+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Horvát Milan

p. Ing. Firman Miroslav         (příchod 16.45 hod.)

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Houštecký Václav

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Mgr. Kořista Jan                (příchod 17.05 hod.)

Omluveni: p. Kolman JosefI. Zahájení.

Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvil p. Kolman J., p. Ing. Firman M. přijde později.

Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Fajmon H. a p. Bc. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Černohorský O., pí Chloupková M., a p. Mgr. Kopecký P.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování:                           pro:                 11 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   
             
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování:                           pro:                  11 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   
             
Zápis ze dne 04.09.2013 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta dále uvedl, že zápis bude projednán na zasedání ZM dne 16.10.2013, zpráva o plnění usnesení RM a ZM bude rovněž projednána na příštím zasedání ZM.

Příchod p. Mgr. Kořista 17.05 hod.

Pan starosta následně přistoupil k projednání a schválení programu zasedání, uvedl, že jediným bodem programu je projednání připomínek a námitek k návrhu územního plánu Lysá nad Labem. Dotázal se přítomných členů ZM, zda má někdo návrh na doplnění nebo úpravu programu. Pan Ing. Černohorský navrhl přednostně na začátku projednat námitky č. 40 - 45, ostatní pak dle navrženého programu.

Pan starosta nechal hlasovat o programu dle návrhu p. Ing. Černohorského.

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasy

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           9 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Pan starosta nechal hlasovat o programu dle původního návrhu.

Výsledek hlasování:                           pro:                   9 hlasů

proti:                 4 hlasy

zdržel se:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Schválený program

Projednání připomínek a námitek k návrhu územního plánu Lysá nad Labem.

Pan starosta navrhl udělat přestávku vždy 10 minut po každých dvou hodinách jednání.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Pan starosta navrhl stanovit limit na vyjádření pro navrhovatele v délce 2 minuty.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 10 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Pan starosta navrhl stanovit limit na vyjádření pro ostatní diskutující z řad občanů v délce 1 minuta ke každému bodu.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   7 hlasů

proti:                 6 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   
Pan Mgr. Fajmon navrhl stanovit limit na vyjádření pro členy zastupitelstva v délce 1 minuta ke každému bodu.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   8 hlasů

proti:                 4 hlasy

zdržel se:           1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   
Pan Sedláček navrhl stanovit limit na vyjádření pro ostatní diskutující z řad občanů v délce 2 minut ke každému bodu.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   
II. Návrhy na schválení

Projednání námitek a připomínek k návrhu územního plánu Lysá nad Labem.

RM materiál projednala dne 23.07.2013 usnesením č. 462 a dne 13.08.2013 usnesením č. 493.

Námitka č. 1

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

 
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 1, podavatel p.J. P., Lysá n. L., č.j.: SÚ/17624/13/St, ve znění:

p.č. 2078/4, k.ú. Lysá n. L. - využití plochy VE.s změnit na OS, a to z důvodu rozšiřující se činnosti přilehlého dostihového závodiště.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Námitka č. 2

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Hanousek, z řad občanů

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 2, podatel A. H., Lysá n. L., č.j.:SÚ/23725/13/St, ve znění:

p.č. 2104/1, 2104/2, k.ú. Lysá n. L. - změna plochy z ZO na RI.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

proti:                 7 hlasů

zdržel se:           1 hlas

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 3 a - e

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Štěpánková Z., SÚ

p. Ing. arch. Koubek, zpracovatel

 
Pan Mgr. Fajmon navrhl hlasovat o námitce 3 a - e společně. Pan starosta navrhl hlasovat zvlášť o námitce 3a a následně společně o námitkách 3 b-e.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bude hlasovat zvlášť o námitce 3a a následně společně o námitkách 3 b-e.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 3a, podatel SŽDC, st. organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, č.j. :SÚ/23664/13/St, ve znění:

a/Připravovaná stavba Optimalizace trati Lysá n. L. - Praha-Vysočany je v ZÚR uvedena jako VPS - ÚP tedy nemůže rozsah VPS oproti ZÚR redukovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   1 hlas

proti:                 0 hlasů

zdržel se:         12 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 3 b - e, podatel SŽDC, st. organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, č.j. :SÚ/23664/13/St, ve znění:

b) ve 2. Odst. Kapitoly d.02.2 nesouhlasíme s částí věty „která však nepřesáhnou hranice stávajících drážních pozemků" a požadujeme ji vypustit. Tato formulace je i v rozporu s grafickou částí návrhu ÚP, kde je trať ve zhlaví žst. Lysá n. L. zakreslena v poloze severně od trati do nedrážních pozemků,

