+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze  4.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 24.06.2009

na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni:                       p. Mgr. Havelka Jiří

                                    p. Ing. Šťastný Vladislav

                                    pí Chloupková Marcela

                                    p. Sedláček Tomáš

                                    p. Houštecký Václav

                                    p. Ing. Otava Karel

                                    p. Ježek Stanislav

                                    p. Kolman Josef

                                    p. Ing. Firman Miroslav

                                    p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                    pí Valentová Naděžda

                                    p. Ing. Gregor Petr                

                                    p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

 

Omluveni:                              p. MVDr. Kořínek Jan

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvil p. MVDr. Kořínek J.                         

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Kolman J. a p. Mgr. Kopecký P., do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., pí Valentová N. a p. Mgr. Fajmon H.        

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu          pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

 

Návrhová komise             pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

 

Zápis ze zasedání ZM dne 20.05.2009 byl ověřovateli ověřen. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k tomuto zápisu. K zápisu vznesl připomínku p. Ježek, na straně pět je uvedeno v bodě 7 cit. „Dále mu není známo, proč místostarosta trvá na prodeji uvedených pozemků, bylo by lepší nechat je v majetku města a také se dotázal, proč nebyla nastartována prodejní cena cca 2.000,-- Kč." Správně má být uvedeno: Dále mu není známo, proč starosta trvá na prodeji uvedených pozemků, bylo by lepší nechat je v majetku města a také se dotázal, proč nebyla nastartována prodejní cena cca 2.000,-- Kč.

Pan starosta doporučil údaje v zápisu opravit s tím, že se jedná pouze o písařskou chybu.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník.

 

Pan starosta navrhl body 1 - 4 projednat jako celek, protože se jedná o body stejného typu - věcná břemena a navrhl zápis z 2. jednání Kontrolní výboru, který byl zastupitelům rozeslán dodatečně, projednat jako další bod v informativních zprávách. Dále se dotázal, zda má ještě někdo návrh na doplnění programu. P. Ing. Gregor navrhl bod, který měl být projednán jako informativní zpráva č. 2, projednat ve schvalovacích bodech pod číslem 18. Pan starosta navrhl schválit takto upravený program.

 

            Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

II. Návrhy na schválení.

 

1.  Žádost o vyjádření k akci Lysá nad Labem - propojení vedení VN, linky LYSÁ I. a LYSÁ II. a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek PK 3590, k.ú. Lysá n.L. (Šibák).

 

                        RM projednala dne 19.05.2009 usnesením č. 301 žádost o vyjádření k realizaci akce propojení vedeni VN linky LYSÁ I. a LYSÁ II., a o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek PK 2590, k.ú. Lysá n.L.

 

                        K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) realizaci akce IE-12-6002015 - Lysá nad Labem - propojení vedení VN, linky LYSÁ I. a LYSÁ II.,

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek PK 3590, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem s  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

2. Odsouhlasení vedení podzemní kabelové trasy - přípojky kabely NN. Komunikace směr Milovice.

                       

RM projednala dne 02.06.2009 usnesením č. 335 žádost o odsouhlasení vedení podzemní kabelové trasy - přípojky NN. Komunikace směr Milovice, akce IE-12-6000886.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu v projektu č. IE-12-6000886 a uzavření dodatků ke smlouvám IE-12-6000886/001, 002, 003 a 004 s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. 

 

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů

                                   zdržel se:0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2156/7 a 2166/68, ul. Máchova, k.ú. Lysá nad Labem.

 

            RM projednala dne 02.06.2009 usnesením č. 336 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2156/7 a 2166/68, ul. Máchova, k.ú. Lysá n.L.

           

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, č. smlouvy IP-12-6000005/24, na pozemky p.č. 2156/7, a 2166/68, k.ú. Lysá n.L., za těchto podmínek:

 • - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,
 • - trasa bude vedena podél komunikace zeleným pásem,
 • - přechod přes komunikaci bude řešen protlakem pod vozovkou se startovacími jámami vpruzích zeleně, v případě vysoké hladiny spodních vod překopem.
Cena za zřízení věcného břemene je 6.100,- Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

4. Odsouhlasení kabelového vedení NN, stanovení podmínek pro výstavbu a uzavření smluv budoucích o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 322/14 a 322/10, k.ú. Litol, ul. Dolejší a Na Staré vsi.

 

            RM projednala dne 02.06.2009 usnesením č. 337 žádost o odsouhlasení kabelového vedení NN, stanovení podmínek pro výstavbu a uzavření smluv budoucích o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 322/14 a 322/10, k.ú. Litol, ul. Dolejší a Na Staré vsi.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje trasu podzemního vedení dle předložené PD, uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky p.č. 322/14 a p.č. 322/10, k.ú. Litol, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem. Číslo akce IE-12-6001870 - Litol, posilující vývod NN z TS ZD. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

5. Žádost Společenství pro dům č.p. 1630 - 1631, Lysá n.L. o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 2875/55, k.ú. Lysá n.L., ul. Čs. armády.

 

            Dne 19.05.2009 projednala RM města usnesením č. 302 žádost Společenství vlastníků pro dům 1630 - 1631, Lysá n.L., o uzavření smlouvy zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 2875/55, k.ú. Lysá n.L.

 

 

            Pan starosta uvedl, že v tomto bodě RM doporučila posuzovat žadatele, společenství vlastníků, o zřízení věcného břemena jako fyzickou osobu, tj. jako vlastníky rodinných domů a ne jako organizaci (např. typu ČEZ, a.s.). Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2875/55, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, se Společenstvím pro dům č.p. 1630 - 1631, Lysá nad Labem, pro vybudování plynové přípojky a přístavby pilíře plynoměru. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města pro fyzické osoby. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

6. Darování obecních pozemků a staveb Středočeskému kraji, Zborovská 11, Praha 5, za účelem výstavby nového domu pro seniory.RM dne 16.06.2009 usnesením č. 359 projednala návrh na schválení darování obecních pozemků a staveb Středočeskému kraji, Zborovská 11, Praha 5, za účelem výstavby nového domu pro seniory.

 

Pan starosta k projednávanému bodu uvedl, že o darování pozemků bylo již v minulosti hlasováno, ale toto usnesení již pozbylo platnosti, navíc jsou nyní již vyřešeny majetkoprávní vztahy k objektu stodoly, a je tedy možné rozhodnou již i o tomto objektu. Jinak zůstávají podmínky převodu zachovány, tj. volný přístup do parku, zachování informační tabule naučné stezky Lysá n.L. - Čelákovice a také bude ve smlouvě zapracováno, že v případě, pokud se výstavba domu pro seniory neuskuteční, budou pozemky a stavby převedeny zpět na město. P. Mgr. Fajmon se dotázal, v jaké fázi je řízení na krajském úřadu. Pan starosta odpověděl, že kraj schválil převod pozemků již předchozím zastupitelstvem, ale pokud je mu známo, bude tento převod schvalovat znovu zasedání zastupitelstva, také je vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Územní rozhodnutí o umístění stavby již nabylo právní moci. Nyní se čeká na výsledek soudního řízení v této věci.  

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod - darování obecních pozemků a staveb:

budova č.p. 13 na st.p.č. 22/2 o vým. 790 m2, kult. zast. plocha a nádvoří, stavba stodoly bez č.p. na st.p.č. 22/6 o vým. 146 m2, kult. zast. plocha a nádvoří, p.p.č. 291 o vým. 969 m2, kult. zahrada, p.p.č. 294/2 o vým. 317 m2, kult. zahrada, p.p.č. 295/1 o vým, 2.932 m2, kult. ost. plocha, p.p.č. 297/1 o vým. 317 m2, kult. zahrada, p.p.č. 297/2 o vým. 2.423 m2, kult. zahrada, p.p.č. 297/3 o vým. 64 m 2, kult. zahrada, p.p.č. 301/2 o vým. 177 m2, kult. ost. plocha, p.p.č. 301/3 o vým. 930 m2, kult. zahrada, všechny pozemky k.ú. Lysá n.L., Středočeskému kraji, Zborovská 11, Praha 5, za účelem výstavby nového domu pro seniory. Ve smlouvě bude zapracováno, že v případě, že se stavba domu pro seniory neuskuteční, budou pozemky a stavby převedeny zpět na Město Lysá nad Labem. Darování je podmíněno zřízením věcného břemene, a to právem průjezdu přes pozemky p.č. 301/2 a 301/3, k.ú. Lysá n.L., současně zůstane v parku zachována informační tabule naučné stezky Lysá n.L. - Čelákovice.

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

7. Návrh na uzavření partnerských dohod k projektu „Technologická centra a elektronické spisové služby na území Mikroregionu Lysá nad Labem".

   

Dne 16.06.2009 projednala usnesením č. 373 RM návrh na uzavření partnerských dohod k projektu „Technologická centra a elektronické spisové služby na území Mikroregionu Lysá nad Labem".

