+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 30.03.2016 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.
Přítomni: p. Ing. Petr Eliška (odchod ve 23:00 hodin)
p. Kodeš Matěj
pí Ing. Fialová Jitka (odchod ve 23:00 hodin)
p. Krumpholc Jan
p. Kolman Josef
pí Chloupková Marcela (příchod v 18:50 hodin,
odchod ve 23:00 hodin)
pí Fischerová Romana
p. Ing. Grochol Luděk, CSc. (příchod v 17:05 hodin)
p. Ing. Kváč David
p. Mgr. Havelka Jiří
p. Mgr. Fajmon Hynek
p. Mgr. Kopecký Petr
p. Bc. Robeš Martin (odchod ve 23:00 hodin)
p. Burian Jan (odchod ve 23:00 hodin)
p. Ing. Gregor Petr

I. Zahájení.

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (13 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Za pozdější příchod se předem omluvila pí Chloupková, která zároveň uvedla, že ze zasedání zastupitelstva odejde nejpozději ve 23:00 hodin.

Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Kolman J. a p. Krumpholc J. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., pí Fischerová R. a p. Bc. Robeš M.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. omluven p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 188
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Kolmana J. a p. Krumpholce J.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. omluven p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 189
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Robeš M., pí Fischerová R.

Příchod p. Ing. Grochol L., CSc., v 17:05 hodin (počet členů ZM 14).

Zápis ze zasedání ZM dne 02.03.2016 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů k zápisu připomínky. Vzhledem k tomu, že připomínky nebyly vzneseny, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Na pana tajemníka nebyl vznesen žádný dotaz.

Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem, který byl sestaven ze 73 nových bodů a 7 bodů, které nebyly projednány na předchozím zastupitelstvu.
Pan starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva rozšíření či návrh na předřazení nějakého bodu.
Pan Ing. Kváč navrhl rozšíření programu o bod č. 81, který by se týkal návrhu komise pro cestovní ruch na změnu lokality u Labe tak, aby se dala rekreačně využívat. Pan starosta odpověděl, že materiály od komise byly předány odboru ŠSVZaK, který má za úkol na příští jednání ZM připravit návrh k projednání. Pan Ing. Kváč po této informaci svůj návrh stáhl.
Paní Herclíková, předsedkyně OV Dvorce, požádala o předřazení zápisu z Osadního výboru Dvorce dne 02.03.2016 (bod č. 76).
Pan Koštíř, předseda OV Byšičky, požádal o předřazení žádosti Osadního výboru Byšičky – oslavy 300 let založení Byšiček v r. 2017 (bod č. 17).
Paní Ing. Fialová doporučila úplně na začátku projednat výběr dodavatele pro realizaci zakázky ZŠ Komenského, rekonstrukce dívčích WC pav. D a školní jídelna – rekonstrukce topení (bod č. 1 a č. 2). Upozornila, že neexistencí rady města jde o mimořádnou situaci, dle které by v případě, že by obálky s nabídkami na veřejné zakázky byly otevírány na zastupitelstvu, museli by příslušné protokoly podepisovat všichni členové zastupitelstva, což by bylo časově náročné. Doporučila proto, po projednání na odboru SMI, stanovit tříčlennou komisi, která by došlé nabídky otevřela, vyhodnotila by je a zastupitelům by doporučila nejvýhodnějšího dodavatele. Pan starosta odpověděl, že tyto body byly již v pozvánce zařazeny na začátek jednání.
Pan Ing. Eliška doporučil předřadit žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Lysá n. L. (bod č. 68). Upozornil, že po 19:00 hodině se na jednání dostaví nájemníci domu č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá, a doporučil po jejich příchodu projednat jejich žádost (bod č. 27). S ohledem na přítomnost dalších žadatelů, doporučil přednostně projednat výkup části pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, k. ú. Lysá n. L., výkup obecních pozemků p. č. PK 2933 a PK 3237, k. ú. Lysá n. L., (bod č. 14).
Pan starosta upozornil, že v jednacím řádu ZM je uvedeno, že by se nejprve měly projednat návrhy, které nebyly projednány v předchozím zastupitelstvu. Tzn., že on již vědomě předřadil 6 bodů, které se týkají výběru dodavatelů na vyhlášené veřejné zakázky města, a za ně zařadil body, které nebyly projednány v předchozím zastupitelstvu. Některé body byly již odsunuty 3x. Doporučil proto pořadí 1 – 13 zachovat.
Pan Ing. Eliška dále doporučil předřadit žádost o prodloužení doby nájmu a snížení nájemného na nebytové prostory v č. p. 1102, Masarykova, Lysá n. L. (bod č. 65) a odsouhlasení metodického návodu postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (bod č. 32). Pan starosta doporučil s tímto bodem projednat i následující bod – návrh na úpravu směrnice č. 3/2015 (bod č. 33). Dále doporučil projednat pravidla v DPS (bod č. 63), rozdělení dotací z Programu na činnost spol. organizací (bod č. 38), poté pronájmy a prodeje. Doporučil stáhnout školní koncepci (bod č. 64), protože se jedná o závažný dokument, který by se měl projednat za přítomnosti ředitelek a ředitelů všech škol a školek na mimořádném jednání zastupitelstva do konce 5/2016.
Pan Ing. Fajmon navrhl předřadit celý blok pozemků určených k výkupům na obchvat (bod č. 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 45 a navrhl je projednat po bodu č. 8.
Pan B. z řad občanů požádal o předřazení bodu narovnání pozemků v nově vzniklé lokalitě k výstavbě RD v Hrabanově (bod č. 15).

Program jednání navržený k hlasování:
1. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky ZŠ Komenského, rekonstrukce dívčích WC pav. D. (pokračování za bodem č. 30).
2. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky ZŠ Komenského, školní jídelna – rekonstrukce topení (pokračování za bodem č. 30).
3. Výmalba obytných domů Milovice – Mladá – výběr dodavatele.
4. Rekonstrukce střechy obytného domu č. p. 620, ul. Lesní, Milovice – Mladá – výběr dodavatele.
5. Posouzení nabídek na veř. zakázku na opravu výtluků PATCH a výběr dodavatele.
6. Posouzení nabídek na veř. zakázku na opravu spár teplou asfaltovou zálivkou s překrytem a výběr dodavatele.
7. Jmenování členů komise pro architektonickou soutěž na Husovo náměstí.
8. Právní stanovisko k organizaci a provozování parkování na místních komunikacích a jiném prostranství.
9. Novelizace OZV č. 12/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejného prostranství.
10. Směrnice č. 3/2016 Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství.
11. Plnění úkolů uložených usn. z bodu č. 43 jednání ZM 16.12.2015 a stanovisko Města Lysá n. L. k aktualizaci řešení křižovatky silnic II/272 a II/331 v Litoli pod nadjezdem.
12. Opravy a investice na místních komunikacích v r. 2016 a výhled na roky 2017 – 2018.
13. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – FCC (.A.S.A.) – svoz odpadů (projednáno za bodem č. 24).
14. Výkup části pozemku pod budoucím obchvatem p. č. 2867/3 a PK 3585/2, k. ú. Lysá n. L., a prodej obecních pozemků p. č. PK 2933 a PK 3237, k. ú. Lysá n. L. (přizván žadatel)
15. Výkup části pozemku pod budoucím obchvatem p. č. 2712/4, k. ú. Lysá n. L.
16. Výkup části pozemku pod budoucím obchvatem p. č. 43/11, k. ú. Litol.
17. Výkup části pozemku pod budoucím obchvatem p. č. PK 2852/1 a PK 2978/1, k. ú. Lysá n. L.
18. Výkup části pozemku p. č. 40/15, k. ú. Litol, v rámci výkupu pozemku pod budoucím obchvatem.
19. Výkup části pozemku pod budoucím obchvatem p. č. PK 3025 a PK 2813, k. ú. Lysá n. L.
20. Výkup části pozemku pod budoucím obchvatem p. č. PK 2973/1, PK 2974/1, k. ú. Lysá n. L.
21. Opětovný návrh na výkup části pozemku pod budoucím obchvatem p. č. PK 2822, k. ú. Lysá n. L., a prodej části pozemku.
22. Opětovný návrh na výkup části pozemku pod budoucím obchvatem p. č. 40/16, k. ú. Litol, a prodej části pozemku p. č. 29/2, k. ú. Litol.
23. Stav výkupu pozemků pod budoucím obchvatem ke dni 17.03.2016.
24. Prodej obecního pozemku p. č. PK 3309/1, k. ú. Lysá n. L.
25. Narovnání pozemků v nově vzniklé lokalitě k výstavbě RD Lysá n. L. Hrabanov severozápad mezi vlastníky. (přizváni vlastníci)
26. Zápis ze schůze OV Dvorce dne 02.03.2016.
27. Žádost Osadního výboru Byšičky – oslavy 300 let založení Byšiček v r. 2017.
28. Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Lysá n. L., na adrese Masarykova 1729, Lysá n. L.
29. Žádost nájemníků bytového domu č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.
30. Prodloužení doby nájmu a snížení nájemného na prostory sloužící k podnikání na č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L.
31. Odsouhlasení metodického návodu postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
32. Úprava směrnice č. 3/2015 Zveřejnění a zpracování veřejných zakázek malého rozsahu Města Lysá n. L.
33. Pravidla pro užívání společenské místnosti v DPS.
34. Budoucí využití objektu „Kneblák“, ul. Na Františku č. p. 253, Lysá n. L., pro Domov pro matky s dětmi a krizové bydlení.
35. Koncesní řízení na Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá n. L. – Předchozí stanovisko MF.
36. Podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup CAS pro JSDH Lysá nad Labem“ z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém.
37. Rozšíření varovného informačního systému obyvatelstva – městského rozhlasu.
38. Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2015-0354/KÚ.
39. Zveřejnění záměrů na pronájem bytů v Lysé n. L.
40. Uzavření nájmů k bytům v Milovicích – Mladé.
41. Žádost o souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví Města Lysá n. L., p. č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., a provedením kopané sondy.
42. Povolení vjezdu na pozemek p. č. 318/5 a žádost o povolení zateplení fasády objektu domu č. p. 15, Husovo nám., Lysá n. L.
43. Rozdělení dotací z Programu na činnost spol. organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.
44. Rozdělení Fondu rekonstrukce sportovních areálů.
45. Souhlas Města Lysá n. L. k doplatku na bydlení.
46. Restaurování 1 vázy a 2 byst z ohradní zámecké zdi v Lysé n. L.
47. Rozdělení hospodářského výsledku přísp. organizací za rok 2015.
48. Rozpočtový výhled města Lysá n. L. na období 2017-2020.
49. Pronájem obecních pozemků p. č. PK 696, PK 693/2, PK 697/1 a PK 697/2, k. ú. Lysá n. L., lokalita U Mlýnka.
50. Pronájem obecního pozemku p. č. 333/7, k. ú. Litol, ul. Na Staré Vsi.
51. Pronájem části obecního pozemku p. č. 3272/13, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova.
52. Výkup pozemků p. č. 2428/19, 2428/40, 2428/41, 2824/42, k. ú. Lysá n. L., ul. U Cihelny.
53. Výkup pozemku p. č. 511/24, k. ú. Lysá n. L., ul. Na Výsluní.
54. Výkup pozemku p. č. 3628/78, k. ú. Lysá n. L., Řehačka.
55. Výkup pozemků v ul. Jaromírovy sady a Sadová.
56. Oprava spár teplou asfaltovou zálivkou s překrytem v ul. Palackého + kontroly MěP.
57. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (VB) a následné smlouvy o zřízení VB na obec. pozemku p. č. 3623/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Čechova.
58. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky p. č. 2108 a 3554/1 – ul. K Závodišti.
59. Změna nájemce pozemku pod plechovou garáží.
60. Uzavření jednosměrné komunikace na Nám. B. Hrozného, podél spořitelny, z důvodu konání 25. Sokolského triatlonu.
61. Souhlas se zásahem na obecní pozemek p. č. 612/4, k. ú. Lysá n. L., ul. U Stadionu.
62. Změna nájemce části pozemku p. č. 487/4, k. ú. Lysá n. L., ul. Sokolská.
63. Žádost nájemníka bytu o proplacení faktury za nové WC.
64. Žádost ZZS Středočeského kraje – vyčíslení nákladů akce.
65. Úprava základové stanice spol. Vodafone v č. p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá.
66. Poskytnutí jednorázové finanční částky pro Hasičskou dechovou hudbu.
67. Koncepce školství Města Lysá n. L. zaměřená na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.
68. Realizace přeložky distribučního zařízení – přeložky sloupu VN lokality Mršník.

Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 30.03.2016.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 190
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 30.03.2016.

II. Návrhy k projednání.

Pozn.: Vzhledem k tomu, že počet členů rady města od 04.11.2015 nebyl doplněn na počet 5, předložené body v ní nemohly být projednány, a proto byly předloženy k projednání ZM.

1. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta a pí Ing. Fialová.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlé cenové nabídky k veřejné zakázce ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D od firmy Dvořák – Karlík, s. r. o., IČ 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice; PAMAK, s. r. o., IČ 25779656, Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín; SARK engineering, s. r. o., IČ 27880214, Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4; STASYPRO CZ, s. r. o., IČ 02712628, U masokombinátu 1242, 293 06 Kosmonosy, jmenuje pro otevírání a posouzení nabídek komisi ve složení p. Balík O., p. Ing. Kopecký V., pí Mgr. Nováková M., předává cenové nabídky v zalepených obálkách výše uvedené komisi k vyhodnocení.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 191
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky k veřejné zakázce ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D od firmy Dvořák – Karlík, s. r. o., IČ 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice; PAMAK, s. r. o., IČ 25779656, Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín; SARK engineering, s. r. o., IČ 27880214, Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4; STASYPRO CZ, s. r. o., IČ 02712628, U masokombinátu 1242, 293 06 Kosmonosy,

II. j m e n u j e
pro otevírání a posouzení nabídek komisi ve složení p. Balík O., p. Ing. Kopecký V., pí Mgr. Nováková M.,

III. p ř e d á v á
cenové nabídky v zalepených obálkách výše uvedené komisi k vyhodnocení.

(Usnesení k výběru dodavatele bylo projednáno a přijato po bodě č. 30.)

2. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky ZŠ Komenského, škol. jídelna - rekonstrukce topení.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlé cenové nabídky k veřejné zakázce ZŠ Komenského, školní jídelna – rekonstrukce topení od firem Dvořák – Karlík, s. r. o., IČ 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice; Ulimex, spol s r. o., IČ 14864878, Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem; Bušek P&T Voda Plyn Topení, s. r. o., IČ 04637526, Újezdec 29, 384 22 Vlachovo Březí; S.V.A., spol. s r. o., IČ 18626467, Pramenná 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice, jmenuje pro otevírání a posouzení nabídek komisi ve složení p. Balík O., p. Ing. Kopecký V., pí Mgr. Nováková M., předává cenové nabídky v zalepených obálkách výše uvedené komisi k vyhodnocení.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 192
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky k veřejné zakázce ZŠ Komenského, školní jídelna – rekonstrukce topení od firem Dvořák – Karlík, s. r. o., IČ 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice; Ulimex, spol s r. o., IČ 14864878, Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem; Bušek P&T Voda Plyn Topení, s. r. o., IČ 04637526, Újezdec 29, 384 22 Vlachovo Březí; S.V.A., spol. s r. o., IČ 18626467, Pramenná 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice,

II. j m e n u j e
pro otevírání a posouzení nabídek komisi ve složení p. Balík O., p. Ing. Kopecký V., pí Mgr. Nováková M.,

III. p ř e d á v á
cenové nabídky v zalepených obálkách výše uvedené komisi k vyhodnocení.

3. Výmalba obytných domů Milovice – Mladá.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ZAMSTAV TRADE, s. r. o., Skryjova 1606/8, Brno, na provedení výmalby bytových domů Milovice v majetku a správě města Lysá n. L., za nabídkovou cenu díla 180.376 Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 193
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou ZAMSTAV TRADE, s. r. o., Skryjova 1606/8, Brno, na provedení výmalby bytových domů Milovice v majetku a správě města Lysá n. L., za nabídkovou cenu díla 180.376 Kč vč. DPH.

4. Rekonstrukce střechy obytného domu č. p. 620, ul. Lesní, Milovice – Mladá.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Jiří Řezáč, Park v Kolonii 2442, Nymburk, na provedení rekonstrukce střechy objektu obytného domu č. p. 620, ul. Lesní, Milovice – Mladá, v majetku a správě města Lysá n. L., za nabídkovou cenu díla 362.757 Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 194
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Jiří Řezáč, Park v Kolonii 2442, Nymburk, na provedení rekonstrukce střechy objektu obytného domu č. p. 620, ul. Lesní, Milovice – Mladá, v majetku a správě města Lysá n. L., za nabídkovou cenu díla 362.757 Kč vč. DPH.

5. Posouzení nabídek na zveřejněnou zakázku na opravu výtluků PATCH a výběr dodavatele.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlé cenové nabídky na opravu výtluků technologií PATCH od firmy: Ing. Pavel Vonc, poradenská a stavební činnost, Krnov, Opravy komunikací Toman, Praha 8 Dolní Chabry, Opravy komunikací Zoubek, s. r. o., Sadská, ČNES dopravní stavby Kladno, NVB Line, s. r. o., Kvasice, Jiří Ouvín, Nový Bydžov, a ROADSTAV, s. r. o., Poděbrady, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ROADSTAV, s. r. o., opravy a údržba komunikací, T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, za cenu ve výši 2.849 Kč vč. DPH/1t, a v celkové výši do 500.000 Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 195
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na opravu výtluků technologií PATCH od firmy: Ing. Pavel Vonc, poradenská a stavební činnost, Krnov, Opravy komunikací Toman, Praha 8 Dolní Chabry, Opravy komunikací Zoubek, s. r. o., Sadská, ČNES dopravní stavby Kladno, NVB Line, s. r. o., Kvasice, Jiří Ouvín, Nový Bydžov, a ROADSTAV, s. r. o., Poděbrady,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou ROADSTAV, s. r. o., opravy a údržba komunikací, T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, za cenu ve výši 2.849 Kč vč. DPH/1t, a v celkové výši do 500.000 Kč vč. DPH.

