+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s
z  ustavujícího  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 01.11.2010 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                        

Přítomni:            p. Mgr. Havelka Jiří
            pí Chloupková Marcela
            p. Sedláček Tomáš
            p. Bc. Eliška Petr
            p. Ing. Firman Miroslav
            p. Mgr. Minařík Jaroslav    
            p. Ing. Gregor Petr        
            p. Mgr. Kopecký Petr
p. Ing. Osvald Zdeněk
            p. Kolman Josef
            p. Houštecký Václav
            pí Hamplová Petra
            p. Ing. Černohorský Ondřej
            p. Mgr. Kořista Jan
            p. Mgr. Fajmon Hynek
Omluveni:                

I. Zahájení.

    Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni nově zvolení členové zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

    Pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem a dotázal se, zda má někdo návrh na jeho doplnění. Pan Ing. Gregor navrhl před bod „volba starosty“ doplnit, podle jakého principu se bude volit, bez toho není podle jeho názoru volba možná. Dále p. Ing. Gregor přečetl své připomínky týkající se ustavujícího zasedání s tím, že pokud nebude dodržen princip volby dle výsledků voleb a vůle voličů tak, jak navrhl, nebude se na protest volebního aktu účastnit a odejde. Pan starosta se dotázal p. Ing. Gregora na návrh bodu, jeho konkrétní formulaci. Pan Ing. Gregor zopakoval, že žádá zařadit bod „princip volby“. K tomu pan starosta uvedl, že volba je dána jednacím řádem a zákonem o obcích, proto mu není jasné, co konkrétně p. Ing. Gregor navrhuje. Pan Mgr. Fajmon dále doplnil k připomínce p. Ing. Gregora o počtu místostarostů, že je v kompetenci ZM určit počet místostarostů, proto je na pozvánce zcela správně uvedena formulace „volba místostarosty/ů“. Pan starosta se opakovaně dotázal p. Ing. Gregora na konkrétní návrh. Pan Ing. Gregor znovu požádal o zařazení bodu „princip volby“. Pan Mgr. Kořista se dotázal, co p. Ing. Gregor principem volby konkrétně myslí.

    Pan starosta nechal o doplnění programu o bod navržený p. Ing. Gregorem hlasovat.
Výsledek hlasování:        pro:      3 hlasy   
            zdržel se:      0 hlasů
            proti:     12 hlasů
    Návrh nebyl přijat.

    Pan starosta se dotázal, zda má někdo další návrh na doplnění programu. Vzhledem k tomu, že nebyly jiné návrhy, nechal pan starosta o programu hlasovat.

 
    Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.
Výsledek hlasování:        pro:    14 hlasů   
            zdržel se:      0 hlasů
            proti:       1 hlas
    Návrh byl přijat.

    Pan starosta požádal pana tajemníka, aby přečetl slib člena zastupitelstva a jmenovitě vyzval jednotlivé členy ke složení slibu a podpisu jeho textu. Po ukončení tohoto aktu pan starosta konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva města složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.

    Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pí Hamplová P. a p. Ing. Osvald Z. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Houštecký V. a p. Kolman J.

    Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.
Ověřovatelé zápisu        pro:    14 hlasů    
            zdržel se:      1 hlas
            proti:       0 hlasů

Návrhová komise        pro:    15 hlasů    
            zdržel se:      0 hlasů
            proti:      0 hlasů

II. Návrhy na schválení.

    Pan starosta uvedl, že dalším bodem dnešního jednání je volba starosty, místostarosty, případně místostarostů, a ostatních členů rady městy. Podle stávající jednacího řádu ZM je hlasování zastupitelstva veřejné, pouze v případě volby starosty a dalších členů RM je možné hlasovat i tajným hlasováním, pokud o to požádá alespoň jeden člen zastupitelstva. Požádal zastupitele o návrh na způsob hlasování, zda veřejné nebo tajné. Pan Mgr. Fajmon navrhl tajné hlasování. Pan starosta požádal o návrh na tři členy volební komise. Do volební komise byli navrženi p. Mgr. Minařík J., p. Mgr. Kořista J. a p. Bc. Eliška P.

    Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:        pro:    15 hlasů   
            zdržel se:      0 hlasů
            proti:       0 hlasů
    Návrh byl přijat.

    Odchod p. Ing. Gregor v 17.15 hod. Při odchodu p. Ing. Gregor předal zapisovatelce svoje připomínky v písemné podobě a požádal, aby byly součástí zápisu.

