+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 21.12.2011 na MěÚ Lysá nad Labem.

 

Přítomni:                                              p. Mgr. Havelka Jiří

                                                           pí Chloupková Marcela

                                                           p. Sedláček Tomáš

                                                           p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                                           p. Ing. Gregor Petr

                                                           p. Mgr. Kopecký Petr

                                                           p. Ing. Černohorský Ondřej

                                                           p. Houštecký Václav

                                                           p. Kolman Josef

                                                           p. Bc. Eliška Petr

                                                           p. Mgr. Fajmon Hynek

                                                           p. Ing. Osvald Zdeněk

                                                           p. Horvát Milan

                                                           p. Mgr. Kořista Jan

                                                           p. Ing. Firman Miroslav

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Bc. Eliška P., a p. Ing. Gregor P. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Horvát M. a p. Mgr. Minařík J.

 

            Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           1 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           1 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Zápis ze dne 23.11.2011 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k zápisu připomínky, pan starosta konstatoval, že zápis považuje za ověřený. Zápis ze 2. mimořádného jednání dne 03.12.2011 byl rozeslán ověřovatelům, p. Ing. Firman M. zápis ověřil, p. Ing. Černohorský zápis dosud neověřil, ostatním zastupitelům proto bude rozeslán až po ověření.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Další informace pana tajemníka se týkala personálních změn, pan tajemník informoval o výběrovém řízení na pozici ředitel/ka městské knihovny, ředitelkou knihovny bude pí Mgr. Jana Bajerová, která do funkce nastoupí k 01.02.2012., dále potvrdil, že z odboru sociálního a zdravotního přechází k 01.01.2012 4 pracovnice na úřad práce, jak uváděl již na minulém ZM. Vedoucí odboru sociálního a zdravotního, pí Tobiášová, byla RM k 31.12.2011 odvolána a dále pověřena vedením odboru do jmenování nové vedoucí/ho.  Pan tajemník rovněž informoval o změnách, týkajících se vydávání nových, elektronických, občanských průkazů. V souvislosti s touto změnou bylo nutné upravit stávající pracoviště, rovněž probíhá přechod na nové programové vybavení.

 

            Pan starosta navrhl program jednání doplnit o projednání zápisu z Finančního výboru a došlé návrhy na změny rozpočtu navrhl projednat společně s rozpočtem na rok 2012. Pan Bc. Eliška navrhl předřadit diskusi k obecným záležitostem na začátek jednání před schvalovací body. 

 

            Pan starosta nechal hlasovat o předřazení diskuse.

Výsledek hlasování:                                 pro:                   8 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           7 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

II. Diskuse

 

p. Bc. Eliška               - dotaz ke smlouvě s firmou Gothic Sázava, s. r. o., v čem spočívaly dodatečné požadavky firmy, požádal o předložení smlouvy,

p. starosta                   - smlouvu pro informaci rozešle všem zastupitelům,

p. Bc. Eliška               - dotaz k nájemnému za dům č.p. 265 na Nám. B. Hrozného v Lysé n. L.,

p. starosta                   - probíhají jednání s úřadem práce o změně výše nájemného,

p. Minařík                   - k akci „Pepan" podotkl, že by ZM mělo projednat, kdo provede a uhradí úklid, k akci samotné poznamenal, že nezpochybňuje právo vyjádřit názor, ale jedná se mu o to, že v souvislosti s akcí byly po městě vylepeny plakáty na městském mobiliáři (např. lampy, koše, kontejnery na separovaný odpad, atd.) i na zařízení jiných vlastníků, např. ČEZu, vyjádřil názor, že úklid by měl zajistit svolavatel, pokud se tak nestane, mělo by úklid provést město a následně svolavateli vyfakturovat náklady s tím spojené.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat: ZM požaduje, aby svolavatel shromáždění, konaného dne 21.12.2011 na Husově náměstí zajistil úklid reklamních materiálů, vylepených na území města, a to nejen na městském mobiliáři, ale i na zařízení jiných vlastníků. Pokud nebude úklid svolavatelem zajištěn, bude proveden na náklady města a svolavateli bude zaslána faktura na úhradu nákladů na úklid.

 

            Pan starosta nechal hlasovat o předřazení diskuse.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

p. Blažek, vedoucí odboru správy majetku a investic,         

- k akci „Pepan" uvedl, že jeho osobně, i ostatních zaměstnanců, se to tvrdě dotklo, a to především výroky o braní úplatků, o líných a neschopných úřednících, ten, kdo to psal, všem velmi ublížil, on sám pracoval i v jiných firmách a dokáže posoudit i jiné provozy, s náročností práce na úřadě, co se týká zodpovědnosti a pracovního nasazení, se předchozí zaměstnání nedají srovnat,

p. Mgr. Minařík          - upozornil na špatný stav chodníku v ul. Komenského, zejména před domy pí Procházkové a pí Hallmannové, chodník je nutné opravit,

p. Blažek                     - oprava bude zajištěna dle klimatických podmínek, upozornil rovněž na skutečnost, že se bude provádět odizolování budovy školy, což s chodníkem souvisí,

pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu,

doplnila, že stavební úřad nařídil udržovací práce vlastníkům domů, špatný stav chodníků je způsoben nefunkčními okapy u zmiňovaných nemovitostí, náprava má být zjednána do 31.12. tohoto roku, doplnila, že odpadá i omítka římsy domů,

p. Fišar                        - upozornil na nebezpečně nakloněnou zeď na Stržišti, může dojít ke zhroucení,

pí Ing. Čížková           - o situaci ví, rovněž nařídili udržovací práce, majitel nemovitosti je dlouhodobě v zahraničí a o nápravě jednali s jeho příbuzným, nicméně stanovisko statika je takové, že ačkoli na pohled vypadá zeď nebezpečně, je stabilní a zřícení nehrozí,

z řad přítomných občanů-

                                    k akci „Pepan" a vylepeným letákům vystoupil jeden z přítomných občanů z řad veřejnosti, uvedl, že existuje skupina, která atakuje město a jeho vedení, ale existuje rovněž skupina, která mapuje aktivity města, a to nejen nyní, ale i v minulosti, osobně může říci, že je spokojenost s tím, jak se ve městě pracuje,

p. Ing. Gregor             - uvedl, že KSČM je spojována s akcí „Pepan", za KSČM prohlásil, že nemají s těmito letáky nic společného, ani by na to neměli finanční prostředky,

                                    - v dnešním programu mu chybí návod pro občany, jak postupovat v případě úrazu, on sám zaslal komplexní návrh a očekával, že bude předložen k projednání, např. jako informativní zprávu,

                                    - informoval zastupitele, že je projednávána změna zákona o obcích, jsou navrženy poměrně závažné změny, např. přísnější pravidla při nakládání s majetkem, uvádění jmenovitého hlasování při rozhodování o majetku, další změna spočívá v poskytování informací zastupitelům, odpověď bude muset být poskytnuta hned, ne v 30ti denní lhůtě, změny by měly nastat rovněž v komunikaci mezi RM a ZM, bude zřízena centrální adresa pro zveřejňování zakázek, přijetí etického kodexu bude povinné, rovněž se bude ještě posuzovat posílení pravomocí kontrolního výboru, návrh je možné nalézt v elektronické podobě na internetových stránkách MV ČR,

p. Mgr. Minařík          - dotaz, kdo oznamoval shromáždění konané 21.12.2011,

p. starosta                   - odpověděl, že si není jistý, jestli lze tuto informaci zveřejnit s ohledem na ochranu osobních údajů,

p. Mgr. Kořista           - doslechl se, že bylo zvažováno odvolání p. Mgr. Špeciána z funkce ředitele ZŠ B. Hrozného, jaké jsou aktuální informace,

p. starosta                   - RM žádné kroky nepodniká, ani nepodnikala, p. Mgr. Špecián je nadále ředitelem školy, další podrobnosti s ohledem na to, že p. Mgr. Špecián není na jednání přítomen, sdělovat nebude,

p. Mgr. Kořista           - jak pokračují jednání ohledně zpracování cyklogenerelu,

p. starosta                   - má dohodnutou schůzku s p. Klimešem, na jednání Mikroregionu zatím toto téma neprojednávali,

p. Mgr. Kořista           - doporučil navázat spolupráci s p. Syrovým, z kanceláře koordinátora cyklodopravy,

p. starosta                   - jedno jednání ve výše uvedené věci již proběhlo, a to za účasti jeho a p. tajemníka, rovněž se zúčastnil cyklokonference v Brně, zpracovaný návrh řešení bude ZM předložen v lednu,

                                    - upozornil, že nelze čerpat dotace na cyklostezky vedených po polních cestách,

p. Mgr. Kořista           - je rád, že bude předložen konkrétní výstup z jednání, nabídl, že v případě zájmu je ochoten na jednání Mikroregionu sám o cyklodopravě podat informace,

p. starosta                   - návrh přivítal a dodal, že další jednání Mikroregionu bude začátkem února 2012,

p. Mgr. Kořista           - dotaz, kdy dostane požadované informace o výběrovém řízení na obsazení místa ředitele/ky městské knihovny,

p. tajemník                  - bohužel informace nelze, s ohledem na ochranu osobních údajů, poskytnout, výstupem řízení je protokol o výběru, do kterého mohou nahlížet pouze uchazeči a členové komise, materiály, předložené jednotlivými uchazeči, se po ukončení řízení vrací zpět, na úřadě zůstává pouze koncepce vítězky, jediný materiál, který může p. Mgr. Kořistovi poskytnout k nahlédnutí, je tabulka s umístěním uchazečů

z řad přítomných občanů -

                                    dotaz k p. Mgr. Špeciánovi, jako rodič by chtěl vědět, zda p. Mgr. Špecián navrhl, že odejde na vlastní žádost,

p. starosta                   - zopakoval, že s ohledem na to, že p. ředitel není přítomen, nechce sdělovat podrobnosti, obecně lze uvést, že p. ředitel tuto možnost zvažoval, RM o věci předběžně jednala, poté on a pí Chloupková s p. ředitelem jednali i na osobní schůzce, vzhledem k tomu, že konkrétní návrh p. ředitel nepředložil, nepodnikali žádné další kroky,

pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského -

                                    doplnila, že podle novely školského zákona budou během let 2012-14 na všechna místa ředitelů škol povinně vyhlášena výběrová řízení,

p. Fišar                        - k plakátům na akci „Pepan" uvedl, že si je vědom, že za zveřejnění údajů by mohl hrozit postih, přesto by chtěl vědět podrobnosti,

p. starosta                   - kdo plakáty vylepoval, neví, ví pouze, kdo je svolavatel akce,

z řad přítomných občanů -

                                    akce má dnes proběhnout, proto chtějí vědět, kdo ji svolal,

p. starosta                   - akci pořádá Hnutí za čisté úmysly, oznámení podal zmocněnec, p. Procházka z Nymburka,

p. Mgr. Kořista           - jak pokročila jednání ohledně začlenění Lysé n. L. do dopravy v rámci PID,

p. starosta                   - zatím nemá konkrétní informace, urgovali zaslání požadovaných podkladů, uvedl, že krajská koncepce navrhuje ROPID ve Středočeském kraji zrušit, zasílali písemně nesouhlas s tímto návrhem za celé území ORP, zrušení tohoto systému by pro občany bylo nevýhodné,

p. Mgr. Kořista           - dotaz k rekonstrukci ulice ČSA,

p. starosta                   - byl vznesen požadavek na uzavření plánovací smlouvy,

p. Bc. Eliška               - dotaz na zpracování rozptylové studie,

p. starosta                   - dle sdělení odboru ŽP studie nic nevyřeší, přesto jednají s ČHMÚ, rovněž požádali kraj o měření,

z řad přítomných občanů-

                                    k rozptylové studii uvedl, že každý znečišťovatel musí ročně nahlásit údaje,

                                    - dotaz na dva projekty, rozšíření nájezdu na nadjezd ze směru od Nymburka a na parkoviště u nádraží,

p. starosta                   - ke křižovatce u nadjezdu uvedl, že je vydané stavební povolení, čeká se, až kraj na projekt uvolní peníze,

