+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  2.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 23.02.2011 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                       

Přítomni:                      p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej

                                   p. Kolman Josef

                                   p. Houštecký Václav

                                   pí Hamplová Petra

                                   p. Mgr. Kořista Jan

                                   p. Bc. Eliška Petr

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek                                 

 

Omluven:                     p. Ing. Osvald Zdeněk

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že pí Chloupková M. a p. Ing. Firman M. jsou na jiném jednání, proto se na zasedání ZM dostaví později, a p. Ing. Osvald Z. se z dnešního jednání omluvil. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Houštecký V. a p. Ing. Černohorský O. Do návrhové komise byli navrženi p. Mgr. Fajmon H., p. Mgr. Minařík J. a p. Bc. Eliška.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu                 pro:      12 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Návrhová komise                   pro:      12 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

 

Zápis ze zasedání ZM dne 22.12.2010 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k  zápisu. Vzhledem k tomu, že k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

 

            Příchod pí Chloupková M. 17.15 hod.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Pan tajemník rovněž informoval přítomné o dalším postupu při tvorbě strategického plánu města Lysá nad Labem a poděkoval všem, kteří se zapojili do zjišťování údajů. Další informace se týkala probíhající kontroly, jedná se o kontrolu hospodaření města provedenou auditorkou, kterou provádí tříčlenná kontrolní skupina Ministerstva financí. Pan tajemník informoval také o návrhu možných řešení likvidace bioodpadu. Jedna možnost je nakoupit plastové nádoby na bioodpad, které by pravidelným svozem vyvážela firma .A.S.A., spol. s r.o., jednalo by se o placenou službu. Další možnost je jako částečnou náhradu velkokapacitních kontejnerů zakoupit z prostředků města čtyři velkokapacitní nádoby o objemu 1,1 m3/kus a rozmístit je na stávající stanoviště. V současné době se jedná se svozovou firmou za jakých technických a finančních podmínek by byla schopná svoz provádět.

 

            Pan Ing. Gregor se dotázal, zda se dnes budou projednávat návrhy na vyznamenání, pan starosta odpověděl, že má připravený návrh na doplnění programu právě o projednání tohoto bodu. Dále p. Ing. Gregor uvedl, že p. Sedláček podal dne 04.02.2011 podnět, na který mu bylo odpovězeno, on podával celkem asi šest podnětů, a to 28.01., 03.02. a 05.02.2011 a do současné doby nemá ani zpětnou vazbu, že byly podněty alespoň přijaty, chtěl by tedy vědět, zda existují nějaká jemu neznámá kritéria na poskytování odpovědí na podněty jednotlivých zastupitelů nebo zda jsou náměty rozlišovány na ty, kterými se někdo zabývá, a kterými ne. K dotazu pan starosta uvedl, že námětem p. Sedláčka se zabývali, protože v té věci běží lhůty a správní řízení. K námětům p. Ing. Gregora doplnil, že se i jimi RM zabývala, projednala je a nepovažovala za nutné nějakým způsobem na ně reagovat. Pan Ing. Gregor konstatoval, že pak už tedy neví, jakým způsobem by měl získat stanovisko RM k daným záležitostem.  Dále řekl, že mu přišlo asi 7 - 8 e-mailů týkajících se personálních změn na úřadě, rád by k nim dostal vysvětlení, proto by chtěl vědět, zda bude tento bod zařazen také do dnešního programu. Pan starosta uvedl, že o personálních změnách bude dnes informovat p. tajemník. Pan starosta přivítal na zasedání p. Šourka, který ZM seznámil s aktuální situací ve věci zástavby pozemků v bývalé Frutě. Pan Šourek informoval, že jsou vydána dvě stavební povolení, na komunikace a vodohospodářské objekty, v běhu je povolení na stavební objekty, toto povolení by mělo být pravomocné koncem měsíce dubna, pokud se žádný z účastníků neodvolá. Pak by mohly být zahájeny předprodeje, zatím mají 8 rezervací, to je zhruba polovina potřebného počtu potřebného pro uvolnění financí (jedná se o požadavek banky). Koncem dubna by se mohla zahájit stavba. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, jaké objekty se budou stavět jako první, zda to budou ty domy za vilkami. Pan Šourek toto potvrdil. Pan Ing. Gregor měl dva dotazy, a to zda došlo ke změně etap výstavby, dále se zeptal na cenu bytů, doslechl se, že se cena pohybuje až kolem 50 tis. Kč/m2 a zda je v této ceně již zohledněna vyšší DHP. Pan Šourek odpověděl, že etapizace platí dle územního rozhodnutí, ale jednotlivé etapy se ještě dělí na výstavbové fáze, nejdříve se budou stavět dva domy, objekt služeb, dále objekty při ulici Jedličkova (seniorské bydlení), potom bude probíhat výstavba na pozemcích bývalé Fruty a jako poslední vybudují objektu na pozemku zahrady. Všechny tyto informace jsou zároveň dostupné i na webových stránkách tohoto projektu včetně cen, které byly zveřejněny dne 15.11.2010. K cenám bytů dodal, že některé byty mají předzahrádky a další náležitosti, pokud se celková cena přepočítá na 1 m2 bytové plochy, je možné, že se dospěje k částce, kterou uvedl p. Ing. Gregor s tím, že ceny jsou uvedeny podle stávajících sazeb, jiná hladina DPH zatím nebyla schválena. Pan Mgr. Kořista se zeptal, zda má firma již pevného nájemce na market, a pokud ano, koho.  Pan Šourek odpověděl, že nemají závaznou smlouvu, nejdříve je třeba dát dohromady sestavu nájemců (provozů), potom se budou uzavírat smlouvy, jednání probíhají a mají několik zájemců jak z řad lokálních obchodníků, tak prodejních řetězců. Pan Mgr. Fajmon připomněl, že město plánuje přechod pro chodce naproti penzionu Réva, proto by chtěl vědět, zda je možné ho zrealizovat v dohledné době. Pan Šourek odpověděl, že se v rámci možností nebrání spolupráci v této věci, požadavkem se budou zabývat. Vzhledem k tomu, že k projektu nebyly další dotazy, pan Šourek z jednání v 17.33 hod. odešel.

           

            Pan starosta navrhl schválit program jednání s tím, že má návrhy na jeho doplnění o projednání dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Kačín, dále o schválení udělení městských vyznamenání a návrh na usnesení ZM ve věci kácení dřevin. Dotázal se, zda jsou ještě jiné návrhy na doplnění programu. Pan Sedláček uvedl, že zastupitelé dostali dopis p. Ing. Gregora, ve kterém navrhuje projednat výstavbu MŠ a domova důchodců, dále má dopis od pí Benešové, která žádá o směnu pozemků a požádal o zařazení projednání těchto bodů do dnešního programu. K žádosti pí Benešové pan starosta uvedl, že ji RM projednávala teprve včera, proto bude žádost ZM předložena na jeho příštím zasedání. K druhému návrhu poznamenal, že o jeho zařazení na program jednání nechá hlasovat. Pan Ing. Gregor dodal, že na svůj dopis očekával nějakou reakci nebo zařazení tohoto bodu na program jednání. Pokud se jím dnes ZM nebude zabývat, je připraven podat ho jako interpelaci. Pan starosta s tímto řešením souhlasil. Pan Mgr. Kořista rovněž uvedl, že i on je pro to návrhy podat jako interpelaci. Pan Sedláček uvedl, že navrhl bod doplnit do programu, a proto by se mělo o návrhu hlasovat. Domníval se, že na program jednání nebyl zařazen pouze omylem.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zařadit na program dnešního jednání dopis p. Ing. Gregora ze dne 04.02.2011, adresovaný členům RM a ZM, ve kterém navrhuje projednat výstavbu MŠ a Domova pro seniory.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        3 hlasy 

                                   zdržel se:           7 hlasů

                                   proti:     3 hlasů

                   Návrh nebyl přijat.

 

            Pan starosta nechal o upraveném návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

           

            Pan Mgr. Kořista požádal pro budoucí jednání předkládat materiály včas, aby byl dostatek času se s nimi seznámit. Pan starosta odpověděl, že se RM vždy snaží včas materiály předložit, body, které dnes navrhl do programu, projednávala RM na včerejším zasedání a shodla se na tom, že je třeba předložit je ZM co nejdříve. Vzhledem k tomu, že další jednání ZM je až koncem dubna, rozhodla se navrhnout projednání těchto bodů při dnešním zasedání. Pan Bc. Eliška požádal, aby zástupci sdružení Kulturně! byli od této chvíle vždy uváděni u hlasování jmenovitě. K tomuto požadavku se připojil rovněž p. Ing. Gregor a p. Sedláček. Pan Mgr. Kopecký uvedl, že o této možnosti již ZM jednou hlasovalo, dospělo se k závěru, že uvádění jednotlivých jmen by bylo časově náročné a neúměrně by protahovalo jednání, proto se ZM shodlo na tom, že u konkrétního bodu, pokud o to člen ZM požádá, bude uvedeno, jak hlasoval. Pokud ale nyní někteří členové ZM žádají, aby byli vždy uváděni jmenovitě u každého hlasování, bude ZM jejich rozhodnutí respektovat. Pan starosta navrhl body 1 - projednat jako celek, protože se jedná o body stejného typu, věcná břemena.

           

            Pan starosta nechal návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       proti

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     1 hlas p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                p. Sedláček T.             pro

 

            Pan starosta otevřel k výše uvedeným bodům společnou diskusi. Pan Bc. Eliška k prvnímu bodu uvedl, že je členem bytové komise a byla jim předložena k projednání žádost o přidělení bytu od občana, který bydlí v objektu firmy ARS Altmann Praha, s.r.o. Podle jeho názoru firma zvolila taktiku, že nechá byty dosloužit a neřeší dále osud nájemníka. Nelíbí se mu, že tuto firmu by mělo bytovou otázku jejich nájemníků řešit město. S tímto postupem nesouhlasí a naprosto ho odmítá. Firma navíc neplní své závazky ke kubistické vile. Pan starosta uvedl, že je pravda, že se firma snaží odbydlet nájemníky a možná jim i poskytuje určité kompenzace, ale je to i z toho důvodu, že město po firmě požaduje vybudování většího počtu parkovacích míst na jejich pozemku. Město přislíbilo pomoc při řešení tohoto problému a umisťuje občany do bytů města. Určitým způsobem je to i forma podpory rekonstrukce kulturní památky. Pan Bc. Eliška souhlasil s tím, aby se firma podpořila, ale nelíbí se mu, že se za ni řeší bytové problémy jejich nájemníků. Paní Chloupková dodala, že se nejedná o masivní akci, město tím chce podpořit vybudování parkoviště uvnitř areálu firmy a rekonstrukci vily.

 

            Příchod p. Ing. Firman v 17.45 hod.

 

            Pan starosta doplnil, že město podobně odbydlelo i jiné domy. Pan Mgr. Fajmon podpořil vybudování kanalizační přípojky, ale požadoval, aby RM informovala o tom, do jaké  míry se firma zavázala k vybudování odstavné plochy. Ke všem věcným břemenům se dotázal, jestli se vybírá poplatek za překop a jaké jsou na jeho vybírání reakce. U bodu č. 6 upozornil na kritické stanovisko stavební komise, jedná se o uložení kabelu do polní cesty, což koliduje se záměrem v územním plánu. Doporučuje vrátit se k tomuto bodu s tím, že by se měla uzavřít plánovací smlouva. Dále navrhl hlasovat o jednotlivých bodech samostatně. Pan starosta odpověděl, že RM si je vědoma toho, že je trasa kabelu v cestě a v usnesení je toto ošetřeno. Pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, potvrdila, že v tomto případě je možné uzavřít plánovací smlouvu. Pan Mgr. Fajmon se opakovaně dotázal na vybírání poplatků, k tomu pan starosta sdělil, že se budou vybírat až před započetím prací. Pan Mgr. Kořista se dotázal k bodu č. 1, zda je záměrem firmy zbourat obytné domy a vybudovat odstavné plochy, toto pan starosta potvrdil. Pan Mgr. Kořista požádal o informaci, zda je vybudování odstavných ploch v souladu s platným územním plánem, pan starosta odpověděl, že toto ověří.

