+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Dominantní svědecký vrch nad obcí Přerov nad Labem.

 

Obec  Přerov nad Labem
Katastrální území  Přerov nad Labem
Parcelní čísla pozemků  1341/19 (dle pozemkového katastru č. 1340; 1341); 1347/2 (dle PK č. 1342; 1347/1,2); 1360/6; 1361 (dle PK č. 1354; 1360/1,2,3,4,5,8; 1361;  1367); 1365/1; 1365/4; 1365/5 (dle PK č. 1360/7,9; 1362; 1363; 1364/2);1365/14; 1365/18; 1366/1 (dle PK č. 1366; 1369); 1366/4 (dle PK č. 1358; 1362; 1363); 1366/5; 1400 (dle PK č. 1376; 1382; 1383; 1386; 1387; 1390; 1394; 1395; 1400; 1401; 1408; 1409; 1411/2); 1412/1 (dle PK č. 1358; 1359); 1898/1 (dle PK č. 1898)
Údaje o vyhlášení  25. 2. 2005 - rozhodnutí o registraci VKP MěÚ Lysá nad Labem, odbor ŽP, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Popis lokality  Registrovaný VKP (trvalé travní porosty, zbytky starých ovocných sadů, remízy, polní cesty a  zemědělsky obhospodařované pozemky) se nachází na jižním svahu Přerovské hůry v k. ú. Přerov nad Labem. Svědecký vrch vystupuje do výšky 230 m.n.m. nad plochou polabskou krajinu.
Charakter výskytu  Jižní výslunné stráně se zbytky zemních teras po dřívějších ovocných sadech, zbytky sadů ještě patrné, vlivem sukcese stráně postupně zarůstají teplomilnou vegetací. Na temeni hůry se nachází pole, které není zahrnuto do VKP.
Plocha VKP  12,1 ha
Stav  jižní stráň postupně zarůstají náletovými dřevinami
Datum popisu  únor 2009
Zdůvodnění ochrany  Jedná se o geomorfologicky významnou část Polabí, která se svou nadmořskou výškou 230 m.n.m. velmi výrazně uplatňuje v blízkých i dálkových pohledech. Svou zelenou hmotou vystupuje nad obhospodařovanými zemědělskými pozemky z ploché polabské krajiny a vytváří v krajině dominantu. Spolu se Semickou a Břístevskou hůrou tvoří typický ráz Polabí v okolí Lysé nad Labem a Českého Brodu. Mimo své krajinné uplatnění je Přerovská hůra pozoruhodná i z ekologického hlediska. Jedná o tzv. „svědecký slínovcový kopec", který má typické stanovištní podmínky, v rámci Polabí zcela unikátní. Na registrované ploše byl zjištěn výskyt tzv. „naturových" biotopů (uvedených ve směrnici č. 92/43/EHS), a to T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky, T3.3D - Úzkolisté trávníky bez výskytu vstavačovitých a T3.4D - Širokolisté suché trávníky bez výskytu vstavačovitých. Nejvýznamnější druhy se vyskytují na strmých svazích.
Zpracovatel Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.