+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
03. 02 2015

Vážený pane místostarosto,

reaguji na Vaši informaci k výsledku rozboru pitné vody z vodovodního řadu Lysá nad Labem, odběr proveden dne 27.01.2015 s hodnotou 51,6 mg/l. K uvedenému uvádím, že je potřeba vědět, kdo a jak vodu odebral, protože i odběr vody k rozboru je součástí akreditace dané laboratoře. Odběr vzorků vod je prováděn dle ČSN ISO 5667-5 , pokyny pro odběr vzorků pitné vody. Závěry ke kvalitě pitné vody z veřejného vodovodu je nutno vyvozovat na základě výsledků laboratorních vyšetření zajištěných majitelem či provozovatelem vodovodu , případně na základě výsledků orgánu ochrany veřejného zdraví.

Pro doplnění uvádím, že dne 27.01.2015 byl proveden KHS v rámci státního zdravotního dozoru kontrolní odběr ze schváleného  trvalého  odběrového místa tj. Lysá nad Labem,  Husovo náměstí č. p. 176 – prodejna papírnictví - výtokový kohout  u umyvadla na  sanitárním  zařízení ), hodnota ukazatele dusičnany činila 46,0 mg/l. Odběr a analýzu provedla akreditovaná laboratoř  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Po obdržení protokolu Vám tento protokol poskytneme.

S pozdravem

Ing. Milena Marečková
Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

 

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Územní pracoviště Nymburk
Palackého třída 1484/52, 288 02 Nymburk
tel.: 325 512 665
fax: 325 512 666
mobil: 736 521 397
email: milena.mareckova@khsstc-nb.cz
www.khsstc.cz   
ID datové schránky: hhcai8e02. 02. 2015

 1. Fáze (tzv. rychlé, ale krátkodobé řešení situace):
  1. Provozovatel naprojektuje řešení současné úpravny vody pomocí ionexových filtrů, které zajistí ošetření kvality vody v případě, že hodnoty překročí standartní limit pro koncentraci dusičnanů. Projekt včetně realizace zahrnující i rekonstrukci stávajícího oplocení do 5 měsíců. Cena do 3 mil. Kč (náklady bude hradit město, jako vlastník zdroje vody a majitel vodovodní soustavy) V době provozu filtrů je možné počítat s navýšením provozních nákladů.
  2. Vlastník požádá příslušný úřad o rozšíření ochranných pásem současných vodních zdrojů.
 2. Fáze (tzv. dlouhodobé řešení, která je spojena s rozvojem města i dotačními tituly, které budou vypsány v letošním roce):
  1. Provozovatel naprojektuje řešení rozšíření současné úpravny vody a rekonstrukci vodojemu
  2. Město se bude snažit zajistit další vlastní zdroj vody.
  3. Město podá žádosti na dotace k výše uvedeným projektům vč. vodovodu a kanalizací ve Dvorcích, Byšičkách, Za Pávem, aj.
  4. Město si nechá vypracovat studii, která navrhne varianty řešení pro budoucí potřebu vody z hlediska rozvoje města a potřeb občanů.

Ing. Petr Eliška, místostarosta


06. 01. 2015


Dnes na OSMI proběhlo jednání se zástupci společnosti Stavokomplet s.r.o., jako provozovatelem vodovodů a kanalizací ve městě, závěry jednání jsou:

 • Provozovatel zašle podání vysvětlení k situaci a její řešení společně s vyúčtováním poštou všem odběratelům + vyvěsí na web.
 • Provozovatel na svém webu zveřejní výsledky měření dusičnanů za poslední tři roky.
 • Měření dusičnanů proběhne každý týden. Vzorek vody pro měření bude odebrán každé pondělí ve školní jídelně. Měření zajistí provozovatel. Výsledky budou v nejbližší možné době vyvěšeny na web provozovatele.
 • Na web města bude umístěn odkaz na stránky provozovatele. (sekce Živ. Prostředí/Kvalita vody)
 • Školky a jídelna budou předzásobeny potřebnou vodou na den dopředu pro případ, aby bylo možné okamžitě reagovat na případný negativní výsledek.
 • S provozovatelem byl domluven následující postup řešení situace:
 1. fáze: Provozovatel naprojektuje řešení současné úpravny vody pomocí ionexových filtrů, které zajistí ošetření kvality vody v případě, že hodnoty překročí standartní limit pro koncentraci dusičnanů. Projekt včetně realizace do 6 měsíců. Cena do 3 mil. Kč (náklady bude hradit město, jako vlastník zdroje vody a majitel vodovodní soustavy) V době provozu filtrů je potřeba počítat s navýšením provozních nákladů.
 2. fáze je spojena s rozvojem města i dotačními tituly, které budou vypsány v letošním roce: 
 • Provozovatel naprojektuje řešení rozšíření současné úpravny vody a rekonstrukci vodojemu
 • Město se bude snažit zajistit další vlastní zdroj vody.
 • Město podá žádosti na dotace k výše uvedeným projektům vč. vodovodu a kanalizací ve Dvorcích, Byšičkách, Za Pávem, aj.

