+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  5.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 08.09.2010 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                       

Přítomni:                      p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ježek Stanislav

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Šťastný Vladislav

                                   p. Kolman Josef

                                   p. Houštecký Václav

                                   pí Valentová Naděžda

 

Omluveni:                     p. Ing. Otava Karel

                                   p. MVDr. Kořínek Jan

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek

                                    

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Mgr. Kopecký P. a p. Ing. Firman M. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Šťastný V., p. Ježek S. a p. Sedláček T.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu                 pro:      12 hlasů   

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Návrhová komise                   pro:      12 hlasů   

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

 

Zápis ze zasedání ZM dne 23.06.2010 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k  zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů připomínky nevznesl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Další informace se týkala soutěže Město pro byznys, ve které Lysá nad Labem v tomto ročníku obsadila 8. místo z celkového počtu 26 měst Středočeského kraje, která se soutěže zúčastnila. Pan tajemník rovněž přítomné zastupitele seznámil s personálními změnami na MěÚ Lysá n.L.

           

            Pan starosta se dotázal, zda má někdo připomínku ke zprávě pana tajemníka. Pan Ježek požádal o vysvětlení k usnesením RM č. 370 a 392, týkajících se výběru nábytku pro MŠ Pampeliška II, a to změny výběru dodavatele. Pan starosta odpověděl, že byla vybrána firma, která podala nejvýhodnější nabídku, ale před podpisem smlouvy bylo zjištěno, že firma do nabídky zahrnula menší množství nábytku, než bylo požadováno. Po doplnění nabídky, čímž se navýšila i cena za nábytek, byly všechny nabídky znovu posouzeny a byl vybrán jiný dodavatel dle nejvýhodnější nabídky. Dále se p. Ježek dotázal na usnesení RM č. 371, navýšení ceny v souvislosti s úpravou velikosti oken u akce zateplení budovy ZŠ J. A. Komenského. Pí Javorčíková k tomuto bodu uvedla, že při zpracování projektu na zateplení budovy ještě nebyla zohledněna možnost vybudování družiny v prostorách suterénu. V souvislosti s tímto možným využitím prostor byl projekt upraven tak, aby se nemuselo, pokud se tam skutečně zřídí družina, zasahovat do nové omítky, neboť stávající okna (velikost) byla pro družinu nedostatečná. Takto bude vše připraveno bez nutnosti dodatečných zásahů do opraveného pláště budovy. Poslední dotaz p. Ježka se týkal uzavření dodatku ke smlouvě s firmou SaM, a.s., kterým se navyšovala cena zakázky (sběrný dvůr) o 400 tis. Kč. Pan starosta vysvětlil, že bylo třeba vyrovnat povrch sběrného dvora, toto nebylo v původní smlouvě a cena díla se tak navýšila. Pan Ing. Firman se dotázal, zda se tyto změny projevily v úpravě rozpočtu. Pan starosta společně s pí Javorčíkovou uvedli, že navýšená cena nepřesáhla schválený rozpočet, proto úprava nebyla nutná.

            Dále p. starosta doporučil odložit projednání informativní zprávy, v programu uvedené pod č.3 (návrh sadových úprav a hluková studie), na další zasedání zastupitelstva, tj. 13.10.2010, neboť zástupci firmy se dnešního zasedání nemohli zúčastnit.

            Pan Ing. Gregor uvedl, že se jako jediný ze zastupitelů zúčastnil jednání RM dne 20.07.2010, na které byl přítomen i p. Ing. Šourek, a kde byla projednávána zpráva o zástavbě bývalé Fruty. Dotázal se, proč nebyli zastupitelé na jednání RM pozváni, např. p. Ing. Otava ho kontaktoval telefonicky a byl velmi rozhořčen, že na jednání nebyl pozván. Konstatoval, že četl zápis z  jednání RM a chybí v něm závěry, ke kterým s p. Šourkem dospěli, přesto zápis ověřovatelé podepsali, zřejmě ho ani nečetli, protože toto nezjistili. Zápis je jinak velmi podrobně a pečlivě zpracován, ale to, co dohodli nakonec s p. Ing. Šourkem, tam nakonec vůbec není. Rovněž podotkl, že ho udivilo, proč zápis podepsal i pan starosta, který na jednání RM přítomen vůbec nebyl. Na základě tohoto jednání se p. Ing. Gregor domníval, že na dnešní zasedání ZM bude předložena zpráva se závěry jednání a dodal, že s p. Ing. Šourkem dojednal, že zpracuje zprávu o posledním stavu projektu a předloží městu konkrétní návrhy, aby bylo možné rozhodnout, jak vůči tomuto subjektu dále postupovat, protože některé věci skutečně zůstaly nedořešeny. Současně domluvil, že p. Ing. Šourek předloží kopie nových smluvních vztahů s financujícím subjektem, protože došlo k určitým změnám od počátku projektu. K tomu pí Chloupková upřesnila, že p. Ing. Šourek podal informace o některých věcech, např. o infostánku, parkovišti u nádraží atd. Pan Ing. Gregor podotkl, že  neví jakou možnost mají ostatní zastupitelé, když si chtějí přečíst zápis ze zasedání RM, ale on na jednání RM byl, p. Ing. Šourek na všechny otázky odpověděl, ale v zápise to chybí. Rovněž očekával, že z toho bude zpracována zpráva na dnešní jednání ZM, ale nic předloženo není, také opakovaně upozornil na to, že zastupitelům nebyla zaslána pozvánka na jednání RM. K tomu pan starosta dodal, že o jednání informoval na minulém zasedání ZM, kde byli všichni zastupitelé pozváni. Pan Ing. Gregor na jednání přišel, z toho usuzuje, že ten, kdo měl skutečně zájem přijít, si termín poznamenal a přišel.

 

            Pan starosta nechal o upraveném návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

           

