+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 07.09.2011 na MěÚ Lysá nad Labem.

 

Přítomni:                                              p. Mgr. Havelka Jiří

                                                           pí Chloupková Marcela

                                                           p. Sedláček Tomáš

                                                           p. Ing. Firman Miroslav

                                                           p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                                           p. Ing. Gregor Petr

                                                           p. Mgr. Kopecký Petr

                                                           p. Ing. Černohorský Ondřej

                                                           p. Kolman Josef

                                                           p. Houštecký Václav

                                                           p. Mgr. Kořista Jan

                                                           p. Bc. Eliška Petr

                                                           p. Mgr. Fajmon Hynek

                                                           p. Ing. Osvald Zdeněk

                                                           p. Horvát Milan

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že pí Hamplová P. k 31.08.2011 rezignovala na mandát zastupitelky města z osobních důvodů, prvním náhradníkem byl p. Ing. Šťastný V., který nedávno zemřel, členem zastupitelstva města se tak stal p. Horvát M. Aby se mohl ujmout plně svého mandátu, složil p. Horvát v úvodu zasedání slib zastupitele. Pan starosta poté uvedl, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Firman M., a p. Ing. Gregor P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Černohorský O., p. Houštecký V. a pí Chloupková M.

 

            Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Zápis ze dne 29.06.2011 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Pan Ing. Gregor uvedl, že má připomínky k zápisu připravené v písemné formě, na jednání přečetl následující připomínky. K informační zprávě o výsledcích přijímacích řízení v MŠ a ZŠ na jednání uvedl, že konečně dostali jako podklad materiál, který potřebovali, když rozhodovali např. o výstavbě MŠ apod., a nic v zápise není. Požádal o doplnění zápisu ve smyslu výše uvedeného. Dále požádal o to, aby součástí dnešního zápisu byly jeho připomínky, které předložil v písemné formě.

 

Doslovný přepis:

 

Poznámky k zápisu: Z 29.6.2011

 

  1. Nevadí mi, že někteří zastupitelé mají ve svých vyjádřeních přednost, není to poprvé, ale zaráží mne, že diskuse je nahrávána a můj příspěvek na rozdíl např. od pana europoslance se v zápise neobjeví. Jde mi např. o záležitost využití tabulek z informační zprávy o výsledcích přijímacích řízení v MŠ a ZŠ za roky 2010 a 2011. Sám si nezabezpečuji nahrávání diskuse a nepamatuji si pochopitelně slovo od slova, ale určitě vím, že jsem k danému tématu vystoupil. Stejně jako pan Fajmon jsem kvitoval, že takovýto materiál byl připraven a že jsme jej měli mít jako zastupitelé jako jeden z podkladů při rozhodování při budování nových kapacit MŠ, příp. ZŠ, abychom si nevymýšleli akce bez základních informací, jak je u vedení města bohužel zvykem. V zápise jsem však nic takového nenašel.
 

  1. Domnívám se, že došlo k velkému nedorozumění, byť to není poprvé, tak to nechci nazývat záměrným úmyslem. Nejde o chybu v zápisu, ten situaci popisuje jasně a stručně. Vracím se k bodu projednání odpovědi RM na mé interpelace a můj rozklad k nim. Děkuji těm, kteří mi totalitně nedovolili projednat bod po bodu, jak bylo dohodnuto na minulém zasedání ZM a jak mi písemně i ústně sliboval před jednáním ZM dne 29.6.
Pravděpodobně záměrně nedošlo zastupitelům, že mi nešlo o projednání odpovědí a stanovisek, především k podnětům občanů, které jsme odbyli jako nadbytečný hmyz. Šlo především o to, za jakých okolností bylo nutné interpelace vůbec podat a o skutečnost, že RM dlouhodobě porušuje zákon o obcích, zejména paragraf 82.

Předpokládám, že řada zastupitelů si ani neuvědomila, že participuje tímto rozhodnutím na porušování Zákona o obcích RM.

Občanům, kteří mi podali jednotlivé podněty jsem situaci totalitního chování zastupitelů za slepenou nedemokraticky zvolenou koalici vysvětlil s tím, že za daného stavu totalitního vedení města, kdy jsou realizovány záměry pouze úzké skupiny lidí na úkor potřeb občanů, nelze některé podněty a náměty uplatnit, nechť si to občané vyhodnotí do příštích voleb.

 

  1. Pokud jde o diskusi k obsahu zápisů z jednání KV, předpokládám, že i podle vyjádření MV se budeme muset k této problematice vrátit. To nechci rozebírat. Chtěl bych ale upozornit na vystoupení pana Ing. Firmana, kde mne a pana Sedláčka podezřívá z korupce při naší snaze zajistit výstavbu DD v Lysé, když se na to vedení města v podstatě vykašlalo a nevyvíjí odpovídající iniciativu. Předpokládám, že pan Firman do 15. 09. předloží písemné důkazy o korupci, anebo se veřejně omluví. Pokud ne, zvažuji další kroky.
 

Petr Gregor

 

V Lysé nad Labem dne 31.08.2011

 

Konec doslovného přepisu.

 

            Pan starosta k obvinění z korupce doplnil, že i on se na minulém zasedání ZM při projednávání informativní zprávy (zápisu kontrolního výboru) dozvěděl, že by jeho jednání mohlo být považováno za korupční a nikdo to neprokázal, má tedy také požadovat omluvu do zápisu? Poté pan starosta konstatoval, že další připomínky k zápisu nejsou a přistoupil k hlasování.

 

Pan starosta nechal hlasovat o úpravě zápisu ve smyslu připomínky p. Ing. Gregora č. 1 a dále o tom, že body č. 2 a 3 budou součástí dnešního zápisu.

 

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Pan Ing. Gregor při volné citaci svých výše uvedených poznámek prohlásil, že byl společně s p. Sedláčkem p. Ing. Firmanem přímo obviněn, že jsou korupčníci. Pan Ing. Firman konstatoval, že považuje za vhodné na úvod sdělit, že se nehodlá nechat kýmkoli zastrašit. Dále uvedl, že pokud si p. Ing. Gregor myslí, že řekl, že on a p. Sedláček jsou korupčníci, požaduje, aby toto tvrzení prokázal. Na svá slova si pamatuje a rozhodně nedošlo k přímému osočení konkrétní osoby nebo osob, rovněž požádal o přepis konkrétní části zvukového záznamu. Vzhledem k tomu, že k přímému obvinění nedošlo, nevidí důvod, proč by se měl p. Ing. Gregorovi a p. Sedláčkovi omlouvat.

 

            Pan starosta omluvil pana tajemníka z dnešního jednání s tím, že zprávu o činnosti RM předloží na příštím zasedání. K činnosti RM pouze uvedl, že na včerejším jednání byly schváleny podmínky výběrového řízení na provozovatele kina a záměr bude zveřejněn. Dále pan starosta navrhl program jednání schválit s tím, že bude rozšířen o návrh p. Mgr. Fajmona týkající se dopravní obslužnosti a dotázal se, zda má ještě někdo návrh na úpravu programu. Pan Mgr. Fajmon navrhl bod č. 3 projednat společně s bodem č. 24, neboť se týká stejné věci a navrhl společně projednat i body týkající se věcných břemen, tj. č. 1,2,4,5,6,7,8,9, rovněž tak body č. 15,16,17 týkající se prodeje bytů v č.p. 715 v ul. Zahradní v Lysé n.L.

 

 

            Pan starosta nechal o upraveném programu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

II. Návrhy ke schválení

           

Ve společné diskusi k věcným břemenům p. Mgr. Fajmon vyjádřil potěšení nad tím, že přechody přes komunikace jsou řešeny protlakem. Pan Sedláček požádal, aby materiály byly zpracovávány stejným způsobem, tj. aby cena byla uváděna u všech předkládaných bodů. Pan starosta uvedl, že cena je stanovena podle ceníku, u smluv budoucích o smlouvách o věcném břemeni není známa konečná cena, u smluv o věcném břemeni je cena známá, a proto je uvedena. Samozřejmě není problém k těmto bodům přiložit platný ceník tak, aby informace byly úplné.

 

1. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. , na pozemky p.č. 619/167, 619/16, 492/85, 492/57, 492/1 a 619/141 pro stavbu IV-12-6012057 (bývalá Fruta), k.ú. Lysá n. L.

 

            RM projednala dne 28.6.2011 a usnesením č. 454 schválila uzavření  smlouvy  o smlouvě  budoucí  o zřízení  věcného  břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní  pozemky  p.č. 619/167,  619/16, 492/85, 492/57, 492/1 a 619/141, k.ú. Lysá n.L., pro stavbu  č. IV-12-6012057.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy  o smlouvě  budoucí  o zřízení  věcného  břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní  pozemky  p.č. 619/167,  619/16, 492/85, 492/57, 492/1 a 619/141, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu č. IV-12-6012057, za předpokladu, že budou dodrženy schválené podmínky pro překop komunikací. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Stavebník si vyžádá souhlas se stavbou u správce komunikace ul. Jedličkova. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

2. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek p.č. 73/32 - k.ú. Litol, ul. Hořejší.

 

Rada města projednala dne 9.8.2011 a usnesením č. 497 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009680/2 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní  pozemek  p.č.  73/32,  k.ú. Litol. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009680/2 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní  pozemek  p.č.  73/32,  k.ú. Litol.  Cena za zřízení věcného břemene je 1.000,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

           

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

3. Žádost RWE Distribuční služby, s.r.o. o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3483/3 s RWE Gas Net, s.r.o., přeložka přípojky plynu v Čapkově ulici, k.ú. Lysá n. L.

 

            Projednán společně s bodem č. 24.

 

4. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2673/1, k.ú. Lysá n. L. (sídliště u č.p. 1433), k. ú. Lysá n. L.

 

            Rada města projednala dne 23.8.2011 a usnesením č. 548 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001733/01  s  ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 2673/1, k.ú. Lysá n.L.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001733/01  s  ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 2673/1, k.ú. Lysá n. L. Cena za zřízení věcného břemene je 12.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

5.  Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2166/1, 2166/61, 2167/2, 2169/2 a 2169/5 - ul. Sojovická, k. ú. Lysá n. L.

 

Rada města projednala dne 23.8.2011 a usnesením č. 549 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002884/010 s ČEZ Distribuce, a. s., na  obecní pozemky p.č. 2166/1, 2166/61, 2167/2, 2169/2 a 2169/5, k.ú. Lysá n.L.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002884/010 s ČEZ Distribuce, a. s., na  obecní pozemky p.č. 2166/1, 2166/61, 2167/2, 2169/2 a 2169/5, k.ú. Lysá n. L. Cena za zřízení věcného břemene je 55.100,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

6. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 527/54, (areál u silnice na Stratov), akce Lysá nad Labem, rekonstrukce vedení NN-areál šlecht.stan. č. stavby IE-12-6001530, k. ú. Lysá n. L.

 

            Rada města projednala dne 23.8.2011 a usnesením č. 550 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001530/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na  obecní  pozemek  p.č.  527/54,  k.ú.  Lysá  n.L.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001530/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na  obecní  pozemek  p.č.  527/54,  k.ú.  Lysá n. L. Cena za zřízení věcného břemene je 11.100,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

7. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 619/16, k. ú. Lysá n. L. (ul. Pivovarská).

 

            Rada města projednala dne 23.8.2011 a usnesením č. 551 schválila uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o zřízení  věcného  břemene  č. IE-12-6003979/01 s ČEZ Distribuce, a. s.,  na  obecní  pozemek p.č. 619/16, k.ú. Lysá n.L.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě  budoucí  o zřízení  věcného  břemene  č. IE-12-6003979/01 s ČEZ Distribuce, a. s.,  na  obecní  pozemek p.č. 619/16, k.ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

8. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3605/1 a 2875/81, k.ú. Lysá n. L. - panelová cesta k vodárně.

 

            Rada města projednala dne 23.8.2011 a usnesením č. 552 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6000253-1 s ČEZ Distribuce, a. s.,  na  obecní pozemky p.č. 3605/1 a 2875/81, k.ú. Lysá n.L.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6000253-1 s ČEZ Distribuce, a. s.,  na  obecní pozemky p.č. 3605/1 a 2875/81, k.ú. Lysá n. L., za předpokladu, že bude zachována průjezdnost cesty 24 hodin denně a kabel bude uložen tak, aby bylo možné ulici rekonstruovat. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

Pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

Pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

Pro

 

 

 

9. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 527/17, 527/54, 552/7 a 3752, k.ú. Lysá n.L. (areál u silnice na Stratov).

 

            Rada města projednala dne 23.8.2011 a usnesením č. 533 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004872/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 527/17, 527/54, 552/7 a 3752, k.ú. Lysá nad Labem.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004872/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 527/17, 527/54, 552/7 a 3752, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je 11.200,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

Pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

Pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

Pro

 

 

 

10. Návrh na směnu části z obecního pozemku p.č. 3555/1, kultura ostatní plocha, ost. komunikace,  která je nově oddělená geometrickým plánem č. 2353/11/2010 jako p.p.č. 3555/3 o vým. 95 m2, za část p.p.č. 2078/4,  která je nově oddělená také výše uvedeným GP jako  p.p.č. 2078/7o vým. 95 m2, kultura trvalý travní porost, oba pozemky k.ú. Lysá n. L.

 

Rada města projednala dne 9.8.2011 a usnesením č. 519 navrhla dvě varianty řešení, a to směnu  části  z obecního  pozemku  p.č. 3555/1, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, která  je  nově  oddělená  GP č. 2353/11/2010 jako p.p.č. 3555/3 o vým. 95 m2, za část p.p.č. 2078/4,  která  je  nově  oddělená  také výše uvedeným GP jako  p.p.č. 2078/7o vým. 95 m2, kultura travní porost, ve vlastnictví p. J. Palyzy, Kpt. Jaroše 1154/8, Lysá n.L., oba pozemky k.ú. Lysá n.L., nebo výkup  části  p.p.č. 2078/4, která  je  nově  oddělená  GP č. 2353/11/2010 jako p.p.č. 2078/7 o vým. 95 m2, kultura travní porost, k.ú. Lysá n.L., od p. J. Palyzy, Kpt. Jaroše 1154/8, Lysá n.L., za cenu 100,- Kč/m2.

 

K bodu pan starosta doplnil, že problémem se ZM již zabývalo, RM připravila dvě alternativy řešení, směnu pozemků nebo výkup části pozemku od p. Palyzy s tím, že náklady na výkup by činily 9,5 tis. Kč. Pan Mgr. Fajmon byl jednoznačně pro výkup pozemku tak, aby se směnou nepřerušovala stávající cesta, se stejným názorem vystoupil i p. Sedláček.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části  p.p.č. 2078/4,  nově  oddělené  GP č. 2353/11/2010 jako p.p.č. 2078/7 o vým. 95 m2, kultura travní porost, k.ú. Lysá n. L., od p. J. Palyzy, Kpt. Jaroše 1154/8, Lysá n. L., za cenu 100,- Kč/m2.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

11. Návrh na prodej části obecního pozemku p. č. 204/1, kultura zahrada, katastrální území Lysá nad Labem.

 

            Rada města projednala dne 19.7.2011 a usnesením č. 484 schválila prodej  části  obecního pozemku p.č. 204/1, kultura zahrada o výměře cca 100 m2,  k.ú. Lysá n.L., panu  Bohumilu  Novákovi,  Lysá n.L.

