+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  1.  mimořádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 18.03.2010 na MěÚ Lysá nad Labem.                                                                                                                                                  

Přítomni:                      p. Mgr. Havelka Jiří

                                   pí Chloupková Marcela                      (příchod v 17.15 hod.)

                                   p. Sedláček Tomáš

                                   p. Ing. Otava Karel

                                   p. Ježek Stanislav

                                   p. Ing. Firman Miroslav

                                   p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                   p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Šťastný Vladislav

                                   p. MVDr. Kořínek Jan

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek                      (příchod v 17.07 hod.)

                                   p. Kolman Josef                               (příchod v 17.06 hod.)

                                   p. Houštecký Václav

 

Omluveni:                     pí Valentová Naděžda

                                  

                                  

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ing. Otava K. a p. MVDr. Kořínek J. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Šťastný V., p. Ing. Gregor P. a p. Mgr. Minařík J.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu                     pro:                  11 hlasů   

                                               zdržel se:           0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

 

Návrhová komise                         pro:                  11 hlasů   

                                               zdržel se:           0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

 

Zápis ze zasedání ZM dne 17.02.2010 bude ověřovateli ověřen a kontrolní zpráva o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesena na řádném zasedání ZM dne 31.03.2010.

           

Pan starosta se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění programu. P. Ing. Gregor uvedl, že mají s p. Ježkem asi 7 bodů, ale projednají je v průběhu programu.

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:                     pro:                  11 hlasů  

                                               zdržel se:           0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

II. Návrhy na schválení.

 

1.  Žádost o souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 511/5 a p.č. dle PK 514/1, k.ú. Lysá nad Labem.

 

                        ZM projednalo dne 17.02.2010 usnesením č. VII a VIII/1 žádost p. S. Šeldera a p. Mgr. J. Šeldera, oba bytem Praha 4, o povolení výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 511/5 a p.č. dle PK 514/1, k.ú. Lysá nad Labem.

 

 Pan starosta k tomuto bodu uvedl, že s žadateli bylo jednáno o navýšení finanční částky pro město. Žadatelé nabídli zvýšení z původních 2 mil. Kč na 3 mil. Kč, tj. 150 tis. Kč ročně v průběhu 20 let, což je doba předpokládaného provozu elektrárny. Rovněž byla s žadateli projednána možnost vyplacení celé částky najednou, k tomu bylo žadateli sděleno, že to s ohledem na rozpočet celého projektu nelze. Pan starosta poděkoval p. Ing. Gregorovi za zpracování a předložení informací o fotovoltaické elektrárně. Dále se pan starosta dotázal zástupce žadatele, zda chce doplnit předložené informace, nebo zda mají přítomní zastupitelé na žadatele další dotazy. Pan Šelder uvedl, že k žádosti nechce nic doplnit a případné dotazy rád zodpoví. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl další dotazy, přednesl pan starosta návrh na usnesení.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výstavbu fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 511/5 a p.č. dle PK 514/1, k.ú. Lysá nad Labem.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:                     pro:                    0 hlasů 

                                               zdržel se:           5 hlasů

                                               proti:                 6 hlasů

                   Návrh nebyl přijat.

 

Příchod p. Kolman J. v 17.06 hod.

Příchod p. Mgr. Fajmon H. v 17.07 hod.

 

III. Diskuse

 

p. starosta                                                       - informoval o e-mailu od p. Ing. Gregora, kde požadoval následující informace, a to o vývoji ve sporu s firmou Activ, k tomu uvedl, že řízení bylo pravomocně ukončeno, město nemá za povinnost nic platit, rozhodnutí je v právní moci, tzn., že nebylo protistranou napadeno dovoláním a napadeno již býti nemůže a rovněž nebylo napadeno ústavní stížností a napadeno již býti nemůže. Tyto informace byly sděleny p. JUDr. Sedlatým, právním zástupcem města. Co se týče úhrady nákladů za právní zastoupení, úhrada byla v plné výši městu přiznána, tzn., že je uhradí protistrana, tím je celá věc považována za ukončenou,

p. Ing. Gregor                                                - požádal o zaslání rozhodnutí v této věci,

p. starosta                                                       - odpověděl, že přepošle e-mail, který v této věci obdržel,

                                                                       - dále informoval o stávající situaci kolem výstavby domova důchodců. Krajský úřad Stč. kraje (KUSK) měl zajistit překreslení studie, k tomu do současné doby nedošlo, zítra, tj. 18.03.2010, bude na Výstavišti v Lysé n.L. náměstek hejtmana, se kterým bude jednat o současném stavu v této věci. K výkupu pozemků pro výstavbu domova uvedl, že u něj je k nahlédnutí návrh na jejich výkup, a pí RNDr. Procházková sdělí své stanovisko k projektu, až poté, co jí bude předložen nový nákres,

                                                                       - na minulém ZM bylo dohodnuto, že předloží zastupitelům materiály, kde bude přehled postupného vývoje nabídky firmy MS development, dnes tedy tyto materiály předložil,