                                    - situace s parkovištěm je složitější, dotace na vybudování je pouze ve výši 40 % nákladů, ČD přišly s návrhem, aby město projekt odkoupilo a podílelo se na výstavbě zbylými 60 % nákladů, taková investice ze strany města není reálná,

z řad přítomných občanů -

                                    k průjezdnosti silničního tahu směrem na Nymburk uvedl, že při rekonstrukci křižovatky je třeba dbát na maximální rozšíření vozovky, musí se zohlednit skutečnost, že jsme v zemědělské oblasti a na silnicích se často pohybují zemědělské stroje,

p. Ing. Osvald             - na minulém jednání ZM vyrozuměl, že by dnes měl být přítomen p. Matouš, ředitel Výstaviště, a měla by se projednat smlouva,

p. starosta                   - pan tajemník na začátku jednání informoval, že dohoda mezi městem a Výstavištěm zatím není připravená,

p. Ing. Černohorský    - dotaz, kdo byl členem komise při výběrovém řízení na ředitelku knihovny,

p. tajemník                  - pí PaedDr. Bodnárová, pí Šolcová, p. starosta, pí Chloupková a on,

p. Ing. Černohorský    - ke smlouvě na provozování kina se dotázal, proč není specifikováno, na co konkrétně půjdou náklady, např. v bodě b) na rozdíl od minulé smlouvy nejsou jednotlivé položky rozepsány, dále se dotázal, co je myšleno technickým zabezpečením v bodě d),

p. starosta                   - nejdříve připomenul, že dvakrát žádal o připomínky ke smlouvě, ty, které byly doručeny, jsou ve smlouvě zapracovány, technickým zabezpečením je myšlen výlep plakátů,

p. Ing. Černohorský    - trval na tom, že se jednotlivé položky musí specifikovat, jinak hrozí, že si dodavatel bude fakturovat maximální možnou částku, ve staré smlouvě bylo vše rozepsáno, v případě, že použití finančních prostředků nebude konkretizováno, hrozí, že se peníze použijí i jinak, než jsou určeny,

p. Vrňák, z řad přítomných občanů -

                                    pokud má p. Ing. Černohorský představu, jak smlouvu upravit, ať podá konkrétní návrh,

p. Ing. Černohorský    - použil by členění dle staré smlouvy, např. poplatky OSA, poštovné, atd.,

p. Mgr. Kořista           - v jaké fázi je uzavření smlouvy,

p. starosta                   - smlouva ještě není podepsána, upravovala se dle zaslaných připomínek, co nebylo možné smluvně ošetřit, bylo vysvětleno, nyní je smlouva předložena ke druhé kontrole právníkovi města,

z řad přítomných občanů -

                                    za občany Litole upozorňuje na skutečnost, že je uváděno, že v Litoli je koupaliště, to není pravda, nejedná se o oficiální koupaliště, lze se koupat pouze na vlastní nebezpečí, navíc dochází k propadu sloupu el. vedení, situace není dostatečně ošetřena ze strany města,

p. starosta                   - o problému vědí, upozornili vlastníka vedení, nechali udělat zaměření a zdokumentovali erozi, prostor má v současné době v pronájmu klub rybářů, a to jako vodní plochu, ve smlouvě se zavázali, že umožní koupání,

z řad přítomných občanů -

                                    navrhl zajistit přívod elektřiny do Litole z druhé strany, situace je nyní nebezpečná,

p. Mgr. Kořista           - kdo je za současný stav zodpovědný,

p. Mgr. Kopecký        - v roce 1996 ZM schválilo vytěžení, následná rekultivace nebyla dobře provedena, ale důlní prostor byl zrušen, věc řeší Báňský úřad, je pravda, že dochází k sesuvu břehů, nápravu by měla zjednat státní správa,

z řad přítomných občanů -

                                    někdo povolil panelovou cestu k myslivcům, nyní se jedná o komunikaci, v případě havárie může s ohledem na hladinu studničních vod dojít ke znečištění, vlastník komunikace by mohl být za škodu zodpovědný,

p. starosta                   - cesta byla zpevněna kvůli těžbě, pak tam panely zůstaly,

p. Mgr. Kořista           - kdo bude věc řešit,

z řad přítomných občanů -

tím, že je komunikace zpevněná, je i více využívaná,

p. starosta                   - to, co spadá do kompetence úřadu, se bude řešit, k cestě samotné uvedl, že se jedná o polní cestu, 

pí Chloupková            - doplnila, že jim přišlo nešťastné panely nechat vytrhat,

z řad přítomných občanů -

                                    cesta by musela být legalizována, muselo by proběhnout správní řízení, upozornil, že by mohlo být problematické s ohledem na to, že cesta je ve svahu (zajištění vozidel, atd.), což mu přijde zbytečné, když je možno využívat cestu z druhé strany, možné řešení by bylo umístit tam značku zákaz vjezdu, nebo vjezd povolit pouze na povolenky,

p. Bc. Eliška               - p. Coubal překročil povolenou hloubku při těžbě, pokud ví, rybáři naměřili hloubu až 8 m, jak byl za překročení limitu potrestán,

p. Mgr. Kopecký        - porušení by měl řešit Báňský úřad, a to včetně rekultivace, proč ale zrušili těžební prostor, když není věc dořešena, nedokáže říci,

z řad přítomných občanů -

                                    pozemky jsou ve vlastnictví města, mělo by to řešit město,

p. starosta                   - s rybáři se dohodli na měření a věc se bude řešit,

pí Pilařová, vedoucí odboru životního prostředí -

                                    věc spadá do kompetence Báňského úřadu,

p. Vrňák                      - výstavba ve Slunéčkové zahradě, nelíbí se mu, že se oddaluje, situace by se měla urychleně řešit, domnívá se, že předprodejnost byla malá proto, že ceny za byty byly příliš vysoké,

p. starosta                   - ZM ve věci přijalo usnesení a s developerem se jedná, výsledky by měly být předloženy ZM do března 2012,

p. Ing. Gregor             - informoval o možnostech školení členů ZM, právě jedno absolvoval, informace budou členům ZM rozeslány e-mailem.

 

            Pan starosta navrhl hlasovat o programu zasedání s tím, že se společně projednají body 1 - 5, neboť jde o věcná břemena.

 

Pan starosta nechal hlasovat o upraveném programu.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 2 hlasy

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

Pan Bc. Eliška navrhl hlasovat zvlášť o bodu č. 2.

 

Paní Chloupková k bodu uvedla, že je znám její postoj k výstavbě Tesca, ale je si vědoma, že je uzavřena rámcová smlouva o spolupráci a v této fázi už se těžko něco změní.

 

Pan starosta uvedl, že na návrh p. Bc. Elišky nechá hlasovat zvlášť o bodu č. 2.

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) realizaci stavby IV-12-6012991 - Lysá n. L. CBE Development - připojení OC kVN za těchto podmínek:

- stavebník požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- přechod pod vozovkou bude řešen protlakem,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a při vstupu do komunikace o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012991/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 612/14, 612/13, 612/8, 612/1, 612/6, 612/2, 3466/2, 494/31, 494/39, 495/51, 3472/1, 3756 a 612/7, k.ú. Lysá nad Labem. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                   8 hlasů

                                                           proti:                 1 hlas

                                                           zdržel se:           6 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržel se

 

 

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

 

 

 

III. Návrhy ke schválení

           

            Pan Mgr. Fajmon ve společné diskuzi k bodům, č. 1, 3, 4 a 5 uvedl, že požaduje, aby u všech přechodů přes komunikaci bylo v usnesení uvedeno, že budou provedeny protlakem, nechce komunikace překopávat.

           

1. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č. 325, k.ú. Litol.

 

            RM projednala dne 29.11.2011 a usnesením č. 747 schválila žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č. 325, k. ú. Litol, pro vybudování přeložky plynovodní přípojky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE Gas Net, s. r. o., na obec. pozemek p.č. 325, k.ú. Litol. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Stavebník požádá Město Lysá nad Labem cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění. Případný přechod přes komunikaci bude řešen protlakem.

 

Výsledek hlasování:                                 pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

2. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene IV-12-6012991/01 na obec. pozemky p.č. 612/14, 612/13, 612/8, 612/1, 612/6, 612/2, 3466/2, 494/31, 494/39, 495/51, 3472/1, 3756 a 612/7, k. ú. Lysá n. L.

 

Rada města projednala usnesením č. 785  dne 13.12.2011 žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene IV-12-6012991/01 na obec. pozemky p.č. 612/14, 612/13, 612/8, 612/1, 612/6, 612/2, 3466/2, 494/31, 494/39, 495/51, 3472/1, 3756 a 612/7, k. ú. Lysá n. L, lokalita Jedličkovo sídliště po ul. Brigádnická.

 

O žádosti již bylo hlasováno.

 

3. Žádost o uzavření smluv o zřízení věcného břemene na obec. pozemky v ul. Jedličkova a Na Mlíčníku.

 

            RM projednala usnesením č. 748 dne 29.11.2011 žádost o uzavření smluv o zřízení věcného břemene na obec. pozemky pro akci IE-12-6001504 - Lysá nad Labem, ul. Jedličkov - Na Mlíčníku - rekonstrukce vedení NN.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IE-126001504/019 na budovu č.p. 1370 na st. p.č. 1475, k. ú. Lysá n. L., kde je obec vlastníkem v podílu 467/500, s cenou za zřízení věcného břemene 1.000,- Kč plus DPH,

b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IE-1-6001504/018 na budovu č.p. 47 na st.p.č. 1446, k. ú. Lysá n. L., kde je obec vlastníkem v podílu 32/45, s cenou za zřízení věcného břemene 1.000,- Kč plus DPH,

c) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IE-126001504/014 na obecní pozemky p.č. 208/17, 485/5, 490/2, 495/13, 495/14, 495/51, 495/55, 495/59, 495/60, 495/61 a 3805, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 118.000,- Kč plus DPH,

d) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IE-126001504/015 na obecní pozemky p.č. 487/4, 488/1 a 619/16, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 27.900,- Kč plus DPH.

Investor uhradí náklady na vklad do KN

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

4. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 2871/5, 2876/1, 2890/2, 3605/1 a 3760, k,ú. Lysá n. L.

 

            Rada města projednala dne 13.12.2011 usnesením č. 784 žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 2871/5, 2876/1, 2890/2, 3605/1 a 3760, k,ú. Lysá n. L., akce IE-12-6000886/1 (silnice směr Milovice).         

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IE-12-6000886/1 na obecní pozemky p.č. 2871/5, 2876/1, 2890/2, 3605/1 a 3760, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 40.920,- Kč včetně DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

5.  Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky  p.č. 495/51, 508/1, 601/1, 601/8, 3472/5 a 508/1, k. ú. Lysá n. L.

 

            RM žádost projednala usnesením č. 786 dne 13.12.2011.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IV-12-6004372/2 na obecní pozemky p.č. 495/51, 508/1, 601/1, 601/8, 3472/5, k.ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 92.400,- Kč plus DPH,

b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IV-12-6006900/VB9 na obecní pozemek p.č. 508/1, k.ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

6. Návrh na přijetí finančního daru na novoroční ohňostroj.

 

            Rada města dne 13.12.2011 usnesením č. 791 projednala přijetí finančního daru od firmy Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí finančního daru na novoroční ohňostroj od firmy Dlažba Vysoké Mýto, s . r. o., ve výši 25.000,- Kč.

 

Pan Bc. Eliška se dotázal, jestli veškeré náklady na ohňostroj jsou hrazeny z darů. Pan starosta potvrdil, že je hrazen výhradně z prostředků získaných od sponzorů. Pan Bc. Eliška se dotázal na motivaci firmy Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., k daru na ohňostroj. Pan starosta odpověděl, že se každoročně obesílají všechny firmy, které s městem spolupracují, se žádostí o dar na konání ohňostroje. Přehled obeslaných firem je k dispozici na odboru školství a kultury a je možné ho zastupitelům rozeslat. Pan Mgr. Kořista uvedl, že  v návrhu na usnesení není uvedena konkrétní částka. Pan Mgr. Kopecký odpověděl, že došlo k neúmyslné chybě, částka je uvedena až v přehledu v důvodové zprávě. Vzhledem k tomu, že jde o částku vyšší než 20 tis. Kč, musí její přijetí schválit ZM, přijetí ostatních darů projednala a schválila RM. Paní Chloupková jako každý rok konstatovala, že peníze by se mohly využít účelněji, proto se při hlasování zdrží, ze stejného důvodu se zdržel rovněž i p. Bc. Eliška.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 11 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           4 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

7. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011.

 

            Rada města dne 29.11.2011 usnesením č. 745 projednala návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011.