Ing. Petr Eliška, místostarosta


05.01. 2015

Dobrý večer, i když dnešní rozbor potvrdil nezávadnost vzorku vody (viz. informace níže), je možné, že hodnoty dusičnanů mohou v budoucnosti opět překročit limit. Proto bych rád shrnul dnešní jednání a novinky ohledně řešení kvality vody ve městě, která by měla situaci v budoucnosti zlepšit. Jednání budou zítra pokračovat.

Jednání na Odboru správy majetku a investic:

 • Dnes (5.1.) byl odebrán vzorek vody přímo na úřadě. Rozbor vody provedl Miroslav Šena - vodohospodářská laboratoř Areál úpravny vody, Nymburk - výsledek je 48 mg/l - norma je 50 - vzorek vyhovuje - celkový protokol rozboru vody bude k dispozici do pátku 9.1. - laboratoř předá info o měření také KHS Nymburk. Vzorek byl odebrán v budově MěÚ - kuchyňka odboru dopravy.
 • Měření kvality vody provádí společnost Stavokomplet s.r.o. standartně 1x měsíčně
 • Technologické řešení, které permanentně zajistí vyhovující limity pro dusičnany obsažené ve vodě, bude realizováno společně s výměnou filtrů u úpravny vod v březnu/dubnu a bude stát cca 2 mil. Kč ( v současné době se pracuje na projektovém řešení) – do té doby bude měření kvality vody probíhat po týdnu (město nebo Stavokomplet – bude řešeno na jednání zítra, viz. níže)
Schůzka s ředitelkami mateřských škol:

 • Připraven krizový scénář zajištění pitné vody vč. objednávek balené vody, distribuce a odhadu spotřeby (viz. tabulka)

Schůzka s ředitelkou školní jídelny:

 • Polévka se vaří ve dvou varnách, menší s objemem 120l/30-40l jde do školek (je ev. možné 2-3x týdně vařit pouze polévku pro školky)
 • Čaj vařený pro školky z balené vody
 • V jídelně balená voda v konvi pro děti do 7 let
Subjekt

Účel

Objem v l

MŠ Dráček (vlastní kuchyně)

Pitný režim + polévka

40

MŠ Mašinka

Pitný režim: voda (čaj Scholarest)

10 (30)

MŠ Pampeliška

Pitný režim: voda (čaj Scholarest)

10 (60)

MŠ Čtyřlístek (vlastní kuchyně)

Pitný režim + polévka

130

Scholarest jídelna

Pitný režim: čaj MŠ, voda jídelna + polévka

90, 20 + 30 až 120 (viz. výše)

  Cca celkem za den:

330 - 420


Zítra máme společně se zástupci OSMI naplánovánu schůzku se zástupcem společnosti Stavokomplet s.r.o., mé poznámky k jednání:

 • Nastavení komunikace ve smyslu rozšíření komunikačních kanálů
 • Historie měření na webu Stavokompletu (vč. prolinku z webu města)
 • Zajištění měření po týdnu
 • Možná participace na distribuci balené vody nebo jiný vhodný způsob
O dalších krocích vás budu i nadále průběžně zde informovat.


29. 12. 2014

Dobré odpoledne, rád bych se jako kompetentní osoba, pod kterou spadá správa Odboru správy majetku a investic, vyjádřil k řešení situace ohledně kvality vody.

