+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Plocha bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá se v některých místech (především severně od Milovic) dochovala se zajímavými zbytky původní přírody.

 

Obec  Milovice
Katastrální území  Milovice
Parcelní čísla pozemků  1689; 1690; 1692; 1693; 1694; 1695; 1696;  1699; 1700; 1701; 1702; 1745
Údaje o vyhlášení  9. 12. 2002 - potvrzení registrace VKP OkÚ Nymburk, referát ŽP, Nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
Popis lokality  Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice-Mladá je situován severně od města Milovice. Celý areál se skládá z lesních porostů a travnatých ploch v různém stupni sukcese. Původně bylo území součástí katastrálního území obce Mladá. Od roku 1904 je plocha využívána pro vojenské účely.
Charakter výskytu Lesní porosty s travnatými plochami na přechodu města do volné krajiny, překračuje hranici okresů Nymburk a Mladá Boleslav
Plocha VKP  395 ha
Stav  -
Datum popisu  -
Zdůvodnění ochrany  V souvislosti s využíváním tohoto území jako vojenského prostou po dobu cca 100 let bylo přírodní prostředí ovlivněno mnohaletou absencí klasického zemědělského hospodaření, jejímž výsledkem byl vznik unikátního antropogenně podmíněného prostředí. V krajině se vyvinula unikátní vřesoviště s výskytem některých významných druhů rostlin jako je nahoprutka písečná (Teesdalie nudiculic) a živočichů (svižníků, střevlíčci, vrubounovití, motýli aj.). Nejcennější částí jsou teplomilné ovsíkové louky zejména svazu Bromion erecti. Celkově bylo na území zaznamenáno na 300 druhů vyšších cévnatých rostlin, z nichž např. hořeček nahořklý (Gentianella amarella), hořec křížatý (Gentiana cruciata), sasanka lesní (Anemone sylvestris), kozinec dánský (Astragalus danicus) a divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) jsou chráněny vyhláškou MŽp ČR č. 395/1992 Sb. jako druhy silně ohrožené a ohrožené. Další zjištěné druhy např. kostřava písečná (Festuca psamophilla), nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis), snědek chocholičnatý (Ornitogalum umbellatum), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), růže galská (Rosa gallica), svízel severní (Galium boreale) jsou uváděny v černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR v kategorii kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. V zoologickém kontextu představuje lokalita jednoznačné refugium pro reprodukci zvláště chráněných druhů živočichů. V prostoru lesních mokřadů a v zatopené pískovně Mýtko (pozemek parc. č. 1694 a 1695) je potvrzen výskyt několika kriticky ohrožených druhů živočichů např. listonoh lesní (Triops cancriformis), žábronožky (Anostraca spp.), ropucha krátkonohá (Bufo calamita), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), čolek velký (Triturus cristatus) a silně ohrožených druhů např. skokan štíhlý (Rana dalmatica) a čolek obecný (Triturus ulgaris). Dále je na lokalitě potvrzen výskyt brouka z čeledi vrubounivitých (Amphimalon ruficorne) - jediná lokalita v ČR, kriticky ohrožený druh modráska hořcového (Maculinea alcon) a ohrožené druhy brouků např. zlatohlávek chlupatý (Tropinota hirta) nebo chrobák ozbrojený (Odontaeus armiger). Na lučních pozemcích trvale hnízdí kriticky ohrožený strnad luční (Miliaria calandra), z ohrožených druhů pak moták pochop, bramborníček hnědý, strakapoud prostřední, ťuhýk obecný a ťuhýk šedý. V sušších stanovištích se po celém území vyskytují silně ohrožené druhy plazů např., ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka hladká (Corenella austriaca). Další zajímavostí lokality je dochovaný soubor ovocných stromů. Jedná se o staré krajové odrůdy jabloní a hrušní, které pocházejí z původní obce Mladá. Naleznete zde odrůdu jabloně Hlohovské letní a odrůdy hrušní Špinka, Solnička. Stromy jsou cca 100 let staré.
Zpracovatel Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.