+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  8.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 22.12.2010 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                       

Přítomni:                               p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ing. Osvald Zdeněk

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej

                                   p. Kolman Josef

                                   p. Houštecký Václav

                                   pí Hamplová Petra

                                    p. Mgr. Kořista Jan

                                   p. Bc. Eliška Petr

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek                                 

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Bc. Eliška P. a p. Kolman J. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Mgr. Fajmon H. a p. Mgr. Minařík J.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu                 pro:      14 hlasů                      (Mimo p. Ing. Firman.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Návrhová komise                   pro:      14 hlasů                      (Mimo p. Ing. Firman.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání ZM dne 01.11.2010 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k  zápisu. Vzhledem k tomu, že k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Pan tajemník rovněž informoval přítomné o personálních změnách na MěÚ Lysá n.L., dále o novém katalogu prací, který vstoupil v platnost dnem 01.10.2010. Další informace se týkala tvorby strategického plánu města Lysá nad Labem, v letošním roce byla zahájena školení pracovních skupin, školení budou pokračovat počátkem příštího roku a první podklady pro tvorbu plánu by měly být zpracovány během měsíce března 2011.

            Nikdo z přítomných neměl doplňující dotazy na pana tajemníka, proto pan starosta přistoupil k doplnění a schválení programu jednání. Navrhl rozšířit program jednání o projednání žádosti RWE GasNet, s.r.o., předložené zastupitelům jako materiál č. 7a, dále úpravu rozpočtu označenou jako bod 15 a informativní zprávu č. 4 o udělení souhlasu se stavbou projektu Zåhrada. Pan Mgr. Fajmon dále navrhl změnit pořadí projednávaných bodů tak, aby se jako bod č. 1 projednala úprava rozpočtu r. 2010, poté OZV č. 7/2010, o místních poplatcích a následně rozpočet na rok 2011, neboť tyto body jsou dle jeho názoru nejdůležitější, a další body projednat v tom pořadí, jak byly navrženy. Pan Bc. Eliška navrhl nejdříve projednat OZV č. 7/2010, poté úpravu rozpočtu r. 2010 a poté rozpočet na rok 2011, dále pak body v pořadí dle původního návrhu. K tomu pan starosta dodal, že se jedná v podstatě o stejný návrh, jaký přednesl již p. Mgr. Fajmon a o programu upraveném ve smyslu tohoto návrhu nechal hlasovat. Pan Ing. Gregor poznamenal, že účast občanů na dnešním jednání je nízká, dodal, že má připravené interpelace adresované RM. Dále navrhl, aby od příštího zasedání byla na začátek jednání přesunuta diskuse k obecním záležitostem, aby občané nemuseli na projednávání obecních záležitostí čekat až na závěr zasedání, pak by se měli projednat informativní zprávy a nakonec schvalovací body. S návrhem programu tohoto zasedání ale souhlasil. Pan starosta k návrhu pana Ing. Gregora poznamenal, že není problém přesunout projednání bodů, týkajících se obecních záležitostí, na začátek programu, ale dnes taková změna nemá smyls, protože se z řad občanů města nikdo, kromě zástupců odborů MěÚ Lysá n.L. a některých školských zařízení, na jednání nedostavil.

 

            Pan starosta nechal o upraveném návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

           

II. Návrhy na schválení.

 

1.  Návrh úpravy rozpočtu na rok 2010.

 

                        RM projednala dne 07.12.2010 usneseními č. 663, 675 a 687 úpravu rozpočtu r. 2010. Zároveň RM usnesením č. 664 projednala dne 07.12.2010 rozbor hospodaření města Lysá n.l k 25.11.2010.

                       

                        K materiálu podal vysvětlení p. starosta, informoval o plnění rozpočtu, došlo k výpadku v plánovaných příjmech, protože nebyl realizován plánovaný prodej domu č.p. 715 v Lysé n.L., rozpočet musel být proto posílen převodem finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ). Peníze budou převedeny zpět po obdržení dotace. Dále informoval, že došlo k havárii čerpadel ČOV ve Dvorcích, oprava byla financována z prostředků určených na koupi kina. Tyto prostředky bylo možné použít, protože se po dohodě a na žádost s TJ Sokol část platby přesouvá do příštího roku. Další úpravy rozpočtu se týkaly přijatých dotací. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, jaká je výsledná podoba rozpočtu. Pí Ing. Polenová, vedoucí finančního odboru MěÚ Lysá n.L., uvedla, že konečnou podobu zastupitelé v materiálech nemají, poslední změny proběhly včera. K tomu pan starosta doplnil, že uváděné změny jsou v předloženém rozšíření. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že chce v písemné podobě upravený rozpočet, kde již bude promítnut převod finančních prostředků z VHČ. Pí Ing. Polenová odpověděla, že se zatím jedná pouze o návrh, převod nebyl schválen, proto zatím není tato úprava zohledněna v předloženém materiálu. Úprava se projeví po schválení v rozpočtových nedaňových příjmech. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že chce předložit aktuální stav rozpočtu v písemné podobě, k samotnému schválení úpravy rozpočtu neměl námitky. Pí Ing. Polenová dodala, že po zpracování posledních změn bude zastupitelům aktuální rozpočet dán na vědomí.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2010, a bere na vědomí rozbor hospodaření města Lysá n.L. k 25.11.2010.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.  Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2010, o místních poplatcích.

 

                        RM projednala dne 07.12.2010 usnesením č. 625 Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 7/2010, o místních poplatcích.

 

Pan starosta uvedl, že v návrhu vyhlášky je zachována výše poplatku za likvidaci odpadu na úrovni roku 2009, navýšena je sazba za užívání veřejného prostranství, a to o 100 %. Pan Bc. Eliška uvedl, že si provedl porovnání nákladů na likvidaci odpadů na jednoho občana u nás a v okolních městech a zjistil, že tyto náklady jsou v Lysé vyšší o cca 40 - 50 Kč/osobu. K tomu pan starosta uvedl, že náklady v Lysé zvyšují velkokapacitní kontejnery (VKK), jinak jsou náklady srovnatelné. Pan Bc. Eliška navrhl zpoplatnit tuto službu zvlášť, od platby osvobodit důchodce. Pan starosta odpověděl, že toto není prakticky možné. Pan Mgr. Kopecký dodal, že již v letošním roce byl redukován počet kontejnerů, resp. omezena četnost přistavování, a v tomto trendu se bude pokračovat i v roce příštím. VKK budou přistavovány pouze ve Dvorcích, Byšičkách a Litoli, dále 2x ročně bude přistaven kontejner na bioodpad. Zjišťuje se i možnost svozu popelnic na bioodpad, jednalo by se o službu, kterou by si v případě zájmu hradil sám občan, město by službu zprostředkovalo. Pan starosta doplnil informaci, uvedl, že náklady na svoz popelnice na bioodpad se pohybují kolem 400,- Kč/rok. Pokud by se tato služba ujala, bylo by možné zrušit přistavování kontejnerů. O této možnosti se jedná, o výsledku budou zastupitelé informováni. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že v předložených materiálech jsou vyčísleny náklady na osobu od r. 2006, z toho je zřejmé, že náklady na likvidaci odpadů na území města rostou. V roce 2010 byla navržena částka 2 mil. Kč na likvidaci odpadů, ta byla ale během roku navýšena o 500 tis. Kč. Na rok 2011 je navrženo pouze 1,5 mil. Kč, zřejmě se počítá s úsporou redukcí VKK. Zajišťování svozu VKK je místním specifikem, doporučil rychle tuto službu omezit. Dále uvedl, že by zachoval poplatky za likvidaci odpadů na letošní úrovni, poplatky za VHP nastavil na maximální výši a o 100 % by navýšil poplatek za užívání veřejného prostranství. Valorizoval by rovněž poplatek za psy o 10 %, a to s ohledem na nutnost úklidu exkrementů. Město provozuje také útulek pro psy, na jehož provoz vynakládá nezanedbatelné náklady. Pan Mgr. Kořista se dotázal na výši poplatků za psy v okolních městech. K tomu pan starosta uvedl, že Lysá je obecně „levná", tzn., že poplatky nejsou vyšší, než v okolních městech. Pan Bc. Eliška dodal, že co se týká exkrementů, ve městě jsou sice rozmístěny koše na jejich likvidaci, ale nejsou doplňovány sáčky. K odpadům dodal, že do VKK se většinou vyvážejí velké věci, za jejich likvidaci by se měl vybírat příplatek. Pro srovnání uvedl výši nákladů na osobu v okolních městech, v Nymburce v roce 2009 činily 492,- Kč, v Milovicích 444,- Kč a v Brandýse n.L. 450,- Kč. Pan starosta zopakoval, že rozdíl ve výši nákladů je způsoben VKK. Pan Bc. Eliška navrhl zvednout poplatek za likvidaci odpadu na 500,- Kč/osobu/rok. Pan Ježek, občan Lysé n.l., uvedl, že sběrný dvůr byl nově vybudován na konci města, nyní se plánuje omezení přistavování VKK, domnívá se, že se začnou ve zvýšené míře vyskytovat černé skládky. Město by mělo zvážit, co vyjde levněji, jestli VKK nebo likvidace skládek. Pan Přibyl, ředitel MěP Lysá n.L., se dotázal, zda bude zábor veřejného prostranství zpoplatněn i pro pořádání kulturních akcí. Odpověděl pan starosta, uvedl, že při pořádání sportovních a kulturních akcí nebude zábor zpoplatněn. Pan Ing. Firman navrhl zpracovat veřejně přístupný (na webových stránkách města) přehled místních poplatků, kde by měl každý občan možnost získat informace o svých platbách s cílem preferovat elektronické platby. Identifikace by byla možná podle přiděleného variabilního symbolu. Pan Mgr. Kořista uvedl, že nesouhlasí s navýšením poplatků za VKK, platil by tak i ten, kdo tento systém nevyužívá. Připomněl rovněž, že poplatek za likvidaci odpadů se platí na osobu, ne rodinu, tj. u vícečetných rodin je to větší finanční zátěž. Pan Ing. Gregor uvedl, že celá diskuse je zcela zcestná, zvýšení poplatků musí být řádně zdůvodněno, je zásadně proti zvýšení, pokud nebude podloženo fakty a požádal o analýzu jednotlivých poplatků. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, jestli p. Ing. Gregor chce zrušit poplatek za VHP, protože jejich výše není zdůvodnitelná náklady. Stanovení výše poplatků je věc většinové vůle ZM. Při přípravě rozpočtu byla vůle poplatky za VHP stanovit v maximální možné míře, poplatek za odpad byl projednáván v seriózní diskusi. Na poplatky nejsou odborné argumenty, jejich výše je výsledkem dohody většiny. Požádal o zpracování přehledu, kolik z každého poplatku jde do rozpočtu města. K poplatku za psy uvedl, že každý je za svého psa zodpovědný, a to včetně úklidu exkrementů. Pan Ing. Gregor odpověděl, že se jedná o nedorozumění, u odpadů jde o poplatek týkající se občanů města, ne, jako v případě poplatku VHP, podnikatelů, tam souhlasí s navýšením. Pan Ing. Firman dodal, že poplatky jsou příjmem rozpočtu, ze kterého se zajišťují potřeby občanů. Zrušil by prodělečné akce, jako VKK a navržené zvýšení poplatků by schválil. Pan starosta doplnil, že zvýšením poplatků za zábor veř. prostranství reagují na zvýšení zájem, jde o normální tržní chování a rovněž je snaha o regulaci záborů. Pan Sedláček doplnil, že zvýšení poplatků je poměrně jednoduché, jedná se pouze o změnu vyhlášky, ale město by mělo mít i jiný příjem, mělo by být jasné, co chce město dělat, kde získá další prostředky. Například by bylo možné využít svoz bioodpadu a dál ho zpracovávat (kompostovat), ale není zpracován záměr. Pan Bc. Eliška ke zvýšení sazby poplatku za odpad dodal, že navýšení o cca 50,- Kč se nejeví jako zásadní nárůst, který by ovlivnil rodinné rozpočty. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že příjem z poplatku za psy činí 140 tis. Kč, ale náklady na provoz útulku jsou 290 tis. Kč, proto navrhl zvýšení poplatku za psy o 10 %. Pan starosta k tomu doplnil, že útulek není financován z poplatků za psy, byl zřízen pro zaběhnuté, týrané psy, atd. Pan Mgr. Kořista dodal, že o poplatku za psy nelze podle jeho názoru rozhodnout, nemá relevantní podklady a rovněž není jasné, na co se peníze použijí.

