+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 22.02.2011 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                      Přítomni:                    p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

                                   p. Ing. Černohorský Ondřej

                                   p. Houštecký Václav

                                   pí Hamplová Petra

                                    p. Mgr. Kořista Jan

                                   p. Bc. Eliška Petr

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek                                 Omluveni:                    p. Ing. Osvald Zdeněk

                                   p. Kolman JosefI. Zahájení.            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ing. Firman M. a pí Hamplová P. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Houštecký V. a p. Ing. Gregor P.            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu                 pro:      13 hlasů                    

                                   zdržel se:         0 hlasů

                                   proti:    0 hlasůNávrhová komise                   pro:      13 hlasů                    

                                   zdržel se:         0 hlasů

                                   proti:   0 hlasů

            Pan starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu, vzhledem k tomu, že žádné návrhy nebyly, navrhl hlasovat o programu jednání tak, jak byl předložen.            Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13hlasů  

                                   zdržel se:         0 hlasů

                                   proti:    0 hlasů

            Návrh byl přijat.

           

II. Návrhy na schválení.Rekonstrukce Nám. B. Hrozného a Zámecké ulice v Lysé n.L.

Pan starosta k věci poznamenal, že jediným bodem programu je projednání připomínek k rekonstrukci Nám. B. Hrozného a Zámecké ulice v Lysé nad Labem. Připomínky vzešly z části z řad zastupitelů, z části z veřejného projednání záměru, které se uskutečnilo v městském kině. Připomínky byly předloženy zastupitelům i s některými materiály. Jeden z materiálů obsahuje připomínky Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“), další připomínky předložil p. Sedláček a rovněž byla předložena kopie stanoviska Dopravně bezpečnostní komise ze dne 16.02.2011. Pan starosta navrhl nejdříve projednat připomínky NPÚ, které se mu jevily jako zásadní, a poté projednat ostatní materiály. Pan Ing. Gregor uvedl, že v předstihu zaslal p. tajemníkovi připomínky s tím, že požádal, aby byly rozeslány ostatním členům zastupitelstva. Pan tajemník potvrdil, že materiály rozeslal. Dále p. Ing. Gregor řekl, že do budoucna požaduje zaslání materiálů s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné se s nimi řádně seznámit. Dnes dostal materiály k projednávané věci 2 minuty před jednáním a stačil si pouze přečíst stanovisko NPÚ. Dále se dotázal, co konkrétně se bude řešit. Pan starosta odpověděl, že se budou projednávat připomínky, o kterých informoval v úvodu jednání, je možné o každém bodu jednotlivě hlasovat. K materiálům uvedl, že se snažil zajistit materiály co nejkompletnější a včas, ale rovněž očekával více podkladů od opozice, na jejíž žádost bylo zasedání svoláno. Pan Bc. Eliška k věci dodal, že se jim nelíbilo svolání veřejné diskuse pouhý měsíc před započetím prací. On a p. Ing. Osvald měli schůzku s památkáři, aby s nimi konzultovali některé záležitosti, ale ti na jednání sdělili, že se vyjadřují pouze k předloženým projektům. Jako zásadní nedostatek ale shledal, že projekt je řešen nekompetentním člověkem, na internetu dohledal, že p. Matyáš nemá vzdělání nebo zkušenosti v záležitostech parkových úprav. Vzhledem k tomu, že plánované úpravy změní podobu parku minimálně na dalších sto let a na projekt ani nebyla vyhlášena soutěž, navrhl projekt zastavit a vyhlásit novou soutěž. Podle sdělení památkářů je na celý proces dostatek času. Pan starosta odpověděl, že bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, které bylo předloženo i ZM. Pan Matyáš má všeobecnou autorizaci, tzn., že je způsobilý i k projektování parkových úprav. Paní Javorčíková, projektový manažer města, potvrdila, že výběrové řízení řádně proběhlo, panu Ing. Osvaldovi na jeho žádost předložila všechny dokumenty týkající se uvedeného řízení. Pan starosta podotkl, že p. Ing. Osvald své vyjádření opřel o již neplatné zákony. Zopakoval, že byly dodrženy všechny povinnosti a celé řízení je podloženo potřebnými dokumenty, materiály včetně oprávnění zpracovatelů projektu, které má sebou a může je předložit. Dále uvedl, že p. Matyáš se z dnešního jednání omluvil, ale je přítomen architekt p. Palička. Pan Palička uvedl, že má potřebnou autorizaci, na projektu spolupracoval s kolegou, který má 20letou praxi s podobnými projekty. Pan starosta dodal, že projekt prošel všemi stupni řízení, bylo vydáno stavební povolení, následně byla s tímto projektem podána žádost o dotaci do ROP Střední Čechy, projekt posuzoval NPÚ i odbor životního prostředí, každá tato instituce posuzuje komplexně celý projekt včetně náležitostí, proto je přesvědčen, že je vše v souladu s platnou právní úpravou. Pan Mgr. Fajmon navrhl stanovit způsob rozhodování ve věci. Pan Ing. Gregor zopakoval svoje návrhy s tím, že očekával, že dostanou souhrnnou informaci o projektu. K samotnému systému projednávání uvedl, že by vycházel z toho, jak byla věc projednávána v kině, tedy po jednotlivých blocích takto: 1/ Nám. B. Hrozného jako část projektu od Husova nám. ke kostelu, 2/ Nám. B. Hrozného - prostor mezi Muzeem, kostelem a ev. farou, 3/ Zámecká ulice, 4/ část ulice Komenského. Pan Ing. Firman se dotázal, zda lze projekt upravit a zda úprava bude provedena v rámci vysoutěžené ceny. Pan Palička uvedl, že projekt byl zpracován podle zadání, ale pokud vzejde požadavek na jeho úpravu a bude v souladu s platnou legislativou, není problém ho upravit. K ceně díla uvedl, že pokud bude shledáno, že se jedná o chybu na straně zpracovatele, úpravy budou v rámci vysoutěžené ceny, pokud ne, bude nutné úpravu doplatit. Pan Sedláček uvedl, že své připomínky zpracoval do písemné podoby a předal je p. Paličkovi, zároveň požádal, aby připomínky byly součástí dnešního zápisu. Pan Houštecký se dotázal, zda by p. Palička akceptoval, aby úpravy provedl jiný projektant. Pan Palička odpověděl, že se seznámí s připomínkami p. Sedláčka a odpoví na ně, k úpravám projektu řekl, že pokud z dnešního jednání vzejdou požadavky na úpravu projektu, pak je po dohodě se zadavatelem zapracuje. Další diskuse se týkala systému projednávání předložených připomínek, p. Mgr. Fajmon navrhl o systému rozhodnout hlasováním a to podle vyjádření NPÚ, jak již v úvodu jednání navrhl p. starosta.                                        

                       

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje projednání projektu podle jednotlivých bodů stanoviska NPÚ.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      7hlasů         

            Hlasování nedokončeno.            Paní Chloupková navrhla jednat podle bodů navržených p. Ing. Gregorem.

           

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje projednání projektu systematicky po jednotlivých blocích v tomto pořadí:

     a) Nám. B. Hrozného jako část projektu od Husova nám. ke kostelu,

     b) Nám. B. Hrozného - prostor mezi Muzeem, kostelem a ev. farou,

     c) Zámecká ulice,

     d) část ulice Komenského.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10hlasů  

                                   zdržel se:         0 hlasů

                                   proti:    3 hlasy

            Návrh byl přijat.            Pan Sedláček upozornil, že budova ZŠ na Nám. B. Hrozného podél chodníku ani chodník směrem do ulice Komenského nejsou odizolovány. Podle jeho názoru je třeba budovu odizolovat. V současné době je vlhkost v suterénu budovy ZŠ řešena vzduchotechnikou, ale to není dostačující řešení. Vysává se nejen vlhkost ze zdiva, ale rovněž z půdy přilehlé ke zdivu. Podle jeho názoru bude třeba řešit i odizolování vedlejší budovy č.p. 13, to ale vzhledem k tomu, že nemá takové základy jako škola, bude zřejmě jednodušší. odizolování obou budov by řešil najednou a odpad navrhl zaústit do kanalizace. Pan starosta odpověděl, že v projektu je počítáno s odizolováním průčelí školy. Pan Sedláček požádal, aby se před konečným rozhodnutím věc projednala stavební komisi, s vedením školy a zástupci odboru správy majetku a investic města Lysá n.L., je třeba prohlédnout zejména prostory pod úrovní terénu. Pan Mgr. Minařík požádal o upřesnění, zda je počítáno s odizolováním budovy. Pan Houštecký uvedl, že investiční záměr je rekonstrukce náměstí a Zámecké ulice, ul. Komenská není předmětem projektu a vzhledem k tomu, že na projekt je poskytnuta dotace, nelze již v současné době projekt rozšířit. Souhlasil s tím, že bude nutné řešit odizolování obou budov, nicméně tuto akci je třeba řešit zvlášť. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že dle jeho názoru odizolování budov lze řešit v rámci projektu, domnívá se, že z toho nevyplývá nutnost úpravy dokumentace a projektant by měl navrhnout technické řešení. Tato úprava nemění projekt, jde pouze o technické řešení, které nevyžaduje nové rozhodnutí ZM. Pan Palička dodal, že projekt řešil i odizolování budovy školy a v rámci akce lze věc řešit. Paní Javorčíková informovala, že na problém upozornil pan Blažek, vedoucí odboru správy majetku a investic, a věc se řešila na schůzce se zhotovitelem. S pí Knapovou byl vytvořen návrh řešení, a pokud na tuto investici budou peníze, provede se. V rámci rekonstrukce náměstí se s pracemi takového rozsahu nepočítalo. Pan Mgr. K. Špecián, ředitel ZŠ B. Hrozného Lysá n.L. k věci dodal, že na problém s vlhkostí upozorňují již deset let. Bylo jim odpovězeno, že se problém bude řešit právě v rámci dnes projednávané akce. Potvrdil sdělení p. Sedláčka, že současné řešení pomocí vzduchotechniky je pouze provizorní, zeď je vlhká a odpadává dřevěné obložení. Dále uvedl, že stav ve škole je v současné době na hranici hygienických požadavků. Pan Mgr. Fajmon navrhl uložit RM stav budovy prověřit a navrhnout řešení s tím, že se bude jednat o samostatnou akci. Pan Mgr. Minařík uvedl, že je důležitá časová provázanost obou akcí. Pan Houštecký dodal, že bude nutný odborný průzkum a zpracování kvalitního projektu. Náklady na odizolování celé školy odhadl na cca 3 – 4 mil. Kč. Souhlasil, že je nutné budovy odizolovat, ale dle jeho názoru se to nestihne v souběhu s rekonstrukcí náměstí.            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM pověřuje RM, aby zajistila zpracování odborného návrhu možného řešení odizolování budov č.p. 12 a č.p. 13 na Náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem včetně vyčíslení finanční náročnosti projektu.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13hlasů  