c) v kapitole g.01 a h.01 u položky D102 požadujeme upravit název stavby na „Optimalizace trati Lysá n. L. -Praha-Vysočany včetně úpravy zaústění do západního zhlaví žst. Lysá n. L.",

d) v kapitole h.01 u položky D102 požadujeme doplnit seznam pozemků o p.č. 1344/1, 1344/2, 1344/4, 2126/22, 672, 678/1, 680/1, 694/7, 1344/3, 1425/1, 1445/6, 1446/1, 1446/2, 3483/2, 3518/2, 3520/1, 3528/3, 809, 810/1, 610/84, 610/92, 3647, 3648 v k.ú. Lysá n. L.. Důvodem je nezbytný zásah do uvedených pozemků při optimalizaci tratě. Vzhledem k nedostatečné šířce současného drážního pozemku pro umístění dráhy,

e) V souvislosti s přípravou stavby „Optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín" žádáme o doplnění této veřejně prospěšné stavby o pozemky p. č. 2126/1, 2126/2, 2126/3, 2126/23, 1576, 3367/1 v k.ú. Lysá nad Labem.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Námitka č. 4 a - b

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Robenek, z řad občanů

p. Sedláček T.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. arch. Koubek, zpracovatel

p. Mgr. Kořista J.

Pan starosta navrhl hlasovat o námitkách 4 a - b společně.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bude hlasovat společně o námitce 4 a-b.

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           1 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 4 a - b, podatel J. R., Lysá n. L., č.j.: SÚ/24771/13/St, ve znění:

a/st.p.č.571, k.ú. Lysá n. L. - žádost o změnu návrhu ÚP, který řeší v místě pozemku dopravní napojení obchvatu na stávající komunikaci II/331 a tím zcela likviduje využití stávající LPG,

b/změna využití tohoto pozemku ze zóny NZ na DS - doprava silniční.

Výsledek hlasování:                           pro:                  9 hlasů

proti:                 3 hlasy

zdržel se:           1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Námitka č. 5

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Minařík J.

p. Bc. Eliška P.

Příchod p. Ing. Firman M. 16.45 hod.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 5, podatel Ing. J. H. aj. H., Lysá n. L., č.j.: SÚ/24664/13/St, ve znění:

p.č. 816/11, k.ú. Lysá n. L. - nesouhlasíme s návrhem využití pozemku jako veřejná zeleň - park, navrhujeme, aby využití pozemku p.č. 816/11 bylo ponecháno (Suz), tj. pro rozvoj drobné výroby a řemesel.

Výsledek hlasování:                           pro:                   1 hlas

proti:               13 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 6

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 6, podatel Kovona, a.s., 289 22 Lysá n. L. 782/2, IČO:14801884, č.j.: SÚ/250/97/13/St, ve znění:

p.č. 816/10, 816/12, 816/13, k.ú. Lysá n. L. - nesouhlasíme s návrhem využití pozemku jako veřejná zeleň - park, navrhujeme, aby využití pozemků bylo ponecháno (Suz), tj. pro rozvoj drobné výroby a řemesel.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:               14 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 7 a - b

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ohem, z řad občanů

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. arch. Koubek, zpracovatel

p. Ing. Osvald Z.

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 7 a - b, podatel J. H., Mělník, Ing. F. O., Liběchov, č.j.: SÚ/25078/13/St, SÚ/25074/13/St, ve znění:

a/část p.č. 633/31, k.ú. Lysá n. L. - využití části pozemku změnit z parkoviště na SM - výstavba malometrážních bytů, event. dvoupodlažních domů s nájemními byty,

b/část pozemku p.č. 633/31 by byla využita pro rozvoj drobného podnikání a cest. ruchu, např. cykloturistiky a pro objekty k tomu navazující zázemí (nerušící služby, bydlení správce, turistické ubytování, cykloservis, místa pro parkování místních obyvatel ...).

Výsledek hlasování:                           pro:                  2 hlasy

proti:                 9 hlasů

zdržel se:           3 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Námitka č. 8

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Luňáček, z řad občanů

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 8, podatel H. L., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26504/13/St, ve znění:

p.č. 514/6, 514/7, 511/1, st. p. č. 1315 a 1905 - navrhuji posunout P17b východním směrem, pozemky 511/1, 514/6, 514/7 - využití BV.

Výsledek hlasování:                           pro:                   1 hlas

proti:                 6 hlasů

zdržel se:           6 hlasů

Návrh nebyl přijat.                 Pan Ing. Gregor nehlasoval.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

nehlasoval

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zařazení pozemků zastavěných rodinnými domy, tj. p. p. č. 514/7 a p. č. 514/6, k.ú. Lysá n. L. - využití BI, 511/1, st. p. č. 1315 a 1905, k.ú. Lysá n. L., zařadit do zóny ZS.1.

