+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s
ze 6. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 09.09.2015 na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni
p. Mgr. Havelka Jiří
p. Ing. Petr Eliška
p. Kodeš Matěj
pí Ing. Fialová Jitka (odchod 01.05 hod.)
p. Krumpholc Jan
p. Kolman Josef (odchod 00.02 hod.)
p. Ing. Grochol Luděk, CSc.
p. Mgr. Fajmon Hynek
p. Mgr. Kopecký Petr
pí Fischerová Romana (odchod 22.00 hod.)
p. Burian Jan (odchod 01.05 hod.)
p. Ing. Gregor Petr (příchod 19.30 hod.)
p. Ing. Kváč David
pí Chloupková Marcela
p. Bc. Robeš Martin (odchod 01.00 hod.)

Omluveni:

I. Zahájení.

Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z jednání se omluvil pouze p. Ing. Gregor, který se dostaví později. Dále konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zastupi-telstvo je usnášeníschopné.

Pan starosta dále uvedl, že na funkci zastupitele ze zdravotních důvodů rezignoval p. MVDr. Kořínek J., novým členem zastupitelstva se tak stal p. Kodeš M. V souladu s § 69 zákona o obcích vyzval pan starosta p. Kodeše ke složení slibu a upozornil, že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem města pronesením slova „slibuji“ a potvrdí ho svým podpisem. Pan starosta požádal pana tajemníka, aby přečetl slib člena zastupitelstva. Po ukončení tohoto aktu pan starosta konstatoval, že p. Kodeš složil zákonem stanovený slib a ujal se svého mandátu.

Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Kolman J. a p. Mgr. Kopecký P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Eliška P., p. Krumpholc J. a p. Ing. Grochol L., CSc.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.
Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.
Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Zápis ze zasedání ZM dne 24.06.2015 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že připomínky k zápisu nebyly vzneseny, pan starosta konstatoval, že zápis považuje za ověřený.

Zpráva o plnění usnesení RM a ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Pan starosta se dotázal, zda má někdo dotaz na pana tajemníka v sou-vislosti s předloženou zprávou. Žádné dotazy nebyly vzneseny.

Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem, body č. 1 – 34 předložila RM, bod č. 35 p. Mgr. Fajmon H. a bod č. 36 p. Bc. Robeš M. Navrhl také do programu doplnit materi-ál předložený finančním výborem, který se týká právního rozboru smlouvy mezi Městem Lysá n. L. a MS development, s. r. o. Dotázal se, zda má někdo jiný návrh na doplnění, případně úpravu programu. Po krátké diskuzi, během které byly navrženy změny v pořadí projednání některých bodů, pan starosta nechal o upraveném programu hlasovat s tím, že bod týkající se smlouvy s MS development, s. r. o., bude přednostně projednán po příchodu p. Mgr. Marka, člena finančního výboru.

Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 09.09.2015.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro
Schválený program

1. Připojení města Lysá n. L. k Memorandu Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala.
2. Prodej obec. pozemků p. č. 18/19, 18/20, 29/2, 30/1, 31/1 a 31/2, k. ú. Litol.
3. Prodej části obec. p. p. č. 3451/22, k. ú. Lysá n. L. (nově p. č. st. 3428), ul. Stržiště.
4. Dopis pí M. H. a p. Ing. J. R. – zlepšení využití městského kamerového systému.
5. Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města.
6. Prodej obec. pozemku p. č. 333/10, k. ú. Litol, ul. Na Staré Vsi, a výkup části pozemku p. č. 54/80, pozemku p. č. 60/2 a p. č. 54/40, k. ú. Litol.
7. Typové smlouvy pro výkup či prodej pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
8. Výkup pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
9. Výkup části pozemku p. č. 35/1, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
10. Výkup 1/3 pozemku p. č. PK 556, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. eta-pa.
11. Výkup části pozemku p. č. PK 3024 a PK 2673/9, oba k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stav-bou obchvatu II. etapa.
12. Výkup pozemků p. č. 89/99 a 89/124, k. ú. Litol, ul. Husova, od Státního statku Jeneč, st. p. v likvidaci.
13. Bezúplatný převod části pozemku p. č. 2131/55, k. ú. Lysá n. L., (nově p. p. č. 2131/69) od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L.
14. Úprava rozpočtu Města Lysá n. L. + rozbor hospodaření k 20.08.2015.
15. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finanční dotace obč. sdružení Kotva Lysá nad Labem na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele.
16. Formální úpravy žádostí o poskytnutí dotací a dalších navazujících tiskopisů a návrh ve-řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
17. Projednání možnosti pořízení automatizované imisní monitorovací stanice.
18. OZV Města Lysá n. L. č. 6/2015, o určení míst pro provozování výherních hracích pří-strojů, ... na území města Lysá nad Labem.
19. Uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ, ze dne 25.02.2015, s PMS, s. r. o., Poděbrady.
(Projednáno za bodem č. 7.)
20. Úprava Zřizovacích listin u MŠ a ZŠ.
21. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6003979/1 na obec. pozemek p. č. 619/16, k. ú. Lysá n. L., Pivovarská, s ČEZ Distribuce, s. r. o.
22. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemky p. č. 495/13, 490/2 a 3805, k. ú. Lysá n. L., s MS development, s. r. o.
23. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemky p. č. 2147/15, 2147/16, 2147/18, 3808, 3807, 2167/27, 2154/8, 2155/1, 2165/7 a 2166/68, k.ú. Lysá n. L., ul. Vojanova a Máchova.
24. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu Zahradní 715, na obec. poz. p. č. 3475, k. ú. Lysá n. L.
25. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., s RWE Gas Net, s. r. o.
26. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemek p. č. 351/3 a 353/13, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.
27. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 527/17, k. ú. Lysá n. L., a na obecní pozemek p. č. 1892/1, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.
28. Změna příslušnosti ve věci rozhodování o věcných břemenech právnických subjektů.
29. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné.
30. Zápis Osadního výboru Dvorce ze dne 22.06.2015.
31. Informace o prověření instalace dopravních značek na krajských komunikacích.
32. Seznam vhodných druhů stromů pro uliční stromořadí ve městě.
33. Vlastnictví pozemků pod komunikacemi na křižovatce u kina.
Předkládá rada města.