                                                                       - další informace se týkala nabídky firmy CBE development, kterou obdržel dne 26.02.2010 a dnes ji předložil zastupitelům, jedná se o návrh na výstavbu obchodního centra v Lysé n.L., na příští jednání ZM 31.03.2010 bude přizván zástupce firmy, který zastupitelům poskytne podrobnější informace k tomuto projektu,

                                                                       - včera se konalo setkání s rodiči v mateřském centru, jednání se zúčastnilo cca 20 - 30 rodičů dětí, zástupci města rodiče informovali o následujících možných řešeních nedostatku míst v mateřských školách, a to výstavba MŠ v Brandlově ul., výstavba kontejnerové školky a úprava přízemí budovy bývalého Privumu, kde by vzniklo cca 19 míst za náklady asi 1 mil. Kč. Úpravu Privumu by bylo možné dokončit do srpna letošního roku a k 01.09.2010 by bylo možné děti přijmout, ZM usiluje o získání dotace na výstavbu MŠ. Pokud by nebyla dotace poskytnuta, je možné uvažovat i o levnějších řešeních. Z jednání s rodiči vyplynulo, že by bylo vhodné zpracovat oba projekty souběžně. Pokud by město dotaci nezískalo, mělo by již připravený náhradní projekt a nevznikla by časová prodleva, a k tomuto  názoru se přiklání i p. starosta,

Příchod pí Chloupková v 17.15 hod.

p. Sedláček                                                     - rodiče preferují především to, aby od září mohli dát děti do školky, rekonstrukci Privumu lze stihnout do září, ale rovněž by se, dle jím zpracovaného harmonogramu prací, dala do září postavit kontejnerová školka, oproti tomu u klasické stavby by byla realizace delší než 12 měsíců. Dle jeho názoru není rekonstrukce Privumu vhodným řešení, protože budova je v blízkosti frekventované komunikace, tzn. je tam velká hlučnost, prašnost a vibrace, tyto negativní vlivy lze částečně odstranit stavebními úpravami, ale to znamená další náklady. U kontejnerové školky se jedná o projekt s náklady do výše 5 mil. Kč, pokud by nedošlo k žádnému zdržení, mohlo by se začít stavět v polovině července 2010 a stavba by byla dokončena v posledním srpnovém týdnu, poté zastupitele seznámil s podrobným časovým harmonogramem stavby včetně videoprezentace modulárních staveb,

p. Ing. Gregor                                                - souhlasil s p. starostou, že je těžké přiklonit se k jednomu z navržených řešení, navíc chybí demografická studie Lysé n.L., ze které by se dala odvodit skutečná potřeba míst, nyní se vychází z počtu cca 50 dětí, které je třeba umístit v předškolním zařízení. Dle jeho názoru také není vhodné řešení rekonstrukce Privumu, kontejnerová stavba je optimální jednak cenou, jednak tím, že objekt lze, v případě potřeby, využít i jinak, pronajmout nebo využít zpětný odkup. Možnost přístavby ke stávající školce byla diskutována již před 2 lety, situaci je třeba řešit a dnes by se mělo rozhodnout,

p starosta                                                        - ZM rozhodlo, že se na základě projektu podá žádost o dotaci, pokud od projektu ustoupíme, ztratíme tím možnost přidělení dotace. Osobně navrhuje rekonstrukci Privumu a pokračovat v obou projektech,

p. Ing. Firman                                                - Privum není vhodný objekt, a to jak z hlediska prostředí, tak organizačně, vzniklo by odloučené pracoviště jedné ze stávajících školek, byly by problémy se střídáním dovolených, zástupy za nemoc, atd. u učitelek i ostatních zaměstnanců, dle něj je vhodnější výstavba nové školky nebo přístavba k některé ze stávajících školek,

p. starosta                                                       - odloučené pracoviště by fungovalo pouze dočasně, proto je přesvědčen, že by šlo organizačně dobře zvládnout, toto pracoviště může fungovat i déle, např. 5 let a za tu dobu lze postavit školku s kapacitou cca 70 míst,

pí Chloupková                                                - uvedla, že se byla v budově Privumu podívat, je zpracován projekt na jeho využití. Připomněla, že bylo uvažováno o přemístění pracoviště úřadu práce, kontaktního místa státní soc. podpory a odboru sociálních věcí do této budovy, ale k tomu nakonec nedošlo. Osobně se přimlouvá za využití budovy jako školky, 19 míst je hodně, nejsou třeba velké úpravy a objekt lze potom pronajmout. K nové školce uvedla, že navrhovala přístavbu MŠ Čtyřlístek, kde je možné vybudovat dvě třídy z bývalé kotelny. Kontejnerovou školku by umístila na jiném pozemku (např. v Litoli), ale to by znamenalo další náklady. Co se týká demografického vývoje, počet dětí v Lysé n.L. kolísá v rozmezí ± 20- 25 dětí,

p. starosta                                                       - počet obyvatel v Lysé n.L. stagnuje,

