+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  1.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 17.02.2010 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                       

Přítomni:                      p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ing. Otava Karel

                                   p. Ježek Stanislav

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

                                   p. Ing. Šťastný Vladislav

                                   p. MVDr. Kořínek Jan

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek

 

Omluveni:                     pí Valentová Naděžda

                                   p. Houštecký Václav

                                   p. Kolman Josef

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ježek S. a p. Mgr. Fajmon H. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Firman M., pí Chloupková M. a p. Mgr. Kopecký P.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu         pro:      12 hlasů   

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Návrhová komise            pro:      12 hlasů   

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Zápis ze zasedání ZM dne 16.12.2009 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k tomuto zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů připomínky nevznesl, pan starosta konstatoval, že tímto považuje zápis za ověřený.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Dále pan tajemník informoval o provozu elektronické spisové služby a o datových schránkách, vzhledem k tomu, že se elektronická komunikace mezi úřady rozběhla, lze očekávat určitou úsporu nákladů na poštovné. Pan tajemník také informoval o seřízení jednotlivých hlásičů městského rozhlasu. Za pomoci Obchodní akademie, která uvolnila studenty k prověření funkčnosti jednotlivých hlásičů, bylo vytvořeno 60 dvoučlenných hlídek, každá hlídka vyplnila dotazník, týkající se jednotlivých zvukových bodů (např. hlasitosti) a na základě takto získaných poznatků byly jednotlivé hlásiče seřízeny.

           

Pan starosta se dotázal, zda má někdo připomínku ke zprávě pana tajemníka. Pan Ježek měl tři dotazy k usnesením RM. K usnesení č. 66, kdy nebyl schválen vstup do komunikace v Masarykově ulici, se dotázal, zda se jedná o vstup do již zrekonstruované části. Pan starosta uvedl, že se skutečně jednalo o povolení vstupu do nové komunikace, proto nebyla akce schválena. Pan Ježek dodal, že se domníval, že před začátkem prací v Masarykově ulici byli všichni seznámeni s tím, že nebude po dokončení rekonstrukce povolen zásah do nové komunikace. Dle pana starosty byli všichni vyrozuměni, ale bohužel tito žadatelé zmocnili k jednání prostředníka, který nevyřídil povolení včas. Věc byla projednávána i RM, pro tuto parcelu byla také dodatečně schvalována přípojka plynu a při tom si mohli vyřídit i další povolení, ale bohužel tak neučinili. Pan Ježek se dále dotázal k usnesení č. 47, žádost o proplacení úklidu chodníku, zda již bylo žadatelce odpovězeno. Pan starosta uvedl, že žadatelce odpovídal písemně, pí Chloupková dodala, že s žadatelkou jednala osobně. Žadatelce bylo odpovězeno, že úklid probíhá v souladu se stanoveným plánem a nařízením města. K plánu zimní údržby p. Ježek uvedl, že se s ním seznámil a dle tohoto plánu se neudržují téměř žádné ulice. Pan starosta upřesnil, že ulice se uklízí všechny, ale chodníky z větší části ne, uklízí se pouze na průtahových komunikacích dle plánu zimní údržby. Poslední dotaz p. Ježka se týkal usnesení č. 19, uzavření smlouvy na administraci žádosti o dotaci na stavbu odkanalizování města Lysá n.L. Vzhledem k tomu, že na tuto službu je vyčleněno cca 200 tis. Kč, požádal o upřesnění podmínek smlouvy, zda bude firma spoluodpovědná v případě nezískání dotace. Pan starosta odpověděl, že dotaci město již získalo, administrace projektu se týká toho, že firma bude zajišťovat průběhy výběrových řízení, pokud by firma v průběhu řízení udělala chybu, která by zapříčinila vrácení dotace, firma by musela částku vyplatit ze své pojistky, kterou má pro tento případ uzavřenou. To pro město znamená, že nepřijde o získané finanční prostředky na akci a akci nebude muset financovat z rozpočtu města.

 

Pan starosta navrhl program doplnit o projednání zápisu z kontrolního výboru jako informativní zprávu č. 3. Pan starosta se dotázal, zda má někdo další návrh na doplnění programu, a protože nebyly další návrhy na doplnění, nechal pan starosta o programu hlasovat v jím navrženém znění.

 

            Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

II. Návrhy na schválení.

 

1.  Žádost o vyjádření k realizaci stavby spol. ČEZ Distribuce, a.s., Lysá n.L. - Litol, Družstevní ul., kabelová přípojka.

 

                        RM projednala dne 12.01.2010 usnesením č. 14 žádost o schválení akce č. IV-12-6008931 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 47/14, 328 a 54/82 v Litoli, ul. Družstevní.

 

 P. Mgr. Fajmon navrhl v tomto bodě doplnit do podmínek souhlasu, že chodník i zelený pás budou uvedeny do původního stavu.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci stavby Lysá nad Labem - Litol, Družstevní - kabelová přípojka NN pro pozemky p.p.č. 54/34 a 54/83 v k.ú. Litol, číslo projektu IV-12-6008931, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, na obecní pozemky p.č. 47/14, 328 a 54/82 za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Podmínky souhlasu:

 • - přechod přes vozovku bude řešen protlakem,
 • - souhlasné stanovisko správce komunikace SÚS Mnichovo Hradiště,
 • - celou dobu bude zajištěn průchod po chodníku,
 • - chodník i zelený pás budou uvedeny do původního stavu.
 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů 

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

2. Žádost o vyjádření k realizaci stavby spol. ČEZ Distribuce, a.s., Lysá n.L. - Litol, kabel VN, TS, kabel NN - podpětí.

                       

RM projednala dne 26.01.2010 usnesením č. 30 žádost o  souhlas s realizací stavby Lysá n.L. - Litol, kabel VN, TS, kabel NN - podpětí, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene IE- 12-6000406/VB014 na pozemek p.č. 45/7.

 

Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda je chodník na obecních pozemcích. Při vybudování tohoto chodníku p. Houštecký uvedl, že chodník je zřizován na pozemku majitele lesa. Pan starosta upřesnil, že pozemek pod chodníkem je skutečně ve vlastnictví města, geometricky se odděloval od původního pozemku a vykoupil se.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci akce IE-12-6000406/VB014 - Lysá nad Labem - Litol, kabel VN, TS, kabel NN - podpětí a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, na obecní pozemek p.č. 45/7 za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Podmínky souhlasu:

 • - umístění vedení pod stávající chodník na p.p.č. 45/7 a následné uvedení chodníku do původního stavu,
 • - po dobu stavby bude zřízen provizorní chodník o minimální šíři 1 m.
 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

3. Žádost o vyjádření k akci Přeložka přípojky plynu pro č.p. 1280 (ul. U Dráhy).

