Z á p i s

ze  4.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 23.06.2010 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                       

Přítomni:                      p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ing. Otava Karel

                                   p. Ježek Stanislav

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

                                   p. Ing. Šťastný Vladislav

                                   p. MVDr. Kořínek Jan

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek

                                   p. Kolman Josef

                                   p. Houštecký Václav

                                   pí Valentová Naděžda

Omluveni:                             

                                    

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ježek S. a p. Houštecký V. Do návrhové komise byli navrženi p. Mgr. Kopecký P., pí Chloupková M. a p. Ing. Gregor P.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu                 pro:      15 hlasů   

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Návrhová komise                   pro:      15 hlasů   

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

 

Zápis ze zasedání ZM dne 12.05.2010 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k  zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů připomínky nevznesl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Další informace se týkala elektronických aukcí, pan tajemník se dvěma zástupci odboru SMI a dvěma informatiky navštívil MěÚ Žďár nad Sázavou, kde mají s tímto systémem zkušenosti. Měli možnost seznámit se s výhodami i nevýhodami el. aukcí. Dle sdělení tajemníka MěÚ Žďár n.S. činí roční náklady na provoz cca 250 tis. Kč, které jsou ovšem bohatě pokryty úsporou dosaženou tímto způsobem, která dosáhla výše 5 mil. Kč. Nevýhodou systému je skutečnost, že není zatím zcela jasné, zda ho lze využít i při vypisování zakázek spolufinancovaných z dotací z EU. Z dosavadních informací vyplývá, že systém nebude v těchto případech možné využít. Poslední informace se týkala dokončení Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Polabí.

           

Pan starosta se dotázal, zda má někdo připomínku ke zprávě pana tajemníka, nikdo z přítomných zastupitelů se s dotazem na p. tajemníka neobrátil.

 

Pan starosta navrhl, vzhledem k tomu, že zástupci firmy Eurest se mohou dostavit až později, bod č. 3, který se týkal rekonstrukce varny školní jídelny, přesunout na konec programu. Dotázal se, zda má někdo návrh na doplnění programu. P. Ježek uvedl, že informace o výstavbě v bývalé Frutě měla být hlavním jednacím bodem programu, ne pouze jako informativní zpráva s tím, že by mělo být přijato usnesení s návrhem řešení problému. K tomu pan starosta konstatoval, že bod je zařazen ve schvalovací části programu pod č. 28, ne v informativních zprávách. P. Gregor dodal, že je faktem, že RM i ZM po celých 3 a 1/2 roku berou podobné závažné zprávy pouze na vědomí. Uvedl také, že p. starostovi posílal e-mailem stanovisko k tomuto materiálu předem, kde uvedl, že je to podnětné, dále že je třeba řešit otázku parkovacích míst, ale diskuze probíhala i kvůli tomu, že jim neseděly i další věci. Měnil se záměr výstavby apod. K tomu p. starosta uvedl, že se jedná o řádný bod programu, a proto tuto diskusi nyní končí, protože bod bude řádně projednán během dnešního zasedání.

 

            Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

           

            Pan Mgr. Fajmon, vzhledem k tomu, že program jednání je obsáhlý, doporučil po projednání bodu č. 14 udělat přestávku. K tomu p. starosta uvedl, že je možné v průběhu jednání, dle situace, přestávku udělat.

 

            V úvodu zasedání p. arch. Mašek, zástupce firmy WAREX, spol. s r.o., informoval o zamýšlené přístavbě MŠ Pampeliška.

 

            Pan starosta navrhl společné projednání bodů 1. a 2., protože se týkají stejné věci, a to výstavby Obchodního centra v Lysé nad Labem (dále jen OC). Dále požádal zástupce firmy CBE Development, a.s., o konkrétnější informace k tomuto projektu s tím, že otevírá diskusi k těmto bodům.

