+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s
z 6. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 11.05.2016 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.
Přítomni: p. Ing. Petr Eliška
p. Kodeš Matěj
pí Ing. Fialová Jitka
p. Krumpholc Jan (příchod ve 20:20 hodin)
p. Kolman Josef
pí Fischerová Romana
p. Ing. Grochol Luděk, CSc.
p. Ing. Kváč David
p. Mgr. Havelka Jiří
p. Mgr. Fajmon Hynek
p. Mgr. Kopecký Petr
p. Bc. Robeš Martin (odchod v 19:00 hodin)
p. Ing. Gregor Petr

Omluven: p. Burian Jan

I. Zahájení.

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (12 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z jednání zastupitelstva se omluvil p. Burian J. a p. Krumpholc J., který se na jednání dostaví později.

Pan starosta členy zastupitelstva informoval, že dnes, tj. 11.05.2016, převzal písemnou rezignaci pí Chloupkové M. na mandát člena zastupitelstva města. Podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dojde-li k uprázdnění mandátu, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany dle pořadí z posledních voleb, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Prvním náhradníkem za volební stranu ČSSD je p. Ing. Otava Karel. V souladu se zákonem mu bude zasláno Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM ke dni 12.05.2016 a na nejbližším jednání ZM bude p. Ing. Otava vyzván ke složení slibu.

Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Fajmon H. a p. Ing. Gregor P. Do návrhové komise byli navrženi pí Ing. Fialová J., p. Mgr. Kopecký P., p. Ing. Eliška P.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 299
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Mgr. Fajmona H. a p. Ing. Gregora P.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 300
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení pí Ing. Fialová J., p. Mgr. Kopecký P. a p. Ing. Eliška P.

Zápis ze zasedání ZM dne 20.04.2016 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Žádné dotazy či připomínky k ní nebyly vzneseny.

Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem, který byl sestaven z nových bodů (60) a bodů, které nebyly projednány na předchozím zastupitelstvu (19). Z programu doporučil stáhnout bod č. 24 – Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky ZŠ Speciální – rekonstrukce podlah v učebnách. Na zveřejněnou zakázku byly doručeny sice dvě nabídky, ale ani jedna z nich nesplnila podmínky zadání. Stáhnut byl také bod č. 12 – Příprava podání grantové žádosti z ESF na komunitní plánování ORP Lysá n. L. pod záštitou „Mikroregionu Polabí“. Tento materiál bude Mikroregion Polabí projednávat až 02.06.2016 a poté bude předložen ZM.

Pan starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva rozšíření či návrh na předřazení nějakého bodu.

Paní Ing. Fialová J. doporučila rozpočtovou úpravu (bod č. 43) projednat společně se zápisem z jednání Finančního výboru (bod č. 79).

Pan Ing. Eliška P. informoval, že k bodu č. 45 – Odpovědi na otázky Osadního výboru Dvorce a přehled nákladů a investic za období 2010 – 2015 se dostaví občané ze Dvorců, a proto požádal, aby po jejich příchodu byl tento bod přednostně projednán. Dále doporučil spojit projednávání bodů č. 18 - Žádost stravovací komise o poskytnutí aktuálního a kompletního znění smlouvy se společností Scolarest pro vnitřní účely a poskytnutí zřizovací listiny školního stravování v MŠ Dráček a MŠ Čtyřlístek, č. 70 - Zápis z jednání stravovací komise, konané dne 21.03.2016 a č. 74 - Navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest.

Pan Kolman J. doporučil předřadit projednávání bodu č. 71 - Návrh knihy o Lysé nad Labem.

Pan Ing. Gregor P. uvedl, že nechápe, proč by se nemohl projednat bod č. 12 - Příprava podání grantové žádosti z ESF na komunitní plánování ORP Lysá n. L. pod záštitou „Mikroregionu Polabí“, dle jeho názoru by ho nejprve měly projednat dotčená města a obce a teprve poté až ten, kdo to bude zaštiťovat, tzn. Mikroregion Polabí.

Pan Ing. Kváč D. se k návrhu p. Kolmana J. připojil.

Pan Robeš M. oznámil, že z jednání ZM musí v 19:00 hodin odejít. Zároveň požádal, aby byly v dostatečném časovém předstihu stanoveny další termíny pro jednání ZM. Pan starosta odpověděl, že tři nejbližší termíny (15.06., 13.07. a 03.08.2016) byly zaslány členům ZM k odsouhlasení, a poděkoval těm, kteří se již k těmto termínům vyjádřili. Na příštím jednání ZM budou předloženy termíny jednání ZM na II. pololetí 2016.

Program jednání navržený k hlasování:
1. Plánovací smlouva č. 1/2016 mezi městem Lysá nad Labem a společností Třetí Sluníčková, s. r. o., na výstavbu 17 ks parkovacích stání v ulici Pivovarská.
2. Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2015 a schválení účetní uzávěrky za rok 2015, přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2015.
3. Schválení odpisového plánu Města Lysá nad Labem na rok 2016.
4. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Lysá n. L. za rok 2015.
5. Přijetí finančních darů na novoroční ohňostroj 01.01.2016.
6. Zvýšení nájemného za obecní pozemek p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží, a pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka.
7. Pronájem části obecních pozemků za účelem umístění tří odkládacích schránek České pošty, s. p.
8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky umístěné na obecním pozemku p. č. 58/4, k. ú. Litol, ul. Na Vysoké mezi.
9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a následné smlouvy o zřízení VB na kanalizační přípojku umístěnou na obecním pozemku p. č. 3451/64, k. ú. Lysá n. L., ul. Raisova.
10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015253/VB001 na obecní pozemky p. č. 2652/3, 3458/2 a 3753, ul. Komenského a Rybízová.
11. Povolení krátkodobého parkování v ul. Sojovická.
12. Úprava termínu 2. kola ve Statutu Programu na podporu kultury města Lysá n. L.
13. Zápis z jednání stavební komise dne 14.03.2016.
14. Zápis z jednání komise soc. a zdravotní dne 21.03.2016.
15. Informativní zpráva – průběh výplaty odměn pro členy výborů a komisí.
16. Vypovězení smlouvy s firmou AD Net, s. r. o., o provozování reklamních laviček.
17. Žádost stravovací komise o poskytnutí kompletního znění smluv ke školnímu stravování.
18. Zápis z jednání stravovací komise, konané dne 21.03.2016.
19. Navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest.
20. Zápis z finančního výboru 11.04.2016.
21. Návrh knihy o Lysé nad Labem.
22. Odpovědi na otázky Osadního výboru Dvorce a přehled nákladů a investic za období 2010 – 2015.
23. Zadání změny č. 1 a č. 1A Územního plánu města Lysá n. L.
24. Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Rozšíření kapacity TC“.
25. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce elektroinstalace.
26. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky ZŠ B. Hrozného č. p. 12 – rekonstrukce podlah a obložení.
27. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky Výměna světel v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského.
28. Žádost o čerpání z investičního fondu Městské knihovny Lysá nad Labem.
29. Plánovací smlouva č. 2/2016 na výstavbu veř. infrastruktury v lokalitě Kačín.
30. Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 09047351 o poskytnutí podpory ze SFŽP – Intenzifikace ČOV.
31. Schválení uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na zateplení objektu kina (č. p. 25).
32. Partnerská smlouva – Místní akční plán vzdělávání MAS POLABÍ, o. p. s.
33. Pořízení mobilního kluziště v areálu víceúčelového školního hřiště.
34. Schválení dalšího postupu při úpravě smlouvy s MS development, s. r. o.
35. Výkup části pozemku p. č. PK 2533, vým. 59 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. (dále jen pod obchvatem).
36. Výkup části pozemku p. č. PK 3003/2, vým. 486 m2, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.
37. Výkup části pozemku p. č. 40/17, vým. 897 m2, k. ú. Litol, pod obchvatem.
38. Výkup části pozemku p. č. PK 3042/4, vým. 1.953 m2, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.
39. Výkup pozemků p. č. PK 2867/7 a PK 2867/12 o celkové výměře 1.835 m2, pod obchvatem, výkup pozemku p. č. 3817, vým. 144 m2, a prodej obecního pozemku p. č. PK 2372/2, všechny k. ú. Lysá n. L.
40. Výkup části pozemku p. č. PK 556, vým. 588 m2, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.
41. Výkup částí pozemků p. č. PK 2972/4 a PK 2690/1, všechny k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem, a prodej obecního pozemku p. č. 283/21, k. ú. Litol.
42. Výkup částí pozemků p. č. 39, 43/1, oba k. ú. Litol, a částí pozemků p. č. PK 2986/1, PK 2986/4, PK 2986/5 a PK 2867/10, všechny k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem, a prodej obecního pozemku p. č. 2042 a p. č. 2043, oba k. ú. Přerov n. L., a části pozemku p. č. 14/14, k. ú. Litol.
43. Stav výkupů pozemků pod obchvatem ke dni 20.04.2016.
44. Závěrečný účet Města Lysá n. L. za rok 2015, schválení účetní uzávěrky za rok 2015 a přezkoumání hospodaření za rok 2015.
45. Úprava rozpočtu – 4. rozpočtové opatření.
46. Zápis z jednání Finančního výboru dne 02.05.2016.
47. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny.
48. Požadavek na investorství Středočeského kraje v projektu Labské cyklostezky v úseku Nymburk – Čelákovice.
49. Žádost Muzea B. Hrozného o užití znaku města na pohlednicích.
50. Žádost o výjimku z OZV č. 2/2012, čl. 4 Regulace provozní doby (klub Calypsso).
51. Žádost o zajištění věcného břemene v lokalitě Hrabanov pro pozemky ve vlastnictví pí P.
52. Prodej části obecního pozemku p. č. 29/2, vým. 1.092 m2, k. ú. Litol.
53. Prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237, vým. 10.000 m2, k. ú. Lysá n. L.
54. Změna nájemce pozemku pod plechovou garáží.
55. Změna nájemce části pozemku p. č. 487/4, vým. 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Sokolská – automat na stolní vodu.
56. Souhlas se zásahem na obecní pozemek p. č. 3451/31, k. ú. Lysá n. L., zateplení RD, ul. Masarykova.
57. Zápis z jednání komise pro životní prostředí.
58. Prodej pozemku p. č. 1292 a p. č. 1394, oba k. ú. Ostrá.
59. Zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/39, k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova před č. p. 176 (provozovna Daniels Burger), dle zákona o obcích.
60. Zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/3, k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova před č. p. 583 (provozovna kavárny), dle zákona o obcích.
61. Opětovná žádost o řešení stávajícího stavu ve věci pozemků p. č. 647/2 a p. č. 647/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Kovoně.
62. Úprava chodníků a zelených pásů v ul. Jedličkova.
63. Odprodej pozemků do vlastnictví Města Lysá n. L.
64. Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu výlepových ploch.
65. Odpovědi na otázky obyvatel č. p. 602 v Milovicích – Mladé.
66. Žádosti o výměnu bytu.
67. Uzavření nájmu k bytům v Milovicích – Mladé.
68. Zveřejnění záměru na prostory sloužící k podnikání na č. p. 1102, Masarykova, Lysá n. L.
69. Žádost o změnu stanoviska.
70. Žádost o uzavření třístranné Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s RWE Gas Net, s. r. o., a p. J. D. na obecní pozemek p. č. 3451/5 – ul. Poděbradova.
71. Žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky p. č. 2673/22 a 2673/91 – ČSA a Sídliště.
72. Obsazení volného bytu v DPS a schválení přestěhování do vhodnějšího bytu.
73. Schválení finančních dotací z Charitativního programu.
74. Zápis z komise pro cestovní ruch a sport dne 26.04.2016.
75. Žádost TJ Litol o finanční příspěvek na opravu kabin.
76. Udělení souhlasu s umístěním sídla Spolku rodičů při OA Lysá n. L.
77. Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 27.04.2016.

Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 11.05.2016.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 301
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 11.05.2016.

II. Návrhy k projednání.

Pozn.: Vzhledem k tomu, že počet členů rady města od 04.11.2015 nebyl doplněn na počet 5, předložené body v ní nemohly být projednány, a proto byly předloženy k projednání ZM.

1. Plánovací smlouva č. 1/2016 mezi městem Lysá nad Labem a společností Třetí Sluníčková, s. r. o., na výstavbu 17 ks parkovacích stání v ulici Pivovarská.

V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Eliška, pí Ing. Čížková (SÚ), p. Kodeš, p. Ing. Gregor, p. starosta.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 1/2016 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (parkovací stání) na pozemku p. č. 619/16 v katastrálním území Lysá nad Labem, se společností Třetí Sluníčková, s. r. o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů
proti: 2 hlasy
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. zdržel se
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 302
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření plánovací smlouvy č. 1/2016 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (parkovací stání) na pozemku p. č. 619/16 v katastrálním území Lysá nad Labem, se společností Třetí Sluníčková, s. r. o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5.

2. Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2015 a schválení účetní závěrky za rok 2015, přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2015.

V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) celoroční hospodaření bez výhrad,
2) závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2015, 3) účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2015, doporučuje valné hromadě Mikroregionu Polabí návrhy v bodě I. ke schválení.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 303
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření bez výhrad,
2) závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2015,
3) účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2015,

II. d o p o r u č u j e
valné hromadě Mikroregionu Polabí návrhy v bodě I. ke schválení.

3. Schválení odpisového plánu Města Lysá n. L.

V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného v období roku 2016.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 304
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného v období roku 2016.

4. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Lysá nad Labem za rok 2015.

V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje účetní závěrky za rok 2015 těchto příspěvkových organizací města Lysá nad Labem: ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ F. A. Šporka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška a městské knihovny.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 305
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
účetní závěrky za rok 2015 těchto příspěvkových organizací města Lysá nad Labem: ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ F. A. Šporka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška a městské knihovny.

5. Přijetí finančních darů na novoroční ohňostroj 01.01.2016.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s přijetím finančních darů na novoroční ohňostroj dne 01.01.2016 dle návrhu odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 306
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s přijetím finančních darů na novoroční ohňostroj dne 01.01.2016 dle návrhu odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury.

6. Zvýšení nájemného za obecní pozemek p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží, a pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám na pronájem obecních pozemků p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovými garážemi, a pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka, z důvodu změny výše nájemného na částku 35/Kč/m2/rok, od 01.01.2017 s tím, že součástí smlouvy bude ustanovení, že převod nájmu pozemků pod plechovými garážemi na dalšího uživatele již od 01.01.2017 nebude možný, a pověřuje pana starostu podpisem dodatků dle výše uvedeného.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 307
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám na pronájem obecních pozemků p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovými garážemi, a pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka, z důvodu změny výše nájemného na částku 35/Kč/m2/rok, od 01.01.2017 s tím, že součástí smlouvy bude ustanovení, že převod nájmu pozemků pod plechovými garážemi na dalšího uživatele již od 01.01.2017 nebude možný.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu podpisem dodatků dle výše uvedeného.

7. Pronájem části obecních pozemků za účelem umístění tří odkládacích schránek České pošty, s. p.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, p. starosta, p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 328, výměra 1 m2, k. ú. Litol, ulice Družstevní, a části obecního pozemku p. č. 2673/91, výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za cenu 1 Kč/m2/den, ukládá starostovi města jednat o jiném vhodném umístění odkládací schránky v Zahradní ulici s vedením České pošty Lysá nad Labem.
Termín: do 31.05.2016

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 308
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 328, výměra 1 m2, k. ú. Litol, ulice Družstevní, a části obecního pozemku p. č. 2673/91, výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za cenu 1 Kč/m2/den,

II. u k l á d á
starostovi města jednat o jiném vhodném umístění odkládací schránky v Zahradní ulici s vedením České pošty Lysá nad Labem.
Termín: do 31.05.2016

8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky umístěné na obecním pozemku p. č. 58/4, k. ú. Litol, ulice Na Vysoké mezi.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 58/4, k. ú. Litol, pro
pozemek p. č. 54/45, ulice Na Vysoké mezi, s manželi J. A K. M., trvale Lysá n. L., za částku 3.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 309
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 58/4, k. ú. Litol, pro pozemek p. č. 54/45, ulice Na Vysoké mezi, s manželi J. A K. M., trvale bytem Lysá n. L., za částku 3.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku umístěnou na obecním pozemku p. č. 3451/64, k. ú. Lysá n. L., ul. Raisova.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/64, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 455 na pozemku p. č. st. 292, ulice Raisova, s paní M. H., Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
. p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 310
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/64, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 455 na pozemku p. č. st. 292, ulice Raisova, s paní M. H., Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

10. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015253/VB001 na obecní pozemky p. č. 2652/3, 3458/2 a 3753 – ul. Komenského a Rybízová.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015253/VB001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 2652/3, 3458/2 a 3753, k. ú. Lysá n. L., za cenu 8.500 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
. p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 311
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015253/VB001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 2652/3, 3458/2 a 3753, k. ú. Lysá n. L., za cenu 8.500 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

11. Žádost o povolení krátkodobého parkování v ulici Sojovická.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Kopecký, p. Robeš, p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost pana R. o povolení krátkodobého a občasného parkování v ulici Sojovické před domem, neschvaluje udělení výjimky pro krátkodobé stání na chodníku před nemovitostí.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. zdržel se p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 312
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Rýdla o povolení krátkodobého a občasného parkování v ulici Sojovická před domem,

II. n e s c h v a l u j e
udělení výjimky pro krátkodobé stání na chodníku před nemovitostí.

12. Úprava termínu 2. kola ve Statutu Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Najmon (ŠSVZaK), p. tajemník.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí o úpravě termínu 2. kola ve Statutu Programu na podporu města Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasy
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 313
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
rozhodnutí o úpravě termínu 2. kola ve Statutu Programu na podporu města Lysá nad Labem.

13. Zápis z jednání stavební komise dne 14.03.2016.


V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Fialová, p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání stavební komise dne 14.03.2016.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasy
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 314
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 14.03.2016.

14. Zápis z 10. jednání komise sociální a zdravotní dne 21.03.2016.

V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Gregor.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z 10. jednání komise sociální a zdravotní dne 21.03.2016.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 315
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z 10. jednání komise sociální a zdravotní dne 21.03.2016.

