+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 23.11.2011 na MěÚ Lysá nad Labem.

 

Přítomni:                                              p. Mgr. Havelka Jiří

                                                           pí Chloupková Marcela

                                                           p. Sedláček Tomáš

                                                           p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                                           p. Ing. Gregor Petr

                                                           p. Mgr. Kopecký Petr

                                                           p. Ing. Černohorský Ondřej

                                                           p. Houštecký Václav

                                                           p. Kolman Josef

                                                           p. Bc. Eliška Petr

                                                           p. Mgr. Fajmon Hynek

                                                           p. Ing. Osvald Zdeněk

                                                           p. Horvát Milan

 

Omluven:                                              p. Mgr. Kořista Jan

                                                           p. Ing. Firman Miroslav

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního jednání se omluvil p. Mgr. Kořista J. a p. Ing. Firman M. Dále pan starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Minařík J. a p. Kolman J. Do návrhové komise byli navrženi p. Mgr. Fajmon H., p. Ing. Černohorský O. a  pí Chloupková M.

 

            Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           1 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

            Zápis ze dne 07.09.2011 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k zápisu připomínky, pan starosta konstatoval, že zápis považuje za ověřený.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Další informace pana tajemníka se týkala personálních změn, o jednoho zaměstnance se snížil počet pracovníků na finančním odboru a bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení místa ředitele městské knihovny. K 31.12. letošního roku z odboru sociálního a zdravotního  přecházejí čtyři pracovnice pod úřad práce, bylo dohodnuto, že prozatím zůstanou v budově městského úřadu ve dvou kancelářích, nájem a podíl na provozních nákladech bude úřad práce hradit. Pan tajemník rovněž seznámil přítomné s velmi dobrým umístěním Lysé n. L., v krajském kole soutěže Město pro byznys, kterou pořádá týdeník Ekonom, naše město skončilo na výborném třetím místě.

 

            Pan starosta navrhl program jednání doplnit o návrh předložený p. Mgr. Fajmonem jako bod č. 13, o návrh p. Ing. Osvalda, který doporučil spojit s projednáním zprávy o stavu ovzduší, a návrh předložený p. Bc. Eliškou jako bod č. 14. Dále navrhl společně projednat body č. 1 - 4, neboť se jedná o body stejného typu, věcná břemena a bod. č. 12 navrhl projednat společně se zprávou o výkonu státní správy v oblasti provozování VHP. Pan Bc. Eliška navrhl přesunout na začátek programu projednání OZV o provozování hazardních her včetně informace o výkonu státní správy v této oblasti jako bod č. 1, jako bod č. 2 projednat zprávu o stavu ovzduší s návrhem p. Ing. Osvalda a jako bod č. 3 projednat zápis z jednání Osadního výboru v Byšičkách. Pan Ing. Osvald navrhl doplnit program o návrh, který zaslal pan Mgr. Kořista, jako bod č. 15. Dále navrhl projednat změnu termínu mimořádného zasedání ZM, které je svoláno na 03.12.2011. Pan starosta k poslednímu návrhu pana Ing. Osvalda uvedl, že tento požadavek je možné projednat v diskusi, s čímž p. Ing. Osvald souhlasil.

 

            Pan starosta nechal hlasovat o upraveném programu.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

II. Návrhy ke schválení

           

           

1. Návrh OZV č. 6/2011, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města Lysá nad Labem, a OZV č.7/2011, o určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Lysá nad Labem.

Informativní zpráva o výkonu státní správy v oblasti povolování hazardních her ve městě.

 

            RM projednala dne 15.11.2011 a usnesením č. 733 návrhy obecně závazných vyhlášek č. 6/20711 a č. 7/2011 a dále usn. č. 732 informativní zprávu o výkonu státní správy v této oblasti.

 

            Pan starosta k předloženým vyhláškám (dále jen „OZV") konstatoval, že vzorem pro jejich zpracování byly OZV města Kladna, které s uvedeným zněním uspělo i u Ústavního soudu, znění vyhlášek bylo shledáno v souladu s platnou právní úpravou. Pan Bc. Eliška upozornil na fakt, že ve vyhlášce není uvedena provozní doba a sankce za nedodržení ustanovení uvedených ve vyhláškách. Pan starosta odpověděl, že sankce vyplývají ze zákona o loteriích č. 202/1990 Sb., v platném znění. Pan Bc. Eliška dále uvedl, že mu není jasné, jak tyto OZV chrání občany, dále uvedl, že ve vyhlášce mělo být rovněž uvedeno, jak se bude nakládat s příjmy. Pan starosta odpověděl, že v OZV není možné stanovit, jak se naloží s příjmy, to lze upravit usnesením ZM. Pan Mgr. Fajmon poděkoval za zpracování informativní zprávy o výkonu státní správy v této oblasti, uvedl, že obsahuje zajímavé informace, například to, že v roce 2009 byly provedeny pouze tři kontroly a v dalších letech nebyla provedena kontrola vůbec. Dodal, že trvá na tom, aby byly kontroly prováděny každý rok, dále požádal, aby zpráva byla ZM rovněž předkládána každý rok. Pan Mgr. Fajmon předložil k uvedeným OZV pozměňovací návrh, kterým by se stanovila doba provozu veškerých herních přístrojů a zařízení v době od 12.00 hod. do 24.00 hod. a dále by se úplně zakázal provoz těchto zařízení v době státních svátků, ostatních svátků a o nedělích, jinak s texty OZV souhlasil. Dodal, že OZV budou platné vždy jeden rok, poté je možné, v případě, že by došlo k nějakým problémům s hernami, danou hernu vyškrtnout ze seznamu povolených míst pro další období. Tento postup konzultoval s primátorem města Kladna, který mu potvrdil, že jde o efektivní způsob regulace heren, bez rozhodnutí ZM nemůže vzniknout žádná nová provozovna a stávající provozovny je možné regulovat, resp. odebrat souhlas s provozování hazardních her. Dodal, že podle jeho názoru bude mít navržená úprava podporu v celém ZM, protože všechny volební subjekty měly regulaci hazardu ve svém volebním programu. Pan Bc. Eliška se obrátil s dotazem na p. Přibyla, ředitele MěP, zda jim musí ZM uložit, aby kontroly prováděli. Pan Přibyl odpověděl, že povinnost provádět kontroly vyplývá ze zákona, ZM jim nemusí nic ukládat, zároveň dodal, že nelze očekávat, že by se nějaké problémy nevyskytly. Pan Bc. Eliška se dotázal, proč se kontroly nedělaly. Pan starosta odpověděl, že zřejmě došlo k nedorozumění, zpráva je zpracována na výkon státní správy, kterou provádí Obecní živnostenský úřad, v roce 2010 nebyla OZV, kontroly nebyly prováděny. Kontroly, které provádí MěP, jsou odvozeny z jiného zmocnění. MěP provádí kontroly společně se zástupci sociálního a zdravotního odboru a Policí ČR a jsou zaměřené na to, aby hazardní hry nehrály osoby mladší než 18 let případně, aby v hernách nepožívaly alkoholické nápoje. Mezi občany přítomnými na jednání byli i tři zástupci provozovatelů heren v Lysé n. L., kteří potvrdili, že tyto kontroly jsou prováděny minimálně 2x za měsíc. Jeden z provozovatelů předal zastupitelům informaci o návrhu zákona, kde je upravena výše odvodů. Pan Sedláček se dotázal na hernu ve Smetanově ulici, podle jeho informací tam opakovaně dochází k rušení nočního klidu. Zástupci provozovatelů uvedli, že o tomto problému vědí, ve městě jsou asi dvě problematické herny, které jim kazí pověst, pak jsou negativně vnímány i herny ostatní. Pan Sedláček navrhl vyškrtnout tuto hernu z OZV, dále se dotázal, zda má herna ve Smetanově ulici dostatek parkovacích míst (paní Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, potvrdila, že parkovací místa mají), dále požádal o předložení zprávy o situaci kolem této herny na příští jednání ZM.  Pan Ing. Gregor konstatoval, že jde o moderní téma, ale zároveň připustil, že navržené OZV znamenají určitý posun. Uvedl, že dostávali stížnosti na dvě lokality, přesto jsou uvedeny v seznamu povolených míst, dotázal se, zda je možné je vyškrtnout, případně herny přesunout jinam, např. na okraj města. Pan Mgr. Havelka uvedl, že by nejdříve nechal schválit OZV, pak, v případě problémů, by se herny vyškrtly. Zástupci provozovatelů heren se ohradili proti tomu, že herny, reps. jejich návštěvníci, ruší noční klid, uvedli, že klid může rušit např. i Calypsso nebo jiné provozovny, dle jejich názoru jejich hosté problémy nedělají. Pan Přibyl k herně ve Smetanově ulici doplnil, že herna před cca 2 měsíci změnila majitele, s novým majitelem je podstatně lepší jednání, provoz omezil do 22.00 hodin a plní i další podmínky, které byly dohodnuty. Sám stěžovatel potvrdil, že se situace výrazně zlepšila. Přítomní provozovatelé heren poukázali i na to, že pokud se omezí provoz automatů, klesnou výnosy jak jejich, tak i města. Jako příklad uvedli, že jedno nejmenované město úplně zrušilo herny na svém území, ale po měsíci, když se ukázalo, o kolik by klesl příjem do rozpočtu, začali sami jednat o obnovení provozu heren. Dodali, že omezením se stejně dosáhne pouze toho, že se herny i se svými návštěvníky přesunou do jiného města, ale počet osob, které hrají, se nesníží. Pan Bc. Eliška se dotázal, jestli má sociální odbor přehled o sociálních dopadech hráčství na rodiny. Dále se dotázal, zda by ze strany provozovatelů byla ochota sponzorovat např. sportovní akce. Jeden z přítomných provozovatelů odpověděl, že to je otázka dohody, sám tři roky sponzoroval klub v Litoli, v současné době se ale změnily podmínky a na sponzorování nemá, dodal, že poplatky tak, jak jsou navrženy v připravovaném zákoně, jsou pro ně likvidační. K dopadu na rodiny dodal, že podle toho, jací klienti k nim chodí hrát, se domnívá, že dopad na rodiny bude stejný. Podle jeho odhadu je pouze 1 hráč ze sta tzv. z okraje společnosti, většina hráčů je velmi dobře situovaných a hraní mají jako relaxaci. Pokud se zruší herny v Lysé, buď za nimi budou jezdit jinam, nebo si najdou jiný způsob k odreagování. Dodal, že mají zájem věc řešit a dohodnout se na oboustranně přijatelných podmínkách, navrhli sejít se na schůzce a požadavky projednat. Předem uvedl, že nemají problém s prováděním kontrol a souhlasí s tím, aby se herna, která by porušila podmínky, vyškrtla ze seznamu, rovněž souhlasí s odstraněním světelných poutačů atd. Pan Horvát se dotázal, zda jsou ochotni se dohodnout rovněž na provozní době. Jeden z provozovatelů odpověděl, že herny jsou stejně v provozu především v době, kdy už děti nejsou venku (v nočních hodinách), dodal, že úprava provozní doby nic neřeší. Pan Bc. Eliška souhlasil se schválením vyhlášek s tím, že by se podrobnosti dohodly na schůzce s provozovateli. Dále se dotázal, zda je někde určeno, jaká doba se považuje za dobu nočního klidu. Pan starosta odpověděl, že momentálně tato doba není upravena zákonem, pouze se uvádí, že za dobu nočního klidu je všeobecně považována doba od 22.00 hod. do 06.00 hod. Pan Mgr. Minařík souhlasil se zákazem provozování hazardních her o svátcích, ale s dalšími návrhy nesouhlasil, poplatky jsou příjmem města a ZM rozhodne, na co se použijí. Pan Mgr. Fajmon upozornil, že probíhá schvalování změny zákona o rozdělení příjmů z těchto provozoven. Dodal, že je spokojený s tím, že nyní lze regulovat všechny typy herních zařízení, ale nesouhlasí s tím, aby jako podmínka povolení provozovny byla dohoda o příspěvcích, ZM nemá právo vynucovat sponzorství. Pan Bc. Eliška upřesnil, že by to nebyla podmínka pro povolení, pouze by mohl být poskytnut dar městu do Fondu kultury. Jeden z přítomných provozovatelů namítl, že je nutné si nejdříve upřesnit, čeho chceme dosáhnout, jde o to vymítit ve městě hazard, nebo o to nastolit pořádek? Podle jeho názoru hazard byl a bude, buď legální, nebo nelegální. Pan Mgr. Minařík souhlasil s tím, že je nesmysl domnívat se, že hazard lze vymítit, jde pouze o to, stanovit stejná pravidla pro všechny. Pan starosta upřesnil, že omezení provozní doby znamená to, že mimo povolenou dobu jen nelze hrát, ale provozovna může mít otevřeno a fungovat jako restaurace. Zástupce provozovatelů se dotázal, proč je provozní doba navržena od 12.00 do 24.00 hod., osoby pod 18 let stejně do herny nesmí, proto mu není jasné, čeho se tím dosáhne a dopoledne problémy s hlučností hostů nejsou. Potřebují vědět, co je účelem vyhlášky, aby bylo možné se dohodnout na řešení. Pan Ing. Gregor souhlasil s názorem, že nemá smysl omezovat provozní dobu, nechce ani likvidovat žádné herny, pouze by chtěl, pokud je to možné, vymístit ty herny, se kterými je problém, na okraj města. Pan Mgr. Fajmon podotkl, že vyhláška může omezit vnik nových heren, nelíbí se mu, že vznikají herny třeba v blízkosti škol, to nyní půjde regulovat. Pro srovnání uvedl, že např. Mladá Boleslav má 39 heren a Lysá 17, v porovnání k počtu obyvatel je v Lysé heren nepoměrně víc. Nyní bez souhlasu ZM nemůže ani Ministerstvo financí povolit novou hernu, je si vědom toho, že hazard nelze vymítit, ale chce ho v rámci možností regulovat. Dodal, že chce regulovat i dobu provozu, nelíbilo se mu, že by např. ruleta mohla být provozována 24 hod. každý den po celý rok, ale o konkrétní době provozu je ochoten jednat. Provozovatelé uvedli, že s většinou návrhů souhlasí, podobně jsou herny regulovány i v Praze, pouze nesouhlasili s provozní dobou. Pan Toužín, z řad přítomných občanů, uvedl, že herny mají otevřeno 24 hod. denně a z vlastní zkušenosti může říci, že z restaurace šli po zavírací době do herny. Jeden z provozovatelů oponoval, že je podle něj lepší, když lidi jdou z hospody do herny a venku je klid, než když si na cestu z hospody koupí lahev a dělají hluk a nepořádek venku.