            Pan J. Cidlina uvedl, že všem zastupitelům byly předány materiály k seznámení se s celým projektem, pokud by měl někdo z občanů zájem, je možné do materiálů také nyní nahlédnout. Pan Ing. Gregor k materiálům podotkl, že označení pozemků neodpovídá legendě, neví, zda je k projektu předběžné stanovisko stavebního úřadu s tím, zda je možné pozemek k výstavbě OC využít, protože z dokumentace to není jasné. Dle jeho názoru není stavba supermarketu v souladu s územním plánem města, doporučil tuto situaci konzultovat s krajem. Dále uvedl, že se zástupci firmy osobně jednal, pozitivně hodnotí jejich přístup k daným připomínkám a pokud dojde k výstavbě, nemá připomínky ke konkrétnímu projektu. Pan starosta odpověděl, že předpokládá, že firma záměr se stavebním úřadem konzultovala, dále uvedl, že kraj nemůže zasahovat do územního plánu města, plán schvaluje zastupitelstvo. Pan Cidlina dodal, že si ověřovali soulad záměru s územním plánem a možnost využití plochy k výstavbě OC byla stavebním úřadem potvrzena. Pan Ing. Gregor konstatoval, že pokud mají stanovisko písemně, se stavbou souhlasí. Firma respektovala jejich připomínky týkající se dopravního řešení, výsadby zeleně apod. Jediný problém je dle něj rámcová smlouva, ta by měla řešit propojení ulic, vodohospodářské záležitosti, protihluková opatření, dopravní situaci (možná řešení - kruhový objezd, světelná křižovatka), to vše by mělo být v rámcové smlouvě. Smlouva předložená v materiálech není dostačující, mají také připomínky i k jednotlivým bodům smlouvy. Pan Cidlina uvedl, že by také měl raději dané konkrétní podmínky ve smlouvě, ale zatím to není možné. Oslovili dotčené orgány, probíhají jednání a zatím neznají jejich konkrétní požadavky, proto nelze uzavírat podrobnou smlouvu. Tato smlouva je zaměřena všeobecně na dohodu o spolupráci mezi investorem a městem. Dodržení limitů vyplývá ze zákona a bude projednáno v územním a poté stavebním řízení a stanoveno příslušným rozhodnutím. Pan Ing. Gregor dále podotkl, že občané v dané lokalitě chtějí dostatečné odhlučnění, tj. protihlukovou stěnu. K tomu p. Cidlina uvedl, že protihluková stěna by musela být vysoká cca 6 m, aby byla účinná, a podle něj to není vhodné řešení. Připomínky občanů berou v úvahu a jsou připraveni hledat řešení. Pan Ing. Gregor také navrhl úpravu názvu smlouvy na „Základní rámcová smlouva" s tím, že v jejím závěru by mělo být, že bude upřesněna. Zástupce firmy k tomu uvedl, že smlouva je pouze o záměru postavit OC a komunikaci a o spolupráci s městem, konkrétní podmínky budou projednány a stanoveny ve stavebním povolení. Pan Ing. Firman upozornil na bod 2.2.12 - 13 smlouvy, kde jsou stanoveny částky za převod komunikací, které měly být městu převedeny zdarma. V následujícím bodě jsou pak uvedeny kompenzační faktury. Zástupce firmy vysvětlil, že převod je řešen tímto způsobem, komunikace bude skutečně převedena městu zdarma. Pan Houštecký uvedl, že projekt projednávali ve stavební komisi a nelíbí se jim dopravní řešení. Původně byl příjezd kaminonů zadem, nyní je řešen jinak, není tam ani odstavná plocha, mají obavy, že zásobování bude blokovat dopravu. Dále upozornil na nutnost řešit dopravní situaci v Jedličkově ulici, kde je doprava již nyní exponovaná a po výstavbě OC se ještě zvýší. Také by, dle jejich názoru, mělo být vysazeno více zeleně, hustší síť stromů, aby se hluk nepřenášel do bytové zóny. Další připomínka byla k navrženému svodu dešťových vod do retenční nádrže, toto území je bývalý močál a navržené řešení není podle nich dostačující. Mělo by být doloženo odborným vodohospodářským posudkem. Pan Cidlina k zásobování odpověděl, že denně bude přijíždět pouze 1 kamion a dále menší auta, pekař a masna. Vzhledem k tomu, že logistika je naprogramovaná, nebudou na sebe narážet, navíc zásobovací dvůr je dostatečně velký. V současnosti prověřují možnost příjezdu zásobovacích aut průmyslovou komunikací. K vodohospodářskému řešení uvedl, že o problému vědí, nechali si udělat hydrogeologický průzkum a prověřují možnost jiného řešení. Dále dodal, že na stavbu bude vydáno rovněž samostatné stavební povolení vodohospodářským orgánem, kde budou stanoveny podrobné podmínky výstavby, veškeré připomínky budou projednány v průběhu řízení. K výsadbě zeleně konstatoval, že návrh konzultují s p. Ing. Svobodou, odbor životního prostředí, a bude zpracována studie zahradních úprav. Pan Mgr. Fajmon upozornil na napojení na komunikaci Jedličkova, kde dosud není vyřešeno vykoupení části pozemku od pí Žilkové. Upozornil rovněž na to, že komunikace bude příliš úzká. Navrhl pověřit RM jednat s vlastníkem o vykoupení pozemku p.č. 612/3, k.ú. Lysá n.L. Dále upozornil, že bude nutné přesunout kontejnerové stanoviště. Také uvedl, že kolem zamýšleného OC není navržen chodník pro možnost obejití areálu. Navrhl, aby firma odkoupila pozemek mezi budoucím OC a komunikací, protože přes tento pozemek bude i vjezd vozidel do zásobovacího prostoru. Pan Cidlina k chodníku uvedl, že chodník je v projektu plánován, ale ne kolem celého objektu, neboť v nezastavěné části nepředpokládají pohyb pěších osob. S odkoupením zmíněného pozemku počítají, je řešen v bodě 2.2.16 Rámcové smlouvy. Pan Ing. Otava za dopravní komisi uvedl, že budou trvat na 230 parkovacích místech tak, jak je v projektu nyní navrženo. Dále požadují vyřešit příjezd zásobování přes průmyslovou komunikaci, trvají na zklidnění dopravy v ul. Na Mlíčníku. K výjezdu vozidel do ul. Jedličkova upozornil na zhuštění dopravy, jedná se nepřehledné místo, navrhují proto řešit napojení až na hlavní silnici. Dle názoru komise by se toto dalo řešit buď světelnou křižovatkou nebo kruhovým objezdem. Vzhledem k provozu také navrhují doplnit zeleň, která by hluk utlumila. Pan Houštecký dále poukázal na úvodní body rámcové smlouvy, kde je uvedeno „město se zavazuje poskytnout součinnost...", které se mu zdály nejasné. V řízení o vydání stavebního povolení rozhoduje státní správa, ne město. K tomu pan starosta uvedl, že při jednání se zástupci firmy upozorňoval na totéž, a nechal doplnit do textu „v souladu se zákonem". Dále uvedl, že jde o souhlas např. s využitím pozemků, tedy v případech, kde je třeba souhlas (spolupráce) vlastníka, a tím je město. Pan Ježek se dotázal k bodu 2.2.13 smlouvy, kde se firma zavazuje opravit část panelové komunikace. Při minulém jednání bylo uvedeno, že tuto část zrekonstruují na asfaltovou komunikaci. Pan Ing. Gregor navrhl upravit text dle konkrétních podmínek, tj. změna povrchu na asfaltový s podložím. Pan Kolman dodal, že chtěl upozornit na stejný problém a souhlasí s p. Ing. Gregorem, aby bylo ve smlouvě uvedeno konkrétní řešení, aby se předešlo případným pozdějším sporům. K tomu p. Houštecký uvedl, že by se muselo do smlouvy zanést komplexní technické řešení, včetně odvodnění atd. K tomu p. Cidlina uvedl, že oprava komunikace byl požadavek města a firma se k tomuto zavázala. Nemají problém s tím, aby si město znění tohoto bodu naformulovalo samo. Pan Ing. Otava dále uvedl, že součástí rekonstrukce měl být i chodník v té části ulice. Pan Cidlina uvedl, že chodník nebudou využívat a není v plánu jeho vybudování, dále uvedl, že si nevzpomíná, že by na minulém jednání byla požadována i rekonstrukce či vybudování chodníku. Pan Ing. Otava konstatoval, že o tomto bylo na minulém zasedání ZM jednáno, a pokud si vzpomíná, firma s návrhem souhlasila. Pan MVDr. Kořínek podotkl, že by se firma měla připravit na komplikovaná řízení související s likvidací stávající zeleně, kdy budou účastníky řízení i místně působící ochránci zeleně. Pan Cidlina k tomuto uvedl, že jsou si vědomi práv občanů, bude zpracována dendrologická studie, návrh konzultují s p. Ing. Svobodou, který souhlasí s nahrazením stávající zeleně kvalitní výsadbou. Pan Mgr. Fajmon navrhl formulovat usnesení o rekonstrukci ul. Na Mlíčníku takto „investor se zavazuje na své náklady realizovat rekonstrukci panelové části na standardní komunikaci s asfaltovým povrchem dle ČSN". Pan starosta dodal, že do této formulace spadají i vjezdy a chodník. Pan Cidlina uvedl, že v rekonstruované části ano, poté navrhl kompromis, že firma zrekonstruuje komunikaci, chodník opraví město. K tomu pan starosta dodal, že město své požadavky nestupňuje, na minulém ZM byla dohodnuta rekonstrukce včetně chodníku, a na dohodě město trvá. Pí Chloupková uvedla, že původně se nechtěla zapojovat do diskuse k tomuto bodu, ale několik připomínek má. Poznamenala také, že se domnívala, že jestliže firma navrhla všem zastupitelům separátní schůzky, případné připomínky se měly vyřešit na těchto schůzkách a dnes se mělo pouze hlasovat o navrženém usnesení. Dále uvedla, že se o záměru dozvěděla až na ZM v březnu letošního roku. Již v minulém období se dotazovali občané, např. p. Jirsa, zda tu někdo nejednal s městem o výstavbě OC, ale všem říkala, že ne, protože o tomto záměru dříve nevěděla. Dnes k zamýšlené stavbě zaznělo mnoho připomínek, proto by se měly stanovit smluvně jasné podmínky. Osobně se nedomnívá, že je OC v Lysé nutné, kompenzace městu nejsou dle jejího názoru dostatečné, dále není vhodné ani umístění stavby v blízkosti hřiště. Navrhované řešení dopravní situace světelnou křižovatkou není vhodné, zhorší se tím situace v Jedličkově ulici. Závěrem uvedla, že všechny své připomínky předá písemně a žádá, aby byly součástí zápisu ze zasedání ZM. Pan Cidlina k připomínkám pí Chloupkové konstatoval, že studie na minulém zasedání ZM sloužila pouze k prezentaci projektu. Jednotlivé návrhy a připomínky se na schůzkách řešily, osloveni byli všichni zastupitelé a jedině pí Chloupková schůzku odmítla. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že pro město je výstavba OC pozitivní, pokud se podaří vypořádat se s jednotlivými návrhy zmiňovanými v průběhu diskuze, on bude hlasovat pro výstavbu OC. Pan Sedláček upozornil na nutnost technických opatření, je třeba snížit úroveň hluku zejména pro nejbližší obytný dům. V místě napojení komunikace je velké dopravní zatížení, výjezd z parkoviště PENNY marketu, z Prefy atd. Opatření je nutné zahrnout do projektu (např. zasklení, členitost fasády). Zástupce firmy odpověděl, že pokud se bude stavět, součástí dokumentace bude i studie EIA (hodnocení vlivů na životní prostředí), jejíž součástí je i emisní a hluková studie. Tato studie je ze zákona povinná, a na jejím základě budou provedena opatření, ale konkrétní řešení nyní nelze uvést. Pan Ing. Gregor uvedl, že do jisté míry souhlasí s pí Chloupkovou, ale ne s tím, že by OC nemělo být v Lysé n.L. vůbec. Chtěli výstavbu OC v jiné lokalitě. Zástupci firmy na jednání předložili marketingovou studii, která potvrdila vhodnost umístění právě v centru města. I když s umístěním on ani p. Ježek v tomto místě nesouhlasí, jsou si vědomi toho, že je to zřejmě poslední možnost podobnou stavbu v Lysé n.L. realizovat. Dle jejich názoru měla proběhnout anketa, ze které by bylo zřejmé, zda stavbu občané podporují, či nikoli. Dále uvedl, že by záměru vyhověl, v dalších etapách, tj. při získání povolení, lze projekt připomínkovat. Pan Ing. Otava navrhl úpravu názvu smlouvy „Rámcová smlouva o spolupráci při výstavbě Obchodního centra Lysá nad Labem".  Pan Cidlina odpověděl, že s úpravou v tomto smyslu nemají problém, i původní název navrhli zástupci města, pokud si ho přejí změnit, opraví se. Dále k projektu uvedl, že staví několik OC v republice, Tesco je poslední expandující řetězec tohoto typu a je pravda, co řekl p. Ing. Gregor, že je to zřejmě poslední možnost vybudovat OC v Lysé. Také uvedl, že mají daný harmonogram prací, stavět by chtěli na jaře 2011 a otevřít na vánoční trhy 2011. Pokud se to nepodaří, stavět se nebude. Do současné doby již investovali do projektu poměrně velkou finanční částku, na marketingové a jiné studie, a od města chtějí pouze součinnost v tom smyslu, že jim jde o spolupráci s městem jako správcem městského majetku. Z řad veřejnosti zazněl dotaz, proč jsou v Lysé dva PENNY markety a dále návrh, aby v ul. Na Mlíčníku byly zpomalovací retardéry. Pan Cidlina odpověděl, že mají s retardéry negativní zkušenosti, protože způsobují hluk. Po nějaké době se ze silnic „ztrácejí", občané je obvykle odmontují právě kvůli hlučnosti. Ke zmíněným prodejnám uvedl, že dle jejich informací bude jeden objekt nabídnut k prodeji. Pí Chloupková k dotazu na prodejnu Billa uvedla, že Benátkách n.J. Billu mají, ale z jejich zkušenosti ví, že ve srovnání s PENNY mají vyšší ceny. Další připomínka z řad veřejnosti se týkala protihlukové stěny, jsou obavy z toho, že stěna odráží hluk, vhodnější je výsadba stromů. Pan starosta požádal přítomného zástupce FK Slovan Lysá n.L., aby se k dané stavbě vyjádřil. Pan Rampa, FK Slovan, uvedl, že ho překvapilo, že by fotbalisty měl rušit hluk, vzdálenost zamýšlené stavby je minimálně 40 m, protihlukovou stěnu nechtěli, při jednání se zástupci firmy požadovali pouze standardní plot. Nová komunikace jim naopak umožní vjezd na sportoviště, vývoj v této lokalitě, tj. stavbu OC, vnímají pozitivně. K tomu pí Chloupková konstatovala, že tedy nemluví všichni zástupci klubu stejně, p. Jirsa jí dal jiné informace. Pokud by s podobným projektem přišlo město, nesouhlasili by. Jeden z přítomných občanů (obyvatel ul. Na Mlíčníku) k záměru poznamenal, že ho projekt zklamal, domníval se, že lokalita měla být celá využita ke sportovním účelům. Pan Cidlina odpověděl, že firma umístila stavbu v souladu s platným územním plánem, tento pozemek nebyl dle plánu určen ke sportovnímu využití. Pan starosta k územnímu plánu uvedl, že územní plán byl schválen v roce 1998, občané se projednávání neúčastnili a nevyužili možnosti dát k plánu své připomínky či podněty. Ti, kdo v lokalitě kupovali pozemek a stavěli domy, věděli, že tam toto území je. Pan Mgr. Fajmon doplnil, že v územním plánu jsou přesně vyznačeny hranice sportovišť a všechna tato území jsou také pro sportoviště využita. Plocha pro sport ve městě se zvětšila, zlepšila se kvalita sportovišť. Tento pozemek byl od začátku určen k jinému účelu právě proto, že je v blízkosti průmyslové zóny. Pan Mgr. Kopecký dodal, že při tvorbě územního plánu se přihlíželo k připomínkám občanů a byly v plánu zohledněny. Pan Ing. Gregor zopakoval, že chtěl písemné stanovisko stavebního úřadu, že OC v tomto místě postavit lze. Pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, odpověděla, že záměr je v souladu s územním plánem, na tomto pozemku není popisek z toho důvodu, že na menších plochách se popisky neuvádějí, využití je uvedeno v legendě (podle vyšrafování pozemků). Pan Pokorný, občan Lysé n.L., uvedl, že pracuje pro Ahold, počítá investice, mimo jiné i pro Sluníčkovou zahradu, a dle jeho názoru se tu hypermarket nemůže uživit. Navíc OC bude mít negativní vliv na město, zákazníci odejdou z centra a do dvou let v centru skončí menší obchodníci, OC je přesune jinam, což bude škoda. Pan Ing. Firman oponoval, že lidé se vracejí z práce v době, kdy mají drobní obchodníci v centru zavřeno a nelze tedy v centru nakoupit jinde než v PENNY. Teď jezdí na nákup do Milovic, Nymburka, Mladé Boleslavi, na Černý Most atd. Pan starosta souhlasil s tímto názorem, po 18.00 hod. lze nakoupit jen v PENNY, malé obchody nenabízejí prodlouženou provozní dobu. Dále uvedl, že v poslední době se obchod s potravinami v Lysé n.L. nezavřel. Pan Cidlina uvedl, že mají vlastní analýzy, OC, která dělal, fungují a jsou úspěšná. Pan Mgr. Fajmon dodal, že jde o odpovědnost investora, zda se mu investice vyplatí. Dodal také, že pokud lidé budou v Lysé n.L. např. na výstavě, tak si zde i nakoupí, když budou mít kde. Dle jeho názoru bude zákazníků dostatek, nyní v Lysé n.L. není dostatečný sortiment zboží, i on jezdí nakupovat mimo město.  Pan Ing. Firman navrhl doplnit usnesení takto" investor se zaváže  realizovat rekonstrukci části komunikace v ulici Na Mlíčníku na pozemku p. č. 495/13, k.ú. Lysá n.L., na asfaltový povrch v souladu s navazující částí komunikace a chodníku s vjezdy k domům v té části ulice Na Mlíčníku". Do smlouvy bude dále doplněn článek 2.2.17 „Investor předloží městu studii navrhovaných technických opatření pro omezení hlučnosti a studii výsadby zeleně." Pan starosta dodal, že město (odbor správy majetku) bude účastníkem řízení, a investor se tedy bez souhlasu města neobejde. Pan Kolman řekl, že zástupci firmy měli být na jednání lépe připraveni. K tomu p. Cidlina uvedl, že nyní nelze zodpovědět všechny připomínky, všechny podmínky města budou projednány v řádném řízení a firma se řešení nevyhýbá. Město bude účastníkem řízení, proto se domnívá, že v rámcové smlouvě není třeba vytvářet paralelně tytéž požadavky, které budou ze zákona splněny v řízení. Pí Ing. Čížková upozornila na nutnost řešit dopravní situaci, firma se bude napojovat na místní komunikaci. K tomu p. Cidlina uvedl, že součástí dokumentace bude dopravní studie. Pan starosta k diskuzi poznamenal, že je možné se sejít na mimořádném ZM a projednat dokumentaci upravenou dle připomínek z diskuze. S tímto návrhem zástupce firmy souhlasil. 

