+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze  7.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne

 25.11.2009 na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni:                       p. Mgr. Havelka Jiří

                                    pí Chloupková Marcela

                                    p. Sedláček Tomáš

                                    p. Houštecký Václav

                                    p. Ing. Otava Karel

                                    p. Ježek Stanislav

                                    p. Ing. Firman Miroslav

                                    p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                    pí Valentová Naděžda

                                    p. Ing. Gregor Petr                

                                    p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Šťastný Vladislav

                                    p. MVDr. Kořínek Jan

                                    p. Kolman Josef

                                    p. Mgr. Fajmon Hynek

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Šťastný V. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., pí Valentová N. a p. Mgr. Fajmon H.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu          pro:      13 hlasů    (mimo p. Mgr. Kopecký)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Návrhová komise             pro:      14 hlasů    

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Příchod p. Mgr. Minařík v 18.05 hod.

 

Zápis ze zasedání ZM dne 21.10.2009 byl ověřovateli ověřen. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k tomuto zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů připomínky nevznesl, pan starosta konstatoval, že tímto považuje zápis za ověřený.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Dále p. tajemník informoval o e-mailu od p. Ing. Ohema, ve kterém se odvolává na dopis zaslaný všem členům zastupitelstva. V e-mailu se dotazoval, proč nedostal odpověď na tento svůj dopis, protože se dozvěděl, že p. tajemník dostal za úkol zaslat mu písemnou odpověď. Dopis se týkal pozemků p. Ing. Ohema v lokalitě mezi ulicí Čechova a železnicí. Na tomto pozemku plánoval vybudovat a provozovat parkoviště. Stěžuje si na postup stavebního úřadu, kdy mu nebyl vydán územní souhlas, dle jeho sdělení, většinou z formálních důvodů. K tomu pan starosta odpověděl, že se dopis již projednával na minulém ZM a bylo rozhodnuto, že se nebude pořizovat další změna stávajícího územního plánu s ohledem na to, že je nutné zpracovat nový územní plán. P. Mgr. Fajmon uvedl, že si dopis pozorně prostudoval, k věci nebylo přijato žádné další rozhodnutí a v tomto smyslu doporučuje žadateli odpovědět. Pan starosta doplnil, že výsledek rozhodnutí byl p. Ing. Ohemovi sdělen. K tomu p. Mgr. Fajmon uvedl, že tím považuje věc za vyřešenou. Pan Houštecký poznamenal, že p. Ing. Ohem chtěl zásadní změnu trasy komunikace, žádost byla projednána i stavební komisí, která změnu nedoporučila, následně nebyla změna povolena ani stavebním úřadem. O situaci byl p. Ing. Ohem informován a p. Houštecký se byl s p. Ing. Ohemem na jeho žádost i osobně na pozemku podívat. Pan starosta upřesnil, že ‚formální důvody‘ uváděné v dopise nejsou formální, stavební úřad požadoval doplnění podkladů, tj. souhlasy dotčených orgánů.

Dále pan tajemník informoval o provozu elektronické spisové služby a o datových schránkách. Vyskytly se určité technické nedostatky, které zatím nebyly ze strany dodavatele odstraněny, proto bylo rozhodnuto o odložení úhrady faktury až do úplného odstranění nedostatků.

Posledním příspěvkem pana tajemníka byla informace o dokončení montáže městského rozhlasu, který je součástí systému včasnému varování obyvatelstva např. při povodních. Montáž byla dokončena 20.11.2009 a bude zahájen zkušební provoz, od ledna se počítá s pravidelným vysíláním. Instalováno bylo 61 zvukových bodů. Pan starosta informaci doplnil, uvedl, že zatím není pokryto celé město (např. Kačín). Pan Ježek se dotázal, podle jakého schématu se rozmisťovaly hlásiče, protože např. v Litoli jsou blízko u sebe. Pan starosta uvedl, že umístění hlásičů je v souladu s projektem vypracovaným na základě zvukové studie. Pí Chloupková doplnila, že hlásiče jsou očíslovány, v případě potřeby opravy nebo seřízení tak stačí nahlásit jen toto číslo.

           

Pan starosta uvedl, že mu nebyly doručeny žádné další návrhy na přísedící Okresního soudu v Nymburce, proto považuje věc za uzavřenou a tento bod nebude zařazovat do programu dnešního jednání. Navrhl body 1 - 6 projednat jako celek, protože se jedná o body stejného typu - věcná břemena. Dále navrhl program doplnit o projednání zápisu z finančního výboru jako informativní zprávu č. 2. Pan Ježek měl dotaz k bodům 4 a 5 ohledně betonových sloupů Pan starosta odpověděl, že se budou demontovat (jedná se o demontáž střešníku a betonových sloupů). Pan starosta se dotázal, zda má někdo další návrh na doplnění programu, a protože nebyly další návrhy na doplnění, nechal pan starosta o programu hlasovat v jím navrženém znění.

 

            Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

II. Návrhy na schválení.

 

1.  Doplňující žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 333/5, stavba Litol, posilující vývod z NN z TS ZD, č. IE-12-6001870 v lokalitě ulice Dolejší a Na Staré vsi.

 

                        RM projednala dne 02.11.2009 usnesením č. 620 žádost o změnu trasy, nové umístění skříně SR502, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 153/52, k.ú. Litol.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 333/5, k.ú. Litol, č. akce IE-12-6001870 - Litol, posilující vývod NN z TS ZD. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů 

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

2. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2167/27, 3558/4 a PK 2167/36 (ul. Vojanova).

                       

RM projednala dne 02.11.2009 usnesením č. 621 žádost o  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené JUDr. E. Kociánovou na pozemky p.č. 2167/27, 3558/4 a PK 2167/36.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 2167/27, 3558/4 a PK 2167/36, k.ú. Lysá n.L., za cenu 3.000,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

3. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3484/2 a 819/8 s firmou STP Net, s.r.o., (ul. Na Zemské stezce, Vichrova).

 

            RM projednala dne 02.11.2009 usnesením č. 622 žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3484/2 a 819/8 s firmou STP Net, s.r.o.

           

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 3484/2 a 819/8, k.ú. Lysá n.L., s STP Net, s.r.o. Cena bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

 

4. Žádost o posouzení akce Lysá nad Labem, Sojovická, demont. střešníku - bet. sloupu pro č.p. 924 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2166/1, 2166/61, 2167/2 a 2169/5.

 

            Usnesením č. 644 RM projednala dne 16.11.2009 žádost o  posouzení akce Lysá nad Labem, Sojovická, demont. Střešníku - bet. Sloupu pro č.p. 924 a uzavření smlouvy o smlouvě  budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2166/1, 2166/61, 2167/2 a 2169/5.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci akce IE-12-6002884 - Lysá nad Labem, Sojovická, demont. střešníku - bet. sloup, pro č.p. 924 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 2166/1, 2166/61, 2167/2 a 2169/5 s ČEZ Distribuce, a.s., za předpokladu, že přechod přes komunikace bude proveden protlakem. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Rozpojovací a jistící skříně budou ve zděných pilířích.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

5. Žádost o posouzení akce Lysá nad Labe, ul. 9. května, sloup NN na p.č. 621/62 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 619/16 a 621/2.

