+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze  4.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 29.06.2011 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                       

Přítomni:                      p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

                                   p. Ing. Černohorský Ondřej

                                   p. Kolman Josef

                                   p. Houštecký Václav

                                   p. Mgr. Kořista Jan

                                   p. Bc. Eliška Petr

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek                                 

                                   p. Ing. Osvald Zdeněk

                                   pí Hamplová Petra                

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Houštecký V. a p. Ing. Černohorský O. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Mgr. Minařík J. a p. Bc. Eliška P.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se: 0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.           pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.                          pro

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                     zdržel se

                                   zdržel se: 2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.          pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.                        pro

 

 

Zápis ze zasedání ZM dne 18.05.2011 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k  zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl připomínky k zápisu, konstatoval pan starosta, že považuje zápis za ověřený. Pan starosta dále informoval o námitce p. Bc. Elišky k zápisu ze zasedání ZM dne 27.04.2011, uvedl, že námitka byla ověřena podle audiozáznamu a přepis části záznamu byl zaslán zastupitelům na vědomí s tím, že o námitce rozhodne ZM na dnešním zasedání.

           

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM konstatuje, že zápis ze zasedání ZM dne 27.04.2011 bude doplněn ve smyslu námitky p. Bc. Elišky P.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:  0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.           pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.                         pro

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Ve zprávě pan tajemník rovněž uvedl, že na minulém zasedání ZM obdrželi zastupitelé kopii odpovědí p. starosty a pí místostarostky a stanovisko p. Ing. Gregora ze dne 15.05.2011 k podaným interpelacím s tím, že na dnešním zasedání zaujmou k věci členové zastupitelstva konečné stanovisko. Závěrem pan tajemník seznámil přítomné s chystanými změnami, které budou mít dopad na sociální odbor. V souvislosti se změnou zákona budou některé agendy a část zaměstnanců sociálního odboru delimitovány pod úřad práce. Konkrétní informace zatím nejsou k dispozici, o věci se stále vedou jednání, poslední informací je, že zaměstnanci budou převedeni pod nového zaměstnavatele, ale fyzicky budou sídlit stále zde na úřadě, úřad práce bude platit za pronájem části budovy. Podrobnosti by měly být řešeny v průběhu července až září, mělo by být projednáno konkrétní rozdělení kompetencí i zaměstnanců. Nový systém by měl fungovat od ledna příštího roku. Pozitivní je, že se nenaplní původní obavy, tj. že by někteří ze zaměstnanců úřadu mohli přijít o práci, naopak je předpoklad, že odborníků v této oblasti bude spíše nedostatek.    

           

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM konstatuje, že odpověď na interpelace p. Ing. Gregora P. je dostačující.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:          pro:      10 hlasů          p. Bc. Eliška P.                     zdržel se

                                   zdržel se:  3 hlasy          p. Ing. Černohorský O.          zdržel se

                                   proti:     2 hlasy          p. Ing. Gregor P.                     proti

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.                         proti

 

 

          Pan starosta navrhl schválit program jednání s tím, že bude rozšířen o návrh na výkup pozemků ve Skupově ul., návrh na zajištění alternativní trasy silničního spojení mezi Lysou n . L. a Litolí a z programu jednání bude na doporučení JUDr. Drábka stažen bod č. 7, odstoupení od plánovací smlouvy se společností REALIS, spol. s r. o., s ohledem na nutnost prověření některých údajů. K návrhu na vyhlášení výběrového řízení na provozovatele kina pro rok 2012 pan starosta uvedl, že toto je v kompetenci RM, proto by bod do programu nezařazoval. Po kratší diskusi bylo navrženo hlasovat o programu včetně změn navržených panem starostou a poté o zařazení návrhu na vyhlášení výběrového řízení samostatně. Následně bude hlasováno o konečné podobě programu.

           

            Pan starosta nechal o programu upraveném dle jeho návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:  2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.            pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                  zdržel se

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.                     zdržel se

 

           

 

            Pan starosta nechal hlasovat o zařazení návrhu na vyhlášení výběrového řízení na provozovatele kina pro rok 2012.

Výsledek hlasování:        pro:        3 hlasy          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:  3 hlasy          p. Ing. Černohorský O.          pro

                                   proti:     9 hlasů          p. Ing. Gregor P.                  zdržel se

            Návrh nebyl přijat.                             p. Sedláček T.                      zdržel se

 

            Pan starosta nechal o upraveném programu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      10 hlasů          p. Bc. Eliška P.                     zdržel se

                                   zdržel se:   4 hlasy          p. Ing. Černohorský O.        zdržel se

                                   proti:     1 hlas             p. Ing. Gregor P.                   proti

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.                        zdržel se

 

            Paní Chloupková požádala za oba zástupce ČSSD, aby počínaje dnešním jednáním byli vždy u všech hlasování uváděni jmenovitě, k tomuto požadavku se připojil rovněž p. Ing. Osvald.

 

II. Návrhy ke schválení

 

1.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky p.č. 3746  a 3760, k.ú. Lysá n. L., výstavba směr Milovice.

 

                        RM projednala dne 14.06.2011 usnesením č. 423 návrh na uzavření smlouvy zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3746 a 3760, k.ú. Lysá n. L.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 3746 a 3760, k.ú. Lysá n. L., za cenu 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů         

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.                               

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

                                                                                                                                                                     

2.  Uzavření darovací smlouvy se společností LINDE+WIEMANN CZ, s. r. o., na 24.200,- Kč na rozvoj partnerských vztahů mezi městy Lysá n. L. a Břeclav.

 

                        RM projednala dne 14.06.2011 a usnesením č. 432 schválila uzavření darovací smlouvy

 

            Pan Mgr. Kořista se dotázal, jestli už je rozhodnuto, na co se peníze použijí. Pan starosta odpověděl, že zatím ne, o využití se bude rozhodovat až po schválení přijetí daru, o konkrétním záměru pak podá informaci pan tajemník.

 

           

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností LINDE+WIEMANN CZ, s. r. o., se sídlem U Dráhy 1356, 289 22 Lysá nad Labem, na 24.200,- Kč na rozvoj partnerských vztahů v roce 2011 mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav,

b) ukládá panu tajemníkovi zveřejnit v Listech č. 9/2011 poděkování společnosti LINDE+WIEMANN CZ, s. r. o., za poskytnutý finanční dar.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.                               

                                                                      

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

                                                                                 

 

3. Přijetí daru, pozemku p.č. 44/54, k.ú. Litol, od pí Martiny Koberové a p. Jaroslava Bejbla.

                       

RM projednala dne 17.05.2011 usnesením č. 340 návrh na přijetí daru, pozemku p.č. 44/54, k.ú. Litol, od pí Koberové a p. Bejbla a vybudování vodovodního řadu k pozemku p.č. 44/21 a 44/53, k.ú. Litol, za předpokladu schválení nové položky do rozpočtu města roku 2011 ZM.

 

Pan Mgr. Minařík požádal o upřesnění informace, jestli nejdřív proběhne podpis darovací smlouvy a až poté vybudování vodovodu. Pan starosta odpověděl, že ano. Pan Mgr. Minařík požádal, aby bylo v tomto smyslu upraveno usnesení. Pan Bc. Eliška se dotázal, jestli je zvažována možnost vybudování kanalizace i na druhé straně podél silnice v ul. Družstevní. Pan starosta uvedl, že přečerpávací stanice je kapacitně dostačující i pro tyto budoucí parcely, ale přípojky si pak vlastníci musí nechat vybudovat na vlastní náklady.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) schvaluje vytvoření nové položky v rozpočtu města pro rok 2011 na vybudování vodovodního řadu v části ul. Družstevní ve výši 240 tis. Kč s tím, že výstavba vodovodu bude realizována po podpisu darovací smlouvy,

b) schvaluje přijetí daru - pozemku p.č. 44/54, k.ú. Litol, od vlastníků pana Jaroslava Bejbla a paní Martiny Koberové,

c) ukládá RM předložit změnu rozpočtu města pro rok 2011 v souvislosti s vybudováním vodovodního řadu v části ul. Družstevní

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.                               

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

4.  Návrh na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu kanalizace.

           

            Usnesením č. 385 RM projednala dne 31.05.2011 návrh na uzavření dodatku č. 1 k SOD č. SMI/10/85/OD ze dne 02.07.2010 na akci „MVR-1090047 - Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem".

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD č. SMI/10/85/OD ze dne 02.07.2010 na akci „MVR-1090047 - Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem" na vícepráce dle nabídky ze dne 11.05.2011 a změnových listů č. 1, 3, 4, 5 a 6, dle kterých se celková cena díla poníží o 343.508,58 Kč, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.                               

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

5.  Návrh na uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem".

 

            Usnesením č. 430 RM projednala dne 14.06.2011 zprávu o posouzení a hodnocení nabídek od hodnotící komise na veřejnou zakázku „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem" a schválila výsledné pořadí nabídek tak, jak je navrhla hodnotící komise, dále schválila uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem" se Sdružením Lysá vedoucí účastník sdružení CGM Czech, a.s., za předpokladu, že nebudou ve lhůtě k podání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky podány námitky.

 

            Pan Ing. Gregor uvedl, že se k tomuto bodu nemůže vyjádřit, protože mu v předloženém materiálu chybí příloha č. 2 a 3. Musí se tedy jen spolehnout, že komise pracovala dobře. Pan starosta odpověděl, že výběr proběhl na základě dvou kritérií, která určil poskytovatel dotace. Pan Houštecký, člen komise, doplnil, že i jednání probíhala za dozoru poskytovatele dotace. Pan Sedláček se dotázal, kdo bude zodpovídat za rozsah dodávek, když je z předloženého materiálu zřejmé, že vítězem se stalo sdružení firem. Pan starosta uvedl, že odpovědný je vedoucí účastník sdružení, tedy firma CGM Czech, a. s. Pan Sedláček se dále dotázal na reference firmy, a kde je možné nahlédnout do podkladů výběrového řízení. Podle sdělení pana starosty jsou podklady k nahlédnutí u projektového manažera, pí Javorčíkové, a reference firmy jsou obsahem dokumentace. Akce bude realizována účastníky sdružení s tím, že cca 20 - 30 % objemu prací bude řešeno formou subdodávek. Pan Mgr. Kořista se dotázal, kdo byl v hodnotící komisi. Pan starosta odpověděl, že kromě něj ještě p. Houštecký a p. Černohorský V., komise se sešla asi 5x, dvě firmy byly vyloučeny pro nesplnění kritérií, k některým nabídkám si komise vyžádala zdůvodnění nízké ceny, na základě doplněných podkladů byly vyloučeny ještě dvě firmy, z nabídek, které splnily zadaná kritéria, se poté vybírala nejvhodnější nabídka. Pan Ing. Osvald požádal o vysvětlení, co znamená rezerva. Pan starosta odpověděl, poskytovatel dotace uložil vytvořit rezervu na neočekávané události, pokud by nastaly, náklady by bylo možné čerpat právě z této rezervy, tedy z dotace. Pan Mgr. Fajmon měl připomínku k článku 6 odst. 2 smlouvy - jistoty za řádné provedení díla. Podle smlouvy je možné buď zvolit bankovní záruku, nebo složit peníze na účet objednatele. Dotázal se, zda není lepší mít na účtu peníze, než se spoléhat na bankovní záruku a pak plnění vymáhat. Pan Ing. Firman uvedl, že se v podstatě jedná o srovnatelné nástroje, ani hotové peníze nelze využít bez omezení, jistotu lze v obou případech použít až po splnění daných podmínek. Pan Sedláček k článku č. 6 bodu d) uvedl, že se mu úrok z prodlení ve výši 0,1 % zdá neetický, obvyklá výše úroku je 0,05 %, doporučil bod znovu projednat s firmou a smlouvu upravit. Pan starosta odpověděl, že návrh smlouvy byl součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení, proto se domnívá, že ustanovení smlouvy již není možné změnit, dodal, že podmínky smlouvy byly projednány a schváleny v ZM a nikdo tento bod nepřipomínkoval. Dále uvedl, že stejně tvrdé nebo tvrdší podmínky jsou ve smlouvě uplatněny vůči dodavateli. Pan Sedláček odpověděl, že jestli je to slušná firma, smlouvu opraví, domníval se, že dojednání lepších podmínek není s ničím v rozporu. Pan Ing. Firman souhlasil s připomínkou p. Sedláčka ohledně výše úrokové sazby a dodal, že finanční výbor také navrhoval do smlouvy doplnit, že prodlení v platbách způsobených vyšší mocí nebude sankcionováno, to ale ve smlouvě doplněno nebylo. Toto ustanovení navrhovali s ohledem na skutečnost, že platby z fondů (poukázání dotace), mohou přijít opožděně jako v loňském roce a do skluzu s platbou se tak můžeme dostat ne vlastní vinou. Pan starosta odpověděl, že ve smlouvě je na možné opoždění pamatováno tím, že splatnost faktur je stanovena na 90 dní. Dodal, že prověří i možnost dodatečné úpravy smlouvy.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem" se Sdružením Lysá vedoucí účastník CGM Czech, a s., IČ 49973215, Táborská 1148, 251 01 Říčany, s nabídkovou cenou 68.647.346,- Kč včetně DPH za předpokladu, že nebudou ve lhůtě k podání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky podány námitky,

b) ukládá panu starostovi prověřit možnost úpravy smlouvy - snížení penále na 0,05 % na akci „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem".

