+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  6.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 13.10.2010 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                       

Přítomni:                      p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ježek Stanislav

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Šťastný Vladislav

                                   p. Kolman Josef

                                   p. Houštecký Václav

                                   pí Valentová Naděžda

                                    p. Ing. Otava Karel

                                   p. MVDr. Kořínek Jan

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek

Omluveni:                                        

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ing. Otava K. a p. Mgr. Minařík J. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., pí Valentová N. a p. Ing. Gregor P.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu          pro:      15 hlasů   

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Návrhová komise             pro:      15 hlasů   

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

 

Zápis ze zasedání ZM dne 08.09.2010 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k  zápisu. Pan Ježek upozornil, že na straně 12 zápisu je v prvním odstavci nedokončená věta. Pan starosta doporučil údaje v zápisu opravit s tím, že se jedná pouze o písařskou chybu a konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Informoval o stavu jednání mezi spol. UNICA TECHNOLOGIES, a.s., a zástupci Stč. kraje jako zřizovatele Střední školy oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem. Dále informoval, že na základě zprávy Kontrolního výboru, který zjistil nedostatky ve vedení knihy jízd služebních vozidel, bylo rozhodnuto o zakoupení elektronické knihy jízd pro evidenci jízd služebních vozidel MěÚ. Náklady na její pořízení budou do 23 tis. Kč s tím, že se nejedná o zařízení, které by monitorovalo pohyb vozidel, proto nebude její provozování spojeno s žádnými dalšími náklady (neplatí se roční poplatky). Rozsah zaznamenávaných údajů je plně v souladu s právními předpisy a kniha tak bude dostačující pro potřeby evidence MěÚ. Následující informace se týkaly personálních změn na jednotlivých odborech MěÚ Lysá n.L. a nového katalogu prací, který vstoupil v platnost k 01.10.2010.

           

            Pan starosta se dotázal, zda má někdo připomínku ke zprávě pana tajemníka. Pan Ježek se dotázal na pronájem nemovitostí Policii ČR. Uvedl, že se mu nelíbí snížení nájmu na symbolickou 1 Kč/rok za prostory a 1 Kč/rok za garáž. Považuje to za nátlak ze strany Ministerstva. Dotázal se, co by stalo, pokud by všechna města a obce na tento nájem nepřistoupila, p. John by policii zrušil? Pan starosta k dotazu upřesnil, že policie chce pouze opustit prostory, které má pronajaty a přesunout se do vlastních nemovitostí. Proto bylo naplánováno, že se sídlo OO PČR Lysá n.L. přesune do Milovic, kde mají vlastní nemovitost. Souhlasí s p. Ježkem, že se jedná o určitý nátlak, ale není jiná možnost, jak tu policii zachovat.

 

            Pan starosta navrhl rozšířit program jednání o projednání a schválení výběru provozovatele sběrného dvora. Materiál k tomuto bodu byl zastupitelům zaslán v předstihu, aby měli možnost se s ním seznámit. Dále navrhl schválit rovněž vydání změn č. 06 a 07 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem, protože tuto problematiku projednávalo ZM již několikrát a všichni zastupitelé jsou s oběma změnami dostatečně obeznámeni. Předseda Finančního výboru p. Ing. Firman požádal, protože bude muset z jednání předčasně odejít, o přesunutí projednání bodu 13 (úprava rozpočtu) a informativních zpráv č. 3 a 5 (rozbor hospodaření města a zápis z Finančního výboru) na začátek jednání.

 

            Pan starosta nechal o upraveném návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

           

II. Návrhy na schválení.

 

1.  Návrh úpravy rozpočtu na rok 2010.

 

                        RM projednala dne 29.09.2010 usneseními č. 501, 505, 515, 517 a 530 předložené úpravy rozpočtu.

                       

                        K materiálu podal vysvětlení p. Ing. Firman, Finanční výbor projednal všechny uvedené změny rozpočtu. Jednalo se o pět skupin návrhů dle jednotlivých usnesení, k prvním čtyřem skupinám neměl Finanční výbor připomínky a se změnami souhlasil. K poslední úpravě p. Ing. Firman poznamenal, že se jedná o převedení finančních prostředků z položky ZŠ Komenského, zateplení výměna oken II. etapa na položku komunikace Masarykova II. etapa. Na zateplení ZŠ byla čerpána dotace a obává se toho, aby se převedením finančních prostředků neporušily dotační podmínky a nemusela se dotace vracet. Dále se dotázal, jak je možné, že se najednou objevila rezerva 2,2 mil. Kč. Pan starosta odpověděl, že zateplení stálo méně, než bylo plánováno. Sankce nehrozí, dotační podmínky porušeny nebyly, skutečně se na této akci podařilo ušetřit 2,2 mil. Kč. Paní Javorčíková, projektový manažer města, potvrdila informaci pana starosty. Pan Ing. Gregor se dotázal, zda se dočerpá celá dotace, nebo když se na akci ušetřilo, zda se bude část dotace vracet. Pí Javorčíková dodala, že původně byla cena akce nad vysoutěženou cenou, v rámci II etapy se ušetřilo, ale náklady zůstaly stále nad vysoutěženou cenou, podmínky pro čerpání dotace jsou tedy splněny a zcela se dočerpá. Pan Mgr. Fajmon podotkl, že se opět odkládá přepojení septiků u č.p. 1370 a 47 v Jedličkově ulici. Proto chtěl vědět, zda se s touto akcí vůbec počítá. Pan Blažek, vedoucí odboru správy majetku města a investic, odpověděl, že akci zařadil do plánu na příští rok. V letošním roce nebyla provedena, protože firma Stavokomplet zjistila, že akce bude komplikovanější, než původně předpokládala. Práce zasáhnou do krajnice komunikace, je tam položeno hodně kabelů a vedení vodovodu. Dalším důvodem pro odložení byla i skutečnost, že je v současné době omezen provoz v Masarykově ulici, proto nebylo možné uzavřít další komunikaci. Pro příští rok se vyhlásí veřejná zakázka s tím, že bude osloveno více firem, které provádějí tyto práce, včetně Stavokompletu.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

III. Informativní zprávy

 

1. Rozbor hospodaření města k 31.08.2010.

 

            RM projednala usnesením č. 520 dne 29.09.2010 rozbor hospodaření města do 31.08.2010.

 

Rozbor hospodaření byl projednán Finančním výborem, p. Ing. Firman, k materiálu uvedl, že řada věcí se v rozboru ještě neprojevila, některé akce ještě nejsou proplacené. Finanční výbor vzal v úvahu propad příjmů, a to daňových i z plánovaného prodeje majetku. Dále konstatoval, že náklady v jednotlivých kapitolách nebyly překročeny. Pan Ing. Gregor doplnil, že o předložení rozboru požádal on na minulém zasedání. Z rozboru vyplývá, že k uvedenému datu je převaha příjmů nad výdaji 11 mil. Kč, ale investice jsou zatím naplněny pouze z 27 %. Dotázal se na skutečný stav. Pí Ing. Polenová, vedoucí finančního odboru, uvedla, že město má ještě zdroje z minulých let, uložené na spořícím účtu, dále se počítá s daňovými příjmy, které budou placeny v tomto období (např. daň z nemovitosti má splatnost v listopadu) a rovněž nám budou připsány dotace, které jsme ještě neobdrželi, tj. zateplení ZŠ Komenského, kanalizace.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí rozbor hospodaření města do 31.08.2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

2. Zápis z Finančního výboru ze dne 11.10.2010.            Informaci k předloženému materiálu podal p. Ing. Firman, předseda Finančního výboru, uvedl, že výbor projednával úpravu rozpočtu, která již byla předmětem předešlého bodu, projednával také rozbor hospodaření města do 31.08.2010, který již byl také projednán. Upozornil na skutečnost, že město obdrželo k proplacení faktury za provedení zateplení ZŠ Komenského, ale ještě nemá na účtu dotaci na tuto akci. Doporučil proto zaplatit pouze část faktury a s firmou Proxima, která akci provedla, se pokusit dohodnout na splátkovém kalendáři tak, aby částka mohla být doplacena po obdržení dotace. Pro příště doporučil v případě akcí, které mají být financovány z dotací, již tuto možnost, pokud to bude možné, ošetřit přímo v uzavíraných smlouvách. Pan starosta odpověděl, že s firmou již v tomto smyslu jednali a faktury budou doplaceny po připsání dotace. Pan Ing. Firman dále uvedl, že výbor projednával také návrh rozpočtu na rok 2011. K investicím uvedl, že výbor doporučuje dodržovat vyrovnaný rozpočet, přednostně provádět akce, které jsou spolufinancovány z dotací a dále, aby majetek nebyl prodáván za každou cenu jen za účelem naplnění rozpočtu, ale s ohledem na výhodnost prodeje pro město. Rozpočet samotný bude výborem samozřejmě projednán a schválen ZM. V diskusi na jednání finančního bylo upozorněno na výběr zeleně pro Masarykovu ulici, vybrané stromy (dříny) mají červené plody, které při opadání způsobují fleky na dlažbě. Další připomínka se týkala propadů komunikace v Čechově ulici (po překopech). V závěru p. Ing. Firman poděkoval členům Finančního výboru za jejich činnost v uplynulém období a také pí Ing. Polenové za dobrou spolupráci. Zároveň ale uvedl, že účast některých členů na jednáních a celkové činnosti výboru byla minimální, doporučil proto stranám věnovat větší pečlivost výběru svých zástupců.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru ze dne 11.10.2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

IV. Návrhy na chválení (pokračování)

 

     Pan starosta navrhl následující tři body, týkajících se věcných břemen, projednat společně.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.  Žádost Jednoty, SD Nymburk, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení dešťové kanalizační přípojky přes pozemky ve vlastnictví města.