p. Mgr. Fajmon                                              - ZM dostalo málo informací, odbor školství měl zpracovat 150ti stránkovou studii, která měla obsahovat mimo jiného i vyjádření ředitelek MŠ v Lysé, jejich návrhy na rozšíření kapacity apod., bez informací nelze správně rozhodnout. V Lysé n.L. jsou čtyři školky a v každé lze určitým způsobem navýšit kapacitu, možná lze všechna potřebná místa tímto způsobem získat, nebo je možné oslovit organizace, které městu tuto službu zajistí, za tímto účelem by vypsal soutěž - nabídka na zajištění předškolního vzdělávání. Důležité pro rozhodování jsou i demografické ukazatele (zohlednil by i vývoj Milovic). Vzhledem k tomu, že je ZM v časové tísni, doporučil dohodnout se na konkrétním řešení, navrhl nerušit přístavbu MŠ v Brandlově ul., pokud je reálné Privum zrekonstruovat, je pro toto dočasné řešení, dále navrhl v MŠ Mašinka zvážit možnost přesunout ordinaci dětské lékařky jinam a v těchto prostorách zřídit další třídu, je tam potřebné zázemí, také by měly být osloveny jiné organizace, které by městu zajistily tuto službu smluvně za úplatu (např. církevní nebo soukromé školky). Náklady na novou školku 20 mil. Kč se mu zdají příliš vysoké, ale pokud je možnost získat dotaci, od projektu by neustupoval, nyní je však třeba najít rychlé řešení, např. úprava Privumu nebo MŠ Mašinka, a v této záležitosti jednat i s městem Milovice, protože dle jeho názoru obě města fungují a budou fungovat jako jeden celek,

p. Ing. Šťastný                                               - zarazilo ho, že by mělo provizorium v Privumu fungovat delší dobu, 3 - 5 let, to je pro něj nová informace, dále uvedl, že dle jeho názoru není ekonomicky výhodné řešit jeden problém na více místech a požádal p. Houšteckého o jeho stanovisko ke kontejnerové stavbě,

p. Houštecký                                                  - podpořil rekonstrukci budovy Privumu, kde by se dala využít na hraní učňovská zahrada a nadále by usiloval o získání dotace. Kontejnery by využil pouze jako provizorium, měly by se postavit tam, kde se budou moci dále využít (např. jako zázemí pro sportovce), nejedná se o dlouhodobé řešení, dle jeho názoru nejsou nejvhodnější pro výstavbu školky. Vnitřní zařízení je na pohled pěkné, ale technicky není perfektní,  ani cena není podle něj nejvýhodnější, neobsahuje náklady na přípojky, přístupovou cestu atd., jeho odhad na konečné náklady je přibližně o 100 % vyšší, než bylo uváděno, v projektu na dotaci je započítáno vše a cena je konečná,

p. Ing. Firman                                                - přiklonil se k návrhu p. Mgr. Fajmona, počkat na rozhodnutí o dotaci a upravit školku na sídlišti,

p. starosta                                                       - úprava budovy Privumu bude dokončena v srpnu, rekonstrukce MŠ Mašinka není rychlé řešení,

J. Černá, řed. MŠ Mašinka                             - v jejich případě se jedná o bývalou hospodářskou budovu, nyní je tam ordinace dětské lékařky, prádelna, kterou využívají i ostatní školky a zázemí údržbáře. O přístavbě uvažovala, ale o patru nad malou budovou. K rekonstrukci Privumu uvedla, že vytvoření odloučeného pracoviště nikdy není ideálním řešením, musí se vyřešit organizace provozu (zastupování učitelek a uklízeček, dovoz stravování z Eurestu, atd.), a to je vždy snadnější, pokud je vše v jednom areálu, dále musí být k dispozici zahrada, dále dodala, že maximální počet dětí v jedné třídě je 28,

p. Ing. Gregor                                                - nemile překvapen názorem p. Houšteckého, to, že jsou v takové budově chladné podlahy apod. není pravda, jsou to naprosté lži, o těchto problémech bylo hovořeno v Mukařově, kde se byli zastupitelé podívat na kontejnerovou školku, ale dle sdělení zástupců Mukařova dodavatel všechny nedokonalosti odstranil a školku užívají bez problémů. V rozhodování ZM v Lysé n.L. chybí systém, všechny akce jsou náhodné, k rekonstrukci budovy Privumu uvedl, že budova je třeba na něco jiného,

p. starosta                                                       - v budově je úřad práce, to není naše pracoviště, není povinností města zajistit jim prostory,

p. Ing. Gregor                                                - mělo by se pokračovat v úsilí o získání dotace, kontejnerová stavba není natrvalo,

p. Houštecký                                                  - dnes zaznělo, že školka bude za tři až pět let, domníval se, že se bude stavět ihned po získání dotace, stavba by pak byla dokončena do cca 1 roku,

pí Chloupková                                                - bylo myšleno, že 3 - 5 let budou fungovat kontejnery, osobně by raději investovala do rekonstrukcí stávajících školek, např. MŠ Čtyřlístek nemá vyměněná okna, je třeba rekonstrukce kotelny, atd.,

p. Houštecký                                                  - jde o překlenutí období jednoho roku, to zvládnou ředitelky školek i rodiče,

p. Ing. Firman                                                - měl dotaz na přítomné ředitelky MŠ, zda, pokud dostanou k dispozici 1 mil. Kč, dokážou navýšit kapacitu MŠ o 19 míst,

