+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze  3.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 12.05.2010 na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni:                      p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ing. Otava Karel

                                   p. Ježek Stanislav

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Šťastný Vladislav

                                   p. MVDr. Kořínek Jan

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek

                                   p. Kolman Josef

 

Omluveni:                     p. Houštecký Václav

                                   pí Valentová Naděžda

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvili p. Houštecký V. a pí Valentová N.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ing. Firman M. a p. MVDr. Kořínek J. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Mgr. Minařík J. a p. Ing. Otava K.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu          pro:      13 hlasů   

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Návrhová komise             pro:      13 hlasů   

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

 

Zápis ze zasedání ZM dne 31.03.2010 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k  zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů připomínky nevznesl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník.

           

Pan starosta se dotázal, zda má někdo připomínku ke zprávě pana tajemníka, nikdo z přítomných zastupitelů se s dotazem na p. tajemníka neobrátil.

 

Pan starosta navrhl program doplnit o projednání schválení úvěru ve výši 10 mil. Kč na rozšíření kapacity MŠ Pampeliška o 50 míst, dále o schválení zařazení akce „Výměna oken obytného domu č.p. 47, Jedličkova ul., Lysá n.L." do rozpočtu roku 2011 a projednání návrhu p. Mgr. Fajmona na pojmenování litolského mostu. Dotázal se, zda má někdo ještě další návrh na rozšíření programu. P. Ing. Gregor uvedl, že očekával, že dnes bude na program jednání zařazen i bod týkající se zástavby v bývalé Frutě tak, jak bylo dohodnuto na minulém jednání ZM. Očekával alespoň informativní zprávu. K tomu p. starosta uvedl, že na zprávě pracuje, ale vzhledem k tomu, že nechal dle návrhu p. Ing. Otavy právně posoudit otázku počtu parkovacích míst a jednání s p. JUDr. Sedlatým v této věci bude mít až příští týden v úterý, bude zpráva předložena na příští jednání ZM včetně tohoto posouzení. S tímto vysvětlením p. Ing. Gregor souhlasil a dodal, že je třeba v této věci jednat, protože dle jeho zjištění kolují mezi občany města zvěsti, že firma pozemky prodala a stavět se nebude.

 

            Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

II. Návrhy na schválení.

 

       Pan starosta navrhl body č. 1, 2, 4, 5, 6 a 7 projednat společně, jedná se o smlouvy o zřízení věcného břemene a ZM na svých předchozích jednáních již schválilo k těmto bodům smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene.

 

1.  Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 2155/6 a 2155/1, k.ú. Lysá n.L.

 

                        RM projednala dne 04.05.2010 usnesením č. 225 návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 2155/6 a 2155/1, k.ú. Lysá n.L., ul. Vojanova.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 2155/6 a 2155/1, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene 6.400,- Kč bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů 

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

2. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se SÚS Mnichovo Hradiště na obecní pozemek p.č. 305/1, k.ú. Litol.

                       

RM projednala dne 04.05.2010 usnesením č. 231 návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 305/1 pro zřízení meteorologické stanice v lokalitě za mostem přes Labe, vlevo směrem z města.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se SÚS Mnichovo Hradiště na obecní pozemek p.č. 305/1, k.ú. Litol, za dohodnutou cenu 17.850,- Kč vč. DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

3. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 73/32, k.ú. Litol.

 

RM projednala dne 04.05.2010 usnesením č. 232 návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 73/32, k.ú. Litol, v ul. Hořejší.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 73/32, k.ú. Litol, pro el. připojení stavební parcely č. 61/47, k.ú. Litol. Cena bude vypočítána dle platného ceníku a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

4. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 105/3, k.ú. Litol.

 

            Usnesením č. 233 RM projednala dne 04.05.2010 návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 105/3, k.ú. Litol, ul. Ve Višňovce.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 105/3, k.ú. Litol. Cena za zřízení věcného 2.000,- Kč je včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

5. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 2639/2 a PK 2569/5, k.ú. Lysá n.L.

 

            Dne 04.05.2010 projednala RM města usnesením č. 234 návrh uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 2639/2 a PK 2569/5, k.ú. Lysá n.L., lokalita Lom.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 2639/2 a dle PK č. 2569/5, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene 2.200,- Kč bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

                

6. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 23/8 a 3463/1, k.ú. Lysá n.L.RM dne 04.05.2010 usnesením č. 235 projednala návrh uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 23/8 a 3463/1, k.ú. Lysá n.L., ul. Za Zámkem.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 23/8 a 3463/1, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene 3.300,- Kč bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

7. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 610/9, k.ú. Lysá n.L.

   

Dne 04.05.2010 projednala RM usnesením č. 238 návrh uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 610/9, k.ú. Lysá n.L., ul. Mírová, pod nadjezdem z litolské strany.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 610/9, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene 2.500,- Kč bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

8. Návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. dle PK 657/1, k.ú. Lysá n.L.Dne 06.04.2010 projednala RM usnesením č. 165 návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. dle PK 657/1, o vým. 133 m2, k.ú. Lysá n.L., od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku dle PK p.č. 657/1 o vým. 133 m2, k.ú. Lysá n.L., od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

9.  Návrh na zveřejnění směny a prodeje části obecního pozemku p.č. 190, kultura zahrada, k.ú. Lysá n.L.

 

            Usnesením č. 175 projednala RM dne 06.04.2010 návrh zveřejnění směny a prodeje části obecního pozemku p.č. 190, kultura zahrada, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

           

            K tomuto bodu pan starosta doplnil, že cílem směny je získat uvedené pozemky do vlastnictví města tak, aby v případě potřeby mohl vzniknout průchod ze Sojovické ul. do ul. Na Františku. Vlastníci pozemku, manželé Novákovi, chtějí na nově vzniklé parcele vybudovat rodinný dům. P. Ing. Gregor uvedl, že souhlasí s návrhem, směna byla navržena již před rokem a získání těchto pozemků je podle něj důležité pro další využití pozemků v této lokalitě. P. Mgr. Fajmon také s návrhem souhlasil, ale zároveň dodal, že by v návrhu měla být uvedena prodejní cena našeho pozemku, navrhl stanovit cenu min. 1.000,- Kč/m2. Pan starosta uvedl, že návrh byl předložen zejména z toho důvodu, aby se zjistilo, zda ZM bude mít o směnu zájem. P. Ježek dodal, že cena by měla být podle schváleného ceníku. K tomu pan starosta doplnil, že si myslí, že maximální schválená cena byla 1.300,- Kč/m2. P. Ing. Gregor ještě doplnil, že by se nejdříve s manž. Novákovými mělo předjednat, o jaké ceně jsou ochotni jednat. K tomu pan starosta uvedl, že s manž. Novákovými jednal a cena cca 1.200,- Kč/m2 pro ně bude přijatelná, proto navrhl schválit bod s tím, že se doplní ve smyslu této diskuse.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru směny a prodeje části z obecního pozemku p.č. 190, kultura zahrada, k.ú. Lysá n.L., dle zákresu na snímku z katastrální mapy, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, s tím, že minimální prodejní cena bude 1.200,- Kč/ m2, pokud není cena dle schválených Pravidel pro prodej a výkup pozemků vyšší. Po ukončení zveřejnění odbor SMI zajistí geodetické zaměření a předloží opětovně návrh na jednání RM a ZM.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

10. Žádost o souhlas s prodloužením termínu kolaudace rodinného domu v Třešňovce.