 

Pan starosta nechal hlasovat o stanovení provozní doby výherních hracích automatů a technických herních zařízení v době od 12.00 hod. do 24.00 hod.

 

Výsledek hlasování:                           pro:                   8 hlasů

                                                           proti:                 3 hlasy

                                                           zdržel se:           2 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

Pan starosta nechal hlasovat o zákazu provozu výherních hracích automatů a technických herních zařízení v době státem uznaných svátků, ostatních svátků a o nedělích.

 

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

I. ZM schvaluje:

 a) Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 6/2011, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města Lysá nad Labem.

            b) Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 7/2011, o určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Lysá nad Labem.

            Obě vyhlášky budou upraveny tak, že bude doplněna povolená doba provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení v době od 12.00 hod. do 24.00 hod. a úplný zákaz provozu v době státních svátků, ostatních svátků a o nedělích.

II. ZM bere na vědomí informativní zprávu o výkonu státní správy v oblasti povolování hazardních her ve městě.

 

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

2. Zprávu o ovzduší v ORP Lysá nad Labem v roce 2010 a návrh dalšího postupu ZM při zpracování Územního plánu města Lysá nad Labem.

 

Rada města projednala usnesením č. 736  dne 15.11.2011 zprávu o ovzduší v ORP Lysá nad Labem v roce 2010.

Návrh dalšího postupu ZM při zpracování Územního plánu města Lysá nad Labem RM neprojednávala.

 

Pan starosta informoval o umístění měřících stanic a způsobu zjišťování znečištění vzduchu v místech, kde nejsou stanice umístěny. Hodnoty v takových oblastech se zjišťují matematickým modelováním. Zjištěné údaje jsou uváděné za celé území ORP, nelze tedy přesně určit konkrétní situaci přímo ve městě. RM proto doporučila jednat o provedení měření přímo v Lysé tak, aby se zjistila současná situace. Ze zprávy, zpracované odborem životního prostředí, vyplývá, že vliv na čistotu ovzduší má částečně i zemědělská činnost v okolí města, ale bez měření je vše na úrovni pravděpodobnosti. Pan Toužín podal podrobnější informace k matematickému modelování, dále uvedl, že v Lysé je vysoká prašnost, cca 85 %, v Praze je jen cca 30 %. Dodal, že rok 2010, za který jsou výsledky zpracovány, byl specifický svými špatnými rozptylovými podmínkami, a letošní rok je na tom velmi podobně. Je třeba zjisti, čím je prašnost způsobená, pak hledat řešení. Pan starosta uvedl, že ve zprávě je, že se zdroje znečištění omezují, ale dle jeho názoru se zvyšuje např. počet lokálních topenišť, občané se vrací k levnějšímu topení pevnými palivy. Pan Toužín dále dodal, že samotné měření nic neřeší, v návaznosti na něj je třeba nechat zpracovat rozptylovou studii. Souhlasil s názorem pana starosty, že problémem jsou lokální topeniště a dále i automobilová doprava. Pan Ing. Osvald konstatoval, že Lysá leží v nejteplejší a nejsušší oblasti, proto je velmi pravděpodobné, že prašnost způsobuje skutečně zemědělská činnost. Dodal, že se RM musí problémem zabývat, on sám již jednal na ČHMÚ a dostal stejné informace jako p. Toužín. Dodal, že se právě zpracovává územní plán a nápravná opatření do něj lze promítnout, např. naplánovat sedimentační pásy zeleně. Souhlasil se zpracováním rozptylové studie, náklady na její pořízení odhadl na 50 - 100 tis. Kč. Pan Mgr. Fajmon dodal, že zpráva publikovaná v tisku působila děsivě, proto souhlasil s provedením měření, aby se zjistily skutečné hodnoty. Souhlasil s tím, že prašnost je způsobena zemědělskou činností, ale svůj podíl má rovněž doprava, jezdí se po nezpevněných komunikacích a v neposlední řadě rovněž menší frekvence úklidu silnic, kde se tak víří usazený prach. Pokud neodpadne jednání vedené s krajským úřadem, souhlasil s financováním měření z rozpočtu města, rovněž s tím, že by se v případě potřeby měly nechat z městských prostředků uklidit i silnice ve vlastnictví kraje. Dodal, že informace o stavu ovzduší by se měly zveřejnit v Listech. Paní Fialová, z řad přítomných občanů, se dotázala na vyhlášení regulace provozu, zpráva byla na elektronické úřední desce, ale neví, jestli byla zveřejněna i jiným způsobem. Pan starosta odpověděl, že v okamžiku, kdy byla zpráva o vyhlášení regulace doručena na úřad, zveřejnili ji na webových stránkách, než ji stihli nechat vyhlásit rozhlasem, bylo opatření odvoláno. Paní Fialová dále uvedla, že ve strategickém plánu města jsou jako znečišťovatelé uvedeny např. truhlárny a zámečnictví v Litoli, dotázala se, jak jsou prováděny kontroly, např. topení, protože třeba z truhlárny jde kouř i v noci. Paní Pilařová, vedoucí odboru životního prostředí, odpověděla, že střední zdroje znečištění předkládají zprávu, k dotazu na truhlárnu uvedla, že odbor do současné doby nedostal žádnou stížnost. Pan starosta doplnil, že u provozoven lze kontroly provádět, ale úřad nemůže kontrolovat domácnosti, tam můžou provést kontrolu jen hasiči. V současné době se projednává návrh na to, aby obce mohly kontrolovat i domácnosti, ale zda bude schválen nelze předem odhadnout. Dále dodal, že zřejmě nebude možné, aby se jeden člověk zabýval pouze kontrolami, kontroly může provádět pouze OŽP nebo ČIŽP, MěP toto kontrolovat nemůže. Pan Ing. Černohorský upozornil, že zpráva o stavu ovzduší není jen z novin, je to oficiální zpráva z ČHMÚ a dodal, že používaný matematický model je pravděpodobně velmi sofistikovaný, naměřené výsledky budou zřejmě podobné. Souhlasil s tím, aby občané byli informováni v Listech, ale se všemi informacemi, tj. včetně výsledků rozptylové studie, zdrojů znečištění atd. Nápravná opatření by se měla zapracovat do územního plánu, např. rozšíření zeleně, ale i cyklostezky, které s tématem souvisejí. Pan Houštecký uvedl, že měření se provádělo i přímo v Lysé, dotázal se, jestli se provádí dosud. Paní Pilařová potvrdila, že se stále měří a výsledky odpovídají zprávě ČHMÚ. Pan Toužín podotkl, že měření samotné pouze zpřesňuje model, podmínky v Lysé jsou v něm zohledněny. Způsobů měření je spousta, ale bez následné studie těžko využitelné. Připustil, že jedním z možných řešení je rozšíření zeleně. Pan Houštecký podotkl, že se stačí podívat do mapy města a je zřejmé, že je v Lysé zeleně dostatek, řešení by se mělo hledat jinde. Paní Ing. Čížková se připojila k tomuto názoru, jednotlivá území jsou zakončena zelení, pásovou v rozsahu 20 - 30 m, doplňující podél cest i kolem Hrabanova, atd. Pokud není zakreslena přímo v mapě, je uvedena v textu popisu. Pan starosta se dotázal, jak lze výsledky rozptylové studie promítnout do územního plánu. Paní Ing. Čížková uvedla, že to musí zkonzultovat se zpracovatelem, jakým způsobem a zda vůbec bude možné výsledky v územním plánu promítnout. Pan Toužín dodal, že nejdříve bude nutné zjistit znečišťovatele a podle toho navrhnout řešení, pokud znečištění způsobuje doprava, je možné zvážit odklonění, ... Pan Ing. Gregor konstatoval, že tuto diskusi by nechal až na mimořádné ZM, které se koná k územnímu plánu. Dodal, že kolem města jsou vysoce prašné plochy a západní větry přinesou prach do města, měly by se obnovit dříve zlikvidované topolové aleje. Paní Chloupková podotkla, že se skutečně více domácností vrací k topení tuhými palivy, to je vidět i na sněhu, dříve byl skutečně bílý, nyní černý, zaprášený z topenišť. Pan Koštíř dodal, že se nacházíme v písečné oblasti a problém zhoršuje i skladba pěstovaných plodin, to by se mělo řešit se zemědělci. Doplnil, že měřící stanice bývala i u Karlova a tam bylo vždy největší znečištění, způsobené spadem z Neratovic. Paní Zachariášová, z řad přítomných občanů, uvítala zpracování studie, která by objasnila, co je zdrojem znečištění. Rovněž se zeptala, jestli existuje vyhláška, která by upravovala pálení listí a dále se zeptala, jestli je možné nařídit vyhláškou, že ten, kdo má plyn, nesmí topit pevným palivem. Pan starosta odpověděl, že pokud se jedná o čistě přírodní materiál, je možné ho, mimo zástavbu, pálit, jediná podmínka je neobtěžovat okolí. K topení v domácnostech pan starosta uvedl, že lze využití ekologičtějších zdrojů topení doporučit, ale ne nařídit, dodal, že se domácnosti vrací k topení tuhými palivy z finančních důvodů, je levnější. Paní Ing. Čížková uvedla, že při výstavbě v nových lokalitách je podmínkou ekologické vytápění jako hlavní zdroj, topeniště pouze jako doplňkové, ale nelze je úplně zakázat. Je to i rezerva pro domácnosti, aby v případě jakékoli havárie měly možnost dům vytápět náhradním zdrojem topení. Paní Fialová dále poukázala na nárůst automobilové dopravy, dodala, že např. firma Altmann téměř výhradně využívá k převozu aut tahače, ne vlečku. Pan starosta informoval, že tato firma používá kamiony s nižším znečištěním, dodal, že je možné vyhlásit emisní zóny, ale pouze pokud existuje objízdná trasa. Dokud nebude obchvat nelze očekávat zlepšení. Město vyvinulo veškeré úsilí, aby stavba obchvatu pokračovala, bylo vydáno stavební povolení, atd., tak, aby se v případě, že budou uvolněny finanční prostředky, mohlo ihned začít stavět. Paní Fialová souhlasila s názorem p. Mgr. Fajmona, že situaci zhoršuje i nečistota na silnicích. Pan starosta uvedl, že městské komunikace se zametají 1x měsíčně. Pan Sedláček oponoval, že např. v Drážkách se staví, PMS staví, ale komunikace Na Zemské stezce se uklízela naposled začátkem září. Paní Fialová dodala, že pokud tam staví firma, měla by uklidit i komunikaci, měla by to mít v podmínkách, pak by to nemuselo uklízet město. Pan Ing. Osvald citoval svůj návrh na usnesení. Pan starosta upozornil, že v návrhu je uvedeno, že studie bude objednána u ČHMÚ, dotázal se, jestli je víc možných zpracovatelů, pokud ano, měla by se zakázka soutěžit. Paní Ing. Čížková upozornila na nutnost dodržet časový horizont zpracování územního plánu. Pan Toužín odpověděl, že zpracování studie je dle informace z ČHMÚ otázkou cca 1 měsíce. Pan Mgr. Fajmon podpořil bod č. 1 návrhu p. Ing. Osvalda s tím, že RM zjistí náklady na pořízení studie a příslušnou částku zapracuje do rozpočtu na rok 2012, návrhy č. 2 - 4 navrhl projednat současně s projednáním územního plánu. Pan Toužín upozornil na skutečnost, že zatím není zřejmé, co vyplyne ze studie a případné předělávání územního plánu by se pak mohlo prodražit, proto by raději počkal. Pan Ing. Gregor dodal, že to už si měl prověřit ten, kdo zpracovával koncept. Pan starosta konstatoval, že koncept zadávalo ZM. Pan Mgr. Kopecký souhlasil s názorem p. Mgr. Fajmona, rovněž podpořil bod č. 1. Pan Ing. Osvald uvedl, že body 2 a 3 jsou pouze v obecné rovině, nic nemění, pouze zdůrazňují. Pan Bc. Eliška podpořil celý návrh pana Ing. Osvalda. Pan starosta upozornil, že dotace, ve výši cca 1 mil. Kč, na pořízení územního plánu je vázána na dodržení termínu. Paní Ing. Čížková vysvětlila, že 03.12 2011 se budou projednávat pouze námitky a připomínky, pokyny budou schvalovány až v lednu, pokud budou v té době k dispozici podklady (studie atd.), je možné změny zapracovat. Výsledky měření projedná s p. Ing. arch Koubkem včetně možných řešení. Pan starosta uvedl, že dle jeho názoru se 100 tis. Kč na zpracování rozptylové studie najde i v rozpočtu roku 2011, a studie se může objednat co nejdřív.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM bere na vědomí informativní zprávu o ovzduší v ORP Lysá nad Labem v roce 2010,

