+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  2.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 31.03.2010 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                       

Přítomni:                      p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ing. Otava Karel

                                   p. Ježek Stanislav

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

                                   p. Ing. Šťastný Vladislav

                                   p. MVDr. Kořínek Jan

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek

                                   p. Houštecký Václav

                                   p. Kolman Josef

 

Omluveni:                     pí Valentová Naděžda

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvila pí Valentová N. a dále p. MVDr. Kořínek J., který se dostaví později.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ing. Gregor P. a pí Chloupková M. Do návrhové komise byli navrženi P. Ježek S., p. Mgr. Fajmon H. a p. Houštecký V.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu         pro:      13 hlasů   

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Návrhová komise             pro:      13 hlasů   

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

 

Zápisy ze zasedání ZM dne 17.02.2010 a z 1. mimořádného zasedání ZM dne 18.03.2010 byly ověřovateli ověřeny a ostatním členům zastupitelstva byly zaslány na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k těmto zápisům. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů připomínky nevznesl, pan starosta konstatoval, že tímto považuje oba zápisy za ověřené.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Dále pan tajemník připomenul slib p. Petery, náměstka hejtmana Stč. kraje, týkající se výstavby domova důchodců. P. Petera na jednání RM dne 09.02.2010 přislíbil větší aktivitu při řešení problémů souvisejících se stavbou, ale do dnešního dne k žádnému posunu ve věci nedošlo. Pí Grábnerová, majitelka nemovitosti v sousedství stavby, chce svůj dům prodat a žádá od města vyjádření, zda bude mít zájem dům vykoupit.

           

Pan starosta se dotázal, zda má někdo připomínku ke zprávě pana tajemníka. Pan Ježek se dotázal na usnesení RM č. 148, snížení nájemného Policii ČR, proč je navrženo snížení pouze policii a ne i jiným podnikatelům. Pan starosta odpověděl, že snížení navrhl on, a to zejména z toho důvodu, že policie, vzhledem k tomu, že má v Milovicích vlastní objekt, uvažuje z ekonomických důvodů o zrušení zdejšího oddělení. Pan starosta dále uvedl, že Lysá n.L. je obec s rozšířenou působností, a proto by zde dle jeho názoru mělo být i oddělení PČR. Dále se p. Ježek dotázal na usnesení RM č. 123 a 150 týkající se změny umístění betonového sloupu v ul. Sojovická. K tomu p. starosta uvedl, že dotaz vysvětlí v diskusi k danému bodu.

 

Pan starosta navrhl program doplnit o projednání zápisu z finančního výboru jako informativní zpráva č. 1. Pan starosta se dotázal, zda má někdo další návrh na doplnění programu. P. Ing. Firman se omluvil z části jednání s tím, že musí odejít v 18.30 hod. a požádal proto o přesunutí projednání bodů č. 10, 11, 12 a 16 na začátek programu jako body č. 1-4. P. Ing. Gregor dále navrhl doplnit program jednání o projednání postupu výstavby v areálu bývalé Fruty jako další hlavní bod. K této věci zaznamenal odezvy ze strany občanů, zazněly určité přísliby, např. od p. starosty a od p. Ing. Šťastného ve stavební komisi. Od té doby uplynul nějaký čas a stále se s tím ZM nezabývá. Rád by proto dnes projednal podmínky dalšího postupu v této věci. Pan starosta navrhl tento problém projednat v diskusi, k tomu p. Ing. Gregor namítl, že se domnívá, že by akce za 900 mil. Kč měla mít přednost před břemeny.  Pan starosta konstatoval, že jsou dva návrhy na schválení programu jednání, nechal tedy hlasovat o programu rozšířeném o informativní zprávu, zápis z finančního výboru, a přesunutí bodů dle požadavku p. Ing. Firmana.

 

            Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

            Dále p. starosta oznámil, že je zde návrh p. Ing. Gregora na zařazení dalšího bodu, projednání zástavby bývalé Fruty. K tomu p. Mgr. Fajmon uvedl, že tento bod nelze na jednání ZM zařadit, protože není připraven materiál k tomuto bodu a zastupitelé musí mít také dostatek času seznámit se s podklady. Navrhl tento bod připravit k projednání na příští jednání ZM včetně toho, že bude pozván zástupce firmy, který by zodpověděl případně dotazy. Dle jeho názoru je dnes možné věc pouze projednat v diskusi. P. Ing. Gregor souhlasil s návrhem dnes tuto problematiku projednat v diskusi.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů   

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

II. Návrhy na schválení.

 

1.  Návrh na rozšíření kapacit mateřských škol v Lysé nad Labem.

 

                        RM projednala dne 23.03.2010 usnesením č. 158 návrh na rozšíření kapacit mateřských škol v Lysé nad Labem.

 

                        K bodu p. starosta uvedl, že RM předložila požadované materiály vztahující se k projednávané problematice, pouze vyjádření p. architekta a přehled žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, zpracované pí J. Černou, ředitelkou MŠ Mašinka, byly předloženy až dnes. Na základě zpracovaných materiálů lze říci, že klasická přístavba ke stávajícím MŠ není možná, nabízí se tedy řešení rozšíření kapacity pomocí výstavby kontejnerové MŠ. Stavbu by bylo možné umístit do areálu MŠ Pampeliška, kde je prostor i pro výstavbu MŠ pro 50 dětí, nebo v areálu MŠ Mašinka, ale tam lze umístit pouze modul pro 25 dětí. Také je možné provést stavební úpravy v objektu bývalého Privumu, ale pokud bude odsouhlasena modulární stavba, zřízení MŠ v těchto prostorách by nedoporučoval. Vedle toho ještě pan tajemník zveřejní poptávku na poskytnutí míst v předškolním zařízení (soukromé školky). S ohledem na zpracovanou statistiku žádostí o přijetí do MŠ je možné říci, že pokud bude vybudována MŠ o 50ti místech, bude možné přijmout všechny děti. Pan Sedláček podal informaci o výsledku veřejné zakázky na modulární stavbu MŠ, bylo doručeno celkem 8 žádostí, 4 nesplnily zadání, je tedy možné vybírat ze čtyř nabídek.

 

Příchod p. MVDr. Kořínek J. v 17.25 hod.

