+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  2.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 27.04.2011 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                       

Přítomni:                      p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

                                   p. Ing. Černohorský Ondřej

                                   p. Kolman Josef

                                   p. Houštecký Václav

                                   pí Hamplová Petra

                                   p. Mgr. Kořista Jan

                                   p. Bc. Eliška Petr

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek                                 

                                   p. Ing. Osvald Zdeněk

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Firman M. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Ing. Černohorský O. a p. Ing. Osvald Z.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.             pro

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           1 hlas p. Ing. Černohorský O.                    zdržel se

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.             pro

 

 

Zápisy ze zasedání ZM dne 22.02.2011 a 23.02.2011 byly ověřovateli ověřeny a ostatním členům zastupitelstva byly zaslány na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k  zápisům. Pan Bc. Eliška uvedl, že měl připomínky k zápisu, ale ty již byly vyřešeny. Pan starosta konstatoval, že považuje zápisy za ověřené.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Pan tajemník rovněž informoval přítomné o dokončení kontroly, kterou provedla kontrolní skupina Ministerstva financí, závady nebyly zjištěny. Byla dokončena i kontrola hospodaření města i mikroregionu za uplynulý rok, rovněž bez závad. Dále informoval o realizaci úsporných opatření na městském úřadě, městská knihovna převzala pořádání tanečních, od května bude knihovna vydávat měsíčník Listy a převzala rovněž pořádání kulturních akcí, v současné době dokončuje první akci, Jazzfest, kterou převzala rozpracovanou. Přehled plánovaných akcí bude knihovna předkládat RM vždy do konce ledna daného roku. Součástí úsporných opatření byly i personální změny, k 30.04.2011 byl ukončen pracovní poměr se dvěma zaměstnanci na odboru dopravy, po jednom na odboru vnitřních věcí a správě majetku a investic. K 01.04.2011 byla z odboru školství a kultury, kde bylo zrušeno jedno pracovní místo, přesunuta na odbor dopravy pí Frankeová a ze Živnostenského úřadu, kde došlo rovněž k úspoře jednoho pracovního místa, byla na odbor sociální a zdravotní přesunuta pí Rambousková. K 01.04.2011 byl přijat nový informatik, p. Čech. Závěrem pan tajemník navrhl, s ohledem na nové skutečnosti, stáhnout z jednání bod č. 22, dodatek č. 1 k plánovací smlouvě se spol. Realis, s.r.o.

           

            Pan Sedláček se na p. tajemníka obrátil s dotazem, týkajícím se usnesení RM č. 258, dopravní značení ulice U Nové hospody, kde chybí termín a kdo za splnění úkolu zodpovídá. Pan starosta odpověděl, že termín nebyl stanoven záměrně, značení se bude řešit v závislosti na dokončení další výstavby v této lokalitě.  Pan Sedláček odpověděl, že posazení značek není finančně náročné a provést se může hned. Pan Ing. Gregor k zápisům z kontrol organizací, které dostaly dotace, poznamenal, že mu volala členka kontrolního výboru s tím, že pan starosta má zápis z kontroly, který ještě neprošel kontrolním výborem, nejedná se o konečné stanovisko. Pan starosta odpověděl, že zápis byl podán přes podatelnu, kde byl zaprezentován do spisové služby, samotného ho to překvapilo, nejedná se o standardní postup předávání zápisů. Pan Mgr. Minařík požádal o informaci ke zrušenému výběrovému řízení na dodavatele elektřiny. Pan starosta odpověděl, že bylo uloženo vyhlásit výběrové řízení znovu. Pan Ing. Gregor doplnil, že byl členem výběrové komise na tuto zakázku, zúčastnili se tři zájemci, ale dva nedoložili podklady, proto bylo doporučeno řízení zrušit. Paní Chloupková informovala o průběhu prvních farmářských trhů, konaly se 21.04.2011, s průběhem byli spokojeni organizátoři i prodejci. Další trhy se budou konat 10.05.2011 v objektu bývalé Fruty. Důvodem změny lokality je dle organizátorek potřeba včas smluvně zajistit prodejce, o které je velký zájem. Organizátorky neměly jistotu, že jim další trhy budou v parku u Penny povoleny, proto hledaly alternativní řešení a dohodly se na pořádání trhů ve Frutě. Paní Chloupková poděkovala v souvislosti s konáním trhů MěP za pomoc a dozor při najíždění aut prodejců a k trhům ještě dodala, že nedošlo ani ke kolizi s místními prodejci, shodou okolností tam v den konání trhů nikdo z místních prodejců nebyl. Pan Bc. Eliška se dotázal, jestli knihovna bude program kulturních akcí předkládat k seznámení také kulturní komisi. Pan starosta odpověděl, že detailní postup nebyl ještě projednán, ale je předpoklad, že program se komisi předkládat bude. Pan Bc. Eliška navrhl předložit ho jako informaci rovněž všem zastupitelům.

           

            Pan starosta navrhl schválit program jednání s tím, že bude stažen bod č. 22 a k projednání budou zařazeny dva body, které předložilo sdružení Kulturně!. Pan Ing. Gregor uvedl, že měl stejný návrh jako kolegové z Kulturně! a dodal, že navrhuje na program jednání zařadit rovněž projednání otevřeného dopisu, který adresoval p. starostovi. K dopisu doplnil, že po jeho obdržení mu volal p. starosta a uvedl, že k bodům, které se ho týkají, se vyjádří on a ostatní projedná RM. Vzhledem k tomu, že neobdržel odpověď, žádá o projednání otevřeného dopisu na dnešním zasedání. Pan starosta odpověděl, že RM nemohla dopis projednat, materiály členům rady byly odeslány dřív, než byl doručen dopis p. Ing. Gregora, doplnil, že body týkající se jeho osoby p. Ing. Gregorovi vysvětlil a dopis bude řádně projednán na nejbližším jednání RM. Pan Mgr. Kořista podpořil žádost p. Ing. Gregora, uvedl, že souhlasí s projednáním dopisu na tomto zasedání ZM. Pan starosta pouze zopakoval, že RM zatím nepřijala žádná usnesení k tomuto materiálu, proto se může vyjádřit pouze k bodům, které se týkají přímo jeho. Pan Koštíř, předseda Osadního výboru (dále jen „OV") Byšičky požádal o projednání jejich zápisu na začátku zasedání. Se stejným požadavkem se připojila i pí Herclíková z OV Dvorce s tím, že má ještě několik dalších připomínek, které chce v souvislosti se zápisem přednést.

           

            Pan starosta nechal o návrhu, přesunutí projednání zápisů z OV na začátek jednání, hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.             pro

 

            Pan starosta nechal  hlasovat o doplnění programu zasedání o projednání otevřeného dopisu p. Ing. Gregora jako bod č. 31.

Výsledek hlasování:               pro:        8 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           5 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     2 hlasy          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.             pro

 

            Pan starosta nechal hlasovat o doplnění programu zasedání o projednání bodů předložených sdružením Kulturně! jako bod č. 32.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           1 hlas p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     1 hlas p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.             pro

 

            Pan starosta nechal o upraveném návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.             pro

           

           

II. Informativní zprávy

 

1.  Zápis z jednání Osadního výboru v Byšičkách dne 15.03.2011.

 

                        RM projednala dne 05.04.2011 usnesením č. 256 vzala na vědomí zápis z jednání OV Byšičky ze dne 15.03.2011.

                       

                        K bodu podal úvodní informaci pan starosta, k požadavku na vybudování kanalizace uvedl, že byly dořešeny majetkoprávní vztahy, poslední vlastník dotčeného pozemku, kde nebyla věc vyřešena, byl prohlášen za mrtvého, je vydán souhlas se stavbou, uzavřena smlouva s Povodím Labe, atd, dnes se v rámci projednání úpravy rozpočtu budou schvalovat i finanční prostředky na projektovou dokumentaci. Pan Jílek, člen OV Byšičky, se dotázal, jestli je vydáno územní rozhodnutí. Pan starosta uvedl, že se čeká na výmaz na katastru nemovitostí, jinak je vše připraveno, pokud se dnes schválí převod financí na pořízení projektové dokumentace, do konce roku bude dokumentace připravena. Pan Koštíř, předseda OV Byšičky, upozornil na problém s dešťovou kanalizací, kanalizace je města, ale někdo by měl kanalizaci převzít a být za ni zodpovědný. Pan starosta odpověděl, že probíhají jednání v této věci s provozovatelem kanalizace v Lysé n.L.  Pan Koštíř doplnil, že další jejich požadavky by se měly řešit v souvislosti s vybudováním kanalizace, je třeba zpevnit vjezd do hasičárny, uličku při výjezdu z návsi, kde se výmoly vždy jen něčím zasypou. K uličce dodal p. Freiberg, člen OV Byšičky a obyvatel dané lokality, že poté co se ulička podkopala, vznikla proláklina, která se poté vyspravila dosypáním cca 8 -10 cm suti. V uličce jsou stejně výmoly, drží se tam voda, jeho dům má promáčené zdi. Doplnil, že provoz v uličce se zvyšuje, auta bourají do plotů, ničí tak nejen cestu, ale i nemovitosti. Doporučil situaci na místě prohlédnout a věc řešit. Pan starosta souhlasil se schůzkou na místě. Pan Koštíř doporučil vstoupit v jednání rovněž s městem Čelákovice, uličku používají při vyvážení kontejnerů z chatové části Labíčko. Pan starosta navrhl uložit RM projednat se zástupci města Čelákovic možnost podílet se na údržbě uličky a zprávu z jednání předložit na zasedání ZM v červnu. Pan Koštíř poděkoval za zabezpečení železničního přejezdu, zároveň upozornil na potřebu řešit dopravní situaci při pořádání dostihů na závodišti v Lysé, a to hlavně v úseku od železničního přejezdu na konci Lysé k závodišti. Závěrem p. Koštíř pozval přítomné k návštěvě Byšiček, na návsi mají velké pletené velikonoční vejce, které stojí za zhlédnutí.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zápis z Osadního výboru Byšičky ze dne 15.03.2011,

b) ukládá RM jednat s městem Čelákovice o možnosti řešení oprav komunikace - uličky, při výjezdu z návsi v Byšičkách a výslednou zprávu předložit na jednání ZM dne 29.06.2011.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                    zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.             pro

                                                                                                                                                             

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM připravit návrh dopravního značení nebo jiného řešení parkování aut při konání dostihů.

                                                                                                 Termín: 29.06.2011

           

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.             pro

                                                                                                                                                                       

2.  Zápis z Osadního výboru Dvorce ze dne 25.02.2011.  

 

                        RM projednala dne 22.03.2011 a usnesením č. 70 vzala na vědomí zápis z OV Dvorce ze dne 25.02.2011.

 

Paní Herclíková, členka OV Dvorce, se zeptala na termín opravy místního rozhlasu, který není v určitých lokalitách slyšet. Už v únoru měl do Dvorců přijet p. Bílek a rozhlas seřídit, ale k tomu dosud nedošlo. Provedení opravy urgují už od loňského roku. Pan Blažek, vedoucí odboru správy majetku a investic, odpověděl, že rozhlas bude seřízen během následujícího týdne. Dále pí Herclíková uvedla, že p. tajemník se jako host zúčastnil zasedání OV ve Dvorcích, kde informoval o petici týkající se dopravních opatření ve Dvorcích a zeptala se na další postup v této věci. Pan starosta uvedl, že byla zaslána žádost na PČR a SÚS (správa a údržba silnic) se žádostí o souhlas s umístěním měřiče, proběhlo i výběrové řízení na dodavatele, během května až června letošního roku bude měřič instalován. Další připomínka pí Herclíkové se týkala komunikace (zadní cesty u lesa), která je za deštivého počasí neschůdná a nesjízdná. K tomu pan starosta uvedl, že všechny domy mají přístup do asfaltové komunikace, jejíž součástí je i chodník. Paní Herclíková dodala, že po cestě jezdí traktory, chodí tam i matky s kočárky a cestu je třeba opravit, dále uvedla, že budou podávat návrhy na úpravu dopravy v této lokalitě. Paní Chloupková uvedla shodně s p. starostou, že se jedná jen o polní cestu. Pan starosta dodal, že výhledově by se cesta měla opravit, a to v rámci stavby, kterou bude provádět ČD Telematika, kde oprava byla zařazena do podmínek souhlasu s akcí. Paní Chloupková doplnila, že po cestě se rychle nejezdí a je tam chodník, vzhledem k tomu, že se jedná o cestu podél lesa, rozhodně se nepočítá se zpevněním této komunikace. Paní Heclíková oponovala, že někteří občané jiný přístup k nemovitostem nemají, požádala o vyjádření, jestli se s komunikací bude něco dělat. Další její dotaz se týkal vybudování kanalizace v chybějící části Dvorců. Pan starosta potvrdil, že pokud se dnes schválí úprava rozpočtu, připraví se projektová dokumentace na kanalizaci. Paní Herclíková se dále dotázala na možnost rozšíření veřejného osvětlení ve Dvorcích, konkrétně přidání tří světel až k domu p. Osvalda. Pan starosta odpověděl, že je možné podat návrh, který bude projednán v rámci přípravy rozpočtu na příští rok, žádost lze podat kdykoli až do září. Pan Ing. Gregor konstatoval, že byl vynechán bod č. 4 projednávaného zápisu, a to vytvoření dílčího rozpočtu pro Dvorce, podával podnět, aby se věc řešila, ale dosud nedostal ani potvrzení, že písemnost byla převzata, případně vzata na vědomí.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Osadního výboru Dvorce ze dne 25.02.2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           1 hlas p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                  zdržel se

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

III. Návrhy ke schválení

 

            Pan starosta navrhl body 1-5 projednat společně, protože se jedná o body stejného typu, věcná břemena a ZM tyto body již projednávalo při schválení uzavření smluv o smlouvách budoucích, nyní jde pouze o schválení konečného uzavření smluv o zřízení věcných břemen.

 

1. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.

                       

RM projednala dne 22.03.2011 usnesením č. 203 žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 47/14, 328 a 54/82, k.ú. Litol, za cenu 19.560 Kč včetně DPH.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 47/14, 328 a 54/82, k.ú. Litol. Cena za zřízení věcného břemene je 19.560,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                          mimo

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

 

 

2.  Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.

 

            Usnesením č. 166 RM projednala dne 08.03.2011 žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., č. IV-12-6001505/001 na obecní pozemky p.č. 3463/1, 3563/2, 3710, 2175/21, 2175/23 a 2175/24, k.ú. Lysá n.L., za cenu 14.900,- Kč a smlouvy č. IE-12-6000921/001 na pozemek 3463/1, k.ú. Lysá n.L., za cenu 9.700,- Kč.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  s ČEZ Distribuce, a.s., č. IV-12-6001505/001 na obecní pozemky p.č. 3463/1, 3563/2, 3710, 2175/21, 2175/23 a 2175/24, k.ú. Lysá n.L., za cenu 14.900,- Kč a smlouvy č. IE-12-6000921/001 na pozemek 3463/1, k.ú. Lysá n.L., za cenu 9.700,- Kč. Cena za zřízení věcného břemene bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                          mimo

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

3. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.

