+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  3.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 20.05.2009

na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni:                               p. Mgr. Havelka Jiří

                                    p. Ing. Šťastný Vladislav

                                    pí Chloupková Marcela

                                    p. Sedláček Tomáš

                                    p. Houštecký Václav

                                    p. Ing. Otava Karel

                                    p. Ježek Stanislav

                                    p. Kolman Josef

                                    p. MVDr. Kořínek Jan

                                    p. Ing. Firman Miroslav

                                    p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                    pí Valentová Naděžda

 

Omluveni:                              p. Ing. Gregor Petr

                                    p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

                       

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvili p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Kopecký P. a p. Mgr. Fajmon H. Pan Kolman J. se omluvil s tím, že se na zasedání dostaví později.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ing. Firman M. a p. Mgr. Minařík J., do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Ježek S. a pí Valentová N.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu                 pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

Návrhová komise                   pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

 

            Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů k  zápisu ze zasedání ZM dne 08.04.2009 připomínky. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů připomínky nevznesl, pan starosta konstatoval, že zápis považuje za ověřený.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník.

 

Pan starosta navrhl body 1 - 3 projednat jako celek, protože se jedná o body stejného typu - věcná břemena a dotázal se, zda má někdo návrh na doplnění programu. S návrhem na doplnění programu se nepřihlásil nikdo z přítomných zastupitelů.

 

            Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

II. Návrhy na schválení.

 

1.  Schválení akce Lysá nad Labem, kabel NN pro p.p.č. 2621/1, 2621/5-7 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3579/3 a 2480 (PK 2476/1) v lokalitě Hrabanov, Lysá n.L.

 

                        RM projednala dne 07.04.2009 usnesením č. 222 žádost ČEZ Distribuce, a.s., o souhlas s realizací akce Lysá n.L., kabel NN pro p.p.č. 2621/1 a 2621/5-7, k.ú. Lysá n.L., a o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 3579/3, a 2480 (PK 2476/1), k.ú. Lysá n.L.

 

                        K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) realizaci akce Lysá n.L., kabel NN pro p.p.č. 2621/1 a 2621/5-7, k.ú. Lysá n.L., dle předložené dokumentace.

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 3579/3 a 2480 (PK 2476/1), k.ú. Lysá n.L., s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

2. Schválení akce Lysá nad Labem, kabel NN pro p.p.č. 2131/33 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2165/7 (Kačín, křižovatka ulic Fibichova a Máchova).

                       

RM projednala dne 07.04.2009 usnesením č. 223 žádost ČEZ Distribuce, a.s., o schválení akce Lysá nad Labem, kabel NN pro p.p.č. 2131/33 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2165/7 (Kačín, křižovatka ulic Fibichova a Máchova).

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) realizaci akce Lysá n.L., kabel NN pro p.p.č. 2131/33, k.ú. Lysá n.L., dle předložené dokumentace,

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 2165/7 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN. 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku na obecních pozemcích 2172/13 a p.p.č. 2165/28, k.ú. Lysá nad Labem.

 

            RM projednala dne 21.04.2009 usnesením č. 243 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku na obecních pozemcích 2172/13 a p.p.č. 2165/28, k.ú. Lysá n.L., mezi Městem Lysá n.L., spol. STP Net, s.r.o., Praha 4, Novodvorská 803/82, a manželi Klárou a Lubošem Veseckými, Máchova 1041, Lysá n.L.

           

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku na obecních pozemcích 2172/13 a p.p.č. 2165/28, k.ú. Lysá n.L., mezi Městem Lysá n.L., spol. STP Net, s.r.o., Praha 4, Novodvorská 803/82, a manželi Klárou a Lubošem Veseckými, Máchova 1041, Lysá n.L.  

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

4. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2008 na zpracování PD k územnímu řízení a stavebnímu řízení na výstavbu MŠ v ul. Brandlova a přijetí daru ve výši 153.867,-- Kč na zpracování PD od MS development, s.r.o., Praha 10.

 

            RM projednala dne 07.04.2009 usnesením č. 229 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2008 na zpracování PD k územnímu řízení a stavebnímu řízení na výstavbu MŠ v ul. Brandlova a přijetí daru ve výši 153.867,-- Kč na zpracování PD od MS development, s.r.o., Praha 10.

