+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  3.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 18.05.2011 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                       

Přítomni:                      p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

                                   p. Ing. Černohorský Ondřej

                                   p. Kolman Josef

                                   p. Houštecký Václav

                                   p. Mgr. Kořista Jan

                                   p. Bc. Eliška Petr

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek                                 

                                   p. Ing. Osvald Zdeněk

                                   pí Hamplová Petra                 (příchod 17.15 hod.)

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že se mu omlouvala pí Hamplová P., která se dostaví později, dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Mgr. Fajmon H. a p. Bc. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Mgr. Minařík J. a p. Ing. Firman M.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.             pro

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.             pro

 

 

Zápis ze zasedání ZM dne 27.04.2011 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k  zápisu. Pan Bc. Eliška uvedl, že podle zákona o obcích má být zápis z jednání vyhotoven do 10 dnů a zápis RM do 7 dnů. Jemu byl ale zápis ze zasedání dne 27.04.2011 doručen až v pondělí 16.05.2011 a zápis z jednání RM ze dne 03.05.2011 nemá dosud. Pan starosta uvedl, že záleží také na ověřovatelích, kdy zápis ověří. K zápisu z jednání RM pí Chloupková uvedla, že ověřovatelkou tohoto zápisu byla ona a zápis skutečně zatím neověřila. Nikdy zápis nepodepsala bez důkladné kontroly, každý zápis pečlivě čte, chce, aby odpovídal skutečnosti a vzhledem k jiným pracovním povinnostem ještě nestihla kontrolu dokončit.

 

Příchod pí Hamplová P. 17.15 hod.

 

Pan Bc. Eliška k zápisu ze dne 27.04.2011 uvedl, že v diskusi k obecním záležitostem pan starosta řekl, že právo účastnit se zasedání ZM mají osoby s trvalým pobytem na území města nebo osoby, kterých se projednávaná věc bezprostředně dotýká, a dodal, že požaduje zápis doplnit ve smyslu této připomínky. Pan starosta odpověděl, že se domnívá, že řekl vystoupit, ale přesně si to nepamatuje. Pan Ing. Firman navrhl zvážit, zda by bylo možné zastupitelům zaslat zápis hned po jeho dokončení, ještě bez ověření. Pan starosta odpověděl, že se mu to nejeví jako dobré řešení, obával se toho, že bude existovat několik verzí zápisu a celou situaci to spíše znepřehlední. Pan Mgr. Fajmon dodal, že RM bylo uloženo připravit úpravu jednacího řádu ZM, tam by měla být stanovena přesně celá procedura a mělo by se dbát na dodržování termínů. Mělo by tam být stanoveno i to, jak mají postupovat ověřovatelé. K poskytnutí neověřené verze zápisu zastupitelům uvedl, že by mu tento postup nevadil, ale na každé straně by muselo být uvedeno „neověřeno". Dodal, že by počkal na předložení upraveného jednacího řádu, kam by případně bylo možné doplnit nebo upřesnit konečný postup. Pan Ing. Gregor podotkl, že by ověřovatel mohl být dopředu upozorněn, kdy bude zápis hotový, aby si mohl přizpůsobit svůj pracovní program a zápis přišel podepsat. Pan starosta se domníval, že to zřejmě nebude možné vzhledem k tomu, že zapisovatelka má v náplni práce ještě další agendy, u kterých není možné odhadnout časovou náročnost a nebude tedy ani možné předem sdělit, kdy bude zápis ze zasedání ZM dokončen.     

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Ve zprávě pan tajemník mimo jiné uvedl, že usnesením č. 325 RM uložila p. starostovi a pí místostarostce zaslat písemnou odpověď p. Ing. Gregorovi na jeho interpelace. Odpověď byla odeslána 11.05.2011, dne 16.05.2011 byla na podatelně MěÚ Lysá n. L. zaevidována písemnost od p. Ing. Gregora, ve které vyjádřil nespokojenost s odpovědí. Na vzniklou situaci je reagováno v souladu s ustanovením jednacího řádu ZM, který na podobný stav pamatuje v § 8 bodě 4, kde je uvedeno, že pokud tazatel vysloví nespokojenost se zodpovězením dotazu, zaujímá k tomuto stanovisko ZM. Proto na konci tohoto zasedání obdrží zastupitelé kopii odpovědi p. starosty a pí místostarostky a dopisu p. Ing. Gregora ze dne 16.05.2011. Věc bude projednána na příštím ZM. Pan starosta se dotázal, zda má někdo dotaz na p. tajemníka. Pan Bc. Eliška uvedl, že podle jeho informací Kontrolní výbor (dále jen „KV") podával zprávu, dotázal se, komu konkrétně zprávu podal. Pan Sedláček, jako předseda KV, uvedl, že zprávu předal p. tajemníkovi s tím, že ji zkompletuje a předloží na toto zasedání, proto ho zarazilo, že zpráva předložena není. KV zvážil, byť jde jen část zadaného úkolu, že materiál předloží jako výsledek své práce a zastupitelé by ho měli dostat. Pan starosta upozornil, že RM požádala o provedení kontrol, ale dosud neobdržela kompletní požadovaný materiál. Z kontroly není vyhotoven zápis, pouze kontrolní zpráva vyhotovenou členy kontrolní skupiny. Doplnil, že pokud KV chtěl zprávu projednávat, měl rovněž pozvat zástupce kontrolovaného subjektu tak, jak bylo schváleno na předcházejícím ZM, ten ale přítomen není. Pan Sedláček odpověděl, že zástupce kontrolovaného subjektu byl v pondělí na jednání KV. Pokud by byly nějaké připomínky, byly by řešeny. Dodal, že zasedání ZM je veřejné, kdokoli se ho může zúčastnit. Na dotaz p. starosty odpověděl, že osobně nikoho nezval. Pan Bc. Eliška uvedl, že KV se zodpovídá ZM, pokud KV chce, může zprávu předložit. Pan starosta konstatoval, že postup byl plně v souladu s platným jednacím řádem ZM, vše, co je předkládáno ZM nejdříve musí projednat RM. Doplnil, že minule bylo terčem kritiky předkládání materiálů k projednání před samotným jednáním, tzv. „na stůl". Zápis, o kterém p. Sedláček mluvil, byl na MěÚ předán v úterý, dle schváleného postupu bude předložen na jednání ZM 29.06.2011. Materiály musí být doručeny na MěÚ 10 dní před plánovaným zasedáním, aby mohly být zpracovány a připraveny (např. členům ZM se materiály předávají týden před zasedáním, aby se s nimi mohli seznámit). Dodal, že minule byli kritizování za to, že nedodržují lhůty, nyní za to, že lhůty dodržují. Pan Bc. Eliška dodal, že mu šlo pouze o princip, KV chtěl o něčem informovat, ale nebylo mu to umožněno. Pan Ing. Gregor uvedl, že hovořil s předsedkyní kontrolovaného subjektu, ta uvedla, že na jednání ZM bude jako jejich zástupce p. tajemník. Dále konstatoval, že jednací řád je v rozporu se zákonem, při schvalování některé body napadal, ale byl přehlasován. Pan starosta odpověděl, že RM dostala za úkol připravit změnu jednacího řádu ZM a návrh bude připraven na příští jednání ZM. Pan Mgr. Fajmon požádal o podrobnější informace k plechovým garážím, o kterých ve své zprávě o činnosti RM hovořil p. tajemník. Vysvětlení podal p. tajemník, jeden z občanů požádal o povolení výstavby plechové garáže. RM žádost neschválila, garáž měla být v sousedství jiné garáže, která je v havarijním stavu.

           

            Pan starosta navrhl schválit program jednání s tím, že navrhl program rozšířit o projednání žádost CBE Development, a. s., v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou o spolupráci, a žádost zařadit do programu jednání jako bod č. 15. Dotázal se, zda má ještě někdo návrh na rozšíření programu. Pan Ing. Osvald uvedl, že mu v programu chybí reakce na e-mail, který posílal členům RM i ZM ve věci odhalení památek na Náměstí B. Hrozného. Žádal v něm, aby RM předložila na jednání ZM alternativy řešení. Pan starosta odpověděl, že p. Ing. Osvaldovi odpověděl rovněž e-mailem s tím, že pokud bude mít k dispozici podklady, na ZM je předloží, ale dosud žádné relevantní podklady k dispozici neměl. Nyní předložil alespoň stanoviska, na základě kterých projektant připraví návrhy na úpravy prostoru náměstí, k úpravám nedojde dřív než o prázdninách, návrhy budou projednány na příštím ZM dne 29.06.2011. Pan Ing. Gregor k bodu č. 15 uvedl, že se mu zdá předčasné schvalovat smlouvy o věcných břemenech, na základě uskutečněných jednání o řešení dopravní situace (ul. Na Mlíčníku) by se měla smlouva o spolupráci projednat se zástupci investora a upravit. Proto by podle stávající smlouvy zatím nic neschvaloval, domníval se, že je to předčasné. Pan starosta se domníval, že projednání je nutné, bez těchto smluv nemůže být vydán uzemní souhlas. Dodal, že k bodu bude probíhat diskuse, kde bude možné si vyjasnit podrobnosti. Vzhledem k tomu, že další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny, nechal p. starosta o upraveném programu hlasovat.

           

            Pan starosta nechal o upraveném návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:          2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                  zdržel se

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.           zdržel se

 

            Pan Sedláček odkázal na ustanovení § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zdůraznil, že KV mimo jiné „plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce", tedy nikoli úkoly od RM. K žádosti RM o provedení kontroly uvedl, že KV žádosti vyhoví, ale RM nemůže ničím podmiňovat předložení zprávy KV na zasedání ZM. Pan starosta odpověděl, že zpráva bude předložena na příští jednání v souladu s platným postupem stanoveným jednacím řádem.

           

II. Návrhy ke schválení

 

1.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na převzetí 1/6 budoucí komunikace na p.p.č. 2436/8, k.ú. Lysá n. L.

 

                        RM projednala dne 03.05.2011 usnesením č. 292 návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na převzetí 1/6 budoucí komunikace p.p.č. 2436/8, o celkové výměře 1.254 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n. L., po její kolaudaci do vlastnictví města.