 

 

II. Návrhy na schválení.

 

1.  Návrh na schválení dokumentů umožňujících výstavbu Obchodního centra v Lysé nad Labem.

 

                        RM projednala dne 15.06.2010 usnesením č. 346 návrh na uzavření rámcové smlouvy s firmou CBE Development, a.s., týkající se výstavby nového obchodního centra v Lysé nad Labem v lokalitě Mlíčník.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

I. ZM schvaluje:

Rámcovou smlouvu o spolupráci při výstavbě Obchodního centra Lysá nad Labem s firmou CBE Development, a.s., IČ 27409350, se sídlem Nádražní 762/32, Praha 5 - Smíchov, s tím, že je třeba v maximální možné míře zamezit průjezdu vozidel ulicí Na Mlíčníku. V článku 2.2.13 smlouvy bude doplněn text „Investor se zavazuje na své náklady realizovat rekonstrukci části panelové komunikace v ulici Na Mlíčníku na pozemku p. č. 495/13, k.ú. Lysá n.L., na asfaltový povrch v souladu s technickými parametry navazující části komunikace s tím, že investor vybuduje v rekonstruované části komunikace chodníky s vjezdy k domům". Do smlouvy bude dále doplněn článek 2.2.20 „Investor předloží městu studii navrhovaných technických opatření pro omezení hlučnosti a studii výsadby zeleně."

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na výstavbu reklamního pylonu s firmou CBE Development, a.s., IČ 27409350, se sídlem Nádražní 762/32, Praha 5 - Smíchov.

II. Bere na vědomí petici proti spojení ulice Na Mlíčníku s plánovaným obchodním centrem v Lysé nad Labem.

III. ZM ukládá RM jednat o vykoupení spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 612/3 od pí Žilkové.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů 

                                   zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

 

2. Návrh na prodej a směnu částí z obecního pozemku 612/1, kult ost. pl., k.ú. Lysá n.L., nově označených GP jako p.p.č. 3240 a 3241, k.ú. Lysá n.L.

                       

RM projednala dne 15.06.2010 usnesením č. 322 návrh na prodej a směnu částí z obecního pozemku 612/1, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L., nově označených GP č. 2323-62/2010 jako p.p.č. 3240 o vým. 25 m2 a st.p.č. 3241 o vým. 21 m2, k.ú. Lysá n.L.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) Směnu a prodej části z obecního pozemku p.č. 612/1, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L., nově označenou GP č.2323-62/2010 jako st.p.č. 3240 o vým. 25 m2, k.ú. Lysá n.L., s manželi Janou a Jiřím Netukovými, Okružní 1491, Lysá n.L., za st.p.č. 2011  o vým. 18 m2. Město Lysá n.L. smění ze svého pozemku s manž. Netukovými 18 m2 a prodá 7 m2 za částku 500,- Kč/m2. Manž. Netukovi dále uhradí kolek na vklad do KN ve výši 500,- Kč a zálohu na daň z převodu nemovitosti ve výši 108,- Kč.

b) Směnu a prodej části z obec. p.p.č. 612/1, kult. ost.p.l., k.ú. Lysá n.L., nově označenou GP č. 2323-62/2010 jako st.p.č. 3241 o vým. 21 m2, k.ú. Lysá n.L., s pí Blankou Novákovou, Pod Vrchem 2992, Mělník, za st.p.č. 2012 o vým. 20 m2. Město Lysá n.L. smění ze svého pozemku s pí B. Novákovou 20 m2 a prodá 1 m2 za částku 500,- Kč/m2. Pí B. Nováková dále uhradí kolek ve výši 500,- Kč na návrh na vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                                   zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

V 19.25 hod. odchod p. Mgr. Minařík.

 

3. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2010.

 

            Usnesením č. 256 RM projednala dne 18.05.2010 návrh na úpravu rozpočtu na rok 2010.

 

            Informaci k bodu podal pan starosta. Pan Ing. Firman uvedl, že finanční výbor nemá k návrhu připomínky. Pí Chloupková dodala, že při projednávání v RM bylo hlasováno o každém bodu zvlášť.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

 • I. úpravu rozpočtu na rok 2010 takto:
 Položka                                       rozpočet                  úprava rozpočtu             rozdíl

           a) Oddíl - 3632 Pohřebnictví     300                  423                   + 123

              Údržba hřbitova

           b) Oddíl - 2212 Pozemní komunikace     1 450                    1 327             - 123

              Údržba chodníků

 

 

       a III. Přijetí dotací dle předloženého návrhu.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje II. vyplacení finančních příspěvků z rezervního fondu takto:

    a) Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem na Slavnosti hraběte Šporka finanční příspěvek ve výši 48.000,- Kč s tím, že pokud získá finanční příspěvek z fondu hejtmana kraje, bude finanční příspěvek městu v té výši vrácen.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

b) šachovému klubu JOLY Lysá nad Labem finanční příspěvek na reprezentaci města ve výši 20.000,- Kč a dále bezúplatné poskytnutí velké zasedací místnosti města na 6 dní v sezóně 2010/11.

           

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

            c) TJ Litol finanční příspěvek na nákup žací techniky ve výši 94.350,- Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

       d) SDH Byšičky finanční příspěvek na nákup motoru na hasičský člun ve výši 70.000,- Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

 

e) ČS včelařů Lysá nad Labem finanční příspěvek na nákup kompresorů k ošetření včelstev ve výši 19.000,- Kč.

 

 

           

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

            Pan starosta navrhl body 5,6,7,8,9,10,11,12,13 projednat společně, protože se jedná o body stejného typu, věcná břemena a otevřel k těmto bodům společnou diskuzi.

