+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Rozpracované varianty dle doporučení studie VÚV T.G.Masaryka

 

Dle studie bylo doporučeno dále rozpracovat pět variant pro připojení nového zdroje pitné vody pro město, který by řešil zásobování pitnou vodou z hlediska dlouhodobé perspektivy. Závěry u vybraných variant jsou následující:

Varianta posílení či diverzifikace zdrojů mělké zvodně

·         RnDr. Milošem Mikolandou proveden Hydrogeologický průzkum okolí jímacího území zahrnujícího zaměření hladin podzemních vod mělké zvodně, krátkodobé čerpací pokusy s odběry vzorků na obsah dusičnanů a jejich vyhodnocení. -> Zjištěn zdroj šíření dusičnanů, směr proudění vody do jímacího území, negativní korelace vůči srážkám. (dohledatelné na webu města)

·         Dle RnDr. Václava Dubánka, odborníka na vodní hospodářství a ekologii je vzhledem ke koncentraci nežádoucích látek problematické využívat mělkou zvodeň pro zásobování pitnou vodou v celém okrese Nymburk.

           Cena připojení nového zdroje: nelze určit

           Ideální možný termín využití nového zdroje: nelze určit

Doporučení: Tuto variantu dále nerozvíjet

Varianta posílení zdroje z bazální křídové zvodně

·         Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu, společných zkušeností RnDr. V. Dubánka a RnDr. M Mikolandy, kteří disponují v oblasti vodního hospodářství odbornými znalostmi vč. znalosti okolí jímacího území z realizovaných projektů bylo navrženo následující:

·         V lokalitě stávajícího jímacího území provést geofyzikální průzkum pomocí zkušebního vrtu do Cenomanské zvodně na hranici prvního ochranného pásma v největší možné vzdálenosti od stávajícího hlubokého vrtu.

   V případě úspěšného výsledku lze očekávat přidanou hodnotu vrtu cca 3l/s, což je při  

   průměrné spotřebě 100 l / 1 osoba / 1 den asi 2,5 tis. obyvatel

   Cena připojení nového zdroje: asi 10,5 mil. Kč, z toho:

·         0,5 mil. Kč průzkumný vrt + vyhodnocení

·         1,5 mil. Kč vystrojení nového vrtu

·         8,5 mil. Kč stavební úpravy a rozšíření kapacit stávající úpravny vody

·         Dále je třeba počítat s investicemi na rozšíření kapacity stávajícího vodojemu

Ideální možný termín využití nového zdroje: r. 2018

·         2016 - průzkum

·         2017 - PD + povolení

·         2018 - realizace + spuštění

Doporučení:

1.      Provést průzkumný vrt v jímacím území v r. 2016, postupovat dle výsledků měření.

2.      Vstoupit do jednání s VaK Nymburk o odkupu prameniště v Litoli, kde by bylo v budoucnosti možné vystrojit další vrt Cenomanské zvodně. Důležité z hlediska strategie vlastní nezávislosti na zdrojích pitné vody a relativní jednoduchosti s připojením z hlediska existující infrastruktury.

Varianta posílení zdroje z hlubokého vrtu Kovona

·         Kovona a.s., majitel vrtu, má v současné době zažádáno o likvidaci vrtu z důvodu jeho přetoku.

·         Na základě doporučení studie VÚV Ing. M. Fárikem provedeny čerpací zkoušky s výsledkem:

· Vydatnost vrtu 3s/l, z toho asi 0,5 s/l by využíval majitel vrtu.

· Data na webu města.

             Cena připojení nového zdroje: cca 20 mil. Kč, z toho:

·   20 mil. Kč vybudování nové infrastruktury vč. stavebních úprav a nové úpravny vody i čerpací stanice

·   Lze očekávat další výdaje v rámci řešení a vyrovnání majetkoprávních vztahů

  Ideální možný termín využití nového zdroje: r. 2018

·   2016 - 2017 řešení majetkoprávních vztahů, PD + povolení

·   2018 - realizace + spuštění

Doporučení: Tuto variantu dále nerozvíjet.

Varianta posílení zdroje z hlubokého vrtu na druhém břehu Labe

·         S tímto zkušebním vrtem v Cenomanské zvodni je po rozšíření počítáno jako hlavním zdrojem projektu skupinového vodovodu některých obcí Mikroregionu Polabí d.s.o.

·         Budoucí vydatnost vrtu cca 3s/l pro celý projekt, tzn. veškeré napojené obyvatele všech zúčastněných obcí. Pro využití pro obyvatele Lysé nad Labem by dle předpokladů zbýval max. 1 l/s, což je cca 800 obyvatel při průměrné spotřebě.

 

Cena připojení nového zdroje: asi 130 mil. Kč na celý projekt

·         náklady by byly rozpočítány mezi zapojené obce: Bříství, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Lysá.

Ideální možný termín využití nového zdroje: Je vydáno stavební povolení. Přerov nad Labem v minulosti přestal projekt podporovat, nyní uvažuje, že by se opět k projektu připojil. Některé zapojené obce však zahájily jednání s připojením prostřednictvím VaK Nymburk, budoucnost projektu je tak nejistá. V blízké budoucnosti je realizace nepravděpodobná. Přesný termín možného připojení tak nelze odhadnout.

Doporučení: Tuto variantu dále rozvíjet, ale považovat ji pouze za záložní, ne však strategický zdroj pitné vody pro město.

Varianta napojení na okolní vodárenské zdroje

·         Jediná současná možnost napojení na jiného dodavatele existuje ve variantě s VaK Mladá Boleslav a.s. a VaK Nymburk a.s. Tuto variantu oslovené subjekty považují za ekonomicky nerentabilní pro dodavatele i odběratele. Vzhledem k výši investic pohybujících se v řádech desítek milionů a složitým majetkoprávním vztahům z hlediska budování infrastruktury odmítli cenovou nabídku zpracovat – bylo doporučením studie VÚV.

·         RnDr. M Mikolanda a RnDr. V. Dubánek k této variantě uvedli, že město disponuje velmi kvalitním zdrojem a možnostmi pro vybudování vlastních zdrojů pitné vody. Doporučují učinit veškeré kroky k budoucímu stavu, kdy město bude 100% vlastníkem svých zdrojů pitné vody v dostatečném množství a rezervou pro 15tis. obyvatel. Závislost na dodávkách vody na jiných subjektech silně nedoporučují.

         Cena připojení nového zdroje: nelze určit

           Možný termín využití nového zdroje: nelze určit

         Doporučení: Tuto variantu dále nerozvíjet.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.