b) ZM ukládá RM objednat zpracování rozptylové studie, která definuje stupeň znečištění ovzduší v jednotlivých částech města, významné zdroje znečištění a faktory, které lokaci znečištění ovlivňují.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM vytvořit novou položku v rozpočtu města na pořízení rozptylové studie do maximální výše 100 tis. Kč.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje, aby se závěry rozptylové studie staly pro zpracovatele Územního plánu města Lysá nad Labem závazným podkladem pro posouzení stavu řešeného území.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   9 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           4 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje, aby zpracovatel Územního plánu města Lysá nad Labem preferoval v návrhu plánu ta variantní řešení, která situaci s kvalitou ovzduší v Lysé nad Labem nezhorší, ale naopak, při zpracování plánu navrhl taková řešení, která budou kvalitu ovzduší zlepšovat.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

                                                           proti:                 1 hlas

                                                           zdržel se:           7 hlasů

            Návrh nebyl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města, aby s usneseními, která se týkají zpracování Územního plánu města Lysá nad Labem s ohledem na kvalitu ovzduší v Lysé nad Labem, seznámil zpracovatele plánu.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

3. Zápis z jednání Osadního výboru v Byšičkách dne 28.09.2011.

 

            Rada města projednala usnesením č. 672 dne 18.10.2011 zápis z jednání Osadního výboru v Byšičkách dne 28.09.2011.

 

Pan Koštíř, předseda OV Byšičky, se dotázal, jaké akce se budou řešit v rámci rozpočtu na nový rok. Pan starosta odpověděl, že se budou projednávat požadavky OV, co konkrétně bude schváleno, nelze předem říci. Pan Koštíř dále upozornil na problém při výstavbě kanalizace, jeden z vlastníků pozemku, se kterým mělo být uzavřeno věcné břemeno, zemřel, s novým vlastníkem se bude jednat a bude nutné uzavřít novou smlouvu o věcném břemeni.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru v Byšičkách dne 28.09.2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                    Mimo p. Ing. Černohorský.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

mimo

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

4. Žádost Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o., o prominutí nebo snížení poplatku ze vstupného.

 

            Rada města projednala návrh dne 19.07.2011 usnesením č. 493, dne 23.08.2011 usnesením č. 557 a dne 18.10.2011 usnesením č. 664.

 

            Pan starosta k návrhu uvedl, že byl několikrát projednán RM a odbor školství a kultury zpracoval návrh možných kompenzací v případě souhlasu se snížením nebo prominutím poplatku. Pan Matouš, ředitel Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o. (dále jen „VLL"), uvedl, že již nyní sponzorují akce nebo organizace v Lysé, např. šachový oddíl, dostihový sport, opravu soch, pořádají besedy pro studenty Obchodní akademie a žáky základních škol v rámci pořádaných výstav, pronajímají halu Střední škole oděvního a grafického designu, zapůjčují podium domovu důchodců, atd. Pan Bc. Eliška doplnil, že navrhuje i slevu pro místní spolky pro pořádání plesů jako kompenzaci toho, že v Lysé dosud není kulturní sál. Pan Matouš uvedl, že jsou ochotní akaceptovat navržené kompenzace, jediný problém je s poskytnutím slev na vstupném pro občany města, neví, jakým způsobem by to bylo možné realizovat, nemají oprávnění požadovat po návštěvnících, aby prokázali totožnost, nelze ověřit, že se skutečně jedná o občana Lysé. Dodal, že pořádají 19 výstav a z toho už nyní je 5 - 6 s volným vstupným, resp. vstupenku si lze bezplatně stáhnout ze stránek VLL. Pan Mgr. Minařík se dotázal, kolik stojí pronájem sálu. Pan Matouš odpověděl, že 60 tis.. Kč bez DPH, tj. 72 tis.Kč s DPH. Pan Ing. Gregor uvedl, že materiál není dobře zpracován, není zřejmé, jaké kompenzace odpovídají slevě např. ve výši 5 % nebo 10 %. Proto není možné porovnat přiměřenost případné slevy. Obecně s poskytnutím slevy souhlasí, ale nemá podklady pro zodpovědné rozhodnutí. Pan Matouš uvedl, že pokud by se uspořádalo cca 5 plesů, už to by byla kompenzace za hrazený poplatek, nabízeli i bezplatný prostor pro infostánek, kde by mohli návštěvníci získat informace např. o zámeckém parku, tím by se zvýšila i návštěvnost města. Paní Chloupková uvedla, že nezpochybňuje informace uvedené p. Matoušem o sponzorování různých akcí ve městě, přesto nesouhlasí se snížením poplatku. Při jeho stanovení byly určité potíže, ale nyní systém funguje. Upozornila, že město se významnou měrou podílí na úklidu veřejných prostranství po výstavách a zopakovala, že návrh na snížení poplatku nepodpoří. Pan Matouš doplnil, že chystají rozšíření areálu a je možné, že s ohledem na potřebnou výši nákladů budou nuceni neziskové akce zrušit. Pan Mgr. Fajmon souhlasil s pí Chloupkovou, rovněž nepodpořil snížení poplatku nebo jeho převedení do naturální podoby, navíc pro jiný subjekt, než je město. Poplatek je stanoven a má se plnit, ponechal by stávající úpravu, a to i s ohledem na skutečnost, že i městu klesají příjmy. Pan starosta poznamenal, že VLL v Lysé je jediným soukromým výstavním subjektem, který není dotován z veřejných prostředků, doporučil zvážit možnost snížit poplatek na 10 %. Paní Ing Polenová, vedoucí finančního odboru, uvedla, že dalším větším poplatníkem je pouze firma pořádající výstavu Kůň, jinak se jedná jen o drobné poplatníky. Pan Bc. Eliška se dotázal, zda dobře pochopil návrh pana starosty, chce snížit poplatek na 10 % bez kompenzací? Pan starosta toto potvrdil. Pan Ing. Gregor uvedl, že nikdy nesouhlasil s umístěním VLL v centru města, ale je třeba zvážit, co jiného tu je, co dělá Lysé reklamu. Osobně by souhlasil s užší spoluprácí s VLL, nechce, aby si navzájem začali vyčítat spory z minulosti nebo, že někdo někoho podvedl. Dodal, že by se mělo ohodnotit, kolik by město dalo za propagaci.  Paní Chloupková se důrazně ohladila proti výroku pana Ing. Gregora, nikdy neřekla, že by někdo někoho podvedl a byla by velmi nerada, aby se taková informace předala dál. Je pravda, že některá jednání byla nepříjemná, ale nakonec se dospělo k výsledku a systém funguje cca 4 roky bez problémů. Pan Matouš ještě doplnil, že klesla návštěvnost VLL a tím i zátěž pro město. Pan Sedláček potvrdil informaci pana starosty, ostatní výstaviště jsou akciové společnosti a fungují s podporou veřejného sektoru. Dotázal se, jestli VLL zvažovalo možnost transformace na a.s. s tím, že by část akcií nabídlo městu. Pan Matouš uvedl, že odpověď na tuto otázku není v jeho kompetenci, potvrdil ale, že ostatní výstaviště dostávají na provoz finanční prostředky od města. Pan Ing. Osvald uvedl, že i on se domnívá, že VLL je pro Lysou pozitivní prvek, na druhou strnu je faktem, že vůči VLL panuje určitá averze, a to zejména kvůli problémům s parkováním. Dotázal se, jestli má VLL v plánu výstavbu parkoviště. Pan Matouš odpověděl, že zásadní problém jsou pozemky. Pan starosta doplnil, že VLL nabízelo 125 parkovacích míst, ale návrh na minulém jednání ZM nebyl schválen. Pan Matouš dodal, že ho překvapilo, že občané nepřišli na minulé jednání ZM, kde se mělo jednat o rozšíření VLL, kdy skutečně nabízeli vybudování 125 parkovacích míst. Dále uvedl, že jednali s majitelkou sousedního pozemku, pí Grocholovou, ale nedospěli k dohodě. Pan starosta poznamenal, že v roce 2009 vypracovaly ČD projekt na vybudování parkoviště, projekt je hotový, pozemek by ČD propůjčily, ale v současné době nejsou peníze na výstavbu. Jiné pozemky v blízkosti VLL nejsou. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že se v tomto bodě nejedná o parkování nebo vztazích s VLL, debata je jen o tom, zda vybírat poplatek a v jaké výši. Dodal, že ZM musí hájit zájmy veřejnosti a s ohledem na skutečnost, že si v současné době nemohou slevu dovolit, se snížením poplatku nesouhlasí. Pan Matouš podotkl, že v úvodu jednání pan tajemník informoval o tom, že se Lysá umístila velmi dobře v soutěži město pro byznys, proto by očekával podporu podnikání, ale v současné době musí VLL platit jak daně, tak i poplatek, což mu přijde v rozporu s výše uvedenou filozofií. Pan Sedláček uvedl, že pořádání plesů a kulturních je náročné, ale lze to řešit i tak, že se vybere poplatek od VLL a poskytne se dotace pořadatelům. Pan Bc. Eliška upozornil, že v současné době se většina akcí, včetně tanečních, pořádá mimo město právě z finančních důvodů, nájem prostor na VLL je příliš vysoký. Pan Ing. Gregor navrhl snížit poplatek na 10 % za navržené kompenzace. Pan Mgr. Minařík se dotázal, jestli vůbec město, resp. organizace v Lysé, využije pořádání navržených 10 plesů ročně. Pan starosta upozornil, že pokud se nyní odsouhlasí snížení poplatku, neznamená to automaticky poskytnutí kompenzací, dohoda o případných kompenzacích není uzavřena. Pan Matouš potvrdil, že s navrženými kompenzacemi souhlasí, ale ani v případě, že by nebyla uzavřena dohoda, město nic neztratí, nejedná se o nezvratnou změnu, ZM vždy může vrátit výši poplatku na původní hranici. Pan starosta zrekapituloval návrhy předložené během diskuse, do navržených kompenzací se doplní sleva ve výši 50 % (tj. 36 tis. Kč včetně DPH) na pořádání plesů místními spolky v minimálně deseti vhodných termínech. Pan Matouš opakovaně upozornil na problematický bod o slevě na vstupném pro občany města, s poskytnutím samotným není problém, ale nezná způsob, jak ho prakticky provést, požádal, aby řešení navrhl odbor ŠK. Pan Mgr. Kopecký podotkl, že plátců poplatku je víc, pokud jeden plátce poskytne kompenzace, co ti ostatní. Pan Matouš uvedl, že je pouze druhý větší plátce, a to pořadatel výstavy Kůň, ale je reálný předpoklad, že výstavu už bude od příštího ročníku pořádat VLL. Pan Mgr. Fajmon upozornil, že usnesení musí mít vazbu na vyhlášku města, OZV se musí novelizovat, nebo se musí schválit dodatek, dále uvedl, že dohoda o kompenzacích musí být v písemné podobě. Navrhl bod odložit a dopracovat ve smyslu diskuse.              