34. Zápis z 5. jednání Výboru pro obchvat města Lysá n. L.
Předkládá p. Mgr. Fajmon H.

35. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na centrálním náměstí.
Předkládá p. Bc. Robeš M.

36. Právní rozbor smlouvy z roku 2008 mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o.
Předkládá pí Ing. Fialová J.
(Projednáno za bodem č. 6.)

37. Jednací řád Zastupitelstva města Lysá n. L. – úpravy.
Předkládá rada města.

II. Návrhy k projednání

1. Připojení města Lysá n. L. k Memorandu Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala.

RM materiál projednala dne 01.09.2015 usnesením č. 660.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Ing. Eliška P. pí Hančová D.
pí Ing. Fialová J. p. Mgr. Fajmon H. p. Ing. Kváč D.
p. Mgr. Kopecký P. p. Kodeš M. p. Ing. Grochol L., CSc.
pí Chloupková M.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje připojení města Lysá nad Labem k Memorandu Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 1 hlas
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. proti
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. zdržel se p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

2. Prodej obec. pozemků p. č. 18/19, 18/20, 29/2, 30/1, 31/1 a 31/2, k. ú. Litol.

RM materiál projednala usnesením č. 522 dne 30.06.2015.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Ing. Eliška P. p. Mgr. Fajmon H.
p. Valtr, z řad občanů

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje zveřejnění prodeje obecních pozem-ků p. č. 29/2, druh pozemku orná půda o výměře 2 825 m2, p. č. 18/19, druh pozemku orná půda o výměře 390 m2, p.č. 18/20, druh pozemku orná půda o výměře 287 m2, p. č. 30/1, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 798 m2 a p. č. 31/2, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 562 m2, všechny k. ú. Litol.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

3. Prodej části obec. pozemku p. č. 3451/22, k. ú. Lysá n. L. (nově p. č. st. 3428), ul. Str-žiště.

RM materiál projednala usnesením č. 521 dne 30.06.2015 a usnesením č. 579 dne 18.08.2015.

V diskusi vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Ing. Eliška P. p. Ing. Kváč D.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 3451/22, k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2930-44/2015 jako pozemek p. č. st. 3428, výměra 6 m2 k. ú. Lysá n. L., druh pozemku zastavěná plocha, ul. Stržiště, za částku ve výši 500 Kč/m2, do podílového vlastnictví kupujících, paní M. S., trvalý pobyt Lysá nad Labem, v podílu 4/6 pozemku, panu J. S., trvalý pobyt Loučeň, v podílu 1/6 pozemku, a panu S. S., trvalý pobyt Lysá nad Labem, v podílu 1/6 pozemku s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou kupující.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

4. Dopis pí M. H. a p. Ing. J. R. – zlepšení využití městského kamerového systému.

RM materiál projednal dne 21.07.2015 usnesením č. 566.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Ing. Kváč D. pí Chloupková M.
p. Bc. Zita L. (zást. řed. MP) p. Kodeš M.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:
a) bere na vědomí dopis paní M. H. a pana Ing. J. R. ze dne 29.06.2015,
b) ukládá panu starostovi předložit ZM zprávu o vyřešení technických problémů s kamerovým systémem a o způsobu jeho provozování a vyhodnocování.
Termín: ZM 16.12.2015

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat. Pan Bc. Robeš mimo jednací místnost.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. mimo

5. Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města.

RM materiál projednal dne 02.06.2015 usnesením č. 435.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Ing. Eliška P. p. Mgr. Fajmon H.
p. Ing. Kváč D. p. Mgr. Kopecký P. p. Ing. Grochol L., CSc.
p. Ing. Kopecký V., vedoucí SMI pí Chloupková M. pí Ing. Fialová J.
pí Šťastná I., vedoucí VV

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu bodu č. II předložených Pravi-del uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že poslední věta odst. 1 bude znít „Záměr se zveřejní v podobě aktuálního souhrnného seznamu všech volných bytů, který bude aktualizován každý třetí pracovní den a obsahuje následující podmínky:
a) zájemce nebude mít vůči městu dluh,
b) základní nájemné dle čl. I., odst. 3 – tzn. nejnižší přípustná výše nabízeného nájemného,
c) odkup pohledávky vzniklé z dlužného nájemného za nájem bytu ve vlastnictví města nebo jeho část,
d) složení jistoty ve výši šestinásobku nabídnutého nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu,
e) případně předplatné nájemné určené na rekonstrukci bytu.„

Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy
proti: 0 hlasů
zdržel se: 12 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. zdržel se p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. zdržel se p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. zdržel se p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. zdržela se
pí Fischerová R. zdržela se p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. zdržel se

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu bodu č. II předložených Pravi-del uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že odst. 2 bude zcela vypuš-těn.