 

            RM projednala dne 26.01.2010 usnesením č. 29 žádost o vyjádření k akci Přeložka přípojky plynu pro č.p. 1280, k.ú. Lysá n.L., ul. Družstevní a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 3476/2, 607/1 a PK 610/5 s firmou STP Net, s.r.o.

           

P. Mgr. Fajmon navrhl doplnit do podmínek souhlasu, že chodník i silnice budou uvedeny do původního stavu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Realizaci stavby Přeložka přípojky plynu pro č.p. 1280, k.ú. Lysá nad Labem, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro STP Net, s.r.o., na obecní pozemky p.č. 3476/2, 607/1, PK 610/5, za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Podmínky souhlasu:

 • - trasa plynovodu bude vedena přednostně mimo komunikaci a zásah do vozovky bude pouze vnezbytných odůvodnitelných případech, jako je napojení plynovodu,
 • - souhlas budoucího vlastníka p.p.č. 607/1, firmy UNICA TECHNOLOGIES, a.s., Novodvorská 803/82, Praha - Lhotka, se zřízením věcného břemene na tomto pozemku,
 • - chodník i silnice budou uvedeny do původního stavu.
V případě, že v době podpisu smlouvy nebude pozemek p.č. 607/1 již v majetku Města Lysá nad Labem, nebude tento předmětem smlouvy a úhrada za zřízení věcného břemene nebude požadována.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

4. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část obecního pozemku p.č. 866/100, k.ú. Lysá n.L. a návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části z obec. pozemku p.č. 866/101, k.ú. Lysá n.L.

 

            Usnesením č. 56 RM projednala dne 09.02.2010 návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část obecního pozemku p.č. PK 831, nově odděleného geometrickým plánem jako p.p.č. 866/100, k.ú. Lysá n.L., o výměře 356 m2, a návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části z obec. pozemku PK 831, nově odděleného geometrickým plánem jako p.p.č. 866/101, k.ú. Lysá n.L., o výměře 60 m2.

 

            K tomuto bodu pan starosta uvedl, že ČEZ Distribuce, a.s., požádal o schválení této akce a prodej části obecního pozemku, protože se jedná o lokalitu, která je určená k zástavbě a je tam třeba vybudovat trafostanici.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje

 a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část obecního pozemku p.č. PK 831, nově odděleného GP jako p.p.č. 866/100 o vým. 356 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, s vyhrazením práva jízdy a chůze,

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části z obec. p.p.č. dle PK 831, k.ú. Lysá nad Labem, nově oddělené GP jako p.p.č. 866/101 o vým. 60 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za částku 1.000,- Kč/m2 s tím, že nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

5. Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku p.č. 3667/3 o celkové výměře 2276 m2, k.ú. Lysá n.L., od Zemědělské vodohospodářské správy.

 

            Dne 09.02.2010 projednala RM města usnesením č. 57 návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku p.č. 3667/3 o celkové výměře 2276 m2, k.ú. Lysá n.L., od Zemědělské vodohospodářské správy.

 

            K předloženému návrhu doplnil pan starosta, že se jedná o pozemek pod komunikací města na starém sídlišti, o výkupu město se ZVS jednalo cca 4 - 5 let, ale zatím nebyl vykoupen. Nyní má zřejmě ZVS nová pravidla a pozemek městu nabízejí formou bezúplatného převodu, proto doporučuje bod odsouhlasit.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 3667/3, kult. ost.pl., o vým. 1.622 m2, k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Jedličkovo sídliště, Lysá n.L., od Zemědělské vodohospodářské správy Brno Městu Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

6. Návrh na schválení přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení.RM dne 09.02.2010 usnesením č. 70 projednala návrh na schválení přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení.

 

Pan starosta k bodu doplnil, že všechny žádosti byly projednány komisí pro rozdělování půjček kromě jedné, p. L. Blažka, která došla později. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky ve fondu jsou, RM doporučila přidělení i této půjčky. P. Mgr. Fajmon uvedl, že s návrhem souhlasí, jen se dotázal, zda se bude vypisovat řízení na další období. Pan starosta odpověděl, že se výběrová řízení vypisují pravidelně každé tři měsíce.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto:

Z. Koksteinová 60 tis. Kč, manželé Brožkovi 30 tis. Kč, Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 1462 a 1463 690 tis. Kč, L. Blažek 60 tis. Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

7. Návrh na udělení čestných medailí u příležitosti významného dne města Lysá n.L.

   

Dne 09.02.2010 projednala RM usnesením č. 76 návrh na udělení čestných medailí města I. stupně, a to Sboru dobrovolných hasičů Lysá n.L. a TJ Sokol Lysá n.L.

 

Pan starosta uvedl, že se jedná o organizace, které ve městě dlouhodobě působí, obě organizace významně přispívají ke kulturnímu a sportovnímu dění ve městě a SDH navíc i k ochraně života, zdraví a majetku spoluobčanů. Proto pan starosta navrhl ocenění těchto organizací a RM jeho návrh podpořila. Pí Chloupková souhlasila s oceněním, ale jiným způsobem, než udělením medailí, proto se při hlasování o tomto návrhu zdrží. P. Ing. Otava se dotázal, zda se budou udělovat i jiné medaile, nebo jen I. stupně, protože zatím nebyl předložen návrh na udělení jiných medailí. K tomu p. Mgr. Kopecký uvedl, že jistě bude příležitost k udělení i jiných medailí. P. Mgr. Minařík se dotázal, kdy se budou ocenění předávat. Pan starosta odpověděl, že předání proběhne 4. března, což je významný den města. P. Ježek konstatoval, že dle jeho názoru je lepší udělit medaili jednotlivci, než organizaci. K tomu pan starosta uvedl, že dle vyhlášky může navrhnout udělení medaile kdokoli, ale jiné návrhy, než tyto projednávané, předloženy nebyly. P. Ing. Šťastný dodal, že pokud se jedná o ocenění jednotlivců, tak konkrétně SDH vyznamenává své členy sám, proto si myslí, že udělení medaile celé organizaci je správné. Ale i SDH může navrhnout udělení medaile konkrétnímu členovi za vykonání záslužného činu. P. Ing. Gregor souhlasí s udělením medailí oběma organizacím, ale zároveň navrhl vytvořit určitý systém pravidel, podle kterého by byly medaile udělovány. P. Ing. Firman konstatoval, že hlavním kritériem je podat návrh, debatovat o udělení se může, pokud budou předloženy návrhy. Kromě již dvou udělených medailí jednotlivcům a dnes projednávaným návrhům nikdo jiný návrh nedal. Nic nebrání tomu, aby kdokoli, pokud je přesvědčen, že je vhodné ocenit určitou organizaci či jednotlivce, návrh podal.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje čestnou medaili města I. stupně Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem, se sídlem Pivovarská 1518, Lysá nad Labem, a TJ Sokol Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 550, Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:        9 hlasů  