            Pan starosta uvedl, že první tři body se týkají prodeje bytů v ul. Zahradní, č.p. 715, v Lysé n.L. a navrhl projednat je společně, pokud někdo nemá dotaz k jednotlivému prodeji. Vzhledem k tomu, že několik zastupitelů mělo dotazy k jednotlivým bodům, otevřel pan starosta společnou diskuzi k prodejům bytů. Pan Ing. Firman požádal o objasnění rozdílů v prodejní ceně u jednotlivých bytů. Pan starosta vysvětlil, že v bodech č. 1 a 3 se jednalo o prodej bytů obálkovou metodou, vybíralo se tedy podle nejvyšší nabídky. V bodě 2 se jedná o prodej stávajícím nájemníkům, kteří využili svého předkupního práva. Pan Ing. Gregor připomenul, že se prodej projednával již před půl rokem, RM měla připravit vícevariantní řešení, k cenám bytů uvedl, že obdobné byty se prodávají v cenovém rozpětí 1,4 až 1,6 mil. Kč, proto se mu cena nezdá dostačující. Dále uvedl, že podle jeho názoru na prodej není vhodná doba a dotázal se, zda je opravdu nezbytné byty urychleně prodat. Vzhledem k tomu, že nebyly předložené různé varianty prodeje tak, jak požadovali, byty by neprodával, nechal by je pro řešení bytových otázek, které nastanou (např. pro zaměstnance). Pan starosta poznamenal, že ZM schválilo rozpočet, kde je naplánován příjem z prodeje těchto bytům výši 4,5 mil. Kč, pan Ježek v minulosti upozorňoval na neplnění rozpočtu, RM proto učinila kroky, aby rozpočet splnila. Pokud se prodej neschválí, je třeba navrhnout řešení, jak pokrýt výpadek v plánovaných příjmech. Dále upozornil na skutečnost, že další neplánované výdaje, cca 1,5 mil. Kč, představuje archeologický výzkum v souvislosti s rekonstrukcí Masarykovy ulice. Pan Ing. Gregor dodal, že se jedná o poslední majetek města. K tomu pan starosta upřesnil, že město má jen v Lysé n.L. 150 bytů, některé jsou ze zvláštním určením (DPS) a dalších 350 bytů vlastní v Milovicích. Rozhodně tedy v případě prodeje bytů v ul. Zahradní nejde o poslední majetek města. Paní Chloupková k prodeji uvedla, že o prodeji těchto bytů se diskutovalo při schvalování rozpočtu, osobně je proti prodeji bytů v Lysé n.L., ale souhlasila by s prodejem Milovických bytů. Dále uvedla, že má výhradu k bodu č. 1 dnešního programu, tj. prodej bytu č. 6 ve výše uvedeném domě. Jedná se o pěkný velký byt a prodejní cena se jí nezdá adekvátní. I menší byty se prodávají až za 1,6 mil. Kč. Chtěla na jednání RM pozvat zájemce o koupi, který podal nejvyšší nabídku, p. Mgr. Malého, ale ten se z jednání omluvil s tím, že hlídá děti. Paní Chloupková se ho ptala jaký má záměr s bytem a on jí odpověděl, že v bytě bydlet nebude, hodlá ho pronajmout, podobně již koupil byt v Milovicích. Pan Ježek připomenul, že na minulých jednáních ZM byli zástupci KSČM proti prodeji bytů a rovněž nyní bude hlasovat proti prodeji. Pan Ing. Gregor navrhl byty nadále pronajímat, je to sice menší příjem, ale stálý, s prodejem by nespěchal. Pan Mgr. Minařík se dotázal, zda cena cca 1,2 mil. Kč byla skutečně nejvyšší nabídka. Pan starosta potvrdil, že ano. Pan Mgr. Kopecký upřesnil, že na prodej přišly dvě nabídky, rozdíl v nabídnuté ceně byl asi 5 tis. Kč.  Pan Ing. Firman konstatoval, že i tak bude v příjmech chybět cca 1,5 mil Kč, navrhl vyvěsit nový záměr na prodej s tím, že bude stanovena minimální prodejní cena. Pan Ježek dodal, že by se byty neměly prodávat za odhad. Paní Chloupková dodala, že je to prostorný byt a parketovými podlahami, okno do zahrady bude asi třeba vyměnit, ale ostatní okna jsou nová. Pan starosta upozornil, že na druhý byt přišly čtyři nabídky cenově srovnatelné s touto. K návrhu p. Ing. Firmana doplnil, že lze zveřejnit nový záměr na prodej, ale s ohledem na potřebné lhůty se nestihne prodej připravit ke schválení na příští jednání ZM. K ceně upřesnil, že se byty neprodávají za odhad, ten by byl podstatně nižší, prodávájí se za cenu v místě obvyklou. Pan Ježek upozornil, že v návrhu chybí konkrétní informace, nejsou uvedeny m2 pozemku zahrady. Pan starosta odpověděl, že vše je uvedeno ve znaleckém posudku. K zájemcům uvedl, že o menší byt má zájem pán, který ho chce pro dceru. Ta zakládá rodinu a v bytě hodlá bydlet. Rovněž upozornil, že stav bytu vyžaduje částečné úpravy, odhaduje, že nový majitel bude muset investovat do bytu dalších cca 300 - 400 tis. Kč. Paní Chloupkové ještě doplnila, že nechce, aby nový majitel byt využíval jako ubytovnu a pronajal ho např. zahraničním dělníkům, obává se stížností dalších nájemníků. Podobná situace byla v domě v ul. Švermova. S jednotlivými zájemci by se mělo jednat osobně, aby zástupci města věděli, komu se byt prodává. Dodala, že ona se při hlasování o prodeji bytů zdrží. Pan Houštecký se připojil k názoru pí Chloupkové byty neprodávat. I předtím byl proti prodeji jednotlivých bytů, navíc dům je na atraktivním místě, jedná se o pěkný dům, město by si jej mělo ponechat. Pan Ing. Šťastný uvedl, že souhlasí s prodejem, zároveň uvedl, že je proti tomu zvát zájemce, kteří se přihlásí na zveřejněný záměr, k osobnímu jednání a „tipovat" je. Dotázal se, zda návrh p. Ing. Firmana na zveřejnění nového záměru s minimální cenou je akceptovatelný. Pan starosta odpověděl, že ano, ale prodej nebude možné připravit na příští jednání ZM, není na to čas. Paní Chloupková dále upozornila, že dříve prodané domy jsou dosud prázdné, sousedé si poté stěžují na neudržované pozemky, atd. Pan Ing. Gregor upozornil na to, že podobná situace se v ZM nestala poprvé. Vše je připraveno k prodeji, lidé mají připravené smlouvy a v ZM se zbytečně projednává návrh a poté se neschválí. Měla by se stanovit dopředu kriteria, takhle si dělají z lidí blázny. Dochází ke zbytečným dohadům podobně jako u pozemků u Kovony. Pan starosta diskusi ukončil s tím, že prodej byl plánován ve schváleném rozpočtu, RM učinila kroky, které jí přísluší. Pokud prodej nebude schválen, očekává návrh na úsporná opatření k pokrytí výpadku v příjmech.

 

II. Návrhy na schválení.

 

1.  Záměr na prodej bytu č. 6 v č.p. 715, ul. Zahradní, Lysá nad Labem, včetně podílu na st.p.p.č. 616 a 1/8 zahrady.

 

                        RM projednala dne 30.06.2010 usnesením č. 362 návrh na prodej bytu č. 6 v č.p. 715, ul. Zahradní, Lysá nad Labem, včetně podílu na st.p.p.č. 616 (zahrada).

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 6 včetně podílu na st.p.p.č. 616, v č.p. 715, ul. Zahradní, Lysá nad Labem, a podílu 1/8 zahrady p.p.č. 249/2, vše k.ú. Lysá n.L., p. Mgr. Zdeňku Malému, U Santošky 2286/9, Praha 5, za částku za byt 1.211.000,- Kč a za ideální podíl 1/8 zahrady za částku 10.000,- Kč Kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a 500,- Kč za kolek na vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:               pro:        5 hlasů 

                                   zdržel se:           4 hlasy

                                   proti:     3 hlasů

                   Návrh nebyl přijat.

 

            Pan Ježek požádal, aby v těchto bodech bylo uvedeno jmenovitě, kdo jak hlasoval, p. Ing. Gregor upřesnil, aby bylo uvedeno hlasování jeho a p. Ježka.

 

            Proti prodeji hlasoval p. Ježek a p. Ing. Gregor.

 

2. Záměr na prodej bytu č. 3 v č.p. 715, ul. Zahradní, Lysá nad Labem, včetně podílu na st.p.p.č. 616 a 1/8 zahrady.

                       

RM projednala dne 11.08.2010 usnesením č. 400 návrh na prodej bytu č. 3 v č.p. 715, ul. Zahradní, Lysá nad Labem, včetně podílu na st.p.p.č. 616 (zahrada).

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 3 včetně podílu na st.p.p.č. 616, v č.p. 715, ul. Zahradní, Lysá nad Labem, a podílu 1/8 zahrady p.p.č. 249/2, vše k.ú. Lysá n.L., manželům Haně a Stanislavu Dvořákovým, Zahradní 715, Lysá nad Labem, za částku dle znaleckého posudku za byt 726.620,- Kč a za ideální podíl 1/8 zahrady za částku 9.220,- Kč Kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti ve výši 22.080,- Kč a 500,- Kč za kolek na vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        5 hlasů 

                                   zdržel se:           4 hlasy

                                   proti:     3 hlasů

                   Návrh nebyl přijat.

 

            Proti prodeji hlasoval p. Ježek a p. Ing. Gregor.

 

3. Záměr na prodej bytu č. 7 v č.p. 715, ul. Zahradní, Lysá nad Labem, včetně podílu na st.p.p.č. 616 a 1/8 zahrady.

 

            Usnesením č. 457 RM projednala dne 31.08.2010 návrh na prodej bytu č. 7 v č.p. 715, ul. Zahradní, Lysá nad Labem, včetně podílu na st.p.p.č. 616 (zahrada).

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 7 včetně podílu na st.p.p.č. 616, v č.p. 715, ul. Zahradní, Lysá nad Labem, a podílu 1/8 zahrady p.p.č. 249/2, vše k.ú. Lysá n.L., p. Mgr. Tomáši Svobodovi, Škroupova 1097, Lysá nad Labem, za částku za byt 1.142.000,- Kč a za ideální podíl 1/8 zahrady za částku 11.000,- Kč Kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a 500,- Kč za kolek na vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        5 hlasů 

                                   zdržel se:           4 hlasy

                                   proti:     3 hlasů

                   Návrh nebyl přijat.

 

Proti prodeji hlasoval p. Ježek a p. Ing. Gregor.