 

Pan Sedláček ještě doplnil, že nabídky jsou srovnatelné, doporučoval by vybírat hlavně podle ceny, doby dodání a poskytnuté záruky. Osobně by se přikláněl k nabídce č. 6. Pokud by měl někdo ze zastupitelů zájem se s nabídkami blíže seznámit, jsou k dispozici na odboru SMI u sl. Horčičkové. Dále uvedl, že pokud má být dodržen termín otevření k 01.09.2010, je nutné vypsat následující den nabídku a seznámil zastupitele s orientačním časovým harmonogramem stavby. Stavba by měla být dokončena, pokud nedojde ke zdržení, přibližně v polovině srpna a zbývající čas by byl věnován instalaci zařízení, které by samozřejmě muselo být s patřičným předstihem objednané. P. Ing. Šťastný uvedl, že nemůže nyní předložené nabídky posoudit, je třeba poskytnout zastupitelům alespoň dva dny na prostudování, dále uvedl, že záruka by měla být jedním ze základních kritérií vypisovaných zakázek. P. Mgr. Fajmon poděkoval za předložené materiály, s takto zpracovanými podklady je možné se odpovědně rozhodnout. Vzhledem k časové tísni doporučil, pokud má být dodržen termín otevření MŠ, schválit výstavbu modulárního systému v areálu MŠ Pampeliška. Tento návrh pokládá za rozumný a za zastupitele zvolené za ODS může říci, že jeho strana tuto variantu podpoří. Pokud vezme v úvahu předložené podklady, schází cca 50 míst, proto je pro výstavbu školky s kapacitou 50 dětí. Dodal ještě, že projekt „Šnek" by se neměl zavrhnout, Lysá n.L. jako obec s rozšířenou působností má zodpovědnost i za spádové obce, proto by v projektu pokračoval a doplnil, že souhlasí s názorem pana starosty nebudovat MŠ v objektu bývalého Privumu. Kontejnerová školka by měla organizačně patřit pod MŠ Pampeliška, proto by se měly včas podniknout všechny potřebné kroky a měla by se podat žádost na KÚSK o zvýšení kapacity této MŠ (zejména z důvodu potřeby navýšení plateb na mzdové náklady atd.). P. Ing. Firman uvedl, že je zde patrná snaha některých stran získat předvolební body. Již v r. 2008 p. Sedláček upozorňoval na potřebu výstavby MŠ, ale věc se řeší až nyní a zastupitelé jsou nuceni rozhodovat pod tlakem. Pí Chloupková dodala, že byli nařčeni z toho, že nebyly připravené materiály, a to se jí nelíbí, toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Vyhledala zápisy z jednání ZM za poslední dva roky, ze kterých je patrné, že materiály předloženy byly. První zmínka o výstavbě další MŠ je již v březnu roku 2008, jsou tam pravidla pro přijímání žáků, stanovisko stavebního úřadu k výstavbě apod. Většina diskusí probíhala v RM. Dále uvedla, že není zaznamenáno hlasování o projektu „Šnek", pouze proběhlo anketní šetření, jehož výsledky shromažďoval u sebe pan starosta. I ona je pro rychlé řešení formou kontejnerové výstavby tak, aby děti mohly do školky od září nastoupit. K projektu Šnek dodala, že náklady do současné doby na tento projekt vynaložené činí cca 1 mil. Kč a podle ní jsou to vyhozené peníze, protože se domnívá, že se tato stavba nebude realizovat. P. Ing. Gregor konstatoval, že nyní nemá cenu mluvit o minulosti. Pí Chloupková odpověděla, že zastupitelé chtěli podkladové materiály včetně demografické studie, proto připomněla, že materiály byly již v minulosti předložené. P. Ing. Gregor dále uvedl, že většina zastupitelů hlasovala pro „Šneka" z toho důvodu, aby vůbec další MŠ byla, souhlasí s p. Ing. Šťastným, že se nedá dnes odpovědně rozhodnout. Dle jeho názoru by měla nabídky posoudit komise odborníků, která by se mohla sejít třeba hned zítra. K tomu pan starosta upřesnil, že se musí dodržet schvalovací postup, komise může pouze vhodný projekt doporučit, ale schválit ho musí RM. Projekt „Šnek" je před vydáním stavebního povolení, je třeba pouze jediná úprava (tepelné vrty), která si vyžádá náklady cca 90 tis. Kč, proto by rád znal názor zastupitelů, zda v tomto projektu dále pokračovat. P. Ing. Gregor souhlasil s pokračováním v projektu při splnění následujících podmínek, a to získání dotace na projekt a objekt musí být možné, v případě, že poklesne počet dětí a tím potřeba míst v MŠ, využít i pro jiný účel. Pan Houštecký k předloženým nabídkám na modulární stavby uvedl, že je zde uvedeno, že stavba bude v nákladech do 6 mil. Kč, ale spodní stavba musí být součástí stavby, včetně přípojek apod., proto se domnívá, že stavba přesáhne uvedenou částku. Pan starosta uvedl, že je třeba nabídky posoudit i z tohoto hlediska, momentálně neví, zda jsou částky uvedeny i s DPH. Sl. Horčičková, zástupce vedoucího odboru SMI, uvedla, že všechny částky jsou uvedeny s daní. V tom případě se dle pana starosty do limitu stavba vejde, dále uvedl, že souhlasí s tím, aby nabídky posoudila komise. P. Mgr. Kopecký k věci konstatoval, že na podzim roku 2009 byl schválen úvěr na výstavbu MŠ, výstavba byla projednána, a proto byl přesvědčen o tom, že se bude školka dle schváleného projektu stavět a dokončí se v požadovaném termínu. Pí Chloupková dodala, že zastupitelé měli být v této věci důslednější.

 

 Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM bere na vědomí zprávu o možnostech rozšíření kapacity stávajících mateřských škol v Lysé n.L. a informaci o zahájení právních kroků k uvolnění pronajatých prostor v přízemí bývalého objektu Privumu a zpracování PD na úpravu prostor pro potřeby školky pro 19 dětí.

b) ZM schvaluje rozšíření kapacity areálu MŠ Pampeliška formou Modulární stavby o 50 míst.

c) ZM ukládá RM zajistit realizaci přístavby MŠ Pampeliška tak, aby nástup dětí byl možný k 01.09.2010 příp. k 01.10.2010.

d) ZM jmenuje komisi na vyhodnocení nabídek „Modulární stavba MŠ" ve složení p. Houštecký V., p. Ing. Gregor P., p. Ing. Šťastný V., p. Sedláček T., p. Mgr. Fajmon H.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů 