 

            Dne 16.11.2009 projednala RM města usnesením č. 645 žádost o posouzení akce Lysá nad Labe, ul. 9. května, sloup NN na p.č. 621/62 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 619/16 a 621/2.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci akce IE-12-6002887 - Lysá nad Labem, ul. 9. května, sloup NN na parc.č. 621/62 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 619/16 a 621/2, k.ú. Lysá n.L. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Rozpojovací a jistící skříně SR502 a SR402 budou ve zděných pilířích.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

6. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3468 a 3472/5, stavba Lysá nad Labem, Poděbradova - posílení vedení NN.RM dne 16.11.2009 usnesením č. 646 projednala žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3468 a 3472/5, stavba Lysá nad Labem, Poděbradova - posílení vedení NN.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM  schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 3468 a 3472/5, k.ú. Lysá n.L., pro akci Lysá nad Labem, Poděbradova - posílení vedení NN. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

7. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci.

   

Dne 02.11.2009 projednala RM usnesením č. 630 návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci se Středočeským krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org.

 

P. Mgr. Fajmon se dotázal, ve kterých úsecích se bude potrubí měnit. Pan starosta uvedl, že se jedná zejména o ulici Československé armády a část Jedličkovy ulice až k domu č.p.47.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci se Středočeským krajem, zastoupeným SÚS Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 439, Mnichovo Hradiště, na pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje, p.č. 3584/3, 3584/4, 3616/2, 3584/5 a 3473 v k.ú. Lysá n.L., silnice č. II/272, za účelem výměny stávajícího azbestocementového vodovodního potrubí.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

8. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje.Dne 02.11.2009 projednala RM usnesením č. 632 návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č. 3453/OŽP/2009.

 

Pan starosta opět poděkoval pí místostarostce, protože dotaci město získalo především její zásluhou.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č. 3453/OŽP/2009 na projekt s názvem „Splašková kanalizace v ulici Masarykova" ve výši 2.774.033,- Kč.

 

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

9.  Souhlas s umístěním cyklostezky na obecních pozemcích.

 

            Usnesením č. 618 projednala RM dne 02.11.2009 souhlas s umístěním cyklostezky na pozemích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, k.ú. Lysá n.L., p.č. 511/4, 552/5, 552/7, 610/5, 3006, 3470, 3599, 3607, 3652, 3681, 3684, 3752, 2126/15, 2505/2, 3272/13, 3472/1, 3472/8, 3476/2 3483/2, 3484/2, 3584/6, 3596/1, 3605/2, 3757/2, 3757/3, 3757/4, 3757/6, a PK p.č. 3683, 3596/2.

 

            Pan Ježek se dotázal, zda dali souhlas ostatní vlastníci pozemků. Pan starosta uvedl, že všem byl zaslán dopis a čeká se na jejich vyjádření. P. Ing. Otava se dotázal, jak se bude postupovat, pokud některý z vlastníků souhlasit nebude. Pan starosta odpověděl, že věc se bude řešit až podle odezvy vlastníků, zatím, pokud nebude dán souhlas, město odklidí štěrk z daného pozemku a bude se dále jednat. P. Ing. Otava doplnil, že je třeba do konce roku předat konečné stanovisko, aby bylo jasné, jak mají ČD postupovat. Po tomto termínu by skutečně město muselo na vlastní náklady odstranit štěrk z pozemku soukromého majitele v případě, že by nesouhlasil s umístěním cyklostezky.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje umístění cyklostezky a ponechání štěrku na pozemcích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, k.ú. Lysá n.L., p.č. 511/4, 552/5, 552/7, 610/5, 3006, 3470, 3599, 3607, 3652, 3681, 3684, 3752, 2126/15, 2505/2, 3272/13, 3472/1, 3472/8, 3476/2 3483/2, 3484/2, 3584/6, 3596/1, 3605/2, 3757/2, 3757/3, 3757/4, 3757/6, a PK p.č. 3683, 3596/2.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

10. Návrh smlouvy o spolupráci Města Lysá nad Labem a Občanským sdružením LysaFree.

 

RM dne 16.11.2009 projednala usnesením č. 647 návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Lysá nad Labem a Občanským sdružením LysaFree.

 

            K tomuto bodu pan starosta uvedl, že smlouva je připravena na základě požadavku, aby se předchozí dvě smlouvy zrušily a podmínky se sjednotily a upravily do jedné smlouvy. Na základě smlouvy bude mít město bezplatné připojení k internetu pro své příspěvkové organizace a městský úřad, za což město umožní využívat pronajaté prostory v č.p. 176 a č.p. 214 na základě smluv o nájmu nebytových prostor. Za pronájem sdružení platí smluvní částku.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Lysá nad Labem a Občanským sdružením LysaFree v navrženém znění.

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

11. Výběr dodavatele na zajištění údržby komunikací a zeleně v Lysé nad Labem.

 

                   Usnesením č. 635 dne 16.11.2009 projednala RM výběr dodavatele na zajištění údržby komunikací a zeleně v Lysé nad Labem.

 

                   Pan starosta požádal o podrobnější informaci p. Sedláčka, člena výběrové komise. Pan Sedláček uvedl, že byly doručeny tři nabídky na zveřejněné výběrové řízení. Cenově nejpřijatelnější byla nabídka firmy A.S.A., spol. s r.o., jako druhá se umístila firma ISS FACILITY SERVICES, s.r.o., a nejdražší byla nabídka firmy YABOK, s.r.o. Cenová nabídka Yabok v části úklidu byla velmi výhodná, ale údržbu zelně řeší firma subdodávkou, proto je výsledná částka vysoká. Komise doporučila uzavřít smlouvu s firmou A.S.A. a v případě potřeby řešit nárazovou situaci uzavřít jednorázovou smlouvu s firmou YABOK. Pan Ježek se dotázal, jak je vyřešena zimní údržba v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z  nových právních předpisů. Pan starosta odpověděl, že RM rozhodla o plánu zimní údržby, budou se uklízet hlavní tahy, protože není, s ohledem na finanční náročnost, v silách města uklízet všechny chodníky. Pan starosta dále uvedl, že je přesvědčený, že ti lidé, kteří si chodník dosud uklízeli, budou ho uklízet nadále. Zastupitelům bude, pokud mají zájem, zaslán přehled zimní údržby (plánek). P. Ing. Šťastný se dotázal na článek III., bod 8 smlouvy, kde je uvedeno, že cena za údržbu není fixní, ale může být upravena. K tomu pan starosta uvedl, že cena odpovídá požadavku na rozsah prací, který byl podkladem výběrového řízení. Pokud by se tedy například vysadil nový park, navýšila by se plocha udržované zeleně a došlo by tak i k navýšení ceny za údržbu. P. Ing. Šťastný navrhl, aby smlouva v citovaném bodě, kde je uvedeno že „v případě, že v průběhu plnění této smlouvy se vyskytnou dodatečné požadavky objednatele na zvětšení rozsahu....", byla doplněna i pro opačný případ, tedy zmenšení rozsahu požadavků. Může dojít k tomu, že se vybuduje chodník a zmenší se tak např. trávník, aby poté nenastaly zbytečné neshody při úpravě platby. Pan starosta souhlasil s doplněním smlouvy v tomto smyslu. P. Mgr. Fajmon se dotázal na přílohy smlouvy č. 1 - 4, které nebyly součástí předložených materiálů. Není definováno, co přílohy obsahují. Pan starosta uvedl, že přílohy tvoří ceník, pasporty městské zeleně, plány údržby.