                       

                        Pan Mgr. Fajmon nesouhlasil se schválením smlouvy v této podobě, tj. převzetí pouze 1/6, ale dle jeho názoru by se měla věc řešit jako celek. Navrhl bod odložit a uložit RM projednat se všemi spoluvlastníky další postup. Návrh řešení by RM předložila na příští jednání ZM. Paní Chloupková podotkla, že stavebník žádal o schválení smlouvy, protože ji potřebuje pro další jednání s bankou. Pan Mgr. Kopecký souhlasil s návrhem p. Mgr. Fajmona a dodal, že pokud by nedošlo ke shodě s ostatními vlastníky pozemku, žadatel může znovu požádat o schválení uzavření smlouvy, ZM by žádost projednalo na zasedání dne 29.06.2011.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM.

 • a) odkládá uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na převzetí 1/6 budoucí komunikace p.č. 2436/8 ocelkové výměře 1.254 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n. L., po její kolaudaci do vlastnictví města,
 • b) ukládá RM projednat sespoluvlastníky pozemku 2436/8, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n. L., vyřešení majetkoprávních vztahů kbudoucí komunikaci a zprávu o výsledku jednání předložit na zasedání ZM dne 29.06.2011.
 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        9 hlasů          p. Bc. Eliška P.                     zdržel se

                                   zdržel se:           6 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                    zdržel se

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.             pro

                                                                                                                                                                     

2.  Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a s., na pozemky p.č. 3484/2 a819/8, k.ú. Lysá n. L.

 

                        RM projednala dne 03.05.2011 a usnesením č. 318 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6006360/VB/11 s ČEZ Distribuce, a s., na obecní pozemky p.č. 3484/2 a 819/8, k.ú. Lysá n. L.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  s ČEZ Distribuce, a.s., č. IV-12-6006360/VB/11 na obecní pozemky p.č. 3482/2 a 819/8, k.ú. Lysá n. L. Cena za zřízení věcného břemene je 13.692,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                           pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

3. Návrh na uvedení do právního vztahu části komunikace Vojanova.

                       

RM projednala dne 03.05.2011 usnesením č. 290 návrh na uvedení do právního vztahu části komunikace Vojanova dle GP č. 2432-11/2011 dle předloženého návrhu.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) uvedení do právního vztahu části komunikace Vojanova dle GP č. 2432-11/2011,

b) směnu části obecního pozemku p.č. 2155/6, nově označené jako p.p.č. 2155/11 o vým. 9 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n. L., za 9 m2 p.p.č. 2154/5, nově označené jako p.p.č. 2154/14 o celkové výměře 22 m2, která je ve vlastnictví manželů Marty a Jaroslava Svěchotových, bytem Šumpérská 358, 199 00 Praha Letňany,

c) výkup zbývajících 13 m2 p.č. 2154/14 od manželů Marty a Jaroslava Svěchotových, bytem Šumpérská 358, 199 00 Praha Letňany, za částku 100,- Kč/m2. Kupující uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                              pro

                                    zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

4.  Návrh na směnu částí z obecního pozemku za pozemky pí J. Titěrové, Lysá n. L.

 

            Usnesením č. 317 RM projednala dne 03.05.2011 návrh na směnu částí z obecního pozemku p.č. dle PK 833/2 o celkové výměře 4.939 m2, nově označené GP číslo 1939-27/2008 jako p.p.č. 866/60 o vým. 806 m2 a dle GP č. 2152‑6/2009 jako p.p.č. 866/81 o vým. 651 m2 a p.p.č. 866/84 o vým. 568 m2, za pozemky paní Jitky Titěrové, Sojovická 325/41, Lysá n. L., označené GP č. 1939-27/2008 jako p.p.č. 866/42 o vým. 844 m2, p.p.č. 866/45 o vým. 731 m2 a dle GP č. 2152-6/2009 jako p.p.č. 866/79 o vým. 462 m2, k.ú. Lysá n. L.

 

            Informace k tomuto bodu dále doplnil p. starosta, uvedl, že obecní pozemek původně město vykoupilo od státu, poté dostalo nabídku na bezúplatný převod, kterou využilo, a peníze za koupi pozemku byly městu vráceny. Pan Mgr. Fajmon souhlasil se směnou, připomínku měl k parcelaci, kterou nepovažoval za vhodnou. Výměra pozemků je více než 1.200 m2, to se mu zdálo příliš, město by mělo zvážit jiné rozdělení na více parcel. Menší parcely by se i lépe prodávaly. On sám nepodpoří prodej takto velkých parcel. Pan Ing. Firman konstatoval, že parcelace není předmětem schvalování. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že si toho je vědom, nejedná se z jeho strany o návrh, ale pouze o připomínku na základě připojeného parcelačního plánu. Pan Mgr. Kořista se dotázal na stav stromořadí v dané lokalitě, protože např. u parcely č. 4 předloženého plánu by mohl být problém s vjezdem. Pan Houštecký doplnil, že právě kvůli stromům je území rozparcelováno tak, jak je předloženo v návrhu. Pan Kolman podotkl, že vlastníci pozemků mají už vyhotovené a zaplacené projekty na zasíťování, nedokázal by si proto představit změnu parcelace. Pan starosta doplnil, že parcelace byla navržena na základě smlouvy s vlastníky všech pozemků.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje směnu částí z obecního pozemku p.č. dle PK 833/2 o celkové výměře 4.939 m2, nově označené GP číslo 1939-27/2008 jako p.p.č. 866/60 o vým. 806 m2 a dle GP č. 2152‑6/2009 jako p.p.č. 866/81 o vým. 651 m2 a p.p.č. 866/84 o vým. 568 m2, za pozemky paní Jitky Titěrové, Sojovická 325/41, Lysá n. L., označené GP č. 1939-27/2008 jako p.p.č. 866/42 o vým. 844 m2, p.p.č. 866/45 o vým. 731 m2 a dle GP č. 2152-6/2009 jako p.p.č. 866/79 o vým. 462 m2, k.ú. Lysá n. L. Město uhradí kolek na návrh vkladu do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                              pro

                                   zdržel se:           2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                  zdržel se

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.           zdržel se

 

5. Vyjádření vlastníka k možnosti užívání vodního díla jezu Lysá nad Labem a stanovisko k přístupové komunikaci k tomuto vodnímu dílu.

 

            Dne 03.05.2011 projednala RM města usnesením č. 314 vyjádření vlastníka, společnosti Predax finance, s. r. o., k návrhu města na užívání vodního díla jezu Lysá n. L. jako lávky a návrh na uzavření smlouvy o věcných břemenech ve prospěch společnosti Predax finance, s. r. o., ve věci rekonstrukce příjezdové komunikace k tomuto vodnímu dílu.

Pan Mgr. Fajmon vyjádřil spokojenost s tímto návrhem, nesouhlasil s původně navrhovaným prodejem komunikace, proto byl rád, že se našlo jiné řešení. S uzavřením věcného břemene souhlasil, do smlouvy by doplnil, že úhrada za věcné břemeno bude dle platného ceníku města a firma se bude podílet na rekonstrukci komunikace. Pan Mgr. Kořista ocenil, že firma podpořila případné vybudování cyklostezky tím, že souhlasí s vybudováním cyklostezky na svých pozemcích. Pan Sedláček k věci dodal, že firma vyšla městu vstříc, proto se domníval, že by město nemělo trvat na úhradě poplatku za věcné břemeno, spíš by se město mělo snažit uzavřít dohodu s firmou o údržbě komunikace. Pan Bc. Eliška uvedl, že jeden ze zaměstnanců firmy mu sdělil, že dosud nemají do areálu přístupovou komunikaci pro těžkou techniku, proto měli o komunikaci zájem. Dále uvedl, že mostek je podle jeho informací ve vlastnictví firmy. Pan starosta upřesnil, že komunikace od mostku k vodnímu dílu je ve vlastnictví firmy, nicméně ji nelze uzavřít (např. závorou). Jinak souhlasil s názorem p. Sedláčka netrvat na úhradě za věcné břemeno, navrhl do smlouvy doplnit, že obě smluvní strany upustí od nároku na úhradu za zřízení věcných břemen.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) návrh společnosti Predax finance, s. r. o., Chotutická 503, 108 00 Praha 10 Malešice, ve věci rekonstrukce příjezdové komunikace k vodnímu dílu jezu Lysá n. L. a uzavření smluv o věcných břemenech.

b) uzavření smlouvy o věcném břemenu ve prospěch společnosti Predax finance, s.  r. o., na obecní pozemky p.č. 3496 a 3497/1, k.ú. Lysá n. L.,

c) uzavření smlouvy o věcném břemenu ve prospěch Města Lysá n. L., týkající se vybudování a užívání budoucí cyklostezky na pozemcích v majetku spol. Predax finance, s. r. o.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                              pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

6. Návrh na prodej části obecního p.p.č. 3464, k.ú. Lysá n. L.RM dne 03.05.2011 projednala a usnesením č. 291 schválila návrh na prodej části obecního pozemku p.č. 3464, nově odděleného GP č. 2347-40/2010, ze dne 21.08.2010, jako p.p.č. 3464/2 o vým. 57 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n. L., manželům Novákovým. Raisova 471, Lysá n. L.

 

            Pan Mgr. Kořista požádal o podrobnější informace k navrženému prodeji. Pan starosta k bodu uvedl, že jde o část slepé uličky, jejím prodejem nebudou omezeni vlastníci sousedících nemovitostí. Město v této lokalitě získalo prostup z ul. Sojovická k domu v ul. Na Františku.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 3464, nově odděleného GP č. 2347-40/2010, ze dne 21.08.2010, jako p.p.č 3464/2 o vým. 57 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n. L., manželům Novákovým, Raisova 471, 289 22 Lysá n. L., za částku 1.000,- Kč/m2. Kupující uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                          mimo

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

7. Návrh na změnu územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.RM projednala dne 25.01.2011 usnesením č. 57 a  dne 22.03.2011 usnesením č. 219  návrh na změnu územního plánu sídelního útvaru Lysá n. L. za účelem výstavby rodinných domků.