 

                        RM projednala dne 14.09.2010 usnesením č. 482 žádost Jednoty, SD Nymburk, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení dešťové kanalizační přípojky přes pozemky obecní pozemky p.č. 3451/47 a 3451/1, k.ú. Lysá n.L.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci stavby dešťové kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 3451/47 a 3451/1, k.ú. Lysá n.L., za cenu dle platného ceníku města, s Jednotou, SD Nymburk. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Podmínky souhlasu:

- stavba bude realizována souběžně s investicí Města Lysá nad Labem -  Rekonstrukce Masarykovy ulice a koordinována s městským investorem,

- všechny dešťové svody směrované do ulice nám. B. Hrozného budou svedeny do předmětné přípojky,

- investor si vyžádá souhlas SÚS Mnichovo Hradiště.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů 

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

3. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky v ul. Na Zemské stezce.

                       

RM projednala dne 14.09.2010 usnesením č. 483 žádost AZ Elektrostav, a.s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 575/4, 610/50 a 44/19, k.ú. Lysá n.L., v ul. Na Zemské stezce.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 575/4, 610/50 a 44/19, k.ú. Lysá n.L., za cenu 15.400,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů 

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat. 

 

4. Žádost AZ Elektrostav, a.s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 3579/3.

 

            Usnesením č. 512 RM projednala dne 29.09.2010 žádost AZ Elektrostav, a.s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 3579/3, lokalita Hrabanov.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3579/3, k.ú. Lysá n.L., za cenu 9.200,- Kč s ČEZ Distribuce, a.s. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů 

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh nebyl přijat.

 

5. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 221/36 s ČEZ Distribuce, a.s.

 

            Dne 29.09.2010 projednala RM města usnesením č. 513 žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek p.č. 221/36, k.ú. Lysá n.L., lokalita Na Rybníčku.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 221/36, k.ú. Lysá n.L., za dohodnutou cenu 1.600,- Kč vč. DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

6. Návrh na bezúplatný převod částí pozemku p.č. 2131/55, k.ú. Lysá n.L. od Pozemkového fondu ČR.RM dne 29.09.2010 projednala a usnesením č. 516 schválila návrh na bezúplatný převod částí pozemku p.č. 2131/55, k.ú. Lysá n.L., nově označených geometrickým plánem č. 2289-47/2010, ze dne 13.07.2010, jako p.p.č. 2131/57 o vým. 32 m2 a p.p.č. 2131/58 o vým. 1 m2, k.ú. Lysá n.L., od Pozemkového fondu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 2131/55, kult. orná půda, k.ú. Lysá n.L., nově označených GP č. 2289-47/2010, ze dne 13.07.2010, jako p.p.č. 2131/57 o vým. 32 m2 a p.p.č. 2131/58 o vým. 1 m2, k.ú. Lysá n.L., od Pozemkového fondu ČR.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                    proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

7. Návrh na přijetí daru od vlastníka a investora PMS, spol. s r.o., Poděbrady.

   

Dne 29.09.2010 projednala RM usnesením č. 511 návrh na přijetí bezúplatného daru od vlastníka a investora firmy PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, Poděbrady, sestávající z veřejné komunikace, odvodnění, dopravního značení, veřejných parkovacích stání, chodníků, vodovodního a kanalizačního řadu, přípojek kanalizačních a vodovodních, zeleně vč. trvalých porostů, veřejného osvětlení, na pozemcích p.č. 823/41, 3484/2, 2126/22, 823/43, 823/39, 823/40, 823/49, vše k.ú. Lysá n.L.

 

            K návrhu pouze p. Ing. Gregor poznamenal, že děkuje firmě za danajský dar.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí bezúplatného daru od vlastníka a investora firmy PMS, spol. s r.o., Za Bažantnicí 51, Poděbrady, sestávající z veřejné komunikace, odvodnění, dopravního značení, veřejných parkovacích stání, chodníků, vodovodního a kanalizačního řadu, přípojek kanalizačních a vodovodních, zeleně vč. trvalých porostů, veřejného osvětlení, na pozemcích p.č. 823/41, 3484/2, 2126/22, 823/43, 823/39, 823/40, 823/49, vše k.ú. Lysá n.L.

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

8. Návrh na výkup pozemku p.č. dle PK 485/5, k.ú. Lysá n.L.Dne 14.09.2010 projednala RM a usnesením č. 485 schválila návrh na výkup p.p.č. dle PK 485/5 o vým. 48 m2, k.ú. Lysá n.L., v ul. Jedličkova.

 

K výkupu pan starosta uvedl, že se jedná o pozemek pod chodníkem v majetku města.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup p.p.č. dle PK 485/5 o vým. 48 m2, k.ú. Lysá n.L., od vlastníků pozemku pí Anny Tanglové, Stržiště 333/7, Lysá n.L., p. Antonína Tangla, Tyršova 1599/50, Lysá n.L., a p. Josefa Lukeše, Pod Lesíkem 173, Brandýsek, za částku 100,- Kč/m2.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

9. Návrh na prodej p.p.č. 3496 o vým. 239 m2, kultura ost.pl., ost. komunikace, a části p.p.č. dle PK 3497/1, nově označené GP č. 2368-40/2010 jako p.p.č. 3497/23 o vým. 493 m2, oba k.ú. Lysá n.L.

 

            Usnesením č. 508 projednala RM dne 29.09.2010 návrh na prodej p.p.č. 3496 o vým. 239 m2, kultura ost.pl., ost. komunikace, a části p.p.č. dle PK 3497/1, nově označené GP č. 2368-40/2010 jako p.p.č. 3497/23 o vým. 493 m2, oba k.ú. Lysá n.L. spol. Predax finance, s.r.o.

 

            Pan Mgr. Fajmon uvedl, že se jedná o obecní komunikaci a podle jeho názoru by se neměla prodávat. Jde o spojnici mezi dvěma obecními cestami a nový majitel po prodeji může na cestu instalovat závoru a omezit průjezd, což by mohlo způsobit problém např. soukromým zemědělcům. Z tohoto důvodu s prodejem nesouhlasí. Pan Ing. Gregor uvedl, že má na prodej stejný názor, jako p. Mgr. Fajmon. Pokud by přesto došlo k prodeji, měl by se nový vlastník věcným břemenem zavázat, že bude zachováno právo průjezdu přes uvedený pozemek. Pan starosta odpověděl, že věcné břemeno v tomto smyslu je ve smlouvě sjednáno, firma požadavek akceptuje a s břemenem souhlasí. Pan Ing. Gregor upřesnil, že ve smlouvě je pouze jedno břemeno a z předloženého materiálu nevyplývá, co je vlastně jeho obsahem, proto by mělo dojít k upřesnění. Pan Sedláček dodal, že se jedná o polní cestu, která je ve špatném stavu jako většina polních cest. Pan Ježek uvedl, že pokud bude sjednáno věcné břemeno v souladu s požadavky města, s prodejem by souhlasil. Pan starosta doplnil, že podobně bylo sjednáno břemeno při prodeji pozemku vedle prodejny PENNY marketu. Dále uvedl, že z diskuse vyplynulo, že je kolem prodeje pozemku několik nejasností, proto navrhl bod odložit na příští jednání ZM tak, aby mohly být zjištěny podrobnější informace.  