6. Posouzení nabídek na zveřejněnou zakázku na opravu spár teplou asfaltovou zálivkou s překrytem a výběr dodavatele.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlé cenové nabídky na opravu spár teplou asfaltovou zálivkou s překrytem od firmy: Ing. Pavel Vonc, poradenská a stavební činnost, Krnov, Stavební společnost Šlehofer, s. r. o., Praha 5 Radotín, ROADSTAV, s. r. o., Poděbrady, a ASKO, spol. s r. o., Praha 9, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo firmou ROADSTAV, s. r. o., opravy a údržba komunikací, T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, za cenu ve výši 73 Kč/1bm vč. DPH, a v celkové výši do 200.000 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 196
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na opravu spár teplou asfaltovou zálivkou s překrytem od firmy: Ing. Pavel Vonc, poradenská a stavební činnost, Krnov, Stavební společnost Šlehofer, s. r. o., Praha 5 Radotín, ROADSTAV, s. r. o., Poděbrady, a ASKO, spol. s r. o., Praha 9,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo firmou ROADSTAV, s. r. o., opravy a údržba komunikací, T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, za cenu ve výši 73 Kč/1bm vč. DPH, a v celkové výši do 200.000 Kč vč. DPH.

7. Jmenování členů komise pro architektonickou soutěž na Husovo náměstí.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, pí Fischerová, pí Ing. Fialová, p. starosta, p. Ing. Gregor, p. Burian, p. Ing. Grochol, CSc.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM jmenuje 1) členy komise pro architektonickou soutěž na rekonstrukci Husova náměstí v Lysé nad Labem ve složení: Mgr. Hynek Fajmon, člen ZM Lysá nad Labem, Ing. Petr Eliška, člen ZM Lysá nad Labem, doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, architekt a pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (VŠUP), Ing. arch. Petr Preininger, dopravní specialista, Ing. arch. Jan Líman, architekt ze Staré Boleslavi,
2) náhradníky komise pro architektonickou soutěž na rekonstrukci Husova náměstí v Lysé nad Labem ve složení: Mgr. Jiří Havelka, starosta města a člen ZM Lysá nad Labem, Ing. Petr
Gregor, člen ZM Lysá nad Labem, Ing. Luděk Grochol, CSc., člen ZM Lysá nad Labem, Ing. arch. Jan Ritter, urbanista města, 3) Ing. Markéta Kohoutová - sekretář soutěže, Michaela Kloudová – přezkušovatel soutěže, Petra Hrubešová - přezkušovatel soutěže.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 197
Zastupitelstvo města

j m e n u j e
1) členy komise pro architektonickou soutěž na rekonstrukci Husova náměstí v Lysé nad Labem ve složení:
Mgr. Hynek Fajmon, člen ZM Lysá nad Labem,
Ing. Petr Eliška, člen ZM Lysá nad Labem,
doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, architekt a pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslo-
vé (VŠUP),
Ing. arch. Petr Preininger, dopravní specialista,
Ing. arch. Jan Líman, architekt ze Staré Boleslavi,

2) náhradníky komise pro architektonickou soutěž na rekonstrukci Husova náměstí v Lysé nad Labem
ve složení:
Mgr. Jiří Havelka, starosta města a člen ZM Lysá nad Labem,
Ing. Petr Gregor, člen ZM Lysá nad Labem,
Ing. Luděk Grochol, CSc., člen ZM Lysá nad Labem,
Ing. arch. Jan Ritter, urbanista města,

3) Ing. Markéta Kohoutová - sekretář soutěže,
Michaela Kloudová – přezkušovatel soutěže,
Petra Hrubešová - přezkušovatel soutěže.

8. Informativní zpráva „Vypracování právního stanoviska k organizaci a provozování parkování na místních komunikacích a jiném prostranství".

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, p. Bc. Robeš, p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu „Vypracování stanoviska k organizaci a provozování parkování na místních komunikacích a jiném prostranství“.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 2 hlasy
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. zdržel se p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. zdržel se p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. zdržela se
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. proti p. Bc. Robeš M. proti

Usnesení č. 198
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu „Vypracování stanoviska k organizaci a provozování parkování na místních komunikacích a jiném prostranství“.

9. Novelizace OZV č. 12/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejného prostranství.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ), p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zprávu o možných variantách novelizace OZV č. 2/2012.

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů
proti: 5 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. proti
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. proti p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 199
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o možných variantách novelizace OZV č. 2/2012.

10. Směrnice č. 3/2016 Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kváč, p. Mgr. Kopecký.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje předložený návrh Směrnice č. 3/2016, Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství v Lysé nad Labem s platností od 01.07.2016.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Unesení č. 200
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 3/2016, Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství v Lysé nad Labem s platností od 01.07.2016.

11. Informace o plnění úkolů uložených usnesením z bodu č. 43 jednání ZM 16. 12. 2016 a stanovisko Města Lysá nad Labem k aktualizaci řešení křižovatky silnic II/272 a II/331 v Litoli pod nadjezdem.

V diskusi k bodu vystoupili p. Bc. Robeš, p. Ing. Kváč, p. starosta.

Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Kváče na usnesení – ZM revokuje své usn. č. IX/2, ze dne 16.12.2015, a souhlasí s návrhem na vedení mezinárodní cyklotrasy EuroVelo č. 4 podél Labe.

Výsledek hlasování: pro: 1 hlas
proti: 7 hlasů
zdržel se: 6 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. proti p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. proti
pí Fischerová R. proti p. Krumpholc J. proti p. Bc. Robeš M. proti

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí informaci o splnění úkolu z bodu č. 43 jednání ZM 16.12.2015, kterým byl člen Zastupitelstva města Lysá nad Labem, Bc. Martin Robeš, pověřen a) k zaslání schváleného návrhu Středočeskému kraji, a b) k jednání s věcně příslušnými útvary Středočeského kraje o dopravně-inženýrských detailech navržené trasy na silnicích v majetku Středočeského kraje, schvaluje „Stanovisko Města Lysá nad Labem k revizi technického řešení křižovatky silnic II/272 a II/331 v Litoli pod nadjezdem“, které je uvedeno v návrhu řešení, ukládá starostovi města zaslat stanovisko dle bodu II. Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 1 hlas
zdržel se: 4 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 201
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o splnění úkolu z bodu č. 43 jednání ZM 16.12.2015, kterým byl člen Zastupitelstva města Lysá nad Labem, Bc. Martin Robeš, pověřen a) k zaslání schváleného návrhu Středočeskému kraji, a b) k jednání s věcně příslušnými útvary Středočeského kraje o dopravně-inženýrských detailech navržené trasy na silnicích v majetku Středočeského kraje.

II. s c h v a l u j e
„Stanovisko Města Lysá nad Labem k revizi technického řešení křižovatky silnic II/272 a II/331 v Litoli pod nadjezdem“, které je uvedeno v návrhu řešení.

III. u k l á d á
starostovi města zaslat stanovisko dle bodu II. Krajskému úřadu Středočeského kraje.

12. Opravy a investice na místních komunikacích v roce 2016 a výhled na roky 2017 - 2018.

V diskusi k bodu vystoupili p. Bc. Robeš, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Grochol, CSc.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí způsob stanovení priorit oprav, rekonstrukcí a novostaveb místních komunikací v majetku města Lysá nad Labem, které je uvedeno v části A návrhu řešení v tomto materiálu; ukládá starostovi města 1) dle bodu C předloženého materiálu zpracovat pořadí investic na roky 2017-2018 (termín: 30.06.2016), 2) vydat rozkaz Městské policii při pochůzkách průběžně zaznamenávat a sdělovat odboru SMI drobné závady na chodnících typu uvolněné a nerovné dlaždice, které vyžadují drobnou opravu (termín: ihned).

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 2 hlasy
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 202
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
způsob stanovení priorit oprav, rekonstrukcí a novostaveb místních komunikací v majetku města Lysá nad Labem, které je uvedeno v části A návrhu řešení v tomto materiálu;

II. u k l á d á
starostovi města
1) dle bodu C předloženého materiálu zpracovat pořadí investic na roky 2017-2018.
Termín: 30.06.2016
2) vydat rozkaz Městské policii při pochůzkách průběžně zaznamenávat a sdělovat odboru SMI drobné závady na chodnících typu uvolněné a nerovné dlaždice, které vyžadují drobnou opravu.
Termín: ihned

13. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – FCC (.A.S.A.) – svoz odpadů.

Pan starosta uvedl, že by se k bodu měl dostavit zástupce výše uvedené firmy, a proto doporučil projednání bodu odložit do doby jeho příchodu.

Bod byl projednán po bodu č. 23.

14. Výkup části pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2 o celkové výměře 1.514 m2, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa a prodej obecních pozemků p .č. PK 2933 a PK 3237 o celkové výměře 32.452 m2, všechny k. ú. Lysá n. L.