 

            Dne 05.04.2011 projednala RM města usnesením č. 241 žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 45/7 a 47/14, k.ú. Litol, za cenu 25.400,- Kč.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., č. IE-12-6000406/003, na obecní pozemky p.č. 45/7 a 47/14, k.ú. Litol, za cenu 25.400,- Kč. Cena za zřízení věcného břemene bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                          mimo

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

4. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.,RM dne 05.04.2011 projednala a usnesením č. 242 schválila žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek PK 2476/1, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene je 2.000,- Kč včetně DPH.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek PK 2476/1, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene je 2.000,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                          mimo

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

5. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.RM dne 22.03.2011 projednala a usnesením č. 195 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2102/4, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2102/4, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                          mimo

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

6. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.RM dne 08.03.2010 projednala usnesením č. 167 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 866/35, 866/65, 866/71, 866/6, 866/9, 3484/10, 3484/2, 623/15, 866/104 a 866/36, k.ú. Lysá n.L., pro stavbu č. IV-12-6011707 Lysá nad Labem kVN, TS, kNN, pro p.p.č. 866/32-92.

 

            Informace k bodu podal p. starosta, uvedl, že pozemek město získalo bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR a poděkoval p. Kolmanovi, který na vyřízení převodu pracoval. Pan Mgr. Fajmon se zeptal, proč se bude firmě prodávat pozemek pod trafostanicí. Pan starosta odpověděl, že to bude jejich trvalá stavba, proto bylo navrženo pozemek prodat.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 866/35, 866/65, 866/71, 866/6, 866/9, 3484/10, 3484/2, 623/15, 866/104 a 866/36, k.ú. Lysá n.L., pro stavbu č. IV-12-6011707 Lysá nad Labem kVN, TS, kNN, pro p.p.č. 866/32-92.  Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

 

 

 

7. Žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s., o vyjádření k nutnosti splnění podmínky ke stavbě č. IE-12-6001344 Lysá n.L., ul. Resslova a ČSA, rekonstrukce vedení NN.

   

Dne 08.03.2011 projednala RM usnesením č. 170 žádost ČEZ Distribuce, a.s., o vyjádření k nutnosti splnění podmínky ke stavbě IE-12-6001344 Lysá n.L., ul. Resslova a ČSA, rekonstrukce vedení NN.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM netrvá na podmínce souběhu prací s rekonstrukcí ul. ČSA u stavby č. IE-12-6001344 Lysá nad Labem, ul. Resslova a ČSA, rekonstrukce vedení NN, dané usnesením ZM č. II/6, ze dne 02.09.2009.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

8. Návrh na bezúplatný převod pozemků p.č. 89/123, 89/1215 a 90/9, všechny k.ú. Litol, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.Dne 08.03.2011 projednala RM usnesením č. 163 návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 89/123 o vým. 88 m2, pozemku p.č. 89/1215 o výměře 428 m2 a pozemku p.č. 90/9 o vým. 1 m2, všechny pozemky k.ú. Litol, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 89/123 o vým. 88 m2, pozemku p.č. 89/1215 o výměře 428 m2 a pozemku p.č. 90/9 o vým. 1 m2, všechny pozemky k.ú. Litol, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

9. Návrh na výkup pozemku p.č. 2034/16, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L.

 

            Usnesením č. 191 projednala RM dne 22.03.2011 návrh na výkup pozemku p.č. 2034/16 o vým. 1.172 m2, kultura ost.pl., k.ú. Lysá n.L.

 

            K tomuto bodu pan starosta dodal, že se jedná o pozemek za hasičskou zbrojnicí ve Dvorcích, město tak získá do svého vlastnictví pozemek, na kterém vznikne veřejné prostranství.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 2034/16 o vým. 1.172 m2, kultura ost.pl., k.ú. Lysá n.L., od vlastníků pozemku pana Karla Páska, Schollerova 236/6, Praha, Čakovice, pana Luboše Srba, Jirsákova 87/3, Praha, Třeboradice, a paní Jany Matrasové, Radbuzská 594/2, Praha, Čakovice, za částku 17.580,- Kč. Tato částka bude rozdělena v poměru Páska Karel ½, tj. 8.790,- Kč, Srb Luboš ¼  tj. 4.395,- Kč a Matrasová Jana ¼ tj. 4.395,- Kč. Město uhradí daň z převodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a ověření podpisů prodávajících.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

           

            Pan starosta navrhl společně projednat body 10 až 14, jedná se o prodeje bytů do osobního vlastnictví v domě č.p. 715 v Zahradní ul. v Lysé n.L. a otevřel k tomuto bodu společnou diskusi. Úvodem ještě doplnil několik informací o stávajících nájemnících, pí Nimrichtrové, která nemá zájem o koupi, byl nabídnut jiný byt, pí Hlaváčková má zájem o byt v DPS, čeká se na vyjádření manž. Martinkových, kteří se k záměru zatím nevyjádřili. Pan Ing. Gregor měl k prodeji zásadní připomínky, jako člen zvláštní komise, která se byla na dům podívat a zhodnotit jeho stav, připomněl závěr této komise, dům shledala v dobrém technickém stavu, prodej po jednotlivých bytech nedoporučila, pokud by se měl dům prodávat, tak pouze jako celek. Pan Vrňák, který byl rovněž členem komise a zároveň pracuje v realitní společnosti, odhadl prodejní cenu domu na 12 -15 mil. Kč. Ceny, za které jsou nyní prodeje bytů navrženy, se mu zdají příliš nízké, např. p. Vrňák by mohl byt koupit za 50 % skutečné tržní ceny. Podle těchto návrhů město utrží 5,5 mil. Kč, za zbylé byty odhadem cca 3,5 mil. Kč, tedy celkem asi 9 mil. Kč, ale mohlo by získat 12 - 15 mil. Kč. Uvedl, že prodej považuje za spekulativní a diví se p. Houšteckému, který byl rovněž členem komise, že za tak krátkou dobu změnil názor. Dodal, že chápe, že v rozpočtu z r. 2010 chybí 12 mil. Kč, ale schodek by se neměl řešit takto. Pan starosta odpověděl, že on i RM při svém rozhodování zohlednili sociální aspekt celé věci, upřednostnili způsob prodeje, který by se co nejméně dotkl nájemníků, proto se přiklonili k prodeji bytů jednotlivě. K cenám uvedl, že za cenu dle znaleckého posudku se prodává pouze stávajícím nájemníkům, další byty byly nabídnuty k prodeji obálkovou metodou a prodávají se nejvyšší nabídce. Pan Bc. Eliška uvedl, že v ZM nebyla vůle zvednout poplatky za odpad, výpadek příjmů se chce pokrýt tímto způsobem. I jemu se ceny za byty zdají nízké a při hlasování o prodejích se zdrží. Dodal, jako předseda bytové komise, že nadále nebudou souhlasit s obálkovou metodou, ale budou navrhovat prodej formou dražby. Pan Houštecký k připomínce p. Ing. Gregora uvedl, že nechápe jeho narážku. Je pravda, že byl v komisi, která dům prohlížela, ale již před tím, dne 17.12.2008, ZM schválilo prodej bytů v tomto domě, on respektuje vůli většiny, nevěděl tedy, jakou změnu názoru měl p. Ing. Gregor na mysli. Dodal, že se nehodlá nechat zatáhnout p. Ing. Gregorem do jeho hry. Pan Mgr. Kořista uvedl, že se byl v domě osobně podívat, hovořil s nájemníky, kteří mu ukázali závady na domě a dodal, že souhlasí s prodejem. Dotázal se, jestli byly u stávajících nájemníků při stanovení prodejní ceny zohledněny investice, které v bytech provedli. Pan starosta odpověděl, že úpravy zohledněny nebyly, nájemníci buď akceptovali navržené ceny, nebo se s nimi jedná o náhradním bydlení. Pan Sedláček připomněl, že návrh na prodej tohoto domu a domu Na Františku se na ZM předkládá každý rok, ale on s prodejem domů nesouhlasí, chce, aby město vlastnilo bytové domy a staralo se o ně s péčí řádného hospodáře. Paní Chloupková uvedla, že s většinou toho, co bylo řečeno, souhlasí, záměr je skutečně předkládán opakovaně. Zároveň dodala, že respektuje dohodu a schválený rozpočet města a s prodejem bude souhlasit. Pan Bc. Eliška konstatoval, že bude od RM požadovat návrh systematického zhodnocování majetku.

 

10. Záměr na prodej bytu č. 3/715 včetně 1/8 zahrady v Zahradní ulici v Lysé nad Labem.

 

            Usnesením č. 400 projednala RM dne 11.08.2010 návrh na prodej bytu č. 3 v č.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady manželům Haně a Stanislavu Dvořákovým, nájemcům tohoto bytu, za cenu dle znaleckých posudků ve výši 726.620,- Kč za byt a 9.220,- Kč za 1/8 zahrady. Manželé Dvořákovi zaplatí kromě ceny za byt a podíl na zahradě také zálohu na daň z převodu nemovitostí ve výši 22.080,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 3 v č.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady manželům Haně a Stanislavu Dvořákovým, nájemcům tohoto bytu, za cenu dle znaleckých posudků ve výši 726.620,- Kč za byt a 9.220,- Kč za 1/8 zahrady. Manželé Dvořákovi zaplatí kromě ceny za byt a podíl na zahradě také zálohu na daň z převodu nemovitostí ve výši 22.080,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů          p. Bc. Eliška P.                      zdržel se

                                   zdržel se:           2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                     zdržel se

                                   proti:     3 hlasů          p. Ing. Gregor P.                         proti

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.                  proti

 

11. Záměr na prodej bytu č. 7/715 včetně 1/8 zahrady v Zahradní ulici v Lysé nad Labem.

 

                   Usnesením č. 129 dne 22.02.2011 RM projednala  a schválila prodej bytu č. 7 v č.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady panu Jakubu Kovářovi, Višňová 575, Milovice - Mladá, za celkovou částku 1.233.111,- Kč. Kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí ve výši 36.996,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

           

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 7 v č.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady panu Jakubu Kovářovi, Višňová 575, Milovice - Mladá, za celkovou částku 1.233.111,- Kč. Kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí ve výši 36.996,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů          p. Bc. Eliška P.                      zdržel se

                                   zdržel se:           2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                     zdržel se

                                   proti:     3 hlasů          p. Ing. Gregor P.                         proti

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.                  proti

 

12. Záměr na prodej bytu č. 6/715 včetně 1/8 zahrady v Zahradní ulici v Lysé nad Labem.

 

                   RM projednala usnesením č. 130 dne 22.02.2011 prodej bytu č. 6 v č.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady manželům Janouškovým, Stará Lysá 195, Stará Lysá, za celkovou částku 1.560.000,- Kč. Kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí ve výši 46.800,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

                  

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 6 v č.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady manželům Janouškovým, Stará Lysá 195, Stará Lysá, za celkovou částku 1.560.000,- Kč. Kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí ve výši 46.800,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů          p. Bc. Eliška P.                      zdržel se

                                   zdržel se:           2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                     zdržel se

                                   proti:     3 hlasů          p. Ing. Gregor P.                         proti

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.                  proti

13. Záměr na prodej bytu č. 2/715 včetně 1/8 zahrady v Zahradní ulici v Lysé nad Labem.

 

                   RM projednala usnesením č. 131 dne 22.02.2011 prodej bytu č. 2 v č.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady panu Michalu Vrňákovi, Klicperova 1943, Lysá n.L., za celkovou částku 900.000,- Kč. Kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí ve výši 27.000,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

                  

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 2 v č.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady panu Michalu Vrňákovi, Klicperova 1943, Lysá n.L., za celkovou částku 900.000,- Kč. Kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí ve výši 27.000,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů          p. Bc. Eliška P.                      zdržel se

                                   zdržel se:           2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                     zdržel se

                                   proti:     3 hlasů          p. Ing. Gregor P.                         proti

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.                  proti

 

14. Záměr na prodej bytu č. 4/715 včetně 1/8 zahrady v Zahradní ulici v Lysé nad Labem.

 

                   RM projednala usnesením č. 236 dne 05.04.2011 záměr na prodej bytu č. 4 v č.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady manželům Lence a Stanislavu Dvořákovým, nájemcům bytu, za celkovou částku 1.154.200,- Kč. Kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí ve výši 34.626,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.                

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 4 v č.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady manželům Lence a Stanislavu Dvořákovým, nájemcům bytu, za celkovou částku 1.154.200,- Kč. Kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí ve výši 34.626,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů          p. Bc. Eliška P.                      zdržel se

                                   zdržel se:           2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                     zdržel se

                                   proti:     3 hlasů          p. Ing. Gregor P.                         proti

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.                  proti

 

15. Úprava rozpočtu města Lysá nad Labem na rok 2011.            RM projednala ve dnech 05.04.2011 a 18.04.2011 a usnesením č. 240 a 275 schválila úpravu rozpočtu města Lysá n.L. pro r. 2011.

