+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zámecký park v Lysé nad Labem je pozoruhodný nejen po své ekologické stránce, ale především v rámci vývoje zahradního umění. Z tohoto důvodu je park také prohlášen nemovitou kulturní památkou.

 

Obec  Lysá nad Labem
Katastrální území  Lysá nad Labem
Parcelní čísla pozemků  4/1; 6/1; 6/2; 6/8; 6/9; 6/10; 6/11; 19; 21 v k. ú. Lysá nad Labem
Údaje o vyhlášení  21. 1. 2009 - rozhodnutí o registraci ŽP/3/30/09/Sv/OP, MěÚ Lysá nad Labem, odbor ŽP, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Popis lokality  Registrovaný VKP se nachází na temeni Zámeckého vrchu ve výšce 220 m n. m. Dominantou vrchu je budova zámku a kláštera, park však tvoří horizont zámeckého vrchu a nechává tak dominantám vyniknout. Je ohraničen kamennou zdí, skládá se ze dvou částí - formální a přírodně krajinářské. Formální část je tvořena převážně tvarovanými živými ploty, přírodně krajinářská je složena ze stromových skupin, lesoparku a travnatých ploch.
Charakter výskytu  Park obklopující budovu zámku
Plocha VKP  19,63 ha     
Stav  Udržovaný park, nemovitá kulturní památka
Datum popisu  únor 2009
Zdůvodnění ochrany  Zámecký park v Lysé nad Labem je svou celou rozlohou 21 ha a umístěním na temeni Zámeckého vrchu (220 m n. m.) výraznou krajinnou dominantou. Spolu s architektonickými dominantami objektů zámku, bývalého kláštera bosých augustiniánů a kostela sv. Jana Křtitele vytváří jedinečné panorama, které je pro krajinný ráz středního Polabí určující. Zámecký park byl registrován i z hlediska biologického, neboť v parku je nezanedbatelné množství dřevin i travnatých ploch, které poskytuje životní prostředí řadě druhů organismů včetně zvláště chráněných. Zámecký park spolu s již registrovaným VKP Za zámkem tvoří ucelenou a z krajinářského hlediska jedinečnou plochu. Scelení má za cíl ujednotit přístup vlastníků pozemků k péči o plochu VKP. Zámecký park je kulturní památkou chráněnou státem zapsanou pod č. 1868/4 v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Od 1. 9. 2003 je zámecký park součástí Městské památkové zóny (MPZ) dle vyhlášky Ministerstva kultur ČR č. 108/2003 ze dne 1. 4. 2003. Historický vývoj zámeckého parku, který má vliv i na registraci VKP, byl zahájen v poslední čtvrtině 19. století za barona Bedřicha Leitenberga. Tento vlastník panství oslovil předního evropského krajinného architekta Eduarda Petzolda ve věci návrhu a úpravy přírodně krajinářské části parku a okolí zámku. Petzold využíval k propojení parku s krajinou i okolní dominanty např. věž kostela či vrchy na západní straně zámeckého parku. Z tohoto důvodu bylo v západním obvodovém plášti parku projektováno několik průhledů do volné krajiny, které jsou však nyní vlivem zanedbanosti parku zarostlé, přesto jsou dobře patrné v porostech. Jelikož je zámecký park kulturní památkou v MPZ, je důvod předpokládat, že v brzké době dojde k jeho stylové obnově v duchu úpravy architekta Petzolda.
Zpracovatel Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.