 

K věci podal informaci pan tajemník, který uvedl, že partnerské dohody jsou nutné pro získání dotace z fondů EU, protože EU nezná sdružení typu mikroregion, aby tedy bylo možné dotaci čerpat pro všechny obce Mikroregionu Polabí, musí se uzavřít tyto smlouvy, které budou součástí žádosti o poskytnutí dotace. Vybuduje se technologické centrum, zařízení bude umístěno v servrovně MěÚ Lysá n.L., kde je jak klimatizace, tak nezávislý zdroj napájení. Město Lysá n.L. a Město Milovice budou mít vlastní elektronickou spisovou službu, Lysá n.L. bude navíc zajišťovat tuto službu pro ostatní obce mikroregionu. Centrum musí fungovat minimálně pět let, to je podmínka pro získání dotace a výše spolufinancování je 15% celkových nákladů. P. Ing. Firman se dotázal, zde  se na 15% spoluúčasti bude podílet každá obec mikroregionu ve výši svého podílu ve sdružení. Pan tajemník odpověděl, že ano. Dále se p. Ing. Firman dotázal, zda dotace pokryje i náklady na služby spojené s provozem centra. Pan tajemník odpověděl, že nikoli, dotace je určena pouze na zřízení. Po uplynutí pěti let od čerpání dotace se náklady budou hradit z prostředků mikroregionu. K tomu Ing. Firman uvedl, že navrhuje, pokud město bude poskytovat tuto službu obcím, aby bylo do smluv zapracováno, že se obce budou podílet na úhradě provozních nákladů. P. Houštecký souhlasil s návrhem p. Ing. Firmana, dodal, že by úhrada mohla být kalkulována podobně jako příspěvek do mikroregionu, tedy počet trvale hlášených osob v obci x určená suma Kč. Pan tajemník doplnil, že je i možnost, že Lysá n.L., jako obec s rozšířenou působností, tuto službu pro obce ve svém správním obvodu poskytovat nebude, ale v tom případě očekává, že to těmto obcím způsobí komplikace. Jak se dozvěděl na poradě tajemníků, krajský úřad ani Město Nymburk tuto službu poskytovat nebude. Pan starosta doplnil, že smlouvy jsou z toho důvodu, aby bylo možné včas požádat o dotaci. Ostatní podmínky provozu lze stanovit smlouvami, které budou řešit provoz samotný. P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda mají obce vůbec o službu zájem. P. starosta odpověděl, že na jednání mikroregionu všichni starostové projevili zájem, pro Město Milovice to byl jeden z hlavních důvodů, proč dodatečně do svazku obcí vstoupilo, dodal, že je vždy možnost smlouvy upravit např. formou dodatku.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje návrh partnerské dohody k projektu „Technologická centra a elektronické spisové služby na území Mikroregionu Lysá nad Labem" s tím, že hrazení případných nákladů spojených s provozem centra bude řešeno samostatnými smlouvami.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        14 hlasů

                                         zdržel se:  0 hlasů

                                         proti:       0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

8. Priority města v komunitním plánu sociálních služeb pro občany Lysecka.Usnesením č. 316 RM dne 19.05.2009 projednala návrh na  schválení priorit v komunitním plánu sociálních služeb pro občany Lysecka.

 

Pan starosta doplnil, že se priority tak, jak byly v plánu již stanoveny, nemění. Všech deset je nadále v platnosti a kterákoli z neziskových organizací může plán použít pro získání dotace, ale RM z nich chtěla vytýčit ty nejdůležitější pro město samotné. K materiálu p. Ing. Gregor uvedl, že je rád, že komunitní plán vznikl, ale bylo by dobré priority v usnesení konkrétně vyjmenovat tak, jak jsou tam uvedeny, tj. dům pro seniory, sociální byty, podpora pečovatelské služby. Pan starosta uvedl, že on sám není příliš nakloněn budování sociálních bytů. V minulosti byl s těmito byty problém, on chápe toto bydlení jako přechodné, např. na dobu 1/2  roku, pro občany, kteří se ocitli v nouzi, a takto by jim bylo umožněno v klidu najít řešení jejich situace. Ale po zkušenostech je zřejmé, že přidělení azylového bytu občané využili jako konečné řešení, jiné bydlení nehledali a z bytu se neodstěhovali. P. Ježek požádal o objasnění usnesení RM č. 281 uvedeném v materiálu. P. starosta uvedl, že všech 10 priorit stanovených odborem sociálním a zdravotním bude v komunitním plánu zachováno, ale město si stanovilo ty, které bude aktivně finančně podporovat. Dále se p. Ježek dotázal, jak je to s domovem důchodců. P. starosta uvedl, že je platné územní rozhodnutí, krajský úřad vypsal výběrové řízení na dodavatele, ale zatím se čeká na rozhodnutí soudu, soud podle jeho informací již proběhl, ale s výsledkem není seznámen. Navíc toto rozhodnutí ještě nebude pravomocné, obě strany se budou moci proti němu odvolat.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje priority města v komunitním plánu sociálních služeb pro občany Lysecka, spočívající ve vybudování domu pro seniory, azylového bydlení pro rodiny s dětmi v nouzi, a podpoře činnosti pečovatelské služby.

.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2008.

 

            Dne 02.06.2009 projednala usnesením č. 345 RM zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2008.

 

 K přezkoumání hospodaření města i mikroregionu podal informaci p. Ing. Firman, jako předseda Finančního výboru. Zprávy byly Finančním výborem projednány, nebyly zjištěny rozpory, nebo nedostatky, a proto je obě doporučují schválit bez výhrad. P. Ježek se dotázal, proč je formulace právě „schvaluje, a to bez výhrad", když v obou zprávách jsou vytčeny drobné nedostatky. Pan starosta odpověděl, že ani v jednom případě nedošlo k porušení zákonných ustanovení a vedení účetnictví splňuje požadované standardy. Připomínky, ve zprávě uvedené, jsou pouze doporučení. P. Ing. Gregor dále uvedl, že zprávy se zabývají formální stránkou vedení účetnictví a samozřejmě nepředpokládá, že by město vědomě porušovalo zákon, ale bylo přislíbeno, že bude zpracován rozbor, z kterého by bylo zřejmé skutečné plnění jednotlivých položek, např. investice jsou plněny jen na 7%, tento stav by se měl zdůvodnit, nebo přijmout opatření. K tomu pan starosta doplnil, že je to způsobeno odložením rekonstrukce Masarykovy ulice, odložilo se i kino, ale stavby se již rozběhly, na zateplení školy a Masarykově ulici se pracuje, opravily se chodníky a komunikace. P. Mgr. Fajmon poznamenal, že město není v současné době zatíženo úvěrem, protože se v loňském roce uhradila poslední splátka úvěru. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2008, a to bez výhrad.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

           

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí  za rok 2008.

 

RM dne 02.06.2009 projednala usnesením č. 346 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí  za rok 2008.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí za rok 2008, a to bez výhrad.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:          pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

11. Úprava rozpočtu na rok 2009, 3. rozpočtové opatření.

 

Dne 16.06.2009 projednala usnesením č. 368 RM úpravu rozpočtu na rok 2009.

 

 

 K předloženému materiálu pan starosta doplnil, že v úpravě jsou zapracovány získané dotace, a to na MŠ Pampeliška hřiště, separační dvůr, letní kino, dále příspěvek Milovic na žáky umístěné ve školách v Lysé n.L. a příspěvek na Eurest. Tyto položky se promítly do příjmové i výdajové části rozpočtu. Dále jsou v úpravě zohledněny nižší daňové zisky a přesunutí finančních prostředků na položení zatravňovací dlažby podél zámecké zdi. P. Mgr. Fajmon se dotázal ohledně separačního dvora, kdy a co bude vybudováno. Pan starosta uvedl, že se odstraní komín, vybuduje se plocha na nebezpečný odpad, plocha pro přeložení suti, váha, upraví se celková plocha a zadaptuje se objekt pro obsluhu. Zatím nebylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele. P. Mgr. Fajmon se dotázal, kdy bude separační dvůr dokončen. Pan starosta odpověděl, že se počítá s jeho otevřením na podzim roku 2010. P. Ing. Firman měl připomínku ke zpracování návrhu, jsou to vlastně tři různé návrhy, pro příště by doporučoval materiál pro přehlednost sjednotit do jednoho.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2009.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:          pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

12. Vypsání výběrového řízení na získání úvěru na rozšíření mateřské školy Čtyřlístek.

 

RM projednala dne 16.06.2009 usnesením č. 378 návrh na vypsání výběrového řízení na získání úvěru na rozšíření mateřské školy Čtyřlístek.

 

           

            K předloženému návrhu vznesl dotaz p. Ježek, který požádal o objasnění výše úvěru. V materiálu je počítáno s náklady ve výši 15 mil. Kč na výstavbu MŠ, ale úvěr je navržen ve výši 20 mil. Kč. Pan starosta uvedl, že zatím není známá konečná cena, proto se nechají prověřit různé varianty úvěru, na jeho poskytnutí bude vyhlášeno výběrové řízení a v září budou předloženy podklady pro konečné rozhodnutí. P, Mgr. Fajmon navrhl do usnesení upřesnit zadání s tím, že úvěr bude ve výši 15 - 20 mil. Kč se splatností 4 - 6 let a úrok bude hrazen z reálně odčerpané částky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na získání úvěru na rozšíření MŠ Čtyřlístek ve výši 15 - 20 mil. Kč, s variantou doby splácení 4 - 6 let a s podmínkou, že úrok bude hrazen z reálně odčerpané částky.

.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:           pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

13.  Návrh na změnu územního plánu - rybník Hladoměř.

 

            Dne 16.06.2009 usnesením č. 381 projednala RM návrh na změnu územního plánu - rybník Hladoměř.