 

Pan starosta nechal hlasovat o jednotlivých návrzích:

 

 • a) ZM schvaluje navýšení sazby poplatků za psy o 10% při respektování maximální výše poplatku stanovené obecně závazným předpisem.
 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:               pro:        8 hlasů 

                                   zdržel se:           3 hlasů

                                   proti:     4 hlasy

                   Návrh byl přijat.

 

 • b) ZM schvaluje navýšení sazby poplatku za likvidaci odpadů na 500,- Kč/osobu/rok.
 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:               pro:        2 hlasy 

                                   zdržel se:           5 hlasů

                                   proti:     8 hlasů

                   Návrh nebyl přijat.

 

 • c) ZM schvaluje navýšení sazby poplatku za zábor veřejného prostranství o 100 % při respektování maximální výše poplatku stanovené obecně závazným předpisem.
 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasy 

                                   zdržel se:           3 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

Poté dal pan starosta hlasovat o OZV č. 7/2010, o místních poplatcích, jako celku.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 7/2010, o místních poplatcích, s následujícími úpravami:

 • a) včásti II., poplatek ze psů, čl. 5, sazba poplatku, bude poplatek navýšen o 10 %,
 • b) včásti III., poplatek za užívání veřejného prostranství, čl. 12, sazba poplatku, bude poplatek navýšen o 100 %,
zároveň bude v obou případech respektována maximální výše poplatku stanovená příslušným obecně závazným předpisem.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů 

                                   zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

3. Rozpočet města Lysá nad Labem na rok 2011.

                       

RM projednala dne 01.12.2010 usnesením č. 634 návrh rozpočtu města Lysá n.L. na rok 2011.

Pan starosta k návrhu poznamenal, že vzhledem k tomu, že nebylo schváleno zvýšení poplatků za likvidaci odpadů, jedná se o nevyrovnaný návrh rozpočtu. Navrhl tedy následující úpravy, snížit výnos z VHČ o 500 tis. Kč, kapitálové příjmy doplnit o 4,5 mil. Kč za prodej domu č.p. 715 v Lysé n.L., vzniklý přebytek rozdělit následně. 1,1 mil. Kč zařadit do rozpočtu na opravu chodníku na spodní části Husova náměstí, 400 tis. Kč na likvidaci havárie v MŠ Dráček a zbytek převést do rezervního fondu.  Pan Ing. Gregor uvedl, že měl připravené připomínky k původnímu návrhu rozpočtu, ale s ohledem na dnešní změny navrhl odložit projednání rozpočtu na začátek ledna 2011. Pan starosta odpověděl, že se nejedná o změny, o kterých by zastupitelé nebyli předem informováni. Na pracovní schůzce byly projednány dvě varianty rozpočtu, jedna se z nich nyní předkládá. Pan Sedláček upozornil, že příjmy v letošním roce nedosahují plánované výše, přesto jsou příjmy pro rok 2011 plánovány ještě vyšší. Pan starosta upřesnil, že se jedná o rozbor k 25.11.2010, příjmy jsou splněny na 92 % a očekává se, že další platby ještě přijdou, protože  Finanční úřad posílá vždy 1/12. Je předpoklad, že plánované příjmy budou naplněny. Pan Mgr. Kořista se dotázal p. Ing. Gregora, proč chce schválení rozpočtu odložit, co se tím změní? Pan Ing. Gregor odpověděl, že nebrání tomu, aby se tento paskvil odsouhlasil. Dle jeho názoru by se měl udělat detailní rozbor, rozpočet mu nesedí o cca 5 mil. Kč. Na dnešním zasedání rozpočet prošel diametrálními změnami. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že i rozpočet na rok 2010 se schvaloval v listopadu 2009, následně prošel 6x úpravou. Dodal, že jde spíše o celkovou filozofii, nelze dopředu odhadnout, jaké budou získány dotace, jaké částky na akce budou vysoutěženy apod. Nevidí problém v tom, aby byl dnes rozpočet schválen, schválení rozpočtu před začátkem roku se osvědčilo, nemusí se schvalovat provizorium. Pan Ing. Firman se připojil k názoru p. Mgr. Fajmona. Pan Mgr. Kopecký dodal, že nedošlo k zásadním změnám, o všem se na pracovní schůzce mluvilo, projednávaly se obě varianty, když se nezvýšil poplatek za odpad, logicky vyplynul další návrh, který předložil p. starosta. Bylo navrženo i jak se naloží s přebytkem, jedná se pouze o změnu šesti položek, z nichž tři byly projednány na pracovní schůzce. Pan Ing. Gregor řekl, že porovnal návrh s rozborem hospodaření k 25.11.2010 a rozdíl v daňových příjmech je 4,5 mil. Pan starosta dodal, že loni se vedla podobná diskuse, nakonec byly daňové příjmy naplněny na 101 %.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu p. Ing. Gregora na odložení schválení rozpočtu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá projednání a schválení rozpočtu na rok 2011 na leden r. 2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        2 hlasy 

                                   zdržel se:          3 hlasy

                                   proti:   10 hlasů

                   Návrh nebyl přijat.

 

                   Pan Bc. Eliška uvedl, že návrh nepodpoří, chtěli zvýšit poplatek za odpad, nesouhlasí s prodejem majetku, zároveň se dotázal, zda lze zpracovat priority investic (kino, ZUŠ,...). Pan starosta upřesnil, že zvýšením poplatku by se docílilo vyrovnaného rozpočtu, ale nepřineslo by peníze na další investice. Dodal, že se budou soutěžit velké akce, např. ČOV a mohou se peníze ušetřit nebo budou i scházet. Pan Ing. Firman navrhl sestavit seznam akcí, na které by se město mělo zaměřit v případě, že budou peníze. Pan Sedláček dodal, že některé investice je možné rozložit na více let, nebo lze zvážit jiné, méně nákladné, technické řešení. Pan starosta odpověděl, že některé investice, jako ČOV, kanalizace, revitalizace náměstí, jsou rozloženy do dvou let, na více let nelze, akce jsou hrazeny z dotací, každá změna by se musela projednat s poskytovatelem dotace a je i možné, že by se tím porušily dotační podmínky a dotace by nebyla přidělena. Rozpočet pokrývá to, co město musí udělat. Pan Mgr. Kopecký souhlasil s návrhem p. Ing. Firmana na zpracování priorit. Pan starosta požádal zástupce stran a sdružení, aby do 10.01.2011 předložily RM návrhy priorit a následně kolem 20. ledna navrhl svolat pracovní schůzku, kde by se s návrhy mohli zastupitelé seznámit. Paní Chloupková dodala, že podobný seznam byl zpracován, přesto se realizovaly akce, se kterými se v něm nepočítalo. Pan Mgr. Fajmon konstatoval, že zpracování výhledu na volební období je povinnost vyplývající ze zákona, pokud je zpracován, je třeba ho aktualizovat a z něj se pak musí vycházet při dalším plánování. Pan starosta dodal, že výhled je zpracován do roku 2015. Pan Ing. Černohorský podotkl, že v rozpočtu jsou vyškrtnuty některé investiční výdaje, snížil se i příspěvek na kino. K tomu pan starosta doplnil, že letos bylo na kino určeno 800 tis. Kč, pořídilo se i další ozvučení kina, výdaje na příští rok byly sníženy, protože se počítá se snížením nákladů na výlep reklamy. Dále je předpoklad, že neporostou náklady na teplo, cena plynu klesá, další úspora vznikla tím, že se kino stalo letos plátcem DPH. Ušetřené peníze budou využity na renovaci zařízení kina. Bude schválena smlouva o využití příspěvku, aby bylo jasné, na co se příspěvek může využít.

                   Pan starosta nechal postupně o předložených návrzích hlasovat.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočet města Lysá nad Labem na rok 2011 upravený ve smyslu diskuse.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasy 

                                   zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     3 hlasy          (p. Ing. Gregor)

                   Návrh byl přijat.

 

                   Pan Ing. Gregor požádal, aby byl jmenovitě uveden u hlasování o rozpočtu - hlasoval proti schválení rozpočtu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM svolat pracovní schůzku členů zastupitelstva města k prioritním akcím rozpočtu s tím, že jednotlivé strany a sdružení zastoupené v ZM mohou své písemné návrhy prioritních akcí zaslat p. starostovi do 10.01.2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasy 

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     2 hlasy

                   Návrh byl přijat.

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zpracovat aktualizaci rozpočtového výhledu.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasy  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

4.  Přijetí bezúplatného daru od p. Dr. J. Březiny a  pí V. Günther Chott.

 

            Usnesením č. 604 RM projednala dne 22.11.2010 návrh na přijetí bezúplatného daru od vlastníků p. Dr. Jiřího Březiny a pí Veroniky Günther Chott, sestávajícího z veřejné komunikace, odvodnění, dopravního značení, chodníku, vodovodního a kanalizačního řadu, veřejného osvětlení, na pozemcích parc. č. 3745, 3760 a 3746, k.ú. Lysá n.L.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí bezúplatného daru od vlastníků p. Dr. Jiřího Březiny a pí Veroniky Günther Chott, sestávajícího z veřejné komunikace, odvodnění, dopravního značení, chodníku, vodovodního a kanalizačního řadu, veřejného osvětlení, na pozemcích parc. č. 3745, 3760 a 3746, k.ú. Lysá n.L.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů 

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

5. Návrh na bezúplatný převod p.p.č. 2131/57 a p.p.č. 2131/58, k.ú. Lysá n.L.

 

            Dne 07.12.2010 projednala RM města usnesením č. 655 návrh na bezúplatný převod p.p.č. 2131/57 o vým. 32 m2 a p.p.č. 2131/58 o vým. 1 m2, k.ú. Lysá n.L., dle GP č. 2289-47/2010, ze dne 13.07.2010, od Pozemkového fondu ČR.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 2131/57 o vým. 32 m2 a p.p.č. 2131/58 o vým. 1 m2, k.ú. Lysá n.L., dle GP č. 2289-47/2010, ze dne 13.07.2010, od Pozemkového fondu ČR.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

                 Pan starosta navrhl body č. 6, 7, 8, 9 a 11 projednat společně, protože se jedná o body stejného typu, věcná břemena a otevřel k těmto bodům společnou diskusi.