15. Informativní zpráva - průběh výplaty odměn pro členy výborů a komisí.

V diskusi k bodu vystoupili p. tajemník, p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Fialová.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí předloženou zprávu o postupu výplaty odměn pro členy výborů a komisí, konstatuje, že pokud členové výborů a komisí nepředají tajemníkovi požadované prohlášení do 31.05.2016, nebude jim odměna vyplacena.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 316
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o postupu výplaty odměn pro členy výborů a komisí.

II. k o n s t a t u j e,
že pokud členové výborů a komisí nepředají tajemníkovi požadované prohlášení do 31.05.2016, nebude jim odměna vyplacena.

16. Vypovězení smlouvy s firmou AD Net, s. r. o., o provozování reklamních laviček.

V diskusi k bodu vystoupili p. Kodeš, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč, p. Ing. Gregor, p. Ing. Eliška, p. starosta.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM vypovídá smlouvu o provozování 16 ks reklamních laviček firmou AD Net, s. r. o., ukládá odboru SMI vypsat výběrové řízení na nákup nových laviček do majetku města.

Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy
proti: 3 hlasů
zdržel se: 6 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. proti p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. proti
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. zdržel se p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. zdržela se p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. zdržel se

17. Žádost stravovací komise o poskytnutí aktuálního a kompletního znění smlouvy se společností Scolarest pro vnitřní účely a poskytnutí zřizovací listiny školního stravování v MŠ Dráček a MŠ Čtyřlístek.

18. Zápis z jednání stravovací komise, konané dne 21.03.2016.

19. Navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest.

Ve společné diskusi k výše uvedeným bodům vystoupili p. Ing. Eliška, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje poskytnutí aktuálního a kompletního znění smlouvy (tzn. se všemi dodatky) se Scolarestem pro vnitřní účely členům stravovací komise, včetně zřizovací listiny školního stravování v MŠ Dráček a MŠ Čtyřlístek, ukládá panu tajemníkovi požadované dokumenty předložit členům stravovací komise do 14 dní od schválení usnesení.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 317
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí aktuálního a kompletního znění smlouvy (tzn. se všemi dodatky) se Scolarestem pro vnitřní účely členům stravovací komise, včetně zřizovací listiny školního stravování v MŠ Dráček a MŠ Čtyřlístek,

II. u k l á d á
panu tajemníkovi požadované dokumenty předložit členům stravovací komise do 14 dní od schválení usnesení.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání stravovací komise dne 21.03.2016.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 317a
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stravovací komise dne 21.03.2016.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí o navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest, Komenského 1534, Lysá nad Labem, o 2 Kč na každé jídlo, ukládá 1) stravovací komisi projednat návrh na navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest, Komenského 1534, Lysá nad Labem, o 2 Kč na každé jídlo včetně rozboru nákladů, 2) komisi pro školství, kulturu a rodinu zpracovat přehled orientačních cen ve školním stravování v okolních městech.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
(p. Ing. Eliška mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. mimo p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 317b
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest, Komenského 1534, Lysá nad Labem, o 2 Kč na každé jídlo.

II. u k l á d á
1) stravovací komisi projednat návrh na navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest, Komenského 1534, Lysá nad Labem, o 2 Kč na každé jídlo včetně rozboru nákladů,

2) komisi pro školství, kulturu a rodinu zpracovat přehled orientačních cen ve školním stravování v okolních městech.

20. Zápis z Finančního výboru dne 11.04.2016.

V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 11.04.2016.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
(p. Ing. Eliška mimo jednací místnost)
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. mimo p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 318
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 11.04.2016.

21. Návrh knihy o Lysé nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupil Ing. Váhal (spoluautor knihy), pí Ing. Fialová, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon, starosta.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí o realizaci knihy o Lysé n. L., a rozhodnutí o zařazení fin. částky ve výši 200 tis. Kč na její dofinancování do rozpočtu města r. 2017, ukládá VO ŠSVZaK připravit návrh smlouvy na vydání a financování knihy a předložit návrh do ZM 15.06.2016 včetně projednání v komisi pro rodinu, školství, kulturu.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluvil p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluvil p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 319
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
1) rozhodnutí o realizaci knihy o Lysé nad Labem,
2) rozhodnutí o zařazení finanční částky ve výši 200 000 Kč na její dofinancování do rozpočtu města pro rok 2017,

II. u k l á d á
vedoucí odboru ŠSVZaK připravit návrh smlouvy na vydání a financování knihy a předložit návrh do ZM 15.06.2016 včetně projednání v komisi pro rodinu, školství, kulturu.

22. Odpovědi na otázky Osadního výboru Dvorce a přehled nákladů a investic za období 2010 – 2015.

V diskusi k bodu vystoupili p. tajemník, p. Ing. Kváč, pí Ing. Fialová, p. Ing. Eliška, p. Ing. Grochol, CSc., pí Herclíková (OV Dvorce), p. Pokorný (OV Dvorce), p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí předloženou zprávu o řešení otázek OV Dvorce ze dne 02.03.2016 a přehled nákladů a investic za období 2010 – 2015, schvaluje zařazení částky 9,7 mil. Kč na vybudování kanalizace Dvorce do rozpočtu města na rok 2017.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 320
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o řešení otázek OV Dvorce ze dne 02.03.2016 a přehled nákladů a investic za období 2010 – 2015,

II. s c h v a l u j e
zařazení částky 9,7 mil. Kč na vybudování kanalizace Dvorce do rozpočtu města na rok 2017.

23. Upravené zadání Změny č. 1 a 1A územního plánu Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, p. starosta, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Grochol CSc.

Odchod p. Bc. Robeš v 19:00 hodin (počet členů ZM 11).

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s rozdělením Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem na Změnu č. 1 (záměry podléhající schválení vlivů na životní prostředí – SEA) a Změnu č. 1A (bez požadavků na posouzení vlivů na životní prostředí – SEA), schvaluje upravené zadání Změny č. 1 a č. 1A územního plánu Lysá nad Labem, ukládá stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. zdržela se p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 321
Zastupitelstvo města

I. s o u h l a s í
s rozdělením Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem na Změnu č. 1 (záměry podléhající schválení vlivů na životní prostředí – SEA) a Změnu č. 1A (bez požadavků na posouzení vlivů na životní prostředí – SEA),

II. s c h v a l u j e
upravené zadání Změny č. 1 a č. 1A územního plánu Lysá nad Labem,

III. u k l á d á
stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

24. Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Rozšíření kapacity TC“.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Rozšíření kapacity TC“ od společnosti AutoCont CZ, a. s., Ostrava, a C SYSTÉM CZ, a. s., Praha 4, schvaluje jako dodavatele Rozšíření kapacity TC společnost AutoCont CZ, a. s., Hornopolní 3322/37, 700 02 Ostrava, za celkovou částku 209.244 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 322
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Rozšíření kapacity TC“ od společnosti AutoCont CZ, a. s., Ostrava, a C SYSTÉM CZ, a. s., Praha 4,

II. s c h v a l u j e
jako dodavatele Rozšíření kapacity TC společnost AutoCont CZ, a. s., Hornopolní 3322/37, 700 02 Ostrava, za celkovou částku 209.244 Kč bez DPH.

25. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce elektroinstalace.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku MŠ Čtyřlístek – rekonstrukce elektroinstalace od firem Alur Trading, s. r. o., Dubňany, a LENIA, spol. s r. o., Praha 10, schvaluje pro realizaci stavby MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce elektroinstalace firmu LENIA, spol. s r. o., IČ: 41186176, U Hostivařského nádraží 556/2, 102 00 Praha 10, za nabídkovou cenu 573.609 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 323
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku MŠ Čtyřlístek – rekonstrukce elektroinstalace od firem Alur Trading, s. r. o., Dubňany, a LENIA, spol. s r. o., Praha 10,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce elektroinstalace firmu LENIA, spol. s r. o., IČ: 41186176, U Hostivařského nádraží 556/2, 102 00 Praha 10, za nabídkovou cenu 573.609 Kč včetně DPH.

26. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky ZŠ B. Hrozného č. p. 12 – rekonstrukce podlah a obložení.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlou cenovou nabídku na veřejnou zakázku ZŠ B. Hrozného č. p. 12 – rekonstrukce podlah a obložení od firmy Dvořák – Karlík, s. r. o., Holice, schvaluje pro realizaci stavby ZŠ B. Hrozného č. p. 12 – rekonstrukce podlah a obložení firmu Dvořák – Karlík, s. r. o., IČ: 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice, za nabídkovou cenu 845.039 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 324
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlou cenovou nabídku na veřejnou zakázku ZŠ B. Hrozného č. p. 12 – rekonstrukce podlah a obložení od firmy Dvořák – Karlík, s. r. o., Holice,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby ZŠ B. Hrozného č. p. 12 – rekonstrukce podlah a obložení firmu Dvořák – Karlík, s. r. o., IČ: 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice, za nabídkovou cenu 845.039 Kč včetně DPH.

27. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky Výměna světel v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlé cenové nabídky od firmy LENIA, spol. s r. o., Praha 10, a KAMONT GROUP, s. r. o., Štětí, schvaluje pro realizaci stavby Výměna světel v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského firmu LENIA, spol. s r. o., IČ: 41186176, U Hostivařského nádraží 556/2, 102 00 Praha 10, za nabídkovou cenu 116.007,54 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 325
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky od firmy LENIA, spol. s r. o., Praha 10, a KAMONT GROUP, s. r. o., Štětí,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby Výměna světel v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského firmu LENIA, spol. s r. o., IČ: 41186176, U Hostivařského nádraží 556/2, 102 00 Praha 10, za nabídkovou cenu 116.007,54 Kč včetně DPH.

28. Žádost Městské knihovny v Lysé nad Labem o čerpání finančních prostředků z jejich investičního fondu MěK.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje Městské knihovně Lysá nad Labem čerpání finanční částky ve výši 650.000 Kč z rezervního fondu MěK Lysá n. L. za účelem nákupu nových regálů na knihy do oddělení dospělých čtenářů Městské knihovny Lysá n. L.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 326
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Městské knihovně Lysá nad Labem čerpání finanční částky ve výši 650.000 Kč z rezervního fondu MěK Lysá n. L. za účelem nákupu nových regálů na knihy do oddělení dospělých čtenářů Městské knihovny Lysá n. L.

29. Plánovací smlouva č. 2/2016 na výstavbu veř. infrastruktury v lokalitě Kačín.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 2/2016 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (dešťová a splašková kanalizace, vodovod, areálová komunikace a VO) na pozemcích č. 2172/35, 3170, 3826 a 3700/13, k. ú. Lysá n. L., s Ing. B. B., trvale bytem Praha 1 – Nové Město.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 327
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření plánovací smlouvy č. 2/2016 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (dešťová a splašková kanalizace, vodovod, areálová komunikace a VO) na pozemcích č. 2172/35, 3170, 3826 a 3700/13, k. ú. Lysá n. L., s Ing. B. B., trvale bytem Praha 1 – Nové Město.

30. Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 09047351 o poskytnutí podpory ze SFŽP – Intenzifikace ČOV.

V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 09047351 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 328
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 09047351 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.

31. Schválení uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na zateplení objektu kina (č. p. 25).

V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Eliška, p. Kodeš, p. Ing. Kopecký V. (SMI).

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14209463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt „Zateplení kina“ se Státním fondem životního prostředí ČR, zastoupeným ředitelem, Ing. Petrem Valdmanem, která byla zástupcem fondu podepsána dne 20.04.2016, ukládá starostovi města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14209463 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí ČR.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 329
Zastupitelstvo města

I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14209463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt „Zateplení kina“ se Státním fondem životního prostředí ČR, zastoupeným ředitelem, Ing. Petrem Valdmanem, která byla zástupcem fondu podepsána dne 20.04.2016,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14209463 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí ČR.


32. Partnerská smlouva – Místní akční plán vzdělávání MAS POLABÍ, o. p. s.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, p. starosta.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje partnerství v projektu Místního akčního plánu vzdělávání MAS POLABÍ, o. p. s., IČ: 29415551, a pověřuje MAS POLABÍ, o. p. s., jejich vypracováním.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. zdržela se
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 330
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
partnerství v projektu Místního akčního plánu vzdělávání MAS POLABÍ, o. p. s., IČ: 29415551, a pověřuje MAS POLABÍ, o. p. s., jejich vypracováním.

33. Pořízení mobilního kluziště v areálu víceúčelového školního hřiště.

V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Fialová, p. Ing. Eliška, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Kváč.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí o návrhu na pořízení mobilního kluziště v areálu víceúčelového školního hřiště, ukládá 1) komisi pro cestovní ruch projednat využití mobilního kluziště pro veřejnost a školy a vytipovat možné lokality pro umístění kluziště, 2) starostovi města prověřit možnost získání příslušné částky z některého dotačního titulu, 3) stavebnímu úřadu připravit zprávu, jaká jsou potřebná povolení pro instalaci mobilního kluziště.

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů
proti: 1 hlas
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. zdržela se
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 331
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o návrhu na pořízení mobilního kluziště v areálu víceúčelového školního hřiště,

II. u k l á d á
1) komisi pro cestovní ruch projednat využití mobilního kluziště pro veřejnost a školy a vytipovat možné lokality pro umístění kluziště
2) starostovi města prověřit možnost získání příslušné částky z některého dotačního titulu,
3) stavebnímu úřadu připravit zprávu, jaká jsou potřebná povolení pro instalaci mobilního kluziště.

34. Schválení dalšího postupu při úpravě smlouvy s MS development, s. r. o.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Gregor, p. starosta, p. Kodeš, pí Ing. Fialová, pí Ing. Čížková (SÚ), p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Grochol, CSc.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání s firmou MS development, s. r. o., schvaluje odklad řešení do 31.08.2016, ukládá starostovi města vyžádat si od Mgr. Řiháčka orientační náklady na vypracování dodatků k ukončení smluv s MS development, s. r. o. Termín: do 15.06.2016.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 332
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání s firmou MS development, s. r. o.,

II. s c h v a l u j e
odklad řešení do 31.08.2016,

III. u k l á d á
starostovi města vyžádat si od Mgr. Řiháčka orientační náklady na vypracování dodatků k ukončení smluv s MS development, s. r. o.
Termín: do 15.06.2016

35. Výkup části pozemku p. č. PK 2533, vým. 59 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. (dále jen pod obchvatem).

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2533, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků Ing. N. B., Praha 8 – Libeň, (1/2 podílu), a Ing. V. P., Lysá n. L., (1/2 podílu), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2533, výměra 755 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Lysá n. L. - Litol, IČ: 475 44 121, se sídlem K Labi 484, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 333
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2533, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků Ing. N. B., Praha 8 – Libeň, (1/2 podílu), a Ing. V. P., Lysá n. L., (1/2 podílu), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2533, výměra 755 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Lysá n. L. - Litol, IČ: 475 44 121, se sídlem K Labi 484, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

36. Výkup části pozemku p. č. PK 3003/2, vým. 486 m2, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3003/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby
obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, paní J. V., Nymburk, (1/2 podílu) a paní J. V., Kostomlaty n. L., (1/2 podílu), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3003/2, výměra 141 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., IČ: 475 45 879, se sídlem Stará Lysá 201, 289 26, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 334
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3003/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, paní J. V., Nymburk, (1/2 podílu) a paní J. V., Kostomlaty n. L., (1/2 podílu), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000
Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3003/2, výměra 141 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., IČ: 475 45 879, se sídlem Stará Lysá 201, 289 26, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

37. Výkup části pozemku p. č. 40/17, vým. 897 m2, k. ú. Litol, pod obchvatem.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 40/17, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní J. R., Čelákovice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 40/17, výměra 366 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 335
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 40/17, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní J. R., Čelákovice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 40/17, výměra 366 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

38. Výkup části pozemku PK 3042/4, vým. 1.953 m2, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3042/4, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za částku 250 Kč/m2, a části pozemku p. č. PK 3042/4, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 522 m2), k. ú. Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2, od paní E. Č., Lysá n. L. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/4, výměra 428 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu M. Š., Milovice, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. Pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. Pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. Pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 336
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3042/4, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za částku 250 Kč/m2, a části pozemku p. č. PK 3042/4, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 522 m2), k. ú. Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2, od paní E. Č., Lysá n. L. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/4, výměra 428 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu M. Š., Milovice, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

39. Výkup pozemků p. č. PK 2867/7 a PK 2867/12 o celkové výměře 1.835 m2, pod obchvatem, výkup pozemku p. č. 3817, vým. 144 m2, a prodej obecního pozemku p. č. PK 2372/2, všechny k. ú. Lysá n. L.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje a) zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. PK 2372/2, výměra 4.356 m2, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkům pozemků p. č. PK 2867/7 a PK 2867/13, k. ú. Lysá n. L., a to tak, že výměra cca 3.339 m2 bude prodána za cenu 1 Kč a výměra 1.017 m2 za částku 20 Kč/m2, za podmínky, že kupující současně odprodá městu Lysá nad Labem celkovou výměru 3.195 m2 z pozemků p. č. PK 2867/7 a PK 2867/13, k. ú. Lysá n. L. rovněž za 1 Kč a pozemek p. č. 3817, výměra 144 m2, k. ú. Lysá n. L., rovněž za 1 Kč, b) výkup části pozemku
p. č. PK 2867/7 a PK 2867/13, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 1.835 m2), k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, pí H. S. a p. P. S., oba trvale bytem Čelákovice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. c) výkup části pozemku p. č. PK 2867/7 a PK 2867/13, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 3.195 m2), k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků, pí Heleny Suché a p. Petra Suchého, oba trvale bytem Jungmannova 1168/31, 250 88 Čelákovice, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. d) výkup pozemku p. č. 3817, výměra 144 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků, pí O. F., bytem Železnice, a pí H. S., bytem Čelákovice, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Ukládá odboru SMI vypovědět stávajícímu nájemci, v souladu se smlouvou o nájmu č. SMI/09/262/N/Šm, ze dne 20.09.2006, pronájem pozemku p. č. PK 2372/2, k. ú. Lysá n. L.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 337
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
a) zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. PK 2372/2, výměra 4.356 m2, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkům pozemků p. č. PK 2867/7 a PK 2867/13, k. ú. Lysá n. L., a to tak, že výměra cca 3.339 m2 bude prodána za cenu 1 Kč a výměra 1.017 m2 za částku 20 Kč/m2, za podmínky, že kupující současně odprodá městu Lysá nad Labem celkovou výměru 3.195 m2 z pozemků p. č. PK 2867/7 a PK 2867/13, k. ú. Lysá n. L. rovněž za 1 Kč a pozemek p. č. 3817, výměra 144 m2, k. ú. Lysá n. L., rovněž za 1 Kč.

b) výkup části pozemku p. č. PK 2867/7 a PK 2867/13, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 1.835 m2), k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, pí H. S. a p. P. S., oba trvale bytem Čelákovice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.

c) výkup části pozemku p. č. PK 2867/7 a PK 2867/13, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 3.195 m2), k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků, pí H. S. a P. S., oba trvale bytem Čelákovice, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

d) výkup pozemku p. č. 3817, výměra 144 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků, pí O. F., bytem Železnice, a pí H. S., bytem Čelákovice, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. u k l á d á
odboru SMI vypovědět stávajícímu nájemci, v souladu se smlouvou o nájmu č. SMI/09/262/N/Šm, ze dne 20.09.2006, pronájem pozemku p. č. PK 2372/2, k. ú. Lysá n. L.