Bc. M. Michňová, řed. MŠ Dráček, Litol      - za 1,5 mil. Kč ano,

p. MVDr. Kořínek                                         - loni po zápisech do MŠ byla tato situace diskutována, bylo podáno 164 žádostí, přijato bylo 74 dětí, z toho plyne, že každé místo je třeba, musí se vzít v úvahu i nová výstavba ve městě, např. viladomy v Litoli, situace se bude v letošním roce opakovat, proto by doporučil úpravu budovy Privumu a podpořil snahu o získání dotace a výstavbu MŠ,

p. Ing. Firman                                                - doporučil zvážit návrh p. Mgr. Fajmona a oslovit i jiné organizace,

p. starosta                                                       - organizace lze oslovit, ale v případě soukromých osob neví o nikom, koho by v této věci mohl oslovit,

p. Mgr. Fajmon                                              - je třeba formulovat požadavek, např. „Město Lysá n.L. poptává 50 míst v předškolním zařízení v dané kvalitě ....", nebo nabídnout cca 100 tis. Kč/1 místo v MŠ, školky si navzájem konkurují, proto se domnívá, že se budou snažit místa vytvořit a finance získat, musí to být iniciativa ze školek, toto se nikdy neudělalo,

p. Ježek                                                          - myšlenka je to zajímavá, ale měla se zrealizovat před dvěma lety, nyní není čas, přiklonil se ke kontejnerové stavbě jako dočasnému řešení a následné klasické výstavbě školky,

p. Houštecký                                                  - bylo by třeba, aby projektant prošel všechny školky a zhodnotil možnost stavebních úprav a případných přístaveb, projekt je třeba nakreslit a předložit k posouzení. Při přístavbách stávajících budov pak již není stavební řízení tak náročné, ale do září se rozhodně nestihne místa tímto způsobem zabezpečit. Privum není ideální řešení, ale v současné době je to nevyužitý dům,

J. Černá                                                          - rodiče přistoupí na posunutí termínu nástupu dětí do MŠ o 1 - 2 měsíce, pokud budou mít jistotu, že pak děti do školky umístí, k Privumu se ještě dotázala, zda tam lze zajistit vzdušné prostředí (větrání),

p. Ing. Firman                                                - organizační návrhy p. Mgr. Fajmona by město nestály žádné finanční prostředky, je třeba zformulovat přesně požadavky,

p. starosta                                                       - náklady na výstavbu MŠ měly být hrazeny z úvěru, ale na zajištění kapacity tímto způsobem (prostřednictvím jiných organizací) úvěr nelze použít, kapacita školek je daná, počty učitelek a ostatního personálu natipované, navýšení se musí hlásit s ročním předstihem, platy se hradí z rozpočtu kraje, provozní náklady hradí město,

p. Ing. Firman                                                - zajištění služeb náhradním způsobem určitě funguje i jinde, měly by se zjistit podrobnosti,

p. Mgr. Kopecký                                            - debata mohla probíhat mnohem dřív, byly předloženy čtyři studie a byla vybrána nejdražší varianta. Před měsícem bylo dohodnuto, že se využije dočasné řešení (Privum), dnes se objevily další alternativy, ale čas ubíhá,

p. Ing. Gregor                                                - o budově Privumu se nemluvilo,

pí Chloupková                                                - ano, bylo dohodnuto, že tam dojde s pracovníkem KHS,

p. Houštecký                                                  - dotázal se, kde by se měly postavit kontejnery,

pí Chloupková                                                - dle jejího názoru v Drážkách,

p. starosta                                                       - dle návrhu v Brandlově ul.,

pí I. Hoskovcová                                            - má pronajaté prostory v budově Privumu a může potvrdit, že je tam vysoká prašnost, hluk, školka by byla lepší v patře, neví jaké prostory viděli zástupci hygieny, ale u ní nebyli,

pí M. Pilařová, vedoucí odboru ŽP                - bydlí v ul. ČSA, po výměně oken v domě se minimalizovala hlučnost i prašnost,

pí Hoskovcová                                               - v budově nejsou okna dozadu, kterými by bylo možné větrat, jen do ulice,

pí Chloupková                                                - v přízemí je snadnější možnost napojení na kanalizaci,

p. Ing. Firman                                                - dotázal se, zda je možné přistavět kontejnery k nějaké stávající školce,

p. starosta                                                       - všechny tyto stavby musí mít základové patky, potom je třeba je zlikvidovat,

p. Mgr. Fajmon                                              - tato diskuse patří do RM, ta měla předložit návrhy, zastupitelé musí mít čas se s návrhy seznámit, třeba je možné rozšířit stávající MŠ, na každé místo by poskytl ředitelkám dotaci, navrhl uložit RM, aby předložila návrhy na rozšíření kapacity stávajících MŠ v Lysé n.L.,

p. Sedláček                                                     - ve svém příspěvku jako technik upozornil na různé možnosti,

p. starosta                                                       - upozornil p. Sedláčka, že mu nedal slovo,

p. Sedláček                                                     - ano, pro jistotu,

pí H. Rambousková, řed. MŠ Čtyřlístek        - nejlepší řešení je rekonstrukce kotelny, tam by se vybudovala jedna třída,