 

II. Návrhy na schválení.

 

1.  Žádost p. Ing. T. Rakouského o vyjádření k územnímu souhlasu ke stavbě kanalizační přípojky pro č.p. 147 v Mírové ulici a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu k pozemku p.č. 87/2, k.ú. Litol.

 

                        RM projednala dne 25.01.2011 usnesením č. 44 žádost p. Ing. T. Rakouského, který zastupuje firmu ARS Altmann Praha, s.r.o., o vyjádření k územnímu souhlasu ke stavbě kanalizační přípojky pro č.p. 147 v Mírové ulici a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu k pozemku p.č. 87/2, k.ú. Litol.

                       

                        K bodu proběhla diskuse v rámci společného projednání věcných břemen.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ARS Altmann Praha, s.r.o., na obecní pozemek p.č. 87/2, k.ú. Litol. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN,

b) s vydáním územního souhlasu firmě ARS Altmann Praha, s.r.o., v zastoupení Ing. Tomáše Rakouského - ANITAS, s.r.o., pro stavbu kanalizační přípojky pro dům č.p. 147 v ul. Mírová v Lysé nad Labem, Litoli.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.             pro

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.  Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., a souhlasu se zřízením stavby prodloužení plynového řadu a přípojek v lokalitě Fibichova, Máchova, Lysá n.L., Kačín.

 

                        RM projednala dne 15.02.2011 a usnesením č. 70 schválila prodloužení plynového řadu a přípojky pro st.p.č. 2165/1, 2131/19, 2131/38, 2131/50 a 2131/31, vše k.ú. Lysá n.L., a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., na obecní pozemky p.č. 2166/68, 2165/7, 2131/43, 2131/20 a 2131/35, vše k.ú. Lysá n.L.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zřízení stavby prodloužení plynového řadu a přípojky pro st.p.č. 2165/1, 2131/19, 2131/38, 2131/50 a 2131/31, vše k.ú. Lysá n.L., a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., na obecní pozemky p.č. 2166/68, 2165/7, 2131/43, 2131/20 a 2131/35, vše k.ú. Lysá n.L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města, navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

3. Žádost AZ Elektrostav, a.s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.

                       

RM projednala dne 15.02.2011 usnesením č. 71 žádost firmy AZ Elektrostav, a.s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 575/4, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč, pro stavbu Lysá nad Labem, přemístění NB 283.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 575/4, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč, pro stavbu Lysá nad Labem, přemístění NB 283. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

4.  Žádost AZ Elektrostav, a.s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.

 

            Usnesením č. 72 RM projednala dne 15.02.2011 žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 623/15, 623/1, 3476/5 a 3484/2, k.ú. Lysá n.L.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 623/15, 623/1, 3476/5 a 3484/2, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene je 18.360,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

5. Žádost AZ Elektrostav, a.s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.

 

            Dne 15.02.2011 projednala RM města usnesením č. 73 žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. PK 2476/1 a 3579/3, k.ú. Lysá n.L.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. PK 2476/1 a 3579/3, k.ú. Lysá n.L., za cenu 21.800,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

 

6. Žádost firmy Elektromontáže K. Uhlíř, s.r.o., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.,RM dne 15.02.2011 projednala a usnesením č. 74 schválila RM žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.,

 

            Paní Ing. Čížková doplnila informace o místní situace a informovala o nutnosti uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, i když bude existovat plánovací smlouva. Záměr není v kolizi s územním plánem, ale do budoucna by mohl být problém při vybudování komunikace, kabel by se zřejmě musel nechat přeložit, proto je navrženo usnesení s tím, že v případě nutnosti bude přeložení hradit ČEZ. Jedná se přívodní kabel k trafostanici.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zřízení stavby Lysá nad Labem kVN - propojení 3 TS a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 3487/1, 3484/2 a 3487/2 za těchto podmínek:

 • a) Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH.
 • b) Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
c) Vzhledem k tomu, že navržená trasa koliduje s plánovanou komunikací s vysokým stupněm zatížení ve stávajícím a nově připravovaném územním plánu, ČEZ Distribuce, a.s., se smluvně zaváže, že, v případě nutnosti přeložení předmětného vedení, toto na výzvu Města Lysá nad Labem neodkladně a na vlastní náklady provede.

d) ČEZ Distribuce, a.s., se smluvně zaváže, že kolizní stav popsaný v bodu c) nebude důvodem k jejímu negativnímu stanovisku v rámci projednávání nového územního plánu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

7. Žádost firmy AZ Elektrostav, a.s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.RM dne 15.02.2011 projednala a usnesením č. 75 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Dsitribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 2871/5, 2875/55, 2875/75 a 2890/2, k.ú. Lysá n.L.

 

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 2871/5, 2875/55, 2875/75 a 2890/2, k.ú. Lysá n.L., za cenu 45.000,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

 

8. Návrh na prohlášení ke schvalování zřízení věcného břemene na obecní pozemky.RM dne 22.11.2010 projednala usnesením č. 610 návrh znění prohlášení ke schvalování zřízení věcného břemene na obecní pozemky, že platnost rozhodnutí o zřízení věcného břemene či uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemky, vedené ve zjednodušené evidenci, zůstávají v platnosti bez nového projednávání na nově vzniklá čísla pozemků po obnově katastrálního operátu v případech, kdy, od podání žádosti do podpisu smlouvy, tato změna proběhne. Toto platí i zpětně.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM prohlašuje, že platnost rozhodnutí o zřízení věcného břemene či uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemky, vedené ve zjednodušené evidenci, zůstávají v platnosti bez nového projednávání na nově vzniklá čísla pozemků po obnově katastrálního operátu v případech, kdy, od podání žádosti do podpisu smlouvy, tato změna proběhne. Toto platí i zpětně.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

9. Návrh na bezúplatný převod části p.p.č. 2185, k.ú. Lysá n.L., nově označené GP jako p.p.č. 2185/4, k.ú. Lysá n.L., o vým. 52 m2.

   

Dne 15.02.2011 projednala RM usnesením č. 60 návrh na bezúplatný převod části p.p.č. 2185, k.ú. Lysá n.L., nově označené GP č. 2289-47/2010 jako p.p.č. 2185/4 o vým. 52 m2, k.ú. Lysá n.L., od pí Ing. Jany Plocové.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod části p.p.č. 2185, k.ú. Lysá n.L., nově označené GP č. 2289-47/2010 jako p.p.č. 2185/4 o vým. 52 m2, k.ú. Lysá n.L., od pí Ing. Jany Plocové, trvale bytem Kettnerova 2055, 155 00 Praha 5. Město uhradí kolek na vklad do KN v hodnotě 500,- Kč

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

10. Návrh na směnu pozemku p.č. 3555/1, kult. ost. pl., ost. kom., která je nově oddělena GP jako p.p.č. 3555/3 o vým. 95 m2, za část p.p.č. 2078/4, která je nově oddělená stejným GP jako p.p.č. jako p.p.č. 2087/7 o vým. 95 m2, kult. trv. porost., oba pozemky k.ú. Lysá n.L.Dne 15.02.2011 projednala RM usnesením č. 65 návrh na směnu pozemku p.č. 3555/1, kult. ost.pl., ost.kom., která je nově oddělena GP jako p.p.č. 3555/3 o vým. 95 m2, za část p.p.č. 2078/4, která je nově oddělená stejným GP jako p.p.č. jako p.p.č. 2087/7 o vým. 95 m2, kult. trv. porost., oba pozemky k.ú. Lysá n.L.

 

Pan starosta k věci uvedl, že bylo zjištěno, že část obecní cesty je na cizím pozemku, protože v jednom úseku je cesta po obecních pozemcích neprůchodná, proto je navržena směna pozemku jako nejjednodušší řešení. Pan Mgr. Fajmon nesouhlasil se směnou, polní cesty jsou ve vlastnictví města, mostek by se měl přizpůsobit tak, aby cesta navazovala, s tímto způsobem řešení situace nesouhlasil. Pan Mgr. Kořista chtěl vědět, jestli hrozí nebezpečí, že by vlastník svoje pozemky oplotil a znemožnil tak průchodnost cesty. Pan starosta odpověděl, že s majitelem, p. Palyzou, je možná dohoda, nemyslí si, že by volil nějaká krajní řešení. Pan Houštecký uvedl, že pokud se cesta nepoužívá, není nutné ihned řešit směnu, je možné jednat s majitelem mostku, aby ho uvedl do sjízdného stavu. Pan Bc. Eliška navrhl jednat s p. Palyzou o jiném vyrovnání. Pan starosta odpověděl, že pak by přicházel v úvahu asi pouze výkup pozemku a pak je nutné navrhnout cenu. Pan Sedláček doporučil pozemky směnit. Pan Mgr. Fajmon upozornil, že se projednává změna územního plánu, dotázal se, zda je tento návrh v souladu se záměrem v území, dále upozornil, že v budoucnu může být cesta potřebná.. Paní Ing. Čížková uvedla, že na předminulém jednání ZM schválilo změnu plánu a povolilo výstavbu fotovoltaické elektrárny, vyježděná cesta vede po pozemku, na kterém budou umístěny panely.  Pan Ing. Firman navrhl uložit RM, aby zjistila majitele mostku a jednala s ním o možné nápravě.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

 • a) odkládá směnu části zobecního pozemku p.č. 3555/1, kultura ost.pl., ost.kom., která je nově oddělená GP č. 2353/11/2010 jako p.p.č. 3555/3 o vým. 95 m2, za část p.p.č. 2078/4, která je nově oddělená výše uvedeným GP jako p.p.č. 2078/7 o vým. 95 m2, kultura travní porost, oba pozemky k.ú. Lysá n.L., spanem Janem Palyzou, Kpt. Jaroše 1154/8, Lysá n.L.,
 • b) RM projednat otázku majetkoprávních vztahů vůči mostku přes potok Černava nacházející se vedle dostihového závodiště a navrhnout řešení tak, aby byla zajištěna průchodnost cesty.
 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů          p. Bc. Eliška P.              pro

                                   zdržel se:           3 hlasy          p. Ing. Černohorský O.             pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.           zdržel se

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.    zdržel se

 

11. Návrh na prodej části obecního p.p.č. 72/18 a části p.p.č. 72/1, oba kultura ost.pl., ost.kom., k.ú. Litol.

 

            Usnesením č. 36 projednala RM dne 25.01.2011 návrh na prodej části obecního p.p.č. 72/18 a části p.p.č. 72/1, oba kultura ost.pl., ost.kom., k.ú. Litol. Pozemek byl nově oddělen GP č. 664-77/2010, ze dne 29.06.2010 jako p.p.č. 72/25 o vým. 452 m2.

 

            K tomuto bodu pouze pan Mgr. Fajmon uvedl, že je třeba zjistit, kdo hradil GP, pokud byl pořízen městem, měl by ho kupující zaplatit.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního p.p.č. 72/18 a části p.p.č. 72/1, oba kultura ost.pl., ost.kom., k.ú. Litol, nově oddělené GP č. 664-77/2010, ze dne 29.06.2010, jako p.p.č.72/25 o vým. 452 m2, pí Ludmile Novákové, Zemská stezka 456, Lysá n.L. - Litol, za částku 1.600,- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN + tři roky zpětné nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok, a pokud byl GP pořízen z finančních prostředků Města Lysá n.L., nabyvatel uhradí rovněž náklady na jeho pořízení.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           1 hlas p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

           

12. Návrh na prodej p.p.č. 3496 o vým. 239 m2, kult.ost.pl., ost.kom., a části p.p.č. dle PK 3497/1, nově označené GP plánem č. 2368-40/2010 jako p.p.č. 3497/23 o vým. 493 m2, oba k.ú. Lysá n.L.

 

       Usnesením č. 62 projednala RM dne 15.02.2011 návrh na prodej p.p.č. 3496 o vým. 239 m2, kult. ost.pl., ost.kom., a části p.p.č. dle PK 3497/1, nově označené GP plánem č. 2368-40/2010 jako p.p.č. 3497/23 o vým. 493 m2, oba k.ú. Lysá n.L.