40. Výkup části pozemku p. č. PK 556, vým. 588 m2, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 556, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, p. P. K., Kladno, podíl 1/3, a pí J. S., Lysá n. L., podíl 2/3, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 556, výměra 513 m2, a PK 551, výměra 513 m2, oba k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Bere na vědomí dopis pí J. S., ze dne 31.03.2016, ve věci nesouhlasu s věcným břemenem na pozemku p. č. 551, LV 3091, v rámci výstavby obchvatu města II. etapa, a konstatuje, že se jedná o přeložku venkovního vedení 22 kV v km 0,675 a celá záležitost bude řešena v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 338
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 556, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, p. P. K., Kladno, podíl 1/3, a pí J. S., Lysá n. L., podíl 2/3, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 556, výměra 513 m2, a PK 551, výměra 513 m2, oba k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

II. b e r e n a v ě d o m í
dopis pí J. S., ze dne 31.03.2016, ve věci nesouhlasu s věcným břemenem na pozemku p. č. 551, LV 3091, v rámci výstavby obchvatu města II. etapa, a konstatuje, že se jedná o přeložku venkovního vedení 22 kV v km 0,675 a celá záležitost bude řešena v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.

41. Výkup částí pozemků p. č. PK 2972/4 a PK 2690/1, všechny k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem, a prodej obecního pozemku p. č. 283/21, k. ú. Litol.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje a) výkup části pozemku p. č. PK 2972/4, k. ú. Lysá n. L., výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 2.710 m2), za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, FP majetková, a. s., Podvinný mlýn 2283/18, Libeň, 190 00 Praha 9, vlastník 1/6 podílu, pí M. N., Lysá n. L., vlastník 4/12 podílu, a p. P. V., Lysá n. L., vlastník 6/12 podílu, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2972/4, výměra 241 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu A. Z., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok. b) výkup části pozemku p. č. PK 2690/1, k. ú. Lysá n. L., výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 29 m2), za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, FP majetková, a. s., Podvinný mlýn 2283/18, Libeň, 190 00 Praha 9, vlastník 1/2 podílu, p. M. V., Praha 8, vlastník 1/2 podílu, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2690/1, výměra 730 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Montamilk, s. r. o., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 339
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
a) výkup části pozemku p. č. PK 2972/4, k. ú. Lysá n. L., výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 2.710 m2), za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, FP majetková, a. s., Podvinný mlýn 2283/18, Libeň, 190 00 Praha 9, vlastník 1/6 podílu, pí M. N., Lysá n. L., vlastník 4/12 podílu, a p. P. V., Lysá n. L., vlastník 6/12 podílu, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2972/4, výměra 241 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu A. Z., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

b) výkup části pozemku p. č. PK 2690/1, k. ú. Lysá n. L., výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 29 m2), za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, FP majetková, a. s., Podvinný mlýn 2283/18, Libeň, 190 00 Praha 9, vlastník 1/2 podílu, p. M. V., Praha 8, vlastník 1/2 podílu, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2690/1, výměra 730 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Montamilk, s. r. o., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

42. Výkup částí pozemků p. č. 39, 43/1, oba k. ú. Litol, a částí pozemků p. č. PK 2986/1, PK 2986/4, PK 2986/5 a PK 2867/10, všechny k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem, a prodej obecního pozemku p. č. 2042 a p. č. 2043, oba k. ú. Přerov n. L., a části pozemku p. č. 14/14, k. ú. Litol.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje a) zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 2042, výměra 5.972 m2, a p. č. 2043, výměra 4.215 m2, oba k. ú. Přerov n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemků p. č. 39, 43/1, oba k. ú. Litol, a p. č. PK 2986/4, PK 2986/5 PK 2867/10, všechny k. ú. Lysá n. L., za cenu 20 Kč/m2. b) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 14/14, výměra cca 630 m2, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemků p. č. 39, 43/1, oba k. ú. Litol, a p. č. PK 2986/4, PK 2986/5, PK 2867/10, všechny k.ú. Lysá n. L., za cenu 250 Kč/m2. c) výkup části pozemků p. č. 39, 43/1, oba k. ú. Litol, a části pozemků PK 2986/4, PK 2986/5, PK 2867/10, všechny tři k. ú. Lysá n. L., výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 4.978 m2), za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. Ing. M. Š., Přerov n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. d) výkup části pozemku p. č. PK 2986/1, k. ú. Lysá n. L., výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 2.253 m2), za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, p. Ing. M. Š., Přerov n. L., vlastník 2/3 podílu, a p. M. T., Lysá n. L., vlastník 1/3 podílu, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 340
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
a) zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 2042, výměra 5.972 m2, a p. č. 2043, výměra 4.215 m2, oba k. ú. Přerov n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemků p. č. 39, 43/1, oba k. ú. Litol, a p. č. PK 2986/4, PK 2986/5, PK 2867/10, všechny k. ú. Lysá n. L., za cenu 20 Kč/m2.

b) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 14/14, výměra cca 630 m2, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemků p. č. 39, 43/1, oba k. ú. Litol, a p. č. PK 2986/4, PK 2986/5 PK 2867/10, všechny k.ú. Lysá n. L., za cenu 250 Kč/m2.

c) výkup části pozemků p. č. 39, 43/1, oba k. ú. Litol, a části pozemků PK 2986/4, PK 2986/5, PK 2867/10, všechny tři k. ú. Lysá n. L., výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 4.978 m2), za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. Ing. M. Š., Přerov n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.

d) výkup části pozemku p. č. PK 2986/1, k. ú. Lysá n. L., výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 2.253 m2), za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, p. Ing. M. Š., Přerov n. L., vlastník 2/3 podílu, a p. M. T., Lysá n. L., vlastník 1/3 podílu, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.

43. Stav výkupů pozemků pod obchvatem ke dni 20.04.2016.

V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Gregor.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 20.04.2016.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 341
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 20.04.2016.

44. Závěrečný účet Města Lysá n. L. za rok 2015, schválení účetní uzávěrky za rok 2015 a přezkoumání hospodaření za rok 2015.

V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Fialová, p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2015: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“ Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost uvedenou pod písmenem c), při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b), a to: Město Lysá nad Labem nepostupovalo v souladu s Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, protože nevykázalo splátky úvěru ze Smlouvy o úvěru č. 900247 ve výši 73.532,80 Kč na položkách financování. Schvaluje 1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2015, a to s výhradou, že Město Lysá nad Labem nepostupovalo v souladu s Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, protože nevykázalo splátky úvěru ze Smlouvy o úvěru č. 900247 ve výši 73.532,80 Kč na položkách financování. 2) opatření k nápravě: Návrh opatření zrušit úvěrovou smlouvu se společností ŠkoFIN a doplatit zbývající částku kupní ceny vozidla 710.470,67 Kč, vzhledem k příznivé finanční situaci města z rezervního fondu. (dočasně volné finanční prostředky na účtech města, minimální úrokové sazby na bankovních účtech). 3) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2015.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. zdržela se
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 342
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2015: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost uvedenou pod písmenem c), při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b), a to:
- Město Lysá nad Labem nepostupovalo v souladu s Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, protože nevykázalo splátky úvěru ze Smlouvy o úvěru č. 900247 ve výši 73.532,80
Kč na položkách financování.

II. s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2015, a to s výhradou, že Město Lysá nad Labem nepostupovalo v souladu s Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, protože nevykázalo splátky úvěru ze Smlouvy o úvěru č. 900247 ve výši 73.532,80 Kč na položkách financování.
2) opatření k nápravě:
Návrh opatření zrušit úvěrovou smlouvu se společností ŠkoFIN a doplatit zbývající částku kupní ceny vozidla 710.470,67 Kč, vzhledem k příznivé finanční situaci města z rezervního fondu. (dočasně volné finanční prostředky na účtech města, minimální úrokové sazby na bankovních účtech).
3) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2015.

