Z á p i s

ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 19.10.2011 na MěÚ Lysá nad Labem.

 

Přítomni:                                           p. Mgr. Havelka Jiří

                                                           pí Chloupková Marcela

                                                           p. Sedláček Tomáš

                                                           p. Ing. Firman Miroslav

                                                           p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                                           p. Ing. Gregor Petr

                                                           p. Mgr. Kopecký Petr

                                                           p. Ing. Černohorský Ondřej

                                                           p. Houštecký Václav

                                                           p. Mgr. Kořista Jan

                                                           p. Bc. Eliška Petr

                                                           p. Mgr. Fajmon Hynek

                                                           p. Ing. Osvald Zdeněk

                                                           p. Horvát Milan

 

Omluven:                                          p. Kolman Josef

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že p. Ing. Gregor P. se omluvil, že se dostaví později a z celého jednání se omluvil p. Kolman J. Dále pan starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Fajmon H., a p. Bc. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Mgr. Minařík J., p. Horvát M.

 

            Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování:                           pro:                 11 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.                                                                    Mimo p. Sedláček.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

omluven

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                    Mimo p. Sedláček

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

omluven

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Zápis ze dne 07.09.2011 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k zápisu připomínky, pan starosta konstatoval, že zápis považuje za ověřený.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Zprávu doplnil pan starosta informací o jednání se starosty obcí Mikroregionu Polabí, starostové souhlasili s prověřením možností větší integrace do systému ROPID. Pan starosta jednal rovněž se zástupci ROPID, na základě těchto jednání zpracuje návrh, který předloží k projednání ZM. Pan Mgr. Kořista podotkl, že by informace o dopravě měly být uveřejněny rovněž na webových stránkách města, nejlépe na hlavní straně. Pan starosta odpověděl, že informační zpravodaj ROPID je v současné době zveřejňován na městských stránkách v rámci sekce odboru správy majetku a investic. Vzhledem k tomu, že bude ukončena spolupráce s dosavadními správci stránek, případné úpravy by provedl až s novými stránkami. Pan Mgr. Fajmon k části zprávy, která se týkala umožnění průjezdu vozidel kolem Kovony, a. s., uvedl, že dohoda by měla být uzavřena písemně. Pan starosta odpověděl, že jsou prověřována možná rizika a po jejich vyhodnocení bude předložen písemný návrh dohody.

 

            Příchod p. Ing. Gregor P. v 17.23 hod.

 

            Další informace p. tajemníka se týkaly personálních změn na MěÚ Lysá n. L. a ukončení spolupráce se současnými tvůrci a provozovateli webových stránek města. Zástupci firmy Optimal 4, s. r. o., informovali o ukončení spolupráce s tím, že budou prozatím udržovat stránky ve stávajícím provozu, což znamená, že město bude muset zajistit nové webové stránky. Pan Mgr. Kořista se dotázal na podrobnosti k nové výsadbě stromů na Náměstí B. Hrozného. Pan tajemník uvedl, že odkáceno bude 5 stromů, dosadí se 3 lípy, zbylá náhradní výsadba bude provedena v areálu MŠ v Brandlově ul. Pan Bc. Eliška požádal o souhrnnou informaci o provedených personálních změnách na MěÚ Lysá n. L. včetně vyčíslení finanční úspory.

            Pan starosta navrhl program jednání doplnit o návrhy předložené p. Mgr. Fajmonem, a to na regulaci hazardních her ve městě a na vypořádání vlastnických vztahů v souvislosti se zrušenou akcí „Výstavba domu pro seniory", dále o návrh p. Ing. Gregora a p. Sedláčka, kteří předložili žádost o prošetření možnosti vybudovat domov pro seniory soukromým investorem. Pan starosta rovněž navrhl program doplnit o schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro RWE GasNet, s. r. o., na výstavbu plynovodu a přípojek pro rodinné domy v lokalitě U Vodárny a projednání plánovací smlouvy s Výstavištěm Lysá n. L. včetně projednání věcného břemene na přípojku plynu. Pan Mgr. Kořista navrhl program doplnit rovněž o projednání zvažované rekonstrukce ulice ČSA v Lysé n. L. Pan starosta dále navrhl body týkající se věcných břemen projednat společně. Pan Bc. Eliška navrhl zařadit diskusi k obecním záležitostem na začátek jednání.

 

            Pan starosta nechal nejprve hlasovat o návrhu na zařazení diskuse k obecním záležitostem na začátek jednání.

 

Výsledek hlasování:                           pro:                   7 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           7 hlasů

            Návrh nebyl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Pan starosta nechal hlasovat o upraveném programu.

Výsledek hlasování:                           pro:                 11 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           3 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

 

 

 

            Paní Kovaříková, z řad přítomných občanů, vyjádřila nespokojenost s tím, že diskuse nebyla zařazena na úvod jednání. Paní Kovaříková dodala, že na minulém jednání ZM p. Mgr. Fajmon uvedl, že předřazení diskuse na začátek jednání není problém, pokud to někdo navrhne. Pan Mgr. Fajmon upřesnil toto vyjádření, na minulém jednání uvedl, že pokud někdo z občanů bude mít návrh na změnu programu, může tuto změnu některý ze zastupitelů navrhnout a o návrhu se bude hlasovat. To nyní proběhlo, při hlasování většina zastupitelů nehlasovala pro návrh a rozhodnutí většiny je třeba respektovat. Paní Fialová, z řad přítomných občanů, doplnila, že ZM nedává občanům možnost se vyjádřit, nechává občany čekat několik hodin na zahájení diskuse Pan starosta nesouhlasil s tímto názorem, neboť občané mají možnost se vyjádřit. K připomínce, že občané musejí čekat na diskusi i několik hodin uvedl, že ne všichni přítomní občané čekají pouze na diskusi, někteří čekají na projednání konkrétního bodu programu, pokud se diskuze přesune na začátek jednání, budou zase na projednání své záležitosti čekat oni, z toho vyplývá, že vždy někdo bude uspokojen dříve a někdo později.

 

II. Návrhy ke schválení

           

            Pan starosta otevřel společnou diskusi k věcným břemenům v bodech č. 1 - 8 a k bodu doplněnému jako bod č. 9, zřízení stavby Plynovod a přípojky pro rodinné domy v lokalitě U Vodárny. K výše uvedeným bodům neměl nikdo z přítomných zastupitelů připomínky. S příspěvkem se přihlásil pouze p. Ing. Gregor, který navázal na předchozí hlasování o přesunutí diskuse a navrhl těm zastupitelům, kteří hlasovali pro upřednostnění diskuse, aby z jednání odešli. Nikdo z přítomných zastupitelů, ani navrhující p. Ing. Gregor, jednací sál neopustil.

 

1. Žádost o vyjádření k projektu stavby Lysá nad Laben, Sojovická, vedení VN, TS kabel NN pro p.p.č. 2220/6, k.ú. Lysá n.  L., a stanici LPG.

 

            RM projednala dne 20.09.2011 a usnesením č. 604 schválila realizaci  stavby  Lysá nad Labem,  Sojovická,  vedení  VN, TS kabel NN pro p.p.č. 2220/6 a stanici  LPG, a uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení  věcného  břemene č. IV-12-6005578/02 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní  pozemky  p.č. 3566,  3565 a parcelu ZE 3566, k.ú. Lysá nad Labem.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Realizaci  stavby  Lysá nad Labem,  Sojovická,  vedení  VN, TS kabel NN pro p.p.č. 2220/6, k. ú. Lysá n. L., a stanici  LPG,  dle  plánku  předloženého Jaroslavem Prejzou a uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení  věcného  břemene č. IV-12-6005578/02 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní  pozemky  p.č.  3566,  3565 a parcelu ZE 3566, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Stavebník požádá Město Lysá nad Labem cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

2. Žádost o souhlas se stavbou Litol, Vrchlického, kNN pro ppč.53/46 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č. 54/21 v Litoli, ul. Vrchlického,  pro el. přípojku pro č.p. 53/46, která je součástí stavby.

 

Rada města projednala dne 20.09.2011 a usnesením č. 605 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009680/2 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní  pozemek  p.č.  73/32,  k.ú. Litol. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) realizaci stavby Litol, Vrchlického, kNN pro p.p.č. 53/46, dle plánku předloženého spolu s  žádostí, firmou  Elmoz  Czech, s. r. o.  Stavebník požádá Město Lysá nad Labem cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném  znění  a  vlastníka  pozemku  pana  Vladimíra Tržického o  souhlas  se  stavbou.  Přechod pod vozovkou bude řešen protlakem a stavebník si nechá vytýčit veškeré sítě,

b) uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o zřízení  věcného  břemene č. IV-12-6012769/2 s ČEZ Distribuce, a. s.,  na obecní pozemek p.č. 54/21 k.ú. Litol. Cena za zřízení věcného břemene je 1.000,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

           

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

3. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemek  p.č. 3458/2 pro vybudování nového připojení v ulici Komenského.

 

            Rada města projednala dne 04.10.2011 a usnesením č. 624 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013128/VB002 s ČEZ Distribuce, a. s.,  na obecní pozemek p.č. 3458/2, k.ú. Lysá nad Labem.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013128/VB002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3458/2, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Stavebník požádá Město Lysá nad Labem cca l měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

4. Žádost firmy Dewel, a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., na p.p.č. 3451/63, k. ú. Lysá n. L. - plyn. přípojka pro dům č.p. 336 (u Havlíčkova náměstí).

 

            Rada města projednala dne 06.09.2011 a usnesením č. 584 schválila uzavření smlouvy  o zřízení  věcného  břemene  s RWE GasNet, s. r. o.,  na obecní pozemek p.č. 3451/63,  k.ú. Lysá n.L.,  pro  stavbu  plynové  přípojky  pro dům č.p. 336 (u Havlíčkova náměstí).

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení  věcného  břemene  s RWE GasNet, s. r. o.,  na obecní pozemek p.č. 3451/63,  k.ú. Lysá n. L.,  pro  stavbu  plynové  přípojky  pro dům č.p. 336. Již uhrazená cena za zřízení věcného břemene je 1.000,- Kč plus DPH. Investor zaplatí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

5.  Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemek  p.č. 3707, k. ú. Lysá n. L., na nově vybudované el. připojky v ulici Na Písku.

 

Rada města projednala dne 23.08.2011 a usnesením č. 549 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002884/010 s ČEZ Distribuce, a. s., na  obecní pozemky p.č. 2166/1, 2166/61, 2167/2, 2169/2 a 2169/5, k.ú. Lysá n.L.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6002418/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na  obecní  pozemek  p.č. 3707, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za věcné břemeno je 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

6. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemek  p.č. 527/51, k. ú. Lysá n. L. (v areálu bývalé šlechtitelské stanice).

 

            Rada města projednala dne 04.10.2011 a usnesením č. 622 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004872/006 s ČEZ Distribuce, a. s., na  pozemek p.č. 527/51, k.ú. Lysá nad Labem, který je v majetku města v podílu 1/3.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004872/006 s ČEZ Distribuce, a. s., na  pozemek p.č. 527/51, k.ú. Lysá nad Labem, který je v majetku města v podílu 1/3. Cena za věcné břemeno je 1.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

7. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky  p.č. 3553/7 a 3553/9, k. ú. Lysá n. L., ul. Čechova.

 

            Rada města projednala dne 04.10.2011 a usnesením č. 623 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010697/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3553/7 a 3553/9, k.ú. Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010697/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3553/7 a 3553/9, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za věcné břemeno je 3.900,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

8. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3605/1 a 2875/81, k.ú. Lysá n. L. - panelová cesta k vodárně.

 

            Rada města projednala dne 04.10.2011 a usnesením č. 625 schválila uzavření smlouvy o zřízení  věcného  břemene č. IV-12-6007578/VB/02 s ČEZ Distribuce, a. s.,  na obecní pozemky p.č. 623/15 a 3484/2, k.ú. Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení  věcného  břemene č. IV-12-6007578/VB/02 s ČEZ Distribuce, a. s.,  na obecní pozemky p.č. 623/15 a 3484/2, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za věcné břemeno je 8.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

9. Žádost o schválení zřízení stavby Plynovod a přípojky, Lysá nad Labem, p.č. 2986/9-29, STL 21 RD a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3599, k. ú. Lysá n. L.

 

            Rada města projednala dne 18.10.2011 a usnesením č. 674 schválila zřízení stavby Plynovod a přípojky, Lysá nad Labem, p.č. 2986/9-29, STL 21 RD a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3599, k. ú. Lysá n. L.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zřízení stavby Plynovod a přípojky, Lysá nad Labem, p.č. 2986/9-29, STL 21 RD, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3599, k. ú. Lysá n. L., s RWE GasNet, s. r. o. Cena bude vypočítána podle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

10. Návrh na opravu části usnesení č. II/14 ze 4. jednání ZM dne 23.6.2010 a bezúplatný převod pozemku p.č. 309/7, k. ú. Litol.