p. starosta                                                       - RM na projektu pracuje, před rokem jí to bylo uloženo,

p. Mgr. Fajmon                                              - mělo být splněno k 01.09.2010,

p. Petřek (veřejnost)                                       - za rodiče může říct, že jde 1 - 2 měsíce zařídit hlídání dětí, tzn. odložit nástup do MŠ, ale celý další rok již ne, tři roky chodí po školkách a ví, že ředitelky dávaly návrhy, ale řešení stále není,

p. Mgr. Kopecký                                            - tuto diskusi RM nevyvolala, on pro nejdražší variantu nehlasoval, na pracovním zasedání byla předložena nová varianta, souhlasí s tím, aby se zjistila možnost navýšení kapacit stávajících školek, hlasoval by o usnesení formulovaném v tomto smyslu p. Mgr. Fajmonem,

p. Ing. Gregor                                                - toto mimořádné jednání vyvolal on, ale body nebyly zaneseny do programu, RM měla připravit návrhy,

pí H. Rambousková                                       - v objektu MŠ Čtyřlístek bylo již provedeno měření radonu, Thermoservisu hlásila potřebu opravy regulace topení, ale firma na žádost nereagovala s tím, že se kotelna stejně bude předělávat. Zatím se nic neděje, ale zbytečně se platí vyšší náklady za topení. Měly se kácet stromy na zahradě apod., i když stále není jisté, zda se tam skutečně bude stavět, neví, kolik dětí budou moci přijmout, nemůže rodičům poskytnout žádné informace,

p. starosta                                                       - před rokem bylo rozhodnuto a v tomto smyslu se nadále jedná, navrhl uložit RM připravit projekt Privum k 01.09.2010, pokračovat v žádosti o dotaci a paralelně připravit projekt na kontejnerovou stavbu, dále prověřit možnosti navýšení kapacity stávajících MŠ,

p. Ing. Firman                                                - návrh pana starosty ještě doplnit o oslovení jiných organizací,

pí Chloupková                                                - hlasovat by se mělo o každém návrhu zvlášť,

p. Mgr. Fajmon                                              - navrhl následující formulaci usnesení: ZM pokračuje v projektu v ul. Brandlova, ZM ukládá RM najít provizorní řešení k 01.09.2010 a zároveň předložit ZM návrhy na řešení zvýšení kapacity MŠ,

pí Chloupková                                                - v minulosti již navrhovala úpravu kotelny, ale nebylo to odhlasováno,

p. Mgr. Minařík                                              - hlasoval pro projekt „Šnek" v ul. Brandlova, je to nový styl, nová hodnota, dotázal se v jakém časovém horizontu se dá očekávat, že bude tato stavba funkční,

p. starosta                                                       - v současnosti nelze udělat tepelná čerpadla, mohlo by se narušit zásobování vodou, je třeba přepracovat projekt kotelen, najít jiné řešení vytápění,

pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu   - pokud se doloží všechny podklady, do 30 dnů bude vydáno rozhodnutí,

p. starosta                                                       - v červenci  by se mohlo začít stavět,

p. Sedláček                                                     - je třeba ctít zákon o veřejných zakázkách, pokud se vezmou v úvahu všechny lhůty, školka nebude dřív, než za patnáct měsíců,

p. Zíta (veřejnost)                                           - dotaz, zda, pokud dotaci město nezíská, přesto se bude stavět, zda, je to rozumný náklad. Ředitelky MŠ navrhují řešení, navýšení o 50 míst v nákladech cca 6 mil. Kč, podle něj je to lepší řešení,

pí Chloupková                                                - bylo rozhodnuto, že se školka postaví,

p. Ing. Otava                                                  - někdo musí kvalifikovaně říct, jak dlouho bude trvat nástavba MŠ,

p. starosta                                                       - ukončil diskusi ohledně mateřských škol a zahájil hlasování o návrzích na usnesení.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s pokračováním v projektu výstavby MŠ v Brandlově ulici.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:                     pro:                 12 hlasů          (Mimo p. Kolman.)

                                               zdržel se:           1 hlas

                                               proti:                 0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM připravit provizorní řešení pro umístění cca 20 dětí v předškolním zařízení k 01.09.2010.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:                     pro:                 13 hlasů          (Mimo p. Kolman.)

                                               zdržel se:           0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM předložit konkrétní návrhy na rozšíření kapacity stávajících mateřských škol v Lysé nad Labem.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:                     pro:                 13 hlasů          (Mimo p. Kolman.)

                                               zdržel se:           0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

Pokračování diskuse:

 

p. MVDr. Kořínek                                         - opětovně upozornil na situaci u MŠ Dráček v Litoli, kde chybí chodník, je třeba to řešit,

Odchod p. Mgr. Kopecký v 19.00 hod.