           

            Pan starosta požádal pí Ing. Čížkovou, vedoucí stavebního úřadu, aby zastupitele seznámila s materiálem. Pí Ing. Čížková uvedla, že se jedná o změnu stávajícího územního plánu, v oblasti se v současné době těží rybník. P. Dr. Coubal žádá o změnu funkčního využití na vodní nádrž pro chov ryb. Svou žádost odůvodnil i tím, že v minulosti rybník existoval, jedná se tak v podstatě jen o obnovu historického rázu krajiny. Pan starosta doplnil, že p. Dr. Coubal není vlastníkem pozemku, o kterém se jedná, takže neví, jestli vlastník se záměrem souhlasí. K tomu pí Ing. Čížková uvedla, že to p. Dr. Coubal navrhuje jako občan, což je také možné. Dále pan starosta podotkl, že tam je výškový rozdíl, muselo by se kopat hlouběji, než dosud, aby tam rybník vůbec byl. Pí Ing. Čížková uvedla, že p. Dr. Coubal chce těžit až do vody, chce vybudovat vodní nádrž pro chov ryb. Dále uvedla, že část tohoto území je vedena jako územní rezerva pro vybudování komunikace Lysá n.L. - Dvorce, tuto rezervu jsme převzali a musíme ji respektovat. Dodala, že pokud by město s navrženým záměrem souhlasilo, měl by se záměr prověřovat s tvorbou nového územního plánu a v návaznosti na obnovu rybníku ve Staré Lysé. P. Ježek konstatoval, že nic nebrání tomu odsouhlasit zadání změny územního plánu, on by nebyl proti obnově rybníka. K tomu pí Ing. Čížková uvedla, že to samozřejmě závisí na rozhodnutí zastupitelů, ale pokud se bude neustále projednávat změna stávajícího plánu, bude zpracovatel zahlcen těmito podněty a nebude moci zpracovávat zadání nového územního plánu. Takovýto postup se jí zdá nekoncepční. P. Ing. Firman uvedl, že by se návrhem měli zabývat a požádal o objasnění stávajících omezení, tj. územní rezervy. Jestli existuje alespoň rámcový návrh, kudy plánovaná silnice povede. Územní rezerva se mu jeví jako omezení možnosti nakládání s majetkem. Pí Ing. Čížková uvedla, že to určité omezení je, ale silnice je veřejně prospěšná stavba a rezerva musí být respektována. Každý má možnost se proti takovému rozhodnutí dovolávat, nebo napadnout územní plán u soudu. V současné době musíme rezervu převzít, protože byla schválena a dokud nebude vydáno územní rozhodnutí na stavbu silnice, nebudeme vědět, kolik místa bude pro stavbu třeba. Pan starosta dodal, že se obává stejných komplikací, jako v Litoli, kdy byly problémy s ukončením těžby, zaměřením Báňského úřadu apod., aby byl rybník vůbec někdy vybudován. P. Mgr. Fajmon uvedl, že dle jeho názoru toto není vhodná změna. Nemá nic proti budování rybníků, ale toto území není pro záměr vhodné, mezi rybníkem a silnicí by byl značný výškový rozdíl, což by bylo nebezpečné. P. Sedláček, konstatoval, že nikdo ze zastupitelů není odborník na danou problematiku, doporučil proto zahrnout požadavek do zpracování nového územního plánu, v rámci jehož zpracování by se záměr prověřil a zastupitelé by měli podklad pro rozhodnutí. P. starosta také doplnil, že p. Dr. Coubal nabízí jen 50% úhradu nákladů na změnu územního plánu a z tohoto důvodu on se změnou nesouhlasí. Vždy, pokud se jednalo o změnu z podnětu žadatele, hradil náklady v plné výši žadatel. Dále uvedl, že i žadatelé, kterým nyní nebude vyhověno, mohou svůj návrh znovu dát jako podnět při tvorbě nového územního plánu. P. Mgr. Fajmon uvedl, že termín pro podání podnětů byl stanoven, proto by se nezabýval podněty podanými po termínu. Občané budou mít možnost podat podněty v dalším kole. Navíc se v tomto případě jedná o klasickou změnu stávajícího územního plánu a souhlasí tedy s tím, co uvedl p. starosta, že vždy se požadovala úplná náhrada nákladů na změnu. P. Ing. Gregor také uvedl, že o výši náhrady by se nemělo diskutovat, samozřejmě by žadatel měl hradit náklady v plné výši. Zároveň uvedl, že po termínu se řešily už dva případy, proto si myslí, že by návrh měl být přijat jako podnět pro tvorbu územního plánu. Pan starosta k problému dodal, že není pravda, že by se řešily podněty po termíny, jednalo se o stejný případ jako nyní, tzn. o změnu stávajícího územního plánu a ne o podněty pro tvorbu nového územního plánu.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje pořízení změny územního plánu Lysá n.L. - rybník Hladoměř.

 

 

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:        pro:        12 hlasů

                                   zdržel se:  1 hlas

                                   proti:       1 hlas

                   Návrh byl přijat.

 

14. Návrh na změnu regulačního plánu Hrabanov.

 

Dne 16.06.2009 RM usnesením č. 382 projednala návrh na změnu regulačního plánu Hrabanov.

 

K materiálu pan starosta uvedl, že regulační plán je schválen zhruba rok a ještě před jeho definitivním schválením navrhovali p. Fišer a p. Marek přeložení vodovodního řadu, protože takto nelze zarovnat parcely. Oba byli seznámeni s tím, mohou dát návrh na změnu plánu po jeho schválení. V návrhu byly projednávány tři věci, se dvěma stavební úřad a RM souhlasila, jednalo se o přeložení vodovodu do navržených komunikací a o zpevnění cesty podél hřbitova ve stejné šíři v celé délce. Třetí návrh byl, aby v rámci parcel, tak jak jsou vykresleny, bylo možné pohybovat s hranicemi parcel, a to až o pět metrů. Tuto změnu RM nepodpořila. P. Mgr. Fajmon uvedl, že pro regulační plán hlasoval, dokonce ho i inicioval, ale s tím, jak byl nakonec vytvořen, příliš spokojen není. Ke změně samotné uvedl, že předpokládá, že náklady uhradí žadatelé a doporučuje, aby v usnesení bylo toto znění  - ZM schvaluje pořízení změny regulačního plánu Hrabanov týkající se přeložení vodovodního řadu do nově navržených komunikací a zúžení nezpevněné plochy pro doprovodnou uliční zeleň u hřbitovní zdi z vlastního podnětu. Přeložení předmětného vodovodního řadu bude kompletně financováno vlastníky pozemků v lokalitě Hrabanov etapa I. a realizován spolu s výstavbou inženýrských sítí v dané lokalitě. Dále doplnil, že co se týká cesty, jedná se o cestu pro pěší, která nebude nikdy určena pro provoz osobních automobilů, a proto bylo by vhodné vybudovat tam cyklostezku. Proto si nemyslí, že by se měla cesta zužovat, 3 m nebudou stačit. Pan starosta uvedl, že zúžení na tři metry vychází z toho, že v nejužším místě je v současné době šířka právě tři metry. Pan Houštecký poznamenal, že hřbitovní zeď je ve špatném stavu a veškeré práce by se měly provádět minimálně dva až tři metry od zdi, dále uvedl, že nesouhlasí se zúžením. Pí Ing. Čížková dodala, že se jedná o zúžení zeleného pásu, cesta je vytýčena a v katastru zanesena. Jak ukázala zkušenost se zástavbou v Třešňovce, je zelený pás v šíři 3 m nedostatečný, proto navrhuje v celé délce kolem hřbitova pás širší, ale dál už je možné pás zúžit. Návrh doporučuje i proto, že vlastníci pozemků mají z parcel již „ukrojenu" část na zeleň podél komunikací a tento kompromis se jí zdá rozumný. Ona sama není pro ubírání zeleně v zástavbách, ale zároveň se obává, že pokud se nedospěje k rozumné dohodě, nerozjede se ani první etapa výstavby v Hrabanově. P. Mgr. Fajmon se dotázal, kdo je vlastníkem pozemků. Pí Ing. Čížková uvedla, že pozemky s plánovanou zelení jsou nyní v majetku jednotlivých osob, nejedná se o pozemky města. Tyto pozemky pak budou na město převedeny, budou volně přístupné. Pan Houštecký uvedl, že je pro schválení předloženého návrhu, vybudování cyklostezky by bylo finančně náročné.  Pí Ing. Čížková uvedla, že možnou změnu prověří autor regulačního plánu při projednávání návrhu. P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda se do projednání změny může zařadit i návrh na cyklostezku. Pí Ing. Čížková uvedla, že by ponechala cestu pro pěší tak, jak je.

 

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. schvaluje pořízení změny regulačního plánu Hrabanov týkající se přeložení vodovodního řadu do nově navržených komunikací. Přeložení předmětného vodovodního řadu bude kompletně financováno vlastníky pozemků v lokalitě Hrabanov etapa I. a realizován spolu s výstavbou inženýrských sítí v dané lokalitě.

 

II. požaduje

 a) doplnit podnět ke změně regulačního plánu v souladu s § 64 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon),

       b) projednané zadání předložit zastupitelstvu města ke schválení,

c) úplnou náhradu nákladů na zpracování návrhu změny regulačního plánu od Karla Marka a Veroniky Markové, Československé armády 1630/52, Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

                   Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zúžení nezpevněné plochy pro doprovodnou uliční zeleň u hřbitovní zdi z vlastního podnětu.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů

                                   zdržel se: 2 hlasy

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

15. Návrh na výběr firmy zajišťující měření rychlosti stacionárnímu radary.

 

Dne 16.06.2009 RM usnesením č. 379 projednala návrh na výběr firmy zajišťující měření rychlosti stacionárnímu radary.