                                   zdržel se:           3 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

8. Volba přísedících Okresního soudu v Nymburce pro volební období 2010 - 2014.Dne 09.02.2010 projednala RM usnesením č. 632 návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Nymburce pro volební období 2010 - 2014.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM volí pí Férovou Libuši, pí Labutovou Jaroslavu, p. Ing. Mrkvičku Václava a p. Ing. Šťastného Vladislava přísedícími Okresního soudu Nymburk.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

9.  Návrh na schválení názvu ulice „U Vodárny".

 

            Usnesením č. 21 projednala RM dne 21.01.2010 návrh na schválení názvu ulice „U Vodárny" pro nově vzniklou ulici v  lokalitě rodinných domů v Lysé nad Labem, směrem na Milovice

 

            Pan Mgr. Fajmon doporučil, aby namontování tabulky s označením názvu ulice bylo konkrétně někomu uloženo a dále doporučil vznik a pojmenování oznámit KN a zajistit tak aktualizaci. Některé ulice jsou v KN uvedeny ještě pod starými názvy.  Pan starosta upřesnil, že dokud nebude hotová digitalizace, v KN názvy opraveny nebudou.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje název ulice „U Vodárny" pro nově vzniklou ulici v  lokalitě rodinných domů v Lysé nad Labem, směrem na Milovice.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

10. Projednání žádostí o výstavbu fotovoltaických elektráren.

 

RM dne 08.12.2009 projednala usnesením č. 407 návrh žádosti o výstavbu fotovoltaických elektráren.

 

            Pan starosta požádal o informace pí Ing. Čížkovou, vedoucí stavebního úřadu. Pí Ing. Čížková uvedla, že zatím byly doručeny dvě žádosti o výstavbu fotovoltaických elektráren (dále jen FVE), obě plochy výroby jsou v územním plánu. Jedna plocha je mezi šlechtitelskou stanicí a průmyslovou komunikací, jedná se o plochu pro drobnou výrobu. Druhá plocha je určena pro průmyslovou výrobu, nalézá se v prostoru mezi firmou UNICA a průmyslovou komunikací. Jedná se o jediné plochy výroby, které jsou v územním plánu a pokud proběhne schválení nového územního plánu tak, jak je navrženo, jiné plochy výroby v plánu nebudou. FVE zabírají tyto plochy téměř ze 100 %. Obě plochy jsou dobře dopravně obslužné, jsou napojeny na průmyslovou komunikaci tak, aby, pokud by se objevil investor, byly připravené k využití. Dle stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj lze FVE povolit pouze na plochách výroby. Pokud by se výstavba obou FVE schválila, jiné plochy ve městě nebudou. Pan Tomáš Kubíček s p. Šeldrem seznámili přítomné se svým záměrem na výstavbu FVE na ploše mezi šlechtitelskou stanicí a průmyslovou komunikací, plocha pro drobnou výrobu. Jednalo by se o FVE o výkonu cca ¾ MW, její umístění mezi průmyslovou zónu a bytovou výstavbu by oddálilo hlučnou výrobu od rodinných domů, provoz FVE je nehlučný. Žadatel rovněž uvedl, že pokud by byla FVE povolena, poskytl by městu příspěvek z provozu do rozpočtu města, rovněž by město dostalo příjem z daní, protože firma by se přihlásila jako plátce daně k místnímu finančnímu úřadu. P. Ing. Gregor se dotázal, zda má firma již podanou žádost na ČEZ a mají vyjádření. P. Kubíček uvedl, že žádost podávali v prosinci 2009, jediná podmínka, kterou ještě nesplnili, je souhlas města s výstavbou. Pan tajemník k věci uvedl, že v televizi proběhla informace, že ČEZ s okamžitou platností zarazil připojování nových FVE, protože došlo k velkému nárůstu těchto zařízení a hrozí narušení celé rozvodné soustavy. P. Kubíček odpověděl, že o rozhodnutí ČEZu vědí, ale to platí jen pro elektrárny o výkonu větším než 1 MW, se zařízením, které oni hodlají vybudovat, nebude problém. Zařízení do jedné MW nepředstavují pro přenosovou síť problém, pokrývají lokální odběr. Pro představu tato FVE pokryje spotřebu el. energie pro 100 rodinných domů/rok. P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda by investor mohl blíže specifikovat finanční nabídku městu, protože to je nová informace, v žádosti nebyly žádné informace o finančním přínosu pro město uvedeny. P. Kubíček uvedl, že se jedná o částku v celkové výši 2 mil. Kč, rozloženou na roční platby po dobu provozu dle plánované životnosti elektrárny (20 let), tj. ročně 100 tis. Kč. Pan starosta se zeptal, jaká je záruka ekologické likvidace panelů po skončení životnosti FVE. V žádosti je sice likvidace panelů garantována výrobcem, ale výrobce za dvacet let už nemusí existovat, kdo potom zajistí likvidaci. K tomuto p. Kubíček uvedl, že pozemky jsou v jejich vlastnictví a jejich cílem je poté pozemky zhodnotit jiným způsobem. Další zárukou je to, že firma, která panely vyrábí a prodává, odvádí povinný příspěvek do fondu, který je určen na likvidaci panelů právě v případech, že po skončení životnosti FVE nebude firma, která měla za povinnost panely zlikvidovat, již existovat. P. Ing. Gregor tuto informaci potvrdil, do fondu se odvádějí poplatky formou pojištění. P. Mgr. Minařík se dotázal, kolik bude vytvořeno pracovních míst. P. Kubíček odpověděl, že bude vytvořeno 1 pracovní místo. P. Sedláček se dotázal na výrobce panelů. P. Kubíček uvedl, že dodavatelem panelů měla původně být firma AIT, ale dodavatel byl změněn v souladu s požadavky poskytovatele úvěru, České spořitelny, na firmu Canadian Solar. P. Ing. Otava se dotázal, jaký má firma náhradní program na využití pozemků, pokud nebude FVE povolena., jedná se o pozemky, kde je úrodná půda. P. Kubíček odpověděl, že pokud byla úrodná, neměla být vyčleněna pro drobnou výrobu. Pokud se záměr nepodaří zrealizovat, budou nuceni najít jiné využití. P. Sedláček se dotázal, jakým způsobem budou pozemek udržovat, zda nehrozí šíření plevelů. P. Kubíček uvedl, že je i v jejich zájmu, aby byl pozemek udržován tak, aby nedocházelo k zastiňování panelů a ke snížení výkonu FVE. Pozemek budou sekat, nebo udržovat např. pasením ovcí. P. Sedláček shrnul uvedené skutečnosti, dle uvedených informací tedy firma garantuje, že z uvedených pozemků se nebudou šířit plevele. P. Kubíček toto potvrdil. P. Ing. Firman se dotázal, zda jsou přítomni i zástupci druhého žadatele. Pan starosta odpověděl, že zjišťoval na začátku projednávání tohoto bodu, zda jsou tu zástupci obou žadatelů, a za firmu V. E. Group, s.r.o. není nikdo přítomen. P. Ing. Firman se dotázal, zda pozemky, na kterých uvažují o výstavbě FVE jsou v jejich vlastnictví. Pan starosta odpověděl, že nejsou, část pozemků je i ve vlastnictví města. P. Ing. Gregor konstatoval, že podklady nejsou pro rozhodnutí dostatečné, navrhl nejdříve vyřešit postoj města k výstavbě FVE a vlastní rozhodnutí o předložených žádostech odložit na později. P. Kubíček konstatoval, že pro ně je podstatné získat stanovisko co nejdříve, nejlépe dnes, žádost mají podanou a chybí jen vyjádření města. P. Ing. Otava dodal, že průmyslová zóna se vymezila proto, aby se podpořilo vytvoření nových pracovních příležitostí ve městě. P. Ing. Gregor uvedl, že tu sice není p. Houštecký, předseda stavební komise, ale jako její člen může uvést, že komise oba projekty projednávala a nesouhlas byl vysloven se záměrem na výstavbu větší FVE, menší projekt nebyl úplně zavržen. P. Kubíček uvedl, že souhlasí s tím, aby byl každý projekt posuzován zvlášť, tak jak uvedl p. Ing. Gregor. P. Mgr. Fajmon dodal, že se zastupitelé až nyní dozvěděli podrobnosti projektu, jako je finanční nabídka, vlastnictví pozemků, proto navrhuje přerušit jednání ZM pro krátkou poradu zastupitelů a ujasnit si stanovisko k oběma projektům.