           

            K úpravám rozpočtu podal vysvětlení pan starosta, část úprav vychází ze skutečnosti roku 2010, další úpravy mají návaznost na investiční akce, např. intenzifikace ČOV bude levnější, původně plánované náklady byly cca 120 mil. Kč, skutečná cena bude kolem 75 mil. Kč. RM na svém jednání navrhla rozdělení 8,6 mil Kč, které se podařilo ušetřit. Na některé akce budou podány žádosti o dotaci, např. na vodojem. Jako další úpravy byly navrženy např. navýšení příspěvku osadním výborům, vybudování schodiště u jídelny v ZŠ Komenského, projektová dokumentace na komunikaci v ul. Lom, rovněž je navrženo schválení příspěvku sportovní organizaci Taekwon-do, Stará Lysá, která sice nemá sídlo v Lysé n.L., ale svoji činnost tady provozuje a většina dětí je z Lysé n.L. Pan Ing. Černohorský připomněl, že dotace jsou přidělovány podle schváleného vzorce, musí se jednat o děti z Lysé. Pan starosta podotkl, že ani u dotací z fondů se nezjišťuje bydliště dětí, členů dané organizace. Pan Mgr. Minařík pro informaci uvedl, že tento sportovní oddíl trénuje v tělocvičně ZŠ B. Hrozného a minimálně ¾ členů je z Lysé. To potvrdil i p. Ing. Firman, oddíl má víc poboček v různých městech právě proto, aby děti nemusely dojíždět, většina členů lyského oddílu je z Lysé. Pan Sedláček se dotázal, jestli je v rámci úprav rozpočtu počítáno s výměnou potrubí vodovodního řadu, která by se mohla provést současně s akcí přepojení septiků č.p. 1370, 47. Pan starosta odpověděl, že finanční rezerva je na údržbě majetku, výměnu by případně bylo možné hradit z této rezervy. Pan Ing. Gregor konstatoval, že předpokládá, že audit bude předložen s rozborem hospodaření, nicméně rozbor už mohli mít dnes k dispozici. Potřebné údaje si proto zjistil sám a požádal o vysvětlení, jestli se v případě položky - převod z minulých let, jedná o výši finančních prostředků na běžném účtu. Paní Ing. Polenová, vedoucí finančního odboru, vysvětlila, že to je zůstatek z předchozích let, který se rozděluje do nového rozpočtu. Pan Bc. Eliška se zeptal, jestli se bude ještě doplácet sběrný dvůr. Pan starosta s pí Ing. Polenovou shodně uvedli, že všechny náklady na sběrný dvůr nebyly v loňském roce dofakturovány, proto se skutečně letos bude zbytek doplácet, částečně z dotace. Pan Bc. Eliška připomněl nutnost dořešit zastřešení letního kina. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že by se neměly dávat další návrhy, předložený materiál byl projednán a schválen RM a předložen ZM. I on by měl další návrhy (např. oprava hřiště u Penny), ale domnívá se, že by se mělo počkat na druhé pololetí, další návrhy je možné řešit pak, rozpočet se ještě upravovat bude. Dodal, že je rád, že přišla na řadu komunikace v Lomu. Pan Ing. Osvald uvedl, že má informace z Ministerstva financí a požádal, aby možnost prezentovat celou zprávu měl p. MVDr. Matušina. Ten se dotázal, jestli reorganizace na MěÚ, která byla řešena i v médiích, byla vyvolána opravdu na základě nutnosti provést úsporná opatření, nebo z jiných důvodů. Pan starosta odpověděl, že se reorganizace netýkala pouze jednoho člověka, ale šesti lidí a všem by chtěl znovu poděkovat za pochopení a vstřícnost při řešení tohoto problému. Pan MVDr. Matušina uvedl, že se ptal na celou reorganizaci. Pan Mgr. Fajmon podotkl, že se projednává rozpočet, příspěvek by se měl týkat tématu. Pan MVDr. Matušina za TOP 09 přednesl zprávu k úsporným opatřením. Konstatoval, že přesun u referentů z položky na položku přinesl nulovou úsporu, byl tedy zbytečný, šetřilo se pouze na platech a s tím souvisejícím pojištěním. Uvedl, že tvrzení, že oproti roku 2010 město dostane o cca 3 mil. Kč méně na výkon státní správy, není pravdivé. Byla schválena novela zákona, kterou je obcím přidělena kompenzace, pro Lysou cca 1,04 mil. Kč. Pan starosta odpověděl, že o novele ví, nicméně město zatím nedostalo žádné oficiální vyjádření a s penězi zatím nemůže počítat. Bez oficiálního avíza je nelze začlenit do rozpočtu. Dodal, že RM při svém rozhodování dospěla k závěru, že nebude na výkon státní správy přesouvat finanční prostředky z investic. Pan MVDr. Matušina uvedl, že kompenzace je daná zákonem. Dále se dotázal, jestli má smysl přesouvat finance na opravu zdi u Fruty. Pan starosta odpověděl, že pozemky a zeď jsou ve vlastnictví města a vlastník je zodpovědný za nemovitosti na svém pozemku, v tomto případě se jedná o havarijní stav, který je třeba řešit, je nutné zajistit bezpečnost chodců. Při plánování rozpočtu se raději počítalo s vyšší částkou, zatím není jasné, kolik bude akce stát, nebylo výběrové řízení, peníze, které se nepoužijí, se potom můžou přesunout jinam. Obecně je město při plánování výdajů raději opatrnější. V případě reorganizace se jedná o systémovou změnu, která se projeví spíš v budoucnu. Pan Sedláček navrhl rozpracovat návrh na úpravu rozpočtu podrobněji, na jednotlivé akce. Pan starosta uvedl, že RM záměrně nechtěla příliš specifikovat jednotlivé akce, aby tak neovlivnila konečnou cenu. Pan Sedláček dále uvedl, že mu v rozpočtu chybí věci rozjednané z předchozího roku. Úpravu varny a suterénu v Eurestu je možné provést, vzhledem k jejímu rozsahu, pouze o hlavních prázdninách, ale v letošním roce není zařazena. Pan starosta odpověděl, že připomínky p. Sedláčka dostal písemně a odpoví na ně. K akci samotné uvedl, že ZM ji do rozpočtu města na rok 2011 nenavrhlo. Pan Bc. Eliška se zeptal, jaký je zájem o půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Pan starosta uvedl, že fond není ještě pro letošní rok vyčerpán, někdy je zájem větší, někdy menší, závisí to i na výši úrokové sazby pro daný rok. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jestli by opravu zdi u Fruty nemohla řešit firma, která bude v lokalitě stavět, na své náklady. Pan starosta uvedl, že se zástupci firmy jedná, ale zatím nedospěli k dohodě, proto je nutné peníze na opravu zdi schválit. Doplnil, že část zdi je už ubouraná. Pan Ing. Černohorský se v souvislosti s kompenzací příspěvku na výkon státní správy dotázal, zda město neuvažuje o obnovení některých pozic, např. na odboru kultury. Pan starosta znovu zopakoval, že zatím není potvrzeno skutečné přidělení příspěvku, jde tedy o navýšení čistě teoretické, k úsporným opatřením uvedl, že již vysvětlil, že se v letošním roce reorganizace přinese jen cca 650 tis. Kč, s větším efektem se počítá v příštích letech. K tomu p. Ing. Firman uvedl, že se na věc dá nahlédnout dvěma způsoby. Úřad je významný zaměstnavatel v této lokalitě, a je třeba rozhodnout, jestli převáží sociální stránka věci a zachová se větší počet pracovních míst, nebo se budeme chovat manažersky a snižovat náklady, především osobní (ty patří k největším). Osobně je spíš pro druhou cestu, a to snižování osobních nákladů. Pan Bc. Eliška dodal, že se ale musí vědět, kde ubrat. Konstatoval, že pokud si to ZM odhlasuje, bude rozhodovat o personálních otázkách samo. Paní Chloupková podotkla, že je vždy víc návrhů než peněz, pokud se ušetří, je možné rozpočet upravit a zařadit další akce. Osobně má problém se dvěma návrhy, nechce přispívat organizacím, které nemají sídlo v Lysé, nesouhlasila ani při projednávání tohoto návrhu v RM. Také nesouhlasí s navýšením příspěvku osadním výborům, domnívá se, že vzhledem k velikosti těchto městských částí, je stávající příspěvek dostatečný. Naopak má radost, že se podařilo do plánovaných akcí zařadit schodiště u Eurestu a izolace budovy školy a Jedličkova domu na Náměstí B. Hrozného. Paní Herclíková poznamenala, že by je asi chtěli vystěhovat někam do rezervace. Snaží se ve Dvorcích pořádat různé akce, ale vzhledem k tomu, jak je vše nákladné, příspěvek na vše nestačí a akce sponzorují sami. To ale nejde donekonečna. Dodala, že do Dvorců se neinvestuje. Pan starosta konstatoval, že nejde jen o samotný provoz, ale i o údržbu, pokud by se náklady vyčíslily, rozhodně se nebude jednat o zanedbatelnou částku. K příspěvkům pro osadní výbory uvedl, že v letech 2000-2006 neměly žádný příspěvek, poté se jim schválil příspěvek 10 tis. Kč. Paní Herclíková uvedla, že např. v případě opravy pomníku se mělo vyšetřit, kdo ho poškodil a ten měl také opravu zaplatit.  Paní Chloupková uvedla, že pouze řekla svůj názor. Pan Ing. Firman uvedl, že se např. na základě požadavku občanů Dvorců opravila kaplička. Pan Ing. Osvald odpověděl, že OV provedl průzkum priorit a kaplička byla až na 27. místě, byl to požadavek hasičů. Pan Ing. Firman déle podotkl, že mohou využívat i jiné kapitoly rozpočtu, na pořádání akcí může o příspěvek požádat fyzická osoba, které je organizuje, není ani proti jiným příspěvkům. Pan Mgr. Minařík uvedl, že on souhlasí s poskytnutím vyššího příspěvku OV. Pan starosta závěrem konstatoval, že se v případě OV zvedá příspěvek o 100 %, to se zatím nikomu neschválilo.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu města Lysá nad Labem na rok 2011.

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                     zdržel se

                                   zdržel se:           2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                            pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                           pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.           zdržel se

 

16. Zřizovací listina Městské knihovny Lysá nad Labem.

 

RM dne 18.04.2011 usnesením č. 272 projednala zřizovací listinu MěK Lysá n.L.

           

            K tomuto bodu podal informace pan tajemník. Změnu zřizovací listiny vyvolala provedená reorganizace, do knihovny byla přesunuta část agendy z odboru školství a kultury, a to pořádání tanečních kurzů, vydávání listů a pořádání fotosoutěže a kulturních akcí. Pan Bc. Eliška připomněl, že se měla dodat náplň infocentra, chtěl specifikovat, co bude knihovna v tomto směru zajišťovat. Pan starosta odpověděl, že na klasické infocentrum zatím nesplňujeme požadavky, bylo by to i příliš finančně náročné. Paní Chloupková uvedla, že náplň infocentra projednávala s knihovnou, p. Bc. Eliškovi ho zašle e-mailem, v podstatě jde o to, že knihovna má nyní otevřeno šest dní v týdnu, kromě neděle, má bezbariérový přístup, je zajištěna možnost podat informace v jednom světovém jazyce. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jak je zajištěno další vzdělávání zaměstnanců knihovny s ohledem na jejich rozšířenou činnost, např. pořádání koncertů, a zda budou rozšířenou náplň kapacitně zvládat. Pan starosta odpověděl, že knihovna má za sebou první akci, velikonoční koncert, který hodnotí jako zdařilý, převzala rozběhnutou přípravu na Jazzfest, zatím nemá žádné informace o případných potížích. Pan Mgr. Kořista dále uvedl, že se byl v knihovně podívat a hovořil se zaměstnanci, podle jeho informací byl problém s oprávněním k pořádání akcí a k nakládání s finančními prostředky.  Pan tajemník odpověděl, že vše bylo vyřešeno od počátku, RM věc projednala a schválila včetně potřebných oprávnění. Pan Ing. Černohorský konstatoval, že Jazzfest byl předpřipraven bývalým odborem kultury, podle jeho názoru knihovna tuto práci nezvládne. Pan starosta odpověděl, že před samotným schválení převodu agendy se informovali i v jiných městech a například v Sadské tento model bez problémů funguje. Pan Bc. Eliška se pozastavil nad tím, že ředitelka knihovny má smlouvu jen na poloviční úvazek. Dodal, že by ho zajímalo, jak bude RM řešit situaci na jiných odborech. Dotázal se p. Mgr. Minaříka, až se třeba zruší odbor školství, jestli si to vezmou oni, jako škola - příspěvková organizace, nebo třeba jiná škola. Podle jeho názoru se jedná o stejný případ. Pan starosta k námitce na úvazek ředitelky knihovny uvedl, že je odpovědná výsledkem své práce, nikoli odpracovanou dobou. Co se týká, další poznámky p. Bc. Elišky, uvedl, že pokud bude trend snižování příspěvků na výkon státní správy pokračovat, může se stát, že třeba nebude dost prostředků na zajištění agendy např. stavebního úřadu. Se současným stavem, snižováním příspěvků, je velmi nespokojen nejen on, ale i Svaz měst a obcí, který se chystá proti současnému stavu ohradit. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný. Dokonce existují i zprávy, že se některé agendy přestanou na obcích vykonávat a znovu se zřídí okresní úřady. 

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zřizovací listinu Městské knihovny Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů          p. Bc. Eliška P.                            proti

                                   zdržel se:           2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                           proti

                                   proti:     2 hlasy          p. Ing. Gregor P.                   zdržel se

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.                    pro

 

17. Návrh na rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let.

           

            Dne 22.03.2011 projednala RM usnesením č. 206 návrh rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi na jejich činnost v roce 2011.

 

            Pan Ing. Černohorský k rozdělení dotací uvedl, že komise v podstatě nemá co řešit, finanční prostředky se rozdělují podle daného vzorce. Pan Mgr. Kořista se zeptal na změnu výdajů u p. Boreckého. Pan Ing. Černohorský uvedl, že žadatel najednou opravil původní výši provozních nákladů s tím, že se spletl. Sportovní komise nesouhlasila s takto opravenou žádostí, ale z jednání komise není u materiálu stanovisko, protože se nesešla v dostatečném počtu a nebyla usnášeníschopná. Pan starosta uvedl, že počty dětí se kontrolují, kontrolu provádí pověřený zaměstnanec úřadu. Paní Chloupková dodala, že lze zkontrolovat pouze předložené materiály, faktický počet dětí, se kterými se pracuje, zkontrolovat nelze.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2011 dle tabulky č. 2.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

18. Návrh na rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let.

           

            RM dne 05.04.2011 projednala usnesením č. 243 návrh na rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na jejich činnost v roce 2011.

           

            Pan Mgr. Minařík uvedl, že se jedná o podobný případ jako v předcházejícím bodě, problém je kontrola členů. Pan starosta souhlasil s tím, že to zkontrolovat nejde. Pan Ing. Osvald se dotázal, zda se jedná o celkovou dotaci, kterou organizace dostává, nebo jen dotaci na činnost s dětmi. Pan starosta odpověděl, že to je pouze na činnost s mládeží, táž organizace si může požádat o dotaci na jinou činnost, např. hasiči čerpají na provoz hasičské jednotky peníze zvlášť, další peníze na výjezdovou jednotku, mzdy techniku. Paní Herclíková se zeptala na konkrétní výši příspěvku  SDH Dvorce. Pan starosta odpověděl, že dostávají příspěvek ve výši 9.200,- Kč.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2011.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

19. Zápis z Komise regenerace MPZ a návrh na poskytnutí podílů z dotace a příspěvku z rozpočtu města vlastníkům kulturních památek.            RM dne 22.03.2010 projednala usneseními č. 209 a 211 zápis z Komise regenerace MPZ ze dne 14.03.2011 a schválila poskytnutí podílu vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace a z rozpočtu města.

           

             K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zápis z Komise regenerace MPZ dne 14.03.2011,

b) schvaluje: 1) Jednotě, spotřebnímu družstvu, Nymburk, z Programu regenerace částku ve výši 110 tis. Kč a z rozpočtu města částku ve výši 90 tis. Kč,

    2) Římskokatolické farnosti  Lysá nad Labem  z  Programu regenerace částku ve výši

105 tis. Kč a z rozpočtu města částku ve výši 30 tis. Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

20. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2010.            RM dne 05.04.2011 projednala usnesením č. 246 předložený návrh na rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2010.

