+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  6.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 21.10.2009

na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni:                       p. Mgr. Havelka Jiří

                                    pí Chloupková Marcela

                                    p. Sedláček Tomáš

                                    p. Houštecký Václav

                                    p. Ing. Otava Karel

                                    p. Ježek Stanislav

                                    p. Ing. Firman Miroslav

                                    p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                    pí Valentová Naděžda

                                    p. Ing. Gregor Petr                

                                    p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Šťastný Vladislav

 

Omluveni:                     p. MVDr. Kořínek Jan

                                   p. Kolman Josef

                                   p. Mgr. Fajmon Hynek

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvil p. MVDr. Kořínek J., p. Kolman J. a p. Mgr. Fajmon H.    

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ježek S. a p. Ing. Firman M. do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., pí Valentová N. a p. Ing. Otava K.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu                 pro:      11 hlasů    (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Návrhová komise                   pro:      11 hlasů    (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

V úvodu zasedání se uskutečnilo slavnostní předání vyznamenání Města Lysá nad Labem p. Knápkovi  a p. Křenovi. Pan starosta spolu s oběma místostarosty předal vyznamenaným ocenění a poděkoval p. Knápkovi za významnou činnost v oblasti kultury a p. Křenovi za záchranu lidského života.              

 

Zápis ze zasedání ZM dne 02.09.2009 byl ověřovateli ověřen. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k tomuto zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů připomínky nevznesl, pan starosta konstatoval, že tímto považuje zápis za ověřený.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Dále p. tajemník informoval o dopisu pí Pechnamnové, která nesouhlasí s tím, že její pozemek nebyl zařazen mezi pozemky vhodné k bytové výstavbě. Stejný podnět podala i stavebnímu úřadu Lysá n.L., a bude řešen při projednávání územního plánu. P. Ing. Firman informoval o dopise od pí Hendrychové z Mělníka, který se týká obdobné problematiky. Tento dopis obdrželi i ostatní zastupitelé.

            Další sdělení p. tajemníka se týkalo nové spisové služby a datových schránek, které začnou v plném provozu fungovat od 01.11.2009. P. tajemník také informoval o účasti zástupců města na svatováclavských slavnostech v Břeclavi.

            K návrhům na změny územního plánu p. tajemník doplnil, že připomínky zaslal kromě pí Hendrychové i p. Ing. Ohem. Situace kolem pozemků v lokalitě, kde vlastní pozemek i p. Ing. Ohem, byla vyřešena s ostatními vlastníky a na základě dohody byla uzavřena plánovací smlouva. P. Ing. Ohem se rozhodl řešit situaci individuálně a plánovací smlouvu s městem neuzavřel. P. starosta uvedl, že problém prověřoval i kontrolní výbor. P. tajemník s p. Ing. Ohemem osobně hovořil a navrhl mu, aby se svým problémem vystoupil na zasedání ZM, ale p. Ing. Ohem uvedl, že se nemůže na zasedání ze zdravotních důvodů dostavit, a že své připomínky zašle písemně všem zastupitelům. Stejný dopis byl zaslán i k rukám pí Ing. Čížkové, vedoucí stavebního úřadu. Pan starosta doplnil, že se připomínka, stejně jako připomínka pí Hendrychové, bude řešit v rámci projednávání územního plánu a stanovisko zastupitelů nemá na konečné rozhodnutí žádný vliv. P. Ing. Gregor uvedl, že dle jeho názoru byla chyba, že pan Ing. Ohem nepřistoupil na plánovací smlouvu, ale zároveň uvedl, že nemůže celou věc posoudit, protože zná stanovisko pouze jedné strany. Pan starosta ještě doplnil, že stavební úřad požadoval po p. Ing. Ohemovi předložení souhlasných stanovisek dotčených orgánů, tak jako v každém jiném řízení a p. Ing. Ohem požadované podklady nepředložil a v dopise pouze uvedl, že mu stavební úřad stavbu nepovolil. Pan Ježek se dotázal na opravu střechy muzea. Pan starosta odpověděl, že oprava střechy je rozdělena na tři části, hlavní část byla opravena, nyní se opravovala část nad světlíkem. Dále p. Ježek uvedl, že měl připravenou interpelaci v souvislosti s dopisem od p. Ing. Ohema, ale vzhledem k tomu, že byla situace vysvětlena, s interpelací nevystoupí.

 

Pan starosta navrhl body 1 - 8 projednat jako celek, protože se jedná o body stejného typu - věcná břemena. Dále navrhl z jednání stáhnout bod č. 11, návrh na prodej obecního stavebního pozemku v Drážkách, a program doplnit o projednání návrhu kandidatury přísedících OS Nymburk a schválení nabídnutí náhradních obecních pozemků Středočeskému kraji k výstavbě nového domova pro seniory. Pan starosta se dotázal, zda má někdo další návrh na doplnění programu, a protože nebyly další návrhy na doplnění, nechal pan starosta o programu hlasovat v jím navrženém znění.

 

            Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

II. Návrhy na schválení.

 

1.  Doplňující žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 153/52, stavba Litol, posilující vývod z NN z TS ZD, č. IE-12-6001870. Lokalita Litol, ul. Dolejší a Na Staré vsi.

 

                        RM projednala dne 21.09.2009 usnesením č. 551 žádost o změnu trasy, nové umístění skříně SR502, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 153/52, k.ú. Litol.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu trasy, nové umístění skříně SR502, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 153/52, k.ú. Litol. Číslo akce IE-12-6001870-Litol, posilující vývod NN z TS ZD. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

2. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3751 s firmou O2 Czech Republic, a.s. (novostavby Vichrova ul.).