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů         

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.                               

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

6. Návrh smlouvy o dílo s ÚAPP na akci Revitalizace historického centra města Lysá n. L.RM dne 31.05.2011 projednala a usnesením č. 395 schválila uzavření smlouvy o dílo č. ZAV 09/0011 s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech na provedení záchranného archeologického výzkumu při akci „Revitalizace parku na náměstí Bedřicha Hrozného a pokládka inženýrských sítí na p.p.č. 3451/1".

 

            K bodu pan starosta doplnil, že je nutné usnesení rozšířit ještě o schválení změny rozpočtu. Pan Mgr. Fajmon k věci uvedl, že smlouvu konzultoval s primátorem města Mladá Boleslav a na základě konzultace navrhl v čl. 5 fakturace upravit znění tak, že platba bude rozložena do dvou částí, částka 4.368 tis. Kč bude uhrazena do konce roku 2011, zbytek do konce roku 2012. Dále uvedl, že ROP v jiných krajích uznávají náklady vynaložené na archeologický výzkum za dodatečné náklady, proto navrhl tuto možnost prověřit. Pan Ing. Osvald se dotázal, co je myšleno termínem „uvedená cena je konečná". Pan starosta vysvětlil, že je to maximální přípustná cena. Pan Ing. Osvald navrhl ve smlouvě formulaci upřesnit následně „Cena bude fakturována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, přičemž výše uvedená cena je maximální." Pan Ing. Osvald za TOP 09 dále informoval, že mají předběžně přislíbené jednání s náměstkyní ministra kultury ohledně probíhajícího archeologického výzkumu a nákladech na výzkum, paní náměstkyně měla osobně přijet a se situací se na místě seznámit, ale schůzku z pracovních důvodů přeložila, pokud nedoje k další změně, měla by přijet v pátek. O výsledcích jednání budou vedení města informovat, případně v pátek pana starostu navštíví. Pan Mgr. Kopecký souhlasil s úpravou usnesení ve smyslu návrhu p. Mgr. Fajmona. Pan Houštecký upozornil, že smlouva neobsahuje přebírání práce. Pan starosta uvedl, že to je možné do smlouvy doplnit s tím, že bude denně hlášen počet pracovníků. Pan Ing. Gregor dodal, že měl stejnou připomínku ke smlouvě jako p. Houštecký.   

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. ZAV 09/2011 s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech na provedení záchranného archeologického výzkumu při akci „Revitalizace parku na náměstí Bedřicha Hrozného a pokládka inženýrských sítí na p.p.č. 3451/1" dle předloženého návrhu (max. částka 6.999.520,- Kč bez DPH) s tím, že ve smlouvě bude upraven článek V - fakturace tak, že platba bude rozložena na dvě části, první část ve výši 4.368 tis. Kč bude uhrazena do konce roku 2011, druhá část do konce roku 2012. Dále v bodě IV - náklady bude upraveno znění o konečné ceně nákladů tak, že „Cena bude fakturována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, přičemž výše uvedená cena je maximální.",

b) ukládá RM předložit změnu rozpočtu města pro rok 2011 v souvislosti s náklady na archeologický výzkum.

                                                                                      Termín: 07.09.2011

c) RM jednat o možnosti uplatnění dodatečných nákladů na archeologický výzkum při akci Revitalizace parku na náměstí Bedřicha Hrozného se zástupci Středočeského kraje a zástupci Regionálního operačního programu.

                                                                                      Termín: 07.09.2011

           

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.                               

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

7. Návrh na odstoupení od plánovací smlouva se společností REALIS, spol. s r. o.

 

            Staženo z programu jednání.

 

8. Návrh nového jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem.RM dne 14.06.2011 usnesením č. 437 projednala návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta k návrhu jednacího řádu uvedl, že obdržel připomínky od p. Mgr. Fajmona a dnes ráno i připomínky dalších zastupitelů, proto navrhuje projednání a schválení jednacího řádu odložit na příští jednání ZM. Dále uvedl, že pokud má ještě někdo návrh na doplnění jednacího řádu, je možné mu ho poslat e-mailem do 15.07.2011 tak, aby bylo možné materiál zpracovat a projednat RM. Pan Ing. Gregor konstatoval, že podobný postup očekával. Pan starosta doplnil, že dnes předložený návrh bude příště předložen znovu jako jedna z možných variant. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jestli RM porovnala jednací řád se řády jiných měst. Pan starosta odpověděl, že samozřejmě ano, měli k dispozici cca 7 jednacích řádů k porovnání.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) odkládá projednání Jednacího řádu  Zastupitelstva města Lysá nad Labem na zasedání ZM dne 07.09.2011,

b) ukládá RM zpracovat varianty Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem a předložit je na příští zasedání ZM dne 07.09.2011.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů         

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.                               

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

9. Návrh na kácení dřevin v parku na nám. B. Hrozného, Lysá n. L.

   

Dne 14.06.2011 projednala RM a usnesením č. 429 schválila podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na stromy dle posudku  č. 031101 ze dne 15.03.2011.

 

            Informace ke kácení doplnil pan starosta, uvedl, že RM návrh projednala a doporučuje skácet stromy vytipované v odborném posudku. V každém případě bude nutné skácet minimálně dva stromy, které zasahují do půdorysu kostela. Výhledově bude také nutné rozhodnout se, jakým způsobem se bude park obnovovat, jestli se bude náhradní výsadba vysazovat hned, nebo se vyčká a obmění se větší část parku tak, aby se docílilo vzhledově kompaktnějšího celku. Pan Ing. Osvald uvedl, že byl odpůrcem kácení stromů v parku, ale nyní musí konstatovat, že posudek je dobře zpracovaný a s návrhem na kácení souhlasí, jedinou výhradu měl ke stromu v posudku označeném č. 3, který by se dle jeho názoru dal zachránit. Další výhradu měl k tomu, že posudek zpracovávala firma, která bude rovněž provádět kácení. Pan starosta upřesnil, že není zatím jasné, kdo bude kácet, práci pravděpodobně provede firma .A.S.A., spol. s r. o., se kterou má město smlouvu na údržbu zeleně. Pan Bc. Eliška souhlasil s námitkou p. Ing. Osvalda a dotázal se, proč má ZM, resp. on jako laik, rozhodovat, jaké stromy se budou kácet. Pan starosta odpověděl, že si ZM toto právo vyžádalo. Pan Sedláček upozornil na vykácené akáty v ul. U Nové hospody, dodnes nejsou zlikvidovány pařezy, je tam plno výmladků, je třeba ohlídat, aby to nedopadlo stejně i na náměstí. Pan starosta odpověděl, že o situaci v ul. U Nové hospody ví, věc se řeší, čeká se na ošetření. Pan Sedláček upozornil také na špatný stav stromů v ul. Jedličkova, kde jsou proschlé pajasany a větve padají do silnice. Pan starosta si problém poznamenal s tím, že stav stromů nechá prověřit. Pan Mgr. Fajmon k poznámce p. Bc. Elišky uvedl, že naopak je rád, že ZM o kácení rozhoduje a domníval se, že mu to i přísluší, protože se jedná o majetek města. Souhlasil s kácením stromů dle posudku a dodal, že o lipové dřevo by mohl být zájem, mohlo by se nabídnout k prodeji. Pan Bc. Eliška souhlasil se záměrem na prodej dřeva a doplnil, že v loňském roce byl příjem z prodeje dřeva pouze cca 3 tis. Kč, což se mu zdálo neadekvátní. Pan Mgr. Kořista se dotázal na stanovisko zástupců ŽP k plánovanému kácení. Pan Ing. Svoboda, referent odboru životního prostředí, za orgán ochrany přírody a krajiny uvedl, že sami upozorňovali na nedobrý stav stromů, s navrženým kácením souhlasí. Kácet se bude v době vegetačního klidu, u některých dřevin je možné, vzhledem k jejich stavu, pokácení i mimo tuto dobu. Pan Mgr. Kořista se dotázal, proč je snaha kácet co nejdříve. Pan starosta odpověděl, že bude nutné skácet dva stromy, které zasahují do stavby (u základů původního kostela), u zbylých není problém vyčkat do doby vegetačního klidu.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na stromy č. 3 Tillia cordata, č. 8 Tillia cordata, č. 10 Tillia cordata, č. 16 Aesculus hippocastanum a č. 17 Acer platanoides, dle závěru odborného posudku č. 031101, ze dne 15.03.2011, na zhodnocení vitality, zdravotního stavu a provozní bezpečnosti 24 ks vzrostlých stromů v parku na Nám. B. Hrozného, Lysá n. L.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů         

                                   zdržel se:           2 hlasy         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.                               

 

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Pan Ing. Svoboda doplnil k situaci v ul. U Nové hospody, že nejde o pozemek města, jedná se o pozemek bývalé vodohospodářské správy. K náhradní výsadbě se dotázal, kdy bude ve věci jednáno, případně rozhodnuto. Pan starosta odpověděl, že dnes jen upozornil, že o této věci bude třeba jednat, ale s konečným rozhodnutím se zřejmě bude muset počkat do doby, kdy bude znám konečný stav náměstí.

 

            Informace k připravovanému festivalu Kefír.