 

                   Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje smlouvy na zajištění údržby zeleně a komunikací na území města Lysá nad Labem s firmou A.S.A., spol. s r.o. Ve smlouvě bude upraven článek III. bod 8 ve smyslu diskuse. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

12. Návrh na prodej stavebního obecního pozemku pod zděnou garáží v Litoli, st.p.č. 595 o vým. 20 m2, kultura zastavěná plocha, k.ú. Litol.

 

Dne 25.11.2009 projednala usnesením č. 595 RM prodej stavebního obecního pozemku pod zděnou garáží v Litoli, st.p.č. 595 o vým. 20 m2, kultura zastavěná plocha, k.ú. Litol, manželům Marii a Jiřímu Fialovým, za částku 500,- Kč/m2.

 

Pan starosta k bodu uvedl, že se jedná o pozemek pod zděnou garáží, která patří žadatelům. RM doporučila prodej za částku 500,- Kč/m2, což je částka vyšší, než dle schváleného ceníku (tj. 360,- Kč/m2). Kupující s navrženou cenou souhlasí.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecní st.p.č. 595 o vým. 20 m2, kult. zastavěná plocha, k.ú. Litol, manželům Marii a Jiřímu Fialovým, bytem na Vysoké mezi 424, Lysá n.L. - Litol, za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

13. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2008.

 

RM projednala dne 20.10.2009 usnesením č. 608 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2008.

 

            Pan starosta zrekapituloval dosavadní postup, 75 % z celkové částky bylo odvedeno do rozpočtu města. Nyní je třeba odsouhlasit organizacím rozdělení zbývajících 25 %. Pan starosta doporučil schválit rozdělení dle návrhu ředitelů těchto organizací. P. Mgr. Fajmon podotkl, že u MŠ Mašinka je předložena žádost o úhradu zvýšených nákladů rekonstrukce, dotázal se proto, zda návrh na rozdělení má souvislost s náklady na rekonstrukci. Pan starosta odpověděl, že dofinancování je řešeno úpravou rozpočtu, která se bude projednávat v bodě č. 15. P. Mgr. Fajmon se dále dotázal, proč mají návrh na převod do fondu odměn jen někteří ředitelé. Pí Ing. Polenová (vedoucí finančního odboru) doplnila, že i v původním návrhu (při návrhu na rozdělení celých 100 %) měli někteří ředitelé požadavek na převod pouze do rezervního fondu. Stejně tak byl i nyní respektován požadovaný poměr rozdělení částek dle návrhu ředitelů. Např. ZŠ J.A. Komenského měla v původním i současném návrhu požadavek na převod celé částky do rezervního fondu. Pí Mgr. Nováková (ředitelka ZŠ J.A. Komenského) doplnila že, dle sdělení ekonomky školy, nelze převést hospodářský výsledek do fondu odměn, pokud se dofinancovává z peněz města provoz školy (pomůcky, učebnice, apod.). Pan Ježek uvedl, že pokud si rozdělení ředitelé takto navrhli, mělo by se jejich rozhodnutí respektovat.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení zbývající části hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2008 do fondů dle návrhu ředitelů.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

 

14.  Přijetí daru ve výši 511.700,- Kč na vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu MŠ ul. Brandlova.

 

            Dne 16.11.2009 usnesením č. 662 projednala RM přijetí daru ve výši 511.700-, Kč na vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu MŠ ul. Brandlova od MS development, s.r.o., IČ 62 91 37 94, se sídlem Donská 275/9, Praha 10. Tato částka bude započtena jako plnění ve smyslu uzavřené Rámcové partnerské smlouvy.

 

                                    Pan Ing. Gregor uvedl, že samozřejmě nemá nic proti daru, ale dotázal se na zpracovávání projektů firmou MS development, s.r.o., která již dělala i projekt k územnímu a stavebnímu řízení. Na vypracování tohoto projektu bylo, dle jeho informací, vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrála právě tato firma, i když její nabídka nebyla cenově nejvýhodnější. Firma byla vybrána proto, že se částka odečetla v rámci plnění rámcové smlouvy (plnění v celkové hodnotě 8,5 mil. Kč). Na projekt, který se nyní projednává, již výběrové řízení vyhlášeno nebylo, navíc je cena projektu dle jeho názoru nadhodnocena. Pokud se bude tímto způsobem postupovat i nadále, bude rámcová smlouva, resp. hodnota plnění, brzy vyčerpána. Doporučil zvážit, zda by nároky plynoucí ze smlouvy neměly být využity jinak. Navrhl se zástupci firmy projednat možnost, že by například vybudovali separační dvůr, vyčerpat tak prostředky najednou a nedrobit je na jednotlivé menší akce. Projekty by se pak mohly nechat zpracovat levněji jinou firmou vybranou na základě výběrového řízení. Pan starosta uvedl, že ověří, jaké byly cenové nabídky na zpracování dokumentace. Dále uvedl, že v době, kdy se smlouva schvalovala, nikdo nepředpokládal, že se bude stavět MŠ. Upřesnil také výši plnění plynoucího ze smlouvy, nejedná se o 8 mil. Kč. Město dostalo kupní cenu, výše daru (rámcová smlouva) je cca 1,8 mil. Kč a zbytek je hodnota terénních úprav. Ve skutečnosti se tedy čerpá z částky 1,8 mil. Kč. Pan Sedláček uvedl, že prováděcí dokumentaci většinou pořizuje stavební firma. Pan starosta doplnil, že prováděcí dokumentace je podrobnější než dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení a není nutná u všech staveb. Pan Houštecký dodal, že projekt k provedení stavby by měl vypracovat ten, kdo bude stavbu realizovat, a náklady by měly být započítány v ceně zakázky. Tento projekt pak firma předkládá investorovi, podle něj se kontroluje postup a provedení stavby. P. Mgr. Fajmon doporučil věc odložit a blíže se s problémem seznámit. Zastupitelům nebyla předložena smlouva o dílo, pouze se rozhoduje o přijetí daru. Z materiálů nejsou jasné transakce, které budou probíhat, ani mezi kým a o čem byla smlouva o dílo uzavřena. Pan starosta objasnil situaci, firma vypracuje projekt, jehož finanční hodnota bude hodnotou daru. Aby projekt byl majetkem města a cena mohla být proúčtována, je třeba odsouhlasit přijetí daru, tak jako u předchozího projektu k územnímu a stavebnímu řízení. P. Mgr. Fajmon se ještě dotázal, zda je již vydáno stavební povolení. Pan starosta uvedl, že žádost je podaná, ale neví, jestli rozhodnutí již nabylo právní moci. P. Mgr. Fajmon navrhl projednat s firmou, která bude stavbu provádět, zda tuto dokumentaci potřebuje. Pan starosta uvedl, že prováděcí dokumentace není potřebná u méně složitých staveb, ale pokud se žádá o dotaci, je nutná vždy. Pí Ing. Čížková (vedoucí stavebního odboru) upřesnila, že prováděcí dokumentace není ze zákona povinná, ale s ohledem na složitost konstrukce budoucího objektu bez ní nelze zodpovědně nacenit práce. Může se pak stát, že budou potřeba rozsáhlé vícepráce, Dle jejího názoru je v tomto případě, s ohledem na to, že se jedná o atypický projekt, dokumentace nezbytná. Pan Blažek (vedoucí odboru správy majetku a investic) potvrdil, že prováděcí dokumentace je povinnou součástí žádosti o dotaci. Pan starosta diskusi ukončil s tím, že doporučil návrh schválit a věc řešit ještě při jednání o rozpočtu pro rok 2010. Návrh podpořil i p. Ing. Gregor.