 

Pan Mgr. Fajmon se dotázal, kde jsou v rozpočtu uvedeny příjmy za věcná břemena. Pí Ing. Polenová odpověděla, že jsou ve vedlejší hospodářské činnosti. Dále se p. Mgr. Fajmon dotázal, zda se vybírá poplatek za překop komunikace, k tomu pí Ing. Novotná, vedoucí odboru dopravy, uvedla, že o překopu se rozhoduje ve správním řízení a je vybírán správní poplatek.  Pan Mgr. Fajmon upřesnil, že měl na mysli poplatek vyplývající z OZV, zda se uplatňuje. Pan starosta odpověděl, že se tento poplatek nevybírá, platilo se pouze za zřízení věcného břemene. To potvrdil i p. Blažek, vedoucí odboru správy majetku a investic. Pan Mgr. Fajmon dodal, že dle jeho názoru by se poplatek měl vybírat, vyhláška to ukládá. Pan Mgr. Kořista se dotázal k bodu č. 8, jak bude situace v tomto místě řešena, zda se bude budovat i chodník. Pan starosta odpověděl, že se jedná o majetek soukromého vlastníka a jeho záměr nezná, ale území je v územním plánu určeno k zástavbě. Místo na chodník každopádně zůstane.

 

6. Žádost firmy AZ Elektrostav, a.s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.RM dne 09.11.2010 projednala a usnesením č. 588 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 632/10, 630/1, 3483/2 a 3451/66, k.ú. Lysá n.L., za cenu 7.000,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 632/10, 630/1, 3483/2 a 3451/66, k.ú. Lysá n.L., za cenu 7.000,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

7. Žádost firmy AZ Elektrostav, a.s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.RM dne 09.11.2010 projednala a usnesením č. 589 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Dsitribuce, a.s., pro stavbu IE-12-6001228, na obecní pozemek p.č. 575/4, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., pro stavbu IE-12-6001228, na obecní pozemek p.č. 575/4, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

8. Žádost firmy Sport Arsenal, s.r.o., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3476/6 pro napojení domu č.p. 217, lokalita Litol, ul. U Nové hospody, přípojkami plynu, vody a kanalizace.RM dne 22.11.2010 projednala a usnesením č. 610 schválila realizaci stavby přípojek vody, plynu a kanalizace pro dům č.p. 217 v ul. U Nové hospody, Lysá nad Labem, Litol, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3476/6. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci stavby přípojek vody, plynu a kanalizace pro dům č.p. 217 v ul. U Nové hospody, Lysá nad Labem, Litol, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3476/6. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                    proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

9. Žádost firmy Electrosun, s.r.o., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek PK p.č. 3553/1, ul. Čechova.

   

Dne 07.12.2010 projednala RM usnesením č. 654 žádost o souhlas s realizací stavby Lysá nad Labem, Čechova, kNN pro parc. č. 657/5, IV-12-6010697 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek PK p.č. 355/1, k.ú. Lysá n.L.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci stavby Lysá nad Labem, Čechova, kNN pro parc. č. 657/5, IV-12-6010697 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek PK p.č. 355/1, k.ú. Lysá n.L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

10. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej obecního p.p.č. 492/116, kult. ost.pl., jiná pl.,, k.ú. Lysá n.L., za účelem výstavby trafostanice.Dne 07.12.2010 projednala RM a usnesením č. 653 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s ČEZ Distribuce, a.s., na prodej obecního pozemku č. 492/116, kult. ost. pl., jiná pl., o vým. 55 m2, k.ú. Lysá n.L., který byl oddělen GP č. 2386-102/2010, z obec p.p.č. 492/85, k.ú. Lysá n.L., za částku dle znaleckého posudku č. 854/2/2008, ze dne 05.03.2008, za účelem výstavby trafostanice.

 

K tomuto bodu se p. Mgr. Fajmon dotázal, zda proběhl prodej nedávno schvalovaného pozemku 492/85. Pan starosta odpověděl, že u toho pozemku se jednalo o stejný režim, jako v předcházejících případech, pozemky jsou stále města, převod se uskuteční až po kolaudaci stavby. Právě z toho důvodu, že město je stále vlastníkem pozemků, je dnes třeba schválit prodej výše požadovaného pozemku ČEZu, prodej může schválit pouze vlastník. Cena pozemku vyplývá ze znaleckého posudku, který byl odsouhlasen, číslo posudku doplní. Pan Mgr. Kořista se dotázal, jak dlouho budou na sloupech VO umístěné reklamní poutače. Pan starosta uvedl, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nicméně se počítá s jejich umístěním po dobu stavby, tj. cca 4 roky. Pan Mgr. Fajmon upozornil na nutnost umístit poutače tak, aby je nezničila nákladní auta. Pan Mgr. Kořista dodal, že je třeba brát ohled i na vánoční výzdobu na sloupech. Pan starosta dodal, že schválení umístění sloupů je v kompetenci RM, zastupitelstvu byla informace předložena pouze k seznámení. K umístění poutačů je třeba i vyjádření dopravního inspektorátu. Pan Bc. Eliška se dotázal, zda se jedná o ojedinělý případ, aby pronajímání sloupů VO v centru na reklamu nebylo bráno jako pravidlo. K tomu pí Chloupková doplnila, že sloupy v centru jsou nové a přidělávání reklamních poutačů by je mohlo poškodit. Pan Bc. Eliška se dotázal na podrobnosti ke smlouvě. Pan starosta odpověděl, že se bude jednat o klasickou nájemní smlouvu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s ČEZ Distribuce, a.s., na prodej obecního pozemku č. 492/116, kult. ost. pl., jiná pl., o vým. 55 m2, k.ú. Lysá n.L., který byl oddělen GP č. 2386-102/2010, z obec p.p.č. 492/85, k.ú. Lysá n.L., za částku dle znaleckého posudku č. 854/2/2008, ze dne 05.03.2008, za účelem výstavby trafostanice.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

11. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., a souhlas se zřízením stavby plynovodních přípojek a prodloužením plynovodního řadu pro výstavbu v areálu bývalé Fruty.

 

            Usnesením č. 679 projednala RM dne 21.12.2010 žádost o souhlas se zřízením stavby plynovodních přípojek a prodloužení plynovodního řadu pro potřebu realizace projektu „Zåhrada" a uložením plynárenského zařízení do pozemků p.č. 619/16, 619/2, 492/85, 492/57, vše k.ú. Lysá n.L., a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., na obecní pozemky.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) zřízení stavby plynovodních přípojek a prodloužení plynovodního řadu pro potřebu realizace projektu „Zåhrada",

b) uložení plynárenského zařízení do pozemků p.č. 619/16, 619/2, 492/85, 492/57, vše k.ú. Lysá n.L., a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., na obecní pozemky. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

12. Směnná smlouva na výměnu pozemků mezi Městem Lysá n.L. a TJ Sokol Lysá n.L.

 

            Usnesením č. 639 projednala RM dne 07.12.2010 návrh směnné smlouvy pro srovnání hranic pozemků dle GP č. 171478/2005 mezi Městem Lysá n.L. a TJ Sokol Lysá n.L.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy pro srovnání hranic pozemků dle GP č. 1714-78/2005 mezi Městem Lysá nad Labem a TJ Sokol Lysá nad Labem s tím, že Město Lysá n.L. získá bezúplatně 14 m2 pozemku a zaplatí kolek v hodnotě 500,- Kč pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                                    zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

13. Prodej obecního pozemku st.p.č. 2410, kult. zast.pl. a nádvoří, k.ú. Lysá n.L.

 

                   Usnesením č. 539 dne 12.10.2010 projednala RM návrh na prodej obecního pozemku st.p.č. 2410, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., o vým. 19 m2.

 

                   K tomuto bodu pan Mgr. Fajmon navrhl uložit RM, aby vyzvala ostatní majitele zděných garáží k odkoupení pozemku. Pan starosta odpověděl, že toto je poslední pozemek. Odbor SMI již majitele vyzval, prodeje se schvalovaly na předchozích zasedáních, nejsou prodány pouze pozemky, kde se nepodařilo kontaktovat vlastníky garáží (nereagovali na výzvy).

           

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obec. st.p.č. 2410, kultura zastavěná plocha a nádvoří, o vým. 19 m2, k.ú. Lysá n.L., panu Ing. Patriku Pacourkovi, bytem Okružní 1493/50, Lysá nad Labem, za částku 500,- Kč/m2, kupující dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

            Pan starosta uvedl, že následující tři body se týkají schválení splátkových kalendářů, proto navrhl schválit je najednou. Dodal, že RM žádosti projednala a doporučila je ke schválení, se všemi žadateli o splátkový kalendář byla výše splátek projednána a jsou schopni je splácet. Pan Mgr. Fajmon chtěl vědět, zda nájemní smlouva trvá a zda je placen nájem. Pan starosta odpověděl, že nájemné je uhrazeno, jedná se pouze o splátky penalizačních poplatků. K samotným nájemním smlouvám uvedl, že jsou uzavřeny na rok s možností prodloužení. Pan Mgr. Kořista dodal, že je rád, že město vychází dlužníkům vstříc a umožňuje uzavření splátkových kalendářů.

 

14. Žádost pí O. Kiňové o splátkový kalendář.

 

                   RM projednala usnesením č. 580 dne 09.11.2010 žádost pí Olgy Kiňové o splátkový kalendář na vypočtené penále za neplacení nájemného k bytu č. 9 v č.p. 610, ul. Tyršova, Milovice - Mladá.

                  

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Kiňovou, Tyršova 610, Milovice - Mladá, na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                    proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

 

15. Žádost pí A. Koňaříkové o splátkový kalendář.

 

                   RM projednala usnesením č. 644 dne 07.12.2010 žádost pí Aleny Koňaříkové o splátkový kalendář na vypočtené penále za neplacení nájemného k bytu č. 47 v č.p. 600, ul. Sportovní, Milovice - Mladá.

                  

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Koňaříkovou, Sportovní 600, Milovice - Mladá, na měsíční splátky ve výši 500,- Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

16. Žádost pí I. Fikarové o splátkový kalendář.

 

                   RM projednala usnesením č. 613 dne 09.11.2010 žádost pí Ivany Fikarové o splátkový kalendář na vypočtené penále za neplacení nájemného k bytu č. 24 v č.p. 601, ul. Sportovní, Milovice - Mladá.