 

K tomuto bodu pan starosta doplnil, že se jedná o dlouho diskutovanou problematiku, nyní jsou zastupitelstvu předloženy nabídky dvou firem. Každá nabídka má své klady i zápory. P. Ing. Otava, jako předseda Dopravně bezpečnostní komise uvedl, že se návrhy zabývali a dospěli k návrhu, aby se otestovaly oba systémy, např. ve Starém Vestci měření poměrné a na vybraném místě ve městě měření okamžité. P. Ing. Gregor se, na základě prostudování předložených materiálů, přiklonil k nabídce firmy společnost CZECH RADAR, a.s., dle jeho názoru jsou radary nabízené firmou AŽD PRAHA, s.r.o., vhodné spíše pro měření v tunelu, rychlostní komunikace včetně dálnic, apod. Nabídka firmy CZECH RADAR, a.s., je finančně výhodnější. Dle jeho informací vyhrála tato firma i výběrové řízení v Plzni. Pan starosta považuje, vzhledem k výši nájemného, také jako výhodnější nabídku firmy CZECH RADAR, a.s., doporučil omezit uzavření smlouvy na maximálně dva roky a potom vyhodnotit přínos pro město. P. Mgr. Fajmon souhlasil s názorem p. starosty a také doporučil smlouvu uzavřít s levnější firmou nejdéle na dva roky a poté se na základě výsledků rozhodnout, zda uzavřít smlouvu na další období. P. Mgr. Kopecký uvedl, že MěP Lysá n.L. opět začala měřit a už jen umístění značek stačí k tomu, že si řidiči dávají větší pozor. P. Přibyl, ředitel MěP, uvedl, že výtěžnost je mizivá, protože když je řidič informován o tom, že se v daném úseku měří, tak si samozřejmě dá pozor.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje jako poskytovatele zařízení na měření rychlosti společnost CZECH RADAR, a.s., Anglické nábřeží 2434/1, 301 00 Plzeň s tím, že smlouva bude uzavřena maximálně na dva roky.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:          pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

16.  Řešení problematiky zřizování parkovacích míst k nově vzniklým provozovnám ve stávajících objektech prostřednictvím plánovací smlouvy.

 

Dne 16.06.2009 RM usnesením č. 380 projednala návrh na řešení problematiky zřizování parkovacích míst k nově vzniklým provozovnám ve stávajících objektech prostřednictvím plánovací smlouvy.

 

K problematice zřizování parkovacích míst pan starosta uvedl, že pokud někdo chce rozšířit provozovnu a nemá možnost vybudovat parkovací místa, nemůže stavební úřad vydat povolení. Proto je navržena tato možnost, kdy by stavebník mohl zajistit potřebná parkovací místa pomocí plánovací smlouvy s městem. Za určitý poplatek by město vybudovalo tato místa na jiném vhodném pozemku. Pan Ježek uvedl, že s návrhem souhlasí, ale dotázal se, kdy bude řešeno parkování ve městě komplexně. Pan starosta odpověděl, že parkování může být řešeno, až bude ukočen spor s firmou Activ. P. Mgr. Fajmon souhlasil s navrženým řešením, ale zároveň se dotázal, zda by, vzhledem k tomu, že se dle jeho názoru jedná o obdobu věcného břemene, neměly být smlouvy projednány zastupitelstvem a ne RM, jak je uvedeno materiálech.  Pí Ing. Čížková sdělila, že ve stavebním zákoně je uvedeno, že v momentě, kdy stavební úřad obdrží plánovací smlouvu, ji bezodkladně předloží zastupitelstvu. P. Ing. Firman se dotázal, zda je možné povolit parkovací místo i na jiném pozemku, než je pozemek vlastníka, nebo města. Pan starosta uvedl, že pokud by s tím souhlasil majitel pozemku, je to možné. V tom případě by se jednalo o dohodu mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku bez účasti města. Pan Houštecký se dotázal, zda město určí pozemek, kde má parkovací místa stavebník vybudovat. Pan starosta odpověděl, že město vybere poplatek a za tyto peníze parkovací místo vybuduje na vhodném pozemku. Místo nebude vyhrazené pro daný objekt. Pí Ing. Čížková dodala, že u bytů je zákonem stanovena docházková vzdálenost 500 m, pokud by v této vzdálenosti nebyl vhodný pozemek, nelze stavbu povolit. P. Mgr. Fajmon se dotázal, jestli se smlouvou město zaváže, že do určité doby místa vybuduje. Pí Ing. Čížková odpověděla, že v každé smlouvě musí být kdo, co a v jakém termínu, tj. město bude muset určený počet parkovacích míst v termínu smluvně stanoveném vybudovat. Pan starosta dále podotkl, že bude třeba vytipovat vhodné lokality. P. Mgr. Fajmon uvedl, že se mu cena 15 tis. Kč nezdá adekvátní. Pan Sedláček upozornil, že je rozdíl mezi stáním a parkováním, na parkovací plochy jsou stanoveny přísnější normy, jejich vybudování je finančně náročnější, proto navrhl upravit výši úhrady na 50 tis. Kč. Pan starosta uvedl, že navržená cena byla odvozena od propočtu nákladů na vybudování místa u hřbitovní zdi (cca 18. tis. Kč). P. Mgr. Fajmon doplnil, že je i možnost nestanovit pevnou cenu, ale cenu stanovit individuálně u každé smlouvy dle potřebného počtu míst a skutečných nákladů. K tomu p. Ing. Šťastný uvedl, že se obává, že by vznikl chaos a dle jeho názoru je pro přehlednost, i pro případné rozhodování stavebníků, vhodné mít cenu pevně stanovenou. Pan Houštecký navrhl stanovit vždy cenu pro daný rok. Dále se dotázal, jaký doklad bude mít stavebník, že splnil požadavek na parkování. Pí Ing. Čížková odpověděla, že doklad bude mít na základě uzavřené smlouvy. Doporučila schválit tento návrh, protože bez toho nelze povolovat drobné provozovny a tím je blokován rozvoj podnikatelských aktivit. Toto řešení je navrženo pro stávající objekty, ne pro novou výstavbu. Pan Houštecký uvedl, že by se měl problém podrobněji rozpracovat, protože se obává toho, že pokud budou parkoviště vybudovány mimo centrum, stejně to nevyřeší problém s parkováním v centru. P. Mgr. Fajmon doporučil předložit vzorovou smlouvu. Dále se dotázal, jaké místo bude muset používat. Pan starosta odpověděl, že nebudou vyhrazena parkovací místa, ze smlouvy pouze vyplyne, že stavebník bude moci stavět a město získá finanční prostředky na vybudování parkovacích míst. P. Ing. Firman se dotázal, zda bude zřízen účelový fond. Pan starosta uvedl, že peníze by měly být na zvláštním fondu pouze pro tento účel. Pan Houštecký uvedl, že v současné době nejsou v Lysé n.L. parkoviště v podstatě nikde, jsou pouze místa, kde se dá stát, např. Čechova ul., apod. Pan Sedláček dodal, že počet parkovacích míst je určen stavebním zákonem, pokud stavebník nemá prostor na jejich vybudování, nemůže stavět. Pan Houštecký dále podotkl, že by se mělo parkování ve městě řešit komplexně. K tomu pan Sedláček uvedl, že se parkování řešit bude, ale až bude ukončeno řízení s firmou ACTIV. Pan Houštecký uvedl, že by se mělo vybudovat záchytné parkoviště. P. Mgr. Fajmon navrhl výši poplatku za zřízení 30 tis. Kč a smlouvy projednat ZM, s tím, že by měla být předložena vzorová smlouva. K tomu pan starosta uvedl, že dle jeho názoru je diskuse nad vzorem zbytečná, podrobnostmi by se zabýval, až bude předložena první smlouva. Pan Sedláček navrhl výši úhrady za jedno parkovací místo 50 tis. Kč. P. Ing. Šťastný navrhl zřídit fond, až se budou parkovací místa budovat a stanovit i podmínky nakládání s těmito financemi, také se přiklonil k částce 50 tis. Kč za jedno místo. P. Ing. Firman konstatoval, že fond musí být založen, než se peníze vyberou, protože pak půjdou do rozpočtu města a nebude zaručeno, že se využijí právě pro daný účel. Pan starosta navrhl zřídit s první předloženou smlouvou účelový účet. P. Kolman uvedl, že např. firma PMS vybírala úhradu za jedno parkovací místo ve výši 30 tis. Kč. Pan Houštecký souhlasil schválit návrh a podpořit tak zřizování drobných provozoven a s úhradou ve výši 50 tis. Kč.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje řešení problematiky parkovacích míst k nově vzniklým provozovnám nebo bytům ve stávajících objektech takto:

       a) v případě, že se jedná pouze o změnu užívání stávajících nebytových prostor, nebude město požadovat nová parkovací místa (pokud nepůjde o změnu na hernu),

       b) v případě, že dojde k rozšíření stávajících, nebo výstavbě nových bytů a nebytových prostor a stavebník nemá možnost umístit parkovací místa na svém pozemku, může město souhlasit s umístěním těchto parkovacích míst na pozemcích města za předpokladu, že stavebník uhradí poplatek za výstavbu nového parkovacího místa v roce 2009 ve výši 50 tis. Kč. Výše poplatku bude stanovena dle potřebného počtu parkovacích míst, pokud nepůjde o výstavbu herny.

Každý konkrétní případ bude projednáván spolu s plánovací smlouvou v radě města a schválen zastupitelstvem města.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:          pro:        9 hlasů

                                   zdržel se:   3 hlasy

                                   proti:        2 hlasy

                   Návrh byl přijat.

 

 17. Pořízení nového územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

Dne 20.04.2009 usnesením č. 234 a dne 07.05.2009 usnesením č. 291 projednala RM návrh na pořízení nového územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

Pan starosta uvedl, že s materiálem se zastupitelé podrobně seznámili na pracovní schůzce. Požádal pí Ing. Čížkou, aby k jednotlivým bodům postupně podala upřesňující informace.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. schvaluje

a) pořízení nového územního pánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu podle § 44 písm. a), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) Mgr. Jiřího Havelku jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu.