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Námitka č. 9

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Štěpánková, SÚ

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Mgr. Kořista J.

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 9, podatel J. L., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26520/13/St, ve znění:

p.č. 511/28, k.ú. Lysá n. L. - navrhuji posunout P17b východním směrem, pozemek - využití BV.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                 8 hlasů

zdržel se:           6 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zařazení pozemku. p.č. 511/28, k.ú. Lysá n. L., do zóny ZS.1.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Námitka č. 10

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Štěpánková, SÚ

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Mgr. Kořista J.

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 10, podatel M. M., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26937/13/St, ve znění:

p.č. 511/28, k.ú. Lysá n. L. - nesouhlasím s navržením využití pozemku jako P17 pro účely průmyslové zóny. Požaduji posunutí přestavbové plochy do větší vzdálenosti od zástavby a zachování zeleně v současné podobě okrasné a užitkové zahrady.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                 8 hlasů

zdržel se:           6 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zařazení pozemku p.č. 511/28, k.ú. Lysá n. L., do zóny ZS.1.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Námitka č. 11

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 11, podatel J. a V. M. Milovice, č.j.: SÚ/26938/13/St, ve znění:

p.č. 511/28 a 511/1, k.ú. Lysá n. L. - nesouhlasím s navržením využití pozemku jako P17 pro účely průmyslové zóny. Požaduji posunutí přestavbové plochy do větší vzdálenosti od zástavby a zachování zeleně v současné podobě okrasné a užitkové zahrady.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                 7 hlasů

zdržel se:           7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zařazení pozemků p.č. 511/28 a 511/1, k.ú. Lysá n. L.., do zóny ZS.1.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Námitka č. 12

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 12, podatel T. M., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26264/13/St, ve znění:

p.č. 678/1, k.ú. Lysá n. L. - žádost o přeřazení pozemku ze zóny ZO do RZ.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Námitka č. 13

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Štěpánková, SÚ

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.

pí Fialová, z řad občanů

p. Horvát M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Toužín, z řad občanů

p. Mgr. Fajmon H.

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 13, podatel Ing. P. G., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26531/13/St, ve znění:

některé prvky převzaté ze ZÚR by mělo město rozporovat, chybí vytypování ploch v dostatečné míře pro další rozvoj potřebné a dlouhodobě chybějící občanské vybavenosti, které by současně měly na místě samém vybudovanou komplexní dopravní infrastrukturu a IS....

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                7 hlasů

zdržel se:           7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 14, 15, 16, 17

Pan starosta navrhl námitky č. 14, 15, 16, 17 projednat společně a společně o nich hlasovat.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           1 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   
V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Vlček, z řad občanů

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Bc. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Kuchař, z řad občanů

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM vyhovuje námitce č. 14, podatel V. K., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26912/13/St, ve znění:

PK 841/1, 841/2, k.ú. Litol - změnit využití pozemků z NS.luvz na BI.

ZM vyhovuje námitce č. 15, podatel Bc. J. V., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26913/13/St, ve znění:

PK 841/1, 841/2, k.ú. Litol - změnit využití pozemků z NS.luvz na BI.

ZM vyhovuje námitce č. 16, podatel E. H., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26914/13/St, ve znění:

PK 841/1, 841/2, k.ú. Litol - změnit využití pozemků z NS.luvz na BI.

ZM vyhovuje námitce č. 17, podatel J. J., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26915/13/St, ve znění:

PK 841/1, 841/2, k.ú. Litol - změnit využití pozemků z NS.luvz na BI.

Výsledek hlasování:                           pro:                   3 hlasy

proti:               10 hlasů

zdržel se:           1 hlas

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 18

V diskusi k bodu vystoupili:

pí Marková, z řad občanů

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. arch. Koubek, zpracovatel

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 18, podatel Z. M., Husinec, Řež, č.j.. SÚ/27086/13/St, ve znění:

p.č. 823/15, 3815, k.ú. Lysá n. L. - námitka proti PZ, majitelé chtějí stavět RD.

Výsledek hlasování:                           pro:                   8 hlasů

proti:                 6 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Vzhledem k tomu, že vznikli nejasnosti o hlasování, pan starosta přednesl návrh znovu a nechal nově hlasovat:

ZM vyhovuje námitce č. 18, podatel Z. M., Husinec, Řež, č.j.. SÚ/27086/13/St, ve znění:

p.č. 823/15, 3815, k.ú. Lysá n. L. - námitka proti PZ, majitelé chtějí stavět RD.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:               14 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zařazení pozemků p.č. 823/15 3815, k.ú. Lysá n. L. do zóny SM.