 

RM dne 04.05.2010 projednala usnesením č. 224 žádost pí Ing. K. Dundrové a p. MUDr. D. Roseckého o souhlas s prodloužením termínu kolaudace rodinného domu v Třešňovce do 31.12.2014.

           

            Pí Chloupková k žádosti uvedla, že když se smlouva uzavírala, majitelé od začátku věděli, do čeho jdou, proto by žádosti nevyhověla. P. Ing. Otava řekl, že on by vyhověl, pokud by majitelé svou žádost dostatečně zdůvodnili, ale v žádosti důvod uveden není. P. Ing. Firman se dotázal, jaký by byl další postup, pokud by ZM žádosti nevyhovělo. Na to pan starosta odpověděl, že by město dostalo pozemek zpět a vyplatilo by pí Ing. Dundrové a p. MUDr. Roseckému částku, kterou za pozemek zaplatili. Ze smlouvy dále vyplývá, že by město mělo nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny. Dodal, že se jedná o holý pozemek, se stavbou nebylo započato. P. Mgr. Fajmon uvedl, že ve smlouvě jsou sice jasné podmínky, ale není jasné, od kdy započal běh lhůt. Doporučil proto uložit RM prověřit plnění uzavřených smluv a stanovit možnosti obecného postupu, pokud nedojde k plnění smluvních podmínek, a zprávu předložit na příští jednání ZM. P. Ing. Šťastný by žádosti vyhověl, pokud by bylo započato se stavbou, ale vzhledem k tomu, že stavebníci ještě ani nezačali, této žádosti by nevyhověl. K tomu p. Ing. Otava konstatoval, že RM již žádost schválila a nyní je p. Ing. Šťastný proti. P. Ing. Šťastný odpověděl, že nevěděl, že se jedná o holý pozemek, domníval se, že jde o rozestavěnou stavbu, proto návrh v RM podpořil.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM odkládá rozhodnutí o žádosti pí Ing. K. Dundrové, Smetanova 335, Holice, a p. MUDr. D. Roseckého, Křivá 5, Praha 3, o prodloužení termínu kolaudace rodinného domu v Třešňovce.

b) ZM ukládá RM prověřit plnění smluvních podmínek vyplývajících z kupních smluv na stavební pozemky v lokalitě Třešňovka a zprávu předložit na jednání ZM dne 23.06.2010.

 

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

11. Žádost o schválení změny Zřizovací listiny ZUŠ F.A. Šporka.

 

                   Usnesením č. 202 dne 20.04.2010 projednala RM žádost o schválení změny Zřizovací listiny ZUŠ F.A. Šporka v bodě název organizace na „Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka".

           

            Pan starosta uvedl, že ředitelka ZUŠ doporučuje návrh schválit. Dodal, že došlo k tomu, že při zápisu do obchodního rejstříku byla zapsána jen část názvu a nyní nesouhlasí zápis v rejstříku se skutečným názvem školy. Původní název školy byl také neúměrně dlouhý a působil potíže např. při fakturacích apod. Pí Ing. Daňková, vedoucí obecního živnostenského úřadu, uvedla, že při zápisu je nutno uvést dodatek právní formy organizace, v tomto případě příspěvková organizace. Pan starosta se dotázal, zda stačí uvést pouze zkratku, tedy p.o. Pí Ing. Daňková odpověděla, že název musí být v souladu se zákonem, ale přesné znění zákona v tuto chvíli nemá k dispozici. Pan starosta dodal, že se tedy název upraví dle zákona. P. Mgr. Fajmon konstatoval, že se název školy řešil mnohokrát a domnívá se, že z předchozích diskuzí vyplynulo, že v názvu musí být uvedeno i město, tj. Lysá nad Labem. Pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí odboru školství a kultury, uvedla, že v názvu adresa být nemusí, ale do názvu se u všech škol dávala. P. Mgr. Fajmon ještě dodal, že dle jeho názoru je dobré v názvu školy město uvádět, jde i o propagaci města. P. Ing. Gregor doplnil, že škola F.A. Šporka je i v Kuksu. Pí PaedDr. Bodnárová uvedla, že chyba je na straně obchodního rejstříku, tam došlo k nesprávnému zápisu bez uvedení města. P. Mgr. Kopecký navrhl název upravit následovně „Základní umělecká škola F.A. Šporka Lysá nad Labem, p.o." Pan starosta diskusi ukončil s tím, že doporučuje schválit název dle návrhu, protože tak je škola již zapsaná. Pokud by se schválila změna názvu, muselo by se požádat o změnu zápisu v rejstříku a zaplatit poplatek. P. Ing. Firman upozornil na připomínku pí Ing. Daňkové. K tomu pan starosta konstatoval, že se nejedná o nový zápis, ale pouze se uvede v soulad skutečný název školy s tím, jak je již v rejstříku zapsaný.

 

                   Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu Zřizovací listiny ZUŠ Františka Antonína Šporka v bodě název organizace na „Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka".

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

12. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2009.

 

                   RM schválila usnesením č. 208 dne 20.04.2010 návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2009.

 

                   K návrhu pan starosta doplnil, že finanční výbor navrhl převod 20 % hospodářského výsledku do fondu odměn. Pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J.A. Komenského, uvedla, že situaci konzultovala s pí ekonomkou a dle jejího vyjádření je hospodářský výsledek vytvořen z peněz města, a ty nelze převést do fondu odměn.

      

                   Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města za rok 2009 a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů s tím, že v případě ZŠ J.A. Komenského, a ZŠ B. Hrozného lze, je-li to  možné, přidělit část hospodářského výsledku až do výše 20 % do fondu odměn a 80 % do rezervního fondu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

           

13. Návrh na poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z Programu regenerace a z rozpočtu města.

 

            RM dne 06.04.2010 projednala a usnesením č. 180 schválila návrh na čerpání finančních prostředků z Programu regenerace a z rozpočtu města.

 

            P. Ing. Šťastný vznesl dotaz, jak je vázáno čerpání dotace na plnění na skutečně proinvestované náklady, pokud by byla skutečně vynaložená částka nižší, jak to bude s dotací. Pí PaedDr. Bodnárová odpověděla, že na všechny tyto akce jsou na celou částku již pevně uzavřené smlouvy.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM schvaluje poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z Programu regenerace a z rozpočtu města takto:  

 • a) Jednotě, spotřebnímu družstvu, Nymburk, zProgramu regenerace částku ve výši 110 tis. Kč a zrozpočtu města částku ve výši 84 tis. Kč,
 • b) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem zProgramu regenerace částku ve výši 100 tis.
 • c) Kč a zrozpočtu města částku ve výši 30 tis. Kč,
Farnímu sboru Českobratrské církvi evangelické Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 100 tis. Kč a z rozpočtu města částku ve výši 86 tis. Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:          0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

14. Návrh úpravu rozpočtu na rok 2010.

 

       Usnesením č. 230 dne 04.05.2010 projednala RM návrh na úpravu rozpočtu na rok 2010.