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM odkládá projednání žádosti Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o., o prominutí nebo snížení poplatku ze vstupného,

b) ZM ukládá RM zpracovat návrh změny obecné závazné vyhlášky o místních poplatcích a návrh dohody o kompenzacích za případné prominutí nebo snížení poplatku ze vstupného Výstavišti Lysá nad Labem, spol. s r. o.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

Pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

Pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

 

Pan starosta otevřel společnou diskusi k bodům týkajícím se věcných břemen, vzhledem k tomu, že ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné podněty či připomínky, nechal o bodech hlasovat.

 

 

5.  Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky  p.č. 1479/5 a PK 1479/5, lokalita Řehačka.

 

            RM žádost projednala usnesením č. 659 dne 18.10.2011.

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení  věcného  břemene č. IE-12-6001823/10 s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 1479/5 a PK 1479/5, k.ú. Lysá n. L. Cena za věcné břemeno je 11.880,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

6. Žádost AZ Elektrostav, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky v ul. Čechova.

 

            Rada města projednala dne 18.10.2011 a usnesením č. 660 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na  pozemky v ul. Čechova.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene č. IV-12-6500743/001, s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 3623/2, 3623/3, 3623/4, 3623/10, 3623/11, 3623/12, 3623/13, 3623/14, 3623/15, 633/29, 633/28, 633/8 a 633/11, k. ú. Lysá n. L., za cenu 4.500,- Kč a č. IE-12-6500277/001, na pozemky p.č. 810/4, 632/10, 630/1, 3483/3 a 3451/66, k.ú. Lysá n. L., za cenu 7.000,- Kč. Ceny budou navýšeny o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

7. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky  v ul. Na Písku a Přemyslova.

 

            Rada města projednala dne 15.11.2011 a usnesením č. 723 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v ul. Na Písku a Přemyslova.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000711/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3451/11, 338, 3707, 3451/13, 3451/52, 3451/51 a 344/3, k.ú. Lysá n. L. Cena za věcné břemeno je 10.000,- Kč plus DPH. Investor dále uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

8. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 619/16 a p.č. 621/2, ul. 9. května.

 

            Rada města projednala dne 15.11.2011 a usnesením č. 724 schválila uzavření smlouvy o zřízení  věcného  břemene č. IE-12-6002887/006 s ČEZ Distribuce, a. s.,  na obecní pozemky p.č. 619/16 a 621/2, k.ú. Lysá nad Labem.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení  věcného  břemene č. IE-12-6002887/006 s ČEZ Distribuce, a. s., na  obecní  pozemky  p.č. 619/16 a 621/2, k.ú. Lysá n. L. Cena za věcné břemeno je 28.600,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

9. Návrh na prodej obecního pozemku p.č. 3553/5, k.ú. Lysá n. L.

 

            Rada města projednala dne 01.11.2011 a usnesením č. 677 návrh na prodej obecního p.p.č. 3553/5 o vým. 25 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n. L.

 

            Pan Mgr. Fajmon uvedl, že pozemek p.č. 650/1, který žadatel vlastní a pro zajištění přístupu na tento pozemek žádá o odkoupení výše uvedeného obecního pozemku p.č. 3553/5, je nabízen k prodeji za částku 2.700 tis. Kč, proto doporučil zvážit cenu za odprodej pozemku, navrhl částku zvýšit na 1.500,- Kč/m2. Pan Kolman navrhl částku 1.800,- Kč/m2.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 3553/5 o výměře 25 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n. L., panu J. Cicu, Sojovická 319, Lysá n. L., za částku 1.800,- Kč/m2. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek pro návrh na vklad do KN.

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

10. Návrh na prodej částí z obecního pozemku p.č. 430, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Litol.

 

Rada města projednala dne 15.11.2011 a usnesením č. 705 schválila prodej částí obecního pozemku p.č. 430, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Litol.

 

            Pan starosta k věci uvedl, že prodej je navržen z důvodu uvedení do právního stavu, jedná se obecní pozemek, který byl vlastníky nemovitostí v minulosti připlocen k jejich pozemkům. Jednání o dořešení majetkoprávních vztahů bylo zahájeno na žádost vlastníka, RM prodej doporučila. Pan starosta navrhl doplnění usnesení tak, že zájemci uhradí rovněž nájemné zpětně za tři roky. Pan Sedláček se dotázal, jak je možné, že si někdo jen tak připlotí část obecního pozemku ke své nemovitosti. Pan starosta odpověděl, že jde o stav ze 60. let, kdy vznikla zahrádkářská kolonie, přijde se na to jen tehdy, když se pozemek nově zaměřuje.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodeje částí z obecního pozemku p.č. 430, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Litol, dle nového geometrického plánu číslo 704-272/2011, ze dne 14.10.2011, za částku 360,- Kč/m2 s tím, že zájemci uhradí rovněž nájemné za uvedené pozemky zpětně za tři roky, těmto zájemcům:

p.p.č. 430/2 o vým. 4 m2 - paní Ing. Dagmar Šolcové, Kukelská 919/2, 198 00 Hloubětín,

p.p.č. 430/3 o vým. 11 m2 - paní Jitce Zemanové, Děčín XXVII - Březiny 42, 405 02,

p.p.č. 430/4 o vým. 27 m2 - panu Jiřímu Bekovi, Kaštanová 1485, 250 01 Brandýs n. L.,

p.p.č. 430/5 o vým. 24 m2 - panu Josefu Tikovskému, Milánská 457, 109 00 Praha Horní Měcholupy,

p.p.č. 430/6 o vým. 3 m2 - paní Janě Hofmanové, Zahradní 976/7, 289 22 Lysá n. L.

Všichni nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, kolek na vklad do KN a podíl na vyhotoveném geometrickém plánu.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

 

11. Návrh na prodej obecního pozemku v lokalitě Drážky.

 

            Rada města projednala dne 15.11.2011 a usnesením č. 721 schválila prodej obecního pozemku v Drážkách (stavební parcely), tvořené p.p.č. 833/15 o vým. 734 m2  a p.p.č. 833/6 o vým. 779 m2, celkem 1.513 m2, vše k.ú. Lysá n. L.      

 

            Pan Sedláček připomněl, že v této lokalitě se plánovalo ponechat pozemek pro stavbu mateřské školy, dotázal se, jestli je stále tato možnost zachována. Pan starosta odpověděl, že ano, město stále vlastní dostatečně velký pozemek. Pan Mgr. Kopecký uvedl, že při projednávání prodeje v RM s prodejem nesouhlasil, podle jeho názoru je zveřejnění pouze na úřední desce města nedostatečné. To je podle něj i důvod, že byla doručena jen jedna nabídka, domníval se, že při zveřejnění prostřednictvím realitních serverů, případně realitní kanceláře, by město mohlo dosáhnout vyšší prodejní ceny.  Doporučil záměr odložit s tím, že RM záměr opakovaně zveřejní, vyzkoušel by prodej svěřit realitní kanceláři, podle výsledků by se pak mohl zvážit podobný postup i v dalších případech. Pan Ing. Gregor souhlasil s opakovaným zveřejněním záměru, dodal, že má obecně špatný pocit, když je na záměr jen jedna nabídka.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM odkládá projednání prodeje obecního pozemku v Drážkách (stavební parcely), kterou tvoří p.p.č. 833/15 o vým. 734 m2 a dle GP č. 2481-46/2011, ze dne 30.06.2011, nově označená jako p.p.č. 833/6 o vým. 779 m2, celkem 1.513 m2, k.ú. Lysá n. L.,

b) ZM ukládá RM opakovaně zveřejnit záměr na prodej obecního pozemku v Drážkách (stavební parcely), kterou tvoří p.p.č. 833/15 o vým. 734 m2 a dle GP č. 2481-46/2011, ze dne 30.06.2011, nově označená jako p.p.č. 833/6 o vým. 779 m2, celkem 1.513 m2, k.ú. Lysá n. L.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 11 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           2 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

12. Návrh na uzavření mandátní smlouvy na dopravní obslužnost pro rok 2012.

 

            Rada města projednala dne 01.11.2011 a usnesením č. 675 schválila uzavření mandátní smlouvy na dopravní obslužnost pro rok 2012 s mandatářem Městem Městec Králové.

           

            Pan starosta k předloženému materiálu doplnil, že příspěvek na občana byl vyčíslen ve stejné výši jako pro rok 2011, tj. 150,- Kč, a dodal, že RM doporučila schválit uzavření smlouvy. Dále uvedl, že jednal se zástupci ROPID o možnosti začlenit město do tohoto systému a zajistit tímto způsobem dopravní obslužnost, ale pro konečné rozhodnutí zatím nejsou k dispozici všechny potřebné podklady. Pan Bc. Eliška konstatoval, že ve stávajícím systému využívá Lysá pouze tři spoje, dodal, že v přehledu nenašel autobus do Dvorců. Pan starosta odpověděl, že do Dvorců jezdí školní autobus, který není součástí tohoto systém. Při jednání ve Dvorcích byl vznesen požadavek na zařazení autobusových linek nově i ve 14.00 hod. a v 16.00 hod., tento požadavek byl předložen na kraj, jednání ve věci zatím nebylo ukončeno. Pan Mgr. Minařík ke smlouvě podotkl, že se mu nezdají některá její ustanovení, např. bod III/3 - vyúčtování, proč trvá tak dlouho jeho předložení. Dále se dotázal, jakou má město kontrolu nad penězi a co se z nich platí. Požádal o předložení zprávy, kde bude vše vysvětleno. Pan starosta uvedl, že je ve smlouvě uvedeno, co se ze společných prostředků hradí, jsou využity na pokrytí prokazatelné ztráty, která je ve smlouvě vyčíslena. Pan Mgr. Fajmon nesouhlasil s uzavřením smlouvy, systém je dle jeho názoru pro Lysou nevýhodný. Dále uvedl, že zůstatek z minulých let činí cca 23 mil. Kč, stačil by k pokrytí prokazatelné ztráty na dva roky. Dodal, že pokud bude smlouva uzavřena, navrhuje, aby město příspěvek nehradilo a tento by měl být pokryt nevyužitými finančními prostředky na společném účtu. Trval na svém názoru, že pro Lysou je systém ROPID výhodnější. Zopakoval, že nesouhlasí, aby Lysá setrvávala v tomto systému a nesouhlasil ani s převedením sdružení obcí pod DSO (Mikroregion), službu nejvíce využívají Nymburk a Poděbrady, a to na vlastní hromadnou městskou dopravu. Pan starosta doporučil setrvat ve sdružení do doby, než budou ukončena jednání s ROPIDem a souhlasil s návrhem uzavřít smlouvu s tím, že příspěvek bude hrazen z přebytků z minulých let. Dodal, že pro případ, že by Lysá setrvala v tomto systému, přihlásil se do komise, která by měla vypracovat stanovy DSO, ale zatím se nekonala žádná schůzka. Pan Houštecký vyjádřil souhlas s upraveným návrhem, tj. setrvat ve stávajícím systému a poplatek uhradit ze zůstatku z předchozích let, dále požádal o zpracování přehledu využívanosti linek.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření mandátní smlouvy na dopravní obslužnost pro rok 2012 s mandatářem Městem Městec Králové za předpokladu, že pro úhradu příspěvku na rok 2012 bude použit přebytek z příspěvků z minulých let.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                               zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

13. Žádost o souhlas s přesunem finančních prostředků na výstavbu vodovodu v ul. Družstevní a přijetí finančního daru na výstavbu vodovodu.

 

Rada města projednala dne 15.11.2011 a usnesením č. 726 schválila přesun finančních prostředků na výstavbu vodovodu v ul. Družstevní a přijetí finančního daru na výstavbu vodovodu.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

  • a) přesun finančních prostředků na úhradu výstavby hlavního vodovodního řadu vulici
Družstevní takto:

Výdaje

rozpočet

úprava

rozdíl

Projektová dokumentace

1.350

930

-  420

Výstavba vodovodu v ul. Družstevní

       0

420

+ 420

       b) přijetí finančního daru na výstavbu vodovodního řadu v ulici Družstevní od pana Jiřího Hájka, pana Michala Rudolfa a pana Petra Machuldy v celkové výši 75 tis. Kč.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                    Mimo p. Ing. Černohorský.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

mimo

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

14. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011.

 

            RM usnesením č. 692 ze dne 01.11.2011 schválila navrženou úpravu rozpočtu města na rok 2011 a rovněž schválila, aby vedoucí finančního odboru provedla úpravu rozpočtu tak, aby nedošlo k překročení rozpočtovaných položek v období od posledního zastupitelstva do 31.12.2011.