           

            K projednávanému bodu pan Bc. Eliška uvedl, že v základní škole v Litoli pracují jeho rodinní příslušníci, proto se v tomto bodě zdrží hlasování. Pan starosta poděkoval pí Mgr. Novákové, ředitelce ZŠ J.A. Komenského, že celou částku přidělila do rezervního fondu. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že by se do budoucna měl stanovit klíč, podle kterého by se příspěvky do fondů rozdělovaly.  

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města za rok 2010 a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                     zdržel se

                                   zdržel se:           2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro21. Návrh na schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení.

 

            RM dne 05.04.2011 projednala usnesením č. 248 projednala návrh na schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přidělení půjčky z Fondu rozvoje bydlení takto: p. Procházka J. 30 tis. Kč; p. Maudr K. 30 tis. Kč; Společenství vlastníků bytových jednotek k č.p. 1468 - 1470 540 tis. Kč; p. Košvanec P. 30 tis. Kč; p. Karásek M. 30 tis. Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

22. Návrh Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě se spol.  REALIS, spol. s r.o.

 

            Staženo z programu jednání.

 

23. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Rozšíření kapacit MŠ Čtyřlístek   v Lysé nad Labem".

 

Dne 18.04.2011 usnesením č. 276 RM projednala předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Rozšíření kapacit MŠ Čtyřlístek v Lysé nad Labem", týkající se změny dokončení projektu z 30.12.2011 do 28.04.2012.

 

Podrobnější informace k tomuto bodu poskytl pan starosta, p. Mgr. Kořista se dotázal, jestli je reálné dokončení stavby v tomto novém termínu. Pan starosta odpověděl, že pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, je reálné stavbu v tomto termínu dokončit. Pan Ing. Firman měl dotaz ohledně kácení dřevin v souvislosti s přístavbou MŠ, chtěl vědět, jestli bylo nutné kácení v provedeném rozsahu, zda někdo za vytěžené dřevo zaplatil, případně kolik se utržilo. Pí Javorčíková, projektový manažer města, uvedla, že kácení bylo provedeno v nutném rozsahu, smlouva na provedení těchto prací byla uzavřena v tom smyslu, že odměnou za odkácení dřevin byl právě vytěžený materiál. Pan Mgr. Kořista se dotázal na náhradní výsadbu. Pan Ing. Svoboda vysvětlil, že součástí celého projektu byl i projekt sadových úprav, náhradní výsadba byla stanovena, vysadilo se 12 stromů v ul. Kpt. Jaroše. Pan Bc. Eliška se dotázal, jestli výše přidělené dotace byla fixní nebo stanovena procenty v závislosti na nákladech celé akce. Pan starosta k dotaci upřesnil, že její maximální výše by mohla být 14,5 mil. Kč při objemu prací 25 mil. Kč, pokud klesne objem prací, adekvátně se sníží i výše dotace. Pan Ing. Gregor podotkl, že při výběrovém řízení na dodavatele nebyly u jedné firmy akceptovány připomínky, existuje možnost, že podá námitku a zdrží se tak dokončení stavby.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. S/01235/RRSC/2010, ze dne 24.08.2010 na akci „Rozšíření kapacit MŠ Čtyřlístek v Lysé nad Labem" týkající se změny dokončení projektu z 30.12.2011 do 28.04.2012.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

24. Přijetí daru na vybudování vodovodu v ulici Za Kruhovkou a uzavření smlouvy ve věci dohody o finančním vypořádání za finanční úhradu chybějící částky na výstavbu vodovodu v ul. Za Kruhovkou.

 

            RM dne 18.04.2011 projednala a usnesením č. 277 schválila předložený návrh na přijetí daru na vybudování vodovodu v ulici Za Kruhovkou a uzavření smlouvy ve věci dohody o finančním vypořádání za finanční úhradu chybějící částky na výstavbu vodovodu v ul. Za Kruhovkou.

 

            Pan starosta pouze doplnil, že vlastníci nemovitostí v této lokalitě požádali o vybudování vodovodu v rámci prací při výstavbě kanalizace a po vzájemné dohodě mezi městem a vlastníky byl vypracován předložený návrh.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) přijetí daru ve výši 20.000,- Kč od manž. Borovských, bytem Za Kruhovkou 527, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L., k.ú. Litol,

b) přijetí daru v celkové výši 56.263,- Kč od pana Karla Špitálníka, bytem Růžová   1331/14, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku  parc.č. 44/34, k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou Lysá n.L.,

c) přijetí daru v celkové výši 56.263,- Kč od manž. Jakubalových, bytem Za Kruhovkou 524, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/35, k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

d) přijetí daru v celkové výši 46.001,- Kč od manž. Tichých, bytem Na Zemské stezce 518, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/29, k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

e) přijetí daru v celkové výši 59.854,- Kč od paní Ivany Šimonové, bytem Za Kruhovkou 530, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/55 a 72/22, oba v  k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

f) přijetí daru v celkové výši 46.001,- Kč od manž. Brynychových, bytem Za Kruhovkou 538, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/46 a 72/24, oba v  k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

g) přijetí daru v celkové výši 46.001,- Kč od pana Jindřicha Ertnera, bytem Ke Krči 1046/23, Praha - Braník, na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/31, k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

h) přijetí daru v celkové výši 46.001,- Kč od manž. Pavlicových, bytem Za Kruhovkou 509, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/39, k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

ch) přijetí daru v celkové výši 46.001,- Kč od paní Marie Dwornik Kuruové, bytem Za Kruhovkou 534, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/38, k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

i) uzavření smlouvy ve věci dohody finančního vypořádání za finanční úhradu výstavby vodovodu v ul. Za Kruhovkou ve výši 73.877,- Kč mezi Městem Lysá n.L. a panem Karlem Špitálníkem, panem Jaroslavem Jakubalem a paní Ivanou Šimonovou, dle předloženého návrhu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

25. Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 3/2011.

 

            Usnesením č. 216 projednala RM dne 22.03.2011 návrh Obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV") Města Lysá nad Labem č. 3/2011, kterou se doplňuje OZV Města Lysá n.L. č. 7/2010, o místních poplatcích.

 

            Pan tajemník k předloženému materiálu doplnil, že meziročně vzrůstají náklady na likvidaci odpadů na území města, v posledním roce se růst nákladů zbrzdil, a to zejména omezením přistavování velkokapacitních kontejnerů. Pan starosta upozornil na novou službu, od 01.05 t.r. je možné objednat si popelnici na bioodpad, svoz bude prováděn 1 x za 14 dní, zájemce o tuto službu ročně uhradí cca 690 Kč. Pan Bc. Eliška se dotázal, jestli v nákladech jsou započteny i náklady na sběrný dvůr. Pan starosta odpověděl, že jsou zde uvedeny pouze náklady za svoz odpadu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2011, kterou se doplňuje OZV Města Lysá nad Labem č. 7/2010, o místních poplatcích.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

26. Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 1/2011, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Lysá nad Labem.

 

            RM dne 22.03.2011 usnesením č. 217 schválila návrh OZV Města Lysá n.L. č. 1/2011, o

regulaci provozu výherních hracích přístrojů (dále jen"VHP") na území města Lysá n.L.

Pan Mgr. Minařík vyjádřil politování, že provoz přístrojů nelze upravit jinak, úprava se dotkne pouze starších přístrojů, ale ne tzv. vidoeterminálů, které povoluje Ministerstvo financí. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, jestli bylo znění OZV dostatečně konzultováno kvůli možným budoucím sporům. Dodal, že vymezení bude sporné, musí být nepochybně jasné, co se myslí zařízeními sociální péče, atd., kterých provozoven se omezení týká, dále uvedl, že dle jeho názoru měla být součástí OZV rovněž mapa, ve které by byly zóny vymezeny. I on je pro omezení provozu těchto zařízení, pouze se domníval, že by OZV měla být více propracovaná. Pan starosta konstatoval, že dle jeho názoru dojde k tomu, že všichni provozovatelé VHP postupně přejdou na technická herní zařízení (dále jen „THZ"), k výměně by stejně došlo, tímto se celý postup pouze urychlí. Dodal, že i on se domnívá, se dojde k diskuzím ohledně vymezení zón, ale to se dle jeho názoru vyjasní v průběhu daného správního řízení v případě uložení sankce. Tato vyhláška je jediná možnost, kterou město může provoz VHP regulovat. Pan Houštecký chtěl vědět, kdo bude dodržování povinností stanovených vyhláškou kontrolovat. Pan starosta odpověděl, že kontrola bude v kompetenci MěP. Pan tajemník k věci doplnil, že existuje digitální mapa města a dle jeho názoru se stanovením zón tak nebude problém.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 1/2011, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.            pro

 

 27. Schválení názvu nové ulice v Lysé nad Labem.

 

            Usnesením č. 280 dne 18.04.2011 projednala RM pojmenování nové ulice v Lysé nad Labem, napojující se na ulici Poděbradova mezi areály Sport arsenálu a firmy Šimon - Kolman, která končí jako slepá u nového vjezdu do areálu společnosti Dywidag - Prefa, jako ulice „Průmyslová".

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje název ulice v Lysé nad Labem, napojující se na ulici Poděbradova mezi areály Sport arsenálu a firmy Šimon - Kolman, která končí jako slepá u nového vjezdu do areálu společnosti Dywidag - Prefa, jako ulice „Průmyslová".

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.            pro

 

28. Návrh na změnu územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

            RM dne 25.01.usnesením č. 57 a dne 22.03.2011 usnesením č. 219 projednala návrh na změnu územního plánu (dále jen „ÚP") sídelního útvaru Lysá nad Labem, který podal vlastník pozemku p.č. 2904/3, k.ú. Lysá n.L. Změna by mu umožnila na uvedeném pozemku stavět rodinné domy.

 

            Paní Ing. Čížková dále vysvětlila, že se jedná o pozemek vedle bývalých jatek v Poděbradově ulici, nyní se jedná o zónu drobné výroby, vlastník požádal o povolení změny využití pozemku na bydlení. Žádost byla projednána s vlastníkem sousední nemovitosti, ten se změnou nesouhlasil, objekt (bývalá jatka) kupoval s jiným záměrem. Paní Ing. Čížková dodala, že z hlediska územního plánování změnu doporučují, v lokalitě jsou plochy pro venkovské bydlení, což je v souladu s navrhovanou změnou, území by se tím zcelilo. Vlastník jatek by měl nadále možnost údržby objektu a pokračování stávajícího provozu, ale nemohl by přistavovat nové objekty. Pan Mgr. Kořista se dotázal na řešení přístupových cest. Paní Ing. Čížková odpověděla, že to se v tomto stádiu neřeší, jde o změnu využití celého území. Pan starosta doplnil, že nyní se jedná o pozemky, které je možno využít pro drobnou výrobu. Pan Sedláček uvedl, že podporuje výstavbu domů a bytů, ale změnou ÚP se uvedené pozemky zhodnotí, proto by navrhovatel změny měl městu poskytnou jako kompenzaci sponzorský dar, např. na výstavbu komunikace, RM by měla tuto možnost projednat. Pan starosta uvedl, že se jedná o změnu č. 8 ÚP a žádnou změnu ZM nepodmiňovalo poskytnutím sponzorského daru. Povolení změny je naopak i v zájmu města, dnes tento pozemek ruší celý prostor a i bez návrhu majitele by v novém územním plánu byla tato úprava navržena. Pan Ing. Osvadl uvedl, že u materiálu chybí situační plánek, bez kterého se lze těžko zorientovat, proto navrhuje věc odložit na příští jednání ZM, aby se všichni měli možnost se situací důkladně obeznámit. Paní Ing. Čížková podotkla, že lze věc řešit až v rámci projednávání nového ÚP. Pan Mgr. Fajmon rovněž navrhl věc odložit a vyjasnit si, zda se bude schvalovat změna stávajícího ÚP nebo se návrh vezme jako podnět pro nový ÚP. Dodal, že nyní nejde o souvislý pás bydlení a on není pro zónování území, domníval se, že je třeba naučit se žít i v kombinaci s drobnou výrobou. Zónování území vyžaduje přesuny obyvatel a hrozí, že by v budoucnu mohlo dojít ke kolapsu dopravy. Pan Sedláček podotkl, že současný ÚP se schvaloval čtyři roky, zájemce asi nebude chtít čekat tak dlouho na to, aby mohl svůj záměr realizovat a město tak přijde o investora. Proto by žadateli vyhověl a schválení změny podporuje. Pan Kolman doplnil, že původní záměr žadatele byla výstavba elektrárny, s tím ZM nesouhlasilo, nyní chce žadatel stavět rodinné domky, proto se domnívá, že by změnu měli podpořit i bez dalších podmínek. Výstavba domů je i v zájmu města.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá projednání návrhu vlastníka pozemku p.č. 2904/3, k.ú. Lysá n.L., na změnu územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem za účelem výstavby rodinných domků na jednání ZM dne 18.05.2011.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           1 hlas p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.           zdržel se

 

29. Koncepce „Zámecký park Lysá nad Labem, plán rozvoje 2011 - 2015".

 

            RM projednala usnesením č. 222 dne 22.03.2011 koncepci „Zámecký park Lysá nad Labem, plán rozvoje 2011- 2015".