                                              

                                               Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí daru ve výši 511.700-, Kč na vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu MŠ ul. Brandlova od MS development, s.r.o., IČ 62 91 37 94, se sídlem Donská 275/9, Praha 10.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů  

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

15. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2009.

 

Dne 20.10.2009 a 16.11.2009 RM usnesením č. 605, 669 a 648 projednala návrh na úpravu rozpočtu na rok 2009.

 

Pan starosta upozornil především na zvýšené náklady za kontejnery na objemný odpad. Vzhledem k nárůstu nákladů nebyly kontejnery v měsíci listopadu přistaveny. Pan Ježek doplnil, že se zřejmě i díky tomu objevil odpad odhozený v příkopech. Pan starosta seznámil s ostatními úpravami, jedná se o opravu vrat hřbitova poškozených při dopravní nehodě. Při opravě v souvislosti s nehodou bylo rozhodnuto zakázku rozšířit a nechat najednou opravit celá vrata. Část nákladů bude hrazena z pojistky, zbytek uhradí město (rozšíření zakázky). Dále se jedná o poskytnutí fin. prostředků pro MŠ Mašinka, Junák, TK Slovan. P. Mgr. Fajmon požádal o rozdělení hlasování tak, aby se o zvýšení částky na úhradu kontejnerů hlasovalo samostatně, částka se mu zdála abnormálně vysoká a pro něj je navýšení z 1,6 mil. Kč na požadovaných 2,7 mil Kč nepřijatelné. Je třeba občanům vysvětlit, jak finančně náročná je tato služba a svoz omezit. Pan Blažek upřesnil, že v rozpočtu byla částka na kontejnery původně ve výši 2,5 mil. Kč, následně byla při úpravě rozpočtu snížena na 1,6 mil. Kč, ačkoli reálné náklady v předchozím roce byly právě ve výši 2,5 mil. Kč. Pokud by částka zůstala zachována v nezměněné výši, rozdíl v nákladech by byl jen cca 200 tis. Kč. P. Mgr. Fajmon uvedl, že odbor musí navrhnout takové řešení, aby se vešel do schváleného rozpočtu. K tomu p. Blažek uvedl, že jsou povinni udržet pořádek ve městě a zatím není jiný způsob, jak to vyřešit. Příští rok by měl být hotový nový separační dvůr a bude se hledat řešení, nastavení jiného režimu likvidace odpadu. Pan starosta doplnil, že určité rezervy jsou v jiném způsobu likvidace biologického odpadu, což by celkové náklady snížilo. Pan Ježek se dotázal, proč došlo k takovému navýšení, jestli byl zvýšen počet kontejnerů. Pí Chloupková odpověděla, že se počet míst naopak redukoval. P. Mgr. Fajmon konstatoval, že pokud je svoz zadarmo, je zneužíván, může dojít k tomu, že sem vozí odpad i lidé ze širokého okolí a město všechno platí. Pan Sedláček zastával názor, že je lepší platit kontejnery, než likvidovat černé skládky. Pan starosta doplnil, že se zvýšil objem biologického odpadu v návaznosti na výrazné omezení chovu domácích užitkových zvířat. Pí Chloupková uvedla, že do kontejnerů se často vozí odpad vzniklý při rekonstrukcích bytů a domů místo toho, aby si občané suť zlikvidovali na vlastní náklady. Pan starosta ještě dodal, že po vybudování separačního dvora bude nastaven nový režim, bude vedena evidence, stanoví se limit, kolik odpadu může občan města odvést bezplatně, nad tento limit bude likvidace zpoplatněna. Pan Blažek dodal, že na podzim je přetlak odpadu (zeleně), nesmí se pálit, všechno se vyváží. P. Ing. Šťastný konstatoval, že náklady jsou vysoké, což se mu také nelíbí, ale pokud se sníží četnost svozu, objeví se černé skládky. Pan starosta dodal, že i přes pravidelný svoz se černé skládky objevují. P. Ing. Otava navrhl biologický odpad dávat mimo a likvidovat samostatně. Pan starosta odpověděl, že se dává mimo, ale problém je v tom, že se i tento odpad vyváží na skládku a likvidace se platí. Pokud se podaří vybudovat plánovanou kompostárnu v Milovicích, bude levnější doprava (menší vzdálenost) a ušetří se i na poplatku za tunu odpadu. Pan Ježek navrhl koupit drtičku na větve. To, dle názoru pana starosty, věc nevyřeší, stejně se musí odpad vyvézt, navíc kompostárna bude vybavena vlastním zařízením na drcení odpadu.

 

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého návrhu:

a) úprava č. 1 (přesun finančních prostředků na úhradu kontejnerů).

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     1 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

b) úprava č. 2 (přesun finančních prostředků na opravu vrat hřbitova, poskytnutí finančního příspěvku Junáku, MŠ Mašinka, TK Sokol a schválení přijetí účelových dotací)

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

16. Návrh OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pro rok 2010.

 

Dne 02.11.2009 RM usnesením č. 629 a 659 projednala návrh OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pro rok 2010.

 

Úvodem pan starosta sdělil, že ze strany KSČM padl návrh na snížení koeficientu pro výpočet daně. RM původně doporučila původní koeficient ve výši 1,6 snížit na 1,2, ale poté bylo zjištěno, že výši lze upravit pouze na hodnotu 1,4 nebo 1,0. I při snížení koeficientu na minimum občané zaplatí více než v letošním roce, protože sazba byla zvýšena zákonem o plných 100 %. K tomu pan starosta doplnil, že v návrhu rozpočtu pro příští rok je respektována dohoda, zachovat na úrovni letošního roku cenu za vodné a stočné a cenu za likvidaci odpadu, a za tyto služby se poplatky nezvyšují. Navíc pan starosta nedoporučil snížení na minimum, protože koeficient 1,0 platí pro Dvorce a Byšičky, kde byl stanoven proto, že ve srovnání s Lysou nad Labem je tam horší vybavenost. Zvýšení daně přinese do rozpočtu cca 3,5 mil. Kč, ale pro vlastníka nemovitosti neznamená zvýšená platba výraznou zátěž, jedná se řádově pouze o desítky korun. V konečném důsledku vlastník nemovitosti stejně zaplatí víc, zvažované snížení koeficientu se na této platbě příliš neprojeví, pro občany se nejedná o výraznou úlevu, a dle názoru pana starosty snaha nejspíš nebude občany oceněna. Pan Ježek se dotázal, proč je v materiálech uváděn koeficient 1,5 a nyní se jedná o koeficientu 1,6. Pí Ing. Polenová vysvětlila, že sazba je dle druhu nemovitost, výše 1,6 je zákonem stanovena pro rodinné domy, 1,5 je pro jiný druh nemovitosti (prostory k podnikání, apod.). P. Ing. Firman uvedl, že finanční výbor projednával výši koeficientu a vzhledem k tomu, že platba daně z nemovitosti je v rodinných rozpočtech minimální položka, a snížení koeficientu nepřinese podstatnou úlevu, doporučil ponechat výši 1,6. P. Mgr. Fajmon se dotázal, proč je ve vyhlášce uvedeno „se snižuje na 1,4". Pan starosta odpověděl, že se jedná pouze o návrh. P. Mgr. Fajmon doporučil opravu textu na „je stanoven" a toto sjednotit v celé vyhlášce. P. Ing. Otava konstatoval, že v jiných městech daň zvýšili i na dvojnásobek, a dle jeho názoru by se koeficient měnit neměl. P. Ing. Gregor se dotázal, jaký bude přínos pro město zachováním sazby 1,6. Pan starosta odpověděl, že se v součtu jedná o cca 3,5 mil. Kč, každým snížením klesne příjem obecního rozpočtu. Pan starosta vzhledem k tomu, že padl návrh na stanovení koeficientu na 1,4, nechal nejdříve hlasovat o tomto návrhu.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje OZV Města Lysá n.L. o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pro rok 2010 s tím, že koeficient pro Město Lysá nad Labem se snižuje na 1,4.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:        8 hlasů  

                                   zdržel se:           1 hlasů

                                   proti:     6 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

17.  Schválení aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysé nad Labem.

 

Dne 16.11.2009 RM usnesením č. 652 projednala aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Lysé nad Labem, kterou vypracovala Ing. arch. Jitka Brychtová v 10/2009.