 

4. Návrh na prodej obecního pozemku st.p.č. 2420, kultura zast.pl. a nádvoří o výměře23 m2, k.ú. Lysá n.L.

 

            Dne 31.08.2010 projednala RM města usnesením č. 436 prodej obec. st.p.č. 2420, kult. zast.pl. a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., p. Kamilu Mrázkovi, za částku 500,- Kč/m2, kupující dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecní st.p.č. 2420, kultura zastavěná plocha a nádvoří, vým. 23 m2, k.ú. Lysá n.L., p. Kamilu Mrázkovi, Okružní 1517, Lysá nad Labem, za částku 500,- Kč/m2. Kupující dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

    

 

5. Návrh na prodej obec. stavebních pozemků pod zděnými garážemi, k.ú. Lysá n.L.RM dne 31.08.2010 usnesením č. 440 projednala návrh na prodej obec. stavebních pozemků pod zděnými garážemi za částku 500,- Kč/m2.

 

K předloženému návrhu pan starosta doplnil, že se jedná o pozemky pod zděnými garážemi, pod plechovými se pouze pronajímají. Pan Ježek se dotázal, proč někteří vlastníci garáží nechtějí pozemek odkoupit a raději pokračují v pronájmu. Je pro ně pronájem o tolik výhodnější nebo mají jiný důvod? Pan starosta odpověděl, že zdůvodnění je v předložených materiálech, dodal, že pozemky pod garážemi se pronajímají za cenu 5,- Kč/m2/rok.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecních stavebních pozemků v k.ú. Lysá n.L. pod zděnými garážemi za částku 500,- Kč/m2 s tím, že kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN, takto:

 

St.p.č.

2382

vým.

18 m2

manž. M. a R. Mikolášovi, Okružní 1494/54, Lysá n.L.,

St.p.č.

2392

vým.

19 m2

pí M. Martinková, Sídliště 1435/16, Lysá n.L.,

St.p.č.

2390

vým.

18 m2

manž. S. a J. Čechovi, Pivovarská 1197/30, Lysá n.L.,

St.p.č.

2377

vým.

19 m2

manž. J. a M. Volfovi, Okružní 1497/57, Lysá n.L.,

St.p.č.

2418

vým.

23 m2

p. J. Řezník, Sídliště 1500, Lysá n.L.,

St.p.č.

2424

vým.

21 m2

Mgr. J. Tomášová, Sídliště 1441/22, Lysá n.L.,

St.p.č.

2412

vým.

19 m2

MUDr. J. Šámalová, Korunní 1386/63, Praha 2,

St.p.č.

2414

vým.

19 m2

manž. B. a J. Štrobachovi, Okružní 1492/49, Lysá n.L.,

St.p.č.

2413

vým.

19 m2

pí M. Machačová, Okružní 1504/64, Lysá n.L.,

St.p.č.

2407

vým.

19 m2

manž. M. a P. Ulmanovi, ČSA 1631/64, Lysá n.L.,

St.p.č.

2405

vým.

21 m2

manž. L. a J. Steklých, Čechova 717/33, Lysá n.L.,

St.p.č.

1832

vým.

20 m2

manž. M. a Z. Benešovi, Okružní 1502/62, Lysá n.L.

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů                      (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

6. Návrh na směnu a prodej části z obecního pozemku p.č. 190, kultura zahrada, k.ú. Lysá n.L.

   

Dne 31.08.2010 projednala RM usnesením č. 444 návrh na směnu a prodej části z obecního pozemku p.č. 190, kultura zahrada, k.ú. Lysá n.L., s manželi Novákovými tak, aby v případě potřeby vznikl průchod ze Sojovické ulice do ulice Na Františku.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje směnu a prodej části z obecního pozemku p.č. 190, kultura zahrada, k.ú. Lysá n.L., který byl oddělen GP č. 2340-36/2010 jako p.p.č. 190/2 o vým. 584 m2, za část p.p.č. 194/2, kultura zahrada, odděleného výše uvedeným GP jako p.p.č. 194/5 o vým. 314 m2, k.ú. Lysá n.L. Město smění pozemek o stejné výměře 314 m2 s manželi Novákovými, Raisova 471/4, Lysá n.L., a zbytek pozemku o vým. 270 m2 manž. Novákovým prodá za částku 1.200,- Kč/m2 s tím, že kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů                      (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

7. Návrh na prodej části p.p.č. 866/72 o výměře 1.193 m2,  kult. orná, k.ú. Lysá n.L.Dne 31.08.2010 projednala RM usnesením č. 452 návrh na prodej části p.p.č. 866/72 o výměře 1.193 m2,  kult. orná, k.ú. Lysá n.L., lokalita v Drážkách, pozemek je určen k zástavbě.

 

Pan Ježek uvedl, že pozemek se prodává jako stavební, proto by do smlouvy doplnil termín, do kdy se má stavba zkolaudovat, podobně jako u smluv na pozemky v Třešňovce. Pan starosta odpověděl, že v této lokalitě se prodávalo více pozemků a termíny se tam nedávaly, situace je zde složitější než v Třešňovce a jsou zde pozemky nejen města, ale i soukromých vlastníků. K tomuto názoru se připojila rovněž pí Chloupková. Pan Ježek uvedl, že chtěl zamezit spekulativní koupi a následnému prodeji pozemku. Pan Houštecký dodal, že i on si myslí, že v této lokalitě nelze tento postup uplatnit. Pan starosta dodal, že by bylo možné stanovit termín dokončení stavby od kolaudace sítí, ale už pouze pro tuto smlouvu, předchozí smlouvy jsou již uzavřené a nelze je dodatečně měnit. V Třešňovce město vlastnilo celý pozemek, ale v této lokalitě je vlastníků více a bude nutná dohoda všech na výstavbě sítí. Pan Houštecký rovněž upozornil na skutečnost, že u jednoho z pozemků nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, část pozemku vlastní stát, ostatní vlastníci musí čekat na dořešení a nemohou stavět. Pan Ježek uvedl, že již tam jeden dům stojí. Pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, upřesnila, že v Drážkách je komplikovaná situace, je tam hodně vlastníků, prodej pozemku nelze vázat na kolaudaci, pouze by bylo možné smluvně stanovit možnost zpětného výkupu pozemku, pokud by ho vlastník chtěl dále prodat. Dodala ještě, že v Drážkách město do sítí neinvestuje. Dům, který je tam postaven, je napojen na jinou infrastrukturu (od PMS).

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního p.p.č. 866/72 o vým. 1.193 m2, kultura orná, k.ú. Lysá n.L., p. Janu Vondrákovi, Krásného 351/8, Praha 6, za částku 1.108,- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a zaváže se, že na vlastní náklady vybuduje inženýrské sítě a komunikace pro předmětný pozemek.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

7a.Návrh na prodej části obecního p.p.č. 3451/66 o vým. 26 m2, kult. ost.pl., ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L.

 

            Usnesením č. 445 projednala RM dne 31.08.2010 návrh na prodej části obecního p.p.č. 3451/66 o vým. 26 m2, kult. ost.pl., ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., paní Aleně Nejedlé.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního p.p.č.  3451/66, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L., označené GP č. 2314-51/2010, ze dne 29.05.2010, jako p.p.č. 3451/78 o vým. 26 m2, k.ú. Lysá n.L., za částku 1.000,- Kč/m2, pí Aleně Nejedlé, Stržiště 343/23, Lysá n.L., s tím, že kupující uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

8. Návrh na výkup 2/8 z p.p.č. 612/3 o celkové výměře 3263 m2 a 2/8 z p.p.č. 612/22 o celkové výměře 300 m2, oba kultura ostatní pl., ostatní komunikace,  k.ú. Lysá n.L.

 

RM dne 11.08.2010 projednala usnesením č. 414 návrh na výkup 2/8 z p.p.č. 612/3 o celkové výměře 3263 m2 a 2/8 z p.p.č. 612/22 o celkové výměře 300 m2, oba kultura ostatní pl., ostatní komunikace,  k.ú. Lysá n.L., od pí Libuše Žilkové s tím, že výkup bude financován z Rezervního fondu. Zároveň RM projednala úpravu rozpočtu r. 2010 spojenou s výše uvedeným výkupem.

 

K tomuto bodu pí Chloupková dodala, že o výkup se město snažilo již v minulosti, nyní se konečně podařilo dohodnout podmínky výkupu. Dále uvedla, že tento bod podpoří přesto, že nesouhlasí s výstavbou Tesca.

