+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Na základě vypracované studie Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka z března 2015, která je k dispozici na webových stránkách města, byly vymezeny varianty pro posílení zdroje pitné vody pro město. Na základě doporučení vyplývajících ze studie, rozhodnutí rady o rozpracování některých variant a následných jednání místostarosty Petr Elišky a příslušného referenta Františka Blažka předkládáme aktuální informace:

Varianta posílení či diverzifikace zdrojů mělké zvodně
  • Dle doporučení studie je zadáno vypracování hydrogeologického průzkumu stávajícího jímacího území a jeho okolí, který zahrnuje i zaměření hladin podzemních vod mělké zvodně, krátkodobé čerpací pokusy s odběry vzorků (především na obsah dusičnanů a síranů) a jejich vyhodnocení. Průzkum by měl být hotov do konce srpna. Průzkum provádí RNDr. Miloš Mikolanda.

  • Provedení zkušebního vrtu závisí na výsledcích hydrogeologického výzkumu, který by měl přinést stanovisko, zda a kde je ve stávajícím jímacím území vhodné vrt realizovat.

  • Dle prozatímních společných rozhovorů s hydrogeology existuje vysoká pravděpodobnost, že bude možné tuto variantu realizovat. Kvalita vody v mělké zvodni však zřejmě nebude mít požadovanou kvalitu - v této zvodni již vodu odebíráme.

Varianta posílení zdroje z bazální křídové zvodně
  • Provedení zkušebního vrtu závisí na výsledcích hydrogeologického výzkumu, který by měl přinést stanovisko, zda a kde je ve stávajícím jímacím území vhodné vrt realizovat.

  • Dle prozatímních společných rozhovorů s hydrogeology existuje vysoká pravděpodobnost, že bude možné tuto variantu realizovat.

Varianta posílení zdroje z hlubokého vrtu Kovona
  • Čerpací zkoušky, jejichž výsledek byl znám 29.6.2015, odhalily možnost odběru vody z Cenomanské zvodně v objemu až 9 l/s, což při požadovaném odběru cca 1 l/s pro společnost Kovona a.s. znamená, že by město mohlo pro své potřeby využívat 8 l/s. (zkoušky provedla společnost Hydrogeosond s.r.o.)

  • Po dohodě s vedením společnosti Kovona a.s., které dostane 6.7.2015 svolení k likvidaci vrtu, společnost zatím likvidaci realizovat nebude a vyčká na konečné rozhodnutí zastupitelstva města o variantě posílení zdroje pitné vody pro město.

Varianta posílení zdroje z hlubokého vrtu na druhém břehu Labe
  • Prověřuje se technický stav vrtu, složení vody i vydatnost. Výsledky by měly být k dispozici do konce srpna.

Varianta napojení na okolní vodárenské zdroje
  • Ve studii je uvedeno doporučení poptat cenovou nabídku od společnosti, která provozuje vodovody a kanalizace v okolních obcích. Dle jednání se zástupci společností VaK Nymburk a.s. a VaK Mladá Boleslav se jako nejjednodušší jeví řešení zprovoznění propojení suchovodu vedoucího z Jiřic/Benátecké Vrutice k vodojemu v Lysé. Takovým způsobem by byli schopni zásobovat město vodou z Benátecké Vrutice. Zástupci společnosti VaK Nymburk však neznají současný stav suchovodu. Pokud bychom požadovali vodu z Káraného, potom by se muselo vybudovat propojení vodojemu v Jiřicích (je zásobován vodou z Vrutice) a vodojemu poblíž věznice v Jiřicích. Zástupci společnosti vzhledem nejsou schopni tuto variantu vyčíslit.

V současné době se vypracovává projektová dokumentace na instalaci ionexových filtrů ve stávající úpravně vod. Vzhledem k následujícím administrativním krokům by měla být samotná výstavba zahájena v průběhu září. Předpokládáme, že zpracované podklady pro rozhodnutí o vhodné variantě budou předloženy na zastupitelstvo města v říjnu.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.