                                   zdržel se:         0 hlasů

                                   proti:    0 hlasů

            Návrh byl přijat.Pan starosta dále uvedl, že komunikace v horní části náměstí byly původně z čedičových kostek a žulových kostek. Pan Ing. Gregor varoval před tím, aby se neopakovaly stejné chyby jako při rekonstrukci Masarykovy ulice. Důležité je vyjasnit si, co vlastně chceme, zda chceme mrtvé nebo živé město. Dále kde a kolik vybudovat parkovacích stání, jakou šířku chodníků apod. NPÚ může projekt připomínkovat, ale nemůže vše striktně diktovat. Pan starosta souhlasil, že NPÚ nemůže diktovat úplně všechno, nicméně jeho stanovisko je pro nás závazné. Pokud jejich požadavky nedodržíme, nedostaneme na akci povolení a následně ani dotaci. Pan Ing. Firman měl několik připomínek ke komunikacím, park by měl být průchodný po ose sever – jih (dále jen „S – J“), parkování by mělo být řešeno jako bezbariérové a mělo by být časové omezení doby parkování, zachoval by přímý chodník do ul. Komenského s tím, že jeho povrch by měl být zpevněný, přechod pro chodce navrhl přesunout blíže ke křižovatce, před základní školou by neměla být parkovací místa kvůli bezpečnosti dětí, rovněž navrhl zachovat chodník směřující do ul. Zámecká. Paní Hamplová připomenula, že by se měli držet schváleného systému projednávání, a to po jednotlivých blocích. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že komunikace S –J v parku je klíčová věc, která by se měla projednat. Také přednesl za ODS několik návrhů na úpravu projektu, a to vybudování ostrůvku na komunikaci v dolní části náměstí u Jednoty, přechod mezi parkem a evangelickou farou, napřímení komunikace S – J. Pan Bc. Eliška konstatoval, že projekt má spoustu nedostatků, které by se měly postupně řešit, jedním z nich je parkování v Zámecké ul. Pan Palička obecně k možnostem parkování uvedl, že pokud se nezmění šířka chodníků, nelze měnit systém parkování, pokud by se parkování přesunulo na druhou stranu komunikace, ubylo by parkovacích míst. Šikmé parkování by zkomplikovalo zásobování, nyní je komunikace dostatečně široká, aby vedle stojícího auta zásobovaní bylo možné projet, při šikmém parkování se komunikace zúží. K ostrůvku u Jednoty uvedl, že tato možnost byla projednána i s p. Fialou, DI PČR Nymburk, a nepovažují to za nejlepší řešení, opět by to zkomplikovalo zásobování Jednoty. Dodal, že ostrůvek se dá vybudovat i kdykoli později, není nutné nyní rozhodnout o konečném řešení. Pan Mgr. Kořista uvedl, že se mu nelíbí formulace p. Ing. Gregora – zda chceme mrtvé nebo živé město. Také nesouhlasí se zužováním chodníků, jedná se o cestu ke škole a bezpečnost dětí. Pan Ing. Gregor odpověděl, že on ani občané nechtějí opakovat stejné chyby, jako v Masarykově ul. Chodník v Masarykově ulici označil jako totalitní projekt. Na Nám. B. Hrozného by zúžil chodník a maximálně využil možnosti parkování. Pan starosta uvedl, že nejsou neomezenými pány a musí respektovat zákonná a jiná omezení. Všechny návrhy budou předloženy ke schválení a projednání s dotčenými orgány. Rovněž uvedl, že se mu nelíbí návrh na zúžení chodníků a dodal, že v tomto projektu jsou zachovány stávající šíře komunikací, nově bude pouze zvýšeno místo před kavárnou, a to z bezpečnostních důvodů. Nemění se komunikace ani se netvoří nové překážky, což je i v souladu se stanoviskem NPÚ. Pan Houštecký připomněl, že jeden z požadavků občanů, který zazněl při jednání v kině, bylo napřímení cesty S – J od školy k obchodu Elektrocentrum. Pan starosta odpověděl, že není možné vybudovat cestu přímo, je tam strom, ale určité napřímení lze, rovněž lze uvažovat o nějakém typu zádlažby. Pan Mgr. Fajmon upozornil, že je třeba respektovat přechody pro chodce. Pan Palička k přechodu u školy uvedl, že kvůli bezpečnosti není možné přechod umístit přímo proti východu ze školy, rovněž bezpečnostní práh nelze posunout blízko do křižovatky, auto při zastavení před křižovatkou musí být zcela mimo zvýšený práh. Pí Hamplová dodala, že ani ona nechce posunout přechod, děti by přecházely blízko u křižovatky. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že se nevymýšlí nový projekt, pouze se projednávají určité úpravy. Smyslem dnešního jednání je prověřit, zda jsou přijatelné a realizovatelné. Projekt jako celek byl schválen a jeho úplné přepracování je nepřijatelné. Nyní se jen hledají úpravy a podpoří se ty, na kterých bude shoda, jako např. napřímení cesty S – J a zadláždění. Pan Ing. Gregor odpověděl, že pak dnešní jednání nemá smysl. Pan Ing. Firman souhlasil s názorem p. Mgr. Fajmona a s tím, že by se mělo hlasovat o jednotlivých bodech. Pan Palička dodal, že komunikace ve spodní části náměstí je v majetku kraje. DI nedoporučil ostrůvek na této komunikaci, ale pokud bude shoda na jeho vybudování, lze ho udělat i dodatečně. Rovněž DI doporučil zachovat stávající místa pro přecházení, pěší provoz není takový, aby si vyžádal další kompletně vybavené přechody pro chodce, jejich vybudování by projekt i prodražilo.            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje napřímení vnitřní komunikace parku na ose sever – jih, od kavárny Campielo na Náměstí Bedřicha Hrozného ke schodišti vedoucímu do spodní části Nám. Bedřicha Hrozného s tím, že dojde ke změně povrchu z nezpevněné komunikace na komunikaci zadlážděnou

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11hlasů  

                                   zdržel se:         2 hlasy

                                   proti:    0 hlasů

            Návrh byl přijat.

           

            Pan starosta doplnil, že NPÚ je proti změnám šířkových poměrů komunikací, rovněž je nutné zachovat výškovou nivelizaci. I on se domnívá, že by se měl zachovat stávající rozměr chodníku, na schůzce MO ODS promýšleli jiná možná řešení parkování, ale dospěli k závěru, že navržený systém parkování je z možných řešení nejlepší. Pan Ing. Firman se dotázal, zda je v místech přechodů bezbariérová úprava. Pan starosta odpověděl, že ano, jsou snížené obrubníky a lávka s vodícím pruhem, projekt byl předložen k připomínkování i organizaci zdr. postižených. Dále uvedl, že prověřovali možnost parkování po levé i pravé straně, ale to neumožňuje šířka komunikace, navíc by při parkování při pravé straně musela osádka vozu vystupovat do komunikace. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jestli parkovací místa budou vyznačena, např. vodorovným značením. Pan Palička odpověděl, že je možné vyznačit je odlišnou barvou dlažby. Pan Mgr. Kořista dále uvedl, že preferuje parkování na straně u obchodů tak, aby byla umožněna cyklistům jízda v protisměru. Pokud k tomuto návrhu je negativní stanovisko DI, bude navrhovat jiné řešení. Pan Mgr. Minařík uvedl, že dle jeho názoru je lepší zachovat parkování na straně u parku, v opačném případě by auta mohla bránit dětem ve výhledu při přecházení. Pan Sedláček dodal, že by zachoval parkování na stávající straně, ale dal by se zvýšit počet parkovacích míst, pokud by se zúžil chodník a povolilo šikmé parkování. Pan starosta k parku samotnému uvedl, že byla zadána dendrologická studie stromů při spodní části parku, město zatím nepodalo žádost o povolení ke kácení stromů. Stanovisko bude dodatečně předloženo a případné úpravy stromů budou řešeny zvlášť. Zatím jsou na pokácení navrženy dva stromy u zvýšeného přechodu (javor a jírovec) a byly vymýceny keře. Další úpravy parku budou spočívat ve výsevu trávy a zpětném vysazení javorů. Výběr dřevin byl proveden s ohledem na škůdce i na barokní podobu parku. Pan Bc. Eliška poděkoval za zohlednění připomínek, které zazněly v kině, zejména právě úprav parku. Dále navrhl komunikaci v parku na ose východ – západ (dále jen „V – Z“) narovnat přímo proti Zámecké ulici. Pan starosta opět připomenul stanovisko NPÚ s tím, že od roku 1900 se rozvržení parku nezměnilo, rovněž upozornil, že komunikace nemůže vyústit do křižovatky. Také upozornil na fakt, že pokud se v parku budou měnit trasy komunikace, je nutné počítat s možnými nálezy a následným archeologickým výzkumem. Další problém při změně parkové cesty představuje i mariánský sloup, platan a komunikace S –J. Pan Palička dodal, že si je vědom, že v minulosti cesta navazovala na silnici do ul. Zámecká, byla to pěší zóna, ale nyní je to normální silnice a není možné pustit chodce přímo do křižovatky, proto je cesta vychýlená. Pan Bc. Eliška uvedl, že by to zlepšilo estetický dojem a park by mohl být využíván např. i pro svatby. Pan Mgr. Fajmon nesouhlasil s tímto návrhem, jedná se o zásadní změnu projektu. Byla to cesta k bývalému kostelu, ale ten už není, komunikační osa to také není. Navrhl vybudovat spojnici od pomníku ke kostelu sv. Jana Křtitele, je to reálný a proveditelný návrh. Pan Bc. Eliška ke svému návrhu dodal, že tuto variantu konzultovali s pracovníky NPÚ a ti v tom neshledali problém. Paní Javorčíková upozornila, že archeologický průzkum od pošty k Jednotě stál 1,6 mil. Kč, pokud se vybere jiná trasa parkem, kde ještě nebyl proveden průzkum, musí se počítat s dalšími finančními náklady. Pan Mgr. Kopecký byl proti změně trasy cesty, návrh tak, jak byl předložen, respektuje minulost a zároveň i současné dopravní zatížení. Pan Ing. Gregor připomněl diskusi v kině, kde bylo řečeno, že systém pěšin je nelogický, lidé ho nerespektují, nebudou chodit po delších trasách, současné navržení je nesmyslné. Pan starosta podotkl, že náměstí má sloužit především k relaxaci. Pan Mgr. Minařík k předloženému nákresu p. Ing. Gregora uvedl, že připomíná labyrint na zámku v Loučeni. Osobně je spíš pro to vychovávat lidi, aby chodili po pěšinách. Pan Palička dodal, že dnes je předložená nová verze pěšin v parku, jediná sporná otázka je koncová cesta k ul. Komenského. Pan Ing. Gregor odpověděl, že neměli možnost se s návrhem seznámit, neměli ho k dispozici v dostatečném předstihu. Pan starosta doplnil, že náměstí je v této podobě od r. 1910.