            Pan Mgr. Fajmon souhlasil s prodejem za předpokladu, že nabyvatel vybuduje do dvou let od podpisu smlouvy nový plot včetně podezdívky a RM připraví investici do domu č.p. 253 v ul. Na Františku, Lysá n. L., ve výši výnosu z prodeje výše uvedeného pozemku. Pan Ing. Gregor považoval za zarážející, že odbor nesouhlasil s prodejem pozemku a požádal o vysvětlení tohoto stanoviska. Paní Chloupková uvedla, že v domě, ke kterému pozemek náleží, se dosud topí pevnými palivy a na pozemku jsou dřevníky, existovala obava, aby se nemusely bourat. Pan starosta upřesnil, že odbor nesouhlasil s prodejem celého pozemku. Pan Sedláček uvedl, že zájemce nesousedí pouze s městem, situaci by mohl řešit i výkupem pozemku od sousedů. Pan Mgr. Minařík spolu s p. Mgr. Fajmonem upozornili, že to není možné, na té straně je stodola a dvorek. Pan Ing. Gregor konstatoval, že měla být přesně vyznačena část, která je navržena k prodeji.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje prodej části  obecního pozemku p.č. 204/1, kultura zahrada, o výměře cca 100 m2,  k.ú. Lysá n. L., panu Bohumilu Novákovi, Raisova 471, Lysá n. L., za částku 1.100,- Kč/m2 s tím, že přesná výměra bude určena po odsouhlasení prodeje části pozemku v ZM na základě geometrického zaměření, které uhradí nabyvatel. Nabyvatel dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN. Nabyvatel do dvou let od uzavření kupní smlouvy vybuduje oplocení pozemku včetně podezdívky,

b) ukládá RM v souvislosti s prodejem části pozemku p.č. 204/1, k.ú. Lysá n. L., připravit investici do domu č.p. 253/1 v ul. Na Františku v Lysé n. L. ve výši výnosu z prodeje tohoto pozemku.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

12. Návrh na prodej části obecního pozemku p.č. 3667/3, ost. pl., ost. kom., katastrální území Lysá nad Labem.

 

            Rada města projednala dne 19.7.2011 a usnesením č. 485 schválila prodej části  p.p.č. 3667/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým. cca 20 m2  k.ú. Lysá n.L., manž.  Zmeškalovým, 289 22 Lysá n. L.

            Pan Mgr. Kopecký navrhl úpravu navrženého usnesení s tím, že bude doplněno, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, pozemek se zájemcům nejdříve pronajme, a to na dobu maximálně tří let, pokud garáž v tomto termínu nebude řádně dokončena, prodej se neuskuteční. Pan Bc. Eliška vystoupil s návrhem, aby zájemce uhradil náklady na přemístění vstupní branky. Pan starosta odpověděl, že TJ Slovan branku nevyužívá, nemá zájem o její zachování. Pan Ing. Firman uvedl, že se mu vyjádření odboru životního prostředí (ochrana topolů) zdá nesmyslné, podle něj je topol riziková dřevina, má křehké dřevo a při vichřici hrozí pád, doporučil tyto i další dřeviny ve městě nahradit jinými dřevinami. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že město není vlastníkem topolů, odpovědnost za případnou škodu je na majiteli dřevin, tedy TJ Slovan. K požadavku na zachování branky uvedl, že může být přemístěna, ale rozhodnutí není v kompetenci města, areál patří TJ Slovan. Nepovažoval za vhodné vázat prodej na majetek jiné organizace, v případě, že by strany nedospěly k dohodě dle podmínky města, by pak nebylo možné povolit stavbu garáže. Navíc branka není v ose budoucí garáže. Pan Ing. Svoboda, referent odboru životního prostředí, vysvětlil stanovisko ke stavbě garáže. Smyslem vyjádření odboru není ochrana topolů samotných, ale bezpečí osob a ochrana majetku. V případě, že by při stavbě garáže byl narušen kořenový systém stromů, mohlo by dojít k pádu stromu. Stanovisko řešilo pouze možnost stavby garáže, o případné kácení dřevin by musel požádat majitel, pokud by se tak stalo, odbor se bude žádostí zabývat, ale v současné době není taková žádost podána. Pan Ing. Gregor se dotázal, kdo bude sledovat plnění podmínek, dodal, že osobně prodej příliš nepodporuje, obával se, že budou následovat další žádosti a nezůstane u stavby pouze jedné garáže. Pan Bc. Eliška se dotázal, zda TJ Slovan branku skutečně nechce. Paní Chloupková odpověděla, že RM žádost opakovaně projednávala, požadovala písemné stanovisko TJ Slovan a odboru životního prostředí. TJ Slovan ve svém stanovisku se záměrem souhlasí. Osobně si ale myslí, že by vchod (branka) měl být zachován.

 

Pan Mgr. Kopecký přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na prodej části  p.p.č. 3667/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým. cca 20 m2,  k.ú. Lysá n. L.,  manž.  Zmeškalovým, Tyršova 774, 289 22 Lysá n. L., za částku 1.509,- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN. Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena za těchto podmínek:

- město uzavře smlouvu s budoucím kupujícím a pozemek prodá za předpokladu, že si budoucí kupující na předmětné části pozemku na svoje náklady vybuduje garáž pro osobní automobil,

- tato stavba bude do tří let dokončena a bude oznámeno její užívání,

- město do řádného oznámení užívání, nejvýše však na dobu tří let, pronajme předmětnou část pozemku za 100,- Kč/m2 budoucímu kupujícímu,

- město vydá souhlas se stavbou garáže budoucímu kupujícímu pro účely vydání stavebního povolení.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                               zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

13. Návrh na uzavření „ Dodatku č. 1" ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní" ze dne 18.11.2009 mezi městem a MS development s.r.o., První Sluníčková s.r.o., Donská 275/9, 10100 Praha 10.

 

Rada města projednala dne 9.8.2011 a usnesením č. 502 schválila uzavření  „Dodatku č. 1"  ke Smlouvě  o smlouvě  budoucí kupní" ze dne 18.11.2009  mezi městem  a  MS development, s. r. o., První Sluníčková, s. r. o., Donská 275/9, 101 00 Praha 10,  zastoupené  jednatelem společnosti, Ing. arch. M. Šourkem, ve věci, že část pozemkové  parcely  č. 492/85  a  část p.p.č.  492/57,  k.ú. Lysá n.L.,  bude  převedena  pro výstavbu trafostanice na společnost ČEZ Distribuce, a. s.

 

Pan Sedláček navrhl cenu navýšit na 1.500,- Kč/m2. Pan Ing. Gregor uvedl, že nesouhlasil s původní smlouvou, proto ze zásady nesouhlasí ani s touto smlouvou, výhrady měl zejména k ceně. Pan Mgr. Minařík dodal, že cena 1.000,- Kč by měla být minimální. Pan Bc. Eliška navrhl věc řešit formou dlouhodobého pronájmu a stanovil by vyšší cenu za pronájem pozemku. Pan Sedláček odpověděl, že to není možné, jedná se o stavbu technického zařízení, to musí být umístěno vždy na vlastním pozemku. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že ZM nemusí stanovovat cenu, bylo dohodnuto, že pozemek prodají MS development, teď se jedná o úpravu v tom smyslu, že s jejich souhlasem pozemek prodáme jinému zájemci, pozemek bude oddělen geometrickým plánem, záměr na prodej musí být zveřejněn a ČEZ musí nabídnout cenu, je otázkou, kdo uhradí geometrický plán. Pan Ing. Černohorský navrhl stanovit minimální cenu 1.200,- Kč/m2.  Pan Ing. Gregor navrhl cenu 1.500,- Kč/m2. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, čí je pozemek v současné době. Pan starosta odpověděl, že až do kolaudace objektů jsou všechny pozemky ve vlastnictví města. Pan Mgr. Fajmon dodal, že tedy v tom případě bude náklady na geometrický plán hradit město. Pan Ing. Firman uvedl, že podle připojení bude sloužit pro objekty umístěné v areálu bývalé Fruty, proto by náklady měla hradit společnost MS development. Pan starosta potvrdil, že město náklady spojené s dělením pozemku hradit nebude.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření „Dodatku č. 1" ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní" ze dne 18.11.2009  mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o., První Sluníčková, s. r. o., Donská 275/9, 101 00 Praha 10, zastoupené jednatelem společnosti, Ing. arch. M. Šourkem, o převodu části pozemkové  parcely  č. 492/85 a části p.p.č.  492/57,  k.ú. Lysá n. L., na společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, za minimální cenu 1.500,- Kč/m2, pro výstavbu trafostanice.  Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN. Náklady na vyhotovení geometrického plánu nebudou hrazeny z rozpočtu města.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

14. Návrh na  uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu kanalizace.

 

            RM usnesením č. 536 ze dne 23.08.20101 schválila uzavření dodatku č. 2 k SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-1090047 - Výstavba  a  rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem" na více práce  dle  nabídky, ze dne 08.08.2011,  a  změnových listů č. 02, 07, 08 a 09, dle kterých se celková cena díla zvýší o 604.934,06 Kč.

 

            Informaci k bodu podal pan starosta, uvedl, že oproti původnímu projektu je potřeba změnit způsob provedení odkanalizování ulice Družstevní, místo gravitační splaškové kanalizace bude provedeno odkanalizování tlakovou kanalizací. Pan starosta následně podrobně vysvětlil důvody této změny. K ceně pan starosta uvedl, že se v průběhu výstavby ještě může změnit v závislosti na dalším průběhu stavby, výslednou cenu v této chvíli nemůže sdělit. Pan Sedláček měl připomínku k názvu projektu, název neodpovídá skutečnému obsahu smlouvy. Pan starosta uvedl, že název převzali z projektu Státního fondu životního prostředí a nemůžou ho samovolně měnit. Pan Bc. Eliška se dotázal v souvislosti se změnou projektu, kde došlo k chybě, resp. kdo je za ni odpovědný. Pan starosta odpověděl, že nelze jednoznačně říci, že jde o něčí chybu, geologický průzkum byl proveden v rozsahu, který měl být postačující a v místech, kde byly prováděny sondy, nebyl žádný problém zjištěn. Předpokládá se, že na protější straně ulice bude stejný problém a město na tento fakt upozornilo. Dodal, že geologický průzkum je finančně náročný, jedna sonda stojí cca 5 tis. Kč.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-1090047 - Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem" na vícepráce  dle  nabídky ze dne 08.08.2011 a změnových listů č. 02, 07, 08 a 09, dle kterých se celková cena díla zvýší o 604.934,06 Kč, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Ve společné diskusi k prodeji bytů v domě č.p. 715, ul. Zahradní, Lysá n. L., pan Bc. Eliška uvedl, že byl proti prodeji bytů v tomto  domě i v předcházejících případech. Ceny za byty se mu zdají příliš nízké, což je pro něj nepřípustné a bude hlasovat proti prodeji. Nesouhlasí s prodejem pod průměrnou cenu a dále požaduje, aby výnosy z prodeje bytů byly vázány na výdaje. Pan starosta k cenám uvedl, že jeden byt se prodává za cenu stanovenou odhadem, protože se jedná o prodej stávajícímu nájemníkovi, u dalších bytů byla cena soutěžena a odpovídá tržním cenám. Pan Ing. Gregor rovněž nesouhlasil s prodejem bytů, ztráta při prodeji tímto způsobem je podle něj cca 3 mil. Kč. Dodal, že byty na Jedličkově sídlišti se prodávají v průměru o 30 - 40 % dráž. Pan starosta doplnil, že město prodejem domu, resp. bytů v domě, celkem získalo 7,8 mil. Kč. Pan Ing. Osvald uvedl, že je navržen prodej tří bytů, jeden nájemníkovi, ale právě ten se prodává za nejvyšší cenu. Z materiálů není patrné, jakou má byt výměru, nelze porovnat, proč je cena právě taková, tyto informace by se měly doplnit. Následně by bylo možné odvodit minimální cenu pro případný další prodej. Pan starosta vysvětlil, že byt, který je prodáván nájemníkovi, má největší výměru, proto je nejdražší. Pan Sedláček uvedl, že dlouhodobě nepodporuje prodej bytů ve městě, domnívá se, že by si město mělo ponechat kvalitní bytový fond, o své nemovitosti by mělo pečovat. Pan starosta odpověděl, že tento názor nesdílí, domnívá se, že město by mělo vlastnit pouze byty zvláštního určení. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jak byl prodej bytů propagován. Pan starosta odpověděl, že záměr byl standardně zveřejněn na úřední desce a webových stránkách. Pan Mgr. Kořista doporučil v budoucnu např. kontaktovat realitní kancelář nebo zveřejnit nabídku na webových serverech, domníval se, že by přišlo více nabídek na odkoupení. Pan Bc. Eliška dodal, že bytová komise navrhovala prodej formou veřejné dražby. Dále konstatoval, že na cenách se odráží i současná realitní krize. Paní Chloupková uvedla, že souhlasí s většinou připomínek a je ráda, že prodej bude dokončen. Pro příště by doporučovala zvolit takový postup, aby město získalo co možná nejvyšší zisk z prodeje. Pan Horvát podotkl, že v Lysé na náměstí je nájem v bytech menší než v Milovicích, ale cena se samozřejmě odvíjí také od výbavy a stáří bytu, byty v Milovicích jsou v lepším stavu. Paní Chloupková nesouhlasila s tím, že by byty v Lysé byly v havarijním stavu, podle jejího názoru je kvalita bytů v Milovicích horší. Pan Bc. Eliška uvedl, že si pro srovnání našel v nabídce na prodej na internetu byt v Lysé na Sídlišti, který je nabídnut za 1,4 mil. Kč. K tomu pan Mgr. Fajmon uvedl, že cena nabídková a reálná se liší, nabídkové ceny se nedají porovnávat se skutečnou prodejní cenou. Pan Ing. Gregor souhlasil s poznámkou p. Mgr. Fajmona, ale zároveň dodal, že ceny, které on uváděl, jsou ceny realizované.

 

15. Návrh na prodej  bytu   č. 5  v č.p. 715,  Zahradní ul.,  Lysá n.L.,  včetně  podílu  stav. pozemku a 1/8 zahrady  pí Bc. Haně Martínkové za cenu dle znaleckých posudků.