 

            Bližší informace k úpravě podala pí Ing. Polenová, vedoucí finančního odboru. Pan Mgr. Fajmon poukázal na to, že položka na kontejnery byla přesunuta k nákladům na separační dvůr, s tím nesouhlasil, požadoval, aby kontejnery byly nadále uváděny zvlášť, aby bylo zřejmé, jaké jsou náklady na jejich likvidaci. Podle jeho názoru se tak i zkresluje pohled na fungování separačního dvora. Pan Blažek odpověděl, že kontejnery jsou nyní přistavovány pouze 4 měs. v roce, ale velkokapacitní kontejnery se využívají i na sběrném dvoře a v této částce je zahrnuta i likvidace kontejnerů ze dvora. K provozu separačního dvora uvedl, že je občany velmi využíván, a to i v dopoledních hodinách. V současné době je zpoplatněna pouze likvidace suti, vybralo se cca 400 tis. Kč. Pan Ing. Černohorský uvedl, že byla ponížena částka na údržbu majetku, v čem spočívá úspora. Pan starosta uvedl, že na této položce byla ponechána vyšší částka jako rezerva, ta se nyní rozdělila dle skutečných potřeb. Pan Ing. Osvald, uvedl, že v důvodové zprávě k dotacím jsou i dotace na veřejně prospěšné práce a na lesního hospodáře, požádal o bližší vysvětlení. Pan starosta uvedl, že dotace na lesního hospodáře je účelová a přes rozpočet města pouze proteče, město je prostředníkem při vyplacení. Pan tajemník k veřejně prospěšným pracím vysvětlil, že jsou zajišťovány ve spolupráci s úřadem práce (dále jen „ÚP"), v současné době máme 4 registrované osoby, které jsou na ÚP vedeny jako nezaměstnané. Pro město vykonávají úklid a údržbu, jejich odměna je 8.080,- Kč, ÚP refunduje mzdu, město doplácí cca 1.500,- Kč na odvodech.  Pan Ing. Osvald se dále dotázal, jestli náklady na revitalizaci náměstí B. Hrozného jsou vedeny zvlášť. Pan starosta odpověděl, že zatím ne. Pan Bc. Eliška se dotázal, co se skrývá pod pojmem drobné projekty. Pan Blažek odpověděl, že jde o projekty na menší akce, položka byla přečerpána, protože některé projekty se musely předělávat např. na základě stanoviska památkářů. Pan Bc. Eliška se rovněž dotázal, proč byla navýšena položka na digitální a technickou mapu. Pan starosta vysvětlil, že byl objednán pasport veřejného osvětlení, proto náklady narostly. Pan Mgr. Kořista požádal o konkretizaci položky laboratorní práce. Pan starosta odpověděl, že se jedná o měření prachových částic, SO2, NO2, ve městě jsou dva měřící body. Pan Mgr. Kořista požádal o bližší informace k zaměření bývalé konírny. Pan Blažek uvedl, že objekt byl prozatím využíván jako skladiště, budova je památkově chráněná, pokud bude zvažováno její další využití, budou nutné úpravy. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná dokumentace, bylo rozhodnuto, že se nejdříve nechá zaměřit. Pan starosta doplnil, že MPSV poskytuje dotace na vybudování bydlení „na půl cesty", aby bylo možné alespoň odhadnout náklady, je nutné situace zmapovat, základním podkladem je zaměření objektu. Pan Sedláček uvedl, že chce vidět projekty na revitalizaci náměstí B. Hrozného. Pan starosta uvedl, že jsou k dispozici u projektového manažera. Pan Mgr. Kořista požádal o informace k domu č.p. 715. Pan starosta odpověděl, že v současné době je vloženo na katastrální úřad 7 smluv, u poslední smlouvy je třeba schválit souhlas se zřízením zástavní smlouvy, žádost je na programu dnešního jednání. Pan Bc. Eliška se vrátil k položce údržba majetku, resp. k jejímu snížení, dotázal se, jestli by částku 800 tis. nevyužili. Pan starosta odpověděl, že do konce roku ne. 

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           2 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

8. Návrh rozpočtu města na rok 2012.

 

            Rada města návrh projednala usnesením č. 724 dne 29.11.2011.

 