 

            Pan Bc. Eliška se úvodem diskuse k tomuto bodu dotázal, jestli bylo s někým konzultováno jiné umístění labyrintu. Dle jeho názoru je umístění u vchodu nevhodné, rovněž se mu zdálo nevhodné umístění dětského hřiště u vchodu do parku. Pan Ing. Svoboda vysvětlil, že labyrint patří do formální zahrady, proto logicky vytipoval největší plochu. Z pohledu formování zahrady není labyrint řešen jako vyvrcholení zahrady. K hřišti doplnil, že není třeba ho do parku vůbec umisťovat, ale pokud se vezme v úvahu širší pohled, tedy rozmístění dětských hřišť v centru města, zdálo se mu vhodné hřiště do parku včlenit. Hřiště je umístěno tak, že nenarušuje provoz kina, může být případně samostatně přístupné, v ohradní zdi je starý průchod, který je možné obnovit. Plocha samotná je nyní nevyužitá, je zarostlá, je samozřejmě možné ponechat tam stromovou vegetaci, ale toto využití se mu s ohledem na fakta, která uvedl, zdá vhodné a účelné. V úvahu je rovněž nutné vzít i to, že centrum města je v památkové zóně a umístění hřiště jinde bude jen těžko možné. Navržená plocha je k tomuto účelu vhodná, nekoliduje s jinými záměry nebo požadavky, je dobře dostupná a je v centru města. Pan Bc. Eliška navrhl jeden z labyrintů umístit jinam, např. na plochu za kino (bývalá malá scéna). K umístění labyrintů podal opět podrobné vysvětlení p. Ing. Svoboda. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že by se měly stanovit priority na jednotlivé roky. Pan Ing. Svoboda uvedl, že v koncepci, která byla předložena RM, je vše podrobně rozpracováno. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto materiálu (cca 70 stran včetně fotografií a plánků) nebyl předám členům ZM v tištěné podobě. V podkladech, které byly předloženy členům ZM, uvedl, že koncepce je v případě zájmu k nahlédnutí v tištěné podobě u pí Šťastné na odboru vnitřních věcí, nebo je možné ji u něj získat v elektronické podobě (poskytnutí kopie na flash disk). Pan Ing. Osvald se dotázal, proč byla koncepce zpracována. Pan starosta odpověděl, že pro účely údržby parku. Pan Ing. Osvald konstatoval, že jde o projekt jako každý jiný a jeho zpracování není úlohou odboru nebo ZM. Dodal, že tento materiál mu nepřipadá jako projekt, k jeho zpracování je nutné poradit se s odborníkem. Pan Ing. Svoboda uvedl, že koncepci zpracoval v rámci tvorby strategického plánu. K parku samotnému dodal, že existují dva názory, buď park ponechat tak, jak je, nebo s ním pracovat. Rozhodnutí je v kompetenci ZM. Koncepci rozvoje zpracoval na základě získaných historických informací, vlastní praxe a konzultací se zástupci odborných institucí. Materiál byl rovněž konzultován se zastupiteli i s veřejností. Domnívá se, že jde o materiál na dobré úrovni. Souhlasil s p. Ing. Osvaldem, že to není projekt, ani ho tak neprezentoval, materiál předložil jako koncepci rozvoje. Některé prvky se již realizovaly (včeloviště, houboviště,...), ukázalo se, jak je možné park využít. V Lysé n.L. funguje na dobré úrovni Komise regenerace MPZ, která se k projektu vyjadřuje, 2x ročně probíhají konzultace se zástupci NPÚ. Faktem zůstává, že podněty musí podat žadatel (město), tento materiál je pouze návrh. Dále uvedl, že dle jeho názoru je třeba vyjasnit tři problémy. Návštěvní řád - jak jsou vymáhatelné povinnosti (jízda na kole, pobíhání psů,...), kdo může vybárat případné pokuty. V souvislosti s rekonstrukcí Zámecké ulice je třeba předem promyslet a upravit provoz Domova na zámku, respektive přístupnost, jak se bude v této době využívat park, cesty jsou nezpevněné, hrozí nebezpečí, že se rozjezdí. Poslední problém je pořádání poměrně velké akce koncem srpna, je na zvážení, zda park ‚unese‘ v průběhu tří dnů návštěvu cca 5 tis. osob. Pan Ing. Osvald uvedl, že se jedná o složité území, navrhl bod odložit a materiál vzít jako informativní zprávu. Pan Ing. Firman podpořil p. Ing. Svobodu, líbila se mu jeho aktivita, doporučil materiál ještě obohatit o možnosti financování navržených úprav. Pan Bc. Eliška navrhl do projektu zařadit výstavbu nebo rekonstrukci WC. Pan Ing. Svoboda odpověděl, že oba požadavky jsou v koncepci rozpracovány.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá projednání koncepce „Zámecký park Lysá nad Labem, plán rozvoje 2011- 2015" na jednání ZM dne 29.06.2011.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           1 hlas p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.           zdržel se

(Mimo p. Kolman.)

 

 

30. Koncepce enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Lysá nad Labem 2011 - 2015.

 

            Dne 22.03.2011 usnesením č. 223 projednala RM koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „EVVO") pro období 2011 - 2015.

 

            Pan Ing. Gregor se zeptal, proč RM původně předloženou koncepci upravovala. Pan starosta odpověděl, že se mu nelíbí, jakým způsobem jsou dnes děti v tomto směru ovlivňovány, a proto nesouhlasí s pořádáním uvedených akcí za městské peníze. Pan Mgr. Kopecký podpořil názor p. starosty, dodal, že tím nechce říct, že by všechny programy byly špatné, ale jsou zaměřeny příliš jednostranně, neustále se např. hovoří o globálním oteplování bez vědecky podložených argumentů, proto ani on nechce takovou výchovu podporovat. K akci den bez aut uvedl, že auto samo o sobě není negativní věc, je na lidech, jak ho využívají. Dodal, že se také nedělá den bez nožů, přesto je to nástroj, kterým se dá vraždit. Pan Mgr. Kořista konstatoval, že si materiál prostudoval a podporuje schválení koncepce v původní podobě. Z celé diskuse má dojem, že je snaha akce zrušit, ale není mu jasný důvod, vadí snad, že akce jsou zaměřeny na děti? Pan Ing. Svoboda uvedl, že se domnívá, že došlo k nepochopení koncepce. Ani on nikde neběhal s jádrem, dioxinovým kohoutem nebo se nepřivazoval ke stromům. Od roku 2006 na základě předchozí schválené koncepce, bylo získáno několik dotací, pomocí kterých se podařilo vydat různé materiály, např. mapu památných stromů, apod. Je pravda, že v rámci EVVO jsou pořádány různé akce i ve školách, ale jsou zaměřeny na konkrétní cíle v okolí, jednou z akcí byla naučná vycházka po okolí města zaměřená na zvláště chráněná území. Smyslem akce den bez aut není absolutní zákaz použití aut, ale jde spíš o to, aby si sami lidé uvědomili, že někdy skutečně auta používají zbytečně, třeba jedou autem jen pro noviny. Pan starosta uvedl, že tímto způsobem pouze vyjádřil svůj názor, i on souhlasí s tím, že musíme chránit životní prostředí, ale z některých akcí má dojem, že se z normálních činností dělají nenormální.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Lysá nad Labem 2011 -2015 ve znění předloženém odborem životního prostředí.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        9 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           4 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     2 hlasy          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.                    pro

 

31. Otevřený dopis p. Ing. Petra Gregora.

 

            Pan Ing. Gregor k tomuto bodu uvedl, že uznává, že materiál ještě neprojednala RM, proto by nebylo nejvhodnější řešení projednávat ho na tomto zasedání. Dodal, že souhlasí s možností projednat připomínky jako interpelaci a na toto řešení je připraven. Uvedl, že souhlasí se stažením tohoto bodu z programu jednání. Pan starosta doplnil, že k dopisu, a k tomu, proč nebyl zařazen do programu, podal informaci již úvodem dnešního zasedání a na možnost projednat bod jako interpelaci p. Ing. Gregora upozornil.

 

            Bod stažen z programu.

 

32. Návrhy sdružení Kulturně! a TOP 09.

 

            Návrhy byly předloženy v tištěné podobě zastupitelům před zahájením zasedání.

Návrh č. 1

 

            Zastupitelstvo města Lysá nad Labem na svém zasedání dne 27.04.2011 rozhodlo, že první hodina jednání bude vždy prioritně věnována iniciativním vystoupením přítomných občanů věnovaných výhradně bodům uvedeným v programu jednání. Běžná délka příspěvku je stanovena na 3 min., pokud zastupitelstvo individuálně nestanoví jinak. Pokud se žádný řečník nedostaví, nebo se nepřihlásí do rozpravy, probíhá jednání zastupitelstva podle předem stanoveného programu. Tímto ustanovením není dotčena možnost vystoupit i v diskusi v závěru jednání.

 

            Pan starosta k návrhu uvedl, že nerozumí principu, je tím myšleno, že se body k diskusi předřadí? Pan Bc. Eliška odpověděl, že ano. Pan starosta se dotázal, jak chtějí řešit situaci, kdy se dostaví více občanů a budou chtít diskutovat k různým bodům, zároveň uvedl, že poslední věta je nadbytečná, jde o možnost stanovenou zákonem. Pan Ing. Osvald odpověděl, že to lze řešit prezenční listinou, pořadí řečníků by se stanovilo postupně podle toho, jak se dostavili na zasedání. Pan Mgr. Fajmon upozornil, že se jedná o změnu jednacího řádu a podle jeho názoru o tomto materiálu není možné hned hlasovat. Změna jednacího řádu musí projít stanoveným postupem. Dodal, že podobné úpravy se již zkoušely, ale neosvědčily se, podle jeho názoru se jedná o nováčkovský návrh. Změna je zbytečná, ten, kdo řídí schůzi, může body předřadit, ostatně jako na dnešním jednání, kdy byly přednostně projednány zprávy z osadních výborů. Návrh nepodporuje a podle jeho názoru ani není okamžitě hlasovatelný. Pan Ing. Firman uvedl, že MOP měla podobný bod ve svém volebním programu, s návrhem souhlasí a podporuje ho. Pan Ing. Gregor navrhl RM uložit připravit návrh na příští jednání ZM, dnes se jedná už několik hodin a občané čekají na projednání určitých bodů a diskusi. Pan starosta uvedl, že si nedokáže provedení tohoto bodu v praxi představit, občané přicházejí na jednání nejen hned od začátku, ale i během jednání, jak by se potom dal zohlednit každý požadavek na předřazení bodu, uvedl, že souhlasí s p. Mgr. Fajmonem, že nyní bod nelze projednat. Pan Mgr. Kořista podotkl, že podle něj jde o to, aby občané mohli diskutovat nejen k programu, ale i obecním záležitostem bez omezení. Pan starosta navrhl uložit RM připravit návrh na změnu jednacího řádu a předložit ji na jednání ZM 29.06.2011. Pan Mgr. Kořista doplnil, že by se ZM mělo konat každý měsíc, k projednání by tak bylo méně bodů. Pan starosta uvedl, že si nemyslí, že by častější zasedání vyřešila tento problém, podle něj se průběh jednotlivého zasedání výrazně nezkrátí.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM připravit návrh na změnu jednacího

řádu dle bodu 1) předloženého návrhu Kulturně! a TOP 09.

               Termín: 29.06.2011

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.                    pro

 

Návrh č. 2

 

            Zastupitelstvo města Lysá nad Labem na svém zasedání dne 27.04.2011 rozhodlo, že počínaje přípravou na příští jednání zastupitelstva požaduje, aby rada města předkládala členům zastupitelstva program a materiály k jednání nejméně deset dní předem. Program zasedání ZM včetně konkrétních projednání a usnesení RM a návrhu usnesení bude vyvěšen na úřední desce města a na jeho webových stránkách taktéž nejméně deset dní předem. Toto ustanovení se nevztahuje na výjimečné případy, kdy z vážných důvodů nebylo možné zajistit podkladový materiál. Veškeré podklady budou zasílány elektronicky. Na základě osobní návštěvy a žádosti zastupitele může zajistit individuální výtisk materiálů.

 

            Pan Mgr. Fajmon opět konstatoval, že se jedná o nováčkovskou záležitost. Podle jeho názoru je stávají nastavení optimální. Podle předloženého návrhu se prodlouží doba rozhodování, poslední materiály projednané RM se s ohledem na navržené lhůty nedostanou na jednání ZM, ve výsledku bude žadatel čekat na rozhodnutí ZM o několik týdnů déle. Pan Ing. Firman považoval za dostatečnou dobu pro zaslání materiálů 8 dnů, větší komplikaci spatřoval v požadavku na zasílání materiálů v elektronické podobě, vzhledem k objemu dat nebude možné zasílat materiály veřejnou datovou sítí, není na to technické zázemí. Pan Ing. Osvadl uvedl, že si pro vlastní představu zvážil dnešní materiály rozesílané k dnešnímu jednání a vážily 850 g, materiály pro celé jednání ZM (pro všechny zastupitele) tedy vážily cca 15 kg. Pan starosta uvedl, že návrh na předávání v elektronické podobě už byl podán, pan tajemník řeší technické zázemí. Materiály na jednání RM jsou už několik let předávány v elektronické podobě, ale nejde je rozesílat mailem, předávají se na flash disku. Jinak uvedl, že souhlasí s p. Mgr. Fajmonem, hrozí, že se prodlouží čekací doba na rozhodnutí ZM minimálně o měsíc a upozornil, že u některých věcí je stanoven termín k projednání, podle dnešního návrhu by reálně mohlo dojít k tomu, že termín nebude dodržen. Pan Ing. Gregor upozornil, že pokud se zároveň bude ZM konat častěji, není možné termín 10 dnů na předání materiálů splnit. Pan Bc. Eliška upozornil, že v návrhu je uvedeno, že v případě mimořádné situace je možná výjimka. Pan starosta konstatoval, že na prostudování materiálů je vždy celý víkend, dosud nebyl problém s nastudováním materiálů, všichni zastupitelé to stihli. On sám souhlasí s digitalizací, ale je nutné připravit zázemí a dodal, že ho mrzí osobní útoky, ke kterým v této souvislosti došlo. Pan Ing. Černohorský odpověděl, že technicky to vždy půjde nějak vyřešit, za podstatné považuje zpřístupnění informací občanům, návrh usnesení na webových stránkách města, atd. Paní Šťastná, vedoucí odboru vnitřních věcí, doplnila, že se informace na úřední desce a na webových stránkách města zveřejňují v rozsahu a době stanovené zákonem. Pan Houštecký uvedl, že pokud se budou zasedání ZM konat častěji, bude zřejmě vhodné jednání časově omezit. K předřazování bodů uvedl, že s tímto návrhem nesouhlasí. Snahou vedení města vždy bylo, aby občané byli informováni o všech akcích a účastnili se jednání ZM. Bohužel současné situace je taková, že občané přijdou pouze, když o něco žádají a věc se jich přímo dotýká. Pokud se každému předřadí jeho bod k okamžitému projednání, domnívá se, že po projednání bodu občané o další jednání nebudou mít zájem a odejdou. Návrh nepřispěje k větší informovanosti nebo zapojení občanů města do aktuálního dění. Pan Ing. Firman navrhl i v tomto případě uložit RM připravit návrh řešení a předložit ho na zasedání ZM dne 29.06.2011. Pan Ing. Černohorský k návrhu doplnil, že je možné materiály odesílat po jednotlivých várkách. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že současný stav je vyhovující, pět dní je dostatek času. Pan Kolman k věci dodal, že se plně ztotožňuje s názorem p. Houšteckého.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM připravit návrh na změnu jednacího řádu dle bodu 2) předloženého návrhu Kulturně! a TOP 09, se zaměřením na elektronizaci předkládaných materiálů.

                                                                                      Termín: 29.06.2011

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        8 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           3 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     4 hlasy          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.                    pro

 

 

IV. Informativní zprávy (pokračování)

 

3. Odborný posudek - zhodnocení vitality, zdravotního stavu a provozní bezpečnosti 24 ks vzrostlých stromů v parku na Náměstí B. Hrozného.

 

Dne 05.04.2011 projednala RM usnesením č. 249 předložený Odborný posudek - zhodnocení vitality, zdravotního stavu a provozní bezpečnosti 24 ks vzrostlých stromů v parku na Náměstí B. Hrozného.