Výsledek hlasování: pro: 1 hlas
proti: 9 hlasů
zdržel se: 4 hlasy
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. proti p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. proti
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. proti
p. Ing. Grochol L., CSc. proti p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. proti
pí Fischerová R. proti p. Krumpholc J. proti p. Bc. Robeš M. zdržel se

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu bodu č. II předložených Pravi-del uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že odst. 6 bude znít: „V pří-padě, že jsou na zveřejněný záměr o pronájem bytu podány více jak tři nabídky, je nájem bytu uzavřen s tím, kdo v rámci obálkové metody nabídne nejvyšší cenu za 1 m2 podlahové plochy, která bude začínat na minimální částce dle plochy a kategorie bytu.“

Výsledek hlasování: pro: 1 hlas
proti: 6 hlasů
zdržel se: 7 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. proti
p. Ing. Grochol L., CSc. proti p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. proti
pí Fischerová R. zdržela se p. Krumpholc J. proti p. Bc. Robeš M. zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu bodu č. II předložených Pravi-del uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že odst. 8 bude znít „O ná-jmu k bytu může RM rozhodnout přímo v případě, že o byt projeví zájem nájemce jiného měst-ského bytu za předpokladu, že stávající byt vrátí v patřičném stavu dle odpovídající kategorie a nadále bude platit nejméně tak vysoké nájemné za m2 podlahové plochy, jako doposud.“

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu bodu č. V předložených Pravi-del uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že odst. 1 bude znít „RM může v průběhu trvání nájemního vztahu jednostranně měnit výši základního nájemného pro jednotlivé kategorie bytů maximálně jednou za kalendářní rok.“

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu bodu č. VIII předložených Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že sankce uvedená v odst. 1. bude ve výši 50.000 Kč.

Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy
proti: 6 hlasů
zdržel se: 4 hlasy
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. zdržel se p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. proti
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. proti
pí Fischerová R. proti p. Krumpholc J. proti p. Bc. Robeš M. zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu bodu č. XII předložených Pra-videl uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že odst. 2 bude znít „Mi-nimálně 60 % příjmů z vybraného nájemného za jeden kalendářní rok může být v druhém ná-sledujícím kalendářním roce použito na údržbu a rekonstrukci bytového fondu města dle po-třeb, nevyčerpané prostředky budou převedeny do následujícího roku.“

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 3 hlasy
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. proti
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. proti pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM revokuje úpravu bodu č. XII předložených Pra-videl uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města, schválenou dne 09.09.2015, ve znění „Minimálně 60 % příjmů z vybraného nájemného za jeden kalendářní rok může být v druhém následujícím kalendářním roce použito na údržbu a rekonstrukci bytového fondu města dle potřeb, nevyčerpané prostředky budou převedeny do následujícího roku.“

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů
proti: 5 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. proti
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. proti p. Mgr. Havelka J. proti pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu bodu č. XII předložených Pra-videl uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že odst. 2 bude znít „Mi-nimálně 40 % příjmů z vybraného nájemného za jeden kalendářní rok bude v druhém násle-dujícím kalendářním roce použito na údržbu a rekonstrukci bytového fondu města dle potřeb, nevyčerpané prostředky budou převedeny do následujícího roku.“

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů
proti: 5 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. proti
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. proti p. Mgr. Havelka J. proti pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu bodu č. XII předložených Pra-videl uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že odst. 4 bude znít „Roční plán oprav v bytových domech ve vlastnictví města předkládá odbor SMI a schvaluje ZM.“

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města ve znění schválených úprav.

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů
proti: 2 hlasy
zdržel se: 4 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. proti
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

6. Prodej obec. pozemku p. č. 333/10, k. ú. Litol, ul. Na Staré Vsi, a výkup části pozemku p. č. 54/80, pozemku p. č. 60/2 a p. č. 54/40, k. ú. Litol.

RM materiál projednala dne 30.06.2015 usnesením č. 518 a dne 18.08.2015 usnesením č. 580.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:
a) prodej obecního pozemku p. č. 333/10 o výměře 416 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, panu V. T., bytem Lysá nad Labem, za částku 1 Kč s tím, že kupující městu současně odprodá část pozemku p. č. 54/80 o výměře cca 175 m2, pozemek p. č. 60/2 o výměře 258 m2 (připlo-ceno k zahradě ZŠ v Litoli), a pozemek p. č. 54/40 o výměře 592 m2 (ul. Vrchlického), všechny pozemky v k. ú. Litol, v celkové výměře cca 1.025 m2 a za stejnou cenu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
b) výkup části pozemku p. č. 54/80 o výměře cca 175 m2, pozemku p. č. 60/2 o výměře 258 m2 (připloceno k zahradě ZŠ v Litoli), a pozemku p. č. 54/40 o výměře 592 m2 (ul. Vrchlického), všechny tři k. ú. Litol, v celkové výměře cca 1.025 m2, od pana V. T., bytem Lysá nad Labem, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku p. č. 54/80, k. ú. Litol, zajistí na své náklady prodávající.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. omluven p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. pro

S ohledem na skutečnost, že se dostavil pan Mgr. Marek, člen finančního výboru, byla, v souladu s diskusí v rámci schvalování programu, přednostně projednána smlouva s MS de-velopment, s. r. o., (v programu uvedena jako bod č. 36).

36. Právní rozbor smlouvy z roku 2008 mezi Městem Lysá nad Labem a MS develop-ment, s. r. o.

RM materiál neprojednávala, návrh předložil finanční výbor.

Pan Ing. Gregor příchod 19.30 hod.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. pí Ing. Fialová J. p. Mgr. Marek, člen FV
p. Ing. Eliška P. p. Ing. Kopecký V., vedoucí SMI p. Ing. Grochol L., CSc.
p. Mgr. Fajmon H. p. Burian J. p. Mgr. Kopecký P.
p. Ing. Gregor p.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM na příští zasedání ZM předložit návrh dalšího možného postupu, týkajícího se smlouvy uzavřené mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o.

Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů
proti: 2 hlasy
zdržel se: 8 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. zdržel se p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. zdržel se
pí Fischerová R. zdržela se p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. zdržel se

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá panu místostarostovi a p. Mgr. Markovi (člen finančního výboru) oslovit p. Mgr. Řiháčka ve věci dopracování právního rozboru smlouvy uzavřené mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o. ve smyslu disku-se na zasedání ZM dne 09.09.2015 a požadavků finančního výboru.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 1 hlas
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

7. Typové smlouvy pro výkup či prodej pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. eta-pa.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 587.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Mgr. Fajmon H. p. Ing. Gregor P.
p. Mgr. Kopecký P. pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:
a) schvaluje typovou smlouvu na prodej pozemků města a výkup pozemků jiných vlastníků dotčených výstavbou obchvatu II. etapa dle návrhu předloženého na jednání ZM dne 09.09.2015 s tím, že návrh bude upraven dle připomínek Výboru pro obchvat města Lysá nad Labem a v bodě VI. v první větě bude vypuštěno slovo „třech“ (počet výtisků smlouvy bude vyhotoven dle potřeb),
b) ukládá RM zpracovat typovou smlouvu na dočasné zábory pozemků jiných vlastníků do-tčených výstavbou obchvatu II. etapa.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

S ohledem na skutečnost, že někteří občané čekali na projednání bodu č. 19 týkajícího se Do-datku č. 1 k Plánovací smlouvě s PMS, spol. s r. o., bylo navrženo tento bod projednat před-nostně.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předností projednání Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ – PMS, spol. s r. o., za bodem „Typová smlouva na prodej pozemků města a výkup pozemků jiných vlastníků dotčených výstavbou obchvatu II. etapa“.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů
proti: 1 hlas
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

19. Uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ, ze dne 25.02.2015, s PMS, s. r. o., Poděbrady.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 619.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Ing. Eliška P. p. Gregor F., z řad občanů p. Bc. Robeš M.
pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ p. Vlček, z řad občanů p. Mgr. Kopecký P.
p. Mgr. Fajmon H.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ, ze dne 25.02.2015, na výstavbu veřejné infrastruktury (chodníky, par-kovací stání, zpevněná plocha a veřejná zeleň) na pozemcích č. 826/1, 826/2, 3484/2, 623/1, 623/15, 3476/5, vše v k. ú. Lysá n. L., se společností PMS, spol. s r. o., se sídlem v Poděbra-dech, Za Bažantnicí 51, PSČ 290 01, s tím, že v bodu II. Dodatku bude upraven text takto „Plánované veřejné parkoviště bude propojeno se stávající odstavnou plochou užívanou k parkování, která se nalézá u litolské strany podchodu.“

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

8. Výkup pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 586.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Mgr. Fajmon H. p. Mgr. Kopecký P.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa dle skutečného geome-trického zaměření, od paní Mgr. M. H., bytem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat. Pan Kolman mimo jednací místnost.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. mimo p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

9. Výkup části pozemku p. č. 35/1, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 585.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Mgr. Fajmon H.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 35/1, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana J. T., bytem Austrálie, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení po-zemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 35/1 v k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat. Pan Kolman mimo jednací místnost.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. mimo p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

10. Výkup 1/3 pozemku p. č. PK 556, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 584.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Mgr. Fajmon H. p. Ing. Kopecký V., vedoucí SMI
p. Mgr. Kopecký P. pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:
a) odkládá projednání výkupu 1/3 pozemku p. č. PK 556, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana P. K., bytem Kladno,
b) ukládá odboru SMI jednat se všemi vlastníky pozemku p. č. PK 556, k. ú. Lysá n. L., o možnostech prodeje pozemku za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

11. Výkup části pozemku p. č. PK 3024 a PK 2673/9, oba k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 583.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Mgr. Kopecký P.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2673/39 a pozemku p. č. PK 3024, oba k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Z. F., bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2673/39 a pozemku p. č. PK 3024, oba k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat. Pan Ing. Kváč mimo jednací místnost.

p. Ing. Kváč D. mimo p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

12. Výkup pozemků p. č. 89/99 a 89/124, k. ú. Litol, ul. Husova, od Státního statku Jeneč, st. p. v likvidaci.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 598.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Ing. Eliška P.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM výkup pozemků p. č. 89/99 o výměře 529 m2 a p. č. 89/124 o výměře 218 m2, oba k. ú. Litol, ulice Husova, od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, za celkovou kupní cenu 202.170 Kč, dle zna-leckého posudku č. 867-110-2015. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující uhradí náklady spojené s pořízením znaleckého posudku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

13. Bezúplatný převod části pozemku p. č. 2131/55, k. ú. Lysá n. L., (nově p. p. č. 2131/69) od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 595.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 2131/55, k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2953-38/2015 jako pozemek p. č. 2131/69, vým. 1.747 m2, k. ú. Lysá n. L., od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá nad Labem a souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod výše uvedeného pozemku.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

14. Úprava rozpočtu Města Lysá n. L. + rozbor hospodaření k 20.08.2015.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 a dne 01.09.2015 usneseními č. 602, 644, 651 a 652.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. pí Ing. Polenová, vedoucí FO pí Ing. Fialová J.
pí Chloupková M. p. Ing. Eliška P. p. Ing. Gregor P.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM
a) schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 – 5. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu,
b) bere na vědomí rozbor hospodaření města Lysá nad Labem do 20.08.2015.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

15. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finanční dotace obč. sdružení Kotva Lysá nad Labem na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 611.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Burian J. p. Ing. Grochol L., CSc.
p. Mgr. Fajmon H. p. Mgr. Kopecký P. p. Ing. Gregor P.
p. Ing. Kváč D. pí Fischerová R. pí Chloupková M.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM
a) odkládá projednání uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finanční dotace občan-skému sdružení Kotva Lysá nad Labem na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem,
b) ukládá RM doplnit návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finanční dotace občanskému sdružení Kotva Lysá nad Labem na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem ve smyslu diskuze na zasedání ZM dne 09.09.2015 a předložit ho na příští zasedání ZM včetně stanoviska vlastníka k uvedenému záměru,
c) ukládá starostovi města zaslat občanskému sdružení Kotva Lysá nad Labem písemné vyro-zumění o tom, že město Lysá nad Labem podporuje záměr na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. pro p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