                       

RM projednala dne 21.09.2009 usnesením č. 552 žádost o umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a síťového rozvaděče, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3751, k.ú. Lysá n.L., s firmou O2 Czech Republic, a.s.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a síťového rozvaděče, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3751, k.ú. Lysá n.L., s firmou O2 Czech Republic, a.s. Cena za věcné břemeno bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

3. Žádost o vyjádření k akci IE-12-6001228 - Lysá nad Labem - přemístění NB 283 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 575/4 (ul. Za Kruhovkou).

 

            RM projednala dne 21.09.2009 usnesením č. 553 projekt ČEZ Distribuce, a.s., IE-12-6001228, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 574/4, který je ve vlastnictví Města Lysá n.L., a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

           

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje projekt ČEZ Distribuce, a.s., IE-12-6001228, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 574/4, který je ve vlastnictví Města Lysá n.L., a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Cena za věcné břemeno, dle platného ceníku města, je 1.000,- Kč + DPH.

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

4. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3532/2 (v blízkosti železniční tratě směr Ústí n.L.).

 

            RM projednala dne 21.09.2009 usnesením č. 554 žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3532/2 s firmou Zdroj pitné vody Káraný, a.s

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek  p.č. 3532/2, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč s firmou Zdroj pitné vody Káraný, a.s., v navrhovaném znění. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

5. Žádost o schválení změny projektu IE-12-6001225/24 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 694/13 (roh ulic Čechova a Stržiště).

 

            Dne 21.09.2009 projednala RM města usnesením č. 557 žádost o schválení změny projektu IE-12-6001225/24 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 694/13 (roh ulic Čechova a Stržiště).

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu v projektu IE-12-6001225 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 694/13, který je ve vlastnictví Města Lysá n.L. Cena za věcné břemeno bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

6. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3451/23 (Havlíčkovo náměstí).RM dne 05.10.2009 usnesením č. 579 projednala žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3451/23 (Havlíčkovo náměstí).

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM  schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3451/23, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč s ČEZ Distribuce, a.s., ve znění dohodnutém smlouvou budoucí o zřízení věcného břemene, č. akce IV-12-6002407/001, ze dne 12.04.2007. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

7. Žádost o vyjádření k akci Lysá n.L., Na Zemské stezce - 3. etapa kabel NN, připojení bytových domů P1-P2 a B3-B6 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3484/2, 623/1, 623/15.

   

Dne 05.10.2009 projednala RM usnesením č. 580 žádost ČEZ Distribuce, a.s., o vyjádření k akci Lysá n.L., Na Zemské stezce - 3. etapa kabel NN, připojení bytových domů P1-P2 a B3-B6 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3484/2, 623/1, 623/15.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci akce ČEZ Distribuce, a.s., č. IV-12-6007578 dle předložené dokumentace a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3484/2, 623/1, a 623/15, k.ú. Lysá n.L., za ceny dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

8. Návrh na odsouhlasení trvalého, dočasného záboru a zřízení věcného břemene k části obecního pozemku p.č. 3599, k.ú. Lysá n.L., pro stavbu „Elektrizace trati Lysá n.L. - Milovice".Návrh nebyl projednám RM Lysá n.L.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje trvalý zábor části obecního pozemku p.č. 3599 o vým. 9 m2, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L., dočasný zábor části p.p.č. 3599 o vým. 77 m2, kul. ost.pl., k.ú. Lysá n.L., a zřízení věcného břemene na tomto pozemku pro stavbu „Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice".

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

 

 

9.  Souhlas s dofinancováním akce „Přepojení septiků bytových domů č.p. 1370 a 47, Jedličkova ul., Lysá n.L. - zhotovení kanalizační přípojky"  v roce 2010 a zařazením do rozpočtu města.

 

            Dne 21.09.2009 projednala usnesením č. 555 RM žádost o souhlas s dofinancováním akce „Přepojení septiků bytových domů č.p. 1370 a 47, Jedličkova ul., Lysá n.L. - zhotovení kanalizační přípojky" a zařazením do rozpočtu města v roce 2010 v částce 150 tis. Kč.

 

            K tomuto bodu podal upřesňující informace pan starosta, který uvedl, že finanční náročnost celé akce je dle nabídkové ceny 347 tis. Kč. V rozpočtu letošního roku bylo vyčleněno na její realizaci 200 tis. Kč, a proto je třeba zařadit do rozpočtu roku 2010 150 tis. Kč na dofinancování této akce.

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje dofinancování akce „Přepojení septiků bytových domů č.p. 1370 a 47, Jedličkova ul., Lysá n.L. - zhotovení kanalizační přípojky" a zařazení částky 150 tis. Kč do rozpočtu města v roce 2010.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

10. Prodej obecní p.p.č. 2165/1 o vým. 733 m2, k.ú. Lysá n.L., paní Danutě Kapičkové, Tyršova 331, Pečky, za částku 1.200,- Kč/m2.

 

RM dne 05.10.2009 projednala usnesením č. 572 prodej obecní p.p.č. 2165/1 o vým. 733 m2, k.ú. Lysá n.L., paní Danutě Kapičkové, Tyršova 331, Pečky, za částku 1.200,- Kč/m2.