 

            Pan starosta na jednání ZM přivítal zástupce společnosti, která plánuje v zámeckém parku v Lysé n. L. uspořádat rodinný festival Kefír, p. Bajera a pí Hradcovou, kteří přišli zastupitele seznámit s připravovaným projektem. Pan Bajer uvedl, že festival chtějí pořádat v rámci projektu Kašpárek v rohlíku, jde o projekt pro děti a dospělé postavený na propojení divadla a hudby. Pořadatelem festivalu bude Kašpárek v rohlíku a společnost Ameba Production, spol. s r.o. (pořadatel festivalu Rock for People). Posláním festivalu je aktivní kultura, kreativita, hravost, neagresivita. Jde jim o vytvoření dlouhodobého projektu, tj. pokud se festival vydaří, bude to první ročník tradičního rodinného festivalu. Počet návštěvníků je limitován kapacitou parku, počet vstupenek je omezen. Jde jim o vytvoření bezpečného prostředí pro návštěvníky a zároveň i o bezpečnost památek, zejména soch, proto navrhují, v případě, že budou obavy z poškození soch, uzavření dvou hlavních cest, prostor bude navíc monitorován ochrannou službou. Paní Hradcová doplnila, že prostor je dostatečně veliký na plánovaný počet návštěvníků, akce jsou rozprostřeny po celém prostoru parku, proto nedojde ke hromadění lidí na jednom místě. Plánovány jsou i klidové zóny, např. čtení pohádek. Uvedla, že to není první velká akce, kterou chtějí pořádat, např. loni pořádali během léta sérii divadelních představení v Českém Krumlově. Pan Bajer dále doplnil, že hudba nebude hlučná, jde o festival zaměřený na mladší děti a jejich rodiče, součástí programu bude např. kuchařská show, bude se tam natáčet jeden díl pořadu „S Italem v kuchyni". Domníval se, že pořádání festivalu městu prospěje, od 10.07 začne reklamní kampaň a Lysá se dostane do povědomí široké veřejnosti. Rovněž upřesnil plánovaný počet návštěvníků, cca 5 tis. lidí denně. Předpokládají, že polovina lidí přijede vlakem, jednají s ČD o vypravení speciálního vlaku, možná se podaří dojednat parní vlak. Návštěvníci, kteří přijedou autem, budou směrováni na louku za zámeckým parkem (prostor, kde se konal ohňostroj) tak, aby co možná nejméně zatížili město. Dále uvedl, že návštěvníky budou informovat o tom, kam ještě mohou v Lysé zajít, tzn. cukrárny, restaurace, atd. S pořádáním festivalu mají zkušenosti, pořádají např. Rock for People v Hradci Králové, který navštěvuje cca 30 tis. osob, tzn., že mají zkušenosti se zajištěním provozního a hygienického zázemí bez využití místních zdrojů. Na akci tohoto typu je vždy nutné zajistit energii generátory kvůli stabilitě dodávky elektřiny. Likvidaci odpadu provedou také podobně jako v Hradci, kde odpad vozí na třídící linku a následně předají k recyklaci. Festival bude nejen rodinný, ale i ekologický, proto zajišťují i zvláštní vlak, aby omezili provoz aut. Pan Sedláček upozornil, že na zámeckém vrchu je problém se zásobováním vodou, je třeba zajistit dostatek toalet, atd. Zajímalo ho, kam zařízení umístí, cesty v parku nejsou zpevněné a je vyloučena doprava většími nákladními vozy. Pan Bajer vysvětlil, že WC plánují umístit na zpevněnou plochu do 3 „hnízd", vnitřkem areálu nebudou projíždět. Pan Sedláček uvedl, že se nezdá nejlepší umístit takovou akci do parku, vhodnější by podle jeho názoru bylo např. letiště v Milovicích nebo dostihové závodiště. Pan Bc. Eliška se dotázal, kde bude stanové městečko. Pan Bajer odpověděl, že bude na louce mimo areál parku, po skončení programu se areál vždy zavře. Pan Bc. Eliška také uvedl, že se mu kauce 50 tis. zdá neadekvátní. Pan starosta odpověděl, že ji nepovažuje za nepřiměřeně nízkou, vedle kauce bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škody, probíhají jednání s odborem školství a kultury (ŠaK) a pořadatel zohlední jejich požadavky. Zástupci organizátorů byli přizvání na jednání ZM i proto, aby bylo možné smlouvu upravit na základě připomínek a požadavků členů ZM. Pan Bc. Eliška chtěl vědět, jestli k záměru existuje stanovisko NPÚ a ŠaK. Pan starosta odpověděl, že jednání stále probíhají, na jejich základě byl dán návrh na uzavření cest kolem soch, akce se konzultuje rovněž se zámeckým zahradníkem, který park dobře zná a dokáže vytipovat riziková místa. Pan Ing. Černohorský uvedl, že idea festivalu se mu líbí, ale má obavy z možného poškození parku a památek. Dále upozornil na fakt, že podium je orientováno na domov důchodců (DD) a zeptal se, jestli je známé vyjádření ředitele DD k pořádání akce. K dopravě technického zázemí p. Bajer ještě doplnil, že jsou dohodnuti se zámeckým zahradníkem, pokud nebude pršet, můžou projet, jinak vše přeloží na menší auta. Paní Hradcová dodala, že na jimi pořádané akce zajistí reference z Českého Krumlova. Pan Ing. Firman požádal o upřesnění, jak mají zajištěnou pořadatelskou službu, a dotázal se, co z celé akce bude mít město. Pan Bajer odpověděl, že pořadatelskou službu řeší dodavatelsky, bude to stejná firma, kterou najímají i na Rock for People, ale na festivalu tohoto typu bude zaměřena spíš na usměrnění vzhledem k cílové skupině návštěvníků. Akce není plánována jako výdělečná, počítají se ztrátou několika mil. Kč, pro město to bude především reklama. Pan Ing. Firman se ještě zeptal na využití letního kina, které má pronajaté pí Jursíková. Pan Bajer odpověděl, že s pí Jursíkovou jednají. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že pozitivní reklama je dobrá věc, na druhou stranu i obyčejní trhovci platí nájem dle ceníku. Zeptal se také, v jakém časovém rozpětí bude denní program a rovněž se dotázal na stanovisko DD. Pan Bajer odpověděl, že program je i pro starší občany, tzn., že by ho mohli navštívit i obyvatelé DD, s panem ředitelem budou o podmínkách jednat. Přes noc bude v areálu pouze ochranka, otevřeno bude v pátek od 15.00 do 22.00 hod., v sobotu a v neděli bude park otevřen od 09.00 hod. pro ty, co budou v Lysé stanovat, program bude od 13.00 do 22.00 hod. Pan starosta se dotázal, jestli bude možné v parku umístit kasičku na dobrovolný příspěvek na obnovu památek. Pan Bajer odpověděl, že to není problém. Pan Ing. Osvald uvedl, že akci vítá, ale dodal, že se domnívá, že ji nedělají jako charitu, proto si i on myslí, že by měli zaplatit za pronájem parku, cena jedné vstupenky je kolem 500,- Kč, při plánovaném počtu lidí na vstupném vyberou minimálně 5 mil. Kč. Pan starosta namítl, že dle OZV jsou kulturní akce osvobozeny od poplatků. Dále p. Ing. Osvald projevil obavu z možného poškození trávníků, dotázal se, zda se organizátor zavazuje v tomto případě k obnově poničených ploch. Pan Bajer uvedl, že bude smluvně ošetřeno, že veškeré škody nahradí a prostor uvedou do původního stavu, tedy i vč. případné nové výsadby trávníků. Pan Ing. Černohorský se dotázal na stanovisko odboru životního prostředí. Pan Ing. Svoboda upozornil, že území je nejen kulturní památkou ale i registrovaným významným krajinným prvkem a dodal, že vzhledem k tomu, že se má akce konat už za necelé dva měsíce, je na jednání a dohodnutí podmínek velmi málo času. Upozornil také, že o celý park se stará jediný člověk a za tak krátkou dobu nestihne vše připravit. Problematické je rovněž plánované stání aut na orné půdě. Pan Bajer odpověděl, že jednají se zámeckým zahradníkem a jsou schopni podle jeho požadavků vše připravit. Pan Sedláček se ještě zeptal na zajištění akce v případě potřeby lékařského ošetření. Pan Bajer odpověděl, že si najímají zdravotnickou službu, jedná se o profesionální zdravotníky, budou mít v areálu několik stanovišť. Pan Ing. Gregor uvedl, že ho zaráží skutečnost, že o záměru na pořádání festivalu byla RM informována již v březnu letošního roku a ZM je záměr předkládán až nyní, když se akce má konat už v srpnu a další zasedání ZM je až v září. Pan starosta uvedl, rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy je v kompetenci RM, informaci o akci zajistili pro členy zastupitelstva z toho důvodu, že o akci se rozpoutala diskuse mezi občany, proto, aby předešli nepodloženým dohadům, pozvali pořadatele na jednání ZM, kde je možné se jich na cokoli kolem akce zeptat a vše vyjasnit. Připomínky, které zazněly na tomto jednání, mohou být ještě zohledněny ve smlouvě, protože smlouva není dosud uzavřená. Pan Ing. Gregor konstatoval, že pokud si RM chce vše rozhodovat separátně totalitně, nechápe, proč vůbec se kolem akce vede taková diskuse. Paní Chloupková uvedla, že chtěla, aby zástupci pořadatele přijeli na jednání ZM a také požádala o zaslání pracovního náčrtku festivalu, návrh rozmístění stanovišť, atd. RM na včerejším jednání schválení smlouvy odložila proto, aby byla možnost upravit ji podle požadavků a připomínek členů ZM a občanů. Připomínky, které zazněly v diskusi, si poznamenala a bude se o nich jednat. RM měla zpočátku stejné obavy a připomínky, které dnes zazněly na jednání, ale nechtěla akci hned zamítnout, pověřila proto ji a pana starostu, aby jednali s pořadateli o podmínkách konání akce a připravili návrh smlouvy, který RM opět projedná. Ohradila se proti výrazům použitým p. Ing. Gregorem, rozhodně nechtějí nic řešit separátně nebo totalitně, na jednání ZM předložili informaci právě proto, aby se k záměru mohli všichni vyjádřit, a podle připomínek budou dojednány úpravy smlouvy. Pan Bajer uvedl, že se jim park velice líbí a mají zájem dospět k dohodě. Pan Mgr. Minařík uvedl, že akce se mu líbí a její pořádání v Lysé vítá, ale ve smlouvě by mělo být zakotveno, že pořadatelé uvedou park do původního stavu včetně likvidace odpadu. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že pokud by město bylo spolupořadatelem festivalu, byla by akce osvobozena od poplatku, jinak by se na ně poplatková povinnost vztahovala. Pan starosta upřesnil, že smlouva byla koncipována jako smlouva o spolupráci, tzn., že město by mělo být spolupořadatelem. Pan Bajer potvrdil slova pana starosty, v momentě, kdy bude podepsaná smlouva, bude se na všech materiálech uvádět rovněž logo města jako spolupořadatele. Pan Mgr. Hendrich, ředitel domova na zámku, upozornil na nebezpečí vandalství, on sám již dvakrát oznamoval podobný problém, a to se jednalo pouze o dvě rodiny, které byly na procházce v parku. Při plánovaném počtu lidí, kteří mají festival navštívit, se obává, že by mohlo ke škodám dojít. Uvedl, že obyvatelům zámku festival naruší běžný denní režim (hluk, atd.), proto uvedl, že jako částečnou kompenzaci by chtěl, pokud je to možné, někam umístit rovněž kasičku na příspěvky na provoz domova. Obává se stížností klientů, protože centrální scéna je umístěna za severním křídlem domova, kde je nejvíce pokojů, on, jako ředitel, je povinen zajistit, klid, pohodu a bezpečí klientů. Dále upozornil na nutnost zajistit nádvoří a prostory zámku tak, aby byl zajištěn provoz domova. Pan Svačina, z řad přítomných občanů města, uvedl, že má výhrady k parkování vozidel na poli. Dotázal se také, zda bude provedena pasportizace parku, kvůli případným sporům. Upozornil rovněž, že WC budou dle jeho názoru umístěny daleko od koncentrace lidí. Pan Bajer upřesnil, že parkovat se bude na trávě, ne na poli. Pan starosta doplnil, že nejde o pozemek města, pokud vlastník parkování na pozemku povolí, nevidí v tom problém. Fotodokumentace areálu bude pořízena pro případné řešení sporů a není ani problém pořídit videozáznam. Pan PhDr. Řezníček, ředitel Státního oblastního archivu v Lysé n. L., se dotázal na přístupnost Zámeckou ulicí do archivu a areálu zámku v době konání festivalu, upozornil na možnost, že ulice bude kvůli rekonstrukci uzavřena. Pan starosta potvrdil, že je možné, že ulice bude uzavřena, ale přístup bude z ul. Žižkova. Pan PhDr. Řezníček dále upozornil na nutnost informovat včas občany o uzavření zámeckého parku během festivalu. Pan starosta odpověděl, že město bude občany informovat po uzavření smlouvy. Pan Sedláček uvedl, že ul. Žižkova není vhodná pro pohyb takového množství osob. Pan Mgr. Kořista dodal, že by se měly zpracovat varianty řešení uzavření Zámecké ul., dále požádal o upřesnění termínu konání festivalu s tím, že se koncem srpna budou konat Šporkovy slavnosti. Pan Bajer uvedl, že chtěli termín koncem prázdnin, kdy už je většina lidí doma z dovolených, ale respektují tradici Šporkových slavností, proto festival naplánovali v jiném termínu, a to 19.08. - 21.08.2011. Pan Mgr. Kořista se zeptal, proč se nebudou vybírat poplatky ze vstupného. Pan starosta odpověděl, že se jedná o první takový festival, akce může skončit problémem, ale také může mít velký úspěch a zajistí městu propagaci a přínos do budoucna. Vzhledem k tomu, že město podporuje i jiné akce, chápe nevybrání poplatku jako formu podpory festivalu. Dodal, že za poslední čtyři roky se poplatek ze vstupného vybíral pouze od výstaviště. Chápe obavy, ale záměr se mu líbí, domnívá se, že akce stojí za podporu. Pan Mgr. Kořista doporučil v rámci smlouvy projednat možnost snížení vstupného pro občany města. Pan Bajer odpověděl, že se o podmínkách poskytnutí slevy může jednat. Pan Sedláček konstatoval, že akce je organizačně náročná a na přípravu je málo času. Domníval se, že akce tohoto rozsahu nelze dělat metodou pokus - omyl. Pan Ing. Černohorský podotkl, že v zápise z jednání RM dne 18.04.2011 je uvedeno, že smlouva byla uzavřena. Pan starosta odpověděl, že smlouva uzavřena nebyla, projednávala se na včerejším zasedání RM a byla odložena na příští jednání. Pan Ing. Osvald se dotázal, jestli je k uzavření smlouvy nutný souhlas ZM. Pan starosta odpověděl, že šlo o především o seznámení zastupitelů s plánovanou akcí s tím, že připomínky, které dnes zazněly na jednání, mohou být ještě zapracovány do smlouvy. Připravenou smlouvu je možné zastupitelům zaslat e-mailem. Pan Ing. Svoboda se dotázal organizátorů, jestli plánují opakování festivalu na stejném místě nebo jinde. Pan Bajer odpověděl, že pokud se festival vydaří, chtěli by ho pořádat v parku i v příštích letech, chtějí vytvořit tradiční akci.  