1.  Volba starosty.

    Pan starosta požádal o návrhy na funkci starosty města Lysá nad Labem. Jména zapisovatelka zapíše na hlasovací lístky a předá volební komisi, která volbu zorganizuje a oznámí výsledky hlasování.
    Pan Mgr. Fajmon navrhl na funkci starosty města p. Mgr. Havelku J. Jiný kandidát na tuto funkci nebyl navržen. Pan Mgr. Minařík se dotázal, zda p. Mgr. Havelka s navržením souhlasí, a po jeho kladné odpovědi byly členům ZM rozdány hlasovací lístky. Komise po ukončení volby oznámila výsledky hlasování.

    Starostou města Lysá nad Labem byl zvolen p. Mgr. Jiří Havelka.

Výsledek hlasování:        pro:    10 hlasů   
            proti:       4 hlasy

2. Volba místostarosty.

    Pan Mgr. Fajmon navrhl pro volební období 2010 – 2014 zvolit jednoho uvolněného místostarostu.

    Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:        pro:    14 hlasů   
            zdržel se:      0 hlasů
            proti:       0 hlasů
    Návrh byl přijat.

    Pan Kolman navrhl na funkci místostarosty města pí Chloupkovou M. Jiný kandidát na tuto funkci nebyl navržen. Pan Mgr. Minařík se dotázal, zda pí Chloupková s navržením souhlasí, a po její kladné odpovědi byly členům ZM rozdány hlasovací lístky. Komise po ukončení volby oznámila výsledky hlasování.

    Místostarostou města Lysá nad Labem byla zvolena pí Marcela Chloupková.

Výsledek hlasování:        pro:      9 hlasů   
            proti:       5 hlasů

3. Volba členů rady města.

    Pan starosta navrhl na funkci člena rady města p. Houšteckého V., p. Kolmana J. a p. Mgr. Kopeckého P. Všichni jmenovaní s navržením souhlasili. Jiní kandidáti na tuto funkci nebyli navrženi. Členům ZM byly rozdány hlasovací lístky a komise po ukončení volby oznámila výsledky hlasování.

    Členem rady města Lysá nad Labem byl zvolen p. Václav Houštecký.

Výsledek hlasování:        pro:    10 hlasů   
            proti:       4 hlasy

    Členem rady města Lysá nad Labem byl zvolen p. Josef Kolman.

Výsledek hlasování:        pro:    10 hlasů   
            proti:       4 hlasy

    Členem rady města Lysá nad Labem byl zvolen p. Mgr. Petr Kopecký.

Výsledek hlasování:        pro:    10 hlasů   
            proti:       4 hlasy

III. Diskuse

p. starosta    - požádal zástupce jednotlivých stran a seskupení o nominaci členů do výborů a komisí do 15.11.2010,
p. Ježek, občan města Lysá n.L.    - uvedl, že volby dopadly podle očekávání a nemá k tomu víc slov.


Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesla pí Chloupková.


U s n e s e n í    z ustavujícího zasedání ZM dne 01.11.2010.


Zastupitelstvo města

I. v o l í
   
1. Ověřovatele zápisu:        pí Hamplová Petra
            p. Ing. Osvald Zdeněk

2. Návrhovou komisi ve složení:     pí Chloupková Marcela
            p. Houštecký Václav
            p. Kolman Josef

3. Volební komisi ve složení:    p. Mgr. Minařík Jaroslav
            p. Mgr. Kořista Jan
            p. Bc. Eliška Petr

4. Starostou města        p. Mgr. Havelku Jiřího

5. Místostarostou města    pí Chloupkovou Marcelu

6. Členy rady města        p. Houšteckého Václava
            p. Kolmana Josefa
            p. Mgr. Kopeckého Petra


II. b e r e    n a    v ě d o m í

1. Složení slibu všech členů zastupitelstva města.
2. Schválení návrhu na tajnou volbu orgánů obce.

III. s c h v a l u j e

Pro volební období 2010 – 2014 jednoho místostarostu.Pan starosta nechal o rekapitulaci usnesení hlasovat.
Výsledek hlasování       pro:                  14 hlasů    
zdržel se:            0 hlasů    
proti:                  0 hlasů
    Návrh byl přijat.


       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 17.47 hod. ukončil.

Zapsala: Procházková L.
Zápis vyhotoven dne: 02.11.2010

Ověřovatelé zápisu:

………………….………..…..……….           ………………..……………………….          pí Hamplová Petra                         p. Ing. Osvald Zdeněk
                                


                                                    ………………..……………………….                               starosta
Příloha – písemné připomínky p. Ing. Gregora.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.