 

            Informaci k materiálu podala pí Ing. Polenová, vedoucí finančního odboru, uvedla, že na doporučení paní auditorky byl předložen ke schválení návrh, aby jako vedoucí finančního odboru provedla úpravu rozpočtu tak, aby nedošlo k překročení rozpočtovaných položek v období od posledního zastupitelstva do 31.12.2011. Smyslem opatření je docílit, aby příjmová i výdajová část rozpočtu odpovídala přijatým dotacím a nedošlo tak k porušení rozpočtové kázně. Pan Bc. Eliška se dotázal, proč ještě není opravená ul. Družstevní, pan starosta odpověděl, že povrch komunikace už je dokončen. Pan Ing. Gregor poukázal na skluzy v plnění investičních akcí, k 31.10.2011 jsou plněny na 21 %,  a dodal, že mu v tomto bodě chybí vysvětlení. Paní Ing. Polenová upozornila, že vysvětlení je uvedeno v příloze k rozboru hospodaření. Paní Javorčíková, projektový manažer města, vysvětlila, že došlo ke skluzu v zahájení akcí, jako v případě mateřské školy a ČOV, nebo zdržením, které nemohou ovlivnit, např. archeologický výzkum na Nám B. Hrozného. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) úpravu rozpočtu na rok 2011,

b) aby vedoucí finančního odboru provedla úpravu rozpočtu v příjmové a výdajové části, týkající se poskytnutých dotací, a úpravu ve výdajové části rozpočtu tak, aby nedošlo k překročení rozpočtovaných položek v období od posledního zastupitelstva do 31.12.2011 s podmínkou, že na nejbližším příštím jednání ZM v roce 2012 bude provedená úprava následně předložena ke schválení.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

15. Návrh na další postup města ve smluvním vztahu s developerem v areálu Slunéčkova zahrada a Fruta.

 

Materiál nebyl projednán RM.

 

            Pan Mgr. Fajmon uvedl, že materiál zpracoval z toho důvodu, že se musí počítat i s variantou, že developer nenalezne investora. Město musí být na tuto možnost připraveno a musí si ujasnit, jak bude v takovém případě postupovat. Dle jeho názoru by mělo město získat pozemek zpět a vyrovnat vzájemné závazky, tj. vrátit peníze vyplacené do současné doby.  Pan Bc. Eliška nesouhlasil s finanční spoluúčastí města na tomto projektu. Pan Mgr. Fajmon, který návrh předkládá, byl u uzavírání smlouvy, ale ta je podle jeho názoru špatná, v budoucnu se podobná věc nesmí stávat. Pan starosta oponoval, že smlouva je dle jeho názoru uzavřena dobře, město je stále vlastníkem pozemků. Pan Bc. Eliška upozornil, že smlouva je uzavřena do r. 2020, takže do té doby developer nemusí nic stavět, to podle něj není dobře uzavřená smlouva. Pan Mgr. Kopecký vysvětlil, že pozemky jsou pronajaté, částečně zaplacené, ale stále ve vlastnictví města. Souhlasil s panem starostou, že smlouva je v pořádku, město si může vybrat, jak problém řešit. Pan Ing. Gregor uvedl, že je rád, že pan Mgr. Fajmon návrh předložil, ale tuto iniciativu očekával spíš od RM. Uvedl, že byl proti této akci už v roce 2007, ale přesto nyní pracuje na tom sehnat partnera, aby projekt pokračoval. Dodal, že v minulosti žádal o předložení bankovních záruk. Pan starosta odpověděl, že materiály byly k dispozici, byly součástí nabídky. Pan Ing. Gregor konstatoval, že město má nyní dvě možnosti, buď začne okamžitě ve věci jednat, nebo počká, jestli najde investor partnera a projekt bude pokračovat, osobně se přiklonil spíše ke druhé variantě s tím, že by současně prověřil možnosti dalšího postupu. Dodal, že je rád, že pan Mgr. Fajmon potvrdil, že se jedná o lukrativní pozemek, proto by chtěl znát důvod, proč ho město prodalo za pouhých 1.000,- Kč/m2.  Pan Mgr. Fajmon uvedl, že byl od počátku k projektu spíš skeptický, ale může konstatovat, že městu žádná škoda nevznikla, pozemky jsou jen pronajaté a nájem je hrazen. Dodal, že i on prověřuje možnosti, jak dál věc řešit, pokud se přijatelné řešení nenajde, město bude postaveno před problém, jak s tímto stavem naložit. Pan Mgr. Kopecký připomenul, že na projektu se stále pracovalo, od uzavření smluv probíhala jednání a je vydáno stavební povolení. Pan Mgr. Minařík uvedl, že p. Ing. arch. Šourek potvrdil, že je ochoten jednat o navržených řešeních, očekává, že nebude problém dospět k dohodě. Pan Ing. Černohorský se dotázal, co se stane po vypršení smlouvy, bude město vracet nějaké peníze? Pan starosta odpověděl, že se zřejmě bude vracet určitá částka, ale na vrácení nájemného nárok není. Pan Ing. Gregor souhlasil s tím, že by se RM měla problémem zabývat, pan Ing. arch. Šourek by měl předložit analýzu aktuálního stavu. Pan Ing. Černohorský konstatoval, že nesouhlasí s finanční spoluúčastí města na projektu. Pan Ing. Osvald se připojil k návrhu p. Mgr. Fajmona, měly by se shromáždit informace, aby ZM mělo dostatečné a aktuální informace pro další rozhodování.  

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

a) starostovi města vypracovat společně s právníkem města analýzu dosavadního plnění smlouvy o výstavbě v areálu Slunéčkovy zahrady a Fruty včetně proběhlých finančních transakcí a možností dalšího postupu města v situaci, kdy developer nemá dostatek prostředků k pokračování ve výstavbě,

b) starostovi města projednat s developerem do 31.12.2011 možnosti dalšího uspořádání smluvních vztahů včetně možnosti ukončení smlouvy a vzájemného vypořádání závazků.

c) RM projednat analýzu plnění smlouvy s developerem a výsledky jednání společně s návrhem na další postup města předložit ZM na první zasedání města v lednu 2012.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasy

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

Ve 20.30.hod. byla vyhlášena 10ti minutová přestávka.

 

16. Návrh na novelizaci směrnice č. 2/2008, o zveřejnění a zpracování veřejných zakázek malého rozsahu.

 

            RM tento návrh neprojednávala.

 

K materiálu, zpracovaném p. Bc. Eliškou P., Kulturně!, pan Mgr. Fajmon uvedl, že se mu líbí, nicméně některá ustanovení je třeba vyjasnit. Dodal, že směrnici schvaluje RM, proto se dotázal, zda ZM může tuto pravomoc přejmout, pokud ano, není proti směrnici projednat. Doplnil, že některá města, např. Semily, mají speciální webové stránky na zveřejňování zakázek, ve směrnici by mělo být specifikováno, jak se budou zakázky zveřejňovat. Pan Bc. Eliška uvedl, že je v přípravě celorepublikový portál zakázek, www.jednotnyportal.cz, zveřejňování zakázek na tomto webu bude zatím dobrovolné. Pan Mgr. Fajmon doplnil, že povinnost zveřejňovat zakázky je závislá na jejich výši a je upravena zákonem. Pan Sedláček ke schvalování směrnice doplnil, že směrnice vždy schvalovala RM, OZV pak ZM. Pan starosta potvrdil tuto informaci a dodal, že ZM si nemůže vztáhnout na sebe pravomoc schvalovat směrnice, nicméně její předložení ZM k projednání a případnému připomínkování není s ničím v rozporu. Pan Mgr. Minařík byl rovněž spokojen s návrhem směrnice, pouze uvedl, že je třeba upřesnit některé termíny, v návrhu je uvedeno, že v komisi budou zastoupeni nejméně ze 2/3 odborníci, kdo je odborník? Pan Bc. Eliška vysvětlil, že odborníkem je myšlen někdo z příslušného odboru, jako záruka odbornosti. Paní Chloupková uvedla, že komise jsou tak sestavovány už i nyní, ve většině případů je přítomen někdo z příslušného odboru, v době, kdy byl starostou města p. Mgr. Fajmon, byli v komisi rovněž zástupci ZM, ale je pravda, že ne vždy lze tento požadavek zajistit. Rovněž není vždy možné, v případě, že na zveřejněnou zakázku přijde pouze jedna nabídky, vyhlásit zakázku znovu. Pan Mgr. Kopecký uvedl, že platná směrnice je nastavena na relativně nízkou částku a je tak hodně řízení. Pan Houštecký podotkl, že jsou i neatraktivní zakázky, kde je problém, zda se vůbec někdo přihlásí, to by se mělo zohlednit i směrnici, v takovém případě by bylo nutné udělat výjimku. Pan Bc. Eliška navrhl, aby se RM informovala, jak se podobné situace řeší jinde. Pan Ing. Gregor doplnil, že pokud jde o havarijní stav, řeší se věc jinak. Dodal, že podobný návrh předkládal už v roce 2009, ale tehdy nebyl přijat. Doplnil rovněž, že se připravuje poměrně rozsáhlá novelizace zákona o obcích, kde se mimo jiné řeší i problém zakázek. Pan Houštecký navrhl zakotvit do směrnice rovněž bod, který by řešil havarijní stav. Pan starosta potvrdil, že je problém s některými zakázkami, např. na zakázku  - zajištění parkování v 1. kole nepřišla nabídka žádná, po opakovaném zveřejnění přišla pouze jedna nabídka. Paní Javorčíková doplnila, že každá zakázka je zveřejněna na webových stránkách města a internetové vyhledavače ji najdou, ze své zkušenosti může potvrdit, že hned druhý den po zveřejnění jí volají zájemci i ze vzdálených měst, kteří reagují na zakázky takto vyhledané. Ke změně zákonů dodala, že se připravuje rovněž novela zákona o veřejných zakázkách.  

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM doporučuje RM provést novelizaci směrnice č. 2/2008, o zveřejnění a zpracování veřejných zakázek malého rozsahu, dle návrhu p. Bc. Elišky.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

III. Informativní zprávy

 

1. Zápis z komise regenerace MPZ.

 

            RM usnesením č. 691 projednala dne 01.11.2011 zápis z Komise regenerace MPZ ze dne 17.10.2011.

 

            Pan Bc. Eliška uvedl, že ze zprávy vyplývá, že firma ARS Altmann Praha, s. r. o., neplní své závazky a přesto je jí přidělován příspěvek na obnovu vily, dodal, že město navíc firmě pomáhá i tím, že odbydluje nájemníky z jejich nemovitostí. Paní Chloupková upřesnila, že všichni zájemci o byt se zúčastnili řádného řízení a byt jim byl přidělen v souladu se stanovenými podmínkami. Pan starosta potvrdil tyto informace, je pravda, že občanům, kteří bydleli v objektech bývalého cukrovaru, byly přiděleny byty, ale až poté, co se řádně přihlásili na záměr a zvítězili s nejvyšší cenou nabídnutého nájemného. Paní Chloupková dále uvedla, že vlastník na opravě střechy vily pracuje. Pan Bc. Eliška oponoval, že s touto povinností areál kupovali. Pan Kolman dodal, že firma musí investovat i do vlastní činnosti. Pan Bc. Eliška trval na svém názoru, že přístup společnosti k památce není takový, jaký by měl být a dodal, že při schvalování územního plánu je šance stav ovlivnit.  

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Komise regenerace MPZ ze dne 17.10.2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

V. Návrhy ke schválení (doplnění)

 

17. Zpráva k harmonogramu zpracování územního plánu.

 

            RM tento materiál neprojednávala.