 

            Pan starosta uvedl, že je nutné dohodnout termín, kdy se projedná a případně odhlasuje schválení podání žádosti o povolení pokácení stromů. Pan Bc. Eliška uvedl, že byl u p. Ing. Svobody a seznámil se s jeho  návrhem a poté i s předloženým posudkem a poukázal na to, že v předloženém posudku jsou uvedena stejná odůvodnění a použity identické fotografie, jako ve zprávě p. Ing. Svobody. Pan starosta souhlasil s p. Bc. Eliškou, v posudku jsou skutečně materiály použity a zdroje jsou v posudku uvedeny, to ale podle něj nezakládá důvod k jakýmkoli pochybnostem. Posudek stál cca 20 tis. Kč a byl zpracován odborníky, oba autoři jsou soudními znalci ve svém oboru. Pan Mgr. Fajmon navrhl, aby RM připravila návrh řešení a předložila ho na jednání ZM 29.06.2011. Pan Ing. Firman souhlasil s návrhem p. Mgr. Fajmona a dodal, že akceptuje předložené posudky. Pan Ing. Gregor se zeptal, zda se bude kácet pouze pět stromů. Pan starosta odpověděl, že nikdy nešlo o víc než pět stromů. Pan Ing. Gregor upozornil, že návrh je předložen na starých plánech, vzhledem k tomu, že došlo k určitým úpravám projektu, měl by se i tento materiál překreslit do nového plánu. Pan Ing. Svoboda souhlasil s návrhem p. Mgr. Fajmona, do června bude jasné, jak na tom stromy skutečně jsou. Pan Mgr. Kořista upozornil na poškozování stromů zasolováním, je třeba vyřešit ošetření komunikací tak, aby k tomu nedocházelo. Pan starosta dodal, že v parku je solení zakázáno, solí se pouze schody, obdobně i v Zámecké ulici. Je třeba se rozhodnout, co se upřednostní, schůdnost komunikací nebo péče o zeleň. Pan Mgr. Kořista upřesnil, že měl na mysli solení silnic, navrhl posyp pískem. Pan starosta odpověděl, že se zkoušely různé posypové materiály, štěrk ucpává kanály, písek vadil obchodníkům, stěžovali si na nepořádek. Pan Ing. Svoboda doplnil, že v parku je chemický posyp zcela zakázán, jinak souhlasil s panem starostou, že vybrat vhodný posypový materiál je velmi těžké a není možné vyhovět všem. Pan Ing. Osvald uvedl, že by vhodnější bylo rozhodování odložit na jednání ZM v ještě pozdějším termínu, než v červnu. K tomu pan starosta uvedl, že během prázdnin zasedání ZM není a pak už by bylo příliš pozdě. Pan Ing. Osvald dále upozornil na to, že táž firma, která vypracovala posudek, stromy také kácí, proto by se mohlo podle jeho názoru jednat o konflikt zájmů. Proto by rádi stav stromů sledovali.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM předložit návrh na redukci stromů na Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem v souladu s předloženým posudkem.

               Termín: 29.06.2011

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

4. Informativní zpráva o vyřizování petic a stížností za rok 2010.Rada města projednala usnesením č. 251 dne 05.04.2011 zprávu o vyřizování petic a stížností za rok 2010.

 

Pan Ing. Černohorský podotkl, že byli informováni v souvislosti se zrušením místa referentky pí Frankeové, že je na ni spousta stížností, ale v předložené zprávě není uvedena ani jedna. Upozornil, že ve spolupráci s TOP 09 vznikla petice proti zrušení místa kulturní referentky. Pan starosta odpověděl, že zpráva je za rok 2010 a jejich petice vznikla v letošním roce, proto nemůže být ve zprávě obsažena. Pan Ing. Gregor uvedl k petici k situaci v ul. 28. října, že v přehledu je uvedeno, že byla předána, ale nic se neřeší, dotázal se, jestli pak mají petice vůbec nějaký smysl. Pan starosta k věci upřesnil, že se postupovalo v souladu se zákonem, věc nespadala do kompetence města, předala se proto příslušnému orgánu, policii. Na postup policie nemá vliv, ale pokud ví, na petici bylo ze strany policie reagováno. Tuto informaci potvrdil rovněž pan tajemník. Pan Ing. Gregor uvedl, že jde zřejmě o omyl, neměl na mysli petici ke krádežím, ale petici k provozu a nerespektování dopravního značení. Na tuto petici dosud nikdo neodpověděl, bylo pouze konstatováno koncem ledna t.r., že byla předána odboru dopravy.  Pan Ing. Firman se zeptal na provoz vodních skútrů, kdo je kompetentní k řešení stížností v této oblasti. Pan starosta odpověděl, že věc by řešila poříční policie, nejbližší oddělení je v Nymburce. Pan Ing. Černohorský dodal, že by přehled mohl být doplněn informací, kolik občanů danou petici podepsalo, jde o zajímavý údaj.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o vyřizování petic a stížností za rok 2010.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

                                                                          (Mimo p. Mgr. Minařík a p. Ing. Osvald.)

 

5. Informativní zpráva o žádosti Družstva Na Vysoké Mezi o změnu regulačního plánu - odkanalizování oblasti Lysá nad Labem - Litol (Vysoká Mez).

 

Rada města projednala usnesením č. 254 dne 05.04.2011 žádost Družstva Na Vysoké Mezi o změnu regulačního plánu - odkanalizování oblasti Lysá nad Labem - Litol (Vysoká Mez).

 

Pan starosta pouze konstatoval, že změna by si vyžádala další zvýšené náklady jak na vlastní vybudování kanalizace, tak i na její pozdější provoz.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí žádost Družstva Na Vysoké Mezi o změnu regulačního plánu - odkanalizování oblasti Lysá nad Labem - Litol (Vysoká Mez).

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

                                                                          (Mimo p. Mgr. Minařík a p. Ing. Osvald.)

 

6. Upravená projektová dokumentace na akci rekonstrukce Náměstí B. Hrozného.

 

Rada města projednala usnesením č. 225 dne 05.04.2011 přepracovanou projektovou dokumentaci na akci rekonstrukce Náměstí B. Hrozného v Lysé n.L.

 

Pan Ing. Gregor vyjádřil spokojenost s projektem, který řeší čtyři jeho připomínky, ale zároveň podotkl, že je velká nesrovnalost mezi zápisem a usnesením, řada věci se do usnesení nedostala. Po jednání poslal souhrnné připomínky, ale RM je neprojednala. Požaduje objasnit, proč nebyly projednány. Konstatoval, že zřejmě tedy parkování pro invalidy a řešení možnosti zásobování nebude. Pan starosta odpověděl, že taky s některými věcmi v projektu nesouhlasí, ale ZM projekt projednalo a on respektuje názor většiny. Pan Mgr. Kopecký dodal, že p. Ing. Gregor na svých písemnostech v záhlaví oslovuje RM, ZM a zastupitele, není tedy zřejmé, komu konkrétně je písemnost určena, do budoucna doporučil specifikovat adresáta. Pan Ing. Gregor informoval o dohodě s panem tajemníkem, na základě které měl pan tajemník věc předložit k projednání. Dále se zeptal, zda se jednalo o parkování u zámku a před kostelem. Pan starosta potvrdil, že jednání se zástupci NPÚ proběhla, k parkování mají kladné stanovisko. Pan starosta se dotázal p. Ing. Gregora, který bod konkrétně nebyl RM projednán, podle jeho názoru vše projednáno bylo. Pan Ing. Gregor uvedl, že diskuse byla jiná, než to, co se potom dostalo do usnesení. Pan starosta zopakoval, že byla navržena různá řešení, ale nakonec byla odhlasována ta, co jsou uvedena v usnesení, a to většinovým rozhodnutím zastupitelů. Pan Mgr. Minařík k projektu poznamenal, že se mu nelíbí umístění přechodu, podle něj může ohrozit bezpečnost dětí, ale i on respektuje názor většiny. Paní Chloupková konstatovala, že by se zase rozvinula další diskuse o náměstí, podle jejího názoru byla celá akce nešťastně projednávaná, řada užitečných věcí nebyla schválena.    

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí přepracovanou projektovou dokumentaci na akci rekonstrukce náměstí B. Hrozného, Lysá n.L.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           1 hlas p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

7. Zápis z Finančního výboru dne 28.03.2011.

 

            Podrobně o jednotlivých bodech projednaných výborem informoval p. Ing. Firman, předseda finančního výboru.

 

Odchod p. Mgr. Fajmon ve 21.55 hod.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 28.03.2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

8. Návrh pí L. Benešové na směnu pozemku.

 

            RM dne 22.02.2011 projednala usnesením č. 135 návrh pí Ludmily Benešové na směnu jejího pozemku za stavební pozemek ve vlastnictví města.

 

            Pan starosta informoval o projednání žádosti, RM návrh odmítla. Pan Sedláček navrhl jednat o vykoupení pozemku, podle jeho názoru město nemá pozemky na krajinné prvky a tento pozemek se mu pro daný účel zdál vhodný. pan starosta uvedl, že se domnívá, že pokud by se jednalo o vykoupení, měl by pozemek vykoupit stát. Pozemek se nachází v regionálním biokoridoru, který byl vymezen územním plánem velkého územního celku, který jsme povinni akceptovat, nejednalo se o rozhodnutí města. Skutečnost je taková, že bohužel někteří vlastníci pozemků jsou znevýhodněni. Paní Ing. Čížková doplnila, že pozemek se nachází v územním systému ekologické stability a předkupní právo na tyto pozemky má stát. Vlastník ho musí nejdříve nabídnout státu, v případě nezájmu ho po šesti měsících může prodat komukoli, otázka je, zda ho někdo koupí. Pan Sedláček trval na svém stanovisku, v případě, kdy se jedná o zájem celku, měl by mít vlastník možnost pozemek směnit.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí návrh pí Ludmily Benešové, Nám. B. Hrozného 546, Lysá n.L., na směnu jejího pozemku za stavební pozemek ve vlastnictví města.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           1 hlas p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.           zdržel se

 

9. Zápis z Kontrolního výboru dne 28.03.2011.

 

            K zápisu podrobně informoval p. Sedláček, výbor se schází dle plánu, kontroly provádí vždy ve dvojicích, výsledek je předložen kontrolovanému subjektu, který má možnost se ke kontrole vyjádřit. Kontrola Spolku rodáků a přítel města Lysá nad Labem je dokončena, s výsledkem byl seznámen kontrolovaný subjekt a nyní má možnost se k závěrům vyjádřit. Informace z této kontroly bude předložena na příštím jednání ZM. Pan Bc. Eliška navrhl vždy, když bude projednávána kontrola nějakého subjektu, přizvat na jednání zástupce subjektu případně další dotčené osoby. Pan starosta uvedl, že dotyčný má možnost se ke kontrole vyjádřit. Pan Mgr. Minařík se dotázal na způsob provádění kontrol, pan Sedláček říkal, že se provádí kontroly ve dvojicích, ale u kontroly čerpání finančních prostředků fondů města byl jen p. Kodeš. Pan Sedláček odpověděl, že tento bod bude ještě dořešen.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 09.03.2011,

b) ukládá Kontrolnímu výboru zvát na jednání ZM kontrolované subjekty.

                                                                                                   Termín: trvale

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.                    pro

 

 V. Diskuse

 

p. Ing. Firman                                                - konstatoval, že z posledního jednání RM byly do dnešního jednání předloženy pouze čtyři zprávy, domnívá se, že i po úpravě jednacího řádu ve smyslu návrhu Kulturně! a TOP 09 by se časově dalo zvládnout připravit na jednání ZM i příspěvky z posledního jednání RM ,

pí Šťastná                                                       - podle jednacího řádu se na posledním jednání RM před konáním ZM schvaluje rovněž program jednání, změna je možná pouze se změnou jednacího řádu,

p. Bc. Eliška                                                   - dotázal se p. Sedláčka, v jakém stadiu je odstranění maringotky, které mu uložila RM,

p. Sedláček                                                     - na odstranění se pracuje, probíhá vytýčení,

p. starosta                                                       - potvrdil informaci p. Sedláčka, byla uzavřena dohoda, ta se plní, v jednání je i možnost, že si maringotku převezme rybářský klub, pokud ví, oslovili v této záležitosti p. Sedláčka a věc se projednává,

                                                                       - omluvil se p. Ing. Gregorovi a p. Sedláčkovi, že uvedl, že se o problému s kouřením v kině dozvěděl od nich, takto mu byla informace předána, proto ji použil, ale ne v písemné formě,

p. Ing. Gregor                                                - omluvu přijal a konstatoval, že tím je zároveň vyřešen jeden z bodů jeho připravené interpelace,

p. Sedláček                                                     - rovněž přijal omluvu,

p. Bc. Eliška                                                   - upozornil na články v Listech, kde byli obviněni, že nekomunikují, k tomu konstatoval, že se nebrání veřejné debatě,

p. starosta                                                       - odpověděl, že se domnívá, že prostor pro diskusi je právě zde, každé zasedání ZM je veřejné, vadí mu, když se debaty vedou mimo jednání ZM, právo účastnit se zasedání ZM mají osoby s trvalým pobytem na území města nebo osoby, kterých se projednávaná věc bezprostředně dotýká,

p. Ing. Gregor                                                - informoval, že podal odvolání ve věci výstavby OC - Tesco, nemá výhrady k výstavbě centra jako takového, ale vadí mu umístění v dané lokalitě, k podání odvolání ho přiměli rovněž stížnosti obyvatel dvou domů v blízkosti předpokládané stavby (proti Penny), rovněž má u sebe odvolání p. Zumra, dodal, že byl stavebním úřadem vyzván k doplnění odvolání, do kterého mohou zájemci nahlédnout, ačkoli údaje, které požadovali, mají k dispozici z jiných zdrojů, závěrem doplnil, že krajský úřad s největší pravděpodobností odvolání zamítne, ale přesto ho podal, trvá na svém názoru,

pí Ing. Čížková                                              - celý text odvolání byl zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách města v souladu se zákonem, k doplnění odvolání upřesnila, že odvolatele nevyzývali z rozmaru, ale podání musí obsahovat náležitosti dané správním řádem, pokud tomu tak není, jsou povinni vyzvat k doplnění, z toho plyne, že pouze plnili povinnost uloženou jim zákonem,

p. Ing. Černohorský                                       - k článku v Listech - Podnikání bez rizika, požádal, aby na ZM byla podána informace o financování kina, podle jeho názoru nebyly informace v článku pravdivé,

pí Jursíková, provozovatelka kina                  - požádala o sdělení, kdo si stěžoval na kouření v kině,

p. starosta                                                       - podle informace, kterou původně měl, stížnost pocházela od p. Sedláčka a p. Ing. Gregora, později se vyjasnilo, že informace byla mylná, oběma pánům se dnes omluvil, jak skutečně tato informace vznikla, neví, proto na tuto otázku nemůže odpovědět,

p. tajemník                                                     - k věci doplnil, že dne 24.01.2011 se v kině konalo projednávání rekonstrukce Náměstí B. Hrozného a rovněž bylo jednání kulturní komise, ten den se potkal s p. Sedláčkem, mimo jiné se hovořilo o tom, že je v kině cítit kouř, krátce na to se ho zeptal p. Ing. Gregor, jak je ve smlouvě ošetřeno provozování občerstvení,

pí Jursíková                                                    - podle jejího názoru bylo toto obvinění uměle vykonstruované,

p. Kopecký Pavel, občan města                     - není pravda, že každý může říct svůj názor, navrhl uspořádat veřejnou besedu,

p. starosta                                                       - besedu konkrétně na co,

pí Jursíková                                                    - město je vlastník objektu, proto chápe, že může mít připomínky k provozu, ale nesouhlasí s obviněním ohledně kouření,

p. starosta                                                       - od doby, kdy došlo k nedorozumění, se nekonalo žádné jednání ZM, toto je první a dnes vše uvedl na pravou míru,

p. Mgr. Minařík                                              - nechápe, proč ho p. Bc. Eliška obvinil, že zasílání materiálů v elektronické podobě zatím není možné, protože on zřejmě nevlastní notebook, proto kvůli úsporám městského papíru lze uvažovat o založení dobrovolné sbírky v rámci Zastupitelstva města na notebook pro něj, dotázal se, zda mu takové jednání připadá „v pohodě"

p. Bc. Eliška                                                   - oponoval, že p. Mgr. Minařík zase označil jeho příspěvek v Listech za bulvární, což mu také nepřipadá „v pohodě",

pí Chloupková                                                - konstatovala, že se jí takováto diskuse nelíbí, při větší snaze komunikovat by se předešlo mnoha nedorozuměním, takto se jen čeká, co kdo řekne a reaguje se na slovíčka.