 

Pan starosta uvedl, že se jedná o návrh, který ZM již projednávalo, byl doplněn a znovu předložen k projednání. Pan Mgr. Fajmon nesouhlasil s prodejem pozemku, hledá se trasa pro cyklostezku a tento pozemek by se mohl využít. Pan Bc. Eliška souhlasil s názorem p. Mgr. Fajmona a dodal, že hlavní činností firmy je výroba elektřiny, proto by k rozhodnutí musel znát i záměr firmy v daném území. Pan starosta odpověděl, že se jedná o přístupovou cestu k jejich elektrárně, proto mají zájem ji vykoupit, cestu chtějí zachovat a zavázali by se, že ji budou udržovat. Vše by bylo smluvně ošetřeno. Pan Mgr. Kořista uvedl, že cesta reálně neexistuje, pokud ji město prodá, jaký to bude mít vliv na dané území. Pan starosta odpověděl, že nebudou moci měnit dispozici pozemku, jiné omezení z prodeje nevyplývá. Pan Ing. Firman se dotázal, jestli nějaké zákonné opatření stanovuje požadavky na průjezdnou polní cestu. Paní Ing. Novotná, vedoucí odboru dopravy, uvedla, že se jedná o účelovou cestu, pro takový typ komunikace nejsou stanoveny žádné parametry, dodala, že jednosměrná cesta musí mít šířku 3 m. Pan starosta doplnil, že vedlejší pozemek není v majetku města a cestu nelze rozšířit.  Pan Mgr. Fajmon upozornil na nebezpečí, že by firma mohla cestu zneprůjezdnit, např. závorou. Paní Ing. Novotná odpověděla, že na účelovou cestu není možné dát zábranu. Pan Mgr. Kořista se ještě dotázal, kdo je vlastník vodního díla. Pan starosta odpověděl, že Povodí Labe a jezová část je ve vlastnictví žadatele.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a)  odkládá prodej p.p.č. 3496 o vým. 239 m2, kultura ost.pl., ost.kom., a části p.p.č. dle PK 3497/1, nově označené GP č. 2368-40/2010 jako p.p.č. 3497/23 o vým. 493 m2, oba k.ú. Lysá n.L., spol. Predax finance, s.r.o., Chotutická 503, Praha 10 Malešice, zastoupené jednatelem společnosti, p. Pavlem Jindrou,

b) ukládá RM projednat s firmou PREDAX FINANCE, s.r.o., otázku zajištění přechodu přes vodní dílo přes Labe a možnosti řešení rekonstrukce přístupové cesty.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           1 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.           zdržel se

 

13. Schválení přijetí finančního daru od p. Pavla Kodýdka.

 

                   Usnesením č. 106 dne 15.02.2011 RM projednala  a schválila přijetí finančního daru od p. Pavla Kodýdka.

 

                   K tomuto bodu pan Mgr. Fajmon doplnil, že pokud bude dárce souhlasit, mělo by se v Listech zveřejnit poděkování za poskytnutý dar.

           

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí finančního daru od pana Pavla Kodýdka ve výši 10.000,- Kč.

 

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.            pro

 

14. Žádost pí L. Fahnerové o splátkový kalendář.

 

                   RM projednala usnesením č. 78 dne 15.02.2011 žádost pí Lenky Fahnerové o splátkový kalendář na vypočtené penále za neplacení nájemného k bytu č. 2 v č.p. 601, ul. Sportovní, Milovice - Mladá.

                  

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uzavření splátkového kalendáře s pí Fahrnerovou, Sportovní 601, Milovice - Mladá, na měsíční splátky dlužného nájemného ve výši 1.000,- Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

           

 

15. Žádost pí A. Horvátové o splátkový kalendář.

 

                   RM projednala usnesením č. 79 dne 15.02.2011 žádost pí Anny Horvátové o splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného a vypočteného penále.

                  

Pan Mgr. Kořista požádal o vysvětlení ke srážkám ze soc. dávek. Pan starosta uvedl, že odbor sociální a zdravotní a odbor správy majetku města a investic dlouhodobě spolupracují a pomáhají občanům, kteří mají problémy s placením pravidelných plateb. Opatření je vždy projednáno s dlužníkem a nastaveno tak, aby výše splátek byla reálná a akceptovatelná pro občana s ohledem na jeho další potřeby. Pan Ing. Firman požádal o konkrétnější informace k žadateli. Pí Chloupková uvedla, že žadatel měl od počátku, kdy mu byl byt přidělen, potíže se splácením svých závazků, ale ve spolupráci s výše uvedenými odbory se vždy podařilo najít řešení a závazky uhradil.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Horvátovou, Tyršova 612, Milovice - Mladá, na měsíční splátky dlužného nájemného a penále ve výši 2.911,- Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

16. Návrh na rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času pro rok 2011.

 

                   RM projednala usnesením č. 98 dne 15.02.2011 návrh na rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času pro rok 2011.

                  

Pan Sedláček upozornil, že mezi žadateli není fotbalový klub Litol. Pan starosta odpověděl, že žádají z jiného fondu, o jejich žádosti bude ZM jednat na příštím zasedání. Pan Sedláček podotkl, že příspěvek na pořádání příměstského tábora se mu zdá malý, má obavy, aby pořadatelé vůbec byli schopni tábor za takových podmínek provozovat. Pan starosta odpověděl, že žadatel má pro konání tábora k dispozici zdarma areál, což je také určitá forma podpory, navíc v loňském roce při stejné výši dotace jim ještě peníze zbyly. Pí Hamplová navrhla táboru pro děti s tělesným postiženým poskytnout dotaci v plné výši. Pí Chloupková doporučila jet se na tábory, které žádají o příspěvek, podívat, aby bylo dostatek informací pro rozhodování. K žádosti samotné uvedla, že táboru se, pokud ví, neúčastní žádné dítě z Lysé n.L., a tento tábor dostává poměrně velký příspěvek od Stč. kraje, cca 60 - 80 tis. Kč. Pan Mgr. Kopecký jako lepší variantu řešení navrhl, aby si rodiče dětí požádali na konkrétní akci o příspěvek z Charitativního fondu. Pí Hamplová se dotázala, proč tedy příspěvek vůbec poskytujeme. Pan Mgr. Kopecký uvedl, že splnili podmínky, proto se jim příspěvek poskytl. Pan Ing. Gregor navrhl rovněž vyhovět žádosti OV Dvorce (osadní výbor - dále jen „OV"), který jako jediný nic nedostal. Pan starosta vysvětlil rozhodnutí RM o jejich žádosti, OV nemá právní subjektivitu a nesplňují tak jednu z podmínek. Na činnost OV je v rozpočtu vyčleněna určitá částka a o její výši je možné jednat, ale na dotaci z tohoto fondu nemají nárok. Pan Ing. Gregor uvedl, že OV jsou zřizovány ze zákona a měly by mít podporu. Pan Bc. Eliška se dotázal, jestli byli zástupci OV o rozhodnutí informováni. Paní Mgr. Bacílková z OV Dvorce odpověděla, že ne. Pan Ing. Gregor požádal, aby tedy v zápise z jednání bylo uvedeno, že se bude jednat o úpravě rozpočtu a navýší se příspěvek na činnost OV. Pan Mgr. Kořista k návrhům dotací uvedl, že v tabulce je málo informací, podle tohoto podkladu nemůže rozhodnout. Pro příště doporučil materiál zpracovat jinak, včetně zdůvodnění výše navržených dotací, kalkulace na akce, předpokládaných nákladů na účastníka, apod. Paní Chloupková a pan starosta k návrhu uvedli, že takto to zpracovat nejde, ale veškeré podklady jsou k dispozici na příslušném odboru a je možné do nich nahlédnout. Vzhledem k tomu, že se jedná o obsáhlou dokumentaci, není možné vše kopírovat a připojit jako podklad k projednávanému materiálu. Pan Ing. Černohorský uvedl, že dotace byly pokráceny, protože ve fondu je málo peněz. Je možné předložit kompletní podklady, včetně žádostí, ale podle jeho názoru se tím materiály nezpřehlední. Pan Ing. Firman podotkl, že by zastupitelé měli mít možnost zúčastnit se jednání komisí. Pí Chloupková odpověděla, že to možné je, pokud mají zastupitelé zájem účastnit se komisí, budou jim poskytovány informace o tom, kdy se bude jednání komise konat. Pan tajemník dodal, že zastupitelům rozešle informace o termínech jednání komisí. Pí Chloupková na konec diskuse uvedla, že se o rozdělení dotací na jednání RM dlouho jednalo a ona navrhovala peníze určené do těchto fondů prozatím nerozdělovat a použít je na nějakou větší investici, proto se v obou bodech o rozdělení dotací zdrží hlasování.   

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času pro r. 2011 dle návrhu RM.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           3 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.          zdržel se

 

17. Návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury pro rok 2011.            RM projednala dne 15.02.2011 a usnesením č. 101 schválila rozdělení dotací z Fondu kultury pro r. 2011 dle návrhu RM.

           

            Pí Hamplová požádala o vysvětlení, proč je u některých žadatelů navržena nulová dotace. Pí Chloupková doplnila, že dotace OV byly zdůvodněny v předchozím bodě, příspěvek na konání mše vánoční byl navržen z jiných prostředků, rovněž příspěvek na publikaci o vile bude hrazen z jiné položky. Pan Mgr. Minařík se zeptal, proč se u divadelních představení pro děti částka navýšila na 15 tis. Kč. Pan starosta odpověděl, že RM dospěla k závěru, že se některé akce neustále opakují, proto zvýšila dotaci s cílem podpořit žánrovou pestrost pořádaných akcí. Pan Ing. Černohorský uvedl, že se zúčastnil dvou jednání kulturní komise, ale na jednání nebyl přítomen úředník, který má přidělování dotací na starosti a nemohl podat komisi další podpůrné informace. Domnívá se, že by přítomnost kompetentního pracovníka zabránila některým nedorozuměním, při jednání komise zazněly některé informace, ale až později měl možnost si ověřit, že nejsou pravdivé. Komise podle jeho názoru pracuje dobře a návrh na rozdělení dotací pokládá v rámci daných možností za dobře zpracovaný. Pan starosta odpověděl, že komise má jednací řád a systém práce je plně v její kompetenci, pokud má potřebu přizvat na jednání další osoby, je to pouze na jejím rozhodnutí. Pan Mgr. Kořista zopakoval stejný požadavek jako u předcházejícího bodu, týkající se doplnění dalších informací. Pan Sedláček se dotázal, jestli i jiné organizace, které by pořádaly ples, dostanou příspěvek. Pan starosta odpověděl, že pokud by se ples konal v Lysé n.L. a pořádající organizace by o příspěvek požádala, pravděpodobně by dotaci dostala. Pan Sedláček považoval za lepší řešení uspořádat ples města a pořadatelem by mohl být Taneční klub dospělých, pak by souhlasil s podporou plesu, jednalo by se o akci města. Pan starosta odpověděl, že peníze na akce pořádané městem se čerpají z jiné položky, a ne z fondu. Pí Chloupková dodala, že jsme ve stejné situaci jako kraj, i tam je málo peněz, ale hodně žadatelů. K požadavku p. Mgr. Kořisty doplnila, že pokud by chtěl dotace projednávat jím navrženým způsobem, pravděpodobně by si to vyžádalo pracovní setkání ZM, materiál takového rozsahu není možné projednat na zasedání ZM. Pan starosta doplnil, že se žádosti projednávají několikrát, v komisi, na odboru školství a kultury a RM. Pan Mgr. Fajmon byl se zpracováním materiálu spokojen, noví členové se musejí naučit v něm číst a rozumět mu. Cílem vytvořených pravidel bylo vytvořit systém, který nebude založen na osobních preferencích. K požadavku p. Mgr. Kořisty na vyčíslení nákladů na osobu u jednotlivých akcí uvedl, že těžko je lze dopředu odhadnout, šlo by je pouze uvést za předchozí rok. Pan Mgr. Kořista požádal o vysvětlení jak tedy má materiál číst a z předložené tabulky vyčíst zdůvodnění, atd. Náklady na osobu lze odhadnout, požaduje jen obdobné informace jako u jiných grantů.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu kultury pro r. 2011 dle návrhu RM.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        9 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           4 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                    zdržel se

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                       mimo

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.           zdržel se

 

18. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o zrušení regulace provozu výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení na území města Lysá nad Labem.