45. Úprava rozpočtu – 4. rozpočtové opatření.

V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Fialová, p. Ing. Gregor, p. starosta.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2016 – 4. rozpočtové opatření.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. zdržel se p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. zdržela se
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 343
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na rok 2016 – 4. rozpočtové opatření.

46. Zápis z jednání Finančního výboru dne 02.05.2016.

V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 02.05.2016.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. omluven p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 343a
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 02.05.2016.

47. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny.

V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Kopecký, pí Ing. Fialová, p. Ing. Gregor, pí Fischerová, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Polenová (FO).

Příchod p. Krumpholc ve 20:20 hodin (počet členů ZM 12).

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí o zadávací dokumentaci a výzvě k podání nabídky na výběr pojišťovny pro město Lysá nad Labem, ukládá vedoucí finančního odboru zajistit posouzení zadávací dokumentace odborníkem v pojišťovnictví.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 344
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o zadávací dokumentaci a výzvě k podání nabídky na výběr pojišťovny pro město Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
vedoucí finančního odboru zajistit posouzení zadávací dokumentace odborníkem v pojišťovnictví.

48. Požadavek na investorství Středočeského kraje v projektu Labské cyklostezky v úseku Nymburk – Čelákovice.

V diskusi k bodu vystoupili p. tajemník, p. Ing. Otava (z řad veřejnosti), p. starosta, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Gregor, p. Ing. Eliška, p. Ing. Kváč.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí informace o provedených činnostech v záležitosti propojení obcí a měst cyklostezkou podél Labe do konce dubna 2016,
pověřuje pana starostu podpisem textu, na jehož základě by se měl Středočeský kraj stát investorem Labské cyklostezky v úseku od Nymburka do Čelákovic, a to včetně přemostění řeky lávkou pro pěší mezi obcemi Hradištko a Kostomlaty nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 345
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informace o provedených činnostech v záležitosti propojení obcí a měst cyklostezkou podél Labe do konce dubna 2016,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu podpisem textu, na jehož základě by se měl Středočeský kraj stát investorem Labské cyklostezky v úseku od Nymburka do Čelákovic, a to včetně přemostění řeky lávkou pro pěší mezi obcemi Hradištko a Kostomlaty nad Labem.

49. Žádost Muzea B. Hrozného o užití znaku města na pohlednicích.

V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje užití znaku města Lysá nad Labem na pohlednicích, které bude vydávat Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 346
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
užití znaku města Lysá nad Labem na pohlednicích, které bude vydávat Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného.

50. Žádost o výjimku z OZV č. 2/2012, čl. 4 Regulace provozní doby (klub Calypsso).

V diskusi k bodu vystoupil p. tajemník.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výjimku z OZV č. 2/2012, čl. 4 Regulace provozní doby, hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice 582, Lysá n. L., na dny 21.05.2016 a 25.06.2016, s provozní dobou v sobotu od 22:00 do neděle 05:00 hodin.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 347
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výjimku z OZV č. 2/2012, čl. 4 Regulace provozní doby, hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice 582, Lysá n. L., na dny 21.05.2016 a 25.06.2016, s provozní dobou v sobotu od 22:00 do neděle 05:00 hodin.

51. Žádost o zajištění věcného břemene v lokalitě Hrabanov pro pozemky ve vlastnictví pí Pechalové.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM neschvaluje žádost pana Birhanzla o zajištění, tzv. věcného břemene, v lokalitě Hrabanov přes pozemky v majetku města z důvodu přístupu na pozemky majitelky pí A. P. a konstatuje, že zřízení věcného břemene nezajistí možnost výstavby na pozemcích ve vlastnictví pí P., protože, pokud se jedná o pozemky označené v územní studii severozápad Hrabanov jako č. 4, 5 a 6, je uliční čára stanovena ve vzdálenosti 6 m od hranice stavebního pozemku, a tedy stavba domu by byla umístěna i na obecním pozemku.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlasů
(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 348
Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e
žádost pana Birhanzla o zajištění, tzv. věcného břemene, v lokalitě Hrabanov přes pozemky v majetku města z důvodu přístupu na pozemky majitelky pí A. P. a konstatuje, že zřízení věcného břemene nezajistí možnost výstavby na pozemcích ve vlastnictví pí P., protože, pokud se jedná o pozemky označené v územní studii severozápad Hrabanov jako č. 4, 5 a 6, je uliční čára stanovena ve vzdálenosti 6 m od hranice stavebního pozemku, a tedy stavba domu by byla umístěna i na obecním pozemku.

52. Prodej části obecního pozemku p. č. 29/2, vým. 1.092 m2, k. ú. Litol.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 29/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 1.092 m2), k. ú. Litol, pí A. Č., Čelákovice, za částku 1 Kč s tím, že kupující městu odprodá část pozemku p. č. PK 2822, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za stejnou cenu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 349
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 29/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 1.092 m2), k. ú. Litol, pí A. Č., bytem Čelákovice, za částku 1 Kč s tím, že kupující městu odprodá část pozemku p. č. PK 2822, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za stejnou cenu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.

53. Prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237, vým. 10.000 m2, k. ú. Lysá n. L.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237, výměra 10.000 m2, k. ú. Lysá n. L., p. M. P., Praha 10, a manželům F. A B. P., bytem Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodají části pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 350
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237, výměra 10.000 m2, k. ú. Lysá n. L., p. M. P., bytem Praha 10, a manželům F. a B. P., Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodají části pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

54. Změna nájemce pozemku pod plechovou garáží.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 2655/11, výměra 22 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 3, p. T. H., Lysá n. L., od roku 2017 za částku 35 Kč/m2/rok s tím, že převod nájmu pozemku pod garáží na dalšího uživatele není možný.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 351
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 2655/11, výměra 22 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 3, p. T. H., trvale bytem Lysá n. L., od roku 2017 za částku 35 Kč/m2/rok s tím, že převod nájmu pozemku pod garáží na dalšího uživatele není možný.

55. Změna nájemce části pozemku p. č. 487/4, vým. 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Sokolská – automat na stolní vodu.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 487/4, výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Sokolská, pod automatem na stolní vodu, p. Michalu Barešovi, IČ: 460 35 087, se sídlem Polesí 52, Rynoltice, za cenu 1.000 Kč/rok, od 01.04.2016.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 352
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p. č. 487/4, výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Sokolská, pod automatem na stolní vodu, p. Michalu Barešovi, IČ: 460 35 087, se sídlem Polesí 52, Rynoltice, za cenu 1.000 Kč/rok, od 01.04.2016.

56. Souhlas se zásahem na obecní pozemek p. č. 3451/31, k. ú. Lysá n. L., zateplení RD, ul. Masarykova.

V diskusi k bodu vystoupili p. tajemník, p. Ing. Eliška.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zateplení fasády nemovitosti v ul. Masarykova, Lysá n. L., v tl. 100 mm a doporučuje zachovat členění plochy dle současného stavu.

Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy
proti: 1 hlas
zdržel se: 6 hlasů
(p. Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. zdržel se p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. zdržela se p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

57. Zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 18.03.2016.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostřední ze dne 18.03.2016.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 353
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostřední ze dne 18.03.2016.

58. Prodej pozemku p. č. 1292 a p. č. 1394, oba k. ú. Ostrá.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 1292, výměra 356 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a p. č. 1394, výměra 2.990 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k. ú. Ostrá, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, ukládá komisi ŽP předložit zastupitelstvu města návrh na využití uvedeného území.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
(Ing. Fialová a pí Fischerová mimo jednací místnost)
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. mimo p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 354
Zastupitelstvo města

I. n e s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 1292, výměra 356 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a p. č. 1394, výměra 2.990 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k. ú. Ostrá, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

II. u k l á d á
komisi ŽP předložit zastupitelstvu města návrh na využití uvedeného území.

59. Zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/39, k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova před č. p. 176 (provozovna Daniels Burger), dle zákona o obcích.

60. Zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/3, k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova před č. p. 583 (provozovna kavárny), dle zákona o obcích.

Ve společné diskusi k výše uvedeným bodům vystoupila pí Ing. Čížková (SÚ) a p. starosta.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/39, výměra 6 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Masarykova před č. p. 176 (provozovna Daniels Burger), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, s tím že nájemce doloží vizualizaci posezení. 2) zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/31, výměra 5 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Masarykova před č. p. 583 (provozovna kavárny), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, s tím, že nájemce doloží vizualizaci posezení.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 355
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/39, výměra 6 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Masarykova před č. p. 176 (provozovna Daniels Burger), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, s tím že nájemce doloží vizualizaci posezení.
2) zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/31, výměra 5 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Masarykova před č. p. 583 (provozovna kavárny), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, s tím, že nájemce doloží vizualizaci posezení.

Pan starosta se na základě upozornění p. B. vrátil k projednanému bodu č. 51 - Žádost o zajištění věcného břemene v lokalitě Hrabanov pro pozemky ve vlastnictví pí P., který obsahoval také žádost pí P. o prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a p. č. PK 2475, oba k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/7, výměra 213 m2, p. č. 2480/9, výměra 248 m2 a p. č. 2480/11, výměra 315 m2, všechny tři k. ú. Lysá n. L.