 

Pan starosta přivítal zpracovatelku, pí Ing. arch. Brychtová a požádal ji o podrobnější informace. Pí Ing. arch. Brychtová uvedla, že aktualizace navazuje na předchozí program. Společně se zástupci odbor školství prošli celu památkovou zónu, seznámili se všemi objekty, provedenými opravami nebo potřebami oprav, seznámili se se všemi podklady a na tomto základě byla vypracována aktualizace programu. V materiálu má každý objekt svůj list, na kterém je informace o objektu, provedených opravách, investovaných finančních prostředcích, nebo odborným odhadem stanovených nákladech na potřebné opravy, atd. Plán je vypracován na deset let, tj. do roku 2019. Pan Houštecký uvedl, že program je pěkně zpracován, ale vůbec zde není v regeneraci řešen problém v Sojovické ulici, kde do chodníku vstupuje objekt bývalé konírny, chodník je zúžen na pouhých 35 cm a např. s dětským kočárem musí maminka vstoupit do vozovky, situace je v tomto místě pro chodce velmi nebezpečná. Do programu je třeba zapracovat řešení, objekt je dlouhý asi 80 metrů, a pokud by se ustoupilo s objektem o 4 - 5 m, chodník by se dostatečně rozšířil. Zpracovatelka uvedla, že v programu je napsáno, že se předpokládá vypracování studie na regeneraci Sojovické ulice, která je jednou z hlavních přístupových cest do města i do památkové zóny. Upozornění je možné do aktualizace dát, ale vlastní řešení je nutné zpracovat v rámci projektu věnovaného celé ulici s tím, že musí být řešeno, jaké dopady by opatření mělo na vlastní objekt, apod. Pan Houštecký uvedl, že se jedná o opuštěnou budovu, která je v havarijním stavu, doporučuje tento bod do programu doplnit. P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda je zvažována i oprava kubistické vily v Litoli. Její špatný stav vyvolal již řadu ohlasů a vznikla také občanská iniciativa na podporu rekonstrukce tohoto objektu. Pí PaedDr. Bodnárová (vedoucí odboru školství a kultury) upřesnila, že program se zabývá památkovou zónou a tento objekt leží mimo ni. Pan starosta doplnil, že z tohoto programu nelze přispět na opravu objektů mimo památkovou zónu. Pí PaedDr. Bodnárová dodala, že lze požádat o příspěvek z jiných programů, o vile probíhají jednání s příslušnými institucemi, situací se zabývá i Památková inspekce. Pokud vlastník nezačne jednat, bude přistoupeno k uložení sankce. P. Ing. Šťastný navrhl jako možné řešení v Sojovické ulici zachovat půdorys konírny, a vytvořit podloubí, pod kterým by se vybudoval chodník. Pan starosta ještě doplnil, že se podařilo z dotačních programů na památkovou zónu čerpat cca 6 mil. Kč, ale ty musely být většinou investovány do komunikací (kamenná dlažba).

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Lysé nad Labem včetně projednání možnosti úpravy objektu bývalé konírny v Sojovické ulici.

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 18. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Starý Vestec v oblasti činnosti MěP Lysá n.L.

           

Usnesením č. 664 dne 16.11.2009 projednala RM návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Starý Vestec v oblasti činnosti MěP Lysá n.L.

 

K tomuto bodu pan starosta uvedl, že smlouva navazuje na schválenou smlouvu o měření rychlosti motorových vozidel. Po schválení veřejnoprávní smlouvy Městem Lysá n.L. a obcí Starý Vestec bude smlouva předložena ke schválení Krajskému úřad Stč, kraje. P. Mgr. Fajmon se dotázal, kdy se začne měřit. Pan starosta odpověděl, že začít s měřením lze až po schválení smlouvy krajským úřadem.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Starý Vestec v oblasti činnosti Městské policie Lysá nad Labem.                                                                       

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

19. Návrh na doplnění nájemní smlouvy s Obchodní akademií Lysá n.L. o pronájmu části pozemku p.č. 344/3, k.ú. Lysá n.L. a uzavření partnerské smlouvy.

 

Usnesením č. 666 RM projednala dne 16.11.2009 návrh na doplnění nájemní smlouvy s Obchodní akademií Lysá n.L. o pronájmu části pozemku p.č. 344/3, k.ú. Lysá n.L. o výměře 200 m2 a uzavření partnerské smlouvy.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) doplnění nájemní smlouvy s Obchodní akademií o část pozemku p.č. 344/3 v k.ú. Lysá n.L. o výměře 200 m2,

b) uzavření partnerské smlouvy s Obchodní akademií na pomoc při přípravě a realizaci projektu nástavby a přístavby budovy Obchodní akademie v Lysé n.L.                                                    

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů   (Mimo p. Ing. Otava.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 III. Informativní zprávy

 

1. Udělení generálního souhlasu k přijetí peněžitých darů účelově neurčených pro ZŠ, MŠ a ZUŠ Lysá n.L.K tomuto bodu pan starosta uvedl, že na základě nové zákonné úpravy byly schváleny nové zřizovací listiny příspěvkových organizací. Jednou z nových povinností je požádat zřizovatele o souhlas s přijetím daru, proto, aby nemusel být každý jednotlivý dar projednáván samostatně a aby dárce nemusel čekat na schválení, bylo navrženo schválit generální souhlas k přijetí darů. Příspěvkové organizace jedenkrát za rok předloží zřizovateli přehled získaných darů. P. Ing. Gregor uvedl, že chtěl původně navrhnout, aby byl předkládán přehled darů, např. pololetně, ale návrh pana starosty považuje za dostatečný.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Generální souhlas RM k přijímání peněžitých darů účelově neurčených pro ZŠ, MŠ a ZUŠ v Lysé n.L.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů   (Mimo p. Ing. Otava.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

2. Zápis z finančního výboru.

 