 

RM dne 25.01.2011 usnesením č. 52 projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o zrušení regulace provozu výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení na území města Lysá nad Labem.

           

            K tomuto bodu podal informace pan tajemník. OZV o regulaci byla schválena 22.12.2010, v lednu byli provozovatelé výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP") a technických herních zařízení (dále jen „THZ") vyrozuměni prostřednictvím MěP. Následovala reakce jak provozovatelů, tak Ministerstva financí (dále jen „MF") a Ministerstva vnitra (dále jen „MV"). THZ povoluje MF, povolení se vydávají na dobu až deseti let. Provoz zařízení, na které existuje platné povolení, není možné omezit, proto je navrženo zrušení uvedené vyhlášky. Pan Ing. Firman se zajímal o výši poplatků za herní zařízení. Pan tajemník odpověděl, že jsou stanoveny poplatkovou vyhláškou, vybírá se maximální možná výše. Správcem poplatku je město. Pan starosta doplnil, že problém je u THZ, kde není dostatečně ošetřeno, komu mají provozovatelé platit, jestli obci nebo MF. V parlamentu je projednáván návrh na regulaci herních zařízení a očekává se, že by města měla mít větší pravomoc k regulaci, v současné době jde pouze zakázat VHP v okolí veřejných budov, tzv. škol, zdravotnických zařízení, apod. Pan Mgr. Fajmon vyjádřil nesouhlas se zrušením vyhlášky. ODS má v programu regulaci hazardu a podle jeho názoru je zapotřebí využít všechny možné nástroje k omezení provozu herních zařízení. Pokud správně chápe problém, je chyba pouze v tom, že jsou pomíchány dvě kategorie herních zařízení, a to VHP a THZ. Navrhl uložit RM současnou vyhlášku novelizovat ve smyslu výše uvedených připomínek. Pan Bc. Eliška rovněž souhlasil s tím, aby se vyhláška nerušila. Působil by více na provozovatele, měli by poskytovat sponzorské dary, které by se společně s dalšími odvody z heren použily na prevenci. Pan Sedláček doporučil, aby RM jednala s MF, aby samo omezilo provoz THZ. Pokud ví, některá města už podobný požadavek uplatnila, Lysá by se měla k žádosti přidat. Pan starosta odpověděl, že Lysá je členem svazu měst a obcí, který se dlouhodobě snaží prosadit větší pravomoc v oblasti regulace. Vyhlášku nelze uplatnit zpětně, pokud se vyhláška o regulaci nezruší, VPH, na které byla vydána povolení již v době její účinnosti, budou provozovány do 22.00 hod., ale TZH omezit nejde. Pan Mgr. Minařík také nesouhlasil se zrušením vyhlášky, navíc by využil možnost omezit provoz heren v okolí škol. Pan Ing. Firman se dotázal na další možnosti, jak třeba nepřímo hazard regulovat, např. omezení provozní doby heren. Pan starosta odpověděl, že to není možné, lze regulovat pouze sportovní a společenské akce, ne provozovny. Pan Mgr. Fajmon dodal, že THZ obce neregulují, ale vybírají poplatek. Dále uvedl, že je i pro částečné omezení, svaz města a obcí prosazuje možnost větší regulace hazardu pro obce. Nový zákon se projednává, předpokládá se, že by mohl vejít v platnost cca v lednu 2013. pan Houštecký rovněž doporučil jednat o možné regulaci s MF. Pan starosta uvedl, že se z herních přístrojů odvádí 6 % na veřejně prospěšné účely, ale není zcela jasné, na co se peníze používají. Za nejlepší řešení považuje jednat o možnosti, aby se tyto peníze odváděly přímo do fondů určených na podporu kultury, sportu a podobných aktivit. Pan Sedláček podpořil návrh p. Mgr. Minaříka omezit herny v okolí škol a souhlasil také s návrhem vyhlášku nerušit, ale novelizovat. Pan tajemník, uvedl, že připraví novelizaci vyhlášky na příští jednání ZM.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM připravit novelizaci OZV č. 6/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Lysá nad Labem ve smyslu diskuse ZM a předložit ji na další zasedání ZM.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                 P. Sedláček T.            pro

 

19. Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem.

           

            Dne 25.01.2011 projednala RM usnesením č. 58 návrh na Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem, kterou se mění a upravuje OZV č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

            Pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, uvedla, že nutnost vydání této vyhlášky vyplynula ze soudního rozhodnutí, kde soud vyložil některé pojmy obecně závazné vyhlášky, ačkoli k výkladu nebyl oprávněn. Krajský úřad tento výklad převzal do své metodiky. Stavební úřad proto navrhl schválit vyhlášku, kde bude uveden výklad pojmů. Paní Ing. Čížková podrobně informovala o uvedené kauze a nutnosti vyložit závazně některé pojmy, aby se neomezila možnost výstavby domů v centru města.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2011, kterou se mění a upravuje OZV Města Lysá nad Labem č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá n.L.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           2 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

20. Farmářské trhy v Lysé nad Labem a výjimka z OZV č. 7/2010 o místních poplatcích.

           

            RM dne 15.02.2011 projednala usnesením č. 112 možnost konání farmářské trhy v Lysé nad Labem a výjimku z OZV č. 7/2010 o místních poplatcích.

           

            Pí Chloupková podala informace o konání farmářských trhů a o podaných žádostech na jejich pořádání. Účelem trhů je prodej českého zboží od výrobců. Osobně navštívila trhy v Milovicích a hovořila s pořadatelkami, pí Honzů a pí Pletkovou. Předběžně se dohadovaly na podmínkách uspořádání trhů v Lysé. Pořadatelky navrhly konání trhů v Lysé ve čtvrtek, prodejci mají již v jiné dny dohodnutý prodej jinde a v sobotu se většinou účastní velkých trhů. Jako nejvhodnější místo pro konání trhů navrhly park u Penny, předpokládají, že by tam bylo cca 10 stánků. Provozovatelky uvedly, že se jedná o službu pro občany, není to výdělečná akce. Většina měst nevybírá poplatky, případné placení poplatků by se následně promítlo do ceny zboží. Dodala, že pokud bude mít ZM zájem, pozve na příští jednání obě organizátorky trhů, aby zodpověděly případné další dotazy. Pan Sedláček dodal, že by jednal i s p. Karbusickým, který chtěl pořádat řemeslné jarmarky. Pí Chloupková odpověděla, že měl zájem pouze o předvánoční prodej. Pan Mgr. Minařík se dotázal, jestli pí Machačná, která v parku provozuje stánkový prodej, platí poplatek za užívání veřejného prostranství. Pokud ano, mělo by se stanovit, že budou platit i účastníci trhů nebo nikdo. Pí Chloupková odpověděla, že pořadatelky předběžně oslovily pí Machačnou a nabídly jí, že pokud bude chtít, může prodávat v rámci trhů. Pan Mgr. Kořista doporučil oslovit místní výrobce, aby o záměru věděli a mohli se trhů zúčastnit. Dále vyslovil souhlas s navrženým narovnáním vztahů (placení poplatků pro všechny nebo pro nikoho). Pan starosta uvedl, že místní zemědělce oslovili, ale o prodej na trzích neměli zájem, mají vlastní síť odběratelů. Pan Mgr. Fajmon  doporučil změnit vyhlášku, v určený den by bylo prostranství v parku vyhrazeno pro prodej určitého sortimentu zboží a v dané době by poplatek nebyl vybírán.  Pan Kolman nesouhlasil s  rozlišováním prodejců podle sortimentu, buď by měli platit všichni nebo nikdo. Pan starosta uvedl, že je možné stanovit výjimku z OZV o poplatcích tak, že trvale v daném čase a místě a nebude zpoplatněn prodej určitého sortimentu zboží. Problém bude se stanovením rozsahu sortimentu, tato otázka bude zřejmě předmětem další diskuse. Pan Ing. Gregor souhlasil s návrhem pana starosty s tím, že by nějaký odbor MěÚ měl zpracovat základní pravidla a navrhl zatím schválit dočasné osvobození od poplatku. Pan Ing. Firman nesouhlasil s výjimkou z placení poplatku, jedná se o určitou formu podnikání a město by nemělo schvalovat osvobození od poplatků. Není šance regulovat sortiment a prodejce, podle jeho názoru poplatky nebudou mít vliv na cenu zboží, pokud se neodpustí, zboží levnější nebude. Pí Chloupková uvedla, že trhy jsou i v jiných městech osvobozeny od poplatků, je to určitá služba pro občany. Pan Přibyl, ředitel MěP Lysá n.L., uvedl, že poplatky vybírá MěP a 90 % prodejců nabízí zemědělské přebytky. Jeden z přítomných občanů se dotázal na cenu za stánek. Pan Přibyl odpověděl, že cena je 100/m2, dále navrhl stanovit paušální částku pro pořádání trhů bez ohledu na počet stánků. Pan Mgr. Fajmon souhlasil s názorem p. Ing. Firmana, dodal, že občané sice mají o službu zájem, ale město pak musí zajistit např. úklid odpadků. Proto navrhl vrátit žádost RM k novému projednání a doplnění dalších informací. Pí Chloupková dodala, že úklid místa by byl ošetřen smluvně. Pan Ing. Černohorský nesouhlasil s vybíráním poplatků, jako alternativní řešení navrhl vybírání kauce, která by se použila na úklid, pokud svoje povinnosti nájemce nesplní, případně by se za nesplnění povinností uložila pokuta. Pan starosta doporučil žádosti znovu projednat a připravit možná řešení, kde by byly zohledněny připomínky z dnešní diskuse. Pan Mgr. Minařík upozornil, že příští jednání ZM je až 27.04., alespoň pro první trhy před velikonocemi je třeba schválit výjimku. Pan Ing. Gregor rovněž doporučil věc vrátit RM k novému projednání. Pí Chloupková uvedla, že je třeba věnovat pozornost i výběru místa, někteří prodejci chtějí prodávat z aut (chlazení zboží), ale do parku auty najíždět nejde, měl by se vytipovat jiný prostor.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výjimku z poplatkové povinnosti za užívání veřejného prostranství podle čl. 12 Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 7/2010, o místních poplatcích, pro provozovatele farmářských trhů i ostatní prodávající, a to ve čtvrtek dne 21.04.2011 v Lysé nad Labem na zpevněné ploše parku u PENNY.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           1 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

21. Návrh na stanovení odměny členům zastupitelstva za výkon funkce v roce 2011.            RM dne 07.12.2010 projednala usnesením č. 670 odvolání stávajících předsedů a členů finančního, kontrolního a osadních výborů a jmenování nových předsedů a členů.

           

            K tomuto bodu pouze pan tajemník poznamenal, že odměny byly v souladu s novým nařízením sníženy o 5 %.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce v roce 2011 a výplatu odměn s účinností od 01.01.2011.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro22. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. KÚ/1/2010/Jav - výstavba inženýrských sítí v lokalitě Kačín, ul. Fibichova a Máchova.            RM dne 22.02.2011 projednala usnesením č. 143 předložený dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. KÚ/1/2010/Jav - výstavba inženýrských sítí v lokalitě Kačín, ul. Fibichova a Máchova.

           

            K projednávanému bodu pan starosta uvedl, že část komunikace v dané lokalitě je ve vlastnictví Pozemkového fondu, ten nemůže dočasně s pozemky nakládat. Stavebníci v této lokalitě navrhli řešení, že část komunikace vybudují nyní a tu část, která je fondu vybudují až po uvolnění blokace, toto řešení jim umožní pokračovat ve výstavbách domů.  

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. KÚ/1/2010/Jav, ze dne 14.05.2010, dle předloženého návrhu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro23. Návrh udělení městských vyznamenání.