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá prodej p.p.č. 3496 o vým. 239 m2, kultura ost.pl., ost. komunikace, a části p.p.č. dle PK 3497/1, nově označené GP č. 2368-40/2010 jako p.p.č. 3497/23 o vým. 493 m2, oba k.ú. Lysá n.L., spol. Predax finance, s.r.o., Chotutická 503, Praha 10 - Malešice, zastoupená jednatelem společnosti p. Pavlem Jindrou, za částku 175,- Kč/m2. Termín 11/2010.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

10. Návrh na prodej části obecního p.p.č. 601/7, kultura orná, k.ú. Lysá n.L., nově oddělené GP č. 2357-91/2010, ze dne 07.09.2010, jako p.p.č. 3809 o vým. 1.184 m2, k.ú. Lysá n.L.

 

            Usnesením č. 510 projednala RM dne 29.09.2010 návrh na prodej části obecního p.p.č. 601/7, kultura orná, k.ú. Lysá n.L., nově oddělené GP č. 2357-91/2010, ze dne 07.09.2010, jako p.p.č. 3809 o vým. 1.184 m2, k.ú. Lysá n.L. spol. CBE Development, a.s.

 

            K tomuto bodu p. Ing. Gregor poznamenal, že souvisí s dalším bodem dnešního jednání, a to č. 12 a dále uvedl, že ve smlouvě, která se v tomto následném bodě bude projednávat, nesouhlasí výměra pozemku (v bodě č. 2.2 smlouvy je uveden p.p.č. 3809 o vým. 1192 m2).     Pan Cidlina ze společnosti CBE Development, a.s., uvedl, že výměra byla uvedena dle rámcové smlouvy a v té době neměla společnost k dispozici GP, nyní je uvedena skutečná výměra upřesněná na základě geometrického plánu. Pan Zumr, obyvatel lokality, kde je plánována výstavba Obchodního centra Lysá (dále jen OC) uvedl, že pokud bude OC vybudováno na plánovaném místě, dojde k dopravnímu kolapsu na výjezdu od Prefy do ul. Jedličkova. Budoucí dopravní zatížení je nepřijatelné pro obyvatele v místě žijící. Město slibovalo vymístit výjezd z Prefy, to se nikdy nestalo, navíc tam byla ještě postavena prodejna PENNY a teď by se ještě mělo postavit OC. Dojde ke zhoršení prostředí pro obyvatele v daném místě, doprava poškodí nadjezd, zatíží se Jedličkova ul. a zvýší se hluk. Požádal, aby ZM přehodnotilo své rozhodnutí. Nevidí důvod, proč by mělo být postaveno OC tak blízko stávající velkoprodejny. Dle jeho názoru by se mělo OC postavit na jiném místě, např. na Sídlišti, na Kačíně nebo v Litoli, kde takový typ prodejny chybí. Zásobování by nemělo jezdit přes město. Již nyní jsou obyvatelé u PENNY nadměrně zatěžováni provozem, o čemž se může každý přesvědčit, pokud přijde k němu na návštěvu. Předpokládaný provoz dle jeho výpočtů bude cca 3 tis. aut denně k OC, bude tam větší provoz, než na nejexponovanější křižovatce ve městě (u kina). Pozemek by neprodával, je to názor nejen jeho, ale i dalších občanů z dané lokality. Při úpravách Jedličkovy ulice se vždy končilo před posledním domem (u PENNY), dům se jim postupně ničí, ulice se ani nezametá. Doporučil zabývat se tímto problémem, ZM by si mělo zjistit názor občanů v lokalitě. Pan starosta odpověděl, že výstavba je plně v souladu s územním plánem, který byl schválen v roce 1998 a pozemek byl od počátku k těmto účelům plánován. Pozemek není ve vlastnictví města a nikdy nebyl, ZM nemá na prodej vliv. O napojení tak, jak je naplánováno, se rozhodlo proto, aby se nezvýšil provoz v ul. Na Mlíčníku. Tato komunikace byla také naplánována od r. 1998. Zastupitelstvo nyní řeší jen napojení komunikace, není v jeho kompetenci rozhodnout o zastavení stavby. Dále uvedl, že ho udivuje, že se proti využití pozemku protestuje až nyní, proč se neprotestovalo již při projednávání územního plánu. Pí Ing. Novotná, vedoucí odboru dopravy, podpořila p. Zumra, developera žádali o nápravu, měl předložit řešení do konce srpna, ale dosud ani jí, ani PČR, nikdo z firmy nekontaktoval. Dodala, že v místě PČR nedoporučila semafory, tvořily by se kolony vozidel na nadjezdu, není možné vybudovat ani kruhový objezd, protože se tam nevejde. Provoz bude velký a bude se jednat o další krizový bod ve městě (jako u kina). Pan Cidlina uvedl, že zpracovali studii, kterou potřebují i pro vydání územního rozhodnutí a předloží ji odboru dopravy v nejbližších dnech. Uznal, že nedodrželi dohodnutý termín, ale zpracování studie bylo časově náročnější, než předpokládali. Pan starosta se dotázal, zda je prodej pozemku pro výstavbu nutný. Pan Cidlina uvedl, že mohou stavět i bez něj, ale firma na základě požadavku města souhlasila s výkupem pozemku včetně toho, že se bude starat o zeleň. Pan Zumr navrhl nechat zpracovat studii hlukovou, dopravní a studii prašnosti. Dotázal se, zda jsou ulice v Lysé n.L. rozděleny z hlediska kvality, podle něj jsou některé ulice preferovány (např. ul. Na Mlíčníku). Pan starosta uvedl, že s ulicí podél areálu TJ Slovan Lysá n.L. bylo počítáno jako s propojovací ulicí z obchvatu, to že bude nyní realizována, jen plní předpoklady schváleného územního plánu. Opět dodal, že v době jeho projednávání proti tomu nikdo neprotestoval. Pan Zumr odpověděl, že v té době tam nebydleli stejní občané jako nyní, navíc byl mnohem menší provoz. Když se tam stavěly domy, byl v lokalitě klid. Doplnil, že se po vykácení stromů zvýší hlučnost ze sousedních firem. Pan Ing. Firman uvedl, že občané Lysé n.L. pociťují nedostatek obchodních ploch, jezdí nakupovat do sousedních měst (např. ML. Boleslav, Brandýs n.L., atd.). Tím, že musejí jet z města jinam, také obtěžují občany žijící v okolí těchto komunikací, dopravní zatížení a problémy s ním související tedy nejsou jen v Jedličkově ulici. V územním plánu je s komunikací počítáno jako s propojovací na obchvat. Určitá skupina občanů bohužel blokuje jeho výstavbu, a proto zatím obchvat není. Osobně by uvítal výstavbu OC na Kačíně, protože v lokalitě bydlí, ale předpokládá, že investor má vlastní průzkumy, na základě kterých vytipoval nejvhodnější lokalitu a o výstavbu OC na Kačíně nemá zájem. Pan Zumr zopakoval, že pokud město nebude chtít, OC se tam stavět nebude, lze podpořit výstavbu OC v jiné lokalitě. Dále uvedl, že by rozhodnout mělo až nové ZM a upozornil na fakt, že pokud ZM nepřehodnotí své rozhodnutí, může to vést i k tomu, že občané přistoupí k podniknutí jiných kroků vedoucích k řešení jejich situace. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že bydlí nedaleko plánovaného OC a zná poměry v této lokalitě. Doprava je tu zatížena i průjezdem občanů z Milovic, město se snaží dostat auta mimo centrum, proto usiluje o obchvat. Silnice, o které se dnes hovoří, je v územním plánu a budovala by se stejně nezávisle na stavbě OC, nyní je možnost vybudovat ji za peníze soukromého investora, ne z rozpočtu města. Město se bude snažit o kompenzaci občanů v dané lokalitě. Dodal, že pokud firma splní zákonné požadavky, výstavbě nic nebrání. Pozemek vykoupila od soukromého vlastníka, nejednalo se o pozemek městský. Pan Zumr uvedl, že dle jeho názoru je naplánovaná silnice zbytečná, Poděbradova ul. ústí o 200 m dále. Pan Ing. Gregor dodal, že nechce, aby jeho příspěvek vyzněl jako volební agitace, protože je dva dny před volbami, ale chce připomenout, že s kolegou hlasovali proti OC. Stále se tvrdí, že pozemek je územním plánem určen pro tyto účely, ale on s tím nesouhlasí, je určen pro drobnou výrobu. Je si vědom, že se asi jedná o poslední možnost výstavby OC v Lysé n.L., proto je rozhodování v této věci těžké, a to i proto, že další zatížení Jedličkovy ul. bude i v souvislosti s výstavbou v bývalé Frutě. Pan Houštecký připomněl, že na minulém ZM informovala pí Chloupková o možnosti dostavby obchvatu. Situace je nyní taková, že by na řadě byla právě výstavba obchvatu v Lysé n.L., ale někteří občané nemají zájem dohodnout se na prodeji či směně potřebných pozemků, čímž stavbu blokují. Bylo řečeno, že se jedná o historický polní majetek. Pí Chloupková dodala, že zřejmě bude muset dojít na vyvlastnění. Pan Houštecký doplnil, že to může trvat i dva roky, doporučil snažit se působit na tyto občany, aby souhlasili s prodejem. Pokud pozemky nebudou získány, obchvat nebude. Kraj výstavbu obchvatu podporuje. Dále dodal, že jiný pozemek pro výstavbu OC v Lysé n.L. není a občané si podobný typ obchodu v Lysé přejí. Jeden z  občanů přítomných jednání uvedl, že by chtěl k situaci domu č.p. 1416 - 1417 v ul. Jedličkova dodat, že pokud nebude jiná možnost, budou blokovat provoz, aby zastupitelé viděli, jaký snadno tam může dojít k dopravnímu kolapsu. Dodal, že prostředkem Jedličkova sídliště vede silnice s krásným asfaltovým povrchem, která ale končí před jejich domem, u nich je cesta rozkopaná, chybí parkoviště, nikdo tam neodhrnuje sníh. Upozornil také na to, že všichni, kdo jdou do PENNY, jdou přes silnici, není tam chodník. Dotázal se, jestli je ZM milejší silnice zadarmo i za cenu snížení kvality života občanů. Pan starosta uvedl, že pozemek pod silnicí nebyl ve vlastnictví města, podařilo se ho vykoupit až nyní. K parkování dodal, že on si také musel parkovaní u domu vyřešit sám. Pravda je, že chodník tam skutečně chybí. K situaci v lokalitě uvedl, že si ZM vyžádalo hlukovou studii, studii řešení zeleně a studii ohledně prašnosti, které budou projednávány ZM. Faktem je, že řízení může pokračovat i bez prodeje tohoto pozemku, investor ho nutně nepotřebuje. K výstavbě OC dodal, že i jinde jsou stavěna blízko sebe, v této lokalitě obchod je, stejně se tam jezdí, nepředpokládá dramatické zvýšení provozu. K nárůstu dopravy dojde, ale určitě ne o 100 %. Opět konstatoval, že pokud firma splní podmínky, není důvod povolení nevydat. Město bude účastníkem řízení a bude moci uplatňovat podmínky a připomínky, např. protihlukovou stěnu apod. Nyní nelze posoudit hlučnost, zhuštění dopravy, to až na základě předložených studií. Rozhodnutí nepřísluší ZM, ale příslušnému správnímu orgánu. Pan Zumr odpověděl, že hluková stěna hluk z nadjezdu neodstraní. Pan Mgr. Fajmon doplnil, že zatížení Jedličkovy ulice je možné vyřešit pouze obchvatem, jiné řešení není. ZM činí kroky pro jeho výstavbu. K úklidu silnice poznamenal, že se jedná o krajskou komunikaci, přesto ji město na vlastní náklady dobrovolně uklízí. U čtyř domů se již udělala silnice a místa k parkování a chápe, že obyvatelé posledního domu chtějí totéž. O požadovaném chodníku již ZM jednalo a chce, aby ho vybudoval investor. Pan Sedláček dodal, že se o této věci jedná již min. 1/2 roku. Osobně se neztotožňuje s myšlenkou postavit dva obchody blízko sebe, např. v Nymburce jsou obchodní jednotky rozděleny. Pozemky pro výstavbu OC nebyly městské, investor je vykoupil od soukromých vlastníků, jejich situování nevidí jako překážku. K územnímu plánu poznamenal, že to není dogma, jedná se o živou věc, se kterou se pracuje, lze projednat i jeho změnu z důvodu umístění OC jinam. V územním plánu jsou tyto pozemky vedeny jako smíšená zóna a drobná výroba. Dodal, že není přesvědčen o správnosti výběru lokality a při hlasování o tomto návrhu se zdrží. Pan Mgr. Kopecký konstatoval, že je již uzavřená smlouva s firmou, s prodejem pozemku se počítá, občané mají potřebu OC tohoto typu. K územnímu plánu (ÚP) dodal, že stavební zákon jasně říká, co se v dané lokalitě smí stavět a investor je s tímto velmi dobře obeznámen. Nelze účelově měnit ÚP a uvádět investory v omyl. Souhlasí s p. Mgr. Fajmonem, že občané v určité lokalitě budou více zatíženi a město jim toto bude kompenzovat (realizoval se výkup pozemku, kde bude vybudován chodník). Pí Chloupková doplnila, že se OC zabývají od března, proti hlasovali 4 zastupitelé včetně ní. Ona byla zásadně proti, další tři byli pro výstavbu OC v jiné lokalitě. Dodala, že při jednání o výstavbě OC se bude vždy zdržovat. I ona si přeje obchvat, ale nemyslí si, že by vyřešil situaci v Jedličkově ul., na pozemcích v bývalé Frutě vyroste vesnice zhruba velikosti Semic či Přerova n.L. a provoz se tak zvýší, k tomu je třeba přičíst i provoz v souvislosti s OC. ZM již určité kroky schválilo, ale další rozhodování by nechala již na nově zvoleném ZM. Ke schvalování ÚP dodala, že se nezkoumá důkladně každá změna a lituje, že byla přítomna hlasování o změně lokality pro výstavbu domova důchodců z Litole do Lysé. Nyní jsou se stavbou obtíže, kdyby to ZM vědělo předem, zřejmě by nesouhlasilo. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části p.p.č. 601/7, kultura orná, k.ú. Lysá n.L., nově oddělené GP č. 2357-91/2010, ze dne 07.09.2010, jako p.p.č. 3809 o vým. 1.184 m2, k.ú. Lysá n.L., spol. CBE Development, a.s., Nádražní 32, Praha 5 - Smíchov, za částku 200,- Kč/m2 s tím, že společnost dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů  