           

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) Výkup 2/8 p.p.č. 612/3 o celkové výměře 3.263 m2 a 2/8 z p.p.č. 612/22 o celkové výměře 300 m2, oba kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., od pí Libuše Žilkové, Hradešínská 1929/65, Praha Vinohrady, za částku 100,- Kč/m2. Město dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti ve výši 2.673,- Kč a kolek pro zápis do KN ve výši 500,- Kč. Výkup ve výši 89.075,- Kč bude financován z Rezervního fondu.

b) Úpravu rozpočtu pro rok 2010

           

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

9. Rozpočtový výhled města Lysá nad Labem na období 2011 - 2015,

 

                   Usnesením č. 464 dne 31.8.2010 projednala RM předložený rozpočtový výhled města Lysá nad Labem na období 2011 - 2015.

 

                   K tomuto bodu podal informace p. Ing. Firman, předseda Finančního výboru, uvedl, že výhled Finanční výbor projednal na svém jednání 01.09.2010, všechny dotazy členů výboru byly vysvětleny, s materiálem souhlasí a doporučují ho ZM ke schválení. Upozornil, že se v příštích letech budou dělat pouze investice ze schválených dotací, následující rozpočty budou zatíženy splátkami úvěrů. Dodal, že rozpočtový výhled je nutné každý rok aktualizovat. Pan Ježek uvedl, že je proti schválení výhledu v této podobě, takto měl být předložen již před 2 - 3lety. Pan Ing. Firman odpověděl, že neví, kdy byl schvalován poslední výhled, ale má za to, že v průběhu volebního období byl výhled zpracován a aktualizován několikrát a tento materiál obsahuje aktualizovaný stav. Pan. Ing. Gregor uvedl, že minulý výhled byl schválen v prosinci roku 2009. Pan starosta doplnil, že výhled odráží skutečnost, je v něm zohledněn příjem dotací. K tomu p. Ing. Gregor dodal, že novému ZM připravily „dárečky" ve formě získaných dotací. Pan starosta upřesnil, že s dotacemi je ve výhledu počítáno, protože jsou již podepsané smlouvy, jedná se např. o dotaci na ČOV, školku, náměstí, kanalizaci, jsou to reálná čísla. Pan Ing. Gregor ještě dodal, že toto mělo být rozpracováno v důvodové zprávě a v materiálech také chybí rozbor k 30.06.2010. Pan starosta přislíbil předložení rozboru hospodaření na příští jednání ZM.

           

                   Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočtový výhled města Lysá nad Labem na období 2011 - 2015.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     1 hlas

                   Návrh byl přijat.

 

10. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2010.

 

                   RM projednala usnesením č. 465 dne 31.08.2010 návrh na úpravu rozpočtu na rok 2010.

 

                   Pan starosta k této úpravě uvedl, že dne 26.08.2010 byla podepsána úvěrová smlouva, jedná se o úvěr na výstavbu MŠ Pampeliška.

      

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu pro rok 2010 (přijetí úvěru ve výši 10 mil. Kč na výstavbu MŠ Pampeliška II).

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

11. Návrh na úpravu rozpočtu města v rámci oddílu Kultura.

 

            RM dne 20.07.2010 projednala a usnesením č. 390 schválila návrh na úpravu rozpočtu a vytvoření nové položky na oddíle Kultura z důvodu nutnosti pořízení nové zvukové techniky do kin.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Úpravu rozpočtu pro rok 2010 a vytvoření nové položky na oddíle Kultura takto:

 

Schválený rozpočet 2010

(tis. Kč)

              Po úpravě

              (tis. Kč)

Malování v kině

 70

    0

Promítací plátno

100

    0

Dětské hřiště

200

160

Zvuková technika do kin

(nová položka)

    0

210

 

370

370

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

12. Žádost Junáku o poskytnutí dotace na nákup sekačky.

 

       Usnesením č. 426 dne 11.08.2010 projednala RM žádost Junáku Lysá n.L. o dotaci na nákup sekačky na vysokou trávu.

 

       Pan Ježek uvedl, že není proti nákupu sekačky, ale Junák dostává dotace, a kdyby každý z těchto subjektů měl žádat, kde by na to město bralo. Paní Chloupková dodala, že se schvalovalo více nákupů sekaček, dle jejího názoru by mělo město koupit jednu kvalitní a výkonnou sekačku, se kterou by se sekalo všude, a měl by ji obsluhovat jeden člověk. Dále uvedla, že Junák má sekačku i křovinořez a areál s touto technikou udržují. Pan Mgr. Minařík se dotázal, zda je finanční rezerva pro případ, že by se něco stalo se střechou jejich školy, protože nákup sekačky má být financován z prostředků, které byly původně plánovány právě na opravu střechy. Pan starosta odpověděl, že rezerva na této položce zůstala. Pan Blažek, vedoucí odboru správy majetku a investic, doplnil, že byla ponechána rezerva ve výši 120 tis. Kč. Pan starosta ještě dodal, že je podána žádost o dotaci na zateplení veřejných budov (škol), pokud bude dotace schválena, zároveň se opraví i střecha. Paní Valentová se připojila k názoru pí Chloupkové, že by město mělo mít jednu pořádnou sekačku a půjčovat ji. Pan starosta uvedl, že se obává, že pokud se bude sekačka půjčovat a někdo nebude zodpovědný za údržbu, bude brzy rozbitá. Paní Valentová navrhla, aby ji obsluhoval jeden člověk, který za ni bude zodpovědný. Pan Ing. Gregor dále navrhl, aby byl sepsán protokol o předání a mělo by se kontrolovat používání, protože pak ji používají i jinde než na údržbu areálu, např. na sekání doma. Pan starosta odpověděl, že pokud ji budou používat jinde a tak si přivydělají, budou potřebovat menší dotace.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) Přesun finančních prostředků z pol. 3113 ZŠ Hrozného oprava střechy 1318 na novou položku - nákup sekačky Junák Lysá n.L.,

b) Poskytnutí dotace Junáku Lysá nad Labem na nákup sekačky na vysokou trávu ve výši 25 tis. Kč z pol. ZŠ Hrozného oprava střechy 1318.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů  

                          zdržel se:           2 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

13. Návrh na rozdělení vrácené dotace za neuskutečněný Romský festival.            RM projednala dne 11.08.2010 a usnesením č. 428 návrh na přerozdělení vrácené dotace za neuskutečněný Romský festival.

 

           

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje poskytnutí dotace Ing. Stanislavu Svobodovi, Sídliště 1461, Lysá nad Labem, na cyklus kulturních akcí Polabské variace ve výši 10.000,- Kč z Fondu kultury města Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

14. Žádost p. M. Hausnera o splátkový kalendář na úhradu penále za neplacení nájemného.

 

            RM usnesením č. 412 dne 11.08.2010 projednala žádost p. M. Hausnera o splátkový kalendář na úhradu penále za neplacení nájemného k bytu č. 7 v č.p. 551, ul. Slepá v Milovicích - Mladé.

 

            Informaci k tomuto bodu podal pan starosta, p. Hausner dluh na nájemném zaplatil a požádal o splátkový kalendář na vypočtené penále. Vzhledem k tomu, že splátky budou na víc než 18 měsíců, RM předložila schválení splátkového kalendáře ZM. Měsíční splátky budou ve výši 1.568,- Kč. Pan Ježek se dotázal, zda bude p. Hausner schopen vedle nájmu hradit i tyto splátky. Pan starosta odpověděl, že výše splátek byla s p. Hausnerem projednána a je schopen je platit. Pokud splátku nezaplatí, je celý dluh vymahatelný najednou.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s p. Hausnerem na měsíční splátky ve výši 1.568,- Kč na úhradu vypočteného penále.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

15. Výběr dodavatele stavebních prací na rekonstrukci výdejny jídla ZŠ J.A. Komenského, Lysá n.L.

 

            Usnesením ze dne 11.08.2010 č. 420 projednala RM uzavření smlouvy o dílo s firmou PROXIMA, a.s., na akci „Rekonstrukce varny a sociálního zařízení ve školní jídelně ZŠ J.A. Komenského v Lysé nad Labem".