Výsledek hlasování:                           pro:                   8 hlasů

proti:                 6 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Námitka č. 19

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 19, podatel K. Ř., B. Ř., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26918/13/St, ve znění:

plocha P32 - změnit využití z SC na BI.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:               12 hlasů

zdržel se:           2 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 20

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Marek, z řad občanů

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. arch. Koubek, zpracovatel

p. Ing. Osvald Z.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 20, podatel H. V., Žerčice, Ing. J. M., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26611/13/St, ve znění:

p.č. 2587, k.ú. Lysá n. L. - požadujeme, aby celý pozemek byl určen pro BI - bydlení individuální.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                 2 hlasy

zdržel se:         12 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Námitka č. 21 a - c

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. arch. Koubek, zpracovatel

p. Mgr. Kořista

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 21 a, podatel Predax finance s.r.o., Chotutická 503, 108 00 Praha 10, č.j.: SÚ/26662/13/St, č.j.: SÚ/26611/13/St, ve znění:

a/budova č.p. 1395 (st.p.č.1538) - doplnit do výroba specifická-výroba energie-vodní elektrárna: trvalé bydlení zaměstnanecké s veškerým příslušenstvím nebo případně  BR.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 21 b, podatel Predax finance s.r.o., Chotutická 503, 108 00 Praha 10, č.j.: SÚ/26662/13/St, č.j.: SÚ/26611/13/St, ve znění:

b/ p.č. 3496, 3497/1, 3489,3491/1 - zaznamenány jako účelové komunikace.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:               11 hlasů

zdržel se:           3 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 21 c, podatel Predax finance s.r.o., Chotutická 503, 108 00 Praha 10, č.j.: SÚ/26662/13/St, č.j.: SÚ/26611/13/St, ve znění:

c/žádáme, aby biokoridor byl veden mimo areál MVE.

Výsledek hlasování:                           pro:                 11 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Námitka č. 22

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 22, podatel T. a D. H., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27236/16/St, ve znění:

nesouhlas s využitím areálu bývalého cukrovaru jako VL, návrh využití VD nebo VD.1 - znečištění ovzduší.

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasy

proti:                 6 hlasů

zdržel se:           4 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Námitka č. 23

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kořista J.

p. Horvát M.

pí Marcaníková, z řad občanů

p. Toužín, z řad občanů

p. Sedláček T.

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 23, podatel P. P., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27114/13/St, ve znění:

plocha P12- požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití PZ - veřejné prostranství s převahou ozelenění (případně ZO).

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasy

proti:                 9 hlasů

zdržel se:           1 hlas

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 24 a - b

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 24 a , podatel V. P., Lysá n. L., RNDr. P. P., Liberec VI-Rochlice, V. H., Lysá n. L.,                                                                          O. B., Lysá n. L., Č.j.: SÚ/27262/13/St, ve znění:

a/ plocha P12- požadujeme, aby tato plocha byla určena pro funkční využití PZ - veřejné prostranství s převahou ozelenění (případně ZO).

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasy

proti:                 9 hlasů

zdržel se:           1 hlas

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 24 b , podatel V. P., Lysá n. L., RNDr. P. P., Liberec VI-Rochlice, V. H., Lysá n. L.,                                                                          O. B., Lysá n.L, Č.j.: SÚ/27262/13/St, ve znění:

b/nesplnění zadání ÚP - zachování stávajícího charakteru sídla a hladiny zástavby, chránit vnitroblokové prostory.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:         14 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Námitka č. 25

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Zub, z řad občanů

pí Štěpánková, SÚ

p. Ing. arch. Koubek, zpracovatel

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Osvald Z.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Eliška P.

p. Karásek, z řad občanů

p. Toužín, z řad občanů

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Firman M.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 25, podatel A. a J. Z., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27092/13/St, ve znění:

Husovo nám.  - změnit z PV.1 na PV.1 a PZ (plocha zeleně).

Výsledek hlasování:                           pro:                   6 hlasů

proti:                 6 hlasů

zdržel se:           2 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 26

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Karásek, z řad občanů

pí Fialová, z řad občanů

p. Toužín, z řad občanů

 
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 26, podatel J. P., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27100/13/St, ve znění:

p.č. 3451/2, k.ú. Lysá n. L. - vypustit možnost centrálního parkoviště a doplnit o plochu zeleně (parčík se znakem) jako část PZ.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

proti:                 8 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh nebyl přijat.                 Pan Sedláček mimo jednací místnost.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 27

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 27, podatel JUDr. Z. T., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27062/13/St, ve znění:

Husovo náměstí - nesouhlasím s možností celoplošného parkoviště, zachovat zeleň - parčík.