 

            Pan Ježek se dotázal k bodu č. 5, proč se revitalizace náměstí Bedřicha Hrozného nemůže spojit s akcí v ul. Komenského. Pan starosta odpověděl, že jde o smlouvu o smlouvě budoucí a realizace této akce může proběhnout např. až za tři roky. Proto tyto akce nelze spojit. Pí Chloupková k bodu uvedla, že akce v ul. Komenského nesouvisí s nám. B. Hrozného, jedná se o část ulice vedle chudobince, ne přímo u náměstí. Pan Mgr. Fajmon se dotázal k bodu č. 11, vyústění do Mlynářice, zda to má smysl dělat, když se uvažuje o domovních čistírnách. Pan starosta upřesnil, že ZM mělo za úkol pokračovat v řízení směřujícím k odkanalizování této lokality. Projekt je zpracovaný, podaný na stavebním úřadě. V tomto případě se jedná pouze o smlouvu o smlouvě budoucí, která město k ničemu nezavazuje, nevyplývá z ní žádné plnění. V pátek 25.06.2010 se uskuteční setkání s občany Byšiček, kde bude upřesněno, jaký způsob odkanalizování občané preferují.

 

4. Žádost o posouzení stavby a revokaci usnesení č. II/8 ze dne 31.03.2010 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 3458/2, k.ú. Lysá n.L.

 

            Dne 18.05.2010 projednala RM města usnesením č. 278 realizaci stavby  Lysá nad Labem, Komenského, kabel NN pro p.č. 2645/2 a návrh na uzavření smlouvy budoucí o smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 3458/5, k.ú. Lysá n.L., ul. Komenského a zároveň návrh na revokaci usnesení ZM č. II/8 ze dne 31.03.2010.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM schvaluje realizaci stavby Lysá nad Labem, Komenského, kabel NN, pro p.č. 2645/2 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 3458/5, za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN. Podvrt pod komunikací a nový kabel veřejného osvětlení včetně kompletní montáže bude hrazen investorem,

ZM revokuje usnesení č. II/8 ze dne 31.03.2010.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

                

5. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2673/1, k.ú. Lysá n.L.RM dne 18.05.2010 usnesením č. 279 projednala návrh uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 2673/1. Lysá n.L., lokalita Sídliště.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2673/1, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene 33.700,- Kč bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů    

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

6. Žádost o odsouhlasení kabelového vedení NN, stanovení podmínek pro výstavbu a uzavření smlouvy budoucí o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2890/2, k.ú. Lysá n.L.

   

Dne 04.05.2010 projednala RM usnesením č. 304 návrh uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 2890/2, k.ú. Lysá n.L., ul. Luční, č. akce IE-12-6000886.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci stavby Lysá nad Labem - Čs. Armády - IE-12-6000886 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2890/2, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN. Všechny přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem pod vozovkou.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

7. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Garden Arsenal, a.s., na obecní p.p.č. 3468, k.ú. Lysá n.L.Dne 01.06.2010 projednala RM usnesením č. 307 návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Garden Arsenal, a.s., na obecní p.p.č. 3468, k.ú. Lysá n.L., pro zřízení kanalizační a vodovodní přípojky domu č.p. 560, ul. Poděbradova.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Garden Arsenal, a.s., na obecní pozemek p.č. 3468, k.ú. Lysá n.L., za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN. Podmínkou je souhlas vlastníka vodovodního řadu. Překop přes komunikaci bude situován za hranou ukončení zpevněné živičné vozovky.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

8.  Návrh na uzavření smlouvy budoucí o smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 40/9, 38/1, 36/1, 328, 48/9, 340, 49/1, 327/3, 322/9, 53/9, 50/10 a 325, k.ú. Litol.

 

            Usnesením č. 336 projednala RM dne 15.06.2010 návrh uzavření smlouvy budoucí o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 40/9, 38/1, 36/1, 328, 48/9, 340, 49/1, 327/3, 322/9, 53/9, 50/10 a 325, k.ú. Litol, v ul. K Borku, Družstevní, Nová, Vrchlického, Ve Vilách a Na Brůdku.   

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 40/9, 38/1, 36/1, 328, 48/9, 340, 49/1, 327/3, 322/9, 53/9, 50/10 a 325, k.ú. Litol. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

9. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. PK 2147/1, 2167/27, 2154/8, 2155/1, 2155/5, 2166/68 a 2165/7, k.ú. Lysá n.L.

 

RM dne 15.06.2010 projednala usnesením č. 337 žádost o uzavření smlouvy budoucí o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. PK 2147/1, 2167/27, 2154/8, 2155/1, 2155/5, 2166/68 a 2165/7, k.ú. Lysá n.L., ul. Vojanova a Máchova.

           

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. PK 2147/1, 2167/27, 2154/8, 2155/1, 2155/5, 2166/68, 2165/7, k.ú. Lysá n.L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem.

 

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

10. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s.p., na zřízení vyústního objektu a zpevnění dna a břehů vodního toku Mlynářice.

 

                   Usnesením č. 332 dne 15.06.2010 projednala RM návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s.p., na zřízení výústního objektu a zpevnění dna a břehů vodního toku Mlynářice.

           

                   Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s.p., na zřízení výústního objektu a zpevnění dna a břehů vodního toku Mlynářice.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů   

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

11. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na obecní pozemek p.č. 3751, k.ú. Lysá n.L.

 

                   RM projednala usnesením č. 305 dne 01.06.2010 návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na obecní pozemek p.č. 3751, k.ú. Lysá n.L.

      

                   Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na obecní pozemek p.č. 3751, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene 8.200,- Kč bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

12. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2165/7, k.ú. Lysá n.L.

 

            RM dne 15.06.2010 projednala a usnesením č. 335 schválila návrh uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2165/7, k.ú. Lysá n.L., ul. Fibichova.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2165/7, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene činí 6.800,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

13. Žádost o přehodnocení podmínky ke stavbě Lysá n.L., ul. Resslova a ČSA, rekonstrukce vedení NN.

 

       Usnesením č. 334 dne 15.06.2010 projednala RM žádost o přehodnocení podmínky ke stavbě Lysá n.L., ul. Resslova a ČSA, rekonstrukce vedení NN a schválení rekonstrukce vedení NN ve výše uvedených ulicích nejpozději do ukončení rekonstrukce ul. ČSA.

 

       Pan starosta k bodu upřesnil, že ČEZ chce realizovat akci již nyní, proto požádal ZM o zvážení podmínky a její přehodnocení. Pan starosta navrhl s tímto řešením souhlasit.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM ruší podmínku o souběhu prací stavby Lysá nad Labem, ul. Resslova a Čs. armády, rekonstrukce vedení NN, s rekonstrukcí ulice Čs. armády danou usnesením ZM II/6 dne 02.09.2009,

ZM schvaluje provedení rekonstrukce vedení NN v ul. Resslova a Čs. armády nejpozději do ukončení rekonstrukce ulice Čs. armády.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

14. Návrh na bezúplatný převod pozemků p.č. 309/11, 310/4, 323/8, 323/10 a nově vzniklých pozemků dle GP č. 635-86/2009, p.p.č. 309/24 a 309/25, k.ú. Litol., od Ředitelství silnic a dálnic ČR.            RM projednala dne 18.05.2010 a usnesením č. 270 schválila bezúplatný převod pozemků p.č. 309/11, 310/4, 323/8, 323/10 a nově vzniklých pozemků dle GP č. 635-86/2009, p.p.č. 309/24 a 309/25, k.ú. Litol., od Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

            Pan starosta uvedl, že se jedná o pozemky na litolské a přerovské straně Labe.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 309/11, 310/4, 323/8, 323/10 a nově vzniklých pozemků dle GP č. 635-86/2009, p.p.č. 309/24 a 309/25, k.ú. Litol, dle nabídky Ředitelství silnic a dálnic ČR Městu Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

15. Návrh na prodej obecního p.p.č. 621/80 o vým. 547 m2, kult. zahrada, k.ú. Lysá n.L., pí Pechové Dagmar, Lysá n.L.

 

            RM usnesením č. 302 dne 01.06.2010 projednala návrh na prodej obecního p.p.č. 621/80 o vým. 547 m2, kult. zahrada, k.ú. Lysá n.L., pí Pechové Dagmar, Jedličkova 1244, Lysá n.L., za částku 750,- Kč/m2.

 

            Informaci k tomuto bodu podal pan starosta, prodej byl v ZM projednáván několikrát, ale kvůli nabízené ceně, nebyl nikdy schválen. V předloženém materiálu je i vyjádření stavebního úřadu k možnosti využití pozemku. Pan Mgr. Fajmon navrhl cenu zvýšit na 800,- Kč/m2. Pan MVDr. Kořínek doporučil ponechat cenu v původně navržené výši, se stejným názorem se připojil i p. Kolman a p. Ing. Šťastný. Pí Chloupková dodala, že na parcelu lze vjet pouze nynějším vjezdem, dle jejího názoru parcelu nikdo jiný, než příslušníci jedné rodiny, nevyužijí. Pan starosta k ceně doplnil, že při minulém projednání byla navržená cena 500,- Kč/m2. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda byla uzavřena nájemní smlouva a hrazen nájem. Toto potvrdil pan starosta společně s pí Chloupkovou. Pan Ing. Gregor uvedl, že se jedná již o několikátý případ, kdy ZM odsouhlasilo to, co si navrhl kupující, a to podle něj není dobře. Navrhl také cenu zvýšit na 800,- Kč/m2.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 621/80 o vým. 547 m2, kult. zahrada, k.ú. Lysá n.L., pí Pechové Dagmar, Jedličkova 1244, Lysá n.L., za částku 800,- Kč/m2. Nabyvatelka uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        9 hlasů  

                          zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     3 hlasy

                   Návrh byl přijat.