 

VI. Interpelace

 

S interpelacemi vystoupil p. Ing. Gregor, a p. Sedláček. Interpelace byly předány v písemné podobě a do zápisu bez úprav přepsány.

 

Interpelace p. Ing. Gregora

 

1. Porušování zákona o obcích RM při vyřizování námětů, podnětů a připomínek zastupitelů na základě § 82, bodu b)

 

Považuji dlouhodobou netečnost RM a její ignoranci k dodržování zákona o obcích za velice závažnou a za neudržitelnou. Pokud tak činí z neznalosti, je to jeden z důkazů neodborného vedení města. Pokud tak činí z neochoty řešit problematiku města a to co tíží naše spoluobčany, je to ještě horší. V období prosince 2010 až 15.04.2011 jsem podal na základě vlastních zjištění nebo na základě požadavků občanů města, příp. drobných podnikatelů, podnikajících na území  města,  minimálně 12 námětů a podnětů k řešení.

Pro připomenutí, šlo zejména o problematiku Etického kodexu zastupitele, programu zastupitelstva, rekonstrukce ulice 28.října, parkovací stání na Sídlišti vč. předláždění chodníků, protikorupční balíček-stanovení cen nemovitostí, záznamy z pracovních cest, zastávky BUS v parku u pošty, přechodu před Jednotou, výstavby MŠ Čtyřlístek-šnek nebo výstavby Domu seniorů. Dále jsem v námětech a připomínkách chtěl zpracovat analýzu možných příjmů z prodeje bytů v Milovicích s ohledem na složitou situaci finanční, kdy hospodaření za rok 2010 dopadlo se schodkem cca 12 mil. Kč., provést úpravu rozpočtu města tak, aby obce Dvorce a Byšičky měly subrozpočet v určitém systémovém členění a po jednání dne 22.02.2011 o rekonstrukci nám. B.Hrozného jsem podal návrhy na řešení parkování v této oblasti jako problém města číslo jedna a úprav v parku vč. náčrtů apod.

Na žádný z těchto podnětů jsem neobdržel potvrzení přijetí od RM, byl jsem nucen zejména kvůli občanům řešit přijetí u některých námětů s panem tajemníkem a posléze, když jsem po cca 3 týdnech neměl žádnou odezvu dle zákona, resp. ani potvrzení přijetí od RM, byl jsem nucen podat na většinu námětů interpelace. O odpovědích na interpelace se raději podrobněji nezmiňuji, to by byla samostatná kapitola, protože většina z nich nebyla zcela duchaplná, resp. bylo odpovídáno často na zcela něco jiného, sdělovány nepravdy, hlavně však uváděno až na výjimky, že pro občany a zefektivnění vynakládaných prostředků města nejde v podstatě nic udělat.

Příloha: Soupis podnětů a námětů

Žádám RM, aby se k porušování zákona o obcích vyjádřila ve lhůtě stanovené zákonem o obcích

 

2. Ztráta a nebo záměrné zadržování dopisů pro KV

 

Byl jsem informován stěžovatelem, který posílal žádost na prošetření určité záležitosti na KV, týkající se činnosti projektmanažerky, že nemá potvrzeno přijetí KV, načež jsem zjistil, že spis asi někde zmizel, protože pan Sedláček mi sdělil, že nic nedostal, přes podatelnu však spis prošel. Mám k dispozici potvrzenou kopii ze dne 21.02.t.r. Ptám se, byl někým záměrně zadržen? Obdobně se tak dělo i s dalším spisem od paní Kovaříkové, týkající se probkterý sice došel, ale předsedovi KV také nebyl předán, byť byl údajně využit při kontrole této problematiky kontrolní skupinou. Sám jsem jej viděl u pana tajemníka v počítači. A možná se tak dělo i s dalšími podněty. Žádám o prošetření RM, případně i KV.

 

3. Údajná služební cesta pana starosty do zahraničí a jeho nepřítomnost na MÚ ve dne 01.-03.02.2011

 

Pan starosta mi svým telefonátem dne 15.04. vysvětloval svoji nepřítomnost a slíbil, že tak učiní i na zastupitelstva města. Dne 01.02.2011 jsem byl na MÚ projednávat záležitosti MZM, konaného dne 22.02.2011.

Jak je možné, že byl v těchto dnech „nezvěstný" a ani sekretářka, ani paní místostarostka a ani pan tajemník nevěděli, kde pan starosta je a paní místostarostka neměla pověření řídit MÚ? Očekávám tedy, že obdržím zdokumentování nepřítomnosti pana starosty, který neměl v té době podle přítomných dovolenou a získám zápis příp. záznam z jednání s výsledky jeho pracovní cesty, údajně zahraniční, pokud k ní skutečně došlo. Také by mělo být předloženo usnesení RM, kterým je k příslušné  zahraniční služební cestě pověřen a s jakým cílem. Očekávám záznam z tohoto jednání a jaký byl přínos pro město.

Vše svědčí o oprávněných pochybách regulérnosti této služební cesty či dovolené. Tento případ není ojedinělý a již v minulém volebním období jsme často byli nuceni konstatovat, že p. starosta není ve svém úřadu a nikdo neví kde je, kam jel a následně se žádnou cestovní zprávou či zápisem z jednání nepochlubil. Bohužel, celé toto jeho chování pak budí dojem zneužití pravomoci veřejného činitele, případně neoprávněného užívání městského majetku.

 

4. Projednání připomínek a závěrů z Mimořádného zasedání ZM dne 22.02.2011

 

Jednání MZM dne 22.02.2011 považuji za naprosto nepřipravené, zcela zmatečné a přijaté usnesení některými zastupiteli vůbec neodráží závěry široké diskuze. Např. vůbec není uveden úkol pro RM spolu s panem projektantem prověřit skutečnosti, týkající se kvality projektu, resp. zda-li odpovídá zákonu a je skutečně vyčerpávajícím podkladem pro stavební řízení. Nenalezl jsem v usnesení ani skutečnost, že s ohledem na značné snížení počtu parkovacích míst na náměstí B. Hrozného bude ještě jednáno a přezkoumána možnost zabezpečit náhradně parkovací místa před kostelem, příp. i na Zámecké cestě od Žižkovy ulice směrem ke kostelu a nebo rozšíření počtu parkovacích míst u vjezdu do DD, příp. zvážení jako nouzového řešení, provedení parkovacích míst pro invalidy a pro zásobování na straně školy, kavárny, resp. budovy České spořitelny s částečným zúžením zcela nesmyslně širokého chodníku. NPÚ nemá do šíře chodníku podle žádného předpisu cokoliv namítat, pouze může dát stanovisko na kvalitu dlažby, provedení dlažby, barvu kostek, mozaiku, nic více.Od jednání uplynuly dva měsíce a nic, žádné stanovisko RM, ticho po pěšině. Pouze dne 06.04. t.r. jsem dostal od pana starosty mail, jestli se přikláním k řešení přechodu a jeho napojení mezi školou a prodejnou pana Skuhrovce k variantě č.1, či 2, na což jsem bezprostředně reagoval. Bohužel nereagovat, je ze strany vedení města, nakonec již zvykem, spíše zlozvykem. Žádám RM o vyjádření, jak byly mé připomínky a připomínky ostatních zastupitelů projednány, s jakým výsledkem, příp. odůvodnění proč nebyly zásadní připomínky přijaty a projekt neupraven.

 

5. Žádost o přezkoumání a určité zúžení památkové zóny v Lysé nad Labem

 

Dne 09.04.2010 poslal pan starosta dopis na MK ČR ohledně jednání o případné úpravě památkové zóny v Lysé nad Labem, která v mnoha případech zcela zbytečně omezuje rekonstrukce a nebo výstavbu v některých oblastech, čímž částečně vyhověl požadavkům ze strany zastupitelů, občanů a podnikatelů. Uplynul rok a opět nic. Nevím, zda-li iniciativa (nekonání nebo nečinnost) pana starosty v tomto směru není záměrná v důsledku prosazování osobních zájmů ODS při některých rekonstrukcích. Chápu, že by šlo jednak o práci a navíc pravděpodobně o pozdržení některých projektů, prováděných z části neúčelově a pouze pro prezentaci určité skupiny, s pochybným účelem, majícím negativní dopad na životní podmínky některých občanů a podnikatelskou sféru, zhoršující provoz a prodražující dosavadní údržbu a neposkytování původního rozsahu služeb. Podle posledních informací od pana starosty byl před měsícem dopis předán k řešení NPÚ. Nechápu, co bude NPÚ řešit. Již dávno mělo město mít návrh, jakou úpravu vlastně požaduje. Někdo opravdu zaspal. Žádám o okamžité provedení nápravy a před jednáním s NPÚ připravit novou žádost MÚ o úpravu zóny a písemné vysvětlení proč k takto liknavému postoji vedení města vůbec došlo.

  Příloha k bodu 1 Interpelací , podaných dne 27.4.2011 na zasedání ZM   Přehled podaných podnětů za nové volební období   1.Před jednáním  zastupitelstva dne 22.12.2010 jsem podal několik námětů, na které jsem nedostal ani potvrzení přijetí, natož nějakou další odezvu, tak jsem podal interpelace. Na ty jsem obdržel bezduché odpovědi, nic neřešící, dne 20.1. dopisem z města bez jakéhokoliv podpisu a č.j.. Teprve po asi více jak týdnu jej podepsala pí. místostarostka. Šlo např. o Etický kodex zastupitele, úprava programu ZM-předřazení obecných záležitostí, rekonstrukce ul. 28. Října, parkování na Sídlišti a další Na odpovědi v interpelaci jsem reagoval ještě písemně dne 25.1., protože zde uvedené závěry se nedaly občanům v podstatě interpretovat, opět bez odezvy RM. 2. dne 25.1.2011 jsem zaslal v 9.43.h připomínky a náměty na řešení rekonstrukce nám. B. Hrozného, jejichž převzetí jsem potvrdil po neblahých zkušenostech raději s panem tajemníkem. 3. Dne 1.2. jsem zaslal náměty např. na řešení zastávky BUS u Pošty, čekárny ČD, na úpravy ostrůvku pro chodce a komunikace před Jednotou. 4. Dne 2.2. jsem podal podněty na přehodnocení projektu výstavby MŠ Čtyřlístek jako vysoce neefektivní,a k Domovu seniorů, žádost o novinky v projednávání 5. S ohledem na žádnou odezvu jsem dne 23.2. podal na tyto náměty interpelace. Dne 20.3. jsem obdržel odpovědi, ale v podstatě stejného charakteru, nic téměř nejde, vše je v pořádku. Reagoval jsem vyhodnocením, které jsem napsal ale jen opozičním zastupitelům, protože jsem zjistil, že zastupitelům v náruči slepené koalice to nemá význam,ti nemají vlastní názor. 6. Dne 26.2. 2011 v 11.37 jsem požádal RM, aby při přípravě úpravy rozpočtu na rok 2011 zvážila možnost dělat pro obce Dvorce a Byšičky dílčí subrozpočet, aby se obce v rozpočtu opravdu viděly. 7. Dne 28.2. v 07.53 jsem podal souhrnné připomínky k výsledku projednání rekonstrukce  nám. B. Hrozného vč. náčrtů (7 příloh), později na žádost pana tajemníka upravených na 2 přílohy. Bez odezvy. Pouze počátkem dubna jsem byl osloven, zda souhlasím s var. 1 nebo 2. , pokud jde o řešení cesty v parku a přechodu ke škole, na což jsem reagoval hned druhý den. 8. Dne 7.3. 2011 v 07.54 jsem podal nový návrh na vyznamenání pana Sedláčka vč. podrobného životopisu a zhodnocení jeho činnosti pro město. Ticho, ani potvrzení přijetí RM. Současně si dovolím prohlásit, pokud některé náměty nebo mé podněty měly v úvodu oslovení RM, radních nebo zastupitelů , resp. všech subjektů najednou, vždy byla dohoda s panem tajemníkem, že veškeré mé podněty a náměty patří k projednání na RM.   Doporučení: Pokud to bude nutné zpracovat Pravidla pro zacházení s předanými náměty, podněty, návrhy ve smyslu § 82, odst.b) zákona o obcích, případně zpřesnit jednací řád ZM nebo spisový řád MÚ. Ing. Petr Gregor  

Interpelace p. Sedláčka

 

Vzhledem k tomu, že jsem podal své podněty včas (poprvé starostovi města 27.01.2011, následně pak viz příloha zápisu z mimořádného jednání zastupitelstva 22.02. a konečně 15.04.), aby je mohla RM projednat na nejbližším jednání. Pan starosta sice určil termín vyjádření na 22..02., ale do dnešního dne (4 měsíce po prvním oznámení) se však toto nestalo, respektive jsem neobdržel žádnou odpověď, předkládám proto své připomínky opětovně, a to písemnou formou interpelace.

