+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Kontrolní zpráva pro
1. zasedání ZM dne
19.02.2014

Od 10.zasedání ZM 18.12.2013
se konala 3 jednání RM :

1. jednání RM 14.01.2014 usn.č. 1 až 34 3 ukl. –
2 spln. – 1 rozprac.

2. jednání RM 28.01.2014 usn.č.35 až 70 6 ukl.
– 1 spln. – 5 rozprac.

3. jednání RM 10.02.2014 usn.č.71 až 107 6 ukl. –
3 spln. – 3 rozprac.

Plnění usnesení zastupitelstva
města:

Na 10.zasedání ZM 18.12.2013 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 2 spl. – 3
rozprac.:

ZM...III. u k l á d á

1. RM předložit na příští zasedání ZM zprávu o
aktuálním stavu prodeje bytů v domě č.p. 1517, Sídliště, Lysá n. L.,
včetně návrhu na další možný postup v této věci.

V prosinci 2013 byl prodán 1 byt, v současné
době je zveřejněn záměr na prodej dalšího bytu.

2. a) RM na
příští zasedání ZM předložit k projednání novelu Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2012, o zabezpečení veřejného
pořádku a užívání veřejných prostranství, týkající se udělování výjimek
z provozní doby (rozlišení restaurace – herny),

b) RM prověřit, zda ve všech provozovnách
uvedených v příloze č. 1 OZV 8/2013 jsou skutečně provozovány výherní
přístroje.

K bodu
2. a), b) – materiál v programu ZM 19.02.2014 – bod č. 27.

3.
Starostovi města požádat SPÚ o
bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá
n. L.

Úkol řeší paní Javorčíková. U obou uvedených pozemků bylo
požádáno pracoviště Ml. Boleslav o převod, čeká se na vyjádření.

4. Starostovi města požádat ÚZSVM ČR o
bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 313, 1569, 2209, 221/15,
2630/8, 3628/73, 3628/7, 1431, k. ú. Lysá n. L., na město Lysá nad Labem.

Úkol řeší paní Javorčíková. Probíhá jednání o druzích
pozemků, u pozemků se vztahem k vodnímu toku bude převod na Povodí Labe.

5. Ukládá
finančnímu výboru ve spolupráci s kontrolním výborem provést kontrola
vynaložených nákladů a jejich účelnosti pro SDH Lysá n.L., Dvorce, Byšičky a
provedení obdobné kontroly u městských kin.

K 10.2.2014 předal
KV složení kontrolní skupiny, čeká se na doplnění z FV. Podklady pro
kontrolu jsou připraveny.

Na 9.zasedání ZM 27.11.2013 bylo uloženo 5 ukládacích
bodů – 3 spl. – 2
rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Ukládá starostovi města provést všechny úkony
související se zápisem nové obecní hranice.

K datu 18.12.2013 byl návrh podán na Kat. úřad
Nymburk, KÚ zpracovává vyjádření.

4. RM rozpracovat podmínky a možnosti varianty
č. 2, tj. privatizace bytového fondu v Milovicích – Mladé cestou
privatizačního družstva (realitní faktoring).

Je rozpracováno, řeší Ing. Kopecký. Po jednání o
konkrétních dotačních titulech je situace komplikovaná. Odblokování vázací doby
je možné pravděpodobně jen u 2 bytových domů, kde bylo gestorem MMR, nicméně i
zde musí být postup v souladu s legislativou. Pro rok 2014 není
reálné uvažovat s prostředky za prodej bytů v Milovicích.

Na 8.zasedání ZM 16.10.2013 bylo uloženo 7 ukládacích
bodů – 3 spl. – 4
rozprac.:

ZM ...VII. u k l á d á

1. Stavebnímu úřadu pokračovat v procesu
dle požadavků stavebního zákona a správního řádu.

Je rozpracováno.

2. Starostovi
města požádat písemně Ministerstvo zemědělství ČR o bezúplatný převod pozemků
p.č. 612/31 o výměře 421 m2 a p.č. 3667/6 o výměře 665 m2,
které se nacházejí uvnitř sportovního areálu TK Slovan, na město Lysá nad
Labem.

Řeší paní Javorčíková, dopis odeslán 22.10.2013, čeká se
na odpověď. V lednu 2014 proběhlo u p. starosty jednání se zástupcem TK Slovan
p. Jirsou, Slovan si vyžádal čas na vyjádření k uvedenému záměru.

4. Starostovi
města provést všechny úkony související se zápisem nové obecní hranice.

Po schválení výměny pozemků mezi Přerovem a Lysou.
K datu 18.12.2013 byl návrh podán na Kat.úřad Nymburk.