           

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zrušení spodní cesty a vyosení prostřední parkové cesty na Zámeckou ulici.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      3hlasy  

                                   zdržel se:         3 hlasy

                                   proti:    7 hlasů

            Návrh nebyl přijat.            Pan Ing. Firman navrhl vybudovat chodník od prodejny Elektrocentrum přes roh parku ke škole, tak aby maminky s kočárkem mohly po chodníku dojít z Vodákovy ulice ke škole. Pan starosta k tomuto návrhu uvedl, že by bylo nutné vstoupit do jednání s vlastníkem komunikace, kterým je kraj. V projektu je ale navržena cesta, po které se dá vyjít nahoru a vrátit se ke škole, nebo projít vnitřkem parku. Navržené řešení je dotaženo až na kraj městských pozemků a dál bude nutné jednat s vlastníkem. Pí Chloupková upozornila, že je to nebezpečné místo a navíc je to do kopce, dodala, že se podle jejího názoru tam ani nikdo s kočárkem chodit nebude. Pan Mgr. Kopecký uvedl, že ani on není nakloněn tomuto řešení, je tam poměrně velký provoz, ale přesto by se měla tato možnost prověřit a projednat s krajem. Pan starosta doplnil, že chodník je úzký a sklon je poměrně velký, možná by bylo nutné i vybudovat zábradlí. Pan Palička uvedl, že sklon převyšuje povolenou hodnotu (12 %). Pan starosta se dotázal, jak je možné řešit podobnou situaci. Pan Sedláček odpověděl, že většinou prodlouženými schody.            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vybudování chodníku od přechodu pro chodce proti obchodu Elektrocentrum přes roh parku ke škole.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      2hlasy  

                                   zdržel se:         7 hlasy

                                   proti:    4 hlasů

            Návrh nebyl přijat.            Pan Mgr. Fajmon navrhl vybudovat přechod pro chodce z parku směrem k evangelické a faře a do Sojovické ulice. Pan Palička uvedl, že DI vzhledem k četnosti pěšího provozu nedoporučuje vybudování plnohodnotného přechodu. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že návrh je smysluplný a chce o něm hlasovat.            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zřízení přechodu pro chodce v části komunikace mezi školou a muzeem, který bude navazovat na vnitřní komunikaci v parku.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      8hlasů  

                                   zdržel se:         4 hlasy

                                   proti:    1 hlas

            Návrh byl přijat.            Pan starosta konstatoval, že byl předložen návrh na natočení pomníku Dr. Bedřich Hrozného. Dle jeho názoru je lepší nechat pomník ve stávající pozici.            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zachování stávajícího umístění pomníku Dr. Bedřicha Hrozného.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12hlasů  

                                   zdržel se:         1 hlas

                                   proti:    0 hlasů

            Návrh byl přijat.            Pan Mgr. Kopecký navrhl vybudovat cestu od pomníku Dr. Bedřicha Hrozného směrem ke kostelu.

           

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vybudování nové cesty od pomníku Dr. Bedřicha Hrozného tak, aby navazovala na přístupové schodiště vedoucí ke kostelu sv. Jana Křitele a ukládá RM zapracovat schválené úpravy do předloženého projektu.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12hlasů  

                                   zdržel se:         1 hlas

                                   proti:    0 hlasů

            Návrh byl přijat.            Pan Ing. Černohorský uvedl, že by bylo vhodné vybudovat přechod pro chodce přes silnici v ul. Zámecké v místě od cesty od pomníku ke schodišti vedoucímu ke kostelu. Pan starosta uvedl, že mají souhlas s tím, že by se v uvedeném místě osadilo dopravní značení – obytná zóna. Toto řešení bylo podpořeno i při jednání v kině, ale je potřeba prověřit možnosti parkování v obytné zóně. Jeden z přítomných občanů uvedl, že v obytné zóně je možné parkovat pouze na povolených místech, tzn. značeném parkovišti. Jedná se o specifický charakter komunikace, který musí splňovat stanovené parametry, tj. obytná ulice by měla být výškově i směrově členěná a měly by tam být zálivy, zeleň, atd. Pan Mgr. Fajmon navrhl vydláždit chodník do Sojovické ulice. Pan Ing. Furman se dotázal, jestli je to součást projektu. Pan starosta odpověděl, že ne celé. Pan Mgr. Kořista se dotázal, zda jsou na tuto akci vyčleněny finanční prostředky. Paní Chloupková uvedla, že to je akce nad rámec projektu. Pan Mgr. Fajmon navrhl dodláždit nezpevněnou část chodníku tak, aby navazovala na stávající chodník. Pan Bc. Eliška podotkl, že se nyní projednává jen předložený projekt, toto je nad rámec, a proto by navrhoval uložit RM návrh zpracovat a pak předložit.            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zpracovat návrh na zadláždění nezpevněné části chodníku vedoucího kolem domu č.p. 441 na Nám. B. Hrozného do ul. Sojovická tak, aby navazoval na stávající chodník v této ulici.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10hlasů  

                                   zdržel se:         3 hlas

                                   proti:    0 hlasů

            Návrh byl přijat.            Pan starosta uvedl, že zřejmě největším problémem bude s řešením parkování. Dnes je silnice asfaltová a vedle je odvodňovací žlábek, ten by se dal upravit. Pan Mgr. Kořista se dotázal na možnost úpravy. Pan starosta odpověděl, že by se zřejmě použila dlažba jako ve vrchní části náměstí. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jak by se zajistilo, aby auta neblokovala místo k přecházení u schodů ke kostelu. Pan starosta odpověděl, že to jde ošetřit technickým opatřením, vyvýšením apod. Pan Ing. Černohorský navrhl vybudovat v tomto místě přechod. K tomu p. Houštecký uvedl, že není nutné všude, kde se přechází, dělat přechod, do parku vedou ze spodní části náměstí čtyři schodiště, ale pouze u jednoho je značený přechod. Pan Mgr. Kopecký dodal, že pokud se ukáže potřeba přechod vybudovat, lze to udělat i kdykoli v budoucnu. Pan Sedláček navrhl vybudovat šikmá parkovací stání částí na zelené ploše a zbylo by místo i na přechod. Pan Palička odpověděl, že budovat přechod pro pár lidí nemá smysl, vzhledem k rychlosti a četnosti dopravy v místě se nejedná o nebezpečné místo. On přechod nedoporučuje, je to zbytečně finančně náročné. Mezi parkovacími stáními lze vyznačit, že se v daném úseku nemá parkovat.            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zachování maximální šíře komunikace v ul. Zámecká včetně stávajícího odvodňovacího kanálu s tím, že bude technickým opatřením vytvořena možnost průchodu od pomníku Dr. Bedřich Hrozného ke kostelu sv. Jana Křitele.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10hlasů  

                                   zdržel se:         3 hlasy

                                   proti:    0 hlasů

            Návrh byl přijat.            Pan Sedláček zopakoval svůj návrh na šikmé parkování. Pan starosta upozornil na stanovisko NPÚ, kde nesouhlasí s tímto způsobem parkování. Pan Palička dodal, že ani technicky to není možné, šikmé parkování by zasáhlo 3 m do zeleně. Pan Ing. Gregor konstatoval, že se pořád zaštiťujeme stanoviskem NPÚ, ale je to pouze stanovisko. Ať předloží řádný protokol včetně zákonných zdůvodnění, jinak to nemá význam. Pan starosta upozornil, že NPÚ nevydává rozhodnutí k projektům, ale stanoviska. Pokud ve svém stanovisku uvedou „nežádoucí“, stavební úřad toto respektuje a nevydá povolení. Pokud by to bylo technicky možné, souhlasil by se šikmým parkováním, ale nejde to. Pan Ing. Gregor trval na tom, že zápis není stanovisko, není třeba ho striktně dodržovat. Pan Mgr. Kořista podotkl, že stanovisko bude obsahovat stejné požadavky. Pan Mgr. Fajmon doplnil, že se NPÚ bude vyjadřovat k projektu, pokud víme dopředu, že s některými úpravami nebudou souhlasit, je zbytečné je tam navrhovat. Pan Ing. Gregor dodal, že to bude blbě a proti lidem jen kvůli stanovisku. Schválí se nevyhovující řešení jen kvůli tomu, že se projekt neprojednal včas. Není možné projednávat takový záměr měsíc před započetím prací. Dále uvedl, že NPÚ nepostupuje v souladu se zákonem. Pan starosta informoval o jednáních se zástupci NPÚ, celý projekt se podrobně projednal a hledala se schůdná řešení, NPÚ vyšel městu vstříc v 80 % požadavků. Paní Chloupková doplnila, že zápis vznikl po jednání v kině, je to průsečík připomínek, ale uznává, že velká diskuse neproběhla. Dále uvedla, že chce, aby se v zápise objevilo, že nesouhlasí s osvětlením na schodištích v parku, světla tam nikdy nebyla. Pan starosta uvedl, že tam ani navržena nejsou, jsou navržena jen středem parku. Pan Mgr. Minařík podotkl, že tento bod byl již projednán. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, jaká bude použita dlažba na chodník  směrem k zámku. Pan Palička odpověděl, že chodník bude z menších žulových kostek s hrubým povrchem, sklon chodníku nepřekračuje povolené hodnoty, proto nedoporučuje žádné stupínky. Schod je považován za překážku plynulého pohybu. Odvodnění bude řešeno odtokem přes obrubník do zeleně. Pan Mgr. Minařík se dotázal, kolik bude u zámku parkovacích míst. Pan Palička odpověděl, že asi 8 -10, počet je limitován vzrostlými stromy, na parkovací plochu budou položeny zatravňovací dlaždice. Pan Sedláček opět upozornil na potřebu řešit počet parkovacích míst, navržená místa jsou nedostatečná vzhledem k pořádání různých kulturních akcí v budově archivu (výstavy, atd.). Pan starosta odpověděl, že je žádoucí, aby si vlastník objektu domova důchodců vybudoval parkoviště na vlastním pozemku, tj. uvnitř areálu. Pan Palička ještě doplnil svou informaci o parkovacích místech, uvedl, že pokud by se měl rozšířit počet parkovacích míst, dostali bychom se do opěrných zdí, což by zvýšilo finanční náročnost projektu. Dále uvedl, že předmětem řešení nebylo vybudování maximální možné kapacity parkovacích míst. Podle názoru pana Sedláčka by se dalo podélně parkovat už od Žižkovi ulice, kde začíná odvodňovací rigol, až ke schodům ke kostelu. Pan starosta uvedl, že je tam sice již vysázené stromořadí, ale je možné nechat návrh prověřit. Paní Chloupková k parkování uvnitř areálu domova důchodců doplnila, že se o této možnosti hovořilo již před lety, ale chápe, proč to není vhodné. Vnitřní cesty jsou pískové a v zimě se rozjezdí, povrch není zpevněný. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že se jedná o majetek kraje, město by mělo trvat na tom, aby se kraj podílel na parkování a vybudoval parkovací místa i na jejich majetku. Pan Mgr. Kořista se dotázal na podobu Zámecké ulice, jestli bude vybudován i chodník podél domů, bude tam i veřejné osvětlení, pokud ano, tak jestli jen na straně u zámecké zdi a proč. Pan starosta odpověděl, že si občané této ulice nepřejí veřejné osvětlení na straně u domů, nechtějí lampy blízko před domem, proto je veřejné osvětlení navrženo jen po jedné straně vzdálenější od domů. Pan Houštecký se dotázal, jestli bude osvětlené i parkoviště nahoře u zámku. Pan Přibyl, ředitel MěP Lysá n.L., odpověděl, že na parkovišti není osvětlení navrženo. Pan Ing. Gregor upozornil na přechod mezi školou a kostelem. Pan Mgr. Kořista také poznamenal, že se mu nezdá příliš vhodně situovaný, přechází se od školy „do zdi“. Pan Mgr. Kopecký navrhl přechod natočit. Pan Mgr. Kořista se rovněž dotázal, jestli bude zvlášť schůzka, kde by se řešilo osvětlení. Pan starosta odpověděl, že mobiliář, včetně veřejného osvětlení, bude předmětem dalšího jednání a bude projednán i se zástupci NPÚ. K osvětlení samotnému uvedl, že bylo navrženo středem parku, pokud se z projektu vyřadí, sníží se dotace a město ušetří 10 % nákladů na spoluúčast. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že osvětlení je součástí projektu a nikdo nenavrhl ho zrušit. Osvětlení by v parku být mělo, navrhl ale technicky vyřešit jeho samostatné ovládání tak, aby šlo vypínat nezávisle na ostatním osvětlení. Pan Palička odpověděl, že technicky to jistě vymyslet jde, ale v projektu to zatím řešeno nebylo. Domníval se, že by zřejmě nebylo možné osvětlení naprogramovat, muselo by se ovládat mechanicky. Paní Chloupková navrhla hlasovat o zrušení osvětlení, protože je podle jejího názoru zbytečné a finančně náročné. Paní Hamplová chtěla vědět, jaké by byly náklady na osvětlení. Pan starosta odpověděl, že to nyní nejde odhadnout, řeší se typ svítidel, výkon atd. Pan Mgr. Kořista se zeptal, proč budou v parku světla. Pan starosta odpověděl, že nasvícení má určitou estetickou hodnotu a mimo jiné se jedná i o bezpečnostní prvek, navíc se předpokládá, že ve středu parku bude shromaždiště pro různé akce.