 

            Pan starosta informoval o předložených úpravách. Došlo k tomu, že skutečné náklady na likvidaci sněhové kalamity byly nižší, než předpokládané a odbor SMI navrhl zbývající finanční prostředky přesunout na úhradu nových mimořádných úkolů tak, jak je uvedeno v návrhu. Například v lokalitě Lom bude ČEZ provádět likvidaci vrchního el. vedení a uložení vedení do země, pro město je výhodné současně realizovat VO (související výkopové práce). Dojde tak ke značné úspoře finančních prostředků. P. Ing. Firman konstatoval, že finanční výbor nemá k navrženým úpravám připomínky. P. Ing. Gregor uvedl, že navrhne, kam uspořené peníze, určené na nové mimořádné úkoly, směrovat. Pan starosta upřesnil, že toto je již konkrétní návrh na přerozdělení uspořených finančních prostředků.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2010.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

15. Návrh plánovací smlouvy výstavby inženýrských sítí v lokalitě Kačín, ul. Fibichova a Máchova.            RM projednala dne 04.05.2010 a usnesením č. 245 schválila návrh plánovací smlouvy výstavby inženýrských sítí v lokalitě Kačín, ul. Fibichova a Máchova dle předloženého návrhu.

 

            Pan starosta k bodu informoval, že se jedná o poslední parcely u vodoteče. Když se prodávaly předchozí pozemky, vlastníci se smluvně zavázali, že vybudují komunikaci na vlastní náklady do 10 let od podpisu smlouvy. Tato smlouva je plně v souladu s tím, jak se v dané lokalitě postupovalo a termín dokončení byl stanoven s ohledem na dříve uzavřené smlouvy, tj. rok 2018. Uzavřením smlouvy se umožní realizace staveb nových nemovitostí. P. Mgr. Fajmon upozornil na bod X. smlouvy s tím, že dle jeho názoru není reálné termín dodržet a doporučil termín upravit do 12/2011. Zároveň upozornil, že ve smlouvě není žádná sankce pro případ nedodržení termínů. P. Ing. Gregor konstatoval, že by se mělo vycházet ze smluv o realizaci inženýrských sítí. K tomu pan starosta uvedl, že jediný termín, jehož nedodržení je možné sankcionovat, je dokončení II. fáze komunikace v roce 2018.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje plánovací smlouvu výstavby inženýrských sítí v lokalitě Kačín - ul. Fibichova a Máchova dle předloženého návrhu upraveného v bodě IX. a X. ve smyslu diskuse.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

16. Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem, horní část nám. B. Hrozného a ul. Zámecká.

 

            RM usnesením č. 247 dne 04.05.2010 projednala návrh na přijetí dotace a návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy, včetně spolufinancování projektu a vyčlenění odpovídající částky celkových způsobilých výdajů z rozpočtu města a zároveň financování nezpůsobilých výdajů projektu.

 

            P. Mgr. Fajmon navrhl nechat zpracovat aktualizovaný rozpočtový výhled tak, aby nově zvolené ZM mělo přehled o všech akcích. Pí Ing. Polenová, vedoucí finančního odboru, uvedla, že s tímto návrhem souhlasí, na akci se bude muset vzít úvěr, který zatíží rozpočet na několik let a nové ZM bude muset vzít toto v úvahu při plánování dalších akcí.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

1. ZM schvaluje:

 • a) podmínky přijetí dotace a návrh Smlouvy mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy a městem Lysá nad Labem o poskytnutí dotace zRegionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy,
b)  spolufinancování projektu „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem" (reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/36.00724), jehož celkové náklady činí 29.648.480,- Kč, z rozpočtu města,

c)  vyčlenění částky ve výši 4.369.539,60 Kč, odpovídající 20% celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města na spolufinancování projektu a zároveň financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 7.800.782,- Kč,

d)    přijetí dotace v maximální výši 17.478.158,40 Kč na realizaci tohoto projektu a současně uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem" (reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/36.00724).

2.    ZM ukládá RM předložit na jednání ZM v měsíci září 2010 aktualizovaný rozpočtový výhled.

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

17. Návrh na doplnění a registrace názvu ulic ve Dvorcích.

 

            Usnesením ze dne 04.05.2010 č. 252 projednala RM návrh na doplnění a registrace názvu ulic ve Dvorcích.

 

            K návrhu pan starosta poznamenal, že odbor vnitřních věcí nedoporučil schválit názvy ulic ve Dvorcích s ohledem na velikost obce, následnou nutnost výměny OP a další změny, které by si občané museli zajistit (změny adres v bankovních ústavech, obchodním rejstříku, atd.). Pan starosta se obrátil k přítomným občanům z Dvorců s tím, že by bylo možné změnu podpořit, pokud by si to občané Dvorců, kterých by se výše uvedené změny týkaly, skutečně přáli. Pí Bacílková, občanka Dvorců, uvedla, že se změnou nesouhlasí, dozvěděli se o ní krátce před dnešním jednáním. Návrh vzešel z úzkého kruhu dvoreckých občanů a nevyjadřuje názor většiny tam žijících obyvatel.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje pojmenování ulic v městské části Dvorce s ohledem na její velikost a administrativní úkony občanů s tím spojené.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                        Návrh byl přijat.

 

18. Návrh na jmenování nového Osadního výboru ve Dvorcích, zápis ze stávajícího Osadního výboru ve Dvorcích a návrh na výměnu člena stávajícího Osadního výboru ve Dvorcích.

 

            Návrh na jmenování nového Osadního výboru ve Dvorcích projednala RM usnesením č. 186 dne 06.04.2010, a dne 04.05.2010 projednala usnesením č. 253 zápis ze stávajícího Osadního výboru ve Dvorcích, rezignaci člena Osadního výboru p. Josefa Sovy a návrh na výměnu člena stávajícího Osadního výboru ve Dvorcích.

 