 

            K tomuto bodu pan starosta uvedl, že na pozemek byl vyhlášen záměr opakovaně, původní byl zrušen, a dodal, že se v tomto případě vyplatilo nové zveřejnění záměru, protože cena za pozemek nabídnutá pí Kapičkovou výrazně převyšuje původní nabídky.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecní p.p.č. 2165/1 o vým. 733 m2, k.ú. Lysá n.L., paní Danutě Kapičkové, Tyršova 331, Pečky, za částku 1.200,- Kč/m2. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a zaváže se, že na vlastní náklady vybuduje inženýrské sítě a komunikace pro předmětný pozemek.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

11. Návrh na prodej obecního stavebního pozemku v Drážkách p.č. 866/72, k.ú. Lysá n.L.

 

                   Projednání bodu staženo z programu.

 

 

 

 

12. Návrh na rozdělení zůstatku dotací z Fondu kultury a Fondu sportu a volného času pro rok 2009.

 

Dne 21.09.2009 projednala usnesením č. 560 RM rozdělení zůstatku dotací z Fondu kultury a Fondu sportu a volného času pro r. 2009.

 

Pan starosta k bodu doplnil, že rozdělení zývajících finančních prostředků projednala RM a navrhla rozdělení takto, Klub Polski Praha obdrží příspěvek ve výši 3.500,- a na akci Advent bude poskytnuto 5.409,- Kč. Z Fondu sportu a volného času, kde zbývá částka 14 tis. Kč, dostane příspěvek Zákl. kynologická org. ve výši 5 tis. Kč, OSR a přátel souboru Šáteček ve výši 8 tis. Kč a p. Čáslavský na pořádání dětského dne na Řehačce ve výši 1 tis. Kč.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení zůstatku dotací z Fondu kultury a Fondu sportu a volného času pro r. 2009 dle návrhu RM.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

13. Úprava rozpočtu r. 2009.

 

RM projednala dne 05.10.2009 usnesením č. 582 úpravu rozpočtu r. 2009.

 

Pan starosta informoval o důvodech úpravy, byla získána dotace na vybudování sběrného dvora a nyní je třeba pořídit projektovou dokumentaci. Náklady na její pořízení budou 268 tis., proto je navržena úprava rozpočtu v předloženém znění.

 

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu takto:

    Položka                                                               rozpočet          úpr. rozpočtu         rozdíl

a) Oddíl               36 Bydlení a komunální služby

    3722 Výstavba sběrného dvora na K4                            0       268            + 268

    3631 Veřejné osvětlení Sojovická a K Bažantnici      640              392                -  248

                            37 Ochrana životního prostředí

    3725 Odborné posudky org. 2007                 100                80                -    20

b) Oddíl               36 Bydlení a komunální služby

    3639 Údržba majetku                         300              400                + 100

             Demolice domu v Litoli č.p. 99            200              100                -  100

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

14.  Návrh na změnu zřizovacích listin ZŠ, ZUŠ a MŠ.

 

            Dne 05.10.2009 usnesením č. 583 projednala RM zřizovací listiny ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZUŠ F.A. Šporka, ZŠ T.G. Masaryka, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček a MŠ Pampeliška ve znění současných právních předpisů s účinností od 01.11.2009.

 

                                               Informaci k tomuto bodu podal opět pan starosta, který uvedl, že je třeba upravit znění zřizovacích listin v souladu s platnou zákonnou úpravou.

 

                                               Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZUŠ F.A. Šporka, ZŠ T.G. Masaryka, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček a MŠ Pampeliška ve znění současných právních předpisů s účinností od 01.11.2009.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

15. Návrh na schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení.

 

Dne 05.10.2009 RM usnesením č. 587 projednala návrh na schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení.

 

K předloženému bodu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení dle návrhu komise pro rozdělování půjček takto: Josef Holešovský 30.000,- Kč, Iva a Jaroslav Rouskovi 30.000,- Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

16. Změna regulačního plánu Lysá nad Labem Vysoká mez - zeleň.

 

Dne 21.09.2009 RM usnesením č. 563 projednala návrh na změnu regulačního plánu Lysá nad Labem Vysoká Mez - zeleň.

 

Pan starosta požádal pí Ing. Čížkovou, vedoucí SÚ Lysá n.L., o podrobnější informace. Pí Ing. Čížková uvedla, že vlastník pozemků v dané lokalitě, p. Tržický, požádal o změnu regulačního plánu Lysá n.L. - Vysoká Mez. Navrhl přesunout plochu veřejné zeleně, označenou v regulačním plánu jako č. 51, severněji, a to místo parcely č. 16 a částí parcel č. 15 a 17. Stavební úřad navrhl jako plochy veřejné zeleně vyčlenit pozemky označené v regulačním plánu jako č. 15 a 16 tak, aby byla zachována stávající parcelace pozemků. V podstatě by došlo pouze k výměně využití daných pozemků. Toto bylo projednáno s p. Tržickým, který souhlasil s tím, aby se pozemky měnily v navržených hranicích. Stavební úřad doporučil změnu regulačního plánu i vzhledem k tomu, že přesunutí plochy pro veřejnou zeleň severněji bude i z urbanistického hlediska vhodnější, neboť se tak plocha veřejné zeleně dostane zhruba do centra plánované zástavby. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje návrh regulačního plánu Lysá n.L. Vysoká Mez - zeleň.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

17.  Schválení kandidatury na funkci přísedících Okresního soudu Nymburk.

 

Dne 20.10.2009 RM usnesením č. 611 projednala kandidaturu pí Férové Libuše, pí Labutové Jaroslavy, Ing. Mrkvičky Václava a p. Ing. Šťastného Vladislava na funkci přísedících OS Nymburk s tím, že návrhy na případné další kandidatury budou projednány na ZM dne 25.11.2009.