            Pan starosta přerušil jednání ZM od 17.58 do 18.18 hod. Po poradě p. starosta uvedl, že zastupitelé dospěli k závěru hlasovat o každém návrhu samostatně.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

  ZM odmítá výstavbu fotovoltaické elektrárny podle návrhu firmy V. E. Group, s.r.o.

 

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

                   Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

 a) ZM odkládá rozhodnutí o výstavbě fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 511/5 a PK 514/1 v k.ú. Lysá nad Labem,

b) ZM pověřuje RM a p. Ing. P. Gregora k dalšímu jednání s žadateli o výstavbu fotovoltaické elektrárny p. Stanislavem Šelderem a p. Mgr. Janem Šelderem o výstavbě FVE na pozemcích 511/5 a PK 514/1, k.ú. Lysá nad Labem.

 

Výsledek hlasování:         pro:      11 hlasů  

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

            Pan starosta dále doplnil, že ZM si je vědomo toho, že žadatelé potřebují stanovisko města co nejdříve, proto pokud se podaří dospět rychle ke vzájemné dohodě, jsou zastupitelé ochotni se sejít na mimořádném zasedání k projednání žádosti.

 

11. Schválení zadání územního plánu Lysá nad Labem.

 

                   Usnesením č. 44 dne 26.01.2010 projednala RM návrh na schválení zadání územního plánu Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta uvedl, že se v projednávání územního plánu (dále jen ÚP) ZM dostává do další fáze, v návrhu jsou obsaženy všechny odsouhlasené podněty. Dále p. starosta uvedl, že byl osloven Národním památkovým ústavem a občanským sdružením pro záchranu Králíčkovy vily, zda v ÚP lze prověřit možnost vymezení ochranného pásma této kulturní památky. Vzhledem k tomu, že je to poměrně nová nemovitá kulturní památka, nebylo s vymezením ochranného pásma počítáno v původním ÚP. P. Ing. Otava se dotázal na bod č. 44 - ÚP nepřevezme ze stávajícího ÚP plochu průmyslové výroby východně od obchvatu města, na jednání ZM bylo dohodnuto, že tato plocha v plánu zůstane. Pí Ing. Čížková uvedla, že se jedná o pozemky, kde měla být firma Maersk, odbor životního prostředí s převzetím nesouhlasil. Pan starosta upřesnil, že se tento bod bude prověřovat, ne že se plocha nepřevezme. P. Mgr. Fajmon navrhl do podnětů k prověření zařadit prověření vazby ÚP Lysá nad Labem na ÚP Milovice, protože i město Milovice projednává změnu ÚP a vazba mezi oběma městy je velmi silná a bude se do budoucna prohlubovat. P. Ing. Šťastný se dotázal, co znamená nulová varianta, uvedená na konci str. 15. Odpověděla pí Ing. Čížková, nulová varianta znamená, když se může ÚP schválit přímo bez konceptu, tj. zadání se zpracuje přímo do návrhu a může se schválit. Vzhledem k tomu, že v našem případě bude Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen KUSK) posuzovat vliv koncepce na životní prostředí (SEA), nulovou variantu využít nelze. K návrhu p. Mgr. Fajmona doplnila, že město může prověřovat vazby na ÚP Milovice jen na svém katastrálním území, záleží na tom, zda budou chtít Milovice spolupracovat. P. Mgr. Fajmon se dále dotázal na požadavky na vyhodnocení plánu na udržitelný rozvoj území ve vztahu k řešení komunikací. Zda musíme přijmout výsledky EIA zpracované KUSK, zda se budou všechny varianty znovu prověřovat, protože výsledkem by poté mohlo být i nulové řešení, tj. nebude obchvat. Pí Ing. Čížková upřesnila, že jde o vyjádření k celému území, na obchvat je vydané územní rozhodnutí, proto se obchvat musí do ÚP převzít. Bude se znovu dělat SEA, koncepce řešení dopravy, tuto koncepci musí nový ÚP respektovat. P. Ing. Šťastný se dotázal, zda výstavba obchvatu nebude ohrožena. Pí Ing. Čížková uvedla, že ochvat není ohrožen, protože územní rozhodnutí je platné. Pan starosta navrhl dále rozšířit usnesení o prověření vazby na ÚP Milovice, a prověření ochranného pásma kolem Králíčkovy vily. P. Ing. Otava konstatoval, že se k problematice odbor životního prostředí již několikrát vyjadřoval. Pí Ing. Čížková vysvětlila, že nový ÚP přebírá již schválené, tj. např. územní rozhodnutí, krajské koncepce, apod., ale nový ÚP neříká, že se schválené zóny přebírají, ty se musí znovu projednat. Zatížení území vyhodnotí i SEA (budou vypracovány analýzy, atd.), a bude zřejmé, zda bude území vyvážené. Pan starosta se dotázal, zda, pokud bude návrh nyní schválen tak, jak je předložen, bude předpoklad, že nebude návrh ze strany ŽP napadáno definitivní rozhodnutí.  Pí Ing. Čížková odpověděla, že toto je pouze návrh a bod se projednávat bude a ŽP se k němu bude vyjadřovat, pokud by se bod úplně vypustil, zůstala by tam zemědělská půda a území by se vůbec neprojednávalo. P. Mgr Fajmon navrhl upravit znění bodu č. 44, který byl po krátké diskusi upraven následovně „převzetí ze stávajícího územního plánu plochu průmyslové výroby východně od obchvatu města". Dále pan starosta uvedl, že se doplní bod 47 - prověří se vazby územního plánu města Lysá nad Labem na vazbu územního plánu města Milovice, a bod 48 - prověří se způsob ochrany Králíčkovy vily, kulturní památky, v areálu firmy ARS Altmann, spol. s r.o. P. Ing. Gregor uvedl, že nesouhlasili s panem kolegou již s předchozím návrhem, s navrženou zástavbou pozemků v areálu bývalé Fruty, požadovali převážně objekty občanské vybavenosti, zrušení výškových regulativů budov, nebyla respektována petice obyvatel sousedních ulic, a proto, i když s ostatními body souhlasí, kvůli tomuto bodu nemohou souhlasit s návrhem zadání ÚP Lysá n.L. K tomuto bodu mají písemné prohlášení, toto prohlášení bude na žádost p. Ing. Gregora a p. Ježka součástí zápisu z jednání ZM. P. Mgr. Fajmon uvedl, že podnět p. Ing. Gregora a p. Ježka byl řádně projednán. Ohledně zástavby pozemků v bývalé Frutě uvedl, že ve schválené smlouvě je výslovně uvedeno, že město nebude iniciovat a nepřipustí žádnou změnu ÚP v daném území. Nemůžeme porušovat závazky, které jsme si sami dali, a byly řádně projednány a schváleny. P. Ing. Gregor uvedl, že to je otázka jednání s investorem, podobné věci lze řešit dodatkem ke smlouvě.