FAKTA:
Stavokomplet spol s.r.o. (společnost provozující VaK v Lysé) upozornil město dopisem ze dne 12.12.2014 adresovaným p. starostovi, že na základě doporučení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (dále KHS) je jako provozovatel povinen zajistit seznámení uživatelů vodovodu pro veřejnou potřebu se skutečným stavem kvality vody:

 1. pro přípravu stravy a nápojů kojenců do 1 roku věku vodu nepoužívat vůbec
 2. pro děti do 1 roku do cca 7 let věku a pro těhotné a kojící ženy je žádoucí používat tuto vodu omezeně a používat k pití přednostně vodu balenou nebo kvalitní vodu z jiného zdroje, a to v množství pokrývající nejméně dvě třetiny denní spotřeby pitné vody.
Přílohou dopisu je i dopis adresovaný Stavokompletu spol s.r.o. od KHS, kde je mmj. uvedeno, že:

 • KHS stanovuje Stavokompletu spol s.r.o. mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel dusičnanů s maximální povolenou hodnotou 80 mg/l na dobu do 9.12.2017 (výsledy kontrol jakosti vykazují v poslední době průměrně 74,38 mg/l)
 • Vodní zdroj (stávající vrt HV-1 – cenomanská zvodeň – voda prochází úpravnou, druhý vrt – sběrná studna, v němž byla zaznamenána zvýšená koncentrace dusičnanů) Voda z obou vrtů je míchána, poté dezinfikována a čerpána do distribuční sítě. Vodovod zásobuje 6805 (r. 2013) trvale bydlících osob, dále 4 MŠ, 4 ZŠ, SOU a cca 10 restauračních zařízení a areál výstaviště.
 • Kvalita vody nesplňuje hygienické požadavky stanovené vyhláškou pro dusičnany. V provedeném kontrolním řízení bylo nalezeno, že zásobování kvalitnější pitnou vodou není možné zajistit jinak, ale vydaným povolením není ohroženo veřejné zdraví.
 • Doporučené řešení = změna úpravny vody.
KHS v dopise uvádí zdravotní rizika:

Riziko akutního toxického účinku dusičnanů hrozí pouze u kojenců při přípravě kojenecké stravy v podobě methemoglobinémie. Při konzumaci vodovodní vody nelze vyloučit riziko chronických toxických účinků dusičnanů u malých dětí, pro příjem pitnou vodou platí do věku cca 7 let. U této populační skupiny dochází také k významnému příjmu dusičnanů potravou a je zde relativně vyšší příjem vody vzhledem k tělesné hmotnosti. Z jiných důvodů platí i pro těhotné a kojící ženy. Riziko vzniku zhoubných nádorů nebylo v epidemiologických studiích spolehlivě prokázáno.

Zpráva byla vyvěšena na internetové stránky společnosti Stavokomplet spol. s.r.o., čímž splnil povinnost uloženou KHS informovat veřejnost.

Další fakta:

 • Ve smlouvě města se společností Stavokomplet spol s.r.o. je uvedeno, že společnost je povinna zajistit náhradní zdroj pitné vody v případě přerušení dodávky. Současná situace tomuto stavu neodpovídá.
 • V letošním roce započala výměna filtrů na úpravu pitné vody, která bude v příštím roce pokračovat. Tyto filtry však neřeší situaci ohledně zvýšených hodnot dusičnanů. Situace řešitelná je, v úvahu připadají různé varianty technologického řešení. Bude vyřešeno do konce první poloviny roku 2015.
Vlastní komentář:

Odbor správy majetku a investic, pod který tento problém spadá, je v mé správě. O situaci jsem se dozvěděl dnes (29.12.), když jsem na dovolené v dosahu internetového připojení pročítal internetové fórum. Volal jsem ihned p. Blažkovi, v jehož kompetenci jsou vodovody a kanalizace ve městě, ať mi situaci objasní, ať zveřejní zprávu na webu města, prověří smlouvu se Stavokompletem spol s.r.o., zda musí zajistit vodu rizikové skupině (nemusí, viz. Další fakta) a ať popřemýšlí o vhodném řešení zásoby kvalitní pitné vody pro mateřské školky ve městě. (např., že město půjčí/nakoupí vodní automaty na barely) Po návratu z dovolených po 4.1.2015. věc budeme řešit s ředitelkami školek i jídelnou. Mám též v plánu sejít se zástupci společnosti Stavokomplet spol s.r.o. Situace je vážná, není však kritická. Řiďte se prosím doporučením KHS a předávejte uvedené informace dále. Jsem nespokojen se způsobem, jakým zúčastněné strany přistoupily k informování veřejnosti a ubezpečuji Vás, že se to nebude opakovat.
 
Ing. Petr Eliška, místostarosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.