+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Unikáteně dochovaná luční společenstva nedaleko od závodiště v Lysé nad Labem byla nalezena v rámci mapování ČR pro soustavu NATURA 2000.

 

Obec  Lysá nad Labem
Katastrální území  Lysá nad Labem
Parcelní čísla pozemků  2077/4
Údaje o vyhlášení  17.6.2009 - rozhodnutí o registraci, právní moc 14. 7. 2009 MěÚ Lysá nad Labem, odbor ŽP, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Popis lokality  Louka východně od závodiště představuje spolu s nedalekou NPR Hrabanovská černava významný relikt kdysi plošně rozsáhlejších vápnitých slatin charakteristických pro nivu Mlynaříce a Polabí.
Charakter výskytu  extenzivně obhospodařovaná louka mezi železniční tratí Lysá nad Labem - Dvorce a závodištěm
Plocha VKP  3,25 ha
Stav  louka postupně zarůstající náletovými dřevinami
Datum popisu  červen 2009
Zdůvodnění ochrany  V nivě potoka Mlynaříce při západním okraji Lysé nad Labem mezi železničními tratěmi a dostihovým závodištěm se nachází přírodovědecky hodnotná louka s cennými rostlinnými společenstvy a výskytem několika významných druhů rostlin. Pro tuto louku je charakteristická velice zajímavá a druhově pestrá vegetace tzv. střídavě vlhkých bezkolencových luk svazu Molinion s prvky vzácné a reliktní vegetace vápnitých slatin svazu Caricion davallianae. na sušších místech přecházejí bezkolencové louky do tzv. širokolistých suchých trávníků svazu Bromion. na nejvlhčích místech se potom vyskytuje vegetace zařaditelná k vlhkým pcháčovým loukám svazu Calthion palustris. Podloží území budují turonské slínité prachovce lokálně překrytý pleistocénními říčními písky s drobnými akumulacemi vápnitých slatin. Reliéf je jen mírně zvlněný s malými převýšeními. Nejvýznamnějším rostlinným druhem lokality je pěchava slatinná (Sesleria uliginosa) - druh kriticky ohrožený (§ 1) dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., jejíž populace se vyskytuje v severovýchodní části lokality. Z dalších chráněných druhů se lze setkat se vstavačem májovým (Dactylorhiza majalis) - druh ohrožený (§ 3) a drobnou kapradinou hadím jazykem obecným (Ophioglossum vulgatum) (§ 3). Z dalších typických druhů se zde vyskytují např. len počistivý (Linum catharticum), svízel severní (Galium boreale), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), koromáč olešníkový (Salium silaus), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), ostřice chabá (Carex flacca) nebo ostřice plstnatá (Carex tomentosa). Dominantními druhy travin jsou bezkolenec (Molinia sp.) a sveřep vzpřímený (Bromus erectus). Při podrobnějších průzkumech je pravděpodobné potvrzení výskytu i dalších významných druhů rostlin. „Louka u závodiště" představuje polu s nedalekou NPR Hrabanovská černava významný relikt kdysi plošně rozsáhlejších vápnitých slatin charakteristických pro nivu Mlynaříce a Polabí.
Zpracovatel Ing. Stanislav Svoboda
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.