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

                   P. Mgr. Minařík k předloženým nabídkám doplnil, že nabídka č. 1 splňuje podmínky vyhlášené zakázky, ale pokud má korespondovat se stávající stavbou, budou třeba venkovní úpravy. K tomu pan starosta odpověděl, že v této nabídce jsou úpravy zahrnuty. Pan Fryč, ředitel společnosti WAREX, spol. s r.o., která předložila nabídku č. 1, uvedl, že mají zkušenosti s modulární stavbou i s výrobou kontejnerů a mezi oběma technologiemi je určitý rozdíl. Od výstavby kontejnerových školek se v současné době ustupuje, a to z toho důvodu, že jsou tam tepelné mosty, tzn., že v podlaze jsou nosníky a podlahy jsou chladné. Stavba je sice rychlá, ale pro děti není ideální. K jejich nabídce uvedl, že se jedná o modulární stavbu, a ačkoli ve zveřejněné zakázce nebyly uvedeny všechny náležitosti, snažili se, na základě svých zkušeností s modulárními stavbami, předložit nabídku co nejkompletnější. Pan starosta se dotázal, zda je firma WAREX, spol. s r.o., schopná zakázku stihnout v požadovaném termínu, p. Fryč odpověděl, že ano. Pan Ježek se dotázal, zda je nějaká souvislost mezi firmami, které předložily nabídku č. 1 a 7, protože mají stejnou adresu. Sl. Horčičková uvedla, že si tuto skutečnost samozřejmě prověřila, ale žádná vazba mezi firmami není. Z řad veřejnosti zazněla připomínka, že bude třeba navýšení počtu dětí konzultovat i s pí ředitelkou, určitě je rozdíl ve vedení školky s 50 dětmi a se 100 dětmi, budou třeba organizační změny apod. Pan starosta odpověděl, že pí ředitelka MŠ Pampeliška odchází do důchodu a nová pí ředitelka bude při výběrovém řízení vědět, že bude řídit školku s větším počtem dětí. Pan Fryč doplnil, že školky mají hygienické předpisy, musí odpovídat kubatura apod. Pan starosta upřesnil, že MŠ Pampeliška má velkou zahradu, kterou by šlo v případě potřeby rozšířit, neboť všechny okolní pozemky jsou v majetku města. To bude i výhoda při stavebním řízení, protože město bude jediným účastníkem. Pí Michňová, ředitelka MŠ Dráček, se dotázala, zda je jisté, že MŠ Pampeliška bude mít k dispozici nových 50 míst, zítra se bude rozhodovat o umisťování dětí a tuto informaci potřebují mít potvrzenou. Pan starosta odpověděl, že ZM chce přístavbu uvést do provozu k 01.09.2010, max. k 01.10.2010. Pan Mgr. Fajmon požádal, aby byla zastupitelům předkládána informace o přijímacím řízení do MŠ např. jako součást zprávy o hospodaření školek nebo samostatnou zprávou z odboru školství a kultury. Sl. Horčičková požádala komisi, zda by se nemohla sejít na předpokládaném místě stavby, je třeba zvážit její umístění. Ředitelka MŠ Pampeliška k tomu doplnila, že tam, kde je nyní s výstavbou uvažováno, je nejhezčí kus zahrady, komise by měla situaci posoudit přímo na místě, doporučovala by umístit stavbu samostatně na konec zahrady.

 

 

2. Návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury a Fondu sportu a volného času.

                       

RM projednala dne 23.02.2010 usnesením č. 96 návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury a Fondu sportu a volného času pro rok 2010.

 

P. Ing. Firman se dotázal, proč nebyla poskytnuta dotace Tanečnímu klubu dospělých Lysá n.L. (dále jen TKD). Pí Chloupková uvedla, že byla pro zamítnutí žádosti, je obecně proti podpoře plesů touto formou, pokud by se dotace schválila, pak by se měly podpořit všechny plesy. P. Ing. Firman k tomu doplnil, že je to jediný ples konaný na území města, jinak se všechny organizace, pořádající ples, přesunuly jinam. V Lysé n.L. je jediná možnost konat ples na Výstavišti, ale nájemné za prostory je 73 tis. Kč, a to je hlavní důvod, proč se zde plesy nepořádají, s Výstavištěm není možná dohoda o snížení nájemného. Dle p. Ing. Firmana není rozdíl v tom, zda se podpoří ples nebo koncert, který je ztrátový, proto žádá, aby byla TKD přidělena dotace alespoň ve výši 5 tis. Kč. Pan Ježek se dotázal, když odbor navrhne dotaci v dané výši, proč potom RM výši upravuje, přesunuje peníze, navíc jde o částku jen 5 tis. Kč, z částky určené rozpočtem, tj. 300 tis. Kč, bylo rozděleno 295 tis. Kč. Pan starosta odpověděl, že bylo schváleno, že se může konat i druhé kolo přidělování dotací a toto je rezerva pro druhé kolo, on sám byl pro přidělení dotace TKD, ale RM návrh neschválila. Pokud se nyní navrhne přidělit dotaci 5 tis. Kč TKD a rezervu nenechávat, on bude hlasovat pro takový návrh. P. Mgr. Kopecký uvedl, že i on bude pro tento návrh hlasovat, i na jednání RM hlasoval pro přidělení dotace TKD. P. Ing. Šťastný uvedl, že podpořil pí Chloupkovou a hlasoval proti, je pro systémové řešení buď podpořit všechny plesy, nebo žádný. P. Ing. Firman dodal, že ples TKD byl jediný ples v Lysé n.L., tak nechápe, proč se mluví o systémovém opatření. Pí Chloupková konstatovala, že pokud se bude plesům přispívat, vrátí se možná do města i další plesy a budou žádat o podporu. K žádosti p. Ing. Firmana o zdůvodnění zamítnutí dotace uvedla, že když se rozdělují dotace kraje, nikdo nedostane zdůvodnění, proč byla jeho žádost vyřazena, dochází k převisu žádostí s ohledem na limit financí bohužel, velký počet žadatelů není uspokojen, byť předloží kompletní žádosti. Tady se problému věnuje větší pozornost, než je třeba. P. Mgr. Fajmon navrhl hlasovat o rozdělení dotací s pozměňovacím návrhem na schválení dotace 5 tis. Kč pro TKD.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu kultury a Fondu sportu a volného času pro r. 2010 včetně přidělení dotace ve výši 5.000,- Kč Tanečnímu klubu dospělých, Lysá n.L., na pořádání plesu.

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      11 hlasů                      (Mimo p. Sedláček T.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     2 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

3. Návrh na rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let.

 

            RM projednala dne 23.02.2010 usnesením č. 97 návrh na rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2010.

 

K tomuto bodu pan starosta pouze poznamenal, že dotace byly rozděleny dle schváleného systému.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů                      (Mimo p. Sedláček T.)  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

4. Návrh na rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let.

 

            Usnesením č. 98 RM projednala dne 23.02.2010 návrh na rozdělní dotací společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2010.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2010.

 

            Pan starosta informoval, že i v tomto případě byly dotace rozděleny dle schváleného systému, a doplnil, že v letošním roce požádala o dotace také nová organizace, Mateřské centrum Parníček.     

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů  

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

5. Úprava rozpočtu na rok 2010.

 

            Dne 23.03.2010 projednala RM města usnesením č. 154 návrh na úpravu rozpočtu na rok 2010.

 

            Informaci k předloženému materiálu podal p. Ing. Firman, v úvodu podotkl, že se finanční výbor sešel opět v omezeném počtu, někteří jeho členové dlouhodobě na jednání nechodí. K samotnému rozpočtu konstatoval, že všechny navržené úpravy shledal výbor jako smysluplné a souhlasí s nimi. V úpravách je zohledněn i stav k 31.12.2009. Dále uvedl, že finanční výbor navrhuje, aby kontrolní výbor provedl namátkovou inventarizaci hmotného majetku města. P. Mgr. Fajmon navrhl uložit její provedení kontrolnímu výboru. P. Ing. Gregor uvedl, že kontrolní výbor je nezávislý orgán, nemůže mu být uloženo provést kontrolu, může být požádán o její provedení. Pan starosta odpověděl, že kontrolní výbor je orgán ZM, a proto mu může ZM uložit provedení kontroly.  P. Mgr. Fajmon se dotázal na Masarykovu ulici, na investice, jestli se v rámci rekonstrukce udělá i ta část ul. 9. května, která zůstala dlážděná. Pan starosta odpověděl, že by se při této etapě mělo ušetřit asi 2,5 mil. Kč a za to by se měla dodělat tato část. Materiál bude projednán v RM, dělá se projektová dokumentace. Další podrobnější informace k úpravám rozpočtu podala pí Ing. Polenová, vedoucí finančního odboru. Pan Ježek k navrženému usnesení uvedl, že by se kontrolnímu výboru nemělo ukládat, měl by být požádán o kontrolu. Pan starosta odpověděl, že ZM může kontrolnímu výboru ukládat, tak jako například odborům. P. Ing. Gregor uvedl, že je to nesmysl, kontrolní výbor je nezávislý orgán, má svůj plán činnosti a řídí se dle něj, pokud by mu ZM ukládalo úkoly, mohl by plán činnosti rovnou zahodit, ale pokud to zastupitelé takto chtějí, ať si to odhlasují.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2010 s tím, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu na rok 2010. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje.

b) ZM ukládá kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu inventarizace hmotného majetku města.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

Odchod p. Mgr. Minařík a p. Ing. M. Firman v 18.20 hod.