 

Pan starosta navrhl schválit kandidatury navržených přísedících v předloženém znění, protože soud požaduje seznam kandidátů do 10.11.2009. Na příštím jednání ZM by pak bylo možné projednat případné další návrhy na přísedící. P. Mgr. Minařík se dotázal, zda p. Ing. Šťastný souhlasí s kandidaturou, protože v důvodové zprávě je uvedeno, že se k návrhu nevyjádřil. P. Sedláček odpověděl, že v době zpracování důvodové zprávy byl p. Ing. Šťastný nemocný, proto není připojeno jeho stanovisko, ale s kandidaturou souhlasí.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje kandidaturu pí Férové Libuše, pí Labutové Jaroslavy, Ing. Mrkvičky Václava a p. Ing. Šťastného Vladislava na funkci přísedících OS Nymburk s tím, že návrhy na případné další kandidatury budou projednány na ZM dne 25.11.2009.

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů   (Mimo p. Mgr. Kopecký.)

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 18. Nabídka náhradních pozemků p.p.č. 190 o vým. 2.180 m2, a st.p.č. 314 o vým. 787 m2, oba pozemky k.ú. Lysá n.L., Středočeskému kraji k výstavbě nového domova pro seniory.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje nabídnutí náhradních obecních pozemků p.p.č. 190 o vým. 2.180 m2, a st.p.č. 314 o vým. 787 m2, oba pozemky k.ú. Lysá n.L., Středočeskému kraji k výstavbě nového domova pro seniory.

 

            Pan starosta k problému uvedl, že požadavek na novou lokalitu vznikl na základě jednání mezi Středočeským krajem, vlastníky nemovitostí sousedících s navrhovanou stavbou a s OS Lysin. Z dopisu pí Mgr. Stöcklové, radní pro oblast sociálních věcí Stč. Kraje, vyplývá, že kraj není schopen garantovat požadavky přednesené výše uvedenými účastníky a proto nelze reálně uskutečnit ani jednu z předložených variant řešení. Proto, aby se tento projekt na území Lysé n.L. mohl realizovat, požádala o navržení jiné lokality, která by splňovala náležitosti k výstavbě potřebné, a to do 23.10.2009. Dále pan starosta uvedl, že sice původní územní rozhodnutí bylo soudem zrušeno, ale nyní je v právní moci nové rozhodnutí vydané krajem. Proto v tomto případě stavební úřad doporučuje jednat s krajem v tom smyslu, aby bylo zahájeno stavební řízení na základě platného územního rozhodnutí tak, aby se započalo s výstavbou domu pro seniory v původní lokalitě. Vzhledem k tomu, že termín do 23.10.2009 je nutno dodržet, navrhuje tedy nabídnout náhradní pozemek pro výstavbu s tím, že se bude nadále jednat o stavbě na původně plánovaném místě. Dále dodal, že město nemůže zaručit, že se nevyskytnou obdobné problémy, které provázely územní řízení předcházející. Pokud se bude konat nové územní řízení v souvislosti s výstavbou na jiném pozemku, dojde i k časovému posunu zahájení vlastní výstavby. Navrhl proto s tím, aby byl dodržen požadovaný termín, nyní schválit nabídku nových pozemků pro výstavbu, ale současně uložit jemu a pí místostarostce jednat dál o možnosti výstavby domu na původním místě, protože je tato možnost dle jeho názoru stále reálná. P. Ing. Šťastný dodal, že není příliš možností na výběr, je třeba schválit náhradní pozemek, protože kraj nebude peníze na výstavbu blokovat pouze pro naše město. Uvedl, že on sám ví o dalších dvou obcích, které žádají o dotaci na výstavbu domu pro seniory. Pí Chloupková doplnila, že u navržených variant bude podstatná při rozhodování i finančních náročnost. Pan starosta také dodal, že vlastníci sousedních nemovitostí souhlasili s jejich odprodejem, jedná se o p. Nováka a pí Grábnerovou, která má i na internetu zveřejněnu nabídku prodeje svého domu za cca 3,9 mil. Kč. Tak by se mohla stavba umístit na pozemku dle předložené varianty č. 1, druhá varianta se mu zdá méně výhodná, došlo by k zastavění celého parku. Pan Sedláček doplnil, že dnes  jednal p. Bc. Černým, projektovým manažerem odboru sociálních a zdravotních věcí KUSK, a p. Mgr. Hendrychem, ředitelem Domova důchodců v Lysé n.L., a v podstatě se shodli na tom, že by výstavba na jiném pozemku znamenala finanční ztrátu i pro kraj. P. Mgr. Hendrych k problému dodal, že proběhlo jednání, na kterém byly stěžovatelky vyzvány k odprodeji nemovitostí. Majitelky předložily podmínky prodeje, které kraj vyhodnotil jako nereálné a na základě tohoto jednání byl ze strany kraje vznesen požadavek na nabídnutí náhradních pozemků pro výstavbu. On sám se přiklání také k výstavbě na původním místě, které je začleněné do městské aglomerace. Je to podle něj nejlepší řešení, s ohledem na začlenění obyvatel domova do běžného života (docházkové vzdálenosti, apod.). Samozřejmě souhlasí s návrhem na nabídnutí náhradního pozemku tak, aby se úplně neuzavřela možnost výstavby domova v Lysé n.L. Pan Sedláček informoval, že proběhla prohlídka na místě nově navržených pozemků. Pan starosta ještě doplnil, že kraj jednal se všemi čtyřmi vlastníky pozemků, tj. s p. Novákem, pí Halmanovou, pí Grábnerovou a pí Procházkovou, ale jejich podmínky byly pro kraj neakceptovatelné. Ale v současné době je platné územní rozhodnutí na původní záměr a bude možnost požádat o stavební povolení. Pokud by o něj kraj požádal, mohlo by se v této původní lokalitě začít stavět. Pí Chloupková doplnila, že v souvislosti s novou variantou se také dají očekávat složitá jednání a navíc bude finančně náročná. P. Ing. Gregor uvedl, že bude rozhodující, jak dlouho budou na stavbu domova v Lysé n.L. k dispozici peníze. Pan starosta odpověděl, že v programu je nyní 100 mil. Kč na realizaci výstavby domova v Lysé n.L. Podmínkou je jejich čerpání do konce roku 2010. Existuje možnost tyto finance převést do dalšího programu pro roky 2010 - 2014 s tím, že tam lze převést cca 80 mil. Kč. O této možnosti se jedná, ale současně je zvažována i možnost vybudovat domov jinde, např. v Milovicích. Dle jeho názoru by se mělo usilovat o výstavbu přímo v Lysé n.L. Pan Sedláček dodal, že pro výstavbu musí být vyjasněny majetkoprávní vztahy. Navíc vyhlášení výběrového řízení na akci tohoto rozsahu podléhá určitým pravidlům. Celý proces by se dal částečně urychlit tak, že by se výběrové řízení vyhlásilo pouze na část projektu, např. příprava stavby, tak by se mohlo začít stavět už v letošním roce. To by bylo výhodné i proto, že dojde ke kácení dřevin, které může být provedeno pouze v období vegetačního klidu. Kraj si vyžádal náhradní pozemek, ale zástupci města stále usilují o výstavbu na původním místě. Pan starosta doplnil, že nový pozemek nezaručí bezproblémový průběh řízení, i zde jsou možné další problémy se směnou pozemků, hrozí také sousedské spory tak, jako v jiných lokalitách v centru městské zástavby.  