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasy

proti:                 9 hlasů

zdržel se:           1 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 28

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. arch. Koubek, zpracovatel

p. Karásek, z řad občanů

p. Toužín, z řad občanů

p. Zub. z řad občanů

p. Mgr. Kořista J.

pí Marcaníková, z řad občanů

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 28, podatel Mgr. V. K., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27097/13/St, ve znění:

Husovo nám. - Vypustit i z textové části ÚP zmínku na str. 26 o podzemním parkování.

Výsledek hlasování:                           pro:                   1 hlas

proti:               10 hlasů

zdržel se:           3 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 29

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Vlček, z řad občanů

p. Karásek, z řad občanů

pí Fialová, z řad občanů

p. Mgr. Minařík J.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Kopecký P.

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 29, podatel Mgr. V. K., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27097/13/St, ve znění:

Husovo nám., p.č.3451/2, k.ú. Lysá n. L. - rozdělit plochu PV.1 na PV a PZ.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

proti:                 8 hlasů

zdržel se:           1 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   
Námitka č. 30 - 31

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Karásek, z řad občanů

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM vyhovuje námitce č. 30, podatel V. M., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27103/13/St, ve znění:

Husovo nám., p.č.3451/2, k.ú. Lysá n. L. - rozdělit plochu PV.1 na PV a PZ.

ZM vyhovuje námitce č. 31, podatel M. P., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27101/13/St, ve znění:

Husovo nám., p.č.3451/2, k.ú. Lysá n. L. - rozdělit plochu PV.1 na PV a PZ.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

proti:                 9 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 32

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

 
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 32, podatel M. H., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26917/13/St, ve znění:

p.č. 3451/2, k.ú. Lysá n. L. - nesouhlasím se začleněním do PV1.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

proti:                 9 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 33 a - d

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

pí Marcaníková, z řad občanů

p. Ing. Gregor P.

pí Fialová, z řad občanů

p. Mgr. Fajmon H.

p. Řezníček, z řad občanů

p. Karásek, z řad občanů

p. Toužín, z řad občanů

p. Ing. Gregor P.

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 33 a, podatel Lysin - lyská iniciativa, IČO 61631744, 289 22 Lysá n. L., č.j.. SÚ/27060/13/St, ve znění:

a/ plocha P12- požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití PZ - veřejné prostranství s převahou ozelenění (případně ZO).

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasy

proti:                 9 hlasů

zdržel se:           1 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 33 b, podatel Lysin - lyská iniciativa, IČO 61631744, 289 22 Lysá n. L., č.j.. SÚ/27060/13/St, ve znění:

b/ plocha č. 20  - požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití NZ - plochy zemědělské produkce.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

proti:                 1 hlas

zdržel se:           8 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 33 c, podatel Lysin - lyská iniciativa, IČO 61631744, 289 22 Lysá n. L., č.j.. SÚ/27060/13/St, ve znění:

c/ nesplnění zadání ÚP - zachování stávajícího charakteru sídla a hladiny zástavby, chránit vnitroblokové prostory.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                 7 hlasů

zdržel se:           7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 33 d, podatel Lysin - lyská iniciativa, IČO 61631744, 289 22 Lysá n. L., č.j.. SÚ/27060/13/St, ve znění:

d/ nesrozumitelnost ÚP, zejména ve stěžejní grafické části hlavního výkresu - nezřetelné rozlišení fialových ploch, neoznačení písemným kódem.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                 7 hlasů

zdržel se:           7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 34 a - e

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

pí Marcaníková, z řad občanů

p. Ing. Gregor

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

 
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 34 a, podatel H. M.,  Lysá n. L., č.j.: SÚ/27067/13/St, ve znění:

a/ plocha P12- požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití PZ - veřejné prostranství s převahou ozelenění (případně ZO).

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasů

proti:                 9 hlasů

zdržel se:           1 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 34 b, podatel H. M.,  Lysá n. L., č.j.: SÚ/27067/13/St, ve znění:

b/ plocha č. 20  - požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití NZ - plochy zemědělské produkce.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

proti:                 2 hlasy

zdržel se:           7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 34 c, podatel H. M.,  Lysá n. L., č.j.: SÚ/27067/13/St, ve znění:

c/ nesplnění zadání ÚP - zachování stávajícího charakteru sídla a hladiny zástavby, chránit vnitroblokové prostory.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                 7 hlasů

zdržel se:           7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 34 d, podatel H. M.,  Lysá n. L., č.j.: SÚ/27067/13/St, ve znění:

d/ nesrozumitelnost ÚP, zejména ve stěžejní grafické části hlavního výkresu - nezřetelné rozlišení fialových ploch, neoznačení písemným kódem.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                 4 hlasy

zdržel se:         10 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 34 e, podatel H. M.,  Lysá n. L., č.j.: SÚ/27067/13/St, ve znění:

e/ 101 (DS) - souběžné vedení obslužné komunikace - stačí pouze odbočovací pruh, spalovna není v provozu.