 

Rada města projednala dne 04.10.2011 a usnesením č. 618 schválila opravu usnesení č. II/14 ze 4. jednání ZM dne 23.06.2010 a bezúplatný převod pozemku označeného geometrickým plánem č. 635-86/2009 jako p.p.č. 309/7 o vým. 867 m2, k.ú. Litol, místo pozemku p.č. 309/24, k.ú. Litol, od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje opravu usnesení č. II/14 ze 4. jednání ZM dne 23.06.2010 a bezúplatný převod pozemku označeného geometrickým plánem č. 635-86/2009 jako p.p.č. 309/7 o vým. 867 m2, k.ú. Litol, místo pozemku p.č. 309/24, k.ú. Litol, od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha.  Ostatní pozemky dle usnesení ZM č. II/14 ze dne 23.06.2010 zůstávají beze změn.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

11. Návrh na prodej části p.p.č. 3667/3 a části obecního p.p.č. 612/1, ostatní plocha,    ostatní komunikace, nově označené geometrickým plánem číslo 2489-56/2011 jako p.p.č. 612/36 o výměře 21 m2, k.ú. Lysá n.L., pí Ing. Bittnerové I. a p. Ing. Pešovi K.

 

            Rada města projednala dne 04.10.2011 a usnesením č. 619 schválila prodej  části  obecního pozemku p.p.č. 3667/3 a části p.p.č. 612/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označené geometrickým plánem číslo 2489-56/2011 jako p.p.č. 612/36 o výměře 21 m2, k.ú. Lysá n.L. pí Ing. Bittnerové I. a p. Ing. Pešovi K.

           

            Pan Mgr. Kopecký upozornil, že v obdobném případě byla cena na minulém jednání ZM stanovena na 1.509,- Kč/m2, proto by výše navržené pozemky, vzhledem k tomu, že se jedná o stejný případ ve stejné lokalitě, prodal za stejných podmínek. Pan Ing. Gregor konstatoval, že ani v předchozím případě s prodejem pozemku nesouhlasil, a stejný názor zastává i nyní, prodej nepodpoří, podle jeho názoru dojde k likvidaci vstupu na hřiště, znemožní se vstup bránou borců. Pan Mgr. Fajmon podotkl, že se nejedná o bránu borců, ale o boční vstup, který TJ Slovan sám nevyužívá. Navíc se ani výstavbou obou garáží vstup neuzavře, proto s návrhem souhlasí a prodej podpoří s tím, že cena bude dle návrhu p. Mgr. Kopeckého navýšena na 1.509,- Kč/m2. Pan Bc. Eliška doporučil i do této žádosti doplnit vyjádření TJ Slovan jako v předchozím případě. Dále navrhl, aby se od příštího jednání mapy promítaly pomocí projektoru, aby všem, i přítomným občanům, bylo zřejmé, o který pozemek v rámci projednávaného bodu se jedná. Pan Mgr. Kořista se dotázal, kde se počítá s hlavním vchodem do areálu. Pan starosta odpověděl, že hlavní vchod byl původně tento u garáží, ten TJ Slovan sám uzavřel a nyní se využívá vchod z ul. Na Mlíčníku. Paní Chloupková doplnila, že původně návrh podpořit nechtěla, ale pokud TJ Slovan souhlasí, nemá proti prodeji námitky a dodala, že rovněž ona požaduje navýšení ceny podle návrhu p. Mgr. Kopeckého.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej  pozemku nově označeného geometrickým  plánem č. 2489-56/2011, ze dne 16.08.2011, jako p.č. 612/36, ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým. 21 m2,  k.ú. Lysá n. L., paní Ing. Ivě Bittnerové a Ing. Karolovi Pešovi, bytem U Stadionu 1405, 289 22 Lysá n. L., za částku  1.509,- Kč/m2. Nabyvatelé dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.  Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena za těchto podmínek:

- město uzavře smlouvu s budoucím kupujícím a pozemek prodá za předpokladu, že si budoucí kupující na předmětné části pozemku na svoje náklady vybuduje garáž pro osobní automobil,

- tato stavba bude do tří let dokončena a bude oznámeno její užívání,

- město do řádného oznámení užívání, nejvýše však na dobu tří let, pronajme předmětnou část pozemku za 100,- Kč/m2 budoucímu kupujícímu,

- město vydá souhlas se stavbou garáže budoucímu kupujícímu pro účely vydání stavebního povolení

- budoucí kupující předloží před podpisem smlouvy vyjádření TJ Slovan Lysá n. L.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 1 hlas

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

12. Žádost o souhlas s uzavřením splátkového kalendáře s pí  L. Mackovou na měsíční splátky dlužného nájemného ve výši 1.000,- Kč.

 

            Rada města projednala dne 06.09.2011 a usnesením č. 579 schválila uzavření splátkového kalendáře na měsíční splátky dlužného nájemného s pí Lenkou Mackovou ve výši 1.000,- Kč.

           

            Pan Mgr. Fajmon upozornil, že na základě platné legislativy je nyní možné uzavírání dohod s nájemníky, kteří pobírají sociální dávky tak, že nájemné je hrazeno (formou srážky) přímo ze sociálních dávek. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jak by se postupovalo v případě, že plátce nebude s tímto návrhem souhlasit. Pan starosta odpověděl, že pak by žadatel neměl nárok na uzavření splátkového kalendáře. Přistoupit na splátkový kalendář není povinnost, je to vstřícný krok města vůči dlužníkům a je zcela legitimní takový požadavek uplatnit. Paní Tobiášová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, doplnila, že odbor již v současné době podobný postup uplatňuje, jedná se o pomoc občanům, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi a z nějakého důvodu nejsou sami schopni dostát svým závazkům. Upozornila ale, že takový postup lze realizovat pouze u plateb za nájemné, které je možné hradit touto formou přímo z dávek pomoci v hmotné nouzi, postup nelze využít na splácení dluhu. Dluhy by bylo možné strhávat pouze z dávek vyplácených Úřadem práce. Dodala, že doporučuje uzavírat splátkové kalendáře, jinak hrozí podstatný nárůst neplatičů.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s uzavíráním splátkových kalendářů za podmínky, že pokud žadatel o splátkový kalendář pobírá sociální dávky, zaváže se k tomu, že splátky budou hrazeny přímo z dávek a tato dohoda bude součástí splátkového kalendáře.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 10 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                               zdržel se:           4 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření plátkového kalendáře s paní Lenkou Mackovou, Tyršova 613, Milovice - Mladá, na měsíční splátky dlužného nájemného ve výši 1.000,- Kč s tím, že pokud dlužník pobírá sociální dávky, zaváže se k tomu, že splátky budou hrazeny přímo z dávek a tato dohoda bude součástí splátkového kalendáře.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                               zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

13. Žádost o souhlas s uzavřením splátkového kalendáře s pí Machačnou S. na měsíční splátky dlužného nájemného.

 

Rada města projednala dne 20.09.2011 a usnesením č. 600 schválila uzavření  splátkového kalendáře na dlužné nájemné s paní Machačnou S. na měsíční splátky ve výši 2.000,- K.č

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření plátkového kalendáře na dlužné nájemné s paní Stanislavou Machačnou, Tyršova 611, Milovice - Mladá, na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč s tím, že pokud dlužník pobírá sociální dávky, zaváže se k tomu, že splátky budou hrazeny přímo z dávek a tato dohoda bude součástí splátkového kalendáře

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

14. Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města.

 

            RM usnesením č. 631 ze dne 04.10.2011 schválila Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města.

 

            Informaci k bodu podal pan Bc. Eliška, předseda bytové komise, uvedl, že původní pravidla navržená komisí nebyla schválena, následně byla upravena v souladu s návrhy p. Mgr. Kopeckého.  Předložená verze neobsahuje ustanovení o výši podílu z příjmů za nájemné, které by bylo zpětně investováno do obnovy a modernizace bytového fondu. Podle názoru jeho i celé bytové komise jde o smysluplné ustanovení, které zaručuje pravidelné zhodnocování majetku, proto se domnívá, že by v pravidlech být mělo. Komise navrhovala 60 % z příjmů investovat zpět, ale nebrání se o výši podílu diskutovat. Pan Mgr. Kopecký k věci doplnil, že komise inicializovala změnu pravidel, je pravda, že původní již nevyhovovala současným podmínkám, objevila se řada věcí, které je nutné do pravidel doplnit, proto byla zpracována pravidla nová. K připomínce p. Bc. Elišky ohledně pevně stanovené částky určené k investici zpět do bytového fondu uvedl, že on není zastáncem toho stanovit pevnou částku, podle jeho názoru je věcí ZM vždy při sestavování rozpočtu zohlednit očekávané příjmy a výdaje, včetně požadavků na údržbu bytového fondu a rozhodnout o výši investic pro daný rok. Dále uvedl, že v pravidlech došlo i k jiným změnám, např. úprava výše kauce v domech s peč. službou (DPS), možnost zařazení žadatelů o byt v DPS žijících mimo mikroregion, atd. Pan Mgr. Minařík v návaznosti na diskusi o výši částky určené zpět do údržby domů uvedl, že si pro zajímavost zpracoval přehled nákladů a příjmů, v letošním roce byly příjmy z nájemného cca 9 mil. Kč, do bytového fondu se zpětně investovalo cca 3 mil Kč (opravy domů v Lysé n. L. i Milovicích, výměny oken, přepojení septiků,...), tj. asi 30 %. Pokud by se stanovilo na pevno 60 % z příjmů, šlo by podle něj o příliš velký závazek. Pan Bc. Eliška odpověděl, že rozpočet města je zhruba 270 mil Kč, 3 mil. Kč je podle něj v takovém případě zanedbatelná částka. Pan starosta upozornil, že se zhoršuje sociální situace a je možné, že budou přibývat dlužníci a nájemné se nevybere v předpokládané výši. Pan Bc. Eliška konstatoval, že pokud se jedná o pěkný byt, je možné požadovat i vyšší nájemné. Lze předpokládat, že na pěkný byt se najde movitější nájemník, který bude schopen nájemné řádně platit. Dále navrhl do pravidel doplnit, že pokud se na zveřejněný záměr o pronájem bytu přihlásí více než tři zájemci, byt se přidělí tomu, kdo v rámci veřejné dražby nabídne nejvyšší cenu za 1 m2 podlahové plochy. Dražby by se mohli zúčastnit pouze ti, kteří se řádně přihlásili na zveřejněný záměr. Pan Ing. Gregor konstatoval, že je třeba zpracovat finanční analýzu příjmů a výdajů na bytový fond. Dnes se do obnovy investuje zhruba 30 % a dle jeho názoru lze uvažovat o mírném navýšení. Připomněl, že dnes je na programu schválení navýšení nákladů na revitalizaci historického centra města a podle jeho názoru by se měly prostředky hledat jinde, ne brát je z nájemného. Vyjádřil nesouhlas s názorem p. Mgr. Kopeckého, že ZM rozhodne při sestavování rozpočtu o částce, která bude určena na opravu bytů, podle jeho názoru by se určitý podíl ze zisku měl stanovit.  Pan Sedláček k informaci p. Mgr. Minaříka uvedl, že se jedná o shrnutí stavu za letošní rok, ale v předchozích letech byla investice do oprav a údržby nižší. Pan starosta odpověděl, že cca 30 % ze zisku se do bytů investovalo i v předchozích letech. Pan Sedláček dodal, že podobný přehled, pokud má mít vypovídající váhu, měl být zpracován za delší časové období. Pan Mgr. Fajmon souhlasil s tím, že je k dispozici málo údajů, navrhl, aby RM zpracovala analýzu nákladů na údržbu bytového fondu za posledních pět let, dokud nebudou k dispozici přesnější údaje, nesouhlasí se stanovením pevného procentního podílu určeného na obnovu bytového fondu. Stanovit pevnou hranici je možné, ale ne ve výši navrhovaných 60 %, omezovalo by to rozhodování při sestavování rozpočtu, ZM musí při sestavování rozpočtu zohlednit i jiné potřeby, plánované akce apod. Na základě zpracované analýzy by bylo možné stanovit „přirozenou hranici", kterou lze reálně investovat zpět. Pan Mgr. Kořista souhlasil se zpracováním analýzy a dodal, že by bylo vhodné rozpracovat údaje podle jednotlivých domů. Dále uvedl, že město má povinnost se o svůj majetek starat, udržet hodnotu majetku a stanovení procentní částky by dle jeho názoru byla určitá „pojistka" jak zajistit údržbu bytového fondu. Pan starosta uvedl, že se jedná o rozhodnutí ZM, pokud nebude dostatek finančních prostředků, může ZM své rozhodnutí novým rozhodnutím změnit. Nedomnívá se, že by to byla pevná záruka. Pan Ing. Firman upozornil na úvodní ustanovení, kde je napsáno, že evidenci bytů, které nejsou určeny k prodeji, vede odbor SMI, kdo tedy vede evidenci bytů k prodeji určených? Navrhl znění změnit tak, že bude uvedeno pouze „evidenci bytů vede odbor SMI". Dále uvedl, že existuje regulované nájemné a volné nájemné a dotázal se, které z nich je využíváno v Lysé? Pan starosta odpověděl, že v Lysé je pouze jedno nájemné, výjimku tvoří nájemné v DPS, které je ve zvláštním režimu. Pan Ing. Firman navrhl udělat rozdíl mezi regulovaným a deregulovaným nájemným. Pan starosta uvedl, že u bytů, které jsou nově pronajímány, se nájemné soutěží, nepronajímá se automaticky za základní nájemné. Pan Ing. Firman navrhl udělat rozdíl mezi regulovaným a neregulovaným nájemným, kde by byla možnost dát vyšší nájemné, dále se dotázal, proč by i v DPS nemohlo být nájemné vyšší. Pan Mgr. Kopecký upřesnil, že v pravidlech mělo být uvedeno základní nájemné, ne minimální. Toto nájemné je považováno za nejnižší možné, fakticky se nájemné stanoví na základě soutěže. V DPS je uvedeno minimální nájemné, a to proto, že nájemné v DPS se nesoutěží. Pro byty v DPS byla upravena výše kauce, původní neodpovídala realitě. Pan Ing. Firman se dále dotázal na systém odkupu pohledávek, jestli se pohledávky snižují, nebo prodávají v plné výši.  Pan starosta uvedl, že pohledávky jsou nabízeny k odkupu v plné výši. Pan Mgr. Kopecký doplnil, že pokud je pohledávka vysoká, lze ji rozdělit nebo převést na jiný byt. Pan Ing. Firman k předchozí diskuzi ještě dodal, že souhlasí s návrhem na veřejnou dražbu, ale nesouhlasí se stanovením limitu investic zpět do bytů. Pan Ing. Osvald namítl, že za lepší byt je možné požadovat vyšší nájemné, to by se mělo brát v úvahu, protože byty jsou zdrojem příjmů pro město. Navrhl stanovení částky na opravy a údržbu tak, že se bude vycházet z průměru za posledních pět let, tím se zjistí hranice, pod kterou se neklesne. Pan Bc. Eliška dodal, že jim primárně nejde o to svazovat ZM ruce při rozhodování o rozpočtu, cílem tohoto návrhu bylo zajistit garanci zhodnocení majetku, dodal, že např. byty v domě č.p. 715 v Lysé n. L. se prodaly o cca 3 mil. Kč levněji, než kdyby byl dům udržován a investovalo se do jeho zhodnocování. Dále dodal, že např. v Milovicích mají jako nájemné stanovenu nejvyšší možnou částku, tj. 66 Kč/m2, navrhl, aby odbor SMI zjistil, o kolik by mohly vzrůst dluhy při zvýšení nájemného. Pan starosta odpověděl, že se nejedná o zpracování vlastních dat, toto bude možné pouze pokud jiná obec bude ochotná poskytnout data. Souhlasil se zpracováním analýzy příjmů a výdajů na bytový fond města. Dále uvedl, že z diskuse je zřejmé, že s pravidly není zásadní problém, rozdílné názory jsou pouze na stanovení procentního podílu na opravy a na veřejnou dražbu při více nabídkách. Pan Sedláček se dotázal na bod IV/1 f) pravidel. Pan starosta vysvětlil, že tímto ustanovením je myšleno, že budoucí nájemník složí předplacené nájemné, které bude použito na rekonstrukci bytu, a tuto částku si poté odbydlí. Pan Sedláček dále dodal, že o rekonstrukci bytu by měli rozhodovat odborníci a ne RM. Pan starosta odpověděl, že o rekonstrukci musí rozhodnout vlastník, samozřejmě stanoviska odborníků jsou brána v úvahu. Pan Sedláček k pravidlům dále uvedl, že v bodě VI/1 je stanoveno, že RM může v době trvání smlouvy jednostranně zvýšit nájemné, a takovým ustanoveným nesouhlasí, jedná se o změnu podmínek uzavřených po vzájemné dohodě. Pan starosta odpověděl, že nájem se zvyšuje vždy jednostranně. Pan Sedláček zopakoval, že nesouhlasí se zvyšováním v průběhu smluvního vztahu, podle jeho názoru lze nájemné zvýšit pouze při ukončení sjednané doby a prodloužení smlouvy na další období. Pan starosta uvedl, že to by bylo možné u smluv, které jsou uzavřeny na dobu určitou, to je sice většina smluv, které město uzavřelo, ale existují i smlouvy na dobu neurčitou, kde by podle návrhu p. Sedláčka pak nebylo již nikdy možné nájemné zvýšit. Dodal, že s tímto ustanovením je nájemník seznámen před podpisem smlouvy, není to nic, o čem by nevěděl, pokud smlouvu podepíše, je s tímto srozuměn. Pan Ing. Gregor uvedl, že se RM zřejmě shlédla ve vládě a chce také měnit podmínky v průběhu trvání smlouvy, ale podle něj je to nefér. Dále uvedl, že souhlasí s názorem p. Sedláčka, že by o rekonstrukci bytů měl rozhodovat odborník. Pan Ing. Osvald konstatoval, že se dohadují pouze o formulaci uvedenou ve smlouvě, RM má samozřejmě právo výši nájemného změnit, pokud je to uvedeno ve smlouvě. Navrhl smlouvy uzavírat pouze na 1 rok a při jejím případném prodloužení je vždy možnost nájemné zvýšit. Pan starosta uvedl, že město má většinu nájemních smluv uzavřenou na dobu určitou, tj. 1 rok, ale jak už uváděl, u smluv, které jsou na dobu neurčitou, by bez tohoto ustanovení nebylo možné nikdy nájemné zvednout. Pan Horvát uvedl, že se vede diskuse stále dokola kolem stejné věci už cca hodinu, navrhl schválit předložená pravidla, diskuse se vede pouze o výši částky na obnovu, tam by souhlasil s návrhem, který tu již zazněl, stanovit částku podle průměru za posledních pět let. Pan Mgr. Fajmon vyjádřil souhlas s návrhem na zpracování analýzy rozpracovanou na jednotlivé domy s tím, že bude zpracováno pouze na domy, které město aktuálně vlastní. Pan Houštecký konstatoval, že by se zastupitelé měli seznámit se stavem domů v Milovicích, podle něj zde panuje názor, že domy jsou ve špatném stavu, ale není to pravda, vyskytují se pouze běžné závady. Do rozpočtu by se měla dát částka odpovídající skutečným potřebám, ne procentní podíl, který o ničem nevypovídá.