 

  Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytu   č. 5  v č.p. 715,  Zahradní ul.,  Lysá n. L.,  včetně  podílu  na st.p. 249/2 a ideálního podílu (1/8) zahrady,  pí Bc. Haně Martinkové, trv. bytem Zahradní 715/13, Lysá n. L., za cenu dle znaleckých posudků ve výši 933.640,- Kč za byt a 9.220,- Kč za 1/8 zahrady, za předpokladu, že předloží písemný souhlas s odkoupením bytu od dalšího nájemce bytu p. Tomáše Martinka nebo doloží změnu adresy jeho trvalého bydliště. Kupující zaplatí kromě ceny za byt a podíl na zahradě také zálohu na daň z převodu nemovitostí a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 10 hlasů

                                                           proti:                 4 hlasy

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

 

16. Návrh na prodej  bytu č. 1 v č. p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L.,  včetně podílu na  st.p. 249/2 a ideálního podílu - 1/8 zahrady u domu, panu Michalu Peškovi.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 1 v č. p. 715, Zahradní ul., Lysá n. L., do osobního vlastnictví včetně podílu  na  st.p. 249/2 a ideálního podílu (1/8) zahrady u domu, panu Michalu Peškovi, trv. bytem Okružní 1501/61, Lysá n. L., za nabídnutou cenu 701.100,- Kč. Kupující zaplatí kromě ceny za byt a podíl na zahradě také zálohu na daň z převodu nemovitostí a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

 

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 10 hlasů

                                                           proti:                 4 hlasy

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

17. Návrh na prodej  bytu   prodej  bytu prodej  bytu  č. 8  v  č. p. 715,  Zahradní  ul., Lysá  n.L., včetně podílu  na  st.p. 249/2  a  ideálního podílu - 1/8 zahrady u domu, paní Bc. Lence Brožkové.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 8  v  č. p. 715,  Zahradní  ul., Lysá n. L.,  do  osobního  vlastnictví   včetně podílu  na  st.p. 249/2 a ideálního podílu (1/8) zahrady u domu, paní Bc. Lence Brožkové, trv. bytem Mochovská 258, Čelákovice, za nabídnutou cenu 503.000,- Kč. Kupující zaplatí kromě ceny za byt a podíl na zahradě také zálohu na daň z převodu nemovitostí a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 10 hlasů

                                                           proti:                 4 hlasy

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

18. Projednání přesunu finančních prostředků na úhradu DPH za zpracování PD rekonstrukce varny ŠJ ZŠ J. A. Komenského.

 

RM usnesením č. 537 ze dne 23. 8. 2011 projednala přesun finančních prostředků na úhradu DPH za zpracování PD rekonstrukce varny ŠJ ZŠ J. A. Komenského.

 

Paní Chloupková v úvodu diskuse k bodu podotkla, že většina tento bod jistě odsouhlasí a chápe, že rekonstrukce varny bude v budoucnu potřeba, ale akce se rozběhla bez schválení v rozpočtu města. Pokud by tak postupovali všichni, rozpočet by byl neúměrně zatížen. Pan Sedláček se dotázal, jak RM řešila závady uvedené v protokolu KHS. Pan starosta odpověděl, že akce nebyla schválena v rozpočtu města, v příštím roce bude vyhlášeno koncesní řízení na provozovatele a jednou z podmínek řízení bude i rekonstrukce varny, provést by ji měl nový provozovatel. Pan Sedláček odcitoval závěry zprávy KHS s tím, že problém mohl být již vyřešen. Pan starosta odpověděl, že nemohl, protože se na akci neshodla většina zastupitelů. Pan Mgr. Minařík uvedl, že přesun finančních prostředků nepodpoří, nelíbilo se mu, jak byla akce připravena. Pan Bc. Eliška souhlasil s tímto názorem, dodal, že se mu nelíbí, že v Listech se píše, že zakázku získala osvědčená firma Proxima, myslí si, že to takto není v pořádku. Dodal, že za poslední roky získala firma od města zakázky za desítky milionů, tady se jedná o částku 52 tis. Kč, proto se domnívá, že by to firma mohla poskytnout městu jako dar, a v tomto smyslu by měla RM s firmou jednat. Pan Mgr. Minařík uvedl, že důvod, proč tento bod nepodpoří, není skutečnost, že by měla zakázku provést firma Proxima. Pan Ing. Firman v souvislosti s příspěvkem pí Chloupkové požádal o vysvětlení, co nebylo schváleno. Pan starosta odpověděl, že záměr na rekonstrukci nebyl projednán a RM byla postavena před hotovou věc. Dodal, že tento postup byl negativně vnímán firmou Eurest, která jídelnu provozuje, neboť z celého postupu bylo možné dovodit, že iniciátorem akce byl právě Eurest, což ale nebyla pravda. Svým způsobem to vnímali jako křivdu. Pan starosta doplnil, že nevěděl o tom, že v celkové ceně není započítáno DPH. Pan Mgr. Fajmon navrhl, že by postup mohl prověřit kontrolní výbor. Pan Mgr. Kořista se dotázal, zda peníze nebudou chybět jinde, pan starosta odpověděl, že přesun byl navržen po dohodě na příslušném odboru. Pan Bc. Eliška navrhl uložit RM jednat s firmou Proxima o poskytnutí sponzorského daru. Pan Mgr. Fajmon upřesnil svůj předchozí návrh s tím, že kontrolní výbor prověří postup při schvalování této akce a do 31.12.2011 podá zprávu ZM. Pan Mgr. Kořista se dotázal, co je na věci k vysvětlování. Pan Mgr. Fajmon odpověděl, že byla objednána akce za 250 tis. Kč bez projednání a souhlasu ZM. Pan Houštecký i p. Horvát shodně uvedli, že by se mělo nejdříve prověřit, jestli je cena ve smlouvě uvedena bez nebo s DPH.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá Kontrolnímu výboru prověřit zadání zpracování PD rekonstrukce varny ŠJ ZŠ J. A. Komenského a do 31.12.2011 předložit zprávu ZM.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 13 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           2 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) odkládá přesun finančních prostředků na úhradu DPH za zpracování PD rekonstrukce varny ŠJ ZŠ J. A. Komenského z položky 36 Bydlení a komunální služby z organizace Výdaje spojené s VŘ a vydáním ÚR, SP a IZ  - 52.000,- Kč na položku 23 Vodní hospodářství na organizaci ŠJ Eurest PD řešení rekonstrukce varny + 52.000,- Kč,

b) ukládá RM jednat s firmou PROXIMA, a. s., o výsledné ceně za zpracování PD rekonstrukce varny ŠJ ZŠ J. A. Komenského.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 12 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           3 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

19. Návrh na zavření splátkového kalendáře s paní Jůzovou.

 

            Rada města projednala dne 19.07.2011 a usnesením č. 491 schválila uzavření splátkového kalendáře s paní Jůzovou na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 33 v č.p. 601, Sportovní, Milovice - Mladá.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného s paní Jůzovou, Sportovní 601, Milovice - Mladá, na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

20. Návrh Obecně závazné vyhlášky  č.4./2011 o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem.            Rada města projednala návrh dne 28.6.2011 a usnesením č.460 schválila Obecně závaznou  vyhlášku  Města  Lysá  n.L.  č. 4/2011,  o  stanovení  spádových  obvodů ZŠ Města Lysá nad Labem.

 

            Pan Bc. Eliška uvedl, že vyhlášku konzultoval se svým otcem, ředitelem ZŠ v Litoli, který ho upozornil na skutečnost, že v materiálu nejsou uvedena aktuální čísla. Smyslem vyhlášky bylo omezit spádovou oblast ZŠ v Litoli pouze na kat. území Litole, protože zájem o přijetí převyšuje možnosti školy. Pokud se vyhláška nezmění, požádal, aby o odmítnutí rozhodoval odbor školství a kultury. Pan starosta uvedl, že to není možné, rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí žáka může pouze ředitel školy. Pan Bc. Eliška se dále zeptal, jestli byla vyhláška projednávána se všemi řediteli škol, pokud ví, s otcem nikdo nejednal. Paní PaedDr. Bodnárová, vedoucí odboru školství a kultury, uvedla, že vyhláška byla 3x projednávána v RM, také se dotazovala všech ředitelů škol, p. Mgr. Eliška ve svém vyjádření napsal, že požaduje, aby jeho škola měla spádovou oblast vymezenou k. ú. Litole, z toho je zřejmé, že i s ním bylo o vyhlášce jednáno. S řediteli ostatních škol také jednala, v Lysé je těžké vymezit spádovou oblast, proto bylo dohodnuto, že se děti rozdělí abecedně. Tato vyhláška neřeší děti dojíždějící, s obcemi, ze kterých děti dojíždí, je uzavřena dohoda zvlášť. Volba školy je věcí rodiče, o přijetí rozhoduje ředitel školy, vyhláška je proto, aby děti s trvalým pobytem v Lysé měly zaručeno přijetí do školy v Lysé, tj. jejich spádová škola je přijme. K údajům v materiálu dodala, že vyhláška byla zpracovávána na jaře, je možné, že se aktuální údaje liší. Pan Bc. Eliška trval na tom, že nový návrh vyhlášky otec neviděl. Paní PaedDr. Bodnárová odpověděla, že nově se vyhláška neprojednávala a jeho stanovisko měla. Pan Mgr. Minařík se dotázal, proč se škole v Litoli, která má omezenou kapacitu, přidávají další ulice jako spádové oblasti. Paní PaedDr. Bodnárová odpověděla, že jde pouze o části, které mají blíž do Litole, např. část ul. Na Zemské stezce je na k. ú. Lysá n. L., ale ve vyhlášce je spádově jako zbytek ulice zařazena do Litole. Pan Mgr. Minařík považoval rozdělení spádových oblastí za disproporční, malá škola má celou oblast Litole a v Lysé se dvě velké školy dělí o zbytek. Upozornil rovněž na to, že narůstá počet dětí z okolních obcí, St. Lysá, Ostrá, Stratov, Milovice,... Paní PaedDr. Bodnárová odpověděla, že děti z Milovic nemusí školy přijímat. Pan Mgr. Minařík požádal o zpracování přehledu, kolik dětí je z jiných obcí, jaké platí obce příspěvky, atd. Paní PaedDr. Bodnárová uvedla, že obce, které nemají školy, uzavírají s městem dohody a platí neinvestiční náklady, tak to ukládá zákon. Obce, které školy mají, jako např. Milovice nebo Kostomlaty n. L., nemají zákonnou povinnost platit tyto náklady, zákon pouze říká, že mohou, proto doporučuje děti z těchto obcí do škol v Lysé nepřijímat. Pan Mgr. Minařík dále nesouhlasil s rozdělením dětí podle abecedy a doporučil, aby návrh byl odložen a RM vyhlášku znovu projednala s řediteli škol. Pan Ing. Firman se dotázal, zda je nutné detailním způsobem rozdělovat město, když rodiče na základě vyššího předpisu si stejně mohou a většinou i sami volí školu, kterou by jejich dítě mělo navštěvovat a navrhl, aby o přijetí rozhodoval příslušný ředitel školy, a jako limitní byl brán pouze předpisem daný možný počet žáků, tedy kapacita. Pan Ing. Černohorský uvedl, že měl otázky, ty ale byly vysvětleny už v průběhu diskuse, upozornil pouze na to, že děti z Vichrovy ul. by mohly přecházet do Lysé přes koleje, vzhledem k tomuto nebezpečí doporučil zvážit možnost začlenit tuto lokalitu do Litole. Pan Ing. Gregor doporučil vyhlášku schválit a věnovat se důležitějším věcem, rodiče se stejně rozhodují podle bydliště, kvality školy atd. Pan Horvát se přiklonil k názoru p. Mgr. Minaříka, aby se schválení vyhlášky odložilo a znovu se projednala s řediteli škol. Stejný názor na věc měl i p. Mgr. Fajmon, který dále dodal, že min. pět ulic určených spádově do Litole, není v kat. ú. Litole a škola nemá kapacitu na tolik míst, teoreticky by se mohlo stát, že by ředitel školy požadoval rozšíření kapacity (přístavbu). Pan starosta konstatoval, že podle jeho názoru je určování spádovosti zbytečné, protože v konečné fázi ji krajský úřad stejně ignoruje s tím, že rodič si může svobodně vybrat. Tento problém nevyřeší žádná vyhláška. Jediná možnost, jak se vyhnout vydání vyhlášky je sloučit všechny školy tak, aby v Lysé byla pouze jediná s odloučenými pracovišti. Pan Kolman dodal, že je na místě zamyslet se nad tím, proč tolik rodičů chce dát děti do školy v Litoli.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM odkládá schválení Obecně závazné vyhlášky Města Lysá n. L. č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů ZŠ města Lysá nad Labem,

b) RM projednat znění Obecně závazné vyhlášky Města Lysá n. L. č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů ZŠ města Lysá nad Labem s řediteli škol.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 10 hlasů

                                                           proti:                 3 hlasy

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.                                                                    Mimo p. Houštecký.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

 

 

 

21. Návrh o projednání a následné předložení  účelové dotace na půdní vestavbu a přístavbu budovy Obchodní akademie, Lysá n. L., Středočeskému kraji.

 

            Rada města projednala návrh dne 9.8.2011 a usnesením č. 523 schválila podání žádosti o účelovou dotaci Středočeskému kraji na půdní vestavbu a přístavbu budovy Obchodní akademie, Lysá n.L., ve výši 25.100.000,- Kč.

 

RNDr. Dvořáková, ředitelka obchodní akademie (dále jen „OA"), nejdříve poděkovala městu za vstřícnost a podporu, a to nejen finanční (symbolické nájemné) a seznámila přítomné se záměrem na rozšíření kapacit školy. V rámci přestavby by se pavilon OA otevřel z ulice a rovněž by se umožnil bezbariérový přístup do budovy (vybudování výtahu). Žádali o dotaci z ROP, tam ale bohužel neuspěli, proto předložili tento návrh jako alternativní možnost získání dotace. Celou věc mají předjednánu se zástupci krajského úřadu a přidělení dotace je přislíbeno. Pan Horvát se dotázal, zda kraj skutečně poskytne dotaci ve 100% výši. Paní Mgr. Sloupová potvrdila, že pokud budou splněny podmínky tak, jak jsou předloženy, tj. že v následujících 20 letech město zachová současnou výši nájemného, dotaci skutečně dostanou. Pan Mgr. Kopecký podpořil předložený návrh, dle jeho názoru je v regionu málo středních škol. K výši dotace uvedl, že lze podat žádost, a v případě, pokud by poskytnutá dotace nebyla ve slibované 100% výši, stavět se nemusí. Pan Ing. Osvald se dotázal, jestli, když OA platila pouze symbolické nájemné, alespoň investovala do budovy. Paní Mgr. Sloupová potvrdila, že ano, nájemné mají „odbydleno". Pan Ing. Osvald rovněž podpořil předložený návrh. Paní Chloupková krátce připomněla historii školy a pochválila zástupce školy za zpracování žádosti a přípravu projektu, ale dodala, že se obává, že dotace nebude přidělena. Podobnou žádost předložilo gymnázium v Kolíně, ale neuspělo, kraj v současnoti podporuje učňovské školství. Vzhledem k tomu, že Lysá už dostala dotaci na MŠ, domnívá se, že dotace nebude ve 100% výši, nebo nebude vůbec. Pokud dotace nebude přidělena, bylo by na místě zamyslet se nad výší nájemného a zvážit další kroky. Pan Bc. Eliška nejdříve konstatoval, že sice na škole učí, to ale není důvod, proč chce návrh podpořit. Připomněl, že byl jedním z prvních, kdo se podivoval nad tím, že škola platí pouze symbolické nájemné. Touto investicí se ale budova, která patří městu, zhodnotí, a to, že ve městě je kvalitní střední škola, je nejen dobrou vizitkou města, ale je to důležité i pro jeho kulturní a ekonomický rozvoj, a proto návrh podporuje.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci Středočeskému kraji na půdní vestavbu a přístavbu budovy Obchodní akademie, Lysá n. L., ve výši 25.100.000,- Kč, spolu s garancí, že obdrží-li Město Lysá n. L. tuto účelovou dotaci na realizaci stavby, zachová v následujících 20 letech současnou výši nájemného hrazeného OA Lysá n. L.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

22. Přijetí finančního daru od pí L. Klabanové.

 

Rada města projednala návrh dne 09.08.2011 a usnesením č. 527 schválila přijetí finančního daru od paní Ludmily Klabanové ve výši 20.000,- Kč.