V diskusi k žádosti vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a p. č. PK 2475, oba k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/7, výměra 213 m2, p. č. 2480/9, výměra 248 m2 a p. č. 2480/11, výměra 315 m2, všechny tři k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemku PK 2484/5 k. ú. Lysá n. L.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 356
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a p. č. PK 2475, oba k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/7, výměra 213 m2, p. č. 2480/9, výměra 248 m2 a p. č. 2480/11, výměra 315 m2, všechny tři k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemku PK 2484/5 k. ú. Lysá n. L.

61. Opětovná žádost o řešení stávajícího stavu ve věci pozemků p. č. 647/2 a p. č. 647/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Kovoně.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje a) výkup pozemků p. č. 647/1, výměra 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů L. a J. K., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2, z důvodu, že v předmětném pozemku je veden kanalizační řad. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. b) úpravu rozpočtu města pro rok 2016 a to tak, že položka výkup pozemků bude navýšena o částku 305.000 Kč, a to z příjmu v rámci úhrady dotace v letošním roce za komunikace v ul. K Bažantnici, která byla proplacena v roce 2015. Bere na vědomí návrh manželů L. a J. K., Lysá n. L., na prodej pozemku p. č. 647/2, výměra 2.892 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2 a konstatuje, že o možnosti výkupu tohoto pozemku je možné jednat až po konečném rozhodnutí o investiční akci ze strany SŽDC v dané lokalitě.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
(Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. zdržel se p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 357
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
a) výkup pozemků p. č. 647/1, výměra 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů L. a J K., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2, z důvodu, že v předmětném pozemku je veden kanalizační řad. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

b) úpravu rozpočtu města pro rok 2016 a to tak, že položka výkup pozemků bude navýšena o částku 305.000 Kč, a to z příjmu v rámci úhrady dotace v letošním roce za komunikace v ul. K Bažantnici, která byla proplacena v roce 2015.

II. b e r e n a v ě d o m í
návrh manželů L. a J. K., Lysá n. L., na prodej pozemku p. č. 647/2, výměra 2.892 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2 a konstatuje, že o možnosti výkupu tohoto pozemku je možné jednat až po konečném rozhodnutí o investiční akci ze strany SŽDC v dané lokalitě.

62. Úprava chodníků a zelených pásů v ul. Jedličkova.

V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kopecký (SMI), p. Ing. Gregor, p. Ing. Eliška, p. Ing. Kváč.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost paní K. o úpravu chodníků a zelených pásů v Jedličkově ulici, schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města roku 2017 na zpracování PD na rekonstrukci zeleně, chodníků a vjezdů v Jedličkově ulici.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. zdržela se
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 358

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní K. o úpravu chodníků a zelených pásů v Jedličkově ulici,

II. s c h v a l u j e
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města roku 2017 na zpracování PD na rekonstrukci zeleně, chodníků a vjezdů v Jedličkově ulici.

63. Odprodej pozemků do vlastnictví Města Lysá n. L.

V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Kopecký (SMI).

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí o žádosti paní J. H. a p. Ing. F. O. o odprodej pozemků p. č. 633/41, výměra 297 m2, a p. č. 633/40, výměra 1.366 m2, oba k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví města, ukládá výboru pro dostavbu obchvatu žádost projednat a předložit své stanovisko na příští jednání ZM.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 359
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o žádosti paní J. H. a pana Ing. F. O. o odprodej pozemků p. č. 633/41, výměra 297 m2, a p. č. 633/40, výměra 1.366 m2, oba k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví města,

II. u k l á d á
výboru pro dostavbu obchvatu žádost projednat a předložit své stanovisko na příští jednání ZM.

64. Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu výlepových ploch.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s podepsáním dodatku č. 5. ke Smlouvě o nájmu výlepových ploch dle návrhu RENGL, s. r. o., kterým se povoluje výměna 6 ks původních plakátovacích ploch za nové (z toho u 2 ks dojde k přesunu do náhradní lokality), provedení údržby dalších 5 ks plakátovacích ploch a snižuje počet pronajatých plakátovacích ploch na 0 kusů a počet pronajatých pozemkových částí se zvyšuje na 14 kusů.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 3 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. zdržela se
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 360
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s podepsáním dodatku č. 5. ke Smlouvě o nájmu výlepových ploch dle návrhu RENGL, s. r. o., kterým se povoluje výměna 6 ks původních plakátovacích ploch za nové (z toho u 2 ks dojde k přesunu do náhradní lokality), provedení údržby dalších 5 ks plakátovacích ploch a snižuje počet pronajatých plakátovacích ploch na 0 kusů a počet pronajatých pozemkových částí se zvyšuje na 14 kusů.

65. Odpovědi na otázky obyvatel č. p. 602 v Milovicích – Mladé.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Kodeš, p. Ing. Kopecký (SMI), p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí vyjádření odboru SMI zpracované ve spolupráci s RK Crhová, k sdělení nájemníků, ze dne 22.03.2016, ohledně četnosti úklidu, rozsahu oprav a údržby bytového fondu, ukládá odboru SMI zaslat nájemníkům bytových domů č. p. 600, 601 a 602 v Milovicích - Mladé odpověď na jejich sdělení ve smyslu předloženého návrhu.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 361
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření odboru SMI zpracované ve spolupráci s RK Crhová, k sdělení nájemníků, ze dne 22.03.2016, ohledně četnosti úklidu, rozsahu oprav a údržby bytového fondu,

II. u k l á d á
odboru SMI zaslat nájemníkům bytových domů č. p. 600, 601 a 602 v Milovicích - Mladé odpověď na jejich sdělení ve smyslu předloženého návrhu.

66. Žádosti o výměnu bytu.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje a) žádost paní R. J., nájemnice bytu v Milovicích – Mladé, o změnu stávajícího nájemního vztahu k bytu ze své osoby na pana D. B. s tím, že nájemní smlouva s ní bude ukončena dohodou a s p. B. bude uzavřena nová nájemní smlouva za stejných podmínek, jaké měla pí J., b) žádost paní L. M., nájemnice bytu v Lysé n. L., o změnu stávajícího nájemního vztahu k bytu ze své osoby na pana Z. B., s tím, že nájemní smlouva s ní bude ukončena dohodou a s p. B. bude uzavřena nová nájemní smlouva za stejných podmínek, jaké měla pí M., c) přechod nájmu bytu v Milovicích – Mladé na pozůstalého manžela, d) žádost paní J. H., nájemnice bytu v Milovicích – Mladé, o změnu stávajícího nájemního vztahu k bytu ze své osoby na pana F. M., s tím, že nájemní smlouva s ní bude ukončena dohodou a s p. M. bude uzavřena nová nájemní smlouva za stejných podmínek, jaké měla pí H. Neschvaluje žádost paní J. Ch., nájemnice bytu v Milovicích – Mladé, o výměnu svého bytu za byt paní Š. Ch.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 362
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
a) žádost paní R. J., nájemnice bytu v Milovicích – Mladé, o změnu stávajícího nájemního vztahu k bytu ze své osoby na pana D. B. s tím, že nájemní smlouva s ní bude ukončena dohodou a s p. B. bude uzavřena nová nájemní smlouva za stejných podmínek, jaké měla pí J.

b) žádost paní L. M., nájemnice bytu v Lysé n. L., o změnu stávajícího nájemního vztahu k bytu ze své osoby na pana Z. B., s tím, že nájemní smlouva s ní bude ukončena dohodou a s p. B. bude uzavřena nová nájemní smlouva za stejných podmínek, jaké měla pí M.

c) přechod nájmu bytu v Milovicích – Mladé na pozůstalého manžela.

d) žádost paní J. H., nájemnice bytu v Milovicích – Mladé, o změnu stávajícího nájemního vztahu k bytu ze své osoby na pana F. M., s tím, že nájemní smlouva s ní bude ukončena dohodou a s p. M. bude uzavřena nová nájemní smlouva za stejných podmínek, jaké měla pí H.

II. n e s c h v a l u j e
žádost paní J. Ch., nájemnice bytu v Milovicích – Mladé, o výměnu svého bytu za byt v Milovicích – Mladé, paní Š. Ch.

67. Uzavření nájmu k bytům v Milovicích – Mladé.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje a) uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 25.246 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 67 Kč/m2, s paní J. K., Psáry, b) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 48 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 27.477 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 71 Kč/m2, s p. L. L., Milovice – Mladá.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 363
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
a) uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 25.246 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 67 Kč/m2, s paní J. K., bytem Psáry,

b) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 48 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 27.477 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 71 Kč/m2, s p. L. L., bytem Milovice – Mladá.

68. Zveřejnění záměru na prostory sloužící k podnikání na č. p. 1102, Masarykova, Lysá n. L.

V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Kopecký (SMI).

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prostory sloužící k podnikání na adrese č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., pro MVDr. Jana Kořínka.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 364
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prostory sloužící k podnikání na adrese č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., pro MVDr. Jana Kořínka.

69. Žádost o změnu stanoviska.