 

16. Návrh na prodej části obecního p.p.č. 2639/1, kult. ost.pl., ost. komunikace, nově označené GP č. 2251/2009 jako p.p.č. 3216 o vým, 1 m2, k.ú. Lysá n.L.

 

            Usnesením ze dne 15.06.2010 č. 320 projednala RM návrh na prodej části obecního p.p.č. 2639/1, kult. ost.pl., ost. komunikace, nově označené GP č. 2251/2009, ze dne 12.12.2009 jako p.p.č. 3216 o vým, 1 m2, k.ú. Lysá n.L., pí Martině Macurové, Lysá n.L.

           

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2639/1, kult. ost. plocha, ost. kom., nově označené GP č. 2251-6/2009 ze dne 12.12.2009 jako p.p.č. 3216 o vým. 1 m2, k.ú. Lysá n.L., pí Martině Macurové, Ve Skále 1609, Lysá n.L., za částku 1.000,- Kč/m2 s tím, že nabyvatelka dále uhradí kolek ve výši 500,- Kč na vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

17. Návrh na prodej části z obecního pozemku p.č. 3472/5, nově označené GP č. 2275-2/2010 jako p.p.č. 2472/8 o vým. 225 m2, k.ú. Lxsá n.L.

 

            Usnesením ze dne 15.06.2010 č. 323 projednala RM návrh na prodej části obecního p.p.č. 3472/5, kult. ost.pl., ost. komunikace, o celkové výměře 307 m2, k.ú. Lysá n.L. Předmětem prodeje je část pozemku nově označená jako p.p.č 3472/8 o výměře 225 m2, k.ú. Lysá n.L.

 

 

            Pan starosta upřesnil, že v RM byl prodej projednáván dvakrát, došlo k oddělení části pozemku pod přejezdem. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že cena se mu zdá nízká, jedná se o část cesty, ze strategických důvodů by pozemek neprodával, prodej nepodpoří. V případě prodeje tohoto pozemku přijdou o možnost zasahovat do dalšího vývoje v této lokalitě. Pan Ježek konstatoval, že prodej nepodpoří ze stejného důvodu, jako p. Mgr. Fajmon. Stejné stanovisko zaujal i p. Ing. Firman a p. Houštecký. Pan Mgr. Fajmon dále navrhl, aby firma předložila záměr využití území. Pan Mgr. Kopecký dodal, že pokud o pozemek stojí, navrhnou přijatelné řešení, případně navýšení ceny. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že v materiálech firma jako důvod koupě uvádí, že kupuje i další pozemky v lokalitě z důvodu rozšíření výroby, proto by se daly porovnat kupní ceny za tyto pozemky.

 

Odchod p. Ing. Šťastný v 19.45 hod.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM odkládá prodej nově oddělené části obec. p.p.č. 3472/8 o vým. 225 m2, kultura ost.pl., ost.kom., k.ú. Lysá n.L., dle GP č. 2275-2/2010 ze dne 09.05.2010, spol. UNICA TECHNOLOGIES, a.s., Novodvorská 82/803, Praha 4, za částku 410,- Kč/m2.

ZM ukládá RM jednat se společností UNICA TECHNOLOGIES, a.s., Novodvorská 82/803, Praha 4, o podmínkách prodeje a o ceně.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů                     

                          zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

18. Návrh na schválení předložené „Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti" na pozemek 866/33, k.ú. Lysá n.L.

 

                   Dne 01.06.2010 RM projednala o schválila předloženou „Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti" na pozemek 866/33, k.ú. Lysá n.L., lokalita V Drážkách.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti na p.p.č. 866/33, k.ú. Lysá n.L., uzavřenou mezi zástavním věřitelem Modrá Pyramida, stavební spořitelna, a.s., zástavce Město Lysá n.L., a dlužníkem p. Ing. Michalem Václavkem, Jaselská 1830, Čelákovice.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

19. Žádost o schválení prodloužení termínu kolaudace rodinného domu v Třešňovce.

 

            RM dne 15.06.2010 projednala a usnesením č. 339 schválila žádost pí Ing. Dundrové a p. MUDr. Roseckého o prodloužení termínu kolaudace rodinného domu v Třešňovce o dva roky, tj. do 20.01.2014.

 

 

            Pan starosta uvedl, že by schválil pro tyto konkrétní žadatele prodloužení lhůty. Pan Ježek se dotázal, co se stane, když stavbu ani v prodlouženém termínu nedokončí, bude ZM opět schvalovat prodloužení? Pan starosta odpověděl, že město může požadovat smluvní pokutu ve výši 20 % nebo vrácení pozemku. To by uplatnil v případě, že na pozemku nebude rozestavěná stavba. Pan Ježek dále podotkl, že žadatelé nemají ještě ani požádáno o stavební povolení. Pí Chloupková poznamenala, že minule ZM chtělo prověřit plnění těchto smluv a bylo zjištěno, že 3 vlastníci mají smlouvy na 7 let. Pokud pro tuto výjimku omylem hlasovala, pak ji to mrzí, není pro schválení této žádosti, nechce další nevyužité parcely. S tímto názorem souhlasil i p. Ing. Firman. Pan starosta doplnil, že smlouvy byly uzavírány proto, aby se parcelami nekšeftovalo, pokud jsou uzavřeny smlouvy i na sedm let, souhlasil by se schválením žádosti. Pan Mgr. Fajmon by v této chvíli žádosti nevyhověl, pokud by žadatelé začali stavět a výstavbu nestihli, je možné souhlasit s prodloužením, ale ne v této chvíli, kdy není jasné, zda skutečně stavět začnou.  Pí Chloupková opět podotkla, že smlouvy se v ZM schvalovali na pět let, neví, proč má někdo smlouvu na sedm let. K tomu pan starosta uvedl, že se každá smlouva v ZM schvalovala individuálně. Pan Ing. Firman uvedl, že by se nyní nezabýval jinými smlouvami a hlasoval by o předloženém bodu. Pí Chloupková dodala, že se hlasování v tomto případě zdrží.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodloužení termínu výstavby RD pí Ing. Dundrové a p. MUDr. Roseckému o dva roky, tj. do 20.01.2014.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        6 hlasů                     

                          zdržel se:           5 hlasů

                                   proti:     2 hlasy

            Návrh nebyl přijat.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci o plnění smluvních podmínek vyplývajících z kupních smluv na stavební pozemky v lokalitě Třešňovka v Lysé nad Labem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

20. Schválení výběru dodavatele na akci „Výstavba a rekonstrukce stokových systémů ve     městě Lysá nad Labem".

 

            Usnesením č. 340 RM dne 15.06.2010 projednala a schválila výběr dodavatele na akci „Výstavba a rekonstrukce stokových systémů ve městě Lysá nad Labem".

           

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Výstavba a rekonstrukce stokových systémů ve městě Lysá nad Labem" s firmou STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Zápy, Královická 251, Brandýs. n.L., na částku 29.120.199,59 Kč bez DPH.

 

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů                      (Mimo p. Sedláček.)

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

21. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem za rok 2009.

 

            RM usnesením č. 310 schválila hospodaření města a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009, a to bez výhrad.

 

            Pan Ing. Firman uvedl, že finanční výbor zprávu projednal a doporučuje ji ke schválení. Pan Mgr. Fajmon navrhl doplnit usnesení tak, že zpráva bude zveřejněna v Listech. Pan Ježek se dotázal na formulaci „bez výhrad", zda je to povinné znění. Pan Ing. Firman a pí Ing. Polenová, vedoucí finančního odboru, uvedli, že usnesení musí být schváleno v tomto znění.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009, a to bez výhrad. Zpráva bude zveřejněna v zářijovém vydání Listů.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů                     

                          zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

 

22. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí za rok 2009.

 

            RM usnesením č. 311 schválila hospodaření města a závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009, a to bez výhrad.

 

             Pan Mgr. Fajmon navrhl doplnit usnesení jako v předchozím bodě o to, že zpráva bude zveřejněna v Listech.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet za rok 2009 svazku obcí Mikroregion Polabí včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad. Zpráva bude zveřejněna v zářijovém vydání Listů.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

23. Návrh na schválení půjčky z Fondu rozvoje bydlení.

 

Dne 15.06.2010 projednala RM a usnesením č. 343 schválila přidělení půjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům Holedovým ve výši 30.000,- Kč.

 

                   K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přidělení půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro manžele Holendovy ve výši 30 tis. Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

24. Návrh na schválení zadání změny č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.

 

            RM dne 01.06.2010 projednala usnesením č. 313 návrh na zadání změny č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.

 

                   K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zadání změny č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez a ukládá stavebnímu úřadu zajistit zpracování návrhu změny č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez. Termín: 12/2010.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

25. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2010 - 2014.

 

            RM projednala dne 01.06.2010 usnesením č. 315 stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2010 - 2014.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM stanovuje počet členů zastupitelstva pro volební období 2010 - 2014 na 15.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

26. Uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace.

 

            Pan starosta k bodu uvedl, že po rozšíření kapacit školek Pampeliška a Čtyřlístek by město nemělo mít problém s umísťováním dětí do předškolního zařízení. Pan Ing. Gregor podotkl, že by město mělo mít připravený projekt využití budov v případě, že poklesne počet dětí a školky nebudou naplněny. Dle jeho informací cca za tři roky klesne počet dětí. Pí Chloupková odpověděla, že pokud ví, nyní se projednává možnost přijímání dětí již od věku 2 roky, místa nazbyt nebudou. Dodala ještě, že ona osobně by volila skromnější variantu a ne finančně nejnáročnější. Pan Ing. Otava se dotázal, kolik bude výstavba stát. Pan starosta odpověděl, že teprve bude vyhlášena soutěž a konečná cena bude známá až po jejím ukončení.     

