+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Do doplňkového pytlového sběru tříděného odpadu se může zapojit fyzická osoba včetně nezletilých osob, která je poplatníkem místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města Lysá nad Labem. Uvedený sběr spočívá ve třídění papíru, PET lahví a směsného plastu do plastových pytlů, které se označí QR kódem, ten identifikuje poplatníka a tříděnou komoditu. QR kódy jsou platné i v následujících letech, nejsou časově omezené. Pytle jsou v předem daných termínech (viz webové stránky města Lysá nad Labem) sváženy z prostor určených pro svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad). Pytle lze umístit i do sběrného dvora v Lysé nad Labem, Ke Vrutici 1738. V případě zjištění nežádoucích příměsí ve tříděném odpadu nebude daný pytel s QR kódem načten a započten. Započten nebude ani pytel, který má roztržený, zmačkaný či jinak poškozený QR kód. Pozor na přelepování kódu průhlednou lepící páskou, při kterém často dochází ke zmačkání kódu.

Poplatníkům, kteří se zaregistrují do doplňkového pytlového sběru tříděného odpadu, je poskytována finanční úleva z místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

Výše úlevy je stanovena takto:

 • za každý 1 kg vytříděného papíru se sazba poplatku snižuje o 2,- Kč,

 • za každý 1 kg vytříděných PET lahví se sazba poplatku snižuje o 2,- Kč,

 • za každý 1 kg vytříděného směsného plastu se sazba poplatku snižuje o 2,- Kč.

Načítání úlevy probíhá 12 po sobě jdoucích měsíců od listopadu jednoho roku do října následujícího roku. Výsledná úleva je poskytnuta v roce následujícím, a to pouze do výše sazby poplatku. Pokud poplatník přesáhne v průběhu rozhodného období sazbu poplatku, je možné zaregistrovat do pytlového sběru tříděného odpadu další členy domácnosti (poplatníky). Úleva je na konkrétního poplatníka a nelze ji převádět na další poplatníky ani ji odečíst z celkové poplatkové povinnosti domácnosti. Výši úlevy si kontroluje a hlídá účastník sám. Výsledky pytlového sběru tříděného odpadu lze sledovat průběžně na webové stránce www.chytreodpady.cz po zadání přihlašovacího jména a hesla.
Pro zapojení do tohoto systému je třeba se zaregistrovat na MěÚ Lysá nad Labem, odbor správy majetku, kancelář č. 219, kde budou danému poplatníkovi vydány QR kódy, plastové pytle a přihlašovací údaje k nahlížení do systému. V případě, že se poplatník nemůže ze závažných důvodů dostavit k převzetí přihlašovacích údajů osobně, lze zmocnit jinou osobu. Plná moc nemusí být úředně ověřená.


Co patří a nepatří do pytlů na tříděný odpad?

PAPÍR

Do pytlů patří:

 • reklamní letáky
 • noviny a časopisy
 • knihy zbavené desek
 • katalogy
 • lepenky a kartónové krabice
 • čisté papírové sáčky a obaly
 • čistý obalový papír
 • obaly od vajíček
Do pytlů nepatří:
 • voskovaný a uhlový papír
 • papír potažený folií
 • mastný, mokrý nebo jinak znečištěný papír
 • použité pleny a hygienické potřeby
 • papírové obaly od stavebních materiálů
 • celé svazky knih

SMĚSNÝ PLAST


Do pytlů patří:
 • čisté plastové nádoby a obaly
 • PET láhve
 • plastové sáčky, složky a fólie
 • čisté kelímky od jogurtů, krémů a tuků

Do pytlů nepatří:
 • znečištěné plastové obaly
 • novodurové trubky, PVC
 • obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
 • pěnový polystyren
 • nápojové kartony

PET LAHVE

Do pytlů patří:
 • sešlapané plastové lahve od nápojů

 

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.