 

            Zpráva p. Mgr. Kořisty obsahovala porovnání termínů vztahujících se k harmonogramu projednávání územního plánu (dále jen „ÚP") sdělených stavebním úřadem a Ministerstvem pro místní rozvoj (na telefonický dotaz p. Mgr. Kořista). V materiálu stavebního úřadu je uvedeno, že koncept ÚP musí být odevzdán nejpozději 30.06.2011, dle sdělení MMR je třeba k tomuto pouze převzít návrh ÚP, následně běží lhůta 20 pracovních dní na podání žádosti, monitorovací zprávu, apod., v případě požadavků na doplnění se tato lhůta přerušuje. Z toho vyplývá, že není nutné, aby mimořádné ZM projednalo námitky a připomínky v prosinci 2011. Uspíšením termínů se zkrátí celkový časový prostor využitelný pro projekt. Pan Mgr. Kořista ve svém materiálu uvedl, že vzhledem k výše uvedeným informacím ohledně termínů navrhuje uspořádat mimořádné ZM o námitkách a připomínkách ke konceptu ÚP v lednu 2012 s tím, že všechna ZM, kde je hlavním tématem ÚP, a veřejná projednání k fázím ÚP by se měla pořádat v kině a nejdříve od 18 hodin ve všední den nebo v sobotu v průběhu dne. Dále požadoval zajistit rozsáhlou propagaci všech ZM k tématu ÚP, a to i pomocí plakátů, městského rozhlasu, viditelného zpřístupnění podkladů na veřejných místech atd. Paní Ing. Čížková k předloženému materiálu uvedla, že dle jejích informací se skutečně koncept musí odevzdat do 30.06.2011, požádat o prodloužení lhůty není možné. Paní Javorčíková doplnila, že není ani možné přerušit lhůtu z důvodu doplnění podkladů. Paní Ing. Čížková dále uvedla, že v harmonogramu, který zpracoval stavební úřad, je ponechána oprávněná časová rezerva cca 1 měsíc. Město má možnost na zpracování ÚP získat dotaci ve výši až 1 mil. Kč, ale pouze v případě splnění všech požadavků v řádném termínu. Ke zkrácení lhůt k projednání ÚP uvedla, že materiál byl projednán ve stavební komisi, uskutečnilo se veřejné projednání v kině, pracovní schůzka zastupitelů a materiál mají všichni v živé paměti, domnívala se, že právě to je nejvhodnější doba k projednání, všechny povinnosti byly splněny a není důvod termíny odkládat. Dodala, že koncept měli k dispozici už 07.07. t.r., ale na žádost právě p. Mgr. Kořisty, který trval na projednání konceptu v termínu po letních prázdninách,  se veřejné projednávání uskutečnilo až 31.08.2011. K samotné hodině začátku jednání uvedla, že čas od 18.00 hod., jak navrhl p. Mgr. Kořista, asi není příliš vhodný, je třeba počítat s tím, že jednání bude časově náročné a mohlo by se tak protáhnout až do velmi pozdních hodin. K připomínkám na zveřejňování pozvánek, materiálů, atd., uvedla, že materiál byl ve smyslu požadavků p. Mgr. Kořisty zveřejněn. Dále uvedla, že komise je poradní orgán RM, má stanoven jednací řád, a neví, zda je vůbec možné zvát veřejnost ne její jednání. Každopádně veřejnost měla možnost se k ÚP vyjádřit při veřejném projednávání a následně ve lhůtě k podání námitek a připomínek, nedošlo k žádnému omezování těchto práv. K časovému harmonogramu zpracování ÚP dodala, že předat k 30.06.2011 pouze protokol nestačí, je pravda, že návrh samotný nemusí být projednaný, ale musí být zpracována monitorovací zpráva. V ÚP je samozřejmě i poté možné udělat úpravy, náklady by pak hradilo město, ale prvotní největší investice na zpracování ÚP by byla uhrazena z dotace. Závěrem uvedla, že důvodem pro stanovení výše uvedených termínů nejsou požadavky z hlediska stavebního zákona, ale podmínky pro čerpání dotace. Pan Ing. Černohorský konstatoval, že to tedy až tak nehoří. Paní Ing. Čížková zopakovala, že 03.12. ZM pouze rozhoduje o námitkách a připomínkách, stavební úřad poté zpracuje pokyny, ty budou znovu projednány RM a následně ZM. Vzhledem k tomu, že je všude nutné počítat se zákonnými lhůtami (zveřejnění termínu jednání,...) velké časová rezerva není. Zopakovala, že 03.12. se nebude přijímat žádné nezvratné rozhodnutí, při dalším projednávání ZM dne 25.01. je možné návrh doplnit. Pan Ing. Gregor se ujistil, že pan Mgr. Kořista zpracoval materiál pouze na základě telefonické konzultace. Paní Ing. Čížková uvedla, že tak to vyplývá z předloženého materiálu a dodala, že podle informací, které stavební úřad získal při schůzce konané právě k upřesnění termínů, je skutečně 30.06.2012 konečný termín. Pan starosta potvrdil, že i on má informace v tom smyslu, že o prodloužení termínu nelze žádat. Pan Ing. Gregor konstatoval, že z diskuse vyplynulo, že termín jednání stanovený na 03.12.2011 se nehodí p. Mgr. Kořistovi, který je tou dobou stále na zahraniční služební cestě, p. Ing. Osvaldovi, který má plánovanou dovolenou, ani p. Bc. Eliškovi, a navrhl přesunout jednání na 20.12.2011 nebo v době mezi svátky. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že je zcela v pravomoci starosty o termínu jednání ZM rozhodnout a zasedání svolat. Pan starosta uvedl, že termín zasedání byl stanoven po dohodě se stavebním úřadem, v diskusi bylo opakovaně uvedeno, že jde pouze o projednání připomínek a námitek, které byly už několikrát projednány, a proto trvá na stanoveném termínu. Souhlasil s názorem pí Ing. Čížkové, že je třeba ponechat časovou rezervu. Na zasedání ZM v lednu lze návrh doplnit, není důvod termín jednání přesouvat. Pan Ing. Osvald uvedl, že chtějí mít možnost se vyjádřit, rozhodnutí ZM o námitkách a připomínkách je dle jeho názoru v podstatě neměnné. Pan starosta připomněl, že minulého mimořádném jednání ZM, které bylo svoláno mimo jiné i na žádost pana Ing. Osvalda, se p. Ing. Osvald také nezúčastnil. Paní Chloupková doporučila zjistit, zda termíny k odevzdání materiálů pro získání dotace, které uvedl p. Mgr. Kořista, jsou pravdivé a pak by bylo možné termíny posunout.  Paní Ing. Čížková opakovaně upozornila, že hrozí nebezpečí, že by město nemuselo termíny stihnout a přišlo by o možnost získat dotaci. Pan Sedláček uvedl, že je možné hlasovat i o jiném termínu jednání, třeba 17.12.2011. Pan starosta diskusi uzavřel s tím, že zasedání ZM svolal z důležitého důvodu a na stanoveném termínu, s ohledem na možnost, že by mohlo být ohroženo získání dotace, trvá.

 

VI. Informativní zprávy (pokračování)

 

2. Rozbor hospodaření do 31.10.2011.

 

            RM návrh projednala usnesením č. 693 dne 01.11.2011.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o plnění rozpočtu města k 31.10.2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           1 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

3. Zápis z Finančního výboru ze dne 05.10.2011.

            RM zápis projednala dne 01.11.2011 usnesením č. 694.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru ze dne 05.10.2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

4. Zpráva o prověření možnosti výstavby domova pro seniory na pozemcích p.č. 2474, 2480, 2453/1, vše k.ú. Lysá n. L.

 

RM zprávu projednala dne 01.11.2011 usnesením č. 695.

 

Pan Ing. Gregor uvedl, že je rád, že tento materiál dostali, situaci prověřoval i on, konzultoval možnost výstavby s architektem, prověřili celkem 8 lokalit a závěr pana architekta je totožný s předloženým materiálem, uvedené pozemky skutečně pro tuto stavbu nejsou vhodné. Výstavba domova pro seniory v tomto místě je nereálná.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o prověření pozemků p.č. 2474, 2480, 2453/1, k.ú. Lysá n. L., na výstavbu nového domova pro seniory.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

5. Informativní zpráva o výkonu státní správy v oblasti povolování hazardních her ve městě.

 

            Materiál projednán společně s bodem II/1.

 

 

6. Informativní zpráva o ovzduší v ORP Lysá nad Labem v r. 2010.

 

 

Materiál projednán společně s bodem II/2.

 

7. Informativní zpráva o projednání a vyhodnocení zprávy Kontrolního výboru o účelnosti vynakládaných prostředků v oblasti péče o městskou zeleň.

 

            RM zprávu KV projednala usnesením č. 671 dne 18.10.2011, usnesením dne 07.09.2011  č. V/7 ZM uložilo RM projednat a vyhodnotit výše uvedenou zprávu a závěry předložit ZM.

 

            Pan Mgr. Fajmon se dotázal, kdy bude ZM předložen plán údržby zeleně. Pan starosta odpověděl, že materiál se připravuje na příští zasedání ZM.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí vyjádření RM ke kontrolní zprávě Kontrolního výboru o účelnosti vynakládaných prostředků v oblasti péče o městskou zeleň.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

8. Zápis z osadního výboru Byšičky.

 

            Zápis projednán jako bod II/3.

 

9. Zápis z Kontrolního výboru ze dne 12.10.2011.

 

            RM projednala zápis z Kontrolního výboru ze dne 12.10.2011 usnesením č. 698 dne 01.11.2011.

 

Pan Sedláček zásadně nesouhlasil s usnesením RM, zejména s bodem, kde je uvedeno, že na základě intervence některých členů KV pojišťovna přehodnotila své stanovisko a vyplatila odškodné. Uvedl, že požaduje písemnou omluvu s tím, že chce, aby bylo jmenovitě uvedeno, kdo z členů KV měl údajně intervenovat. Pan starosta uvedl, že se dotazoval na pojišťovně telefonicky na důvod přehodnocení jejich stanovisko a byla mu sdělena tato informace přímo likvidátorem pojišťovny panem Cembelínem. Pan Sedláček uvedl, že toto tvrzení musí pan starosta nejdřív prokázat, chápe to jako osobní napadení členů kontrolního výboru. Dále uvedl, že ve zprávě z 08.06.2011 je uvedeno, že KV má omezené pravomoci, může dávat pouze doporučení, konstatovat zjištěné skutečnosti a případně uvést svůj názor, ale nemůže nikomu nic ukládat. Trvá na revokaci usnesení RM a omluvě. Pan starosta ke zprávě dodal, že je v ní uvedeno, že KV mu zaslala žádost o vyjádření k uvedenému případu, ale on žádnou takovou písemnost nedostal. Pan Ing. Gregor uvedl, že žádost o vyjádření dal na podatelnu společně se zprávou KV a má ji tedy v materiálech pí Šťastná, vedoucí odboru vnitřních věcí. Paní Šťastná uvedla, že všechny materiály předané p. Ing. Gregorem jsou součástí informativní zprávy, žádná žádost adresovaná panu starostovi ale nebyla součástí předaného materiálu. Pan Ing. Gregor trval na tom, že dopis předal na podatelně úřadu. Pan starosta se dále dotázal, proč, když KV dělal šetření na místě, kde mělo ke zranění dojít, nepřizval zástupce odboru SMI. Dále dodal, že si zjistil meteorologickou situaci v daný den a plán údržby a zjistil, že dne 14.12.2010 po celý den mírně sněžilo, v plánu údržby je uvedeno, že v případě soustavného sněžení se úklid provádí průběžně. Pan Ing. Gregor uvedl, že další zjišťování nebylo třeba. Pan starosta nesouhlasil, trval na tom, že bylo třeba zjistit všechny podstatné okolnosti, protože se zkoumá míra zavinění. Uvedl, že dle jeho názoru nedošlo ze strany města k žádnému porušení. Obdobným případem se zabýval rovněž Ústavní soud, který dospěl k závěru, že není právní nárok na výplatu odškodného. Pan Ing. Gregor uvedl, že judikát se týkal jednoho konkrétního případu, nelze ho plošně vztáhnout na všechny ostatní případy. Pan starosta uvedl, že platí obecné pravidlo, že soud je vázán právním názorem vyšší instance, judikát Ústavního soudu musí být respektován. Dodal, že město má dle pojistné smlouvy spoluúčast na výplatách odškodného, takže část byla hrazena i z rozpočtu města a počet pojistných událostí má vliv na výši pojistného v dalším období, to vše se rovněž musí brát v úvahu. Zopakoval, že nárok na výplatu pojistného nevznikl. Pan Sedláček zopakoval, že poškozená byla upozorněna na to, že KV má jen omezené pravomoci, a že KV jen sepsal to, co zjistil. Dále společně s p. Ing. Gregorem trvali na tom, že žádost o vyjádření panu starostovi zaslali. Pan starosta požádal o prokázání této skutečnosti např. předložením kopie potvrzené podatelnou úřadu. Pan Sedláček ke zprávě dále podotkl, že dne 08.06.2011 pí Havlíková zaslala dopis KV, který byl otevřen někým na úřadě a doplnil, že na obálce byly napsány poznámky rukou pana starosty. Pan starosta uvedl, že písemnosti určené městu, resp. městskému úřadu, má oprávnění otevřít.  Pan Sedláček závěrem diskuse zopakoval, že trvá na své žádosti, požaduje revokaci usnesení RM týkajícího se této události a omluvu, se stejným požadavkem se připojil rovněž p. Ing. Gregor.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru ze dne 12.10.2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

10. Informativní zpráva o zakázce „Provozování letního a zimního kina v Lysé nad Labem".

 

       RM zprávu dne 01.11.2011 projednala usnesením č. 701.