                  

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Fikarovou, Sportovní 601, Milovice - Mladá, na měsíční splátky ve výši 500,- Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

17. Návrh Dodatků č. 1 ke zřizovacím listinám školských zařízení a Zřizovací listiny MěK Lysá n.L.            RM projednala dne 07.12.2010 a usnesením č. 657 schválila Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám školských zařízení a Zřizovací listinu MěK Lysá n.L. s tím, že v čl. III. - Vymezení účelu a předmětu činnosti bude doplněno, že MěK plní funkci městského informačního střediska.

           

            Pan starosta informoval, že nutnost schválení dodatků vyplynula z provedeného předauditu. Pan Bc. Eliška se dotázal, proč je do zřizovací listiny knihovny doplněno, že bude plnit funkci informačního střediska, to tam dosud neměla? Pan starosta odpověděl, že toto v původní listině bylo, ale v návrhu nové zřizovací listiny tento bod chyběl, proto RM ustanovení do zřizovací listiny znovu doplnila. Pan Bc. Eliška navrhl distribuci letáků a plakátů zahrnout do činností knihovny, podle jeho názoru se jedná o činnost infocentra. Pan Mgr. Fajmon navrhl, aby ZM byly předloženy na vědomí výsledky hospodaření školských zařízení. Výsledky hospodaření a výroční zprávy musí zpracovávat, proto by bylo vhodné předložit je k projednání ZM, aby byli zastupitelé informováni. Zároveň dodal, že by na jednání ZM měli chodit všichni ředitelé, případně zástupci, školských zařízení, ZM nemá o jejich činnosti informace. Pan Bc. Eliška upřesnil, že výroční zprávy zveřejňují školy na svých webových stránkách, proto se domnívá, že by informace stačily v elektronické podobě, jedná se o obsáhlý materiál, který není třeba celý tisknout. Pan Mgr. Fajmon souhlasil s tímto návrhem a dodal, že by bylo vhodné připojit i srovnání škol s jinými školami, např. umístění absolventů apod. Pan Mgr. Kořista k infocentru uvedl, že se obává, aby se nezavřela cesta k vybudování klasického infocentra, nyní v Lysé tuto funkci plní částečně knihovna, částečně muzeum a částečně infocentrum ČD. Pan starosta dodal, že činnost infocentra musí odpovídat tomu, co jsme schopni zajistit.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám školských zařízení a zřizovací listinu Městské knihovny Lysá n.L., doplněnou o náplň infocentra,

b) RM připravit a zapracovat do Zřizovací listiny MěK Lysá nad Labem náplň informačního centra.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

18. Žádost TK Slovan Lysá n.L. o poskytnutí finančního příspěvku.

 

RM dne 22.11.2010 usnesením č. 620 projednala poskytnutí finančního příspěvku TK Slovan Lysá n.L. ve výši 80 tis. Kč z Rezervního fondu města Lysá n.L. a zároveň schválila přesun finančních prostředků z Rezervního fondu do výdajové části rozpočtu na rok 2010.

           

            K tomuto bodu podal informace pan starosta, uvedl, že TK Slovan dostal dotaci na volejbalové hřiště a finanční příspěvek, o který žádají, by byl použit na dofinancování této akce. Se zástupci klubu jednali a upozornili je, že peníze na dofinancování akcí z dotací musí mít zajištěné předem. Pan Sedláček uvedl, že by ho zajímalo, kolik se tomuto klubu za posledních 10 let poskytlo finančních prostředků, podle něj se jedná o vysokou částku.  Pan starosta odpověděl, že od roku 2005 tu bude cca 2 mil. Kč. Pan Mgr. Minařík se zeptal, jestli věděli předem, že budou peníze potřebovat. Pan starosta uvedl, že pokud ví, měli přislíbené sponzorské dary na dofinancování, ale ty nakonec nedostali. Pí Hamplová dodala, že dle jejího názoru musí mít peníze na dofinancování zajištěné před podáním žádosti o dotaci, takto vzniká nebezpečný precedenc, podobně by mohly žádat i jiné organizace. Pan Mgr. Fajmon dodal, že je proti poskytnutí příspěvku, město nemá peníze ani na pokrytí jiných vlastních akcí, navrhl peníze poskytnou jako zálohu z příspěvku na příští rok. Pí Chloupková uvedla, že se nejedná o první případ, odbor školství a kultury v minulých letech předkládal žádosti o příspěvek na dokrytí dotací (skauti, fotbalový klub). Pan Ing. Gregor se dotázal, co klubu hrozí v případě, že příspěvek nedostanou. Pí Chloupková odpověděla, že budou muset dotaci vrátit. Pan Ing, Gregor dodal, že se starají o celý areál, proto by příspěvek tentokrát poskytl, ale klub se musí upozornit, že pro podobné akce musí mít vytvořenou finanční rezervu. Pan starosta dodal, že do budoucna hrozí, že městu sportovní kluby převedou areály do vlastnictví a město se o ně bude muset starat, a to bude finančně náročnější než dosavadní příspěvky na činnost, které klubům město poskytuje. Pan Houštecký uvedl, že se byl v areálu osobně podívat a mluvil i s členy klubu. Areál je v pořádku, klub si platí údržbu, zajišťuje zájezdy na sportovní utkání, atd., proto souhlasil s poskytnutím příspěvku. Faktem je, že by podobné záležitosti měl klub řešit včas, na to by měli představitelé klubu být upozorněni. Pan Mgr. Minařík dodal, že p. Jirsa mohl přijít na zasedání ZM a zastupitele se situací seznámit. K tomuto názoru se připojil p. Mgr. Kopecký a dodal, že by se na setkání, která se pořádají s vedením spolků a klubů, mělo na toto upozornit. Pan Sedláček konstatoval, že p. Ing. Firman navrhl poskytnout peníze jako půjčku a o návrhu by se mělo hlasovat. Pan Mgr. Fajmon navrhl věc odložit, na jednání pozvat zástupce organizace. Dále řekl, že byl nastaven systém rozdělování příspěvků a pravidla by se měla dodržovat, toto je dle jeho názoru obcházení schváleného postupu. Pan Mgr. Kořista doplnil, že klub bude prodávat pozemek pro výstavbu Tesca a jeho finanční situace se tak zřejmě změní. Dále uvedl, že i on by uvítal přehled prostředků investovaných do lyských klubů a spolků.

            Pan starosta uvedl, že v průběhu diskuse byly podány dva návrhy, o kterých se nyní bude hlasovat.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá schválení poskytnutí finančního příspěvku TK Slovan Lysá n.L. ve výši 80 tis. Kč z Rezervního fondu města Lysá n.L. a přesun finančních prostředků z Rezervního fondu do výdajové části rozpočtu na rok 2010.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:       1 hlas                       

                          zdržel se:           6 hlasů

                                   proti:     8 hlasů

            Návrh nebyl přijat.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) přesun finančních prostředků ve výši 80.000,- Kč z Rezervního fondu města Lysá n.L. do výdajové části rozpočtu města na rok 2010,

b) poskytnutí bezúročné půjčky s dobou splatnosti do tří let TK Slovan Lysá n.L. ve výši 80.000,- Kč na dokrytí dotace na volejbalové hřiště.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů                     

                          zdržel se:           4 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

 

19. Návrh na vydání změny č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.

           

            Dne 07.12.2010 projednala RM usnesením č. 667 změnu č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.

 

            Pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, k tomuto bodu dodala, že regulační plán byl ZM schválen, nyní je ke schválení předložena jen jeho změna, o kterou požádal vlastník pozemku v tomto území. Náklady na zpracování a vydání změny hradil žadatel. Změna spočívá v přesunutí veřejného prostranství do centra lokality, toto řešení je plně v souladu se záměrem na využití této lokality. Pan Sedláček doplnil, že v Litoli bude v budoucnu nutné vybudovat školku, proto by bylo vhodné, aby RM jednala s vlastníkem, zda by byl ochotný přenechat pozemky na výstavbu MŠ. Pan starosta odpověděl, že v Litoli není vhodný pozemek pro výstavbu MŠ, přístavba ke stávající MŠ rovněž není možná, není dostatečně velká zahrada. Kapacitně by pro Lysou n.L. stačilo vybudovat plánovanou MŠ v ul. Brandlova, jde pouze o to, že ne všechny děti z Litole budou umístěny v Litoli ve školce. Pí Chloupková dodala, že z nových domů v Litoli (ul. Vichrova atd.) to budou mít občané blíž do této školky, než kdyby se postavila v Litoli.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vydává změnu č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká mez.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

            Pan Sedláček navrhl uložit RM jednat s p. Tržickým o možnosti získání pozemků pro výstavbu MŠ v Litoli.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        5 hlasů                     

                          zdržel se:         10 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh nebyl přijat.

 

20. Návrh na schválení názvu ulice v Lysé nad Labem.

           

            RM dne 12.10.2010 projednala usnesením č. 562 pojmenování nově vzniklé ulice v Lysé nad Labem.

           

            Pan Mgr. Fajmon k návrhu uvedl, že by novou ulici rozdělil, vzhledem k jejímu tvaru, na dvě části a využil by oba názvy. Pan Mgr. Kořista poznamenal, že souhlasí s názvem Králíčkova, jen by byl rád, aby, vzhledem k jejímu současnému stavu, stála i Králíčkova vila. K tomu pan starosta dodal, že se jedná o nemovitou kulturní památku s čímž jsou spojeny povinnosti vlastníka se o památku starat. Pan Mgr. Kořista informoval o tom, že sdružení pro záchranu vily zaslalo dopis na mateřskou společnost české obchodní firmy ARS Altmann Praha, spol. s r. o., o současném stavu této památky se žádostí o pomoc při záchraně vily. Pan Ing. Osvald podpořil návrh p. Mgr. Fajmona na rozdělení ulice a využití obou názvů. Pí Ing. Čížková k výběru názvu ulice uvedla, že vyzvali občany, aby předložili návrhy na pojmenování ulice, ale přišel pouze jediný návrh, a to ul. Gen. Přikryla. Pan Mgr. Fajmon navrhl ulici navazující na ul. Křižíkova pojmenovat ul. Gen. Přikryla a druhou část ul. Králíčkova. Pan Bc. Eliška navrhl obrácení názvů.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje názvy nových ulic v Lysé nad Labem takto:

pro ulici navazující na ul. Křižíkovu název „Králíčkova",

pro ulici kolmou k ul. Na Zemské stezce název „Gen. Přikryla".

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů                     

                          zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

21. Návrh na odvolání stávajících předsedů a členů finančního, kontrolního a osadních výborů a jmenování nových předsedů a členů.            RM dne 07.12.2010 projednala usnesením č. 670 odvolání stávajících předsedů a členů finančního, kontrolního a osadních výborů a jmenování nových předsedů a členů.