 

p. starosta                                                       - řešení situace závisí na finančních prostředcích,

p. Ježek                                                          - na minulém ZM bylo dohodnuto, že zastupitelům budou předloženy materiály ohledně zástavby areálu bývalé Fruty,

p. starosta                                                       - bylo zastupitelům předloženo dnes na stůl,

p. Ing. Gregor                                                - požádal, aby písemné náměty předložené jím a p. Ježkem byly součástí zápisu z dnešního jednání ZM, dále uvedl, že měla být vyhodnocena I. etapa rekonstrukce Masarykovy ulice, nyní je již zahájena II. etapa,

p. starosta                                                       - informaci o I. etapě podal na minulém ZM, týkala se úpravy veřejného osvětlení, úpravy parkovacích zálivů, p. Ing. Gregor napsal, že je to nedostačující,

p. Ing. Gregor                                                - jsou to vyhozené peníze, dále upozornil na dopis p. Ing. Šulce, týkající se památkové zóny v Lysé n.L. (její zřízení brání rekonstrukcím a výstavbám v některých částech Lysé n.L.), měla by se provést revize památkové zóny a její přehodnocení,

p. starosta                                                       - památkovou zónu vyhlašuje rozhodnutím Ministerstvo kultury, ne město, je možné jedině navrhnout její zrušení,

p. Ing. Gregor                                                - navrhl jen její zúžení,

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí odboru        - pí   architektka  Glosová   navrhla   památkovou

školství a kultury                                            zónu, bylo veřejné projednání návrhu v kině, do současné doby se díky památkové zóně podařilo získat cca 8 mil. Kč dotací na opravy objektů v této zóně,

p. starosta                                                       - dle jeho názoru je památková zóna v Lysé n.L. zbytečná, jako pam. zóna  měl být vyhlášen pouze zámecký vrch, je možné pokusit se o zúžení (přehodnocení rozsahu) památkové zóny,

p. Mgr. Minařík                                              - souhlasí s přehodnocením, nyní je velké omezení vlastníků domů při opravách jejich nemovitostí,

p. starosta                                                       - v Lysé n.L. je např. v jedné ulici po jedné straně památková zóna a po druhé straně ne,

p. Ing. Gregor                                                - měl by se zjistit i názor obyvatel,

p. starosta                                                       - připomenul anketu ohledně parkování na Sídlišti, ze strany občanů nebyl zájem se k situaci vyjádřit, osobně je pro písemnou žádost o zúžení památkové zóny,

p. Houštecký                                                  - s p. Ing. Šulcem osobně mluvil a v tomto případě ho lituje, navíc při rekonstrukci ulice asi dojde ke zvednutí chodníku, tím se mu vstup do jeho nemovitosti ještě zhorší, je to třeba prověřit a hlídat.

 

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města požádat Ministerstvo kultury o zvážení možnosti zúžení památkové zóny v Lysé nad Labem.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.  

Výsledek hlasování:                     pro:                 13 hlasů         

                                               zdržel se:           0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

                                                                                                           Termín: do 15.04.2010

 

p. Mgr. Fajmon                                                          - v Masarykově ul. naproti restauraci U krále   Václava (č.p. 521) hrozí zřícení, je třeba zjednat nápravu,

pí Ing. Čížková                                              - o situaci ví, byla se na místě podívat, ve věci se bude jednat,

p. Mgr. Minařík                                              - některé krajské komunikace jsou po zimě ve špatném stavu, kdy budou opraveny,

p. starosta                                                       - jednal s vedoucím SÚS Mnichovo Hradiště, největší závady byly nahlášeny, další závady budou sepsány a předány, ale po této zimě je stav špatný všude a na opravy nejsou finance,

p. Kolman                                                      - dotaz na opravu železničního přejezdu v Poděbradově ulici,

pí Ing. Novotná, vedoucí odboru dopravy    - do konce dubna je povolen provizorní provoz, přejezd bude opraven, ale musí být stabilně teplota vyšší než 8°C (kvůli položení asfaltového povrchu),

p. Ing. Otava                                                  - je třeba pohlídat kvalitu prováděné opravy.

 

 

IV. Interpelace

 

Práva interpelace nikdo z přítomných zastupitelů nevyužil.

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesl p. Ing. Šťastný V.

 

U s n e s e n í    z  1.  mimořádného jednání  ZM dne 18.03.2010

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                              p. Ing. Otava Karel                           

                                                           p. MVDr. Kořínek Jan

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:                 p. Ing. Šťastný Vladislav

                                                           p. Ing. Gregor Petr

                                                           p. Mgr. Minařík Jaroslav

 

II. s o u h l a s í       

       S pokračováním v projektu výstavby MŠ v Brandlově ulici.

 

III. u k l á d á      

1.    RM připravit provizorní řešení pro umístění cca 20 dětí v předškolním zařízení k 01.09.2010.

2.    RM předložit konkrétní návrhy na rozšíření kapacity stávajících mateřských škol v Lysé nad Labem.                                                                                                    

                                                                                                        Termín: do 31.03.2010 

3.    Starostovi města požádat Ministerstvo kultury o zvážení možnosti zúžení památkové zóny v Lysé nad Labem.

                                                                                                        Termín: do 15.04.2010

 

                                                                                                                       

Pan starosta nechal o rekapitulaci usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování       pro:                  13 hlasů

                                zdržel se:            0 hlasů

                                proti:                  0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

       Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 19.30 hod. ukončil.