 

10. Zámecký park Lysá nad Labem, plán rozvoje 2011 - 2015.Dne 22.03.2011 projednala RM usnesením č. 222 koncepci „Zámecký park Lysá nad Labem, plán rozvoje 2011 - 2015."

Dne 27.04.2011 ZM usnesením č. V./2 odložilo projednání koncepce „Zámecký park Lysá nad Labem, plán rozvoje 2011 - 2015" na jednání ZM dne 29.06.2011.

 

Pan Mgr. Fajmon uvedl, že má k návrhu připomínky, tyto zpracoval a v písemné podobě předložil ostatním zastupitelům. Jde o zajištění vody pro zámecký park, prozkoumání možnosti zpoplatnění vstupu do zámeckého parku, kontrola vstupu do zámeckého parku a zřízení vyhrazeného parkoviště pro autobusy. Paní Chloupková poznamenala, že řešení zásobování zámeckého parku vodou znamená další náklady pro město. Dále uvedla, že pokud koncepci schválí, měli by se jí také řídit. Pan Bc. Eliška se připojil k názoru, že by se s koncepcí mělo systematicky pracovat a dále uvedl, že by se také měly vyčlenit peníze na údržbu areálu. Pan Ing. Gregor dodal, že koncepci projednávali na minulém zasedání ZM a on s plánem souhlasí, ale akceptuje připomínky p. Mgr. Fajmona, měly by se do koncepce doplnit. Rovněž p. Mgr. Kopecký uvedl, že souhlasí s připomínkami p. Mgr. Fajmona, ale na některé věci zatím peníze nejsou. Dále uvedl, že pokud bude koncepce schválená, zavazuje ZM k jejímu dodržování. Pan Sedláček uvedl, že dle jeho názoru bude levnější vybudovat v areálu studnu, než ho napojit na vodovod, upravená pitná voda je jedna z nejdražších věcí. Pan Ing. Svoboda informoval, že odbor nechal zpracovat hydrogeologický posudek, na jehož základě bude možné posoudit, jestli bude levnější zásobovat park vodovodem nebo vybudovat studnu. Dále k parku a jeho provozu dodal, že požádal JUDr. Drábka o posouzení provozního řádu, z posudku vyplynulo, že stávající provozní řád sice obsahuje řadu zákazů, jejich porušení ale není postižitelné. JUDr. Drábek doporučil vydat OZV k zajištění veřejného pořádku, jejíž přílohou budou i provozní řády stanovených prostor dle požadavků města. Dodal, že je ochoten návrh připravit. Pan Ing. Černohorský se k připomínkám p. Mgr. Fajmona dotázal, zda je myšleno i zpoplatnění vstupu na dětské hřiště. Pan Mgr. Fajmon odpověděl, že mu jde především o to, aby se rozhodlo, co s parkem dál, buď se bude budovat jako turistické centrum a pak by bylo na místě zvážit zpoplatnění vstupu a peníze dále využít na údržbu a rozvoj parku, nebo se nechá otevřený jako doposud s tím, že na jeho obnovu a údržbu peníze nebudou. Při zavedení placeného vstupu je možné stanovit zvláštní režim pro místní. Pan Ing. Osvald uvedl, že park nyní slouží jako návštěvní místo pro rodiny s dětmi, vybudovalo se broukovitě, včeloviště atd., zpočátku nesouhlasil s umísťováním podobných prvků do parku, ale nyní aktivitu p. Ing. Svobody vítá. Dodal, že pokud se bude park budovat jako turistické centrum, nese to sebou velké nároky na dobudování zázemí, tj. toalety, komunikace apod., dále bude třeba s ohledem na očekávanou větší návštěvnost vybudovat například také parkoviště. Podle jeho názoru by se o dalším využívání parku mělo rozhodnout v rámci koncepce rozvoje. Paní Chloupková připomněla, že na počátku byla pouze snaha o zmapování stavu vegetace, její údržby a postupné obnovy, koncepce byla zpracována právě pro tento účel. Pan Mgr. Kořista poznamenal, že se vede diskuse o tom, že nejsou peníze na údržbu parku, ale před chvílí bylo ZM informováno o tom, že pořadatelům akce Kefír bude odpuštěn poplatek ze vstupného. Pan starosta k financování provozu parku vysvětlil, že financování běžné údržby parku je zajištěno, co se týká obnovování výsadeb, je to řešeno formou náhradní výsadby, kterou nařizuje odbor životního prostředí, město na výsadbu nevynakládá žádné peníze. Finančně nejnáročnější jsou stavební práce, např. vybudování toalet a zajištění zásobování vodou. Pan Sedláček upozornil na skutečnost, že park je přístupný nejen z ul. Komenského, ale rovněž areálem domova důchodců, pokud by se vybíralo vstupné, bylo by nutné prostor oddělit. K možnosti sníženého vstupného uvedl, že se dle jeho názoru jedná o diskriminaci ostatních občanů. Pan Houštecký poukázal pro srovnání na náklady na zřízení a provoz toalet u Penny, ročně město jen na provoz vynakládá cca 200 tis. Kč, vyslovil obavu z ekonomiky provozu areálu zámku, pokud bude placený vstup, bude to znamenat další náklady i na zaměstnance. Pan Mgr. Kopecký odpověděl, že koncepce neřeší detailní body, byla zpracována, jak už uvedla pí Chloupková, především pro účel údržby a obnovy vegetace. Případné zpoplatnění by bylo znovu projednáváno. Pan Mgr. Fajmon zopakoval, že je třeba rozhodnout, jestli park bude pouze návštěvní místo bez možnosti pořádat kulturní akce, nebo se zachová stávající provoz, anebo se bude budovat jako turistický cíl. Dodal, že zlepšení stavu samozřejmě vyžaduje dlouhodobou péči. Pan Ing. Osvald se dotázal, jestli pan Mgr. Fajmon má zájem zpracovat návrh. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že se rád bude tímto problémem zabývat. Paní Chloupková dodala, že je důležité nejdříve si vyjasnit, co vůbec od podobného návrhu chceme, připomněla, že původně koncepce vznikla pouze pro potřeby údržby zeleně, pokud budou zvažovány i jiné úpravy, je nejpodstatnější vyřešit jejich financování. Pan Ing. Svoboda ke koncepci upřesnil, že jde v podstatě o výhled, co v parku lze nebo nelze vybudovat, vzhledem k tomu, že park je v současné době v havarijním stavu, se zavedením placeného vstupu by zatím počkal minimálně do doby, než bude dokončena první etapa obnovy. V této fázi nejde o úpravy, které by kladly nároky na rozpočtové finance, jde spíše o to rozhodnout, jakým směrem se budou úpravy ubírat. Pan starosta navrhl vytvořit pracovní skupinu, která by se zabývala dalším rozvojem parku. Pan Mgr. Kopecký doporučil schválit koncepci doplněnou o řešení zásobování parku vodou. Pan Ing. Gregor rovněž doporučil schválit koncepci jako plán rozvoje zeleně, k jeho názoru se připojila i pí Chloupková. Pan starosta souhlasil s návrhem p. Mgr. Kopeckého a dodal, že souhlasí i s vytvořením pracovní skupiny, která by se zabývala dalším rozvojem parku. Pan PhDr. Řezníček se dotázal na fungování Komise pro regeneraci Zámeckého vrchu. Pan starosta odpověděl, že podle jeho informací komise nepracuje, resp. nemá žádné výstupy jejich činnosti.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje koncepci „Zámecký park Lysá nad Labem, plán rozvoje 2011 - 2015" s tím, že bude dopracováno řešení zásobování vodou.

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.

                                  

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

           

11. Návrh na zajištění alternativní trasy silničního spojení mezi Lysou nad Labem a Litolí.

 

            RM tento návrh neprojednávala.