                                   zdržel se:           4 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

11. Žádost o dotaci na výstavbu vodovodního řadu v ul. Za Kruhovkou.

 

                   Usnesením č. 526 dne 29.09.2010 projednala RM žádost občanů o dotaci na výstavbu vodovodního řadu v ulici Za Kruhovkou z rozpočtu města.

 

                   K tomuto bodu pan starosta informoval, že byla předložena žádost občanů o vybudování vodovodu v lokalitě Za Kruhovkou a na základě jednání se dospělo k dohodě, že město uhradí náklady spojené se zemními pracemi  ve výši 255.506,- Kč a občané uhradí zbytek. Akce bude provedena souběžně s výstavbou kanalizace. Pan Ing. Gregor uvedl, že v zásadě je pro, ale nyní již schvalují akce pro rok 2011, ačkoli nevědí, jaké priority bude mít nové ZM, proto by akci mělo schválit až nové ZM. Paní Javorčíková k věci doplnila, že stavba (kanalizace) již byla zahájena, pokud se práce nesloučí, vodovod se za tyto finance již nevybuduje, nyní je možnost využít souběhu prací. Pan Mgr. Fajmon požádal o podrobnější informace. Pan starosta uvedl, že výkop se musí rozšířit a prohloubit, aby bylo možné položit i vodovod, proto se náklady na práce zvýší.

           

                   Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje vybudování vodovodu v ul. Za Kruhovkou v roce 2010, ve spolupráci s obyvateli ulice, souběžně s výstavbou kanalizace s tím, že město uhradí náklady spojené se zemními pracemi, tj. ve výši 255.506,- Kč bez DPH. Potřebné finanční prostředky budou schváleny v rozpočtu města pro rok 2011,

b) ukládá RM zařadit potřebné finanční prostředky na výstavbu vodovodu v ulici Za Kruhovkou ve výši 255.506,- Kč bez DPH do rozpočtu města pro rok 2011.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů                      (Mimo p. Ing. Firman.)

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

12. Plánovací smlouva OC Lysá.

 

                   RM projednala usnesením č. 528 dne 29.09.2010 návrh plánovací smlouvy pro výstavbu Obchodního centra Lysá.

 

                   Pan Ing. Gregor k předložené smlouvě uvedl, že text je obsáhlý, je tam téměř vše, ale postrádá vyřešení odvodu povrchové vody.  Firma má jako navržené řešení systém akumulační nádrže a postupného vsakování, ale je třeba jednoznačně určit, kdo bude financovat rekonstrukci v případě, že tento systém nebude dostatečný. Pan Cidlina odpověděl, že jednali s Vodohospodářskou správou, která vyslovila souhlas s daným řešením. 