5. RM doplnit návrh na úpravu obecní hranice
mezi městem Lysá nad Labem a obcí Přerov nad Labem.

Rozpracováno – návrh připravuje paní Javorčíková.
K datu 18.12.2013 byl návrh podán na Kat.úřad Nymburk.

Na 7.zasedání ZM 02.10.2013 nebyl uložen žádný
ukládací bod – zasedání se týkalo
ÚP.

Na 6.zasedání ZM 04.09.2013 bylo uloženo 9 ukládacích
bodů – 4 spl. – 5
rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. RM připravit návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. Jaroslava
Cicu, p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

Řeší odbor SMI: bylo vytyčeno ochranné pásmo
o šířce 3 m. Od začátku prosince začalo jednání právníků obou stran o výši úhrady
věcného břemene. Dne 10.02.2014 proběhlo poslední jednání s p. Cicu na
odboru SMI, p. Cicu obdržel nabídku na odkoupení pozemku, město nabízí cenu 210
Kč/m2.

4. RM smlouvu na poskytnutí
dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p.
1318" bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům
ZM Lysá n. L.

Smlouva k 12.02.2014 zatím nebyla
doručena. Připravuje se vyhlášení veřejné zakázky. Po vysoutěžení ceny a
dodavatelské firmy lze předpokládat, že smlouva bude městu doručena.

5. a) RM zajistit vyhledání
dokladů k vlastnictví budovy městského WC v Sokolské ulici
v Lysé nad Labem,

SÚ zkompletoval podklady. Dne 12.11.2013 předala pí
Javorčíková podklady paní notářce. Bylo dohodnuto, že se bude pokračovat
v jednání od ledna 2014 podle nového občanského zákoníku.

b) starostovi města zajistit
zapsání vlastnického práva k tomuto majetku na Město Lysá nad Labem
v katastru nemovitostí do 31.12.2013.

Úkol rozpracován – následuje po splnění části
a).

7. Panu starostovi zahájit
jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se
prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem
s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních
kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P +
R a zajištění provozu nádražní restaurace.

Proběhla 2 jednání p.starosty se členem
představenstva ČD Ing.Otavou, čeká se na vyjádření zástupců ČD. Možným řešením
je vybudování parkovacího domu pro jízdní kola BIKE TOWER. RM v lednu 2014
schválila 2 vytipovaná místa pro stavbu – na lyské a litolské straně.

8. RM:

b) vypsat výběrové řízení na
zajištění služeb útulku pro psy do konce roku 2013.

Úkol rozpracován – řeší odbor SMI, bylo zveřejněno
06.02.2014, na 10 dnů.

Na 5.zasedání ZM 26.06.2013 byly uloženy 4 ukládací
body – 2 spl. – 1 rozprac. – 1
trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit
aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999
Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

3. a)
tajemníkovi města dohledat doklady o trafostanicích města a zajištění zápisu
vlastnického práva města k těmto objektům v katastru nemovitostí,

b) starostovi
města zajistit po zápisu všech trafostanic jejich ocenění a zahájit jednání
s firmou ČEZ Distribuce, a. s., o jejich úplatném převzetí,

c) RM uplatnit vůči firmě ČEZ
Distribuce, a. s., nárok na nájem za trafostanice v majetku města zpětně 3
roky.

Řeší
tajemník ve spolupráci s paní Javorčíkovou a se stavebním úřadem. Byly zkompletovány
podklady pro 4 trafostanice:, 1) ve Dvorcích, 2) v ulici V Polích, 3)
v Brandlově ulici, 4) u Penny (Plusu). Na základě zjištěných skutečností
požádal ČEZ Distribuce o zapsání prvních dvou trafostanic. Trafostanice č.3 je v jednání
u notářky, č. 4 se bude řešit po uzavření duplicity mezi městem a hasiči.

Na 4.zasedání ZM 15.05.2013 bylo uloženo 5 ukládacích bodů –
3 spl. – 2 rozprac.:

ZM ...IV. u k l á d á

2. Pracovní skupině ve složení p.
starosta, pí místostarostka, Ing. Gregor a Mgr. Minařík, pokračovat
s vedením SDH Lysá n. L. v dalším jednání o vyřešení majetkoprávních
vztahů v dané lokalitě, tzn. jednat o podmínkách směny pozemků tak, aby
město vlastnilo pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví města a SDH Lysá n.
L. ve stejné výměře nezastavěné pozemky ve stejné lokalitě (jižní část dvora)
s tím, že ZM bude předložen návrh dohody.

Návrh
byl projednán na řádné valné hromady která se konala 10.01.2014. V programu
ZM 19.02.2014 – bod č. 5.