V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Burian, p. Ing. Gregor, p. Pýcha, zájemce o odkup obecního pozemku.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 3237 o výměře 10.000 m2, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkům pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, k. ú. Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2, 2) výkup části pozemku p. č. 2867/3 a PK 3585/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana M. P., Praha 10, a manželů F. a B. P., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/3 a PK 3585/2 o celkové výměře 533 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu zemědělci, tj. panu M. P.., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 670 Kč/ha/rok.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 203
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 3237 o výměře 10.000 m2, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkům pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, k. ú. Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2,
2) výkup části pozemku p. č. 2867/3 a PK 3585/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana M. P., Praha 10, a manželů F. a B. P., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/3 a PK 3585/2 o celkové výměře 533 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000
Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu zemědělci, tj. panu M. P., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 670 Kč/ha/rok.

15. Výkup části pozemku p. č. 2712/4 o výměře 201 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 2712/4, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Ing. J. S., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2712/4 o výměře 400 m2 a pozemku p. č. PK 3585/1 o výměře 30 m2, oba k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2 000 Kč/ha/rok.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 204
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 2712/4, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Ing. J. S., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2712/4 o výměře 400 m2 a pozemku p. č. PK 3585/1 o výměře 30 m2, oba k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2 000 Kč/ha/rok.

16. Výkup části pozemku p. č. 43/11 o výměře 795 m2, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 43/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní M. K., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 43/11 o výměře 257 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Litol, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 205
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 43/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní M. K., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 43/11 o výměře 257 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Litol, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

17. Výkup části pozemku p.č. PK 2852/1 o výměře 463 m2 a PK 2978/1 o výměře 1 682 m2, k.ú. Lysá n.L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) výkup části pozemku p. č. PK 2852/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní J. N., Praha 2, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2852/1 o výměře 472 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., Stará Lysá, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok. 2) výkup části pozemku p. č. PK 2978/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků paní MUDr. J. N., Praha (1/2 podílu) a paní J. N., Praha 2 (1/2 podílu), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2978/1 o výměře 402 m2, k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., Stará Lysá, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. Pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. Pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. Pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. Pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. Pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 206
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. PK 2852/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní J. N., Praha 2, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2852/1 o výměře 472 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., Stará Lysá, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.
2) výkup části pozemku p. č. PK 2978/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků paní MUDr. J. N., Praha (1/2 podílu) a paní J. N., Praha 2 (1/2 podílu), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2978/1 o výměře 402 m2, k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., Stará Lysá, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

18. Výkup části pozemku p. č. 40/15 o výměře 59 m2, k. ú. Litol, v rámci výkupu pozemku pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 40/15 o výměře 59 m2, k. ú. Litol, nově označeno dle GP č. 792-22/2016 jako pozemek p. č. 40/20, od pana L. B., Nymburk, za částku 20 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 207
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 40/15 o výměře 59 m2, k. ú. Litol, nově označeno dle GP č. 792-22/2016 jako pozemek p. č. 40/20, od pana L. B., Nymburk, za částku 20 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

19. Výkup části pozemku p. č. PK 3025 o výměře 1.037 m2 a PK 2813 o výměře 577 m2, oba k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3025 a PK 2813, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana J. F., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemků p. č. PK 3025 o výměře 325 m2 a PK 2813 o výměře 617 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. M. F., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 208
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3025 a PK 2813, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana J. F., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemků p. č. PK 3025 o výměře 325 m2 a PK 2813 o výměře 617 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. M. F., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

20. Výkup části pozemku p.č. PK 2973/1 o výměře 1 755 m2 a PK 2974/1 o výměře 1.498 m2, oba k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2973/1 a PK 2974/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Mgr. J. Š., Mladá Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemků p. č. PK 2973/1 o výměře 171 m2 a PK 2974/1 o výměře 165 m2 v k. ú. Lysá nad Labem po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. BRAMKO Pavel Pokorný Semice, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 209
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2973/1 a PK 2974/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Mgr. J. Š., Mladá Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě
1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemků p. č. PK 2973/1 o výměře 171 m2 a PK 2974/1 o výměře 165 m2 v k. ú. Lysá nad Labem po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. BRAMKO Pavel Pokorný Semice, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

21. Opětovný návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2822 o výměře 3.803 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa a prodej části pozemku o výměře 1.092 m2.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM revokuje své usnesení č. II/14, ze dne 04.11.2015, a schvaluje 1) výkup části pozemku p. č. PK 2822, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 3 803 m2), k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa za částku 250 Kč/m2, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 1.092 m2) za částku 1 Kč a výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 492 m2) za částku 20 Kč/m2, k. ú. Lysá n. L, od paní A. Č., Čelákovice. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2822, výměra cca 1.110 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu, pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. panu P. R., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.
2) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 29/2, výměra 1.092 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000Sb., §39, v platném znění, vlastníkovi pozemku p. č. PK 2822, k. ú. Lysá n. L., za částku 1 Kč s tím, že kupující městu současně odprodá část pozemku p. č. PK 2822, výměra 1.092 m2, k. ú. Lysá n. L., za stejnou cenu.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. Pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. Pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. Pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. Pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 210
Zastupitelstvo města
I. r e v o k u j e
své usnesení č. II/14, ze dne 04.11.2015,

II. s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. PK 2822, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 3 803 m2), k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa za částku 250 Kč/m2, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 1.092 m2) za částku 1 Kč a výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 492 m2) za částku 20 Kč/m2, k. ú. Lysá n. L, od paní A. Č., Čelákovice. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2822, výměra cca 1.110 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu, pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. panu P. R., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.
2) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 29/2, výměra 1.092 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000Sb., §39, v platném znění, vlastníkovi pozemku p. č. PK 2822, k. ú. Lysá n. L., za částku 1 Kč s tím, že kupující městu současně odprodá část pozemku p. č. PK 2822, výměra 1.092 m2, k. ú. Lysá n. L., za stejnou cenu.

22. Opětovný návrh na výkup části pozemku p. č. 40/16 o výměře 2.913 m2, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa a prodej části pozemku o výměře 1.733 m2 z obecního pozemek p. č. 29/2, k. ú. Litol.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM revokuje své usnesení č. II/18 bod a) b), ze dne 18.11.2015, a schvaluje 1) výkup části pozemku p. č. 40/16 o výměře 1.180 m2, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od podílových vlastníků a to 1/8 od paní I. Č., Lysá n. L., 1/8 od pana M. L., Bakov n. Jiz., a 6/8 od paní M. M., Praha 8 - Kobylisy, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. 2) výkup části pozemku p. č. 40/16 o výměře 1.733 m2, k. ú. Litol, od podílových vlastníků, a to 1/8 od paní I. Č., Lysá n. L., 1/8 od pana M. L., Bakov n. Jiz., a 6/8 od paní M. M., Praha 8 - Kobylisy, za částku 1 Kč s tím, že město Lysá n. L. za stejných podmínek odprodá část pozemku p. č. 29/2 o výměře 1.733 m2, k. ú. Litol, prodávajícím. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. 3) prodej části obecního pozemku p. č. 29/2 o výměře 1.733 m2, k. ú. Litol, podílovým vlastníkům, a to 1/8 paní I. Č., Lysá n. L., 1/8 panu M. L., Bakov n. Jiz., a 6/8 paní M. M., Praha 8 - Kobylisy, za částku 1 Kč s tím, že podílový vlastníci za stejných podmínek odprodají část pozemku p. č. 40/16 o výměře 1.733 m2, k. ú. Litol, prodávajícímu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady prodávající.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 211
Zastupitelstvo města
I. r e v o k u j e
své usnesení č. II/18 bod a) b), ze dne 18.11.2015,

II. s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. 40/16 o výměře 1.180 m2, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od podílových vlastníků a to 1/8 od paní I. Č., Lysá n. L., 1/8 od pana M. L., Bakov n. Jiz., a 6/8 od paní M. M., Praha 8 - Kobylisy, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
2) výkup části pozemku p. č. 40/16 o výměře 1.733 m2, k. ú. Litol, od podílových vlastníků, a to 1/8 od paní I. Č., Lysá n. L., 1/8 od pana M. L., Bakov n. Jiz., a 6/8 od paní M. M., Praha 8 - Kobylisy, za částku 1 Kč s tím, že město Lysá n. L. za stejných podmínek odprodá část pozemku p. č. 29/2 o výměře 1.733 m2, k. ú. Litol, prodávajícím. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
3) prodej části obecního pozemku p. č. 29/2 o výměře 1.733 m2, k. ú. Litol, podílovým vlastníkům, a to 1/8 paní I. Č., Lysá n. L., 1/8 panu M. L., Bakov n. Jiz., a 6/8 paní M. M., Praha 8 - Kobylisy, za částku 1 Kč s tím, že podílový vlastníci za stejných podmínek odprodají část pozemku p. č. 40/16 o výměře 1.733 m2, k. ú. Litol, prodávajícímu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady prodávající.

23. Stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 17. 3. 2016.

V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Gregor.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 17.03.2016.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 212
Zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 17.03.2016.