           

            Informaci k projednávanému bodu podal pan starosta, uvedl, že při zpracování byly akceptovány návrhy stran a sdružení zastoupených v ZM. Složení osadních výborů bylo navrženo v souladu s předloženými návrhy osad. Pan Sedláček uvedl, že si váží toho, že byl navržen jako předseda kontrolního výboru, ale jedná se o post, který tradičně zastává opoziční zastupitel, proto se domnívá, že by předsedou kontrolního výboru měl být zvolen p. Ing. Gregor. Pan starosta odpověděl, že složení výborů je v souladu s návrhy stran. Pan Ing. Gregor uvedl, že by měly být i další návrhy a doporučil, aby do funkcí předsedů výborů byli zvoleni zástupci opozice a mělo by se postupovat podle výsledků voleb. Požádal, aby jeho vyjádření k volbě předsedy kontrolního a finančního výboru bylo součástí zápisu (příloha č. 2). Pan starosta dodal, že je nejdříve nutné zjistit, zda navržený předseda souhlasí s tím, že bude tuto funkci vykonávat. Pan Ing. Firman na dotaz pana starosty zda souhlasí s tím, že bude zvolen jako předseda finančního výboru uvedl, že souhlasí. Vzhledem k podanému protinávrhu se pan starosta se dotázal p. Ing. Gregora, zda souhlasí s tím, že bude zvolen předsedou kontrolního výboru, pan Ing. Gregor uvedl, že nesouhlasí. Pan starosta se dotázal p. Sedláčka, zda souhlasí s tím, že bude zvolen jako předseda kontrolního výboru, pan Sedláček s návrhem souhlasil.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odvolává stávající předsedy a členy finančního, kontrolního a osadních výborů.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM volí na volební období 2010 - 2014 předsedou finančního výboru Ing. Firmana M., členy: p. Nováka M., p. Buriana J., p. Tesaře P., p. Čaňo J., p. Příkopu M., p. Ježka S., Ing. Šaldu Z., Ing. Boháče J.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů                     

                          zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM volí na volební období 2010 - 2014 předsedou kontrolního výboru p. Sedláčka T., členy: p. Pernicu A., Ing. Tlamichovou N., Bc. Záveského J., p. Kodeše M., p. Jaška F., Ing. Gregora P., Mgr. Špeciána K., Mgr. Hanzalovou P.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů                     

                          zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM volí na volební období 2010 - 2014 předsedou osadního výboru v Byšičkách p. Koštíře J., členy: Ing. Jílka G., p. Freiberga M., pí Řehákovou M., p. Kotršála S.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM volí na volební období 2010 - 2014 předsedou osadního výboru ve Dvorcích pí Herclíkovou M., místopředsedou pí Bacílkovou B., členy: Bc. Záveského J., p. Vítka F. a p. Podaného M.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.22. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2010, o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích v době zvýšené návštěvnosti města.            RM dne 09.11.2010 projednala usnesením č. 577 předložený návrh Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2010, o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích v době zvýšené návštěvnosti města.

           

            K projednávanému bodu pan Mgr. Fajmon doplnil, že by se mělo promyslet vymezení ploch a ceník, přiřadil by do výčtu ulic, které jsou do nařízení zahrnuty, rovněž ulice Sokolskou a parkovací plocha u stadionu TJ Slovan v ulici U Stadionu, kde se také odstavují autobusy i osobní auta. Dále uvedl, že pokud se rozšíří plocha, bude vyšší i výnos. K platbě 50,- Kč uvedl, že není uvedeno na jakou to je dobu parkování. Navrhl 50,- Kč za 2 hod. parkování, a poté zvýšit cenu za 1 hod. Pan Sedláček doporučil RM jednat s ČD o možnosti parkování u čelní rampy (podél ulice 9. května). Pan Přibyl uvedl, že parkování u nádraží ČD bylo zrušeno v době, když se upravovala železniční trať do Milovic. Pan Bc. Eliška navrhl upravit dopravní značení v ul. 9. května tak, aby v době výstav byl v této ulici jednosměrný provoz, bylo by více parkovacích míst, dále uvedl, že ve smlouvě s p. Vlčkem je zřejmě omylem chybně uvedené jeho IČ. Pan Sedláček k přechodné úpravě provozu uvedl, že by si to vyžádalo další náklady na dopravní značení, a to ve výši cca 10 tis. Kč. Pan Mgr. Kořista měl dotaz k parkovacím kartám vydávaným za poplatek 50,- Kč. Pan starosta odpověděl, že občané města si mohou za 50,- Kč zakoupit tuto kartu, která platí celý kalendářní rok a v době výstav pak už neplatí parkovné. Pan Přibyl doplnil, že ročně se prodá cca 50 parkovacích karet. K parkování v ul. 9. května dodal, že vzhledem k tomu, že výstavy jsou kromě měsíce srpna každý měsíc, byla ulice jednosměrná po celý rok. Pan Ing. Osvald uvedl, že by ve smlouvě měl být uveden rozdíl mezi parkovacím lístkem a parkovací kartou. Pan Přibyl navrhl město rozdělit na dvě zóny parkování, ve středu města by parkování v době zvýšené návštěvnosti města zpoplatnil 100,- Kč/den, mimo centrum 50,- Kč/den. Pan Ing. Gregor se dotázal na podrobnosti k parkovacím kartám, zda se jedná o možnost stát pouze na vyhrazeném parkovišti. Pan starosta odpověděl, že s touto kartou je možné bezplatně parkovat kdekoli na území města. Pan Ing. Firman se dotázal, zda je možné doplnit do smlouvy ulice navržené p. Mgr. Fajmonem. Pan starosta odpověděl, že smlouva na rok 2011 je podepsaná, ale je možné uzavřít dodatek ve smlouvě nebo nové ulice zařadit do systému od roku 2012. Pan Ing. Firman dodal, že dle jeho názoru by se na pronájem nových ulic mělo vypsat nové výběrové řízení a při tom by bylo možné stanovit novou sazbu za parkování. Pan Mgr. Fajmon doplnil, že pro provozovatele by také bylo výhodné rozšíření možnosti parkování o nové lokality.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2010, o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích v době zvýšené návštěvnosti města, a zrušení Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2006, ze dne 18.12.2006 a Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2008, ze dne 05.02.2008.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.23. Návrh obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 6/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Lysá nad Labem.

 

            Usnesením č. 625 projednala RM dne 22.11.2010 obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 6/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 6/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Lysá nad Labem.

 

            K tomuto bodu podal podrobnější informace pan starosta a vzhledem k tmou, že zastupitelé neměli k věci dotazy, nechal o schválení vyhlášky hlasovat.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

 

V. Informativní zprávy

 

1. Informace o uzavření nájemní smlouvy na pronájem a zajištění provozu na veřejných parkovištích a místních komunikacích v Lysé nad Labem v době výstav od 01.01.2011 do 31.12.2011.

 

Dne 09.11.2010 projednala RM usnesením č. 578 nabídky na veřejnou zakázku na pronájema zajištění provozu na veřejných parkovištích a místních komunikacích v Lysé nad Labem v době výstav od 01.01.2011 do 31.12.2011 a schválila uzavření smlouvy s p. F. Vlčkem, trv. bytem Dvořákova 1046, Lysá nad Labem, za částku ve výši 420.000,- Kč/rok.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí uzavření smlouvy o pronájmu a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích od 01.01.2011 do 31.12.2011 s p. Františkem Vlčkem, trvale bytem Dvořákova 1046, Lysá nad Labem, za částku ve výši 420.000,- Kč/rok.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      14 hlasů                      (Mimo Ing. Černohorský.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

2. Zápis z Komise regenerace MPZ.Pan Sedláček uvedl, že se dozvěděl, že zatéká do kostela a dotázal se na podrobnosti, jaké jsou škody a kolik by stála případná oprava. Pí Chloupková dodala, že se o zatékání také doslechla, ale nic bližšího neví. Pan Ing. Svoboda, referent odboru životního prostředí, odpověděl, že sníh utrhl okapy nad zákristií a stékající voda zatekla do kostela. Pan Mgr. Kopecký doplnil, že dle jeho informací to je pouze část problému, do kostela zatéká i po římse a kolem plechování. Pan Ing. Firman uvedl, že římskokatolická církev je jednou z nejbohatších organizací v zemi, jednal by s nimi o případné opravě. V souvislosti s uvedenou církví se dotázal na situaci kolem pionýrského areálu, zda je už převeden do majetku města. Pan Sedláček odpověděl, že převod zatím nejde uskutečnit, jakmile to bude možné, areál převedou na město podle původní dohody.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Komise regenerace MPZ ze dne 08.11.2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

3. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí roku 2011.

 

Rada města projednala usnesením č. 669 dne 07.12.2010 návrh na stanovení termínů jednání RM a ZM v I. pololetí roku 2011.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí termíny jednání RM a ZM v I. pololetí roku 2011.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

4. Souhlas se stavbou projektu „Zåhrada".

 

Rada města projednala usnesením č. 677 dne 21.12.2010 návrh na udělení souhlasu se stavbou projektu „Zåhrada".

 

Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda jsou úhrady placeny dle plánu. Pan starosta uvedl, že smlouva je plněna, městu mělo být převedeno 1,5 mil. Kč, v současné době je převedeno již 2 mil. Kč. Pan Mgr. Fajmon se dále zeptal na převod dalšího pozemku. Pan starosta odpověděl, že je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, převod bude možný, dle smluvních podmínek, až po zkolaudování staveb. Pan Bc. Eliška se dotázal, proč byly založeny společnosti 1., 2. 3., 4. Sluníčková. Pan starosta uvedl, že na každou část stavby musela být založena společnost s.r.o., byl to požadavek banky při poskytování úvěru. Za všechny tyto společnosti ručí MS development, což je samozřejmě ošetřeno smluvně. Pan Ing. Gregor se dotázal na poslední zprávy o projektu, zda došlo ke změně pořadí etap výstavby. Pan starosta odpověděl, že pokud ví, poslední informací je to, že územní rozhodnutí na stavbu nabylo právní moci, nejdříve by se mělo začít stavět na pozemku investora, potom na pozemcích města objekt služeb. Pan starosta doplnil, že na příští jednání ZM pozve architekta společnosti, aby seznámil zastupitele s aktuální situací. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí udělení souhlasu Města Lysá nad Labem se stavbou projektu „Zåhrada".

