+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Do doplňkového pytlového sběru tříděného odpadu se může zapojit fyzická osoba včetně nezletilých osob, která je poplatníkem místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Uvedený sběr spočívá ve třídění papíru, PET lahví a směsného plastu do plastových pytlů, které se označí čárovým kódem, ten identifikuje poplatníka a tříděnou komoditu. Pytle jsou v předem daných termínech sváženy z prostor určených pro svoz směsného komunálního odpadu (popelnic, kontejnerů na směsný komunální odpad)). Lze je umístit i do Sběrného dvora v Lysé nad Labem. V případě zjištění nežádoucích příměsí ve tříděném odpadu nebude daný pytel s čárovým kódem načten a započten.
Poplatníkům, kteří se zaregistrují do doplňkového pytlového sběru tříděného odpadu, je poskytována finanční úleva z místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

Výše úlevy je stanovena takto:
a) za každý 1 kg vytříděného papíru se sazba poplatku snižuje o 2,- Kč,
b) za každý 1 kg vytříděných PET lahví se sazba poplatku snižuje o 2,- Kč,
c) za každý 1 kg vytříděného směsného plastu se sazba poplatku snižuje o 2,- Kč.

Načítání úlevy probíhá celoročně (rozhodným obdobím je vždy období dvanácti měsíců a rozumí se jím období od listopadu jednoho roku do října následujícího roku), načítaná úleva je poskytnuta v roce následujícím, a to pouze do výše sazby poplatku. Pokud úleva přesáhne v průběhu rozhodného období sazbu poplatku, je možné zaregistrovat do pytlového sběru tříděného odpadu další členy domácnosti (poplatníky).
Úleva je na konkrétního poplatníka a nelze ji převádět na další poplatníky ani ji odečíst z celkové poplatkové povinnosti domácnosti. Výši úlevy si kontroluje a hlídá účastník sám.

Výsledky pytlového sběru tříděného odpadu jsou měsíčně zveřejňovány na webových stránkách Města Lysá nad Labem.
Pro zapojení do tohoto systému je třeba se zaregistrovat na MěÚ Lysá nad Labem, odbor správy majetku, kancelář č. 219, kde budou danému poplatníkovi vydány čárové kódy a plastové pytle.

Upozornění:
U nově zaregistrovaných poplatníků se pytle odevzdané v měsíci registrace načtou do výsledků třídění měsíce následujícího po měsíci registrace. Např. poplatník se zaregistruje dne 3.1.2020, dva pytle odevzdá 25.1.2020. Tyto dva pytle budou načteny a promítnuty až ve výsledcích za únor 2020.


Co patří a nepatří do pytlů na tříděný odpad?

PAPÍR

Do pytlů patří:                                                                                
- reklamní letáky                                                                                                       
- noviny a časopisy
- knihy zbavené desek
- katalogy
- lepenky a kartónové krabice
- čisté papírové sáčky a obaly
- čistý obalový papír

Do pytlů nepatří:
- voskovaný a uhlový papír
- papír potažený folií
- mastný, mokrý nebo jinak znečištěný papír
- požité pleny a hygienické potřeby
- papírové obaly od stavebních materiálů
- obaly od vajíček
- celé svazky knih


SMĚSNÝ PLAST

Do pytlů patří:
- čisté plastové nádoby a obaly
- PET láhve
- plastové sáčky, složky a fólie
- čisté kelímky od jogurtů, krémů a tuků

Do pytlů nepatří:
- znečištěné plastové obaly
- novodurové trubky, PVC
- obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
- pěnový polystyren
- nápojové kartony


PET LAHVE

Do pytlů patří:
- sešlapané plastové lahve od nápojů

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.