| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Aktuální informace  k uzavření nadjezdu:

V úterý 16. ledna 2018 se na lyské radnici sešli zástupci všech zainteresovaných firem, institucí  a města.  Nadjezd bude uzavřen od 15. dubna a zprovozněn bude nejdříve v polovině září příštího roku. Termín ukončení prací bude záležet na počasí v zimních měsících. Dopravní omezení, tedy objízdné trasy, budou platit po celou dobu uzavírky nadjezdu. Pro nákladní dopravu to znamená objížďku přes Nymburk, pro osobní přes Stratov a Ostrou. Pěší a cyklisté pak budou moci využívat železniční podchod. Harmonogram prací je naplánován tak, že 1. března se počítá s předáním staveniště a do zmíněné poloviny dubna s přípravnými pracemi. Už během nich, od 3. 3. 2018, musíme počítat s prvními výlukami. Další výluky by měly probíhat v měsíci květnu a červnu a dále dle postupu výstavby. Podrobnosti o výlukách budeme uveřejňovat na městském webu a facebooku. Cestující o nich budou informováni ve stanicích, na webu  www.cd.cz pod záložkou "omezení provozu" a v tisku. Na stavbě se budou pořádat jednou za dva týdny kontrolní dny, kde se zúčastní i zástupci MěÚ a jejich prostřednictvím Vás budeme o postupu stavby pravidelně informovat.


V pondělí 11. prosince proběhlo na radnici jednání se zástupci Metrostavu, a. s. Stavba bude trvat 19 měsíců s tím, že během měsíce února 2018 proběhne předávka staveniště, v březnu pak přeložky sítí a vybudování obslužné  komunikace pro stavbu kolem Kovony. Samotný nadjezd pak bude uzavřen na konci dubna 2018.

Ve 2. polovině listopadu byl Radou Středočeského kraje schválen dodavatel stavby, kterým bude Metrostav, a. s., Praha. Ze čtyř přihlášených nabídl nejnižší cenu. Celková rekonstrukce nadjezdu bude bez DPH stát přes 228 milionů Kč. Nadjezd bude uzavřen v lednu nebo únoru 2018. Hotová stavba by měla být předána a nadjezd zprovozněn do konce roku 2019.


Na základě vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje je věc stále ve fázi posuzování nabídek pro realizaci stavby. Předpokládaný termín uzavření smlouvy s budoucím zhotovitelem je do konce listopadu 2017. Následovat budou jednání se SŽDC a první demoliční práce přichází do úvahy po Novém roce v lednu nebo v únoru 2018.

 cid:image001.jpg@01CD553E.64956CA0

Ing. Helena Frintová (Procházková)

Odbor Kancelář hejtmanky

Oddělení PR a komunikace

Krajský úřad Středočeského krajeDle posledních informací  tiskového mluvčího KÚ Středočeského kraje prozatím není znám zhotovitel projektu, a tudíž ani termín uzavření nadjezdu pro veřejnost. Zadavatel  - Odbor krajského investora  - prodloužil lhůtu pro podání nabídek na tuto veřejnou zakázku do 25. září 2017. Následně bude probíhat vyhodnocení tendru.  A takové řízení může  trvat i dva měsíce, podle toho, zda se některý z účastníků po vyhlášení výsledků odvolá, či nikoliv.  Začátek celkové rekonstrukce nadjezdu mohou ovlivnit i klimatické podmínky. Proto se nyní  termín začátku opravy nedá odhadnout. Jakmile budeme mít z Krajského úřadu Středočeského kraje bližší informace, okamžitě je veřejnosti prostřednictvím médií, městského webu a FB sdělíme. Informace Krajského úřadu Středočeského kraje k rekonstrukci nadjezdu přes železniční trať

Předpoklad zahájení stavebních prací je měsíc září 2017 v návaznosti na vydání stavebního povolení a vysoutěžení zhotovitele stavby a technického dozoru investora. Oprava mostu je dle projektové dokumentace plánována na 19 měsíců.  

Vzhledem ke skutečnosti, že probíhá administrace výběrové řízení na zhotovitele a TDS stavby včetně probíhajícího stavebního řízení, nelze přesně stanovit dobu zahájení stavebních prací.

Rekonstrukce mostního objektu bude probíhat za úplné uzavírky sil. II/272 s vedením provozu po objízdné trase. Ta je navržena po dálnici D11, sil. I/38, II/275 a dálnici D10. Při projednání objízdné trasy bylo dohodnuto použití běžně neprůjezdné trasy kolem areálu firmy Kovona a.s. (Švermova ul.) pro vozidla IZS (integrovaného záchranného systému). Dále bylo dohodnuto provedení zpevnění stávajících polních cest v prodloužení ulic Ke Kovoně a Na Zemské stezce pro vedení účelové staveništní komunikace s DZ Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel stavby“. Ve městě Lysá nad Labem není objízdná trasa značena - jsou zde uvedeny informace o neprůjezdnosti mostu (sil. II/272).

Cena prozatím nelze jednoznačně stanovit pro nedokončené výběrové řízení. Dle projektanta (projektové dokumentace) jsou stavební práce vyčísleny na  327 788160,78Kč bez DPH. Stavba bude financována z prostředků EU.
 
Pavel Lochař 
tiskový mluvčí
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Nejnovější informace z KÚ Středočeského kraje ze dne 20. 6. 2017:
Stále probíhají úkony pro vydání stavebního povolení, které KÚ očekává  na konci léta. Oprava by měla podle současných předpokladů začít na podzim. 
Rozhodujícím okamžikem bude vydání stavebního povolení.


nadjezd Lysa nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.