Pan starosta uvedl, že z diskuse vyplynulo, že většina zastupitelů chce předložit analýzu výdajů a příjmů, proto o návrhu nechá hlasovat.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zpracovat analýzu výnosů a nákladů na údržbu a provoz bytového fondu města za období let 2005 - 2010 rozčleněnou podle jednotlivých domů, včetně výhledu předpokládaných investic na další období.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           2 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Paní Chloupková k připomínce p. Sedláčka ohledně odborných posudků ještě doplnila, že revize se dělají všude pravidelně, je pravda, že někde technický stav bytu odpovídá požadavkům, ale byt je nevzhledný. Také uvedla, že podle ní je lepší případnou rekonstrukci či modernizaci dělat po dohodě s budoucím nájemníkem.

 

Dále pan starosta nechal hlasovat o návrhu p. Sedláčka, úpravě znění bodu IV./1 f) takto „V případě, že RM na základě odborných posudků rozhodně o rekonstrukci či modernizaci bytu s finanční spoluúčastí budoucího nájemníka, vybraný zájemce uhradí stanovenou částku ve formě předplaceného nájemného. O rozsahu rekonstrukce, resp. modernizace, i výši finanční spoluúčasti rozhoduje RM".

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu znění bodu IV./1 f)  v Pravidlech o uzavírání nájemních smluv ve vlastnictví města takto „V případě, že RM na základě odborných posudků rozhodně o rekonstrukci či modernizaci bytu s finanční spoluúčastí budoucího nájemníka, vybraný zájemce uhradí stanovenou částku ve formě předplaceného nájemného. O rozsahu rekonstrukce, resp. modernizace, i výši finanční spoluúčasti rozhoduje RM".

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   3 hlasy

                                                           proti:                 8 hlasů

                                                           zdržel se:           3 hlasy

            Návrh nebyl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

 

 

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

 

 

Pan Sedláček navrhl rovněž dát hlasovat o jeho návrhu na změnu znění pravidel takto: v bodě VI/1 vypustit formulaci „v průběhu trvání nájemního vztahu".

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu znění v bodě VI/1 Pravidel pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že bude vypuštěna formulace „ v průběhu nájemní smlouvy".

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   2 hlasy

                                                           proti:                 6 hlasů

                                                           zdržel se:           6 hlasů

            Návrh nebyl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržel se

 

 

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

 

 

 

Dále bylo hlasováno o návrhu p. Mgr. Kopeckého, který poupravil původní návrh p. Bc. Elišky o pořádání veřejné dražby v případě více zájemců.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu znění Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města v bodě IV/3 „V případě, že se na zveřejněný záměr o pronájem bytu přihlásí více než tři zájemci, bude byt přidělen tomu, kdo v rámci dražby nabídne nejvyšší cenu za 1 m2 podlahové plochy v rámci veřejné dražby. Dražby se může zúčastnit kterýkoli zájemce."

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   2 hlasy

                                                           proti:                 9 hlasů

                                                           zdržel se:           3 hlasů

            Návrh nebyl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

proti

 

 

p. Ing. Černohorský O.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

 

 

 

Dále pan starosta nechal hlasovat o návrhu p. Bc. Elišky o veřejných dražbách.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu znění Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města v bodě IV/3 tak, že bude doplněno znění „V případě, že se na zveřejněný záměr o pronájem bytu přihlásí více než tři zájemci, bude byt přidělen tomu, kdo v rámci dražby nabídne nejvyšší cenu za 1 m2 podlahové plochy v rámci veřejné dražby. Dražby se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří se řádně přihlásili na zveřejněný záměr."

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 10 hlasů

                                                           proti:                 1 hlas

                                                           zdržel se:           3 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města upravená ve smyslu diskuse.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           2 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Pan Mgr. Fajmon závěrem diskuse konstatoval, že odmítá myšlenku, že by se město špatně staralo o bytový fond, musí se starat o všechen majetek, na jen o byty, všechny kategorie majetku musí být dostatečně spravovány.

 

15. Návrh a úpravu rozpočtu na rok 2011.

 

RM projednala dne 20.09.2011, usnesením č. 608 a dne 04.10.2011, usnesením č. 612 návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasy

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

16. Návrh na uzavření plánovací smlouvy s Výstavištěm Lysá n. L. ve věci výstavby nové kryté výstavní plochy a projednání žádosti RWE Distribuční služby, s. r. o., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3483/3, k. ú Lysá n. L., na vybudování plynovodní přípojky.

 

            RM projednala návrh plánovací smlouvy dne 23.08.2011 usnesením č. 565 a žádost o zřízení věcného břemene dne 23.08.2011 usnesením č. 544. Oba body byly projednávány na zasedání ZM dne 07.09.2011 s tím, že věc bude odložena k projednání na zasedání ZM dne 19.10.2011 po doplnění dalších informací.

 

            Pan starosta uvedl, že na jednání byl pozván ředitel Výstaviště Lysá n. L., p. Matouš. Pan Matouš k předloženým žádostem konstatoval, že v předložené plánovací smlouvě se zavazují vybudovat 125 parkovacích míst, ačkoli jsou podle platné vyhlášky povinni vybudovat pouze 40 míst. Dále uvedl, že nová výstavní plocha je budována pouze pro větší komfort návštěvníků výstaviště, nejsou plánovány žádné nové výstavy a nebude větší nápor návštěvníků, než dosud. Pan starosta se dotázal, jaký dopad by na Výstaviště mělo případné neschválení žádostí. Pan Matouš odpověděl, že v tomto případě mají možnost připojit se na stávající přípojky. Paní Ing. Čížková uvedla, že pokud by parkoviště sloužilo výhradně pro potřebu Výstaviště, plánovací smlouvu nepotřebují, ta je nutná pouze v případě nových nároků na technickou a veřejnou dopravní infrastrukturu. Pan Sedláček se dotázal, jestli někdo posuzoval návaznost na okolí, propustnost komunikace v ul. Čapkova, atd. Pan Matouš zopakoval, že nebude více návštěvníků, než doposud. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že s návrhy souhlasí za předpokladu, že bude navýšena kauce v případě nevybudování parkovacích míst. Pan Ing. Černohorský se dotázal, jestli bude parkování zpoplatněno. Pan Matouš odpověděl, že část parkoviště bude veřejně přístupná a zpoplatněna bude v době konání výstav. Doplnil, že cca 80 míst bude uvnitř areálu, dalších 45 bude veřejně přístupných. Po dohodě lze za určitý poplatek umožnit občanům parkování i na neveřejné části parkoviště, podmínky by byly ošetřeny smluvně. Pan Bc. Eliška uvedl, že do smlouvy by mělo být doplněno, že  Výstaviště garantuje bezplatné užívání 45 parkovacích míst a dále za poplatek umožní parkování na neveřejné části parkoviště. Pan Mgr. Fajmon konkretizoval svůj předchozí návrh o výši sankce a navrhl sankci stanovit na 1 mil. Kč. Pan Matouš uvedl, že není v jeho kompetenci o této podmínce rozhodnout, k tomu není pověřen. Pan Bc. Eliška se dále dotázal, jestli není možné posunout závoru a rozšířit veřejnou část parkoviště. Pan Matouš odpověděl, že to nejde, tam už jsou navážecí vrata do areálu. Doplnil, že parkoviště vzadu proti bývalé Kovoně je téměř prázdné, občané ho nevyužívají. Pan Přibyl, ředitel MěP, uvedl, že toto parkoviště je jen částečně v dosahu MKDS, za silo není vidět. Pan Mgr. Kořista se dotázal na možné garance v souvislosti s prominutím nebo snížením poplatku ze vstupného. Pan starosta odpověděl, že tento bod bude projednáván na příštím zasedání ZM. Pan Ing. Firman konstatoval, že z diskuse má dojem, že je problém se zvýšením sankce, má tomu rozumět tak, že Výstaviště nemá v úmyslu dohodu splnit. Pan Matouš zopakoval, že mají zájem se s městem dohodnout a smlouvu plnit, v tomto konkrétním případě nyní ale nemá mandát k tomu, aby mohl zaručit souhlas s navýšením sankce. Připomněl, že Výstaviště nechce poškodit město, ale naopak.

