ochrany  Morfologicky významná část Polabí, která se velmi výrazně uplatňuje v blízkých i dálkových pohledech. Spolu s Viničkami, Semickou a Přerovskou hůrou tvoří typický ráz Polabí v okolí Lysé nad Labem. Specifické podmínky v okolí předurčily Zámecký vrch k osídlení již v dávné historii (neolit). Na původní osídlení navazovala ve středověku rozptýlená zástavba, která v době baroka vyvrcholila výstavbou kláštera, zámku a zámeckého parku. Historická zástavba s velmi příznivým měřítkem v kombinaci se zbytky ovocných sadů, remízů a kulturní krajinou je v prostředí středních Čech již unikátní. Navíc lokalita Za zámkem bezprostředně navazuje na zámecký park v Lysé nad Labem. Registrované remízy, polní cesty s doprovodnou zelení a trvalé travní porosty jsou v oblasti intenzivně zemědělsky využívané krajině ekologicko stabilizačním prvkem. Ekologickou důležitost místa potvrzuje i při hranici VKP vedoucí lokální biokoridor spojující Národní přírodní rezervaci Hrabanovská černava s Nadregionálním biokoridorem Labe. Tyto plochy jsou velmi důležité zejména z důvodů migrace drobných organismů ve volné krajině a současně poskytují úkryt i větším živočichům. Další nespornou ekologickou a krajinářskou hodnotu mají a budou mít po řádně provedené rekultivaci plochy bývalého lomu nad oběma cihelnami.
Zpracovatel Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.