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje nabídnutí náhradních obecních pozemků p.p.č. 190 o vým. 2.180 m2, a st.p.č. 314 o vým. 787 m2, oba pozemky k.ú. Lysá n.L., Středočeskému kraji k výstavbě nového domova pro seniory. ZM ukládá panu starostovi a paní místostarostce jednat se Středočeským krajem o výstavbě nového domova pro seniory s tím, že zastupitelé Města Lysá n.L. upřednostňují výstavbu ve stávající lokalitě.

 

                                                           (Návrat p. Mgr. Kopeckého do zasedací místnosti.)

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

III. Informativní zprávy

 

1. Zápis z kontrolního výboru. 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 09.09.2009.

 

K zápisu uvedl p. Mgr. Minařík, že Kontrolní výbor neshledal žádná pochybení.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů  

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

 

IV. Diskuse

 

p. starosta                                                       - informoval, že díky pí místostarostce město získalo dotaci ve výši 2,7 mil. Kč na kanalizaci v Masarykově ulici, dále byla získána dotace ve výši 23 mil. Kč na dovybudování kanalizace v částech města, kde zatím chybí, ale předpokládá to dofinancování akce z rozpočtu města, což bude třeba zohlednit při přípravě rozpočtu na rok 2010,

                                                                       - dále pozval zastupitele na výsadbu stromů a kladení věnců dne 28.10.2009, a upozornil na konání koncertu skupiny ABBA revival konaný dne 17.11.2009 v kině,

p. Ježek                                                          - uvedl, u příjezdové komunikace v Litoli směrem na most jsou vyvrácené značky, jedna byla znovu postavena, bylo by třeba dát je do původního stavu,

p. starosta                                                       - uvedl, že včera pí vedoucí odboru dopravy kontrolovala stav dopravního značení, ale tuto situaci znovu prověří,

p. Ing. Otava                                                  - k elektrizaci trati Lysá n.L. - Milovice uvedl, že proběhl ředitelský kontrolní den, jedná se svým rozsahem o významnou stavbu, trať je uvedena do dokonalého stavu (byly použity speciální za studena válcované kolejnice), náklady na stavbu činí cca 300 mil. Kč a je financována z programu dopravy (peníze z EU)

                                                                       - město Milovice vybuduje nová parkovací místa v okolí nádraží a také stání pro autobusy, je snaha dát do pořádku nádraží v Milovicích, 10.12.2009 pojede první slavnostní vlak, ještě je třeba přeložit vysoké napětí,

                                                                       - ocenil také výbornou spolupráci se stavebním úřadem v Lysé n.L.,

                                                                       - dojde k zabezpečení železničního přejezdu i na polní cestě, náklady na toto jsou 4,5 mil. Kč,

                                                                       - jedná se také o možnosti v rámci PID zajistit dopravu cestujících k vlakům,

pí Chloupková                                                - poděkovala p. Ing. Otavovi za vynaložené úsilí v souvislosti s realizací této stavby,

pí Valentová                                                   - upozornila, že při navážení suti padá v zatáčkách z přeložených aut část nákladu, je třeba pohlídat, aby se nepořádek uklidil,

p. starosta                                                       - o problému se ví, MěP Lysá n.L. zvýší dozor,

p. Ing. Otava                                                  - objevily se stížnosti občanů, že trať na Milovice byla málo vytížená, proto pro úplnost uvedl, že nyní jezdí z Milovic vlakem cca 1500 lidí tam a zpět, tj. 3000 přepravených denně, další 3 tis. dojíždí autem a přibližně 1 - 1,5 tis. obyvatel není v Milovicích přihlášeno k TP, takže ti se v tomto přehledu nepromítnou,

