| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu ze dne 14.03.2018, který podala právnická osoba Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, zastoupená na základě plné moci právnickou osobou SEDOZ DZ s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk – Dopravní inspektorát ze dne 23.02.2018, č.j. KRPS-28303-1/ČJ-2018-010806- SMÚP a č.j.KRPS-73802-1/ČJ-2018-010806- ZU, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu dopravního značení na silnici č. II/272 ulice Jedličkova v Lysé nad Labem z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 272-006 přes železniční trať takto:

Při realizaci uvedené stavby bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO, které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení:

Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1.

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný zájem. Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Termín přechodné úpravy provozu: od 15.04.2018 do 31.09.2019

Detailní informace o 
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu  v přílohách.

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.