            K předloženému návrhu podal informace p. Ing. Firman, předseda Finančního výboru (dále jen „FV"). FV návrh projednal dne 04.12.2011, odporučil u dotace pro MěK jednotlivé položky blíže specifikovat, podobně jako u škol. Dále uvedl, že došlo k poklesu dotací na sociální dávky, protože část agendy přebírá ÚP. U investic konstatoval, že prioritou jsou započaté akce. K výstavbě v objektu bývalé Fruty dodal, že pokud dojde k ukončení spolupráce s developerem, město bude muset vrátit zálohy. FV doporučil rozpočet schválit, i když si uvědomuje, že dojde ke změnám. Zásadně nedoporučují rozpočtové provizorium. Pan Ing. Gregor nebyl spokojen se stanoviskem FV, očekával konkrétní návrhy na úpravy. Uvedl, že chápe, že některé akce přecházejí do dalšího roku, ale nesouhlasí, že na rozpočet působí pouze vnější vlivy, je to otázka přípravy a analýzy. Nejdříve se musí prověřit, jestli na konkrétní akce město bude mít a pak teprve dál postupovat. Dle předloženého návrhu v zásadě na vše ostatní zbývá pouze cca 2,2 mil. Kč, to je málo. Při zpracování rozpočtu odbory předložily požadavky za 192 mil. Kč, podle jeho názoru jde o snůšku nesmyslů, pokud jde o rok 2012. Na pracovním zasedání měl být předložen materiál, který měla RM zpracovat na základě skutečně oprávněných požadavků odborů. Uvedl, že není spokojen s prací RM, je třeba řešit i jiné akce, a to i za cenu úvěru. Například Byšičkám a Dvorcům byla přislíbena kanalizace. On sám vytipoval nutné akce za zhruba 30 mil. Kč. Dodal, že dřív si město úvěr bralo, a to ve výši 40 - 50 mil. Kč. Pan starosta uvedl, že na pracovní schůzce projednávali např. i vodovod pro MŠ Čtyřlístek, rošty a schody pro ZŠ Komenského apod. K úpravě rozpočtu pak vždy dojde na základě skutečnosti. Pan Ing. Firman doplnil, že FV nedoporučuje zaúvěrování města, nelze odhadnout příjmy v roce 2012. K plánování doplnil, že existuje soubor připravených projektů, v případě, že budou finance, není problém zařadit do rozpočtu akce, na které je připravená projektová dokumentace. Pan Sedláček se dotázal, jestli je v rozpočtu počítáno s poplatkem ze vstupného od Výstaviště. Paní Ing. Polenová odpověděla, že poplatky ze vstupného jsou plánovány ve výši 700 tis., většinovým plátcem tohoto poplatku je Výstaviště. Pan Sedláček dále uvedl, že výtěžek z hazardu by dal na sociální péči, rovněž není pro zvyšování daně z nemovitosti, ani pro zvyšování plateb za vodné a stočné. K prodeji domu na Sídlišti (bývalá prádelna) uvedl, že nejdříve je nutné zjistit, kolik stála rekonstrukce, náklady rozpočítat na plochu bytu a pak stanovit cenu bytů. Dle jeho názoru je plánovaný zisk 5 mil. Kč za 4 byty nízký. Pan starosta odpověděl, že v tomto případě RM chtěla zadat prodej realitní společnosti a vyzkoušet tak, jestli by se byty neprodaly za vyšší cenu. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že za ODS a sdružení Lysá 2010 předložili písemně pozměňovací návrh a požádal o jeho podporu. Návrh spočívá ve snížení nákladů na provoz budovy bývalého Privumu z 500 tis. Kč na 300 tis. Kč, v kapitole Bezpečnost, v položce Drobný hmotný majetek snížit částku ze 340 tis. Kč na 300 tis. Kč, zcela vypustit položku 50 tis.. Kč na výměnu vchodových dveří v ZŠ B. Hrozného, protože výměna byla již provedena, a zvýšit v kapitole příjmy z pronájmu pozemků částku z 250 tis. Kč na 300 tis. Kč, celkově změna přinese 600 tis. Kč, které se použijí následovně, 50 tis. Kč na opravu nezpevněné cesty ve Dvorcích, 50 tis. Kč na opravu nezpevněné uličky v Byšičkách, posílí se položka údržba silnic z 1.800 tis. Kč na 2.100 tis. Kč a rovněž se posílí položka údržba chodníků ze 1.000 tis. Kč na 1.300 tis. Kč. Dodal, že by rozpočet schválil a počkal, s jakým výsledkem skončí rok 2011, v úvahu je třeba vztí i změny zákonů, schválené na konci roku (hazard). Pak by teprve rozhodoval o dalších úpravách rozpočtu. Pokud budou finanční prostředky, pokračoval by komunikací v Lomu a dalšími připravenými akcemi. Souhlasil s názorem FV vyhnout se rozpočtovému provizoriu. Pan Sedláček ocenil příspěvek p. Mgr. Fajmona, ale zároveň dodal, že jeden z bodů jejich návrhu již předložil on na schůzce k rozpočtu.  Pan Bc. Eliška konstatoval, že je vcelku jedno, kdo návrh předloží, podstatné je, zda je ku prospěchu občanů. Upozornil na to, že by se mělo zohlednit, kolik se investovalo do Dvorců a Byšiček oproti jiným městským částem. To, že se nyní pod nátlakem dá 50 tis. Kč na opravu cest ve Dvorcích je směšné. Dodal, že rozpočet nemá koncepci, některé projekty jsou předražené. Souhlasil s tím, že schválený rozpočet je lepší než provizorium, ale v předložené podobě je pro něj nepřijatelný a při hlasování se zdrží. Pan Sedláček se vrátil k výstavbě v areálu bývalé Fruty, dotázal se, kdo tam třeba zadal výstavbu pošty. Je pravda, že pošta v Lysé n. L. má nevyhovující kapacitu prostor i personálu, ale faktem je, že Česká pošta je státní podnik a toto by si měla řešit sama. Pan starosta odpověděl, že ZM schválilo zadání včetně prostoru pro poštu. Požadavek vzešel od KSČM a z ankety občanů. Paní Chloupková upozornila, že proběhne vyhodnocení smlouvy, které se následně projedná na zasedání ZM. Doplnila, že kdyby se neplánovaly megalomanské projekty, mohlo vše dopadnout jinak. Pan Houštecký doplnil, že projekt, resp. umístění nové budovy pošty měli s Českou poštou projednané, nejde o jednostranné rozhodnutí města. Dále upozornil, že městu patří pouze pozemky bývalé Fruty, Slunéčkova zahrada městu nepatří. Pan Ing. Gregor konstatoval, že se měl záměr zrušit a vyhlásit znovu. K celkové vybavenosti uvedl, že není pravda, že požadavek vzešel od KSČM, především to bylo na základě ankety. Pan Ing. Firman požádal za klub Taekwon-do se sídlem ve Staré Lysé o příspěvek na činnost na rok 2012 ve výši do 10 tis. Kč, zároveň poděkoval za poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2011. Paní Chloupková připomněla, že na pracovní schůzce chtěli někteří zastupitelé předložit přehled zpracovaných projektových dokumentací, proto ho dnes předložila, dodala, že projekty zastarávají, proto by bylo dobře, kdyby se alespoň jedna akce udělala. Doplnila, že existuje zásobník projektů, pro přehled ho rozešle zastupitelům. K vyjádření p. Ing. Gregora, že návrhy odborů jsou „snůška nesmyslů" uvedla, že tento názor nesdílí. Je dobře, aby všichni zastupitelé věděli, jaké požadavky se během roku nashromáždí. Nechce ale, aby selekci dělal pouze sám pan starosta. Osobně nesouhlasí s prodejem domu č.p. 1517 (podobně jako předtím s prodejem domu č.p. 715). Podporuje snahu většiny schválit rozpočet a v rámci rozpočtu se schválí i prodej tohoto domu, ale až se bude jednat konkrétně o tomto bodu, bude mít se schválením problém. Do tohoto domu byli přesídleni obyvatelé domu č.p. 13, dále p. Mrázek, atd. Většina obyvatel nebude mít na odkup peníze, se záměrem na odprodej bytů nebyli seznámeni. Dalším sporným bodem rozpočtu je podle jejího názoru Manola, vzhledem k tomu, že vysílání pokrývá zhruba 1/3 území města, zdál se jí příspěvek ve výši 25 tis. Kč/měsíc příliš vysoký. Rovněž nesouhlasí s pořádáním ohňostroje, nemůže zcela souhlasit ani s návrhem ODS a Lysá 2010, vyčlenění 50 tis. Kč na opravu cest je nedostatečné. Tuto částku by přesunula do položky určené na opravu chodníků. Špatné cesty jsou i jinde ve městě, např. v Hrabanově, v Lomu, Na Staré vsi, v ul. Dolejší, atd. Informovala také, že včera byla s p. Sedláčkem předávat vánoční balíčky v domově důchodců. V této souvislosti informovala, že p. Mgr. Hendrich, ředitel Domova Na Zámku, přinesl písemnou žádost o příspěvek, text žádosti citovala. Doplnila, že loni město poskytlo příspěvek na nákup lednice. Doporučila zvážit, zda by bylo možné přispět na polohovací lůžka, ta by se v případě potřeby mohla přemístit i do jiného zařízení. Pan Bc. Eliška se dotázal, proč pan ředitel nepřišel se svým požadavkem dřív. Dále uvedl, že za sdružení Kulturně! rovněž předložil s p. Ing. Černohorským pozměňovací návrh. Navrhují zvýšit poplatek za likvidaci odpadu na 500,- Kč/osobu/rok a z rozdílu financovat zpracování projektové dokumentace na výstavbu sportovní haly. Projekt by byl zpracován v roce 2012, samotná realizace stavby by proběhla v roce 2013. K poplatku uvedl, že jeho výše je ve srovnání s okolím i tak nízká. K návrhu na zpracování projektu sportovní haly p. Sedláček doporučil, že by mohl být zadán stavební fakultě ČVUT, město by tak mohlo získat kvalitní projekt za menší náklady ve srovnání s pořizovací cenou ostatních projektů. Tento postup by se mohl využít i v jiných případech. K žádosti p. Mgr. Hendricha pan Sedláček uvedl, že kraj dělá rozpočet až nyní, stejně jako ostatní, proto, když p. ředitel zjistil, o kolik se mu příspěvek poníží, žádá o pomoc. Ke zvýšení poplatků konstatoval, že s podobným postupem nesouhlasí, spíše by se snažil, aby občané na své aktivity přispěli, dále by omezil příspěvky do fondů. Rozhodně by nešel cestou zvyšování poplatků za odpad nebo vodné a stočné. Pan Mgr. Minařík k žádosti p. ředitele uvedl, že chápe jeho důvody, ale podle jeho názoru žádá příliš pozdě, navíc není v žádosti ani požadavek na konkrétní částku. K návrhu na výstavbu sportovní haly uvedl, že i on by ji uvítal, ale nesouhlasí s tím, aby se omezoval příděl peněz do fondů, ani nechce zvyšovat poplatky. Návrh by podpořil v případě, pokud se půjde jinou cestou, např. financování prostřednictvím grantů nebo dotací, a to i z EU. Pan Mgr. Fajmon podotkl, že pan ředitel měl žádat dřív a žádost měla být projednána i RM, dodal, že pan ředitel by měl zvážit, jestli bylo vhodné vracet uspořených 8 mil. Kč kraji. K návrhu na výstavbu haly uvedl, že i jejich strana podporuje výstavbu sportovní haly, ale z navržených zdrojů je projekt nerealizovatelný. Dle jeho odhadu by náklady na pořízení dokumentace činily cca 2 mil. Kč. Dále uvedl, že o návrhu nelze hlasovat, protože spojuje nespojitelné. Návrh na zvýšení poplatku měla projednat RM a připravit ho na jednání ZM, je nutné si uvědomit, že jde o změnu OZV. K návštěvě Domova Na Zámku uvedl, že by byl v budoucnu rád informován o podobných akcích, rovněž by se za ODS rád zúčastnil. Paní Chloupková uvedla, že o datu informovala na schůzce k rozpočtu, pokud se k někomu ze zastupitelů tato informace nedostala, pak se omlouvá. Pan Ing. Osvald k návrhu rozpočtu uvedl, že se nebude vyjadřovat k jednotlivým položkám. Celá filozofie rozpočtu je špatná, nevěnuje se pozornost podstatným věcem, jako jsou chodníky, veřejné osvětlení, školy školní jídelna atd., přitom jde o základní věci. Investuje se do nesmyslných předražených projektů. Souhlasí s názorem FV, že je třeba rozpočet schválit, ale koncepce měla být připravena už před dvěma lety. V rozpočtu není ani návrh úsporných opatření, víc by využíval i veřejně prospěšné práce (např. na údržbu zeleně a chodníků). Pan starosta konstatoval, že s pracovníky na veřejně prospěšných pracích je problém, většina jich po prvním týdnu onemocní a odejde. Město to opakovaně zkouší, bohužel projekt není přínosem. Pan tajemník doplnil, že přijali už více než 30 lidí, ale ani jeden se neosvědčil, nerespektují žádné dohody, vyžadují neustálou a důslednou kontrolu. Pan Ing. Osvald konstatoval, že rozpočet obsahuje věci, které lidem neslouží. Pan starosta s tímto tvrzením zásadně nesouhlasil, v návrhu rozpočtu jsou akce, jako např. intenzifikace ČOV, na kterou se podařilo získat dotaci 60 mil. Kč, dále výstavba kanalizace v celkovém objemu 30 mil., Kč, na kterou se rovněž podařilo získat dotaci, stejně tak na výstavbu MŠ, revitalizaci centra města apod., všechny tyto akce jsou pozitivním přínosem pro občany. Pan Ing. Osvald uvedl, že např. revitalizace Náměstí B. Hrozného nebo dostavba MŠ jsou předražené. Pan starosta podotkl, že projekty byly řádně soutěženy, nepovažuje je za předražené. Pan Mgr. Kořista se opět dotázal, zda ohňostroj je plně hrazen z darů, pí Ing. Polenová toto potvrdila. Dále se dotázal na náklady na Listy. Paní Ing. Polenová uvedla, že částka je součástí příspěvku na činnost MěK.  Rovněž poukázal, že lze očekávat pokles výnosů z hazardu, přístrojů bude méně. K Manole uvedl, že i on se domnívá, že jde o předraženou službu, chce jiný způsob informování občanů, např. přímý přenos jednání ZM přes internet. O jednotlivých bodech by hlasoval postupně. Dále uvedl, že by uvítal dokument o nabídce dotačních titulů pro rok 2012. Jako problematický se mu jevil příspěvek na provoz kina ve výši 800 tis. Kč, není zřejmé, na co konkrétně bud použit. Nejdříve chce k dispozici projektový záměr, teprve poté může o věci hlasovat. Pan starosta se dotázal, co bylo v loni jinak při schvalování příspěvku na provoz kina, pokud si pamatuje, příspěvek se schvaloval stejným způsobem. Pan Sedláček k revitalizaci Nám. B. Hrozného uvedl, že písemně připomínkoval dokumentaci, chtěl, aby byla dopracována, to se ale nestalo. Vznikly tak i vícepráce, které být nemusely, některé práce měli hradit vlastníci nemovitostí. K nákladům na čistotu a údržbu města uvedl, že by se měl vytvořit systém, např. technické služby nebo něco podobného, tím by došlo k úspoře nákladů o 1/4 až 1/3, pokud by se o to někdo staral. Finanční náročnost na zřízení je velká, ale pak dojde k úsporám. Pan starosta odpověděl, že z rozboru vyplynulo něco jiného, než co zde p. Sedláček prezentuje. Pan Ing. Gregor uvedl, že co se týká kritiky rozpočtu, v případě dvou akcí pana starostu plně podporuje, jde o ČOV a kanalizaci, kde byly získány vysoké dotace. Jinak s kritikou rozpočtu souhlasí, rozpočet se musí plánovat minimálně 4 - 5let dopředu, souhlasí i s tím, že se dělají megalomanské akce, např. MŠ, Masarykova ul., na tu měla být dotace 33 mil., nakonec nebyla žádná, přesto se rekonstrukce provedla, šlo o ukvapené řešení. Rovněž je nutné zvážit rozsah víceprací při rekonstrukci Nám. B. Hrozného, i když je pravda, že na zvýšených nákladech má podíl i ZM. Pokud se postupuje takto, nezbývají peníze na další akce. Někdo si plní volební programy, ale ne v zájmu všech občanů, ale jen v zájmu úzké skupiny lidí. Pan Mgr. Minařík podporuje návrh na ukončení smlouvy s Manolou a podpořil návrh p. Mgr. Kořisty na on-line přenosy z jednání ZM. K rozpočtu uvedl, že má k některým položkám výhrady, ale jako celek ho podpoří. Pan Horvát k tomu, že jsou připravovány projekty do zásoby uvedl, že to nevidí jako nedostatek, naopak, v případě vyhlášení dotačního titulu je třeba mít připravený projekt, bez něj nelze o dotaci žádat. Pokud se budou dělat na poslední chvíli, hrozí, že nebudou kvalitní. K návrhu p. Sedláčka uvedl, že je proti zřízení technických služeb městem, náklady na čistotu města by stouply. Paní Chloupková k žádosti p. Mgr. Hendricha dodala, že zatím menší příspěvek nedostal, ale je to avizováno, zmiňované finanční prostředky vrátil na základě nařízení hejtmana, ne ze své vlastní vůle. K požadavku p. Mgr. Kořisty na přehled dotačních titulů doplnila, že právě díky dotacím jsme v té situaci, jaké jsme. Žádalo se o více dotací a byly přiděleny, teď je nutné hradit spoluúčast na projektech a na další akce nezbývá. Když nemáme volné prostředky na pokrytí spoluúčasti, nemá smysl žádat o další dotace. K výstavbě MŠ podotkla, že od počátku byla pro levnější variantu, tak jako další tři zastupitelé. Dodala, že i její velký sen byla sportovní hala, ale přednost dostal domov pro seniory, na přípravu projektu padlo 10 mil Kč (výkupy,...), bohužel k výstavbě stejně nedošlo. Je ráda, že se alespoň vylepšila stávající sportoviště a dětská hřiště. Na výstavbu sportovní haly nemůže město v současné době dosáhnout. Pan Ing. Gregor doplnil, že proti drahé MŠ bylo více zastupitelů, ale když byl tlak prosadit megalomanský projekt, z důvodu uspokojit potřeby rodičů, ustoupili. Pan Ing. Firman k příspěvku p. Ing. Osvalda doplnil, že s p. MVDr. Matušinou slibovali, že získají pro město peníze, ale nakonec zůstalo jen u slibů. Pan Ing. Osvald odpověděl, že se snažili získat peníze na archeologické práce při rekonstrukci Nám. B. Hrozného, ale bohužel to nedopadlo. Pan Bc. Eliška se dotázal pí Chloupkové, jak dlouho sedí v ZM. Nikdy neprosadili víc než jen rekonstrukci hřiště, vše se lepí z roku na rok. Pan Mgr. Kopecký konstatoval, že vše je otázka financí a tak to bude pořád. Dodal, že si myslí, že ve městě je vidět snaha o zvelebování, byla spousta nezpevněných komunikací, většina je zrekonstruovaných, zlepšení je vidět. Pan Ing. Firman k výstavbě MŠ uvedl, že tento typ stavby je sice dražší, ale má mnohem delší životnost, budova je v případě potřeby využitelná i jinak, domnívá, že to bylo dobré rozhodnutí. Pan Mgr. Fajmon k výstavbě MŠ uvedl, že na základě postupného vývoje potřeb dospěli ke kompromisu, jako okamžité řešení byla vybudována kontejnerová školka, zároveň bylo rozhodnuto, že se ve výstavbě druhé MŠ bude pokračovat, na stavbu byla získána dotace a názor většiny ZM byl takový, že školku chtějí. Pan starosta zrekapituloval návrhy, které zazněly během diskuse, zrušit smlouvu s Manolou, návrh Kulturně! na zvýšení poplatku za odpad a pořízení projektu na sportovní halu, přesun finančních prostředků dle návrhu ODS, příspěvek pro oddíl Taekwon-do a přesun částky na provoz kina prozatím do přebytků. Paní Ing. Polenová upozornila, že je třeba hradit energie a další provozní náklady, dosud vše fungovalo tak, že nájemkyně předložila faktury, ty byly odkontrolovány a proplaceny. Pan starosta uvedl, že nechá hlasovat o každém pozměňovacím návrhu zvlášť, a poté o rozpočtu jako celku.

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na přesun finančních prostředků ve výši 800 tis. Kč určených na provoz kina do přebytku.