           

            Pan starosta přerušil jednání pro přípravu prezentace záměru na výstavbu obchodního centra. Poté zástupci firmy CBE development seznámili přítomné s výše uvedeným záměrem. Jednalo se o výstavbu obchodního centra typu hypernova, tj. v části by byl hypermarket a v pasáži by byly menší jednotky určené pro doplňkové služby, případně malé obchůdky. Zastupitelé se na zástupce firmy obrátili s mnoha dotazy, zajímalo je zejména umístění stavby, technické řešení, dopravní obslužnost, systém a četnost zásobování, sortiment obchodu, počet pracovních míst v obchodě, vyřešení majetkoprávních vztahů apod. V závěru prezentace předali zástupci firmy zastupitelům kontakty pro případné další dotazy k prezentovanému záměru.

 

 

 

                 Pan starosta navrhl body 6 až 11 projednat společně, protože se jedná o body stejného typu, věcná břemena. Ve společné diskusi k věcným břemenům vystoupil s dotazem p. Ježek, který chtěl vyjasnit situaci kolem umístění betonového sloupu (bod č. 10), zejména to, proč nebude kabel veden v zemi. Pan starosta odpověděl, že břemeno bylo již jednou schváleno, ale projektant se zmýlil v čísle pozemku, proto se musí břemeno schválit nově. Dále uvedl, že o projektu jednal se zástupcem firmy, ale ten uvedl, že v plánu je položení kabelu do země v jiné ulici, ul. Fibichova v tomto projektu není. Pan Ježek dodal, že sloup bude na rohu ulice. K tomu pan starosta dodal, že souhlasí s p. Ježkem, že to není ideální stav, ale jiné vhodné řešení v tuto chvíli možné není.

 

6. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 2566/1 a 2644/3, k.ú. Lysá n.L.RM dne 23.02.2010 usnesením č. 92 projednala návrh uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 2566/1 a 2644/3, k.ú. Lysá n.L., lokalita Lom.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 2566/1 a 2644/3, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

7. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 2641/1, k.ú. Lysá n.L.

   

Dne 23.02.2010 projednala RM usnesením č. 93 návrh na realizaci stavby dle projektu IV-126002478/VB001 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 2641/1, k.ú. Lysá n.L., lokalita Lom.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci stavby Lysá nad Labem, Lom, svod z venkovního vedení NN pro p.č. 1613, k.ú. Lysá n.L., projekt č. IV-126002478/VB001, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 2641, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

8. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 3575/1, k.ú. Lysá n.LDne 23.02.2010 projednala RM usnesením č. 94 realizaci stavby dle projektu IV-12-6008932 a návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek 3575/1, ul. Komenského v Lysé n.L.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci stavby Lysá nad Labem, Komenského, kabel NN pro pozemek p.č. 2645/2, k.ú. Lysá n.L., a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3575/1, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN. Podvrt pod komunikací a nový kabel veřejného osvětlení včetně kompletní montáže bude hrazen investorem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

9.  Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní p.p.č. 44/19, 44/20, 328 a 830, k.ú. Litol.

 

            Usnesením č. 149 projednala RM dne 23.03.2010 návrh uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní p.p.č. 48/19, 44/20, 328 a 830, k.ú. Litol., lokalita ul. Družstevní.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, na pozemky p.č. 44/19, 44/20, 328 a 830, k.ú. Litol, za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

10. Žádost o schválení změny v projektu Lysá n.L., Sojovická ul., demont. střešníku - bet. sloupu pro č.p. 924 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní p.p.č. 2169/2, k.ú. Lysá n.L.

 

RM dne 23.03.2010 projednala usnesením č. 150 žádost o schválení změny v projektu IE-12-6002884, umístění betonového sloupu pro čp. 924 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2169/2, k.ú. Lysá n.L.

           

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, na obecní pozemek p.č. 2169/2, k.ú. Lysá n.L., a změnu umístění betonového sloupu v projektu IE-12-6002884 - Lysá nad Labem, Sojovická, demont. střešníku - bet. sloup pro p.č. 924, k.ú. Lysá n.L. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

11. Žádost o souhlas s uložením kabelu NN, umístění TS a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3484/2, k.ú. Lysá n.L.

 

                   Usnesením č. 122 dne 09.03.2010 projednala RM žádost o souhlas s uložením kabelu NN, a umístěním TS pro připojení bytových domů v ulici Na Zemské stezce a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3484/2, k.ú. Lysá n.L.

           

                   Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uložení kabelu NN, umístění TS a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek 3484/2, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, za cenu dle platného ceníku města a za předpokladu, že po provedení prací bude komunikace uvedena do původního stavu. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

12. Návrh na změnu mechanismu schvalovacího řízení u smluv o zřízení věcného břemene pro právnické osoby u pozemků ve vlastnictví města.

 

                   RM schválila usnesením č. 124 dne 09.03.2010 návrh na změnu mechanismu schvalovacího řízení u smluv o zřízení věcného břemene pro právnické osoby u pozemků ve vlastnictví města.

 

            K tomuto bodu podal informaci pan starosta, návrh je podložen proto, aby se předešlo dvojímu zbytečnému hlasování v těch případech, kdy byla již schválena smlouva o smlouvě budoucí. P. Mgr. Fajmon uvedl, že by s návrhem souhlasil, pokud bude garantováno, že smlouva bude plněna i druhou stranou, někdo z městského úřadu musí kontrolovat plnění. Dále uvedl, že je i proti společnému projednávání a schvalování věcných břemen při jednání ZM, podle jeho názoru je lepší projednat každý bod samostatně. Pan Sedláček uvedl, že by břemena měla schvalovat pouze RM, dle jím zpracované statistiky byla nejdelší doba schválení věcného břemena 87 dnů, to je podle něj neúnosně dlouhá čekací doba pro investora, měl by dostat vyjádření do 30 dnů. Proto by měla břemena projednávat a schvalovat pouze RM a zastupitelstvu předkládat informativní zprávu. Ke kontrole plnění závazků ze smluv dodal, že odbor, který uzavírá smlouvu, potvrzuje faktury a odsouhlasuje plnění. P. Mgr. Kopecký konstatoval, že si je vědom určité prodlevy, ale i kraj schvaluje věcná břemena na zasedání zastupitelstva. Navíc v Lysé n.L. je jednání zastupitelstva nadprůměrně často, proto časová prodleva není tak významná, jako jinde a ZM si schvalování věcných břemen vymínilo, proto si myslí, že tento návrh většina zastupitelů nepodpoří. Pan starosta uvedl, že by ubyl jeden administrativní krok. Pí Chloupková konstatovala, že by zachovala stávající systém. Pan starosta poté diskusi ukončil s tím, že tento bod stahuje z programu a bude platit dosavadní systém schvalování.