Výsledek hlasování:                           pro:                   1 hlas

proti:                 6 hlasy

zdržel se:           6 hlasů

Návrh nebyl přijat.                 Pan Ing. Gregor mimo jednací místnost.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

mimo

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 35 a - c

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p, Mgr. Kořista J.

p. Ing. arch. Koubek, zpracovatel

pí Marcaníková, z řad občanů

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Ing. Firman M.

p. Bc. Eliška P.

p. Karásek, z řad občanů

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 35 a, podatel Ing. S. S., Lysá n. L., č.j.. SÚ/26892/13/St, ve znění:

a/ plocha č. 20  - požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití NZ - plochy zemědělské produkce.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

proti:                 7 hlasů

zdržel se:           2 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 35 b, podatel Ing. S. S., Lysá n. L., č.j.. SÚ/26892/13/St, ve znění:

b/ p.č. 1262, k.ú. Lysá n. L. - Požaduji, aby namísto plochy NS.prtzv byla plocha označena NS.przv.

Výsledek hlasování:                           pro:                   3 hlasy

proti:                 6 hlasů

zdržel se:           5 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 35 c, podatel Ing. S. S., Lysá n. L., č.j.. SÚ/26892/13/St, ve znění:

c/ plocha mezi tratěmi - Požaduji, aby namísto plochy NS.ouz byla plocha označena NS.oz.

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasy

proti:                 6 hlasů

zdržel se:           4 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 36 a - d

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. arch. Koubek, zpracovatel

pí Marcaníková, z řad občanů

p. Ing. Osvald Z.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Bc. Eliška P.

p. Karásek, z řad občanů

p. Mgr. Fajmon H.

pí Fialová, z řad občanů

p. Ing. Černohorský O.

p. Tužinský, z řad občanů

 
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 36 a, podatel M. P., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27065/13/St, ve znění:

a/ plocha č. 20  - požaduji, aby tato plocha byla určena pro funkční využití NZ - plochy zemědělské produkce.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

proti:                 7 hlasů

zdržel se:           2 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 36 b, podatel M. P., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27065/13/St, ve znění:

b/ pozemky NS.luvz a NS.uvz v k.ú. Litol - požaduji, aby tyto pozemky byly nezastavitelné a ne jako územní rezerva.

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasů

proti:                 3 hlasů

zdržel se:           7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 36 c, podatel M. P., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27065/13/St, ve znění:

c/ komunikace 152a  - vypustit z návrhu.

Výsledek hlasování:                           pro:                   6 hlasů

proti:                 4 hlasy

zdržel se:           4 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 36 d, podatel M. P., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27065/13/St, ve znění:

d/ návrh na změnu funkčního využití pozemků p.č. 1075, 1126, 1026 v k.ú. Lysá n. L. - namísto NS.prtzv uvést NS.przv.

Výsledek hlasování:                           pro:                   3 hlasy

proti:                 4 hlasy

zdržel se:           7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   
Námitka č. 37

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Hanousek, z řad občanů

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Kořista J.

 
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 37, podatel R. H., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26976/13/St, ve znění:

požaduji vyjmutí plochy P33b (pozemky p.č. 221/12, 1702, 1701/1, 1701/2, 1701/3, 221/11, 3292) ze zóny OV a požaduji zařadit do zóny SM. Variantou je též ponechání lokality ve stávajícím stavu, tedy v zóně BI. Plocha je určena jako VPS s předkupním právem a jako plocha pro asanaci - pokud nebude vyhověno, budu požadovat náhradní pozemky a budovy.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Námitka č. 38 a - b

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 38 a, podatel M.S. Doubrava, IČO. 62994450, 289 22 Lysá n. L., zastoupené p. P. M. a p. J. S., č.j.: SÚ/27090/13/St, ve znění:

a/ nesouhlas s výstavbou SZ obchvatu města.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

proti:                 6 hlasů

zdržel se:           3 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 38 b, podatel M.S. Doubrava, IČO. 62994450, 289 22 Lysá n. L., zastoupené p. Petrem Mudrochem a p. Jaroslavem Sajfrtem, č.j.: SÚ/27090/13/St, ve znění:

b/ nesouhlas se zastavěním plochy 51a.