                                                                       - na trati Lysá n.L. - Milovice zůstane zachován 30 min. interval,

- ČD ve spolupráci s krajem a městem Lysá n.L. realizují výstavbu parkoviště u nádraží, město investovalo finanční prostředky včetně zafinancování kamerového systému, ČD zadaly a financují projekt a kraj poskytne dotaci, parkoviště bude provozovat město, v Lysé n.L. tak vznikne dalších 167 parkovacích míst, v pátek proběhne k této stavbě další jednání, náklady na realizaci činí 35 mil. Kč, parkoviště bude opatřeno vjezdovou a výjezdovou závorou, osvětlením a dohlížecím kamerovým systémem, řád parkoviště se zatím připravuje, je uvažováno o různých režimem, co se týče poplatků za parkování, slevu by mohli mít držitelé zákaznických karet ČD, jiný poplatek bude zřejmě v pracovním týdnu, jiný během víkendů, a např. během výstav by mohla být výše parkovného cca 50,- Kč,

p. Ježek                                                          - dotázal se, čí jsou garáže a studna v místě plánovaného parkoviště,

p. Ing. Otava                                                  - garáže   jsou  ČD,  budou  se  bourat,  studna   zůstane                

zachována,

 • - od projektanta se dozvěděl, že se již vyskytly
námitky  proti parkovišti,  údajně  se  připravuje  petice,

 • - na příští rok je naplánována oprava nádražní budovy a jejího okolí,
p. Ing. Gregor                                                - od obyvatel ul. 28. října dostal stížnosti na propady kanalizačních vpustí v souvislosti se zvýšeným provozem při odklonu dopravy z Masarykovy ul.,

p. starosta                                                       - požádal ředitele MěP Lysá n.L. o zvýšenou kontrolu,

p. Ing. Gregor                                                -  požádal za občany Pivovarské ul. o prořez stromů,

p. starosta                                                       - uvedl, že bylo vydáno odborem ŽP rozhodnutí, které napadlo OS Lysin, prořez nemohl být uskutečněn, protože se nestihl v době vegetačního klidu, v současné době je vybrán zhotovitel a odborné ošetření se provede,

p. Ing. Gregor                                                - k odpovědím na interpelace uvedl, že s vyjádřením k zástavbě v bývalé Frutě a ke stavbě domova pro seniory je v podstatě spokojen, ale co se týče plánu rozvoje města, nesouhlasí s prostým výčtem investic, požaduje celkovou koncepci, dodal, že interpelace týkající se domova pro seniory nebyla uvedena v zápise z minulého ZM,

p. starosta                                                       - Mikroregion má plán rozvoje, dle jeho názoru je plán zbytečný, je třeba dokončit započaté investiční akce hrazené z dotačních programů, dále se provedou ty akce, na které bude možné získat dotaci, s tím, jak se podmínky mění, považuje za zbytečné vytvářet určitý plán,

p. Ing. Gregor                                                - uvedl, že chybí dopravní studie, nestačí řešit pouze parkování,

p. starosta                                                       - dodal, že pro zpracování koncepce chybí potřebné podklady od kraje a dalších orgánů,

p. Ing. Gregor                                                - konstatoval, že např. Beroun, který je také ve Střed. kraji, má plán zpracovaný a také nemá podklady, které uváděl pan starosta,

p. starosta                                                       - uvedl, že v Berouně je jiná situace, mají vybudovaný obchvat města a mají tedy z čeho vycházet při navržení řešení dopravní situace, mají na co navázat, u nás zatím nejsou finance na dobudování obchvatu, není vyřešena vodní cesta a proto vzhledem k nákladnosti vypracování plánu, by ho nyní nezpracovával,

p. Ing. Gregor                                                - dotázal se, zda pan starosta prezentuje stanovisko RM, nebo pouze své, protože on chtěl k problému vyjádření RM,

p. starosta                                                       - odpověděl, že se jedná pouze o jeho názor,

p. Ing. Gregor                                                - požádal o stanovisko RM, dle jeho názoru nejsou nahodilá řešení správným postupem,

p. starosta                                                       - dodal, že koncepce je dána územním plánem a z něj může vycházet dopravní analýza,

p. Ing. Gregor                                                - zopakoval, že je pro plánovitý postup, a ne pro nahodilá řešení,

p. Ing. Otava                                                  - potvrdil, že jiná města plán mají, ale jeho zpracování je finančně nákladné,

pí Chloupková                                                - dodala, že byly zpracovány různé koncepce rozvoje, např. pro zeleň, ale vždy se podle nich postupuje pouze v začátku a zbytek není realizován,

- navrhla častější pracovní schůzky zastupitelů, kde by byly řešeny zásadní věci související s rozvojem města, na jednání ZM pro toto není dostatečný prostor,

p. starosta                                                       - navrhl dohodnout termín pro pracovní schůzku ZM ke zpracování rozpočtu města pro rok 2010, schůzka by se mohla konat kolem 15.11.2009, termín bude upřesněn a zastupitelé o něm budou včas informováni,

p. Ing. Firman                                                - uvedl, že on sám inicioval vznik koncepcí rozvoje a zajímalo by ho, co bylo skutečně splněno, souhlasil s p. Ing. Gregorem, že by město mělo mít zpracovaný plán rozvoje,

p. Ing. Otava                                                  - navrhl, aby si město zpravovalo koncepci samo, pokud by se vypracování zadalo firmě, bylo by pořízení finančně náročné,