 

            Pan starosta shrnul, že v diskusi padlo několik návrhů, o kterých nechá postupně hlasovat.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy s Výstavištěm Lysá n. L. ve věci výstavby nové kryté výstavní plochy na pozemcích st.p. 688/2, 975, 2529 a parc.č. 243/1, 243/46, k. ú Lysá n. L., ul. Čapkova s tím, že výše smluvní pokuty v bodě X. smlouvy bude stanovena na 1 mil. Kč.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           2 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy s Výstavištěm Lysá n. L. ve věci výstavby nové kryté výstavní plochy na pozemcích st.p. 688/2, 975, 2529 a parc.č. 243/1, 243/46, k. ú Lysá n. L., ul. Čapkova s tím, že 45 parkovacích míst z celkových 125 bude celoročně volně přístupných pro veřejnost s tím, že v době konání výstav bude stání zpoplatněno v souladu s OZV města.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy s Výstavištěm Lysá n. L. ve věci výstavby nové kryté výstavní plochy na pozemcích st.p. 688/2, 975, 2529 a parc.č. 243/1, 243/46, k. ú Lysá n. L., ul. Čapkova s tím, že parkovací místa uvnitř areálu Výstaviště Lysá n. L. bude možné využít k parkování vozidel občanů za úplatu a za podmínek stanovených Výstavištěm Lysá n. L.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Dále pan starosta nechal hlasovat o uzavření plánovací smlouvy po doplněný výše schválených podmínek.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy s Výstavištěm Lysá nad Labem ve věci výstavby nové kryté výstavní plochy na pozemcích st.p. 688/2, 975, 2529 a parc.č. 243/1, 243/46, k. ú Lysá n. L., ul. Čapkova, s následujícími úpravami:

- 45 parkovacích míst z celkových 125 bude celoročně volně přístupných pro veřejnost s tím, že v době konání výstav bude stání zpoplatněno v souladu s OZV města,

- parkovací místa uvnitř areálu Výstaviště Lysá n. L. bude možné využít k parkování vozidel občanů za úplatu a za podmínek stanovených Výstavištěm Lysá n. L.,

- výše smluvní pokuty v bodě X. smlouvy bude stanovena na 1 mil. Kč.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Následně pan starosta nechal hlasovat o věcném břemeni pro přípojku plynu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE Gas Net, s. r. o., na  obecní  pozemek  p.č.  3483/3,  k.ú. Lysá n. L., pro stavbu přeložky přípojky plynu pro Výstaviště  Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Smlouva bude uzavřena za předpokladu podpisu plánovací smlouvy oběma smluvními stranami.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

17. Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů základních škol v Lysé nad Labem.

 

Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 4/2011 dne 4.10.2011 usnesením č. 636.

 

            Pan Sedláček doporučil, vzhledem k pokračující výstavbě v Litoli, zvážit možnost rozšíření školy a školky. Pan starosta odpověděl, že školku nelze rozšířit, nemá dostatečně velkou zahradu pro větší počet dětí. Pan Mgr. Minařík připomněl, že v územním plánu jsou navrženy plochy pro občanskou vybavenost.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně  závaznou  vyhlášku  Města  Lysá  n. L.  č. 4/2011,  o  stanovení  spádových  obvodů ZŠ Města Lysá nad Labem  ve znění varianty č. II.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

       V 19.19.hod. byla vyhlášena 10ti minutová přestávka.

 

Pan starosta oznámil, že na jednání pozval p. Ing. arch. Šourka, který zastupitelům a občanům poskytne informace k výstavbě v areálu bývalé Fruty. Pan Ing. arch. Šourek úvodem konstatoval, že došlo k prozatimnímu pozastavení výstavby, dosud uskutečněné předprodeje nesplnily podmínky k čerpání úvěru, v současné době pracují na jiném řešení financování projektu. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, kdy bude k dispozici výsledek těchto jednání. Pan Ing. arch. Šourek uvedl, že výsledek by měli znát do března 2012. Pan Sedláček se dotázal, zda připadá v úvahu i možnost spolupráce, příp. sdružení s městem. Pan Ing. arch. Šourek uvedl, že usilují o navýšení základního kapitálu a přistoupení solventního partnera je aktuální. Banka, ačkoli plní smluvní závazky, není partner ve smyslu navýšení základního kapitálu. jako společník měla přistoupit sesterská společnost banky, to ale v současné době neplatí. Pan Bc. Eliška se dotázal, co bude s projektem např. za půl roku, když se nenajde partner. Pan Ing. arch. Šourek odpověděl, že ukončení projektu není v plánu, ani to nejde, je ale pravda, že záruka na vyřešení problémů do ½ roku není také. Pan Sedláček se opakovaně dotázal, jestli by bylo řešením spolupráce s městem. Pan Ing. arch. uvedl, že nemá reálnou představu, co konkrétně má p. Sedláček na mysli. Město by samozřejmě mohlo kapitálově do projektu vstoupit, to ale asi nechce a jiná možnost spolupráce ho momentálně nenapadá. Paní Chloupková se dotázala, jestli určité omezení nároků na rozsah projektu by pomohlo situaci řešit. Pan Ing. arch. Šourek uvedl, že pokud se projekt podaří nastartovat, mohla by tato úvaha být aktuální, nadstandardní je asi počet parkovacích míst, to ale problém nevyřeší. Pan Ing. Gregor připomněl, že od počátku nebyl příznivcem tohoto projektu. Dotázal se, jaké mají požadavky na partnera. Pan Ing. arch. Šourek odpověděl, že se musí jednat o spolehlivou firmu, která do projektu přinese zhruba stejný kapitál, jaký investovali oni. Pan Ing. Osvald se dotázal, o jakou částku se jedná. Pan Ing. arch. Šourek odpověděl, že projekt je rozdělen na několik etap, teď se jedná o I. etapu, investované náklady na tuto etapu jsou cca 25 mil. Kč, do celkové přípravy již investovali více než 55 mil. Kč. Na dokončení I. etapy potřebují cca 40 mil. Kč. Mají schválen úvěrový rámec převyšující nároky I. etapy, ale jedním z předpokladů pro čerpání úvěru je i splnění určitého % předprodeje bytů, to zatím není naplněno. Až se dostanou na tuto hranici, budou moci čerpat, budou schopni pokračovat sami, případně vrátit vložený kapitál přistoupivšího investora. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že je spousta dokončených bytů, podle něj je problém nabízet něco, co je zatím pouze na papíře. Existují určité varianty řešení problému, např. i to, že by si město objednalo určitý počet bytů, nebo by se projekt rozdělil na 2 poloviny, město by mohlo odkoupit projekty na pozemcích města. Pokud se nebude stavět, jsme opět na začátku, ZM by se mělo situací zabývat a předložit návrhy na možné řešení. Pan Ing. arch. Šourek připomněl, že se několikrát zvažovala možnost spolupráce, zejména v otázce bydlení seniorů, a tato část je tam stále, podle jeho názoru by se právě tady mohl veřejný sektor zapojit. Pan Sedláček ještě doplnil, že banky obvykle bývají vstřícnější k investičním záměrům města než soukromých subjektů, např. tak, že poskytují úvěry za výhodnějších podmínek. Pan Mgr. Kořista se dotázal na podrobnosti uzavřených smluv, zejména nato, zda je stanoven časový harmonogram a je vynutitelný termín. Pan Ing. arch. Šourek odpověděl, že smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou (asi do roku 2020), dodal, že do projektu už finanční prostředky vložili a město dostalo část peněz dle smlouvy.

Pan Ing. arch. Šourek z jednání ZM odešel v 19.50 hod.

 

18. Návrh na  schválení  půjček  z Fondu rozvoje bydlení. 

 

            Rada města projednala a usnesením č. 610  schválila návrh  na rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení dne 20.09.2011.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky a pan starosta přednesl návrh

na usnesení: ZM schvaluje přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto:

pí. Ločárkové - 30 tis. Kč, pí. Hlavaté - 30 tis. Kč, Společenství vlastníků byt. jednotek č.p. 1443-1445 - 564,8 tis. Kč, Společenství vlastníků byt. jednotek 1434 - 110,8 tis. Kč, manž. Slabí - 30 tis. Kč, manž. Bílkovi - 60 tis. Kč, manž. Holendovi - 30 tis. Kč

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

19. Návrh na přijetí nabídky partnerství pro město Lysá nad Labem v projektu DURPaK.

 

RM dne 28.06.2011 usnesením č. 469 projednala nabídku partnerství v projektu DURPaK.

 

Pan Mgr. Minařík poznamenal, že není úplně přesvědčen o tom, že to bude pro město přínosné. Dále uvedl, že v materiálech například nenašel zdroje financování, není mu jasné, z čeho tedy bude projekt financován. Pan starosta podotkl, že financování vysvětloval pan Petrtýl na minulém jednání a dodal, že město se na projektu finančně nepodílí. Pan Ing. Osvald podotkl, že některá ustanovení smlouvy jsou nejasná, např. jsou nabízeny služby, za které se platí (školení, ...), město má poskytnout výstavní prostory, neví, jestli město vůbec požadované prostory má. Pan starosta uvedl, že výstavní prostory jsme schopni bezplatně zajistit (chodby MěÚ, prostory ve školách apod.). Pan Mgr. Kořista upozornil na čl. IV odst. 2 předložené smlouvy, kde je uvedeno, že z této smlouvy nevyplývají žádné finanční závazky, proto by projektu dal šanci a návrh odsouhlasil. Město získá publicitu, kontakt s odborníky, kteří mohou napomoci v konkrétních oblastech. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že závazky jsou specifikovány v odst. II, čl. 3 b) smlouvy, např. určení kontaktní osoby, pomoc s propagací, zajištění výstavních prostor, přístupu k vybraným lokalitám, možnost využití loga města, atd. Pan Ing. Osvald dodal, že naopak městu nabízejí školení a návrhy studií. Pan Sedláček konstatoval, že se nemohl seznámit s celým materiálem, protože jeden z materiálů je v angličtině, dodal, že materiály mají být předkládány v jednacím jazyce. Nemůže hlasovat o něčem, s čím se nemohl seznámit. Pan Bc. Eliška uvedl, že to je pouze bližší specifikace projektu, důležitá je předložená smlouva. Podobná spolupráce funguje např. v Brně, město získalo zdarma kvalitní projekty. Paní Chloupková poznamenala, že možná bude hezká studie, ale do šuplíku, na další akce momentálně nejsou finanční prostředky. Dodala, že jít do spolupráce s Prahou, Kolínem, atd., se jí nezdá přínosné, jedná se o úplně jiné celky a nemyslí si, že k realizaci bude vybrán zrovna náš projekt. Pan Mgr. Kořista podotkl, že když se budou vybírat lokality, vyberou se ty, které jsou skutečně určeny k úpravám. Nejedná se o soutěž s jinými městy, studie skutečně dostaneme, musí se najít vhodná osoba, která bude spolupráci koordinovat. Pan Mgr. Kopecký doplnil, že se ZM nemůže zavázat k tomu, že projekt realizuje, protože realizace přejde do dalšího volebního období. Pan Ing. Osvald uvedl, že poté, co byly sporné otázky projednány v diskusi, by s projektem souhlasil a navrhl jmenovat p. Mgr. Kořistu kontaktní osobou. Pan Mgr. Kořista poděkoval za důvěru, ale dodal, že nemá v tuto chvíli nastudované závazky a nemůže spolupráci slíbit. Pan starosta uvedl, že do doby, než se uzavře smlouva, se p. Mgr. Kořista, s ohledem na své další závazky, může rozhodnout.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí nabídky partnerství pro město Lysá nad Labem v projektu DUR 2013 bez finanční spoluúčasti města.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   8 hlasů

                                                           proti:                 2 hlasy

                                                           zdržel se:           4 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

20. Navýšení ceny díla Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem.

 