 

            K tomuto bodu pan Mgr. Fajmon dodal, že podle jeho názoru je důležité zajistit alternativní spojení mezi částmi Lysá n. L. a Litol. Jediný přístup po silnici je nyní možný pouze přes železniční nadjezd, v případě neprůjezdnosti této komunikace je možná pouze objížďka přes obce Ostrá a Stratov. Z tohoto důvodu předložil výše uvedený návrh, ve kterém doporučuje jednat s vlastníky komunikace a pozemků kolem Kovony o možnosti zprůjezdnění silnice a případně o vykoupení pozemků. Pokud nebude dohoda možná, navrhl zvážit možnost vybudování nové komunikace v polích kolem areálu Kovony. Toto řešení by bylo samozřejmě finančně daleko náročnější. Pan Bc. Eliška uvedl, že podle jeho informací vlastník pozemků nebude s obnovením průjezdnosti komunikace kolem Kovony souhlasit. Pan Sedláček dodal, že jde o známý problém, řešení nebude jednoduché, nová komunikace je finančně velmi náročná, navíc cesta v polích je v majetku Povodí Labe. Pan Kolman uvedl, že by neplánoval novou silnici, problém by měl vyřešit plánovaný obchvat. Pan Houštecký doplnil, že řešení by měl najít zpracovatel územního plánu. Pan Mgr. Fajmon zopakoval, že navrhuje pokusit se jednat o vykoupení pozemků, současně by nechal zpracovat právní rozbor stávající situace, tj. jestli je možné přehrazení komunikace (a to i s ohledem na přístup sborů IZS). Pokud se zváží vzrůstající objem dopravy, jakákoli nehoda nebo jiné zneprůjezdnění nadjezdu by pro město znamenal vážný dopravní problém. Pan Mgr. Minařík konstatoval, že obchvat si sice všichni přejí, ale vybudování nebo nevybudování obchvatu nezávisí na městu.  Dále uvedl, že se domnívá, že smyslem návrhu je, pokud bude schválen, umožnit další jednání o zprůjezdnění, případně vykoupení, komunikace kolem Kovony. Souhlasil s názorem p. Mgr. Fajmona, že je nutné řešit další možnost přístupu mezi Lysou n. L. a Litolí a návrh podpořil. Pan Sedláček uvedl, že v minulém volebním období Povodí Labe nabídlo městu některé cesty. Pan Houštecký uvedl, že původně to byla pouze cesta (vjezd) do firmy, dříve byla Kovona na konci města. K pozemkům pro vybudování obchvatu dodal, že některé není možné vykoupit, jediná možnost bude pozemky ve veřejném zájmu vyvlastnit. Vyvlastnění musí provést město a to také ponese veškeré náklady na vyvlastnění.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM

       a) projednat s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje otázku zprůjezdnění ulice Švermova k ulici Ke Kovoně v úseku před areálem KOVONA,

b) projednat s majitelem silnice a pozemků před areálem KOVONA možnost zprůjezdnění této komunikace případně včetně možnosti odkoupení těchto nemovitostí,

c) informovat ZM o výsledcích těchto jednání na příštím zasedání ZM.

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.

                                  

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

           

12. Návrh na výkup pozemku p.č. 495/61/, ul. Skupova, k.ú. Lysá n. L.

 

            RM tento návrh neprojednávala.

 

            Informace k bodu podal p. starosta, pozemky není možné získat vydržením, jediná možnost je vykoupení pozemků. Vzhledem k tomu, že jde o pozemky, na kterých je vybudovaná městská komunikace, výkup doporučil schválit.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup pozemku par. č. 495/61, k.ú. Lysá n. L., o výměře 31 m2 ve Skupově ulici v Lysé nad Labem za 5.030,- Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.                                

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

13. Návrh na zaslání dopisu Středočeskému kraji ve věci výstavby Domova seniorů v Lysé nad Labem.

 

                   RM tento návrh neprojednávala.

           

K bodu podal informace pan Ing. Gregor. Podle jejich informací je projekt výstavby domova pro seniory v Lysé n. L. odložen na neurčito. Pokud město má nadále zájem o jeho výstavbu, mělo by předložit návrh na řešení problému, tedy na výkup sousedních nemovitostí. Bez toho není možné žádat o přidělení dotace. Je nutné si vyjasnit, zda ZM skutečně chce dále usilovat o výstavbu domova, pokud ano, navrhují zaslat dopis adresovaný Středočeskému kraji s tím, že nadále existuje zájem o výstavbu a zároveň předložit návrh na společné řešení, např. jiný typ stavby. Dále podotkl, že jen případná rekonstrukce stávajícího domova si vyžádá náklady cca 50 - 60 mil. Kč. Pan starosta požádal o upřesnění informací, z návrhu není jasné, jestli jde o jiný typ stavby nebo jinou lokalitu. Pan Ing. Gregor odpověděl, že navrhují jiný typ stavby v původní lokalitě. Paní Chloupková uvedla, že ji předložený materiál překvapil, protože v podstatě vše již bylo projednáno. Zatím je jasné, že investor do skončení soudního sporu stavbu nezahájí. Dodala rovněž, že pan Ing. Petera ani pí Mgr. Stöcklová s ohledem na neukončený soudní spor nepodají městu kompetentní odpověď. Pan Mgr. Fajmon navrhl pověřit RM zpracováním zprávy o stávajícím stavu projektu, protože aktuální stav není všem členům ZM znám. Potom bude možné dohodnout se na dalším postupu. Zatím je jasné, že uspořené finanční prostředky, které se měly v Lysé investovat, si kraj stáhnul zpět. Doporučil alespoň získat zpět nemovitosti města a dále navrhl, že by se zástupci KSČM a ČSSD mohli pokusit ve věci s vedením kraje dále jednat. Paní Chloupková upřesnila, že smlouva o převodu nemovitostí byla uzavřena s tím, že pokud se nebude výstavba domova realizovat, nemovitosti budou vráceny zpět městu. Pan Sedláček souhlasil s p. Mgr. Fajmonem, že možnost získání finančních prostředků ze státního rozpočtu je v nedohlednu. Dále uvedl, že věc konzultovali s náměstkem hejtmana a na základě jeho doporučení předložili návrh na další postup ve věci. Pan starosta uvedl, že se nebrání dalšímu jednání, ale faktem zůstává, že pan náměstek poskytuje jiné informace jemu, jiné pí místostarostce a jiné p. Sedláčkovi a p. Ing. Gregorovi. O výstavbu domova pro seniory má město stále zájem a souhlasil s návrhem p. Mgr. Fajmona, vypracovat zprávu o celém stavu projektu a připravit dopis pro Středočeský kraj.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zpracovat zprávu o aktuálním stavu záměru na výstavbu domu pro seniory a připravit znění dopisu pro Středočeský kraj v uvedené věci.

               Termín: 07.09.2011

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.

                                  

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

IV. Informativní zprávy

 

1. Zjednosměrnění lokality Kačín a části Čechovy ulice.

 

Dne 14.06.2011 usnesením č. 412 projednala RM návrh na zjednosměrnění lokality Kačín a části ulice Čechova (od křižovatky s ul. Riegrova).

 

            Pan starosta uvedl, že RM projednala návrh na zjednosměrnění výše uvedených lokalit a návrh schválila. Cílem bylo zajistit bezproblémový průjezd vozidlům IZS a rovněž zvýšení počtu parkovacích míst. Pan Mgr. Kořista uvedl, že s návrhem nesouhlasí, zejména nesouhlasí s řešením situace na Kačíně, zhorší se tak dostupnost pro cyklisty. Navrhl umožnit obousměrný průjezd pro cyklisty nebo umožnit parkování pouze na jedné straně ulice. Pan starosta uvedl, že s návrhem na zjednosměrnění souhlasí, protože nyní nelze v uvedených ulicích parkovat, nedovoluje to šířka komunikací, dodal ale, že je možné zvážit obousměrný průjezd cyklistů a návrh upravit. Pan Mgr. Fajmon se připojil k názoru p. Mgr. Kořisty, i on se domníval, že by se ztížil pohyb cyklistů v lokalitě a rovněž uvedl, že změna bude mít vliv na tok autodopravy ve městě. Komunikace po ose východ - západ je velmi dopravně zatížena a změnou se doprava v již velmi zatížených lokalitách dále zahustí. Dodal, že současný trend spočívá spíše v tom, dopravu méně regulovat značkami. Pan Bc. Eliška rovněž s návrhem nesouhlasil a dodal, že mu v materiálu chybí vyjádření dopravně bezpečnostní komise. Pan starosta uvedl, že jde pouze o informativní zprávu, záměrem bylo seznámit zastupitele s tím, na čem RM pracuje. Návrh předkládali také proto, že chtěli získat další názory na připravovanou akci, jde především o to najít nejvhodnější řešení. Pan Ing. Gregor se připojil k názoru p. Mgr. Fajmona a dodal, že podle jeho názoru parkovacích míst spíš ubude. Dalším negativem bylo podle něj rovněž nekonzultování návrhu s veřejností. Pan Přibyl, ředitel MěP, uvedl, že je nutné se situací zabývat a vytvořit koncepci dopravního řešení. Dodal, že na základě stížností občanů na dopravní situaci prováděli v lokalitě častější kontroly, ale v zápětí byli opět kritizováni za to, že kontroly provádějí a občany pokutují. Pan Ing. Gregor uvedl, že se obává zvýšeného počtu dopravních nehod po úpravě dopravního značení, většina místních jezdí podle zvyku. Pan Sedláček doporučil s řešením počkat na vypracování dopravního generelu města, v něm by měla být zohledněna problémová místa, nejfrekventovanější trasy, atd. Pan Mgr. Kořista doplnil, že do budoucna by se měla zvážit možnost vytvořit na Kačíně obytnou zónu. Paní Ing. Novotná, vedoucí odboru dopravy, upřesnila, že by to situaci spíš zhoršilo, v obytné zóně je povolené parkování pouze na vyhrazených parkovištích. Pan Mgr. Kopecký uvedl, že zvažoval i možnost tok dopravy v jednosměrkách otočit, ale nakonec v návaznosti na další komunikace s návrhem souhlasil. Je pravda, že je nutné situaci řešit, je problém se zimní údržbou, v případě potřeby by byl problém s průjezdem hasičských aut, ale samozřejmě ani jednosměrky vše nevyřeší a určité problémy budou. Pan Mgr. Kořista požádal o upřesnění, jak se opatřením zvýší počet parkovacích míst. Pan starosta odpověděl, že nyní se na komunikacích označených v návrhu parkovat nesmí, nedovolují to šířkové poměry komunikace, v případě, že by ulice byla zjednosměrněna, bude tam možné legálně parkovat a bude dostatečný prostor pro průjezd techniky. Dodal, že by uvítal jiný návrh, který by situaci vyřešil, pokud má pan Mgr. Kořista řešení, může ho předložit a bude se o něm jednat. On sám žádal dopravně bezpečnostní komisi v průběhu poslední cca 4 - 5 let o zpracování návrhu, ale žádný nepředložila, proto se problémem začala zabývat RM. Pan Sedláček doporučil, aby se problémem zabývali odborníci a zopakoval, že by se měla řešit situace komplexně v rámci dopravního generelu. Pan starosta odpověděl, že návrh konzultovali s odborníkem, zatím jde skutečně pouze o návrh, který nelze realizovat, nejdříve je nutné projednat úpravu s dopravním inspektorátem.  

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí návrh na zjednosměrnění lokality Kačín, ul. Čechova (od křižovatky s ul. Riegrovou) a ul. Tyršova.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.                               

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

2. Řešení parkování automobilů na komunikaci č. III/3315.Rada města projednala usnesením č. 417 dne 14.06.2011 zápis z Kontrolního výboru ze dne 15.04.2011.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předložené návrhy řešení parkování automobilů na silnici č. III/3315, která je ve správě SÚS Mnichovo Hradiště.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.                                                       

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

3. Smlouva o spolupráci při zajištění farmářských trhů

 

            Usnesením č. 434 projednala RM dne 14.06.2011 smlouvu o spolupráci při zajištění farmářských trhů.

 

            K návrhu pouze pí Chloupková doplnila, že s pořadateli byla projednána možnost současného prodeje v době konání trhů i pro soukromé prodejce, kteří v místě mají své stánky pravidelně a problém byl vyřešen k oboustranné spokojenosti.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí smlouvu o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Lysé n. L.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.

                                                          

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

4. Zpráva o minihřišti.

 

            RM projednala dne 14.06.2011 usnesením č. 435 zprávu o průběhu správních řízení ukončených nebo vedených Stavebním úřadem MěÚ Lysá n. L. v souvislosti s výstavbou minihřiště v areálu TJ Slovan Lysá n. L.