p. Sedláček                                                     - dodal, že by koncepce dopravy měla být podkladem pro zpracování územního plánu a ne naopak,

p. starosta                                                       - informoval o situaci v Mírové ulici v Litoli, PČR povolila instalaci značek zákaz vjezdu nákl. voz. v době od 22.00 do 06.00 hod., a k zajištění lepší kontroly dodržování zákazu byla v místě instalována kamera dohlížecího systému města, podobný zákaz ale nelze povolit v ul. Družstevní, město musí mít zachovanou jednu průjezdovou komunikaci,

pí Černá (řed. MŠ Mašinka)                           - uvedla, že se zajímá o projednání případného převodu hospodářských výsledků ZŠ a MŠ v souvislosti s rekonstrukcí MŠ Mašinka, kde bylo vytvořeno 7 nových míst, ale bohužel za cenu zvýšených nákladů cca 200 tis. Kč, vynaložených na úhradu prací, které se při rekonstrukci ukázaly, jako nezbytné, ale původně plánované nebyly, náklady se vrátí na školném v průběhu cca 6 let,

- dále poděkovala zastupitelům, kteří se přišli podívat na nově zrekonstruované prostory, a současně pozvala opět na prohlídku ty zastupitele, kteří se nemohli zúčastnit, zaměstnanci MŠ je rádi uvítají v kterémkoli jiném termínu,

p. starosta                                                       - doplnil, že rekonstrukce MŠ již stála město 700 tis. Kč,

pí Černá                                                          - dodala, že celkové náklady na rekonstrukci se pohybují kolem 1 mil. Kč,

p. starosta                                                       - uvedl, že ZM jednalo o možném převodu zlepšeného hospodářského výsledku a bylo rozhodnuto, že peníze zůstanou v rozpočtu města, co se týká spoluúčasti města na financování výše uvedené akce, do příštího jednání RM předloží k projednání možné varianty řešení,

p. Ježek                                                          - dotázal se na výběr zeleně do Masarykovi ul., dle zápisu z minulého jednání by se měl výběr zeleně dnes řešit,

p. starosta                                                       - uvedl, že návrh je připraven a dodal, že o něm může jednat, ale myslí si, že by další diskuse nepřinesla nic nového, nyní má k dispozici stanovisko stavební komise, která doporučuje držet se projektu,

p. Houštecký                                                  - uvedl, že dle stanoviska jeho i stavební komise je nejlepší řešení zachovat původní projekt, pozdější zásahy do projektu většinou nejsou přínosem, spíš naopak, doporučuje návrh zachovat, zpracovatel řeší vždy projekt jako celek, a jím navržené řešení je většinou s ohledem na další návaznost, nejlepší,

p. Ing. Gregor                                                - uvedl, že slyšel od občanů, že se buduje „Havelkova pěšinka", občané kritizují zúžení komunikace a také to, že v cyklotrase jsou sloupy veřejného osvětlení,

                                                                       - dále uvedl, že  upozornil na nepořádek kolem stavby,

p. starosta                                                       - poděkoval p. Ing. Gregorovi za upozornění na nepořádek, díky tomu byla provedena kontrola a stavebník musel zjednat nápravu,

                                                                       - ke zúžení komunikace uvedl, že chodníky zůstaly zachovány v původní šíři a vlastní vozovka se rozšířila z původních 5,50 m na 6 m, jedná se pouze o optický dojem, který přispěje k bezpečnosti provozu,

                                                                       - dodal, že současně osazená svítidla jsou provizorní a budou vyměněna, také uvedl, že zřejmě dojde ke změně v osvětlení přechodů pro chodce, budou nasvíceny odspodu ze silnice,

                                                                       - na to, že v cyklotrase budou sloupy VO, již upozorňoval, jiná možnost řešení není,

p. Ježek                                                          - dle jeho názoru bude problém při průjezdu např. autobusu a nákl. vozidla, nevejdou se,

p. starosta                                                       - uvedl, že viděl proti sobě ulicí projíždět dvě tatry a není v tom problém, samozřejmě musí jet pomalu, navíc by se tam nákl. vozy neměly, kromě zásobování, objevit,

p. Ing. Gregor                                                - upozornil na sklon chodníku směrem k domům v části ul. u Krále Václava,

p. Houštecký                                                  - o problému se ví, k domům se dá obrubník a spád chodníku bude od obrubníku k silnici,

p. starosta                                                       - doplnil, že 02.11.2009 se bude předávat stavba,

p. Ing. Firman                                                poděkoval pí Černé za pozvání do MŠ, ale z časových důvodů se podobných akcí nemůže zúčastnit, v době, kdy se akce konají, je v zaměstnání,

pí Černá                                                          - uvedla, že se p. Ing. Firman omluvil e-mailem, že se nemůže dostavit, zároveň nabídla, že je možné se zúčastnit i jiných akcí pořádaných v MŠ, např. spaní v MŠ, dále opět požádala o včasné řešení dofinancování rekonstrukce,

p. Ing. Firman                                                - požádal o upřesnění zveřejnění odkazu TKD na stránkách města, zatím uveden pouze odkaz e- mailem, ale nikoli odkaz na internetové stránky,

p. Ing. Otava                                                  - upozornil, že při pracích v souvislosti s elektrizací trati Lysá n.L. - Milovice byla zpevněna polní cesta pro mechanizaci, to by bylo možné využít pro vybudování cesty pro cyklisty, pokud by město zajistilo souhlas vlastníků, bylo by možné dojednat ponechání cesty ve zpevněném stavu pro budoucí cyklostezku, cyklisté by nemuseli do Milovic po hlavní silnici, kde je velký provoz, je ale třeba věc projednat co nejdříve,

p. starosta                                                       - uvedl, že ve věci se již jedná, pokusí se dohodnout výkup pozemku,

p. Ing. Otava                                                  - doporučuje s vlastníky jednat osobně.