 

                   Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM schvaluje zadání územního plánu Lysá nad Labem s těmito změnami, a to v části C - zadání  územního plánu v oddíle Územní plán prověří následující podněty ke změnám:

 • - bod č. 44 se upraví na toto znění „převzetí ze stávajícího územního plánu plochu průmyslové výroby východně od obchvatu města",
 • - doplní se bod č. 47 - prověří se vazby územního plánu města Lysá nad Labem na vazbu územního plánu města Milovice,
 • - doplní se bod č. 48 - prověří se způsob ochrany Králíčkovy vily, kulturní památky, vareálu firmy ARS Altmann, spol. sr.o.,
b) ZM ukládá stavebnímu úřadu zajistit zpracování konceptu územního plánu ověřujícího variantní řešení územního plánu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      10 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlas

                                   proti:     2 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

III. Informativní zprávy

 

1. Zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2009.RM projednala dne 26.01.2010 usnesením č. 46 zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2009.

 

Pan starosta požádal o informace ředitele MěP.  P. Přibyl konstatoval, že předložená zpráva je komplexní, pokud by někdo měl dotaz ke zprávě, rád ho zodpoví. P. Mgr. Fajmon uvedl, že chválí MěP za činnost i za dobře zpracovanou zprávu a doporučil tak jako v předchozích letech zprávu zveřejnit v Listech.

                

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2009.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký P.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

Pan starosta doporučil hlasovat o následujících dvou zprávách společně, protože v obou případech se jedná o zprávu z kontrolního výboru. Informace k oběma zprávám podal p. Mgr. Minařík, který uvedl, že na jednání dne 06.01.2010 byl především projednán plán práce kontrolního výboru na rok 2010, plán je možné doplnit dle aktuální potřeby. Druhé jednání proběhlo dne 15.02.2010, byly předány vypracované zprávy z provedených kontrol a součástí materiálu je rovněž odpověď p. Kavurovi na jeho písemnou žádost o prošetření jeho konfliktu s MěP Lysá n.L.

 

2. Zápis z kontrolního výboru.

 

Dne 08.02.2010 usnesením č. 79 projednala RM zápis z jednání kontrolního výboru dne 06.01.2010.

 

3. Zápis z kontrolního výboru.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru dne 06.01.2010,

b) ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru dne 15.02.2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

IV. Diskuse

 

p. starosta                                                       - informoval o možnosti prohlédnout si kontejnerovou stavbu, jak bylo zjištěno, nejbližší je v Mukařově, prohlídka se uskuteční 23.02.2010,

p. Ježek                                                          - dotázal se, jestli by bylo možné jet v jiném termínu,

p. starosta                                                       - termín lze posunout, nový termín lze stanovit po dohodě se školou v Mukařově,

                                                                       - dále informoval o postupu jednání ohledně výstavby nového domu pro seniory, proběhlo další jednání na KUSK, bylo dohodnuto, že město zajistí od stěžovatelů souhlas s výstavbou, ze strany stěžovatelů je preferována varianta posunout stavbu na pozemky p. Nováka a pí Grábnerové, oba jmenovaní jsou ochotni nemovitosti městu odprodat a stavba by se mohla posunout, proto bude zahájeno jednání o výkupu předmětných nemovitostí,

p. Ježek                                                          - konstatoval, že se mělo jednat dřív, nemovitosti se mohly vykoupit za nižší cenu,

p. starosta                                                       - uvedl, že by se možná vůbec s tímto záměrem nezačalo, protože by se nemuselo podařit dojednat odkup nemovitostí,

p. Ing. Gregor                                                - zastupitelé dostali písemné prohlášení jeho a p. Ježka k zástavbě Fruty, protože stávající stav považují za neúnosný, situace se projednávala i ve stavební komisi, na jejím jednání byl přítomen i p. Ing. Šťastný, který přislíbil, že problém podá jako námět k projednání RM, která se tím poté zabývala, p. Ing. Gregor i p. Ježek mají stejný názor jako před třemi lety, znovu na situaci upozorňují nyní, protože je před schválením nový ÚP a je ještě možnost projednat změny, upozornil na to, že investor měnil několikrát projekt a požádal, aby si materiály zastupitelé prostudovali a na příštím jednání ZM byl stanoven postup jednání s investorem,