            Rada města projednala usnesením č. 639 ze dne 04.10.2011 schválení navýšení ceny Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta k materiálu uvedl, že cena díla je navýšena o změny v projektu a archeologický výzkum. Pan Mgr. Kořista se dotázal, kde se v návrhu vzalo pítko. Paní Javorčíková, projektový manažer města, odpověděla, že pítko bylo už v původním návrhu od p. Matyáše (k 31.03.). Pan Mgr. Kořista se dále zeptal, proč v projektu nebylo počítáno s nálezem kostela, to se o něm nevědělo? Pan starosta odpověděl, že o kostelu věděli, ale vzhledem k tomu, že skrývka měla být 40 cm, nepočítalo se s tím, že by na základy narazili. Pak se ukázalo, že byly mělčeji, než se předpokládalo. Dodatečně se proto schvalovalo vyznačení půdorysu kostela a změna projektu. Pan Mgr. Kořista, dodal, že ho mrzí, že s tím nepočítalo od začátku. Paní Javorčíková upřesnila, že návrh byl předložen, v průběhu výrobních porad p. Ing. Svoboda z odboru životního prostředí navrhoval zvýraznění půdorysu původního kostela, ale památkáři vzhledem k tomu, že nebylo jasné, kde přesně kotel měl být, s návrhem nesouhlasili. Poté, co se základy našly, byl památkáři vznesen požadavek na změnu projektu. Pan Mgr. Kořista se dotázal na důvod navýšení ceny za mobiliář. Paní Javorčíková odpověděla, že byl upřednostněn vyšší standard mobiliáře, jednání s památkáři ohledně mobiliáře trvalo asi 3 měsíce. Dále došlo ke změně veřejného osvětlení na vrchním náměstí, bylo zjištěno, že je nevyhovující kabelová síť. Pan Mgr. Kořista se dotázal na navýšení ceny u kolostavů. Paní Javorčíková odpověděla, že původně nebyly v projektu navrženy. Pan Sedláček konstatoval, že náklady na vybudování přípojek kanalizace, vody, ..., by měl hradit uživatel, dotázal se, kdo navrhl rekonstrukci přípojky u Manga, jak, je možné, že se výsadba stromů dostala do kolize s energetiky, proč je navržena opěrná zeď k faře. Tyto změny se musí zdůvodnit, nebo je někdo musí zaplatit. Paní Javorčíková odpověděla, že nově bylo doprojektováno prodloužení vodovodu k faře, dále dodala, že veřejné části přípojek (až na hranici pozemku) budují při této akci všem z prostředků města, podobně jako při rekonstrukci Masarykovy ulice, aby se později nevstupovalo do nových povrchů komunikací. Pan starosta dodal, že podobně se postupovalo v Poděbradově ulici, tam se budovaly i vjezdy tak, aby byl docílen kompaktní vhled ulice. K výsadbě stromů uvedl, že chyba není na straně města, Telecom dal špatné vyjádření, při provádění prací se zjistilo, že kabel je uložen v jiné trase. Paní Javorčíková dodala, že kabel je možné použít, musí se pouze udělat přeložka. Pan Sedláček trval na tom, že náklady na přeložku má uhradit Telecom. Pan Bc. Eliška se dotázal, s jakou finanční rezervou se v projektu počítalo. Paní Javorčíková odpověděla, že v ROP se s rezervou nepočítá. Dále se p. Bc. Eliška dotázal, proč je mobiliář dražší. Paní Javorčíková uvedla, že byl vybrán atypický mobiliář. Pan Bc. Eliška se dále dotázal, jak došlo ke změně ceny díla. Paní Javorčíková uvedla, že cena se navýšila v souvislosti s velkým rozsahem dodatečně navrženého zadláždění, dále o zádlažbu k domu manž. Pýchových. Pan starosta dopl il, že čtyři nové cesty, reps. jejich zádlažbu, odhlasovalo ZM. Paní Javorčíková dále doplnila, že cena se navýšila i díky tomu, že nelze zpětně použít materiál, s čímž původně počítali. Další otázka p. Bc. Elišky směřovala na kácení stromů a související prodej dřeva, jestli je v ceně promítnut. Paní Javorčíková uvedla, že v ceně díla je zahrnuto pouze kácení, o prodeji dřeva se bude rozhodovat. Pan Bc. Eliška konstatoval, že evidentně nebyl zvolen nejlepší postup, pro příště by se nemělo hlasovat o změnách, pokud nebude vyčísleno, jak se promítnou do konečné ceny. Pan starosta s pí Chloupkovou shodně uvedli, že oni pro změny projektu nehlasovali, pí Chloupková na nárůst nákladů upozorňovala. Pan Ing. Osvald se dotázal, co jsou podzemní rozvodnice v parku. Pan starost vysvětlil, že v parku nebyl přístup k přípojce vody, kanalizace, atd., byla proto navržena sdružená vysouvací přípojka. Provozovatel kanalizace, tuto přípojku nedoporučil, vybudovaly se proto jednotlivé šachty, toto řešení je levnější o cca 200 tis. Kč. Pan Ing. Osvald konstatoval, že p. Ing. Palička není autorizovaný k projektování parku, nyní se ukázalo, že hodně věcí je třeba změnit. Dodal, že dojde na komoru architektů a nechá kvalifikaci prověřit, dodal, že dle jeho názoru projekt dělali nekompetentní lidé. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, jaký mají změny vztah k poskytovateli dotace, je možné, že by město mohlo o dotaci přijít? Paní Javorčíková odpověděla, že v pátek má jednání na ROP, změny projedná s manažerem projektu, jakmile bude mít konkrétní informace, předá je zastupitelům k dispozici. Pan Mgr. Fajmon s p. Mgr. Kopeckým se shodli na tom, že bude nejlepší vyčkat na stanovisko poskytovatele dotace a podle něj se rozhodnout. Pokud by hrozilo, že by město mohlo o dotaci přijít, raději by něco z projektu nerealizovali. Pan Ing. Gregor se dotázal, jestli je ve vícepracích zahrnuto odizolování školy. Pan starosta odpověděl, že to není součástí projektu. Pan starosta dále uvedl, že se domnívá, že pokud má být projekt dokončen, musí se realizovat vše, město bude muset požadovaných 8,5 mil. Kč investovat. S navýšením ceny bude souhlasit, protože jiná možnost není. Pan Sedláček se dotázal, jestli se počítá i s tím, že v parku za Jedličkovým domem bude velká stavba, jestli jsou přípojky dostatečně naddimenzované. Mělo by se to včas prověřit, případně upravit. Pan Mgr. Kořista navrhl, aby se RM nebo příslušný odbor podíval zpětně na 2 - 3 podobné projekty, prověřil nárůst ceny, důvody, atd. Poté by se dalo vygenerovat opatření, aby se riziková místa pohlídala. Dále uvedl, že pokud je zastupitelům předkládáno více variant řešení, měly by u každého být také ceny, další možností je hledat levnější dodavatele. Pan Sedláček doplnil, že důležitá je i kvalitní přejímka projektu. Pan Houštecký poznamenal, že při rekonstrukci Poděbradovy ulice byly v projektu všechny přípojky, vjezdy apod., neví, proč to podobně nebylo i v tomto projektu. Podle jeho názoru mělo být do projektu zapracováno vše, co lze uznat, i vyvolané práce.  Dále doporučil navýšení ceny, které je způsobeno změnou projektu, zaplatit z jiného účtu tak, aby město nepřišlo o dotaci. Pan Mgr. Kopecký upřesnil, že přípojka k evangelické faře nebyla v projektu, přidávala se dodatečně, jinak jde o vyvolané investice. Spoustu změn si nadiktovalo ZM, příště by se měl projekt nejdříve projednat v ZM, pak teprve by se mělo žádat o dotaci. Pan Mgr. Fajmon navrhl tento bod odložit na příští jednání ZM, až bude k dispozici stanovisko ROP. Paní Javorčíková uvedla, že tak dojde k zastavení projektu. Dotace je vázána na termín dokončení a už nyní je projekt zpožděn archeologickým průzkumem. Pan Ing. Gregor doporučil vytipovat, co je nutné udělat, a co je možné odložit, aby se stavba mohla dokončit. Pan Houštecký s tímto postupem nesouhlasil, v konečném důsledku to projekt ještě více prodraží.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá projednání požadavku na navýšení ceny díla dle předložených položkových rozpočtů a uzavření dodatku ke SoD na akci „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem".

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

21. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem.            Rada města projednala návrh dne 04.10.2011 a usnesením č. 643 schválila konečné znění Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem.

 

            Pan Bc. Eliška úvodem diskuse konstatoval, že se zpracování plánu nevěnovala taková pozornost, jak by se měla. Garantem projektů, jako například výstavby nového kulturního sálu, by neměla být soukromá společnost, ale město. Pan Ing. Gregor podotkl, že je v plánu více nesrovnalostí. Některé připomínky nebyly zodpovězeny, nedostatky jsou rovněž ve SWOT analýze, ale přesto doporučil plán schválit, protože je na něj grant a zpracovatel zřejmě potřebuje nějaký podklad pro vyúčtování. Zarazilo ho, že RM plán vzala pouze na vědomí, ale měl by být předložen veřejnosti, měli by se k němu vyjádřit odborníci, strategický plán by se měl posuzovat v návaznosti na územní plán města. Měla by být vytvořena komise, která by se plánem dále zabývala a dopracovávala. Pan starosta konstatoval, že RM vzala plán jen na vědomí proto, že jeho schválení je v pravomoci ZM, dále podotkl, že ani RM se neshodla na většinovém názoru. Pan Mgr. Kořista uvedl, že chodil do skupiny životního prostředí, pravidelně se schůzek účastnil a opakovaně navrhoval zapojení veřejnosti. Bylo mu přislíbeno alespoň anketní šetření, které se neuskutečnilo. Ve skupinách byli zařazeni z 80 - 90 % úředníci, zbytek byli zastupitelé a pak nějací dílčí jednotlivci, které si ta která konkrétní skupina pozvala. Poukázal na fakt, že například v Čelákovicích zvolili zcela jiný přístup, kde byla veřejnost zapojena, např. spolky, atd., a plán vznikal za účasti veřejnosti. K plánu samotnému uvedl, že některé věci se mu v plánu líbí, ale některé skupiny byly vytvořeny jen pro účely splnění podmínek dotace. Teď je postaven před rozhodnutí, jestli tedy vzít to co je a spokojit se s tím pozitivním, co je v plánu obsaženo, a zapomenout na sliby. Ví, že v zadání nebylo, že bude do plánu zapojena veřejnost, a nedostalo se to tam ani dodatečně, ale podle něj to není dobré. V plánu jsou i závažné věci, které jsou předmětem dalšího rozhodování, např. zhodnocování bytového fondu v Milovicích. Dále např. Komenského ulice je stanovena jako prioritní lokalita a ve strategickém plánu je uvedeno, že zvažovaná akce je v souladu s územním plánem, ale územní plán ještě není schválen. Pan starosta uvedl, že územní plán je schválený. Pan Mgr. Kořista uvedl, že je v procesu schvalování nového plánu, což by mělo být bráno v úvahu. Pan Ing. Gregor dodal, že pan tajemník by měl vysvětlit, co se stane po schválení plánu a jaký bude další postup, tím by se možná zamezilo i dalším dohadům. Pan Houštecký uvedl, že plánu věnoval spoustu času, účastnil se nějakých jednání a plán se mu líbí, ale podle něj není úplný. Je v něm strategie, co se má dělat, ale není tam, za co se to bude dělat. V roce 2012 nabíhají první akce, ale není zřejmé, z čeho by se měly financovat. Plán je pěkný, ale s ohledem na to, že nejsou uvedeny zdroje financování, je to utopie. Pan Ing. Gregor konstatoval, že strategický plán financování neřeší. Pan Houštecký odpověděl, že v plánu je uvedeno, že ZM má odpovědnost za jeho plnění. Pan Ing. Firman souhlasil s názorem p. Houšteckého, materiál se mu líbí, ale chybí plán financování. Agentura měla pomoci i v hledání externích zdrojů financování. Pan starosta upozornil na skutečnost, že při žádostech o dotaci může město tím, že má zpracovaný strategický plán získat lepší hodnocení. Pan Sedláček uvedl, že strategický plán je podklad, podobně jako dopravní generel, pro zpracování územního plánu. Přínosné je, že je specifikováno, co město do budoucna chce, je to vize, podobně jako komunitní plán. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že nevěří na strategické plánování. Podle jeho názoru se jedná o módní záležitost, souhlasí s tím, že plán bude schválen pro další potřeby města, např. žádosti o dotace, ale nehodlá se jím řídit. Bez vazby na rozpočet nemá plán smysl. Materiál obsahuje i důležité a zajímavé informace, které je možné využít, ale není to návod, jak má rozhodovat ZM. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jestli se město finančně podílelo na nákladech spojených se zpracováním plánu. Paní Chloupková potvrdila, že ano. Pan Mgr. Kořista konstatoval, že pak, pokud nepřihlíží k tomu, že zaměstnanci byli proškoleni ve strategických dovednostech, jsou to tedy vyhozené peníze. Pan starosta odpověděl, že p. Sedláček i p. Ing. Gregor chtěli vytvořit strategický plán, na zpracování byla možnost získat dotaci a město příležitost využilo. Strategický plán není dogma, ale dokument, se kterým se má dál pracovat. Pan Mgr. Kořista se opakovaně dotázal, proč nebyla ani jednou zapojena veřejnost i přes mnoho slibů, které v tomto směru dostával během tvoření plánu, a proč to vůbec nebylo v zadání. Pan starosta odpověděl, že zadání nebylo vůbec na tvorbu strategického plánu, ale zadání žádosti o dotaci bylo na vzdělávání úředníků, v rámci toho byla možnost vytvořit strategický plán. Vzhledem k tomu, že byly požadavky na jeho zpracování, využila se možnost a v rámci školení se plán zpracoval. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jestli pan starosta zná nějaké další město, kde by se podobným způsobem dělal strategický plán, tj. že by ho tvořili úředníci jako za „domácí cvičení"? Pan starosta uvedl, že ve skupině, kde byl on, byli i účastníci z řad veřejnosti, zástupci městské i státní policie a hasičů. Pan tajemní podal několik informací k celému projektu a tvorbě strategického plánu. Na projekt pod názvem „Zvýšení kvality řízení a efektivnosti Městského úřadu Lysá nad Labem" získalo město dotaci ze strukturálních fondů EU ve výši 4.645.678,42 Kč. Zpracování strategického plánu je pouze jednou z aktivit, které v rámci projektu probíhají. Teď tady p. Mgr. Kořista udělal trestní tribunál ohledně vedení metodiky. Pan Mgr. Kořista poznamenal, že to snad pan tajemník nemyslí vážně, když to takto subjektivně označuje.  Pan tajemník vysvětlil, že projekt se jmenuje zvýšení efektivnosti úřadu, z toho vyplývá, že je určen především na vzdělávání úředníků a další potřeby úřadu. Metodika byla nastavena odbornou firmou, která má se zpracováním dlouholeté zkušenosti, speciálně se zaměřuje na veřejný sektor. Od počátku říkal, že nepředpokládá, že se vytvoří závazný materiál. O zapojení veřejnosti diskutovali mnohokrát a veřejnost byla zapojena ve všech skupinách, i zastupitelé jsou veřejnost. Podle jeho názoru měla práce smysl a zadání se splnilo. Dodal, že jak už bylo několikrát řečeno, bude to stále otevřený dokument, se kterým se bude dále pracovat, obsahuje i nové vize, například propojení měst Lysá n. L. a Milovice. Na projektu se bude dále podílet např. obchodní akademie. Pan Mgr. Kořista uvedl, že podle jeho informací měl přislíbeno, že veřejnost bude zapojena, jedna z akcí se měla konat už v září, proč k tomu nedošlo. Pan tajemník uvedl, že vedle toho, že je manažerem projektu, má další povinnosti jako tajemník úřadu, úřad v současné době prošel některými změnami, jejichž úspěšné zvládnutí bylo i časově náročné. Vzhledem k tomu, že prvořadé bylo zajištění chodu úřadu, zajišťoval především to. Dodal, že na rozdíl od p. Mgr. Kořisty také spí, odmítá komunikovat v 02.40 hod. e-mailem. Pan starosta k dotazu p. Mgr. Kořisty, co bude s projektem dál, poznamenal, že to bude jeden z podkladů při sestavování rozpočtu, s plánem se pak bude dále pracovat, není to ukončená věc. Pan Ing. Osvald uvedl, že i on se účastnil tvorby strategického plánu ve skupině financí, podrobně se s výstupem seznámil, a má k němu pár výhrad, zejména ke SWOT analýze, ale pokud pomine těchto několik nedostatků, hodnotí ho pozitivně, jsou tam důležité informace, které je možné a vhodné využít. Hodnotí ho jako materiál, který bude sloužit jako podklad pro další rozhodování. Navrhl vytvořit monitorovací skupinu, tak, jak navrhuje i zpracovatel projektu, např. komisi nebo výbor, tato skupina by s projektem dál pracovala, novelizovala problémy, mohla by jednat i s veřejností. Nabídl, že je schopen se na práci skupiny podílet, má k této práci kvalifikaci i zkušenosti, 10 let projektoval územní plány. Pan Mgr. Kopecký rovněž konstatoval, že materiál je přínosný a inspirativní, ale nemůže se ztotožnit se vším, co je v něm obsaženo, primární pro něj a domníval se, že i pro ostatní volební subjekty, které mají v ZM zastoupení, je naplnění volebního programu. Pan Ing. Lauerman, konzultant a administrátor projektu, potvrdil, že strategický plán je podklad pro další práci, jsou si vědomi, že jsou tam nepřesnosti, ale práce na plánu není ukončena, mělo by se s ním dál pracovat. Pro každý následující rok by se měl rozpracovat v návaznosti na rozpočet a upozornil, že strategický plán obsahuje i aktivity dalších subjektů. Souhlasí s názorem, že by do zpracování měla být zapojena i veřejnost, ale to je možné při dalších pracích na projektu. Dále uvedl, že jsou schopni podílet se na metodickém vedení další verze, pokud bude ze strany města zájem.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 1 hlas