 

Pan Mgr. Kořista požádal o objasnění výhod a nevýhod navržených variant. Pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, k bodu podala podrobné informace. Varianta, kdy by se změna projednala nyní jako změna stávajícího územního plánu (dále jen „ÚP") znamená, že vlastník uhradí veškeré náklady spojené se změnou ÚP, je možné, že se zpozdí práce na novém ÚP, ale časová prodleva nebude významná. Varianta, kdy by se změna projednala jako součást nového ÚP, znamená výraznou časovou prodlevu pro stavebníka, jak dlouho nelze odhadnout, řádově se nejedná o měsíce, ale roky. Práce na novém ÚP postupují, ale časovou osu celého procesu nelze odhadnout. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jak se změna dotkne vlastníka sousední nemovitosti. Pí Ing. Čížková odpověděla, že se nyní rozhoduje pouze o tomto jednom pozemku, ne o celém území. Pan Mgr. Fajmon podpořil schválení druhé varianty, samotnou změnu by podpořil v případě, že by byl schválen nový ÚP, ale v tomto případě, kdy je v běhu příprava nového ÚP, by změny stávajícího neschvaloval. Pan Ing. Osvald upozornil, že v důvodové zprávě je uvedeno, že se jedná o celé území. Pí Ing. Čížková odpověděla, že v důvodové zprávě je popsán celý proces, původně byla projednávána změna využití celé plochy, ale později na základě jednání s vlastníkem sousední nemovitosti (skladů) byl postup přehodnocen a navrženo toto řešení. Pan Sedláček podpořil první variantu, uvedl, že podle jeho názoru je třeba podpořit každého, kdo je ochoten v Lysé investovat, navíc je ochoten změnu investovat z vlastních prostředků. Pan Mgr. Kořista podotkl, že změna bude v rámci nového ÚP projednána s veřejností, proto podporuje druhou variantu. Pan starosta odpověděl, že v případě schválení první varianty jde jen o souhlas s tím, že změna může být projednávána, postup samotného projednávání je v obou případech stejný, vždy ho může připomínkovat veřejnost.

 

            Pan přednesl návrh na usnesnení: ZM schvaluje návrh vlastníka pozemku p.č. 2904/3 na změnu územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem za účelem výstavby rodinných domků na tomto pozemku s tím, že změna územního plánu bude projednána v rámci nového územního plánu Lysá nad Labem.

 

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů          p. Bc. Eliška P.                     zdržel se

                                   zdržel se:           4 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                    zdržel se

                                   proti:     1 hlas p. Ing. Gregor P.                  zdržel se

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.                  proti

 

            Pan starosta uvedl, že nyní by měla být projednávána smlouva o dílo na přístavbu MŠ Čtyřlístek. K jednání pozval zástupce vítězné firmy, ale ten se může dostavit na zasedání až později, proto navrhl projednat zatím závěrečné účty a přezkumy hospodaření města Lysá n. L. a Mikroregionu Polabí. K výše uvedenému postupu nebyly vzneseny námitky.

 

8. Závěrečný účet města Lysá n. L. za rok 2010 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010.RM dne 03.05.2010 projednala a usnesením č. 322 a č. 326 schválila celoroční hospodaření města Lysá n. L. za rok 2010, a to bez výhrad, a dále zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Lysá n. L. za rok 2010.

 

            Předseda Finančního výboru, p. Ing. Firman, uvedl, že výbor projednal závěrečné účty a přezkumy hospodaření města Lysá n. L. a Mikroregionu Polabí. K oběma zprávám uvedl, že nebyly zjištěny nedostatky, k některým drobným pochybením, která nemají význam na konečnou zprávu, došlo v souvislosti s přechodem na jiný systém účtování. Finanční výbor doporučil obě zprávy schválit. Pan Bc. Eliška se dotázal, co znamená převaha výdajů nad příjmy. Pí Ing. Polenová, vedoucí finančního odboru, vysvětlila, že se jedná o výsledky běžného hospodářského roku, zdroje z minulých let pokryjí zvýšené výdaje. Tato úprava byla projednána na minulém zasedání v rámci návrhu na úpravu rozpočtu. Pan Ing. Gregor se dotázal na rezervní fond. Tento fond se dle sdělení pí Ing. Polenové vede na zvláštním účtu a je používán na nepředvídatelné události. Pan Ing. Gregor upozornil, že neměl k dispozici žádnou zprávu, neví, jak se s fondem nakládá. Pí Ing. Polenová odpověděla, že zprávu si převzal p. Kodeš, člen kontrolního výboru, využití fondu je podmíněno rozhodnutím ZM. Pan starosta doplnil, že fond byl za poslední roky navýšen, což svědčí o dobrém hospodaření se svěřeným majetkem. Zůstatek se nikam nerozpouští, prostředky jsou mimo běžné účetnictví, fond je veden na zvláštním účtu. Pan Ing. Gregor se domníval, že by o ZM mělo mít přehled o využití rezervního fondu. Z fondu se vyplatilo 38 tis. Kč Spolku rodáků a přítel města Lysá n. L., o této položce neví, že by prošla schválením ZM. Pan starosta zopakoval, že se o využití prostředků rezervního fondu rozhoduje pouze hlasováním ZM, o této položce bylo také hlasováno. To potvrdila i pí Chloupková. Pan Mgr. Fajmon podotkl, že ve zprávě není upozornění na možná rizika.  Pozornost by se měla věnovat pohledávkám, mechanismu vymáhání. Dále uvedl, že ho překvapila výše zastaveného majetku. Pí Ing. Polenová vysvětlila, že se nejedná o zástavní právo k úvěrům, ale nemovitosti byly zastaveny jako závazek k poskytnuté dotaci, jedná se o blokaci možnosti prodeje bytů v Milovicích rekonstruovaných z  dotace. Pan Houštecký se ještě dotázal na další zvláštní účty. Pí Ing. Polenová odpověděla, že kromě rezervního fondu existuje sociální fond, půjčky na bydlení, depozitní účet. Pan Mgr. Kořista k rezervnímu fondu uvedl, že na jednání kulturní komise bylo řečeno, že se prostředky, o kterých hovořil p. Ing. Gregor, poskytly bez schválení ZM. Pan Ing. Černohorský požádal o vysvětlení formulace, uvedené ve zprávě auditora, a to „rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky". Pí Ing. Polenová vysvětlila, že podle zákona o hospodaření měst a obcí musí obec požádat o přezkoumání hospodaření. Audit není totéž co přezkoumání, nedělá se ve stejném rozsahu, proto je tato věta ve zprávě uvedena. Dodala, že přezkoumání bylo provedeno v souladu s platným zákonem, tj. v požadovaném rozsahu. Pan Mgr. Minařík se dotázal, jestli jsou v pohledávkách obsaženy i dlužné částky. Podle sdělení pí Ing. Polenové jsou, ale zároveň upozornila na skutečnost, že realitní kancelář dělá uzávěrku vyúčtování až v dubnu a ve zprávě je uveden stav k 31.12.2010. Pan Ing. Osvald se dotázal, zda od příštího roku bude proveden audit. Pí Ing. Polenová vysvětlila, že obce mají speciální zákonnou úpravu, podle kterého je prováděno přezkoumání hospodaření obce, nikoli audit. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010, a to bez výhrad.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           1 hlas p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

9. Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2010 a Zpráva o výsledku přezkoumání    hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2010.

   

Dne 03.05.2011 projednala RM a usnesením č. 323 a č 327 schválila celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2010, a to bez výhrad, a dále zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2010.

 

U tohoto bodu pouze p. Mgr. Kořista podotkl, že by se mělo prověřit, jak jsou webové stránky Mikroregionu Polabí navštěvované, případně navrhnout možné úpravy nebo aktualizace pro jejich zatraktivnění. Pan starosta podotkl, že členy mikroregionu je celkem 9 obcí a každá má jeden hlas, případné úpravy by musely být schváleny většinou.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí a závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2010, a to bez výhrad.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

10. Přístavba budovy Mateřské školy Čtyřlístek v Lysé nad Labem.Dne 03.05.2011 projednala RM usnesením č. 324 výsledky veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce „Přístavba budovy Mateřské školy Čtyřlístek v Lysé nad Labem", schválila výsledné pořadí nabídek dle návrhu hodnotící komise a schválila uzavření smlouvy o dílo se společností PROXIMA, a. s.

 