    

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vyjmutí veřejného osvětlení z předloženého projektu.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      2hlasy  

                                   zdržel se:         6 hlasů

                                   proti:    5 hlasů

            Návrh nebyl přijat.Pan Bc. Eliška doporučil redukovat počet svítidel, projekt by měl posoudit někdo, kdo se zabývá světelným znečištěním. Pan Mgr. Kořista se zeptal, jestli osvětlení posuzoval odbor ŽP. Pan starosta uvedl, že projekt byl projednán a posouzen v rámci řízení o vydání stavebního povolení. Pan Palička doplnil, že projekt nezpracovával sám, ale je to práce celého týmu, veřejné osvětlení zpracovával specialista, jsou navržena parková světla, kužel je nasměrován do pěších tras. Pan Bc. Eliška se dotázal, jestli je zpracována grafická podoba osvětlení (vizualizace). Pan Palička odpověděl, že se pokusí zajistit předložení grafického návrhu, bohužel projektant, který věc navrhoval, zemřel, neví proto, kdy bude mít návrh k dispozici, ale vyrozumí pana starostu. Pan Mgr. Fajmon navrhl hlasovat o vybudování ostrůvku u Jednoty. Chápe, že je nyní problematické zásobování obchodu, ale vlastník si musí zajistit jiné řešení. Paní Petrášková, pracovnice uvedené prodejny, k věci podala bližší informace, uvedla, že jediný přístup do prodejny a do skladu je hlavním vchodem. Vjezd do dvora není možný, auto se nedostane ke skladu. Denně zaváží zboží pekaři, pak se naváží i další zboží, cca 3x za den přijede nějaké auto se zbožím. Před prodejnou v ul. Masarykova není možné zastavit, je tam ostrůvek, v zimě je problém i při vykládání z ul. Sojovické, a to když je u kraje nahrnutý sníh. Jeden z přítomných občanů navrhl rozšířit chodník a zúžit tak silnici, došlo by ke zklidnění dopravy a mohl by se vybudovat záliv, kde by zásobovací auto mohlo zastavit. Pan Skuhrovec se zeptal, jak se řeší parkování, pokud se budou omezovat parkovací místa, ubude počet zákazníků. Navíc je plánovaná výstavba Tesca, a to rovněž bude mít vliv na místní obchodníky. Parkovací místa by se měla spíš zvýšit. K samotné rekonstrukci náměstí uvedl, že by se nemělo uzavřít celé najednou, ale postupně vždy jen tu část, která se bude rekonstruovat. Při úplném uzavření dojde k výraznému omezení prodeje. Navrhl rovněž omezit od muzea rychlost na 40/km/hod., čímž by se doprava zklidnila a před řeznictvím udělat přechod. Pan starosta uvedl, že se mu líbí návrh na rozšíření chodníku, bylo by to lepší řešení, než ostrůvek. Pan Mgr. Kořista dodal, že se jedná o památkovou zónu a bude nutné prověřit, jestli lze chodník rozšířit, každopádně je nutné vybrat takové řešení, které zajistí bezpečnost občanů na přechodu. Pan Mgr. Fajmon k možnosti rozšíření chodníku uvedl, že by nebyl proti, ale asi to nebude realizovatelné. Jedná se o silnici kraje, musel by se zajistit souhlas vlastníka. Pan Mgr. Minařík navrhl uložit RM, aby prověřila možná řešení a předložila návrh. Pan Mgr. Kořista upozornil, že navržené řešení by nemělo v budoucnosti bránit vybudování cyklopruhu. Pan Sedláček se vrátil k připomínkám k Masarykově ulici, připomněl, že před lékárnou U Výstaviště chybí stojany na kola. Paní Chloupková navrhla jednat s obchodníky v Masarykově ulici o možnosti doplnění mobiliáře podle jejich požadavků, třeba budou ochotni se na jeho zakoupení podílet.            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zpracovat varianty omezení provozu na komunikaci ve spodní části Náměstí Bedřicha Hrozného u obchodu Jednota a možná řešení předložit k projednání ZM.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12hlasů  

                                   zdržel se:         1 hlas

                                   proti:    0 hlasů

            Návrh byl přijat.VI. DiskusePan Bc. Eliška                                  - k mobiliáři poznamenal, že je pouze jeden koš na psí exkrementy, doporučuje jejich počet zvýšit,

p. Mgr. Minařík                                - se v této souvislosti dotázal, zda se již jednalo o tom, aby MěP opět vydávala zdarma sáčky na exkrementy, jak navrhoval na minulém jednání ZM,

p. starosta                                         - odpověděl, že se o této možnosti jedná, k mobiliáři uvedl, že návrh na instalaci mobiliáře se zpracovává a bude předložen,

p. Mgr. Kořista                                - dotaz, zda bude k dispozici náhled řešení situace před klubem Mango,

p. starosta                                         - náhledy budou k dispozici,

p. Mgr. Kořista                                - bude se řešit vypínání veřejného osvětlení v parku,

p. starosta                                         - připraví se návrh možných technických řešení,

p. Ing. Firman                                  - dotaz, zda bude ZM seznámeno s organizačními změnami na MěÚ,

p. starosta                                         - je připravena změna organizačního řádu a zastupitelé budou se změnami seznámeni,

p. Ing. Firman                                  - navrhl změnu pojmout v širších souvislostech, včetně vybavenosti HW a SW, prověřit pracovní procesy, zda je možné je provádět jinak, lépe, efektivněji,

p. starosta                                         - provedená opatření se netýkala jen zaměstnanců, byla navržena i jiná úsporná opatření,

p. tajemník                                       - přislíbil podrobnější informace na zítřejším jednání ZM,

p. Mgr. Minaříka a pí Hamplová      - dotázali se, zda je nějaký důvod, proč Kulturně! nezaslalo e-maily i jim, pokud je jim známo, ostatní zastupitelé je obdrželi, a nejen oni,

p. Bc. Eliška                                     - důvod byl pouze ten, že neměli elektronický kontakt, zmíněnou komunikaci přepošle,

p. Ing. Čenohorský                          - doplnil, že na zítřejším zasedání ZM dají k věci vyjádření,

p. starosta                                         - uzavřel diskusi s tím, že zítra budou předložena opatření včetně technických úspor.VII. InterpelacePráva interpelace nikdo z přítomných zastupitelů nevyužil.

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesl p. Mgr. Fajmon.U s n e s e n í   z  1.  mimořádného jednání ZM dne 22.02.2011Zastupitelstvo městaI. v o l íl. Ověřovatele zápisu:            p. Ing. Firman Miroslav                                                                     pí Hamplová Petra

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:      pí Chloupková Marcela

                                   p. Houštecký Václav

                                   p. Ing. Gregor PetrII. s c h v a l u j e

1. Projednání projektu systematicky po jednotlivých blocích v tomto pořadí:

     a) Nám. B. Hrozného jako část projektu od Husova nám. ke kostelu,

     b) Nám. B. Hrozného - prostor mezi Muzeem, kostelem a ev. farou,

     c) Zámecká ulice,

     d) část ulice Komenského.

2. Napřímení vnitřní komunikace parku na ose sever – jih, od kavárny Campielo na Náměstí Bedřicha Hrozného ke schodišti vedoucímu do spodní části Nám. Bedřicha Hrozného s tím, že dojde ke změně povrchu z nezpevněné komunikace na komunikaci zadlážděnou.

3. Zřízení přechodu pro chodce v části komunikace mezi školou a muzeem, který bude navazovat na vnitřní komunikaci v parku.

4. Zachování stávajícího umístění pomníku Dr. Bedřicha Hrozného.

5. Vybudování nové cesty od pomníku Dr. Bedřicha Hrozného tak, aby navazovala na přístupové schodiště vedoucí ke kostelu sv. Jana Křitele.

6. Zachování maximální šíře komunikace v ul. Zámecká včetně stávajícího odvodňovacího kanálu s tím, že bude technickým opatřením vytvořena možnost průchodu od pomníku Dr. Bedřich Hrozného ke kostelu sv. Jana Křitele.III. p o v ě ř u j e

RM, aby zajistila zpracování odborného návrhu možného řešení odizolování budov č.p. 12 a č.p. 13 na Náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem včetně vyčíslení finanční náročnosti projektu.IV. u k l á d á

1. RM zapracovat schválené úpravy do předloženého projektu.

2. RM zpracovat varianty omezení provozu na komunikaci ve spodní části Náměstí Bedřicha Hrozného u obchodu Jednota a možná řešení předložit k projednání ZM.

3. RM zpracovat návrh na zadláždění nezpevněné části chodníku vedoucího kolem domu č.p. 441 na Nám. B. Hrozného do ul. Sojovická tak, aby navazoval na stávající chodník v této ulici.            Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10hlasů  

                                   zdržel se:         3 hlasy

                                   proti:    0 hlasů

            Návrh byl přijat.Pan Sedláček konstatoval, že o usnesení jako celku by se hlasovat nemělo. K tomu pan starosta uvedl, že tak to bylo zvykem i v předchozích letech, usnesení se přečetlo a hlasováním zastupitelé vyjádřili svůj souhlas s jeho správností a úplností.

Pan Ing. Gregor závěrem jednání konstatoval, že byl zklamán přípravou jednání. Očekával záznam z jednání z kina a další materiály. Nebyla přijata zásadní námitka občanů a podnikatelů k dopravě a parkování. S projektem tak, jak je navržen, nesouhlasil, je to proti občanům. Některé úpravy ale podporuje. Měl připravené písemné prohlášení a požádal, aby bylo součástí zápisu z dnešního jednání jako příloha. RM měla soustředit veškeré podklady a včas je s vyhodnocením předložit zastupitelům. Závěr dnešního jednání je pro něj nepřijatelný. Pan starosta uvedl, že byla pracovní porada ZM, na které p. Ing. Gregor mohl předložit své návrhy, a mohly se projednat, místo toho p. Ing. Gregor cca hodinu po ukončení schůzky zaslal e-mailem žádost o svolání mimořádného jednání ZM. Takové jednání mu vadí, pokud měl připomínky, mohly se řešit přímo na jednání. Pan Ing. Gregor uvedl, že se rozhodl až po jednání v kině a jednání s občany města. Pan starosta zopakoval, že podle jeho názoru to, co p. Ing. Gregor napsal, věděl již na jednání ZM.       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 20.45 hod. ukončil.Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 01.03.2011

Ověřovatelé zápisu:………………….………..…..……….                    ………………..……………………….         p. Ing. Firman Miroslav                                              pí Hamplová Petra

                                                                                             

                                                                                                                                                         ………………..……………………….                                                                       starostaPřílohy: 1/ Připomínky k zamýšlené rekonstrukci Nám. B. Hrozného a Zámecké ul.