            Pak starosta v úvodu diskuse k tomuto tématu informoval o tom, že RM projednávala uvedené návrhy a dospěla k závěru, že vzhledem k tomu, že volební období končí v říjnu letošního roku a nově zvolené ZM bude následně jmenovat nový osadní výbor (dále jen OV) pro příští volební období, ponechá OV ve Dvorcích ve stávajícím složení bez p. Sovy, který na svou funkci rezignoval. P. Ing. Firman podotkl, že nic nebrání jmenování nového OV. P. Ing. Gregor také souhlasil se jmenováním nového OV, dotázal se pouze, proč nemůže být zvolen p. Podaný. P. Mgr. Fajmon odpověděl, že dle § 120 odst. 2 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, mohou být členy  osadního  výboru občané  obce,  kteří  jsou přihlášeni k trvalému  pobytu  v  té  části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. Dále uvedl, že souhlasí s názorem p. starosty ponechat stávající OV do voleb, je to jmenovaná instituce, orgán ZM, občané ji nevolí, nelze na základě schůze občanů jmenovat OV, to je pouze v pravomoci ZM. Rezignaci p. Sovy by vzal na vědomí. P. Ing. Firman konstatoval, že OV sice jmenuje ZM, ale myslí si, že by názor většiny občanů měl být respektován. Pokud si aktivní většina přeje změnu, vyhověl by. P. Ing. Gregor dodal, že nesouhlasí s návrhem usnesení, tj. ponechat stávající OV. Důvod blížících se voleb není zásadní, zásadní je vůle občanů. O problému se jedná již delší dobu, protože OV předtím nepracoval. Také doporučil kontrolnímu výboru provést kontrolu, jak dosavadní OV hospodařil se svěřenými finančními prostředky. Doplnil ještě, že by vyhověl návrhu občanů s výjimkou jmenování p. Podaného, který nemá ve Dvorcích trvalé bydliště. Pan starosta uvedl, že bylo navrženo sedm členů, ale počet členů OV byl ZM stanoven na pět. Dodal ještě, že ne všichni občané Dvorců jsou s návrhem spokojeni. P. Ing. Firman navrhl přijmout následující usnesení „ZM odvolává OV ve Dvorcích, určuje počet členů na sedm a jmenuje šest členů OV s tím, že poslední člen bude jmenován po návrhu na dalším ZM." Pí Bacílková, občanka Dvorců, uvedla, že návrh na sedmého člena mají připravený, jedná se o pí Miroslavu Janouškovou. Dále uvedla, že ve Dvorcích je nyní ‚kocourkov‘, nejdříve jim přišly pozvánky na schůzi obecního výboru, potom zas občanského, členové OV ani neví, jak se správně OV jmenuje. P. Osvald, občan Dvorců, uvedl, že by se rád vyjádřil k tomu, že se nazval předsedou OV. Bylo to na vyzvání p. starosty, který jim na schůzce řekl, aby jmenovali do nového OV někoho z bývalého OV a také někoho z dolního úseku obce, dále jim řekl, aby udělali schůzi, a to vše splnili. K tomu pan starosta uvedl, že návrh na určení nových členů OV RM projednávala koncem roku 2009, ale schůzka, o které mluví p. Osvald, byla až 15.1.2010. P. Mgr. Fajmon uvedl, že orgány ZM jsou na celé volební období, jejich jmenování musí mít rytmus daný volbami. Dále uvedl, že ve Dvorcích byl a všiml si spousty letáků vylepených na hospodě, v obci je zřejmě čilý politický život. Také uvedl, že by se mohla konat schůze OV za účasti členů ZM, kde by si mohlo ZM vyslechnout názory všech občanů Dvorců. Dodal, že si nemyslí, že by starý OV nic nedělal. P. Ing. Gregor řekl, že trvá na svém stanovisku odvolat stávající OV a jmenovat nový, protože starý OV zřejmě opravdu nepracoval. Konstatoval ještě, že on pracoval, ale odvolali ho stejně. Pan starosta upřesnil informaci p. Ing. Gregora s tím, že on na svou funkci rezignoval. P. Ing. Firman uvedl, že ZM má právo OV jmenovat, proto by vyhověl, tím nebude upřeno novému ZM jmenovat OV v jiném složení. P. Kolman dodal, že za celých osm let nezažil, že by OV ve Dvorcích pracoval, proto by zvolil nový. P. Mgr. Minařík navrhl, aby stávající předseda OV předložil zprávu o činnosti, o tom, co skutečně udělali. P. Ing. Firman se dotázal, jak se provádělo vyúčtování finančních prostředků. K tomu pí Ing. Polenová uvedla, že vyúčtování proběhlo na základě předložených a překontrolovaných dokladů, které byly následně proplaceny. Pí Chloupková informovala o tom, že každý OV disponuje 10 tis. Kč na svou činnost. P. Ing. Gregor konstatoval, že když nemá dostatek informací k danému problému, snaží se je sehnat sám, a když si ověřoval situaci kolem OV, zjistil, že p. Jonáš ani neprojevil snahu, že by pokračoval, dále uvedl, že když je občané nechtějí, měli by abdikovat sami. P. Osvald k probíhající diskuzi ještě doplnil, že se do OV přihlásili, aniž by věděli, co to obnáší, ale již jedna akce se jim podařila. Proběhla anketa mezi občany Dvorců, při níž byly zjišťovány priority občanů, podařilo se získat 54 odpovědí. P. Ing. Otava uvedl, že souhlasí se jmenováním nového OV, když se sami nabízejí a mají chuť pracovat. P. Záveský, občan Dvorců, uvedl, že nebydlí ve Dvorcích dlouho a na první schůzi OV byl 27.11.2009 a tam zjistil, že někteří členové OV ani nevěděli, že v OV jsou nebo se k tomu nechtěli znát. Chtěl by, aby obec vypadala pěkně, ale žádná činnost se tam neděje. Pan starosta oponoval, že byl zván na ples, na mikulášskou, akcí bylo víc. P. Jonáš je rovněž i předseda SDH a dělali společné akce. Pí Chloupková navrhla jmenovat nového člena za p. Sovu a nechat stávající OV. P. Ježek uvedl, že pokud chtějí lidé pracovat, schválil by nový OV, nové ZM ho buď potvrdí, nebo jmenuje nový. Pan starosta k tomu poznamenal, že pokud OV fungoval osm let, neměnil by ho, nerad by se dočkal toho, aby na příští ZM přišla druhá část občanů Dvorců a chtěla zpět původní OV nebo jmenovat úplně jiný. P. Mgr. Fajmon znovu zopakoval, že by se příští ZM mělo pořádat ve Dvorcích, kde by bylo možné vyslechnout si názory všech občanů. P. Mgr. Kopecký souhlasil s názorem p. Mgr. Fajmona o konání schůze, třeba i jednání ZM, ve Dvorcích. K tomu ještě p. Ing. Gregor podotkl, že pokud by se mělo k této věci konat jednání ZM, tak výjezdní do deseti dnů, neodkládal by rozhodnutí až na jednání v červnu. Pan starosta upozornil na fakt, že je schválen rozpočet na rok 2010, případné požadavky nového OV by stejně nebylo možné v tomto roce akceptovat, jaká by tedy byla jeho náplň činnosti, když už nemá reálnou šanci něco ovlivnit, to je možné jen při sestavování rozpočtu. P. Ing. Firman poznamenal, že pokud se OV v novém složení osvědčí, ZM nebude mít po volbách zřejmě důvod složení měnit, dále dodal, že by se jednotlivé odbory MěÚ měly vyjádřit k požadavkům občanů Dvorců zjištěných na základě ankety. P. Osvald uvedl, že to nejsou požadavky, jedná se pouze o průzkum preferencí a občané samozřejmě chápou, že jednotlivé akce by bylo možné realizovat postupně s ohledem na finanční náročnost. Pí Bacílková doplnila, že dle jejího názoru hlavní problém se schválením nového OV ze strany některých občanů je zřejmě osoba pí Herclíkové, která některým patrně vadí. Dále uvedla, že pomník ve Dvorcích rozbil před třemi lety ukrajinský synek p. Nenutila ještě s dalšími čtyřmi osobami. Ona to osobně oznamovala p. Jonášovi s tím, že on má kontakty s MěÚ, ale on jí řekl, že do toho nepůjde, že by to špatně dopadlo. K jeho opravě došlo až nyní. Pan starosta dále uvedl, že RM byl předložen zápis z jednání stávajícího OV a k jeho návrhu na jmenování nového člena se RM postavila stejně, tedy doporučila ponechat OV ve složení předseda a tři členové a nového člena s ohledem na blížící se volby nejmenovat. Dále uvedl, že ve Dvorcích je cca 110 voličů a ZM nyní nemá k dispozici názory ostatních občanů, tj. poloviny obyvatel Dvorců. Doporučil by sejít se na schůzi ve Dvorcích a tam celou věc projednat. P. MVDr. Kořínek konstatoval, že druhá polovina o problému také věděla, mohla přijít a k věci se vyjádřit. Dodal, že materiál předložený nově navrženým OV je dobře zpracován a pokud mají zájem pracovat, neváhal by a podpořil nový OV.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

       ZM svolá za účelem projednání této věci zasedání v městské části Dvorce.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:        3 hlasy  

                                   zdržel se:           4 hlasů

                                   proti:     6 hlasů

                        Návrh nebyl přijat.

