+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
ZÁKLADNÍ INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

KDO JE POPLATNÍKEM
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku. Povinnost ohlásit výše uvedený údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba je povinna ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je fyzická osoba povinna ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek zanikla.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

VÝŠE POPLATKU
1. Poplatek pro poplatníka přihlášeného v obci je ve výši 780,- Kč.
2. Pro poplatníka, který v daném kalendářním roce dovrší 65 let a více a který v daném kalendářním roce dovrší 6 let a méně, je poplatek stanoven ve výši 540,- Kč.
3. Poplatek pro poplatníka, který má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba je ve výši 780,- Kč na rok, a to bez rozdílu věku.

V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění zakládajících nárok na osvobození v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

SPLATNOST POPLATKU
Poplatek je splatný nejpozději k 30.6. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Změny není nutné ohlašovat u údajů, jejichž změnu může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.

OSVOBOZENÍ
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která
a) je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
d) je ve výkonu trestu odnětí svobody, respektive ve výkonu vyšetřovací vazby po dobu delší než 9 po sobě jdoucích měsíců v roce,
e) prokazatelně pobývá v zahraničí déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v roce.
Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození v této lhůtě, nárok na osvobození zaniká.

NAVÝŠENÍ POPLATKU
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.


ODPOVĚDNOST ZA ZAPLACENÍ POPLATKU
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

INFORMACE K ÚHRADĚ POPLATKU
Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá nad Labem nebo bankovním převodem na účet č. 127838126/0300, při této platbě je nutné uvést variabilní symbol poplatníka, který vám sdělí paní Plachá, odbor správy majetku, tel. 325510235, e-mail: lenka.placha@mestolysa.cz. Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci poplatníka.
Lze využít i možnosti úhrady prostřednictvím služby SIPO. V tomto případě je nutné sdělit spojové číslo a označit poplatníky, kterých se to týká osobně v kanceláři č.219 nebo na e-mail: lenka.placha@mestolysa.cz.

INFORMACE K VRACENÍ VRATITELNÉHO PŘEPLATKU
V souladu s § 155a odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád lze vrátit vratitelný přeplatek vzniklý na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-žívání a odstraňování komunálních odpadů v hotovosti, pokud jeho výše nepřesahuje 1000 Kč.
Vratitelný přeplatek bude vrácen na základě písemné žádosti poplatníka, jemuž vratitelný pře-platek vznikl.


Odbor správy majetku
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.