OPATŘENÍ

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a věcně příslušný podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) zákona, rozhodla z vlastního podnětu ve věci zvýšení kontroly pitné vody ve vodovodu Lysá nad Labem, takto:

V řízení podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona se společnosti STAVOKOMPLET spol. s. r.o., o. z. Vodovody a kanalizace Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ 47052945, jako provozovateli vodovodu Lysá nad Labem v okrese Nymburk, do odvolání zvyšuje četnost kontroly pitné vody v uvedeném vodovodu, a to v ukazateli dusičnany, níže uvedeným způsobem:

odběr vzorku vody ke stanovení obsahu dusičnanů ve vodovodu Lysá nad Labem provádět 2x za měsíc na 2 odběrových místech a to tak, že schválené místo odběru: Zámecká č.p. 1, Domov důchodců – výtokový kohout u nerezového dřezu vlevo vlevo v kuchyni (měnící se místo odběru), bude odebíráno vždy, druhé místo odběru bude volitelné v rozsahu opatření ze dne 19.01.2015, sp. zn.: KHSSC 01749/2015, kterým jsou určena místa odběrů vzorků pitné vody z vodovodu Lysá nad Labem.
Odůvodnění:

Minimální roční četnost odběru a rozsah rozborů vzorků pitné vody vyplývá z příslušných ustanovení vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a odvozuje se od počtu obyvatel zásobované oblasti a objemu vody rozváděné či produkované v zásobované oblasti.

Důvodem pro zvýšení četnosti sledování ukazatele „dusičnany“, který je dle citované vyhlášky ukazatelem s nejvyšší mezní hodnotou, je zjištění nestálých hodnot ukazatele dusičnanů ve vodovodu pro veřejnou potřebu Lysá nad Labem.

Na základě výše uvedených skutečností se společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o., o. z. Vodovody a kanalizace Zápy , Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ 47052945, jako provozovateli vodovodu Lysá nad Labem v okrese Nymburk, zvyšuje četnost kontroly pitné vody tak, jak je shora uvedeno.

Podle § 4 odst.7 zákona se na řízení o vydání tohoto opatření nevztahuje správní řád.

Poučení :

Podle § 4 odst.7 zákona lze proti tomuto opatření podat do 3 dnů ode dne jeho doručení písemné námitky prostřednictvím Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. O podaných námitkách rozhodne Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Ing. Milena Marečková
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
územní pracoviště v Nymburku

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.