                  

       Odchod p. Ing. Firman 18.40 hod.

                  

Pan Ing. Gregor oponoval, že podle jeho informací nejsou pracovníci Vodohospodářské správy přesvědčeni o dostatečnosti řešení, co s tím, pokud to skutečně nebude stačit. Pan Houštecký k textu smlouvy poznamenal, že je třeba v bodě 4.2 doplnit slovo „splašková" (veřejné řady splaškové kanalizace). Pan Ing. Gregor navrhl jako bod 3.4 smlouvy zformulovat požadavky na odvod povrchových vod a původní bod označit jako bod 3.5. Pí Pilařová, vedoucí odboru životního prostředí, uvedla, že odvodnění řeší vodoprávní úřad (p. Ing. Jelínek), firma již předložila výpočty vod jako poslední podklad a žádost bude postoupena ke zjišťovacímu řízení. Jedná se o vodní dílo a bude vydáno rozhodnutí. Pan Cidlina dodal, že se na dešťovou kanalizaci nepřipojují, k navrženému řešení mají kladné stanovisko a neví, jak jinak ještě problém ve smlouvě ošetřit. Ve výpočtech bylo počítáno s nejvyšším možným spadem vody, pokud by řešení nevyhovovalo, nikdo by jim ho nepovolil. Pan Sedláček informoval, že povrchová voda je odváděna melioračním potokem, který má zatrubněnou část od Jedličkovy ulice k ul. 9. května. Pan Beneš (Zemědělská správa) několikrát uvedl, že chce tuto část předat městu. Je tam malý průtočný objem potrubí a při současných technologiích se tento úsek nedá čistit bez otevření. Pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního odboru, uvedla, že projekt je řešen tak, že žádný přepad do vodoteče není, skutečně veškerá voda bude zachycena do retenční nádrže a regulovaně vsakována do spodních vod, tedy níž, než je spodní úroveň potoka. Do potoka nebude přibývat žádná voda ze zpevněných ploch. Pan Mgr. Fajmon upozornil na bod 3.1 smlouvy, kde je popsáno, jak má vypadat nová silnice a chodníky. Je tam uvedeno, že na straně k potoku bude komunikace extravilánového typu, tj. s nezpevněnou krajnicí, s čímž nesouhlasí. Obává se toho, že by část silnice mohla sjet do potoka, proto by mělo město trvat na silnici s obrubníkem. Dále uvedl, že pro město je důležité vyřešení chodníku, nyní končí u garáží a je třeba dokončit ho až k Jedličkově ulici, pěšky tam teď nejde bezpečně dojít. Pan Cidlina uvedl, že nezpevněná krajnice nemá souvislost s konstrukcí vozovky, v žádném případě nemůže dojít k tomu, že by se silnice sesunula do potoka, jde pouze o to, že silnice s nezpevněnou krajnicí umožňuje přirozený odvod vody. Co se týká chodníku, plánují ho udělat a jsou ochotni se k tomu smluvně zavázat, ale při projednávání bylo zjištěno, že společnost, která vlastní pozemky pod PENNY má již vydané rozhodnutí na chodník, na který by se oni měli připojit. Pokud by ho tato společnost nevybudovala, postaví ho oni. Pí Ing. Čížková potvrdila, že stavební úřad vydal stavební povolení na tento chodník, a ten se zatím nebuduje jen proto, že nebylo vydáno povolení ke kácení zeleně. S výstavbou chodníku se počítá ve spojení s výstavbou prodejny masny u PENNY. Pan Houštecký k silnici ještě dodal, že by z bezpečnostních důvodů potok ohraničil např. zábradlím, je nebezpečí, že by auta např. za hustého sněžení mohla sjet do potoka. Dále upozornil na nutnost projednat rovněž odvodnění silnice. Pan Cidlina odpověděl, že má vyjádření ZVS k odvodnění komunikací a zastavěných ploch. Pí Javorčíková přečetla text uvedeného vyjádření s tím, že v něm upozorňují na zatrubněnou část potoka, kde by mohl vzniknout problém. Pan Ing. Gregor navrhl znění bodu 3.4, které bylo následně na základě připomínek přítomných zastupitelů ještě upraveno na konečné znění „Svedení dešťových vod z parkovacích ploch a budovy bude provedeno pomocí retenční nádrže a vsakovacího systému tak, aby vyhovovalo klimatickým podmínkám lokality, a bylo schváleno vodoprávním úřadem. V případě nedostatečnosti tohoto řešení se investor zavazuje uhradit doplňkové řešení." Pan Cidlina dále požádal o doplnění pozemku p.č. 612/15 do bodu č. 1.1 a 1.2 smlouvy, v návrhu byl opomenut. Pan Mgr. Fajmon ještě navrhl doplnit text v bodě 3.1 tak, že se na konec věty uvede „a svodidlem".

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Plánovací smlouvy pro výstavbu Obchodního centra Lysá s CBE Development, a.s., s následujícími úpravami:

 • a) vbodě 1.1 a bodě 1.2 smlouvy doplnit do výčtu pozemků pozemek p.p.č 612/15,
 • b) vbodě 3.1 smlouvy bude vPopisu technického řešení, vpátém odstavci, na konec věty doplněno „a svodidlem".
 • c) bod 3.4 smlouvy bude následujícího znění: Svedení dešťových vod zparkovacích ploch a budovy bude provedeno pomocí retenční nádrže a vsakovacího systému tak, aby vyhovovalo klimatickým podmínkám lokality, a bylo schváleno vodoprávním úřadem. Vpřípadě nedostatečnosti tohoto řešení se investor zavazuje uhradit doplňkové řešení.
d)   původní bod smlouvy 3.4 „SO 76 veřejné osvětlení" bude označen jako bod 3.5,

e)   v bodě 4.2 smlouvy bude do textu doplněno slovo „splašková", text po úpravě bude

      znít „....tzn. veřejné řady splaškové kanalizace...".

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                          zdržel se:           2 hlasy

                                    proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

 

13. Žádost o souhlas s konáním ohňostroje.

 

            RM dne 29.09.2010 projednala a usnesením č. 500 schválila žádost o souhlas s konáním ohňostroje po dobu cca 15 min. v Zámecké ulici dne 28.10.2010 (čtvrtek) po 18.00 hod.

 

            Pan Přibyl, ředitel MěP Lysá n.L., upozornil na skutečnost, že doba, kdy je možné pořádat ohňostroj, je stanovena OZV Města Lysá n.L., proto je nutné schválit výjimku z OZV pro konání ohňostroje v jiném termínu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výjimku z OZV Města Lysá nad Labem č. 12/2005 pro konání ohňostroje v délce cca 15 min. v Zámecké ulici dne 28.10.2010 (čtvrtek) po 18.00 hod.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

14. Přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení.

 

       Usnesením č. 522 dne 29.09.2010 projednala RM návrh na přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení.

 

            Pan starosta k bodu poznamenal, že RM požádala o prověření žádosti pí Filové z důvodu jejích možností půjčku splácet. Pí Ing. Polenová dodala, že pí Filová sdělila, že má stálý příjem (důchod) a splátky bude moci hradit v dohodnuté výši a době.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto:

manželé Blažkovi a pí P. Blažková 60 tis. Kč, pí Horáková 30 tis. Kč, pí Filová 30 tis. Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

15. Výběr provozovatele sběrného dvora.            RM projednala dne 12.10.2010 a usnesením č. 565 schválila uzavření smlouvy s firmou .A.S.A., spol. s r.o., pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Lysá n.L.

           

            Pan Ing. Gregor navrhl uzavřít smlouvu pouze na dobu určitou, např. do konce roku 2011. K tomu pan starosta uvedl, že ve smlouvě je sjednána výpověďní lhůta v délce jen 6 měsíců, což je podle jeho názoru výhodnější. Navíc smlouva na dobu určitou by musela být uzavřena až do roku 2015 kvůli dodržení dotačních podmínek (jednou z podmínek byla udržitelnost projektu na stanovenou dobu). Pan Mgr. Kopecký dodal, že při sjednávání smlouvy kladli důraz právě na možnost výpovědi smlouvy a podařilo se sjednat 6ti měsíční výpovědní lhůtu bez udání důvodu.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uzavření smlouvy na provozování sběrného dvora s firmou .A.S.A., spol. s r.o., v předloženém znění.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

            Pan starosta k následujícím dvěma bodům upřesnil, že se jedná o vydání změn územního plánu. O těchto změnách ZM jednalo několikrát a je s nimi obeznámeno, proto je předložil k projednání na dnešní zasedání. Dotázal se, zda má někdo k těmto bodům připomínky a vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných zastupitelů neměl dotazy, nechal o návrzích hlasovat.