 

Pan Bc. Eliška navrhl pí Klabanové za dar poděkovat. Pan starosta odpověděl, že poděkování již navrhla RM. Pan Sedláček uvedl, že chce vědět, na co se peníze použijí, požádal o předložení zprávy ZM. Paní Chloupková odpověděla, že už když někdo dar dává, může si zvolit konkrétní věc, na kterou se peníze použijí, přání dárce se respektuje. Přehled je veden na odboru sociálních a zdravotních věcí. Pan Bc. Eliška se ještě dotázal, jestli se poděkování posílá písemně nebo jinou formou. Pan starosta odpověděl, že pokud s tím dárce souhlasí, je poděkování zveřejněno v Listech, písemně se nezasílá. Paní Tobiášová, vedoucí odboru sociálních a zdravotních věcí, informaci upřesnila, uvedla, že odbor zasílá osobní dopis s poděkováním. Ke zveřejňování poděkování v Listech uvedla, že je některými občany vnímáno spíš negativně, město je někdy kritizováno, že byty dávají pouze za peníze. osobně se přiklání spíš k poděkování formou osobního dopisu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí finančního daru od paní Ludmily Klabanové ve výši 20.000,- Kč.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

23. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011.

 

Rada města projednala návrh dne 28.06.2011 a schválila usnesením č. 466 navrženou úpravu rozpočtu na rok 2011.

 

K úpravě rozpočtu poskytla informace pí Ing. Polenová, vedoucí finančního odboru. Pan starosta připomněl, že p. Ing. Osvald na minulém jednání uvedl, že se pokusí projednat možnost úhrady nákladů na archeologický výzkum, proto p. Ing. Osvalda požádal o zprávu z jednání. Pan Ing. Osvald uvedl, že jednání zatím není ukončené, v současné době vedou jednání s pí A. Matouškovou, náměstkyní ministra kultury, která projevila zájem městu pomoci. Je taxativně vymezeno, na jaké projekty lze finanční prostředky poskytnout, pí náměstkyně požádala, aby p. Ing. Osvald připravil zprávu, tu za pomoci pí Javorčíkové, projektového manažera města, sepsal a odeslal. Konečný výsledek zatím nezná. Pan Sedláček upozornil, že na odizolování budov na Nám. B. Hrozného č.p. 12 a 13 je snížena částka, dotázal se na důvod a dále podotkl, že předpokládal, že se odizolování provede v době prázdnin, teď už je kolem školy opět větší provoz. Dotázal se, jestli existuje harmonogram prací. Pan starosta odpověděl, že projektovou dokumentaci zpracoval p. Kapička, vizuálně ho dokončil p. Matyáš, s izolací domu č.p. 13 se nepočítá, protože tento dům není podsklepený. Koncem září budou předány výkopy od archeologů, a až se stavba (rekonstrukce náměstí) přesune až ke škole, provede se současně i odizolování, předpokládaný termín je říjen až listopad 2011. Pan Mgr. Fajmon souhlasil s navrženou úpravou rozpočtu a vyjádřil potěšení nad výrazným snížením nákladů na kontejnery. Pan Sedláček k položce určené na veřejné osvětlení upozornil na to, že někde je ještě historická kabeláž a dotázal se, jestli existuje projekt i z hlediska elektrifikace. Takový projekt by byl žádoucí pro celé město a byl by využitelný pro další rozpočtování. Pan starosta uvedl, že připravuje návštěvu Kladna, kde provedli modernizaci osvětlení a zastupitelé se budou moci seznámit s novými možnostmi. Pan Ing. Gregor dodal, že nejdříve se musí vytvořit zóny, stanovit lumeny (jednotky světelného toku) a podle toho upravit technická zařízení. Pan Bc. Eliška se dotázal na úpravu příspěvků pro městskou knihovnu. Vysvětlila pí Ing. Polenová, uvedla, že se jedná o platby za inzerci, vzhledem k tomu, že na městskou knihovnu byla převedena kompletní agenda spojená s přípravou Listů, budou jí převedeny i tyto platby.

 

  Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

24. Návrh na uzavření plánovací smlouvy s Výstavištěm Lysá n.L. ve věci výstavby nové kryté výstavní plochy.

 

RM usnesením č. 565 ze dne 23.8.2011 schválila uzavření plánovací smlouvy s Výstavištěm Lysá nad Labem ve věci výstavby nové kryté výstavní plochy na pozemcích st.p. 688/2, 975, 2529 a parc.č.243/1, 243/46 v ul. Čapkova.

 

Pan Sedláček odcitoval čl. X. smlouvy a upozornil na to, že výše pokuty nemotivuje žadatele k tomu, aby slíbená parkovací místa skutečně postavil, doporučil záruku řešit jinak. Pan starosta odpověděl, že bez vybudování parkoviště nebude možné zkolaudovat výstavní halu, domníval se, že to je dostatečná motivace pro žadatele. Sankce by se využila spíš v případě, že by parkovací místa nebyla přístupná veřejnosti. Vyjádření pana starosty potvrdila Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu. Pan Ing. Osvald upozornil na rozpor mezi úvodním listem materiálu a přiloženým materiálem (smlouva o parkovišti). Pan starosta odpověděl, že plánovací smlouva se vztahuje k výstavbě nové haly, bez toho nelze vydat stavební povolení. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jestli je na stavebním úřadě k dispozici vizualizace záměru, aby bylo možné posoudit, zda nedojde k narušení výhledu, atd. Paní Javorčíková k vysvětlení pana starosty dodala, že v podmínkách koordinovaného stanoviska k výstavbě haly je i požadavek na uzavření plánovací smlouvy jako podkladu pro povolení stavby. Pan Ing. Firman navrhl pokutu zvýšit na 5 mil. Kč. Pan Mgr Fajmon požádal o podrobnější informace, co konkrétně stavebník potřebuje od města, kolik parkovacích míst musí mít skutečně vybudovaných, jestli musí být na jeho pozemku, apod. Paní Ing. Čížková podrobněji informovala o projektu, nová hala bude postavena na pozemcích bývalé Kovony (cca ½ pozemku), parkoviště musí být na pozemku vlastníka, v projektu je navrženo víc parkovacích míst, než ukládá vyhláška (cca 45 - 55 míst). Odbor správy majetku požadoval více míst, z toho důvodu je navrženo uzavřít plánovací smlouvu. Navržených 125 míst je maximum, co lze na pozemku vybudovat. Plánovací smlouva je dostatečným podkladem pro územní řízení, pak bude ještě probíhat řízení o vydání stavebního povolení. Pan Mgr. Kořista nesouhlasil s navrženým počtem míst, požadoval, aby se vybudovalo alespoň 200 park. míst, a další místa zajistit na pronajatých pozemcích po dobu výstav, případně město finančně odškodnit za problémy spojené s vysokou návštěvností města v době výstav. Pan Ing. Gregor uvedl, že podle vyhlášky je minimální počet míst 90. Pan Houštecký uvedl, že město nemá žádnou možnost donutit žadatele, aby vybudoval víc parkovacích míst, než mu ukládá vyhláška, pokud sám nebude chtít. Paní Chloupková podotkla, že je zarážející, že na jednání nepřišel žadatel, případně zástupce. Pan Mgr. Kořista v souvislosti se žádostí výstaviště na snížení poplatku ze vstupného uvedl, že město by mělo využít všechny možnosti, jak zvýšit počet park. míst, a to i smluvně, proto by tuto smlouvu důkladně promyslel. V úvahu by přicházely i jiné kompenzace za auta parkující na veřejném prostranství. Pan Sedláček připomněl plánovaný projekt kraje a ČD na parkoviště, které se mělo budovat u nádraží na cca 140 míst. Z finančních důvodů se zatím nerealizuje, ale pokud by se vybudovalo, parkovacích míst by bylo relativně dost. Pan starosta pro srovnání uvedl, že parkoviště u PENNY pod nadjezdem má 45 míst, z toho vyplývá, že i pokud by žadatel souhlasil s tím, že vybuduje další místa, byl by problém najít vhodný dostatečně velký pozemek. Pan Mgr. Fajmon navrhl tento bod spolu s bodem č. 3 odložit na příští jednání ZM, pověřit starostu města jednáním o podmínkách smlouvy (vyšší platba + další kompenzace). Další místa by bylo možné vybudovat v ul. 9. května nebo v Litoli u podchodu (rozšíření stávajícího parkoviště). Pan Ing. Gregor řekl, že v podstatě souhlasí s návrhem p. Mgr. Fajmona. Dále uvedl, že byl osloven majitelem výstaviště v souvislosti s žádostí o snížení poplatku ze vstupného, resp. byl dotázán, jaké kompenzace by město požadovala. Několik dalších zastupitelů potvrdilo, že bylo osloveno ohledně stejného problému. Paní Javorčíková upozornila na to, že ředitel výstaviště, p. Matouš, požádal, aby jejich žádost byla projednána v září kvůli termínu podání žádosti o dotaci na výstavbu haly. Pan Ing. Svoboda, referent odboru životního prostředí, dodal, že i on by uvítal více parkovacích míst, předpokládá, že polovinu parkovacích míst využijí samotní vystavovatelé, návštěvníci pak parkují na kterékoli volné ploše a trpí tím město.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) odkládá uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE Gas Net, s. r. o., na  obecní  pozemek  p.č.  3483/3,  k.ú. Lysá n. L., pro stavbu přeložky přípojky plynu pro Výstaviště  Lysá n. L.,

b) odkládá uzavření plánovací smlouvy s Výstavištěm Lysá nad Labem ve věci výstavby nové kryté výstavní plochy na pozemcích st.p. 688/2, 975, 2529 a parc.č. 243/1, 243/46, k. ú Lysá n. L., ul. Čapkova, dle předloženého návrhu.

ZM ukládá starostovi města jednat o úpravě podmínek v navrhované plánovací smlouvě  s Výstavištěm Lysá nad Labem ve věci výstavby nové kryté výstavní plochy na pozemcích v ul. Čapkova v Lysé n. L. ve prospěch města.

 

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

Pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

Pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

Pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

25. Návrhy variant nového jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem.

 

            RM projednala dne 23.08.2011 usn. č. 560 předložené varianty jednacího řádu zastupitelstva a doporučila ponechat stávající jednací řád.

 