4. RM:

a) zahájit do 31.12.2013 zápis městských
komunikací v lokalitě Nové sídliště do katastru nemovitostí,

b) provést kontrolu nájemních
smluv a věcných břemen na veřejná prostranství v této lokalitě a dát je do
souladu s nově zapsanými pozemky,

c) do konce roku 2013
prověřit vlastnictví pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví města,

d) vytvořit novou rozpočtovou
položku pro financování výše uvedených aktivit.

Rozpracováno,
řeší pí Javorčíková. Na 13.2. je svoláno jednání s geodetem p. Vaníčkem o
zaměření páteřní komunikace.

Na 3.zasedání ZM 10.04.2013 bylo uloženo 9 ukládacích bodů –
7 spl. – 1 rozprac. - 1 trvalý:

ZM ...IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat
v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků
příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých
organizací k 31.12. daného roku.

Úkol
trvalý.

4. Tajemníkovi, aby po schválení
novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování
videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.

Úkol
trvá – do doby schválení novely zákona o obcích.

Na 9.zasedání ZM 19.12.2012 bylo uloženo 9 ukládacích bodů –
8 spl. – 1 rozprac.

IV. u k l á d á

7. RM:

a) na příštím zasedání ZM předložit
existující návrhy na řešení okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště
v Lysé nad Labem,

b) prověřit majetkové poměry
k pozemkům v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad
Labem, případně podniknout kroky vedoucí k vypořádání majetkoprávních
vztahů,

c) vypsat záměr na vyhledání investora
pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé
nad Labem.

Byly
zpracovány dva nové geometrické plány, paní Javorčíková řeší majetkoprávní
vztahy. Část veřejného prostranství je majetkem SÚS, pokračuje jednání
s odborem dopravy SÚS o směnách pozemků.

Plnění usnesení RM :

Kontrolní zpráva

1.jednání RM
14.01.2014 – usn.č.1 až 34 34 bodů

. 3 ukládací body – 2 splněny
– 1 rozpracován .

Usnesení č. 2

Rada města

II. u k l á d á

odboru SMI přizvat p. Michla na příští jednání RM Lysá n.L.

Pan
Marek Michl byl pozván, zúčastnil se jednání RM 28.01.2014.

Usnesení č. 11

Rada města II. u k l
á d á

odboru SMI ihned zveřejnit záměr na pronájem výše uvedeného bytu 2 + 1,
č. 44 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá,, s postoupením
dlužné pohledávky ve výši 32.454,- Kč,
s kaucí ve výši 18.470,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného
v minimální částce 59,- Kč/m2.

Záměr byl zveřejněn
20.01.2014.

Usnesení č.
34

Rada města III. u k l á d á

p. tajemníkovi

1) vydat aktualizovanou Směrnici
č. 3/2014 - Organizační řád, s nově stanoveným počtem

referentů OD s účinností od 01.03.2014 do 31.12.2014,

2) zajistit naplnění nového pracovního
místa v souladu s platnou legislativou,

3) prověřit podněty, které zazněly
v rámci diskuse.

Termín:
28.02.2014

Body 1) a 2) splněny, bod 3)
bude projednán v RM 25.02.2014.

Kontrolní zpráva

2.jednání RM
28.01.2014 – usn.č. 35 až 70 36 bodů

. 6 ukládacích bodů
– 1 splněn
– 5 rozpracováno .

Usnesení č. 36

Rada města III. u k l á d á

odboru SMI před zahájením oprav předložit
radě města informaci, které komunikace budou

tryskovou metodou PATCH opravovány.

Rozpracováno.

Usnesení č. 40

Rada města
III. u k l á d á

odboru SMI přizvat p. Ing. Petra na jednání ZM
(odkoupení bytu č. 4 v Jedličkově ul., č.p. 1370, Lysá n.L., ) dne 19.02.2014.

Pan
Ing. Petr byl pozván písemně.

Usnesení č. 42

Rada města
III. u k l á d á

odboru SMI v případě, že se byt č. 2 v č.p. 1517, Sídliště, Lysá n.L., neprodá, zveřejnit

záměr na jeho prodej v Listech.

Běží termín pro podávání nabídek. Opakovaný záměr bude
zveřejněn v Listech 4/2014.

Usnesení č.
57

Rada města II. ž á d á

firmu MS development, s. r.
o.,o předložení konkrétního
návrhu dohody o spolupráci, o

sdělení předpokládaných nákladů
za energie/byt a dalších služeb spojených s užíváním

bytu a kolik bude stát jedno
parkovací místo.