 

16. Vydání změny č. 06 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

           

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vydává změnu č. 06 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů                     

                          zdržel se:           3 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

17. Vydání změny č. 07 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

           

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vydává změnu č. 07 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů                     

                          zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

V. Informativní zprávy (pokračování)

 

3. Informace o zveřejnění zakázky na pronájem a zajištění provozu na veřejných parkovištích a místních komunikacích v Lysé nad Labem v době výstav od 01.01.2011 do 31.12.2011.

 

Dne 14.09.2010 projednala RM usnesením č. 478 informaci o zveřejnění zakázky na pronájem a zajištění provozu na veřejných parkovištích a místních komunikacích v Lysé nad Labem v době výstav od 01.01.2011 do 31.12.2011.

 

Pan Houštecký upozornil na nutnost dohlédnout na organizaci, která bude zajišťovat parkování ve městě, aby plnila smluvní podmínky. Při výstavách Kůň a Zemědělec byly opět problémy s parkování, vozidla stála i mimo vyhrazená místa. Dále doporučil pokusit se po dohodě s ČD využít pro parkování v době výstav i plochu u nádraží. Pan Mgr. Fajmon potvrdil problémy s parkováním, hlavně v Zahradní ulici, kde na městském pozemku, kde by měl být v budoucnu vybudován chodník, permanentně parkují vozidla a soukromá osoba za to vybírá peníze. Jedná se o zábor městského pozemku, MěP by se na tento problém měla zaměřit, buď vozidla pokutovat, nebo vykázat jinam. Jedná se o trvalý jev, který by se měl řešit, např. tím, že se pozemek pronajme. Pan starosta slíbil prověření této situace.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informace o zveřejnění zakázky na pronájem a zajištění provozu na veřejných parkovištích a místních komunikacích v Lysé nad Labem v době výstav od 01.01.2011 do 31.12.2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

4. Žádost pí Dovolilové o pomoc (nadměrná hlučnost z klubu 77).Dne 14.09.2010 projednala RM usnesením č. 496 předloženou žádost o pomoc pí M. Dovolilové, týkající se nadměrné hlučnosti z klubu 77.

 

Pan starosta uvedl, že měl schůzku s provozovatelem klubu, požádal ho, aby se omezil hluk z klubu, ztišila se hudba apod., a rovněž aby zamezil otvírání oken, protože zvýšený hluk v letním období byl právě z toho důvodu, že v klubu byla otevřená okna. Na dalším opatření se usnesla RM, uložila MěP zvýšit dohled nad dodržováním veřejného pořádku v nočních hodinách v okolí klubu 77. Pan starosta dále poznamenal, že je možné požádat KHS o měření hlučnosti. Pí Chloupková a p. Mgr. Kopecký doporučili měření hlučnosti, ale s tím, že by mělo být provedeno na jaře nebo v létě, nyní je hluk menší, protože se okna tolik neotvírají. Pan Sedláček dodal, že hygiena, pokud bude měřit hlučnost, musí nejdřív oznámit provozovateli, že bude měření provádět, proto se obává, že to nebude mít požadovaný dopad na provozovatele klubu. Pan starosta odpověděl, že by přesto o měření požádal i z toho důvodu, že by si provozovatel uvědomil, že je nad klubem prováděn zvýšený dohled. Zároveň navrhl ZM pověřit ho k zaslání písemné odpovědi pí Dovolilové.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí předloženou žádost o pomoc pí M. Dovolilové (nadměrná hlučnost z klubu 77),

b) pověřuje pana starostu k zaslání písemného vyjádření k žádosti pí Dovolilové ve smyslu diskuse ZM. 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

5. Připomínky p. Ing. Paulíka k situaci v Jedličkově ul. a ke křižovatce Na Mlíčníku.

 

Rada města projednala usnesením č. 531 dne 29.09.2010 dopis p. Ing. Paulíka s připomínkami k situaci v Jedličkově ul. a ke křižovatce Na Mlíčníku a vyjádření odboru dopravy, správy majetku a investic, životního prostředí a stavebního úřadu k jeho připomínkám.

 

Pan starosta k dopisu p. Ing. Paulíka uvedl, že obsahuje připomínky, se kterými je ZM obeznámeno. Některé připomínky by stálo za to znovu prověřit. V materiálu je obsaženo i vyjádření výše uvedených odborů k jednotlivým připomínkám. Nejjednodušší by zřejmě bylo omezit povolenou rychlost na 30/km/hod. K tomu pí Ing. Novotná uvedla, že na silnicích II. třídy nepovolí PČR snížení rychlosti na 30km/hod., důvodem je zpomalení průjezdnosti a následné zvýšení emisí. Pan starosta navrhl umístit na uvedený úsek silnice značky měření rychlosti radarem, je to okamžité a rychlé a levné řešení. K ostatním připomínkám doporučil požádat o spolupráci projektanta, který by navrhl řešení a vyčíslil předpokládané náklady. Pan Ing. Gregor uvedl, že by se takto závažný bod neměl brát pouze na vědomí, ale k některým připomínkám by se mělo přijmout stanovisko. Také by se měly vybrané připomínky předat Stč. kraji s žádostí o pomoc při jejich řešení. Doporučil rovněž zahájit práce na strategickém plánu rozvoje města, jehož součástí bude i dopravní generel, kde by měl být zpracován návrh na řešení situace. Pan starosta uvedl, že i v tomto případě je možné požádat hygienu o měření hlučnosti, ale domnívá se, že hlučnost překročena nebude, již v minulosti byla měřena hlučnost na vozovce v ul. ČSA (na kostkách) a výsledek byl v normě. Pan Sedláček doporučil z hlediska bezpečnosti umístit podél vozovky lehká betonová svodidla, která by zabránila případnému vjezdu vozidla na chodník. K tomu pí Ing, Novotná uvedla, že takové řešení PČR neschválí. Situaci by bylo možné řešit optickým zúžením vozovky (nástřiky). Pan Přibyl doplnil, že v případě, kdy by měla MěP měřit rychlost v uvedeném úseku, by nejdříve bylo nutné požádat PČR DI o souhlas. Tato komunikace není ve výčtu silnic, na kterých mohou měřit. Ministerstvo vnitra vysvětlilo toto své stanovisko tím, že pro MěP je prioritou měření na místních komunikacích. Pan Mgr. Fajmon souhlasil s tím, že v některých věcech má p. Ing. Paulík pravdu, jedná se o poměrně dlouhý úsek, cca 1 km, kde není přechod. Pan Mgr. Kopecký rovněž souhlasil s tím, že by úseku měl být další přechod pro chodce. Pan Houštecký uvedl, že se tímto zabývala i stavební komise, přechod je plánován v souvislosti se zástavbou v bývalé Frutě. Stavební komise doporučila vybudovat přechod pro chodce v tomto úseku v předstihu. Dále navrhl omezit rychlost od nadjezdu k zatáčce (křižovatka Jedličkova ul. a ul. Na Mlíčníku). Pan Ing. Gregor upozornil, že došlo na této komunikaci během dvou dnů ke třem dopravním nehodám. Dopis by na kraj postoupil i s tímto přehledem. Pan Sedláček k omezení rychlosti uvedl, že např. v Nehvizdech je omezena rychlost na 40/km/hod. Pan Kolman dodal, že tam PČR i často měří dodržování rychlosti. Stejný přístup by měl být i tady, pokud nebude policie důsledná, řidiči nebudou reagovat. MěP by měla kontrolovat rychlost i když nemůže vybírat pokuty za překročení rychlosti. Pan Přibyl uvedl, že MěP má omezené pravomoce ve srovnání s PČR. Možným řešením by bylo instalovat tam poměrové měřiče s kamerou „s blýsknutím", podle jeho informací jsou účinné, tj. řidiči v takovém úseku rychlost dodržují. Pan Houštecký se dotázal jestli MěP může zastavit auto. Pan Přibyl odpověděl, že pouze pokud se dopustí přestupku. Paní Valentová k věci dodala, že v úseku mezi městy Sadská a Poděbrady je semafor, pokud řidiči jedou rychleji než povolenou rychlostí, rozsvítí se červená a až poté, co řidiči zpomalí na povolenou rychlost, rozsvítí se zelená. Podle jejího názoru je možné problém řešit i takto. Pan MVDr. Kořínek doporučil přeposlat dopis Stč. kraji celý, protože se jedná o komunikaci ve vlastnictví kraje. Pí Chloupková navrhla zvážit zadání vyřešení odborníkovi, který by navrhl nejúčinnější řešení. Pan starosta uvedl, že souhlasí s návrhem přeposlat dopis Stč. kraji a zároveň se v rámci zpracování strategického plánu rozvoje města problémem zabývat a pokusit se najít řešení. Pan Mgr. Kopecký dodal, že vzhledem k tomu, že je plánováno vybudování přechodu v souvislosti se zástavbou v bývalé Frutě, mělo by se jednat s investorem o vybudování přechodu pro chodce v předstihu. Pan Ing. Gregor doplnil, že v areálu je již vybudována kavárna a pro její návštěvníky je přechod také potřeba, proto by i on doporučil jednat s MS development o jeho výstavbě již nyní.