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 14.162.332,- Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 14.835.068,- Kč, odpovídající spolufinancování projektu r.č CZ.1.15/3.2.00/39.00806 v návaznosti ke schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

27. Informace o stavu školní kuchyně v areálu školy J. A. Komenského v Lysé n.L., nezbytnosti provedení rekonstrukce a nutnosti dovybavení technologickým zařízením.

 

            RM projednala dne 15.06.2010 usnesením č. 328 informaci o stavu školní kuchyně v areálu školy J. A. Komenského v Lysé n.L., nezbytnosti provedení rekonstrukce a nutnosti dovybavení technologickým zařízením.

 

            K problému podal informaci pan starosta, věc byla projednána RM, se zástupci firmy Eurest byly dohodnuty podmínky rekonstrukce, které jsou nyní ZM předloženy k projednání. Náklady na rekonstrukci činí 6 mil. Kč, firma Eurest by zainvestovavala 5 mil. Kč, 1 mil. Kč by na rekonstrukci přispělo město s tím, že by částku splácelo po dobu pěti let. V současné době město dostává příspěvek od Milovic ve výši 200 tis. Kč/rok, tento příspěvek by pokryl roční splátku a rozpočet města by tak nebyl zatížen. S Eurestem by byla uzavřena nájemní smlouva na dobu 15ti let s tím, že v prvních pěti letech by byla vypověditelná pouze z důvodů taxativně uvedených v čl. 3 smlouvy, v následujících letech ze strany města bez udání důvodů za podmínky, že město doplatí alikvotní část nákladů, které nebyly odbyty nájmem. Tuto částku by bylo možné převést na nového provozovatele. Dále pan starosta uvedl, že dohoda byla sjednána v poměrně krátkém čase proto, že nyní je z důvodů provádění zateplení škola zavřena již od 18.06.2010 a je možné ihned započít s pracemi tak, aby jídelna byla v provozu k 01.09.2010. Zástupce firmy Eurest, p. Čermák, uvedl, že KHS při své kontrolní činnosti zjistila, že stav je dlouhodobě nevyhovující, podlahy nevyhovují, místy je vypadlá dlažba nahrazena pouze betonem. Náklady na rekonstrukci činí 3 mil. Kč, další 3 mil. Kč jsou náklady na dovybavení. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, o jaká konkrétní doporučení hygieny jde a jestli se jedná o havarijní stav. Pan Karmazín odpověděl, že jde o nevyhovující podlahovou krytinu, dle sdělení KHS je tímto porušeno nařízení Evropského parlamentu, dále chybí samostatná místnost na mytí termoportů. Z této provozovny odebírá stravu i ZŠ a MŠ Litol. Pokud by KHS striktně dodržela vyhlášku, mohla by provoz i zavřít. P. Ing. Gregor uvedl, že byl členem komise, která vybírala firmu pro stavební práce, byla vybrána firma Proxima, náklady na rekonstrukci dle jejich nabídky měly činit 3,6 mil. Kč, nyní se mluví o 3 mil. Kč. Pan Čermák k ceně upřesnil, že se po jednání s firmou Proxima podařilo cenu snížit na 2,95 mil. Kč. Pan Ing. Gregor dále uvedl, že ví o problémech v provozovně přímo od pracovnice Eurestu, v jídelně pracuje jeho sousedka, a stav je skutečně špatný, jsou problémy s odpady apod. Pan Ing. Firman uvedl, že je z principu proti závazku na tři volební období, jedná se o majetek města a investovat do rekonstrukce by měl vlastník i za cenu toho, že by si vzal úvěr. Investované finanční prostředky by navrhoval získat zpět formou nájmu. Pokud by se mělo město smluvně zavazovat, tak maximálně na dobu 4 let. Pan MVDr. Kořínek uvedl, že se mu zjištění hygieny zdá závažné, sám dělal několik let hygienika, proto je s problematikou dobře obeznámen. Navržené řešení se mu zdá dobré, neváhal by a s akcí by začal, využil by prázdnin. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že souhlasí s názorem p. Ing. Firmana, akci by zařadil do rozpočtu na příští rok. Pí Chloupková se připojila se stejným názorem, smlouvy uzavírané na více let byly vždy kritizované. Dále uvedla, že se v kuchyni vždy dělaly pouze nezbytně nutné úpravy, rekonstrukce je potřebná, ale i ona by akci zařadila do rozpočtu příštího roku. Smlouva na 15 let je velký závazek. Pan Ježek se dotázal, kolik peněz je v rezervním fondu, zda by se akce nemohla financovat z těchto prostředků. Pan starosta uvedl, že ve fondu není dostatek prostředků na tuto rekonstrukci. Pan Čermák uvedl, že jejich firma existuje na trhu od r. 1994, poskytují školní stravování. Jsou dlouholetými nájemci jídelny, proto učinili tuto nabídku. Jejich prioritou je provozování stravování, běžně neinvestují do podobných akcí. Ke smlouvě dodal, že závazek na pět let se mu jeví jako standardní, není to enormně dlouhá doba.  Pan Ing. Firman uvedl, že dnes jsou i v zavedených společnostech časté změny, proto nesouhlasí se smlouvou na tak dlouhou dobu. Není proti investici do jídelny i za cenu změny rozpočtu a čerpání úvěru. Dále se dotázal na výši nájemného. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že nájem je 1,- Kč/rok. Pan starosta uvedl, že město hradí energie, nehradí se po jednáních s Eurestem manažerský poplatek, náklady na mzdy jdou z rozpočtu MŠMT, suroviny hradí rodiče a Eurest provozní náklady. Pan Karmazín upřesnil, že na školním stravování nejsou žádné přirážky, jde o nekomerční činnost, negeneruje se na něm zisk, pouze na stravování firem. Náklady hradí z prodeje produktů mimo školní stravování. Pan Sedláček uvedl, že se v tomto případě jedná o dodavatelský úvěr, podmínky jsou příznivější než při standardním úvěru. Splátka by byla hrazena z příspěvku Milovic. Zároveň se zhodnotí majetek města. O rekonstrukci varny se jedná 15 let a provést se dá pouze o prázdninách. Pan Ing. Firman uvedl, že by souhlasil i s dodavatelským úvěrem, ale ne od firmy, která má zároveň uzavřenou i nájemní smlouvu. Návrh neřeší úpravu rozpočtu. Pokud jde o havarijní stav, jeho vyřešení je problém vlastníka. Do doby projednání změny rozpočtu lze vyjednat i bankovní úvěr. Pan Mgr. Fajmon dodal, že předložená zpráva je nedostačující. Problém není popsán, není uveden ani rozsah potřebných prací, kdo je za stav odpovědný. Také není navrženo více variant řešení a rozhodnout se má pod časovým tlakem. Pokud jde o dlouhodobě nevyhovující stav, proč nikdo akci nenavrhl při sestavování rozpočtu. Navíc smlouva o nájmu nebyla součástí zaslaných materiálů, byla předložena až nyní na jednání. Pan Ing. Gregor uvedl, že se o problému mluví už rok, proč se nyní upouští od předchozí varianty. Pan starosta uvedl, že se jedná pořád o tomtéž, smluvně je ošetřeno, že Eurest zaplatí 5 mil. Kč a město 1 mil. Kč. Pan Ing. Gregor dodal, že p. Mgr. Fajmon má částečně pravdu, v materiálu je popsán problém, ale chybí základní podklady. Současně uvedl, že když odbor návrh doporučil, podpořil by ho. Pan starosta dále uvedl, že k dohodě skutečně došlo až nyní, jednání vedl pan místostarosta. To, že materiál není úplný, říkal již na začátku. Smlouva byla předložena na jednání proto, že došlo ke vzájemné shodě na její úpravě, a to v tom smyslu, že po pěti letech je možná výpověď. Pokud ZM nyní akci odsouhlasí, RM může začít jednat. Pan Sedláček doplnil, že technické záležitosti jsou dohodnuté, pan starosta má na starosti právní stránku věci. Konečná podoba smlouvy byla dohodnuta včera a smlouva není nestandardní, podobné smlouvy v minulosti město také uzavíralo. Samozřejmě jsou i jiná řešení, nyní musí ZM rozhodnout, zda se bude pokračovat v navrženém řešení. Pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J.A. Komenského Lysá n.L., uvedla, že zejména odpady jsou v havarijním stavu, ročně se vynakládají velké částky na opravy. Suterénní prostory nyní nelze z důvodů častých havárií pronajímat. Vzhledem k tomu, že se nyní škola zatepluje, bylo by vhodné udělat i rekonstrukci varny. Pokud akci ZM dnes neschválí, v letošním roce se ji už udělat nepodaří. Pan Čermák k navrhovanému nájemnému uvedl, že si ho Eurest předplatí zafinancováním rekonstrukce, a po pěti letech lze smlouvu vypovědět. Smlouva představuje i pro Eurest jisté riziko, které vzhledem k dlouhodobé spolupráci, je ochotna podstoupit. Jednání probíhala až do včerejška také z toho důvodu, že k novému znění smlouvy bylo nutné získat souhlas jejich mateřské společnosti, se sídlem ve Velké Británii. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že situace není havarijní, jde jen o doporučení hygieny. Jedna z možných cest je využít nabízených služeb, ale hledal by i jiné možnosti řešení. Pokud se problému vědělo dřív, měly být materiály předloženy např. v lednu. Nechce rozhodovat pod nátlakem. Pokud smlouvu odsouhlasí, bude to závazek pro další tři volební období. Navrhl materiál vrátit RM s tím, že prověří možnosti jiného řešení a akce se zařadí do rozpočtu roku 2011. Pan Ing. Firman dodal, že se jedná o stejný případ jako u rozšíření kapacity MŠ, kdy se rozhodovalo v časové tísni.