                                                    

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                   1 hlas

                                                           proti:               10 hlasů

                                                           zdržel se:           3 hlasy

            Návrh nebyl přijat.                                             Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.

 

p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

 

 

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan starosta nechal hlasovat o poskytnutí příspěvku 10 tis. Kč oddílu Taekwon-do, se sídlem Stará Lysá.

                                                    

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 11 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           3 hlasy

            Návrh byl přijat.                                                Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.

 

p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM prověřit možnosti ukončení smlouvy se společností Manola video, spol. s r. o., a předložit návrhy na alternativní zveřejňování informací ze zasedání ZM.   

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 1 hlas

                                                           zdržel se:           2 hlasy

            Návrh byl přijat.                                               

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu Kulturně! na zvýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu na 500,- Kč/osobu/rok s tím, že tento příjem v hodnotě 500 - 600 tis. Kč bude v roce 2012 použit na zpracování kvalitního projektu a architektonické soutěže na městskou sportovní halu.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                   3 hlasy

                                                           proti:                7 hlasů

                                                           zdržel se:           5 hlasů

            Návrh nebyl přijat.                                            

 

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

 

 

 

            Následně mělo být hlasováno o návrhu ODS a Lysá 2010, s pozměňovacím návrhem se přihlásila pí Chloupková, která uvedla, že navrhuje částku celkem 100 tis. Kč na opravy nezpevněných cest v Byšičkách a ve Dvorcích přesunout na položku údržba komunikací.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                   2 hlasy

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:         13 hlasů

            Návrh nebyl přijat.                                            

 

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

 

 

 

            Pan starosta nechal hlasovat o návrhu předloženém ODS a Lysá 2010.

 

Výsledek hlasování:                                 pro:                 10 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           5 hlasů

            Návrh byl přijat.                                               

 

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Pan Bc. Eliška podotkl, že částka 50 tis. Kč na opravu cesty nic neřeší.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok 2012 včetně schválených úprav.

                                                    

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                   9 hlasů

                                                           proti:                 2 hlasy

                                                           zdržel se:           4 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

 

 

 

            Pan Ing. Gregor předal písemné prohlášení k rozpočtu a požádal, aby byl součástí zápisu ze zasedání ZM.

 

Doslovný přepis:

 

PROHLÁŠENÍ

 

k přijatému rozpočtu města Lysá nad Labem na rok 2012

 

Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé,

 

netěší mne, že právě v předvánoční čas, v čase míru, lásky a rozjímání musím podat toto prohlášení.

Není to již jistě překvapivé zjištění, že návrh rozpočtu města, byť vždy přijímaný jako vyrovnaný, kritizuji již několik let. Nakonec se mé obavy z jeho konceptu vždy potvrdily a pokaždé vlastně již minutu po jeho přijetí neplatí. Nejinak je tomu i dnes.

 

Nebudu podrobně připomínat jeho dlouhodobé neduhy, které se při jeho přípravě v minulosti vyskytly, pouze za všechny připomínám, že jde vždy o akce, které byly realizovány prakticky bez dotace, a to ve značném rozsahu, při kterých nebyly brány v úvahu připomínky a náměty odborníků, některých zastupitelů a občanské veřejnosti. Akce, které nebyly dobře ani projekčně připraveny, které si vyžádaly vždy vícenáklady, z nichž minimálně část se dala předvídat, akce některé fanaticky megalomanské, zbytečně pompézní, pravděpodobně předražené, byť vybrané prostřednictvím VŘ a s ohledem na celkovou krizovou finanční situaci, ne zcela uvážené až přehnané, což je často kritizováno i občany města.

 

Tak jak rozpočet města na rok 2012 ve skutečnosti vypadá, není pouze důsledkem vnějších vlivů, jak se veřejnosti snaží představit vedení města, ale bohužel i důsledkem amatérského a chaotického vedení města a možná i selháním některých pracovníků MÚ. Nenalhávejme si a v zájmu zlepšení situace si nalejme čistého vína. Tím netvrdím, že se nezdařilo vůbec nic a ani to, že by většina pracovníků úřadu pracovala špatně. Naopak řada z nich zachraňovala naprosto nesmyslná rozhodnutí vedení města, nebo brzdila jejich důsledky.

 

Toto vedení města a slepená koalice se netají tím, že si klade za cíl realizovat akce z volebních slibů. V zásadě nic proti tomu, pokud nejde o akce za každou cenu, akce mající za cíl především tento subjekt prezentovat, ale nesmí při tom dojít k doslovnému mrhání svěřenými prostředky a to bez hlubších analýz a včasného stanoviska veřejnosti. Pokud jde o veřejnost, ale i zastupitelstvo, tak není akce možno řešit prakticky ex post, ale od samého počátku záměru a ne si brát později zastupitelstvo pouze jako zástěrku ke schválení dlouhodobě známých záměrů a tajně projednávaných v předstihu na různých grémiích. Nelze tyto akce ani druhotně brát jako nutnost z hlediska řešení stávajícího stavu majetku.

 

To není poslání samosprávných celků ani podle Ústavy ČR.

 

Ani v dotační politice nemůže být chaos a je třeba hluboké analýzy, co je skutečně potřeba prioritně řešit i pomocí dotací a jaký podíl bude město v každém jednotlivém případě nuceno přidat z vlastních zdrojů a hlavně to musí být rozloženo v reálném čase. A to se ne vždy daří.

 

Tato situace se vedení naprosto vymkla z rukou.

 

Jaký je tedy důvod, že kromě rozpracovaných a dokončovaných akcí, resp. zahajovaných s dotacemi může město vynaložit na potřebné další investice, ať již jde o další komunikace, či parkovací místa, veřejné osvětlení, rekonstrukce a modernizace škol a školek, bytového hospodářství, kanalizace a vodovody v obcích Dvorce a Byšičky apod. Divíte se, že pouze cca 2 mil. Kč při obratu téměř 0,5 mld. Kč.

 

Nedivte se. I přes má upozornění při pracovním projednání návrhu rozpočtu na rok 2012 jsem upozorňoval na to, aby součástí tohoto návrhu byl i seznam prioritních akcí, akcí, které bude nutné v roce 2012 provést prakticky nutně a nebo jako kontinuální doplnění a dořešení rozpracovaných akcí, nutných rekonstrukcí a oprav objektů v majetku města, a to v souvislosti s touto nadělenou rozpočtovou „hrůzou". Jejich realizace by byla pochopitelně možná s největší pravděpodobností pouze a pomocí úvěru, protože důsledky, zejména dotační politiky vedení města se jako smrad táhnou bohužel dodnes (nezískaná dotace cca 33 mil. Kč na rek. Masarykovy ul., vícepráce v rozsahu cca 10 mil. Kč, apod.). Tato skutečnost pak tvoří celkový rámec rozpočtu a omezuje jeho využití.

 

Domnívám se, že je třeba se vážně zamyslet nad tím, jak i v této situaci zajistit např. pokračování rekonstrukce objektu muzea, revitalizace zámeckého parku, zajištění zpracování PD, řešení dopravní situace ve městě jako jedné z priorit schváleného SP města, nákupy pozemků podle konceptu nového ÚP apod.

 

Bohužel nic takového se nestalo, RM spinká zimním spánkem, ani v návrhu usnesení nebylo naznačeno jak tuto situaci řešit, resp. jak se připravit i v několika variantách na její budoucí řešení.

 

Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé,

 

nejde v této fázi již pouze o rozpočet, i v dalších oblastech se RM chová poměrně amatérsky, co ji jde profesionálně, to je bezdůkazné osočování některých zastupitelů. V řadě oblastí je její chování pouze účelové, úzce zájmové, zaštiťuje se často programy svých stran a sdružení, vyjádřeními některých orgánů, např. NPÚ, projektantem příp. krajem.

 

Nakonec při projednávání konceptu nového ÚP jsme toho byli v realitě svědky. RM doposud nenavrhla fungování a ani personální obsazení výboru pro strategický plán, který by měl již v návaznosti na rozpočet 2012 zahájit svoji činnost. Nevím, jestli jde o záměr, a nebo o naprostou neschopnost.

 

Situace dle mého názoru dozrála natolik, že v podstatě staronové vedení města by mělo zvážit své setrvání ve funkcích a nabídnout rezignaci. Vycházím zejména z toho, že situace v řízení města snad ani horší být nemůže, chci zůstat stále alespoň mírným optimistou. V příloze si dovoluji připomenout již více kauz těchto některých „trilobitů", nikoliv dinosaurů, které mne opravňují k tomu říci i v souladu s přáním mnoha občanů, tak dost vážení. Vzpamatujte se, a nebo raději odejděte, odstupte a neškoďte tomuto městu.

 

PS: toto prohlášení včetně přílohy žádám zapracovat jako přílohu k zápisu z dnešního jednání ZM.

 

Ing. Petr Gregor

Zastupitel

V Lysé nad Labem dne 21.12.2011

 

Příloha k prohlášení k rozpočtu na rok 2012

 

Více jak 10 důvodů pro odstoupení RM aneb více jak 10 do nebe volajících kauz, týkajících se dvou volebních období.

 

 • 1. Smlouva sfirmou ACTIV Kladno na vyřešení parkování ve městě - naštěstí byla tak hloupá a pro město nevýhodná, že ji soud uznal neplatnou od samého počátku.
 • 2. Výstavba nových bytových domů u Kovony, společností PMS Poděbrady - nešlo jen o nesmyslné umístění výstavby, ale prodej pozemků za směšnou sumu, navíc podle návrhu investora, nikoliv ZM.
 • 3. Řešení rekonstrukce Masarykovy ulice - formálně jednáno sobčany, když už nešlo fakticky nic měnit, vážné připomínky veřejnosti a řady zastupitelů nebyly bohužel přijaty, náklady - 60 mil. Kč sminimální dotací, provedení bez ohledu na provoz obchodů, pohybu cyklistů, bez ohledu na náročnost obsluhy, údržby zeleně a komunikací, zejména zimního úklidu.
 • 4. Naprostá ztráta kontroly města nad projektem výstavby vbývalém areálu Fruty, předpokládaný prodej pozemků za neskutečně zkreslenou cenu 1200,- Kč/m2, bez ohledu na to, že odhady ceny jsou vyšší a vedlejší pozemky koupil investor od soukromého majitele za podstatně vyšší cenu, zdůvodnění vedení města je naprosto nepodložené (investor nám staví bazén a kulturní sál zdarma!) a tedy zcela nesmyslné a nebylo projednáno a odsouhlaseno zastupitelstvem, což znamená, že by smlouvy mohly být i neplatné. Navíc údajné řízení o záměru bylo i podle vyjádření MV zmanipulované a mělo se opakovat a podmínky změnit. Starosta neměl oprávnění sám měnit původní podmínky zadání.
 • 5. Předpokládaná výstavby OC Tesco byla známa vedení města již dlouhodobě při jednání se Slovanem, ale kjednání ZM předložena až vposlední fázi, kdy už bylo velmi obtížné proces stavby přes protesty občanů zastavit, nejde o vhodné místo a neřeší potřeby většiny obyvatel města podle jejich požadavků na výstavbu případných OC.
 • 6. Prodej majetku města, resp. jeho zbytku na území města, byty vč.p. 715 nahrály pouze spekulantům a město přijde sohledem na připravený způsob prodeje o cca 4 mil. Kč, a zcela zbytečně.
 • 7. RM porušuje zákon o obcích a neodpovídá občanům a zastupitelům ne jejich náměty a podněty ve lhůtách, stanovených § 82, příp. porušuje i lhůty dané správním řádem.
 • 8. Pokud má být projednán podnět předaný opozičním zastupitelem na ZM, je totalitní slepenou koalicí bez skrupulí odmítnut kprojednání, přesto, že jde o projednání vyřízení podnětů a námětů občanů, tím tyto občany považuje RM za pouhý obtížný hmyz.
 • 9. RM předběžně schválila požadavek soukromé firmy na pořádání velkolepé akce „Kašpárek vrohlíku" vzámecké zahradě bez ohledu na nebezpečí její devastace a bez předpokládané kompenzace ve formě odpovídajícího finančního krytí a zajištění uvedení zahrady do původního stavu, příp. stanovení dostatečné sankce.
 • 10. Naprosto necitlivý návrh konceptu územního plánu města bez ohledu na dopracovaný strategický plán rozvoje města do roku 2030 a bez ohledu na řešení skutečných potřeb města a jeho obyvatel. Koncept vyvolal mezi občany velkou vlnu nevole a byl podán značný počet připomínek a námitek. ÚP je zpracován vdobě, kdy chybí pro jeho dopracování řada základních dokumentů.
 • 11. Ničím nepodložené, bezdůkazné a neomluvitelné napadení členů KV ve věci vyřízení stížnosti občanky, žádající odškodnění zpojistky města za utrpěný úraz na komunikaci ve správě města. Jde o opakované, bezdůkazné, napadení členů KV.
 • 12. RM se nepoučila zrekonstrukce Masarykovy ulice a pokračuje vrevitalizaci Nám. B. Hrozného ve stejném duchu, nerespektujíce skutečné potřeby města, zejména zhlediska dopravy a parkování. Navíc tato stavba spolkne vícenáklady přesahující 20 % předpokládaných celkových nákladů.
 • 13. VŘ na nového provozovatele kin, nekvalitně připravené a špatně vyhodnocené, naprosto zbytečně vyvolávající vášně ve veřejnosti, přičemž bylo možno jej řešit zcela transparentně a posoudit skupinou odborníků, nikoli amatérskou RM, vníž žádný člen kultuře určitě nerozumí.
 • 14. Vyrovnaný rozpočet pro rok 2012 bohužel bez ostatních investic do majetku města (další komunikace, parkoviště, rekonstrukce škol, školek, bytového fondu), vše spolkly skluzy znestandardních megalomanských, ale zároveň ne zcela účelných akcí zhlediska provozu a údržby.
 