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      15 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

 

VI. Diskuse

 

p. Ing. Firman                                                - poslal návrhy na udělení městských vyznamenání p. starostovi a p. tajemníkovi, dále uvedl, že by bylo vhodné zpracovat systém na udělení ocenění, např. za určité roky ve funkci starosty by vznikl nárok na udělení ocenění,

 p. starosta                                                      - návrh dostal, bude projednán v RM,

p. Ing. Gregor                                                - na jednom z předchozích zasedání ZM byly rovněž podány dva návrhy, ale byly odloženy,

p. starosta                                                       - podané návrhy se evidují, zatím nebyly vzhledem k velkému časovému předstihu podání s ohledem na datum udělování, dosud projednány,

p. Mgr. Kořista                                               - dotaz na rozdíl mezi stávajícím systémem udělování vyznamenání a systémem navrhovaným p. Ing. Firmanem,

p. Ing. Firman                                                - dosud se udělilo vyznamenání pouze, pokud někdo udělení navrhl, na základě jím navrženého systému by vznikal nárok automaticky bez potřeby návrhu,

p. Mgr. Kořista                                               - obává se, aby nedošlo k degradování ocenění takovýmto plošným udělováním,

pí Chloupková                                                - uvedla, že nehlasovala pro udělování medailí, podle jejího názoru byl lepší předchozí systém, kdy se občané za zásluhy oceňovali tak, že byli pozváni na jednání ZM a dostali věcný dar,

p. Kolman                                                      - přiklonil se k názoru p. Mgr. Kořisty, že by se udělování ocenění nemělo přehánět,

p. Ing. Firman                                                - dotaz k přidělování financí na činnost organizací pracujících s mládeží, zda mohou žádat i organizace, které nemají sídlo v Lysé, např. organizace se sídlem ve Staré Lysé, která ale fakticky vykonává činnost v Lysé n.L.,

p. starosta                                                       - i tyto organizace mohou žádat, v minulosti dostal příspěvek i soubor Šáteček ze Semic,

p. Mgr. Fajmon                                              - dodal, že žádat by mohly organizace na území mikroregionu a každá žádost by se individuálně posoudila,

p. starosta                                                       - žádosti se mohou podat do konce ledna, poté budou jednotlivě projednány,

p. Mgr. Minařík                                              - upozornil na převislé keře v objektu bývalé mateřské školy v ul. Zahradní, je třeba je upravit,

p. starosta                                                       - zatím se nepodařilo zahájit jednání s majitelem nemovitosti,

p. Mgr. Minařík                                              - rovněž upozornil na borovici u výjezdu ze Stržiště směrem na Dvorce, brání ve výhledu, je nutné ji ořezat,

p. Mgr. Fajmon                                              - navrhl jednat s Milovicemi o vlastní autobusové dopravě, v současné době se příspěvek na dopravní obslužnost používá především na zajištění dopravní obslužnosti kolem Městci Králové, ale podle něj by se měla doprava řešit v rámci mikroregionu Polabí,

                                                                       - k zeleni ve městě dodal, že by ZM mělo každý rok dostat plán údržby zeleně, aby bylo jasné, jak je údržba naplánovaná,

p. Ing. Firman                                                - k příspěvku na dopravu dodal, že sice platíme více, než využijeme, ale zase dostáváme vyšší příspěvek na DPS,

p. starosta                                                       - potvrdil informaci p. Ing. Firmana, jedná se o solidární systém, jde o dvě platby, na dopravu doplácíme, ale na provoz DPS čerpáme cca 2,5 mil Kč, dodal, že se obává, že tento systém nebude do budoucna udržitelný a rozpadne se,

p. Mgr. Kopecký                                            - k dopravě dodal, že v Lysé n.L jsou tři střední školy, další je v Milovicích, je třeba zajistit dopravu studentů,

p. Sedláček                                                     - upozornil na stav chodníků, dlažba někde neumožňuje úklid technikou, je třeba chodníky upravit (případně přeložit), někde chodník zcela chybí,

p. Bc. Eliška                                                   - dotaz k pronájmu Mršníku,

p. starosta                                                       - RM má zájem pronajmout lokalitu místnímu spolku, ale zákon ukládá povinnost zveřejnit záměr na pronájem majetku města, proto byl vypsán zmiňovaný záměr,

p. Bc. Eliška                                                   - proč se město brání uzavírat smlouvy na dobu neurčitou, jako například v případě kina,

p. Ing. Firman                                                - je zvykem uzavírat smlouvy na dobu určitou, smlouva by neměla překračovat rámec volebního období, nic ale nebrání tomu sjednat v novém výběrovém řízení nové podmínky,

p. Mgr. Kopecký                                            - dodal, že je možné uzavírat smlouvy ve větším předstihu, aby měl nájemce možnost plánovat na delší období,

p. starosta                                                       - RM ani ZM nechtěly uzavírat dlouhodobé smlouvy, ale osobně to nevidí jako překážku,

p. Ing. Gregor                                                - informoval o výstavbě domova pro seniory a obchvatu, informace předal písemně zastupitelům s tím, že žádá, aby byla součástí zápisu z dnešního jednání, informace bude rovněž zveřejněna v Listech, dodal, že o výstavbě obchvatu se stále jedná (příloha č. 1),

p. starosta                                                       - v současné době je problém nevyhovující metodika kraje pro výkup pozemků, jedná se o její změně, další problém bude s vlastníky, kteří nechtějí pozemky prodat ani směnit, zřejmě se bude muset přistoupit k jejich vyvlastnění,

p. Houštecký                                                  - je obeznámen s vlastnickými vztahy k pozemkům potřebným pro výstavbu obchvatu, někteří vlastníci jsou v zahraničí, u některých pozemků neproběhlo dědické řízení, vyřešení těchto problémů je otázkou několika let,

p. Ing. Gregor                                                - k výstavbě domova pro seniory uvedl, že musí být zahájen nový proces, bude třeba podat novou žádost o dotaci,

p. Mgr. Kořista                                               - dotaz, zda bude zpracována informace o provozování autobusové dopravy, no co se přispívá, atd.,

p. starosta                                                       - víme pouze to, co se z příspěvků hradí na našem území, ale celý systém nejde rozklíčovat,

p. Mgr. Kořista                                               - dotaz, zda se budou podávat žádosti o dotace z krajských fondů,

p. starosta                                                       - v současné době se podporuje oprava střechy budovy muzea, projekt na úpravy v zámeckém parku a parku U Křížku, na další projekty nejsou peníze, o dotaci budou možná žádat hasiči,

p. Ing. Gregor                                                - doplnil, že dotační tituly jsou zveřejněny na webu,

pí Mgr. Nováková,                                         - pozvala zastupitele na den otevřených dveří, který se

ředitelka ZŠ J.A. Komenského                      bude konat 26.01.2011, pokud by někomu termín nevyhovoval, lze dohodnout jiný, třeba i některou sobotu,

p. Sedláček                                                     - navrhl úpravu jednacího řádu ZM tak, aby se před hlasováním zastupitelů o jednotlivých bodech mohli k problému vyjádřit přítomní občané,

p. starosta                                                       - tato možnost v jednacím řádu je a občané ji využívají.

             

VII. Interpelace

 

S interpelacemi vystoupil p. Ing. Gregor, předal písemně šest bodů adresovaných RM s tím, že netrvá na dodržení lhůty 30 dnů na odpověď, podstatné je to, aby to byly konkrétní a věcné odpovědi.

 

Interpelace - ZM dne 22.12.2010

 

•1.        Etický kodex zastupitele

Již před volbami jsem oslovil zastupitele, kteří měli funkční e-mail s návrhem Etického kodexu zastupitele Lysé nad Labem a měl jsem poměrně kladnou písemnou i ústní odezvu. Na základě ní jsem požádal o projednání tohoto návrhu v RM. Z rady mi však nikdo nereagoval, což jsem považoval za základní slušnost. Členy RM, kteří mé návrhy opravdu dostali, považuji proto za ignoranty. Nikdo mi nesdělil stanovisko ani do dnešního dne. Ptám se tedy, proč nebyl tento návrh projednán, v případě, že ano, proč jsem nebyl doposud vyrozuměn, ale hlavně bude-li tento kodex přijat, resp. kdy bude oficiálně předložen k projednání v ZM. Dosavadní proces s tímto návrhem vyvolává podezření, že se někteří radní a zastupitelé jeho přijetí bojí. Ano, souhlasím s názorem, že částečně je něco z kodexu obsaženo ve slibu zastupitele, ale domnívám se, že na místní poměry je to málo a můj návrh je komplexnější. Pouze pro informaci připomínám, že v některých městech byl již dávno schválen a ve svém návrhu jsem vycházel z návrhu, který připravil v jednom městě zastupitel za ODS, aby si snad někdo nemyslel, tak jak je to obvyklé, že je to zase nějaký výmysl KSČM. Návrh vychází také z protikorupčních tezí vládního kabinetu, byť ještě bohužel neschválených.

 

•2.      Program zastupitelstva

Ještě před volbami jsem předkládal v rámci návrhu na Etický kodex, také své návrhy na úpravu programu jednání ZM, a sice konkrétně návrh na předřazení bodu Obecné záležitosti na úvod jednání. Tento návrh jsem již inicioval v průběhu minulého volebního období, ale bez úspěchu, přitom je to přání lyských občanů, kteří nebyli nadšeni, když čekali třeba 2, ale i 5 hodin na jeho projednávání. Kromě toho jsem navrhoval i řadu dalších úprav, které nejsou sice již tak významné a nepanuje na ně jednotný názor. Bohužel, ani na tyto mé návrhy jsem nedostal z RM žádnou odpověď, pouze názor některých zastupitelů. Pokud vím, tak jej „Kulturně" mají dokonce ve svém volebním programu. Zajímá mne, jestli byly tyto návrhy projednány v RM, s jakým výsledkem, příp. kdy k úpravám programu dojde. Dnes to zůstalo opět všechno při starém.

 

•3.      Rekonstrukce ulice 28. Října

Na základě velké nelibosti obyvatel ulice 28. října a jejich nespokojenosti s tím, jak se vedení k občanům chová, jsem nucen opět sdělit, že z hlediska dopravní situace se nic nezměnilo, není zde respektován zákaz průjezdu vozidel, po roce urgencí byly sice opraveny některé díry ve vozovce a u kanálů, ale o rekonstrukci ulice, poslední panelové, v napojení na hlavní Masarykovu ulici, slibované již asi 12 let, se slehla zem. V návrhu rozpočtu na rok 2011 jsem nenašel ani bod Zpracování PD, natož zabezpečení rekonstrukce. Občané se již vážně ptají, kdy to bude konečně realizováno. V ulici je sice značení"průjezd zakázán", ale jezdí si tam a parkuje kdekdo. Na petici občanů z listopadu 2009 ještě nepřišla konkrétní odpověď, resp. návrhy na řešení. Policii a nebo MS tam nevidno a nebo zcela ojediněle.

 

•4.        Parkovací stání na Sídlišti, předláždění chodníků

V návrhu rozpočtu byly zařazeny i body, výstavba parkovacích stání na Sídlišti a předláždění chodníků v celkové částce 1,7 mil. Kč. V posledním návrhu však žádné prostředky na realizaci těchto akcí nebyly vyčleněny. Obyvatelé se ptají, proč a kdy k realizaci dojde.

 

•5.      Více zodpovědnosti pro radní a zastupitele- protikorupční balíček

Očekává se, že vládní kabinet přijme opatření k větší transparentnosti při rozhodování jednotlivých samospráv, detailní zveřejňování toho, jak kdo v klíčových otázkách hlasoval, zastupitelé by měli nést daleko větší zodpovědnost. Např. při prodejích,  a nebo pronájmech obecního majetku se bude nutno striktně držet cen, které jsou v dané lokalitě a čase obvyklé.

Nebude možno tolik manévrovat a manipulovat jako doposud.

Dále se očekává, že budou muset být zpracována z důvodu diferenciace daní z nemovitosti, určitá cenová pásma současně ve vazbě na kvalitu nemovitosti a její poloze v rámci teritoria města. Zajímá mne, jak je RM připravena na tyto skutečnosti, a nebo, jestli již probíhá příprava na úpravu některých dokumentů, resp. směrnic města, byť to nebylo ještě v Parlamentu schváleno. Obec je však samosprávným orgánem a některé věci nemusíme čekat, až padnou „shůry".