            Pan Ing. Gregor uvedl, že původní jednací řád nevyhovuje, tak proč by se měl znovu schvalovat. Podle jeho názoru si RM svůj úkol zjednodušila. Pan starosta odpověděl, že RM dostala za úkol připravit varianty jednacího řádu, to také udělala, předložila tři varianty. RM se úkolem zabývala velmi podrobně, z diskuse vyplynulo, že každému vyhovuje něco jiného. Vzhledem k tomu, že nedospěli ke shodě, jakou variantu by měli doporučit, předložili materiál ZM s tím, že doporučují stávající řád neměnit. Pan Ing. Černohorský uvedl, že před prázdninami předložili návrhy na změnu, nyní je doporučeno řád neměnit, dotázal se, co bylo na jejich návrhu špatně. Pan starosta odpověděl, že špatně nebylo nic, RM vedle jejich návrhu připravila dva další, ale nedospěla ke shodě, proto doporučila řád neměnit. Pan Bc. Eliška připomněl, že všechny strany měly ve svém volebním programu upřednostnit diskusi s občany, přesunout ji na začátek zasedání ZM a konstatoval, že jejich návrh má diskusi zařazenou na začátek. Pan starosty podrobněji popsal diskusi, která probíhala v RM s tím, že je těžké stanovit priority, jestli je vhodné upřednostnit ty občany, kteří přišli s příspěvkem do diskuse, nebo ty občany, kteří mají zájem být u projednání konkrétního bodu, vždy někdo bude čekat. Pan Bc. Eliška odpověděl, že většina občanů, kteří přijdou na zasedání, nechtějí čekat se svým příspěvkem několik hodin až na diskusi, většinou je na programu cca 25 bodů k projednání, když občana zajímá něco mimo program, proč by měl čekat třeba 4 hodiny. Pan starosta uvedl, že každý člen zastupitelstva má možnost navrhnout změnu programu, jednací řád to umožňuje. Pan Ing. Černohorský podotkl, že program jednání je zveřejněn na webu města a lze přibližně odhadnout, kdy který bod bude projednáván. Paní Kovaříková, z řad přítomných občanů, uvedla, že je to otázky zvyku, pokud se diskuse přesune na začátek, lidé si zvyknou. Pan Mgr. Kopecký upozornil na nebezpečí, že se stejně na všechny nemusí dostat, pokud bude diskuze na začátku např. hodinu, pak se přeruší a případní další zájemci stejně budou muset čekat. Také uvedl, že neví, jak se bude určovat pořadí diskutujících, pokud přijde najednou více lidí. Dodal, že občan nemusí se svým problémem čekat až na jednání ZM, může kdykoli za starostou nebo místostarostkou a svoji záležitost s nimi projednat. Paní Kovaříková uvedla, že pořád poslouchají, že to nejde, není ale přece problém jednací řád změnit, když s touto úpravou nebude vyhovovat. Pan Mgr. Fajmon odpověděl, že podobný systém již několikrát zkoušeli a neosvědčil se. Pokud je zájem, lze určitý bod nebo diskusi předřadit, jednací řád to umožňuje, ale ani dnes nikdo podobný návrh nepodal. Dodal, že zasedání ZM je proto, aby ZM pracovalo, tj. projednalo předložené body. Pan Sedláček uvedl, že nepochybuje o tom, že RM jednací řád promýšlela, ale je i možné inspirovat se jednacími řády jiných obcí a něco z nich převzít. V jednou jednacím řádu nalezl např. to, že po dvou hodinách je 10 - 15 min. přestávka. Většina zastupitelů pracuje, když je jednání v podvečer, po několika hodinách se už projevuje únava. Toto ustanovení ale v žádném z předložených řádů není. Pan starosta odpověděl, že i v současné době lze udělat přestávku, zastupitel může podobný návrh dát na začátku jednání, i během něj. Pan Ing. Gregor uvedl, že ho tato diskuse irituje, RM a starosta je službou pro občany a servis pro zastupitele, materiál není dobře připravený. Věcí by se měl zabývat tajemník, odbor vnitřních věcí a JUDr. Drábek, měli by na základě dosud předložených návrhů, případně jednacích řádů z jiných měst, zpracovat a připravit návrh. Zastupitelům je jedno, kdy který bod bude projednán, jsou přítomni po celou dobu jednání. Dodal, že diskuse by měla být v přesně stanoveném čase, aby s tím občané mohli počítat. Pan Horvát konstatoval, že pokud občan přijde a požádá o projednání věci, je mu vyhověno, dodal zároveň, že to není jediná možnost, jak problém vyřešit, může navštívit starostu nebo příslušný odbor. Pan Ing. Firman uvedl, že MOP má v programu zařadit diskusi na začátek jednání, proto bude podporovat tuto variantu, souhlasí s pí Kovaříkou, že pokud bude stanovena určitá doba, občané si na to zvyknou, věří, že se tímto opatřením zvýší účast veřejnosti na jednání. Pan starosta uvedl, že na dnešním jednání je přítomno 5 - 6 občanů, což je mimořádná účast ve srovnání s jinými zasedáními. Pan Mgr. Kořista poznamenal, že např. Krnov má ve stanovenou dobu „hovory s občany", např. od 19 do 19.30 hod., o tomto informují nejen na úřední desce, ale i velkým písmem na plakátovacích plochách. Pokud občan tu možnost nemá, nebo o ní neví, pak se nedá očekávat velká účast občanů na zasedání. Podotkl, že by stálo za to zvážit, kolik lidí zajímají projednávané body a kolik diskuse v neurčitou dobu. Pan starosta odpověděl, že pokud se projednávají body, které veřejnost zajímají, účast je vyšší, např. při jednání o MŠ bylo přítomno cca 25 lidí. Při pevně stanovené době pro diskusi je problém v tom, že pokud nikdo nepřijde, bude se čekat se zahájením samotného jednání. Paní Herclíková uvedla, že žádala o to, aby body týkající se osadních výborů byly zařazeny na začátek automaticky, nechce o to pokaždé žádat. Pan Mgr. Fajmon shrnul, že podstata je, že je možnost upravit program, a to i na žádost občana, pokud ji přednese jeden ze zastupitelů. Obecná diskuse je z jeho pohledu maření času, diskutovat by se mělo pouze ke konkrétnímu účelu, pokud občan přijde se svým problémem až na jednání ZM, stejně nebudou mít zastupitelé podklady pro to, aby mohli věc kvalifikovaně posoudit, a věc se bude muset odložit. Paní Kovaříková odpověděla, že pokud občan musí čekat, jestli mu někdo schválí, že může diskutovat, není to svoboda slova a dodala, že na diskusi nemusí být vždy podklady. Pan starosta se se svým názorem shodl s příspěvkem p. Mgr. Fajmona, uvedl, že pokud občan bude požadovat odpověď na konkrétní problém, bez podkladů mu nebude možné odpovědět, a dodal, že běžně se připomínky občanů řeší v rámci úřadu. Paní Kovaříková uvedla, že diskuse jsou i nové nápady, ne jen stížnosti. Takhle nemají zastupitelé šanci dozvědět se něco v brainstormingu (skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma). Paní Herclíková souhlasila s několika věcmi, které uváděl p. Mgr. Fajmon, o spoustě možností nevěděla, např. o tom, že lze určité body nebo diskusi předřadit, a nevěděli to ani jiní občané. Ale souhlasila i s poznámkou pí Kovaříkové, že by se ZM mohlo v diskusi dozvědět něco nového. Pan Bc. Eliška upozornil na to, že když se diskuze předřadí až při jednání, ten, kdo počítá s tím, že bude na konci, o diskusi přijde. Pan Ing. Firman připomněl, že podobně diskutované byly prodloužené pondělky a středy, nakonec zvítězilo to, že je to vstřícné pro občany, i když faktem je, že nemůže posoudit, jak je toto využíváno, reps. kolik občanů chodí na úřad v pozdějších hodinách. Řešením projednávaného problému by mohlo být třeba to, že se budou evidovat občané, kteří přijdou diskutovat (kvůli pořadí) a zároveň se doba diskuse omezí např. na jednu hodinu. Pan Mgr. Kopecký se dotázal, jak by se postupovalo, když se občan nezapíše, musel by čekat až na konec? Pan Ing. Firman odpověděl, že by na začátku vyčlenil max. hodinu pro diskusi, pokud by byl čas, mohl by se svým příspěvkem občan i tak vystoupit. Paní Chloupková podotkla, že v minulosti byla závažná témata vždy předřazena (MŠ, ul. Mladá, parkování,...), odmítá myšlenku, že se nechce bavit s občany. Zároveň poukázala na to, že např. pí Marcaníková v minulosti dokázala sama hovořit např. i 3 hodiny, v takovém případě by se na jiné občany ani nedostalo. Pan Horvát uvedl, že o tomto bodě jednají už dlouho, osobně by zkusil zařadit hodinu diskuse na začátek a následně vyhodnotil, jak je využívána. Pan starosta podotkl, že nyní diskutují už půl hodiny a nikam se neposunuli, stále není zřejmé, která varianta je pro koho přijatelná. Mělo by se diskutovat zejména o tom, jestli je většinová podpora pro určitou variantu. Pan Mgr. Kořista se dotázal, v čem se liší var. 1 a 2, odmítá sledovat slovo po slově. Dále uvedl, že mu z průběhu jednání vyplývá, že bude nejlepší diskusi zrušit. Pan starosta oponoval, že nikdo nechce rušit diskusi, pouze poukázal na to, že na některé otázky je možné odpovědět hned, ale na něco bez přípravy odpovědět nelze. Pan Ing. Černohorský konstatoval, že pokud bude pevně stanoveno, že diskuse bude v určitém čase v rozmezí jedné hodiny, pak občané mohou odhadnout, i kdy přijde na řadu projednání bodu, o který mají zájem. Pan Mgr. Kořista navrhnul zařadit diskusi v čase od 19.00 do 20.00 hod., a pokud nikdo nepřijde, bude se pokračovat dle schváleného programu. Pan Ing. Černohorský dodal, že pokud občan přijde na projednání např. bodu č. 3, a vzhledem k tomu, že se nedostavil nikdo z diskutujících, bude už bod projednán, tak se může k bodu vrátit a zeptat se i potom. Pan starosta upozornil, že usnesení k bodu bude již schváleno a připomínka nebude moci být zohledněna. Vždy bude někdo, komu bude více vyhovovat diskuse na začátku a někdo, komu bude vyhovovat diskuse na konci. Pan Mgr. Kořista uvedl, že by si měli zastupitelé položit otázku, co můžeme udělat pro to, aby na ZM chodilo více občanů, a jestli to vůbec chceme.  Pan Bc. Eliška navrhl hlasovat o jednotlivých variantách a pokud se schválí jejich návrh, může se dále dopracovat. Pan Ing. Osvald se přiklonil k návrhu p. Bc. Elišky, pokud by se odhlasovala varianta č. 3, byla by použita pro další postup, tj. třeba po půl roce by se vyhodnotilo, jestli řád vyhovuje. Pan Ing. Firman navrhl v zájmu přehlednosti návrhu nechat zpracovat srovnávací tabulku všech předložených variant. Pan Horvát uvedl, že i on je pro to vyslechnout občany, ale z diskuse vyplývá, že není shoda ani na určitém čase.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje jednací řád ve znění předložené varianty č. 1.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   6 hlasů

                                                           proti:                 7 hlasů

                                                           zdržel se:           2 hlasy

            Návrh nebyl přijat.                                                               

 

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

pí Chloupková M.

proti

 

 

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje jednací řád ve znění předložené varianty č. 2.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   1 hlasů

                                                           proti:               11 hlasů

                                                           zdržel se:           3 hlasy

            Návrh nebyl přijat.                                                               

 

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

pí Chloupková M.

proti

 

 

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Mgr. Kořista J.

proti

 

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje jednací řád ve znění předložené varianty č. 3.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   5 hlasů

                                                           proti:                 5 hlasů

                                                           zdržel se:           5 hlasů

            Návrh nebyl přijat.                                                               

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

 

 

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

            Pan Ing. Gregor požádal, aby v zápise bylo uvedeno, že se stávajícím jednacím řádem absolutně nesouhlasí.

 

26. Návrh Koncesního projektu pro koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve městě Lysá nad Labem.

 

            Pan Lašmanský, zástupce zpracovatele projektu, podal podrobnější informace o projektu. Pan Mgr. Fajmon se přihlásil s dotazem, jestli je možné jako jeden z požadavků do koncesního řízení dát i kvalitu vody nebo např. požadavek na jinou úpravu vody, než je chlorování. Pan Lašmanský odpověděl, že to lze, požadavek na kvalitu vody bude součástí koncesní smlouvy. Kolegyně p. Lašmanského dodala, že je možné smluvně ošetřit i použití jiných technologií pro úpravu vody, ale nedoporučuje to. Chlorizace je zatím nejlepší způsob úpravy vody, ionizace má krátkodobý účinek. Pan Sedláček se dotázal, jestli se projekt zabývá i sociální únosností ceny vodného a stočného. Pan Lašmanský uvedl, že to vyplývá ze zákona, vodné a stočné musí být cenově únosné, proto se koncesní řízení dělá, jedná se o nejprůhlednější formu výběrového řízení, zveřejňuje se v registru veřejných zakázek atd. Sociální únosnost spočívá v tom, že cena se bude soutěžit, tím se stlačí cena na minimum. Pan Sedláček upozornil na nebezpečí, že ten, kdo bude chtít vyhrát, stlačí cenu na minimum, ale pak nebudou prostředky na údržbu. Pan Lašmanský odpověděl, že za obnovu odpovídá město, nikoli provozovatel, vše se na provozovatele přenést nedá. Pan Ing. Černohorský podotkl, zda by nestálo za zvážení, že by si město provozovalo vše samo, zaměstnal by se jeden odpovědný pracovník a tím by se i snížili náklady. Pan Lašmanský odpověděl, že i toto je jedna z variant, ale podle něj je oddělený model nejvýhodnější, to vyplývá i ze zkušeností v jiných městech. Pan Ing. Gregor se dotázal, jestli předložený materiál je podklad pro koncesní smlouvu. Pan Lašmanský odpověděl, že v podstatě ano, je to podklad pro koncesní dokumentaci a její součástí je i koncesní smlouva. Kolegyně p. Lašmanského doplnila, že koncesní projekt bude obsahovat v podstatě to, co je dnes předloženo, je tam i analýza nákladů. Ze zkušenosti může potvrdit, že provozování odbornou firmou vyjde v konečné fázi nejlevněji. Pan Lašmanský dále uvedl, že smlouvu lze uzavřít nejdéle na deset let, dříve se uzavíraly smlouvy i na delší dobu, ale podmínkou SFŽP je max. doba 10ti let. Samozřejmě lze i na dobu kratší, ale je třeba vzít v úvahu, že koncesní řízení trvá i více než dva roky. Pan starosta dodal, že náklady na koncesní řízení jsou cca 750 tis. Kč. Pan Lašmanský dále uvedl, že pokud se dnes schválí projekt a zveřejní se dokumentace, provozovatel nebude vysoutěžen dříve než květnu až červnu roku 2012. Doba, na kterou bude smlouva uzavřena, se uvádí v projektu, proto je nutné ji dnes schválit, osobně doporučil 10 let. Pan Mgr. Fajmon považoval deset let za příliš dlouhou dobu, podle jeho názoru by se měla smlouva uzavřít na maximálně 8 let, i tak bude město zavazovat na dvě volební období. Pan Mgr. Kopecký konstatoval, že pokud je za obnovu odpovědný vlastník, součástí ceny by měly být i odpisy, které by se inkasovaly od provozovatele, a z nich by se pokryly náklady na obnovu. Pan Lašmanský uvedl, že koncesní řízení je možné až do podpisu smlouvy kdykoli zrušit. Současně upozornil, že na rozhodování není moc času, projekt na koncesní řízení je nutné schválit co nejdříve. Dodal, že osobně se nezabývá finančním modelářstvím, to zpracovávají odborníci, jená se o velmi komplikovanou věc. Obecně může říci, že obnovu musí pokrýt nájemné, to se nesoutěží, město si ho pevně stanoví, ale odvíjí se od něj konečná cena vodného a stočného. Kolegyně p. Lašmanského dodala, že výhodou koncesního řízení je, že jsou pevně stanovené zisky pro provozovatele, a to cca 5 - 7 %, pokud je zisk větší, musí ho provozovatel vrátit vlastníkovi. Pan Sedláček se dotázal, kdo kontroluje výši zisku, jeho prokazatelnost.  Zástupkyně zpracovatele uvedla, že postup je pevně daný v platebním mechanismu, který se stanovuje předem. Pan Lašmanský doplnil, že kontrolu provádí vlastník, využívá se vyrovnávací nástroj, postup je předem dán poskytovatelem dotace. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že chápe, že nyní je třeba koncesní řízení provést, je to požadavek pro přidělení dotace, ale pokud se provozovatel poté nebude muset vybírat tímto způsobem, koncesní řízení by už neopakoval. Pan Lašmanský upozornil, že podmínkou pro přidělení dotace je i doba udržitelnosti projektu cca 5 let, dále upozornil na to, že pokud se nezmění legislativa, provozovatel v tomto případě se bude zřejmě vždy vybírat v koncesním řízení. Požadavek na provozovatele bude právě to, že prošel koncesním řízením. Zástupkyně zpracovatele dodala, že už dnes všechna města, kterým dobíhají smlouvy, jdou cestou koncesního řízení, i když nežádají o dotaci, obávají se, že výběr provozovatele někdo napadne právě proto, že neproběhlo koncesní řízení. Pan starosta se dotázal, jestli délka smluvního vztahu má vliv na konečné ceny. Pan Lašmanský odpověděl, že delší smlouva zaručuje stabilitu pro obě strany a lze tak očekávat nabídnutí lepších podmínek. Pan starosta připomněl, že v příštím roce bude nutné vyhlásit koncesní řízení na provozovatele školní jídelny, vzhledem k nákladům a složitosti řízení doporučil obecně uzavírat smlouvy na delší donu. Pan Mgr. Fajmon trval na maximální době 8 let s tím, že se může změnit situace a bude možné uzavřít smlouvu za lepších podmínek. Ani v současné době nemá město delší závazky (výjimkou byla smlouva s firmou Retman - Jeřala). Pan starosta konstatoval, že od r. 1990 cena vody neklesla, naopak klesá konkurence, proto je pro smluvní vztah na delší dobu, navrhuje 10 let. Pan Ing. Firman nesouhlasil s dlouhodobou smlouvou, protože zastává názor, že smlouvami uzavřenými na základě současného vedení města a zastupitelstva by se nemělo zavazovat následující zastupitelstvo, a proto navrhl 4 roky. Pan Sedláček doporučil uzavřít smlouvu na 6 let, pan Horvát na 5 let. Pan Ing. Gregor souhlasil s názorem pana starosty, a dodal, že ani jeden ze zastupitelů není odborníkem v této oblasti, pokud odborníci navrhují 10 let, respektuje toto doporučení.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje v souladu s  ust. § 22  odst. 3  písm.  c) zák.  č. 139/2006 Sb.,  o  koncesních  smlouvách  a  koncesním  řízení  (koncesní zákon),  v platném znění,  koncesní projekt pro koncesní řízení s názvem  Provozování  vodovodů  a  kanalizací  pro veřejnou potřebu města Lysá n.L. v předloženém znění s tím, že koncesní smlouva bude uzavřena na dobu 5 let.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   1 hlas

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           14 hlasů

            Návrh nebyl přijat.                                                               

 

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

 

 

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje v souladu s  ust. § 22  odst. 3  písm.  c) zák.  č. 139/2006 Sb.,  o  koncesních  smlouvách  a  koncesním  řízení  (koncesní zákon),  v platném znění,  koncesní projekt pro koncesní řízení s názvem  Provozování  vodovodů  a  kanalizací  pro veřejnou potřebu města Lysá n.L. v předloženém znění s tím, že koncesní smlouva bude uzavřena na dobu 6 let.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   6 hlasů

                                                           proti:                 1 hlas

                                                           zdržel se:           8 hlasů

            Návrh nebyl přijat.                                                               

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

 

 

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje v souladu s  ust. § 22  odst. 3  písm.  c) zák.  č. 139/2006 Sb.,  o  koncesních  smlouvách  a  koncesním  řízení  (koncesní zákon),  v platném znění,  koncesní projekt pro koncesní řízení s názvem  Provozování  vodovodů  a  kanalizací  pro veřejnou potřebu města Lysá n.L. v předloženém znění s tím, že koncesní smlouva bude uzavřena na dobu 10 let.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   7 hlasů

                                                           proti:                 1 hlas

                                                           zdržel se:           7 hlasů

            Návrh nebyl přijat.                                                               

 

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje v souladu s  ust. § 22  odst. 3  písm.  c) zák.  č. 139/2006 Sb.,  o  koncesních  smlouvách  a  koncesním  řízení  (koncesní zákon),  v platném znění,  koncesní projekt pro koncesní řízení s názvem  Provozování  vodovodů  a  kanalizací  pro veřejnou potřebu města Lysá n.L. v předloženém znění s tím, že koncesní smlouva bude uzavřena na dobu 9 let.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                   7 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           8 hlasů

            Návrh nebyl přijat.                                                               

 

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje v souladu s  ust. § 22  odst. 3  písm.  c) zák.  č. 139/2006 Sb.,  o  koncesních  smlouvách  a  koncesním  řízení  (koncesní zákon),  v platném znění,  koncesní projekt pro koncesní řízení s názvem  Provozování  vodovodů  a  kanalizací  pro veřejnou potřebu města Lysá n.L. v předloženém znění s tím, že koncesní smlouva bude uzavřena na dobu 7 let.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                  8 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           6 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                    Mimo p. Sedláček.