 

            Pan starosta se dotázal, zda všichni zastupitelé dostali dopis rodičů, kteří mají problém s umístěním dětí do MŠ. Kapacita školek tak, jak je v dopise uvedeno, skutečně nepokrývá potřebu města, ale na projektu výstavby nové MŠ se již pracuje. Byl zpracován projekt na alternativní vytápění a ohřev vody a tím došlo k navýšení ceny. Tím, že bude vytápění řešeno alternativně, mohlo by město mít šanci na čerpání dotace, která by pokryla část nákladů. RM připraví na příští zasedání ZM návrh časového rozpisu etap výstavby MŠ. Pí Valentová se dotázala, zde všechny děti, které rodiče chtějí umístit do MŠ, jsou předškolního věku. Pan starosta odpověděl, že ne, jedná se i o děti matek, které jsou s dalším dítětem na mateřské dovolené, o děti z okolních obcí, ale převážně o děti, které rodiče potřebují umístit, protože se vrací po mateřské dovolené do zaměstnání. P. Ing. Šťastný doplnil, že by se měla zvážit i možnost vzít si půjčku a začít a výstavbou MŠ již v letošním roce. Ing. Firman navrhl zpracovat přehled věkových kategorií dětí, ze kterého by bylo možné dopředu odhadnout potřeby míst v MŠ a ZŠ v Lysé n.L. Pan starosta odpověděl, že toto je zpracováno, podle přehledu je problém s umístěním předškolních dětí, v základních školách jsou rezervy. Milovice mají zájem umístit děti do základních škol v Lysé n.L., vzhledem k nedostačují kapacitě jejich škol, ale není problém otevřít u nás další dvě až tři první třídy. Tento problém konzultoval i s řediteli škol. P. Mgr. Minařík se dotázal p. Ing. Šťastného na předpokládanou výši půjčky. P. Ing. Šťastný uvedl, že výše půjčky by byla teprve předmětem jednání. V současné době není rozpočet zatížen žádnými půjčkami a dle jeho názoru není krajně nevýhodná doba pro městské samosprávy na čerpání půjček. P. MVDr. Kořínek souhlasil s názorem Ing. Šťastného, i on je pro to co nejdříve zahájit výstavbu MŠ, souhlasil i s případnou půjčkou. Vzhledem k nové zástavbě se počet dětí a tím potřeba zvýšené kapacity školek nadále navýší. P. Houštecký doporučil udělat finanční rozvahu a na jejím základě se rozhodnout, osobně je také pro půjčku, ale ne na celou akci. Částečně by měla být výstavba hrazena z vlastních prostředků a také by se měla využít možnost čerpání dotací, např. na solární panely, apod.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2008 na zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně obstarání potřebných dokladů na výstavbu MŠ v ul. Brandlova s tím, že dodatek č. 2 řeší 2. etapu, tj. použití tepelných čerpadel a solárních panelů pro vytápění a ohřev TUV nové, případně i stávající školky za celkové náklady 153.867,-- Kč včetně DPH. Tato částka bude započtena jako plnění ve smyslu uzavřené Rámcové partnerské smlouvy se společností MS development, s.r.o., IČ 62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10.

b) přijetí daru ve výši 153.867,-- Kč na zpracování dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně obstarání potřebných dokladů na výstavbu MŠ ul. Brandlova týkající se 2. etapy, tj. použití tepelných čerpadel a solárních panelů pro vytápění a ohřev TUV nové, případně stávající školky od MS development, s.r.o., IČ 62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

5. Uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Zateplení ZŠ v Lysé nad Labem".

 

            Dne 21.04.2009 projednala RM města usnesením č. 257 uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Zateplení ZŠ Lysá n.L." s akciovou společností Proxima.

 

 

            Pan starosta doplnil, že v loňském roce město získalo dotaci na zateplení a výměnu oken v tomto objektu, je ukončeno výběrové řízení a RM doporučila vybrat firmu Proxima, a.s. Se zateplováním by se začalo zhruba v polovině příštího měsíce a v příštím roce by se akce dokončila. Z našeho rozpočtu bude letos hrazena částka 8 mil. Kč, dotace od státu činí 25 mil. Kč a na dokončení je počítáno 9 mil. Kč z našeho rozpočtu v příštím roce. P. Houštecký k věci dodal, že dle jeho názoru bude dost víceprací, protože projekt nebyl dobře připraven, nejsou tam některé činnosti, které budou potřeba udělat. Proto je třeba na příští rok vyčlenit vyšší částku na dokončení díla. Pan starosta dodal, že pokud to tak bude, projeví se to již letos. Pan Houštecký navrhl udělat předběžný průzkum toho, co tam chybí. Pí Javorčíková, projektový manažer města, doplnila, že právě kvůli zmíněným nedokonalostem projektu se ve spolupráci s p. Kotyškou předělával rozpočet a zítra má firma nový rozpočet předložit. Zítra tedy bude vědět skutečnou cenu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Zateplení ZŠ Lysá n.L." s akciovou společností Proxima, IČ 60916478, za celkové náklady 35.559.287,-- Kč včetně DPH.