16. Formální úpravy žádostí o poskytnutí dotací a dalších navazujících tiskopisů a návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

RM materiál projednala dne 01.09.2015 usnesením č. 648.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:
a) návrhy formálních změn žádostí a závěrečných zpráv (vyúčtování) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění zákona č. 24/2015 – účinnost od 01.07.2015),
b) návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat. Pan Ing. Gregor a pí Fischerová mimo jednací místnost.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. mimo p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. mimo p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

17. Projednání možnosti pořízení automatizované imisní monitorovací stanice.

RM materiál projednala dne 01.09.2015 usnesením č. 658.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Ing. Eliška P. p. Ing. Kváč D.
p. Bc. Robeš M. p. Mgr. Fajmon H. p. Ing. Grochol L., CSc.

Odchod pí Fischerová ve 22.00 hod.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje pořízení automatické monitorovací stanice imisí.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 4 hlasů
zdržel se: 1 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. proti p. Bc. Robeš M. pro

18. OZV Města Lysá n. L. č. 6/2015, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, ... na území města Lysá nad Labem.

RM materiál projednala dne 01.09.2015 usnesením č. 654.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Ing. Gregor P. p. Bc. Robeš M.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 6/2015, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem, s tím, že ze seznamu budov v Lysé nad Labem, ve kterých lze přístroje provozovat, budou vyškrtnuty adresy Husovo náměstí č. p. 21 a Náměstí B. Hrozného č. p. 182.

Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 8 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. zdržel se p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. zdržel se
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 6/2015, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

19. Uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ, ze dne 25.02.2015, s PMS, s. r. o., Poděbrady

Projednáno za bodem č. 7.

20. Úprava zřizovacích listin u MŠ a ZŠ.

RM materiál projednala dne 01.09.2015 usnesením č. 643.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám u všech MŠ a ZŠ zřizovaných městem, spočívající v doplnění druhu doplňkové činnosti – rozšíření o činnost vedení kroužků.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

K bodům č. 21 – 27 (body týkající se věcných břemen) proběhla společná diskuse.

V diskusi k bodům vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Mgr. Fajmon H. p. Ing. Gregor P.
p. Ing. Kopecký V. vedoucí SMI

21. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6003979/1 na obec. pozemek p. č. 619/16, k. ú. Lysá n. L., Pivovarská, s ČEZ Distribuce, s. r. o.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 577.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6003979/1 na obecní pozemek p. č. 619/16, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 6.300 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

22. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemky p. č. 495/13, 490/2 a 3805, k. ú. Lysá n. L., s MS development, s. r. o.

RM materiál projednala dne 21.07.2015 usnesením č. 561.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemky p. č. 495/13, 490/2 a 3805, k. ú. Lysá n. L., s MS development, s. r. o., U Nikolajky 1085, Praha 5, pro vybudování vodovodní, kanalizační a plynové přípojky, které jsou součástí stavby domu Rozmarýn a Šal-věj. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí ko-lek pro vklad do KN. Přechod pod vozovkou bude řešen protlakem.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

23. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemky p. č. 2147/15, 2147/16, 2147/18, 3808, 3807, 2167/27, 2154/8, 2155/1, 2165/7 a 2166/68, k.ú. Lysá n. L., ul. Vojanova a Máchova.

RM materiál projednala dne 21.07.2015 usnesením č. 559.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM
a) revokuje své usnesení č. II/9 ze dne 23.06.2010, týkající se uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky p. č. 2147/15, 2147/16, 2147/18, 3808, 3807, 2167/27, 2154/8, 2155/1, 2155/5, 2165/7 a 2166/68, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu Lysá nad Labem, ul. Vojanova a Máchova, rekonstrukce vedení NN,
b) schvaluje uzavření nové Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky p. č. 2147/15, 2147/16, 2147/18, 3808, 3807, 2167/27, 2154/8, 2155/1, 2155/5, 2165/7 a 2166/68, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu Lysá nad La-bem, ul. Vojanova a Máchova, rekonstrukce vedení NN. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. V místech, kde je to technicky možné, použít protlak pod vozovkou.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 1 hlas
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

24. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu Zahradní 715, na obec. poz. p. č. 3475, k. ú. Lysá n. L.

RM materiál projednala dne 30.06.2015 usnesením č. 526.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu č. p. 715, ul. Zahradní, Lysá n. L., na obecní pozemek p. č. 3475, k. ú. Lysá n. L. Cena za zřízení věcného břemene bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

25. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., s RWE Gas Net, s. r. o.

RM materiál projednala dne 01.09.2015 usnesením č. 638.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., s RWE Gas Net, s. r. o., za cenu 6.026 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

26. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemek p. č. 351/3 a 353/13, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.

RM materiál projednala dne 01.09.2015 usnesením č. 639.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015975 na obecní pozemky p. č. 351/3 a 353/13, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 9.922 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

27. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 527/17, k. ú. Lysá n. L., a na obecní pozemek p. č. 1892/1, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.

RM materiál projednala dne 01.09.2015 usnesením č. 640.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018562/VB010 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 527/17, k. ú. Lysá n. L., a smlouvy č. IV-12-6018562/VB009 na pozemek p. č. 527/51, k. ú. Lysá n. L., kde je obec vlastníkem v rozsahu podílu 1/3, pro stavbu Lysá nad Labem, kabel NN pro p. č. 1892/1. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem pod vozovkou.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

28. Změna příslušnosti ve věci rozhodování o věcných břemenech právnických subjektů.

RM materiál projednala dne 21.07.2015 usnesením č. 571.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Ing. Eliška P. p. Ing. Gregor P.
p. Mgr. Fajmon H. p. Mgr. Kopecký P.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje příslušnost ve věci rozhodování o věc-ných břemenech právnických subjektů (pouze přípojek vody, kanalizace, plynu, el. energie a optických kabelů) radě města podle § 102 odst. 3 zákona o obcích (tzv. nevyhrazená pravo-moc rady obce) tak, že ZM přísluší schvalování smluv o smlouvách budoucích o zřízení věc-ného břemene, RM přísluší následné schvalování smluv o zřízení věcného břemene.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat. Pan Mgr. Havelka mimo jednací místnost.
p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. mimo pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

29. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné.