V diskusi k bodu vystoupili p. Kodeš, p. Ing. Kváč, p. Ing. Eliška.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s vydáním změny stanoviska č. j. SMI/91359/15/Ba, vydaného dne 12.10.2015 Odborem správy majetku a investic Městského úřadu v Lysé nad Labem společnosti ProtelPro, spol. s r. o., pro stavbu „Optické připojení buňky BTA v objektu p. č. 3657, Lysá nad Labem TM_BTA_NYMBURK_NBLYS_OK SAP 11010-055555“. Stavba bude provedena dle situace úložné trasy zaslané spolu se žádostí, ze dne 14.04.2016, pod značkou žadatele 20/16/4-288. Souhlas je podmíněn: 1) zárukou na provedení asfaltového krytu v délce 10 let, 2) provedením překopu v období 7 - 8/2016.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 365
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s vydáním změny stanoviska č. j. SMI/91359/15/Ba, vydaného dne 12.10.2015 Odborem správy majetku a investic Městského úřadu v Lysé nad Labem společnosti ProtelPro, spol. s r. o., pro stavbu „Optické připojení buňky BTA v objektu p. č. 3657, Lysá nad Labem TM_BTA_NYMBURK_NBLYS_OK SAP 11010-055555“. Stavba bude provedena dle situace úložné trasy zaslané spolu se žádostí, ze dne 14.04.2016, pod značkou žadatele 20/16/4-288.
Souhlas je podmíněn:
1) zárukou na provedení asfaltového krytu v délce 10 let,
2) provedením překopu v období 7 - 8/2016.

70. Žádost o uzavření třístranné Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s RWE Gas Net, s. r. o., a p. Josefem Dvořákem na obecní pozemek p. č. 3451/5 – ul. Poděbradova.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s RWE Gas Net, s. r. o., jako oprávněným, aj. D., bytem Lysá n. L., jako investorem, na obecní pozemek p. č. 3451/5, pro stavbu plynovodní přípojky pro stavební pozemek p. č. 174, k. ú. Lysá n. L. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Poplatek za zřízení věcného břemene byl uhrazen při podpisu smlouvy budoucí.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 366
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s RWE Gas Net, s. r. o., jako oprávněným, aj. D., bytem Lysá n. L., jako investorem, na obecní pozemek p. č. 3451/5, pro stavbu plynovodní přípojky pro stavební pozemek p. č. 174, k. ú. Lysá n. L. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Poplatek za zřízení věcného břemene byl uhrazen při podpisu smlouvy budoucí.

71. Žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky p. č. 2673/22 a 2673/91 – ČSA a Sídliště.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemky p. č. 2673/22 a 2673/91, k. ú. Lysá n. L., se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., pro stavbu s označením 11010-056402PVDSL5C_E07_S_LYNL77_OK. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Souhlas je podmíněn takovým technickým řešením, které umožní výstavbu nové komunikace a opravu chodníku v trase vedení.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 367
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemky p. č. 2673/22 a 2673/91, k. ú. Lysá n. L., se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., pro stavbu s označením 11010-056402PVDSL5C_E07_S_LYNL77_OK. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Souhlas je podmíněn takovým technickým řešením, které umožní výstavbu nové komunikace a opravu chodníku v trase vedení.

72. Obsazení volného bytu v DPS a schválení přestěhování do vhodnějšího bytu.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) umístění p. M. A., nyní také bytem v DPS, byt č. C – 4, do volného bytu B – 12 v Domě s pečovatelskou službou v Lysé n. L., (náhradník: p. M. M., bytem v DPS, byt č. B – 10), 2) přestěhování pí J. C. a p. M. T., nyní bytem v DPS, byt č. C – 16, do uvolněného bytu C – 4 po přestěhovaném p. M. A.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 368
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) umístění p. M. A., nyní také bytem v DPS, byt č. C – 4, do volného bytu B – 12 v Domě s pečovatelskou službou v Lysé n. L., (náhradník: p. M. M., bytem v DPS, byt č. B – 10),

2) přestěhování pí J. C. a p. M. T., nyní bytem v DPS, byt č. C – 16, do uvolněného bytu C – 4 po přestěhovaném p. M. A.

73. Schválení finančních dotací z Charitativního programu.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Kopecký.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje finanční dotace z Charitativního programu pro nezl. V. Š. na výjezdní seminář ve výši 2.280 Kč, pro nezl. F. J. na letní tábor ve výši 2.640 Kč a na zakoupení tabletu ve výši 13.440 Kč, neschvaluje finanční dotaci z Charitativního programu na výjezdní seminář pro nezl. P. Š., protože příjmy rodiny přesahují stanovenou hranici dvojnásobku životního minima.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 369
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
finanční dotace z Charitativního programu pro nezl. V. Š. na výjezdní seminář ve výši 2.280 Kč, pro nezl. F. J. na letní tábor ve výši 2.640 Kč a na zakoupení tabletu ve výši 13.440 Kč,

II. n e s c h v a l u j e
finanční dotaci z Charitativního programu na výjezdní seminář pro nezl. P. Š., protože příjmy rodiny přesahují stanovenou hranici dvojnásobku životního minima.

74. Zápis z komise pro cestovní ruch a sport dne 26.04.2016.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kváč a p. Ing. Eliška.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport ze dne 26.04.2016.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 370
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport ze dne 26.04.2016.

75. Žádost TJ Litol o finanční příspěvek na opravu kabin.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kváč a p. Ing. Gregor.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí o finančním příspěvku na opravu kabin pro TJ Litol, ukládá odboru SMI zajistit zpracování znaleckého posudku objektu s kabinami a návrh kupní smlouvy na odkoupení objektu s kabinami.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 371
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o finančním příspěvku na opravu kabin pro TJ Litol,

II. u k l á d á
odboru SMI zajistit zpracování znaleckého posudku objektu s kabinami a návrh kupní smlouvy na odkoupení objektu s kabinami.

76. Udělení souhlasu s umístěním sídla Spolku rodičů při OA Lysá n. L.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje umístění sídla Spolku rodičů při Obchodní akademii na adrese Komenského 1534, Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 372
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
umístění sídla Spolku rodičů při Obchodní akademii na adrese Komenského 1534, Lysá nad Labem.

77. Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 27.04.2016.

V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Čížková (SÚ), pí Ing. Fialová.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat ze dne 27.04.2016, pověřuje pana starostu jednáním s hejtmanem Stř. kraje: a) o aktuálním stavu výkupu pozemků pro obchvat, b) o dodatku ke smlouvě o spolupráci, kterým
by se vyřešila otázka proplacení nákladů na výkup pozemků a pořízení projektové dokumentace tak, aby byly proplaceny poskytovatelem dotace IROP, c) o případném vyvlastnění pozemků potřebných pro realizaci stavby.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 373
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat ze dne 27.04.2016,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu jednáním s hejtmanem Stř. kraje
a) o aktuálním stavu výkupu pozemků pro obchvat,

b) o dodatku ke smlouvě o spolupráci, kterým by se vyřešila otázka proplacení nákladů na výkup pozemků a pořízení projektové dokumentace tak, aby byly proplaceny poskytovatelem dotace IROP,

c) o případném vyvlastnění pozemků potřebných pro realizaci stavby.

III. Diskuse.

p. Ing. Kváč – dotázal se, proč nebyly vysazeny květy u hrobů padlých u příležitosti osvobození naší vlasti od fašismu dne 08.05.2016, p. Ing. Kopecký odpověděl, že květiny budou osazeny až bude jistota, že už nebude mrznout,
- upozornil, že v ul. Máchova po pokládce el. kabelů do země, nebyl chodník uveden do původního stavu a dlaždice se hýbou, bylo odpovězeno, že akce ještě není za město převzata,

p. Ing. Eliška – dotázal se, proč se změnil termín zasedání červnového ZM, p. starosta odpověděl, že v tento termín nebude, a proto v dostatečném časovém předstihu změnu termínu oznámil,
- doporučil na parkovišti u nádraží odstranit značku, která vyhrazuje stání pro 3 vozidla taxi, tuto značku řidiči stejně nerespektují a na těchto místech normálně parkují,

p. Ing. Gregor – upozornil na dnes zaslaný e-mail ohledně pozemků u Labe, doporučil, aby se s ním všichni zastupitelé seznámili,

- dotaz, zda je něco nového ohledně domu pro seniory, pan starosta odpověděl, že oficiální odpověď z Krajského úřadu Stř. kraje zatím neobdržel, neoficiálně má kraj stále zájem o stávající pozemek určený na výstavbu domu pro seniory s tím, že uvažuje i o tom, že by využil i stávající areál ČSAP,

p. Kodeš – upozornil, že nesvítí jedno zábradlí v parku na Nám. B. Hrozného,

p. Krumpholc – už 2 občané ho informovali, že kovové rošty u stromů v Masarykově ulici mají velké mezery a zapadávají do nich chodci, hrozí úrazy,

p. Mgr. Fajmon – doporučil ihned skácet suché městské stromy (např. 2 v Litoli u stadionu, 1 u PENNY, 3 v Jedličkově ul., v ul. Hořejší, v ul. Na Vysoké mezi), udělat výzvu občanům, aby suché stromy hlásili.

IV. Interpelace.

Žádná nebyla.

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města ve 22:30 hodin ukončil.

Zapsala: Šťastná I.
17.05.2016

Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
p. Mgr. Fajmon H. p. Ing. Gregor P.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
starosta města
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.