 

Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 22.03.2010

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................         

p. Ing. Otava Karel                                                             p. MVDr. Kořínek Jan         

 

 

                                                                                             

 

 

................................................                                                                       

                     starosta

 

Mimořádné zasedání ZM, konané dne 18.3.2010  

 

Vážený pane starosto,

 

 

v návaznosti na diskuzi a její závěry, uskutečněnou na minulém řádném zasedání ZM jsme názoru, že by bylo velice účelné, spíše nutné zabezpečit na 10, příp. 17.3 2010 mimořádné zasedání zastupitelstva města. Doporučujeme k projednání minimálně tyto body:

 

1. Stanovení dalšího postupu pokud jde o zamýšlenou výstavbu mateřské školky pro cca 50 dětí

2. Vyhodnocení výsledků jednání mezi projektantem, dodavatelem a městem, pokud jde o II. etapu rekonstrukce Masarykovy ulice. Kosmetické úpravy nemají význam. Jde o radikální změny.

3. Informace o situaci ve výstavbě DD, co se podařilo projednat s občany, kteří podali žalobu

4. Předpokládáme, že RM připravila další postup, pokud jde o přípravu na řízení společnosti MS Development, vedoucí ke stavebnímu povolení pro výstavbu v areálu Fruty a přilehlých soukromých pozemků

5. Očekáváme písemnou informaci jak dopadlo I. kolo řešení žaloby firmy Activ Kladno na město a co lze nadále očekávat

6. Stanovisko k žádosti firmy na výstavbu FVE o výkonu cca 700kWp

7. Stanovisko k dopisu pana Ing. Šulce

 

 

Kromě výsledků diskuze na jednání ZM nás o toto žádají občané, protože nejsou spokojeni s dosavadními výsledky činnosti vedení města za posledních 3,5 roku. Především si stěžují na nezájem respektovat alespoň z části připomínky k řešeným akcím.

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Petr Gregor, v.r.

 

Stanislav Ježek, v.r.                        2.3.2010

 

Očekávaný program:

1.Výstavba mateřské školky

Nejdříve bychom chtěli vidět skutečnou analýzu, kolik je bezprostředně potřeba nyní míst. Žádosti mohou být od maminek, kterým končí a nebo bude končit mateřská a chtějí nastoupit opět do zaměstnání a nebo pobírají mateřskou, ale chtěli by nastoupit přesto do zaměstnání aniž jsou nuceny apod.

Na základě toho by se třeba došlo ke zjištění, že  je momentálně skutečně potřeba zajistit 25-30 míst, což je přibližně jedna třída.

 

Pak by měl být postup asi následující:

a)Kontejnerová školka i s vybavením cca 2,5 mil. Kč pro cca 25 dětí, resp.5,5 mil. Kč pro cca 50 dětí -2 měsíce pokládka a příprava, 3 měsíce výběr. řízení a administrativa

b)Rekonstrukce objektu Privumu- od září

To bude vyžadovat nejen projekt, ale i stavební úpravy, minimálně vybourat některé příčky, upravit podlahy, předělat sanitu atp. I tak to bude na hlavní ulici, kde denně projedou tisíce aut, bez pořádné zahrady, spíše se dvorem, kterému dominují garáže. Privum dům jako takto takový by měl být využit raději  na přestěhování Úřadu práce a dalšího zařízení tohoto druhu z muzea, do přízemí. Patra bych ponechal stávajícímu využití a ještě bych se tam snažil nabídnout místo pro spolky - chovatele, baráčníky, šachisty, vše ze Sojovické ul.. Bližší informace z jednání by měla podat paní místostarostka Chloupková.Pouze jako krizové řešení pro 19 dětí.

c) Stavba objektu za cca 15-20 mil. Kč -rok i více- nejdříve asi od září 2011

Finančně i časově neúnosné

 

2.            Rekonstrukce Masarykovy ulice - II.etapa

Předpokládali jsem, že obdržíme nějaké dohodnuté vyhodnocení  I.etapy se zdůvodněním proč nešlo zajistit připomínky občanů, odborníků, komise dopravní a bezpečnostní a některých zastupitelů. Současně jsme očekávali, že budou předloženy změny pro II. etapu. Bohužel se tak nestalo, i když to není velké překvapení. Trochu jsem to očekával, tak jsem se zúčastnil besedy s občany dne 9.3.2010 a konzultoval jsem některé problémy s projektantem panem Ing. Paličkou.

Z těchto jednání vyplynulo, že hlavní příčinou toho, proč to není realizováno podle některých závažných připomínek, tak je to údajně negativní stanovisko Památkového úřadu, resp. Ministerstva kultury, které jsme jako ZM nikdy neviděli a neznáme jak vedení města s tímto úřadem „bojovalo" a co prosazovalo.

Účast občanů byla minimální. Nelze se ale divit, protože občané očekávali vyhodnocení první etapy do konce roku 2009 a svolání takovéto akce v lednu, kde by mohli zopakovat své připomínky. Bohužel záměrem vedení města je nic nediskutovat a nic neměnit, bez ohledu na to, že jde o stavbu neúčelnou kromě výměny kanalizace, bez dotace s dalšími důsledky pro provoz, údržbu, kvalitu parkování apod. Dalším důsledkem je pozastavení dalších investic v oblasti rekonstrukce a výstavby komunikací, kanalizací a vodovodů  a problémů z jejich údržbou.