 

            K předloženému návrhu podal informace pan starosta. Bylo několik návrhů, od p. Ing. Gregora, p. Ing. Firmana a RM. Dále návrh kulturní komise na udělení čestného občanství. Návrhy projednala RM na svém včerejším jednání. RM města udělila čestnou medaili 2. stupně p. Vetešníkovi, veliteli požární stanice Nymburk za příkladnou spolupráci s městem Lysá n.L. v oblasti požární ochrany, dále udělila čestnou medaili 3. stupně pí Jitce Šlapákové, p. Radku Petrlíkovi, pí Julii Šlapákové za deset bezpříspěvkových odběrů krve a p. Ondřeji Daňkovi za dvacet bezpříspěvkových odběrů krve. Panu Tomáši Steinbachovi udělila RM čestnou medaili 2. stupně za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve. RM nedoporučila systém udělování medailí navržený p. Ing. Firmanem, nedoporučila rovněž udělení čestného občanství osobám navrženým kulturní komisí. RM doporučila udělení čestných medailí 1. stupně p. Křížovi a p. Houšteckému. Pan starosta dále podrobně seznámil přítomné se všemi výše uvedenými návrhy a stanoviskem RM k jednotlivým návrhům.

 

            Pan Ing. Gregor nesouhlasil s názorem RM, nechápe rozdíl mezi p. Houšteckým a p. Sedláčkem, respektive přidělení a nepřidělení ocenění. Pan starosta uvedl, že neposuzovali délku setrvání ve funkci, ale přínos pro město, je to ale jen názor RM a o návrzích se může hlasovat. Pan Mgr. Fajmon nesouhlasil s podrobným projednáváním návrhů, je to bod, o kterém by neměla být vedena žádná rozprava, dotýká se osobně spousty osob. Jsou předloženy návrhy, o kterých se bude hlasovat, ale diskutovat o nich považoval za absurdní. Pan Ing. Gregor vyslovil zásadní nesouhlas s tímto názorem. Pí Chloupková uvedla, že se významné skutky oceňovaly i v minulosti, ocenění dostali věcný dar, což byl podle jejího názoru lepší způsob. Osobně s udělováním medailí nesouhlasí a vždy se bude při hlasování zdržovat.  Dále uvedla, že souhlasí s názorem p. Mgr. Fajmona, věc by se neměla podrobně projednávat, doporučila pouze hlasovat o jednotlivých návrzích.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje čestné občanství Města Lysá nad Labem p. Františku Janouchovi.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        0 hlasů          p. Bc. Eliška P.                         zdržel se

                                   zdržel se:         14 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                        zdržel se

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                      zdržel se

            Návrh nebyl přijat.                             P. Sedláček T.               zdržel se

 

            Pan Bc. Eliška požádal, aby v zápise bylo uvedeno, že zastupitelé neměli k dispozici informace o p. Janouchovi.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje čestné občanství Města Lysá nad Labem p. Vladimíru Křížovi.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        8 hlasů          p. Bc. Eliška P.                      zdržel se

                                   zdržel se:           6 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

 Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje čestnou medaili Města Lysá nad Labem I. třídy gen. Přikrylovi.

           

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        0 hlasů          p. Bc. Eliška P.                         zdržel se

                                   zdržel se:         14 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                        zdržel se

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                      zdržel se

            Návrh nebyl přijat.                             P. Sedláček T.               zdržel se      

Pan starosta dále uvedl, že hlasování o udělení čestné medaile p. Křížovi považuje v tuto chvíli za zbytečné, protože mu bylo uděleno vyšší vyznamenání, čestné občanství.

Dále předložil k diskusi návrh p. Ing. Firmana, zda má RM vypracovat systém udělování ocenění pro zastupitele a zaměstnance úřadu. Pan Sedláček uvedl, že některá ocenění už byla v minulosti udělena a osobně se domnívá, že by RM měla návrhem zabývat a zpracovat ho.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zpracovat předložit návrh na udělování městských ocenění zastupitelům města a zaměstnancům městského úřadu.

           

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        7 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           3 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     4 hlasy          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh nebyl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje čestnou medaili Města Lysá nad Labem I. třídy p. Václavu Houšteckému.

           

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        8 hlasů          p. Bc. Eliška P.                     zdržel se

                                   zdržel se:           6 hlasů          p. Ing. Černohorský O.           zdržel se

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.                    pro

    

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje čestnou medaili Města Lysá nad Labem I. třídy p. Tomáši Sedláčkovi.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        1 hlas p. Bc. Eliška P.                      zdržel se

                                   zdržel se:         11 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                     zdržel se

                                   proti:     2 hlasy          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh nebyl přijat.                             P. Sedláček T.            zdržel se

 

 

24. Návrh na kácení stromů

 

            K záměru podali informace zástupci investora. Pan Andrle zdůvodnil jejich žádost, pro úspěšnost OC Lysá je důležitá viditelnost objektu, proto žádali o povolení kácení. Žádost projednali s odborem ŽP, nabídli možnost náhradní výsadby včetně následné péče. Vzhledem k tomu, že kácet je možné pouze v době vegetačního klidu a další jednání ZM je až koncem dubna, je nutné dnes o žádosti rozhodnout. Pan Mgr. Kořista považoval za dostatečné upozornění u sjezdu z nadjezdu (bilboard nebo bigboard). Pan Andrle odpověděl, že budou mít klasický pylon s logem Tesca, je to navigační bod, ale vlastní motivace k nákupu je viditelnost centra samotného. Pylon je pouze dálková navigace. Pan Mgr. Fajmon požádal o bližší specifikaci, o jaké stromy se jedná, rozsah kácení.  Pan Andrle podal podrobnější informace o zeleni, k samotné žádosti uvedl, že se jedná o pokácení 4 vzrostlých lip. K záměru podal další informace p. Ing. Svoboda, referent odboru životního prostředí, v souvislosti s výstavbou bylo podáno 5 žádostí o kácení, ve 4 případech je již rozhodnutí pravomocné, toto je poslední řízení. Byly nařízeny náhradní výsadby ve městě s ohledem na jeho potřeby a zájmy, např. v zámeckém parku v souladu s projektem parkových úprav a v extravilánu města (biocentrum směrem ke Stratovu). Pan Ing. Firman uvedl, že náhradní výsadba by se měla vysazovat i do centra města, např. do parku nové MŠ. Pan Ing. Svoboda uvedl, že umísťování stromů do centra je složité s ohledem na uložení sítí, záměry stavebníků, atd. Při umísťování výsadby žádá o vyjádření rovněž odbor správy majetku města a investic a výsadba se vždy řeší v každém jednotlivém řízení. Vzhledem k rozsahu náhradní výsadby je podle jeho názoru výhodné využít tento projekt pro zámecký park, kde se bude vysazovat labyrint. Pan Bc. Eliška považoval předložené zdůvodnění za nedostatečné, jako podklad pro rozhodnutí požadoval předložení dendrologické studie. Pan Andrle uvedl, že studie byla k dispozici při projednávání projektu. Dále p. Bc. Eliška uvedl, že TJ Slovan také požadoval vybudovat zeď. Pan Andrle upřesnil, že s klubem mají dohodu, požadují vybudovat plot. Pan Ing. Gregor nesouhlasil se schválením žádosti, k rozhodnutí není dostatek podkladů, není uvedeno, zda je žádost v souladu s uzavřenou smlouvou, s výstavbou OC v tomto místě nesouhlasí, o projektu byli informováni pozdě, byl dlouho utajován. S žádostí nebude souhlasit. Pan Ing. Firman ocenil, že firma uvedla pravý důvod své žádosti, komerční důvody. OC v Lysé chybí, náhradní výsadba se mu zdá dostatečná, proto bude se žádostí souhlasit.  Pan Andrle nesouhlasil s p. Ing. Gregorem, nic netajili, před dvěma lety vyhodnocovali lokalitu, s projektem ZM řádně seznámili, jednali se všemi zastupiteli, kteří projevili zájem, i s p. Ing. Gregorem. Pan Ing. Svoboda doplnil, že předmětem rozhodování není samotné kácení, stromy ani pozemek nejsou v majetku města, kácení bude řešeno ve správním řízení. Předmětem jednání je pouze to, zda ZM i nadále podporuje projekt, zda se jedná o zájem města. Ke stromům uvedl, že nejsou příliš hodnotné. Pan starosta upozornil, že město má se žadatelem uzavřenou smlouvu o podpoře výstavby OC Lysá. Pan Mgr. Fajmon shrnul fakta, rozhodování o kácení není v pravomoci města, nejedná se o majetek města, ZM schválilo smlouvu, která je v platnosti a souhlas s akcí je v souladu s touto smlouvou. S ohledem na uvedené skutečnosti doporučil schválit usnesení ve smyslu, že město konstatuje, že je uzavřena platná smlouva o spolupráci a zájem o výstavbu OC trvá. Pí Chloupková uvedla, že první jednání proběhlo v březnu 2010, čtyři zastupitelé byli proti výstavbě centra, pak firma jednala s jednotlivými zastupiteli byla proti už jen ona. Dnešní žádost je postavena jako politické rozhodnutí, to se jí nelíbí, rovněž považuje předložený materiál za nedostatečný pro rozhodnutí. Dotázala se také, kdo se bude starat o zeleň vysazenou jako náhradní výsadbu. Pan Ing. Svoboda odpověděl, že v souladu s platnou legislativou se o zeleň po dobu 5 let od výsadby stará vlastník, tedy TJ Slovan. Pan Andrel doplnil, že mají s klubem uzavřenou smlouvu, ve které na sebe tento závazek přebírají.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM konstatuje, že Město Lysá nad Labem má s firmou CBE Development, a.s., uzavřenou smlouvu o spolupráci při výstavbě OC Lysá nad Labem a potvrzuje, že má zájem na realizaci tohoto projektu dle uvedené smlouvy

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        8 hlasů          p. Bc. Eliška P.                      zdržel se

                                   zdržel se:           4 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                     zdržel se

                                   proti:     2 hlasy          p. Ing. Gregor P.                          proti

            Návrh nebyl přijat.                             P. Sedláček T.                   proti

 

            Pan Ing. Černohorský, podotkl, že se mu nelíbí, jak byla celá otázka postavena. Pan Sedláček doplnil, že v Lysé jsou pro výstavbu OC jiná místa, nemuselo se stavět zrovna v tomto areálu. Pan Ing. Gregor uvedl, že stanovisko firmy je naprosto lživé.

 

V. Informativní zprávy

 

1. Informativní zpráva o záměru akce „Provoz povrchových úprav - lakovna".

 

Dne 15.02.2011 projednala RM usnesením č. 108 zprávu p. T. Sedláčka k záměru akce „Provoz povrchových úprav - lakovna".

 

            Pan starosta uvedl, že byla podána žádost o zřízení lakovny, odbor ŽP v rámci řízení žádal o zpracování studie EIA, následně obdrželi zprávu p. Sedláčka, který rovněž požádal o zpracování studie. Podle posledních informací bude veřejné projednávání v této věci, čímž se vyhoví oběma výše jmenovaným, i občanům, kteří v této věci zaslali petici na krajský úřad. Pan Sedláček potvrdil, že požadavkům na projednání bude vyhověno.   

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu p. T. Sedláčka k záměru akce „Provoz povrchových úprav - lakovna".

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

2. Zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n.L. za rok 2010.Rada města projednala usnesením č. 114 dne 15.02.2011 zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n.L. za rok 2010.