24. Prodej obecního pozemku p. č. PK 3309/1, výměra 7.481 m2, k. ú. Lysá n. L.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. PK 3309/1 o výměře 7.481 m2, k. ú. Lysá n. L., panu P. R., bytem Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá části pozemků p. č. PK 3012/2, PK 2870/17, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 213
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p. č. PK 3309/1 o výměře 7.481 m2, k. ú. Lysá n. L., panu P. R., bytem Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá části pozemků p. č. PK 3012/2, PK 2870/17, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

13. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – FCC (.A.S.A.) – svoz odpadů.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, pí Ing. Fialová, p. starosta, zástupce firmy FCC, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Kopecký.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá schválení dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo č. S082401612 na zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace komunálního odpadu, a ukládá odboru SMI dodatek č. 2 upravit a dopracovat ve smyslu diskuse a předložit na další jednání ZM.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 214
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
schválení dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo č. S082401612 na zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace komunálního odpadu,

II. u k l á d á
odboru SMI dodatek č. 2 upravit a dopracovat ve smyslu diskuse a předložit na další jednání

25. Narovnání pozemků v nově vzniklé lokalitě k výstavbě RD Lysá nad Labem Hrabanov severozápad mezi městem a paní Pechalovou.

V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Birhanzl, p. Ing. Gregor, p. Burian, p. Ing. Kváč, pí Fialová, p. Mgr. Kopecký.

Příchod pí Chloupková M. v 18:50 hodin (počet členů ZM 15).

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3, nově označené GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, za symbolickou 1 Kč, vlastníkovi části pozemku PK 2484/5, nově označené GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/8 s tím, že vlastník odprodá městu část pozemku p. č. 2480/8 o výměře 563 m2, rovněž za 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který současně uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do KN. 2) výkup části pozemku PK 2484/5, nově označené GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/8 o výměře 563 m2, k. ú. Lysá n. L., od paní A. P., Praha 9, za cenu 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který současně uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do KN. 3) výkup části pozemku PK 2484/5, nově označené GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/8 o výměře 928 m2, k. ú. Lysá n. L., od paní A. P., Praha 9, za cenu 800 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který současně uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 3 hlasy
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. proti p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 215
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3, nově označené GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, za symbolickou 1 Kč, vlastníkovi části pozemku PK 2484/5, nově označené GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/8 s tím, že vlastník odprodá městu část pozemku p. č. 2480/8 o výměře 563 m2, rovněž za 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který současně uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do KN.
2) výkup části pozemku PK 2484/5, nově označené GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/8 o výměře 563 m2, k. ú. Lysá n. L., od paní A. P., Praha 9, za cenu 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který současně uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do KN.
3) výkup části pozemku PK 2484/5, nově označené GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/8 o výměře 928 m2, k. ú. Lysá n. L., od paní A. P., Praha 9, za cenu 800 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který současně uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do KN.

26. Zápis z Osadního výboru Dvorce dne 02.03.2016.

V diskusi k bodu vystoupili pí Herclíková (předsedkyně OV Dvorce), p. Pokorný (člen OV Dvorce), pí Ing. Fialová, p. Ing. Kváč, pí Chloupková, p. starosta, p. Ing. Eliška, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Fajmon, p. Burian.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Dvorce dne 02.03.2016, a ukládá p. tajemníkovi připravit souhrnný materiál k otázkám uvedeným v zápisu OV Dvorce dne 02.03.2016 v součinnosti s odbory SMI, ŠSVZaK a KMÚ a včetně přehledu nákladů a investic vynakládaných do městské části Dvorce (termín 11.05.2016).

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. Pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. Pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. Pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. Pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. Pro p. Bc. Robeš M. zdržel se

Usnesení č. 216
Zastupitelstvo města
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Osadního výboru Dvorce dne 02.03.2016,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi připravit souhrnný materiál k otázkám uvedeným v zápisu OV Dvorce dne 02.03.2016 v součinnosti s odbory SMI, ŠSVZaK a KMÚ a včetně přehledu nákladů a investic vynakládaných do městské části Dvorce.
Termín: 11.05.2016

27. Žádost Osadního výboru Byšičky oslavy 300 let založení Byšiček.

V diskusi k bodu vystoupili p. Koštíř (předseda OV Byšičky), p. Kolaci (organizátor oslav), p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. Burian, p. Ing. Kváč, p. Ing. Gregor, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Kopecký, pí Ing. Fialová, pí Chloupková, pí Fischerová, p. starosta.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost Osadního výboru Byšičky o příslib finančního příspěvku ve výši 500 tis. Kč na oslavy 300 let od založení obce Byšičky.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 217
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
žádost Osadního výboru Byšičky o příslib finančního příspěvku ve výši 500 tis. Kč na oslavy 300 let od založení obce Byšičky.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM konstatuje, že s ohledem na finanční náročnost konání dvou slavností v roce 2017 (Městské slavnosti Lysá n. L. a Oslavy 300 let založení Byšiček) upřednostňuje konání Oslav 300 let založení Byšiček jako součást městských slavností a doporučuje tyto skutečnosti zohlednit při rozdělování finančních prostředků na obě akce z rozpočtu města r. 2017.

Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů
proti: 3 hlasy
zdržel se: 4 hlasy
(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. proti p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. zdržel se

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje poskytnutí základní částky 300 tis. Kč na konání Oslav 300 let od založení obce Byšičky z rozpočtu města na rok 2017,

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. zdržel se p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 218
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
poskytnutí základní částky 300 tis. Kč na konání Oslav 300 let od založení obce Byšičky z rozpočtu města na rok 2017.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje finanční limit na konání obou akcí v roce 2017 celkem 700 tis. Kč z rozpočtu města na rok 2017.

Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů
proti: 7 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. proti p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. proti
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. mimo
pí Fischerová R. proti p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. proti

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá panu starostovi zahájit jednání se Středočeským krajem a Ministerstvem kultury k získání dotace na konání Oslav 300 let od založení obce Byšičky v roce 2017.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. zdržela se
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 219
Zastupitelstvo města

u k l á d á
panu starostovi zahájit jednání se Středočeským krajem a Ministerstvem kultury k získání dotace na konání Oslav 300 let od založení obce Byšičky v roce 2017.

28. Žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Lysá nad Labem, o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pobočného spolku na adrese Masarykova 1729, Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupili p. Beneš (předseda ZO Lysá n. L.), p. starosta.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – umístění formálního sídla Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Lysá nad Labem, na adrese Masarykova 1729, Lysá n. L. (DPS).

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 220
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
umístění formálního sídla Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Lysá nad Labem, na adrese Masarykova 1729, Lysá n. L. (DPS).

29. Žádost nájemníků bytového domu č.p. 602, Sportovní ul., Milovice.

V diskusi k bodu vystoupili nájemníci obytného domu č. p. 602, Milovice – Mladá, pí Fischerová, p. starosta, p. Mgr. Fajmon, pí Chloupková, p. Kodeš, p. Mgr. Kopecký.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost nájemníků bytového domu č. p. 602, Sportovní ul., Milovice, a informaci o stavu bytového domu, ukládá 1) odboru SMI ve spolupráci s RK Crhová předložit ZM vyjádření k sdělení nájemníků, ze dne 22.03.2016, ohledně četnosti úklidu, rozsahu oprav a údržby bytového fondu (termín: 11.05.2016), 2) odboru SMI informovat o vyvěšených záměrech na volné byty v Listech a na úřední desce (termín ihned), 3) starostovi města požádat pana starostu města Milovice, pana Milana Poura, zda by MěP Milovice zvýšila dohled v bytových domech ve Sportovní ulici, č. p. 600 až 602. Dále ve spolupráci obou starostů zjednodušit odběr odpadů ve sběrných dvorech v Lysé nad Labem a v Milovicích (termín: ihned).

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 221
Zastupitelstvo města
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost nájemníků bytového domu č. p. 602, Sportovní ul., Milovice, a informaci o stavu bytového domu,

II. u k l á d á
1) odboru SMI ve spolupráci s RK Crhová předložit ZM vyjádření k sdělení nájemníků, ze dne 22.03.2016, ohledně četnosti úklidu, rozsahu oprav a údržby bytového fondu,
Termín: 11.05.2016
2) odboru SMI informovat o vyvěšených záměrech na volné byty v Listech a na úřední desce,
Termín: ihned
3) starostovi města požádat pana starostu města Milovice, pana Milana Poura, zda by MěP Milovice zvýšila dohled v bytových domech ve Sportovní ulici, č. p. 600 až 602. Dále ve spolupráci obou starostů zjednodušit odběr odpadů ve sběrných dvorech v Lysé nad Labem a v Milovicích.
Termín: ihned

30. Žádost o prodloužení doby nájmu a snížení výše nájemného na prostory sloužící k podnikání na č.p. 1102, Masarykova ul., Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupili pí PharmDr. Tůmová (nájemce NP), p. Ing. Gregor, p. Ing. Kváč,
p. Kodeš, p. starosta, p. Ing. Eliška, pí Chloupková, p. Burian.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na změnu uzavřené nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání na adrese č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., s Centrem zdraví Milovice, z doby neurčité na dobu určitou 5 let.

Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy
proti: 2 hlasy
zdržel se: 9 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. proti
pí Fischerová R. zdržela se p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. zdržel se

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na změnu uzavřené nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání na adrese č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., s Centrem zdraví Milovice, z měsíční výše 100.000 Kč na měsíční výši 60.000 Kč.

Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů
proti: 12 hlasů
zdržel se: 3 hlasy
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. proti p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. proti
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. proti
p. Ing. Grochol L., CSc. proti p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. proti
pí Fischerová R. proti p. Krumpholc J. proti p. Bc. Robeš M. proti

Pan starosta přednesl návrh pí Chloupkové na usnesení – ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit vyhlášení a vyhodnocení zveřejněného záměru na pronájem nebytových prostor – lékáren v č. p. 176 a č. p. 1102 v Masarykově ulici v roce 2015.

Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů
proti: 1 hlas
zdržel se: 6 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. nehlasoval
p. Ing. Grochol L., CSc. proti p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. zdržela se p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. zdržel se

1. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D.

Komise, jmenovaná ZM pro otevření a vyhodnocení nabídek na výše uvedenou akci v začátku dnešního jednání, předala ZM provedené vyhodnocení a doporučení komise k výběru nejvýhodnějšího dodavatele.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek k veřejné zakázce ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D a doporučení komise k výběru nejvýhodnějšího dodavatele, a schvaluje pro realizaci stavby ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D firmu Dvořák – Karlík, s. r. o., IČ 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice, za nabídkovou cenu 2.335.275 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 222
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení cenových nabídek k veřejné zakázce ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D. a doporučení komise k výběru nejvýhodnějšího dodavatele,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D firmu Dvořák – Karlík, s. r. o., IČ 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice, za nabídkovou cenu 2.335.275 Kč včetně DPH.

2. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky ZŠ Komenského, školní jídelna - rekonstrukce topení.

Komise, jmenovaná ZM pro otevření a vyhodnocení nabídek na výše uvedenou akci v začátku dnešního jednání, předala ZM provedené vyhodnocení a doporučení komise k výběru nejvýhodnějšího dodavatele.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek k veřejné zakázce ZŠ Komenského, školní jídelna – rekonstrukce topení a doporučení komise k výběru nejvýhodnějšího dodavatele, a schvaluje pro realizaci stavby ZŠ Komenského, školní jídelna - rekonstrukce topení firmu Bušek P&T Voda Plyn Topení, s. r. o., IČ 04637526, Újezdec 29, 384 22 Vlachovo Březí., za nabídkovou cenu 1.015.054,17 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 223
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení cenových nabídek k veřejné zakázce ZŠ Komenského, školní jídelna – rekonstrukce topení a doporučení komise k výběru nejvýhodnějšího dodavatele,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby ZŠ Komenského, školní jídelna - rekonstrukce topení firmu Bušek P&T Voda Plyn Topení, s. r. o., IČ 04637526, Újezdec 29, 384 22 Vlachovo Březí., za nabídkovou cenu 1.015.054,17 Kč včetně DPH.

31. Odsouhlasení metodického návodu postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

32. Návrh na úpravu směrnice č. 3/2015 – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Ve společné diskusi k bodům vystoupili p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Fialová, p. starosta.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá projednání metodického návodu postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona do doby vydání nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 1 hlas
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 224
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
projednání metodického návodu postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona do doby vydání nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje úpravu směrnice č. 3/2015 “Zveřejnění a zpracování veřejných zakázek malého rozsahu Města Lysá nad Labem“ ve smyslu návrhu odboru a diskuse ze ZM.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 225
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu směrnice č. 3/2015 “Zveřejnění a zpracování veřejných zakázek malého rozsahu Města Lysá nad Labem“ ve smyslu návrhu odboru a diskuse ze ZM.

33. Žádost o schválení pravidel pro užívání společenské místnosti v DPS.

V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Najmon (odbor ŠSVZaK), p. Ing. Eliška.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje pravidla pro užívání společenské místnosti v DPS na adrese Masarykova ulice č. p. 1729 dle návrhu odboru ŠSVZaK, a ukládá odboru správy majetku a investic vypovědět nebo dohodou ukončit stávající platnou nájemní smlouvu s Klubem důchodců Lysá n. L. a uzavřít s dotčenými subjekty Dohodu o společném užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 1 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. proti p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 226
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
pravidla pro užívání společenské místnosti v DPS na adrese Masarykova ulice č. p. 1729 dle návrhu odboru ŠSVZaK,

II. u k l á d á
odboru správy majetku a investic vypovědět nebo dohodou ukončit stávající platnou nájemní smlouvu s Klubem důchodců Lysá n. L. a uzavřít s dotčenými subjekty Dohodu o společném užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.

34. Budoucí využití objektu „Kneblák“ Na Františku č. p. 253, Lysá nad Labem – Domov pro matky s dětmi a krizové bydlení.

V diskusi k bodu vystoupili pí Fischerová, p. Ing. Eliška, pí Chloupková, p. Ing. Gregor, p. Bc. Robeš, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Najmon (odbor ŠSVZaK), p. Mgr. Kopecký, pí Ing. Fialová, p. Ing. Kváč, p. starosta, p. Ing. Grochol, CSc.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje vypracování studie proveditelnosti ve více variantách možného využití objektu Na Františku č. p. 253 ke zřízení Domova pro matky s dětmi a krizové bydlení, a ukládá odboru SMI v nově uzavíraných smlouvách na byty v tomto objektu informovat nájemníky o účelu domu č. p. 253, Na Františku, Lysá n. L.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů
proti: 1 hlas
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. proti p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 227
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
vypracování studie proveditelnosti ve více variantách možného využití objektu Na Františku č. p. 253 ke zřízení Domova pro matky s dětmi a krizové bydlení,

II. u k l á d á
odboru SMI v nově uzavíraných smlouvách na byty v tomto objektu informovat nájemníky o účelu domu č. p. 253, Na Františku, Lysá n. L.

35. Koncesní řízení na Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí předchozí stanovisko Ministerstva financí podle § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k uzavření koncesní smlouvy městem Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Usnesení č. 228
Zastupitelstvo města
b e r e n a v ě d o m í
předchozí stanovisko Ministerstva financí podle § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k uzavření koncesní smlouvy městem Lysá nad Labem.

36. Podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup CAS pro JSDH Lysá nad Labem“ z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém.

V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Fialová, p. Burian, p. Kodeš, pí Chloupková, p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup CAS pro JSDH Lysá nad Labem“ z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém a závazek finanční spoluúčasti na projektu v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, 2) uzavření smlouvy o dílo se společností LKA, s. r. o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, na zpracování a podání žádosti o dotaci spolu se zpracováním Studie proveditelnosti.

Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy
proti: 0 hlasů
zdržel se: 13 hlasů
Návrh nebyl přijat, protože zastupitelé při rozhodování neměli k dispozici kompletní materiál. (Doplnění zápisu schváleno usn. ZM dne 20.04.2016 č. 263.)

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. zdržel se p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. zdržel se p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. zdržela se
pí Fischerová R. zdržela se p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. zdržel se

37. Rozšíření varovného informačního systému obyvatelstva - městského rozhlasu.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ), p. Bc. Robeš, pí Chloupková, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč, p. Ing. Grochol, CSc.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí návrh na rozšíření varovného informačního systému obyvatelstva - městského rozhlasu, schvaluje rozšíření varovného informačního systému obyvatelstva na území celého města Lysá nad Labem, a ukládá 1) tajemníkovi zveřejnit zakázku na vyhledání zpracovatele studie proveditelnosti, zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace na rozšíření VISO do 31.05.2016, 2) starostovi města zahrnout částku 743.000 Kč do rozpočtu města na rok 2017.

Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů
proti: 3 hlasy
zdržel se: 12 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. zdržel se p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. zdržel se p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. proti p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. zdržel se
pí Fischerová R. zdržela se p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. proti

S ohledem na Jednací řád Zastupitelstva města, ve kterém je uvedeno, že jednání bude ukončeno nejpozději ve 23:00 hodin, jestliže se hlasováním nerozhodne jinak, pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje prodloužení doby jednání ZM o 1 hodinu.

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů
proti: 6 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. Pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. Proti p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. proti p. Ing. Eliška P. Proti p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. Pro pí Ing. Fialová J. proti
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. Proti p. Bc. Robeš M. proti

Usnesení č. 229
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
prodloužení doby jednání ZM o 1 hodinu.

Z jednání ZM ve 23:00 hodin odešli: p. Bc. Robeš, p. Ing. Eliška, pí Ing. Fialová, pí Chloupková, p. Burian (počet zbývajících členů ZM klesl na 10).

38. Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2015-0354/KÚ.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Gregor, p. starosta, p. Bc. Přibyl (ředitel MěP), p. Bc. Kodeš, p. Ing. Grochol, CSc.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2015-0354/KÚ ze dne 30.04.2015 o výkonu úkolů Městské policie Lysá nad Labem na území města Benátky nad Jizerou za předpokladu navýšení platby o 32.000 Kč/měsíc.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluven
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 230
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2015-0354/KÚ ze dne 30.04.2015 o výkonu úkolů Městské policie Lysá nad Labem na území města Benátky nad Jizerou za předpokladu navýšení platby o 32.000 Kč/měsíc.

39. Zveřejnění záměrů na na pronájem bytů v Lysé n. L.

40. Uzavření nájmů k bytům v Milovicích – Mladé.

Diskuse k bodům nebyla.

Pan starosta doporučil odložit 1) rozhodnutí o zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytům 1 + 1, č. 11 a č. 21 v č. p. 47, Jedličkova ul., Lysá n. L., 2) rozhodnutí o uzavření nájmů k bytům v Milovicích – Mladé.
.
Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 231
Zastupitelstvo města
o d k l á d á
1) rozhodnutí o zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytům 1 + 1, č. 11 a č. 21 v č. p. 47, Jedličkova ul., Lysá n. L.,
2) rozhodnutí o uzavření nájmů k bytům v Milovicích – Mladé.