Pan Ing. Gregor v úvodu svého příspěvku předeslal, že nesouhlasil s výstavbou tohoto typu, poté, jako člen hodnotící komise, informoval o výběrovém řízení. Po vyloučení nabídek, které nesplňovaly zadaná kritéria, zbyly tři subjekty, z nich jeden uváděl velmi nízkou cenu, byl vyzván ke zdůvodnění, to ale nedoložil, proto byl rovněž vyloučen, ze zbývajících byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy PROXIMA, a. s. Pí Javorčíková, projektový manažer města, doplnila informace, na veřejnou zakázku přišlo šest nabídek, tři byly vyloučeny pro nesplnění kvalifikace. Další uchazeč nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu, proto byl rovněž vyřazen. Ze zbývajících dvou nabídek byla jako nejlepší vyhodnocena nabídka firmy PROXIMA, a. s. Dvě firmy podaly námitky na postup zadavatele Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚHOS), ale v březnu letošního roku obě firmy vzaly svá podání zpět a ÚHOS řízení zastavil. Pan Mgr. Kořista se dotázal, proč byly vyřazeny firmy, které některé požadavky splnily subdodavatelem. Pí Javorčíková odpověděla, že tento postup je s ohledem na zákonné podmínky nepřijatelný, jedinou možností by bylo uzavření smlouvy o sdružení, tu ale uchazeči nepředložili. Pan Sedláček upozornil na bod č. 2.2. smlouvy, který je potřeba upřesnit. Pan starosta ke smlouvě uvedl, že formulaci museli převzít tak, jak byla uvedena v zadávací dokumentaci. Pí Javorčíková doplnila, že vítězná firma předložila harmonogram, podle kterého by měla být stavba dokončena nejpozději 28.02.2012. Pan Bc. Eliška požádal o vysvětlení, proč nabídka  firmy PMS, spol. s r. o., která nabídla nižší cenu, byla až na druhém místě. Pí Javorčíková vysvětlila, že cena byla pouze jedním, ne jediným kritériem, po celkovém vyhodnocení byla jako nejvýhodnější vybrána výše uvedená nabídka. Pan Mgr. Minařík se dotázal, jestli posunutí termínu dokončení nebude mít negativní vliv na přidělení dotace. Pí Javorčíková odpověděla, že před schválením změny termínu bylo vše s poskytovaletem dotace projednáno a schváleno dodatkem smlouvy.  Pan Mgr. Kořista upozornil na bod 12.1. smlouvy, kde je uvedeno „Revitalizace ...", jde zřejmě o překlep. Pí Javorčíková poděkovala za upozornění, smlouvu před podpisem znovu překontroluje a opraví. Pan Ing. Černohorský uvedl, že nabídka je asi dobrá, ale nesouhlasí s projektem jako takovým. Nebyla provedena demografická studie, na základě které by bylo možné zodpovědně rozhodnout, při hlasování se zdrží. Dodal, že mu vadí hlavně cena. Pan starosta k ceně vysvětlil, že na stavbu město získalo dotaci, náklady, které uhradí město, budou srovnatelné s náklady na školku na sídlišti. Místa ve školce jsou třeba, ani v letošním roce nebylo možné vyhovět všem žadatelům o umístění dětí. Dále je třeba vzít v úvahu, že budou dokončeny další byty za nádražím a potřeba míst v MŠ dále stoupne. Město má také smlouvy s okolními obcemi, které nemají vlastní školku (např. Stará Lysá), proto se předpokládá, že všechna místa v MŠ budou využita. Pan Bc. Eliška souhlasil s názorem p. Ing. Černohorského, školka je potřeba, ale podle jeho názoru se měla v rámci projektu zrekonstruovat stávající budova. Při hlasování se rovněž zdrží. Pan starosta vysvětlil, že na rekonstrukci MŠ by nebylo možné čerpat dotaci, podpora z fondů EU směřovala na navýšení kapacit MŠ. Pan Ing. Osvald se připojil k názoru zástupců Kulturně!, při hlasování se rovněž zdrží, projekt MŠ se mu zdál předražený, za ty peníze by bylo možné vybudovat MŠ s dvojnásobnou kapacitou, tj. pro 100 dětí, navíc i on postrádal demografickou studii, která je pro takové rozhodnutí nezbytná. Pan starosta oponoval, uvedl, že město potřebuje přilákat mladé rodiny, jednou z cest je právě dostatečná nabídka míst v MŠ. Pan Sedláček upozornil, že škola v Litoli a původní budova MŠ v Brandlově ul. byly postaveny v 60. letech, je nutné počítat s jejich rekonstrukcí, a to nejen obvodového pláště, ale i nosných prvků. Odhadl, že rekonstrukce bude nutná do cca 5ti let. K ceně projektu uvedl, že cena se mu zdá odpovídající, s projektem se seznámil a ke stavbě nemá námitky. Doplnil, že i on hlasoval pro tuto variantu, z jeho pohledu se jednalo o nejlepší návrh, i když z hlediska konstrukce nejnáročnější. Firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, se osvědčila, souhlasí se závěrem hodnotící komise, že jde o nejvýhodnější nabídku a stavbu podpoří. Pan Mgr. Fajmon souhlasil se stavbou MŠ, k požadavku na demografickou studii připomenul, že v minulém volebním období byla ZM studie předložena, a to na základě jeho podnětu. Dodal, že by ZM měla být předložena zpráva o výsledku přijímacích řízení do MŠ i ZŠ za poslední dva roky, podle jeho informací ani letos nebyly všechny děti z Lysé umístěny. Je pravda, že průměrný věk v Lysé n. L. je vyšší ve srovnání s ostatními obcemi Středočeského kraje, ale to lze zdůvodnit tím, že město vlastní byty v Milovicích, kam se odstěhovalo hodně mladých lidí, využili možnost získat samostatné bydlení. V Lysé se ale staví nové byty a domy, počet obyvatel za poslední roky vykazuje mírný nárůst. Původně nebyl pro tuto variantu, ale s ohledem na získání dotace s výstavbou souhlasí, cena je přiměřená. Pí Chloupková připomněla, že nikdy nebyla pro tuto variantu, je drahá, ale teď, když už se vše dostalo do této fáze, by ji mrzelo, kdyby se školka nerealizovala. Jde o většinové rozhodnutí ZM, to respektuje a projekt podpoří. Potvrdila také, že demografická studie byla provedena, ZM ji mělo k dispozici. Pan Mgr. Minařík podotkl, že kritéria na přijímání dětí do školních a předškolních zařízení je možné upravit. K tomu p. starosta doplnil, že podle stanoviska ombudsmana má před všemi kritérii přednost přání dítěte a rodičů, jiná kritéria lze označit za diskriminující. Na podobný problém narazili v ZŠ v Litoli, kde byly z kapacitních důvodů odmítnuty dvě děti. Pan Mgr. Minařík rovněž uvedl, že při zpracovávání strategického plánu města byl zpracován materiál, nejedná se přímo o studii, spíš přehled o vývoji počtu obyvatel, ze kterého je zřejmé, že počet obyvatel ve městě mírně narůstá. Pan Mgr. Kopecký doplnil, že odliv občanů do Milovic byl, ale v současné době není významný, naopak do Lysé se stěhují mladí lidé, je předpoklad, že místa v MŠ budou třeba. Podle studie, která byla předložena, měl být nedostatek míst až za cca 3 roky, ale problém nastal už nyní a je potřeba ho řešit. Při zpracování strategického plánu bylo zjištěno, že v Lysé je početně silnější starší a mladá generace, početně slabší je střední věková skupina. Pan Mgr. Kopecký dále uvedl, že s návrhem souhlasí a podpoří ho. Pan Ing. Gregor konstatoval, že ke změně rozhodnutí asi nedojde, přesto považuje za nutné upozornit, že za stejný finanční náklad, tj. 15 mil. Kč, je možné vybudovat zařízení pro dvojnásobný počet dětí, návrh řešení má k dispozici. Při hlasování se zdrží, s předloženým návrhem nesouhlasí. Dále doplnil, že demografická studie (profesionální) předložena nebyla. Pan Sedláček v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel města doporučil zvážit možnost, aby parcely, které město získá v lokalitě Drážky, a dle vyjádření p. Mgr. Fajmona jsou pro rodinné domy velké, byly vyčleněny na výstavbu další MŠ. RM a ZM by se tím měly zabývat a možnost zvážit.  Pan starosta odpověděl, že neví, jestli by to umožnil stávající ÚP, ale v návrhu nového ÚP jsou vytipovány plochy pro občanskou vybavenost. K projednávané stavbě uvedl, že projekt podpoří, je přesvědčen, že se jedná o dobré řešení a místa ve školkách jsou potřeba. Kapacita školek v Lysé se, po vybudování školky na sídlišti a v ul. Brandlova, zvedne o 1/3. Pan Houštecký stavbu podpořil, uvedl, že je rád, že se postaví klasická budova. Souhlasí s názorem p. Sedláčka, jedná se o nejlepší návrh a vznikne hodnotná stavba. Pan starosta doplnil, že pokud bude nutná rekonstrukce stávající budovy MŠ v ul. Brandlova, bude nutné umístit děti jinam, školka bude potřebná a využitá.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Přístavba budovy MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem" se společností PROXIMA, a s., IČ 60916478, Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6, s nabídkovou cenou 23.595.750,51 Kč bez DPH za předpokladu, že nebudou ve lhůtě k podání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky podány námitky.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů          p. Bc. Eliška P.                     zdržel se

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                    zdržel se

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                  zdržel se

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

           

            Pan Mgr. Fajmon hlasoval pro návrh a uvedl, že u tohoto bodu by měli být uvedeni všichni jmenovitě. Pan Chorvát, zástupce firmy PROXIMA, a. s., poskytl informace k samotné realizaci stavby a mimo jiné uvedl, že výstavba bude trvat 174 dní. K ceně stavby podotkl, že v roce 2007 realizovali stavbu srovnatelné MŠ za 20 mil. Kč, nabídnutá cena je podle jeho názoru odpovídající.  Stavba je náročná, ale zajímává a na realizaci se těší. Pan Mgr. Kopecký upřesnil, že většina připomínek, které byly vzneseny k ceně, se týkala ceny za stavbu ve srovnání s ostatními návrhy, nezpochybňovala se cena jejich nabídky. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda bude nutné omezení dopravy v souvislosti s výstavbou MŠ. Pan Chorvát odpověděl, že se budou snažit maximálně využít pozemek, k omezení dopravy dojde pouze v nezbytném rozsahu. Pí Chloupková doplnila, že nezpochybňují cenu uvedenou v nabídce, ale je dobré připomenout, že původně nechtěli zastupitelé zatěžovat rozpočet úvěrem. Upozornila na názorový posun, projevil se tlak veřejnosti (maminek). Dodala, že v některých případech jsou zastupitelé velmi velkorysí. Pan Ing. Osvald uvedl, že stavba si vyžádá značný rozsah zemních prací, dotázal se, zda bude firma vše provádět sama. Pan Chorvát odpověděl, že většinu prací provede firma sama, přepravu částečně řeší tím, že si najmou dopravce v místě výstavby, najímají si i některé zemní stroje. Podobně postupovali i u jiných zakázek, které pro město prováděli, např. rekonstrukce ZŠ.  Pan Mgr. Kořista uvedl, že se jedná o originální stavbu, do budoucna by bylo vhodné zvážit, zda nepojmout podobně i výuku - ve smyslu alternativní pedagogiky. Pan starosta odpověděl, že to je v kompetenci ředitele/ky, výukové plány tvoří sami.

 

11. Záměr Města Milovice být pro Obec Jiřice obcí s pověřeným obecním úřadem.

 

            Usnesením č. 329 projednala RM dne 03.05.2011 záměr Města Milovice být pro Obec Jiřice obcí s pověřeným obecním úřadem.

 

            K tomuto bodu pan starosta dodal, že by záměr podpořil, ale konečné rozhodnutí je na MV ČR, které v případě souhlasu musí předložit návrh na změnu zákona. Pí Chloupková k záměru uvedla, že obvod ORP Lysá n. L. je malý a návrh jí nepřipadá přínosný, proto se při hlasování o tomto návrhu zdrží. Dodala, že Milovice mohly jednat se Straky nebo Zbožíčkem. Pan Sedláček návrh podpořil. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že mu záleží na dobrých vztazích s obcí Milovice a návrh podpoří, otázka je, zda bude schválen dále. Pan Mgr. Minařík se dotázal, zda by změna měla vliv na personální obsazení MěÚ Lysá n. L. Pan starosta odpověděl, že vzhledem k počtu občanů obce Jiřice změna nebude mít na MěÚ Lysá n. L. vliv. Pro Jiřice by Milovice vykonávaly pouze matriční agendu a stavební úřad, ostatní agendy jsou svěřeny obcím s rozšířenou působností. Pí Ing. Čížková doplnila, že stavební úřad pouze částečně, územní plánování vykonává ORP, tedy Lysá n. L. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje záměr Města Milovice být pro Obec Jiřice obcí s pověřeným obecním úřadem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     1 hlas p. Ing. Gregor P.                  zdržel se

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.                  proti

           

12. Zákaz kouření v městském kině.

 

            Usnesením č. 331 projednala RM dne 03.05.2011 zákaz kouření v městském kině.