 

Rozhodně připravit úvěrový rámec. Pouze příklad.

Z jednotlivých kapitol by měli vytipovat akce odborníci z příslušných odborů.

 

Jde pouze o můj návrh.

 

Archeologové                                           5 000 000        asi nutné

PD na řadu akcí                                        1 220 000

Kanalizace Byšičky                                    6 500 000        po etapách

Vodovod a kanalizace Dvorce                     2 500 000        po etapách

ŠJ Eurest                                                3 640 000

MŠ Čtyřlístek střecha                                  200 000

MŠ Pampeliška elektro                                200 000

MŠ Dráček zateplení                                   450 000

MŠ Mašinka                                                500 000

ZUŠ                                                          150 000

Kino rek. WC, umývárny, šaten                     100 000

Muzeum fasáda přední stěna                     2 500 000

Revit. ZZ                                                1 000 000

Výtah Vichrova vila                                   2 000 000

Bydlení rek.                                            1 000 000

Veřejné osvětlení                                       300 000

Výkup pozemků                                       3 000 000

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Cca 30 mil. Kč, vzít si úvěrový rámec vč. překlenovacího úvěru ve výši 40 mil. Kč.

 

Konec doslovného přepisu.

 

      Pan Sedláček závěrem konstatoval, že např. náklady na správu bytů se zvyšují, proč, když se byty prodaly. V rozpočtu je spousta dalších věcí, které si zaslouží vysvětlení.

 

9. Návrhy obecně závazných vyhlášek č. 7/2011, o určení míst pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému, povolených Ministerstvem financí na území města Lysá nad Labem, a č. 9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo koncový interaktivní videoloterní terminál nebo herní místo lokálního herního systému.

 

            Rada města projednala obě obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV") dne 13.12.2011 usnesením č. 805.

 

            Pan tajemník vysvětlil, že byla schválena změna zákona o loteriích a jiných hrách, kterou se mění terminologie v oblasti hracích automatů, tyto nové pojmy je nutné promítnout do vyhlášek, jinak by město nemohlo regulovat jejich provoz a vybírat poplatky. Zákon nově rozlišuje tři typy zařízení, jedná se o klasické výherní hrací přístroje, které povoluje město, pak koncový interaktivní videoloterní terminál, který je povolován MF ČR, toto zařízení je připojeno dálkově k centrální řídící jednotce, která může být kdekoli na území ČR, koncový počet zařízení je v podstatě neomezený, a posledním typem je herní místo lokálního herního systému, rovněž povolované MF ČR, řídící jednotka je pevně spojena s koncovým místem, počet koncových zařízení je omezen na 3 k jedné řídící jednotce. OZV č. 6/2011 plně vyhovuje znění zákona, proto zůstane nadále v platnosti, OZV č. 7/2011 musí být upravena v souladu s terminologií novelizovaného předpisu. OZV č. 9/2011 mění část OZV č. 7/2010 o místních poplatcích tak, aby bylo možné zpoplatnit všechna herní zařízení. Pan Ing. Gregor konstatoval, že obecně nesouhlasí s hazardem a obě OZV podpoří. Dodal, že by se mělo zvážit, jakým způsobem bude vykonáván dozor nad plněním OZV, navrhl uložit RM, MěP nebo příslušnému odboru pravidelné provádění kontrol s tím, že ZM bude předložena zpráva o plnění při schvalování OZV na další období tak, aby bylo možné OZV v případě potřeby upravit. Pan Mgr. Fajmon souhlasil s návrhem p. Ing. Gregora, navrhl pověřit RM, KV a starostu, jako velitele MěP, prováděním namátkových kontrol, a to nyní, v době státního smutku a pak nejméně jednou za čtvrtletí. Pan Mgr. Kopecký se dotázal, zda by se neměly zrušit stávající OZV. Pan Přibyl, ředitel MěP, uvedl, že kontroly v hernách prováděli, ale pouze v tom smyslu, že kontrolovali, zda nehrají osoby mladší 18 let, jiná kontrola není v jejich kompetenci. Tyto kontroly budou dělat i nadále. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jak byly vybrány adresy, zda se zachovaly všechny stávající herny. Pan starosta odpověděl, že do seznamu budov, kde lze herny provozovat byly zařazeny všechny povolené herny dle rejstříku ŽÚ. Pan tajemník přednesl žádost provozovatele pohostinství u Zeleného stromu o dodatečné zařazení do seznamu povolených míst pro provozování herny. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných zastupitelů nepodal návrh na hlasování o této žádosti, pan starosta diskusi ukončil.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 7/2011, o určení míst pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému, povolených Ministerstvem financí na území města Lysá nad Labem,

b) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo koncový interaktivní videoloterní terminál nebo herní místo lokálního herního systému.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM pověřuje starostu města, jako velitele městské policie, RM a KV provedením namátkových kontrol týkajících se dodržování povolené provozní doby herních zařízení, a to v době státního smutku a následně nejméně jednou za čtvrtletí s tím, že zápisy z kontrol budou předloženy ZM spolu s návrhem OZV na rok 2013.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

10. Návrh na schválení zástavní smlouvy k bytu č 715/1 v Zahradní ulici v Lysé nad Labem.

 

Rada města projednala žádost pí Bc. Hany Martinkové dne 13.12.2011 usnesením č. 804.

 

            Pan starosta vysvětlil, že paní Bc. Martinková kupuje byt za využití hypotečního úvěru a ze strany poskytujícího subjektu byl uplatněn požadavek na uzavření zástavních smluv, které musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis smlouvy kupní. Souhlas se zápisem zástavního práva může dát pouze vlastník, tedy město. Všechna práva a povinnosti přecházejí na kupujícího vložením kupní smlouvy na katastr nemovitostí, kupní cena bude uhrazena poskytovatelem úvěru přímo na účet města. Pan Bc. Eliška uvedl, že se při hlasování zdrží, protože byl proti prodeji bytů v tomto domě, stejný důvod uvedl i p. Ing. Černohorský. Pan Sedláček a p. Ing. Gregor uvedli, že budou proti návrhu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření zástavních smluv k bytu č. 715/5 v domě č. p. 715, Zahradní ulice, Lysá nad Labem, za účelem financování prodeje bytu formou hypotečního úvěru.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 11 hlasů

                                                           proti:                 2 hlasů

                                                           zdržel se:           2 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

IV. Informativní zprávy

 

1. Informativní zpráva k otevření části komunikace v ulici Masarykova, Lysá n. L.

 

            RM usnesením č. 741 projednala dne 29.11.2011 žádost firmy Elektroinstal, v. o. s., o otevření části komunikace v ul. Masarykova.

 

            Pan starosta k problému uvedl, že RM se žádostí několikrát zabývala, prověřila důvody žádosti  a na základě zjištěných skutečností s otevřením komunikace souhlasí s tím, že v rozhodnutí o zvl. užívání komunikace budou stanoveny podmínky, za kterých lze opravu provést a bude uzavřen dodatek smlouvy se zhotovitelem díla, firmou PSVS, a. s., kde jsou specifikovány záruční podmínky. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že je dobře, že se stanovily podmínky pro vstup do komunikace, ale přesto by se mělo ještě dále specifikovat, kdo provede opravu, v jakém termínu, atd. Rovněž by se mělo zjistit, kdo poruchu kabelu způsobil, měl by se nechat zpracovat znalecký posudek. Navrhl informovat o problému občany prostřednictvím Listů. Doporučil, aby se RM znova problémem zabývala a pokusila se najít alternativní řešení, rozkopání nové silnice je až to poslední řešení. Pokud nebude jiné řešení možné, veškeré náklady spojené s opravou kabelu musí uhradit ten, kdo poruchu způsobil, rozhodně se na opravě nesmí podílet město. Doporučil zvážit termín, kdy by měla být oprava provedena, neboť se jedná o velmi frekventovanou komunikaci (navrhl opravu provést v termínu letních prázdnin) a rovněž by měl být zpracován časový harmonogram prací. Pan starosta zopakoval, že RM se žádostí zabývala už třikrát a dospěla k podobným závěrům, oprava může být provedena pouze za stanovených podmínek a ne v zimním období. Dále uvedl, že každá oblast je zokruhovaná, tj., v případě poruchy lze elektřinu dodávat z druhého kabelu, proto otevření komunikace není akutní. Dodal, že před rekonstrukcí Masarykovy ulice vyrozuměli všechny vlastníky sítí s tím, že po dokončení rekonstrukce nebude možné do komunikace vstupovat, ČEZ ve svém vyjádření uvedl, že jejich vedení je v pořádku. RM připraví smlouvu, která bude obsahovat podmínky, které zazněly diskusi, ale upozornil, že pokud by došlo i k poruše na druhém, záložním, kabelu, bude se věc řešit jako havárie, a žádný souhlas nebude třeba. Pan Ing. Gregor se ztotožnil s názorem p. Mgr. Fajmona, i on trvá na specifikaci smluvních podmínek. Dále uvedl, že pracovníci ČEZ, a. s., mají dostatečné technologické vybavení na to, aby dokázali přesně říci, o jakou poruchu a v jakém rozsahu jde, informace, kterou poskytli, se mu zdá nedostatečná, měli by předložit výsledky měření. Vyjádřil obavu, že jakmile se komunikace rozkope, už se nikdy nedá pořádně dohromady, je nutné pohlídat kvalitu prací a důslednou přejímku. Pan starosta požádal p. Ing. Gregora, jako odborníka v této oblasti, o konzultaci při tvorbě smlouvy. Pan Houštecký doplnil, že by ČEZ, a. s., měl se zhotovitelem díla uzavřít smlouvu, kde by bylo ošetřeno, že potrvá platnost záručních podmínek. Pan Mgr. Kopecký dodal, že u akce by měli být přítomni zástupci všech tří zúčastněných stran, pokud se zjistí, že zavinění je na straně ČEZ, a. s., měla by uhradit smluvní pokutu. Paní Javorčíková, projektový manažer města, vysvětlila, že je připraven dodatek ke smlouvě se zhotovitelem díla, tímto dodatkem jsou ze záruky vyjmuta rozkopaná místa a záruka přechází na ČEZ Distribuce, a. s. Pan starosta s ohledem na výše uvedenou diskusi navrhl, aby RM bylo doporučeno revokovat své usnesení s tím, že bude připravena smlouva, která bude obsahovat všechny požadované záruky.  Pan Sedláček k sankci uvedl, že by měla být v dostatečné výši, aby skutečně motivovala k dodržení smlouvy. Pan starosta požádal o návrh na výši sankce, byla navržena částka 1 mil. Kč. Pan Mgr. Kopecký doplnil, že by měla být rovněž stanovena kauce složená na účet města před započetím prací, která by byla vratná v případě, že budou dodrženy všechny smluvní podmínky. Paní Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, upozornila, že i ČEZ musí zakázky soutěžit, pokud ve smlouvě nepřijatelné podmínky, opraví kabel jako havárii a žádnou smlouvu uzavírat nebudou.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM doporučuje RM revokovat usnesení č. 741 ze dne 29.11.2011 a č. 767 ze dne 13.12.2011, týkající se otevření komunikace v Masarykově ulici s tím, že RM podmíní souhlas s otevřením komunikace uzavřením smlouvy, která bude mimo jiné obsahovat:

 • - kauci ve výši 1 mil. Kč, která bude složena na účet města před zahájením prací, a která bude vrácena pouze vpřípadě, že práce budou provedeny vdohodnutém termínu, vpožadované kvalitě a budou dodrženy všechny podmínky dané smlouvou,
 • - smluvní pokutu ve výši 1 mil. Kč, kterou ČEZ Distribuce, a. s., uhradí Městu Lysá nad Labem, jestliže se po otevření komunikace prokáže, že kabel neporušil dodavatel stavby, firma PSVS, a. s.,
 • - otevření komunikace a uvedení do původního stavu provede firma PSVS, a. s.,
 • - budou zachovány záruční lhůty,
 • - dobu realizace vletních měsících a vco možná nejkratší lhůtě,
 • - úhradu záboru veřejného prostranství.
RM před uzavřením výše uvedené smlouvy projedná se žadatelem možnost alternativního řešení a v případě, že otevření komunikace bude nezbytné, v dostatečném časovém předstihu bude informovat o uzávěrce komunikace prostřednictvím Listů.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                       Pan Ing. Černohorský mimo jednací místnost.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

mimo

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

2. Informativní zpráva ke zjednosměrnění lokality Kačín.

 

            RM zprávu usnesením č. 768 projednala dne 13.12.2011.