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM zřizuje Výbor pro strategické plánování.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 9 hlasů

                                                           proti:                 2 hlasy

                                                           zdržel se:           3 hlasy

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

22. Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

            Rada města projednala návrh dne 04.10.2011 usnesením č. 642 projednala žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, otázku č. 3 - „Plánuje město Lysá nad Labem v oblasti parku jakékoli změny v následujících 20 letech? Pokud ano, jaké?".

 

            Pan Mgr. Fajmon navrhl změnu znění odpovědi, doplnit, že neplánují zásadní změnu v parku a vypustit větu, že na delší období není možné informaci podat. Pan Svačina, z řad veřejnosti, požádal o vysvětlující informaci k projednávanému bodu. Pan starosta uvedl, že stavebnímu úřadu byla doručena žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jedna z otázek byla předložena ZM, protože není v kompetenci stavebního úřadu na ni odpovědět. Jedná se o otázku „Plánuje samo město Lysá nad Labem v oblasti parku (p.p.č 492/14) jakékoli změny v následujících 20 letech? Pokud ano, jaké?" Pan Bc. Eliška uvedl, že požadavek na zodpovězení této otázky vzešel z toho, jak je pozemek veden v konceptu územního plánu, i on podepsal připomínku týkající se navržených ploch zeleně, zásadní požadavek je zanést plochu do územního plánu jako zeleň. Pan Mgr. Kopecký dodal, že ZM jako celek odpovídá usnesením. Dále uvedl, že je pravda, že v konceptu je návrh na jiné využití, ale koncept nebyl ještě projednán. Pan starosta doplnil, že lze odpovědět na to, co se stalo, ale není možné předjímat, co bude. Pan Sedláček řekl, že neví, jak je pozemek veden v platném územním plánu, ale do nového plánu by měl být zanesen jako zeleň. Pan Mgr. Kopecký souhlasil s tím, že až se bude schvalovat nový územní plán, lze o změně využití jednat, očekává, že bude více připomínek k územnímu plánu, a to jak z řad veřejnosti, tak zastupitelů. Pan Bc. Eliška konstatoval, že o odpovědi by měli hlasovat ti zastupitelé, kteří schvalovali současný územní plán, on o věci hlasovat nebude., zdrží se. Pan Ing. Firman poznamenal, že do odpovědi by se mělo uvést i to, jak je pozemek veden v platném územním plánu, dodal, že návrh na změnu, aby pozemek byl veden jako zeleň, existuje. Pan Mgr. Kořista se dotázal, zda toto ZM plánuje změnu využití, pokud ví, byla už v minulosti snaha část parku zastavět. Pan starosta uvedl, že v nyní platném územním plánu je pozemek veden jako ploch SC, tj. smíšené využití centra města. Paní Chloupková a p. Mgr. Kopecký shodně potvrdili, že návrh na zastavění byl předložen, ale při hlasování nebyl schválen.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí otázku č. 3 žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím „Plánuje samo město Lysá nad Labem v oblasti parku jakékoli změny v následujících 20 letech? Pokud ano, jaké?" a poskytuje následující informaci k uvedené otázce:

Město Lysá nad Labem v tomto volebním období neplánuje zásadní změny v parku na pozemku parc. č. 492/14 k.ú. Lysá nad Labem. Zároveň upozorňuje, že území je v platném územním plánu města zařazeno v kategorii SC - smíšené využití centra města. Ve stejné kategorii je zařazeno i v konceptu územního plánu, ale schvalovací proces není ukončen.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

23. Návrh dalšího postupu ZM v regulaci hazardních her ve městě.

 

Rada města návrh neprojednávala, bod byl dodatečně zařazen na jednání ZM.

 

            Informaci k bodu podal p. Mgr. Fajmon, vzhledem ke schváleným novelám právních předpisů by RM měla projednat další postup a připravit materiál na další zasedání ZM. Dodal, že požaduje zpracování zprávy o výkonu státní správy v této oblasti. Pan Sedláček podotkl, že na posledním jednání kontrolního výboru požádali o totéž, zákon je jasný, regulaci je nutné projednat a schválit do konce roku. Pan Ing. Gregor rovněž konstatoval, že podobný návrh zpracovával i on a panu Mgr. Fajmonovi psal, že s regulací souhlasí a očekával, že zpracovaný materiál bude předložen už dnes, byl ale asi příliš velký optimista. Podle jeho informací některá města už regulaci schválenou mají. Pan Bc. Eliška podpořil návrh a dodal, že byl s podobným materiálem za panem tajemníkem.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

a) tajemníkovi, aby předložil ZM na dalším zasedání písemnou zprávu o výkonu státní správy v oblasti povolování hazardních her ve městě včetně přehledu o počtu platných povolení, jejich délce, výkonu dohledu nad dodržováním podmínek povolení, uplatňování obecně závazné vyhlášky města o regulaci hazardu a o výnosech z této činnosti do rozpočtu města za roky 2010 a 2011,

b) RM připravit, projednat a předložit na další zasedání ZM návrh nové obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu, který bude vycházet z nově schválené české legislativy a bude projednán a prověřen právníkem města a ještě nejméně jednou další právní kanceláří.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

24. Návrh na postup města při vypořádání závazků se Středočeským krajem v rámci zrušené akce „Výstavba domova seniorů v Lysé nad Labem.

 

Rada města návrh neprojednávala, bod byl dodatečně zařazen na jednání ZM.

 

 

Pan Mgr. Fajmon upozornil na stav domu č.p. 13 na Nám. B. Hrozného, který vyžaduje udržovací práce, stav domu je nutno začít řešit. Pan Mgr. Minařík se dotázal, jestli získání nemovitostí je reálné. Paní Chloupková uvedla, že je tato podmínka uvedena ve smlouvě, dodala, že není důvod se žádostí čekat, kraj do těchto nemovitostí investovat nebude, i ona souhlasí s podáním žádosti na vrácení nemovitostí.

 

 Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

a) starostovi města a místostarostce města zahájit jednání se Středočeským krajem o vypořádání závazků v rámci krajem zrušené akce „Výstavba domova seniorů v Lysé nad Labem" s cílem získat zpět do vlastnictví města veškerý nemovitý a movitý majetek, který byl kraji pro realizaci původního záměru městem poskytnut,

b) RM sledovat pravidelně průběh jednání města s krajem v této věci a připravit pro zastupitelstvo města dokumenty potřebné k opětovnému získání veškerého nemovitého a movitého majetku poskytnutého kraji zpět do vlastnictví města Lysá nad Labem.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

25. Žádost o stanovisko ZM k možnosti vybudovat na pozemcích 2474, 2480 (část) a 2453/1 (část) Domov pro seniory soukromým investorem.

 

            RM návrh neprojednávala, bod byl dodatečně zařazen na jednání ZM.

 

            K věci podal informaci p. Ing. Gregor, uvedl, že kraj stavět domov pro seniory nebude, proto prověřovali možnost alespoň částečného řešení pro občany města. Investor si vytipoval vhodné lokality, Bezno, Roztoky, Teplice a Lysou n. L. Pokračovali v jednáních s možným investorem a hledali vhodný pozemek, domnívají se, že to by bylo určité náhradní řešení. Pan starosta souhlasil s návrhem prověřit, jestli pozemek je vhodný pro uvedený záměr, ale zároveň upozornil na fakt, že lokalita je součástí Významného krajinného prvku (VKP) a současně se jedná o ochranné pásmo zámeckého parku. Pan Mgr. Fajmon dodal, že se nebrání podobnému postupu, ale v současné době to s ohledem na územní plán nelze realizovat, ani v konceptu nového územního plánu nejsou tyto pozemky určeny k zástavbě, bylo by nutné schválit změnu využití. Pan starosta upozornil, že i v konceptu je lokalita vedena jako VKP, to musí nový územní plán převzít. Paní Ing. Čížková potvrdila, že pozemek je nezastavitelný. Pan Mgr. Kořista dodal, že původní návrh na stavbu domova pro seniory se mu líbil, pak se ale měla stavět nevzhledná krychle, rozhodně něco takového nechce umístit v této lokalitě. Paní Chloupková dodala, že soukromých investorů s podobným záměrem už bylo více.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí žádost o stanovisko ZM k možnosti vybudovat na pozemku p.č. 2474, a částech pozemků p.č. 2480 a 2453, vše k.ú. Lysá n. L., domov pro seniory soukromým investorem

b) ukládá RM prověřit možnost vybudovat na pozemku p.č. 2474, a částech pozemků p.č. 2480 a 2453, vše k.ú. Lysá n. L., domov pro seniory.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 1 hlas

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

proti

 

 

 

26. Informace k rekonstrukci ulice Československé armády v Lysé nad Labem.

 

            RM návrh neprojednávala, bod byl dodatečně zařazen na jednání ZM, nebyl předložen žádný písemný podklad.