 

            Doplňující informace podala pí Chloupková, uvedla, že město na výstavbu minihřiště přispělo částkou 1.200 tis. Kč, proto je v zájmu města, aby hřiště mohlo být plně využíváno ke svému účelu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o průběhu správních řízení ukončených nebo vedených Stavebním úřadem MěÚ Lysá n. L. v souvislosti s výstavbou minihřiště v areálu TJ Slovan Lysá n. L.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.

                                                          

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

5. Zpráva o výsledcích přijímacích řízení v mateřských školách a základních školách    v Lysé n. L. za roky 2010 a 2011.

 

            Zprávu RM projednala usnesením č. 427  dne 14.06.2011.

 

            Pan Mgr. Fajmon poděkoval za zpracování materiálu a požádal, aby byl předkládán každý rok jako podklad pro rozhodování ZM. Dále podotkl, že je v jednání návrh změny zákona, kterým by se snížila věková hranice pro příjem dětí do MŠ pod 3 roky věku dítěte. Zároveň uvedl, že z předloženého materiálu vyplývá, že u nás bude počet dětí přijímaných do MŠ spíše klesat. Upozornil také na skutečnost, že některé matky, které se vrací do zaměstnání po skončení mateřské dovolené, by potřebovaly přijmout dítě do MŠ např. až od pololetí, tato skutečnost by se měla zohlednit a pomoci tak matkám při návratu do zaměstnání.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o výsledcích přijímacích řízení v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem za roky 2010 a 2011.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.

                                                          

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

6. Informace o petici na podporu lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně.

 

            RM projednala dne 31.05.2011 informaci o petici na podporu lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně usnesením č. 400.

 

            Pan tajemník k petici doplnil, že je k dispozici podpisový arch, pokud někdo z přítomných bude mít zájem petici svým podpisem podpořit, může tak během zasedání učinit a podpisový arch bude poté zaslán jednatelce asociace. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) bere na vědomí informativní zprávu o petici na podporu lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně s tím, že členové zastupitelstva měli možnost petici individuálně podepsat na předložených podpisových listech během zasedání ZM dne 29.06.2011,

b) ukládá panu tajemníkovi podepsané petiční listy vrátit Asociaci Falun Gong ČR.

                                                                                                   Termín: ihned

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.

                                  

                       

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

mimo

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

7. Rozbor hospodaření města Lysá nad Labem do 30.04.2011.

 

            RM dne 31.05.2011 projednala usnesením č. 393 rozbor hospodaření města Lysá n. L. do 30.04.2011.

 

Podrobnější informace k rozboru hospodaření podal pan starosta, v úpravě byl promítnut např. příjem z prodeje bytů, nákup pozemků od pí Titěrové. Jediným problémem jsou náklady na archeologický výzkum.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předložený rozbor hospodaření města do 30.04.2011.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.

                                                          

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan Sedláček poznamenal, že předložený materiál je k 30 04. t.r., vzhledem k tomu, že je již konec června, mělo by být plněno přibližně 50 %. Pan starosta odpověděl, že co se týká investic, stavby se rozbíhají, ale zatím nebyly práce fakturovány. Čerpání probíhá průběžně, pravděpodobně pouze u ČOV nebude letos vše vyčerpáno.

 

8. Zápis z Finančního výboru dne 11.05.2011.

 

RM dne 31.05.2011 projednala usnesením č. 392 zápis z Finančního výboru ze dne 11.05.2011.

 

K bodu podal informace pan Ing. Firman, předseda Finančního výboru, uvedl, že na jednání byli členové seznámení s výsledkem hospodaření města a zprávou auditora, výbor doporučuje závěrečné účty a rozbor hospodaření schválit. Dále uvedl, že na minulém jednání výbor požádal o předložení shrnujících údajů na akci Masarykova ulice, které nebyly dosud v požadovaném rozsahu dodány. Požádal proto o doložení informací v požadovaném členění. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 11.05.2011.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.

                                                          

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

9. Zápisy z jednání Kontrolního výboru dne 16.05., 25.05. a 22.06.2011.

 

Zápisy z jednání Kontrolního výboru ze dne 16.05 a 25.05.2011 byly projednány RM dne 31.05.2011 usnesením č. 403. Zápis ze dne 22.06.2011 nebyl RM projednán.

 

Informace k předloženým zápisům podal předseda Kontrolního výboru (dále jen „KV") pan Sedláček, uvedl, že kontroly jsou prováděny podle plánu, v současné době probíhá kontrola bytového fondu, byla provedena kontrola plnění usnesení RM a ZM, po půl roce se bude tato kontrola opakovat. Dále uvedl, že byla podána interpelace ohledně služební cesty pan starosty, zahraniční cesty má plánovat RM, ale v žádném ze zápisu z jednání RM není o této služební cestě informace. Pan starosta se dotázal, na základě jakého právního předpisu  se pan Sedláček domnívá, že cestu plánuje RM. Dále se dotázal, kdo plánoval zahraniční cestu p. Sedláčka do Rakouska, kde byl před 3 lety v souvislosti se spalovnou odpadů. Pokud si pamatuje, vzhledem k tomu, že s cestou nebyly spojeny žádné náklady, ani jeho služební cestu nikdo nekontroloval. Pan Sedláček odpověděl, že v jeho případě alespoň zástupce, sekretariát a tajemník věděli, kde p. Sedláček je a následně také vždy předkládal zprávu ze služební cesty. O služební cestě pana starosty nikdo nevěděl, resp. nikdo nevěděl, kde je. Problém byl podle jeho názoru především v tom, že jako představitel města - starosta - byl vyzván k předložení informací o cestě a výzvu odmítl. Pan starosta odpověděl, že o cestě informoval na jednání RM, to je možné doložit audiozáznamem z jednání. Pokud se jedná o požadavek na předložení výpisu hovorů z mobilního telefonu, uvedl, že používá svůj soukromý telefon a veškeré náklady, i za služební hovory, platí sám, proto se domnívá, že není důvod zveřejňovat výpis ze soukromého telefonu, z žádného právního předpisu tato povinnost nevyplývá. Doplnil, že k oprávnění provedení kontroly požádal o stanovisko Ministerstvo vnitra ČR. Pan Bc. Eliška potvrdil informaci uváděnou p. Sedláčkem, i on pana starostu hledal, a nikdo o něm nevěděl. Dodal, že ho překvapilo, že pan starosta odmítl spolupráci a dotázal se na důvod, proč nechce předložit požadované informace KV, protože dosud není zřejmé, jestli se jednalo o cestu služební nebo soukromou. Pan starosta uvedl, že od počátku říkal, že se jednalo o služební cestu, odjížděl již v neděli právě proto, aby nepřítomnost v pracovních dnech byla co nejkratší. Dodal, že KV překračuje svou pravomoc, finanční kontroly jsou vyhrazeny Finančnímu výboru, a to nejen v tomto případě, např. byla provedena kontrola čerpání z rezervního fondu, která rovněž přísluší Finančnímu výboru. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že byl také v době, kdy vykonával funkci starosty, na služební cestě, při které městu nevznikly žádné náklady, nepožadoval diety, apod. Pokud nebyly vynaloženy náklady, není co kontrolovat, připomněl rovněž, že starosta není v zaměstnaneckém poměru, starosta se odpovídá ZM, členové ZM vnesli dotazy, které pan starosta zodpověděl, proto se domnívá, že věc je vyřízena. Pan Ing. Firman se dotázal, kdo tuto kontrolu objednal, KV vždy pracoval podle plánu kontrol a dále podle požadavků zadaných ZM a pokud ví, kontrola plánovaná nebo vyžádaná nebyla. Pan Sedláček odpověděl, že kontrola byla provedena na základě informací uvedených v příručce zastupitele, bod 13.3.  Kontrolní činnost, a odcitoval část odstavce v bodě 13.3.1. - Interní kontrola orgánů obce ze strany zastupitelstva obce „Kontrolní orgán provádí kontroly na základě schváleného kontrolního plánu nebo podle operativních potřeb vedení obce, případně z vlastního popudu na základě získaných informací. Kontroly se zaměřují nejen na činnost jednotlivých odborů, ale mohou se zaměřit i na činnost jednotlivých zaměstnanců úřadu, zejména pokud jde o nápravu nedostatků." Doplnil, že pan Ing. Gregor požádal o vysvětlení, kde pan starosta byl, protože o něm nikdo nevěděl. Pan starosta uvedl, že na dotaz p. Ing. Gregora odpověděl. Pan Ing. Gregor dodal, že v odpovědi bylo uvedeno, že o služební cestě informoval členy RM na dalším jednání, ale v zápise z 15.02.2011 žádná informace není. Pan Mgr. Minařík se dotázal, podle jakého předpisu, obecného nebo interního, schvaluje služební cesty starosty RM, to zatím nebylo zodpovězeno. Pan Sedláček odpověděl, že o vyjádření bylo požádáno Ministerstvo vnitra ČR. Paní Chloupková dodala, že odpověď na interpelaci p. Ing. Gregora zpracovávala společně s panem starostou, pouze na tento bod odpovídal pan starosta sám. Ke služební cestě doplnila, že byli informováni o tom, že pan starosta bude v pondělí mimo úřad a potvrdila také skutečnost, že město tato cesta nestála žádné finanční prostředky. Dodala že nevěděli o tom,že pan starosta nebude přítomen ani v úterý, podle jejího názoru by sekretářka měla vědět, kde pan starosta je a kdy bude přítomen na úřadě, stejně by měla být informována ona jako místostarostka a pan tajemník. Pan starosta se dotázal členů KV, kdy budou k dispozici vyžádané kontroly, ZM požádalo o kontrolu čerpání dotací z Fondu kultury, zpráva nebyla předložena, stejně tak měli provést kontrolu čerpání finančních prostředků na provozování kina, ani z této kontroly není žádný výstup, na druhou stranu KV provedl kontroly, které mu nepřísluší, spadají do kompetence Finančního výboru. Pan Ing. Gregor konstatoval, že se začalo řešit něco jiného, než původně chtěli. Pokud KV zahájí kontrolu a kontrolovaný odmítne spolupráci, má ZM rozhodnout, zda je kontrola v pořádku, resp. zda je v souladu s pravidly služební cesta pana starosty. Pan Ing. Firman uvedl, že má výhrady ke dvěma věcem uvedeným v zápisu z KV. Nelíbí se mu, když někdo tvrdí, že by výhledově mohlo dojít ke korupčnímu jednání, jak je uvedeno v souvislosti s dotazy na služební cestu pana starosty. Má tedy tomu rozumět tak, že když p. Ing. Gregor s p. Sedláčkem jednali o alternativním řešení stavby domova pro seniory, že i tam mohlo, podle závěrů uvedených v zápisu, dojít k podezření na možné korupční jednání? Dále poukázal na skutečnost, že v jednom ze zápisů je uvedeno, že p. Pernica 18. a 29.04.2011 s ním osobně jednal ohledně žádosti o spolupráci při kontrole dodržování rozpočtové kázně, k dnešnímu dni bez odezvy ze strany Finančního výboru. K tomu uvedl, že spolu skutečně jednali a na spolupráci se dohodli, není tedy pravda, že žádost byla bez odezvy. Je pravda, že zatím nebyl stanoven žádný termín. Pan Pernica odpověděl, že na jednání KV informoval o tom, že spolu jednali, a to se dalo do zápisu. Pan Ing. Firman odpověděl, že zápis neodpovídá skutečnosti, panu Pernicovi pomoc přislíbil, ale nedozvěděl se od něj žádný termín kontroly nebo jiné informace, proto se proti této formulaci ohradil. Pan Pernica uvedl, že žádal p. Ing. Firmana, aby ho pozval na jednání Finančního výboru, ale k tomu nedošlo. Pan Ing. Firman uvedl, že schůze Finančního výboru svolává pí Ing. Polenová, a o tom p. Pernicu informoval. Pan Pernica uvedl, že se domníval, že bude pozván, nevěděl, že se u pí Ing. Polenové musí informovat o tom, kdy bude schůze Finančního výboru. Pan Ing. Černohorský upozornil na článek v Listech č. 6/2011, kde pan tajemník jako upoutávku na červencové číslo uvedl k dílčímu výstupu z kontroly čerpání dotací, konkrétně k čerpání dotace Spolkem rodáků na Slavnosti hraběte Šporka, že „kontrolní výbor shledal drobná pochybení, ale nejedná se o úmyslné poškození poskytnuté dotace, přestupek nebo trestný čin", na základě čeho tuto informaci uveřejnil. Pan Mgr. Minařík odpověděl, že přesně tato formulace je uvedena v zápise z jednání KV dne 16.05.2011, závěr je odcitován v Listech. Pan tajemník potvrdil, že formulaci převzal ze zápisu KV ze dne 16.05.2011, který byl projednán na zasedání ZM dne 18.05.2011. Pan Ing. Černohorský požádal o konečnou informaci k provedené kontrole. Pan Kodeš, člen KV, uvedl, že plánované kontroly budou hotové do konce srpna letošního roku. Doplnil, že na zasedání KV dne 16.05.2011 nebyl a se závěrem uvedeným v zápise nesouhlasí. Spolek doplnil požadované doklady až po několikerém upozornění, stále nejsou vyjasněny určité nedostatky týkající se poskytnutí nebo neposkytnutí sponzorských darů. Pan starosta uvedl, že předmětem kontroly mělo být využití dotace poskytnuté městem, část finančních prostředků byla poskytnuta z rezervního fondu, který nepodléhá pravidlům čerpání dotací, v tomto případě šlo o příspěvek, ne dotaci. Pan Kodeš odpověděl, že kontrolu provedli podle manuálu a vyúčtování nevyhovovalo požadovaným kritériím, podle jeho názoru by tato skutečnost měla mít vliv na rozdělování dotací v letošním roce. Pan starosta konstatoval, že pokud je dobře informován, KV rozporuje 3 daňové doklady, tyto náklady neměly být hrazeny z dotace. Podle jeho názoru pak nejde o kritiku spolku, ale nedůslednost odboru, v jehož kompetenci je dohled nad vyúčtováním. Pan Kodeš k tomu doplnil, že odbor upozornil na nedostatky, ale spolek rodáků nereagoval, nedostatky byly zjištěny i u jiných příjemců dotací, ti ale po upozornění odboru nedostatky odstranili, pouze spolek rodáků reagoval až poté, co věc začal kontrolovat KV. Dále uvedl, že spolek vyúčtování neopravil, ale předložil jiné, které se od původního lišilo, byly použity jiné doklady. Pan starosta poukázal na fakt, že v jednom zápisu KV je kritika přístupu rodáků, v dalším je poděkování za jejich vstřícný přístup. Pan Sedláček vysvětlil, že vstřícným přístupem byl myšlen přístup p. tajemníka, který doložil některé doklady, ale od té doby nikdo za spolek další informace neposkytl a věc se nikam neposunula. Pan starosta se dotázal, jak je možné, že byly doplňovány doklady. Pan Kodeš uvedl, že nejdříve na nedostatky upozornil odbor kultury, k nápravě nedošlo, poté na ně upozornil KV, bylo předloženo 2. vyúčtování, v něm KV opět shledal nedostatky, proto je nyní na ZM, aby rozhodlo, jak bude s výsledkem kontroly naloženo.   Dále pan Kodeš poukázal na to, že zájmy města zastupuje člověk, který je zároveň místopředsedou spolku, tj. tajemník. Pan starosta upřesnil, že tajemník není zástupce města, jen vedoucí úřadu. Pan Bc. Eliška konstatoval, že závěrem je skutečnost, že vyúčtování dotace nesouhlasilo a odskákal to jeden úředník. Pan starosta se opakovaně dotázal, proč existuje několik vyúčtování, pan Kodeš odpověděl, že nepožadovali jiné vyúčtování, jen chtěli vysvětlit to původní. Paní PaedDr. Bodnárová, vedoucí odboru školství a kultury, k vyúčtování dotace doplnila, že odbor kontroloval použití dotace, jednalo se pouze o peníze z fondu kultury, příspěvek z rezervního fondu nepodléhá statutu a tedy ani kontrole podle těchto pravidel. Domnívali se, že náklady na ozvučení nemohou být hrazeny z dotačních peněz, ale i po odečtení této částky, byly splněny podmínky pro přidělení dotace. Problémem zůstal příjem ze vstupného u cyklovýletu, třikrát upozorňovali rodáky, že je nutné vyúčtování doplnit, ale k nápravě nedošlo, ostatní organizace po výzvě vše doplnily. Pan Ing. Firman uvedl, že pokud by byly sporné doklady předložené ve vyúčtování, rozhodovalo by v konečné fázi ZM, ale pokud jde o vstupné, domnívá se, že to není příjem, ale příspěvek na činnost organizace. Pan Sedláček konstatoval, že spolek není profesionální organizace a drobné chyby se mohou vyskytnout, důležité je zamezit v dalším chybování, spolek byl na nedostatky upozorněn a reagoval, došlo k vnitřním změnám v organizaci. KV rovněž doporučil proškolit všechny žadatele o dotace o správném provedení vyúčtování tak, aby k dalšímu zbytečnému pochybení nedocházelo. Předpokládal, že se chyby už nebudou opakovat. Pan Mgr. Fajmon navrhl počkat na dokončení kompletní kontroly u všech příjemců dotací, podle informace, která zazněla na dnešním jednání, by měly být kontroly dokončeny do konce srpna. Pan Kodeš uvedl, že kontroly jsou hotové, jen není zpracován zápis. Pan Ing. Černohorský navrhl zprávu doplnit i o vyjádření příslušného odboru.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru dne 16.05. a 25.05. a 22.06.2011 s tím, že na příští zasedání ZM bude předložena kompletní zpráva o provedených kontrolách příjemců dotací z Fondu kultury včetně vyjádření odboru ŠaK MěÚ Lysá n. L.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.