RM materiál projednala dne 21.07.2015 usnesením č. 556.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. pí Chloupková M. p. Ing. Eliška P.
p. Mgr. Kopecký P.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí J. Ch. na měsíční splátky ve výši 2.000 Kč na dlužné nájemné k bytu, Milovice – Mladá.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

30. Zápis Osadního výboru Dvorce ze dne 22.06.2015.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 614.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Dvorce dne 22.06.2015.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

31. Informace o prověření instalace dopravních značek na krajských komunikacích.

RM materiál projednala dne 01.09.2015 usnesením č. 659.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Mgr. Fajmon H. pí Chloupková M.
pí Ing. Novotná, vedoucí OD p. Ing. Kváč D.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci o prověření instalace dopravních značek na krajských komunikacích v souladu s právními předpisy a příslušnou normou.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

32. Seznam vhodných druhů stromů pro uliční stromořadí ve městě.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 609.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Ing. Eliška P. p. Mgr. Fajmon H.
p. Bc. Robeš M. p. Ing. Gregor P. p. Ing. Grochol L., CSc.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí seznam s vhodnými druhy stro-mů pro uliční stromořadí ve městě.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

33. Vlastnictví pozemků pod komunikacemi na křižovatce u kina.

RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 575.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Ing. Eliška P.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci, že že pozemky p. č. st. 202/8 o výměře 5 m2, p. č. st. 202/7 o výměře 3 m2 a p. č. st. 202/6 o výměře 12 m2, všechny k. ú. Lysá n. L., jsou součástí nemovitostí č. p. 1707, 1709, a to jako schodiště a bezbariérová rampa při vstupu do prodejny drogerie Teta.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

34. Zápis z 5. jednání Výboru pro obchvat města Lysá n. L.

RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Mgr. Fajmon H. p. Ing. Gregor P.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:
a) bere na vědomí zápis z 5. jednání Výboru pro obchvat města Lysá nad Labem,
b) ukládá panu starostovi jednat s hejtmanem Středočeského kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj o možnosti navrácení finančních prostředků vynaložených na projektovou dokumentaci a výkupy pozemků pro vybudování obchvatu města Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 0 hlasů
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

35. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na centrálním náměstí.

RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Bc. Robeš M.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Bc. Robeš M. p. Mgr. Fajmon H.
pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ pí Ing. Fialová J. pí Chloupková M.
p. Ing. Kváč D.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:
1. ZM bere na vědomí odpověď Středočeského kraje na Petici za bezodkladné řešení křižo-vatky u kina ze dne 20.05.2015, podle níž lze zabezpečit provoz na křižovatce pouze světelnou signalizaci,
2. ZM ukládá RM:
a) svolat veřejné projednání studie opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Hu-sově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem,
b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho pro-jednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;
c) zpracovat a předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na realiza-ci projektu v termínu do 31.12.2015;
d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci,
e) zajistit u kvalifikovaného subjektu cenovou kalkulaci investičních a provozních nákladů na případnou realizaci světelné signalizace na křižovatce silnic II/272, II/331 a II/2725 na Husově náměstí „u kina“ a předložit ji Zastupitelstvu města v termínu do 16.12.2015.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

36. Právní rozbor smlouvy z roku 2008 mezi Městem Lysá nad Labem a MS develop-ment, s. r. o.

Projednáno za bodem č. 6.

37. Jednací řád Zastupitelstva města Lysá n. L. – úpravy.

RM materiál projednala dne 02.06.2015 usnesením č. 462.

V diskusi k bodu vystoupili:
p. Mgr. Havelka J. p. Ing. Eliška P. p. Mgr. Kopecký P.
p. Mgr. Fajmon H. p. Bc. Robeš M. p. Ing. Kváč D.
p. Burian J. p. Ing. Grochol L., CSc. p. Ing. Gregor P.
pí Ing. Fialová J.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá projednání úprav Jednacího řádu zastu-pitelstva města na příští zasedání ZM.

Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů
proti: 7 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. proti p. Burian J. zdržel se p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. pro p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. proti
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. proti
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. proti p. Bc. Robeš M. proti

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 2 odst. 2 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že první věta ve znění „Podklady urče-né pro zasedání zastupitelstva musí být zpravidla předem projednány v radě.„ bude zcela vypuštěna.
Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 4 hlasy
Návrh byl přijat. Pan Burian mimo jednací místnost.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. mimo p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. při
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 2 odst. 3 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že první věta bude znít „Předkladatel (dle § 94 odst. (1) ZO), který chce, aby jeho návrh byl zařazen na navrhovaný program jednání zastupitelstva, musí svůj návrh doručit odboru VV nejpozději 8 dnů před plánovaným termínem zasedání zastupitelstva.“

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 2 odst. 4 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 2 hlasy
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. proti p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 2 odst. 5 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že poslední věta ve znění „Odboru vnitřních věcí městského úřadu se předávají 1 x v písemné formě podepsané předkladatelem a 1 x v elektronické podobě.„ bude zcela vypuštěna.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 2 odst. 7 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že se v poslední větě vypustí text „... za což odpovídá odbor informačních technologií“, poslední věta tak bude znít „Zveřejněny budou rovněž na internetových stránkách města.“
Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 1 hlas
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 2 odst. 7 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že první věta bude znít „Tajemník nebo jeho určený zástupce zodpovídá za rozeslání podkladů k návrhům, které byly zařazeny na na-vrhovaný program zasedání zastupitelstva vč. pozvánky jím podepsané, jednotlivým členům zastupitelstva elektronickou poštou nebo jiným obvyklým způsobem nejpozději 6 dnů před termínem zasedání.“