 

            Pan Mgr. Kořista uvedl, že z jeho pohledu se jedná o závažnou věc, ke které by se město mělo vyjádřit, dokumentace je k nahlédnutí na stavebním úřadu. Paní Ing. Čížková uvedla základní informace, jedná se o celkovou rekonstrukci cca 580 m komunikace, tj. silnice, chodníky, parkovací plochy, zastávky,... Na křižovatce na výjezdu z města je plánován kruhový objezd. Součástí rekonstrukce je také rekonstrukce veřejného osvětlení (kabely) a zeleň. Územní rozhodnutí se už jednou projednávalo, žadatel ho nechal propadnout, proto nyní musel žádat o vydání územního rozhodnutí znovu. Akce je vyvolána na popud občanů. Pan Sedláček se dotázal, jestli byla předložena stejná dokumentace, jako u původní žádosti, pí Ing. Čížková odpověděla, že nyní žádají s jinou variantou, oproti původní došlo k posunu zastávek a přesunu zeleně. Pan Ing. Gregor se dotázal, proč byla posunuta zastávka. Paní Ing. Čížková odpověděla, že na žádost občanů, k zeleni dodala, že orgán ochrany přírody a krajiny nesouhlasil s kácením stromů, pouze s přesazením. Paní Chloupková připomněla jednání, která proběhla v minulosti a upozornila, že kraj peníze nemá a mít nebude, všechny návazné akce by muselo hradit město, otázka je, jestli na to jsou peníze a jestli je tedy akce reálná. Pan Bc. Eliška se zeptal, kdo požádal o přemístění zastávek. Paní Ing. Čížková odpověděla, že tuto informaci nezná, požadavek byl adresován krajskému úřadu. Pan Houštecký uvedl, že podle jeho názoru tento projekt počítá s tím, že se nebude budovat obchvat města, s čímž on nesouhlasí. Pan starosta dodal, že k projektu může město podat námitky. K projektu samotnému uvedl, že kruhák se mu líbí a silnice si nějakou úpravu zaslouží, pravda je, že pokud se akce uskuteční, bude nutné provést rekonstrukci vodovodu. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že silnice je krajská, a pokud chtějí opravit vlastní komunikaci, iniciativě by nebránil. Vzhledem k tomu, že akce je plánována částečně na pozemcích města, mělo být zastupitelstvo seznámeno s plánem a měly být připraveny písemné materiály. Bez podkladů nelze rozhodovat. Pan Mgr. Kořista upozornil na termín 27.10.2011, ky se koná veřejné jednání, do této doby je možné podat připomínky. Navrhl, že by město mělo, jako účastník řízení, požadovat zajištění bezpečného pohybu cyklistů po celé délce komunikace. Pan Ing. Firman souhlasil s navrženým kruhovým objezdem, do připomínek by město mělo zejména dát, že nesouhlasí se zúžením vozovky, čímž by se omezila možnost bezpečného pohybu cyklistů. Pan Ing. Osvald poznamenal, že pokud kraj chce opravit vlastní vozovku, ať si ji opraví, podle jeho zkušeností tam na parkovacích stáních nikdo nestojí, nejsou využívána. K přesazení stromů konstatoval, že podle jeho názoru jsou nepřesaditelné a při jakémkoli zásahu do zeleně by se zlikvidovalo jediné stromořadí ve městě. Dále uvedl, že parkovací místa by mohla být vyznačena vodorovným dopravním značením. Pan Mgr. Fajmon nesouhlasil s tím, aby město dávalo podmínky, ale město může nesouhlasit s tím, co je plánováno na jeho pozemcích. Bez souhlasu ZM nelze akci realizovat. Považoval za nutné připravit podklady, bez kterých nelze záměr posoudit a případně schválit. Upozornil na to, že náklady budou v řádech milionů, podobně jako při rekonstrukci Poděbradovy ulice, kde město vše co bylo na jeho pozemcích, platilo. Pan Houštecký požadoval, aby město trvalo na zachování šíře vozovky, pak bude možné vymezit parkovací pruhy. Pan Sedláček dodal, že pokud náklady na přesunutí zastávek má platit město, tak s tím nesouhlasí, jsou jiné investice, které jsou pro město důležité. Paní Chloupková poznamenal, že do příštího jednání ZM nebudou schopni materiál připravit. Paní Ing. Čížková upozornila, že termín 27.10 je limitující, do té doby, nebo nejpozději při samotném jednání, je možné uplatnit připomínky či námitky. Vzhledem k tomu, že v rámci projektu bude budována nová dopravní infrastruktura, je možné požadovat uzavření plánovací smlouvy s investorem. Pokud do výše uvedeného termínu město tento požadavek vznese, řízení se přeruší do doby uzavření smlouvy.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM požaduje uzavření plánovací smlouvy se Středočeským krajem v souvislosti s rekonstrukcí ulice Československé armády v Lysé nad Labem.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 1 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                    Mimo p. Houštecký.

 

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

 

 

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

III. Diskuse

 

p. Mgr. Minařík          - upozornil na nebezpečný (propadlý) chodník směrem k Eurestu,

                                    - dotázal se na opravu výtahu na nádraží ČD,

p. Blažek,                    - k výtahu uvedl, že RM odsouhlasila opravu, dnes byla schválena

vedoucí odboru SMI  úprava rozpočtu a oprava se bude moci udělat,

p. Mgr. Minařík          - do kdy bude uzavřena Družstevní ulice

p. starosta                   - do 31. října,

p. Mgr. Fajmon           - dotaz, v jaké fázi jsou investiční akce, ČOV, MŠ v Brandlově ul., silnice a vodovod v Lomu,

p. starosta                   - ČOV - příští týden by měly být instalovány norné stěny, MŠ - dokončeno betonování, práce nabraly skluz cca 1 měsíc, Lom - připraveno výběrové řízení na dodavatele,

p. Kopecký                 - kolik připomínek a k čemu došlo ke konceptu územního plánu a jak se z řad občanů                  bude dál postupovat,

p. starosta                   - ke konceptu územního plánu se vyjádří stavební úřad, zpracovatel, stavební komise, pak bude předložen RM a ZM, zpracuje se návrh a pak proběhnou další kola schvalování,

pí Ing. Čížková           - podatelna zaevidovala cca 200 č.j. - připomínek, dotázala se, kdy zastupitelé počítají z pracovní schůzkou ke konceptu návrhu plánu, dodala, že do příští středy bude materiál připraven k projednání RM, a k cca 01.11 je možno návrh prodiskutovat na pracovní schůzce,

p. starosta                   - navrhl pracovní schůzku zastupitelů na 30.10,

pí Ing. Čížková           - doplnila, že poté budou zpracovány pokyny pro návrh, které schvaluje ZM,

p. Mgr. Kořista           - nesouhlasil s pracovní schůzkou, trvá na veřejném jednání, zastupitelé by přišli o kontakt s veřejností,

p. starosta                   odpověděl, že vždy byla pracovní schůzka při schvalování rozpočtu nebo územního plánu, jedná se o obsáhlý materiál a na schůzce mají zastupitelé možnost se s materiálem seznámit, věci prodiskutovat a požádat o zodpovězení případných nejasností, na takové schůzce se nic neschvaluje, slouží pouze jako pomůcka pro zastupitele pro snadnější zorientování se v daném problému, osobně na pracovním setkání trvá,

p. Ing. Černohorský    - nechce pracovní schůzku, ale veřejné projednání, je to nefér vůči veřejnosti,

p. Mgr. Fajmon           - souhlasil s názorem p. starosty, zopakoval, že na pracovní schůzce se nic nerozhoduje, ale podobný postup se osvědčil a usnadnil následné projednání, nic se neobchází, jde především o seznámení s podklady a vyjasnění názorů na věc,

p. starosta                   - dodal, že na schůzce je možné zodpovědět případné dotazy zastupitelů,

p. Mgr. Kořista           - konstatoval, že by se jednání dvakrát opakovalo, nejdřív na schůzce pak na řádném ZM,

pí Ing. Čížková           - připomínky k ZM roztřídili do oblastí tak, aby se získal ucelený přehled, věcně související připomínky se vytřídily k sobě, dále jsou vyznačeny věci, které se musí převzít, doplní se stanovisko stavebního úřadu, komise, zpracovatele a RM, tento materiál bude předložen zastupitelům a bude zároveň sloužit jako podklad pro dotaci,

p. Mgr. Kořista           - nezpochybňuje práci, kterou odvedl stavební úřad, ale chce jednání za účasti veřejnosti tak, aby se veřejnost dostala k informacím,

p. Mgr. Minařík          - i při minulém projednávání územního plánu bylo pracovní setkání, jednalo se pouze o informativní schůzku, nic se neschvalovalo ani nevyškrtávalo, jen se materiál prodiskutoval, veřejnost o nic nepřijde,

p. starosta                   -potvrdil, že je to zaběhnutý a ověřený postup,

p. Ing. Gregor             - potvrdil, že i on dává přednost seznámit se materiálem na pracovním setkání, před 3 - 4 lety kritizovali, proč takto důležitou věc neměli možnost předjednat před schvalováním v ZM a postup nechtějí měnit,

p. Kopecký, z řad přítomných občanů

                                    - probíhá výběrové řízení na provoz kin, chtěl se zeptat, kdo rozhoduje o výsledku, jestli komise nebo RM, dále se dotázal, na výběrové řízení na rekonstrukci kin, a kde podle šetření zvítězila firma, která nesplnila podmínky a neměla ani nejnižší nabídku, zeptal se rovněž na to, jestli RM rozhodovala rovněž v řízení na sociální poukázky, kde vyhrála firma, která nesplnila podmínky, a měla negativní reference,

p. starosta                   - uvedl, že podle směrnice u zakázek nad 500 tis. Kč je výběrovou komisí RM,

p. Ing. Černohorský    - dotaz, kolik přišlo přihlášek do výběrového řízení na kina,

p. starosta                   - uvedl, že si není jistý, jestli v tuto chvíli může takovou informaci zveřejnit,

pí Javorčíková             - podle zákona o zadávání veřejných zakázek, § 6, jsme povinni dodržet transparentnost, nediskriminačnost a rovné zacházení, až do otevření nabídek je tato informace neveřejná,

p. Ing. Černohorský    - kdy bude jednání komise

p. starosta                   - 01.11.,

p. Mgr. Kořista           - dotaz, jestli pak bude nabídky posuzovat ZM,

p. starosta                   - jedná se o pronájem, který schvaluje RM, na hodnocení kvalifikačních předpokladů byla najata odborná firma, otevírání obálek, pokud bude všem uchazečům prokazatelně doručena informace o otevírání obálek, bude veřejné, tj. účastníci budou moci být u otevírání přítomni,

p. Mgr. Kořista           - k územnímu plánu ještě poznamenal, že on je pro transparentnost, ale tento názor naráží na velký odpor, nechce dělat schůzky, které jsou pro něj ztráta času,

p. starosta                   - odmítl, že jde o jednání za zavřenými dveřmi, jde o setkání, kde mají zastupitelé možnost se s materiály seznámit, pokud p. Mgr. Kořista nechce této možnosti využít, nemusí, vše se bude projednávat na ZM, dále uvedl, že se očekává velká účast veřejnosti, bude se zřejmě konat jinde a předpokládá, že jednání ZM bude samostatné,

p. Ing. Gregor             - uvedl, že na žádné pracovní schůzce nebyli nikdy všichni zastupitelé, není to povinnost,

pí Ing. Čížková           - dotaz, do kdy se mají připravit materiály k územnímu plánu,

p. starosta                   - upozornil na to, že v materiálech jsou osobní údaje občanů, které se nesmí zveřejňovat,

pí Ing. Čížková           - doplnila, že při předávání materiálů bude každý poučen, jak s materiály nelze nakládat a poučení podepíše,

p. Ing. Černohorský    - dotaz na materiály,

pí Ing. Čížková           - všechny připomínky byly naskenovány a uloženy na CD, zpracované tabulky a přehledy budou na flash disku podobně jako materiály na ZM,

p. starosta                   - CD je možné předat hned, pracovní schůzka bude asi 30.11.,

p. Ing. Firman             - upozornil na rušení televizního signálu na Kačíně, většinou programů ČT, požádal o proměření,

p. starosta                   - už se jednou řešilo, znovu nechá prověřit,

pí Marcaníková           - oprava výtahu ČD, proč ji platí město, když jde o majetek ČD,

p. starosta                   - dráhy se zavázaly, že budou výtah udržovat, ale při jednání oznámily, že oprava bude nákladná a zatím není v plánu, město požádalo o vyčíslení nákladů na opravu, bylo zjištěno, že oprava bude stát cca 60 tis. Kč, bylo rozhodnuto, že výtah je v zájmu občanů, proto opravu město samo zaplatí,

pí Marcaníková           - nově rekonstruovaná silnice na Nám. B. Hrozného je špatně vydlážděná, jsou tam hrby,

p. starosta                   - zatím není převzaté dokončené dílo, při přebírání proběhne kontrola,

p. Ing. Osvald             - připomínka k výsadbě dřevin na Masarykově ul., opakující se reklamace,

p. starosta                   - bylo reklamováno, nová výsadba bude teď v listopadu,

p. Ing. Osvald             - tatáž připomínka k zahuštěným výsadbám (keře), výpadek cca 20 - 40 %,

p. starosta                   - prověří,

pí Mgr. Bacílková       - dotaz, kdo opraví cestu u lesa ve Dvorcích, která byla zničena při zemědělských pracích, předložila i fotky pořízené na místě s tím, že další jsou k dispozici na webu a pošle je i na ministerstvo pro místní rozvoj,

pí Chloupková            - věc se řešila už na minulém ZM, faktem je, že na cestě byly výmoly už před tím, než tam začali jezdit s technikou, podle jejího názoru cesty nebyly vůbec kalamitní, poškozená byla ve dvou místech v úseku od hospody k nádraží, vpustě zemědělci nerozbili, není možné po nich požadovat opravu celé cesty, dodala, že cesta je lesní a nebyla udržovaná, dále uvedla, že jednala se zástupci firmy a ti potvrdili, že po dokončení prací cestu opraví,

pí Mgr. Bacílková       - fotila cestu v momentě, když vpustě rozjížděli,

pí Chloupková            - zopakovala, že firma přislíbila opravu,

p. Ing. Osvald             - potvrdil slova pí Mgr. Bacílkové, dnes je cesta nesjízdná, není to lesní cesta, ale komunikace města,

p. starosta                   - je to cesta města, stejně jako ostatní polní cesty,

pí Chloupková            - dodala, že většina domů má přístup i z druhé strany,

p. Mgr. Fajmon           - dodal, že tato diskuse se opakuje každý rok,

pí Chloupková            - ul. Na Staré vsi, v Lomu a jinde jsou na tom stejně nebo hůř,

pí Mgr. Bacílková       - jde o princip, z jednání s firmou měl být písemný výstup, dodala, že občané sami mají zájem cestu si opravit, chtěli jen materiál,

pí Chloupková            - s firmou jednali, pravda je, že není z jednání písemný záznam, o opravu požádají znovu,

p. Ing. Firman             - dotaz, kolik by stál recyklát na opravu cesty,

p. Blažek                     - odhadem asi 100 tis. Kč,

p. Sedláček                 - nejdřív se musí udělat stabilizace podkladu, na to je možné dát recyklát, jinak oprava nemá smysl, jsou to vyhozené peníze,

pí Mgr. Bacílková       - 04.11. je ve Dvorcích schůze občanů, pozvala zastupitele na jednání,

pí Marcaníková           - v ul. Pivovarská a Smetanova jsou nebezpečné prohlubně.