p. starosta                                                       - uvedl, že postupuje v souladu s platným usnesením ZM, smlouvu ZM schválilo, on namítal určité nedostatky při územním řízení, bude o nich jednat s architektem, bude požadovat předložení etapizace výstavby, bude trvat na tom, aby v rámci první etapy byl postaven i objekt služeb, k tomuto má souhlas investora a jsou ochotní se k tomu zavázat, na jednání s investorem byla také diskutována otázka počtu parkovacích míst, o této otázce se bude dále jednat, záměr tak, jak je sepsán, umožňuje více výkladů, o věci je možno dále jednat, parkovací místa, která se neprodají (protože ne každý bude ochotný koupit si dvě místa k bytu), bude možné převést na veřejná parkovací místa,

p. Ing. Otava                                                  - uvedl, že na jednání vyznělo, že nebudou vybudována veřejná parkovací místa navíc (60 míst) tak, jak původně zastupitelé požadovali, s ohledem na to, že  v místě bude vybudováno kulturní zařízení, bazén, pošta, prodejna, atd., navržených 85 míst nebude stačit,

p. starosta                                                       - opět uvedl, že se o počtu parkovacích míst bude dál jednat,

p. Ing. Otava                                                  - odpověděl, že se jedná stále, ale zatím se nic nevyřešilo, parkovací místa navíc byla dána jako podmínka, posuzovalo se něco jiného, než je nyní v projektu navrženo, zastupitelé požadovali parkovací místa navíc, aby se neopakovala situace s výstavištěm, kdy je v době konání výstav problém s parkování, požádal o předložení zadání včetně požadavku na parkovací místa a vyhodnocení stavu, v projektu je např. zasakovací jezírko, které v původním návrhu nebylo,

p. starosta                                                       - uvedl, že podmínky soutěže byly nastaveny jinak, bylo uvedeno, co tam má být a ne, co tam být nemá,

p. Mgr. Fajmon                                              - ve smlouvě je stanoven způsob komunikace s firmou, vždy na jaře má být zastupitelům podána zpráva o postupu prací, město předložilo seznam požadavků, proto by se mělo s firmou o požadavcích jednat,

p. Ing. Otava                                                  - nejdřív by dal dohromady materiály a vyhodnotil je, zastupitelé požadovali 60 parkovacích míst navíc,

p. Mgr. Fajmon                                              - uvedl, že počet míst vyplývá z ÚP,

pí Ing. Čížková                                              - upřesnila, že je rozdíl mezi tím, co chtělo ZM a požadavky ze zákona (ÚP a norma stanovuje 1,5 místa/byt a další místa podle provozoven, výpočet se provádí podle vzorce, počet míst je ponížen s ohledem na dopravní obslužnost v místě), stavební úřad nemůže požadovat 60 parkovacích míst navíc, nemá pro to zákonný podklad, v současné době jsou splněny všechny podmínky pro vydání územního rozhodnutí, a to bude vydáno, město se může proti rozhodnutí odvolat, dále uvedla, že stavební úřad nemůže prověřovat další možnosti výstavby parkovacích míst, to by mohl navrhnout pouze vlastník, zároveň upozornila, že pro další místa není volný pozemek, a počet parkovacích míst v projektu je v souladu s normou,

p. starosta                                                       - dotázal se, kolik míst je navíc,

pí Ing. Čížková                                              - nad normu jsou cca 4 místa,

p. Mgr. Fajmon                                              - lze situaci ještě nějak ovlivnit,

pí Ing. Čížková                                              - pokud nebude dán souhlas, řízení se přeruší a stavební úřad vyzve žadatele k doplnění,

p. starosta                                                       - uvedl, že toto lze řešit s investorem, neodvolával by se proti územnímu rozhodnutí, ale připomínky by uplatnil při vydání stavebního povolení, zároveň uvedl, že bude schůzka s investorem a na schůzku budou připraveny všechny dokumenty,

pí Ing. Čížková                                              - doplnila, že při vydání stavebního povolení, pokud budou připomínky, lze projednat i změnu územního rozhodnutí,

p. starosta                                                       - dodal, že město je vlastníkem pozemků až do doby kolaudace,

pí Chloupková                                                - situaci by si měli zastupitelé vyjasnit na pracovní schůzce,

p. starosta                                                       - uvedl, že bude svolána pracovní schůzka, je třeba si také vyjasnit, jak se bude postupovat, když se prostor pro parkovací místa nenajde,

p. Ing. Gregor                                                - investor nepředložil, jak má zajištěné financování,

p. Mgr. Fajmon                                              - dotázal se, jak budou řešeny chodníky v nové zástavbě v Litoli, zda jsou řešeny ve stavebním povolení, zatím je tam nezpevněná komunikace,

p. starosta                                                       - na straně u vlečky bude chodník vybudován, až budou dostavěny domy, problém je s výkupem jednoho pozemku, majitel požaduje částku 1.000,- Kč/m2,           

p. Mgr. Fajmon                                              - souhlasil by s výkupem i za tuto cenu, aby nevznikla proluka,

pí Ing. Čížková                                              - s výstavbou se začalo od pozemků města a chodníky končí bez návaznosti, pokud by se město s vlastníkem nedohodlo, lze stavbu prohlásit za veřejně prospěšnou a pozemek vyvlastnit,

p. starosta                                                       - po ukončení stavby dá stavebník chodník do pořádku,

pí Ing. Čížková                                              - od řadovek na rohu se musí prodloužit kanalizační řad a napojit domy, které se staví,

p. Mgr. Fajmon                                              - požádal, aby MěP a PČR    kontrolovala čistotu komu- nikací, zůstává bahno na silnici,

p. Přibyl                                                          - kontroly se dělají průběžně, stavební firma silnici uklízí,

p. Ježek                                                          - 09.03.2010 má proběhnout schůzka k II. etapě rekonstrukce Masarykovy ul., se stavbou se má začít 15.03.2010, nedají se projednat žádné změny,

p. starosta                                                       - na této schůzce budou občané seznámeni s časovým harmonogramem II. etapy rekonstrukce, nejedná se o připomínkování stavby,

p. Ježek                                                          - dotaz, zda se projednávaly připomínky zastupitelů k I. etapě,

p. starosta                                                       - připomínky ohledně zálivů a veřejného osvětlení se budou řešit, připomínky byly předloženy projektantům,

p. Ing. Otava                                                  - připomínka k umístění veřejného osvětlení v cyklostezce,