              2/ ProhlášeníZ á p i s

z  1.  mimořádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 22.02.2011 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                       

Přítomni:                               p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej

                                   p. Houštecký Václav

                                   pí Hamplová Petra

                                    p. Mgr. Kořista Jan

                                   p. Bc. Eliška Petr

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek                                 

 

Omluveni:                              p. Ing. Osvald Zdeněk

                                   p. Kolman Josef

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ing. Firman M. a pí Hamplová P. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Houštecký V. a p. Ing. Gregor P.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu                 pro:      13 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Návrhová komise                   pro:      13 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

 

            Pan starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů návrh na doplnění programu, vzhledem k tomu, že žádné návrhy nebyly, navrhl hlasovat o programu jednání tak, jak byl předložen.

 

            Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

           

II. Návrhy na schválení.

 

Rekonstrukce Nám. B. Hrozného a Zámecké ulice v Lysé n.L.

Pan starosta k věci poznamenal, že jediným bodem programu je projednání připomínek k rekonstrukci Nám. B. Hrozného a Zámecké ulice v Lysé nad Labem. Připomínky vzešly z části z řad zastupitelů, z části z veřejného projednání záměru, které se uskutečnilo v městském kině. Připomínky byly předloženy zastupitelům i s některými materiály. Jeden z materiálů obsahuje připomínky Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ"), další připomínky předložil p. Sedláček a rovněž byla předložena kopie stanoviska Dopravně bezpečnostní komise ze dne 16.02.2011. Pan starosta navrhl nejdříve projednat připomínky NPÚ, které se mu jevily jako zásadní, a poté projednat ostatní materiály. Pan Ing. Gregor uvedl, že v předstihu zaslal p. tajemníkovi připomínky s tím, že požádal, aby byly rozeslány ostatním členům zastupitelstva. Pan tajemník potvrdil, že materiály rozeslal. Dále p. Ing. Gregor řekl, že do budoucna požaduje zaslání materiálů s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné se s nimi řádně seznámit. Dnes dostal materiály k projednávané věci 2 minuty před jednáním a stačil si pouze přečíst stanovisko NPÚ. Dále se dotázal, co konkrétně se bude řešit. Pan starosta odpověděl, že se budou projednávat připomínky, o kterých informoval v úvodu jednání, je možné o každém bodu jednotlivě hlasovat. K materiálům uvedl, že se snažil zajistit materiály co nejkompletnější a včas, ale rovněž očekával více podkladů od opozice, na jejíž žádost bylo zasedání svoláno. Pan Bc. Eliška k věci dodal, že se jim nelíbilo svolání veřejné diskuse pouhý měsíc před započetím prací. On a p. Ing. Osvald měli schůzku s památkáři, aby s nimi konzultovali některé záležitosti, ale ti na jednání sdělili, že se vyjadřují pouze k předloženým projektům. Jako zásadní nedostatek ale shledal, že projekt je řešen nekompetentním člověkem, na internetu dohledal, že p. Matyáš nemá vzdělání nebo zkušenosti v záležitostech parkových úprav. Vzhledem k tomu, že plánované úpravy změní podobu parku minimálně na dalších sto let a na projekt ani nebyla vyhlášena soutěž, navrhl projekt zastavit a vyhlásit novou soutěž. Podle sdělení památkářů je na celý proces dostatek času. Pan starosta odpověděl, že bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, které bylo předloženo i ZM. Pan Matyáš má všeobecnou autorizaci, tzn., že je způsobilý i k projektování parkových úprav. Paní Javorčíková, projektový manažer města, potvrdila, že výběrové řízení řádně proběhlo, panu Ing. Osvaldovi na jeho žádost předložila všechny dokumenty týkající se uvedeného řízení. Pan starosta podotkl, že p. Ing. Osvald své vyjádření opřel o již neplatné zákony. Zopakoval, že byly dodrženy všechny povinnosti a celé řízení je podloženo potřebnými dokumenty, materiály včetně oprávnění zpracovatelů projektu, které má sebou a může je předložit. Dále uvedl, že p. Matyáš se z dnešního jednání omluvil, ale je přítomen architekt p. Palička. Pan Palička uvedl, že má potřebnou autorizaci, na projektu spolupracoval s kolegou, který má 20letou praxi s podobnými projekty. Pan starosta dodal, že projekt prošel všemi stupni řízení, bylo vydáno stavební povolení, následně byla s tímto projektem podána žádost o dotaci do ROP Střední Čechy, projekt posuzoval NPÚ i odbor životního prostředí, každá tato instituce posuzuje komplexně celý projekt včetně náležitostí, proto je přesvědčen, že je vše v souladu s platnou právní úpravou. Pan Mgr. Fajmon navrhl stanovit způsob rozhodování ve věci. Pan Ing. Gregor zopakoval svoje návrhy s tím, že očekával, že dostanou souhrnnou informaci o projektu. K samotnému systému projednávání uvedl, že by vycházel z toho, jak byla věc projednávána v kině, tedy po jednotlivých blocích takto:  1/ Nám. B. Hrozného jako část projektu od Husova nám. ke kostelu, 2/ Nám. B. Hrozného - prostor mezi Muzeem, kostelem a ev. farou, 3/ Zámecká ulice, 4/ část ulice Komenského. Pan Ing. Firman se dotázal, zda lze projekt upravit a zda úprava bude provedena v rámci vysoutěžené ceny. Pan Palička uvedl, že projekt byl zpracován podle zadání, ale pokud vzejde požadavek na jeho úpravu a bude v souladu s platnou legislativou, není problém ho upravit. K ceně díla uvedl, že pokud bude shledáno, že se jedná o chybu na straně zpracovatele, úpravy budou v rámci vysoutěžené ceny, pokud ne, bude nutné úpravu doplatit. Pan Sedláček uvedl, že své připomínky zpracoval do písemné podoby a předal je p. Paličkovi, zároveň požádal, aby připomínky byly součástí dnešního zápisu. Pan Houštecký se dotázal, zda by p. Palička akceptoval, aby úpravy provedl jiný projektant. Pan Palička odpověděl, že se seznámí s připomínkami p. Sedláčka a odpoví na ně, k úpravám projektu řekl, že pokud z dnešního jednání vzejdou požadavky na úpravu projektu, pak je po dohodě se zadavatelem zapracuje. Další diskuse se týkala systému projednávání předložených připomínek, p. Mgr. Fajmon navrhl o systému rozhodnout hlasováním a to podle vyjádření NPÚ, jak již v úvodu jednání navrhl p. starosta.                                        

                       

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje projednání projektu podle jednotlivých bodů stanoviska NPÚ.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        7 hlasů         

            Hlasování nedokončeno.

 

            Paní Chloupková navrhla jednat podle bodů navržených p. Ing. Gregorem.

           

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje projednání projektu systematicky po jednotlivých blocích v tomto pořadí:

     a) Nám. B. Hrozného jako část projektu od Husova nám. ke kostelu,

     b) Nám. B. Hrozného - prostor mezi Muzeem, kostelem a ev. farou,

     c) Zámecká ulice,

     d) část ulice Komenského.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     3 hlasy

            Návrh byl přijat.

 

            Pan Sedláček upozornil, že budova ZŠ na Nám. B. Hrozného podél chodníku ani chodník směrem do ulice Komenského nejsou odizolovány. Podle jeho názoru je třeba budovu odizolovat. V současné době je vlhkost v suterénu budovy ZŠ řešena vzduchotechnikou, ale to není dostačující řešení. Vysává se nejen vlhkost ze zdiva, ale rovněž z půdy přilehlé ke zdivu. Podle jeho názoru bude třeba řešit i odizolování vedlejší budovy č.p. 13, to ale vzhledem k tomu, že nemá takové základy jako škola, bude zřejmě jednodušší. odizolování obou budov by řešil najednou a odpad navrhl zaústit do kanalizace. Pan starosta odpověděl, že v projektu je počítáno s odizolováním průčelí školy. Pan Sedláček požádal, aby se před konečným rozhodnutím věc projednala stavební komisi, s vedením školy a zástupci odboru správy majetku a investic města Lysá n.L., je třeba prohlédnout zejména prostory pod úrovní terénu. Pan Mgr. Minařík požádal o upřesnění, zda je počítáno s odizolováním budovy. Pan Houštecký uvedl, že investiční záměr je rekonstrukce náměstí a Zámecké ulice, ul. Komenská není předmětem projektu a vzhledem k tomu, že na projekt je poskytnuta dotace, nelze již v současné době projekt rozšířit. Souhlasil s tím, že bude nutné řešit odizolování obou budov, nicméně tuto akci je třeba řešit zvlášť. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že dle jeho názoru odizolování budov lze řešit v rámci projektu, domnívá se, že z toho nevyplývá nutnost úpravy dokumentace a projektant by měl navrhnout technické řešení. Tato úprava nemění projekt, jde pouze o technické řešení, které nevyžaduje nové rozhodnutí ZM. Pan Palička dodal, že projekt řešil i odizolování budovy školy a v rámci akce lze věc řešit. Paní Javorčíková informovala, že na problém upozornil pan Blažek, vedoucí odboru správy majetku a investic, a věc se řešila na schůzce se zhotovitelem. S pí Knapovou byl vytvořen návrh řešení, a pokud na tuto investici budou peníze, provede se. V rámci rekonstrukce náměstí se s pracemi takového rozsahu nepočítalo. Pan Mgr. K. Špecián, ředitel ZŠ B. Hrozného Lysá n.L. k věci dodal, že na problém s vlhkostí upozorňují již deset let. Bylo jim odpovězeno, že se problém bude řešit právě v rámci dnes projednávané akce. Potvrdil sdělení p. Sedláčka, že současné řešení pomocí vzduchotechniky je pouze provizorní, zeď je vlhká a odpadává dřevěné obložení. Dále uvedl, že stav ve škole je v současné době na hranici hygienických požadavků. Pan Mgr. Fajmon navrhl uložit RM stav budovy prověřit a navrhnout řešení s tím, že se bude jednat o samostatnou akci. Pan Mgr. Minařík uvedl, že je důležitá časová provázanost obou akcí. Pan Houštecký dodal, že bude nutný odborný průzkum a zpracování kvalitního projektu. Náklady na odizolování celé školy odhadl na cca 3 - 4 mil. Kč. Souhlasil, že je nutné budovy odizolovat, ale dle jeho názoru se to nestihne v souběhu s rekonstrukcí náměstí.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM pověřuje RM, aby zajistila zpracování odborného návrhu možného řešení odizolování budov č.p. 12 a č.p. 13 na Náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem včetně vyčíslení finanční náročnosti projektu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