                                   

IV. Interpelace

 

            S interpelacemi vystoupil p. Ing. Gregor.

 

Doslovný přepis:

 

1. Kolik se stalo za letošní rok, resp. Od 01.01.2011 - 30.09.2011 úrazů na komunikacích (silnicích a chodnících, příp. jiném majetku města), jaký byl počet postižených občanů, jak bylo řešeno jejich případné vyrovnání újmy na zdraví, kolik ročně platí město pojištění z odpovědnosti a kolik bylo za stejné období vyplaceno náhrad a v jakém výši. Pokud ne, jaké byly prokazatelné důvody.

 

2. Žádám o stanovisko RM k mému rozboru odpovědi na mé interpelace, zaslané RM dne 12.05.2011 pod č.j. KÚ/21954/11, které považuji v některých případech za zcela nedostatečné a řádně nezdůvodněné. Občané, na jejichž popud jsem většinu interpelací provedl, nejsou s odpověďmi spokojeni a velice je zneklidnila skutečnost, že mi nebylo umožněno na jednání ZM dne 29.06.2011 bod, týkající se rozboru odpovědi vůbec projednat a považují to za totalitní krok a závažné porušení demokratických principů při řízení samosprávy. Ukazuje se, že RM považuje občany pouze za obtížný hmyz, jejichž náměty a připomínkami není třeba se seriózně zabývat.

 Konec doslovného přepisu.

           

            K poznámce p. Ing. Gregora o obtížném hmyzu pan starosta konstatoval, že odpověď ZM odsouhlasilo jako dostatečnou, a dodal, že on rozhodně nepovažuje občany za obtížný hmyz, jak mu podsouvá pan Ing. Gregor. Pan Ing. Gregor uvedl, že to je názor občanů. Pan starosta odpověděl, že podle jeho názoru je to pouze formulace p. Ing. Gregora a za občany se jen schovává, poté se obrátil k přítomným občanům a dotázal se, jestli někdo z nich nabyl dojmu, že by ho p. starosta považoval za obtížný hmyz. Na dotaz nebyla žádná reakce.

 

Rekapitulaci usnesení z jednání ZM přednesla pí Chloupková M.

 

U s n e s e n í    ze  6.  jednání  ZM dne  19.10.2011

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                        p. Mgr. Fajmon Hynek                                                                                                  p. Bc. Eliška Petr

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:        pí Chloupková Marcela

                                                           p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                                           p. Horvát Milan

 

 

II.   s c h v a l u j e

1.  Realizaci  stavby  Lysá nad Labem, Sojovická, vedení  VN, TS kabel NN pro p.p.č. 2220/6, k. ú. Lysá n. L., a stanici  LPG,  dle  plánku  předloženého Jaroslavem Prejzou a uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení  věcného  břemene č. IV-12-6005578/02 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní  pozemky  p.č.  3566,  3565 a parcelu ZE 3566, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Stavebník požádá Město Lysá nad Labem cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění.

2.    a) realizaci stavby Litol, Vrchlického, kNN pro p.p.č. 53/46, k. ú. Litol, dle plánku předloženého spolu s  žádostí, firmou  Elmoz  Czech, s. r. o.  Stavebník požádá Město Lysá nad Labem cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění a vlastníka pozemku, pana Vladimíra Tržického, o souhlas se stavbou. Přechod pod vozovkou bude řešen protlakem a stavebník si nechá vytýčit veškeré sítě.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012769/2 s ČEZ Distribuce, a. s.,  na obecní pozemek p.č. 54/21 k.ú. Litol. Cena za zřízení věcného břemene je 1.000,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

3.    Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013128/VB002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3458/2, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Stavebník požádá Město Lysá nad Labem cca l měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění.

4.    Uzavření smlouvy o zřízení  věcného  břemene  s RWE GasNet, s. r. o.,  na obecní pozemek p.č. 3451/63,  k.ú. Lysá n. L.,  pro  stavbu  plynové  přípojky  pro dům č.p. 336. Již uhrazená cena za zřízení věcného břemene je 1.000,- Kč plus DPH. Investor zaplatí kolek pro vklad do KN.

5.    Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6002418/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na  obecní  pozemek  p.č. 3707, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za věcné břemeno je 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

6.    Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004872/006 s ČEZ Distribuce, a. s., na  pozemek p.č. 527/51, k.ú. Lysá nad Labem, který je v majetku města v podílu 1/3. Cena za věcné břemeno je 1.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

7.    Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010697/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3553/7 a 3553/9, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za věcné břemeno je 3.900,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

8.    Uzavření  smlouvy o zřízení  věcného  břemene č. IV-12-6007578/VB/02 s ČEZ Distribuce, a. s.,  na obecní pozemky p.č. 623/15 a 3484/2, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za věcné břemeno je 8.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

9.    Zřízení stavby Plynovod a přípojky, Lysá nad Labem, p.č. 2986/9-29, STL 21 RD, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3599, k. ú. Lysá n. L., s RWE GasNet, s. r. o. Cena bude vypočítána podle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

10. Opravu usnesení č. II/14 ze 4. jednání ZM dne 23.6.2010 a bezúplatný převod pozemku označeného geometrickým plánem č. 635-86/2009 jako p.p.č. 309/7 o vým. 867 m2, k.ú. Litol, místo pozemku p.č. 309/24, k.ú. Litol, od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha.  Ostatní pozemky dle usnesení ZM č. II/14 ze dne 23.6.2010 zůstávají beze změn.

11.  Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej  pozemku nově označeného geometrickým  plánem č. 2489-56/2011, ze dne 16.08.2011, jako p.č. 612/36, ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým. 21 m2,  k.ú. Lysá n. L., paní Ing. Ivě Bittnerové a Ing. Karolovi Pešovi, bytem U Stadionu 1405, 289 22 Lysá n. L., za částku  1.509,- Kč/m2. Nabyvatelé dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.  Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena za těchto podmínek:

- město uzavře smlouvu s budoucím kupujícím a pozemek prodá za předpokladu, že si budoucí kupující na předmětné části pozemku na svoje náklady vybuduje garáž pro osobní automobil,

- tato stavba bude do tří let dokončena a bude oznámeno její užívání,

- město do řádného oznámení užívání, nejvýše však na dobu tří let, pronajme předmětnou část pozemku za 100,- Kč/m2 budoucímu kupujícímu,

-město vydá souhlas se stavbou garáže budoucímu kupujícímu pro účely vydání stavebního povolení

- budoucí kupující předloží před podpisem smlouvy vyjádření TJ Slovan Lysá n. L.

12.  Uzavření splátkového kalendáře s paní Lenkou Mackovou, Tyršova 613, Milovice - Mladá, na měsíční splátky dlužného nájemného ve výši 1.000,- Kč s tím, že pokud dlužník pobírá sociální dávky, zaváže se k tomu, že splátky budou hrazeny přímo z dávek a tato dohoda bude součástí splátkového kalendáře.

13.  Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné s paní Stanislavou Machačnou, Tyršova 611, Milovice - Mladá, na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč s tím, že pokud dlužník pobírá sociální dávky, zaváže se k tomu, že splátky budou hrazeny přímo z dávek a tato dohoda bude součástí splátkového kalendáře.

14.  Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města upravená ve smyslu diskuse.

15.  Úpravu rozpočtu na rok 2011.

16.  Obecně  závaznou  vyhlášku  Města  Lysá  n. L.  č. 4/2011,  o  stanovení  spádových  obvodů ZŠ Města Lysá nad Labem  ve znění varianty č. II.

17.  Přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto:

       pí. Ločárkové - 30 tis. Kč, pí. Hlavaté - 30 tis. Kč, Společenství vlastníků byt. jednotek č.p. 1443-1445 - 564,8 tis. Kč, Společenství vlastníků byt. jednotek 1434 - 110,8 tis. Kč, manž. Slabí - 30 tis. Kč, manž. Bílkovi - 60 tis. Kč, manž. Holendovi - 30 tis. Kč.

18.  Přijetí nabídky partnerství pro město Lysá nad Labem v projektu DUR 2013 bez finanční spoluúčasti města.

19.  Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem.

20.  Uzavření plánovací smlouvy s Výstavištěm Lysá nad Labem ve věci výstavby nové kryté výstavní plochy na pozemcích st.p. 688/2, 975, 2529 a parc.č. 243/1, 243/46, k. ú Lysá n. L., ul. Čapkova, s následujícími úpravami:

- 45 parkovacích míst z celkových 125 bude celoročně volně přístupných pro veřejnost s tím, že v době konání výstav bude stání zpoplatněno v souladu s OZV města,

- parkovací místa uvnitř areálu Výstaviště Lysá n. L. bude možné využít k parkování vozidel občanů za úplatu a za podmínek stanovených Výstavištěm Lysá n. L.,

- výše smluvní pokuty v bodě X. smlouvy bude stanovena na 1 mil. Kč.

21.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE Gas Net, s. r. o., na  obecní  pozemek  p.č.  3483/3,  k.ú. Lysá n. L., pro stavbu přeložky přípojky plynu pro Výstaviště  Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Smlouva bude uzavřena za předpokladu podpisu plánovací smlouvy oběma smluvními stranami.

 

IV.  b e r e   n a   v ě d o m í

  • 1. Otázku č. 3 žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím „Plánuje samo město Lysá nad Labem voblasti parku jakékoli změny vnásledujících 20 letech? Pokud ano, jaké?" a poskytuje následující informaci kuvedené otázce:
Město Lysá nad Labem v tomto volebním období neplánuje zásadní změny v parku na pozemku parc. č. 492/14 k.ú. Lysá nad Labem. Zároveň upozorňuje, že území je v platném územním plánu města zařazeno v kategorii SC - smíšené využití centra města. Ve stejné kategorii je zařazeno i v konceptu územního plánu, ale schvalovací proces není ukončen.

2.    Žádost o stanovisko ZM k možnosti vybudovat na pozemku p.č. 2474, a částech pozemků p.č. 2480 a 2453, vše k.ú. Lysá n. L., domov pro seniory soukromým investorem.

 

V. u k l á d á

1.    a) starostovi města a místostarostce města zahájit jednání se Středočeským krajem o vypořádání závazků v rámci krajem zrušené akce „Výstavba domova seniorů v Lysé nad Labem" s cílem získat zpět do vlastnictví města veškerý nemovitý a movitý majetek, který byl kraji pro realizaci původního záměru městem poskytnut,

       b) RM sledovat pravidelně průběh jednání města s krajem v této věci a připravit pro zastupitelstvo města dokumenty potřebné k opětovnému získání veškerého nemovitého a movitého majetku poskytnutého kraji zpět do vlastnictví města Lysá nad Labem.

2.    a) tajemníkovi, aby předložil ZM na dalším zasedání písemnou zprávu o výkonu státní správy v oblasti povolování hazardních her ve městě včetně přehledu o počtu platných povolení, jejich délce, výkonu dohledu nad dodržováním podmínek povolení, uplatňování obecně závazné vyhlášky města o regulaci hazardu a o výnosech z této činnosti do rozpočtu města za roky 2010 a 2011,

       b) RM připravit, projednat a předložit na další zasedání ZM návrh nové obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu, který bude vycházet z nově schválené české legislativy a bude projednán a prověřen právníkem města a ještě nejméně jednou další právní kanceláří.

3.    RM zpracovat analýzu výnosů a nákladů na údržbu a provoz bytového fondu města za období let 2005 - 2010 rozčleněnou podle jednotlivých domů, včetně výhledu předpokládaných investic na další období.

4.    RM prověřit možnost vybudovat na pozemku p.č. 2474, a částech pozemků p.č. 2480 a 2453, vše k.ú. Lysá n. L., domov pro seniory.

 

VI. o d k l á d á

       Projednání požadavku na navýšení ceny díla dle předložených položkových rozpočtů a uzavření dodatku ke SoD na akci „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem".

 

VII. z ř i z u j e

       Výbor pro strategické plánování.

 

VIII. p o ž a d u j e

       Uzavření plánovací smlouvy se Středočeským krajem v souvislosti s rekonstrukcí ulice Československé armády v Lysé nad Labem.

 

 

 

 

 

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 23.37 hod. ukončil.

 

 

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 27.10.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

.........................................                                                     .......................................................

p. Mgr. Fajmon Hynek                                                          p. Bc. Eliška Petr

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ........................................................

                                                                                              starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.