p. starosta                                                       - bude stejná, jako v I. etapě, upozorňoval na skutečnost, že veřejné osvětlení nejde umístit jinam, pokud mají zastupitelé konkrétní požadavky, musí odhlasovat usnesení a on na základě tohoto usnesení bude dále jednat s projektantem,

p. Ing. Otava                                                  - stezka mohla být jen na jedné straně, zálivy k parkování by byly pouze po jedné straně a na druhé straně cyklostezka,

p. starosta                                                       - i o tom se jednalo, zastupitelé chtěli parkovací zálivy po obou stranách,

p. Ing. Gregor                                                - souhlasí s p. starostou, odhlasovaly se zálivy po obou stranách a cyklostezka,

p. starosta                                                       - projekt byl předložen i Svazu invalidů, jejich zástupce s navrženým řešením souhlasil a nyní si stěžují, že je stezka příliš úzká,

p. Ježek                                                          - dotaz na stacionární radar,

p. starosta                                                       - zastupitelé Starého Vestce již také schválili veřejnoprávní smlouvu, po schválení smlouvy krajským úřadem se může začít měřit, měření MěP v tomto úseku je povolené,

p. MVDr. Kořínek                                         - funkční období zastupitelů končí, blíží se komunální volby, proto navrhl udělat kalendář na rok 2011, kde by se mohlo celé funkční období zhodnotit, navrhl několik variant, např. fotografie zastupitelů a jejich vyjádření, nebo fotografie z dokončených akcí (zrekonstruované nemovitosti, apod.), nebo pohlednice města (staré i nové), nabídl, že připraví návrh kalendáře,

p. starosta                                                       - souhlasil by s kalendářem s pohlednicemi,

pí Chloupková                                                - o kalendáři se jednalo i v předchozím roce, ale nakonec se nevydal, když se vyrobil první kalendář města, dobře se prodával, ale potom zájem klesal, proto by kalendář nedělala, pokud jde o zhodnocení funkčního období, byla toho názoru, že si každá strana provede vyhodnocení sama,

p. MVDr. Kořínek                                         - byl na výstavě Mikroregiony, např. Benátky n.J. vydává kalendář každý rok, vydalo již 8 DVD s fotografiemi a pohlednicemi města a o oboje je zájem,

p. Ing. Otava                                                  - navrhl umístit staré pohlednice na stránky města,

p. Mgr. Kopecký                                            - p. Polák v Benátkách n.J. má velké množství materiálů a ve spolupráci s muzeem je zpracoval,

p. Ing. Firman                                                - uvedl, že má cca 300 pohlednic města, může je dát k dispozici,

p. starosta                                                       - navrhl, že by knihovna zapůjčené materiály naskenovala, aby se mohly dál použít,

p. Ing. Otava                                                  - dotaz na projíždění kamionů Masarykovou ul.,

p. starosta                                                       - dopravní inspektorát vrátil žádost k doplnění, po doplnění se značky osadí,

p. Mgr. Minařík                                              - dotaz, proč je stále osvětlený skate park ( osvětlení se zapíná v letním režimu, tj. svítí se tam do 21.30 hod.), mělo by se zhasínat dřív,

pí PaedDr. Bodnárová                                   - v parku byl nepořádek, proto tam nechala zhasnout úplně, ale potom dali kluci park do pořádku a požádali o zapnutí osvětlení, nyní se pořádek udržuje, prověří s p. Bílkem nastavený čas a případně se zhasne do doby, než roztaje sníh a park bude znovu přístupný,

p. Ing. Firman                                                - připomínka k muzeu, dle jeho názoru by v muzeu měly být i exponáty týkající se Lysé, ne třeba jen pohledy, ale i např. odznaky spolků, informace k významným rodákům apod.,

p. starosta                                                       - nejdříve je třeba vyřešit vystěhování úřadu práce do jiných prostor,

p. Ježek                                                          - dotaz na parkování v Mírové ulici, kamiony firmy Altmann parkují po obou stranách, PČR na provoz dohlíží, ale situace není dobrá, dotázal se, zda bude firma budovat parkoviště pro kamiony,

p. starosta                                                       - v noci se provoz zklidnil, přes den se dělají kontroly, o výstavbě parkoviště na pozemcích, o kterých hovořil p. Ježek, neví, firma Altmann předložila záměr na výstavbu parkoviště na pozemku vedle Králíčkovy vily, jaký mají záměr s pozemky po zbouraných nemovitostech neví,

p. Ježek                                                          - parkování kamionů vedle vily není vhodné,

p. Sedláček                                                     - ředitel firmy hledá řešení, chtějí zbourat ještě jeden dům, ale v něm jsou stále 4 byty obsazené nájemníky,

p. MVDr. Kořínek                                         - jeden z obyvatelů je zdravotně postižený, hledá bydlení přizpůsobené jeho potřebám,

p. Sedláček                                                     - o tomto ví, majitel firmy požádal město o spolupráci s řešením tohoto problému, byla podána žádost o bezbariérový byt,

p. Ing. Otava                                                  - informoval o návrzích na využití bývalého vojenského prostoru v Milovicích, krajskému úřadu byly předloženy tři nabídky do soutěže, požadavky splnila pouze jedna, jednalo se o návrh na výstavbu FVE na ploše 150 ha o výkonu 54,5 MW, rada návrh odsouhlasila,

p. starosta                                                       - zítra proběhne jednání ohledně využití prostoru, a příští týden bude jednání i se zástupci kraje,

p. Mgr. Fajmon                                              - zítřejší jednání organizuje RM Milovice, a 23.02.2010 bude jednání, které pořádá Středočeská rozvojová,

p. starosta                                                       - situace je zatím taková, že rada kraje vybrala záměr, o kterém se bude dále jednat, situaci možná ovlivní i prohlášení ČEZu o nepřipojování dalších FVE do přenosové soustavy, ale zatím nejsou k dispozici žádné oficiální informace,

p. Ing. Otava                                                  - proběhlo jednání starostů ve Strakách, starostové jako jeden z návrhů na využití prostoru navrhli i FVE, byly založeny s.r.o. na výstavbu a provoz FVE, strategickým partnerem je ČEZ (ČEZ obnovitelné zdroje, s.r.o.),

p. starosta                                                       - výroba zelené elektřiny je dotována, proto je hodně žádostí o výstavbu FVE,

p. Mgr. Fajmon                                              - zákon byl schválen v r. 2005 a hlasovala pro něj ČSSD, KDU - ČSL, US,

p. Ing. Gregor                                                - do přenosové soustavy lze ještě připojit FVE do celkového výkonu zhruba 600 MW, tuto kapacitu se ČEZ snaží získat pro sebe,

p. Ing. Otava                                                  -  firma, která má zájem o voj. prostor nabídla, že zlikviduje všechny budovy, postaví vědeckotechnický park, atd., podmínkou je, že kraj prodá firmě pozemky, pokud se FVE postaví, dvacet let tam nebude možné budovat něco jiného, nebudou vytvářeny nové pracovní příležitosti,

p. starosta                                                       - zatím nejsou žádné oficiální informace,

pí Chloupková                                                - mělo by se rozhodovat zodpovědněji, z rozhodnutí nevyplývá žádná finanční zodpovědnost, a to se odráží na rozhodování.