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

27. Návrh na přijetí nabídky  partnerství pro město Lysá nad Labem v projektu DURPaK.

 

            Zástupce občanského sdružení Prostor, p. Petrtýl, informoval o předloženém projektu. DURPaK = Dny udržitelného rozvoje Prahy, Lysé nad Labem a Kolína. Dále zodpověděl dotazy, které mu byly zastupiteli zaslány e-mailem. K dotazům uvedl, že projekt nebude zpracovávat dopravní generel, nezaměřuje se na dopravu ale město a vodu. Dopravě se může věnovat např. v dalším ročníku. Předmět smlouvy byl na četné žádosti rozpracován a upraven. Cíle projektu jsou stanoveny ve smlouvě, novou smlouvu má připravenu, ale zatím ji nerozeslal zastupitelům na vědomí, současně je možné předložit i žádost o dotaci. Datum ukončení projektu je 31.08.2014, teoreticky je možné dobu prodloužit. Pan Sedláček upozornil, že ve smlouvě na poslední straně je finanční příspěvek města ve výši 50 % vedlejších nákladů. Pan Petrtýl uvedl, že to se nevztahuje na města, která k projektu přistoupí bez finanční spoluúčasti, v nové smlouvě už toto ustanovení pro město Lysá n. L. není. Pan Mgr. Minařík se dotázal, co je možné nechat zpracovat, může si město samo vybrat lokalitu. Pan Ptertýl uvedl, že ano, každé město má vytipované „problémové" lokality. Pan Mgr. Minařík se pozastavil nad rozdělením finančních prostředků, nejvíc jich je určeno na mediální kampaň, osobně by dal vyšší částku na studii. Pan Petrtýl uvedl, že chtějí akci udělat mediálně zajímavou, mají už propracovanou realizaci, je to novátorská věc a tak k ní chtějí přistupovat, plánují například plovoucí pavilony na Labi a Vltavě. Pan Mgr. Minařík se dotázal, z jakých zdrojů bude akce financována.  Pan Petrtýl odpověděl, že ½ bude hrazena z programu LIVE+ a Ministerstva životního prostředí (podmíněné dotace), zbytek chtějí získat od soukromých a veřejnoprávních subjektů. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, podle jakého klíče vybírali města, Praha, Lysá, Kolín jsou nepoměřitelné celky. Pan Petrýl uvedl, že to právě byl úmysl, chtěli sestavit mozaiku problémů různě velkých celků a hledat nejlepší řešení. S nápadem přišla  Envi-A, ale na realizaci neměla finanční prostředky, proto hledala podporu. Pan Mgr. Minařík se dotázal, jestli má pan Petrtýl podobný projekt za sebou. Pan Petrtýl odpověděl, že osobně ne, ale má zkušenosti z jiným projektů, administroval projekty LIVE+. Pan Mgr. Kořista uvedl, že se mu projekt líbí, ale těžko mohou nyní něco schválit, když nemají k dispozici aktuální znění smlouvy. Pan Petrtýl uvedl, že je dostatek času seznámit se s upravenou smlouvou, není třeba dnes projekt schválit. Pan starosta uvedl, že je možné odložit věc na příští jednání, které bude 19.10.2011. Pan Mgr. Kořista dodal, že po úpravách dle dnešních připomínek je jednoznačně pro. Paní Chloupková měla poněkud odlišný názor, uvedla, že nemůže říci, že by byla jednoznačně pro, akce přechází do dalšího volebního období, bude sice připraven projekt, ale nebudou finanční prostředky na jeho realizaci. Pan Mgr. Kořista poukázal na skutečnost, že součástí projektu jsou i vzdělávací akce. Pan Petrtýl dodal, že cílem projektu je rovněž nalézt zdroje na financování, v současné době jsou možnosti financování roztříštěné.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá projednání přijetí nabídky partnerství pro město Lysá nad Labem v projektu DURPaK bez finanční spoluúčasti města na jednání ZM dne 19.10.2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

28. Návrh dalšího postupu města ve věci veřejné dopravní obslužnosti.

 

Informaci k bodu podal p. Mgr. Fajmon. Město v současné době funguje ve třech systémech, SID (středočeská integrovaná doprava), PID (pražská integrovaná doprava) a okresní autobusová doprava. Z rozpočtu města do posledního systému ročně přispíváme částkou 1,4 mil. Kč, tato platba se mu zdá vysoká. Porovnal systémy v jiných městech, např. Ml. Boleslav uzavřela samostatné dohody a platí příspěvek na 1 km, ne na osobu, jako Lysá. Navrhl projednat se zástupci PID možnosti další spolupráce a využít více tento již existující systém. Pro Lysou je PID nejperspektivnější vzhledem k její poloze (začlenění do pražského příměstského regionu). Pan Sedláček upozornil na provázanost dopravní obslužnosti a pečovatelské služby, v minulosti byly oba systémy provázané a města čerpala z obou na principu solidarity. Nejdříve je nutné zjistit, pokud vystoupíme z okresního systému, kolik potom bude stát pečovatelská služba. Pan Ing. Gregor se dotázal, jestli je dost podkladů pro takové rozhodnutí. Není přehled, kolik lidí využívá spoje, které by se rušily, jak by se daly nahradit, atd, obecně ale s návrhem souhlasí. Pan Mgr. Kořista podpořil návrh s tím, že by možnost spolupráce v rámci SID vyškrtl, pro Lysou je podle něj nejvýhodnější zapojit se co nejvíce do systému PID. Souhlasil s tím, že je třeba zjistit případné dopady na pečovatelskou službu. Pan Mgr. Fajmon potvrdil, že systémy dopravy a pečovatelské služby byly dříve propojeny, ale v současné době už žádné vazby neexistují. Souhlasil s tím, že je třeba doplnit podklady, dodal, že SID má smysl tam, kam nedosahuje PID. Pro Lysou jsou tyto systémy výhodnější, nechce setrvávat ve stávajícím systému jen ze setrvačnosti. Rovněž by usiloval o to, aby všechny obce spadající do správního obvodu Lysé byly pokryty systémem PID. Pan Ing. Gregor navrhl zatím nejednat přímo o vystoupení u z okresního systému, zatím možnost spíše pouze předjednat. Pan starosta shrnul předchozí diskusi, uvedl, že v současné době vazby mezi systémem dopravy a peč. sl. skutečně nejsou, dále uvedl, že by návrh bylo vhodné projednat s obcemi patřícími do mikroregionu. Pro město je důležité zjistit, co vychází levněji, v této chvíli to není schopen posoudit. Je nutné specifikovat, jaké služby vlastně požadujeme (četnost linek, atd.), proto by v tuto chvíli ze stávajícího systému nevystupoval. Navrhl projednat věc se starosty dalších obcí a zástupci ROPIDu a připravit ekonomickou analýzu. Pan Mgr. Kořista poukázal i na důležitost kvalitativního aspektu, v rámci PID je možné cestovat na 1 lístek (pohodlí pro cestujícího). Pan Mgr. Minařík podpořil návrh pana starosty a dotázal se, jestli je možné automaty na jízdenky instalovat už nyní. Paní Chloupková upozornila, že v rámci okresní dopravy je provozována i linka do Byšiček, náklady na její provoz činí 400 tis. Kč. Pan Mgr. Fajmon dodal, že se ze stejného zdroje platí i městská doprava v Nymburku a Poděbradech, to jsou náklady nesrovnatelně vyšší, tato města vyčerpají daleko více. Pan Mgr. Kopecký uvedl, že nejdříve je nutné schválit nový systém, až potom lze vystoupit ze stávajícího.

 

 

 Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

a) starostovi města zahájit jednání s ROPID, a. s., o možnostech prohloubení spolupráce v rámci dopravního systému PID, a se Středočeským krajem o možnostech prohloubení spolupráce v rámci dopravního systému SID,

b) RM projednat výsledky těchto jednání a navrhnout zastupitelstvu nový systém veřejné dopravní obslužnosti města Lysá nad Labem,

c) Tajemníkovi města zveřejňovat na webu města a v Listech města Lysá nad Labem informace o fungování železniční a autobusové dopravy v Lysé nad Labem a okolí,

d) RM zpracovat analýzu fungování dopravní obslužnosti a případné vazby na systém pečovatelské služby,

e) Starostovi města projednat se starosty obcí v působnosti ORP Lysá n. L. možnosti prohloubení spolupráce a případného společného postupu v oblasti dopravní obslužnosti.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 14 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

III. Informativní zprávy

 

1. Informativní zpráva o přípravě architektonické soutěže na rekonstrukci Husova náměstí.

 

RM projednala dne 28.06.2011 usnesením č. 468 zprávu o přípravě architektonické soutěže na rekonstrukci Husova náměstí.

 

            Pan Sedláček podotkl, že nejdřív by měl být zpracovaný dopravní generel, pak energetický audit a až pak vyhlášena soutěž. Například parkování by mohlo ovlivnit konečnou podobu náměstí. Pan Mgr. Kořista se dotázal na časový harmonogram. Pan starosta odpověděl, že soutěž proběhne asi v letech 2012 - 2013. Další dotaz pana Mgr. Kořisty se týkal vazby na územní plán. Pan starosta odpověděl, že výsledný projekt lze poté začlenit do územního plánu. Pan Ing. Gregor uvedl, že soutěž je předčasná, nejdřív by se měla zjistit vazba na strategický plán, třeba bude jiná priorita. Pan starosta uvedl, že byl pověřen pouze tím, že připraví podmínky, ty pak budou předmětem jednání.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o přípravě architektonické soutěže na rekonstrukci Husova náměstí.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

2. Informativní zpráva s vyrozuměním MV ČR k postavení a kompetencím výborů ZM.

 

RM projednala dne 19.07.2011 a usnesením č. 494 vzala na vědomí vyrozumění MV ČR k postavení a kompetencím výborů ZM.

 

Pan starosta uvedl, že požádali MV ČR o stanovisko k postavení a kompetencím výborů, pokud ví, kontrolní výbor zasílal obdobný dotaz a k věci obdržel shodné stanovisko. Pan Ing. Gregor konstatoval, že toto stanovisko měli již před třemi roky, zároveň upozornil, že vykládat zákony může pouze soud. Podstatou je, že kontrolní výbor je zřízen nikoli řízen zastupitelstvem města. Stanovisko MV je pouze jeden z názorů, co právník to názor. Kontrolní výbor se bude řídit metodickými pokyny MV a dokumenty pro tuto činnost zpracovanými. ZM pouze rozhoduje, jestli předložený materiál projedná nebo ne. Pan starosta odpověděl, že nesdílí názor pana Ing. Gregora, dle § 119 odst. 3 zákona o obcích Kontrolní výbor za a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, za b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, tyto pravomoci jsou jasně dány zákonem a dle písm. c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce, tj. koná na pokyn ZM. Rovněž mu nepřísluší kontrolovat finanční věci, to je v kompetenci finančního výboru. Pan Ing. Gregor odpověděl, že kontrolní výbor dokonce může kontrolovat finanční výbor. Poté konstatoval, že kontrolní výbor bude postupovat tak, jak ZM rozhodne.  

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí vyrozumění MV ČR k postavení a kompetencím výborů zastupitelstva města.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 3. Informativní zpráva o stanovisku MZ ČR k zákazu kouření v městském kině.   

 

            RM projednala dne 09.08.2011 a usnesením č. 531 vzala na vědomí odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR na dotaz k zákazu kouření v městském kině.

 

            Pan starosta informoval, že původně dotaz zasílali na MV ČR, které obratem sdělilo, že gestorem tohoto zákona je ministerstvo zdravotnictví a dotaz jim byl postoupen. Pan starosta dále uvedl, že požadavek na zákaz kouření je uveden i v zadání nového výběrového řízení na provozovatele kina. Pan Mgr. Kořista se dotázal, kdo je zodpovědný za to, že zákaz kouření nebyl vymáhán dřív. Pan starosta odpověděl, že asi RM, nezareagovala dostatečně rychle na změnu zákona, je si vědom toho, že zákaz měla vymáhat dřív a vinu bere na sebe.

 

   Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, že v uzavřeném zábavním prostoru městského kina platí zákaz kouření podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na statut provozovatele.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

4. Informativní zprávu o rozhodnutí odoru ŽP ve věci povolení kácení dřevin v parku na Nám. B. Hrozného.

 

RM usnesením č. 559 projednala dne 23.09.2011 rozhodnutí č.j. ŽP/31246/11/Sv/255/OP ve věci povolení kácení dřevin v parku na Nám. B. Hrozného v Lysé n. L.

 

Pan starosta pouze doplnil, že RM se shodla na tom, že se pokácené stromy nebudou nahrazovat průběžně, ale obnoví se najednou celé stromořadí.

  Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí rozhodnutí č.j.  ŽP/31246/11/Sv/255/OP, ze dne 08.08.2011, od Odboru životního prostředí MěÚ Lysá n. L.,  ve  věci  povolení  kácení  dřevin  v parku  na Nám. B. Hrozného s tím, že kácení  jírovce  a  javoru  bude  provedeno  v době  vegetace od 10.9.2011, a 3 ks lip budou káceny  v době  vegetačního  klidu,  tj. od 10.10. 2011.  Pokácení bude provedeno po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

5. Informativní zpráva o možnosti změny ustanovení ve smlouvě na zhotovitele čistírny odpadních vod.

 

            RM projednala dne 23.08.2011 a usnesením č. 561 vzala na vědomí zprávu o možnosti změny ustanovení ve smlouvě na zhotovitele čistírny odpadních vod.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o možnosti změny ustanovení ve smlouvě na zhotovitele čistírny odpadních vod.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

6. Informativní zpráva o možnosti uplatnění dodatečných nákladů na archeologický výzkum při akci Revitalizace parku na náměstí B. Hrozného.