Výsledek hlasování:                           pro:                   7 hlasů

proti:                 4 hlasy

zdržel se:           3 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 39

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Gregor P.

pí Štěpánková, SÚ

p. Ing. Osvald Z.

 
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 39, podatel M. L., Lysá n. L., + 7 dalších podpisů, č.j.: SÚ/27013/13/St, ve znění: p.č. 1981/45, 1981/56, 1968/2, 1968/3, 1973/16, k.ú. Lysá n. L. - plánovaný obchvat kolem Dvorců - obchvat lze vést skrz zemědělskou půdu p.č. 1973/22, ležící mezi dotčeným objektem p.č. 1973/16 a 1973/21.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                 9 hlasů

zdržel se:           5 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   
Námitka č. 40 a - h

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Tužinský, z řad občanů

p. Ing. arch. Koubek, zpracovatel

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista

p. Karásek, z řad občanů

p. Sedláček

p. Bc. Eliška P.

p. Horvát M.

p. Ing. Osvald

 
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 40 a, podatel Mgr. M. T. S., Mgr. M. T., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27116/13/St, ve znění: a/ procesní pochybení - chybné stanovisko KÚSK, účast stejné autorizované osoby na zpracování návrhu ÚP a SEA.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                 5 hlasů

zdržel se:           9 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 40 b, podatel Mgr. M. T. S., Mgr. M. T., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27116/13/St, ve znění: b/ chybné věcné řešení návrhu ÚP - nesouhlas s dalšími komunikacemi - hluk a znečištění ovzduší, vybudovat více cyklostezek, další sport. Vyžití - plovárna u Labe, zimní kluziště...., více zeleně.

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasy

proti:                 7 hlasů

zdržel se:           3 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 40 c, podatel Mgr. M. T. S., Mgr. M. T., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27116/13/St, ve znění: c/ NS.luvz a NS.uvz v bývalé Nové Litoli - uvést jako nezastavitelné plochy.

Výsledek hlasování:                           pro:                   3 hlasy

proti:                 7 hlasů

zdržel se:           4 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 40 d, podatel Mgr. M. T. S., Mgr. M. T., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27116/13/St, ve znění: d/ nesouhlasíme s vybudováním obvodové komunikace od ulice Jiráskovy podél bývalému zeměděl. areálu a přístaviště a s novou komunikací z ulice Mírové mezi areály bývalého cukrovaru a zeměděl. sklady ( 58b, 25b, 153 a 61b).

Výsledek hlasování:                           pro:                   3 hlasy

proti:               10 hlasů

zdržel se:           3 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vypuštění komunikace označené jako 152a, k. ú. Litol, z návrhu ÚP.

Výsledek hlasování:                           pro:                   6 hlasy

proti:                 5 hlasů

zdržel se:          3 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 40 e, podatel Mgr. M. T. S., Mgr. M. T., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27116/13/St, ve znění: e/ nesouhlasíme s využitím areálu bývalého cukrovaru VL a VD.

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasy

proti:                 5 hlasů

zdržel se:           5 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 40 f, podatel Mgr. M. T. S., Mgr. M. T., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27116/13/St, ve znění: f/ požadujeme více zeleně, více větrolamů, výsadba stromů a keřů do volné krajiny.

Výsledek hlasování:                           pro:                   6 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           8 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 40 g, podatel Mgr. M. T. S., Mgr. M. T., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27116/13/St, ve znění: g/ požadujeme dopracování SEA - vyhodnocení SEA postrádá vyhodnocení vlivů na všechny složky ŽP včetně naturového posouzení a na veřejné zdraví.

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasy

proti:                 3 hlasy

zdržel se:           7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 40 h, podatel Mgr. M. T. S., Mgr. M. T., Lysá n. L., č.j.: SÚ/27116/13/St, ve znění: h/ nesrozumitelnost návrhu ÚP - zejména v grafické části hlavního výkresu.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:         14 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Námitka č. 41

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Tužinský, z řad občanů

p. Ing. Osvald

p. Mgr. Kořista J.

p. Sedláček T.

 
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 41, podatel B. B., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26983/13/St - věcně shodná připomínka, ve znění: Nesouhlas s přeložením komunikace II.třídy č. 331 v úseku Vinička - Dvorce.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           9 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Námitka č. 42

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 42, podatel Bc. P. E., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26987/13/St - věcně shodná připomínka, ve znění: nesouhlasíme s využitím areálu bývalého cukrovaru v Litoli v rámci nového ÚP pro průmyslovou zónu VL. Navrhujeme změnu plochy bývalého cukrovaru označené jako VL na VD nebo VD.1*.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           9 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Námitka č. 43 a - c

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kořista J.

p. Ing. Osvald Z.

p. Karásek, z řad občanů

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 43 a, podatel J. F., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26990/13/St - věcně shodná připomínka, ve znění: a/ Nesouhlas s využitím území označené NS.luvz a NS.uvz v k.ú. Litol v návrhu ÚP jako územní rezerva.