 

13. Návrh na prodej obecního st. pozemku p.č. 2408, k.ú. Lysá n.L.

 

            RM dne 23.02.2010 projednala a usnesením č. 87 schválila návrh na prodej obecního st. pozemku p.č. 2408, o výměře 19 m2, kult. Zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., pod zděnou garáží na Sídlišti.

            Pan starosta k věci uvedl, že většina pozemků pod zděnými garážemi je prodaná, proto doporučuje schválit i tento prodej. P. Mgr. Fajmon navrhl nabídnout k prodeji i další pozemky pod garážemi, stále je jich dost neprodaných. Vlastníci by se měli vyzvat k odkoupení. Dále navrhl, aby RM zvážila výši nájemného.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

            a) ZM schvaluje prodej obecního st.p.č.  2408 o vým. 19 m2, kult. zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., pod zděnou garáží na Sídlišti, pí JUDr. Jaroslavě Povové, trvale bytem Okružní 1492/49, Lysá n.L., za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN,

            b) ZM ukládá RM písemně nabídnout nájemcům městských pozemků pod zděnými garážemi jejich odprodej.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

14. Přijetí daru na pořízení tendrové dokumentace na výběr zhotovitele stavby „Výstavba vodovodu v ulici Za Kruhovkou".

 

       Usnesením č. 129 dne 09.03.2010 projednala RM přijetí daru od p. K. Špitálníka a p. J. Jakubala ve výši 39.500,- Kč a schválení darovací smlouvy na pořízení tendrové dokumentace na výběr zhotovitele stavby „Výstavba vodovodu v ulici Za Kruhovkou".

 

       Pan starosta k tomuto bodu uvedl, že město dostalo dotace na výstavbu kanalizace, a vzhledem k tomu, že v ulici Za Kruhovkou není ještě vybudován vodovod, bylo by možné nyní v rámci této stavby vodovod vybudovat. Uspořily by se tak náklady spojené s výstavbou a uvedením povrchu do původního stavu. Stavební povolení na vodovod je vydané, je třeba pořídit tendrovou dokumentaci na výběr zhotovitele. Cena tendrové dokumentace je 39.500,- Kč, tuto částku jsou za stanovených podmínek ochotni uhradit p. Jakubal a p. Špitálník. Pan Ježek požádal o vysvětlení podmínek darovací smlouvy. Pan starosta odpověděl, že tito dva vlastníci uhradí celou dokumentaci za podmínky, že město bez jejich souhlasu projekt nepoužije. V případě, že by se později chtěl někdo z dalších vlastníků nemovitostí v ulici připojit na vodovod, mohli by po něm požadovat poměrnou část nákladů za projekt. P. Mgr. Fajmon se dotázal, kdo by stavěl vodovod. Pan starosta odpověděl, že byli osloveni občané s tím, že z předchozích jednání vyplynulo, že by si vodovod v rámci stavby kanalizace nechali udělat na vlastní náklady, ale předpokladem je právě pořízení tendrové dokumentace, ze které bude teprve jasné, kolik bude stavba stát, aby se vlastníci mohli rozhodnout, jak dál postupovat. P. Mgr. Fajmon se dotázal, proč si dokumentaci nenechají. K tomu pan starosta uvedl, že je to projekt pro vypsání výběrového řízení na dodavatele, podobně se vodovod stavěl Za Bažantnicí. P. Ing. Šťastný se dotázal, co bude dál, když se vlastníci nedohodnou. Pan Houštecký odpověděl, že je to běžný postup, kdo se bude chtít připojit, uhradí poměrnou část nákladů. P. Mgr. Fajmon se dále dotázal, jestli se bude uzavírat plánovací smlouva, k tomu pan starosta uvedl, že ta se dělá až pro samotnou výstavbu, uzavírá se před vydáním stavebního povolení a doplnil, že na tuto stavbu je již stavební povolení vydané. Pí Ing. Čížková uvedla, že pozemek je města i stavební povolení je vydáno městu, jako vlastníkovi a vlastník může uplatňovat svá práva. P. Kolman uvedl, že pokud si to občané chtějí zaplatit, není o čem diskutovat.

 

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí daru od p. Karla Špitálníka a p. Jaroslava Jakubala ve výši 39.500,- Kč za účelem pořízení tendrové dokumentace na výběr zhotovitele stavby „Výstavba vodovodu v ulici Za Kruhovkou" a uzavření darovací smlouvy.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      11 hlasů  

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

15. Schválení darovací smlouvy na rozvoj partnerských vztahů s LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o.            RM projednala dne 09.03.2010 a usnesením č. 134 schválila uzavření darovací smlouvy se společností LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o., U dráhy 1356, Lysá n.L., na 26.000,- Kč na rozvoj partnerských vztahů mezi městy Lysá n.L. a Břeclav v roce 2010.

 

            K tomuto bodu p. Mgr. Fajmon navrhl doplnit usnesení o poděkování firmě za poskytnutý dar, které bude uveřejněno v Listech, tak jako v předchozích letech.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uzavření darovací smlouvy s LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, Lysá n.L., na 26.000,- Kč na rozvoj partnerských vztahů v roce 2010 mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav s tím, že poděkování firmě za poskytnutý dar bude zveřejněno v Listech.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:          pro:      12 hlasů  

                                    zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

16. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích.

 

            RM usnesením č. 127 dne 09.03.2010 projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č. 2/2010, o místních poplatcích.

 

            Pan Ježek se dotázal, na výši poplatku, není ve vyhlášce uvedena. Pan starosta odpověděl, že výše poplatku se nemění, toto je jen rozúčtování nákladů za rok 2009, povinnost každoročně schvalovat tuto vyhlášku vyplývá ze zákona. Dále doplnil, že náklady na likvidaci odpadu činí 713,- Kč/osobu. Dále pan Ježek uvedl, že není výsledek rozúčtován podrobně, tj. částka za PHM, mzdy, není uveden počet zaměstnanců smluvní firmy atd.  Pan starosta odpověděl, že je smluvně stanoveno, kolik město platí za výsyp nádoby, kontejner, separovaný sběr. Ve smlouvě jsou pevně stanoveny jak ceny, tak termíny. O navýšení ceny by musela firma s městem jednat, jediná výjimka je DPH, při jejím zvýšení se cena navyšuje automaticky. Proto není pro město podstatné, kolik má firma zaměstnanců, kolik vyplácí na mzdách apod., je její věc, jak hospodaří. P. Ing. Gregor se dotázal na výši poplatku. Pan starosta odpověděl, že se cena nezměnila, je stejná jako v loňském roce. P. Mgr. Fajmon uvedl, že se mu nárůst nákladů zdá příliš rychlý, mělo by se regulovat přistavování velkoobjemových kontejnerů, RM by měla být při rozhodování důslednější. Únosný nárůst je dle jeho názoru do 5 %, ne víc. Pan starosta k tomu uvedl, že je možné snížit četnost kontejnerů, bude to pěkně vypadat v nákladech, ale objeví se černé skládky, které město bude muset likvidovat a v konečném důsledku si to vyžádá vyšší náklady v jiné položce. Je třeba počkat, až bude vybudován separační dvůr, nyní by bylo snížení četnosti přistavení kontejnerů nezodpovědné. Také dodal, že není spokojený se stávajícími pravidly separačního dvora, měl by být určen limit množství odpadu, které bude bezplatně likvidováno, a odpad navíc by měli občané zaplatit. Pan Blažek, vedoucí odboru správy majetku, doplnil, že četnost přistavování kontejnerů byla snížena, ale více omezit frekvenci již prozatím nelze. Pan starosta doplnil, že problém je i to, že sem vozí odpad i občané z Přerova n.L., Stratova apod. Také dodal, že část problému lze vyřešit i vybudováním kompostárny na biologický odpad.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2010 o místních poplatcích.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 III. Informativní zprávy