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 4 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. zdržel se

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 2 odst. 7 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že poslední věta bude znít „Zveřejněny budou rovněž na internetových stránkách nejpozději 2 dny před termínem zasedání zastupitel-stva.“
Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 2 hlasy
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. proti p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 3 odst. 1 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že poslední věta bude znít „Alespoň jednou za pololetí je jednání zastupitelstva svoláno a proběhne v katastrálním území Litole.“

Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy
proti: 1 hlas
zdržel se: 11 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. zdržel se p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. proti p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. zdržel se
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 3 odst. 1 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že třetí věta bude znít „Starosta může rozhodnout o konání zastupitelstva i v jiném místě na k. ú. Lysá n. L. nebo Litole.“

Výsledek hlasování: pro: 1 hlasů
proti: 2 hlasy
zdržel se: 11 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. zdržel se p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. proti
pí Chloupková M. zdržel se p. Ing. Eliška P. zdržel se p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. zdržel se p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. zdržel se
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. zdržel se

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 3 odst. 1 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že odstavec bude znít „Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však 3 x v pololetí, vždy v územním obvodu města. Jeho za-sedání svolává a řídí starosta. Zasedání se obvykle koná ve velké zasedací místnosti v budově staré radnice v Lysé nad Labem.“

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. pro p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. pro p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Odchod pan Kolman v 00.02 hod.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 3 odst. 2 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že odstavec bude znít „Plánované ter-míny zasedání zastupitelstva schvaluje zastupitelstvo vždy na půl roku předem. To však nevy-lučuje možnost svolání zasedání zastupitelstva starostou dle potřeby i mimo plánovaný termín.“

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 4 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. zdržel se p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 4 odst. 2 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 4 odst. 4 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že v první větě bude text „... zvolit návrhovou komisi ...“ zcela vypuštěn.

Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů
proti: 2 hlasy
zdržel se: 4 hlasy
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. zdržel se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. proti

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 4 odst. 5 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že odstavec bude znít „Předsedající konstatuje, zda zápis z předchozího jednání zastupitelstva byl ověřen, a v případě potřeby dá hlasovat o eventuálních námitkách člena zastupitelstva proti tomuto zápisu.“

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 4 odst. 7 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 4 odst. 9 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 4 odst. 10 a odst. 11 předlo-ženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tyto odstavce budou zcela vypuštěny.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasy
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Úpravu § 4 odst. 13 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že bude vypuštěn text „Týká-li se vy-stoupení zastupitele upozornění na nedodržení zákona či jednacího řádu, bude mu uděleno slovo přednostně. Zastupitelstvo pak rozhoduje veřejným hlasováním. Nejdříve se hlasuje o protinávrhu k navrženému usnesení.“

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasy
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 4 odst. 14 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že bude vypuštěn text „Ke slovu je možno se přihlásit jen do té doby, pokud předsedající neudělí závěrečné slovo, nebo pokud nebyl stanoven konec rozpravy.“

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasy
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 4 odst. 15 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že poslední věta ve znění „Každému ale musí být umožněno mluvit v jedné věci nejméně 2x, bude-li to požadovat, a délka jednoho vystoupení v rozpravě nebo délka diskusního vystoupení, včetně diskusního vystoupení občanů, se nesmí omezit na méně než 5 min., u předkladatele na 10 min.“ bude vypuštěna.

Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy
proti: 7 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. proti
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. proti pí Ing. Fialová J. proti
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. proti p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 4 odst. 17 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že poslední věta ve znění „Vedoucí odborů jsou povinně přítomni zasedání první dvě hodiny od začátku zasedání ZM.“ bude vy-puštěna.

Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů
proti: 0 hlasy
zdržel se: 6 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 4 odst. 18 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.

Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy
proti: 7 hlasů
zdržel se: 4 hlasy
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. zdržel se
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. proti
p. Ing. Grochol L., CSc. proti p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. proti
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. proti p. Bc. Robeš M. proti

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 5 odst. 2 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že poslední věta ve znění „Usnesení nemá obsahovat obecně formulované zásady nebo úkoly stanovené jinými dokumenty, platnými nařízeními, plánem a rozpočtem apod.“ bude vypuštěna, a dále § 5 odst. 3 bude zcela vy-puštěn.

Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy
proti: 0 hlasy
zdržel se: 8 hlasů
Návrh nebyl přijat. Pan Bc. Robeš mimo jednací místnost.
p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. zdržel se p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. zdržel se
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. mimo

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 5 odst. 7 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.

Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy
proti: 0 hlasů
zdržel se: 9 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. zdržel se p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. zdržel se
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. zdržel se
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. zdržel se p. Bc. Robeš M. zdržel se

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 5 odst. 8 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasy
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 5 odst. 9 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že věta druhá ve znění „Před přijetím usnesení bude přesné znění návrhu usnesení zobrazeno v písemné formě.“ bude vypuštěna.

Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy
proti: 5 hlasů
zdržel se: 5 hlasů
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. proti
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. zdržela se
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. proti p. Bc. Robeš M. proti
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 5 odst. 10 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. zdržel se

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 6 odst. 1 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 1 hlas
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. proti p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 6 odst. 3 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 9 odst. 3 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že věta druhá bude znít „Zápis obsahu-je všechny náležitosti uvedené v § 95 odst. 1 ZO, v platném znění, a za jeho vyhotovení zodpo-vídá odbor vnitřních věcí.“

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 2 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 11 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento paragraf bude zcela vypuštěn.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů
proti: 1 hlas
zdržel se: 1 hlas
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. pro p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. proti p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu § 12 odst. 1 předloženého Jed-nacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude znít „Změny doplňky nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje zastupitelstvo.“

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů
proti: 0 hlasů
zdržel se: 3 hlasy
Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D. zdržel se p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. pro
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá projednání Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem na příští zasedání ZM.

Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy
proti: 8 hlasů
zdržel se: 3 hlasy
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. pro
p. Ing. Gregor P. zdržel se p. Burian J. proti p. Mgr. Kopecký P. zdržel se
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. proti p. Kodeš M. proti
p. Ing. Grochol L., CSc. proti p. Mgr. Havelka J. pro pí Ing. Fialová J. proti
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. proti p. Bc. Robeš M. proti

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Jednací řád zastupitelstva města Lysá nad Labem ve znění přijatých úprav.

Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů
proti: 4 hlasy
zdržel se: 2 hlasy
Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D. proti p. Kolman J. omluven p. Mgr. Fajmon H. proti
p. Ing. Gregor P. proti p. Burian J. pro p. Mgr. Kopecký P. proti
pí Chloupková M. zdržela se p. Ing. Eliška P. pro p. Kodeš M. pro
p. Ing. Grochol L., CSc. pro p. Mgr. Havelka J. zdržel se pí Ing. Fialová J. pro
pí Fischerová R. omluvena p. Krumpholc J. pro p. Bc. Robeš M. pro

Pan Bc. Robeš odchod v 01.00 hod.

III. Diskuse:

p. Mgr. Fajmon - upozornil, že ZŠ a MŠ vyžadují od rodičů toaletní potřeby ( toal. papír, ubrousky, atp.), dle jeho názoru na tom městské školy nejsou tak špatně, aby toto po rodičích musely vyžadovat,
p. Mgr. Havelka - informaci prověří,
p. Ing. Eliška - rozhodnutí o tom, jak budou školy postupovat, by nechal na jejich ředitelích,
pí Chloupková - na příští zasedání ZM by chtěla předložit zprávu týkající se investiční akce na ZŠ B. Hrozného, v materiálu by měl být popsán celý proces od vyhlášení výběrového řízení, např. dle jejích informací měla zhotovitel-ská firma vyřezat topení, chtěla by vědět, co se s ním stalo, jestli si ho firma prodala, z této akce by měly být vyvozeny závěry, aby se příště už podobná situace neopakovala, dle jejího názoru měla jak ředitelka školy, tak město vyvinout větší součinnost,
p. Ing. Eliška - zprávu připraví, ze strany města k žádnému pochybení nedošlo,
pí Chloupková - v souvislosti s tím připomněla, že RM odsouhlasovala odměny ředite-lům škol, v minulosti si asi dvakrát dovolila odměny snížit a se zlou se potázala,
p. Mgr. Havelka - potvrdil informaci p. Ing. Elišky, že materiál týkající se opravy školy B. Hrozného bude předložen,
pí Chloupková - upozornila na to, že vývěsky v podloubí jsou neudržované (zaprášené, zaplivané), je to ostuda, úřad by měl dbát o čistotu a udržovat je,
p. Mgr. Havelka - budou vyčištěny, upozornil ale, že jedna z vývěsek je pohřební služby, dovnitř se nedostanou.

Pan Burian a pí Ing. Fialová odchod v 01.05 hod.

p. Mgr. Fajmon - připomněl, že na příští zasedání ZM má být předložen materiál k řešení situace s pitnou vodou, dotázal se, jestli už město má povolení na insta-laci filtrů,
p. Mgr. Havelka - odbor SMI spadá do kompetence pana místostarosty, otázku zodpoví po návratu do jednací místnosti,
p. Mgr. Fajmon - netrvá na okamžitém vysvětlení, počká si na zpracovaný materiál,
p. Mgr. Kopecký - upozornil na nepřehlednou dopravní situaci u ZŠ B. Hrozného, hlavně po ránu, kdy je zde zvýšený pohyb, kvůli opravám je zavřený chodník, doporučil v tomto místě zvýšený dohled MěP,
p. Mgr. Havelka - MěP už byl uložen úkol, aby dohled zvýšila,
p. Kodeš - dotaz, zda je v plánu rozšíření kamerového systému v Masarykově ulici, několikrát se mu stalo, že měl poškozené auto, které v této ulici zaparkoval, viníka nelze zjistit,
p. Mgr. Havelka - návrh na rozšíření systému je zpracován, bude mu zaslán,
p. Ing. Eliška - k dotazu na situaci kolem pitné vody uvedl, že materiál bude na příš-tím zasedání ZM předložen, k filtrům doplnil, že na odboru ŽP mu bylo sděleno, že by povolení k instalaci filtrů mělo být pravomocné tento tý-den,
p. Kodeš - dozvěděl se, že Kovona, která vlastní také vodní vrt, je ochotna dodá-vat vodu zdarma, ale na tento vrt požádala o vydání rozhodnutí na jeho zrušení, dotaz, zda je tedy zvažováno jeho případné využití,
p. Ing. Eliška - se zástupci Kovony jednal, využití vrtu je jedna ze zvažovaných vari-ant, s vlastníkem zatím dospěli k dohodě, že vrt nezruší do dubna 2016, do té doby by město mělo vědět, zda vrt bude využívat, o podmínkách by pak bylo dále jednáno.

IV. Interpelace

S interpelací nikdo nevystoupil.

Pan starosta závěrem poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 01.15 hod. ukončil.

Zapsala: Mgr. Procházková L.
Zápis vyhotoven dne: 15.09.2015

Ověřovatelé zápisu:

......................................... ............................
p. Kolman Josef p. Mgr. Kopecký Petr

........................................................
starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.