 Pan starosta dále uvedl, že komunikace v horní části náměstí byly původně z čedičových kostek a žulových kostek. Pan Ing. Gregor varoval před tím, aby se neopakovaly stejné chyby jako při rekonstrukci Masarykovy ulice. Důležité je vyjasnit si, co vlastně chceme, zda chceme mrtvé nebo živé město. Dále kde a kolik vybudovat parkovacích stání, jakou šířku chodníků apod. NPÚ může projekt připomínkovat, ale nemůže vše striktně diktovat. Pan starosta souhlasil, že NPÚ nemůže diktovat úplně všechno, nicméně jeho stanovisko je pro nás závazné. Pokud jejich požadavky nedodržíme, nedostaneme na akci povolení a následně ani dotaci. Pan Ing. Firman měl několik připomínek ke komunikacím, park by měl být průchodný po ose sever - jih (dále jen „S - J"), parkování by mělo být řešeno jako bezbariérové a mělo by být časové omezení doby parkování, zachoval by přímý chodník do ul. Komenského s tím, že jeho povrch by měl být zpevněný, přechod pro chodce navrhl přesunout blíže ke křižovatce, před základní školou by neměla být parkovací místa kvůli bezpečnosti dětí, rovněž navrhl zachovat chodník směřující do ul. Zámecká. Paní Hamplová připomenula, že by se měli držet schváleného systému projednávání, a to po jednotlivých blocích. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že komunikace S -J v parku je klíčová věc, která by se měla projednat. Také přednesl za ODS několik návrhů na úpravu projektu, a to vybudování ostrůvku na komunikaci v dolní části náměstí u Jednoty, přechod mezi parkem a evangelickou farou, napřímení komunikace S - J. Pan Bc. Eliška konstatoval, že projekt má spoustu nedostatků, které by se měly postupně řešit, jedním z nich je parkování v Zámecké ul. Pan Palička obecně k možnostem parkování uvedl, že pokud se nezmění šířka chodníků, nelze měnit systém parkování, pokud by se parkování přesunulo na druhou stranu komunikace, ubylo by parkovacích míst. Šikmé parkování by zkomplikovalo zásobování, nyní je komunikace dostatečně široká, aby vedle stojícího auta zásobovaní bylo možné projet, při šikmém parkování se komunikace zúží.  K ostrůvku u Jednoty uvedl, že tato možnost byla projednána i s p. Fialou, DI PČR Nymburk, a nepovažují to za nejlepší řešení, opět by to zkomplikovalo zásobování Jednoty. Dodal, že ostrůvek se dá vybudovat i kdykoli později, není nutné nyní rozhodnout o konečném řešení. Pan Mgr. Kořista  uvedl, že se mu nelíbí formulace p. Ing. Gregora - zda chceme mrtvé nebo živé město. Také nesouhlasí se zužováním chodníků, jedná se o cestu ke škole a bezpečnost dětí. Pan Ing. Gregor odpověděl, že on ani občané nechtějí opakovat stejné chyby, jako v Masarykově ul. Chodník v Masarykově ulici označil jako totalitní projekt. Na Nám. B. Hrozného by zúžil chodník a maximálně využil možnosti parkování. Pan starosta uvedl, že nejsou neomezenými pány a musí respektovat zákonná a jiná omezení. Všechny návrhy budou předloženy ke schválení a projednání s dotčenými orgány. Rovněž uvedl, že se mu nelíbí návrh na zúžení chodníků a dodal, že v tomto projektu jsou zachovány stávající šíře komunikací, nově bude pouze zvýšeno místo před kavárnou, a to z bezpečnostních důvodů. Nemění se komunikace ani se netvoří nové překážky, což je i v souladu se stanoviskem NPÚ. Pan Houštecký připomněl, že jeden z požadavků občanů, který zazněl při jednání v kině, bylo napřímení cesty S - J od školy k obchodu Elektrocentrum. Pan starosta odpověděl, že není možné vybudovat cestu přímo, je tam strom, ale určité napřímení lze, rovněž lze uvažovat o nějakém typu zádlažby. Pan Mgr. Fajmon upozornil, že je třeba respektovat přechody pro chodce. Pan Palička k přechodu u školy uvedl, že kvůli bezpečnosti není možné přechod umístit přímo proti východu ze školy, rovněž bezpečnostní práh nelze posunout blízko do křižovatky, auto při zastavení před křižovatkou musí být zcela mimo zvýšený práh. Pí Hamplová dodala, že ani ona nechce posunout přechod, děti by přecházely blízko u křižovatky. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že se nevymýšlí nový projekt, pouze se projednávají určité úpravy. Smyslem dnešního jednání je prověřit, zda jsou přijatelné a realizovatelné. Projekt jako celek byl schválen a jeho úplné přepracování je nepřijatelné. Nyní se jen hledají úpravy a podpoří se ty, na kterých bude shoda, jako např. napřímení cesty S - J a zadláždění. Pan Ing. Gregor odpověděl, že pak dnešní jednání nemá smysl. Pan Ing. Firman souhlasil s názorem p. Mgr. Fajmona a s tím, že by se mělo hlasovat o jednotlivých bodech. Pan Palička dodal, že komunikace ve spodní části náměstí je v majetku kraje. DI nedoporučil ostrůvek na této komunikaci, ale pokud bude shoda na jeho vybudování, lze ho udělat i dodatečně. Rovněž DI doporučil zachovat stávající místa pro přecházení, pěší provoz není takový, aby si vyžádal další kompletně vybavené přechody pro chodce, jejich vybudování by projekt i prodražilo.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje napřímení vnitřní komunikace parku na ose sever - jih, od kavárny Campielo na Náměstí Bedřicha Hrozného ke schodišti vedoucímu do spodní části Nám. Bedřicha Hrozného s tím, že dojde ke změně povrchu z nezpevněné komunikace na komunikaci zadlážděnou

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů  

                                   zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

           

            Pan starosta doplnil, že NPÚ je proti změnám šířkových poměrů komunikací, rovněž je nutné zachovat výškovou nivelizaci. I on se domnívá, že by se měl zachovat stávající rozměr chodníku, na schůzce MO ODS promýšleli jiná možná řešení parkování, ale dospěli k závěru, že navržený systém parkování je z možných řešení nejlepší. Pan Ing. Firman se dotázal, zda je v místech přechodů bezbariérová úprava. Pan starosta odpověděl, že ano, jsou snížené obrubníky a lávka s vodícím pruhem, projekt byl předložen k připomínkování i organizaci zdr. postižených. Dále uvedl, že prověřovali možnost parkování po levé i pravé straně, ale to neumožňuje šířka komunikace, navíc by při parkování při pravé straně musela osádka vozu vystupovat do komunikace. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jestli parkovací místa budou vyznačena, např. vodorovným značením. Pan Palička odpověděl, že je možné vyznačit je odlišnou barvou dlažby. Pan Mgr. Kořista dále uvedl, že preferuje parkování na straně u obchodů tak, aby byla umožněna cyklistům jízda v protisměru. Pokud k tomuto návrhu je negativní stanovisko DI, bude navrhovat jiné řešení. Pan Mgr. Minařík uvedl, že dle jeho názoru je lepší zachovat parkování na straně u parku, v opačném případě by auta mohla bránit dětem ve výhledu při přecházení. Pan Sedláček dodal, že by zachoval parkování na stávající straně, ale dal by se zvýšit počet parkovacích míst, pokud by se zúžil chodník a povolilo šikmé parkování. Pan starosta k parku samotnému uvedl, že byla zadána dendrologická studie stromů při spodní části parku, město zatím nepodalo žádost o povolení ke kácení stromů. Stanovisko bude dodatečně předloženo a případné úpravy stromů budou řešeny zvlášť. Zatím jsou na pokácení navrženy dva stromy u zvýšeného přechodu (javor a jírovec) a byly vymýceny keře. Další úpravy parku budou spočívat ve výsevu trávy a zpětném vysazení javorů. Výběr dřevin byl proveden s ohledem na škůdce i na barokní podobu parku. Pan Bc. Eliška poděkoval za zohlednění připomínek, které zazněly v kině, zejména právě úprav parku. Dále navrhl komunikaci v parku na ose východ - západ (dále jen „V - Z") narovnat přímo proti Zámecké ulici. Pan starosta opět připomenul stanovisko NPÚ s tím, že od roku 1900 se rozvržení parku nezměnilo, rovněž upozornil, že komunikace nemůže vyústit do křižovatky. Také upozornil na fakt, že pokud se v parku budou měnit trasy komunikace, je nutné počítat s možnými nálezy a následným archeologickým výzkumem. Další problém při změně parkové cesty představuje i mariánský sloup, platan a komunikace S -J. Pan Palička dodal, že si je vědom, že v minulosti cesta navazovala na silnici do ul. Zámecká, byla to pěší zóna, ale nyní je to normální silnice a není možné pustit chodce přímo do křižovatky, proto je cesta vychýlená. Pan Bc. Eliška uvedl, že by to zlepšilo estetický dojem a park by mohl být využíván např. i pro svatby. Pan Mgr. Fajmon nesouhlasil s tímto návrhem, jedná se o zásadní změnu projektu. Byla to cesta k bývalému kostelu, ale ten už není, komunikační osa to také není. Navrhl vybudovat spojnici od pomníku ke kostelu sv. Jana Křtitele, je to reálný a proveditelný návrh. Pan Bc. Eliška ke svému návrhu dodal, že tuto variantu konzultovali s pracovníky NPÚ a ti v tom neshledali problém. Paní Javorčíková upozornila, že archeologický průzkum od pošty k Jednotě stál 1,6 mil. Kč, pokud se vybere jiná trasa parkem, kde ještě nebyl proveden průzkum, musí se počítat s dalšími finančními náklady. Pan Mgr. Kopecký byl proti změně trasy cesty, návrh tak, jak byl předložen, respektuje minulost a zároveň i současné dopravní zatížení. Pan Ing. Gregor připomněl diskusi v kině, kde bylo řečeno, že systém pěšin je nelogický, lidé ho nerespektují, nebudou chodit po delších trasách, současné navržení je nesmyslné. Pan starosta podotkl, že náměstí má sloužit především k relaxaci. Pan Mgr. Minařík k předloženému nákresu p. Ing. Gregora uvedl, že připomíná labyrint na zámku v Loučeni. Osobně je spíš pro to vychovávat lidi, aby chodili po pěšinách. Pan Palička dodal, že dnes je předložená nová verze pěšin v parku, jediná sporná otázka je koncová cesta k ul. Komenského. Pan Ing. Gregor odpověděl, že neměli možnost se s návrhem seznámit, neměli ho k dispozici v dostatečném předstihu. Pan starosta doplnil, že náměstí je v této podobě od r. 1910.

           

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zrušení spodní cesty a vyosení prostřední parkové cesty na Zámeckou ulici.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        3 hlasy  

                                   zdržel se:           3 hlasy

                                   proti:     7 hlasů

            Návrh nebyl přijat.