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasy

proti:                 8 hlasů

zdržel se:           2 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 43 b, podatel J. F., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26990/13/St - věcně shodná připomínka, ve znění: b/ nesouhlas s využitím území - komunikací označenou jako 152a v k.ú. Litol .

Výsledek hlasování:                           pro:                   6 hlasů

proti:                 6 hlasů

zdržel se:           2 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 43 c, podatel J. F., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26990/13/St - věcně shodná připomínka, ve znění: c/nesouhlas se zastavěním ploch v lokalitě Hrabanov (51c) v k.ú. Lysá n. L. Požadujeme, aby uvedené lokality byly v ÚP uvedeny jako nezastavitelné plochy.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

proti:                 7 hlasů

zdržel se:           2 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Námitka č. 44

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Toužín, z řad občanů

 
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 44, podatel M. T., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26991/13/St - věcně shodná připomínka, ve znění: Navrhujeme doplnit do regulativů ploch VT, VL, VD VD.1* následující omezení: Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení ohrožující znečištěním ovzduší a organoleptickým zápachem.

Výsledek hlasování:                           pro:                   6 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           8 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Námitka č. 45

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 43 a, podatel Mgr. O. K., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26978/13/St - věcně shodná připomínka, ve znění: Nesouhlasíme s využitím areálu bývalého cukrovaru v Litoli pro zóny VL a VD1*. Navrhujeme převod na SM nebo BI.

Výsledek hlasování:                           pro:                   4 hlasy

proti:                 0 hlasů

zdržel se:         10 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Námitka č. 46

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje námitce č. 46, podatel B. Z., Dubí, č.j.: SÚ/30646/13/St, ve znění: pozemky PK 1977/9 a 1977/10, k.ú. Lysá n. L. - zařadit do zastavitelných ploch (výstavba 1-2 RD).

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:               14 hlasů

zdržel se:           0 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Připomínka č. 1

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Elicerová, z řad občanů

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

   
Odchod p. Ing. Firman v 00.30 hod.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 1, podatel M. E., Lysá n. L., č.j.: SÚ/15591/13/St, ve znění: p.č. 2467/2, k.ú. Lysá n. L. - převést tento pozemek do zóny BI.

Výsledek hlasování:                           pro:                   0 hlasů

proti:                 6 hlasů

zdržel se:           7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

   


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zarovnání pozemku od rozhraní plochy P 41 a P.

Výsledek hlasování:                           pro:                   7 hlasů

proti:                 2 hlasů

zdržel se:           4 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


Připomínka č. 2

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Jirsa, z řad občanů

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kořista J.

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. Karásek, z řad občanů

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kopecký P.

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyhovuje připomínce č. 2, podatel TK Slovan Lysá n. L., IČO: 62994492, č.j.: SÚ/250/99/13/St, ve znění: p.č. 612/39, k.ú. Lysá n. L. - změna využití pozemku z OS na BI.

Výsledek hlasování:                           pro:                   7 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           5 hlasů

Návrh nebyl přijat.                 Pan Mgr. Kopecký nehlasoval.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

   


Připomínka č. 3

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Lajner, z řad občanů

p. Mgr. Kořista J.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Horvát M.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

   
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá vyhodnocení připomínek č. 3 - 7 na příští zasedání ZM dne 16.10.2013.

Výsledek hlasování:                           pro:                   9 hlasů

proti:                 0 hlasů

zdržel se:           4 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

   


IV. Diskuse:

V diskusi k obecním záležitostem nikdo nevystoupil.V. Interpelace

Pan Ing. Gregor uvedl, že měl připravenou interpelaci, ale vzhledem k tomu, že se jednání protáhlo do pozdních nočních hodin, uvedl, že na základě ústní dohody s panem starostou písemný materiál předává panu starostovi jako běžný dotaz a očekává, že dostane písemnou odpověď. S interpelací tedy nikdo nevystoupil.

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 01.40 hod. ukončil.

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 08.10.2013

Ověřovatelé zápisu:

.........................................                                                     .......................................................

p. Mgr. Fajmon Hynek                                                                      p. Bc. Eliška Petr

........................................................

starosta


Odkaz na audiozáznam
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.