                                                          

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

 

10. Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí roku 2011.

 

RM usnesením č. 436 dne 14.06.2011 projednala návrh termínů jednání RM a ZM ve II. pololetí roku 2011.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí termíny jednání RM a ZM na II. pololetí r. 2011.

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů         

                                   zdržel se:           0 hlasů         

                                   proti:     0 hlasů         

            Návrh byl přijat.

                                                          

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan Kolman a p. Mgr. Minařík odchod ve 22.20 hod.

 

V. Diskuse

 

p. Bc. Eliška                                                   - upozornil na opakované schvalování smluv o věcných břemenech, nejdříve se schvaluje smlouva o smlouvě budoucí a poté smlouva o věcném břemeni, podle jeho názoru by se už podruhé smlouva nemusela projednávat a došlo by tak ke zrychlení vyřizování jednotlivých žádostí,

p. starosta                                                       - návrh už jednou předkládala RM, ale zastupitelé s návrhem nesouhlasili, důvodem bylo zachování možnosti kontroly plnění smluv,

p. Bc. Eliška                                                   - dotázal se, kdy se začne budovat silnice v Lomu,

p. starosta                                                       - nejdříve je třeba vyřešit výměnu starého vodovodního řadu, musí se předělat projektová dokumentace, jde pouze o výměnu, nemusí být stavební povolení,

p. Bc. Eliška                                                   - upozornil na nutnost rekonstrukce školního hřiště,

p. starosta                                                       - projekt je připravený už asi tři roky, na projekt se město pokusí získat dotaci z ROP,

p. Bc. Eliška                                                   - upozornil na poškození soch u sv. Václava, dotázal se na možnost získat dotaci na zhotovení replik,

p. starosta                                                       - provedou kontrolu soch, k dotacím uvedl, že je možné získat dotaci na obnovu památek, ale na zhotovení replik ne,

p. Bc. Eliška                                                   - na webu města byla informace, že rekonstrukci chodníku na Husově náměstí bude provádět p. Matyáš,

p. starosta                                                       - p. Matyáš zhotovil pouze plán na kladení kostek, na zhotovitele bude vypsáno výběrové řízení,

p. Bc. Eliška                                                   - uvedl, že pan tajemník chválil knihovnu za pořádání kulturních akcí, ale podle jeho názoru má knihovna kulturu na posledním místě, v letním kině letos neplánují žádné akce, ačkoli pí Jursíková nabízela velmi pěkné koncerty, které byly už předjednané v minulém období, pouze o jednu akci projevil zájem p. tajemník,

p. Svačina Štěpán, občan města                     - k výběrovému řízení na rekonstrukci chodníku uvedl, že by měl být opraven v rámci rekonstrukce celého náměstí, měl by být zpracován plán rozvoje města a na rekonstrukci náměstí by měla být vyhlášena architektonická soutěž, je to způsob, jak získat kvalitní projekt,

p. starosta                                                       - RM ho pověřila, aby ve spolupráci s ČKA připravil zadání pro vyhlášení architektonické soutěže, je třeba vymezit podmínky,

p. Ing. Černohorský                                       - upozornil, že dávali návrh na doplnění programu jednání o vyhlášení výběrového řízení na provozovatele kina, bylo jim odpovězeno, že toto je v kompetenci RM, požádal tedy o vyjádření, zda RM uvažuje o vypsání řízení během července,

p. starosta                                                       - zatím není vyjasněno, co bude s kinem, ODS připravuje návrh na rekonstrukci kina, RM se bude vyhlášením řízení zabývat v září,

pí Jursíková, provozovatelka kina                  - návrh nebyl do RM ani předložen, proč nebyl projednán na dnešním jednání,

p. starosta                                                       - informoval o návrhu členy RM, bylo dohodnuto, že se návrhem budou zabývat v září,

p. Svačina                                                       - výběrové řízení mohlo být vyhlášeno, lze ho kdykoli zrušit,

p. Mgr. Fajmon                                              - technický stav kina je špatný, i on souhlasí s provedením rekonstrukce, chápe argumenty provozovatelky, ale město se musí zabývat správou svého majetku, výběrové řízení nevyhlásili proto, že zatím není vyjasněno, co bude s kinem, nechtěli provozovatelku vystavovat nejistotě,   

pí Jursíková                                                    - případné provedení rekonstrukce lze ošetřit smluvně,

p. Bc. Eliška                                                   - konstatoval, že buď se výběrové řízení vyhlásí včas, nebo kino v této podobě fungovat nebude, připomněl, že vloni na podzim pan starosta tvrdil, že vyhlášení řízení dřív než koncem roku není problém,

p. Svačina                                                       - příprava rekonstrukce trvá cca 6 měsíců a investice je daleko vyšší, pletou si rekonstrukci s udržovacími pracemi,

p. starosta                                                       - jde o opravu topení, el. rozvodů, sociálního zařízení, vymalování,

p. Ing. Osvald                                                - rekonstrukce nesouvisí s vyhlášením výběrového řízení, pokud nebude vyhlášeno včas, je kultura ve městě ohrožena,

p. starosta                                                       - výběrové řízení bude vyhlášeno dřív než v loňském roce, ale stejně jsou za vstřícnost kritizováni, pro další rozhodování musí být připraven rozpočet,

p. Podaný Martin, občan města                     - obává se, že kino bude zavřené,

pí Jursíková                                                    - jde jen o nájem, nejedná se o peníze, není třeba čekat na přípravu rozpočtu,