 

           Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM připravit variantní návrh řešení situace školní kuchyně v ZŠ J.A. Komenského Lysá nad Labem. V případě havarijní situace připravit návrh úpravy rozpočtu na rok 2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        8 hlasů                     

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     4 hlasy

                   Návrh byl přijat.

 

28. Zpráva ve věci výstavby v areálu bývalé Fruty.

 

            RM usnesením č. 351 projednala a dne 22.06.2010 zprávu ve věci výstavby v areálu bývalé Fruty.

 

            Pan starosta doplnil, že posudek JUDr. Sedlatého nevyjasnil rozpory kolem počtu parkovacích míst, proto se s ním znovu sejde a věc projedná. Dne 20.07.2010 je na jednání RM přizván p. Šourek, který předloží harmonogram výstavby. Dále uvedl, že stavební úřad předal spisovou dokumentaci po podaných odvoláním krajskému úřadu, očekává, že rozhodnutí bude vydáno koncem července. Pan Ing. Gregor uvedl, že dle jeho informací firma projekt nabízela k prodeji Metrostavu, obává se proto, aby projekt neskončil jako stavba domu pro seniory. Dále uvedl, že jsou s p. Ježkem osočováni, že v místě chtějí šestipatrové domy, což není pravda. Pan starosta uvedl, že skutečně chtěli vyšší domy. Pan Ing. Gregor odpověděl, že nemluvili o plošném zvýšení budov, to je nesmysl. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že pokud by se měly budovy zvyšovat, vyžádalo by si to změnu územního plánu. Pan starosta dodal, že v části území skutečně požadovali vysoké domy, pokud ví, jedním z těch, kdo se odvolal, je i p. Ing. Gregor. Pan Ing. Gregor požádal o zdůvodnění nedodržení harmonogramu, chtěl, aby toto bylo ve zprávě vyhodnoceno. Pan starosta odpověděl, že RM předložila zprávu tak, jak jí to bylo uloženo. Nejasnosti přetrvávají ohledně počtu parkovacích míst, v této věci bude dále jednat. Na jednání RM 20.07.2010 má p. Šourek předložit slepý harmonogram. Pí Chloupková doplnila, že pokud má p. Ing. Gregor zájem, může se jednání RM zúčastnit. Pan Ing. Gregor uvedl, že nemají zájem na protahování výstavby, nejsou proti výstavbě, měli na mysli určité úpravy. Pí Chloupková dodala, že věděli, že projekt je drahý, prodražil se požadavky, jako třeba výstavba bazénu. Pan Ježek uvedl, že byli proti dvou viladomům, teď jich tam bude sedm a najednou to nevadí, proč se ustupuje od původních požadavků. Pan starosta uvedl, že město dalo požadavky na to, co má být vybudováno, je jasné, že z něčeho se tyto stavby zaplatit musí, vždy je něco za něco. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že stavět se nemůže proto, že není stavební povolení, a to není z toho důvodu, že se občané odvolávají. Pan starosta dodal, že firma s občany jednala a zohlednila jejich požadavky. Pí Chloupková dodala, že původně byla v projektu vedle bytové výstavby pouze pošta, potom se, na základě provedené ankety, požadavky rozšířily, zejména o bazén. Pan starosta zopakoval, že kdo ze zastupitelů má zájem, může se jednání s p. Šourkem dne 20.07.2010 od 11.00 hod. zúčastnit.

 

           Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu ve věci výstavby v areálu bývalé Fruty.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů                     

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

III. Informativní zprávy

 

1. Zápis z Osadního výboru Byšičky.

 

Dne 18.05.2010 projednala RM usnesením č. 294 zápis z Osadního výboru Byšičky ze dne 30.04.2010.

 

            K předložené zprávě neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Osadního výboru Byšičky ze dne 30.04.2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

 

 

2. Zápis z Osadního výboru Dvorce.

 

Dne 15.06.2010 projednala RM usnesením č. 345 zápis z Osadního výboru Dvorce ze dne 24.06.2010.

 

K předložené zprávě neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Osadního výboru Dvorce ze dne 24.06.2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

3. Zápis z jednání kontrolního výboru.

 

Dne 15.06.2010 projednala RM usnesením č. 349 zápis z kontrolního výboru dne 19.05.2010.

 

K předložené zprávě neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru dne 19.05.2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

4. Zápis z jednání finančního výboru.

 

K předložené zprávě neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru dne 14.06.2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

5. Zápis z jednání kontrolního výboru.

 

Dne 15.06.2010 projednala RM usnesením č. 341 zprávu o stavu rozpracovanosti investičních akcí daných rozpočtem města na rok 2010 zpracovaný odborem SMI k 15.06.2010.

 

K předložené zprávě neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí stav rozpracovanosti investičních akcí daných rozpočtem města na rok 2010 zpracovaný odborem SMI k 15.06.2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

6. Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí roku 2010.

 

Dne 15.06.2010 projednala RM usnesením č. 348 termíny jednání RM a ZM na II. pololetí roku 2010 (do doby předpokládaného termínu voleb do zastupitelstev obcí).

.

 

K předložené zprávě neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí termíny jednání RM a ZM na II. pololetí roku 2010 (do doby předpokládaného termínu voleb do zastupitelstev obcí).

.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

IV. Diskuse

 

p. MVDr. Kořínek                                         - v souvislosti s rekonstrukcí Masarykovy ulice upozornil na chybějící parkovací místa před lékárnou a před ordinací MUDr. Hospodky,

p. starosta                                                       - čtyři parkovací místa jsou v dosahu dvaceti metrů, jiný způsob řešení nebyl možný, dnes se v těchto místech legálně nesmí zastavit vůbec,

p. Ing. Gregor                                                - dne 18.06.2010 proběhlo hodnocení nabídek na revitalizaci nám. B. Hrozného, upozornil na nutnost zvážit všechny důsledky, aby rekonstrukce nedopadla jako v Masarykově ul., dle jeho názoru je jediné řešení sehnat z fondů EU cca 60 mil. Kč a zrekonstruovat Pivovarskou ul. a obě ulici zjednosměrnit (vytvořit okruh), Dále uvedl, že díky svým kontaktům na krajském úřadu viděl dokumentaci rekonstrukce ul. ČSA, šířka vozovky má být jen 6.5 m, nájezdy na parkovací místa nejsou dostatečně sešikmené, jen zaoblené,

p. starosta                                                       - upřesnil, že se jedná o silnici II. třídy, šířka komunikace musí být 7 m,, dále upozornil na potřebu přesazení stromů v souvislosti s rekonstrukcí této ulice,

p. Ing. Gregor                                                - náklady na přesazení ponese město,

pí Chloupková                                                - nyní je nutné dokončit školky a revitalizaci nám. B. Hrozného,

p. starosta                                                       - informoval o chystané opravě silnice v části od nadjezdu do Šnepova, rekonstrukce by měla proběhnout v letošním roce,

p. Borecký (člen FK Litol)                             - poděkoval zastupitelům za podporu klubu a podal informace o jeho činnosti,

pí Ing. Čížková                                              - informovala o skutečnosti, že krajský úřad prohrál soud s p. Rašinou o minihřiště, rozhodnutí bude zrušeno a věc vrácena k novému projednání,

p. Houštecký                                                  - vzhledem ke stavbě další FVE se dotázal, zda město nezaujme k výstavbám stanovisko,

p. starosta                                                       - uvedl, že město nebude jako účastník řízení se stavbou souhlasit,

p. Ing. Otava                                                  - uvedl, že v této věci byla na stavební komisi zvažována možnost stavební uzávěry na FVE,

pí Ing. Čížková                                              - doplnila, stavební uzávěru vyhlašuje RM, do vydání nového územního plánu by se vztahovala na celé město,

p. Ing. Gregor                                                - upozornil na propadlé kanály a na nutnost opravy, dále uvedl, že ul. 28. října i přes zákaz projíždějí nákladní auta, je třeba ulici vyčistit a opravit díry,

                                                                       - také uvedl, že od p. Ježka dostal k nahlédnutí odpověď na jeho interpelace, na petici podanou v říjnu 2010 mu bylo odpovězeno, že se věc řeší, a od té doby nic,

p. starosta                                                       - požádá PČR a MěP o častější kontroly, ale pokud ví, v ulici se již žádný další trestný čin nestal,

p. Ing. Gregor                                                - rovněž upozornil na nutnost opravy ul. 28. října, projekt není připraven, je to poslední panelová ulice, není dodržována značka průjezd zakázán, není kde parkovat, tyto problémy je třeba řešit.

 

V. Interpelace

 

Práva interpelace nikdo z přítomných zastupitelů nevyužil.

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesl p. Mgr. Kopecký.

 

U s n e s e n í    ze  4.  jednání  ZM dne 23.06.2010

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:             p. Ježek Stanislav                                                                              p. Houštecký Václav

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:        pí Chloupková Marcela

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

                                    p. Ing. Gregor Petr

 

II.  s c h v a l u j e

 • 1. a) Rámcovou smlouvu o spolupráci při výstavbě Obchodního centra Lysá nad Labem sfirmou CBE Development, a.s., IČ 27409350, se sídlem Nádražní 762/32, Praha 5 - Smíchov, s tím, že je třeba vmaximální možné míře zamezit průjezdu vozidel ulicí Na Mlíčníku. Včlánku 2.2.13 smlouvy bude doplněn text „Investor se zavazuje na své náklady realizovat rekonstrukci části panelové komunikace vulici Na Mlíčníku na pozemku p. č. 495/13, k.ú. Lysá n.L., na asfaltový povrch vsouladu stechnickými parametry navazující části komunikace stím, že investor vybuduje v rekonstruované části komunikace chodníky svjezdy kdomům". Do smlouvy bude dále doplněn článek 2.2.20 „Investor předloží městu studii navrhovaných technických opatření pro omezení hlučnosti a studii výsadby zeleně."
b) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na výstavbu reklamního pylonu s firmou CBE Development, a.s., IČ 27409350, se sídlem Nádražní 762/32, Praha 5 - Smíchov.