 

1. Zápis z finančního výboru.

 

Pan starosta požádal o informace p. Ježka, člena finančního výboru. Pan Ježek uvedl, že se mu nelíbí, jak finanční výbor pracuje, účastní se pravidelně jen tři členové, např. p. Mašek nechodí od začátku, doplnil, že bude pro přehled zpracována docházka. Politické strany, které delegovaly své zástupce, a ti se jednání neúčastní, by měly nabídnout jiného zástupce. Pan starosta se dotázal na výsledky rozboru hospodaření škol. K tomu p. Ježek uvedl, že malé školy hospodařily s nulovým výsledkem, větší školy vytvořily zisk, proto bylo navrženo převést 20 % do fondu odměn. K tomu pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J.A. Komenského, Lysá n.L., uvedla, že je nejdříve třeba upřesnit, co je hospodářský výsledek. Dále uvedla, že je možné, že nebude moci tento návrh akceptovat. Pí Ing. Polenová dodala, že většina příspěvkových organizací hospodařila s nulovým výsledkem, při jednání finančního výboru doporučil předseda výboru, p. Ing. Firman, těm školám, které zisk měly, jako ocenění za jejich snahu převést část do fondu odměn.

                

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu z finančního výboru dne 24.03.2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Fajmon.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

Dále pan starosta navrhl projednat další dva body, které mu byly předloženy těsně před jednáním ZM a dle jeho názoru je možné je projednat.

 

Návrh na přijetí daru od firmy Proxima na pořízení herních prvků na dětské hřiště.

 

            Firma Proxima, která realizuje rekonstrukci školy J.A. Komenského, nabídla městu dar ve výši 100 tis. Kč na pořízení herních prvků na dětské hřiště.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí daru ve výši 100.000,- Kč na pořízení herních prvků pro dětské hřiště od firmy Proxima a.s.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Fajmon.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

 Návrh na bezúplatný převod pozemku 833/2, k.ú. Lysá n.L., od Pozemkového fondu.

 

Pan starosta k tomuto uvedl, že se jedná o pozemek, který se kupoval v lokalitě V Drážkách od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nyní je možnost získat ho bezplatně, je třeba požádat o bezúplatný převod a městu by se vrátily peníze vynaložené na nákup tohoto pozemku.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 833/2, k.ú. Lysá n.L., od Pozemkového fondu

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Fajmon.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

            Dále pan starosta informoval, že město dostalo poděkování od Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka za dobrou spolupráci v oblasti požární ochrany. Další informace se týkala získané dotace na čistírnu odpadních vod, město získalo dotaci ve výši 88 mil. Kč z Operačního programu životního prostředí. Celkové náklady na čistírnu budou více než 100 mil. Kč. 

            P. Ing. Gregor uvedl, že zastupitelé dostali i zápisy z jednání dalších komisí, které se neprojednali. K tomu pí Šťastná, vedoucí odboru vnitřních věcí, uvedla, že tyto zápisy dostávají zastupitelé pravidelně pouze na vědomí, neprojednávají se. P. Ing. Gregor k tomu uvedl, že např. v zápise z jednání dopravně bezpečnostní komise jsou závažná zjištění závad zjištěných v Masarykově ulici a ZM to vůbec neprojednává. K tomu pan starosta uvedl, že tato komise je orgánem RM, zpracovává pro ni podklady pro jednání, pokud p. Ing. Gregor chce zřídit dopravní výbor, který bude orgánem ZM, může to navrhnout a pak se budou zápisy projednávat v ZM. P. Ing. Gregor odpověděl, že to samozřejmě ví, ale podle jeho názoru se jedná o tak závažná stanoviska, že by se jimi mělo ZM zabývat. Dále uvedl, že tedy s tímto problémem vystoupí v interpelaci.

                     

IV. Diskuse

 

p. Mgr. Fajmon                                              - informoval o pomalovaném vstupním objektu podchodu v Litoli, vzhledem k tomu, že tam je kamera, požádal o sdělení zástupce MěP, zda byl zjištěn pachatel,

p. Přibyl, ředitel MěP,                                    - na místě byl zadržen pachatel, pokud ví, město se připojilo k řízení s nárokem na náhradu škody, dále uvedl, že z kamery není vidět za roh, k novým domům a doplnil, že nahrávky jsou zálohované, pokud bude mít někdo zájem, lze je přehrát.

p. Ing. Gregor                                                - dne 17.02.2010 proběhla diskuse ohledně zástavby v bývalé Frutě, RM se měla situací zabývat, p. Ing. Šťastný přislíbil projednání této problematiky v RM, p. starosta měl podat zprávu k etapizaci prací, je to uvedeno i v zápise, ale nic se neděje, pí Ing. Čížkové byla předána žádost asi 40 občanů města na projednání změn a ta žádost, dle jejího vyjádření předala k projednání RM,

pí Ing. Čížková                                              - uvedla, že neříkala, že žádost předala RM,

p. Ing. Gregor                                                - na stavební komisi pí Ing. Čížková řekla, že to bude brát jako připomínky a předá je k projednání RM, že s tím dál nemůže nic dělat,

pí Ing. Čížková                                              - pokud by se jednalo o podklady pro územní řízení, rozhodoval by o nich stavební úřad, pokud by se jednalo o připomínky k územnímu plánu, rozhodovalo by o nich ZM,

p. starosta                                                       - pokud ví, v ZM nebyla odsouhlasena změna územního plánu ve Frutě a dotázal se, komu byl dopis adresován,

p. Ing. Gregor                                                - adresován stavebnímu úřadu,

p. starosta                                                       - pan starosta dále uvedl, že o připomínkách bylo rozhodnuto v rámci územního řízení, toto rozhodování spadá do pravomoci stavebního úřadu, tj. státní správy a na to nemá ZM vliv,

p. Ing. Gregor                                                - bylo podáno odvolání na kraj, firma si podle něj dělá co chce, mění plán, harmonogramy, město by mělo stanovit pro stavební povolení další postup,

p. starosta                                                       - principy jsou stanoveny smlouvou, pokud není plněna, musí se přesně vymezit, v čem a pak lze postupovat dál,