 

       Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

 • 1. ZM bere na vědomí rezignaci člena Osadního výboru ve Dvorcích p. Josefy Sovy.
 • 2. ZM jmenuje p. Ing. Osvalda Z. členem Osadního výboru ve Dvorcích.
 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:        3 hlasy  

                                   zdržel se:           4 hlasů

                                   proti:     6 hlasů

                        Návrh nebyl přijat.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

 • 1. ZM bere na vědomí:
 • a) zápis zosadního výboru ve Dvorcích ze dne 01.04.2010.
 • b) Rezignaci člena Osadního výboru ve Dvorcích p. Josefa Sovy.
2.   ZM odvolává p. Jonáše J. z funkce předsedy Osadního výbor ve Dvorcích a p. JUDr. Čáslavského V., p. Vítka F. a p. Čáslavského Z. z funkce členů Osadního výboru ve Dvorcích.

3.    Stanovuje počet členů Osadního výboru ve Dvorcích na sedm.

4.    Jmenuje Osadní výbor ve Dvorcích ve složení:

       předseda osadního výboru p. Ing. Osvadl Z., místopředseda pí Herclíková M., členové pí  Janoušková M., pí Pajerová M., pí Bacílková B., p. Záveský J. a p. Vítek F.

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:        9 hlasů  

                                   zdržel se:           4 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                        Návrh byl přijat.

 

19. Návrh na udělení vyznamenání města.

             

            RM projednala dne 20.04.2010 usnesením č. 210 návrh p. Ing. Petra Gregora na udělení městských vyznamenání p. V. Houšteckému a p. T. Sedláčkovi.

 

            Pan starosta uvedl, že by návrhy evidoval, ale rozhodnout o udělení by mělo, s ohledem na termín udělování vyznamenání, nově zvolené ZM. Navrhl schválit usnesení v tomto smyslu s tím, že by o udělení ZM rozhodlo do 31.01.2011. P. Sedláček k návrhu uvedl, že si velmi cení tohoto ocenění a děkuje za něj, ale zároveň ho odmítl, protože dle jeho názoru pokud dosud působí ve funkci, neměl by být oceňován. Vyznamenání by se dle jeho názoru měla udělovat až po ukončení aktivního působení ve funkci. P. Ing. Gregor se přihlásil do diskuse s názorem, že jeden termín pro udělování je nevhodný, mělo by být více možností vyznamenání udělit tak, aby ti co byli navrženi na ocenění, nečekali např. téměř rok na jeho udělení, proto by se schválením nečekal na nové ZM a zároveň by podnikl kroky k rozšíření počtu termínů pro udělení, měly by být alespoň dva. Dodal, že neuznává udělování vyznamenání in memoriam. Pan starosta pouze konstatoval, že p. Ing. Gregor hlasoval pro schválení vyhlášky, udělování není všední věc a termín je slavnostní, byl vybrán s ohledem na tradice města, jde o významný den města. K tomu p. Ing. Gregor dodal, že měl jiný návrh na znění vyhlášky. P. Ing. Otava také uvedl, že jeden termín je málo. P. Mgr. Fajmon vystoupil s názorem, že udělení vyznamenání je mimořádná záležitost, proto se neuděluje na každém ZM, to by bylo absurdní, snížilo by to vážnost celé události. Dodal, že by ZM mělo v této věci postupovat uvážlivě, dodržel by postup dle vyhlášky a ponechal by jeden řádový termín. Pan starosta poděkoval p. Sedláčkovi za jeho uvážlivý přístup a dodal, že s ním plně souhlasí, i on je toho názoru, že by se podobné ocenění mělo udělit až po ukončení aktivní kariéry. P. Ing. Gregor dodal, že neměl v úmyslu udělovat vyznamenání na každém ZM, ale stanovil by ještě alespoň jeden termín, pokud to ale není v souladu s míněním ostatních zastupitelů, podřídí se názoru většiny. Pí Chloupková konstatovala, že se při hlasování o udělování vyznamenání bude vždy zdržovat, nikdy nebyla pro oceňování touto formou. P. Ing. Firman podotkl, že když byly odměny finanční, přijali je všichni kromě něj. P. Ježek v závěru diskuse konstatoval, že pokud si pamatuje, byli zastupitelé proti udělování vyznamenání, aby nebyli jako komunisté, kteří je dříve udělovali jak na běžícím pásu a nyní se jedná o rozšíření počtu dnů, kdy by bylo možné vyznamenání udělit.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí návrh p. Ing. Gregora P. na udělení městských vyznamenání p. Houšteckému V. a p. Sedláčkovi T. s tím, že o udělení rozhodne ZM v řádném termínu dle OZV.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      11 hlasů  

                                   zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

                        Návrh byl přijat.

 

 

 

 

20. Návrh na schválení přijetí úvěru na akci Rozšíření kapacity areálu MŠ Pampeliška o 50 míst.

 

Pan starosta uvedl, že na minulých jednáních ZM byla schválena akce - Rozšíření kapacity areálu MŠ Pampeliška o 50 míst, ale nebylo dořešeno její financování. Proto je dnes předkládán návrh na přijetí úvěru na výše uvedenou akci. Pí Ing. Polenová se dotázala na další postup ohledně MŠ Čtyřlístek, na tuto akci byl schválen na podzim roku 2009 úvěr a bylo požádáno o dotaci. Pan starosta odpověděl, že všechny projekty jsou rozplánovány na etapy, aby je bylo možné pokrýt z běžných financí. Zároveň upozornil, že bude třeba se zamyslet nad tím, na jaké akce žádat o dotace, aby bylo reálné pokrýt potřebné náklady z rozpočtových prostředků. Dodal, že v případě MŠ se bude zařazení akce projednávat při sestavování rozpočtu na rok 2011. P. Ing. Firman podotkl, že by se nyní starým úvěrem nezabýval, ale dotázal se na výši nákladů stavby v MŠ Pampeliška. Při projednávání se mluvilo o nákladech 6 mil. Kč a nyní se má schválit úvěr na 10 mil. Kč. Pan starosta odpověděl, že se úvěr navrhl v této výši, protože je třeba ještě připočítat náklady na okolní úpravy a na vnitřní vybavení. P. Mgr. Fajmon se dotázal, co s původně schváleným úvěrem. Pan starosta odpověděl, že se úvěr sníží a přejmenuje na rozšíření kapacity MŠ Pampeliška. P. MVDr. Kořínek se dotázal, zde se bude pokračovat v projektu přístavby MŠ v ul. Brandlova nebo zda tato školka zůstane, jak je. Pan starosta uvedl, že se odsouhlasily dvě varianty řešení zvýšení počtu míst v MŠ v Lysé n.L., a to školka v Brandlově ul. a rozšíření MŠ Pampeliška, proto je nyní třeba chválit úvěr na MŠ Pampeliška, jen si není jistý, zda není třeba původně schválený úvěr zrušit. K tomu p. Ing. Firman uvedl, že pokud se nepodepíše smlouva o přijetí úvěru, úvěr neexistuje.             Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí úvěru ve výši 10 miliónů korun od České spořitelny, a.s., Mladá Boleslav, na akci „Rozšíření kapacity areálu MŠ Pampeliška o 50 míst".

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                        Návrh byl přijat.