 • - kakci Kefír dodala, že má pronajaté i letní kino, ale o konání této akce ji nikdo neinformoval,
p. starosta                                                       - pořadatele upozorňoval, že kino je pronajaté,

p. Ing. Gregor                                                - k rekonstrukci chodníku uvedl, že původně měl být v komisi, ale z časových důvodů odmítl, dotázal se, proč se chodník nechává jen předláždit, není to zbytečné,

p. starosta                                                       - nutné kvůli bezpečnosti chodců, na rekonstrukci celého náměstí bude vyhlášena soutěž,

p. Bc. Eliška                                                   - dotázal se na náklady na předláždění chodníku, opravdu to bude 1,1 mil. Kč,

p. starosta                                                       ano, jedná se o kamennou dlažbu,

p. Ing. Gregor                                                - dotaz na opravy v ul. Masarykova,

p. starosta                                                       - provádí se reklamace závad,

p. Svačina                                                       - v rámci reklamace by měl zhotovitel udělat celý nový povrch,

p. Bc. Eliška                                                   - opravy se prováděli během konání výstavy, problém s dopravou,

p. starosta                                                       - souhlasil, že termín nebyl vhodný, firmu na konání výstavy upozorňovali,

p. Ing. Firman                                                - dotaz, pokud je letní kino pronajaté, lze tam pořádat akci Kefír,

p. starosta                                                       - je nutná dohoda pořadatelů s pí Jursíkovou,

pí Jursíková                                                    - s pořadateli jednala, musí si kino pronajmout, ale prý na to nemají finanční prostředky, nevěděli o tom a s pronájmem nepočítali,

p. Kopecký, diskutující z řad přítomných      - dotázal se, zda je možné pokládat usnesení RM za

občanů                                             objektivní, když rozhodovala na základě nepravdivých podkladů, p. tajemník předkládal materiál, který vycházel především z údajů uvedených v petici, ale zredukoval počet pořádaných akcí, některé akce byly špatně žánrově zařazeny, připomněl článek pí Hamplové v Listech, kde uvedla, že pí Jursíková + jazz = kultura, to mu připomíná socialistické móresy 50. - 60. let, dále bylo zkresleno hodnocení personálního auditu ohledně odboru školství a kultury, zpochybněn dopad zrušení místa kulturní referentky, dotázal se jak se bude tato věc řešit,

p. starosta                                                       - věc je vyřešena, RM vzala petici na vědomí, k žánrovému zařazení doplnil, že je možné, že některá akce mohla být jinak zařazena, ale u některých akcí by nevěděl ani on, jak je zařadit, k redukování počtu akcí dodal, že p. tajemník vybral akce, které byly pořádány z prostředků města a zařizovala je pí Frankeová, co se týká auditu, audit viděl a bylo rozhodováno na jeho základě,

p. Kopecký, diskutující                                  - podle jeho informací měl být počet referentů na odboru školství a kultury zachován,

p. starosta                                                       - podle jeho názoru postup korespondoval s výsledky auditu,

pí Chloupková                                                - informovala, že při zateplení domu, kde bydlí, firma, která práce prováděla, poškodila chodník.

           

VI. Interpelace

 

               S interpelací na pana starostu vystoupil p. Ing. Osvald.

 

Doslovný opis:

 

Předmět: Rybník a mokřad Hladoměř.Interpelace vznikla na základě podnětu občanů Lysé nad Labem, kteří velmi pozitivně hodnotí vybudování mokřadů spolu krajinnými úpravami ve Staré Lysé a ptají se, kdy budou dokončeny mokřady za hrází Hladoměř ve Dvorcích. Budování mokřadů ve Dvorcích bylo totiž zahájeno již v roce 2004, tj. cca. 4 roky před téměř dokončenými mokřady ve Staré Lysé.

Navštívil jsem areál v Hladoměři a dotázal se pana Coubala, který zde provádí těžbu, kdy lze počítat s vybudováním mokřadů. Bylo mi sděleno, že žádné mokřady nebudou, protože projekt byl změněn, hráze, meandry a další úpravy nebudou a hloubka těžby byla změněna ze cca 1 m na 7 metrů. Projekt byl údajně změněn ve spolupráci s panem Jelínkem a  Odboru životního prostředí.

Požádal jsem dne 29.6.2011 pana Jelínka o informaci v této věci, bylo mi odpovězeno, že žádná písemná změna projektu neexistuje.

Záležitost jsem konzultoval na Báňském úřadu, jehož předseda mi osobně potvrdil, že v oblasti Lysé nad Labem nemají registrovanou žádnou legální těžbu písku.

 

Žádám zodpovědět tyto otázky:

 

 1. Jaký je skutkový stav v Hladoměři, buduje se tam mokřad, nebo těží písek?
 2. Byl změněn projekt a pokud ano tak kdy, kým a kdo toto schválil?
 3. Jaký bude návrh opatření vedoucích k tomu, aby se v krátké době cca do konce roku dobudují mokřady a rybník dle původního projektu?
 

           

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesla pí Chloupková M.

 

U s n e s e n í    ze  4.  řádného jednání  ZM dne 29.06.2011

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:             p. Houštecký Václav                                                                         p. Ing. Černohorský Ondřej

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:     pí Chloupková Marcela

                                   p. Bc. Eliška Petr

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav

 

 

 

II.   s c h v a l u j e

 • 1. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3746 a 3760, k.ú. Lysá n. L., za cenu 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 2. Uzavření darovací smlouvy se společností LINDE+WIEMANN CZ, s. r. o., se sídlem U Dráhy 1356, 289 22 Lysá nad Labem, na 24.200,- Kč na rozvoj partnerských vztahů vroce 2011 mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav.
 • 3. a) vytvoření nové položky vrozpočtu města pro rok 2011 na vybudování vodovodního řadu včásti ul. Družstevní ve výši 240 tis. Kč stím, že výstavba vodovodu bude realizována po podpisu darovací smlouvy,
b) přijetí daru - pozemku p.č. 44/54, k.ú. Litol, od vlastníků pana Jaroslava Bejbla a paní Martiny Koberové.

 • 4. Uzavření dodatku č. 1 kSOD č. SMI/10/85/OD ze dne 02.07.2010 na akci „MVR-1090047 - Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem" na vícepráce dle nabídky ze dne 11.05.2011 a změnových listů č. 1, 3, 4, 5 a 6, dle kterých se celková cena díla poníží o 343.508,58 Kč, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
 • 5. Uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem" se Sdružením Lysá vedoucí účastník CGM Czech, a s., IČ 49973215, Táborská 1148, 251 01 Říčany, snabídkovou cenou 68.647.346,- Kč včetně DPH za předpokladu, že nebudou ve lhůtě kpodání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky podány námitky.
 • 6. Uzavření smlouvy o dílo č. ZAV 09/2011 sÚstavem archeologické památkové péče Středních Čech na provedení záchranného archeologického výzkumu při akci „Revitalizace parku na náměstí Bedřicha Hrozného a pokládka inženýrských sítí na p.p.č. 3451/1" dle předloženého návrhu (max. částka 6.999.520,- Kč bez DPH) stím, že ve smlouvě bude upraven článek V - fakturace tak, že platba bude rozložena na dvě části, první část ve výši 4.368 tis. Kč bude uhrazena do konce roku 2011, druhá část do konce roku 2012. Dále vbodě IV - náklady bude upraveno znění o konečné ceně nákladů tak, že „Cena bude fakturována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, přičemž výše uvedená cena je maximální."
 • 7. Podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na stromy č. 3 Tillia cordata, č. 8 Tillia cordata, č. 10 Tillia cordata, č. 16 Aesculus hippocastanum a č. 17 Acer platanoides, dle závěru odborného posudku č. 031101, ze dne 15.03.2011, na zhodnocení vitality, zdravotního stavu a provozní bezpečnosti 24 ks vzrostlých stromů vparku na Nám. B. Hrozného, Lysá n. L.
 • 8. Koncepci „Zámecký park Lysá nad Labem, plán rozvoje 2011 - 2015" stím, že bude dopracováno řešení zásobování vodou.
 • 9. Výkup pozemku par. č. 495/61, k.ú. Lysá n. L., o výměře 31 m2 ve Skupově ulici vLysé nad Labem za 5.030,- Kč.
 

III.  b e r e   n a   v ě d o m í

1.    Návrh na zjednosměrnění lokality Kačín, ul. Čechova (od křižovatky s ul. Riegrovou) a ul. Tyršova.

2.   Předložené návrhy řešení parkování automobilů na silnici č. III/3315, která je ve správě SÚS Mnichovo Hradiště.

3.   Smlouvu o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Lysé n. L.

4.    Zprávu o průběhu správních řízení ukončených nebo vedených Stavebním úřadem MěÚ Lysá n. L. v souvislosti s výstavbou minihřiště v areálu TJ Slovan Lysá n. L.

5.    Informativní zprávu o výsledcích přijímacích řízení v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem za roky 2010 a 2011.

6.    Informativní zprávu o petici na podporu lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně s tím, že členové zastupitelstva měli možnost petici individuálně podepsat na předložených podpisových listech během zasedání ZM dne 29.06.2011.

7.    Předložený rozbor hospodaření města do 30.04.2011.

8.    Zápis z jednání Finančního výboru dne 11.05.2011.

9.    Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 16.05. a 25.05. a 22.06.2011 s tím, že na příští zasedání ZM bude předložena kompletní zpráva o provedených kontrolách příjemců dotací z Fondu kultury včetně vyjádření odboru ŠaK MěÚ Lysá n. L.

10.  Termíny jednání RM a ZM na II. pololetí r. 2011.

 

IV.  u k l á d á

1.    Panu tajemníkovi zveřejnit v Listech č. 9/2011 poděkování společnosti LINDE+WIEMANN CZ, s. r. o., za poskytnutý finanční dar.

2.    RM předložit změnu rozpočtu města pro rok 2011 v souvislosti s vybudováním vodovodního řadu v části ul. Družstevní a náklady na archeologický výzkum.

                                                                                      Termín: 07.09.2011

3.    RM

       a) projednat s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje otázku zprůjezdnění ulice Švermova k ulici Ke Kovoně v úseku před areálem KOVONA,

       b) projednat s majitelem silnice a pozemků před areálem KOVONA možnost zprůjezdnění této komunikace případně včetně možnosti odkoupení těchto nemovitostí,

       c) informovat ZM o výsledcích těchto jednání na příštím zasedání ZM.

4.    Panu tajemníkovi podepsané petiční listy vrátit Asociaci Falun Gong ČR.

                                                                                      Termín: ihned

5.    RM zpracovat zprávu o aktuálním stavu záměru na výstavbu domu pro seniory a připravit znění dopisu pro Středočeský kraj v uvedené věci.

                                                                                      Termín: 07.09.2011

6.    Panu starostovi prověřit možnost úpravy smlouvy - snížení penále na 0,05 % na akci „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem".

                                                                                      Termín: ihned

7.    RM jednat o možnosti uplatnění dodatečných nákladů na archeologický výzkum při akci Revitalizace parku na náměstí Bedřicha Hrozného se zástupci Středočeského kraje a zástupci Regionálního operačního programu.

                                                                                      Termín: 07.09.2011

8.    RM zpracovat varianty Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem a předložit je na příští zasedání ZM dne 07.09.2011.

 

V.   k o n s t a t u j e

1.    Odpověď na interpelace p. Ing. Gregora P. je dostačující.

2.    Zápis ze zasedání ZM dne 27.04.2011 bude doplněn ve smyslu námitky p. Bc. Elišky P.

 

VI. o d k l á d á

1.    Projednání Jednacího řádu  Zastupitelstva města Lysá nad Labem na zasedání ZM dne 07.09.2011.

 

       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 23.15 hod. ukončil.

 

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 07.07.2011

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................         

 p. Houštecký V.                                                p. Ing. Černohorský O.

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                        

                              starosta

 
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.