Pan starosta požádal p. Ing. Firmana o informace z jednání finančního výboru. P Ing. Firman krátce zrekapituloval předložený zápis z jednání, uvedl, že se výbor zabýval kromě jiného návrhem rozpočtu, přístavbou MŠ, koeficientem pro výpočet daně z nemovitosti, rozborem hospodaření k 31.10.2009, úpravou rozpočtu, smlouvou o poskytování služeb (týkající se měření rychlosti mot. vozidel), rozpočtovým výhledem na období 2011 - 2015 (zejména tím, jak by rozpočet města zatížily splátky úvěru). Také bylo zjištěno, že některé MŠ vybírají od rodičů příspěvky např. na výtvarné potřeby, bylo by proto vhodné zpracovat přehled, jaká školka a na co vybírá, a poté systém těchto nadstandardních plateb sjednotit pro celé území města. Dále uvedl, že by bylo vhodné zjistit, zda notebook (nebo notebooky), který měl být při koupi traktůrku pro MŠ Čtyřlístek poskytnut bezplatně jako bonus, je ve školce využíván. Pokud ne, měl by se přesunout na pracoviště, kde využíván bude.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru dne 23.11.2009.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      15 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

 

IV. Diskuse

 

p. starosta                                                       - informoval o jednání ohledně výstavby nového domova pro seniory, které proběhlo se zástupci kraje 23.11.2009 s tím, že město stále preferuje výstavbu dle původního záměru, tj. za čp. 13 na nám. B. Hrozného, ze strany kraje bylo přislíbeno, že situaci zváží a písemné stanovisko zašlou do 16.12.2009,

pí Chloupková                                                - uvedla, že chtěli, aby z jednání byl pořízen zápis, ale zápis nebyl vyhotoven na místě, do 16.12.2009 bude zaslán záznam z jednání,

p. starosta                                                       - další informace se týkala Mírové ulice v Litoli, bylo doplněno dopravní značení, zákaz vjezdu nákladních automobilů v době od 22.00 do 06.00 hod., MěP začne kontrolovat i pomocí kamery, noční provoz po této komunikaci by měl přestat,

p Ing. Otava                                                   - konstatoval, že se jedná o další omezující opatření pro podnikatele, nejdříve se zakázala doprava železniční vlečkou (na základě petice), proto firma přesunula všechnu dopravu na auta, a nyní je zakázán i vjezd nákl. aut,

p. starosta                                                       - týká se to jen nočního provozu, navíc existuje jiná průjezdná komunikace městem,

p. Ing. Otava                                                  - dotázal se, kde jsou peníze, které firma městu v minulém volebním období dala na vybudování komunikace, jednalo se o 700 tis. Kč,

pí Chloupková                                                - upřesnila, že se jednalo o peníze na kanalizaci,

p. Houštecký                                                  - uvedl, že nesouhlasí s pí Chloupkovou, jednalo se o peníze na komunikaci,

p. Mgr. Fajmon                                              - řekl, že se domníval, že byl vydán pouze zákaz parkování,

p. starosta                                                       - zákaz parkování byl doplněn zákazem vjezdu v době nočního klidu,

p. Kolman                                                      - a co domácí řidič, když pojede v noci domů, bude tedy muset zastavit před městem,

p. starosta                                                       - je to jediná možnost, jak může město tlačit na firmu, aby udělala opatření, která naslibovala (zbourání domů podle silnice a vybudování parkoviště),

pí Chloupková                                                - město udělalo další vstřícný krok, pomohlo odbydlet okály u silnice tím, že přidělilo občanům v nich žijícím městské byty,

p. starosta                                                       - podstatné je, že opatření pomohlo snížit hlukové zatížení v lokalitě,

p. Ing. Otava                                                  - firma po problémech s vlečkou přešla na dopravu auty, má asi 50 tahačů a má zakázaný vjezd do ulice,

p. starosta                                                       - na nákladní dopravu přešla firma zejména z ekonomických důvodů,

p. Ježek                                                          - řekl, že ví, že vlečku pořád využívají k navážení aut,

p. starosta                                                       - využívají, ale již jen minimálně, navíc se zákaz vjezdu v době nočního klidu běžně využívá i v jiných státech, např. v Rakousku a není s tím problém,

p. Kolman                                                      - jedná se o průmyslovou lokalitu, vjezd by měl být povolen,

pí Ing. Polenová                                             - v lokalitě bydlí a ví, že vjezd do firmy není v noci otevřen, pokud kamion přijede v noci, stejně stojí u silnice,

p. Ing. Otava                                                  - dotázal se, proč opatření nebylo projednáno dopravní komisí,

p. starosta                                                       - opatření vyplynulo ze setkání s občany, na které byli pozváni všichni zastupitelé, ale zúčastnil se ho pouze on a p. Ing. Šťastný, opatření pak bylo projednáno s policií,

pí Chloupková                                                - jedním z podnětů byla i stížnost školské rady ZŠ v Litoli,

p. Houštecký                                                  - vysvětlil, že silnice se neopravovala, protože se čekalo 12 let na finance na kanalizaci,

p. starosta                                                       - dodal, že sinice stejně není města, proto ji nemůžou opravovat,

p. Ing. Šťastný                                               - doplnil, že na schůzce v Litoli se o tomto návrhu jednalo, v nočních hodinách bylo firmou odmítnuto pouštět auta do objektu, že by se tam mohli poškozovat auta nebo ztrácet věci, firma nemá nikoho, kdo by tam v noci hlídal,

p. Ing. Otava                                                  - domníval se, že když firma bourala objekty v tomto prostoru, myslel si, že budou využity na parkování,

p. Mgr. Kopecký                                            - firma sama řekla, že tam v noci kamiony nepustí, až si parkování vyřeší, může se o problému znovu jednat,

p. starosta                                                       - dostal minimálně 60 e-mailů, ve kterých si obyvatelé na dopravní situaci v oblasti stěžovali,

- dále informoval o záměru RWE vybudovat v Mochově paroplynovou elektrárnu o výkonu 850 MWe, proto by rád pozval zástupce RWE, aby zastupitele s touto technologií seznámili, dnes o stavbě jedná i zastupitelstvo města Čelákovice, podle jeho informací okolní obce nejsou stavbě nakloněni, ale pokud se stavba změnou velkého územního celku Mladá a pražského regionu schválí, bude muset tuto změnu město přejmout, navrhuje proto podpořit okolní obce tím, že se připojí k jejich nesouhlasnému stanovisku,

p. Ježek                                                          - v takovém případě se elektrárna nepostaví nikde,

p. starosta                                                       - jedná se energetickou stavbu, která podléhá jinému schvalovacímu řízení (jednoduššímu), a pokud se změní územní plán velkého územního celku, už zřejmě nebude stavbě stát nic v cestě,

                                                                       - v Mochově bude o stavbě vyhlášeno místní referendum,

p. Houštecký                                                  - uvedl, že se obává, že spaliny půjdou právě směrem na naše město,

pí Chloupková                                                - souhlasí s pozváním zástupců RWE,

p. starosta                                                       - dopis na kraj je jediná možnost, jak se ke stavbě vyjádřit, protože není v našem správním území a ani katastrální území nesousedí s Mochovem,

p. Sedláček                                                     - požádal p. Ing. Čížkovou o informace o této elektrárně, dále upozornil, že taková elektrárna má určitý vliv na změny klimatu v jejím okolí,

pí Ing. Čížková                                              - výkon 850 MWe odpovídá zhruba výkonu poloviny elektrárny Temelín, měla by být zapojena do provozu pouze ve špičkách nebo výpadcích el. energie, spotřebuje 1 tis. m3/hod. vody na chlazení, vodu by měla odebírat na jezu v Čelákovicích a proto RWE požádala o odkoupení pozemků pro čerpací stanici právě u tohoto jezu, prodej zatím  není schválen, ale Povodí Labe odběr vody přislíbilo, při plném výkonu by mělo být do  ovzduší vypuštěno 750 m3/hod. vodních par, tzn. že se objeví velký oblak vodních par v ovzduší, vzhledem k tomu, že v této oblasti převládají západní větry, dá se předpokládat že bude unášen směrem k Lysé n.L.,