 

 21. Zařazení položky „Výměna oken obytného domu č.p. 47, Jedličkova ul., Lysá n.L., do rozpočtu roku 2011.

 

K tomuto bodu pan starosta informoval, že pokud se návrh schválí, výměna všech oken v domě proběhne v letošním roce s tím, že úhrada bude rozdělena na dvě části. V letošním roce budou uhrazeny náklady v souladu se schváleným rozpočtem a zbývající část nákladů bude třeba zařadit do rozpočtu na rok 2011.            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje dofinancování akce „Výměna oken obytného domu č.p. 47, Jedličkova ul., Lysá n.L." a zařazení akce do rozpočtu města v roce 2011 v částce 273 tis. Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                        Návrh byl přijat.22. Pojmenování litolského mostu na Most Bohumila Hrabala.

 

       P. Mgr. Fajmon k návrhu uvedl, že významné dominanty, jakou most je, by se měly pojmenovávat po významných občanech, pomohlo by to i turistickému ruchu. Bohumil Hrabal bydlel nedaleko mostu, dosud v Lysé n.L. a okolí po něm nic pojmenováno není, pouze pomník v nymburském pivovaru a základní škola v Praze 8. Na Wikipedii dále zjistil, že B. Hrabal je nejpřekládanější český autor. Pokud bude návrh schválen doporučoval by, aby pan starosta oznámil pojmenování mostu na Hrabalovských slavnostech, které se budou zanedlouho konat a dále navrhl nechat vyrobit pamětní desku. P. Ing. Otava podotkl, že se nejedná o majetek města, most je krajský. K tomu p. Mgr. Fajmon poznamenal, že ZM může pojmenovávat veřejná prostranství, tedy i most, ve svém katastru. Dále uvedl, že je možné také zjistit názor obyvatel prostřednictvím ankety. Pí Chloupková konstatovala, že by s návrhem souhlasila, pokud by v okolí bylo více mostů a pojmenováním by se zjednodušila orientace, ale takto to ztrácí smysl. P. Ježek se dotázal, kdo je vlastníkem mostu. Na to pan starosta odpověděl, že v tomto případě na tom nezáleží.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje pojmenování mostu v Litoli na „Most Bohumila Hrabala".

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      11 hlasů  

                                   zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

III. Informativní zprávy

 

1. Informativní zpráva k námětům p. Ing. Gregora.

 

Dne 20.04.2010 projednala RM usnesením č. 211 informativní zprávu p. starosty k námětům p. Ing. Gregora ze dne 11.04.2010.

 

Pan starosta k materiálu uvedl, že podněty jsou rozumné, ale každý bod sebou něco nese. K návrhu oprav muzea doplnil, že se jedná o nemovitou kulturní památku, kdy je třeba každý zásah konzultovat s památkáři. Nyní se opravuje střecha, tato akce je rozdělena na etapy a nejdříve by doporučoval dokončit celou opravu. K návrhu na výkup pozemku v ul. Sojovická dodal, že před rokem to vypadalo, že pozemek město bude muset vykoupit, ale nakonec byly svazu chovatelů prodlouženy výpůjčky. Bylo by vhodné s chovateli jednat o možnosti odkoupení domu v ul. Sojovická, ale zároveň upozornil, že ho památkáři zřejmě nedovolí zbourat. Přesto by bylo dobré zhruba vyčíslit náklady na vykoupení, v minulosti se také některé nemovitosti vykupovaly na splátky, možná by šlo podobně postupovat i v tomto případě. Pokud by se dospělo k dohodě, bylo by možné uzavřít s chovateli smlouvu o smlouvě budoucí. K elektronickým aukcím (dále jen e-aukce) poznamenal, že je více cest, jak se e-aukcí zúčastnit. Je možné pořídit SW nebo najmout firmu pro konkrétní zakázku. Nejdůležitější je stanovit limit zakázek, pro které by to mělo smysl. P. Ing. Gregor uvedl, že je s vysvětlením p. starosty a návrhy spokojen, ale materiál se pouze bere na vědomí. Podle jeho názoru by se měl podrobněji rozpracovat. P. Mgr. Fajmon ocenil zejména návrh na e-aukce, pokládal by za rozumné pověřit p. tajemníka, aby zjistil u úřadů, které již e-aukce využily, jejich zkušenosti s fungováním systému. Dle jeho názoru zejména při nákupu energií by město mohlo tímto způsobem uspořit nemalé finanční prostředky. P. Sedláček informoval, že je předběžně jednáno o schůzce s MěÚ Žďár nad Sázavou, který program používá, exkurze by se mohli zúčastnit i zastupitelé, kteří budou mít zájem a čas. Dodal, že by se program mohl využít i v rámci mikroregionu. Pan starosta doplnil, že měl zájem přihlásit se na školení jedné z firem, která SW nabízí, ale zjistil, že stojí 2.500,- Kč, což mu připadá neúměrné, dle jeho názoru pokud firma má zájem prodat zboží, měla by potenciálnímu zákazníkovi poskytnout informace bezplatně, zvlášť v případě, kdy je pořizovací cena uvedeného SW poměrně vysoká. P. Ing. Gregor také doporučil pověřit někoho, aby zmapoval zkušenosti jiných úřadů a získat tak podklady pro další rozhodování. P. Ing. Šťastný uvedl k pozemku v ul. Sojovická, že jeho získání považuje pro město za důležité a navrhl nabídnout chovatelům jiné prostory výměnou, např. budovu bývalého Privumu.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

1. ZM bere na vědomí informativní zprávu p. starosty k námětům p. Ing. Gregora ze dne 11.04.2010.

2. ZM ukládá RM jednat se ZO ČSCH Lysá nad Labem o možnosti odkupu nemovitosti v Sojovické ulici.

3.  ZM ukládá tajemníkovi města zjistit u jiných úřadů zkušenosti s používáním SW na elektronické aukce a zprávu předložit na jednání ZM dne 23.06.2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

              

IV. Diskuse

 

p. starosta                                                       - informoval o postupu zástavby v bývalé Frutě, dne 04.02.2010 bylo stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí, na které bylo podáno odvolání, spis byl postoupen krajskému úřadu, tímto dojde k časovému posunu zahájení první etapy stavby zhruba na začátek roku 2011, upozornil také, že byl v ekonomické příloze deníku Mladá fronta, E15, zveřejněn článek o záměru MS development vybudovat v Lysé n.L. dům s pečovatelskou službou,

p. Ing. Otava                                                  - k výše zmíněnému článku uvedl, že ho má k dispozici a zmiňovanou část citoval,

p. starosta                                                       - dodal, že na příští jednání předloží komplexní zprávu o projektu zástavby v bývalé Frutě,

p. Mgr. Fajmon                                              - upozornil na projednávání návrhu zákona o provozování VHP a videoterminálů, pokud bude návrh schválen, měla by se rozšířit pravomoc obcí i na rozhodování o videoterminálech, proto doporučil uložit RM zmapovat situaci na území města, aby ZM mohlo kvalifikovaně rozhodnout, jak regulovat provoz, zpráva by měla obsahovat skutečný stav VHP a videoterminálů, v jakém jsou režimu, příjmy, výdaje, lhůty, tj. na jaké období jsou povoleny, dodal ještě, že přibližování heren ke školám není vhodné, pokud Parlament ČR zákon přijme, bude více nástrojů na regulaci.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM předložit zprávu o provozování hazardních her v katastru města Lysá nad Labem na jednání ZM v měsíci září 2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

p. Ježek                                                          - upozornil na propady silnice v Sojovické ulici,