 

•6.      Záznamy z pracovních cest-vzájemná informovanost

Četl jsem v usnesení RM apelaci na vzájemnou informovanost členů RM. Vím, že v minulém období tato informovanost vázla, kolikrát ani místostarostové nebo pan tajemník nevěděli, kde pan starosta vůbec je. Vzájemná informovanost mimo jiné znamená, že by všichni radní měli např. zajišťovat z veškerých pracovních cest záznamy anebo zápisy, které budou evidovány u pana tajemníka a kdykoliv k dispozici k nahlédnutí, nám zastupitelům.

 

Očekávám na veškeré interpelace stanovisko od RM, nikoliv pouze od pana starosty, resp. očekávám, že budou interpelace projednány v RM. Nevadí mi ani tak to, že jsme v minulém období s panem Ježkem nedostali odpovědi do 30 dnů, podstatné je, aby to nebyly bláboly, ale věcné odpovědi, které by se daly interpretovat občanům. To se bohužel v minulém období povedlo velice málo.

 

Ing. Petr Gregor

22.12.2010

 

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesl a pí Chloupková.

 

U s n e s e n í    z  8.  jednání  ZM dne 22.12.2010

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:             p. Bc. Eliška Petr                                                                              p. Kolman Josef

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:     pí Chloupková Marcela

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav

 

3. Na volební období 2010 - 2014

 • a) předsedou finančního výboru Ing. Firmana M., členy: p. Nováka M., p. Buriana J., p. Tesaře P., p. Čaňo J., p. Příkopu M., p. Ježka S., Ing. Šaldu Z., Ing. Boháče J.,
 • b) předsedou kontrolního výboru p. Sedláčka T., členy: p. Pernicu A., Ing. Tlamichovou N., Bc. Záveského J., p. Kodeše M., p. Jaška F., Ing. Gregora P., Mgr. Špeciána K., Mgr. Hanzalovou P.,
 • c) předsedou osadního výboru vByšičkách p. Koštíře J., členy: Ing. Jílka G., p. Freiberga M., pí Řehákovou M., p. Kotršála S.,
 • d) předsedou osadního výboru ve Dvorcích pí Herclíkovou M., místopředsedou pí Bacílkovou B., členy: Bc. Záveského J., p. Vítka F. a p. Podaného M.
 

II.  s c h v a l u j e

 • 1. Úpravu rozpočtu města na rok 2010.
 • 2. Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 7/2010, o místních poplatcích, snásledujícími úpravami:
 • a) včásti II., poplatek ze psů, čl. 5, sazba poplatku, bude poplatek navýšen o 10 %,
 • b) včásti III., poplatek za užívání veřejného prostranství, čl. 12, sazba poplatku, bude poplatek navýšen o 100 %,
 • c) zároveň bude vobou případech respektována maximální výše poplatku stanovená příslušným obecně závazným předpisem.
 • 3. Rozpočet města Lysá nad Labem na rok 2011 upravený ve smyslu diskuse.
 • 4. Přijetí bezúplatného daru od vlastníků p. Dr. Jiřího Březiny a pí Veroniky Günther Chott, sestávajícího zveřejné komunikace, odvodnění, dopravního značení, chodníku, vodovodního a kanalizačního řadu, veřejného osvětlení, na pozemcích parc. č. 3745, 3760 a 3746, k.ú. Lysá n.L.
 • 5. Bezúplatný převod p.p.č. 2131/57 o vým. 32 m2 a p.p.č. 2131/58 o vým. 1 m2, k.ú. Lysá n.L., dle GP č. 2289-47/2010, ze dne 13.07.2010, od Pozemkového fondu ČR.
 • 6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 632/10, 630/1, 3483/2 a 3451/66, k.ú. Lysá n.L., za cenu 7.000,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., pro stavbu IE-12-6001228, na obecní pozemek p.č. 575/4, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 8. Realizaci stavby přípojek vody, plynu a kanalizace pro dům č.p. 217 vul. U Nové hospody, Lysá nad Labem, Litol, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3476/6. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 9. Realizaci stavby Lysá nad Labem, Čechova, kNN pro parc. č. 657/5, IV-12-6010697 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek PK p.č. 355/1, k.ú. Lysá n.L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní sČEZ Distribuce, a.s., na prodej obecního pozemku č. 492/116, kult. ost. pl., jiná pl., o vým. 55 m2, k.ú. Lysá n.L., který byl oddělen GP č. 2386-102/2010, zobec p.p.č. 492/85, k.ú. Lysá n.L., za částku dle znaleckého posudku č. 854/2/2008, ze dne 05.03.2008, za účelem výstavby trafostanice.
11.  a) zřízení stavby plynovodních přípojek a prodloužení plynovodního řadu pro potřebu realizace projektu „Zåhrada",

       b) uložení plynárenského zařízení do pozemků p.č. 619/16, 619/2, 492/85, 492/57, vše k.ú. Lysá n.L., a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., na obecní pozemky. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 • 12. Uzavření směnné smlouvy pro srovnání hranic pozemků dle GP č. 1714-78/2005 mezi Městem Lysá nad Labem a TJ Sokol Lysá nad Labem stím, že Město Lysá n.L. získá bezúplatně 14 m2 pozemku a zaplatí kolek v hodnotě 500,- Kč pro vklad do KN.
 • 13. Prodej obec. st.p.č. 2410, kultura zastavěná plocha a nádvoří, o vým. 19 m2, k.ú. Lysá n.L., panu Ing. Patriku Pacourkovi, bytem Okružní 1493/50, Lysá nad Labem, za částku 500,- Kč/m2, kupující dále uhradí daň zpřevodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.
 • 14. Uzavření splátkového kalendáře spí Kiňovou, Tyršova 610, Milovice - Mladá, na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč.
 • 15. Uzavření splátkového kalendáře spí Koňaříkovou, Sportovní 600, Milovice - Mladá, na měsíční splátky ve výši 500,- Kč.
 • 16. Uzavření splátkového kalendáře spí Fikarovou, Sportovní 601, Milovice - Mladá, na měsíční splátky ve výši 500,- Kč.
 • 17. Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám školských zařízení a zřizovací listinu Městské knihovny Lysá n.L., doplněnou o náplň infocentra.
 • 18. a) přesun finančních prostředků ve výši 80.000,- Kč zRezervního fondu města Lysá n.L. do výdajové části rozpočtu města na rok 2010,
b) poskytnutí bezúročné půjčky s dobou splatnosti do tří let TK Slovan Lysá n.L. ve výši 80.000,- Kč na dokrytí dotace na volejbalové hřiště.

 • 19. Názvy nových ulic vLysé nad Labem takto:
pro ulici navazující na ul. Křižíkovu název „Králíčkova",

pro ulici kolmou k ul. Na Zemské stezce název „Gen. Přikryla".

 • 20. Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 6/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Lysá nad Labem.
 

III. b e r e   na   v ě d o m í 

 • 1. Rozbor hospodaření města Lysá n.L. k25.11.2010.
 • 2. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2010, o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích vdobě zvýšené návštěvnosti města, a zrušení Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2006, ze dne 18.12.2006 a Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2008, ze dne 05.02.2008.
 • 3. Uzavření smlouvy o pronájmu a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích od 01.01.2011 do 31.12.2011 sp. Františkem Vlčkem, trvale bytem Dvořákova 1046, Lysá nad Labem, za částku ve výši 420.000,- Kč/rok.
 • 4. Zápis zKomise regenerace MPZ ze dne 08.11.2010.
 • 5. Termíny jednání RM a ZM vI. pololetí roku 2011.
 • 6. Udělení souhlasu Města Lysá nad Labem se stavbou projektu „Zåhrada".
 

IV. v y d á v á

       Změnu č. 1 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká mez.

 

V. o d v o l á v á

       Stávající předsedy a členy finančního, kontrolního a osadních výborů.

 

VI. u k l á d á

 • 1. RM svolat pracovní schůzku členů zastupitelstva města kprioritním akcím rozpočtu stím, že jednotlivé strany a sdružení zastoupené vZM mohou své písemné návrhy prioritních akcí zaslat p. starostovi do 10.01.2011.
 • 2. RM zpracovat aktualizaci rozpočtového výhledu.
 • 3. RM připravit a zapracovat do Zřizovací listiny MěK Lysá nad Labem náplň informačního centra.
 • 4. RM zajistit vytvoření veřejně přístupného systému místních poplatků a jeho zveřejnění na webových stránkách města scílem preferovat bezhotovostní formu úhrad poplatků.
 

 

Pan starosta nechal o rekapitulaci usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování       pro:                  15 hlasů      

zdržel se:            0 hlasů     

proti:                  0 hlasů

       Návrh byl přijat.

 

 

       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 21.18 hod. ukončil.

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 28.12.2010

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

................................................                     ................................................          p. Bc. Petr Eliška                                                p. Kolman Josef

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                        starosta

 

Přílohy:

1) Informace k výsledkům petice pro jednání ZM dne 22.12.2010

2) Volby předsedy kontrolního a finančního výboru        

3) Návrh rozpočtu na rok 2011- stanovisko pro jednání dne 22.12.2010, korigované podle výsledků   

    diskuse

 

Příloha č. 1

 

Informace k výsledkům petice pro jednání ZM dne 22.12.2010

              

Dne  22.11.2010  byla delegace zastupitelů a kandidátů do zastupitelstva za KSČM v Lysé nad Labem přijata náměstkem hejtmana Středočeského kraje ing. Milošem Peterou, kterému byla předána petice vč. průvodního dopisu na hejtmana Středočeského kraje pana MUDr. Davida Ratha se žádostí, aby se jí zcela vážně zabývalo zastupitelstvo kraje. Petici podepsalo 1168 občanů města. Z jednání s ing. Peterou a ing. Čihákem, vedoucím odboru dopravy, který se dostavil dodatečně k projednání bodu, týkajícího se výstavby další části obchvatu města, vyplynuly tyto skutečnosti a závěry:

Ing. Petera sdělil k výstavbě DD, že se tato akce se řeší již několik roků, neboť v závěrečné části projednávání, resp. při řešení stavebního povolení, byly výsledky tohoto řízení napadeny občany z Lysé nad Labem, bydlícími v sousedství stavby, podle nich především z důvodu nesplnění jejich připomínek ke stavbě a znehodnocení jejich soukromého majetku.
Okresní soud sice zamítl žalobu občanů, ale bohužel již schválené peníze z MF a ze Středočeského kraje, cca 150 mil. Kč, které byly v rozpočtu na tuto akci blokovány, byly nuceně převedeny na jiný program, neboť nebyla záruka, že se vyčerpají v daném termínu.  Čeká se na další soudní rozhodnutí, protože se asi občané, kteří neuspěli u OS, odvolají. Kraj nemá momentálně peníze a celou proceduru kolem žádosti bude třeba opakovat. Žádost o dotaci je možno však opět podat, až bude moci nový proces začít bez stávajících překážek, až bude průchodnost stavět. Bez nové dotace to nepůjde. Naděje však je. Stavba DD a denního stacionáře je v Lysé nad Labem stále potřebná a krajskou prioritou. V celém kraji chybí momentálně asi 4000 lůžek. Pan náměstek je také informován, že by v rámci výstavby v bývalém areálu Fruty měl být prostor pro specializované byty pro důchodce s menší mobilitou a s lékařsko-rehabilitačním zázemím, nepůjde však o klasický domov důchodců. Tato stavba nemůže nahradit stávající projekt, pouze jej doplnit.