           

            Pan starosta uvedl, že je zpracována PD na rekonstrukci podlah jídelny, soutěž regulérně proběhla, firma zaplatila PD, se kterou se přihlásila do soutěže. Nyní je možné buď schválit rekonstrukci nebo odkoupit od firmy PD. Pan Sedláček uvedl, že doporučuje uzavřít smlouvu, příští rok se může navýšit cena, např. z důvodu vyšší inflace. Proto by nyní uzavřel smlouvu s pevnou cenou. Pan Ježek uvedl, že rekonstrukce byla projednávána na zasedání ZM 23.06.2010. Pan starosta upřesnil, že se projednával způsob financování, nyní jde o výběr zhotovitele. Pak Ježek se dále dotázal, kdy se rekonstrukce provede. Pan starosta společně s p. Sedláčkem odpověděli, že rekonstrukci lze provést pouze o prázdninách, je třeba 65 dní na provedení prací. Paní Chloupková připomněla, že s touto akcí nebylo počítáno v rozpočtu, byla by ve výdajích opatrná a nevydávala peníze zbytečně. Dále uvedla, že členové RM a ZM by měli být dle jejího názoru finančně zainteresovaní na svých rozhodnutích. Pan Ing. Firman uvedl, že letošní rozpočet touto akcí nebude dotčen, akce může být řádně zařazena do rozpočtu příštího roku. Pan Ježek doplnil, že pokud nyní akci odsouhlasí, příští ZM tak zatíží další akcí za 3 mil. Kč. Pan starosta odpověděl, že nyní se buď schválí samotná akce nebo koupě PD, ale financování se bude řešit později. Stále je možné jednat o financování s Eurestem. Pan Ing. Šťastný ke stavu jídelny poznamenal, že oprava je skutečně nutná, a to dle jeho názoru v horizontu maximálně 2 - 3let. Pan Ing. Gregor souhlasil s tím, že rekonstrukce je nutná, mělo k ní už dojít i za cenu toho, že by byl na ni schválen úvěr.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou PROXIMA, a.s., Charlese de Gaulla 3/800, Praha Bubeneč, na akci „Rekonstrukce varny a sociálního zařízení ve školní jídelně ZŠ J.A. Komenského v Lysé nad Labem".

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů  

                          zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

16. Výběr zhotovitele na stavbu „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem".

 

       Usnesením ze dne 31.08.2010 č. 467 projednala RM zprávu o posouzení nabídek od hodnotící komise na veřejnou zakázku „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem" a schválila uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Revitalizace historického centra města Lysé n.L." se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

 

            Pan Ježek uvedl, že s uzavřením smlouvy souhlasí, ale v materiálech nebyly přiloženy zmiňované přílohy. Paní Javorčíková, projektový manažer města, uvedla, že přílohy byly součástí materiálu pro jednání RM, která schvalovala také pořadí nabídek. ZM schvaluje uzavření smlouvy, proto již materiály nejsou předloženy. Pan Ing. Gregor uvedl, že takto by měla vypadat každá akce. Pečlivě projekt prohlédli a souhlasí s provedením akce, ale dle jejich názoru je v projektu navrženo málo parkovacích míst u zámku a u archivu. Dle vyjádření památkářů není více míst možné, je jich pouze 6 a dvě pro invalidní občany, proto navrhl jednat o možnosti parkování přímo v areálu zámku. Nyní se parkuje v Zámecké ulici, kde se potom asi nebude moci parkovat. Pan starosta dodal, že v Zámecké ulici by se nemělo parkovat ani nyní, protože komunikace nemá dostatečnou šířku tak, aby zůstalo průjezdných 6 m. Dále dodal, že neví, kdo může parkovat v areálu zámku, ale domnívá se, že s ohledem na bezpečnost obyvatel zámku nebude parkování uvnitř areálu možné.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Revitalizace historického centra města Lysé n.L." se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25953818, Husova 437, Vysoké Mýto, za celkové náklady 19.859.523,- Kč včetně DPH za předpokladu, že nebudou ve lhůtě k podání  námitek proti výběru nejvhodnější nabídky podány námitky.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

 

 

 

17. Návrh dodatku č. 3 k provozovatelské smlouvě vodohospodářské infrastruktury dle požadavku SFŽP.

 

                   Dne 31.08.2010 RM usnesením č. 468 projednala o schválila předložený dodatek č. 3 k provozovatelské smlouvě vodohospodářské infrastruktury dle požadavku SFŽP.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k provozovatelské smlouvě vodohospodářské infrastruktury s firmou STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Královická 251, Brandýs n. L. - Stará Boleslav.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

18. Archeologický průzkum v rámci rekonstrukce Masarykovy ulice, II. etapa.

 

            RM dne 31.08.2010 projednala a usnesením č. 469 schválila uzavření smluv ZAV 25/2010, ZAV 26/2010 a ZAV 27/2010 s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech na provedení záchranného výzkumu při výstavbě „Revitalizace centra města - Masarykova ulice, Lysá n.L.".

 

            Pan starosta uvedl, že termíny ze strany ústavu byly dodrženy, rovněž byla přislíbena výstava v muzeu, kde budou mít občané možnost prohlédnout si nálezy. Pan Ježek uvedl, že si je vědom, že se jedná o zákonnou povinnost, ale zarazily ho ceny za provedený výzkum. Paní Javorčíková doplnila, že práce prováděné v terénu jsou zapsány ve stavebním deníku a to lze odkontrolovat, ale další práce, konzervace a katalogizace, jsou prováděny mimo staveniště. Dále uvedla, že průzkum skončil a již bude prováděn pouze dohled na přípojky. Pan starosta k průzkumu uvedl, že ho platí město, je to povinnost ze zákona, práce (přítomnost pracovníků na staveništi) byly kontrolovány hlídkou MěP i přes MKDS. Pan Houštecký dodal, že by průzkum ani nekontroloval, město nemá stejně možnost v tomto případě něco ovlivnit. Pan starosta také uvedl, že hovořil s ředitelkou, pí Benkovou, která mu sdělila, že smluvně stanovená cena za průzkum je maximální. Pan Ing. Firman se dotázal, zda je možné u smlouvy pod bodem b) a c) posunout termíny splatnosti. K tomu pan starosta poznamenal, že by termíny ponechal, dle jeho názoru jsou stanoveny rozumně a vzhledem k tomu, že s ústavem budeme spolupracovat při revitalizaci nám. B. Hrozného, nepouštěl by se do zbytečných dohadů. Pan Ježek se ještě dotázal, co kdyby podobný výzkum musela provádět nějaká menší obec, která by na něj neměla, jak by se potom postupovalo. Pan starosta uvedl, že by patrně museli zastavit stavbu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) uzavření smlouvy o dílo č. ZAV 25/2010 s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech na provedení záchranného archeologického výzkumu při výstavbě „Revitalizace centra města - Masarykova ulice, Lysá n.L." formou dohledu v úseku od ulice Čechova po ulici Sokolskou dle předloženého návrhu,

b) uzavření smlouvy o dílo č. ZAV 26/2010 s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech na provedení záchranného archeologického výzkumu při výstavbě „Revitalizace centra města - Masarykova ulice, Lysá n.L." formou dohledu v úseku od ulice Sokolské po křižovatku na Husově náměstí dle předloženého návrhu,

c) uzavření smlouvy o dílo č. ZAV 27/2010 s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech na provedení záchranného archeologického výzkumu při výstavbě „Revitalizace centra města - Masarykova ulice, Lysá n.L." formou dohledu v úseku od Husova náměstí po křižovatku s ul. Sojovickou dle předloženého návrhu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

19. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o místních poplatcích.

 

            Usnesením č. 472 RM dne 31.08.2010 projednala a schválila úpravu OZV Města Lysá n.L., o místních poplatcích, dle předloženého znění.