 

Pan Mgr. Fazon se zajímal, jestli jsou pokutováni majitelé psů za znečišťování veřejného prostranství, jestli existuje evidence. Pan Přibyl uvedl, že podobná evidence se nevede, je problém s postihem těchto osob, musejí být přistiženi přímo při činu, jinak je dokazování problematické, respektive nemožné. Pokuty se většinou nedávají, zastávají názor, že je účinnější dotyčnou osobu přimět k úklidu exkrementů. Dodal, že se dříve zdarma poskytovali sáčky na exkrementy, na to nyní není dostatek finančních prostředků. Stálo by za to zvážit zakoupení vysavače a v rámci veřejně prospěšných prací komunikace nechat uklidit. Pan Mgr. Fajmon se dále zajímal o výši poplatků za připojení k PCO. Pan Přibyl uvedl, že poplatky se nezvyšovaly, nadále se platí 240 Kč za rodinný dům, podnikatelé a další objekty dle uzavřené smlouvy. Pan Bc. Eliška požádal MěP o častější dozor u Calypssa, a dodal, že věc už projednával i s p. starostou. Bylo mu vysvětleno, že jeden strážník je na služebně a dva v terénu, nicméně se zhrozil, když zjistil, že strážníci chodí na pochůzky schválně v blízkosti bezpečnostních kamer, aby bylo možné dohledat, že trasu prošli. Pan Přibyl odpověděl, že kamery jsou instalovány na nejvíce problematických místech a je tam samozřejmě soustředěna i větší pozornost strážníků, rozhodně kamery nejsou určeny ke kontrole pohybu strážníků. Například okolí klubu Calypsso strážníci v době konání akcí, tj. od 21.00 do 05.00 hod., kontrolují každou hodinu. Pan Bc. Eliška uvedl, že mu to bylo takto řečeno. Pan Ing. Černohorský navrhl stanovit hlídkové trasy na základě statistiky - četnosti přestupků. Pan Přibyl odpověděl, že to funguje i nyní, hlídka chodí nejčastěji tam, kde jsou na základě informací od občanů a města nejrizikovější místa. Pan Ing. Černohorský se dotázal, co se skrývá pod položkou ostatní služby, kde je rozpočet 70 tis. Kč. Pan Přibyl odpověděl, že jsou to náklady na opravy MKDS, vyhodnocení provozu, instalaci nových kamerových bodů, další opravy a vybavení (např. musela být zakoupena nová baterie do defibrilátoru, která stála 45 tis. Kč). Pan Bc. Eliška se dotázal na měření rychlosti. Pan Přibyl uvedl, že měří v povolených úsecích, nejčastěji ve Dvorcích. Pan Bc. Eliška uvedl, že právě od občanů Dvorců slyšel, že se situace nezměnila. Pan Přibyl odpověděl, že každé měření se musí zaznamenávat a přehled je na MěP k dispozici. Pan Mgr. Minařík požádal, aby OV Dvorce byly záznamy předloženy.  

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n.L. za rok 2010.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

                                                                       (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

 

3. Stanovení ceny vodného a stočného města Lysá n.L. pro rok 2011.

 

Rada města projednala usnesením č. 41 dne 25.01.2011 informaci o stanovení ceny vodného a stočného města Lysá n.L. pro rok 2011.

 

Informaci ke zprávě podal pan starosta, uvedl, že se cena zvyšuje jen o inflaci. Pan Bc. Eliška podotkl, že je dobře, že cena nezvyšuje, ale zároveň se obával, aby se v budoucnu nemuselo zvyšovat skokově. Pan starosta odpověděl, že cena odpovídá skutečnosti. Pan Ing. Gregor se dotázal na výši inflace. Pan starosta uvedl, že nemá tuto informaci u sebe, ale je ve výši 6,2 - 6,8 %. Pan Mgr. Fajmon se dotázal na výši nájemného za vodovodní řad. Pan starosta uvedl, že je stejná jako v předchozích letech, cca 6 mil. Kč. Tuto informaci potvrdila i pí Ing. Polenová, vedoucího finančního odboru. Pan Mgr. Kopecký byl s cenou spokojen, v okolí je většinou cena vodného a stočného vyšší. Pan Sedláček podotkl, že např. Pelhřimov, Hodonín, Rokycany a jiná města jsou ještě levnější. Dodal, že Ministerstvo zemědělství uvažuje o zpoplatnění podzemních vod a tyto poplatky cenu dále navýší. Pan Mgr. Fajmon dodal, že zákonná úprava na tyto poplatky existuje už od r. 1958, ale nikdy se poplatky nevybíraly. Domnívá se, podobná situace bude trvat i v příštích letech. Dodal, že pokud by se město vzdalo nájmu, mohlo by být vodné levnější, ale byl by problém s financováním dalšího rozvoje vodovodního řadu. Pan Ing. Gregor uvedl, že těžko může hodnotit předložený materiál, není s čím srovnat. Pan starosta upozornil, že cena vody je usměrňovaná, MF ji vyhlašuje ve věstníku. Pan Sedláček požádal o předložení zprávy, co všechno se zrealizovalo za získaný pronájem vodovodu. Pan Mgr. Fajmon odpověděl, že p. Sedláček je 16 let v ZM a ví, co se schvalovalo. Pan tajemník dodal, že kontrola z MF, o které hovořil v úvodu, kontrolovala i tyto doklady, město investuje do rozvoje sítě víc než získá z pronájmu. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí stanovení ceny vodného a stočného města Lysá n.L. pro rok 2011 takto:

voda pitná:          29,85 Kč/m3

voda odpadní:     30,07 Kč/m3

celkem:    59,92 Kč/m3

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           2 hlasy          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                  zdržel se

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.           zdržel se

 

4. Zápis z Osadního výboru Byšičky dne 07.02.2011

 

Rada města projednala usnesením č. 117 dne 15.02.2011 zápis z Osadního výboru Byšičky dne 07.02.2011.

 

            Pan Jílek z  Byšiček se dotázal, jestli je vydáno územní rozhodnutí na kanalizaci v Byšičkách. Pan starosta odpověděl, že čekali na vyjádření, jestli v Byšičkách chtějí domovní ČOV nebo kanalizaci. Pan Jílek informoval, že na schůzi věc projednali a dali přednost kanalizaci. Pan starosta k věci dodal, že se RM seznámila se zápisem z OV Byšičky ze dne 07.02.2011, vzhledem k tomu, že se jedná o závažné rozhodnutí, trvají na místním průzkumu formou ankety, kde občané dostanou možnost se k věci vyjádřit. Výsledek ankety bude rozhodující pro další postup. Ale vzhledem k finanční situaci se domnívá, že k realizaci projektu v tomto volebním období patrně nedojde. Pouze v případě, pokud by se většina ZM vyslovila pro prodej bytů v Milovicích, dalo by se o vybudování kanalizace uvažovat v horizontu roku 2013. Pí Chloupková uvedla, že domovní ČOV nabízeli proto, že se jedná o rychlé řešení. Pan Jílek odpověděl, že se jedná o provizorní řešení nevhodné pro trvalé bydlení. Podle jeho informací nikdy nebyla většina obyvatel pro domovní ČOV, vybudování kanalizace se v Byšičkách odkládá cca 11 let. Pan Ing. Gregor navrhl, aby Dvorce a Byšičky předložily své návrhy, které by byly zapracovány do strategického plánu. Pokud se budou dělat jen akce pro Lysou, kdy se dělají zbytečné projekty za 60 mil. Kč, Byšičky a Dvorce se nikdy nedočkají. Pan Bc. Eliška uvedl, že připomínky byly předloženy jako podklad ke zpracování plánu. Pan Mgr. Minařík se dotázal, za co se dalo 60 mil. Kč. Pan Ing. Gregor odpověděl, že tolik stála rekonstrukce Masarykovy ulice. Pan starosta konstatoval, že je to zkreslování informací, rekonstrukce stála 55 mil. Kč. Pan Ing. Gregor doplnil, že se promrhaly.    

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Osadního výboru Byšičky dne 07.02.2011.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

4. Zápis z Kontrolního výboru dne 19.01.2011

 

Rada města projednala dne 15.02.2011 a usnesením č. 118 vzala na vědomí zápis z Kontrolního výboru dne 19.01.2011.

 

            Pan Sedláček, předseda kontrolního výboru, informoval o práci výboru s tím, že na příštím zasedání předloží plán kontrol dle návrhu výboru. Pan Bc. Eliška, se dotázal, kdo může dávat podněty kontrolnímu výboru, může ho dát např. vedoucí odboru, komise, ZM? Pan Sedláček doplnil, že i řadový občan. Pan starosta přednesl stanovisko RM k místostarostovi kontrolního výboru. Pan Sedláček vysvětlil tento krok, předsedou výboru může být pouze člen ZM, vzhledem k tomu, že ve výboru je ještě další člen ZM, p. Ing. Gregor, členové odhlasovali jeho zvolení místopředsedou tak, aby v případě delší nepřítomnosti předsedy (např. z důvodu nemoci) nebyla ohrožena bezproblémová činnost výboru. Pan starosta upozornil, že volba místostarosty nepřísluší výboru, pokud chtěli tuto funkci zřídit, měli předložit žádost ZM, které by ji následně projednalo. Pan Ing. Gregor konstatoval, že on o zvolení neusiloval, dodal, že si i za jeho předchozího působení výbor volil místopředsedu a nikdy k tomuto kroku neobdrželi námitku.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru dne 19.01.2011.

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů          p. Bc. Eliška P.                       pro

                                   zdržel se:           0 hlasů          p. Ing. Černohorský O.                      pro

                                   proti:     0 hlasů          p. Ing. Gregor P.                    pro

            Návrh byl přijat.                                P. Sedláček T.            pro

 

VI. Diskuse

 

pí Mgr. Bacílková, členka OV Dvorce          - k dotacím na pořádání kulturních akcí, které se dnes projednávaly, uvedla, že na doporučení pana starosty v dobré víře zpracovali žádost, několikrát ji museli přepracovat, p. Ing. Osvald jim řekl, že peníze dostanou a dnes se rozhodlo, že dotaci dostat nemůžou,

p. starosta                                                       - postup jim doporučil, protože se domníval, že žádat z fondů mohou, rozhodně v tom nebyl zlý úmysl,

pí Mgr. Bacílková                                          - zaskočilo je to, s penězi počítali, připravují větší akci a až dnes se dozvěděli, že z fondů mohou žádat jen organizace, v pátek je schůze OV a zvažují, že podají rezignaci,

p. Ing. Firman                                                - pí Mgr. Bacílková volí zbytečně silná slova, OV mohou dostat peníze z jiné kapitoly,

p. starosta                                                       - potvrdil, že se nebrání navýšení rozpočtu pro OV,

pí Herclíková, členka OV Dvorce                  -  vypadá to, jako by Dvorce ani k Lysé nepatřily, ráda by věděla, kolik se za posledních 5 - 10 let ve Dvorcích investovalo (např. do kanalizace, cest, rozhlasu), předala pozvánku na páteční schůzi OV,

- dále uvedla, že 21.12.2010 předala petici, dne  03.01.2011 dostala od p. starosty sdělení, že do 30 dnů dostane odpověď, tu ale dosud nedostala, pan starosta přislíbil, že MěP uloží, aby ve Dvorcích častěji prováděla měření, ale o výsledku nebyli informováni, MěP tvrdí, že měření provádějí, ale jejich „agenti" častější měření nepozorovali, situace se zlepšila poté, co měli zapůjčené cedule, ale pak někdo ukradl podstavec, museli proto shánět nový, dokonce si nechali vyrobit vlastní cedule, ty namontovali na označení začátku obce, ale po udání je MěP odklidila, dotázala se, zda se do Dvorců instaluje měřící zařízení, jak bylo dříve přislíbeno,

p. starosta                                                       - pan starosta potvrdil, že vydal příkaz na měření rychlosti ve Dvorcích a MěP tam měří, záznamy existují, petice měla dva body, část nespadala do kompetence města a byla předána příslušným orgánům, SÚS, OO PČR Lysá n.L., která věc postoupila DI, zatím nemá odpověď, proto nemohl k petici poskytnout další informace, osazení měřiče RM projednávala, bude se řešit v rámci nového dopravního značení,

p. Přibyl                                                          - s OV jednali o zapůjčení cedulí a namátkovém měření, z jejich strany jsou veškeré přislíbené požadavky plněny, vždy jim vyšli vstříc, ve Dvorcích skutečně měřili, každé použití radaru se musí evidovat, evidenci může předložit k nahlédnutí, k sundání cedulí, které byly napevno přidělány k pevnému značení, uvedl, že se nejednalo o žádné udání, ale na značky, které byly umístěny v rozporu se zákonem, byli upozorněni hlídkou PČR s tím, že pokud nebude zjednána náprava, město dostane pokutu,