                                                                       - zastupitelům předložil, podle požadavku p. Ing. Otavy, informace o projektu,

p. starosta                                                       - všechny podmínky jsou ve smlouvě, která byla odhlasovaná,

p. Ing. Gregor                                                - smlouva je špatná,

p. starosta                                                       - smlouva se projednávala ¾ roku, byly zohledněny požadavky města, jako např. bazén, kdyby nebyl v projektu bazén, nemusely by tam být třípatrové budovy, město má možnost získat vybavení, které by samo vybudovat nemohlo,

p. Ing. Gregor                                                - měla být stanovena pravidla, občané měli určité požadavky,

p. starosta                                                       - to, co občané v anketě požadovali, je v projektu obsaženo,

p. Ing. Gregor                                                - projekt je paskvil, smlouva je od začátku špatná,

pí Chloupková                                                - uspořádání ankety byl špatný krok, bazén je velká investice, proto tam musí být byty,

starosta                                                           - jediný sporný bod smlouvy je parkování,

p. Ing. Gregor                                                - s firmou bychom měli jednat, viděl jiné projekty této firmy a jsou daleko lepší než tento,

p. starosta                                                       - zahuštění zástavby je daň za bazén,

p. starosta                                                       - v projektu nebyl ani dům s pečovatelskou službou, město si stanovovalo podmínky, co tam má být a ne, co tam být nemá, pokud by někdo navrhl, že tam např. nesmí být market, mohlo to být do smlouvy zapracováno, žádný takový návrh ale nikdo nepředložil,

p. Ježek                                                          - nikoho při sestavování smlouvy nenapadlo, že tam postaví market,

p. Sedláček                                                     - firma by měla předložit reálný harmonogram prací, plocha pro město nebyla ve smlouvě vymezena, pouze to, že se nejdříve postaví zařízení pro město,

p. Mgr. Fajmon                                              - navrhl na příštím jednání ZM jako jeden z bodů programu projednat vyhodnocení plnění smlouvy a aktuální situace stavby, a uložit RM tyto vyhodnocení připravit, bylo by chybou myslet, si, že budeme vědět, jak bude projekt vypadat,

p. Sedláček                                                     - souhlasí s p. Mgr. Fajmonem, pokud by zastupitelé přijali jiné usnesení, mohli by stavbu více ovlivňovat,

p. Ing. Otava                                                  - RM by měla jednat o vybudování parkovacích míst, firma nás nachytala na slovíčkách, požadovali jsme 60 míst navíc pro veřejné parkování, ale p. Šourek uvedl, že jich bude 85, tedy vlastně více, než jsme chtěli, to ale není pravda, bohužel je to špatně formulováno ve smlouvě, nelíbí se mu, že firmě město vědomě ustupuje,

p. Mgr. Fajmon                                              - podobně to bylo u smlouvy o podchodu s ČD a nakonec bylo vše jinak, u velkých projektů se vždycky něco změní,

p. Ježek                                                          - dotázal se, kdo dělal prořez stromů u tratě ke Dvorcům, zůstaly tam zbytky dřevin,

p. starosta                                                       - asi České dráhy, hasiči prořezávali pouze stromy u přejezdu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM provést vyhodnocení plnění smlouvy s MS development, s.r.o., a aktuální situace stavby a předložit ho na další jednání ZM.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

p. Houštecký                                                  - upozornil na potřebu vyčištění roštů u stromů v Masarykově ulici, čištění bude pracné, pro další etapu by doporučil jiné jednodušší řešení zakrytí,

p. MVDr. Kořínek                                         - zítra se koná výstava Senior na Výstavišti Lysá n.L., pozval přítomné zastupitele na vystoupení kapely Šporkovjanka, které se koná 01.04.2010 od 13.00 hod., spolu s nimi vystoupí i děti z mateřské školy v Litoli,

                                                                       - dotázal se v jaké fázi je jednání o výstavbě domova důchodců,

pí Chloupková                                                - vizualizace zatím asi není, na výstavišti by zítra měla mluvit s p. Peterou, náměstkem hejtmana Stč. kraje,

p. Ing. Gregor                                                - pozval na Výstaviště, bude tam mít vystaveny své dva obrazy,

                                                                       - dále navrhl udělení vyznamenání města p. Houšteckému u příležitosti jeho 77. narozenin a dále p. Sedláčkovi za 16ti letou činnost v různých funkcích ve městě,

Pí Chloupková                                               - upozornila na významné úspěchy šachového klubu pod vedením p. Saeckla, navrhla udělení vyznamenání i šachovému klubu,

p. Ing. Šťastný                                               - navrhl udělit vyznamenání města i pí PaedDr. Kořínkové,

p. starosta                                                       - upozornil, že o těchto návrzích nemůže nyní ZM hlasovat, vyhláškou je přesně stanovený postup, který se musí dodržet,

p. Mgr. Fajmon                                              - ocenění lze udělit až 04.03. příštího roku, dle vyhlášky, dotázal se zda je možné udělit je např. při příležitosti státního svátku 28. října,

p. starosta                                                       - vyhláškou je stanoveno, že se ocenění předávají 4.3., vzhledem k tomu, že další možnost udělit vyznamenání bude téměř za rok, mělo by se o tomto rozhodnout až před předáním,

p. Mgr. Fajmon                                              - návrhy by měl někdo evidovat, např. kulturní komise,

p. Ing. Otava                                                  - předložil zastupitelům fotografie z Německa jako ukázku možného řešení hlavní třídy ve městě, doporučil do zálivů na parkování vyznačit parkování bílou čárou.

 

V. Interpelace

 

            P. Ing. Gregor uvedl, že chtěl původně vystoupit s interpelací, ale vzdává se jí, protože to nemá cenu. Po dokončení I. etapy Masarykovy ulice byly zjištěny závady, ty se neřeší, projekt je nesmyslný, navíc na něj nebyla ani získána dotace. Je rád, že byla vybudována nová kanalizace, cení si snahy, ale věci by se měly dělat s rozvahou. Dle jeho názoru se dělá jen akce pro akci.