 

            Pan Ing. Firman navrhl vybudovat chodník od prodejny Elektrocentrum přes roh parku ke škole, tak aby maminky s kočárkem mohly po chodníku dojít z Vodákovy ulice ke škole. Pan starosta k tomuto návrhu uvedl, že by bylo nutné vstoupit do jednání s vlastníkem komunikace, kterým je kraj. V projektu je ale navržena cesta, po které se dá vyjít nahoru a vrátit se ke škole, nebo projít vnitřkem parku. Navržené řešení je dotaženo až na kraj městských pozemků a dál bude nutné jednat s vlastníkem. Pí Chloupková upozornila, že je to nebezpečné místo a navíc je to do kopce, dodala, že se podle jejího názoru tam ani nikdo s kočárkem chodit nebude. Pan Mgr. Kopecký uvedl, že ani on není nakloněn tomuto řešení, je tam poměrně velký provoz, ale přesto by se měla tato možnost prověřit a projednat s krajem. Pan starosta doplnil, že chodník je úzký a sklon je poměrně velký, možná by bylo nutné i vybudovat zábradlí. Pan Palička uvedl, že sklon převyšuje povolenou hodnotu (12 %). Pan starosta se dotázal, jak je možné řešit podobnou situaci. Pan Sedláček odpověděl, že většinou prodlouženými schody.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vybudování chodníku od přechodu pro chodce proti obchodu Elektrocentrum přes roh parku ke škole.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        2 hlasy  

                                   zdržel se:           7 hlasy

                                   proti:     4 hlasů

            Návrh nebyl přijat.

 

            Pan Mgr. Fajmon navrhl vybudovat přechod pro chodce z parku směrem k evangelické a faře a do Sojovické ulice. Pan Palička uvedl, že DI vzhledem k četnosti pěšího provozu nedoporučuje vybudování plnohodnotného přechodu. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že návrh je smysluplný a chce o něm hlasovat.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zřízení přechodu pro chodce v části komunikace mezi školou a muzeem, který bude navazovat na vnitřní komunikaci v parku.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        8 hlasů  

                                   zdržel se:           4 hlasy

                                   proti:     1 hlas

            Návrh byl přijat.

 

            Pan starosta konstatoval, že byl předložen návrh na natočení pomníku Dr. Bedřich Hrozného. Dle jeho názoru je lepší nechat pomník ve stávající pozici.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zachování stávajícího umístění pomníku Dr. Bedřicha Hrozného.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

            Pan Mgr. Kopecký navrhl vybudovat cestu od pomníku Dr. Bedřicha Hrozného směrem ke kostelu.

           

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vybudování nové cesty od pomníku Dr. Bedřicha Hrozného tak, aby navazovala na přístupové schodiště vedoucí ke kostelu sv. Jana Křitele a ukládá RM zapracovat schválené úpravy do předloženého projektu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

            Pan Ing. Černohorský uvedl, že by bylo vhodné vybudovat přechod pro chodce přes silnici v ul. Zámecké v místě od cesty od pomníku ke schodišti vedoucímu ke kostelu. Pan starosta uvedl, že mají souhlas s tím, že by se v uvedeném místě osadilo dopravní značení - obytná zóna. Toto řešení bylo podpořeno i při jednání v kině, ale je potřeba prověřit možnosti parkování v obytné zóně. Jeden z přítomných občanů uvedl, že v obytné zóně je možné parkovat pouze na povolených místech, tzn. značeném parkovišti. Jedná se o specifický charakter komunikace, který musí splňovat stanovené parametry, tj. obytná ulice by měla být výškově i směrově členěná a měly by tam být zálivy, zeleň, atd.  Pan Mgr. Fajmon navrhl vydláždit chodník do Sojovické ulice. Pan Ing. Furman se dotázal, jestli je to součást projektu. Pan starosta odpověděl, že ne celé. Pan Mgr. Kořista se dotázal, zda jsou na tuto akci vyčleněny finanční prostředky. Paní Chloupková uvedla, že to je akce nad rámec projektu. Pan Mgr. Fajmon navrhl dodláždit nezpevněnou část chodníku tak, aby navazovala na stávající chodník. Pan Bc. Eliška podotkl, že se nyní projednává jen předložený projekt, toto je nad rámec, a proto by navrhoval uložit RM návrh zpracovat a pak předložit.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zpracovat návrh na zadláždění nezpevněné části chodníku vedoucího kolem domu č.p. 441 na Nám. B. Hrozného do ul. Sojovická tak, aby navazoval na stávající chodník v této ulici.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů  

                                   zdržel se:           3 hlas

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

            Pan starosta uvedl, že zřejmě největším problémem bude s řešením parkování. Dnes je silnice asfaltová a vedle je odvodňovací žlábek, ten by se dal upravit. Pan Mgr. Kořista se dotázal na možnost úpravy. Pan starosta odpověděl, že by se zřejmě použila dlažba jako ve vrchní části náměstí. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jak by se zajistilo, aby auta neblokovala místo k přecházení u schodů ke kostelu. Pan starosta odpověděl, že to jde ošetřit technickým opatřením, vyvýšením apod. Pan Ing. Černohorský navrhl vybudovat v tomto místě přechod. K tomu p. Houštecký uvedl, že není nutné všude, kde se přechází, dělat přechod, do parku vedou ze spodní části náměstí čtyři schodiště, ale pouze u jednoho je značený přechod. Pan Mgr. Kopecký dodal, že pokud se ukáže potřeba přechod vybudovat, lze to udělat i kdykoli v budoucnu. Pan Sedláček navrhl vybudovat šikmá parkovací stání částí na zelené ploše a zbylo by místo i na přechod. Pan Palička odpověděl, že budovat přechod pro pár lidí nemá smysl, vzhledem k rychlosti a četnosti dopravy v místě se nejedná o nebezpečné místo. On přechod nedoporučuje, je to zbytečně finančně náročné. Mezi parkovacími stáními lze vyznačit, že se v daném úseku nemá parkovat.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zachování maximální šíře komunikace v ul. Zámecká včetně stávajícího odvodňovacího kanálu s tím, že bude technickým opatřením vytvořena možnost průchodu od pomníku Dr. Bedřich Hrozného ke kostelu sv. Jana Křitele.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů  

                                   zdržel se:           3 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

            Pan Sedláček zopakoval svůj návrh na šikmé parkování. Pan starosta upozornil na stanovisko NPÚ, kde nesouhlasí s tímto způsobem parkování. Pan Palička dodal, že ani technicky to není možné, šikmé parkování by zasáhlo 3 m do zeleně. Pan Ing. Gregor konstatoval, že se pořád zaštiťujeme stanoviskem NPÚ, ale je to pouze stanovisko. Ať předloží řádný protokol včetně zákonných zdůvodnění, jinak to nemá význam. Pan starosta upozornil, že NPÚ nevydává rozhodnutí k projektům, ale stanoviska. Pokud ve svém stanovisku uvedou „nežádoucí", stavební úřad toto respektuje a nevydá povolení. Pokud by to bylo technicky možné, souhlasil by se šikmým parkováním, ale nejde to. Pan Ing. Gregor trval na tom, že zápis není stanovisko, není třeba ho striktně dodržovat. Pan Mgr. Kořista podotkl, že stanovisko bude obsahovat stejné požadavky. Pan Mgr. Fajmon doplnil, že se NPÚ bude vyjadřovat k projektu, pokud víme dopředu, že s některými úpravami nebudou souhlasit, je zbytečné je tam navrhovat. Pan Ing. Gregor dodal, že to bude blbě a proti lidem jen kvůli stanovisku. Schválí se nevyhovující řešení jen kvůli tomu, že se projekt neprojednal včas. Není možné projednávat takový záměr měsíc před započetím prací. Dále uvedl, že NPÚ nepostupuje v souladu se zákonem. Pan starosta informoval o jednáních se zástupci NPÚ, celý projekt se podrobně projednal a hledala se schůdná řešení, NPÚ vyšel městu vstříc v 80 % požadavků. Paní Chloupková doplnila, že zápis vznikl po jednání v kině, je to průsečík připomínek, ale uznává, že velká diskuse neproběhla. Dále uvedla, že chce, aby se v zápise objevilo, že nesouhlasí s osvětlením na schodištích v parku, světla tam nikdy nebyla. Pan starosta uvedl, že tam ani navržena nejsou, jsou navržena jen středem parku. Pan Mgr. Minařík podotkl, že tento bod byl již projednán. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, jaká bude použita dlažba na chodník  směrem k zámku. Pan Palička odpověděl, že chodník bude z menších žulových kostek s hrubým povrchem, sklon chodníku nepřekračuje povolené hodnoty, proto nedoporučuje žádné stupínky. Schod je považován za překážku plynulého pohybu. Odvodnění bude řešeno odtokem přes obrubník do zeleně. Pan Mgr. Minařík se dotázal, kolik bude u zámku parkovacích míst. Pan Palička odpověděl, že asi 8 -10, počet je limitován vzrostlými stromy, na parkovací plochu budou položeny zatravňovací dlaždice. Pan Sedláček opět upozornil na potřebu řešit počet parkovacích míst, navržená místa jsou nedostatečná vzhledem k pořádání různých kulturních akcí v budově archivu (výstavy, atd.). Pan starosta odpověděl, že je žádoucí, aby si vlastník objektu domova důchodců vybudoval parkoviště na vlastním pozemku, tj. uvnitř areálu. Pan Palička ještě doplnil svou informaci o parkovacích místech, uvedl, že pokud by se měl rozšířit počet parkovacích míst, dostali bychom se do opěrných zdí, což by zvýšilo finanční náročnost projektu. Dále uvedl, že předmětem řešení nebylo vybudování maximální možné kapacity parkovacích míst. Podle názoru pana Sedláčka by se dalo podélně parkovat už od Žižkovi ulice, kde začíná odvodňovací rigol, až ke schodům ke kostelu. Pan starosta uvedl, že je tam sice již vysázené stromořadí, ale je možné nechat návrh prověřit. Paní Chloupková k parkování uvnitř areálu domova důchodců doplnila, že se o této možnosti hovořilo již před lety, ale chápe, proč to není vhodné. Vnitřní cesty jsou pískové a v zimě se rozjezdí, povrch není zpevněný. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že se jedná o majetek kraje, město by mělo trvat na tom, aby se kraj podílel na parkování a vybudoval parkovací místa i na jejich majetku. Pan Mgr. Kořista se dotázal na podobu Zámecké ulice, jestli bude vybudován i chodník podél domů, bude tam i veřejné osvětlení, pokud ano, tak jestli jen na straně u zámecké zdi a proč. Pan starosta odpověděl, že si občané této ulice nepřejí veřejné osvětlení na straně u domů, nechtějí lampy blízko před domem, proto je veřejné osvětlení navrženo jen po jedné straně vzdálenější od domů. Pan Houštecký se dotázal, jestli bude osvětlené i parkoviště nahoře u zámku. Pan Přibyl, ředitel MěP Lysá n.L., odpověděl, že na parkovišti není osvětlení navrženo. Pan Ing. Gregor upozornil na přechod mezi školou a kostelem. Pan Mgr. Kořista také poznamenal, že se mu nezdá příliš vhodně situovaný, přechází se od školy „do zdi". Pan Mgr. Kopecký navrhl přechod natočit.  Pan Mgr. Kořista se rovněž dotázal, jestli bude zvlášť schůzka, kde by se řešilo osvětlení. Pan starosta odpověděl, že mobiliář, včetně veřejného osvětlení, bude předmětem dalšího jednání a bude projednán i se zástupci NPÚ. K osvětlení samotnému uvedl, že bylo navrženo středem parku, pokud se z projektu vyřadí, sníží se dotace a město ušetří 10 % nákladů na spoluúčast. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že osvětlení je součástí projektu a nikdo nenavrhl ho zrušit. Osvětlení by v parku být mělo, navrhl ale technicky vyřešit jeho samostatné ovládání tak, aby šlo vypínat nezávisle na ostatním osvětlení. Pan Palička odpověděl, že technicky to jistě vymyslet jde, ale v projektu to zatím řešeno nebylo. Domníval se, že by zřejmě nebylo možné osvětlení naprogramovat, muselo by se ovládat mechanicky. Paní Chloupková navrhla hlasovat o zrušení osvětlení, protože je podle jejího názoru zbytečné a finančně náročné. Paní Hamplová chtěla vědět, jaké by byly náklady na osvětlení. Pan starosta odpověděl, že to nyní nejde odhadnout, řeší se typ svítidel, výkon atd. Pan Mgr. Kořista se zeptal, proč budou v parku světla. Pan starosta odpověděl, že nasvícení má určitou estetickou hodnotu a mimo jiné se jedná i o bezpečnostní prvek, navíc se předpokládá, že ve středu parku bude shromaždiště pro různé akce.