pí Herclíková                                                  - členové výboru nemají z pořádání akcí žádné výhody, spíš ještě doplácejí, chtějí jen pomoc, nefunguje pořádně rozhlas, z Dvorců je špatné dopravní spojení, mají problémy s drogami v obci, na hřišti se nacházejí injekční stříkačky, to je třeba řešit, na pořádání akcí se snaží sehnat sponzorské dary, ale všechny náklady tím nepokryjí,

p. starosta                                                       - požádal o předložení zápisů z OV, dosud neměli žádný k dispozici, pokud by měl zápisy, mohl by na připomínky reagovat,

pí Herclíková                                                  - v tomto případě zřejmě selhal p. Ing. Osvald, který zápisy nepředal,

p. Mgr. Kořista                                               - upozornil na nutnost zpevnit chodník ke sběrnému dvoru,

p. starosta                                                       - věc řeší p. Blažek, vedoucí odboru správy majetku města a investic,

p. tajemník                                                     - informoval o úsporných opatřeních, která musela být provedena v souvislosti se snížením příspěvku na výkon státní správy, 10.01.2011 bylo potvrzeno, že se příspěvek sníží o 17,4 %, což je 3,008 mil. Kč, následně byly zpracovány možné varianty řešení, které projednala RM dne 15.02.2011, část výpadku pokrylo snížení odvodu do sociálního fondu, úplné zrušení finanční rezervy na odměny, snížení příspěvku na stravování, tato opatření přinesla v součtu úsporu 1,5 mil. Kč, další úsporu přinesla opatření v personální oblasti, počet pracovníků byl zatím snížen o šest, RM doporučila rozvázat pracovní poměr se zaměstnanci, kteří dosáhli důchodového věku, na odboru vnitřních věcí, správy majetku a investic, školství, živnostenském úřadě, bylo zrušeno po jednom pracovním místě, část agendy z odboru školství byla přesunuta do městské knihovny,  na odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kterému přibyla agenda v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel v Milovicích,  byla přesunuta pracovnice ze živnostenského úřadu, mzda je plně hrazena ze státního příspěvku na výkon sociálně právní ochrany dětí, na uvolněné místo na odboru dopravy bude přesunuta pracovnice z odboru školství, v tomto trendu se bude nadále pokračovat, výhledově cca v září dosáhne věku k odchodu do důchodu pracovnice finančního odboru, místo bude rovněž bez náhrady zrušeno, zrušena byla i jedna dohoda o pracovní činnosti, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru správy majetku a investic bude z výše uvedených důvodů ukončen pracovní poměr s oběma vedoucími, vzhledem k tomu, že je nutné vyhlásit výběrové řízení, jmenovat nového vedoucího a zajistit plynulé předání rozsáhlé agendy, počítá se s ukončením pracovního poměru ke  konci letošního roku, výše uvedené personální změny by měly přinést úsporu 654 tis. Kč na mzdách a 270 tis. Kč na zdravotním a sociálním pojištění, další úsporná opatření spočívala ve snížení mzdových nákladů u městské policie o 200 tis. Kč, a úspory na provozních nákladech (opravy DHM, služby telekomunikací, atd.), snížení odměn zastupitelů o 100 tis. Kč a refundace mzdových nákladů vynaložených v souvislosti se zpracováváním strategického plánu, které budou hrazeny z přidělené dotace,

p. Sedláček                                                     - chtěl seznámit i s ostatními návrhy včetně toho, proč nebyly přijaty,

p. starosta                                                       - RM projednávala čtyři varianty, jednou z variant byl návrh na snížení pracovního úvazku na 0,9,  dále plošné snížení platů, masivní propouštění a vnitřní úspory, RM vybrala kombinaci různých úspor, navržené řešení si sice vyžádá zrušení některých míst, ale pracovní poměr bude ukončen pouze se zaměstnanci, kteří již mají nebo si mohou požádat o důchod, nikdo ze zaměstnanců v produktivním věku nebude propuštěn, předložené opatření bylo projednáno nejen RM, ale i s každým zaměstnancem, kterého se opatření osobně dotklo,

p. Ing. Gregor                                                - informace p. tajemníka byla dostačující a domnívá se, že k věci není třeba dále diskutovat, pouze požádal o vysvětlení situace na odboru školství, kde byla některá činnost předána knihovně a jedno místo zrušeno,

p. starosta                                                       - referentka přechází na jiné místo v rámci úřadu,

p. Ing. Černohorský                                       - uvedl, že doufá, že změny byly prováděny podle předem daného klíče, a že kritéria byla objektivní,

p. starosta                                                       - nejdříve se vytipovala místa, která bylo možné zrušit bez náhrady, pak se hledaly další úspory v rámci úřadu a nakonec se zvážily nutné přesuny, úspory byly rozprostřeny na více odborů, cílem bylo zachovat místa pro produktivní zaměstnance, ten kdo odchází, má alternativní příjem (buď důchod již pobírá, nebo může o výplatu požádat),

p. Sedláček                                                     - doplnil, že určité činnosti úřad v minulosti nevykonával, v rámci organizačních změn došlo k přesunům, např. knihovna v minulosti vydávání Listů zajišťovala a dnes se tam tato agenda vrací,

p. Ing. Firman                                                - respektuje navržená opatření, ale domnívá se, že by změny měly pokračovat a měly by být rozšířeny na další oblasti, vykonávané procesy by měly být efektivnější, s tím souvisí zlepšení materiálního vybavení, na příští rok by se měl vytknout cíl najít další úspory, a to i v lidských zdrojích, do tohoto procesu by se měli aktivně zapojit vedoucí, kteří jsou nejlépe obeznámeni s činností daného odboru a rovněž i zaměstnanci, jedním z možných opatření je i zavedení možnosti bezhotovostních plateb,

pí Ing. Polenová                                             - to je možné i nyní, na webových stránkách města je informace o možnosti elektronické úhrady poplatků včetně soupisu variabilních symbolů,

p. Ing. Firman                                                - webové stránky města jsou nepřehledné, při zběžné prohlídce si toho nevšiml,

                                                                       - k webovým stránkám byla schůzka v kině, ze které měly vyplynout návrhy na změny, dotázal se, jestli se na úpravách dále pracuje,

p. Bc. Eliška                                                   - úpravy jsou závislé na uvolnění finančních prostředků,

p. Mgr. Kopecký                                            - upozornění na bezhotovostní platby se dá řešit bez vynaložení finančních nákladů umístěním viditelného upozornění na stránky (poutač),

p. Ing. Firman                                                - dotaz, zda pro zaměstnance existuje na úřadě služba „hot line",

p. tajemník                                                     - na intranetu je program egroupware, který umožňuje mimo jiné i tuto službu, prostřednictvím tohoto programu se rezervují služební auta a umožňuje i další služby, nejvíce tento program využívá stavební úřad,

p. Ing. Firman                                                - dotaz, jestli se vyhodnocuje doby odezvy na žádosti,

p. tajemník                                                     - v současné době ne,

p. Mgr. Fajmon                                              - vedoucí i úředníci by měli být finančně zainteresováni na vyhledávání úspor, osobní hodnocení by nemělo být fixní, podle něj je účinnější stanovit osobní hodnocení podle zkušeností a dosahovaných výsledků,

p. Bc. Eliška                                                   - žádal, aby RM zaručila, že kulturní agenda neutrpí schválenými změnami na kvalitě,

p. starosta                                                       - RM má i jiné návrhy na zlepšení práce úřadu a následně je předloží,

                                                                       - upozornil, že změny jsou rozsáhlé a je nutné počítat s určitým přechodným obdobím,

p. Mgr. Kopecký                                            - největší přesuny zasáhnou asi odbor správy majetku a investic, vzniklé problémy se budou muset řešit podle situace,

p. Mrkvička, občan města                              - připomínka k agendě Listů, je v redakční radě, její podíl na zpracování Listů je cca 20 %, zbytek práce dělal odbor školství, má obavy, aby knihovna byla schopná plynule převzít veškerou agendu tak, aby Listy nezanikly,

p. starosta                                                       - pro knihovnu to není úplně nová záležitost, cca před 6 - 7 lety Listy vydávala knihovna, pak se přesunuly na odbor školství, nyní se vrací do knihovny,

p. Mgr. Minařík                                              - požádal, až někdo bude mít opět potřebu zveřejňovat e-maily s údaji týkajícími se chodu úřadu, aby si nejdříve ověřil všechny informace,

p. Bc. Eliška                                                   - chápe požadavek a výtku přijal,

p. Ing. Gregor                                                - dostal plno e-amilů, kde došlo k určitým obviněním, požaduje uvést skutečnosti na pravou míru, všem adresátům by se mělo zaslat vyjádření k věci,

p. starosta                                                       - RM na svém jednání dne 15.02.2011 věc řešila a přijala usnesení,

p. Sedláček                                                     - snížení příspěvku na výkon státní správy se dotkl všech měst, dotázal se, jestli se zjišťovalo, jaká opatření přijala jiná města srovnatelné velikosti, možná by se některé návrhy daly i u nás použít,

p. starosta                                                       - mají odezvu z jiných měst, přijala obdobná opatření,

p. tajemník                                                     -  navržená opatření zajistila bezproblémový chod úřadu,

p. starosta                                                       - ocenil práci p. tajemníka i RM při řešení tohoto problému,

p. Ing. Černohorský                                       - doporučil hledat alternativní úspory,

p. starosta                                                       - v hledání úspor se pokračuje, o tom již on i p. tajemník informoval,

p. Sedláček                                                     - ve městě ubývá pracovních míst, RM by měla zpracovat návrh, jak nová místa vytvořit,

p. starosta                                                       - požádal o upřesnění,

p. Sedláček                                                     - např. zřízení kulturního střediska nebo infocentra, vytvořila by se pracovní místa a činnost by měla kladný přínos pro propagaci města,

p. starosta                                                       - to se částečně vyřešilo, knihovna bude vykonávat určité činnosti, jako infocentrum, na zřízení klasického infocentra se všemi náležitostmi nejsou peníze,

p. Sedláček                                                     - v současné době se nevyužívá dům Dr. Jedličky na Nám. B. Hrozného, mohl by se pronajmout,

p. starosta                                                       - je třeba prověřit, jak s ním může město nakládat,

                                                                       - včerejší úprava projektu rekonstrukce Nám. B. Hrozného projekt prodraží o cca 2 mil. Kč,

                                                                       - obdržel materiál od p. Ing. Gregora, ve kterém navrhuje vybudovat MŠ v levnější variantě,

pí Chloupková                                                - k MŠ uvedla, že všichni věděli, že vítězný projekt bude drahý, vzhledem k tomu, kolik se již do projektu investovalo by ale i ji nyní mrzelo, kdyby projekt spadl pod stůl,

p. Mgr. Minařík                                              - dotázal se, jestli je známé reálné datum, kdy se budou opravovat výtluky na silnicích,

p. starosta                                                       - odbor dopravy zpracoval přehled, jsou vyhlášena výběrová řízení na opravy,

p. Bc. Eliška                                                   - s kým příslušný odbor konzultuje technologii oprav,

p. starosta                                                       - vždy se konzultuje s odborníkem (pracovník správy a údržby silnic z jiného střediska, než kam Lysá spádově patří, i jinde), v letošním roce se vyzkouší metoda ITHR, některé opravy se provedou klasicky, na příští rok je naplánováno vyzkoušení zcela nové metody, jedná se o opravu materiálem na bázi pryskyřice,

p. Ing. Černohorský                                       - k e-mailové debatě o zrušení místa na odboru školství a kultury uvedl, že referentka A. Frankeová se významným způsobem podílela na pořádání kulturních akcí v Lysé, za jejího působení počet pořádaných akcí vzrostl, pak došlo k několika sporům na jednání kulturní komise, následně bylo její místo zrušeno, což mu přijde podivné a vyvolává to jisté pochybnosti, jestli bylo místo zrušeno skutečně z reorganizačních důvodů, to už je věcí svědomí těch, kdo o věci rozhodli, a doufá, že to nebylo z osobních důvodů, dodal, že očekává, že o kulturu bude ve stejné míře dostatečně postaráno, A. Frankeová se starala o kino, snad i nadále bude vůle udržet nastavený standard,

p. starosta                                                       - změny byly vysvětleny, nehodlá tuto otázku znova otevírat,

p. Sedláček                                                     - knihovna je příspěvková organizace města, dotázal se, jestli je zvažována možnost přičlenit kino ke knihovně,

p. starosta                                                       - kino město pronajímá, finančně mu přispívá, ale neřídí jeho chod, pokud je návrh převést kino pod knihovnu, RM se bude podnětem zabývat a prověří možnosti,

p. Sedláček                                                     - městské kulturní středisko kdysi toto zastřešovalo,

p. starosta                                                       - kino má smlouvu o pronájmu do konce roku, nyní se řešil chod úřadu v roce 2011, dalšími změnami se bude RM zabývat a lze prověřit i možnost navrženou p. Sedláčkem,

p. Mgr. Fajmon                                              - město kino koupilo a nabízí se další možná řešení, jak s ním naložit, lze uvažovat o různých variantách, protože by se jednalo o investici do vlastního majetku a souhlasí s tím, že další postup by se měl náležitě zvážit, RM by měla vypracovat varianty řešení a předložit je k projednání.

