+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ nebo „KHS“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně a věcně příslušný podle ust. § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), rozhodla v souladu s ust. § 4 odst. 4 zákona takto:

Opatření

vydané správním orgánem podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona dne 19.02.2015 pod zn.: KHSSC 06895/2013, obchodní společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o., o. z. Vodovody a kanalizace Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO 47052945, jako provozovateli vodovodu Lysá nad Labem v okrese Nymburk, ve věci zvýšení četnosti kontroly pitné vody stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“), a to v ukazateli dusičnany

se měnítakto

odběr vzorku vody ke stanovení obsahu dusičnanů ve vodovodu Lysá nad Labem provádět 1x za měsíc na schváleném místě odběru: Zámecká č.p. 1, Domov důchodců – výtokový kohout u nerezového dřezu vlevo v kuchyni (měnící se místo odběru).

Odůvodnění :

Dne 19.02.2015 vydal správní orgán podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona opatření pod zn.: KHSSC 06895/2015, kterým byla obchodní společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o., o. z. Vodovody a kanalizace Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO 47052945, jako provozovateli vodovodu Lysá nad Labem v okrese Nymburk, do odvolání zvýšena četnost kontroly pitné vody v ukazateli dusičnany 2x za měsíc na 2 odběrových místech.

Důvodem pro zvýšení četnosti sledování ukazatele „dusičnany“ bylo zjištění nestálých hodnot tohoto ukazatele ve vodovodu pro veřejnou potřebu Lysá nad Labem v předchozím období.

 
Od začátku roku 2015 nedošlo v pitné vodě dodávané vodovodem Lysá nad Labem k významnému překročení nejvyšší mezní hodnoty u ukazatele dusičnany, která je dle vyhlášky 50mg/l.

Od začátku roku 2015 bylo provedeno 35 vyšetření kvality vody ve vodovodu Lysá nad Labem, s průměrnou hodnotou ukazatele dusičnany 46,9mg/l (čerpáno z IS PIVO). Nejvyšší zjištěná hodnota byla 56,4 mg/l. Při zohlednění nejistoty stanovení, která je udávána příslušnou laboratoří 15%, je možno i hodnotu 56,4 mg/l hodnotit jako mírné překročení hygienického limitu.

Poučení:

Podle § 81 a násl. správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání k Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to podáním učiněným u zdejšího správního orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí do datové schránky účastníka řízení. Dle § 17 odst. 3 a 4 zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je dokument doručen do datové schránky okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však desátým dnem ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán. 

otisk úředního razítka
Ing. Milena Marečková
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okres Nymburk
územní pracoviště v Nymburku

Rozdělovník
Adresát - DS
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem - DS
KHS - ÚP Nymburk (HK)

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.