    

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vyjmutí veřejného osvětlení z předloženého projektu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        2 hlasy  

                                   zdržel se:           6 hlasů

                                   proti:     5 hlasů

            Návrh nebyl přijat.

 

Pan Bc. Eliška doporučil redukovat počet svítidel, projekt by měl posoudit někdo, kdo se zabývá světelným znečištěním. Pan Mgr. Kořista se zeptal, jestli osvětlení posuzoval odbor ŽP. Pan starosta uvedl, že projekt byl projednán a posouzen v rámci řízení o vydání stavebního povolení. Pan Palička doplnil, že projekt nezpracovával sám, ale je to práce celého týmu, veřejné osvětlení zpracovával specialista, jsou navržena parková světla, kužel je nasměrován do pěších tras. Pan Bc. Eliška se dotázal, jestli je zpracována grafická podoba osvětlení (vizualizace). Pan Palička odpověděl, že se pokusí zajistit předložení grafického návrhu, bohužel projektant, který věc navrhoval, zemřel, neví proto, kdy bude mít návrh k dispozici, ale vyrozumí pana starostu.  Pan Mgr. Fajmon navrhl hlasovat o vybudování ostrůvku u Jednoty. Chápe, že je nyní problematické zásobování obchodu, ale vlastník si musí zajistit jiné řešení. Paní Petrášková, pracovnice uvedené prodejny, k věci podala bližší informace, uvedla, že jediný přístup do prodejny a do skladu je hlavním vchodem. Vjezd do dvora není možný, auto se nedostane ke skladu. Denně zaváží zboží pekaři, pak se naváží i další zboží, cca 3x za den přijede nějaké auto se zbožím. Před prodejnou v ul. Masarykova není možné zastavit, je tam ostrůvek, v zimě je problém i při vykládání z ul. Sojovické, a to když je u kraje nahrnutý sníh. Jeden z přítomných občanů navrhl rozšířit chodník a zúžit tak silnici, došlo by ke zklidnění dopravy a mohl by se vybudovat záliv, kde by zásobovací auto mohlo zastavit. Pan Skuhrovec se zeptal, jak se řeší parkování, pokud se budou omezovat parkovací místa, ubude počet zákazníků. Navíc je plánovaná výstavba Tesca, a to rovněž bude mít vliv na místní obchodníky. Parkovací místa by se měla spíš zvýšit. K samotné rekonstrukci náměstí uvedl, že by se nemělo uzavřít celé najednou, ale postupně vždy jen tu část, která se bude rekonstruovat. Při úplném uzavření dojde k výraznému omezení prodeje. Navrhl rovněž omezit od muzea rychlost na 40/km/hod., čímž by se doprava zklidnila a před řeznictvím udělat přechod. Pan starosta uvedl, že se mu líbí návrh na rozšíření chodníku, bylo by to lepší řešení, než ostrůvek. Pan Mgr. Kořista dodal, že se jedná o památkovou zónu a bude nutné prověřit, jestli lze chodník rozšířit, každopádně je nutné vybrat takové řešení, které zajistí bezpečnost občanů na přechodu. Pan Mgr. Fajmon k možnosti rozšíření chodníku uvedl, že by nebyl proti, ale asi to nebude realizovatelné. Jedná se o silnici kraje, musel by se zajistit souhlas vlastníka. Pan Mgr. Minařík navrhl uložit RM, aby prověřila možná řešení a předložila návrh. Pan Mgr. Kořista upozornil, že navržené řešení by nemělo v budoucnosti bránit vybudování cyklopruhu. Pan Sedláček se vrátil k připomínkám k Masarykově ulici, připomněl, že před lékárnou U Výstaviště chybí stojany na kola. Paní Chloupková navrhla jednat s obchodníky v Masarykově ulici o možnosti doplnění mobiliáře podle jejich požadavků, třeba budou ochotni se na jeho zakoupení podílet.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zpracovat varianty omezení provozu na komunikaci ve spodní části Náměstí Bedřicha Hrozného u obchodu Jednota a možná řešení předložit k projednání ZM.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

VI. Diskuse

 

Pan Bc. Eliška                                  - k mobiliáři poznamenal, že je pouze jeden koš na psí exkrementy, doporučuje jejich počet zvýšit,

p. Mgr. Minařík                                - se v této souvislosti dotázal, zda se již jednalo o tom, aby MěP opět vydávala zdarma sáčky na exkrementy, jak navrhoval na minulém jednání ZM,

p. starosta                                         - odpověděl, že se o této možnosti jedná, k mobiliáři uvedl, že návrh na instalaci mobiliáře se zpracovává a bude předložen,

p. Mgr. Kořista                                - dotaz, zda bude k dispozici náhled řešení situace před klubem Mango,

p. starosta                                         - náhledy budou k dispozici,

p. Mgr. Kořista                                - bude se řešit vypínání veřejného osvětlení v parku,

p. starosta                                         - připraví se návrh možných technických řešení,

p. Ing. Firman                                  - dotaz, zda bude ZM seznámeno s organizačními změnami na MěÚ,

p. starosta                                         - je připravena změna organizačního řádu a zastupitelé budou se změnami seznámeni,

p. Ing. Firman                                  - navrhl změnu pojmout v širších souvislostech, včetně vybavenosti HW a SW, prověřit pracovní procesy, zda je možné je provádět jinak, lépe, efektivněji,

p. starosta                                         - provedená opatření se netýkala jen zaměstnanců, byla navržena i jiná úsporná opatření,

p. tajemník                                       - přislíbil podrobnější informace na zítřejším jednání ZM,

p. Mgr. Minaříka a pí Hamplová      - dotázali se, zda je nějaký důvod, proč Kulturně! nezaslalo e-maily i jim, pokud je jim známo, ostatní zastupitelé je obdrželi, a nejen oni,

p. Bc. Eliška                                     - důvod byl pouze ten, že neměli elektronický kontakt, zmíněnou komunikaci přepošle,

p. Ing. Čenohorský                          - doplnil, že na zítřejším zasedání ZM dají k věci vyjádření,

p. starosta                                         - uzavřel diskusi s tím, že zítra budou předložena opatření včetně technických úspor.

 

VII. Interpelace

 

Práva interpelace nikdo z přítomných zastupitelů nevyužil.

 

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesl p. Mgr. Fajmon.

 

U s n e s e n í   z  1.  mimořádného  jednání  ZM  dne  22.02.2011

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:             p. Ing. Firman Miroslav                                                                     pí Hamplová Petra

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:      pí Chloupková Marcela

                                   p. Houštecký Václav

                                   p. Ing. Gregor Petr

 

II. s c h v a l u j e

1.  Projednání projektu systematicky po jednotlivých blocích v tomto pořadí:

     a) Nám. B. Hrozného jako část projektu od Husova nám. ke kostelu,

     b) Nám. B. Hrozného - prostor mezi Muzeem, kostelem a ev. farou,

     c) Zámecká ulice,

     d) část ulice Komenského.

2. Napřímení vnitřní komunikace parku na ose sever - jih, od kavárny Campielo na Náměstí Bedřicha Hrozného ke schodišti vedoucímu do spodní části Nám. Bedřicha Hrozného s tím, že dojde ke změně povrchu z nezpevněné komunikace na komunikaci zadlážděnou.

3. Zřízení přechodu pro chodce v části komunikace mezi školou a muzeem, který bude navazovat na vnitřní komunikaci v parku.

4.  Zachování stávajícího umístění pomníku Dr. Bedřicha Hrozného.

5. Vybudování nové cesty od pomníku Dr. Bedřicha Hrozného tak, aby navazovala na přístupové schodiště vedoucí ke kostelu sv. Jana Křitele.

6. Zachování maximální šíře komunikace v ul. Zámecká včetně stávajícího odvodňovacího kanálu s tím, že bude technickým opatřením vytvořena možnost průchodu od pomníku Dr. Bedřich Hrozného ke kostelu sv. Jana Křitele.

 

III.  p o v ě ř u j e

RM, aby zajistila zpracování odborného návrhu možného řešení odizolování budov č.p. 12 a č.p. 13 na Náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem včetně vyčíslení finanční náročnosti projektu.

 

IV. u k l á d á 

1.  RM zapracovat schválené úpravy do předloženého projektu.

2. RM zpracovat varianty omezení provozu na komunikaci ve spodní části Náměstí Bedřicha Hrozného u obchodu Jednota a možná řešení předložit k projednání ZM.

3. RM zpracovat návrh na zadláždění nezpevněné části chodníku vedoucího kolem domu č.p. 441 na Nám. B. Hrozného do ul. Sojovická tak, aby navazoval na stávající chodník v této ulici.

 

            Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů  

                                   zdržel se:           3 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

Pan Sedláček konstatoval, že o usnesení jako celku by se hlasovat nemělo. K tomu pan starosta uvedl, že tak to bylo zvykem i v předchozích letech, usnesení se přečetlo a hlasováním zastupitelé vyjádřili svůj souhlas s jeho správností a úplností.

Pan Ing. Gregor závěrem jednání konstatoval, že byl zklamán přípravou jednání. Očekával záznam z jednání z kina a další materiály. Nebyla přijata zásadní námitka občanů a podnikatelů k dopravě a parkování. S projektem tak, jak je navržen, nesouhlasil, je to proti občanům. Některé úpravy ale podporuje. Měl připravené písemné prohlášení a požádal, aby bylo součástí zápisu z dnešního jednání jako příloha. RM měla soustředit veškeré podklady a včas je s vyhodnocením předložit zastupitelům. Závěr dnešního jednání je pro něj nepřijatelný. Pan starosta uvedl, že byla pracovní porada ZM, na které p. Ing. Gregor mohl předložit své návrhy, a mohly se projednat, místo toho p. Ing. Gregor cca hodinu po ukončení schůzky zaslal e-mailem žádost o svolání mimořádného jednání ZM. Takové jednání mu vadí, pokud měl připomínky, mohly se řešit přímo na jednání. Pan Ing. Gregor uvedl, že se rozhodl až po jednání v kině a jednání s občany města. Pan starosta zopakoval, že podle jeho názoru to, co p. Ing. Gregor napsal, věděl již na jednání ZM.

 

       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 20.45 hod. ukončil.

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 01.03.2011

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................         

p. Ing. Firman Miroslav                                              pí Hamplová Petra

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                        starosta

 

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.