 

RM projednala dne 23.08.2011 usnesením č. 562 informativní zprávu o možnosti uplatnění dodatečných nákladů na archeologický výzkum při akci Revitalizace parku na náměstí B. Hrozného.

 

Pan starosta v krátkosti shrnul, že jednal se zástupci ROP, bylo mu sděleno, že s podobnou žádostí se na ně obrátilo město Mladá Boleslav a žádost byla zamítnuta jako neopodstatněná. Ani naší žádosti nedávají přílišnou šanci na úspěch. Rovněž jednal s p. Ing. Peterou, zástupcem Stč. kraje, ten mu přislíbil, že žádost projedná v orgánech kraje a požádal o zaslání příslušné dokumentace. Pan starosta dodal, že dokumentaci zaslal a věc je zatím v jednání, o výsledku bude informovat.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o možnosti uplatnění dodatečných nákladů na archeologický výzkum při akci Revitalizace parku na náměstí Bedřicha Hrozného.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

7. Informativní zpráva o akci Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem.

 

            RM dne 23.08.2011 usnesením č. 566 vzala na vědomí informativní zprávu o akci Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem (úprava ploch náměstí, VO, městský mobiliář).

 

            Pan Sedláček uvedl, že úprava neakceptuje požadavek na více parkovacích míst, není řešeno zpoplatnění parkování. To by měl řešit dopravní generel, který zatím není zpracován. Pan starosta odpověděl, že změny, které jsou v návrhu zapracované, odhlasovalo ZM. Parkovací automaty nikdy předtím požadovány nebyly, to dnes zaznělo poprvé, ale pokud bude požadavek na automaty, lze to řešit v rámci veřejného osvětlení (připojení), nebo automaty se solárními panely. Pan Mgr. Kořista poukázal na chodník před restaurací Mango, je použita nevhodná kombinace materiálů, schodiště je z dlažby, čela z betonu. Beton se mu nezdá v této lokalitě jako vhodně zvolený materiál. Pan starosta odpověděl, že beton je architektonicky přípustný, na něj tato kombinace rušivě nepůsobí. Pan Ing. Gregor konstatoval, že jeho připomínky jsou zapracované a mobiliář mu nevadí, ale oproti původnímu návrhu zůstala pouze 1/3 parkovacích míst. Pan starosta upřesnil, že zmizela pouze dvě parkovací místa, ostatní zůstala zachována. Pan Mgr. Fajmon navrhl spočítat náklady na vnitřní osvětlení a porovnat ho se solárním osvětlením, jestli by tímto způsobem nebylo možné dosáhnout úspory.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu ohledně akce Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem (úprava ploch náměstí, VO, městský mobiliář).

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

8. Informativní zpráva o jednání ve věci zprůjezdnění komunikace kolem Kovony, a. s.

 

            RM projednala dne 23.08.2011 usnesením č. 567 informativní zprávu o možnostech zprůjezdnění komunikace kolem Kovony, a.s.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o jednání ve věci zprůjezdnění komunikace kolem Kovony, a. s.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

 

9. Informativní zpráva o aktuálním stavu záměru na výstavbu domu pro seniory.

 

            Informace k tomuto bodu podala pí Chloupková s tím, že přílohou materiálu je dopis, který zaslala jako žádost o informace hejtmanovi Stč. kraje a odpověď pí Mgr. Jentschke Stöcklové, radní Stč. kraje pro oblast sociálních věcí. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že je zřejmé, že se domov stavět nebude, proto by zahájil řízení o vrácení nemovitostí, které město Lysá bezplatně převedlo Stč. kraji. Pan starosta uvedl, že by se žádostí o vrácení nemovitostí počkal do ukončení soudního řízení, zároveň dodal, že kraj, jako vlastník nemovitostí, by měl odstranit havarijní stav budovy č.p. 13.  Pan Ing. Gregor uvedl, že toto je jedna z informativních zpráv, kterou by neměli vzít jen tak na vědomí, mělo by se uložit, aby věc zpracoval nějaký odbor. Pan Sedláček dodal, že jsou i jiné možnosti řešení, nejdříve by se měly zjistit konkrétní požadavky sousedů a pozemky třeba i vykoupit. Paní Chloupková upozornila, že ZM schválilo výkup pozemků, ale kraj do skončení soudního jednání nic dělat nechce. Pan starosta dodal, že město nabídlo pozemky, nemovitost, součinnost, hodně věcí už udělalo, ale konečné rozhodnutí musí udělat kraj, je to jejich investice. Paní Chloupková navrhla dát do listů informaci o aktuální situaci včetně dopisů, které jsou součástí zprávy. Pan Mgr. Fajmon zopakoval, že podle něj je to definitivní konec, kraj stavět nebude. Pan Ing. Gregor připomněl, že úkol byl zjistit aktuální stav. Ze zprávy vyplývá, že projekt není reálný. V současné době jedná o projektu na kraji, až bude mít výsledky, předloží zprávu. Dotázal se, jestli někdo jednal s vlastníky sousedních nemovitostí, jestli někdo má o jednání doklady a jestli je kraj měl k dispozici. Pan starosta odpověděl, že doklady jsou, dohledá dopisy, rovněž potvrdil, že všechny informace měl kraj k dispozici. Paní Chloupková dodala, že kraj měl možnost peníze určené na stavbu domova převést do jiného programu, aby o dotaci nepřišel, ale neudělal to.   

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 15 hlasů

                                                           proti:                 0 hlasů

                                                           zdržel se:           0 hlasů

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

pro

 

 

 

10. Zpráva kontrolního výboru.            RM projednala dne 06.09.2011 zápis z jednání Kontrolního výboru dne 24.08.2011 a vyjádření odboru ŠaK k vyúčtování dotací z Kulturního fondu.

 

            Informaci k materiálu podal p. Sedláček, kontrolní výbor předložil zprávu o údržbě zeleně a o čerpání dotací. Pan starosta konstatoval, že u zprávy o zeleni chybí vyjádření kontrolované osoby, mohlo to vyjasnit některé sporné body. Pan Sedláček uvedl, že v kopii pro ZM je skutečně ještě nepodepsaná verze. Pan Mgr. Fajmon uvítal zpracování zprávy o zeleni, dodal, že plán údržby by měl být zpracován každý rok. Navrhl uložit RM předložit plán údržby zeleně do 30.11.2011. Pan Ing. Gregor uvedl, že toto je opět jedna ze zpráv, kterou není možné vzít jen na vědomí. Navrhl uložit RM projednat zprávu a řešení závad. Ke zprávě o dotacích pan starosta shrnul, že do vyúčtování adventu byla zařazena účtenka za občerstvení, které nejde hradit z dotace, ze zprávy ale vyplývá, že nejde o žádné zkreslování. Kontrolou na příslušném odboru měla být tato účtenka vyřazena. Pan Sedláček potvrdil, že doklad měl být kontrolou vyjmut nebo mělo být zdůvodněno, proč tam je. Pan Bc. Eliška oponoval, že závěr je jasný, vyúčtování je nedostatečné pro poskytnutí dotace. Spolek rodáků by měl vrátit dotaci v plné výši, z diskuse ale nabývá dojmu, že se kličkuje.  Manuál platí pro všechny a chybné vyúčtování předložili rodáci 3x nebo 4x. Pan starosta uvedl, že sporný je pouze příspěvek ze vstupného u šporkových oslav, tam je na zvážení, zda jde příjem jako takový. Faktem je, že u adventu je účtenka za občerstvení, které nelze hradit z dotace, přesto došlo k vyplacení dotace. Je proto nyní nutné rozhodnout, jak věc dořešit. Paní PaedDr. Bodnárová vysvětlila, že se u dotací neproplácí jednotlivé účtenky, ale poskytne se dotace, která je následně vyúčtována. V tomto případě činí rozdíl mezi uznatelnými doklady a výší dotace 2.440,- Kč, které neměly být vyplaceny. Pan Ing. Firman se zeptal, jaké je vlastně doporučení a závěr ze strany KV, protože návrhem kontrolní skupiny je požadovat vrácení celé dotace , kdežto v souhrnné zprávě kontrolního výboru je uvedeno, že došlo k drobným pochybením a navrhují dotaci v letošním roce nevracet. Pan Sedláček jako předseda kontrolního výboru uvedl, že navrhuje dotaci nevracet. je pravda, že občerstvení nelze proplácet, ale v tomto případě se jednalo o občerstvení pro účinkující (např. čaj pro vystupující děti), kteří jinak za své vystoupení nemají žádný honorář. Vzhledem k tomu, jaké při akci panovalo počasí, netrval by na vrácení dotace ani její části. Pan Ing. Černohorský shrnul všechna jednání kolem dotací od letošního února s tím, že v konečném důsledku bylo zrušeno místo na odboru školství. Dodal, že nejde ani tak o vyúčtování, ale o to, že přístup rodáků byl laxní, a o to, jaké jsou dopady celé kauzy. K vyúčtování vystoupila s vysvětlením i pí Frankeová, bývalá referentka odboru školství, uvedla, že hlavním důvodem, proč žádala o opravu vyúčtování, bylo, že u šporkových slavností rodáci uvedli příjem ze vstupného 0,- Kč, což je podle jejího názoru nepravdivý údaj, který neopravili, protože vybírali vstupné na cyklovýlet, který byl součástí těchto slavností, a tento příjem neuvedli. Pan Sedláček konkretizoval toto sdělení, šporkovy slavnosti byly jedna samostatná akce a cyklovýlet druhá. Na cyklovýlet se vybíral účastnický poplatek, ze kterého se hradilo občerstvení. Pan Mgr. Minařík se vrátil ke zprávě o údržbě zeleně, kde je uvedeno, že firma Yabok prováděla úklid kolem škol, dodal, že u jejich školy (B. Hrozného), nikoho neviděl. Paní PaedDr. Bodnárová k dotacím uvedla, že v manuálu pro vyúčtování bude pro příště uveden termín „příjem", aby nedocházelo k různým výkladům slova vstupné, dobrovolné vstupné, atd. Pan Ing. Firman upozornil na to, že dobrovolný příspěvek na činnost organizace (jakékoli) není možné spojovat s nějakou konkrétní akcí, podle něj se nejedná o příjem z akce. K údržbě zeleně pan Ing. Firman uvedl, že by ho zajímalo, jaké plochy vykázala firma .A.S.A při sekání v jejich ulici, protože většinu zelených ploch sekají sami. Pan Blažek, vedoucí odboru správy majetku, odpověděl, že to prověří. Zároveň dodal, že na odbor nastoupila erudovaná pracovnice, v jejíž kompetenci bude i dohled nad údržbou zeleně. Pan Ing. Gregor k dotacím dodal, že nechce nikoho trestat, ale ze zprávy by se měly vyvodit závěry. Pan starosta navrhl usnesení, RM předloží plán údržby zeleně, vyhodnotí zprávu o údržbě zeleně a závěry předloží ZM a Ing. Firman navrhl, aby spolek rodáků vrátil část dotace ve výši 2.440,- Kč do rozpočtu města. Pan Sedláček navrhl usnesení v jiném znění, body týkající se zeleně ponechal a dále navrhl, že ZM nebude požadovat vrácení dotace.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM ukládá RM předložit plán údržby zeleně do 30.11.2011,

b) ZM ukládá RM projednat a vyhodnotit zprávu KV o údržbě zeleně v Lysé n. L. a závěry předložit ZM,

c) ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru dne 24.08.2011 a vyjádření odboru ŠaK k vyúčtování dotací z Kulturního fondu s tím, že nebude požadovat vrácení dotace poskytnuté Spolku rodáků a přítel města Lysé nad Labem v souvislosti s konáním akce Advent v roce 2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:                 10 hlasů

                                                           proti:                 4 hlasy

                                                           zdržel se:           1 hlas

            Návrh byl přijat.                                                                   

 

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Osvald Z.

proti

p. Ing. Černohorský O.

proti

pí Chloupková M.

pro

 

 

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Mgr. Kořista J.

zdržel se

 

 

 

IV. Diskuse

 

p. Sedláček                 - k hernám ve městě uvedl, že RM by měla stanovit maximální počet heren, vzdálenosti a provozní dobu,

p. Mgr. Minařík          - od jara nefunguje výtah na nádraží ČD,

p. Blažek                     - výtah je ve správě ČD, o opravě jednali, ale bylo jim sděleno, že z finančních důvodů byl vyřazen z plánu oprav, na žádost pana starosty kontaktoval firmu OTIS, která vyhodnotí stav a připraví cenovou nabídku na opravu, zítra bude ještě jednat s vedoucím sekce údržby ČD, problém je, že se pod výtahem objevuje voda, zřejmě je špatná izolace,

p. Ing. Firman             - uvedl, Město Lysá n.L. je v regionu významný a lukrativní zaměstnavatel, proto by rád dostal přehled o konaných výběrových řízeních ( počet řízení, počet uchazečů,...) od r. 2008,

pan Bc. Eliška             - měla se dělat sinice Ve Skále, ale zatím se nic neděje,

pan starosta                 - už je připravený projekt a bude vyhlášeno výběrové řízení, dodal, že se bude dělat výběrové řízení i na zhotovitele kanalizace ve Dvorcích a Byšičkách,

p. Bc. Eliška               - dotaz k úpravě webových stránek města,

pan starosta                 - na věci pracuje, na příštím jednání předloží informace,

p. Ing. Černohorský    - z jakých důvodů se skutečně nekonal festival Kefír, kolují různé informace,

pan starosta                 - pořadatel mu sdělil, že někteří zastupitelé proti nim udělali štvavou kampaň, a dále uvedl, že by nestihli udělat festival v takové kvalitě, jak si představovali, proto ho raději zrušili,

p. Sedláček                 - upozornil na nebezpečí při opravě výtahu ČD, nesmí se porušit stavební konstrukce, jinak hrozí zaplavení podchodu vodou,

p. Mgr. Kořista           - k webový´m stránkám - navrhl oslovit i místní střední školu - Oděvního a grafického desingu, zda by nepřipravila grafický návrh stránek, tzv. corporation desing,

p. Ing. Osvald             - upozornil na poničené cesty ve Dvorcích, jsou rozježděné od zemědělské mechanizace, cesta je po každém dešti nesjízdná, dále upozornil na rozlámané poklopy u kanalizačních a vodovodních vpustí, navrhl uskutečnit schůzku přímo na místě a stanovit opatření k nápravě,

pí Chloupková            - volala jí pí Herclíková, byla se s  ní na místě podívat, situace není tak kritická, jak ji popisují, asi na třech místech bylo mokro, volala p. Palyzovi a zástupci Předměřická, a.s., nebránili se nápravě, ale uvedli, že rozlámaná víka na kanálech nejsou způsobena jejich prací, následně volala pí Bacílková, proto se tam byla znovu podívat, nezjistila zhoršení, potřetí byla na místě spolu s panem starostou, ani tehdy nebyla situace nijak kritická,

p. Ing. Osvald             - problém není na cestě u pí Herclíkové, ale na cestě od hospody k hájence a pak na druhou stranu,

pan. Mgr. Kořista       - u všetatské tratě je na pozemku nepořádek, asi skládka stavební suti, jak se dá problém řešit,

pan starosta                 - lze řešit podle zákona o obcích,

p. Ing. Firman             - rodiče dětí z MŠ Čtyřlístek se ptají, jestli bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitelku, protože současná paní ředitelka je již v důchodovém věku,

pan starosta                 - zatím se výběrové řízení nechystá,

p. Mgr. Fajmon           - navrhl ke zvážení, jestli by nebylo možné dát výpovědi z pronájmu zemědělských pozemků tak, aby se mohly zvednout nájmy za pozemky,

                                    - stavebniny pod nadjezdem umístil\ na pozemku města svou reklamu, je to povoleno, pokud ne, ať je okamžitě nařízeno odstranění,

                                    - na Kačíně si majitelé nemovitosti před svým domem upravili chodník, vysypali ho valouny, prověřit, jestli to nebude bránit městu v údržbě, případně jiných pracích,

p. Ing. Firman             - i oni si před domem obdobně upravili chodník před jejich domem sami a na vlastní náklady, město to nic nestálo, nevidí v tom problém, ale pokud město hodlá investovat do úprav chodníků peníze z rozpočtu, nemá nic proti tomu, kromě toho připomněl, že v zájmu ušetřit peníze města on sám i řada jiných občanů seká k chodníkům přilehlé zelené plochy a odklízí v zimě z chodníků sníh, takže doporučuje vstřícný přístup k občanům,

p. Mgr. Fajmon           - musí být dodržena schvalovací procedura, pak jsou problémy např. s živelně vysazovanými stromy, náklady na jejich ošetřování případně odstranění pak nese město.