p. starosta                                                       - uvedl, že byl v úterý na jednání se SÚS, ze kterého vyplynulo, že v letošním roce kromě správek nebudou realizovány žádné další akce, kromě již naplánované opravy mostku v Sojovické ul., po celou dobu opravy bude zachován průjezd ulicí, doprava bude řízena semaforem v jednom pruhu, pro příští rok se počítá s opravou silnice od nadjezdu až do Šnepova a s úpravou křižovatky ve Dvorcích, v letošním roce ještě proběhne obnova vodorovného dopravního značení, vyznačení odbočovací pruhu a další běžné práce, jako např. obnova značení přechodů pro chodce,

p. MVDr. Kořínek                                         - upozornil na potřebu vyřešit sociální zařízení v prostorách zámeckého parku, park navštěvuje mnoho lidí a vzhledem ke zvyšujícímu se provozu je tuto situaci nutno řešit, jedno řešení již předkládal p. Sedláček, soc. zařízení by se dalo vybudovat např. v zahradním domku a vrátný domova důchodců by mohl vydávat klíč a inkasovat případný poplatek,

p. starosta                                                       - uvedl, že o problému hovořil i s ředitelem domova důchodců, společně se snaží najít řešení, jedná se o rozšíření provozu kavárny tak, aby byla v provozu i o víkendech a návštěvníci by mohli použít jejího soc. zařízení,

pí Chloupková                                                - připomněla, že v muzeu je otevřeno o víkendech od 09.00 do 17.00 hod. a lze využít soc. zař. v prostorách muzea,

p. MVDr. Kořínek                                         - k tomu dodal, že je třeba vzít v úvahu i docházkovou vzdálenost, která je např. pro starší a nemocné občany příliš velká,

p. starosta                                                       - dodal, že to je problém parků obecně, podobný požadavek by mohl být i např. v parku na sídlišti,

p. Ing. Firman                                                - souhlasil s tím, že soc. zařízení je důležité pro návštěvníky města a mělo by být vyznačeno i v propagačních materiálech,

pí Chloupková                                                - dodala, že v minulosti měla kavárna otevřeno i o víkendech, ale provoz byl ztrátový,

p. Mgr. Fajmon                                              - upozornil, že RWE nově nabízí i el. energii, a to za nižší ceny než stávající dodavatelé, bylo by vhodné vyhlásit soutěž o dodávku el. energie, za úvahu by stálo i pokusit se domluvit s městem Milovice, protože společně by se jednalo o větší objem energie a dalo by se docílit vyšší úspory, nyní jsou náklady na veřejné osvětlení cca 1,5 mil. Kč, jedná se o velký objem financí a v tomto případě by mohlo jít o úsporu až 10 %,

p. starosta                                                       - uvedl, že jsou připravovány podklady pro vyhlášení soutěže, je zpracován přehled spotřeby škol atd., předpokládá, že by soutěž mohla být vyhlášena do prázdnin,

p. Ing. Gregor                                                - dodal, že je v tomto případě důležité věnovat pozornost případným nabídkám, slevy jsou poskytovány jen na některé sazby, dále je třeba dát pozor na případné smluvní pokuty atd., pokud pro konkrétní sazbu bude úspora ve výši 10 - 15 %, považoval by to za výhodné,

                                                                       - dále k požadavkům OV ve Dvorcích uvedl, že některým konkrétním požadavkům by se dalo vyhovět, např. v zatáčce ve Dvorcích se jezdí skutečně velmi rychle, mohla by se vyhodnotit využitelnost měřičů v Lysé n.L.  a na základě toho by bylo možné některý méně využívaný měřič instalovat do Dvorců,

p. starosta                                                       - odpověděl, že do Dvorců jezdí pravidelně MěP Lysá n.L. měřit rychlost, je to jedno z mála míst, kde je to smysluplné, protože značky, které upozorňují na měřený úsek, nejsou vzhledem k terénu dopředu vidět a řidiči na ně nestačí reagovat a rychlost včas snížit,

veřejnost (občanka Dvorců)                           - uvedla, že bydlí přímo ve Dvorcích v zatáčce a MěP tam měřila naposledy před cca ¾ rokem,

p. Přibyl, ředitel MěP                                     - odpověděl, že tam měří pravidelně a může kdykoli předložit záznamy, kdy přesně hlídka měření prováděla, pokud by paní měla zájem, může jí záznam předložit k nahlédnutí třeba ihned po skončení zasedání,

p. starosta                                                       - uvedl, že dobře funguje i pouhé postavení značek, upozorňující na měření rychlosti, řidiči na ně reagují snížením rychlosti, navrhl např. dvakrát v týdnu tam značky postavit a vyzkoušet účinnost,

p. Ing Gregor                                                 - uvedl, že se ve městě konala řada mítinků, dne 01.05.2010 se konal i mítink KSČM a k jeho překvapení jim při hymně někdo vypnul elektřinu ke stánku, takové jednání označil za sabotáž, dále uvedl, že před koncem mítinku přišla z  čarodějnic skupinka občanů v antikomunistických tričkách pod vedením p. Denemarka a začali provokovat, bylo tam dost lidí, i mladších, a mohlo dojít i ke střetu, apeloval na to, aby se podnikla taková opatření, aby k podobným situacím nedocházelo,

p. starosta                                                       - konstatoval, že Policie ČR všechny mítinky monitoruje a doplnil, že osobně nemá takovou negativní zkušenost,

p. Mgr. Fajmon                                              - upozornil na situaci na poště v Lysé n.L., kdykoli jde na poštu, občané si stěžují na čekání, nevyhovující prostory, atd., zjistil, že Česká pošta, s.p., hodlá modernizovat několik poboček a mezi nimi i pobočku v Lysé n.L., dotázal se, jestli k záměru jsou nějaké bližší informace,

p. starosta                                                       - odpověděl, že z jednání, které proběhlo, vyplynulo, že pošta má zájem o plánované prostory v areálu bývalé Fruty,                                

p. Sedláček                                                     - dodal, že po jednáních s poštou docílili pouze toho, že v prvním patře bude navíc otevřeno v době od 10.00 do 11.00 hod. jedno okénko,

pí Chloupková                                                - doplnila, že se také účastnila jednání s poštou a na požadavek o rozšíření počtu odbavovacích okének jim bylo odpovězeno, že na poště proběhlo monitorování provozu a bylo zjištěno, že v průměru je počet okének s ohledem na počet klientů dostačující, dále uvedla, že ve Frutě sice bude mít pošta nové prostory, ale čekat se nejspíš bude stejně,

p. Mgr. Kopecký                                            - řekl, že i on má negativní zkušenosti s poštou, při doručování zásilky se ani nepokouší zvonit, automaticky vhodí do schránky výzvu,

pí Chloupková                                                - k incidentu na mítinku KSČM dodala, že p. Denemark by mohl být jedním z možných adeptů na udělení vyznamenání města, a informaci p. Ing. Gregora o jeho chování na mítinku by si měli zastupitelé připomenout, až budou rozhodovat o udělení ocenění.

 

 

 

V. Interpelace

 

Pan Ježek vystoupil s následující interpelací:

 

1. Žádám o vysvětlení, jak je možné, že nebylo dosud zodpovězeno a navrženo řešení RM na petici občanů z ulice 28. října, kterou podali již v říjnu loňského roku. Doposud jejich zástupce pouze 31.01.2010 obdržel informaci, že se petice posuzuje, ale prozatím bez konkrétní odpovědi a bez návrhů na řešení.