 

Pan starosta konstatoval, že návrh je, kromě zjednosměrnění ulice Čechova, možné realizovat. Pan Mgr. Kořista uvedl, že už minule byl návrh špatně připraven, není brán ohled na cyklisty, ti by museli objíždět celé bloky, aby se dostali tam, kam chtějí. Požadoval, aby návrh byl upraven, musí se najít jiné řešení, v krajním případě by se mělo zvážit alespoň umožnění jízdy cyklistům v protisměru. Pan Mgr. Fajmon byl proti zjednosměrnění Kačína, nejrizikovější místa by vyřešil dopravním značením. Paní Ing. Novotná, vedoucí odboru dopravy, uvedla, že lze parkování v lokalitě usměrnit žlutým vodorovným značením. Pan Sedláček rovněž nesouhlasil se zjednosměrněním Kačína, ale naopak navrhl zjednosměrnit ul. Masarykovu a Pivovarskou (zokruhovat).

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu ke zjednosměrnění lokality Kačín.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.                                       Pan Ing. Černohorský mimo jednací místnost.              

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

mimo

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

3. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 8/2011, o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích v době zvýšené návštěvnosti města.

 

            RM zápis projednala dne 29.11.2011 usnesením č. 740.

 

Pan starosta se za RM dotázal, zda by zastupitelé souhlasili se zvýšením poplatku na dvojnásobek. Pan Bc. Eliška uvedl, že nechápe, co se tím docílí, asi pouze to, že se bude parkovat mimo zpoplatněná místa. Pan Mgr. Kopecký uvedl, že RM tento návrh předkládá z důvodu, že poplatek je ve stejné výši už šest let. Pan Sedláček konstatoval, že cena musí být přijatelná, obával se toho, že po zvýšení se nakonec vybere míň, než před ním. Pan Mgr. Kořista souhlasil se zvýšením s tím, že by peníze smysluplně použil, například na rekonstrukci domku pro zahradníka v zámeckém parku a pak na další akce. Pan starosta k návrhu na zvýšení ceny uvedl, že se mu zdá přijatelné, podobná cena je i v okolních městech. Pan Houštecký konstatoval, že výnos pro město nebude žádný, profitovat bude ten, kdo bude poplatek vybírat. Paní Chloupková upozornila, že se zatím na zveřejněný záměr o provozování parkování ve městě nikdo nepřihlásil. Je to velký závazek, který klade nároky na organizaci. Pan Mgr. Fajmon navrhl rozšířit placenou zónu, zařadit do ní i prostor před hlavní bránou na stadion na Jedličkově sídlišti a plochy pod nadjezdem. Souhlasil s navýšením poplatku, je to zároveň i motivace pro případného provozovatele, poplatek by navýšil o 10 -20 %. Pan Ing. Osvald se dotázal na parkovací karty, jejich využívanost. Pan starosta odpověděl, že se ročně prodá asi 30 - 40 karet, zvýšený zájem bývá vždy před větší výstavou, cena karty je 50,- Kč. Pan Ing. Osvald uvedl, že by se mohl navýšit poplatek za vydání karty.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu k Nařízení Města Lysá nad Labem č. 8/2011 o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích v době zvýšené návštěvnosti města.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

4. Předběžný plán údržby zeleně včetně investičních a provozních nákladů na rok 2012.

 

RM zprávu projednala dne 13.12.2011 usnesením č. 787.

 

Pan Mgr. Fajmon uvedl, že je spokojen s předložením tohoto materiálu, dodal, že požaduje, aby byl předkládán každý rok. Dotázal se, jestli je nutné provádět řez lip a platanů. Dále uvedl, že by se do plánu měla zařadit ještě údržba dvou lokalit, a to západní strana zámecké zdi, dřív tam byla cesta, nyní je tam pouze roští, a západní zeď hřbitova, kde je stejný problém. Pan Ing. Osvald pochválil materiál, uvedl, že je dobře zpracovaný, ale u některých věcí mu chybí specifikace (např. velikost plochy). Na údržbu těchto ploch bude zveřejněna zakázka a velikost bude specifikována v jejím zadání. Pan Mgr. Kořista se dotázal, kde by měly být umístěny závěsné květináče. Pan Blažek odpověděl, že zatím budou tři květináče na zábradlí na Husově náměstí, postupně by se měly objevit např. v Masarykově ul. na sloupech veřejného osvětlení, atd., inspiraci hledali i v jiných městech, např. v Sušici. Pan Mgr. Kořista se dotázal na štěpkování, jak se využívá materiál. Pan Blažek uvedl, že převážnou část využije město. Pan starosta dodal, že vzniklý materiál nemůže město prodávat, k tomu je třeba mít licenci pro nakládání s odpady.  

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předběžný plán roční údržby zeleně v roce 2012.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

5. Návrh na stanovení ceny vodného a stočného města Lysá nad Labem pro rok 2012.

           

RM materiál projednala dne 13.12.2011 usnesením č. 787.

 

Pan starosta informoval o důvodech navýšení ceny vodného a stočného, do ceny se promítla nová ČOV, ale i zvýšení DPH, cen energií, atd. Celkové zvýšení oproti roku 2010 je 5,32 Kč/m3. Pan Mgr. Fajmon navrhl tabulky i graf, které byly součástí materiálu, zveřejnit v Listech, aby se s nimi mohli seznámit i občané. Pan Sedláček upozornil, že v tabulkách jsou uvedena jen některá města a srovnání je zkreslené, v některých městech je cena i nižší, než v Lysé n. L. Pan Ing. Gregor souhlasil s poznámkou p. Sedláčka, takto to nelze porovnávat. Každé město mělo zcela jiné výchozí podmínky, pokud jde o rozsah a kvalitu sítí. Dodal, že provozovatel by se měl snažit dělat racionální opatření, vytvářet rezervy, a reálná cena by měla být nižší. Pan Bc. Eliška se dotázal, jestli je k dispozici rozpis nákladů a nájmů, zda výsledná cena reflektuje skutečnost. Pan starosta uvedl, že investice hradí město, nejsou hrazeny s peněz za vodné a stočné, ale z nájmu a rozpočtu města. Pan Mgr. Fajmon se ještě dotázal, odkud jsou zásobovány vodou Dvorce, pokud je dobře informován, jsou Dvorce napojeny ze Staré Lysé a dodavatelem je VaK Nymburk. Pan starosta potvrdil tuto informaci, Dvorce jsou skutečně zásobovány ze Staré Lysé, služba se nakupuje. Ing. Aleš ze společnosti Stavokomplet, spol. s r. o., uvedl, že VaK cenu vyhlásí a o její výši nediskutuje. Pan Mgr. Kopecký připomněl, že fungování celého systému bylo vysvětleno při rozhodování o vyhlášení koncesního řízení. Město vybírá nájemné, zisk provozovatele je limitován. Je možné, že do budoucna se bude muset zvážit i zvýšení nájemného. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí stanovení ceny vodného a stočného města Lysá nad Labem v roce 2012.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 2 hlasy

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                            Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.      

p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

6. Informativní zpráva o stavu projednávání účelové dotace na půdní vestavbu a přístavbu budovy Obchodní akademie Lysá n. L.

 

RM materiál projednala dne 13.12.2011 usnesením č. 789.

 

K předloženému materiálu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci KÚ SK o stavu projednávání účelové dotace na půdní vestavbu a přístavbu budovy Obchodní akademie, Lysá n. L.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                            Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.      

p. Ing. Osvald Z.

mimo

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

7. Informativní zpráva o termínech jednání RM a ZM v I. pololetí roku 2012.

 

RM materiál projednala dne 13.12.2011 usnesením č. 802.

 

Pan Mgr. Kořista uvedl, že by se zasedání ZM mělo konat i březnu, například 21.03.2012, podle něj je nevýhodné nechávat dlouhé odstupy mezi jednotlivými zasedáními, pak je k projednání příliš materiálů. Podle jeho názoru by se ZM mělo konat každý měsíc s výjimkou letních prázdnin. Pan starosta uvedl, že na letošek je naplánováno navíc i zasedání ZM v lednu, kdy jinak nebývá. Dodal, že v případě potřeby není problém přidat další termín.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci KÚ SK o stavu projednávání účelové dotace na půdní vestavbu a přístavbu budovy Obchodní akademie, Lysá n. L.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.                                                       

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

 

 

 

8. Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 07.12.2011.

 

RM materiál neprojednávala.

 

Pan Sedláček uvedl, že Kontrolní výbor se sešel v počtu pouze dvou členů a nebyl proto usnášeníschopný. Materiál, který předložili ZM, bude projednán na nejbližším jednání KV, a to v únoru 2012. Vzhledem k tomu, že KV byl uložen úkol s termínem do konce roku 2011 a na posledním jednání nemohl věc projednat, požádal o prodloužení termínu do konce února 2012.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí kontrolní zprávu o  projektu  rekonstrukce  objektu ŠJ Eurest s tím,  že  KV

dne  07.12.2011 nebyl usnášeníschopný, a proto zpráva nemohla být projednána,

b) vyhovuje žádosti KV o prodloužení termínu pro předložení výsledku kontroly do 29.02.2012.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                       

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Pan Mgr. Kořista se dotázal, na základě čeho byla provedena kontrola pí Javorčíkové. Pan Ing. Gregor odpověděl, že na základě podnětu podaného KV. Dále se dotázal na nejasnosti kolem výplaty odškodného Českou pojišťovnou. Pan Ing. Gregor uvedl, že byli p. starostou a RM bezdůvodně napadeni, citoval dopis p. starosty s tím, že chce, aby text byl součástí zápisu. Pan starosta požádal, aby informace byla úplná, aby součástí zápisu byl rovněž dopis zaslaný p. Ing. Gregorem starostovi a radním.

 

Dopis p. Ing. Gregora ze dne 28.11.2011.

Doslovný přepis:

 

Vážený pane starosta, vážení radní,

 

v návaznosti na projednání informační zprávy - Zápis z jednání KV ze dne 12.10.2011 vč. příloh na jednání ZM dne 23.11.2011 a na základě prostudování usnesení z RM, konané dne 01.11.2011, konkrétně usnesení č. 698, kde jsem byl naprosto bezdůvodně jako člen kontrolní skupiny napaden ve věci projednávání případu paní Havlíkové, Vás žádám o písemnou omluvu do 03.12.2011, zaslanou na moji domácí adresu. Jako alternativu připouštím veřejnou omluvu všech radních na MZM k projednání připomínek a námitek ke konceptu ÚP, pokud se bude v tomto termínu uvedené zasedání konat. Omluva by měla být uveřejněna i v Listech č. 1/2012. Dále žádám důrazně o revokaci výše uvedeného usnesení na nejbližším zasedání RM. Současně také očekávám uvedení celé situace na pravou míru. Nikdy jsem likvidátora škodní události, pracovníka České pojišťovny, osobně neviděl. Nikdy jsem s ním ani žádným jiným zástupcem této pojišťovny o předmětném případu netelefonoval, ani nemailoval. Jde o naprosto vykonstruovanou, ničím nepodloženou, prachsprostou lež.