 

VII. Interpelace

 

S interpelacemi vystoupil p. Ing. Gregor, uvedl, že má připravených pět bodů adresovaných RM, vzhledem k pokročilému času je nebude číst, ale předá je písemně nejpozději do pátku na městský úřad, interpelace se týkají autobusové zastávky u pošty, čekárny na nádraží ČD, ostrůvku na přechodu u Jednoty, alternativního řešení výstavby nové MŠ a výstavby domu pro seniory. Dále uvedl, že dosud nedostal odpovědi na interpelace z minulého jednání ZM, dostal pouze dopis bez podpisu, ten nakonec podepsala pí Chloupková, a to deset dní po termínu, ale stížnost na nedodržení termínu podávat nebude. S odpověďmi je nespokojen, proto na ně opět reaguje.

 Pan starosta uvedl, že odpověď posílal písemně a má zpět doručenku s potvrzením o převzetí písemnosti. K podpisu dokumentu uvedl, že dopis byl adresován RM jako kolektivnímu orgánu, proto nebyl podepsán, domnívá se, že se jedná o malichernost. Pan Ing. Gregor dodal, že chybělo i číslo jednací. Pan starosta odpověděl, že se jednalo o čtyři stránky textu, interpelace byly RM projednány a ve smyslu diskuse byla zpracována odpověď. Pan Ing. Gregor opět vyjádřil nespokojenost, materiál byl k ničemu. Podepsat dopis za RM mohl pověření člen nebo tajemník za správnost. Pí Chloupková souhlasila s p. starostou, že se nejedná o závažnou vadu dokumentu, není důvod ke sporům. Pan starosta akceptoval názor p. Ing. Gregora, na nespokojenost má nárok, ale nemůže napadat nedodržení termínu, pan starosta má potvrzení o převzetí dopisu.

 

VIII. Pokračování diskuse

 

p. Bc. Eliška                                                   - upozornil na nesrovnalost ohledně výběru vítěze výběrového řízení na dodávku elektřiny, byl v komisi, která nabídky posuzovala a komise doporučila řízení zrušit a vypsat znovu, následně zjistil, že byla uzavřena smlouva,

p. Mgr. Minařík                                              - potvrdil slova p. Bc. Eliška, i on byl v komisi a komise nedoporučila žádného zájemce, navíc v zápise z jednání komise není ani uvedeno, že byl jejím členem,

p. starosta                                                       - informace prověří a smlouvu nepodepíše,

p. Bc. Eliška                                                   - doporučil zvážit možnost zúčastnit se elektronické burzy na nákup energie,

p. starosta                                                       - RM zvažovala obě možnosti a vybrala konvenční řešení,

pí Chloupková                                                - RM zvažovala nejdříve, zda vůbec výběrové řízení vypsat, potom jeho formu.

 

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesl p. Mgr. Fajmon.

 

U s n e s e n í    z  2.  jednání  ZM dne 23.02.2011

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:             p. Ing. Černohorský Ondřej                                                              p. Houštecký Václav

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:     p. Mgr. Fajmon Hynek

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Bc. Eliška Petr

II.  s c h v a l u j e

 • 1. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sARS Altmann Praha, s.r.o., na obecní pozemek p.č. 87/2, k.ú. Litol. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 2. Zřízení stavby prodloužení plynového řadu a přípojky pro st.p.č. 2165/1, 2131/19, 2131/38, 2131/50 a 2131/31, vše k.ú. Lysá n.L., a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sRWE GasNet, s.r.o., na obecní pozemky p.č. 2166/68, 2165/7, 2131/43, 2131/20 a 2131/35, vše k.ú. Lysá n.L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města, navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 575/4, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč, pro stavbu Lysá nad Labem, přemístění NB283. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 623/15, 623/1, 3476/5 a 3484/2, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene je 18.360,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. PK 2476/1 a 3579/3, k.ú. Lysá n.L., za cenu 21.800,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 6. Realizaci stavby Lysá nad Labem kVN - propojení 3 TS a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č.3487/1, 3484/2 a 3487/2 za těchto podmínek:
 • a) Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH.
b)Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 • c) Vzhledem ktomu, že navržená trasa koliduje splánovanou komunikací svysokým stupněm zatížení ve stávajícím a nově připravovaném územním plánu, ČEZ Distribuce, a.s., se smluvně zaváže, že, vpřípadě nutnosti přeložení předmětného vedení, toto na výzvu Města Lysá nad Labem neodkladně a na vlastní náklady provede.
 • d) ČEZ Distribuce, a.s., se smluvně zaváže, že kolizní stav popsaný vbodu c) nebude důvodem kjejímu negativnímu stanovisku vrámci projednávání nového územního plánu.
 • b) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 2871/5, 2875/55, 2875/75 a 2890/2, k.ú. Lysá n.L., za cenu 45.000,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • c) Bezúplatný převod části p.p.č. 2185, k.ú. Lysá n.L., nově označené GP č. 2289-47/2010 jako p.p.č. 2185/4 o vým. 52 m2, k.ú. Lysá n.L., od pí Ing. Jany Plocové, trvale bytem Kettnerova 2055, 155 00 Praha 5. Město uhradí kolek na vklad do KN vhodnotě 500,- Kč.
 • d) Prodej části obecního p.p.č. 72/18 a části p.p.č. 72/1, oba kultura ost.pl., ost.kom., k.ú.Litol, nově oddělené GP č. 664-77/2010, ze dne 29.06.2010, jako p.p.č.72/25 o vým. 452 m2, pí Ludmile Novákové, Zemská stezka 456, Lysá n.L. - Litol, za částku 1.600,- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN + tři roky zpětné nájemné ve výši 5,- Kč/m2/roka pokud byl GP pořízen zfinančních prostředků Města Lysá n.L., nabyvatel uhradí rovněž náklady na jeho pořízení.
 • e) Přijetí finančního daru od pana Pavla Kodýdka ve výši 10.000,- Kč.
 • f) Uzavření splátkového kalendáře spí Fahrnerovou, Sportovní 601, Milovice - Mladá, na měsíční splátky dlužného nájemného ve výši 1.000,- Kč.
 • g) Uzavření splátkového kalendáře spí Horvátovou, Tyršova 612, Milovice - Mladá, na měsíční splátky dlužného nájemného a penále ve výši 2.911,- Kč.
 • h) Rozdělení dotací zFondu sportu a volného času pro r. 2011 dle návrhuRM.
 • i) Rozdělení dotací zFondu kultury pro r. 2011 dle návrhu RM.
 • j) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2011, kterou se mění a upravuje OZV Města Lysá nad Labem č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá n.L.
 • k) Výjimku zpoplatkové povinnosti za užívání veřejného prostranství podle čl. 12 Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 7/2010, o místních poplatcích, pro provozovatele farmářských trhů i ostatní prodávající, a to ve čtvrtek dne 21.04.2011 vLysé nad Labem na zpevněné ploše parku u PENNY.
 • l) Odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce vroce 2011 a výplatu odměn súčinností od 01.01.2011.
 • m) Dodatek č. 1 kplánovací smlouvě č. KÚ/1/2010/Jav, ze dne 14.05.2010, dle předloženého návrhu.
 

III. b e r e   na   v ě d o m í 

 • 1. Zprávu p. T. Sedláčka kzáměru akce „Provoz povrchových úprav - lakovna".
 • 2. Zprávu o bezpečnostní situaci vLysé nad Labem za rok 2010.
 • 3. Stanovení ceny vodného a stočného města Lysá n.L. pro rok 2011 takto:
voda pitná:          29,85 Kč/m3

voda odpadní:     30,07 Kč/m3

celkem:    59,92 Kč/m3

 • 4. Zápis zOsadního výboru Byšičky dne 07.02.2011.
 • 5. Zápis zKontrolního výboru dne 19.01.2011.
 

IV. p r o h l a š u j e ,

že platnost rozhodnutí o zřízení věcného břemene či uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemky, vedené ve zjednodušené evidenci, zůstávají v platnosti bez nového projednávání na nově vzniklá čísla pozemků po obnově katastrálního operátu v případech, kdy, od podání žádosti do podpisu smlouvy, tato změna proběhne. Toto platí i zpětně.

 

V.  s o u h l a s í

       s vydáním územního souhlasu firmě ARS Altmann Praha, s.r.o., v zastoupení Ing. Tomáše Rakouského - ANITAS, s.r.o., pro stavbu kanalizační přípojky pro dům č.p. 147 v ul. Mírová v Lysé nad Labem, Litoli.

 

VI. u d ě l u j e

1.    Čestné občanství Města Lysá nad Labem p. Vladimíru Křížovi.

2.    Čestnou medaili Města Lysá nad Labem I. třídy p. Václavu Houšteckému.

 

VII. k o n s t a t u j e ,

že Město Lysá nad Labem má s firmou CBE Development, a.s., uzavřenou smlouvu o spolupráci při výstavbě OC Lysá nad Labem a potvrzuje, že má zájem na realizaci tohoto projektu dle uvedené smlouvy.

 

VIII. o d k l á d á

1.    Prodej p.p.č. 3496 o vým. 239 m2, kultura ost.pl., ost.kom., a části p.p.č. dle PK 3497/1, nově označené GP č. 2368-40/2010 jako p.p.č. 3497/23 o vým. 493 m2, oba k.ú. Lysá n.L., spol. Predax finance, s.r.o., Chotutická 503, Praha 10 Malešice, zastoupené jednatelem společnosti, p. Pavlem Jindrou. 

2.    Směnu části z obecního pozemku p.č. 3555/1, kultura ost.pl., ost.kom., která je nově oddělená GP č. 2353/11/2010 jako p.p.č. 3555/3 o vým. 95 m2, za část p.p.č. 2078/4, která je nově oddělená výše uvedeným GP jako p.p.č. 2078/7 o vým. 95 m2, kultura travní porost, oba pozemky k.ú. Lysá n.L., s panem Janem Palyzou, Kpt. Jaroše 1154/8, Lysá n.L.

 

IX. u k l á d á

1.    RM projednat otázku majetkoprávních vztahů vůči mostku přes potok Černava nacházející se vedle dostihového závodiště a navrhnout řešení tak, aby byla zajištěna průchodnost cesty.

2.    RM projednat s firmou PREDAX FINANCE, s.r.o., otázku zajištění přechodu přes vodní dílo přes Labe a možnosti řešení rekonstrukce přístupové cesty.

3.    RM připravit novelizaci OZV č. 6/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Lysá nad Labem ve smyslu diskuse ZM a předložit ji na další zasedání ZM.

4.    RM zveřejnit, v případě souhlasu dárce, v Listech poděkování za poskytnutí finančního daru městu Lysá nad Labem.

5.    RM znovu projednat konání farmářských trhů v Lysé nad Labem a jejich požadavek na osvobození nebo snížení poplatku za užívání veřejného prostranství komplexně s ohledem na další prodejce.

                                                                                    Termín: 27.04.2011

 

       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 23.30 hod. ukončil.

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 03.03.2011

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................          p. Houštecký Václav                                     p. Ing. Černohorský Ondřej

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                        starosta

 

 

 

 

Přílohy: Interpelace předané p. Ing. Gregorem.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.