 

            Informace k bodu podal p. starosta, uvedl, že dle platného zákona se zákaz kouření vztahuje mimo jiné i na městské kino. Dodal, že nechal zpracovat posudek právníkem města, který všichni zastupitelé dostali k dispozici. Pan Bc. Eliška podotkl, že si není jistý, že kino je zřízené městem, pokud ne, nespadalo by do prostor podléhajících zákazu kouření tak, jak jsou vymezena v zákoně. Doplnil, že při dětských představeních se v kině nekouří. Stížnost ohledně kouření v kině nikdy nebyla. Poslední dobou se objevilo, že Kulturně! = kino, od té doby se množí útoky na kino. Najednou se sešla kontrola z hygieny, finanční kontrola. Nicméně kontrola z hygieny neshledala žádné závady, pokud by se v kině nesmělo kouřit, domnívá se, že by to v zápise zcela jistě bylo. Dodal, že ho mrzí, že není k dispozici odpověď provozovatele. Upozornil také, že v posledním usnesení RM je napsáno, že Město Lysá n. L. si objednává finanční kontrolu hospodaření kina. Pan starosta odpověděl, že si město nic neobjednalo, kontrolu provedou zaměstnanci města. Pan Bc. Eliška uvedl, že je v pořádku, že se kontrola provede, ale měl by ji provést KV, tak jako u jiných subjektů. Pan starosta odpověděl, že to už je obsaženo v jiném usnesení, KV byl požádán, aby provedl kontrolu všech příjemců dotací z kulturního fondu. Co se týká další kontroly, nemá problém s tím pověřit kontrolou KV, pokud p. Sedláček za KV odsouhlasí, že kontrolu v rozumné době provedou, nevidí v tom problém. Pan Sedláček souhlasil s tím, že KV kontrolu provede, pouze je nutné upřesnit, co se rozumí „rozumnou dobou". Pan starosta odpověděl, že s ohledem na objem práce neočekává, že by kontrola byla hotova dřív než za půl roku. Pan Mgr. Kořista uvedl, že byl šokován návrhem na usnesení, kde je uvedeno že „ZM trvá na zákazu kouření ...", uvedl, že nechápe smysl této formulace, proč má ZM říkat, že zákon platí. Pan starosta vysvětlil, že provozovatelce kina zaslal dopis, kde upozornil na zákaz kouření. Provozovatelka namítla, že ona jako OSVČ do režimu zákona nespadá. Proto, jak již v úvodu podotkl, předkládá bod k projednání ZM s tím, že navíc nechal vypracovat posudek JUDr. Drábkem. Podle názoru p. Mgr. Kořisty měla být věc ZM pouze předložena na vědomí nebo se jí vůbec nemělo zabývat. Pan Ing. Osvald k věci poznamenal, že vyjádření p. JUDr. Drábka obdrželi, na věc si nechali vypracovat posudek p. JUDr. Kazdou, který ovšem zastává jiný názor. Podle jeho vyjádření jde o komerční nebytový prostor, který do prostor vymezených zákonem nespadá. Doplnil, že sám je nekuřák, v kině jednou byl a kouření ho neobtěžovalo. Navrhl kompromisní řešení, podobně jako pí Jursíková, v době dětských a filmových představení kouření zakázat. Pan starosta zastával i nadále názor, že by se v kině kouřit nemělo, podobný režim platí i v jiných kinech. Pan Mgr. Kopecký dodal, že pokud p. Mgr. Kořista nesouhlasí s formulací usnesení, ať navrhne jiné znění. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že provozovatelka označila vstupní dveře kina samolepkou „Kouření povoleno" přesto, že statutární zástupce vlastníka oznámil, že si to nepřeje. Dodal, že podle jeho názoru není podstatné, který posudek je pravdivý, podstatné je stanovisko ZM. Souhlasil s p. Mgr. Kořistou, že usnesení je nevhodně formulované, nicméně ZM může rozhodnout, zda se v kině kouřit bude nebo nebude. Pí Chloupková uvedla, že návrh chápe jako další krok k likvidaci kina. Někteří zastupitelé v kině kouřili a nevadilo jim to, najednou se projednává zákaz kouření. Pan Bc. Eliška považoval tento krok za cílený útok na lidi, kteří ve městě dělají kulturu. Dodal pro srovnání, že s p. starostou telefonicky hovořil ohledně areálu ARS Altmann, kdy p. starostovi řekl, že mu vadí, jakým způsobem se firmě ustupuje, a že se p. Altmannovi vychází vstříc. Pan starosta mu při telefonickém hovoru odpověděl, že p. Altmann přišel do Lysé podnikat, a teď by mu měnili podmínky podnikání. Pan Bc. Eliška uvedl, že  mu to připadá jako normální riziko povolání. Pan starosta odpověděl, že to není možné. Pan Bc. Eliška na základě tohoto telefonického hovoru uvedl, že nyní jde o stejný případ. Na to mu p. starosta odpověděl, že o tom není přesvědčen, protože, on si protikuřácký zákon nevymyslel. Pí Jursíková, provozovatelka kina, uvedla, že ZM plýtvá čas na řešení záležitostí, se kterými problém nikdy nebyl. Ona není zřízená státem, hygiena při kontrole neshledala žádné závady, při dětských představeních se nekouří, nekouří se ani při projekcích, navíc pořídila do prostor kavárny nový ekologický větrák. Pan starosta upozornil na skutečnost, že o instalaci větráku nebyl vlastník vyrozuměn. Provedli zásah do budovy bez souhlasu vlastníka, ačkoli ve smlouvě je zakotvena povinnost o podobných věcech vlastníka informovat. Pí Jursíková dále uvedla, že stížnosti na kouření v minulosti nikdy nebyly. Pan starosta odpověděl, že v minulosti nebylo kino v majetku města, navíc zákon, kterým se v podobných prostorech kouření zakazuje, vešel v platnost k 01.07.2010. Pí Kovaříková, z řad přítomných občanů, k věci uvedla, že město není zřizovatel, tak proč to projednávají. Při představeních se nekouří, nejsou tam ani popelníky.  Pan starosta pro informaci uvedl, že město investuje do provozu budovy kina 700 tis. Kč a pronajímá ho za 1 Kč. Dále se dotázal pí Kovaříkové, jestli ona kouření v kině schvaluje. Pí Kovaříková na dotaz p. starosty ani po opakované žádosti neodpověděla. Pan Ing. Firman konstatoval, že věci by prospělo utlumení vášní na obou stranách a v krátkosti shrnul předešlou diskusi. Nájemní smlouvou jsou stanovena pravidla, která je nutné respektovat. Město není zřizovatel kina, nemůže nařídit zákaz kouření, ale věc je možné řešit dohodou nebo dodatkem k nájemní smlouvě. Dotace kinu se zákazem kouření nesouvisí, jedná se o jinou oblast. K instalaci větráku uvedl, že provozovatel porušil smlouvu, pokud smlouva obsahuje ustanovení o sankcích, měly by být uplatněny. Pan Sedláček jako další možnost řešení navrhl stavebně oddělit prostory, pak by problém s kouřením nebyl, je to ale finančně náročné řešení. Pan Ing. Černohorský dodal, že kino je na podporu kultury, ne kouření. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že město se stalo majitelem objektu a je třeba stanovit pravidla. Současný trend směřuje k omezování kouření, ale konečné řešení je na odpovědnosti majitele. Je třeba nejdříve rozhodnout, zda máme kino nebo kino a hospodu. K věci by se měl rovněž vyjádřit stavební úřad, jestli je objekt užíván v souladu s platným povolením a od toho by se měl odvíjet další postup. Pí Ing. Čížková informovala, že budova se využívá jako kino, prodejna a ve vstupní hale je možné provozovat kavárnu. Pan Ing. Gregor souhlasil s většinou toho, co uvedl p. Ing. Firman. Doplnil, že dle jeho názoru se jedná o cílenou záležitost. nyní by návrh neschvaloval, domníval se, že by měl existovat provozní řád a podle něj by se mělo postupovat nebo věc vyřešit vzájemnou dohodou. Pí Chloupková dodala, že na věc by se mělo nahlížet z lidské roviny. Město je „zánovní" majitel kina, ale i před tím v kině podporovalo a provozovalo kulturu pro město.  Pan Mgr. Minařík vystoupil s názorem, že zákazem kouření nedojde k omezování podnikání, jak bylo několikrát řečeno. Pokud se v kině nebude kouřit, přijde třeba víc lidí, kteří do kina právě kvůli kouření nechodili. Pan starosta diskusi ukončil s tím, že zpracuje dotaz, který spolu s názory obou právníků zašle na MV ČR a požádá je o stanovisko.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá panu starostovi požádat Ministerstvo vnitra ČR o rozbor právních výkladů JUDr. Drábka a JUDr. Kazdy, týkajících se možnosti omezení kouření v prostorech městského kina.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                               pro

                                   zdržel se:           1 hlas p. Ing. Černohorský O.                              pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                            pro

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.                     pro

 

13. Uzavření memoranda o spolupráci měst na Labi

 

                   Usnesením č. 333 dne 03.05.2011 RM projednala  a schválila uzavření memoranda o spolupráci mezi městy Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Čelákovice.