KV se navíc řídí při obdobných šetřeních metodickými dokumenty MV z roku 2009 a 2010.

 

Pokud RM nebude reagovat odpovídajícím způsobem a v určeném čase, považuji ničím neodůvodněné invektivy proti mé osobě - veřejnému činiteli, za pomluvu dle trestního zákona, § 184 odst. 1 a 2 a budu nucen se podle toho zařídit, neboť jde již o opakované nařčení. V prvém případě - záležitost kouření v kině Luft, se mi pan starosta omluvil. Domníval jsem se, že obdobná situace se nebude již nikdy opakovat, proto jsem tehdy omluvu přijal bez dalších důsledků pro pomlouvající osobu.

Čeho je moc, tak je příliš.

 

Ing. Petr Gregor

zastupitel

 

Doslovný přepis dopisu p. starosty, adresovaného p. Ing. Gregorovi, ze dne 20.12.2011.

 

Vážený pane zastupiteli,

 

Vaši žádost ve věci písemné omluvy a revokaci usnesení jsem přednesl na radě města, rada města zkonstatovala, že své usnesení v této věci měnit nebude a nebude též revokovat své usnesení č. 698 ze dne 01.11.2011. V tomto usnesení není zmíněna žádná konkrétní osoba, jsou tam pouze konstatována fakta, která jsme se telefonicky dozvěděli od příslušných zaměstnanců České pojišťovny. Myslím, že i já osobně zvážím Vaše neopodstatněné urážky vůči mé osobě a jsem připraven je řešit jiným způsobem.

 

S úctou

Mgr. Jiří Havelka

 

Konec doslovného přepisu obou písemností.

 

9. Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 14.12.2011.

 

RM materiál neprojednávala.

 

Pan Ing. Firman shrnul informace uvedené v zápise, FV projednával úpravu rozpočtu na rok 2011, návrh rozpočtu na rok 2012. Projednal možnost přijetí překlenovacího úvěru, RM zveřejnila záměr na poskytnutí úvěru, osloveno bylo pět bankovních ústavů. FV se domnívá, že úvěr ve výši 15 mil. Kč by měl být dostatečný, nicméně zatím přijetí úvěru nedoporučuje, lze využít i jiné nástroje, např. pozdržení plateb., apod.  Z diskuse na jednání FV zmínil, že se vyskytly připomínky k místu konání cirkusu (Čechova ul.). Pan Blažek doplnil, že došlo k drobným škodám, např. vyjeté koleje, ale cirkus vše zaplatil, trávník bude obnoven na jaře. Pan Sedláček se k rozpočtu dotázal, ce jsou zdroje z minulých let. Pan Ing. Firman vysvětlil, že jde o zůstatek finančních prostředků na běžném účtu, ten se převádí do dalšího roku jako zdroje z minulých let. Pan Ing. Forman dále upozornil, že v diskusi na FV se objevily rovněž připomínky k problémům s parkováním v Masarykově ulici, doporučují zúžit chodník a umožnit tak šikmé parkování vozidel, dále doporučují zvážit možnost Masarykovu ulici zjednosměrnit. Pan Ing. Firman se dotázal na místo konání folkového festivalu, zda bude skutečně v zámeckém parku. Pan starosta odpověděl, že stan bude umístěn na školním hřišti.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru z 14.12.2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                                 pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                       

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

            Pan starosta upřesnil na dotaz p. Mgr. Kořisty, že konání akce bylo původně plánováno v letním kině, kde měl být umístěn stan, ale došlo ke změně a akce proběhne na školním hřišti, o změnu požádal pořadatel akce. Do parku budou mít vstup pouze organizované skupiny s průvodcem. Na dotaz na možnost prohlídky zámku odpověděl, že k tomu nemůže sdělit nic bližšího, případné umožnění prohlídky je nutné dohodnout s ředitelem Domova Na Zámku. Pan Sedláček poznamenal, že ačkoli do parku půjdou skupiny výhradně s průvodcem, musí být i tak všichni informováni, že jde o vstup na vlastní nebezpečí. Pan Mgr. Fajmon upozornil na narůstající provoz kolem staronové školy, v místě chybí chodník a pohyb pro děti je tam nebezpečný. Špatný je i stav silnice a chybí parkovací místa i kolostavy. RM by se měla na tento problém zaměřit a navrhnout řešení. Pan Mgr. Minařík potvrdil, že od školy dolu k jídelně je to nebezpečné, provoz výrazně narostl, zřejmě i v souvislosti ze zástavbou v Hrabanově. Dále uvedl, že bylo zmíněno, že škola vypadá stejně jako před mnoha lety, s tím nemůže souhlasit, zejména uvnitř došlo k velkým změnám, které se na prostředí školy pozitivně projevily, vnitřek školy je velmi pěkný. Pan Mgr. Kopecký konstatoval, že jde spíše o okolí škol, které je možná horší než dřív, chodníky jsou zničené, někde úplně chybí a výrazně narostl provoz kolem škol. Pan Mgr. Kořista se dotázal na zajištění parkování v době festivalu, dále se dotázal, jaký bude mít akce přínos pro město a jak je ošetřena náprava případných škod. Pan starosta odpověděl, že parkování není v souvislosti s touto akcí zvlášť řešeno, je předpoklad, že návštěvníci využijí přednostně vlakovou dopravu. K možným škodám dodal, že pořadatel složí před konáním akce kauci ve výši 100 tis. Kč.

 

V. Interpelace

 

            Práva interpelace nikdo nevyužil.

 

            Pan starosta závěrem jednání poděkoval všem za práci v roce 2011 a popřál do dalšího roku všem hodně spokojenosti zdraví a pracovních úspěchů. Paní Chloupková se s přáním do nového roku připojila.

 

Rekapitulaci usnesení z jednání ZM přednesla pí Chloupková M.

 

U s n e s e n í    z  8.  jednání  ZM dne 21.12.2011

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                             p. Bc. Eliška Petr

                                                           p. Ing. Gregor Petr                                                               

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:                 p. Horvát Milan

                                                           p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                                           pí Chloupková Marcela

 

 

II.   s c h v a l u j e

1.    Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE Gas Net, s. r. o., na obec. pozemek p.č. 325, k.ú. Litol. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Stavebník požádá Město Lysá nad Labem cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění. Případný přechod přes komunikaci bude řešen protlakem.

2.    a) realizaci stavby IV-12-6012991 - Lysá n. L. CBE Development - připojení OC kVN za těchto podmínek:

       - stavebník požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

       - přechod pod vozovkou bude řešen protlakem,

       - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a při vstupu do komunikace o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

       b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012991/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 612/14, 612/13, 612/8, 612/1, 612/6, 612/2, 3466/2, 494/31, 494/39, 495/51, 3472/1, 3756 a 612/7, k.ú. Lysá nad Labem. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

3.    a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IE-126001504/019 na budovu č.p. 1370 na st. p.č. 1475, k. ú. Lysá n. L., kde je obec vlastníkem v podílu 467/500, s cenou za zřízení věcného břemene 1.000,- Kč plus DPH,

       b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IE-1-6001504/018 na budovu č.p. 47 na st.p.č. 1446, k. ú. Lysá n. L., kde je obec vlastníkem v podílu 32/45, s cenou za zřízení věcného břemene 1.000,- Kč plus DPH,

c) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IE-126001504/014 na obecní pozemky p.č. 208/17, 485/5, 490/2, 495/13, 495/14, 495/51, 495/55, 495/59, 495/60, 495/61 a 3805, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 118.000,- Kč plus DPH,

d) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IE-126001504/015 na obecní pozemky p.č. 487/4, 488/1 a 619/16, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 27.900,- Kč plus DPH.

Investor uhradí náklady na vklad do KN.

4.    Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IE-12-6000886/1 na obecní pozemky p.č. 2871/5, 2876/1, 2890/2, 3605/1 a 3760, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 40.920,- Kč včetně DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.

5.    a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IV-12-6004372/2 na obecní pozemky p.č. 495/51, 508/1, 601/1, 601/8, 3472/5, k.ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 92.400,- Kč plus DPH,

       b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., č. IV-12-6006900/VB9 na obecní pozemek p.č. 508/1, k.ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.

6.    Přijetí finančního daru na novoroční ohňostroj od firmy Dlažba Vysoké Mýto, s . r. o. ve výši 25.000,- Kč.

7.    Úpravu rozpočtu na rok 2011.

8.    Rozpočet města na rok 2012 včetně schválených úprav.

9.    a) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 7/2011, o určení míst pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému, povolených Ministerstvem financí na území města Lysá nad Labem,

       b) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo koncový interaktivní videoloterní terminál nebo herní místo lokálního herního systému.

10.  Uzavření zástavních smluv k bytu č. 715/5 v domě č. p. 715, Zahradní ulice, Lysá nad Labem, za účelem financování prodeje bytu formou hypotečního úvěru.

 

III.  b e r e   n a   v ě d o m í

 • 1. Informativní zprávu kotevření části komunikace ul. Masarykova zdůvodu poškozeného kabelu.
 • 2. Informativní zprávu ke zjednosměrnění lokality Kačín.
 • 3. Informativní zprávu kNařízení Města Lysá nad Labem č. 8/2011 o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích vdobě zvýšené návštěvnosti města.
 • 4. Předběžný plán roční údržby zeleně vroce 2012.
 • 5. Stanovení ceny vodného a stočného města Lysá nad Labem v roce 2012.
6.    Informaci KÚ SK o stavu projednávání účelové dotace na půdní vestavbu a přístavbu budovy Obchodní akademie, Lysá n. L.

7.    Termíny jednání rady města a zastupitelstva města v I. pololetí roku 2012.

8.    a) Kontrolní zprávu o projektu rekonstrukce objektu ŠJ Eurest s tím, že KV dne 07.12.2011 nebyl usnášeníschopný, a proto zpráva nemohla být projednána,

       b) vyhovuje žádosti KV o prodloužení termínu pro předložení výsledku kontroly do 29.02.2012.

9.    Zápis z Finančního výboru z 14.12.2011.

 

IV. u k l á d á

1.    RM prověřit možnosti ukončení smlouvy se společností Manola Video, spol. s r. o., a předložit návrhy na alternativní zveřejňování informací ze zasedání ZM.

      

V. p o ž a d u j e,

aby svolavatel shromáždění, konaného dne 21.12.2011 na Husově náměstí zajistil úklid reklamních materiálů, vylepených na území města, a to nejen na městském mobiliáři, ale i na zařízení jiných vlastníků. Pokud nebude úklid svolavatelem zajištěn, bude proveden na náklady města a svolavateli bude zaslána faktura na úhradu nákladů na úklid.

 

VI. p o v ě ř u j e

Starostu města, jako velitele městské policie, RM a KV provedením namátkových kontrol týkajících se dodržování povolené provozní doby herních zařízení, a to v době státního smutku a následně nejméně jednou za čtvrtletí s tím, že zápisy z kontrol budou předloženy ZM spolu s návrhem OZV na rok 2013.

 

VII. d o p o r u č u j e

       RM revokovat usnesení č. 741 ze dne 29.11.2011 a č. 767 ze dne 13.12.2011, týkající se otevření komunikace v Masarykově ulici s tím, že RM podmíní souhlas s otevřením komunikace uzavřením smlouvy, která bude mimo jiné obsahovat:

 • - sankci (kauci) ve výši 1 mil. Kč, která bude složena na účet města před zahájením prací, a která bude vrácena pouze vpřípadě, že se neprokáže, že kabel porušil dodavatel stavby, firma PSVS, a. s.,
 • - otevření komunikace provede firma PSVS, a. s.,
 • - budou zachovány záruční lhůty,
 • - dobu realizace vletních měsících a vco možná nejkratší lhůtě,
 • - úhradu záboru veřejného prostranství.
RM před uzavřením výše uvedené smlouvy projedná se žadatelem možnost alternativního řešení a v případě, že otevření komunikace bude nezbytné, v dostatečném časovém předstihu bude informovat o uzávěrce komunikace prostřednictvím Listů.

 

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 22.05 hod. ukončil.

 

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 30.12.2011

 

 

Ověřovatelé zápisu:

  

 

 

 

 

 

 

.........................................                                                     .......................................................

p. Bc. Eliška Petr                                                                   Ing. Gregor Petr

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ........................................................

                                                                                              starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.