41. Žádost o souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví Města Lysá n. L., p. č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., a provedením kopané sondy.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s vydáním souhlasu se vstupem na pozemky ve vlastnictví Města Lysá n. L., p. č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., a s provedením kopané sondy pro pedologický průzkum na pozemcích p. č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., pro akci „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 232
Zastupitelstvo města
s o u h l a s í
s vydáním souhlasu se vstupem na pozemky ve vlastnictví Města Lysá n. L., p. č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., a s provedením kopané sondy pro pedologický průzkum na pozemcích p. č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., pro akci „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“.

42. Povolení vjezdu na pozemek p. č. 318/5, k. ú. Lysá n. L., a žádost o povolení zateplení fasády objektu domu č. p. 15, Husovo nám., Lysá n. L.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Kopecký.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí informaci o odstoupení od žádosti o povolení vjezdu na pozemek p. č. 318/5 objektu domu č. p. 15, Husovo nám., Lysá n. L., souhlasí s povolením realizace odvlhčovací drenáže západní stěny objektu a zateplení fasády domu č. p. 15, Husovo nám., Lysá n. L., polystyrenem tl. 100 mm na základě žádosti majitele, Ing. H. M., Lysá n. L., při splnění podmínek daných odborem SÚ MěÚ Lysá n. L. a DI Nymburk, a ukládá odboru SMI zapracovat do podmínek řešení případné rekonstrukce objektu č. p. 550 v majetku města.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 233
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o odstoupení od žádosti o povolení vjezdu na pozemek p. č. 318/5 objektu domu č. p. 15, Husovo nám., Lysá n. L.,

II. s o u h l a s í
s povolením realizace odvlhčovací drenáže západní stěny objektu a zateplení fasády domu č. p. 15, Husovo nám., Lysá n. L., polystyrenem tl. 100 mm na základě žádosti majitele, Ing. H. M., Lysá n. L., při splnění podmínek daných odborem SÚ MěÚ Lysá n. L. a DI Nymburk.

III. u k l á d á
odboru SMI zapracovat do podmínek řešení případné rekonstrukce objektu č. p. 550 v majetku města.

43. Rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s příjemci dotací.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 234
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s příjemci dotací.

44. Rozdělení Programu údržby a rekonstrukce sportovních areálů.

V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ).

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá projednání návrhu na rozdělení dotací z Programu údržby a rekonstrukce sportovních areálů.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 235
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
projednání návrhu na rozdělení dotací z Programu údržby a rekonstrukce sportovních areálů.

45. Souhlas města k doplatku na bydlení.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami určil za osobu užívající byt p. V. R., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna „VK“ Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. Pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. Pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. Pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 236
Zastupitelstvo města
s o u h l a s í
s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami určil za osobu užívající byt p. V. R., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna „VK“ Lysá nad Labem.

46. Restaurování 1 vázy a 2 byst z ohradní zámecké zdi v Lysé nad Labem.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje restaurování 1 ks vázy a 2 ks byst z ohradní zámecké zdi v Lysé nad Labem sochařem p. MgA. Janem Brabcem, Jednořadá 451/4, 160 00 Praha 6, za 99.500 Kč (bez DPH), tj. 114.425 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 237
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
restaurování 1 ks vázy a 2 ks byst z ohradní zámecké zdi v Lysé nad Labem sochařem p. MgA. Janem Brabcem, Jednořadá 451/4, 160 00 Praha 6, za 99.500 Kč (bez DPH), tj. 114.425 Kč vč. DPH.

47. Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2015.

V diskusi k bodu vystoupili pí PaedDr. Bodnárová (VO ŠSVZaK), p. Ing. Kváč, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký, pí Mgr. Nováková (řed. ZŠ J. A. Komenského).

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 238
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

48. Rozpočtový výhled města Lysá nad Labem na období 2017 - 2020.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Gregor, p. starosta, pí Fischerová.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá 1) finančnímu výboru projednat rozpočtový výhled města Lysá n. L. na období 2017 – 2020, 2) členům ZM předat připomínky k rozpočtovému výhledu mailem vedoucí FO, Ing. Polenové (termín: 15.04.2016).

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 239
Zastupitelstvo města

u k l á d á
1) finančnímu výboru projednat rozpočtový výhled města Lysá n. L. na období 2017 – 2020,
2) členům ZM předat připomínky k rozpočtovému výhledu mailem vedoucí FO, Ing. Polenové.
Termín: 15.04.2016

49. Pronájem obecních pozemků p. č. PK 696, PK 693/2, PK 697/1 a PK 697/2, k. ú. Lysá n. L., lokalita U Mlýnka, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na obecní pozemky p. č. PK 696 o výměře 1.424 m2, PK 693/2 o výměře 3.751 m2, PK 697/1 o výměře 3.029 m2, a PK 697/2 o výměře 1.352 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., lokalita U Mlýnka (směr z Lysé n. L. do Byšiček), se společností Cavalo, Černá v Pošumaví, s. r. o., IČ 60067853, se sídlem Černá v Pošumaví, č. p. 110, 382 23, za účelem užívání jako louka, za pachtovné ve výši 670 Kč/ha/rok s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku (pachtovní rok je v období od 1. října do 30. září následujícího roku).

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 240
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na obecní pozemky p. č. PK 696 o výměře 1.424 m2, PK 693/2 o výměře 3.751 m2, PK 697/1 o výměře 3.029 m2, a PK 697/2 o výměře 1.352 m2, všechny v k.
ú. Lysá n. L., lokalita U Mlýnka (směr z Lysé n. L. do Byšiček), se společností Cavalo, Černá
v Pošumaví, s. r. o., IČ 60067853, se sídlem Černá v Pošumaví, č. p. 110, 382 23, za účelem užívání jako louka, za pachtovné ve výši 670 Kč/ha/rok s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku (pachtovní rok je v období od 1. října do 30. září následujícího roku).

50. Pronájem obecního pozemku p. č. 333/7, k. ú. Litol,, ul. Na Staré vsi, za účelem užívání jako zahrada.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na obecní pozemek p. č. 333/7 o výměře 579 m2, k. ú. Litol, ulice Na Staré vsi, s paní D. F., Lysá n. L., za účelem užívání zahrada, za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku (pachtovní rok je v období od 1. října do 30. září následujícího roku).

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 241
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na obecní pozemek p. č. 333/7 o výměře 579 m2, k. ú. Litol, ulice Na Staré vsi, s paní D. F., Lysá n. L., za účelem užívání zahrada, za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku (pachtovní rok je v období od 1. října do 30. září následujícího roku).

51. Pronájem části obecního pozemku p. č. 3272/13, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na část obecního pozemku p. č. 3272/13 o výměře 3.888 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Poděbradova, s panem P. R., Lysá n. L., za účelem užívání louka, za pachtovné ve výši 670 Kč/ha/rok s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku (pachtovní rok je v období od 1. října do 30. září následujícího roku).

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 242
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část obecního pozemku p. č. 3272/13 o výměře 3.888 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Poděbradova, s panem P. R., Lysá n. L., za účelem užívání louka, za pachtovné ve výši 670 Kč/ha/rok s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku (pachtovní rok je v období od 1. října do 30. září následujícího roku).

52. Výkup pozemků p. č. 2428/19, 2428/40, 2428/41 a 2824/42 o celkové výměře 760 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. U Cihelny.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup pozemků p. č. 2428/19 o výměře 156 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 2428/40 o výměře 82 m2, druh pozemku zahrada, p. č. 2428/41 o výměře 1 m2, druh pozemku zahrada, a p. č. 2824/42 o výměře 521 m2, duh pozemku zahrada, všechny v k. ú. Lysá n. L., od společnosti KOVONA, a. s., IČ 14801884, se sídlem Švermova 782/2, Lysá n. L., za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. Pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. Pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. Pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 243
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 2428/19 o výměře 156 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 2428/40 o výměře 82 m2, druh pozemku zahrada, p. č. 2428/41 o výměře 1 m2, druh pozemku zahrada, a p. č. 2824/42 o výměře 521 m2, duh pozemku zahrada, všechny v k. ú. Lysá n. L., od společnosti KOVONA, a. s., IČ 14801884, se sídlem Švermova 782/2, Lysá n. L., za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

53. Výkup pozemku p. č. 511/24 o výměře 607 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Výsluní.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 511/24 o výměře 607 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků pana J. L., Lysá n. L., Ing. M. M., Lysá n. L., a pana J. K., Lysá n. L., za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 244
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 511/24 o výměře 607 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků pana J. L., Lysá n. L., Ing. M. M., Lysá n. L., a pana J. K., Lysá n. L., za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

54. Návrh na výkup pozemku p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., Řehačka.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá odboru SMI vstoupit v jednání se státním podnikem, Povodí Labe, ve věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 245
Zastupitelstvo města

u k l á d á
odboru SMI vstoupit v jednání se státním podnikem, Povodí Labe, ve věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka.