II. souhlasí

se zapracováním podnětů číslo 2, 5, 9, 10, 11, 17, 20, 27, 29, 30a, 30b, 32, 33, 35, 36b, 36c, 37a, 37b, 37c, 37d, 37e, 38a, 38c, 38i, 40 (dle pracovní tabulky) do zadání územního plánu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů

                                   zdržel se: 1 hlas

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

       b) prověření podnětů č. 4a, 4b, 28, 34 v rámci územního plánu pro využití na plochu bydlení s poddělením na bydlení v zeleni s nízkým procentem zastavěnosti.

 

Pí Ing. Čížková uvedla, že se jedná o podněty vztahující se k území mezi tratí na Děčín a silnicí do Byšiček. Vlastníci požádali, aby tato lokalita byla zařazena do bydlení. P. Ing. Firman uvedl, že v lokalitě není kanalizace, ale vlastníci pozemků se zavázali vybudovat kanalizaci na vlastní náklady. Pan starosta uvedl, že v návrhu vlastníků byl požadavek na rekreaci individuální a ne na bydlení. Pí Ing. Čížková uvedla, že by se jednalo o lokalitu rekreace s trvalým bydlením, vlastníci podávali návrh podle stávajícího plánu, ale nyní již platí nová vyhláška s novými indexy. K návrhu uvedl p. Hanousek, že by chtěli pozemky využívat na výstavbu chat a s možností trvalého bydlení. V současné době se již nejedná o zahrádkářskou kolonii, je tam asi 5 chat, podle současného územního plánu lze na pozemcích postavit pouze chatku na nářadí. Návrh projednávali na stavební komisi a stavebním úřadě, zásadní problém je, že v lokalitě není kanalizace, proto navrhli, že kanalizaci vybudují na vlastní náklady, toto bylo konzultováno i s firmou Stavokomplet. Jsou ochotni zafinancovat případně i položení vodovodního řadu. P. Ing Šťastný se dotázal, jaký je rozdíl mezi chatou s možností trvalého bydlení a objektem určeným k trvalému bydlení. Pí Ing. Čížková uvedla, že objekt určený k trvalému bydlení je bytový nebo rodinný dům, chata s možností trvalého bydlení musí splňovat požadavky na trvalé bydlení, ale dává se právě do uvolněné zástavby. Liší se v podstatě umístěním a DPH. Pan starosta uvedl, že ať už bude rozhodnutí jakékoli, mají občané možnost tento podnět znovu podat při projednávání zadání územního plánu. Pan Houštecký konstatoval, že zřízení kanalizačního sběrače oblasti pomůže, nyní je nebezpečí kontaminace spodních vod. Pan Hořejší, jeden z vlastníků nemovitosti v projednávané lokalitě uvedl, že již dříve se v oblasti bydlelo, navíc jsou ochotni kanalizaci a vodovod zainvestovat.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s prověřením podnětů č. 4a, 4b, 28, 34 v rámci územního plánu pro využití na plochu bydlení s poddělením na bydlení v zeleni s nízkým procentem zastavěnosti.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      13 hlasů

                                   zdržel se: 1 hlas

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

 

 

       c) s prověřením podnětů č. 31a, 31b v rámci územního plánu pro využití na plochu bydlení.

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s prověřením podnětů č. 31a, 31b v rámci územního plánu pro využití na plochu bydlení.

 

Pan Ježek uvedl, že je proti tomu rušit park, zástavba v tomto místě by navíc zhoršila dopravní situaci. Pan Kolman i p. Ing. Otava shodně uvedli, že nesouhlasí s rušením parků.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:        5 hlasů

                                   zdržel se:  2 hlasy

                                   proti:       7 hlasů

                   Návrh nebyl přijat.

 

       d) s prověřením podnětu č. 36a v rámci územního plánu pro využití na plochu bydlení (poddělení bydlení venkovské).

 

            Pí Ing. Čížková uvedla, že se jedná o změnu z drobné výroby (bývala jatka) na bydlení.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s prověřením podnětu č. 36a.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů

                                   zdržel se: 2 hlasy

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

e) s prověřením podnětu č. 38d v rámci územního plánu pro využití na plochu občanského vybavení.

 

            Pí Ing. Čížková uvedla, že se jedná o změnu na občanské vybavení (dříve hospoda). Jedná se o pozemek města.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s prověřením podnětu 38d.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:        9 hlasů

                                   zdržel se: 3 hlasy

                                   proti:      2 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

III. nesouhlasí

a) se zapracováním podnětů č. 1, 3a, 3b, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 38e, 38f, 38h, 38j, 41 do zadání územního plánu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM nesouhlasí s prověřením podnětů se zapracováním podnětů č. 1, 3a, 3b, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 38e, 38f, 38h, 38j, 41 do zadání územního plánu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      11 hlasů

                                   zdržel se: 3 hlasy

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

b) prověření podnětu č. 16 v rámci územního plánu.

 

Pí Ing. Čížková uvedla, že se jedná o pozemek s funkčními zahrádkami. Pan starosta doporučil návrh prověřit.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s prověřením podnětu č. 16 v rámci územního plánu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      10 hlasů

                                   zdržel se: 2 hlasy

                                   proti:      2 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

c)  prověření podnětu č. 8 v rámci územního plánu.

 

Pan starosta uvedl, že by pozemek byl vhodný pro vybudování dětského hřiště, nebo pro výsadbu veřejné zeleně.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM nesouhlasí s prověřením podnětu č. 8 v rámci územního plánu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:        8 hlasů

                                   zdržel se: 2 hlasy

                                   proti:      4 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

d)  prověření podnětu č. 25 v rámci územního plánu na bydlení.

 

Pí Ing. Čížková uvedla, že se v současné době jedná o obhospodařované pole, vlastník pozemku by chtěl z tohoto pozemku mít pozemek pro bydlení. Z hlediska územního plánovaní je to zcela nevhodné.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM nesouhlasí s prověřením podnětu č. 25 v rámci územního plánu.

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      10 hlasů

                                   zdržel se: 1 hlas

                                   proti:      3 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

e)  prověření podnětu č. 31c v rámci územního plánu pro využití na plochu bydlení.

 

Pí Ing. Čížková uvedla, že se jedná o špičku pozemku na křižovatce ul. Zemská stezka.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM nesouhlasí s prověřením podnětu č. 31c v rámci územního plánu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:        7 hlasů

                                   zdržel se: 2 hlasy

                                   proti:      5 hlasů

                   Návrh nebyl přijat.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s prověřením podnětu č. 31c v rámci územního plánu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:        6 hlasů

                                   zdržel se:   hlasů

                                   proti:        hlasů          (hlasování nebylo dokončeno)

                   Návrh nebyl přijat.

 

 

 

f) přesunem části plochy vymezené současným územním plánem sídelního útvaru jako VP1 - logistická centra zpět do plochy zemědělské (podnět č. 38b).

 

P. Ing. Otava uvedl, že tento pozemek byl určen pro vybudování logistického centra, které se stavět nebude, ale plocha je vyjmuta ze ZPF, proto by pozemek ponechal pro vybudování podobného centra. Pan starosta upozornil, že pokud pozemek zůstane ve stávajícím režimu a po roce 2012 budeme chtít pozemek vyjmout zpět, bude za to město muset zaplatit. Navíc by se mohlo stát, že by vznikla obě překladiště, tak je v územním plánu nyní dána možnost a Litol a Lysá n.L. by byly rozděleny a město by nemělo možnost se proti tomu účinně bránit. P. Mgr. Fajmon uvedl, že souhlasí s panem starostou, v územním plánu jsou schválena dvě velká překladiště a dle jeho názoru by se měly pozemky převést. Pokud by se v budoucnu našel investor a chtěl by vybudovat logistické centrum, město bude mít možnost s ním vyjednávat. P. Kolman uvedl, že pokud je plocha vyjmuta ze ZPF, je nevýhodné vracet to zpět. Okolní města, např. Benátky n.J., vykupují pozemky na vybudování průmyslových zón. K tomu pan starosta uvedl, že i zde město vykoupilo pozemky za poslední rok za cca 3 mil. Kč.

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM nesouhlasí s prověřením podnětu č. 38b v rámci územního plánu.

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:        8 hlasů

                                   zdržel se. 2 hlasy

                                   proti:     4 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

g)  prověření podnětu č. 38g v rámci územního plánu na bydlení.

 

Pí Ing. Čížková uvedla, že jde o podnět Spolku pro rozvoj města, jedná se o zastavění části tzv. „Burda parku".

 

P. Ing. Šťastný uvedl, že se dle jeho názoru nejedná o špatné řešení, ale otázka je, kdy by se projekt mohl realizovat. Pan Ježek se dotázal, kde by byly parkovací plochy pro tuto zástavbu. Stejný dotaz vznesl i p. Kolman. P. Ing. Šťastný uvedl, že by se parkování vybudovalo v suterénu. Pan Sedláček konstatoval, že každé město dělá parky a veřejnou zeleň, proto je proti rušení parků a tento návrh nebude podporovat. P. Mgr. Kopecký uvedl, že např. i město Nymburk zastavělo park u nádraží, potřebují plochy pro rozvoj.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM nesouhlasí s prověřením podnětu č. 38gv rámci územního plánu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      10 hlasů

                                   zdržel se: 3 hlasy

                                   proti:      1 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

IV. požaduje prověřit v rámci zadání územního plánu

a) plochy rekreace na Řehačce,

b) všechny bílé plochy ve stávajícím územním plánu sídelního útvaru,

c) možnost smíšeného nezastavěného území v prostoru rybníčků - Okrouhlík,

d) podnět č. 38a jako plochu dopravní infrastruktury v obou směrech budoucího obchvatu a zbytek pro plochu občanského vybavení,

e) podnět č. 38i jako plochu občanského vybavení s navazující dopravní infrastrukturou (přístupová komunikace s cyklostezkou),

f) možnost vymezení plochy veřejné zeleně (lesopark) na pozemcích jižně od Kovony,

g) převedení části plochy určené pro bydlení východně od Dvorců zpět do plochy zemědělské (mimo pruhu hloubky cca 40 m přímo ležícího u komunikace).