                      

V. Interpelace

 

Práva interpelace nevyužil nikdo z přítomných zastupitelů.

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesla pí Chloupková.

 

U s n e s e n í    z  6.  jednání  ZM dne 21.10.2009

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:             p. Ježek Stanislav      

                                   p. Ing. Firman Miroslav        

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:        pí Chloupková Marcela

                                   pí Valentová Naděžda

p. Ing. Otava Karel

                                                            

 

II.  s c h v a l u j e  

 • 1. Změnu trasy, nové umístění skříně SR502, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., na obecní pozemek p.č. 153/52, k.ú. Litol. Číslo akce IE-12-6001870-Litol, posilující vývod NN zTS ZD. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 2. Umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a síťového rozvaděče, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3751, k.ú. Lysá n.L., sfirmou O2 Czech Republic, a.s. Cena za věcné břemeno bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH.
 • 3. Projekt ČEZ Distribuce, a.s., IE-12-6001228, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 574/4, který je ve vlastnictví Města Lysá n.L., a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Cena za věcné břemeno, dle platného ceníku města, je 1.000,- Kč + DPH.
 • 4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3532/2, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč sfirmou Zdroj pitné vody Káraný, a.s., vnavrhovaném znění. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 5. Změnu v projektuIE-12-6001225 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 694/13, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá n.L. Cena za věcné břemeno bude odpovídat platnému ceníku města a bude navýšena o DPH.
 • 6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3451/23, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč sČEZ Distribuce, a.s., ve znění dohodnutém smlouvou budoucí o zřízení věcného břemene, č. akce IV-12-6002407/001, ze dne 12.04.2007. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 7. Realizaci akce ČEZ Distribuce, a.s., č. IV-12-6007578 dle předložené dokumentace a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3484/2, 623/1, a 623/15. k.ú. Lysá n.L., za ceny dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.
 • 8. Trvalý zábor části obecního pozemku p.č. 3599 o vým. 9 m2, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L.,dočasný zábor části p.p.č. 3599 o vým. 77 m2, kul. ost.pl., k.ú. Lysá n.L., a zřízení věcného břemene na tomto pozemku pro stavbu „Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice".
 • 9. Dofinancování akce „Přepojení septiků bytových domů č.p. 1370 a 47, Jedličkova ul., Lysá n.L. - zhotovení kanalizační přípojky" a zařazení částky 150 tis. Kč do rozpočtu města vroce 2010.
 • 10. Prodej obecní p.p.č. 2165/1 o vým. 733 m2, k.ú. Lysá n.L., paní Danutě Kapičkové, Tyršova 331, Pečky, za částku 1.200,- Kč/m2. Nabyvatel uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a zaváže se, že na vlastní náklady vybuduje inženýrské sítě a komunikace pro předmětný pozemek.
 • 11. Rozdělení zůstatku dotací zFondu kultury a Fondu sportu a volného času pro r. 2009 dle návrhu RM.
 • 12. Úpravu rozpočtu takto:
    Položka                                                               rozpočet          úpr. rozpočtu         rozdíl

a) Oddíl               36 Bydlení a komunální služby

    3722 Výstavba sběrného dvora na K4                            0              268                  + 268

    3631 Veřejné osvětlení Sojovická a K Bažantnici      640                     392          -  248

                            37 Ochrana životního prostředí

    3725 Odborné posudky org. 2007                         100                    80                  -    20

b) Oddíl               36 Bydlení a komunální služby

    3639 Údržba majetku                         300                     400          + 100

             Demolice domu v Litoli č.p. 99            200                     100          -  100

 • 13. Zřizovací listiny ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZUŠ F.A. Šporka, ZŠ T.G. Masaryka, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček a MŠ Pampeliška ve znění současných právních předpisů súčinností od 01.11.2009.
 • 14. Přidělení půjček zFondu rozvoje bydlení dle návrhu komise pro rozdělování půjček takto: Josef Holešovský 30.000,- Kč, Iva a Jaroslav Rouskovi 30.000,- Kč.
15.  Návrh regulačního plánu Lysá n.L. Vysoká Mez - zeleň.

16. Kandidaturu pí Férové Libuše, pí Labutové Jaroslavy, Ing. Mrkvičky Václava a p. Ing. Šťastného Vladislava na funkci přísedících OS Nymburk s tím, že návrhy na případné další kandidatury budou projednány na ZM dne 25.11.2009.

17.  Nabídnutí náhradních obecních pozemků p.p.č. 190 o vým. 2.180 m2, a st.p.č. 314 o vým. 787 m2, oba pozemky k.ú. Lysá n.L., Středočeskému kraji k výstavbě nového domova pro seniory.

 

 

III. b e r e   na   v ě d o m í 

1.   Zápis z kontrolního výboru ze dne 09.09.2009. 

 

IV. u k l á d á

1.    Panu starostovi a paní místostarostce jednat se Středočeským krajem o výstavbě nového domova pro seniory s tím, že zastupitelé Města Lysá n.L. upřednostňují výstavbu ve stávající lokalitě.

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 19.35 hod. ukončil.

 

Zapsala: Procházková L.

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................         

  p. Ježek Stanislav                                                p. Ing. Firman Miroslav       

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                                                 starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.