p. Sedláček                                                     - všichni upřednostňujeme „zelenou energii" ta ale není stále, právě pro pokrytí výpadků se využívají paroplynové elektrárny i díky tomu, že mají rychlý náběh,

p. tajemník                                                     - Temelín ovlivňuje mikroklima minimálně,

p. Ing. Gregor                                                - dle nové koncepce rozvoje zpracované ministerstvem průmyslu bude do 10 let nedostatek el. energie, je předpoklad, že výpadky v dodávkách budou řešeny právě paroplynovými elektrárnami, proto se domnívá, že rozhodnutí příliš neovlivníme,

p. Mgr. Fajmon                                              - byl osloven občany se žádostí o změnu režimu provozu zámeckého parku v zimě, osobně by souhlasil za určitých okolností s otevřením parku přes den i vzhledem k tomu že je stejně možnost vstupu přes domov důchodců, požádal proto, zda by věc mohla být projednána RM,

p. starosta                                                       - uvedl, že má schůzku s p. Markem v této věci, největší problém budou zvýšené náklady, dle jeho odhadu asi 400 tis. Kč, na údržbu cest, které navíc v zimě namrzají a hrozí tak nebezpečí úrazu, také sochy jsou v zimě náchylnější na poškození, navíc v zimě probíhá kácení stromů a bude problém se zajištěním bezpečnosti, má již k dispozici vyjádření odboru školství z hlediska památkové péče a také životního prostředí, zpracovaný materiál bude předložen RM,

p. Ing. Otava                                                  - informoval o stavbě elektrizace trati Lysá n.L. - Milovice, dnes proběhl další ředitelský kontrolní den, stavba pokračuje dle plánu, dokončí se v řádném termínu, 10.12.2009 pojde slavností vlak, pozváni jsou starostové okolních obcí, politici, váleční veteráni a jako nejváženější host pan prezident, probíhá úprava nádraží v Milovicích,

                                                                       - probíhají jednání o tom, aby Milovice koupily budovu nádraží za odhadní cenu asi 2 mil. Kč,

                                                                       - opět poděkoval za výbornou spolupráci s MěÚ Lysá n.L. a Milovice,

                                                                       - projekt na parkoviště je hotový, naprojektováno je 168 stání, bude se stavět první etapa (90 míst), celkové náklady budou 35 mil. Kč, dotace od Středočeského kraje je 7,5 mil. Kč, 

                                                                       - každou hodinu pojede vlak z Milovic do Prahy, z Lysé n.L. bude zachován půlhodinový interval, o víkendu budou jezdit motoráky,

                                                                       - je třeba projednat návaznost na autobusové linky ze sídlišť, provoz jednoho autobusu, který by svážel cestující k nádraží je vyčíslen na 1,8 mil Kč/rok, problém se řeší s krajským úřadem, Milovice nabídly finanční spoluúčast na provozu autobusu,

p. starosta                                                       - od ledna by do Byšiček měl jezdit autobus pro školáky,

p. Ing. Otava                                                  - informoval o připravované redukci spojů, měla by se týkat např. posledního vlaku z Prahy do Lysé n.L,

p. Mgr. Fajmon                                              - dotázal se kdy bude hotové parkoviště,

p. Ing. Otava                                                  - stavět se začne příští rok, je také vypracován projekt na opravu nádražní budovy, je plánováno přesunutí odbavování občanů zpět do staré budovy, to je pro město nepřijatelné, staré prostory byly nevyhovující, město do výstavby nových prostor investovalo 53 mil. Kč,

p. starosta                                                       - RM toto projednávala a je jednoznačně proti přesunu,

p. Ing. Otava                                                  - navíc ve staré budově mají pronajaté prostory modeláři, je tam největší modelové kolejiště v ČR, modeláře podporuje i město, doporučuje proto, aby zástupci města dále ve věci jednali,

p. Ing. Gregor                                                - upozornil, že p. Ing. Ohem měl připraven projekt na parkoviště v sousedství připravovaného parkoviště, nyní se domnívá, že mu byl jeho záměr vlastně ukraden,

                                                                       - informoval o petici ohledně ulice 28. října, která se týká provozu motorových vozidel, zejména nákladních, a to i přesto, že je tam značka průjezd zakázán, petici podepsalo dle jeho informací 22 občanů, kteří žádají o řešení této situace,

                                                                       - druhá petice se týká opakujících se vloupání do rodinných domů v této ulici (v krátké době třetí vloupání), občané žádají o pomoc při jednání s PČR,

p. starosta                                                       - uvedl, že o situaci ví, věc je v šetření, proto nelze poskytnout žádné další informace,

p. MVDr. Kořínek                                         - informoval o přemnožení holubů na sídlišti, hrozí šíření chorob, situaci je nutno řešit, ví, že město již přislíbilo finanční pomoc,

p. Blažek                                                        - věc se řeší ve spolupráci s pí Crhovou, náklady na odchyt a přesun holubů budou asi 70 tis. Kč, z toho 20 tis. Kč přispěje město,       

p. MVDr. Kořínek                                         - u MŠ Dráček v Litoli není směrem do města chodník, pro děti je to nebezpečná situace, dle jeho informací je pozemek kolem silnice ve vlastnictví města, bylo by vhodné chodník vybudovat,

p. starosta                                                       - problém je, že kanalizace v místě je v havarijním stavu, je třeba nejdřív její rekonstrukce, protože by se jinak musel chodník zase bourat,

p. MVDr. Kořínek                                         - v městském muzeu je náhrobek manželky nejvyššího hejtmana šafářství Šporků, tedy osoby bytostně spjaté s Lysou n.L., v muzeu pro něj není místo, proto by se měl odvést do depozitu v Poděbradech, ale tím o něj město přijde, požádal o nalezení možného řešení aby nemusel být odvezen,

                                                                       - další dotaz směřoval k onačení knihovny jako informačního centra, na ukazatelích (rozcestnících) je u ní symbol „I", jedná se tedy o infocentrum nebo ne,

p. starosta                                                       - knihovna funguje i jako informační centrum,

p. MVDr. Kořínek                                         - infocentrum má přesně stanoveno, co má dělat, to ale knihovna neposkytuje, navíc nefunguje o víkendech, Lysá n.L. by si infocentrum zasloužila,

pí Chloupková                                                - uvedla, že o víkendu lze získat informace v muzeu,

p. starosta                                                       - v našem případě se nejedná o klasické infocentrum, náklady na jeho vybudování by byly asi 2,5 mil. Kč a poté další na provoz, během týdne funguje knihovna a o víkendu bude v muzeu dostupný bezplatný internet na základě smlouvy s LysaFree,

p. Ing. Otava                                                  - částečně fungují i informace na nádraží,

p. Houštecký                                                  - je třeba vyřešit dopravní značení v Masarykově ulici, zákaz vjezdu nákladních automobilů musí být dostatečně dopředu, už od náměstí,

p. Ing. Otava                                                  - dopravní komise doporučila řešení, zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 7,5 t,

p. Houštecký                                                  - Masarykova ul. bude připravena k předání, jediný problém bude s obrubníkem vystupujícím do vozovky před prodejnou Luco - počítače,