           

K bodu pan starosta doplnil, že smyslem memoranda je uzavřít užší spolupráci v oblasti cestovního ruchu a souvisejících oblastech. Jeden konkrétní výstup, i když není zatím formálně schválen, již tato spolupráce má, společně s městy Nymburk, Poděbrady a Kolín se pokoušejí o zavedení lodní linky, návrh je předložen Ministerstvu dopravy. Pan Bc. Eliška uvedl, že by byl rád, kdyby se zastupitelé věcí zabývali a dali podněty, o kterých by se poté jednalo. Pan starosta uvítal návrh p. Bc. Elišky a doplnil, že zatím se bavili o spolupráci na vybudování cyklostezky a zavedení lodní linky. Pan Mgr. Kořista uvedl, že memorandum tak, jak jim bylo předloženo, bylo formulováno velmi obecně, nevyplývaly z něj žádné konkrétní záměry, po tomto upřesnění s uzavřením memoranda bude souhlasit. Pí Chloupková k věci doplnila, že návrh byl dlouho projednáván RM a dodala, že i bez memoranda se vybudovala např. naučná stezka. Podle jejího názoru je memorandum zbytečné. Pan Ing. Gregor neměl námitky k uzavření memoranda, ale doporučil uložit RM, aby vytipovala vhodná témata. Pan starosta upřednostňoval spíše opačný postup, podle jeho názoru by bylo vhodnější neomezovat návrhy předem danými tématy. Pan Mgr. Kořista požádal o sdělení termínů jednání, aby bylo jasné, do kdy je možné návrhy podávat. Pan starosta odpověděl, že pokud se memorandum schválí, dojde k jeho slavnostnímu podpisu a poté k oficiálním jednáním. Předpokládal, že k jednání nedojde dřív než koncem května, do té doby je možné podávat návrhy. Pan Ing. Gregor trval na svém předchozím vyjádření, podle jeho názoru by měl předem témata někdo připravit, vytipovat, např. některý z odborů MěÚ. Pan starosta uvedl, že tento názor nesdílí, priority musí stanovit zastupitelé. Pan Sedláček navrhl jako jedno z prvních témat pokusit se prosadit vybudování lávky pro pěší a cyklisty přes Labe vedle železničního mostu mezi Lysou a Čelákovicemi.  Pan starosta odpověděl, že podle informací, které má k dispozici, by se měla lávka vybudovat v rámci rekonstrukce železničního mostu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření memoranda o spolupráci mezi městy Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Čelákovice.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                       pro

                                   proti:     1 hlas p. Ing. Gregor P.                                 pro

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.                          pro

 

 

14. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Města Lysá nad Labem.

 

                   RM projednala usnesením č. 334 dne 03.05.2011 předložený plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v Lysé nad Labem.

                  

                   Podrobnější informace k projednávanému bodu podala pí Javorčíková, uvedla, že povinnost vypracovat plán obnovy vyplývá ze zákona, musí ho mít každý vlastník vodohospodářské infrastruktury. Vzhledem k tomu, že město získalo dotaci na výstavbu kanalizace, je nutné plán schválit. Ze zákona vyplývá, že peníze získané z pronájmu je vlastník povinen investovat do obnovy kanalizační a vodovodní sítě, v tomto smyslu je zákon dodržen, ale ještě je nutné schválit plán obnovy. Zástupce firmy Stavokomplet, p. Martin Aleš, doplnil další informace, plán byl zpracován v roce 2008 na dobu 10ti let, po pěti letech má být aktualizován. Pan Ing. Osvald se dotázal v souvislosti s vyhlášeným výběrovým řízením na provozovatele, zda v případě, že bude vybrán jiný provozovatel, bude i jiný plán obnovy. Pan Aleš odpověděl, že plán bude stejný, byl by zpracován na základě stejných podkladů. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, jestli jsou v předloženém plánu zohledněny nově vybudované nebo opravené úseky. Pan Aleš odpověděl, že plán není dosud aktualizovaný. Pan Mgr. Fajmon k plánu dále uvedl, že je dobře zpracován, ale v plánu je počítáno s investicí 15 mil. Kč do obnovy, z toho v letošním roce 4,7 mil. Kč, to je velký objem finančních prostředků. V plánu je třeba zohlednit nové akce, např. rekonstrukci Masarykovy ulice. Dále uvedl, že v plánu nejsou navrženy žádné konkrétní akce, pouze vytvořeny subúčty na každou ulici. Pan Aleš odpověděl, že jde pouze o plán, pokud bude potřeba, lze přesunout finanční prostředky na jinou část kanalizačního nebo vodovodního řadu.  Pan Mgr. Fajmon se domníval, že by se návrh neměl zatím schvalovat, nejdříve by si měli zastupitelé ujasnit, jak se bude obnova financovat, jestli se zdraží vodné a stočné nebo se bude obnova hradit z rozpočtu, je třeba zvážit strategii dalšího postupu, vyváženost nájemného a investic. Pan Aleš dodal, že se jedná pouze o návrh, který vychází z majetkové evidence. Plán lze podle potřeb kdykoli změnit, podstatné je, aby byl schválen. Pan starosta souhlasil s názorem p. Aleše, ze zákona vyplývá povinnost mít plán obnovy, proto by ho schválil, v případě potřeby je možné ho změnit.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený plán financování vodovodů a kanalizací v Lysé nad Labem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů          p. Bc. Eliška P.                        pro

                                   zdržel se:           3 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                   zdržel se

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            zdržel se

 

15. Žádost CBE Development, a. s., o uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na stavby inženýrských sítí pro Obchodní centrum Lysá.

 

                   RM projednala usnesením č. 350 dne 17.05.2011 žádost CBE Development, a. s., o uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na stavby inženýrských sítí pro Obchodní centrum Lysá.

                  

Pan starosta k předloženému materiálu doplnil, že město se ve smlouvě o spolupráci zavázalo k uzavření uvedených smluv. Pan Ing. Gregor se dotázal, zda se smlouva o spolupráci s ohledem na informativní zprávu, která je předložena na toto zasedání, nebude měnit. Pan starosta uvedl, že se domnívá, že smlouva se měnit nebude. Pan Mgr. Fajmon požádal zástupce žadatele o informace k aktuální situaci. Pan Cidlina, zástupce firmy CBE Development, a. s., odpověděl, že je vydané územní rozhodnutí na objekt a komunikace, bylo napadeno odvoláním, které podal zástupce PENNY marketu, někteří obyvatelé z přilehlé lokality a p. Ing. Gregor. O odvolání rozhodne Krajský úřad Stč. kraje. Proběhla demolice dvou starých garáží, nově postavené garáže (náhradní) jsou předané majitelům. Poté, co územní rozhodnutí nabyde právní moci, požádají o stavební povolení, k žádosti musí přiložit smlouvy o věcných břemenech, které dnes předložili ZM ke schválení.

           

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s CBE Development, a. s., na obecní pozemky p.č. 3756 a 601/7, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu Kanalizace dešťová - bezpečnostní přeliv z retenční a požární nádrže. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s. p., na obecní pozemek p.č. 601/7, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu Přeložka zatrubněného potoka. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na obecní pozemky p.č. 3472/1 a 601/1, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu Plynovodní přípojka STL. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

d) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Telefónika O2 Czech Republic, a. s., na obecní pozemky p.č. 3472/1 a 601/1 a 601/8, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu Přípojka telefonu. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        9 hlasů          p. Bc. Eliška P.                      zdržel se

                                   zdržel se:           4 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                     zdržel se

                                   proti:     2 hlasy          p. Ing. Gregor P.                         proti

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.                  proti

 

 

IV. Informativní zprávy

 

1. Návrh na řešení situace obyvatelů domu č.p. 1416 a č.p. 1417 v Jedličkově ulici v Lysé n. L.

 

Dne 22.03.2011 usnesením č. 218 a dne 03.05.2011 usnesením č. 335 projednala RM návrh stavebního úřadu na řešení situace obyvatel domů č.p. 1416 a 1417 v Jedličkově ul. v Lysé nad Labem a nesouhlas obyvatel těchto domů s výstavbou OC Lysá n. L., rovněž projednala stanoviska dopravně bezpečnostní a stavební komise.

 

            Pan starosta uvedl, že RM obdržela dva dopisy obyvatel uvedené lokality, kterými obyvatelé vyjádřili zásadní nesouhlas s výstavbou silnice a zásadní nesouhlas s výstavbou chodníku. RM věc nechala projednat ve stavební a dopravně bezpečnostní komisi. Pan starosta dále uvedl, že o výstavbě chodníku se jedná už tři roky, nemá souvislost s výstavbou OC Lysá. Silnice je zanesena v územním plánu již od r. 1998. Dále uvedl, že stojí za povšimnutí, že obyvatelé vyjádřili zásadní nesouhlas s výstavbou chodníku a silnice, ale nikoli s OC Lysá.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí nesouhlas obyvatelů domů č.p. 1416 a 1417 v Jedličkově ulici, Lysá n. L., s výstavbou chodníku na jižní straně jejich domů a výstavbou nové silnice k OC Lysá n. L.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů          p. Bc. Eliška P.                     zdržel se

                                   zdržel se:           3 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                  zdržel se

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.           zdržel se

 

2. Zápis z Kontrolního výboru dne 15.04.2011.Rada města projednala usnesením č. 336 dne 03.05.2011 zápis z Kontrolního výboru ze dne 15.04.2011.

 

K zápisu p. Sedláček, předseda Kontrolního výboru (dále jen „KV"), uvedl, že byla provedena kontrola rozpracovanosti prováděných kontrol, předložen plán dalších kontrol. Dále uvedl, že neobdrželi všechny písemnosti, které jim měly být předány (z toho jedna již byla dohledána a předána). Příští jednání bude 25.05.2011. V pondělí, 16.05.2011, proběhlo mimořádně jednání  KV, které se týkalo pouze kontroly čerpání dotace Spolkem rodáků a přátel města Lysá n. L. Jak bylo přislíbeno vedením města, zápis z tohoto jednání bude předložen na zasedání ZM dne 29.06.2011.  Pan Sedláček dále uvedl, že si váží členů KV, pro KV pracují ve svém volném čase, snaží se, aby nebyla poškozena žádná ze stran. Cílem kontroly je pomoc při odstranění nedostatků a bezproblémové čerpání dotací. Doporučil v zájmu bezproblémového čerpání dotací, všechny žadatele (nebo jejich zástupce) proškolit, aby měli dostatek informací k podání žádostí o následnému vyúčtování. Vhodným řešením by bylo uspořádání semináře pro žadatele o dotaci.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o vyřizování petic a stížností za rok 2010.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