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      14 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

Odchod p. Mgr. Minařík 19.33 hod.

 

 

18. Informativní zpráva o návrhu protikrizových opatření zastupitelů za KSČM.Dne 16.06.2009 usnesením č. 376 RM projednala návrh protikrizových opatření zastupitelů za KSČM.

 

Pan starosta, uvedlže se jedná o návrh zastupitelů za KSČM s komentářem RM. Z rozboru je zřejmé, že ve srovnání s okolím drží město ceny nájemného i služeb na celkově nižší úrovni. P. Ing. Gregor uvedl, že RM měla připravit návrhy a opatření a ostatní mohli předložit vlastní materiály. Nesouhlasí se srovnáváním cen s okolními obcemi, opatření by řešila situaci našich obyvatel. Dle jeho názoru nebylo zadání splněno. Pan starosta uvedl, že záměrem RM je využívat mechanismy, které máme. RM a ZM trvale vytváří výhodnější podmínky pro občany i pro živnostníky. P. Ing. Firman se dotázal, zda je dobré držet poplatky na nižší úrovni, majetek města se prodává, z čeho se později budou financovat aktivity města. P. Mgr. Fajmon konstatoval, že dle jeho názoru RM připravila dobrý materiál, a doporučil materiál (srovnávací tabulky) zveřejnit v Listech. ZM vytváří relativně lepší podmínky oproti jiným městům, není tu faktický prostor pro snižování. RM uvedla, jak chce postupovat v dalších letech, tj., že nebude poplatky zvyšovat. P. Ing. Firman uvedl, že připomínku nevznášel jako reakci na krizi, ale z obavy, aby bylo dost prostředků na pokrytí potřeb města. P. Ing. Gregor souhlasí s názorem p. Ing. Firmana, materiál měl poskytnout rozbor, který by vyhodnotil i dopad na rozpočet města. Pan starosta uvedl, že město výstavbou např. MŠ podporuje zaměstnanost. P. Ing. Gregor se dotázal, proč tedy RM materiál nezpracovala. P. Mgr. Fajmon uvedl, že v materiálu je stanovisko RM. P. Ing. Gregor se dotázal, proč se tedy bere na vědomí jako informativní zpráva. P. Mgr. Kopecký uvedl, že lze navrhnout usnesení ve smyslu ZM souhlasí s preventivními opatřeními RM v souvislosti s  ekonomickou krizí. Dále uvedl, že i výstavba MŠ zaměstná pracovníky podílející se na výstavbě, poté v samotné MŠ vzniknou nové pracovní příležitosti a maminky dětí, které budou nově umístěny, se budou moci vrátit do zaměstnání. Také navrhl zamyslet se nad výší nájmů nebytových prostor vzhledem k velkým rozdílům v nájemném stanovených městem a nájmy v soukromých objektech. Jedná se o významné rozdíly. Pí Chloupková uvedla, že se k občanům chováme solidně, město umožňuje sjednat splátkový kalendář, i dlouhodobý. Pokud není ve městě firma typu skláren, není třeba se nyní zabývat protikrizovým opatřením. P. Ing. Gregor uvedl, že Lysá n.L. nemá zpracován plán rozvoje. Pan starosta uvedl, že plánování je problematické. Volební období trvá čtyři roky a nově zvolené zastupitelstvo bude mít vlastní priority.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s preventivními opatřeními RM v souvislosti s  ekonomickou krizí.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      11 hlasů

                                   zdržel se: 2 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

III. Informativní zprávy

 

1. Informativní zpráva o petici proti záměru výstavby garáží na Sídlišti u č.p. 1454 - 1455.Dne 16.06.2009 projednala RM usnesením č. 375 informativní zpráva o petici proti záměru výstavby garáží na Sídlišti u č.p. 1454 - 1455.

 

Pan starosta k materiálu uvedl, že město mělo zájem zjistit názor občanů na vybudování parkovacích míst na Sídlišti, ale vzhledem k tomu, že se v původně stanoveném termínu vrátilo pouze 58 anketních lístků a počet obyvatel na sídlišti je cca 3.000, byl termín pro odevzdání anketních lístků prodloužen. P. Fišar, který bydlí na sídlišti, uvedl, že nepovažuje za vhodné stavět garáže u č.p. 1454-55, vznikla by „garážová monokultura", mají zájem zachovat stávající zeleň. Pan starosta uvedl, že byla vytipována místa vhodná pro parkování a návrh byl předložen občanům k vyjádření. Vhodná místa byla vybrána na pozemcích města, aby se nemusely pozemky vykupovat. Pan Fišar uvedl, že výstavbu nechtějí. Pan Ježek navrhl hlasovat o usnesení v tomto znění: ZM bere na vědomí Informativní zprávu o petici proti záměru výstavby garáží na Sídlišti u č.p. 1454 - 1455 s tím, že bude při komplexním řešení obsah petice zvážen a občané budou informováni.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o petici proti záměru výstavby garáží na Sídlišti u č.p. 1454 - 1455 s tím, že bude při komplexním řešení obsah petice zvážen a občané budou informováni.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:        9 hlasů

                                   zdržel se: 0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

Návrh byl přijat.

Mimo pí Chloupková, p. Mgr. Fajmon, pí Valentová, p. Kolman.

 

 

2. Zápis z Finančního výboru.

 

Pan starosta požádal p. Ing. Firmana, jako předsedu Finančního výboru, o informaci ke zprávě. P. Ing. Firman uvedl, že se zabývali kontrolou plnění rozpočtu, konstatoval, že  ředitelé škol a školek převedli stanovenou část zlepšeného hospodářského výsledku do rozpočtu města a že  v MŠ Čtyřlístek došlo k porušení rozpočtové kázně - nákup malotraktoru bez souhlasu zřizovatele. Prověřovali možnosti získání úvěru na výstavbu MŠ a doporučují výstavbu i přijetí úvěru.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru dne 15.06.2009.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      10 hlasů

                                   zdržel se:0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

Mimo pí Chloupková, p. Mgr. Fajmon, pí Valentová.

 

3. Zápis z Kontrolního výboru.Pan starosta požádal pana tajemníka o informaci k té části zápisu, která se zabývala kontrolou používání služebních vozidel. Pan tajemník informoval o používání vozidel zaměstnanci MěÚ. Informoval o nákladech na vozidla a počtu kilometrů na jednoho zaměstnance, a počtu zaměstnanců na jedno vozidlo. Výsledky ve srovnání s podobnými úřady jsou pro nás velmi příznivé, a to co do počtu vozidel i nákladů na provoz. P Ing. Firman se dotázal, zda došlo k porušení právního předpisu (Kontrolní výbor zjistil nesrovnalosti), a pokud ano, jaké budou důsledky. Dále se dotázal, jestli jezdí referenti sami (např. soc. odbor do výchovného zařízení do Vsetína), nebo zda je vozí služební řidič a zda se na školení, pokud je to možné, k dopravě využívá hromadná doprava. Pan starosta odpověděl, že s referentkami soc. odboru jezdí služební řidič. P. Ing. Gregor uvedl, že se s materiálem stihl seznámit orientačně na poslední chvíli, ale souhlasí s připomínkami p. Ing. Firmana a dále se dotázal, kdo zodpovídá za povoz služebních vozidel. Pan starosta odpověděl, že jeho sekretářka vydává doklady a klíče od auta, ty si pak mezi sebou předávají referenti tak, jak se postupně střídají. Dále uvedl, že on je pro zavedení elektronické knihy jízd, bude to přehlednější, méně pracné a snadno kontrolovatelné.  

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru dne 17.06.2009.

ZM ukládá

1.    Panu starostovi, aby v provozu a využití služebních vozidel zjednal nápravu a o řešení podal informaci Kontrolnímu výboru a zastupitelstvu města.

2.    Radě města zvážit přechod od papírové dokumentace k elektronické dokumentaci jízd služebních vozidel a o řešení podat informaci Kontrolnímu výboru a zastupitelstvu města.

3.    Panu starostovi vyžádat od velitele MěP Lysá n.L. písemné zdůvodnění likvidace podkladů provozu služebního vozidla MěP v roce 2008 a zdůvodnění předložil Kontrolnímu výboru a zastupitelstvu města.