2.    a) Směnu a prodej části z obecního pozemku p.č. 612/1, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L., nově označenou GP č.2323-62/2010 jako st.p.č. 3240 o vým. 25 m2, k.ú. Lysá n.L., s manželi Janou a Jiřím Netukovými, Okružní 1491, Lysá n.L., za st.p.č. 2011  o vým. 18 m2. Město Lysá n.L. smění ze svého pozemku s manž. Netukovými 18 m2 a prodá 7 m2 za částku 500,- Kč/m2. Manž. Netukovi dále uhradí kolek na vklad do KN ve výši 500,- Kč a zálohu na daň z převodu nemovitosti ve výši 108,- Kč.

b) Směnu a prodej části z obec. p.p.č. 612/1, kult. ost.p.l., k.ú. Lysá n.L., nově označenou GP č. 2323-62/2010 jako st.p.č. 3241 o vým. 21 m2, k.ú. Lysá n.L., s pí Blankou Novákovou, Pod Vrchem 2992, Mělník, za st.p.č. 2012 o vým. 20 m2. Město Lysá n.L. smění ze svého pozemku s pí B. Novákovou 20 m2 a prodá 1 m2 za částku 500,- Kč/m2. Pí B. Nováková dále uhradí kolek ve výši 500,- Kč na návrh na vklad do KN.

 

 

 

3.    Úpravu rozpočtu na rok 2010 a vyplacení finančních příspěvků z rezervního fondu takto:

I. Položka                                      rozpočet                 úprava rozpočtu             rozdíl

           a) Oddíl - 3632 Pohřebnictví       300                           423        + 123

              Údržba hřbitova

           b) Oddíl - 2212 Pozemní komunikace       1 450                  1 327         - 123

              Údržba chodníků

II.a) Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem na Slavnosti hraběte Šporka finanční příspěvek ve výši 48.000,- Kč s tím, že pokud získá finanční příspěvek z fondu hejtmana kraje, bude finanční příspěvek městu v té výši vrácen,

b) šachovému klubu JOLY Lysá nad Labem finanční příspěvek na reprezentaci města ve výši 20.000,- Kč a dále bezúplatné poskytnutí velké zasedací místnosti města na 6 dní v sezóně 2010/11,

            c) TJ Litol finanční příspěvek na nákup žací techniky ve výši 94.350,- Kč,

       d) SDH Byšičky finanční příspěvek na nákup motoru na hasičský člun ve výši 70.000,- Kč,

e) ČS včelařů Lysá nad Labem finanční příspěvek na nákup kompresorů k ošetření včelstev ve výši 19.000,- Kč.

III. Přijetí dotací dle předloženého návrhu.

4.   Realizaci stavby Lysá nad Labem, Komenského, kabel NN, pro p.č. 2645/2 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 3458/5, za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN. Podvrt pod komunikací a nový kabel veřejného osvětlení včetně kompletní montáže bude hrazen investorem.

 • 5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2673/1, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene 33.700,- Kč bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 6. Realizaci stavby Lysá nad Labem - Čs. armády - IE-12-6000886 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2890/2, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN. Všechny přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem pod vozovkou.
 • 7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sGarden Arsenal, a.s., na obecní pozemek p.č. 3468, k.ú. Lysá n.L., za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN. Podmínkou je souhlas vlastníka vodovodního řadu. Překop přes komunikaci bude situován za hranou ukončení zpevněné živičné vozovky.
 • 8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 40/9, 38/1, 36/1, 328, 48/9, 340, 49/1, 327/3, 322/9, 53/9, 50/10 a 325, k.ú. Litol. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. PK 2147/1, 2167/27, 2154/8, 2155/1, 2155/5, 2166/68, 2165/7, k.ú. Lysá n.L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem.
 • 10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sPovodím Labe, s.p., na zřízení výústního objektu a zpevnění dna a břehů vodního toku Mlynářice.
 • 11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sTelefonica O2 Czech Republic, a.s., na obecní pozemek p.č. 3751, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene 8.200,- Kč bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2165/7, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene činí 6.800,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 13. Provedení rekonstrukce vedení NN vul. Resslova a Čs. armády nejpozději do ukončení rekonstrukce ulice Čs. armády.
 • 14. Bezúplatný převod pozemků p.č. 309/11, 310/4, 323/8, 323/10 a nově vzniklých pozemků dle GP č. 635-86/2009, p.p.č. 309/24 a 309/25, k.ú. Litol, dle nabídky Ředitelství silnic a dálnic ČR Městu Lysá nad Labem.
 • 15. Prodej obecního pozemku p.č. 621/80 o vým. 547 m2, kult. zahrada, k.ú. Lysá n.L., pí Pechové Dagmar, Jedličkova 1244, Lysá n.L., za částku 800,- Kč/m2. Nabyvatelka uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.
 • 16. Prodej části obecního pozemku p.č. 2639/1, kult. ost. plocha, ost. kom., nově označené GP č. 2251-6/2009 ze dne 12.12.2009 jako p.p.č. 3216 o vým. 1 m2, k.ú. Lysá n.L., píMartině Macurové, Ve Skále 1609, Lysá n.L., za částku 1.000,- Kč/m2 stím, že nabyvatelka dále uhradí kolek ve výši 500,- Kč na vklad do KN.
 • 17. Smlouvu o zřízení zástavního práva knemovitosti na p.p.č. 866/33, k.ú. Lysá n.L., uzavřenou mezi zástavním věřitelem Modrá Pyramida, stavební spořitelna, a.s., zástavce Město Lysá n.L., a dlužníkem p. Ing. Michalem Václavkem, Jaselská 1830, Čelákovice.
 • 18. Uzavření smlouvy o dílo na akci „Výstavba a rekonstrukce stokových systémů ve městě Lysá nad Labem" sfirmou STAVOKOMPLET, spol. sr.o., Zápy, Královická 251, Brandýs. n.L., na částku 29.120.199,59 Kč bez DPH.
 • 19. Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009, a to bez výhrad. Zpráva bude zveřejněna vzářijovém vydání Listů.
 • 20. Přidělení půjčky zFondu rozvoje bydlení pro manžele Holendovy ve výši 30 tis. Kč.
 • 21. Zadání změny č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.
 • 22. Uzavření Smlouvy sRegionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 14.162.332,- Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 14.835.068,- Kč, odpovídající spolufinancování projektu r.č CZ.1.15/3.2.00/39.00806 vnávaznosti ke schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.
 

III. o d k l á d á

Prodej nově oddělené části obec. p.p.č. 3472/8 o vým. 225 m2, kultura ost.pl., ost.kom., k.ú. Lysá n.L., dle GP č. 2275-2/2010 ze dne 09.05.2010, spol. UNICA TECHNOLOGIES, a.s., Novodvorská 82/803, Praha 4, za částku 410,- Kč/m2.

 

IV. r e v o k u j e 

1.    Usnesení č. II/8 ze dne 31.03.2010.

2.    Podmínku o souběhu prací stavby Lysá nad Labem, ul. Resslova a Čs. armády, rekonstrukce vedení NN, s rekonstrukcí ulice Čs. Armády danou usnesením ZM II/6 dne 02.09.2009.

 

 

V. b e r e   na   v ě d o m í 

 • 1. Petici proti spojení ulice Na Mlíčníku splánovaným obchodním centrem vLysé nad Labem.
 • 2. Informaci o plnění smluvních podmínek vyplývajících zkupních smluv na stavební pozemky vlokalitě Třešňovka vLysé nad Labem.
 • 3. Celoroční hospodaření a závěrečný účet za rok 2009 svazku obcí Mikroregion Polabí včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad. Zpráva bude zveřejněna vzářijovém vydání Listů.
 • 4. Zápis zOsadního výboru Byšičky ze dne 30.04.2010.
 • 5. Zápis zOsadního výboru Dvorce ze dne 09.06.2010.
 • 6. Zápis zkontrolního výboru dne 19.05.2010.
 • 7. Zápis zfinančního výboru dne 14.06.2010.
 • 8. Stav rozpracovanosti investičních akcí daných rozpočtem města na rok 2010 zpracovaný odborem SMI k15.06.2010.
 • 9. Termíny jednání RM a ZM na II. pololetí roku 2010 (do doby předpokládaného termínu voleb do zastupitelstev obcí).
 • 10. Zprávu ve věci výstavby vareálu bývalé Fruty.
 

VI. u k l á d á

 • 1. Stavebnímu úřadu zajistit zpracování návrhu změny č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez. Termín: 12/2010.
2.    RM jednat se společností UNICA TECHNOLOGIES, a.s., Novodvorská 82/803, Praha 4, o podmínkách prodeje a o ceně.

3.    RM připravit variantní návrh řešení situace školní kuchyně v ZŠ J.A. Komenského Lysá nad Labem. V případě havarijní situace připravit návrh úpravy rozpočtu na rok 2010.

4.    RM jednat o vykoupení spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 612/3 od pí Žilkové.

 

 

VII. s t a n o v u j e

       Počet členů zastupitelstva pro volební období 2010 - 2014 na 15.

 

 

Pan starosta nechal o rekapitulaci usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování       pro:                  13 hlasů      

zdržel se:            0 hlasů

proti:                  0 hlasů

       Návrh byl přijat.

 

 

       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 21.45 hod. ukončil.

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 29.06.2010

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................          p. Ježek Stanislav                                                p. Houštecký Václav

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                        starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.