Odbor ŠSVZaK zaslal firmě MS development výpis z usnesení,
čeká se na vyžádané podklady.

Usnesení č.
61

Rada města II. u k l á d á

p. tajemníkovi předložit zprávu o
odměnách neuvolněných členů ZM do ZM 19.02.2014.

V programu ZM 19.02.2014 –
bod č. 21.

Usnesení č. 69

Rada města III. u k l á d á

1)
odboru SMI zajistit nezbytnou adaptaci (úklid, malování
...) vybraných prostor budovy

muzea pro
expozici R. Jedličky do poloviny dubna 2014,

2)
odboru ŠSVZaK, aby zjistil způsoby a náklady zhotovení
kopií busty a nástěnných foto-

grafií portrétu R. Jedličky,
včetně rámu, podle originálů zapůjčených
Jedličkovým ústa-

vem a jejich následné umístění
v expozici R. Jedličky,

Termín:
31.03.2014

3)
starostovi města uzavřít dohodu s Polabským muzeem
o správě expozice R. Jedličky a

jejím
otevřením pro veřejnost v rámci standardního provozu muzea

Termín:
31.03.2014

Kontrolní zpráva

3.jednání RM
11.02.2014 – usn.č. 71 až 107 37 bodů

. 6 ukládacích bodů
– 3 splněny
– 3 rozpracovány .

Usnesení č. 71

Rada města II. u
k l á d á

odboru SMI ve
spolupráci s odborem ŠSVZaK předložit RM informaci, kolika nájemníkům a v jaké výši bylo v minulosti
odpuštěno dlužné nájemné nebo penále z městského bytu.

Do RM
11.03.2014.

Termín: 11.03.2014

Usnesení č.
96

Rada města III. u k l á d á

p. tajemníkovi předložit návrhy na udělení
čestných medailí ZM 19.02.2014 na vědomí.

V programu ZM 19.02.2014 –
bod č. 39.

Usnesení č.
97

Rada města III. u k l á d á

p. tajemníkovi

1) předložit zprávu o vyhodnocení
ankety a petice k návrhu na přemístění pobočky České

pošty v Lysé nad
Labem na jednání ZM dne 19.02.2014,

2) informovat petiční výbor o
výsledku projednání petice v ZM.

Termín: do 28.02.2014

V programu ZM 19.02.2014 –
bod č. 38.

Usnesení č.
98

Rada města II. u k l á d á

p. tajemníkovi ve spolupráci s MVČR připravit dodatek ke smlouvě o
zápůjčce a předložit

ji p. starostovi k podpisu.

Termín: únor 2014

Rozpracováno.

Usnesení č. 102

Rada města

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu
města pro rok 2014 takto:

Položka Schválený Návrh úpravy Rozdíl

rozpočet 2014

8115 Zdroje
z minulých let zapojení do rozpočtu
16.000 17.566 1.566

2212 Výstavba komunikace Lom 3.000 1.500 -1.500

2321 Intenzifikace
ČOV 0 300 300

3419 Rekonstrukce
hřiště ZŠ Komenského
0 2.766 2.766

II. u k l á d á

finančnímu odboru
zapracovat výše uvedené změny do úpravy rozpočtu města pro rok 2014

a předložit návrh
změny ZM dne 19.02.2014 ke schválení.

V programu ZM 19.02.2014 –
bod č. 20.

Usnesení č. 103

Rada města
II. ž á d á

stavební
úřad ve spolupráci s odborem SMI o doplnění podkladů ve smyslu diskuse o
schválení výjimky ze stavební uzávěry pro pozemky v lokalitě u Závodiště.

Termín: 25.02.2014

Do ostatních informací:

1) Město obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,3
mil. Kč na projekt „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Lysá
nad Labem". V rámci projektu dojde ke zvýšení počtu referentů
v odboru ŠSVZaK na dobu určitou – do 30.06.2015. Od 1. února nastoupila
paní Mgr. Mahelová z Milovic, dne 24. února proběhne 2. kolo pohovorů na
zbývající místo. Náklady na platy a vybavení budou hrazeny z projektu.

2) Od 1. února nastoupila slečna Adéla Müllerová, která je
zapojena do projektu Úřadu práce – Odborná praxe pro mladé do 30 let. Je
zařazena do finančního odboru, pokladna 2. Pracovní poměr je na dobu určitou do
31.12.2014, náklady na plat jsou hrazeny z ÚP.

3) Další ročník VPP 2014 začne od března, byl zpracován
projekt a probíhají pohovory se zájemci.

4) Od ledna 2014 probíhá zkušební a testovací provoz nových
stránek města, správcem stránek jsou naši vlastní informatici.

12.02.2014 M. Dvořák

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.