 

 

 

Pan Bc. Eliška se dotázal členů RM, proč byly upřednostněny při tomto výběrovém řízení finance (výše nájemného) před kvalitou nabízené kultury. Pan starosta odpověděl, že důvodem je vždy rozpočet, snižování nákladů na provoz. Pan Bc. Eliška konstatoval, že se tedy snížily náklady, ale tím klesly i možnosti dělat něco navíc pro občany. Dotázal se, proč byla hodnota zakázky stanovena na 1,6 mil. Kč. Pan starosta vysvětlil, že byl požadavek na to, aby smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, a hodnota takové veřejné zakázky se počítá na 4 roky, proto taková částka. Pan Bc. Eliška dále uvedl, že řízení nebylo vedeno v souladu se směrnicí (v komisi nebyl odborník), toto stanovisko mu bylo potvrzeno i na protikorupční lince. Pan starosta tento názor nesdílel, řízení bylo v souladu se všemi požadavky. Pan Bc. Eliška uvedl, že se osobně nedomnívá, že by někdo z členů RM měl nějaký hluboký vztah ke kultuře, proč tedy nevyužili možnost do hodnotící komise nominovat někoho např. z kulturní komise. Pan starosta odpověděl, že RM standardně rozhoduje v těchto věcech, i v tomto případě považovali za vhodné zachovat ustálený postup. Pan Bc. Eliška konstatoval, že RM doporučila přijmout jedinou nabídku, proč nezvážili i možnost řízení vyhlásit opakovaně. Pan starosta uvedl, že nabídka vyhověla zákonným požadavkům. Pan Bc. Eliška dále upozornil na to, že se seznámil s nabídkou p. Fuchse a zjistil, že žádal o menší příspěvek, než jaký pak měl v ekonomické rozvaze. pan starosta vysvětlil že druhá částka byla uvedena včetně DPH. Paní Jursíková upozornila, že město DPH neplatí. Pan Bc. Eliška dále uvedl, že p. Fuchs ve svých materiálech uváděl detailní rozvahu investic přesto, že se nikdy v kině nebyl, rovněž se dle zjištění p. Bc. Elišky neinformoval ani na odboru SMI, ani na odboru ŠK. Dotázal se, od koho tedy mohl mít takové informace, současná provozovatelka je neposkytla, ani ho nezná, pak tedy jedině od člena RM. Pokud tomu tak je, pak dotyčný člen, dle názoru p. Bc. Elišky, porušil ustanovení o podjatosti, které před hodnocením zakázky podepisují. Pan starosta se dotázal, jak by mohli členové RM vědět, jestli se uchazeč byl nebo nebyl podívat v kině, to je pouze domněnka p. Bc. Eliška. Dále pan Bc. Eliška upozornil, že v materiálech p. Fuchse je investiční rozvaha vložena do textu naprosto rozdílným fontem písma, to budí dojem, že pouze překopírována z jiného materiálu, jde rovněž o náhodu? Dodal, že se všeobecně ví, že mezi některými členy RM a současnou provozovatelkou kina panuje dlouhodobá averze. Pan starosta nesouhlasil s tímto tvrzením osobně nemá vůči provozovatelce averzi, má pouze jiný názor na to, co by v kině mělo být. Pan Bc. Eliška pokračoval, uvedl, že členové RM nemají morální právo být v komisi, dále uvedl, že jako zástupci Kulturně! iniciovali změnu smlouvy na dobu neurčitou, ale nyní byl vybrán uchazeč, se kterým nemá město zkušenosti, nedomnívají se, že taková smlouva v této situaci je vhodná. Dotázal se, jaké má RM na p. Fuchse reference. Ví, že p. Fuchs provozoval klub Ponorka, který má ovšem mezi muzikanty určitou ‚pověst‘. Pan starosta konstatoval, že přišly dvě nabídky, jedna nevyhověla požadavkům, to ji přesto měli vybrat a porušit zákon? Pan Bc. Eliška uvedl, že RM měla vypsat zakázku znovu. Pan starosta se dotázal, proč zástupci Kulturně! třeba nepomohli uchazečce, kterou preferují, s přípravou materiálů k výběrovému řízení. Pan Bc. Eliška k nabídce p. Fuchse uvedl, že nedal dostatečnou záruku. Pan starosta uvedl, že v případě, že město nebude spokojeno s provozovatelem kina, lze smlouvu vypovědět třeba už za 6 měsíců, to při stávajících podmínkách nešlo. Pan Bc. Eliška konstatoval, že ačkoli bylo vypsání zakázky mediálně zviditelněno, přišly pouze dvě nabídky, to vypovídá o tom, jaký je to „vejvar". Dodal, že město zrušilo místo kulturní referentky, její agendu převedlo na MěK, která ale tuto práci absolutně nestíhá. V letošním roce se konal pouze koncert Radůzy, a to ještě na intervenci pana tajemníka. Nyní RM předala hlavní kulturní subjekt ve městě někomu, koho vůbec nezná, ani si o něm, naprosto nestandardně, vůbec nezjišťovala další reference. Když se řešilo veřejné osvětlení, pan starosta se jel podívat jinam, zjišťoval různé možnosti, ale na kině mu nezáleží. Pan Horvát uvedl, že se domnívá, že podobné napadání je zbytečné, proběhlo řádné výběrové řízení a bylo zjištěno, že jedna nabídka neodpovídá požadavkům. Pokud měli takový zájem, aby právě tato uchazečka u řízení uspěla, proč jí nepomohli s přípravou podkladů. Pan Mgr. Minařík se dotázal, jak p. Bc. Eliška může dopředu vědět, že pan Fuchs nebude kino provozovat dobře. Pan Bc. Eliška se dotázal, jestli jsou investice, se kterými p. Fuchs počítá, už schváleny. Pan starosta odpověděl, že rozpočet neprojednávala ještě ani RM, poté bude pracovní setkání ZM k rozpočtu a pak se bude projednávat na zasedání ZM, o rozpočtu rozhodují všichni členové ZM. Pan Bc. Eliška se dotázal, jestli budou mít k dispozici smlouvu na provoz kina, např. při jednání o pořádání festivalu Kefír ji k nahlédnutí neměli. Pan starosta ho ujistil, že smlouvu dostanou. Pan Kopecký, z řad přítomných občanů, požádal, aby se celá věc kolem kina, včetně uzavření smlouvy s p. Fuchsem pozdržela, kolem řízení je spousta nejasností a na průběh řízení je podáno trestní oznámení. Dále uvedl, že nechápe proč by L. Jursíková měla dávat reference, když 4 roky pro město kino provozovala, to jsou snad dostatečné reference. Reference, které p. Fuchsovi potvrdil p. Medonos, nejsou pravdivé. Dodal, že dle jeho informací p. Medonos toto připravoval s p. starostou, k osobě p. Medonose dodal, že se jedná o pracovníka, který byl zaměstnán v kině v Brandýse n. L., ale byl vyhozen, protože nebyl schopen kulturní akce pořádat. Dále uvedl, že není pravda, že by L. Jursíková nedala čestné prohlášení, to bylo součástí nabídky. K chybějící pojistné smlouvě uvedl, že ta se uzavírá, až když má provozovatel smlouvu.  Pan starosta trval na tom, že nabídka neobsahovala všechny požadované dokumenty. Dále pan Kopecký uváděl, že se p. starostovi hodilo cokoli, aby měl důvod L. Jursíkovou nevybrat. Dodal, že v kině se byl podívat p. Mgr. Fajmon a p. Mgr. Kopecký, byli obeznámení s tím, co je v kině třeba udělat, přesně tyto informace se pak objevily v záměru p. Fuchse. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že v kině byl asi v červnu, šel tam jako zastupitel, protože se jedná o městský majetek a dodal, že p. Fuchse nezná. Pan Kopecký zopakoval, že řízení bylo v rozporu se zákonem, mělo by se prošetřit a uzavření smlouvy pozdržet. Podle jeho informací vše dohodli pan starosta s pp Fuchsem a Medonosem.  Pan starosta znovu zopakoval, že p. Medonose nezná a s p. Fuchsem se viděli u výběrového řízení. Je pravda, že se pan Medonos dotazoval, zda je zakázka vypsána a je pravda, že tuto informaci mu pan starosta dal. V takovém jednání ovšem nespatřuje žádné pochybení, neboť stejná informace byla dostupná zároveň na úřední desce a webových stránkách města. Paní Chloupková se nejdříve omluvila za pozdní ověření zápisu z jednání RM, k projednávané věci uvedla, že chtěla, aby zakázka byla vyhlášena znovu. K vedení řízení dodala, že bylo naprosto v souladu se zákonnými podmínkami, otevírání obálek byli přítomni oba uchazeči, řízení vedl p. Bárta, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Podle jejího názoru bylo vše v naprostém pořádku. Domnívá se ale, že od posledních voleb leží kino některým lidem v žaludku. Pan Mgr. Kopecký uvedl, že p. Medonose nezná vůbec, s p. Fuchsem se viděl až na výběrovém řízení. Pan Ing. Gregor konstatoval, že je z této diskuse nešťastný, vůbec k ní nemělo dojít. Dodal, že se domnívá, že pokud pí Jursíková už smlouvu měla a kino provozovala, musela kvalifikační předpoklady splňovat i předtím. Pan starosta uvedl, že to je nedorozumění, byly stanoveny požadavky, které musely splnit všechny případné nabídky, a jedna nabídka nebyla úplná, naprosto stejně se hodnotí všechny zakázky. Pan Ing. Gregor dále řekl, že pí Jursíková žádala o příspěvek 700 tis. Kč, p. Fuchs jen 640 tis. Kč, kde je záruka, že bude dělat také výborné akce. Podle jeho názoru došlo k manipulacím, doporučil zakázku zrušit a vyhlásit znovu. Pan Ing. Černohorský uvedl, že základní problém je v tom, výběrko nebylo vypsáno pro kulturu, kritéria byla stanovena špatně. Pan starosta konstatoval, že zakázka byla vypsána v září, zveřejněna po dobu 6 týdnů, ale až dosud nikdo nic nepřipomínkoval, proč? Pan Ing. Černohorský uvedl, že je to, jak už říkala pí Chloupková, spíš politický problém, p. starosta je proti kinu zaujatý. Pan starosta požádal o přímou odpověď, jestli uchazeč splnil podmínky. Pan Ing. Černohorský uvedl, že to je diskutabilní. Pan starosta vyjmenoval vady nabídky, chyběly reference pojistná smlouva, kvalifikační předpoklady, dodal, že to je amatérismus, který se někteří zastupitelé snaží obhajovat. V tomto případě nepřichází v úvahu nic jiného, než konstatovat, že nabídka nesplnila požadavky. Pan Kopecký, z řad občanů, požádal, aby byla zveřejněna nabídka p. Fuchse a dodal, pokud ví, byla p. Fuchsovi přislíbena digitalizace kina. Pan starosta uvedl, že takovou informaci nikdy nikomu nedal. Paní Jursíková potvrdila, že se o digitalizaci kina mluvilo i v ZUŠ. Pan Kopecký řekl, že v tom případě to mělo být uvedeno při zveřejnění zakázky, záměr byl vypsán tak, že se předpokládalo, že se na něj nikdo nepřihlásí. Rozpor spatřoval i v tom, že se dosud říkalo, že nelze uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, ale nyní to najednou jde. Pan Mgr. Fajmon připomněl, že smlouva na dobu určitou byla uzavírána v době, kdy vlastníkem kina byl Sokol, a ne město, nyní vlastník vyhověl opakovaným požadavkům a v podmínkách změnil smlouvu tak, že bude uzavřena na dobu neurčitou. Chtěl podpořit investice do kina, ale musí se vzít v úvahu reálná situace, kdy na další investice nejsou peníze. K výběrovému řízení konstatoval, že řádně proběhlo a je vybrán provozovatel. Nikdy není jistota, zda vybraný provozovatel bude vyhovovat požadavkům města, před 4 roky vyhrála pí Jursíková a přesto, že ji neznali, smlouvu s ní uzavřeli. Vždy je třeba podstoupit určitou míru rizika. Konstatoval rovněž, že samozřejmě mají právo zakázku napadnout, tak ať to udělají. Pan Ing. Černohorský podotkl, že p. Fuchs garantuje 1 koncert měsíčně, ale živnost potřebnou k provozování si zařídil teprve před měsícem. Pan Horvát se dotázal, kam tím směřuje, chce ZM přesvědčit, že došlo k pochybení? Pan Bc. Eliška zopakoval, že by se měla zakázka vypsat znovu, zákon to umožňuje. Pan starosta řekl, že zakázka byla v souladu s platnými předpisy, problém je pouze v tom, že výsledek nepřinesl někomu kýžený výsledek. Paní Chloupková konstatovala, že všichni měli očekávat tuto debatu, o kině se diskutuje už dlouho. Dodala, že řízení proběhlo naprosto v souladu se zákonem tak, jak uvedl pan starosta, ale nic nebrání tomu zakázku znovu zveřejnit.  Pan starosta shrnul, že z diskuse nabyl dojmu, že pokud by byla vybrána nabídka pí Jursíkové, i proti pravidlům, žádná diskuse by nebyla. Pan Ing. Gregor navrhl hlasovat o zrušení zakázky s tím, že bude RM uloženo vypsat zakázku znovu. Pan starosta odpověděl, že v tomto případě se jedná o výlučnou pravomoc RM. V tom případě p. Ing. Gregor alespoň ZM navrhl hlasovat o usnesení v tomto znění - ZM doporučuje RM zvážit, s ohledem na všechny okolnosti, zakázku zrušit a vypsat záměr opakovaně.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM doporučuje RM zvážit, s ohledem na všechny okolnosti, zakázku zrušit a vypsat záměr opakovaně.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   6 hlasů

                                                           proti:                 7 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh nebyl přijat.                                                               

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

Pan Bc. Eliška závěrem diskuse poděkoval pí Jursíkové za dosavadní činnost pro město, k čemuž se připojila i pí Chloupková.