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:      12 hlasů

                                   zdržel se: 1 hlas

                                   proti:      0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

 

IV. Diskuse

 

p. starosta                                                       - informoval o možnosti zřítit v Masarykově ul. pruh pro cyklisty, aniž by se muselo vstoupit do silnice, šíře pruhu by byla 1 m, nemusel by se měnit projekt stavby, tato část by byla odlišena skladbou dlažby a barevně, zeleň se bude sázet na podzim, je ještě možnost zvážit výběr vysazované zeleně,

p. Houštecký                                                  - ke stavbě v Masarykově ulici uvedl, že po dobu deseti dnů se na stavbě nepracovalo, za stavební komisi požaduje, aby byli členové přizváni na kontrolní den, zatím přizváni nebyli, také nemají k dispozici harmonogram prací, podle kterého by se postup prací dal kontrolovat,

p. starosta                                                       - uvedl, že zřejmě došlo k nedorozumění, na kontrolní den měl být zástupce stavební komise přizván, na další kontrolní den zajistí pozvánku, práce se zdržely, protože bylo zjištěno, že část stávající kanalizace je v protispádu a musí se opravit, dále došlo ke zdržení, protože i když byly vytýčeny sítě, vykopaly se tři kabely, ke kterým se nikdo nehlásí, kopání proto pokračuje ručně, nelze použít techniku,

p. Houštecký                                                  - na stavbě se deset dní nepracovalo, nikdo nekopal ani ručně, kabely se dají proměřit a zjistit, jestli je kabel funkční, dle jeho názoru jde o špatný přístup ze strany dodavatele, uvedl, že požaduje harmonogram prací, aby byla umožněna kontrola,

                                                                       - dále uvedl, že je třeba vyřešit úpravu chodníku v Sojovické ulici, ve dvou místech je zúžený a nejde tam projít např. s kočárkem,

                                                                       - zaznamenal četné stížnosti občanů, že není přechod přes silnici u Fruty, je plánován při zástavbě Fruty a proto doporučil zvážit, zda by se nedal zřídit již nyní,

p. Sedláček                                                     - uvedl, že souhlasí s připomínkami p. Houšteckého týkajících se postupu prací v Masarykově ulici,

p. Ing. Firman                                                - uvedl, že se na něj obrátil občan z ul. Za Koncem, směrem na Stratov, že v této lokalitě vzniká další herna, dotázal se, zda lze regulovat provoz takových zařízení,

p. starosta                                                       - odpověděl, že provozní dobu jako takovou regulovat nelze, podobně jako hospody apod., co se týká provozu hracích terminálů, lze vymezit lokality, kde město provoz nepovolí, ale toto nelze u nových videoterminálů,

pí Ing. Čížková                                              -  v této provozovně byl zahájen zkušební provoz na dva měsíce, první měsíc se herna neprovozovala, v druhém měsíci bylo provedeno kontrolní měření, z něhož vyplynulo, že ani v nočních nebyl překročen povolený limit, Krajská hyg. stanice požadovala namontovat tzv. limitizér, aby nikdo svévolně nemohl pouštět hudbu hlasitěji nad povolený limit, protože limitizér je finančně nákladný, sám vlastník navrhl, že bude mít hernu bez hudební produkce,

pí Němečková Jana                                        - uvedla, že bydlí v blízkosti objektu, nejdříve byli rádi, že se o objekt někdo stará a opravil ho, ale poté zjistili, že se jedná o hernu s provozní dobou od 17.00 do 05.00 hod., snažili se dohodnout zkrácení provozní doby do 24.00 hod., ale k dohodě nedošlo, myslí si, že v blízkosti obytných domů by neměl být tento druh zábavy podporován, nabídla, že mohou zpracovat právní názor na to, zda lze omezit provozní dobu tohoto zařízení,

p. starosta                                                       -  před třemi lety řešili stejný problém v souvislosti s diskotékou Calypsso, a bylo požádáno min. vnitra o vyjádření právě k úpravě provozní doby a bylo sděleno, že město nemůže provozní dobu provozoven tohoto typu omezovat, lze pouze vymezit zóny, kde se nesmí provozovat hrací automaty, to je jediná pravomoc zastupitelstva, co se týká hluku veřejného pořádku apod., to je v kompetenci příslušných orgánů st. správy, např. stavební úřad, odbor životního prostředí, u veřejného pořádku Policie ČR, nebo městská policie,

pí Němečková Jana                                        -  uvedla, že jí jde o to, vytvořit systémové opatření, které by nesměřovalo jen k této budově, pokud budou stanovena pravidla předem, bude to lepší pro občany i podnikatele, kteří by případně zvážili, zda se jim investice vyplatí, dále uvedla, že za tři roky mohlo dojít k posunu v právním prostředí a požádala o zpracování nového stanoviska k uvedenému problému,

p. starosta                                                       - uvedl, že prověří stávající situaci včetně stanoviska min. vnitra a bude pí Němečkovou o výsledku informovat,

pí Němečková Jana                                        - dodala, že před objektem je zlikvidován chodník, dále uvedla, že jednou povolené podnikání bude teď už problematické omezovat,

p. Ing. Otava                                                  - jak je možné, že na místě, kde byla prodejna potravin, mohla vzniknout herna,

p. starosta                                                       - pokud stavebník splní podmínky stanovené zákonem, nemá stavební úřad jinou možnost, než stavbu povolit, stávající prostor byl určen k podnikání,

p. Ing. Otava                                                  - konstatoval, že jsou města, která dokázala herny omezit,

p. Beneš Miroslav                                          - dotázal se k projednávání podnětů k územnímu plánu na podnět pí Pechmanové (dcery), proč nebyl tento podnět projednán, navíc v sousedství je 6 dalších nemovitostí, jde o využití pozemku pro bydlení, lokalita Řehačka,

pí Ing. Čížková                                              - pozemek se nachází mezi dvěma vodotečemi, bez infrastruktury,

p. starosta                                                       - pozemek se nachází relativně daleko od města, vždy byla snaha zůstat v intravilánu města,

p. Beneš Miroslav                                          - jak tedy byly povoleny okolní stavby,

p. starosta                                                       - stavby byly vybudovány v období, kdy nebyl schválen územní plán, navíc dnes byly projednány podněty, které dávalo ZM ze své vůle, při projednávání územního plánu může být podnět znovu projednán,

pí Chlopková                                                  - dotázala se, jak byl tedy vyřešen problém heren,

p. starosta                                                       - bylo přislíbeno, že prověřím situaci kolem heren včetně stanoviska min. vnitra a pí Němečkovou budu informovat,

pí Němečková Jana                                        -  uvedla, že se bude ráda podílet na zpracování dotazu

p. starosta                                                       - dotaz bude připravovat p. tajemník, připravený koncept zašle tazatelce prostřednictvím e-mailu, případně bude možno společně dotaz upřesnit,

p. Ing. Otava                                                  - požádal o informaci o Labské cyklostezce,

p. starosta                                                       - uvedl, že asi šest vlastníků nechce pozemky směnit, ani prodat, proto je uvažováno o výstavbě té části, na kterou je stavební povolení,

p. Ing. Otava                                                  - uvedl, že je nyní možnost získat dotaci, ve fondu je částka cca 100 mil. Kč,

p. Fišar                                                           - dotázal se, zda zastupitelé měli možnost shlédnout DVD záznam, kde zdokumentoval neutěšený stav sociálního zařízení na nádraží ČD, a.s., Lysá n.L., je to ostuda města,

Odchod pí Valentová 20.45 hod.

p. tajemník                                                     - záznam je k dispozici, souhlasí s tím, že soc. zařízení je ve špatném stavu,

p. starosta                                                       - požádal p. Fišara, aby apeloval na provozovatele restaurace, že vzhledem k tomu, že je tam v nájmu již spoustu let zadarmo, mohl by WC opravit, používají ho jeho hosté,

P. Ing. Otava                                                  - uvedl, že bude zadána studie na vybudování parkoviště u nádraží ČD v Lysé n.L., je šance získat peníze od kraje, město by mělo předložit studii - zpracovat požadavky města,

p. Ing. Gregor                                                - zjistil, že p. Mgr. Kopecký má jako člen RM svoji samostatnou kancelář, dotázal se, jaký je pro to důvod, případně jestli je to soukromá akce, jaký nájem p. Mgr. Kopecký platí,

p. starosta                                                       - o kancelář požádal p. Mgr. Kopecký, aby mohl jednat s občany, s provozem nejsou spojeny žádné náklady,

p. Mgr. Kopecký                                            - uvedl, že provoz kanceláře ukončí, protože ze strany občanů není o konzultace zájem,

p. Ing. Gregor                                                - konstatoval, že je škoda, že o této možnosti nevěděl, protože mnohokrát jedná s občany přímo na ulici a možnost jednat v kanceláři by uvítal,

p. Mgr. Kopecký                                            - dodal, že není problém dohodnout se, místnost může sloužit dle potřeby všem zastupitelům,

p. Ing. Gregor                                                - uvedl, že by měla být místnost pro jednání komisí a výborů, mohla by se využít i pro zastupitele,

p. starosta                                                       - uvedl, že zasedací místnost je po dohodě kdykoli k dispozici,

p. Ježek                                                          - požadoval v ulici Máchova rozšířit veřejné osvětlení,

pí Chloupková                                                - vzhledem k tomu, že to bude zřejmě finančně náročné, mělo by se s touto akcí počítat při sestavování rozpočtu pro příští rok, domy v této ulici přibývají a osvětlení je třeba dodělat,

p. Ing. Otava                                                  - před nádražím ČD v Lysé n.L. jsou čtyři stožáry, při významných akcích tam byla vlajka města, výstaviště, drážní a státní, dotázal se, zda by bylo možno zajistit vyvěšování při svátcích a významných akcích, stožáry jsou na pozemku města,

p. Mgr. Fajmon                                              - uvedl, že pokud se jedná o majetek města, mělo by se vyvěšování vlajek zajistit - státní a městská vlajka, pokud budou chtít jiné organizace vlajku vyvěsit, např. výstaviště a ČD, a.s., měly by za reklamu platit,

p. Kolman                                           - upozornil na neudržovanou zeleň u viladomů,

p. starosta                                            - pozemek není zatím v majetku města.

 

V. Interpelace

 

Práva interpelace nikdo ze zastupitelů nevyužil.

 

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesl p. Mgr. Fajmon.