 

VI. Doplnění diskuse

 

 p. Zub                                                            - dotázal se, zda je v plánu oprava spodní části náměstí, je ve špatném stavu,

p. starosta                                                       - předpokládá, že při předláždění chodníku v Masarykově ulici bude předlážděn v rámce akce i tento chodník,

p. Zub                                                             - vadí mu houkání hasičské sirény, spouští se při každém výjezdu i např. k dopravním nehodám, vzhledem k tomu, že jsou kolem byty, mělo by být svolávání hasičů vyřešeno jinak, bylo by třeba možné využít městský rozhlas, který nyní funguje, dále poznamenal, že kdyby opravdu hořelo něco většího, nebo byl jiný poplach, lidé už na tuto výstrahu nebudou reagovat, je to znevažování sirény, nebo šíření poplašných zpráv,

p. starosta                                                       - signál civilní obrany je jiný, než ke svolání hasičů, siréna je na domě min. od r. 1970, město nemůže spouštění sirény ovlivnit, je spouštěna z Kladna, pokud by se nejednalo o profesionální jednotku, houkala by siréna pouze 1x za měsíc,

pí Chloupková                                                - dotázala se, jestli ji na domě nechtějí vůbec, nebo jim jde o nějaké omezení,

p. Zub                                                             -  jsou jiné možnosti svolávání, nemusí se houkat při každé nehodě,

p. starosta                                                       - pokud by se zrušil hasičský sbor, houkat by se přestalo, faktem je, že hasiči vyjíždějí častěji k zásahům, proto se houká častěji,

p. Mgr. Fajmon                                              - požádal o předložení zprávy od hasičů, není mu jasné, čí to zařízení je,

p. starosta                                                       - je HZS, o hasičích byl uveřejněn i informativní článek v Listech,

p. Přibyl                                                          - dobrovolní hasiči jsou začleněni do integrovaného záchranného systému řízeného z Kladna, hasiči z Lysé nemohou nijak ovlivnit spouštění sirény, jen na ni reagují,

p. Zub                                                             - hasiči by měli mít doma pevnou stanici a měli by být vyrozumíváni pomocí ní,

p. Mgr. Fajmon                                              - mělo by se nechat prověřit, zda se dá poplach dělat jinak, dále se dotázal, zda je s hasiči uzavřena smlouva na umístění tohoto zařízení na domě, který je ve vlastnictví města,

p. starosta                                                       - siréna musí být v provozu nepřetržitě, jedná se o sirénu CO, kraj ji využívá k vyrozumívání hasičů, ostatní systémy nejsou spolehlivé (např. přes mobilní tel. apod.),

p. MVDr. Kořínek                                         - např. bratři Ziegelheimovi, kteří jsou jedni z nejaktivnějších hasičů, nemohou mít při práci mobil u sebe, sirénu slyší všude a mohou ihned reagovat,

p. Zub                                                             - mohli by mít jinou signalizaci v areálu pracoviště, nemusí se houkat po celém městě,

pí Chloupková                                                - doporučila nechat zpracovat zprávu,

p. Ing. Otava                                                  - upozornil na zítřejší schůzku pořádanou Zlatým pruhem Polabí, která se koná od 10.00 hod. na nymburské radnici.

 

 

 

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesl p. Mgr. Fajmon H.

 

U s n e s e n í    z  2.  jednání  ZM dne 31.03.2010

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                     p. Ing. Gregor Petr                                       

                                                  pí Chloupková Marcela

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:        p. Ježek Stanislav

                                                  p. Mgr. Fajmon Hynek

                                                  p. Houštecký Václav

 

II.  s c h v a l u j e

 • 1. Rozšíření kapacityareálu MŠ Pampeliška formou Modulární stavby o 50 míst.
 • 2. Rozdělení dotací zFondu kultury a Fondu sportu a volného času pro r. 2010 včetně přidělení dotace ve výši 5.000,- Kč Tanečnímu klubu dospělých, Lysá n.L., na pořádání plesu.
 • 3. Rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím sdětmi do 18 let na činnost vroce 2010.
 • 4. Rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím sdětmi do 18 let na činnost vroce 2010.
 • 5. Úpravu rozpočtu na rok 2010 s tím, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu na rok 2010. Vrámci paragrafů se změna vjednotlivých položkách výdajů povoluje.
 • 6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 2566/1 a 2644/3, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 7. Realizaci stavby Lysá nad Labem, Lom, svod zvenkovního vedení NN pro p.č. 1613, k.ú. Lysá n.L., projekt č. IV-126002478/VB001, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 2641, k.ú. Lysá n.L., sČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 8. Realizaci stavby Lysá nad Labem, Komenského, kabel NN pro pozemek p.č. 2645/2, k.ú. Lysá n.L., a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3575/1, k.ú. Lysá n.L., sČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN. Podvrt pod komunikací a nový kabel veřejného osvětlení včetně kompletní montáže bude hrazen investorem.
 • 9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, na pozemky p.č. 44/19, 44/20, 328 a 830, k.ú. Litol, za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, na obecní pozemek p.č. 2169/2, k.ú. Lysá n.L., a změnu umístění betonového sloupu v projektu IE-12-6002884 - Lysá nad Labem, Sojovická, demont. střešníku - bet. sloup pro p.č. 924, k.ú. Lysá n.L. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 11. Uložení kabelu, NN, umístění TS a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek 3484/2, k.ú. Lysá n.L., sČEZ Distribuce, a.s. Děčín, za cenu dle platného ceníku města a za předpokladu, že po provedení prací bude komunikace uvedena do původního stavu. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 12. Prodej obecního st.p.č. 2408 o vým. 19 m2, kult. zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., pod zděnou garáží na Sídlišti, pí JUDr. Jaroslavě Povové, trvale bytem Okružní 1492/49, Lysá n.L., za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.
 • 13. Přijetí daru od p. Karla Špitálníka a p. Jaroslava Jakubala ve výši 39.500,- Kč za účelem pořízení tendrové dokumentace na výběr zhotovitele stavby „Výstavba vodovodu vulici Za Kruhovkou" a uzavření darovací smlouvy.
 • 14. Uzavření darovací smlouvy sLINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, Lysá n.L., na 26.000,- Kč na rozvoj partnerských vztahů vroce 2010 mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav stím, že poděkování firmě za poskytnutý dar bude zveřejněno vListech.
 • 15. Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2010 o místních poplatcích.
 • 16. Přijetí daru ve výši 100.000,- Kč na pořízení herních prvků pro dětské hřiště od firmy Proxima a.s.
  

III. b e r e   na   v ě d o m í 

1.    Zprávu o možnostech rozšíření kapacity stávajících mateřských škol v Lysé n.L. a informaci o zahájení právních kroků k uvolnění pronajatých prostor v přízemí bývalého objektu Privumu a zpracování PD na úpravu prostor pro potřeby školky pro 19 dětí.

2.    Zápis z finančního výboru dne 24.03.2010.

 

IV. u k l á d á      

1.    RM zajistit realizaci přístavby MŠ Pampeliška tak, aby nástup dětí byl možný k 01.09.2010 příp. k 01.10.2010.

2.    Kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu inventarizace hmotného majetku města.

3.    RM písemně nabídnout nájemcům městských pozemků pod zděnými garážemi jejich odprodej.

4.    RM provést vyhodnocení plnění smlouvy s MS development, s.r.o., a aktuální situace stavby a předložit ho na další jednání ZM.

 

V.   j m e n u j e

       Komisi na vyhodnocení nabídek „Modulární stavba MŠ" ve složení p. Houštecký V., p. Ing. Gregor P., p. Ing. Šťastný V., p. Sedláček T., p. Mgr. Fajmon H. 

 

VI.  s o u h l a s í

       S podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 833/2, k.ú. Lysá n.L., od Pozemkového fondu.                                                                                                 

                                                                                                   

                                                                                                                        

Pan starosta nechal o rekapitulaci usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování       pro:                  12 hlasů

                                zdržel se:            0 hlasů

                                proti:                  0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

 

 

 

       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 21.20 hod. ukončil.

 

 

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 08.04.2010

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................                        p. Ing. Gregor Petr                                                pí Chloupková Marcela        

 

 

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                                               starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.