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Provozování letního a zimního kina v Lysé nad Labem".

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 10 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           3 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

omluven

 

 

 

 

VII. Diskuse

 

pí Chloupková            - od vedoucí odboru ŠK, pí PaedDr. Bodnárové se dozvěděla, že TK Slovan žádá o finanční podporu z rozpočtu města na stavbu protihlukové stěny, dle hrubého rozpočtu budou náklady na tuto stavbu cca 950 tis. Kč, dodala, že oddíl musí zajistit opravu střechy a musí řešit zavlažování, na další investice nemají peníze, proto žádost podpořila,

p. Mgr. Minařík          - dotaz, jestli cena 950 tis. Kč je konečná,

pí Chloupková            - cena je bez DPH,

p. Ing. Gregor             - do 15.12. je možné podávat žádosti o dotace na Stč. kraj, dotázal se, jaké žádosti byly podány,

p. starosta                   - pokud ví, žádost podávali hasiči,

pí Chloupková            - dodala, že o dotaci žádal i veslařský klub, k rozdělování dotací dodala, že na každý okres je vyčleněna určitá suma a žádosti o velké částky nejspíš nemají šanci, není dost peněz,

p. Ing. Gregor             - nabídl podporu žadatelům,

p. starosta                   - poděkoval p. Ing. Gregorovi za zprávu k územnímu plánu (e-mail),

p. Bc. Eliška               - dotaz, proč je vypsáno výběrové řízení na získání úvěru,

p. starosta                   - zakázka vypsána na doporučení FV, vzhledem k tomu, že některé investice jsou hrazeny z dotací a může dojít k tomu, že dotace nebude ještě na účtu města, proto se prověří možnosti a podmínky získání úvěru, aby pro případ nutnosti byla vytvořena určitá rezerva,

p. Mgr. Fajmon           - dotaz na postup stavby na náměstí, na uzavření ul. Komenského a termín dokončení a předání MŠ,

pí Javorčíková             - na náměstí se dláždí komunikace, pak se chodci převedou na komunikaci, uzavře se chodník a provede se izolace školy, poté se dokončí chodníky,

- ul. Komenského bude zavřená cca 2-3 týdny kvůli přepojení přípojek, pak znovu společně s ul. Zámeckou,

- v MŠ se dělají vnitřní omítky, předpokládaný termín předání se nestihne, proběhlo jednání na ROP o udělení souhlas s posunutím termínu, výstavba bude ukončena v lednu, v březnu se dokončí sadové úpravy, k 31.03. by mělo být vše hotovo,

p. Kopecký, z pléna    - dotaz, jak je vymezena zakázka malého rozsahu,

p. starosta                   - u služeb je limit 2 mil. Kč, u stavebních prací 6 mil. Kč, hodnota zakázky se počítá bez DPH,

p. Ing. Osvald             - poděkoval za velmi pěkný koncert v kostele pořádaný ke státnímu svátku, ale bohužel byla akce zneužita na vyhlášení vítěze soutěže nějakého sdružení (květinová výzdoba), to by se nemělo spojovat,

pí Chloupková            - stejná připomínka zazněla i na jednání RM 01.11.2011.

 

V. Interpelace

 

            Práva interpelace nikdo nevyužil.

 

Rekapitulaci usnesení z jednání ZM přednesla pí Chloupková M.

 

U s n e s e n í    ze  7.  jednání  ZM dne 23.11.2011

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                        p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                                           p. Kolman Josef                                                       

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:        p. Mgr. Fajmon Hynek

                                                           p. Ing. Černohorský Ondřej

                                                           pí Chloupková Marcela

 

 

II.   s c h v a l u j e

1.    a) Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 6/2011, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města Lysá nad Labem.

       b) Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 7/2011, o určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Lysá nad Labem.

       Obě vyhlášky budou upraveny tak, že bude doplněna povolená doba provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení v době od 12.00 hod. do 24.00 hod. a úplný zákaz provozu v době státních svátků, ostatních svátků a o nedělích.

2.  Uzavření  smlouvy o zřízení  věcného  břemene č. IE-12-6001823/10 s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 1479/5 a PK 1479/5, k.ú. Lysá n. L. Cena za věcné břemeno je 11.880,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

3.    Uzavření smluv o zřízení věcného břemene č. IV-12-6500743/001, s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 3623/2, 3623/3, 3623/4, 3623/10, 3623/11, 3623/12, 3623/13, 3623/14, 3623/15, 633/29, 633/28, 633/8 a 633/11, k. ú. Lysá n. L., za cenu 4.500,- Kč a č. IE-12-6500277/001, na pozemky p.č. 810/4, 632/10, 630/1, 3483/3 a 3451/66, k.ú. Lysá n. L., za cenu 7.000,- Kč. Ceny budou navýšeny o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

4.    Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000711/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3451/11, 338, 3707, 3451/13, 3451/52, 3451/51 a 344/3, k.ú. Lysá n. L. Cena za věcné břemeno je 10.000,- Kč plus DPH. Investor dále uhradí kolek pro vklad do KN.

5.    Uzavření smlouvy o zřízení  věcného  břemene č. IE-12-6002887/006 s ČEZ Distribuce, a. s., na  obecní  pozemky  p.č. 619/16 a 621/2, k.ú. Lysá n. L. Cena za věcné břemeno je 28.600,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

6.    Prodej obecního pozemku p.č. 3553/5 o výměře 25 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n. L., panu J. Cicu, Sojovická 319, Lysá n. L., za částku 1.800,- Kč/m2. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek pro návrh na vklad do KN.

7.    Prodeje částí z obecního pozemku p.č. 430, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Litol, dle nového geometrického plánu číslo 704-272/2011, ze dne 14.10.2011, za částku 360,- Kč/m2 s tím, že zájemci uhradí rovněž nájemné za uvedené pozemky zpětně za tři roky, těmto zájemcům:

       p.p.č. 430/2 o vým. 4 m2 - paní Ing. Dagmar Šolcové, Kukelská 919/2, 198 00 Hloubětín,

       p.p.č. 430/3 o vým. 11 m2 - paní Jitce Zemanové, Děčín XXVII - Březiny 42, 405 02,

       p.p.č. 430/4 o vým. 27 m2 - panu Jiřímu Bekovi, Kaštanová 1485, 250 01 Brandýs n. L.,

       p.p.č. 430/5 o vým. 24 m2 - panu Josefu Tikovskému, Milánská 457, 109 00 Praha Horní Měcholupy,

       p.p.č. 430/6 o vým. 3 m2 - paní Janě Hofmanové, Zahradní 976/7, 289 22 Lysá n. L.

       Všichni nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, kolek na vklad do KN a podíl na vyhotoveném geometrickém plánu.      

8.    Uzavření mandátní smlouvy na dopravní obslužnost pro rok 2012 s mandatářem Městem Městec Králové za předpokladu, že pro úhradu příspěvku na rok 2012 bude použit přebytek z příspěvků z minulých let.

9.    a) přesun finančních prostředků na úhradu výstavby hlavního vodovodního řadu v ulici Družstevní takto:

Výdaje

rozpočet

úprava

rozdíl

Projektová dokumentace

1.350

930

-  420

Výstavba vodovodu v ul. Družstevní

       0

420

+ 420

       b) přijetí finančního daru na výstavbu vodovodního řadu v ulici Družstevní od pana Jiřího Hájka, pana Michala Rudolfa a pana Petra Machuldy v celkové výši 75 tis. Kč.

10.  a) úpravu rozpočtu na rok 2011,

       b) aby vedoucí finančního odboru provedla úpravu rozpočtu v příjmové a výdajové části, týkající se poskytnutých dotací, a úpravu ve výdajové části rozpočtu tak, aby nedošlo k překročení rozpočtovaných položek v období od posledního zastupitelstva do 31.12.2011 s podmínkou, že na nejbližším příštím jednání ZM v roce 2012 bude provedená úprava následně předložena ke schválení.

 

III.  b e r e   n a   v ě d o m í

  • 1. Informativní zprávu o výkonu státní správy voblasti povolování hazardních her ve městě.
  • 2. Informativní zprávu o ovzduší vORP Lysá nad Labem vroce 2010.
  • 3. Zápis zjednání Osadního výboru vByšičkách dne 28.09.2011.
  • 4. Zápis zKomise regenerace MPZ ze dne 17.10.2011.
5.    Informativní zprávu o plnění rozpočtu města k 31.10.2011.

6.    Zápis z finančního výboru ze dne 05.10.2011.

7.    Informativní zprávu o prověření pozemků p.č. 2474, 2480, 2453/1, k.ú. Lysá n. L., na výstavbu nového domova pro seniory.         

8.    Vyjádření RM ke kontrolní zprávě Kontrolního výboru o účelnosti vynakládaných prostředků v oblasti péče o městskou zeleň.

9.    Zápis z Kontrolního výboru ze dne 12.10.2011.

10.  Zprávu o posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Provozování letního a zimního kina v Lysé nad Labem".

 

IV. u k l á d á

1.    a) RM objednat zpracování rozptylové studie, která definuje stupeň znečištění ovzduší v jednotlivých částech města, významné zdroje znečištění a faktory, které lokaci znečištění ovlivňují,

       b) RM vytvořit novou položku v rozpočtu města na pořízení rozptylové studie do maximální výše 100 tis. Kč.

2.    Starostovi města, aby s usneseními, která se týkají zpracování Územního plánu města Lysá nad Labem s ohledem na kvalitu ovzduší v Lysé nad Labem, seznámil zpracovatele plánu.

3.    RM zpracovat návrh změny obecné závazné vyhlášky o místních poplatcích a návrh dohody o kompenzacích za případné prominutí nebo snížení poplatku ze vstupného Výstavišti Lysá nad Labem, spol. s r. o.

4.    RM opakovaně zveřejnit záměr na prodej obecního pozemku v Drážkách (stavební parcely), kterou tvoří p.p.č. 833/15 o vým. 734 m2 a dle GP č. 2481-46/2011, ze dne 30.06.2011, nově označená jako p.p.č. 833/6 o vým. 779 m2, celkem 1.513 m2, k.ú. Lysá n. L.

4.    Starostovi města:

       a) vypracovat společně s právníkem města analýzu dosavadního plnění smlouvy o výstavbě v areálu Slunéčkovy zahrady a Fruty včetně proběhlých finančních transakcí a možností dalšího postupu města v situaci, kdy developer nemá dostatek prostředků k pokračování ve výstavbě,

       b) projednat s developerem do 31.12.2011 možnosti dalšího uspořádání smluvních vztahů včetně možnosti ukončení smlouvy a vzájemného vypořádání závazků.

5.    RM projednat analýzu plnění smlouvy s developerem a výsledky jednání společně s návrhem na další postup města předložit ZM na první zasedání města v lednu 2012.

 

V. p o ž a d u j e

       Aby se závěry rozptylové studie staly pro zpracovatele Územního plánu města Lysá nad Labem závazným podkladem pro posouzení stavu řešeného území.

 

VI. o d k l á d á

1.    Projednání žádosti Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o., o prominutí nebo snížení poplatku ze vstupného.

2.    Projednání prodej obecního pozemku v Drážkách (stavební parcely), kterou tvoří p.p.č. 833/15 o vým. 734 m2 a dle GP č. 2481-46/2011, ze dne 30.06.2011, nově označená jako p.p.č. 833/6 o vým. 779 m2, celkem 1.513 m2, k.ú. Lysá n. L.

 

VII. d o p o r u č u j e

       RM provést novelizaci směrnice č. 2/2008, o zveřejnění a zpracování veřejných zakázek malého rozsahu, dle návrhu p. Bc. Elišky.

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 22.45 hod. ukončil.

 

 

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 30.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

.........................................                                                     .......................................................

p. Mgr. Minařík Jaroslav                                                       p. Kolman Josef

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ........................................................

                                                                                              starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.