 

2. Kam byly odvezeny dlažební kostky z I. etapy rekonstrukce Masarykovy ulice? Jaké bylo jejich množství? Kde budou použity? Pokud byly nějaké prodány, tak komu a za kolik? Kam půjdou kostky z II. etapy?

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesla pí Chloupková.

 

U s n e s e n í    ze  3.  jednání  ZM dne 12.05.2010

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                     p. Ing. Firman Miroslav                                                  

                                                  p. MVDr. Kořínek Jan

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:        pí Chloupková Marcela

                                                  p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                                  p. Ing. Otava Karel

 

II.  s c h v a l u j e

 • 1. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 2155/6 a 2155/1, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene 6.400,- Kč bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene seSÚS Mnichovo Hradiště na obecní pozemek p.č. 305/1, k.ú. Litol, za dohodnutou cenu 17.850,- Kč vč. DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 73/32, k.ú. Litol, pro el. připojení stavební parcely č. 61/47, k.ú. Litol. Cena bude vypočítána dle platného ceníku a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 105/3, k.ú. Litol. Cena za zřízení věcného 2.000,- Kč je včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 2639/2 a dle PK č. 2569/5, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene 2.200,- Kč bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 23/8 a 3463/1, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene 3.300,- Kč bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 610/9, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene 2.500,- Kč bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 8. Bezúplatný převod pozemku dle PK p.č. 657/1 o vým. 133 m2, k.ú. Lysá n.L., od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 • 9. Zveřejnění záměru směny a prodeje části zobecního pozemku p.č. 190, kultura zahrada, k.ú. Lysá n.L., dle zákresu na snímku zkatastrální mapy, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, vplatném znění, stím, že minimální prodejní cena bude 1.200,- Kč/ za m2, pokud není cena dle schválených Pravidel pro prodej a výkup pozemků vyšší. Po ukončení zveřejnění odbor SMI zajistí geodetické zaměření a předloží opětovně návrh na jednání RM a ZM.
10. Změnu Zřizovací listiny ZUŠ Františka Antonína Šporka v bodě název organizace na „Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka".

11. Hospodářské výsledky příspěvkových organizací města za rok 2009 a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů s tím, že v případě ZŠ J.A. Komenského, a ZŠ B. Hrozného lze, je-li to  možné, přidělit část hospodářského výsledku až do výše 20 % do fondu odměn a 80 % do rezervního fondu.

12. Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z Programu regenerace a z rozpočtu města takto:

 • d) Jednotě, spotřebnímu družstvu, Nymburk, zProgramu regenerace částku ve výši 110 tis. Kč a zrozpočtu města částku ve výši 84 tis. Kč,
 • e) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem zProgramu regenerace částku ve výši 100 tis. Kč a zrozpočtu města částku ve výši 30 tis. Kč,
 • f) Farnímu sboru Českobratrské církvi evangelické Lysá nad Labem zProgramu regenerace částku ve výši 100 tis. Kč a zrozpočtu města částku ve výši 86 tis. Kč.
 • 13. Úpravu rozpočtu města na rok 2010.
 • 14. Plánovací smlouvu výstavby inženýrských sítí vlokalitě Kačín - ul. Fibichova a Máchova dle předloženého návrhu upraveného vbodě IX. A X. ve smyslu diskuse.
 • 15. a) podmínky přijetí dotace a návrh Smlouvy mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy a městem Lysá nad Labem o poskytnutí dotace zRegionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy,
b) spolufinancování projektu „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem" (reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/36.00724), jehož celkové náklady činí 29.648.480,- Kč, z rozpočtu města,

c) vyčlenění částky ve výši 4.369.539,60 Kč, odpovídající 20% celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města na spolufinancování projektu a zároveň financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 7.800.782,- Kč,

d) přijetí dotace v maximální výši 17.478.158,40 Kč na realizaci tohoto projektu a současně uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem" (reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/36.00724).

16.  Přijetí úvěru ve výši 10 miliónů korun od České spořitelny, a.s., Mladá Boleslav, na akci „Rozšíření kapacity areálu MŠ Pampeliška o 50 míst".

17. Dofinancování akce „Výměna oken obytného domu č.p. 47, Jedličkova ul., Lysá n.L." a zařazení akce do rozpočtu města v roce 2011 v částce 273 tis. Kč.

18.  Pojmenování mostu v Litoli na „Most Bohumila Hrabala".

 

III. o d k l á d á

Rozhodnutí o žádosti pí Ing. K. Dundrové, Smetanova 335, Holice, a p. MUDr. D. Roseckého, Křivá 5, Praha 3, o prodloužení termínu kolaudace rodinného domu v Třešňovce.

 

IV. n e s c h v a l u j e 

       Pojmenování ulic v městské části Dvorce s ohledem na její velikost a administrativní úkony občanů s tím spojené.

 

V. b e r e   na   v ě d o m í 

 • 1. Zápis zOsadního výboru ve Dvorcích ze dne 01.04.2010.
 • 2. Rezignaci člena Osadního výboru ve Dvorcích p. Josefa Sovy.
 • 3. Informativní zprávu p. starosty knámětům p. Ing. Gregora ze dne 11.04.2010.
 • 4. Návrh p. Ing. Gregora P. na udělení městských vyznamenání p. Houšteckému V. a p. Sedláčkovi T. stím, že o udělení rozhodne ZM vřádném termínu dle OZV.
 

VI.  U k l á d á

1.  RM prověřit plnění smluvních podmínek vyplývajících z kupních smluv na stavební pozemky v lokalitě Třešňovka a zprávu předložit na jednání ZM dne 23.06.2010.

2.    RM předložit na jednání ZM v měsíci září 2010 aktualizovaný rozpočtový výhled.

3.    RM předložit zprávu o provozování hazardních her v katastru města Lysá nad Labem na jednání ZM v měsíci září 2010.

4.    RM jednat se ZO ČSCH Lysá nad Labem o možnosti odkupu nemovitosti v Sojovické ulici.

5.    Tajemníkovi města zjistit u jiných úřadů zkušenosti s používáním SW na elektronické aukce a zprávu předložit na jednání ZM dne 23.06.2010.

 

VII.  O d v o l á v á

       P. Jonáše J. z funkce předsedy Osadního výbor ve Dvorcích a p. JUDr. Čáslavského V., p. Vítka F. a p. Čáslavského Z. z funkce členů Osadního výboru ve Dvorcích.

 

VIII. S t a n o v u j e

       Stanovuje počet členů Osadního výboru ve Dvorcích na sedm.

 

IX. J m e n u j e

Osadní výbor ve Dvorcích ve složení:

předseda osadního výboru p. Ing. Osvadl Z., místopředseda pí Herclíková M., členové pí  Janoušková M., pí Pajerová M., pí Bacílková B., p. Záveský J. a p. Vítek F.

 

 

Pan starosta nechal o rekapitulaci usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování       pro:                  12 hlasů       (Mimo p. Mgr. Minařík.)

                                zdržel se:            0 hlasů

                                proti:                  0 hlasů

       Návrh byl přijat.

 

 

       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 19.55 hod. ukončil.

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 17.05.2010

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................         

p. Ing. Firman Miroslav, v.r.                                         p. MVDr. Kořínek Jan, v.r.         

 

 

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                                                starosta, v.r.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.