 

 

V. Interpelace

 

Práva interpelace nikdo z přítomných zastupitelů nevyužil.

 

 

 

 

 

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesl p. Mgr. Kopecký P.

 

U s n e s e n í    z  1.  jednání  ZM dne 17.02.2010

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

l. Ověřovatele zápisu:                     p. Mgr. Fajmon Hynek                                 

                                                  p. Ježek Stanislav

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:        pí Chloupková Marcela

                                                  p. Ing. Firman Miroslav

                                                  p. Mgr. Kopecký Petr

 

II.  s c h v a l u j e

 • 1. Realizaci stavby Lysá nad Labem - Litol, Družstevní - kabelová přípojka NN pro pozemky p.p.č. 54/34 a 54/83 vk.ú. Litol, číslo projektu IV-12-6008931, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, na obecní pozemky p.č. 47/14, 328 a 54/82 za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
Podmínky souhlasu:

 • - přechod přes vozovku bude řešen protlakem,
 • - souhlasné stanovisko správce komunikace SÚS Mnichovo Hradiště,
 • - celou dobu bude zajištěn průchod po chodníku,
 • - chodník i zelený pás budou uvedeny do původního stavu.
 • 2. Realizaci akce IE-12-6000406/VB014 - Lysá nad Labem - Litol, kabel VN, TS, kabel NN - podpětí a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, na obecní pozemek p.č. 45/7 za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
Podmínky souhlasu:

 • - umístění vedení pod stávající chodník na p.p.č. 45/7 a následné uvedení chodníku do původního stavu,
 • - po dobu stavby bude zřízen provizorní chodník o minimální šíři 1 m.
 • 3. Realizaci stavby Přeložka přípojky plynu pro č.p. 1280, k.ú. Lysá nad Labem, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro STP Net, s.r.o., na obecní pozemky p.č. 3476/2, 607/1 PK 610/5, za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
Podmínky souhlasu:

 • - trasa plynovodu bude vedena přednostně mimo komunikaci a zásah do vozovky bude pouze vnezbytných odůvodnitelných případech, jako je napojení plynovodu,
 • - souhlas budoucího vlastníka p.p.č. 607/1, firmy UNICA TECHNOLOGIES, a.s., Novodvorská 803/82, Praha - Lhotka, se zřízením věcného břemene na tomto pozemku,
 • - chodník i silnice budou uvedeny do původního stavu.
V případě, že v době podpisu smlouvy nebude pozemek p.č. 607/1 již v majetku Města Lysá nad Labem, nebude tento předmětem smlouvy a úhrada za zřízení věcného břemene nebude požadována.

 • 4. a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na část obecního pozemku p.č. PK 831, nově odděleného GP jako p.p.č. 866/100 o vým. 356 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, svyhrazením práva jízdy a chůze,
b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části z obec. p.p.č. dle PK 831, k.ú. Lysá nad Labem, nově oddělené GP jako p.p.č. 866/101 o vým. 60 m2, k.ú. Lysá nad Labem, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za částku 1.000,- Kč/m2 s tím, že nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 • 5. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 3667/3, kult. ost.pl., o vým. 1.622 m2, k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Jedličkovo sídliště, Lysá n.L., od Zemědělské vodohospodářské správy Brno Městu Lysá nad Labem.
 • 6. Přidělení půjček zFondu rozvoje bydlení takto:
Z. Koksteinová 60 tis. Kč, manželé Brožkovi 30 tis. Kč, Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 1462 a 1463 690 tis. Kč, L. Blažek 60 tis. Kč.

 • 7. Název ulice „U Vodárny" pro nově vzniklou ulici v lokalitě rodinných domů vLysé nad Labem, směrem na Milovice.
 • 8. Zadání územního plánu Lysá nad Labem stěmito změnami, a to včásti C - zadání územního plánu voddíle Územní plán prověří následující podněty ke změnám:
 • - bod č. 44 se upraví na toto znění „převzetí ze stávajícího územního plánu plochy průmyslové výroby východně od obchvatu města",
 • - doplní se bod č. 47 - prověří se vazby územního plánu města Lysá nad Labem na vazbu územního plánu města Milovice,
 • - doplní se bod č. 48 - prověří se způsob ochrany Králíčkovy vily, kulturní památky, vareálu firmy ARS Altmann, spol. sr.o.
  

III. b e r e   na   v ě d o m í 

1.    Zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2009.

2.    Zápis z kontrolního výboru dne 06.01.2010.

3.    Zápis z kontrolního výboru dne 15.02.2010.    

 

IV. u d ě l u j e

1.    Čestnou medaili města I. stupně Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem, se sídlem Pivovarská 1518, Lysá nad Labem, a TJ Sokol Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 550, Lysá nad Labem.

 

V.  v o l í

1.   Pí Férovou Libuši, pí Labutovou Jaroslavu, p. Ing. Mrkvičku Václava a p. Ing. Šťastného Vladislava přísedícími Okresního soudu Nymburk.

 

VI. o d m í t á    

1.    Výstavbu fotovoltaické elektrárny podle návrhu firmy V. E. Group, s.r.o. 

 

VII. o d k l á d á

1.    Rozhodnutí o výstavbě fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 511/5 a PK 514/1 v k.ú. Lysá nad Labem.

 

VIII. p o v ě ř u j e

1.    RM a p. Ing. P. Gregora k dalšímu jednání s žadateli o výstavbu fotovoltaické elektrárny p. Stanislavem Šelderem a p. Mgr. Janem Šelderem o výstavbě FVE na pozemcích 511/5 a PK 514/1, k.ú. Lysá nad Labem.

 

IX. u k l á d á      

1.  Stavebnímu úřadu zajistit zpracování konceptu územního plánu ověřujícího variantní řešení územního plánu.

                                                                                                                        

Pan starosta nechal o rekapitulaci usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování       pro:                  12 hlasů

                                zdržel se:            0 hlasů

                                proti:                  0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 20.00 hod. ukončil.

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 25.02.2010

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................          p. Mgr. Fajmon Hynek                                     p. Ježek Stanislav     

 

 

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                        starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.