           

            K tomuto bodu pan starosta informoval, že se změnou zákona mohou obce nyní vybírat poplatky i za tzv. videoterminály, jejichž provoz povoluje ministerstvo. Správní poplatek činí 5 tis. Kč/3 měsíce a dále je příjmem obce podíl ze zisku. Příjem z provozu VHP by se tak měl zdvojnásobit. Bohužel změna zákona stále neumožňuje regulaci VHP, tj. možnost vymezení stanovišť.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 3/2010, o místních poplatcích, v předloženém znění.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

20. Zpráva o materiální pomoci obcím postiženým povodněmi a schválení finančního daru obci Heřmanice.

 

           

            Pan starosta nejprve poděkoval všem, kdo přispěli do sbírky na pomoc oblastem postiženým povodněmi. Zaměstnanci MěÚ Lysá n.L. uvolnili ze svého sociálního fondu 80 tis. Kč na nákup vysoušečů, které budou zapůjčeny na vysoušení postižených  budov a poté vráceny zpět městu. Poté pan starosta navrhl poskytnout také finanční pomoc a otevřel k tomuto bodu diskusi. Pan Ing. Gregor se dotázal, zda RM zvažovala, zda se bude jednat o pomoc konkrétnímu městu či obci nebo se bude jednat o nákup věcí nebo zda pomoc proběhne tak, že se peníze převedou na účet založený na pomoc postiženým oblastem. Pan starosta uvedl, že by se mělo jednat o finanční dar konkrétní obci, ale nebylo dosud rozhodnuto komu. Kontaktovali krizový štáb a požádali o informaci, kam pomoc nejlépe směřovat. Paní Chloupková doplnila, že jim bylo krizovým štábem doporučeno město Frýdlant nebo obec Heřmanice, dostali i kontakty včetně čísla účtu. Také uvedla, že proběhla sbírka i na koncertě p. Hudečka, vybralo se více jak 14 tis. Kč, které byly předány Frýdlantu. Pan starosta dodal, že hovořili s představiteli Frýdlantu a ti sami doporučili poskytnou pomoc obci Heřmanice, protože jde o menší obec, která se se škodami bude hůře vyrovnávat. Pan Ing. Firman se dotázal na výši finančního daru. Pan starosta uvedl, že navrhují 100 tis. Kč obci Heřmanice. Paní Chloupková ještě doplnila, že se zakoupily vysoušeče, ale v letních měsících o ně nebyl zájem, což je překvapilo. Nyní již vzhledem k počasí, kdy nestačí větrání, budou využity.

           

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje finanční dar obci Heřmanice na zmírnění povodňových škod ve výši 100 tis. Kč z Rezervního fondu včetně úpravy rozpočtu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů                     

                          zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

III. Informativní zprávy

 

1. Výklad pojmů z OZV Města Lysá n.L. č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

Dne 11.08.2010 projednala RM usnesením č. 435 informativní zprávu o výkladu pojmů z OZV Města Lysá n.L. č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem, o který požádal JUDr. Sedlatý.

 

            K předložené zprávě neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o výkladu pojmů z OZV města Lysá nad Labem č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

2. Informativní zpráva o odložení prodeje části z obecního pozemku p.č. 3472/8, k.ú. Lysá n.L., společnosti UNICA TECHNOLOGIES, a.s.

 

Dne 31.08.2010 projednala RM usnesením č. 442 informativní zpráva o odložení prodeje části z obecního pozemku 3472/8, k.ú. Lysá n.L., o vým. 133 m2, společnosti UNICA TECHNOLOGIES, a.s.

 

Paní Chloupková informovala o důvodu odložení prodeje, neschválením chtějí vyvolat jednání mezi firmou UNICA TECHNOLOGIES, a.s., a Střední školou oděvního a grafického designu Lysá n.L., tak aby oba subjekty dospěly k dohodě, a tímto podpořit školu. Škola, jejímž zřizovatelem je Stč. kraj, získala dotaci na výstavbu přípojek pro jejich budovu a s firmou UNICA TECHNOLOGIES, a.s., potřebuje za určitých podmínek uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, což se bohužel nedaří. Pan Ježek uvedl, že prodej se již jednou v ZM projednával a bylo odsouhlaseno neprodávat pozemek kvůli přístupu k dalším pozemků apod. Pan starosta oponoval, že prodej se odložil a RM dostala za úkol projednat možné zvýšení ceny. Dále uvedl, že by nečekal na dohodu, město není účastníkem těchto jednání, ani není zřizovatelem školy, nezasahoval by do jejich jednání, nezdá se mu vhodné vázat prodej na jejich vzájemnou dohodu. Paní Chloupková uvedla, že město podpořilo i obchodní akademii a rovněž není jejím zřizovatelem. Škola má obavu, že nestihne dočerpat dotaci, má daný termín a pokud se firmou nedohodnout, mohou o dotaci přijít. Pan Ing. Firman uvedl, že souhlasí s panem starostou, že není vhodné prodej vázat na dohodu jiných subjektů a dodal, že nemá problém ani s prodejem pozemku. Paní Chloupková uvedla, že se jí jednání UNICA TECHNOLOGIES, a.s., vůči škole nezdá korektní, proto by s rozhodnutím počkala. Pan Houštecký uvedl, že o škole v předložených materiálech nic není, proto ho překvapilo, že se prodej váže na nějakou dohodu. Dále uvedl, že firma evidentně neřekla všechny informace, není jasné, co ještě budou kupovat, jaký mají s pozemky v této lokalitě záměr, z mapy není jasné, proč chtějí právě tuto cestu, samotný pozemek jim k ničemu nebude. Pan Ing., Firman se dotázal, jak případným neprodejem pozemku pomohou škole. Paní Chloupková odpověděla, že doufá, že to uspíší jednání firmy se školou. Pan Sedláček upřesnil, že firma chce na těchto pozemcích stavět halu, rozšiřují výrobu. Pan Mgr. Kopecký uvedl, že se domnívá, že firma určitě jedná o výkupu okolních pozemků, proto navrhuje vzít informaci na vědomí, pokud má firma o pozemky skutečný zájem, bude chtít dále jednat. Pan Ing. Gregor dodal, že v materiálech nejsou všechny podklady potřebné pro rozhodnutí, RM by se mělo uložit specifikovat daný problém. Pan starosta se dotázal, co konkrétně by měla RM zjistit. Pan Mgr. Kopecký požádal o další informace jak o pozemcích, tak i škole, tj. dohodě školy a firmy. Paní Chloupková doplnila, že bude schůzka se zástupci kraje, zastupitelům zašle informaci o termínu, kdo bude mít zájem, může se schůzky zúčastnit. Dále uvedla, že zástupce firmy UNICA TECHNOLOGIES, a.s., měl jako požadavek k udělení souhlasu s věcným břemenem např. předkupní právo na budovu školy. Pan Houštecký k prodeji pozemku uvedl, že dle územního plánu je lokalita určena k průmyslové výrobě, proto by pozemek prodal.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM bere na vědomí informaci o odložení prodeje nově oddělené části obecního p.p.č. 3472/8 o vým. 233 m2, kultura ost.pl., ost. kom., k.ú. Lysá n.L., GP č. 2275-2/2010, ze dne 09.05.2010, spol. UNICA TECHNOLOGIES, a.s., Novodvorská 82/803, Praha 4, za částku 460,- Kč/m2,

b) ZM ukládá RM doplnit informace o stavu jednání spol. UNICA TECHNOLOGIES, a.s., s vlastníky sousedních pozemků, s představiteli Střední školy oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, a o investičním záměru žadatele.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů                      (Mimo p. Mgr. Minařík.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

3. Zápis z jednání finančního výboru.

 

            Ke zprávě podal informace předseda výboru, p. Ing. Firman, uvedl, vycházeli k rozboru hospodaření ke 30.06.2010, bylo zjištěno, že nejsou splněny investice. Důvodem je fakt, že stavby nejsou dosud převzaté. Dále uvedl, že zjistili překročení rozpočtu u kanalizačních přípojek. Obecně by měli překročení vždy zdůvodnit vedoucí odborů a zároveň by měla být navržena úprava rozpočtu. Dodal, že by se tento postup měl stát závazným pravidlem. Pan Blažek vysvětlil, že do rozpočtu akce nebyla zahrnuta cena za přípojky na hranici pozemku v Masarykově ulici, překročení se vyřeší v rámci kapitoly. Dále p. Ing. Firman informoval o navržených úpravách rozpočtu, které byly předloženy finančnímu výboru, a navrhuje je schválit. Pan Ing. Gregor konstatoval, že rozbor hospodaření neměli zastupitelé k dispozici, měl by být přiložen k zápisu nebo zaslán ZM na vědomí. Rovněž požádal, aby navrhované úpravy rozpočtu byly zpracovávány do jedné souhrnné zprávy a schvalovány v jednom bodě.     