 

1. Jak bude vedení města řešit:

a) kompletnost přejímané projektové dokumentace a její dopracování dle metodiky ČKAIT a platných zákonů, vyhlášek a nařízení, zejména u nynějších investic nám. B. Hrozného atd.

b) jaká jsou provedená opatření ze strany města ke kontrole kompletnosti přejímaných projektů a jejich posuzování

c) jak bude a do jakého termínu doplnění vzdělání u pracovníků, jejichž pracovní náplň souvisí se stavební a investiční činností Města

d) předložit harmonogram zahrnutí investice na odstranění vlhkosti v suterénu školy B. Hrozného a Jedličkova domu do stávajícího harmonogramu rekonstrukce nám. B. Hrozného

 

2. Dle upozornění občanů, byl 22.01. předán na podatelnu MěÚ dopis (na kopii je prezenční razítko podatelny) pro kontrolní výbor s upozorněním na jakousi nesrovnalost a žádostí o zjednání nápravy. Z podatelny byl dopis předán do kanceláře MěÚ. Dopis kontrolní výbor dosud neobdržel.

 

3. Chybí informace o odložených investicích a stav dalšího postupu v jejich zajištění"

a) Rekonstrukce schodiště a bezbariérový vstup do jídelny ve školním areálu školy J.A. Komenského. Projektová dokumentace byla zpracována, pro havarijní stav a pohyb i těch nejmenších školních dětí a maminek s kočárky mělo být realizováno ještě v minulém volebním období.

b) jak pokračují jednání o odstranění hygienických závad a rekonstrukce varny, sociálního zázemí a suterénu v pavilonu školní kuchyně. Projekt zpracován a investice připravena v roce 2010. Pro nesouhlas některých dřívějších a zároveň současných zastupitelů s prodloužením smlouvy o 2 roky firmě EUREST, byla městem tato jejich investice jako PPP zrušena. Upozorňuji, že vzhledem k nezbytnému rozsahu prací lze rekonstrukci provést pouze o hlavních prázdninách.

c) Je žádoucí předložit harmonogram realizace, po dva roky odkládaných prací, propojení septiků a jejich zaústění do kanalizačního řadu včetně výměny azbestové části vodovodního řadu jdoucího od náměstí chodníkem u domů čp 47 a 1347 v Jedličkově ulici do Sokolské ulice

d) Vestavba tříd družiny v pavilonu „D" školy J. A. Komenského

e) Rekonstrukce kotelny ve školním areálu J. A. Komenského a napojení dosud nenapojených škol na horkovod vedoucí do výměníků umístěných v jejich kotelnách (pokud by mělo vedení města ujasněnou energetickou koncepci zajištění objektů teplem, nemusil by se narychlo vyvložkovat komín ve škole B. Hrozného a vyměňovat dosloužilé autonomní plynové kotle).

f) Osazení topných těles regulačními ventily s možností programového vytápění jednotlivých tříd, dle platného zákona z roku 2002.

g) V minulém volebním období byl v podstatě stejným složením vedení města a zastupitelstvem přijat a odsouhlasen komunitní plán. Dotaz zní: „Které investice jsou rozpracovány, v jakém stadiu a kdy budou realizovány dle tohoto plánu?"

 

4. Žádám o předložení kdy a kým byly provedeny v městských bytech revize elektrozařízení, kopiemi revizních zpráv a kdy byly závady v elektrorozvodech odstraněny, včetně uvedení firem, které závady odstranily.

 

5. Na jednom zasedání Mě Z byl předložen návrh na schválení Etických zásad, podaný již Ing. Gregorem, kterým by se měli v budoucnu řídit zastupitelé. Dodnes nebylo objasněno a občanům veřejně vysvětleno, proč návrh nebyl na zastupitelstvu podán, projednán, případně upraven a již schválen. Skoro to působí dojmem, že vedení města více vyhovuje politika bez zásad a případné výhody bez morálky.

 

Jak z výše uvedeného vyplývá, vedení města neinformuje včas a v dostatečné míře o konání, případně nekoná v rozvojových záměrech a nezbytné údržbě majetku města. V podstatě se řeší pouze havarijní stavy a to ještě velice liknavě.

 

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesla pí Chloupková M.

 

U s n e s e n í    z  3.  jednání  ZM dne 27.04.2011

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:             p. Ing. Gregor Petr                                                                            p. Ing. Firman Miroslav

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:     pí Chloupková Marcela

                                   p. Ing. Černohorský Ondřej

                                   p. Ing. Osvald Zdeněk

 

II.  s c h v a l u j e

 • 1. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 47/14, 328 a 54/82, k.ú. Litol. Cena za zřízení věcného břemene je 19.560,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., č. IV-12-6001505/001 na obecní pozemky p.č. 3463/1, 3563/2, 3710, 2175/21, 2175/23 a 2175/24, k.ú. Lysá n.L., za cenu 14.900,- Kč a smlouvy č. IE-12-6000921/001 na pozemek 3463/1, k.ú. Lysá n.L., za cenu 9.700,- Kč. Cena za zřízení věcného břemene bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., č. IE-12-6000406/003, na obecní pozemky p.č. 45/7 a 47/14, k.ú. Litol, za cenu 25.400,- Kč. Cena za zřízení věcného břemene bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek PK 2476/1, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene je 2.000,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2102/4, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 6. Uzavření smlouvy o o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 866/35, 866/65, 866/71, 866/6, 866/9, 3484/10, 3484/2, 623/15, 866/104 a 866/36, k.ú. Lysá n.L., pro stavbu č. IV-12-6011707 Lysá nad Labem kVN, TS, kNN, pro p.p.č. 866/32-92. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 7. Bezúplatný převod pozemku p.č. 89/123 o vým. 88 m2, pozemku p.č. 89/1215 o výměře 428 m2 a pozemku p.č. 90/9 o vým. 1 m2, všechny pozemky k.ú. Litol, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 • 8. Výkup pozemku p.č. 2034/16 o vým. 1.172 m2, kultura ost.pl., k.ú. Lysá n.L., od vlastníků pozemku pana Karla Páska, Schollerova 236/6, Praha, Čakovice, pana Luboše Srba, Jirsákova 87/3, Praha, Třeboradice, a paní Jany Matrasové, Radbuzská 594/2, Praha, Čakovice, za částku 17.580,- Kč. Tato částka bude rozdělena vpoměru Páska Karel ½, tj. 8.790,- Kč, Srb Luboš ¼ tj. 4.395,- Kč a Matrasová Jana ¼ tj. 4.395,- Kč. Město uhradí daň zpřevodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a ověření podpisů prodávajících.
 • 9. Prodej bytu č. 3 vč.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady manželům Haně a Stanislavu Dvořákovým, nájemcům tohoto bytu, za cenu dle znaleckých posudků ve výši 726.620,- Kč za byt a 9.220,- Kč za 1/8 zahrady. Manželé Dvořákovi zaplatí kromě ceny za byt a podíl na zahradě také zálohu na daň zpřevodu nemovitostí ve výši 22.080,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.
 • 10. Prodej bytu č. 7 vč.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady panu Jakubu Kovářovi, Višňová 575, Milovice - Mladá, za celkovou částku 1.233.111,- Kč. Kupující dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitostí ve výši 36.996,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.
 • 11. Prodej bytu č. 6 vč.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady manželům Janouškovým, Stará Lysá 195, Stará Lysá, za celkovou částku 1.560.000,- Kč. Kupující dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitostí ve výši 46.800,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.
 • 12. Prodej bytu č. 2 vč.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady panu Michalu Vrňákovi, Klicperova 1943, Lysá n.L., za celkovou částku 900.000,- Kč. Kupující dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitostí ve výši 27.000,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.
 • 13. Prodej bytu č. 4 vč.p. 715, Zahradní ul., Lysá n.L., včetně podílu stav. pozemku a 1/8 zahrady manželům Lence a Stanislavu Dvořákovým, nájemcům bytu, za celkovou částku 1.154.200,- Kč. Kupující dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitostí ve výši 34.626,- Kč a 500,- Kč kolek pro vklad do KN.
 • 14. Úpravu rozpočtu města Lysá nad Labem na rok 2011.
 • 15. Zřizovací listinu Městské knihovny Lysá nad Labem.
 • 16. Rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím sdětmi do 18 let na činnost vroce 2011 dle tabulky č. 2.
 • 17. Rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím sdětmi do 18 let na činnost vroce 2011.
 • 18. a) Jednotě, spotřebnímu družstvu, Nymburk, zProgramu regenerace částku ve výši 110 tis. Kč a zrozpočtu města částku ve výši 90 tis. Kč,
b) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 105 tis. Kč a z rozpočtu města částku ve výši 30 tis. Kč.

19. Hospodářské výsledky příspěvkových organizací města za rok 2010 a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

20.  Přidělení půjčky z Fondu rozvoje bydlení takto:

       p. Procházka J. 30 tis. Kč; p. Maudr K. 30 tis. Kč; Společenství vlastníků bytových jednotek k č.p. 1468 - 1470 540 tis. Kč; p. Košvanec P. 30 tis. Kč; p. Karásek M. 30 tis. Kč.

21.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. S/01235/RRSC/2010, ze dne 24.08.2010 na akci „Rozšíření kapacit MŠ Čtyřlístek v Lysé nad Labem" týkající se změny dokončení projektu z 30.12.2011 do 28.04.2012.

22.  RM schvaluje:

       a) přijetí daru ve výši 20.000,- Kč od manž. Borovských, bytem Za Kruhovkou 527, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L., k.ú. Litol,

b) přijetí daru v celkové výši 56.263,- Kč od pana Karla Špitálníka, bytem Růžová   1331/14, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku  parc.č. 44/34, k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou Lysá n.L.,

c) přijetí daru v celkové výši 56.263,- Kč od manž. Jakubalových, bytem Za Kruhovkou 524, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/35, k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

d) přijetí daru v celkové výši 46.001,- Kč od manž. Tichých, bytem Na Zemské stezce 518, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/29, k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

e) přijetí daru v celkové výši 59.854,- Kč od paní Ivany Šimonové, bytem Za Kruhovkou 530, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/55 a 72/22, oba v  k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

f) přijetí daru v celkové výši 46.001,- Kč od manž. Brynychových, bytem Za Kruhovkou 538, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/46 a 72/24, oba v  k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

g) přijetí daru v celkové výši 46.001,- Kč od pana Jindřicha Ertnera, bytem Ke Krči 1046/23, Praha - Braník, na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/31, k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

h) přijetí daru v celkové výši 46.001,- Kč od manž. Pavlicových, bytem Za Kruhovkou 509, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/39, k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

ch) přijetí daru v celkové výši 46.001,- Kč od paní Marie Dwornik Kuruové, bytem Za Kruhovkou 534, Lysá n.L., na výstavbu vodovodu a veřejné části vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 44/38, k.ú. Litol, v ul. Za Kruhovkou, Lysá n.L.,

i) uzavření smlouvy ve věci dohody finančního vypořádání za finanční úhradu výstavby vodovodu v ul. Za Kruhovkou ve výši 73.877,- Kč mezi Městem Lysá n.L. a panem Karlem Špitálníkem, panem Jaroslavem Jakubalem a paní Ivanou Šimonovou, dle předloženého návrhu.

23. Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2011, kterou se doplňuje OZV Města Lysá nad Labem č. 7/2010, o místních poplatcích.

24.  Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 1/2011, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Lysá nad Labem.

25. Název ulice v Lysé nad Labem, napojující se na ulici Poděbradova mezi areály Sport arsenálu a firmy Šimon - Kolman, která končí jako slepá u nového vjezdu do areálu společnosti Dywidag - Prefa, jako ulice „Průmyslová".

26. Schvaluje Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Lysá nad Labem 2011 -2015 ve znění předloženém odborem životního prostředí.

                   

III. n e t r v á

Na podmínce souběhu prací s rekonstrukcí ul. ČSA u stavby č. IE-12-6001344 Lysá nad Labem, ul. Resslova a ČSA, rekonstrukce vedení NN, dané usnesením ZM č. II/6, ze dne 02.09.2009.

 

IV. b e r e   n a   v ě d o m í

1.   Zápis z Osadního výboru Byšičky ze dne 15.03.2011.

2.   Zápis z Osadního výboru Dvorce ze dne 25.02.2011.

3.   Zápis z Komise regenerace MPZ dne 14.03.2011.

4.    Odborný posudek č. 031101, ze dne 15.03.2011 ve věci zhodnocení vitality, zdravotního  stavu a provozní bezpečnosti 24 ks vzrostlých stromů v parku na náměstí B. Hrozného  v Lysé nad Labem.

5.    Informativní zprávu o vyřizování petic a stížností za rok 2010.

6.    Žádost Družstva Na Vysoké Mezi o změnu regulačního plánu - odkanalizování oblasti Lysá nad Labem - Litol (Vysoká Mez).

7.    Přepracovanou projektovou dokumentaci na akci rekonstrukce náměstí B. Hrozného, Lysá n.L.

8.    Zápis z finančního výboru ze dne 28.03.2011.

9.   Návrh pí Ludmily Benešové, Nám. B. Hrozného 546, Lysá n.L., na směnu jejího pozemku za stavební pozemek ve vlastnictví města.

10.  Zápis z kontrolního výboru ze dne 09.03.2011.

 

V.  o d k l á d á

1.  Projednání návrhu vlastníka pozemku p.č. 2904/3, k.ú. Lysá n.L., na změnu územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem za účelem výstavby rodinných domků na jednání ZM dne 18.05.2011.

2.    Projednání koncepce „Zámecký park Lysá nad Labem, plán rozvoje 2011- 2015" na jednání ZM dne 29.06.2011.

 

VI. u k l á d á

1.    RM jednat s městem Čelákovice o možnosti řešení oprav komunikace - uličky, při výjezdu z návsi v Byšičkách a výslednou zprávu předložit na jednání ZM dne 29.06.2011.

2.    RM připravit návrh dopravního značení nebo jiného řešení parkování aut při konání dostihů.

                                                                                      Termín: 29.06.2011

3.    RM připravit návrh na změnu jednacího řádu dle bodu 1) předloženého návrhu Kulturně! a TOP 09.

          Termín: 29.06.2011

4.   RM připravit návrh na změnu jednacího řádu dle bodu 2) předloženého návrhu Kulturně! a TOP 09, se zaměřením na elektronizaci předkládaných materiálů.

                                                                                      Termín: 29.06.2011

5.  RM předložit návrh na redukci stromů na Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem v souladu s předloženým posudkem.

                                                                                      Termín: 29.06.2011

6.    Kontrolnímu výboru zvát na jednání ZM kontrolované subjekty.

                                                                                       Termín: trvale

 

    

       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 22.40 hod. ukončil.

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 05.05.2011

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................         

p. Ing. Gregor Petr                                                p. Ing. Firman Miroslav

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                                                       starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.