                            Pan Bc. Eliška navrhl zápis z kontroly, který předal KV a bude projednán na příštím jednání ZM, zaslat zastupitelům e-mailem. Pan starosta k věci doplnil, že RM požádala KV o kontrolu všech příjemců dotací, ale dostali pouze zápis z kontroly jednoho subjektu, a to Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem, proto se domníval, že celá kontrola ještě není hotová. Pan Sedláček potvrdil, že kontrola ostatních příjemců zatím provedena nebyla. Pan Mgr. Kořista uvedl, že je překvapen, že výstup z KV byl nazván polotovarem, několik týdnů je projednávána kauza týkající se uvedeného spolku, proto by byl rád, aby závěr z kontroly dostali na vědomí všichni zastupitelé.  Pan starosta odpověděl, že KV akceptoval požadavek RM, proto očekává kompletní zprávu. Pan Kodeš, člen KV, uvedl, že kontrolu spolku rodáků provedli na základě žádosti občanů a kulturní komise. Pan starosta uvedl, že RM neměla možnost se s materiálem seznámit, byl doručen na MěÚ teprve včera a v souladu s jednacím řádem bude předložena na příští zasedání ZM. Pí Kovaříková uvedla, že zápis ze ZM a RM pan Bc. Eliška dostal také pozdě a musel na něj reagovat, domnívá se, že se každému měří jiným metrem. Pan starosta odpověděl, že s tímto názorem souhlasí, jednou je kritizován za to, že zákon nedodržuje a vzápětí za to, že zákon dodržuje. Pan Ing. Gregor konstatoval, že KV předkládá výstupy ze své činnosti ZM. Pan starosta uvedl, že zápis z posledního jednání nebyl zařazen do programu dnešního jednání, na začátku jednání se dotazoval, zda má někdo návrh na doplnění programu a návrh nepředložili. Pan Ing. Firman doporučil zápis zastupitelům poskytnout na vědomí. Pí Šťastná, vedoucí odboru vnitřních věcí, uvedla, že zápis z posledního KV nesplňuje zákonné požadavky, ani požadavky stanovené jednacím řádem výborů. Dle zákona o obcích výbor o provedené kontrole pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Zápis dnes ráno dostala na stůl, byl vytištěn z e-mailu bez požadovaných dokladů a podpisů, proto nebyl, v souladu s výše uvedenými ustanoveními zákona, zastupitelům předložen.  Pan Ing. Černohorský se připojil k názoru p. Ing. Firmana navrhl rozeslat dílčí část zápisu zastupitelům na vědomí.          

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá panu tajemníkovi rozeslat zastupitelům dílčí část zápisu Kontrolního výboru o výsledku kontroly čerpání a vyúčtování dotace Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           1 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                    proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

                                                                       (Mimo p. Mgr. Minařík

V. Diskuse

 

p. Ing. Firman                                                - požádal o informace v souvislosti s nálezy na Náměstí B. Hrozného,

p. starosta                                                       - zatím nemá všechny podklady, zastupitelům byla na stůl předložena zpráva NPÚ, architekt p. Matyáš na základě nových podkladů připraví návrh na možné řešení vzniklé situace,

pí Javorčíková                                                - doplnila, že budou provedeny sondy, kterými se zjistí skutečná poloha půdorysu kostela,

pí Chloupková                                                - připomněla předchozí projednávání farmářských trhů, první trhy proběhly v parku u PENNY, podle ohlasů občanů i prodejců proběhly úspěšně, další trhy se konaly v areálu bývalé Fruty u info stánku, ty již tak úspěšné nebyly, pořadatelé, manželé Honzů, mají zájem v Lysé trhy konat a žádají o znovuprojednání možnosti konání trhů v původním místě, tedy v parku u PENNY,

pí Honzů                                                        - pí Honzů navázala na informace pí Chloupkové, uvedla, že mají zájem trh provozovat opět v parku, konání trhů v Zahradě bylo zvoleno pouze jako dočasné řešení, rádi by při konání trhů spolupracovali s městem, město jako partner by poskytlo prostor, a to pouze pro trhy (bez jiných prodejců), oni by zajistili prodejce a vše ostatní,

p. starosta                                                       - RM souhlasila s konáním trhů, navrhovala trvalé osvobození od poplatků za pronájem prostranství, ale při projednávání v ZM byla schválena výjimka pouze pro jediné trhy, důvodem nebylo, že by město nemělo o trhy zájem, ale pouze to, že je nutné stanovit další pravidla, např. jak by byl vybírán poplatek od jiných prodejců atp.,

pí Honzů                                                        - s prodejci jednala, podařilo se dospět k dohodě, budou prodávat pouze českou zeleninu a s účastí na trzích tak nebude problém,

p. Ing. Firman                                                - k termínu konání trhů podotkl, že se mu nezdá vhodný, lidé jsou v práci a na trhy nemohou přijít, dále uvedl, že by farmářské trhy nezvýhodňoval, podle jeho názoru jde o komerční aktivitu, poplatky by vybíral dle vyhlášky,

p. Mgr. Fajmon                                              - ODS měla v programu podporu farmářských trhů, proto trhy podporuje, podmínky je možné stanovit smluvně, lze stanovit ad hoc pravidla jen pro konání trhů a ty pak projednat a schválit na zasedání ZM (včetně případného osvobození od poplatku), dodal, že se domnívá, že dnes žádost nelze bez přípravy a projednání schválit,

pí Honzů                                                        - konstatovala, že pokud budou vybírány poplatky, není jí jasné, v čem tedy bude spočívat spolupráce města, ke smlouvě uvedla, že připraví návrh,

p. Mgr. Fajmon                                              - uvedl, že zřejmě došlo k částečnému nepochopení, on osobně trhy podporuje a souhlasil by i s odpuštěním poplatků, jen je třeba dodržet stanovený proces schvalování,

p. Mgr. Minařík                                              - doporučil prodloužit dobu konání trhů např. až do 18.00 hod., pro ty, kdo jezdí z práce domů později, dále uvedl, že je třeba vyřešit prodej z dodávek (generátory),

pí Honzů                                                        -  prodej z dodávek, resp. provoz generátorů je možné vyřešit, mají možnost napojit se na elektřinu z objektu hasičské zbrojnice, k době prodeje uvedla, že trhy provozují i jinde a ze zkušenosti ví, že nejvíce nakupujících přijde dopoledne, poté prodej slábne a po 15.00 hod. klesá prodej na minimum, také je třeba zohlednit, že prodejci jsou většinou také výrobci, musí mít také čas postarat se doma o hospodářství a výrobu,

pí Chloupková                                                - s pí Honzů jednala několikrát, na většině bodů se shodli, sporným bodem je právě poplatek, zastupitelé by měli navrhnout, co by ve smlouvě chtěli mít ošetřeno (čas prodeje, den, ...),

p. starosta                                                       - ohlas na trhy byl pozitivní a osobně trhy také podporuje, navrhl, aby město bylo spolupořadatelem trhů, poskytlo by prostor, a dále navrhl, aby ZM pověřilo RM uzavřením smlouvy,

p. Mgr. Kořista                                               - byl by nerad, aby město kvůli formálním důvodům přišlo o farmářské trhy,

p. Ing. Firman                                                - doporučil, aby se trhy konaly v sobotu.

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) souhlasí s pořádáním farmářských trhů v Lysé nad Labem manželi Honzů, bytem Lipová 1588/8, Lysá n. L., a s účastí Města Lysá nad Labem jako spolupořadatele akce,

b) pověřuje RM uzavřením smlouvy o spolupořádání farmářských trhů s manželi Honzů, bytem Lipová 1588/8, Lysá n. L. s tím, že smlouva bude předložena ZM na vědomí na zasedání dne 29.06.2011.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     1 hlas p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

p. Ing. Černohorský                                       - dotázal se na závěry kontroly z MV ČR,

p. starosta                                                       - uvedl, že město buduje Technologické centrum, na tuto akci požádalo o přidělení dotace, při přípravě akce jim bylo sděleno, že do uznatelných nákladů k žádosti o dotaci bude možné zahrnout i již vynaložené náklady na pořízení spisové služby, ale nyní při kontrole jim bylo sděleno, že výběrové řízení (na dodavatele spisové služby) nesplňuje požadavky na přidělení dotace a tento náklad nelze do dotace zahrnout, v době, kdy město výběrové řízení vyhlašovalo, nebyla vydána metodika, kde by požadavky byly uvedeny, výběrové řízení sice proběhlo v souladu se zákonem, ale nesplňuje požadavky metodiky, ve věci budou nadále jednat, ale výsledek nelze odhadnout, je možné, že tyto náklady uznány nebudou,

p. Mgr. Minařík                                              - upozornil na stav skluzavek na dětském hřišti u PENNY (Ostré hrany, dopadové plochy),

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí odb. ŠK      - dopadové plochy jsou vyřešeny, skluzavky se budou opravovat, pokud oprava nebude možná, zakoupí se nové, doplnila, že jeden herní prvek, houpací medvěd, musel být odstraněn, byl zničen,

p. Mgr. Minařík                                              - v zámeckém parku byly instalovány nové objekty (včely,...), bylo by vhodné v Litech zveřejnit plánek, kde se nacházejí,

p. starosta                                                       - připraví větší propagaci, existují plánky se sochami, je možné tam nové prvky doplnit,

pí PaedDr. Bodnárová                                   -  dohodnou se na vhodné propagaci s p. Ing. Svobodou,

p. Sedláček                                                     - dotázal se, kdy budou odstraněny pařezy pokácených stromů v ul. U Nové hospody,

p. Blažek, vedoucí odb. SMI                         - o problému ví, bude se řešit podle plánu údržby,

p. Sedláček                                                     - upozornil na zanedbaný pozemek, vedle parku za školou B. Hrozného,

p. starosta                                                       - vlastníkem pozemku je kraj, upozorní vlastníka na nutnost údržby,

p. Bc. Eliška                                                   - hřiště u nové školy se neudržuje, je nutné vyčistit kanálky,

p. starosta                                                       - doporučil, aby učitelé kladli větší důraz na kontrolu dodržování čistoty na hřišti,

p. Mgr. Fajmon                                              - navrhl uložit RM předložit ZM informační zprávu o výsledcích přijímacích řízení do MŠ a ZŠ v Lysé n. L. a tuto zprávu předkládat každý rok,