           

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 01.09.2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

4. Zápis z jednání kontrolního výboru.

 

            Předseda kontrolního výboru, p. Mgr. Minařík, informoval o předložené zprávě. Byly provedeny dvě kontroly, jedna na žádost předsedy finančního výboru p. Ing. Firmana (majetek města), druhá kontrola byla zaměřena na provoz služebních vozidel MěÚ. V prvním případě nebyly zjištěny nedostatky. K evidenci provozu služebních vozidel uvedl, že byla zjednána částečná náprava dříve zjištěných nedostatků, přesto považuje za lepší řešení pořídit elektronickou knihu jízd. Při projednávání rozpočtu na rok 2011 by měla být tato položka zařazena. Pan starosta doplnil, že při kontrole se p. Pokorný podivoval, že se s auty jezdí i o víkendech, pan starosta mu vysvětlil, že se jezdí např. na svatby, nebo různé, zejména kulturní, akce (partnerská města). Pan Ing. Gregor uvedl, že by se zpráva neměla brát pouze na vědomí, mělo by se přijmout usnesení, které by vycházelo ze skutečností zjištěných při kontrole, např. zjištěné nedostatky při evidenci provozu vozidel. Pan Mgr. Minařík informoval o následných krocích, na jednání kontrolního výboru byl přizván pan starosta, bylo mu uloženo zjednat nápravu. Pan starosta určil zodpovědnou osobu, sl. Kosekovou, a oproti předešlému stavu nastalo velké zlepšení v evidenci. Pan starosta ještě upozornil, že pro služební vozidla musí být jiný systém, než pro vozidla MěP. Dodal také, že náklady na pořízení elektronické knihy budou cca 40 tis. Kč. Pan Ing. Firman navrhl uložit tajemníkovi rozpracovat závěry z kontroly a připravit tak materiál, na základě kterého by případné náklady na pořízení el. knihy mohly být navrženy do rozpočtu na příští rok. Pan Přibyl, ředitel MěP Lysá n.L., upozornil, že pořízení není jediný náklad, platí se také měsíční poplatek.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru dne 01.09.2010,

b) Tajemníkovi zpracovat závěry ze zápisu Kontrolního výboru týkající se evidence jízd služebními vozidly.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů                     

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

IV. Diskuse

 

p. starosta                                                       - informoval o úsporných opatřeních PČR, opouští místa, kde jsou v pronájmu, navrhl proto pronajmout PČR objekt za 1 Kč/rok tak, aby v Lysé n.L. oddělení zůstalo,

pí Chloupková                                                - upozornila na skutečnost, že se jim nájem již snižoval,

p. Kolman                                                      - dotázal se, kdo bude hradit energii a služby

p. starosta                                                       - odpověděl, že to bude i nadále hradit PČR,

p. Ing. Firman                                                - souhlasil s návrhem p. starosty a dotázal se, jakou formou je třeba návrh schválit,

p. starosta                                                       - odpověděl, že pronájem je v pravomoci RM, ale považoval za důležité seznámit s touto skutečností ZM,

p. Ježek                                                          - uvedl, že s tímto pronájmem nesouhlasí,

pí Chloupková                                                - dodala, že o problému informovali i na včerejším setkání zástupců Mikroregionu,

p. Ing. Gregor                                                - raději by posílil MěP,

p. starosta                                                       - odpověděl, že MěP nemá srovnatelné pravomoce, její posílení by věc neřešilo,

p. Ing. Gregor                                                - hlídky PČR nejsou po městě vidět ani nic nevyřeší, hlídky MěP skutečně po městě potkává, osobně si nemyslí, že tu PČR musí být, ale kvůli občanům bude souhlasit,

p. Mgr. Minařík                                              - principielně nesouhlasí, ale ze své praxe ví, že je rychlejší (kvůli dojezdovým časům) mít PČR v místě,

p. Houštecký                                                  - dotázal se, zda musí být nová smlouva,

p. starosta                                                       - ano, na pronájem garáže za 1,- Kč/rok a prostor pro služebnu za 1,- Kč/rok,

p. Houštecký                                                  - navrhl uzavřít smlouvu na dobu určitou, potom dle situace buď obnovit nebo stanovit vyšší nájem,

p. Ing. Gregor                                                - souhlasil s návrhem p. Houšteckého,

pí Chloupková                                                - ve smlouvě musí být rovněž uvedeno, že služby a energie platí PČR,

p. Houštecký                                                  - ještě dodal, že by se PČR měla smluvně zavázat, že tu bude služebna fungovat,

p. starosta                                                       - informoval o počtu policistů, plánovaný počet pro Lysou je 15 policistů, ve skutečný stav je 8,

p. Přibyl                                                          - ministr vnitra, p. John, nařídil opustit objekty, kde platí nájem, krajská ředitelství jsou povinna uposlechnout, plánováno bylo obvodní oddělení Lysá n.L. se sídlem v Milovicích, dodal ještě, že jakmile se oddělení zruší, již se neobnoví,

p. Sedláček                                                     - v rámci jednání navrhli policii odkoupení objektu,

p. starosta                                                       - stejná situace je i v Městci Králové, služebna se má zrušit a nejbližší oddělení bude v Křinci, osobně je pro zachování oddělení v Lysé,

p. Ježek                                                          - informoval o peticích za účelem urychlení výstavby obchvatu města a za výstavbu domova důchodců, petice je možné podepisovat od 01.09.2010, adresátem je Středočeský kraj,

pí Chloupková                                                - dokončuje se obchvat Nymburka a jedná se o tom, že další obchvat, který se bude stavět, by mohl být právě obchvat Lysé, jedná se o výkupu pozemků, k výstavbě domova důchodců uvedla, že probíhají jednání, kraj převedl pozemky do svého majetku, ale nelze odhadnout výsledek jednání, p. hejtman přislíbil účast na jednání v Lysé n.L.,

p. starosta                                                       - požádal o změnu termínu příštího zasedán ZM z 06.10 2010 na 13.10.2010,, dále pozval na slavnostní otevření MŠ Pampeliška II dne 15.09.2010, od 20.09.2010 bude školka v běžném provozu,

p. Ing. Firman                                                - upozornil na potřebu vyčištění kanálových vpustí v ul. Dvorecká,

p. Blažek                                                        - čištění probíhá, firmě Guman předal plánky, začíná se od Kačína.

 

                                                                        

V. Interpelace

 

Pan Houštecký a pan Kolman společně vystoupili s interpelací týkající se pozemků v Drážkách, vlastníci chtějí stavět, potřebují vybudovat sítě, ale vše blokuje jeden pozemek.

Pan starosta informoval o jednáních, kterých se zúčastnil včera na pozemkovém fondu, město vše potřebné doložilo a bylo přislíbeno vyřízení.

 

S další interpelací vystoupil p. Ing. Gregor, ve které upozornil na nehody v ul. Jedličkova, silnice je špatně klopená, měla by být v místě alespoň informační cedule, která by řidiče na nebezpečí upozornila.

Pí Chloupková odpověděla, že značky nic nevyřeší, řidiči musí být sami disciplinovaní. Pan starosta dodal, že i kdyby značky osadili, MěP nemůže dodržování všech značek ve městě naráz kontrolovat, dle jeho názoru značky nic nevyřeší. Pan Sedláček uvedl, že jediným možným technickým řešením by byla instalace svodidla. Pan starosta dodal, že město může naplánovat chodník podle benziny a dát kolem něj zábradlí, zatáčka je jinak přehledná i označená.

 

VI. Pokračování diskuse

 

p. Ing. Firman                                                - dotaz na značku (měření rychlosti) ve Dvorcích, proč už tam není,

p. starosta                                                       - musela být odstraněna, byla přidělána napevno ke značce začátek obce, což není možné,

p. Ježek                                                          - kontrola kanálových vpustí na Kačíně, propadají se

                                                                       (v ul. Máchova),

p. Blažek                                                        - prověří se stav.

 

 

 

 

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesl p. Sedláček.

 

U s n e s e n í    z  5.  jednání  ZM dne 08.09.2010

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:             p. Mgr. Kopecký Petr                                                                        p. Ing. Firman Miroslav                                

                                                          

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:     p. Ing. Šťastný Vladislav

                                   p. Ježek Stanislav

                                   p. Sedláček Tomáš

 

II.  s c h v a l u j e

 • 1. Prodej obecní st.p.č. 2420, kultura zastavěná plocha a nádvoří, vým. 23 m2, k.ú. Lysá n.L., p. Kamilu Mrázkovi, Okružní 1517, Lysá nad Labem, za částku 500,- Kč/m2. Kupující dále uhradí daň zpřevodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.
 • 2. Prodej obecních stavebních pozemků vk.ú. Lysá n.L. pod zděnými garážemi za částku 500,- Kč/m2 stím, že kupující dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN, takto:
St.p.č.