 

Pokud jde o další etapu obchvatu, nejsou momentálně, ani perspektivně v rozpočtu kraje vyčleněny dosud vůbec žádné peníze, nejsou dosud ani vypořádány majetkoprávní vztahy s některými majiteli pozemků. Se zahájením výstavby i při dořešení všech problémů nelze počítat do roku 2013. Ing. Čihák sdělil, že byl zadán úkol projektantovi, aby provedl analýzu stavu s požadavkem, co by se dalo i za daného stavu vůbec stavět, tj. alespoň další část, ale ne ucelená II. část podle původního projektu.

Obecně vzato, podle slov pana náměstka hejtmana, které mají logiku, kraj hodlá realizovat projekty, kde nejsou problémy s vedením obcí a jejich občany, resp. přetransformováno, kde vedení obcí úzce a dlouhodobě spolupracuje, občanům vysvětluje, slušně jedná, navrhuje reálná vyrovnání a pokud možno občany v předstihu o svých záměrech informuje.

 

Závěrem jednání bylo přislíbeno panem náměstkem hejtmana, že do konce listopadu 2010 bude zaslána podrobnější zpráva o stavu obou projektů a případných dalších možnostech postupu a petice občanů předána spolu s průvodním dopisem panu hejtmanovi, a projednána na jednom z nejbližších možných zasedání RM, resp. krajského zastupitelstva.

Tato zpráva již dorazila a je v ní uvedeno, že v návaznosti na žádost petičního výboru projednal Ing. Petera otázku obchvatu také s náměstkyní pro oblast majetku paní. Zuzanou Moravčíkovou, podle které již odbor majetku jednal dne 22.9.2010 se společností Pragoprojekt. Jeho zástupci upozornili, že zavedená metodika kraje pro uzavírání nájemních smluv a smluv o smlouvách budoucích kupních bez stanovení konkrétní ceny nevede k cíli. V návaznosti na toto jednání Odbor majetku připravil materiál do Rady kraje, podle něhož by bylo možno uzavírat smlouvy o budoucích smlouvách kupních, kde bude stanoven výkup za již konkrétní cenu (v čase a místě obvyklou). O dalším průběhu budeme včas informováni.

Jinak pokud jde o obchvat, tak se jiná varianta dělat nebude a bude se nadále dopracovávat stávající projekt vč. jeho finančního zabezpečení.

 

Děkujeme všem občanům, kteří se bez ideologického klišé podepsali a přispěli tak k tomu, že je potřeba těchto staveb na kraji dostatečně známa a bude se o ní co nejdříve jednat, jak v RK, tak i na zastupitelstvu. Členové delegace současně zajistili, aby klub KSČM Středočeského kraje snahu petičního výboru a občanů města při projednávání plně podpořil a vývoj těchto akcí i nadále sledoval.

 

Žádám o zařazení této informace jako přílohy k zápisu z dnešního jednání ZM

 

Zpracoval ve spolupráci s členy delegace: Ing. Petr Gregor

V Lysé nad Labem dne 03.12.2010

 

Příloha č. 2

 

Volby předsedy kontrolního a finančního výboru        

 

Vážení, prostudoval jsem si předložené návrhy i způsob jejich prezentace. Je patrné, že nejde zajisté o protizákonný krok, ale zcela o nestandardní postup, kdy RM jako celek dává návrhy na předsedy a složení jednotlivých výborů.

Půjdu-li dále, jde vlastně o návrh 9 nebo 10 zastupitelů, členů slepené koalice a ptám se všech, má cenu, abychom zde volili, když už je to hotovo a jde o divadélko, resp. pokračování divadélka, které se sehrálo při volbě vedení města. Očekáváte, že sdělím, že z voleb odejdu. Ne, tentokrát neodejdu.

Předpokládám, že i pan Kořista si dodatečně přečetl mé stanovisko k volebnímu aktu a ví již dnes, co to je demokratický princip voleb. Ten chci uplatnit i v tomto případě  a je mi jedno, zda-li zde zůstanu posledním demokratem, či nikoliv.

I volby předsedy kontrolního a finančního výboru považuji za závažné a důležité. Proto principiálně navrhuji, aby do funkcí předsedů byli zvoleni zástupci opozice, jak bývá obvyklé a pokud přijmeme tuto doktrínu, mělo by se postupovat podle výsledků voleb. Připomínám tedy, že

Kulturně měly 13,5 %

KSČM                 9,8%

TOP 09               6,5%

KDU-ČSL             5,2% 

Na základě těchto výsledků navrhuji, aby za předsedu KV byl navržen zástupce OS kulturně. Pokud jakýkoliv subjekt postupně dle pořadí funkci odmítne, aniž musí uvádět důvod, měl by dostat příležitost k volbě zástupce dalšího subjektu. Jiné volby si nedokážu představit. Tím netvrdím, že některé jiné návrhy nepodpořím, ale principu volby podle výsledkům voleb dávám jednoznačnou přednost.

Žádám tedy, aby o tomto mém návrhu bylo hlasováno.

Současně žádám, aby toto mé stanovisko k volbě bylo přílohou zápisu z dnešního jednání.

 

Ing. Petr Gregor

Zastupitel

Lysá nad Labem dne 22.12.2010

 

Příloha č. 3

 

Návrh rozpočtu na rok 2011- stanovisko pro jednání dne 22.12.2010,korigované podle výsledků diskuse

 

Vycházím z pracovní schůzky k rozpočtu, konané dne 1.12.2010. Diskuze byla poměrně rozsáhlá a na dotazy a náměty některých zastupitelů nebylo možno ani  odpovědět, takže zůstalo mnoho nedořešených otázek. Zásadním závěrem bylo, že rozpočet bude zcela vyrovnaný, takto se to i předkládá a připraven ve 2 základních variantách. To se však nestalo. Šlo o to, že bude posouzena varianta mezi zvýšením poplatků za likvidaci odpadů, zvýšením stočného a vodného a předpokládanými kapitálovými příjmy města. Tato skutečnost byla panem starostou vysvětlena při jednání.

Já jsem již vícekrát žádal, aby pro posouzení výše některých položek byl přiložen sloupek předpokládaného plnění rozpočtu za rok 2010. Nestalo se úplně ke spokojenosti. Bylo třeba využít sloupec z návrhu úpravy rozpočtu na rok 2010 k datu pouze 25.11.2010, což trochu zkomplikovalo vyhodnocení výše jednotlivých položek.

Nejsem nadále přesvědčen na rozdíl např. od pana Fajmona, že je zcela v pořádku, že budeme stavět další MŠ pro 50 dětí a celkové náklady budou cca 25 mil. Kč a dotace jen 14 mil., přičemž se původně jednalo o stavbu za 18-20 mil. Kč a byl na ní připravován úvěr 20 mil. Kč. Stálo by určitě za to v souladu s poskytovatelem dotace provést úpravu projektu tak, aby se náklady snížily. Navíc jsem opravdu žádnou oficiální demografickou studii od odborníka neviděl a není možno proto objektivně rozhodnout.  Obecně se tvrdí, že za nejdéle tři roky poklesne potřeba míst v MŠ.

Současně se domnívám, že zvyšovat poplatky, zejména vybrané, na úkor obyvatel jen proto, že bývalé vedení bylo nekompetentní a nehospodařilo tak, jak mělo,  je podle mého názoru nepřípustné a nezdůvodnitelné a je třeba ještě hledat možnosti ve zdrojích.

Je sice pravda, že by bylo účelné nějaký návrh rozpočtu schválit, ale alespoň na trochu reálné bázi. Tento návrh navíc ještě korigovaný několika doplňujícími návrhy, předanými přímo na zasedání, ještě konečný stav návrhu zamlžil. Lze sice očekávat, že v lednu, resp. únoru 2011 k nějakým nutným úpravám dojde jako každý rok. Z tohoto titulu apeluji na RM, aby neváhala a aby byla zpracována jednak podrobná analýza možnosti získání kapitálových příjmů z prodeje bytů v Milovicích a návrhy jak prodeje efektivně využít. Stejně tak znovu posoudit prodej byt.domu v Zahradní ulici, určitě nezajišťovat neefektivní prodej jednotlivých bytů. Dále je třeba provést analýzu poskytnutých dotací a zjistit možnost jejich případného rozložení do více let, aby bylo možno pružně využívat ušetřených vlastních zdrojů. Možná, že pomůže dotace, resp. konečné vyhodnocení nákladů na rekonstrukci ČOV.

Předpokládejme, že se postupem doby zajistí nějaké příjmy, zejména kapitálového charakteru. Je třeba proto připravit seznam akcí, na které by se tyto příjmy účelově rozpouštěly. Jinými slovy je třeba připravit seznam priorit, zejména z oblasti investic.           O tomto mém původním návrhu bylo rozhodnuto, že bude v lednu samostatná schůze ZM k danému problému, takže dále nerozvádím.

Tento návrh nemohu s ohledem na nevyjasněnost řady významných položek podpořit. V příjmech lze předpokládat výpadek cca 5 mil. Kč, s ohledem na sanaci rozpočtu na rok 2010. Bude pokryto cca 5 mil. Kč z výsledků hospodářské činnosti. Očekává se, že bude dodatečně řešeno až dojdou některé zbytkové částky z dotací. Navíc uvedené příjmy v návrhu jsou podle mého názoru přibližně o 4 - 5 mil. Kč nadhodnoceny a je proto třeba bohužel hledat další úpravy ve výdajích. Tyto výdaje jsou v řadě položek na hraně a podle vývoje za rok 2010 budou muset být pravděpodobně také korigovány. Nebylo provedeno srovnání s výhledem. Zcela chybí rezervní fond a stále nejasné jsou převody z minulých let. Výdaje na investice jsou z hlediska výše zcela nerovnoměrné, a v některých kategoriích doslova žalostné, což je mimo jiné dáno zcela nepropracovanou dotační politikou, resp. sotva jsou tyto položky pokryty a zabezpečit jiné akce je prozatím zcela nereálné.

Je třeba vzít v úvahu, že např. na stavbu a nebo rekonstrukce komunikací je pouze 0,5 mil Kč, pominuli dotační podíl na rekonstrukci nám B. Hrozného ve výši 10 mil. Kč. V tomto krizovém období by měl amatérizmus, velikášství a prosazování zájmů úzkých skupin naprosto přestat a nelze opakovat situaci z rekonstrukce Masarykovy ulice, která byla realizována s dotací pouze cca 3 mil. Kč a důsledky z jejího nevhodného povrchového provedení jsou naprosto patrné a provoz a údržba drahá a velice komplikovaná.

 

 

Zpracoval: Ing. Petr Gregor,604131391

V Lysé nad Labem dne 23.12.2010
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.