                                                                       - dále se dotázal, v jaké fázi je vybudování chodníku ve spodní části Husovo náměstí a komunikace v Lomu,

p. starosta                                                       - RM schválila vypsání výběrového řízení na chodník, rovněž je vypsáno výběrové řízení na komunikaci v Lomu, předpokládá, pokud nedojde k zdržení, že by se mohlo v létě začít stavět,

p. Ing. Černohorský                                       - požádal o zaslání zmiňované demografické studie (e-mailem),

p. starosta                                                       - uvedl, že ji samozřejmě zašle, jen podotkl, že byla zpracována před třemi lety,

p. Mgr. Kořista                                               - k nálezům na Náměstí B. Hrozného uvedl, že by bylo vhodné umístit u stavby informační ceduli, kde by mohly být zveřejněny např. historické obrázky, informace o nálezech, pozvánky na prohlídku, atd.,

p. starosta                                                       - informace byly zveřejněny v Litech i na webových stránkách města, přímo na stavbu nelze z bezpečnostních důvodů informační cedule umístit,

pí Javorčíková                                                - doplnila, že pí Mgr. Benková z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech uvedla, že až do dokončení průzkumu nebudou zveřejňovat žádné informace,

p. Ing. Gregor                                                - byl se podívat v MŠ Pampeliška II, mají zájem jednat s pí PaedDr. Bodnárovou, zda by nebylo možné provést nějaké úpravy, především by chtěli vybudovat terasu a místo otevíratelných oken dveře,

pí Ing. Čížková                                              - při projednávání v době výstavby se tyto záležitosti řešily, terasu nechtěli,  

pí Chloupková                                                - doplnila, že o požadavku ví, chtějí vybudovat poměrně velkou terasu,

p. Mgr. Minařík                                              - k propagaci nálezů na Náměstí B. Hrozného doplnil, že je možné zvážit instalování webkamery,

p. Mgr. Kořista                                               - dotázal se, kdy se bude řešit výběr mobiliáře a zda budou ZM předloženy možné varianty,

                                                                       - dále upozornil na betonové obrubníky, vyčnívají cca 3 cm nad terénem,

p. starosta                                                       - obrubníky řešili, bylo jim sděleno, že budou v úrovni terénu,

p. Kodeš                                                         - upozornil na stav chodníků v Masarykově ulici,

pí Javorčíková                                                - probíhá reklamační řízení, příští týden má schůzku se zhotovitelem, bude se řešit nejen dlažba, ale i hromadění vody na chodnících,

p. Kopecký (z řad občanů)                             - ke kouření v kině doplnil, že posudky už byly zaslány k posouzení na MV ČR, je ale samozřejmě možné, aby město požádalo o vyjádření také,

p. Ing. Gregor                                                - na nádraží již tři měsíce nefunguje výtah,

p. starosta                                                       - informovali se a bylo jim sděleno, že probíhá výběrové řízení na opravu výtahu, ČD opravu bude hradit ze svých prostředků, předpokládané náklady jsou cca 700 tis. Kč,

                                                                       - doplnil, že byla vybudována čekárna na nádraží, náklady hradilo město,

p. Sedláček                                                     - uvedl, že po několikahodinovém jednání (např. toto jednání probíhá od 17.00 hod. a nyní je 21.45 hod.) rapidně klesá soustředěnost účastníků, proto navrhl, aby jednání ZM vždy trvaly 2 - 3 hodiny, pokud nebudou všechny body projednány, bude se v jednání pokračovat následující den (nebo dny),

p. starosta                                                       - s ohledem na skutečnost, že většina zastupitelů má pracovní a jiné povinnosti, s návrhem nesouhlasil, dodal, že ve srovnání s jinými obcemi se v Lysé n. L. koná i tak zasedání ZM nadprůměrně často,

p. Bc. Eliška                                                   - dotázal se, kdy mu RM odpoví na jeho dopis,

p. starosta                                                       - uvedl, že RM čeká na stanovisko bytové komise, které dosud neobdržela, jde o podklad, který je podstatný k posouzení záležitosti a následné odpovědi,

pí Chloupková                                                - uvedla, že na toto p. Bc. Elišku již upozorňovala.

                                                                      

VI. Interpelace

 

Práva interpelace nikdo z přítomných členů ZM nevyužil.

 

            Pí Chloupková, jako členka návrhové komise, upozornila, že dosud neproběhlo hlasování o návrhu p. Mgr. Fajmona, který navrhl uložit RM, aby předložila na jednání ZM dne 29.06.2011 zprávu o výsledcích přijímacích řízení v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem za roky 2010 a 2011.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM předložit na jednání ZM dne 29.06.2011 zprávu o výsledcích přijímacích řízení v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem za roky 2010 a 2011.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesla pí Chloupková M.

 

U s n e s e n í    ze  4.  jednání  ZM dne 18.05.2011

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:             p. Mgr. Fajmon Hynek                                                                                 p. Bc. Eliška Petr

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:     pí Chloupková Marcela

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                   p. Ing. Firman Miroslav

 

 

 

II.  s c h v a l u j e

 • 1. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6006360/VB/11 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3484/2 a 819/8, k.ú. Lysá n .L. Cena za zřízení věcného břemene je 13.692,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 2. a) uvedení do právního vztahu části komunikace Vojanova dle GP č. 2432-11/2011,
b) směnu části obecního pozemku p.č. 2155/6, nově označené jako p.p.č. 2155/11 o vým. 9 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n. L., za 9 m2 p.p.č. 2154/5, nově označené jako p.p.č. 2154/14 o celkové výměře 22 m2, která je ve vlastnictví manželů Marty a Jaroslava Svěchotových, bytem Šumpérská 358, 199 00 Praha Letňany,

c) výkup zbývajících 13 m2 p.č. 2154/14 od manželů Marty a Jaroslava Svěchotových, bytem Šumpérská 358, 199 00 Praha Letňany, za částku 100,- Kč/m2. Kupující uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 • 3. Směnu částí z obecního pozemku p.č. dle PK 833/2 o celkové výměře 4.939 m2, nově označené GP číslo 1939-27/2008 jako p.p.č. 866/60 o vým. 806 m2 a dle GP č.2152‑6/2009 jako p.p.č. 866/81 o vým. 651 m2 a p.p.č. 866/84 o vým. 568 m2, zapozemky paní Jitky Titěrové, Sojovická 325/41, Lysá n. L., označené GP č. 1939-27/2008 jako p.p.č. 866/42 o vým. 844 m2, p.p.č. 866/45 o vým. 731 m2 a dle GP č. 2152-6/2009 jako p.p.č. 866/79 o vým. 462 m2, k.ú. Lysá n. L. Město uhradí kolek na návrh vkladu do KN.
 • 4. a) návrh společnosti Predax finance, s. r. o., Chotutická 503, 108 00 Praha 10 Malešice, ve věci rekonstrukce příjezdové komunikace kvodnímu dílu jezu Lysá n. L. a uzavření smluv o věcných břemenech.
b) uzavření smlouvy o věcném břemenu ve prospěch společnosti Predax finance, s.  r. o., na obecní pozemky p.č. 3496 a 3497/1, k.ú. Lysá n. L.,

c) uzavření smlouvy o věcném břemenu ve prospěch Města Lysá n. L., týkající se vybudování a užívání budoucí cyklostezky na pozemcích v majetku spol. Predax finance, s. r. o.

 • 5. Prodej části obecního pozemku p.č. 3464, nově odděleného GP č. 2347-40/2010, ze dne 21.08.2010, jako p.p.č 3464/2 o vým. 57 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n. L., manželům Novákovým, Raisova 471, 289 22 Lysá n. L., za částku 1.000,- Kč/m2. Kupující uhradí daň zpřevodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.
 • 6. Návrh vlastníka pozemku p.č. 2904/3 na změnu územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem za účelem výstavby rodinných domků na tomto pozemku stím, že změna územního plánu bude projednána vrámci nového územního plánu Lysá nad Labem.
 • 7. Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010, a to bez výhrad.
 • 8. Celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí a závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2010, a to bez výhrad.
 • 9. Uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Přístavba budovy MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem" se společností PROXIMA, a s., IČ 60916478, Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6, snabídkovou cenou 23.595.750,51 Kč bez DPH za předpokladu, že nebudou ve lhůtě kpodání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky podány námitky.
 • 10. Záměr Města Milovice být pro Obec Jiřice obcí spověřeným obecním úřadem.
 • 11. Uzavření memoranda o spolupráci mezi městy Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Čelákovice.
 • 12. Předložený plán financování vodovodů a kanalizací vLysé nad Labem.
 • 13. a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sCBE Development, a. s., na obecní pozemky p.č. 3756 a 601/7, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu Kanalizace dešťová - bezpečnostní přeliv zretenční a požární nádrže. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s. p., na obecní pozemek p.č. 601/7, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu Přeložka zatrubněného potoka. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na obecní pozemky p.č. 3472/1 a 601/1, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu Plynovodní přípojka STL. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

d) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Telefónika O2 Czech Republic, a. s., na obecní pozemky p.č. 3472/1 a 601/1 a 601/8, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu Přípojka telefonu. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

III. o d k l á d á

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na převzetí 1/6 budoucí komunikace p.č. 2436/8 o celkové výměře 1.254 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n. L., po její kolaudaci do vlastnictví města.

 

IV. b e r e   n a   v ě d o m í

1.    Vyjádření vlastníka společnosti Predax finance, s. r. o., k návrhu města na užívání vodního díla jezu Lysá n. L. jako lávky.          

2.   Nesouhlas obyvatelů domů č.p. 1416 a 1417 v Jedličkově ulici, Lysá n. L., s výstavbou chodníku na jižní straně jejich domů a výstavbou nové silnice k OC Lysá n. L.

3.   Zápis z Kontrolního výboru dne 15.04.2011.

 

V. u k l á d á

1.    RM projednat se spoluvlastníky pozemku 2436/8, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n. L., vyřešení majetkoprávních vztahů k budoucí komunikaci a zprávu o výsledku jednání předložit na zasedání ZM dne 29.06.2011.

2.    Panu starostovi požádat Ministerstvo vnitra ČR o rozbor právních výkladů JUDr. Drábka a JUDr. Kazdy, týkajících se možnosti omezení kouření v prostorech městského kina.

3.    RM předložit na jednání ZM dne 29.06.2011 zprávu o výsledcích přijímacích řízení v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem za roky 2010 a 2011.

4.    Panu tajemníkovi rozeslat zastupitelům dílčí část zápisu Kontrolního výboru o výsledku kontroly čerpání a vyúčtování dotace Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem.

 

VI. s o u h l a s í

       S pořádáním farmářských trhů v Lysé nad Labem manželi Honzů, bytem Lipová 1588/8, Lysá n. L., a s účastí Města Lysá nad Labem jako spolupořadatele akce.

 

VII. p o v ě ř u j e

       RM uzavřením smlouvy o spolupořádání farmářských trhů s manželi Honzů, bytem Lipová 1588/8, Lysá n. L. s tím, že smlouva bude předložena ZM na vědomí na zasedání dne 29.06.2011.

    

       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 21.55 hod. ukončil.

 

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 24.05.2011

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................         

    p. Bc. Eliška Petr                                                p. Mgr. Fajmon Hynek

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                                            starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.