Je zde však mnoho dalších otázek. Viděl z Vás někdo toto stanovisko a nebo bylo někdy ZM předloženo a doloženo, že to tak je? Je I.etapa v památkové zóně? Muselo se spěchat a nebylo možné oslovit občany ve 2 variantách. Chcete tuto a hodláte bojovat s památkáři a nebo chcete tuto bezproblémovou, která ale nebude  efektivní, zejména na provoz a údržbu?Viděl z Vás někdo dopručení Besip zpracované pro Sdružení měst a obcí, kde je doporučována jednoznačně šířka komunikace min. 7,5 m? Městský úřad ji má k dispozici.Byla II. etapa a zkušenosti z první projednány v dopravně-bezpečnostní komisi?

Pokud jde o první etapu, objevily se zejména tyto výhrady:

Komunikace je úzká, minimální rozměr nevyhovuje ( doporučení Besip pro města o obce považuje za min. 7,5 m). Chodníky 5,5m jsou zbytečně široké. Parkování vozidel je velice obtížné (nájezdová i výjezdová plocha je kolmá), vejde se tam méně vozů (cca o 1/3) a nebo vozidla parkují raději více cm od kraje  a zasahují do min. vozovky. Cyklotrasa je nerealizovatelná, v cestě jsou sloupy osvětlení, občané jezdí bohužel většinou po chodníku, stromy  téměř uprostřed z jednoho z chodníků překážejí a jsou umístěny neprakticky. Navíc dámy si tam lámou podpadky a možná budou lámat i nohy.Celkově jsou komunikace i chodníky nížeji, než má většina domů základy, bylo, je a bude třeba dělat dodatečné úpravy v části levé ve směru od náměstí (Lejsalovi, Řehákovi apod.). Stávající úprava vozovky ukázala při sněhové kalamitě neefektivnost provedení a velice ztěžovala úklid a komplikovala provoz, přitom se také ukázalo, že stačí chodník naprosto v minimální šíři, tj. 2,5 m.

Bohužel ve II. etapě se podařilo prosadit pouze tyto dílčí změny:

(Chybí písemné vyhodnocení RM a stanovení postupu ve II.etapě-údajně jsou připraveny bohužel pouze dílčí nepodstatné změny)

 

 

3.            Očekáváme od RM předložení dalšího postupu. Je třeba řešit zejména :

Zvýšení parkovacích ploch pro veřejnost

Vyhovět občanům bydlících v Pivovarské a Zahradní ulici, snížit objekty např. kaskádovitě 10 a 11( na petici občanů nebylo reagováno)

Umožnit zvýšit objekty 6 a 7 např. až na 8 pater, postavit ještě jeden dvoják a zmenšit objekt 13 a zcela vypustit objekty 4 a 5 a místo nich postavit odpočinkové místo a velké hřiště pro děti.

Ta „newyorkská" dvojčata ve tvaru L, by reprezentovala zcela  novou dominantu města, vč. jeho názvu. Jde o budoucnost areálu na desítky let.

 

Napomohlo by to výrazně architektonickému vzhledu tohoto prozatím satelitního sídliště tak trochu z 50. let, kdy 8 bytových domů je na území městského pozemku a pouze 5 na soukromém pozemku firmy MS development,což ještě v roce 2007 ZM zcela odmítalo. Nutně se zlepší také ekonomika projektu pro financující subjekt, ale zejména se vyhoví obyvatelům a zamezí se tak případným žalobám jako u výstavby DD

 

 

 

Vážený pane starosto,

 

obdržel jsem pozvánku na mimořádné zasedání Zastupitelstva města. Kvituji s povděkem, že se tak stalo. Trochu mne pouze zaráží jedna skutečnost, že je zde obecný bod k obecním záležitostem a my jsme Vám předali zcela jasné body, které by se měly projednávat a měli jsme i písemnou podporu s panem Ježkem od dalších zastupitelů. Jak se mohou další zastupitelé připravit na jednání, zejména Ti co nemají e-mail, když neznají konkrétní projednávané body. Předpokládal jsem také, že k některým dostaneme i stručné informační zprávy vč. některých dokumentů. Občané si stěžují, je to obecný jev na který jsem i někteří další zastupitelé již upozorňovali, že program sestává obecně z věcných břemen a poměrně většinou nedůležitých bodů, až na výjimky, a hlavní podstatné body se projednávají v diskuzi k obecním záležitostem a nebo při interpelacích. To také odrazuje řadu občanů od účasti. V opačném případě, kdyby tyto body byly jako hlavní na počátku, tak by asi lidé chodili a nečekali až třeba do 19h na projednávání "utajených" bodů obecních záležitostí.

 

Je to škoda, že takto je příprava na jednání většiny zastupitelů ohrožena, resp. je pravděpodobné, že bude téměř nulová, nepředpokládám, že to byl úmysl Rady města.

 

 

S pozdravem

 

 

Petr Gregor, v.r.                11.3.2010

 

Zastupitelé pan Stanislav Ježek a Ing. Petr Gregor žádají, aby tento dokument byl součástí zápisu z 1.MZM
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.