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

 

a) ZM bere na vědomí dopis p. Ing. Paulíka, Jedličkova, Lysá n.L., a vyjádření jednotlivých odborů k jeho připomínkám,

b) ZM ukládá pí místostarostce  do  15.10.2010  písemně p. Ing. Paulíkovi odpovědět ve smyslu diskuse ZM  s  tím,  že  jeho  dopis  rovněž  postoupí  Stč.  kraji,  neboť  se jedná o připomínky ke  komunikaci ve vlastnictví Stč. kraje.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

VI. Diskuse

 

pí Bacílková, občanka Dvorců                       - dotázala se na přistavování kontejnerů, četla informaci, že se kontejnery přistavovat nebudou, v Lysé je možnost odvézt odpad na separační dvůr, ale Dvorce podobnou možnost nemají,

p. Blažek                                                        - Dvorců se omezení netýká, tam budou kontejnery přistaveny dle plánu,

pí Bacílková                                                   - jako členka OV Dvorce poděkovala představitelům města za spolupráci, pokud ví, je na MěÚ Lysá n.L. k jejich aktivitám kladná odezva, dále poděkovala pí PaedDr. Bodnárové za spolupráci s přípravou akce Dvorecké vzpomínání a zároveň všechny přítomné na tuto akci pozvala, požádala také o finanční příspěvek, protože náklady na přípravu akce jsou vyšší, než předpokládali, zároveň uvedla, že se snaží zajistit finanční prostředky i vlastní činností, využili nabídky firmy Montano a budou na akci prodávat chryzantémy, jejich prodejem si přivydělají, panu starostovi poté předala oficiální žádost o poskytnutí příspěvku ve výši cca 7 - 8 tis. Kč na konání Dvoreckého vzpomínání,

p. starosta                                                       - uvedl, že RM prověří možnost poskytnutí příspěvku,

pí Bacílková                                                   - požádala pí místostarostku o oznámení konání akce městským rozhlasem,

pí Choupková                                                 - slíbila vyhlásit požadované informace, zároveň poznamenala, že by si nové ZM a RM měly určit jednotná pravidla pro hlášení, tedy o jakých věcech se bude prostřednictvím rozhlasu informovat,

p. Ing. Gregor                                                - uvedl, že se Dvorcům v uplynulém volebním období příliš financí neposkytlo, proto doporučuje schválení příspěvku,

p. starosta                                                       - odpověděl, že se ve Dvorcích zajistila oprava kapličky, hasičárny, silnice pomníku, není tedy pravda, že by se na Dvorce zapomínalo,

p. Ing. Gregor                                                - navrhl souhlasit s příspěvkem do výše 10 tis. Kž, dále uvedl, že nový OV jednal s lesní správou o možnosti využití hřiště, lesní správa je ochotna pozemek odprodat, navrhl zařadit jeho výkup do plánu pro rok 2011,

p. starosta                                                       - jedná se o lesní pozemek, o jeho odkoupení již město s lesní správou v minulosti jednalo, ale lesní správa ho prodat nechtěla, další problém vidí v tom, že je třeba zjistit, jestli tam hřiště vůbec může být, pokud bude možné vyjmout ho z lesních pozemků, souhlasil by s odkoupením, ale je proti tomu koupit ho jako lesní pozemek, v případě, že by tam hřiště být nemohlo, je ve Dvorcích vytipován jiný vhodný pozemek,

p. Ing. Gregor                                                - pokud o to Dvorce požádají, pozemek by vykoupil,

p. Houštecký                                                  - o odkoupení se žádalo, ale návrh byl lesní správou zamítnut,

pí Bacílková                                                   - na uvedeném pozemku hřiště funguje cca 30 let,

pí Valentová                                                   - upozornila na autovrak v ul. ČSA,

p. Přibyl                                                          - MěP o něm ví a problém řeší,

pí Valentová                                                   - chodník u domů č.p. 1650 a 1651 v ul. ČSA je po rozkopání špatně položený,

p. Blažek                                                        - odbor zajistí opravu,

p. Ing. Gregor                                                - poděkoval odboru SMI za opravení výtluků v ul. 28. října, dodal, že v listopadu 2009 podali občané ulice petici s žádostí o řešení situace v ulici, jedná se o poslední panelovou silnici ve městě, v lednu 2010 jim bylo odpovězeno, že se věc řeší, ale od té doby žádnou další informaci nedostali, opravu ulice navrhl zařadit do plánu na rok 2011 a zároveň uvedl, že by se mělo občanům odpovědět,

p. tajemník                                                     - potvrdil, že obdržel dva dopisy od občanů z této ulice, jeden se týkal trestné činnosti a druhý parkování v ulici, ani jeden neobsahoval požadavky na rekonstrukci, na dopis odpovídal 18. 01 2010, původní dopis i odpověď je u něj k nahlédnutí,

p. Mgr. Minařík                                              - radar v Sojovické ulici nefunguje,

p. Přibyl                                                          - porucha byla nahlášena,

p. Ing. Otava                                                  - připomněl, že ZM mělo dostat právní výklad k ustanovení smlouvy týkající se parkování ve Frutě,

p. starosta                                                       - zpráva byla zpracována p. JUDr. Sedlatým a zastupitelům byla na předchozím ZM předána,

p. Ing. Otava                                                  - dotázal se, zde jsou známy nové informace o plánované stavbě parkoviště P + R,

p. starosta                                                       - jednal s náměstkem ředitele KUSK, pan náměstek se domníval, že na akci bude vyšší dotace z fondů EU, ale z jednání vyplynulo, že by město muselo zaplatit 60 % nákladů což je nepřijatelné, od tohoto jednání žádné nové informace nemá,

p. Ing. Otava                                                  - peníze byly na parkoviště přislíbeny na letošní rok, ale nakonec se je nepodařilo zajistit, projekt je zpracován,

                                                                       - na nádraží v Lysé n.L. se staví nové sociální zařízení, je problém s napojením na kanalizaci, část budovy se zatepluje, předání by mělo být 15.12.2010, v pátek se koná kontrolní den, požádal o účast zástupce města na tomto jednání,

p. starosta                                                       - podle jeho informací napojení je, ale špatné, musí se vyměnit přípojka, situace by se měla řešit s provozovatelem, tj. Stavokompletem,

pí Chloupková                                                - je to dlouhodobý problém, už se o tom v minulosti jednalo,

p. Ing. Otava                                                  -  uvedl, že ZM odsouhlasilo prodej komunikace pod vlečkou, příště je třeba věnovat větší pozornost tomu, jaké pozemky se prodávají,

p. starosta                                                       - při schvalování prodeje upozorňoval na skutečnost, že jde o pozemek pod vlečkou a p. Ing. Otava k prodeji žádné připomínky neměl, je možné si to odkontrolovat i z audiozáznamu jednání,

pí Štastná, vedoucí odboru vnitřních věcí,    - potvrdila informace pana starosty, záznam dohledala a je možné si jej u ní poslechnout,

p. starosta                                                       - je pravda, že Dywidag vlastnil vlečku 20 let a věc neřešil, dodal, že prodej byl řádně zveřejněn a mohl na něj kdokoli reagovat.

                                                                        

VII. Interpelace

 

Práva interpelace nikdo z přítomných zastupitelů nevyužil.