 

U s n e s e n í    ze  4.  jednání  ZM dne 24.06.2009

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                     p. Kolman Josef

                                                  p. Mgr. Kopecký Petr

 

2. Návrhovou komisi ve složení:        pí Chloupková Marcela

                                                  pí Valentová Naděžda

                                                  p. Mgr. Fajmon Hynek

 

 

II.  s c h v a l u j e

 • 1. a) realizaci akce IE-12-6002015 - Lysá nad Labem - propojení vedení VN, linky LYSÁ I. a LYSÁ II.,
b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek PK 3590, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem s  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 • 2. Změnu vprojektu č. IE-12-6000886 a uzavření dodatků ke smlouvám IE-12-6000886/001, 002, 003 a 004 sČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
 • 3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., Děčín, č. smlouvy IP-12-6000005/24, na pozemky p.č. 2156/7, a 2166/68, k.ú. Lysá n.L., za těchto podmínek:
 • - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,
 • - trasa bude vedena podél komunikace zeleným pásem,
 • - přechod přes komunikaci bude řešen protlakem pod vozovkou se startovacími jámami vpruzích zeleně, v případě vysoké hladiny spodních vod překopem.
Cena za zřízení věcného břemene je 6.100,-- Kč.

 • 4. Trasu podzemního vedení dle předložené PD, uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smluv o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na pozemky p.č. 322/14 a p.č. 322/10, k.ú. Litol, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem. Číslo akce IE-12-6001870 - Litol, posilující vývod NN zTS ZD. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2875/55, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, se Společenstvím pro dům č.p. 1630 - 1631, Lysá nad Labem, pro vybudování plynové přípojky a přístavby pilíře plynoměru. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města pro fyzické osoby. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 6. Bezúplatný převod - darování obecních pozemků a staveb:
budova č.p. 13 na st.p.č. 22/2 o vým. 790 m2, kult. zast. plocha a nádvoří, stavba stodoly bez č.p. na st.p.č. 22/6 o vým. 146 m2, kult. zast. plocha a nádvoří, p.p.č. 291 o vým. 969 m2, kult. zahrada, p.p.č. 294/2 o vým. 317 m2, kult. zahrada, p.p.č. 295/1 o vým, 2.932 m2, kult. ost. plocha, p.p.č. 297/1 o vým. 317 m2, kult. zahrada, p.p.č. 297/2 o vým. 2.423 m2, kult. zahrada, p.p.č. 297/3 o vým. 64 m 2, kult. zahrada, p.p.č. 301/2 o vým. 177 m2, kult. ost. plocha, p.p.č. 301/3 o vým. 930 m2, kult. zahrada, všechny pozemky k.ú. Lysá n.L., Středočeskému kraji, Zborovská 11, Praha 5, za účelem výstavby nového domu pro seniory. Ve smlouvě bude zapracováno, že v případě, že se stavba domu pro seniory neuskuteční, budou pozemky a stavby převedeny zpět na Město Lysá nad Labem. Darování je podmíněno zřízením věcného břemene, a to právem průjezdu přes pozemky p.č. 301/2 a 301/3, k.ú. Lysá n.L., současně zůstane v parku zachována informační tabule naučné stezky Lysá n.L. - Čelákovice.

 • 7. Návrh partnerské dohody kprojektu „Technologická centra a elektronické spisové služby na území Mikroregionu Lysá nad Labem" stím, že hrazení případných nákladů spojených sprovozem centra bude řešeno samostatnými smlouvami.
 • 8. Priority města v komunitním plánu sociálních služeb pro občany Lysecka, spočívající ve vybudování domu pro seniory, azylového bydlení pro rodiny sdětmi v nouzi, a podpoře činnosti pečovatelské služby.
 • 9. Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2008, a to bez výhrad.
 • 10. Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2008, a to bez výhrad.
 • 11. Úpravu rozpočtu na rok 2009.
12. Vypsání výběrového řízení na získání úvěru na rozšíření MŠ Čtyřlístek ve výši 15 - 20 mil. Kč, s variantou doby splácení 4 - 6 let a s podmínkou, že úrok bude hrazen z reálně odčerpané částky.

13. Pořízení změny regulačního plánu Hrabanov týkající se přeložení vodovodního řadu do nově navržených komunikací a zúžení nezpevněné plochy pro doprovodnou uliční zeleň u hřbitovní zdi z vlastního podnětu. Přeložení předmětného vodovodního řadu bude kompletně financováno vlastníky pozemků v lokalitě Hrabanov etapa I. a realizován spolu s výstavbou inženýrských sítí v dané lokalitě.

14. Jako poskytovatele zařízení na měření rychlosti společnost CZECH RADAR, a.s., Anglické nábřeží 2434/1, 301 00 Plzeň. Smlouva bude uzavřena na dobu maximálně 2 let.

15.  Řešení problematiky parkovacích míst k nově vzniklým provozovnám nebo bytům ve stávajících objektech takto:

       a) v případě, že se jedná pouze o změnu užívání stávajících nebytových prostor, nebude město požadovat nová parkovací místa (pokud nepůjde o změnu na hernu),

       b) v případě, že dojde k rozšíření stávajících, nebo výstavbě nových bytů a nebytových prostor a stavebník nemá možnost umístit parkovací místa na svém pozemku, může město souhlasit s umístěním těchto parkovacích míst na pozemcích města za předpokladu, že stavebník uhradí poplatek za výstavbu nového parkovacího místa v roce 2009 ve výši 50 tis. Kč. Výše poplatku bude stanovena dle potřebného počtu parkovacích míst, pokud nepůjde o výstavbu herny.

       Každý konkrétní případ bude projednáván spolu s plánovací smlouvou v radě města a schválen zastupitelstvem města.

16.  a) pořízení nového územního pánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu podle § 44 písm. a), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

       b) Mgr. Jiřího Havelku jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu.

 

 

III. n e s c h v a l u j e 

1.    Pořízení změny územního plánu Lysá n.L. - rybník Hladoměř.

        

 

IV.  p o ž a d u j e

1.    a) doplnit podnět ke změně regulačního plánu Hrabanov v souladu s § 64 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon),

       b) projednané zadání předložit zastupitelstvu města ke schválení,

       c) úplnou náhradu nákladů na zpracování návrhu změny regulačního plánu od Karla Marka a Veroniky Markové, Československé armády 1630/52, Lysá nad Labem.

2.    Prověřit v rámci zadání územního plánu

       a) plochy rekreace na Řehačce,

       b) všechny bílé plochy ve stávajícím územním plánu sídelního útvaru,

       c) možnost smíšeného nezastavěného území v prostoru rybníčků - Okrouhlík,

       d) podnět č. 38a jako plochu dopravní infrastruktury v obou směrech budoucího obchvatu a zbytek pro plochu občanského vybavení,

       e) podnět č. 38i jako plochu občanského vybavení s navazující dopravní infrastrukturou (přístupová komunikace s cyklostezkou),

       f) možnost vymezení plochy veřejné zeleně (lesopark) na pozemcích jižně od Kovony

       g) převedení části plochy určené pro bydlení východně od Dvorců zpět do plochy zemědělské (mimo pruhu hloubky cca 40 m přímo ležícího u komunikace).

 

V.   s o u h l a s í

1.    a) se zapracováním podnětů číslo 2, 5, 9, 10, 11, 17, 20, 27, 29, 30a, 30b, 32, 33, 35, 36b, 36c, 37a, 37b, 37c, 37d, 37e, 38a, 38c, 38i, 40 (dle pracovní tabulky) do zadání územního plánu,

       b) s prověřením podnětů č. 4a, 4b, 28, 34 v rámci územního plánu pro využití na plochu bydlení s poddělením na bydlení v zeleni s nízkým procentem zastavěnosti,

            c) s prověřením podnětu č. 36a v rámci územního plánu pro využití na plochu bydlení (poddělení bydlení venkovské),

       d) s prověřením podnětu č. 38d v rámci územního plánu pro využití na plochu občanského vybavení.

       e) s prověřením podnětu č. 16 v rámci územního plánu,

2.    S preventivními opatřeními RM v souvislosti s  ekonomickou krizí.

 

VI.  n e s o u h l a s í 

1.    a) se zapracováním podnětů č. 1, 3a, 3b, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 38e, 38f, 38h, 38j, 41 do zadání územního plánu,

       b) s prověřením podnětu č. 8 v rámci územního plánu,

       c) s prověřením podnětu č. 25 v rámci územního plánu na bydlení,

     d) s přesunem části plochy vymezené současným územním plánem sídelního útvaru jako VP1 - logistická centra zpět do plochy zemědělské (podnět č. 38b),

e) s prověřením podnětu č. 38g v rámci územního plánu na bydlení.

      

 

VII. b e r e   n a   v ě d o m í

1.    Informativní zprávu o petici proti záměru výstavby garáží na Sídlišti u č.p. 1454 - 1455 s tím, že bude při komplexním řešení obsah petice zvážen a občané budou informováni.

2.    Zápis z Finančního výboru dne 15.06.2009.

3.    Zápis z Kontrolního výboru dne 17.06.2009.

 

VIII. u k l á d á

1.    Panu starostovi, aby v provozu a využití služebních vozidel zjednal nápravu a o řešení podal informaci Kontrolnímu výboru a zastupitelstvu města.

2.    Radě města zvážit přechod od papírové dokumentace k elektronické dokumentaci jízd služebních vozidel a o řešení podat informaci Kontrolnímu výboru a zastupitelstvu města.

3.    Panu starostovi vyžádat od velitele MěP Lysá n.L. písemné zdůvodnění likvidace podkladů provozu služebního vozidla MěP v roce 2008 a zdůvodnění předložil Kontrolnímu výboru a zastupitelstvu města.

 

 

 

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 21.10 hod. ukončil.

 

 

 

Zapsala: Procházková L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

................................................                    ................................................          p. Kolman Josef                                                 p. Mgr. Kopecký Petr          

 

 

                                                          

                                                                                                                                                          ................................................                                                                         starosta


Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.