 

V. Interpelace

 

Pan Sedláček poukázal na skutečnost, že v ul. U Nové hospody zemědělská správa v zimě pokácela alej akátů, na místě zůstaly pařezy o průměru cca 30 - 35 cm. Upozorňoval na to už v lednu, poté ještě dvakrát, ale nikdo pařezy neodstranil. Nyní jsou tam výmladky, kdo to dá do pořádku.

 

Pan starosta odpověděl, že dřeviny jsou cizího vlastníka, lze nařídit odstranění. Pan Ing. Svoboda uvedl, že má na starosti celý správní obvod, práce nabývá, a to nejen v Lysé n. L., ale v Milovicích, atd. Postup je takový, že napíše výzvu na odstranění, pokud vlastník nereaguje, musí požádat Státní rostlinolékařskou správu o posudek. Podotkl, že okres Nymburk má na starosti pouze jeden pracovník, který vydává i rostlinolékařské pasy, atd. Teprve poté, když získá posudek, může nařídit odstranění. Samozřejmě může napsat žádost o nápravu vlastníkovi, ale pravděpodobně to nepovede ke kýženému výsledku. Pan Sedláček se dotázal, jestli tedy budeme rezignovat.

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesl pí Chloupková M.

 

U s n e s e n í    z  5.  jednání  ZM dne  07.09.2011

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                        p. Ing. Firman Miroslav                                                                                                 p. Ing. Gregor Petr

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:        p. Ing. Černohorský Ondřej

                                                           p. Houštecký Václav

                                                           pí Chloupková Marcela

 

II.   s c h v a l u j e

1.   Uzavření smlouvy  o smlouvě  budoucí  o zřízení  věcného  břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní  pozemky  p.č. 619/167,  619/16, 492/85, 492/57, 492/1 a 619/141, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu č. IV-12-6012057, za předpokladu, že budou dodrženy schválené podmínky pro překop komunikací. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Stavebník si vyžádá souhlas se stavbou u správce komunikace ul. Jedličkova. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

2.   Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009680/2 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní  pozemek  p.č.  73/32,  k.ú. Litol.  Cena za zřízení věcného břemene je 1.000,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

3.   Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001733/01  s  ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 2673/1, k.ú. Lysá n. L. Cena za zřízení věcného břemene je 12.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

4.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002884/010 s ČEZ Distribuce, a. s., na  obecní pozemky p.č. 2166/1, 2166/61, 2167/2, 2169/2 a 2169/5, k.ú. Lysá n. L. Cena za zřízení věcného břemene je 55.100,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

5.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001530/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na  obecní  pozemek  p.č.  527/54,  k.ú.  Lysá n. L. Cena za zřízení věcného břemene je 11.100,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

6.    Uzavření smlouvy o smlouvě  budoucí  o zřízení  věcného  břemene  č. IE-12-6003979/01 s ČEZ Distribuce, a. s.,  na  obecní  pozemek p.č. 619/16, k.ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

7.    Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IZ-12-6000253-1 s ČEZ Distribuce, a. s.,  na  obecní pozemky p.č. 3605/1 a 2875/81, k.ú. Lysá n. L., za předpokladu, že bude zachována průjezdnost cesty 24 hodin denně a kabel bude uložen tak, aby bylo možné ulici rekonstruovat. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

8.    Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004872/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 527/17, 527/54, 552/7 a 3752, k.ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je 11.200,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

9.    Výkup  části  p.p.č. 2078/4,  nově  oddělené  GP č. 2353/11/2010 jako p.p.č. 2078/7 o vým. 95 m2, kultura travní porost, k.ú. Lysá n. L., od p. J. Palyzy, Kpt. Jaroše 1154/8, Lysá n. L., za cenu 100,- Kč/m2.

10.  Prodej  části  obecního pozemku p.č. 204/1, kultura zahrada, o výměře cca 100 m2,  k.ú. Lysá n. L., panu Bohumilu Novákovi, Raisova 471, Lysá n. L., za částku 1.100,- Kč/m2 s tím, že přesná výměra bude určena po odsouhlasení prodeje části pozemku v ZM na základě geometrického zaměření, které uhradí nabyvatel. Nabyvatel dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN. Nabyvatel do dvou let od uzavření kupní smlouvy vybuduje oplocení pozemku včetně podezdívky.

11.  Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej části  p.p.č. 3667/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým. cca 20 m2,  k.ú. Lysá n. L.,  manž.  Zmeškalovým, Tyršova 774, 289 22 Lysá n. L., za částku 1.509,- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN. Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena za těchto podmínek:

- město uzavře smlouvu s budoucím kupujícím a pozemek prodá za předpokladu, že si budoucí kupující na předmětné části pozemku na svoje náklady vybuduje garáž pro osobní automobil,

- tato stavba bude do tří let dokončena a bude oznámeno její užívání,

- město do řádného oznámení užívání, nejvýše však na dobu tří let, pronajme předmětnou část pozemku za 100,- Kč/m2 budoucímu kupujícímu,

- město vydá souhlas se stavbou garáže budoucímu kupujícímu pro účely vydání stavebního povolení.

12.  Uzavření „Dodatku č. 1" ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní" ze dne 18.11.2009  mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o., První Sluníčková, s. r. o., Donská 275/9, 101 00 Praha 10, zastoupené jednatelem společnosti, Ing. arch. M. Šourkem, o převodu části pozemkové  parcely  č. 492/85 a části p.p.č.  492/57,  k.ú. Lysá n. L., na společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, za minimální cenu 1.500,- Kč/m2, pro výstavbu trafostanice.  Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN. Náklady na vyhotovení geometrického plánu nebudou hrazeny z rozpočtu města.

13.  Uzavření dodatku č. 2 k SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-1090047 - Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem" na vícepráce  dle  nabídky ze dne 08.08.2011 a změnových listů č. 02, 07, 08 a 09, dle kterých se celková cena díla zvýší o 604.934,06 Kč, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

14.  Prodej  bytu   č. 5  v č.p. 715,  Zahradní ul.,  Lysá n. L.,  včetně  podílu  na st.p. 249/2 a ideálního podílu (1/8) zahrady,  pí Bc. Haně Martinkové, trv. bytem Zahradní 715/13, Lysá n. L., za cenu dle znaleckých posudků ve výši 933.640,- Kč za byt a 9.220,- Kč za 1/8 zahrady, za předpokladu, že předloží písemný souhlas s odkoupením bytu od dalšího nájemce bytu p. Tomáše Martinka nebo doloží změnu adresy jeho trvalého bydliště. Kupující zaplatí kromě ceny za byt a podíl na zahradě také zálohu na daň z převodu nemovitostí a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

15.  Prodej  bytu  č. 1 v č. p. 715, Zahradní ul., Lysá n. L., do osobního vlastnictví včetně podílu  na  st.p. 249/2 a ideálního podílu (1/8) zahrady u domu, panu Michalu Peškovi, trv. bytem Okružní 1501/61, Lysá n. L., za nabídnutou cenu 701.100,- Kč. Kupující zaplatí kromě ceny za byt a podíl na zahradě také zálohu na daň z převodu nemovitostí a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

16.  Prodej  bytu  č. 8  v  č. p. 715,  Zahradní  ul., Lysá n. L.,  do  osobního  vlastnictví   včetně podílu  na  st.p. 249/2 a ideálního podílu (1/8) zahrady u domu, paní Bc. Lence Brožkové, trv. bytem Mochovská 258, Čelákovice, za nabídnutou cenu 503.000,- Kč. Kupující zaplatí kromě ceny za byt a podíl na zahradě také zálohu na daň z převodu nemovitostí a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

17.  Uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného s paní Jůzovou, Sportovní 601, Milovice - Mladá, na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč.

18.  Podání žádosti o účelovou dotaci Středočeskému kraji na půdní vestavbu a přístavbu budovy Obchodní akademie, Lysá n. L., ve výši 25.100.000,- Kč, spolu s garancí, že obdrží-li Město Lysá n. L. tuto účelovou dotaci na realizaci stavby, zachová v následujících 20 letech současnou výši nájemného hrazeného OA Lysá n. L.

19.  Přijetí finančního daru od paní Ludmily Klabanové ve výši  20.000,- Kč.

20.  Úpravu rozpočtu na rok 2011.

21.  V souladu s  ust. § 22  odst. 3  písm.  c) zák.  č. 139/2006 Sb.,  o  koncesních  smlouvách  a  koncesním  řízení  (koncesní zákon),  v platném znění,  koncesní projekt pro koncesní řízení s názvem  Provozování  vodovodů  a  kanalizací  pro veřejnou potřebu města Lysá n.L. v předloženém znění s tím, že koncesní smlouva bude uzavřena na dobu 7 let.

 

IV.  b e r e   n a   v ě d o m í

1.    Složení slibu člena zastupitelstva města p. Milana Horváta.

2.    Informativní zprávu o přípravě architektonické soutěže na rekonstrukci Husova náměstí.

3.   Vyrozumění MV ČR k postavení a kompetencím výborů zastupitelstva města.

4.    Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, že v uzavřeném zábavním prostoru městského kina platí zákaz kouření podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na statut provozovatele.

5.    Rozhodnutí č.j.  ŽP/31246/11/Sv/255/OP, ze dne 08.08.2011, od Odboru životního prostředí MěÚ Lysá n. L.,  ve  věci  povolení  kácení  dřevin  v parku  na Nám. B. Hrozného s tím, že kácení  jírovce  a  javoru  bude  provedeno  v době  vegetace od 10.9.2011, a 3 ks lip budou káceny  v době  vegetačního  klidu,  tj. od 10.10. 2011.  Pokácení bude provedeno po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí.

6.    Informativní zprávu o možnosti změny ustanovení ve smlouvě na zhotovitele čistírny odpadních vod.

7.    Informativní zprávu o možnosti uplatnění dodatečných nákladů na archeologický výzkum při akci Revitalizace parku na náměstí Bedřicha Hrozného.

8.    Informativní zprávu ohledně akce Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem (úprava ploch náměstí, VO, městský mobiliář).

9.    Informační zprávu o jednání ve věci zprůjezdnění komunikace kolem Kovony, a. s.

10.  Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 24.08.2011a vyjádření odboru ŠaK k vyúčtování dotací z Kulturního fondu s tím, že nebude požadovat vrácení dotace poskytnuté Spolku rodáků a přítel města Lysé nad Labem v souvislosti s konáním akce Advent v roce 2010.

11.  Informativní zprávu o vystavbě domova pro seniory.

 

V. u k l á d á

1.    RM v souvislosti s prodejem části pozemku p.č. 204/1, k.ú. Lysá n. L., připravit investici do domu č.p. 253/1 v ul. Na Františku v Lysé n. L. ve výši výnosu z prodeje tohoto pozemku.

2.    RM jednat s firmou PROXIMA, a. s., o výsledné ceně za zpracování PD rekonstrukce varny ŠJ ZŠ J. A. Komenského.

3.    Kontrolnímu výboru prověřit zadání zpracování PD rekonstrukce varny ŠJ ZŠ J. A. Komenského a do 31.12.2011 předložit zprávu ZM.

4.    RM projednat znění Obecně závaznou vyhlášky Města Lysá n. L. č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů ZŠ města Lysá nad Labem s řediteli škol.

5.    Starostovi města jednat o úpravě podmínek v navrhované plánovací smlouvě  s Výstavištěm Lysá nad Labem ve věci výstavby nové kryté výstavní plochy na pozemcích v ul. Čapkova v Lysé n. L. ve prospěch města.

6.    RM předložit plán údržby zeleně do 30.11.2011.

7.    RM projednat a vyhodnotit zprávu KV o údržbě zeleně v Lysé n. L. a závěry předložit ZM.

8.    Starostovi města zahájit jednání s ROPID, a. s., o možnostech prohloubení spolupráce v rámci dopravního systému PID, a se Středočeským krajem o možnostech prohloubení spolupráce v rámci dopravního systému SID.

9.    RM projednat výsledky těchto jednání a navrhnout zastupitelstvu nový systém veřejné dopravní obslužnosti města Lysá nad Labem.

10.  Tajemníkovi města zveřejňovat na webu města a v Listech města Lysá nad Labem informace o fungování železniční a autobusové dopravy v Lysé nad Labem a okolí.

11.  RM zpracovat analýzu fungování dopravní obslužnosti a případné vazby na systém pečovatelské služby.

12.  Starostovi města projednat se starosty obcí v působnosti ORP Lysá n. L. možnosti prohloubení spolupráce a případného společného postupu v oblasti dopravní obslužnosti.

 

 

VI. o d k l á d á

1.    Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE Gas Net, s. r. o., na  obecní  pozemek  p.č.  3483/3,  k.ú. Lysá n. L., pro stavbu přeložky přípojky plynu pro Výstaviště  Lysá n. L.

2.    Přesun finančních prostředků na úhradu DPH za zpracování PD rekonstrukce varny ŠJ ZŠ J. A. Komenského z položky 36 Bydlení a komunální služby z organizace Výdaje spojené s VŘ a vydáním ÚR, SP a IZ  - 52.000,- Kč na položku 23 Vodní hospodářství na organizaci ŠJ Eurest PD řešení rekonstrukce varny + 52.000,- Kč.

3.    Schválení Obecně závazné vyhlášky Města Lysá n. L. č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů ZŠ města Lysá nad Labem.

4.    Uzavření plánovací smlouvy s Výstavištěm Lysá nad Labem ve věci výstavby nové kryté výstavní plochy na pozemcích st.p. 688/2, 975, 2529 a parc.č. 243/1, 243/46, k. ú Lysá n. L., ul. Čapkova, dle předloženého návrhu.

5.    Projednání přijetí nabídky partnerství pro město Lysá nad Labem v projektu DURPaK bez finanční spoluúčasti města na jednání ZM dne 19.10.2011.

 

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 00.05 hod. ukončil.

 

 

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 16.09.2011

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

.........................................                                                     .......................................................

p. Ing. Firman Miroslav                                                        p. Ing. Gregor Petr

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ........................................................

                                                                                              starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.