 

            Pan starosta v závěru zasedání poděkoval všem za práci v uplynulém volebním období, povedlo se udělat velký kus práce, rekonstrukce škol, školek, výstavby MŠ, separačního dvora, rekonstrukce Masarykovy ulice, vybudování a rekonstrukce kanalizace, oprava památek a mnoho dalšího. I přes velkou finanční náročnost akcí nepředávají město výrazně zadlužené. Pan Sedláček doplnil, že všechny úspěchy jsou týmová práce a popřál všem hodně úspěchů v jejich další činnosti. Pan Ing. Gregor poděkoval za trpělivost, i když se jejich náměty neřešily, byly alespoň vyslechnuty. Dále uvedl, že obdržel do schránky volební materiály různých stran a seskupení, ve kterých si některé strany přivlastňují dosažené úspěchy, zejména materiály ODS působí, jako by vše zařídili sami. Dle § 5 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, obec spravuje ZM, jde tedy o společnou práci. Pan Mgr. Fajmon poděkoval panu starostovi za to, jak uplynulé čtyři roky řídil město, k poznámce p. Ing. Gregora uvedl, že ODS se hlásí k tomu, co se povedlo, ale netvrdí, že je to pouze jejich práce. Dosaženými úspěchy se mohou prezentovat i ostatní. V ZM zasedá již 20 let a zásluhu na dosažených úspěších mají téměř všechny subjekty. Pan Ježek dodal, že v materiálech se ODS opravdu prezentuje jako jediná strana, která se o věc zasloužila.

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesl a pí Chloupková.

 

U s n e s e n í    z  6.  jednání  ZM dne 13.10.2010

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:             p. Ing. Otava Karel                                                                           p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:     pí Chloupková Marcela

                                   pí Valentová Naděžda

                                   p. Ing. Gregor Petr

 

 

II.  s c h v a l u j e

 

 • 1. Úpravu rozpočtu na rok 2010.
 • 2. Realizaci stavby dešťové kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 3451/47 a 3451/1, k.ú. Lysá n.L., za cenu dle platného ceníku města, sJednotou, SD, Nymburk. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
Podmínky souhlasu:

 • - stavba bude realizována souběžně sinvesticí Města Lysá nad Labem - Rekonstrukce Masarykovy ulice a koordinována směstským investorem,
 • - všechny dešťové svody směrované do ulice nám. B. Hrozného budou svedeny do předmětné přípojky,
 • - investor si vyžádá souhlas SÚS Mnichovo Hradiště.
 • 3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 575/4, 610/50 a 44/19, k.ú. Lysá n.L., za cenu 15.400,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3579/3, k.ú. Lysá n.L., za cenu 9.200,- Kč sČEZ Distribuce, a.s. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sfirmou ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 221/36, k.ú. Lysá n.L., za dohodnutou cenu 1.600,- Kč vč. DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 6. Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 2131/55, kult. orná půda, k.ú. Lysá n.L., nově označených GP č. 2289-47/2010, ze dne 13.07.2010, jako p.p.č. 2131/57 o vým. 32 m2 a p.p.č. 2131/58 o vým. 1 m2, k.ú. Lysá n.L., od Pozemkového fondu ČR.
 • 7. Přijetí bezúplatného daru od vlastníka a investora firmy PMS, spol. sr.o., Za Bažantnicí 51, Poděbrady, sestávající zveřejné komunikace, odvodnění, dopravního značení, veřejných parkovacích stání, chodníků, vodovodního a kanalizačního řadu, přípojek kanalizačních a vodovodních, zeleně vč. trvalých porostů, veřejného osvětlení, na pozemcích p.č. 823/41, 3484/2, 2126/22, 823/43, 823/39, 823/40, 823/49, vše k.ú. Lysá n.L.
 • 8. Výkup p.p.č. dle PK 485/5 o vým. 48 m2, k.ú. Lysá n.L., od vlastníků pozemku pí Anny Tanglové, Stržiště 333/7, Lysá n.L., p. Antonína Tangla, Tyršova 1599/50, Lysá n.L., a p. Josefa Lukeše, Pod Lesíkem 173, Brandýsek, za částku 100,- Kč/m2.
 • 9. Prodej části p.p.č. 601/7, kultura orná, k.ú. Lysá n.L., nově oddělené GP č. 2357-91/2010, ze dne 07.09.2010, jako p.p.č. 3809 o vým. 1.184 m2, k.ú. Lysá n.L., spol. CBE Development, a.s., Nádražní 32, Praha 5 - Smíchov, za částku 200,- Kč/m2 stím, že společnost dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.
 • 10. Vybudování vodovodu vul. Za Kruhovkou vroce 2010, ve spolupráci s obyvateli ulice, souběžně svýstavbou kanalizace stím, že město uhradí náklady spojené se zemními pracemi, tj. ve výši 255.506,- Kč bez DPH. Potřebné finanční prostředky budou schváleny vrozpočtu města pro rok 2011.
 • 11. Uzavření Plánovací smlouvy pro výstavbu Obchodního centra Lysá sCBE Development, a.s., snásledujícími úpravami:
 • d) vbodě 1.1 a bodě 1.2 smlouvy doplnit do výčtu pozemků pozemek p.p.č 612/15,
 • e) vbodě 3.1 smlouvy bude vPopisu technického řešení, vpátém odstavci, na konec věty doplněno „a svodidlem".
 • f) bod 3.4 smlouvy bude následujícího znění: Svedení dešťových vod zparkovacích ploch a budovy bude provedeno pomocí retenční nádrže a vsakovacího systému tak, aby vyhovovalo klimatickým podmínkám lokality, a bylo schváleno vodoprávním úřadem. Vpřípadě nedostatečnosti tohoto řešení se investor zavazuje uhradit doplňkové řešení.
d)   původní bod smlouvy 3.4 „SO 76 veřejné osvětlení" bude označen jako bod 3.5,

e)   v bodě 4.2 smlouvy bude do textu doplněno slovo „splašková", text po úpravě bude

      znít „....tzn. veřejné řady splaškové kanalizace...".  

 • 12. Výjimku zOZV Města Lysá nad Labem č. 12/2005 pro konání ohňostroje vdélce cca 15 min. vZámecké ulici dne 28.10.2010 (čtvrtek) po 18.00 hod.
 • 13. Přidělení půjček zFondu rozvoje bydlení takto:
manželé Blažkovi a pí P. Blažková 60 tis. Kč, pí Horáková 30 tis. Kč, pí Filová 30 tis. Kč.

 • 14. Uzavření smlouvy na provozování sběrného dvora sfirmou .A.S.A., spol. sr.o., vpředloženém znění.
 

III. b e r e   na   v ě d o m í 

 • 1. Rozbor hospodaření města do 31.08.2010.
 • 2. Zápis zfinančního výboru ze dne 11.10.2010.
 • 3. Informace o zveřejnění zakázky na pronájem a zajištění provozu na veřejných parkovištích a místních komunikacích vLysé nad Labem vdobě výstav od 01.01.2011 do 31.12.2011.
 • 4. Předloženou žádost o pomoc pí M. Dovolilové (nadměrná hlučnost zklubu 77).
 • 5. Dopis p. Ing. Paulíka, Jedličkova, Lysá n.L., a vyjádření jednotlivých odborů kjeho připomínkám.
 

IV. u k l á d á

 • 1. RM zařadit potřebné finanční prostředky na výstavbu vodovodu vulici Za Kruhovkou ve výši 255.506,- Kč bez DPH do rozpočtu města pro rok 2011.
 • 2. Pí místostarostce do 15.10.2010 písemně p. Ing. Paulíkovi odpovědět ve smyslu diskuse
       ZM  s  tím,  že  jeho  dopis  rovněž  postoupí  Stč.  kraji,  neboť  se jedná o připomínky ke  

       komunikaci ve vlastnictví Stč. kraje. 

 

V. v y d á v á

1.    Změnu č. 06 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

2.    Změnu č. 07 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

VI. p o v ě ř u j e

Pana starostu k zaslání písemného vyjádření k žádosti pí Dovolilové ve smyslu diskuse ZM.           

VII. o d k l á d á

Prodej p.p.č. 3496 o vým. 239 m2, kultura ost.pl., ost. komunikace, a části p.p.č. dle PK 3497/1, nově označené GP č. 2368-40/2010 jako p.p.č. 3497/23 o vým. 493 m2, oba k.ú. Lysá n.L., spol. Predax finance, s.r.o., Chotutická 503, Praha 10 - Malešice, zastoupená jednatelem společnosti p. Pavlem Jindrou, za částku 175,- Kč/m2.

 Termín: 11/2010

 

 

 

 

Pan starosta nechal o rekapitulaci usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování       pro:                  11 hlasů       (Mimo p. Ing. Šťastný, p. Ing. Otava,

zdržel se:            0 hlasů      p. Kolman.)

proti:                  0 hlasů

       Návrh byl přijat.

 

 

       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 20.20 hod. ukončil.

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 19.10.2010

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................         

 p. Ing. Otava Karel                                                p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                                         starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.