2382

vým.

18 m2

manž. M. a R. Mikolášovi, Okružní 1494/54, Lysá n.L.,

St.p.č.

2392

vým.

19 m2

pí M. Martinková, Sídliště 1435/16, Lysá n.L.,

St.p.č.

2390

vým.

18 m2

manž. S. a J. Čechovi, Pivovarská 1197/30, Lysá n.L.,

St.p.č.

2377

vým.

19 m2

manž. J. a M. Volfovi, Okružní 1497/57, Lysá n.L.,

St.p.č.

2418

vým.

23 m2

p. J. Řezník, Sídliště 1500, Lysá n.L.,

St.p.č.

2424

vým.

21 m2

Mgr. J. Tomášová, Sídliště 1441/22, Lysá n.L.,

St.p.č.

2412

vým.

19 m2

MUDr. J. Šámalová, Korunní 1386/63, Praha 2,

St.p.č.

2414

vým.

19 m2

manž. B. a J. Štrobachovi, Okružní 1492/49, Lysá n.L.,

St.p.č.

2413

vým.

19 m2

pí M. Machačová, Okružní 1504/64, Lysá n.L.,

St.p.č.

2407

vým.

19 m2

manž. M. a P. Ulmanovi, ČSA 1631/64, Lysá n.L.,

St.p.č.

2405

vým.

21 m2

manž. L. a J. Steklých, Čechova 717/33, Lysá n.L.,

St.p.č.

1832

vým.

20 m2

manž. M. a Z. Benešovi, Okružní 1502/62, Lysá n.L.

 • 3. Směnu a prodej části zobecního pozemku p.č. 190, kultura zahrada, k.ú. Lysá n.L., který byl oddělen GP č. 2340-36/2010 jako p.p.č. 190/2 o vým. 584 m2, za část p.p.č. 194/2, kultura zahrada, odděleného výše uvedeným GP jako p.p.č. 194/5 o vým. 314 m2, k.ú. Lysá n.L. Město smění pozemek o stejné výměře 314 m2 smanželi Novákovými, Raisova 471/4, Lysá n.L., a zbytek pozemku o vým. 270 m2 manž. Novákovým prodá za částku 1.200,- Kč/m2 stím, že kupující dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.
 • 4. Prodej části obecního p.p.č. 866/72 o vým. 1.193 m2, kultura orná, k.ú. Lysá n.L., p. Janu Vondrákovi, Krásného 351/8, Praha 6, za částku 1.108,- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a zaváže se, že na vlastní náklady vybuduje inženýrské sítě a komunikace pro předmětný pozemek.
 • 5. Prodej části obecního p.p.č. 3451/66, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L., označené GP č. 2314-51/2010, ze dne 29.05.2010, jako p.p.č. 3451/78 o vým. 26 m2, k.ú. Lysá n.L., za částku 1.000,- Kč/m2, pí Aleně Nejedlé, Stržiště 343/23, Lysá n.L., stím, že kupující uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.
 • 6. a) Výkup 2/8 p.p.č. 612/3 o celkové výměře 3.263 m2 a 2/8 zp.p.č. 612/22 o celkové výměře 300 m2, oba kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., od píLibuše Žilkové, Hradešínská 1929/65, Praha Vinohrady, za částku 100,- Kč/m2. Město dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti ve výši 2.673,- Kč a kolek pro zápis do KN ve výši 500,- Kč. Výkup ve výši 89.075,- Kč bude financován zRezervního fondu.
b) Úpravu rozpočtu pro rok 2010.

 • 7. Rozpočtový výhled města Lysá nad Labem na období 2011 - 2015.
 • 8. Úpravu rozpočtu pro rok 2010 (přijetí úvěru ve výši 10 mil. Kč na výstavbu MŠ Pampeliška II).
 • 9. Úpravu rozpočtu pro rok 2010 a vytvoření nové položky na oddíle Kultura takto:
 

Schválený rozpočet 2010

(tis. Kč)

              Po úpravě

              (tis. Kč)

Malování v kině

 70

    0

Promítací plátno

100

    0

Dětské hřiště

200

160

Zvuková technika do kin

(nová položka)

    0

210

 

370

370

 • 10. a) Přesun finančních prostředků zpol. 3113 ZŠ Hrozného oprava střechy 1318 na novou položku - nákup sekačky Junák Lysá n.L.,
 b) Poskytnutí dotace Junáku Lysá nad Labem na nákup sekačky na vysokou trávu ve    

 výši 25 tis. Kč z pol. ZŠ Hrozného oprava střechy 1318.

 • 11. Poskytnutí dotace Ing. Stanislavu Svobodovi, Sídliště 1461, Lysá nad Labem, na cyklus kulturních akcí Polabské variace ve výši 10.000,- Kč zFondu kultury města Lysá nad Labem.
 • 12. Uzavření splátkového kalendáře sp. Hausnerem na měsíční splátky ve výši 1.568,- Kč na úhradu vypočteného penále.
 • 13. Uzavření smlouvy o dílo sfirmou PROXIMA, a.s., Charlese de Gaulla 3/800, Praha Bubeneč, na akci „Rekonstrukce varny a sociálního zařízení ve školní jídelně ZŠ J.A. Komenského vLysé nad Labem".
 • 14. Uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Revitalizace historického centra města Lysé n.L." se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25953818, Husova 437, Vysoké Mýto, za celkové náklady 19.859.523,- Kč včetně DPH za předpokladu, že nebudou ve lhůtě kpodání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky podány námitky.
 • 15. Uzavření dodatku č. 3 kprovozovatelské smlouvě vodohospodářské infrastruktury sfirmou STAVOKOMPLET, spol. sr.o., Královická 251, Brandýs n. L. - Stará Boleslav.
 • 16. a) uzavření smlouvy o dílo č. ZAV 25/2010 sÚstavem archeologické památkové péče Středních Čech na provedení záchranného archeologického výzkumu při výstavbě „Revitalizace centra města - Masarykova ulice, Lysá n.L." formou dohledu vúseku od ulice Čechova po ulici Sokolskou dle předloženého návrhu,
b) uzavření smlouvy o dílo č. ZAV 26/2010 s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech na provedení záchranného archeologického výzkumu při výstavbě „Revitalizace centra města - Masarykova ulice, Lysá n.L." formou dohledu v úseku od ulice Sokolské po křižovatku na Husově náměstí dle předloženého návrhu,

c) uzavření smlouvy o dílo č. ZAV 27/2010 s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech na provedení záchranného archeologického výzkumu při výstavbě „Revitalizace centra města - Masarykova ulice, Lysá n.L." formou dohledu v úseku od Husova náměstí po křižovatku s ul. Sojovickou dle předloženého návrhu.

 • 17. Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 3/2010, o místních poplatcích, vpředloženém znění.
 • 18. Finanční dar obci Heřmanice na zmírnění povodňových škod ve výši 100 tis. Kč zRezervního fondu včetně úpravy rozpočtu.
 

III. b e r e   na   v ě d o m í 

 • 1. Informativní zprávu o výkladu pojmů zOZV města Lysá nad Labem č. 4/2005, ozávazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.
 • 2. Informaci o odložení prodeje nově oddělené části obecního p.p.č. 3472/8 o vým. 233 m2, kultura ost.pl., ost. kom., k.ú. Lysá n.L., GP č. 2275-2/2010, ze dne 09.05.2010, spol.UNICA TECHNOLOGIES, a.s., Novodvorská 82/803, Praha 4, za částku 460,- Kč/m2.
 • 3. Zápis zfinančního výboru ze dne 01.09.2010.
 • 4. Zápis zkontrolního výboru ze dne 01.09.2010.
 

IV. u k l á d á

 • 1. RM doplnit informace o stavu jednání spol.UNICA TECHNOLOGIES, a.s., svlastníky sousedních pozemků, spředstaviteli Střední školy oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, a o investičním záměru žadatele.
2.    Tajemníkovi zpracovat závěry ze zápisu Kontrolního výboru týkající se evidence jízd služebními vozidly.

 

 

 

 

Pan starosta nechal o rekapitulaci usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování       pro:                  12 hlasů      

zdržel se:            0 hlasů

proti:                  0 hlasů

       Návrh byl přijat.

 

 

       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 20.10 hod. ukončil.

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 15.09.2010

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................          p. Mgr. Kopecký Petr                                          p. Ing. Firman Miroslav

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                        starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.