                                                                       - další připomínka se týkala provozu hracích automatů, navrhuje zvýšení odvodů a předpokládá, že věc se bude podrobněji řešit na plánované schůzce k rozpočtu,

pí Špačková Alena                                         - stížnost na rušení nočního klidu právě v souvislosti s provozem heren, barů, diskotéky, návštěvníci po odchodu z těchto zařízení dělají nepořádek, hlavně v pátek a v sobotu, devastují majetek občanů, firem i města, požádala o řešení např. vydání OZV,

p. starosta                                                       - město může pouze zvýšit dozor MěP (v noci slouží dva strážníci), zakázat herny v okolí škol, ale nelze vydat vyhlášku omezující provozní dobu těchto zařízení,

p. Ing. Gregor                                                - potvrdil slova pana starosty, to by umožnila jedině změna zákona,

p. starosta                                                       - OZV lze vydat jen v tom smyslu, že zakáže provoz heren v okolí škol, zdravotnických a sociálních zřízení, tím se ale pouze herny přesunou jinam,

pí Chloupková                                                - uvedla, že herny nejsou takový problém jako diskotéky,

p. Mgr. Fajmon                                              - v současné době je v Parlamentu ČR projednáván návrh zákona, který má toto upravovat,

                                                                       - odvody z automatů také navrhuje projednat při zítřejší schůzce o rozpočtu,

pí Špačková Alena                                         - zeptala se, jestli se zisky z heren vyplatí, když se zohlední i potřebné opravy,

p. starosta                                                       - z heren ano.

 

V. Interpelace

 

Práva interpelace využil p. Ing. Gregor.

Několik lidí se na něj obrátilo v záležitosti výběrového řízení na referenta odboru správy majetku a investic po odcházející pí Pýchové. Na její místo má nastoupit jiný pracovník. Bylo údajně výběrové řízení, do kterého se přihlásilo poměrně dost zájemců, a to i s vysokoškolským vzděláním. Nakonec, byť údajně na zkušební dobu, byla přijata nějaká paní. Požadoval informace k tomuto řízení, protože občané se ho ptají, jak to tedy je, jestli paní splňuje vzdělání a další podmínky. Žádal o písemné stanovisko.

 

Pí Ing. Polenová požádala o upřesnění informace k bodu č. 15 (návrh úpravy rozpočtu). V případě TK Slovan bylo navrženo buď část příspěvku poskytnou jako dotaci a část jako půjčku, nebo celé nevratnou formou. Pan starosta uvedl, že bylo schváleno poskytnutí celé požadované částky formou nevratného příspěvku.

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesl p. Mgr. Fajmon H.

 

U s n e s e n í    ze  7.  jednání  ZM dne 25.11.2009

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:             p. Ing. Gregor Petr                

                                   p. Ing. Šťastný Vladislav

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:        pí Chloupková Marcela

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek

                                   pí Valentová Naděžda

 

II.  s c h v a l u j e

 

 • 1. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č.333/5, k.ú. Litol, č. akce IE-12-6001870 - Litol, posilující vývod NN zTS ZD. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 2167/27, 3558/4 a PK 2167/36, k.ú. Lysá n.L., za cenu 3.000,- Kč. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 3. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č.3484/2 a 819/8, k.ú. Lysá n.L., sSTP Net, s.r.o. Cena bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 4. Realizaci akce IE-12-6002884 - Lysá nad Labem, Sojovická, demont. střešníku - bet. sloup, pro č.p. 924 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 2166/1, 2166/61, 2167/2 a 2169/5 sČEZ Distribuce, a.s., za předpokladu, že přechod přes komunikace bude proveden protlakem. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Rozpojovací a jistící skříně budou ve zděných pilířích.
 • 5. Realizaci akce IE-12-6002887 - Lysá nad Labem, ul. 9. května, sloup NN na parc.č.621/62 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sČEZDistribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 619/16 a 621/2, k.ú. Lysá n.L. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Rozpojovací a jistící skříně SR502 a SR402 budou ve zděných pilířích.
 • 6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemky p.č. 3468 a 3472/5, k.ú. Lysá n.L., pro akci Lysá nad Labem, Poděbradova - posílení vedení NN. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 7. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kpozemní komunikaci se Středočeským krajem, zastoupeným SÚS Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 439, Mnichovo Hradiště, na pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje, p.č. 3584/3, 3584/4, 3616/2, 3584/5 a 3473 vk.ú. Lysá n.L., silnice č. II/272, za účelem výměny stávajícího azbestocementového vodovodního potrubí.
 • 8. Smlouvu o poskytnutí dotace zFondu životního prostředí Středočeského kraje č.3453/OŽP/2009 na projekt snázvem „Splašková kanalizace vulici Masarykova" ve výši 2.774.033,- Kč.
 • 9. Umístění cyklostezky a ponechání štěrku na pozemcích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, k.ú. Lysá n.L., p.č. 511/4, 552/5, 552/7, 610/5, 3006, 3470, 3599, 3607, 3652, 3681, 3684, 3752, 2126/15, 2505/2, 3272/13, 3472/1, 3472/8, 3476/2 3483/2, 3484/2, 3584/6, 3596/1, 3605/2, 3757/2, 3757/3, 3757/4, 3757/6, a PK p.č. 3683, 3596/2.
 • 10. Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Lysá nad Labem a Občanským sdružením LysaFree vnavrženém znění.
 • 11. Uzavření smlouvy na zajištění údržby zeleně a komunikací na území města Lysá nad Labem sfirmou A.S.A., spol. sr.o. Ve smlouvě bude upraven článek III. bod 8 ve smyslu diskuse. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
 • 12. Prodej obecní st.p.č. 595 o vým. 20 m2, kult. zastavěná plocha, k.ú. Litol, manželům Marii a Jiřímu Fialovým, bytem na Vysoké mezi 424, Lysá n.L. - Litol, za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatelé uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti a kolek pro vklad do KN.
 • 13. Rozdělení zbývající části hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2008 do fondů dle návrhu ředitelů.
 • 14. Přijetí daru ve výši 511.700-, Kč na vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu MŠ ul. Brandlova od MS development, s.r.o., IČ 62 91 37 94, se sídlem Donská 275/9, Praha 10.
15.  Úpravu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého návrhu.

16. OZV Města Lysá n.L. o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pro rok 2010 s tím, že koeficient pro Město Lysá nad Labem se snižuje na 1,4.

17. Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Lysé nad Labem včetně projednání možnosti úpravy objektu bývalé konírny v Sojovické ulici.

18.  Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Starý Vestec v oblasti činnosti Městské policie Lysá nad Labem.

19.  a) doplnění nájemní smlouvy s Obchodní akademií o část pozemku p.č. 344/3 v k.ú. Lysá n.L. o výměře 200 m2,

       b) uzavření partnerské smlouvy s Obchodní akademií na pomoc při přípravě a realizaci projektu nástavby a přístavby budovy Obchodní akademie v Lysé n.L.

 

III. b e r e   na   v ě d o m í 

1.    Generální souhlas RM k přijímání peněžitých darů účelově neurčených pro ZŠ, MŠ a ZUŠ v Lysé n.L.

2.    Zápis z finančního výboru dne 23.11.2009.      

 

IV. u k l á d á

1.    RM projednat úpravu provozního řádu zámeckého parku v zimním období.

 

                                                                                                                       

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 19.55 hod. ukončil.

 

Zapsala: Procházková L.

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................         

    p. Ing. Gregor Petr                                                p. Ing. Šťastný Vladislav     

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                                                starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.