55. Výkup pozemků v ulici Jaromírovy Sady a Sadová.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, p. starosta, p. Mgr. Kopecký.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí dopis pana P. J., ze dne 19.02.2016, ve věci možného odkupu pozemku p. č. 2628/10 v k. ú. Lysá n. L., a dopis pana J. T. ve věci možného odkupu pozemků p. č. 2621/2 a 2621/9, k. ú. Lysá n. L., pod komunikacemi v ulici Jaromírovy sady a Sadová, schvaluje výkup pozemků p. č. 2621/2 a 2621/9, k. ú. Lysá n. L., od p. J. T., a výkup pozemku p. č. 2628/10, k. ú. Lysá n. L., od p. P. J., za cenu 1 Kč/m2.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 246
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis pana P. J., ze dne 19.02.2016, ve věci možného odkupu pozemku p. č. 2628/10 v k. ú. Lysá n. L., a dopis pana J. T. ve věci možného odkupu pozemků p. č. 2621/2 a 2621/9, k. ú. Lysá n. L., pod komunikacemi v ulici Jaromírovy sady a Sadová,

II. s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 2621/2 a 2621/9, k. ú. Lysá n. L., od p. J. T., a výkup pozemku p. č. 2628/10, k. ú. Lysá n. L., od p. P. J., za cenu 1 Kč/m2.

56. Oprava spár teplou asfaltovou zálivkou s překrytem v ul. Palackého a provádění častějších kontrol ze strany Městské policie.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost p. Š. L., trvale bytem Palackého 108/20, 289 22 Lysá n. L. – Litol, o opravu spár a provádění častějších kontrol ze strany Městské policie, schvaluje provedení opravy spár teplou asfaltovou zálivkou s překrytem v ul. Palackého, za cenu podanou v cenové nabídce na opravu spár v ul. Sokolská, tj. 73 Kč/1bm, vč. DPH, ukládá starostovi města, aby prostřednictvím Městské policie zajistil provádění častějšího dohledu nad dodržováním umístěného dopravního značení v ul. Palackého.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 247
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Š. L., trvale bytem Palackého 108/20, 289 22 Lysá n. L. – Litol, o opravu spár a provádění častějších kontrol ze strany Městské policie,

II. s c h v a l u j e
provedení opravy spár teplou asfaltovou zálivkou s překrytem v ul. Palackého, za cenu podanou v cenové nabídce na opravu spár v ul. Sokolská, tj. 73 Kč/1bm, vč. DPH,

III. u k l á d á
starostovi města, aby prostřednictvím Městské policie zajistil provádění častějšího dohledu nad dodržováním umístěného dopravního značení v ul. Palackého.

57. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizační a plynovodní přípojku umístěnou na obecním pozemku p. č. 3623/2, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Čechova.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační a plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3623/2, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 633/44, ulice Čechova, pana V. Č., Lysá n. L., za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 248
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační a plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3623/2, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 633/44, ulice Čechova, pana V. Č., Lysá n. L., za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

58. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky p. č. 2108 a 3554/1 – ul. K Závodišti.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemky p. č. 108 a 3554/1, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., pro stavbu „Lysá n/L., K Závodišti, kNN pro pč. 2107/2“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 249
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemky p. č. 108 a 3554/1, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., pro stavbu „Lysá n/L., K Závodišti, kNN pro pč. 2107/2“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

59. Změna nájemce pozemku pod plechovou garáží.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na změnu nájemce části pozemku p. č. 2655/11, k. ú. Lysá n. L., o výměře 22 m2 pod plechovou garáží č. 3.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 250
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na změnu nájemce části pozemku p. č. 2655/11, k. ú. Lysá n. L., o výměře 22 m2 pod plechovou garáží č. 3.

60. Uzavření jednosměrné komunikace na Náměstí B. Hrozného, podél spořitelny, z důvodu konání 25. Sokolského triatlonu.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost TJ Sokol, Lysá n. L. – ČOS na uzavření jednosměrné komunikace ul. Náměstí B. Hrozného – podél spořitelny, dne 19.06.2016, z důvodu konání 25. Sokolského triatlonu, souhlasí s uzavřením jednosměrné komunikace ul. Náměstí B. Hrozného, dne 19.06.2016 s tím, že žadatel požádá o součinnost Městskou polici a obvodní oddělení PČR v Lysé nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 251
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost TJ Sokol, Lysá n. L. – ČOS na uzavření jednosměrné komunikace ul. Náměstí B. Hrozného – podél spořitelny, dne 19.06.2016, z důvodu konání 25. Sokolského triatlonu,

II. s o u h l a s í
s uzavřením jednosměrné komunikace ul. Náměstí B. Hrozného, dne 19.06.2016 s tím, že žadatel požádá o součinnost Městskou polici a obvodní oddělení PČR v Lysé nad Labem.

61. Žádost o souhlas se zásahem na obecní pozemek p. č. 612/14, k. ú. Lysá n. L., - zateplení obytného domu č. p. 1413, ulice U Stadionu.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zateplení fasády nemovitosti č. p. 1413, ul. U Stadionu, Lysá n. L., v tl. 140 mm na zdivu a v tl. 100 mm na soklu.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 252
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č. p. 1413, ul. U Stadionu, Lysá n. L., v tl. 140 mm na zdivu a v tl. 100 mm na soklu.

62. Změna nájemce části pozemku p. č. 487/4 o výměře 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Sokolská – automat na stolní vodu.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na změnu nájemce části pozemku p. č. 487/4 o výměře 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Sokolská, pod automatem na stolní vodu s tím, že nájemní smlouva s novým nájemcem bude uzavřena zpětně ke dni 01.04.2016.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 253
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na změnu nájemce části pozemku p. č. 487/4 o výměře 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Sokolská, pod automatem na stolní vodu s tím, že nájemní smlouva s novým nájemcem bude uzavřena zpětně ke dni 01.04.2016.

63. Žádost nájemníka o proplacení faktury za WC.

V diskusi k bodu vystoupili pí Fischerová, p. Mgr. Fajmon, p. starosta.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá starostovi města vyřešit v intencích občanského zákoníku proplacení faktury za provedenou výměnu WC v městském bytě v Milovicích - Mladá, nájemníkovi.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 254
Zastupitelstvo města

u k l á d á
starostovi města vyřešit v intencích občanského zákoníku proplacení faktury za provedenou výměnu WC v městském bytě v Milovicích - Mladé, nájemníkovi.

64. Žádost ZZS Středočeského kraje – vyčíslení nákladů akce na výstavbu krytého stání pro sanitní vozidlo.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Kopecký (VO SMI).

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá odboru SMI zahrnout do návrhu rozpočtu města Lysá n. L. na rok 2017 finanční prostředky v částce 500.000 Kč na zajištění krytého parkování vozidel záchranné služby v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o., Lysá n. L., na adrese Masarykova 214, Lysá n. L., pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 255
Zastupitelstvo města

u k l á d á
odboru SMI zahrnout do návrhu rozpočtu města Lysá n. L. na rok 2017 finanční prostředky v částce 500.000 Kč na zajištění krytého parkování vozidel záchranné služby v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o., Lysá n. L., na adrese Masarykova 214, Lysá n. L., pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

65. Úprava základové stanice společnosti Vodafone v č. p. 551, Slepá ul., Milovice.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje úpravu základnové stanice Vodafone NBMLA, Slepá 551, Milovice – Mladá, na náklady žadatele.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 256
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu základnové stanice Vodafone NBMLA, Slepá 551, Milovice – Mladá, na náklady žadatele.

66. Žádost o poskytnutí jednorázové finanční částky pro Hasičskou dechovou hudbu.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Grochol, p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Fajmon, p. starosta.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení nových prvků ozvučovací aparatury pro Hasičskou dechovou hudbu.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 257
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení nových prvků ozvučovací aparatury pro Hasičskou dechovou hudbu.

67. Koncepce školství Města Lysá nad Labem zaměřená na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.

Diskuse k bodu nebyla.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá projednání Koncepce školství Města Lysá nad Labem zaměřenou na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 258
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
projednání Koncepce školství Města Lysá nad Labem zaměřenou na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.

68. Realizace přeložky distribučního zařízení – přeložky sloupu VN lokality Mršník.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kopecký (VO SMI), p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí informační zprávu o průběhu realizace přeložky distribučního zařízení – přeložky sloupu VN lokality Mršník, a ukládá odboru SMI prověřit jinou možnou variantu trasování přeložky po pozemcích ve vlastnictví města.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. omluven p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. omluvena p. Ing. Eliška P. omluven p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. omluvena
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. omluven

Usnesení č. 259
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o průběhu realizace přeložky distribučního zařízení – přeložky sloupu VN lokality Mršník,

II. u k l á d á
odboru SMI prověřit jinou možnou variantu trasování přeložky po pozemcích ve vlastnictví města.

III. Diskuse.

p. Ing. Kváč – upozornil na rachotící a vibrující kanály pod nadjezdem a doporučil s tím, něco udělat,

p. starosta – s dráhami projednával osvětlení přilehlých parkovišť u nádraží, ale zatím nebyl úspěšný. Osvětlení bude, když si to město zaplatí.

IV. Interpelace.

Žádná nebyla.

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města ve 24:00 hodin ukončil.

Zapsala: Šťastná I.
05.04.2016

Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
p. Kolman J. p. Krumpholc J.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
starosta města
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.