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

Příchod p. Kolman v 17.20 hod.

 

6. Prodej 1/6 obecního stavební pozemku p.č. 2549 a 1/2 obecního stavebního pozemku p.č. 2571, oba k.ú. Lysá nad Labem.RM dne 21.04.2009 usnesením č. 242 projednala návrh na prodej 1/6 obecního stavební pozemku p.č. 2549 a 1/2 obecního stavebního pozemku p.č. 2571, oba kultura zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, p. Milanu Batlíkovi, Třešňová 1624, Lysá n.L., za částku 500,-- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a zpětné nájemné za tři roky ve výši 5,-- Kč/m2/rok.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej 1/6 obecního stavebního pozemku p.č. 2549 a 1/2 obecního stavebního pozemku p.č. 2571, oba kultura zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., panu Milanu Batlíkovi, Třešňová 1624, Lysá n.L., za částku 500,-- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a zpětné nájemné za tři roky ve výši 5,-- Kč/m2 za 1 rok.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

7. Prodej obecních pozemků p.č. 492/57 o vým. 64 m2,  a p.p.č. 492/85 o vým. 368 m2, k.ú. Lysá nad Labem.

   

Dne 07.05.2009 projednala usnesením č. 264 RM návrh na prodej obecních pozemků p.č. 492/57 o vým. 64 m2,  a p.p.č. 492/85 o vým. 368 m2, oba kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem.

 

Pan starosta upřesnil, že se jedná o zbylé pozemky v zahradě za bývalou Frutou, RM doporučila prodej pozemků ve stejném režimu, jako pozemky zahrnuté v již uzavřené smlouvě budoucí. Pan Ježek se dotázal, proč v materiálech nebyla uvedena i druhá nabídka manželů Hodkových. Mohl by to chápat i tak, že vítěz byl předem znám. Tento postup se mu nelíbil a chtěl vědět, zda ve věci jednal pan starosta sám, nebo rada města. Dále mu není známo, proč starosta trvá na prodeji uvedených pozemků, bylo by lepší nechat je v majetku města a také se dotázal, proč nebyla nastartována prodejní cena cca 2.000,-- Kč. Pan starosta odpověděl, že byla dvě výběrová řízení. Na prvně zveřejněný záměr přišly dvě nabídky, ale řízení bylo zrušeno z důvodu chybně uvedených informací na vyvěšeném záměru. Byl vyvěšen nový záměr na prodej pozemků, na který přišly také dvě nabídky, ale už ne nabídka manželů Hodkových. RM vybrala zájemce, který nabídl vyšší cenu. Pan Sedláček doporučil do smlouvy doplnit věcné břemeno práva průchodu pro manžele Flídrovy, kteří vlastní sousední nemovitost.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej p.p.č. 492/57 o výměře 64 m2, kultura ostatní plocha a p.p.č. 492/85 o vým. 368 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá n.L., společnosti První Sluníčková, s.r.o., IČ 28260431, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, za částku 1.200,-- Kč/m2 pozemku s tím, že prodej bude ve stejném režimu jako prodej předchozích pozemků v této lokalitě, tzn. nejprve bude smlouva o smlouvě budoucí kupní s věcným břemenem práva průchodu pro manžele Josefa a Janu Flídrovy, Pivovarská 1028/3, Lysá n.L. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     1 hlas

                   Návrh byl přijat.

 

8. Prodej obecních pozemků ve Veslařském klubu v Litoli u Labe, p.p.č. 307/2 o vým. 4.983 m2, st. p.č. 722 o vým. 1.108 m2, st. p.č. 723 o vým. 19 m2 a st. p.č. 495 o vým. 188 m2, k.ú. Litol.Usnesením č. 262 RM dne 07.05.2009 projednala návrh na prodej obecních pozemků ve Veslařském klubu v Litoli u Labe, p.p.č. 307/2 o vým. 4.983 m2, st. p.č. 722 o vým. 1.108 m2, st. p.č. 723 o vým. 19 m2 a st. p.č. 495 o vým. 188 m2, k.ú. Litol.

 

Pan starosta doplnil, že RM doporučuje prodat pozemky s tím, že ve smlouvě bude stejná blokace jako u skautů, tzn. v případě prodeje by město mělo předkupní právo za stejných podmínek, tzn. za 1,-- Kč. Pan Ježek souhlasí s prodejem, ale chtěl by upřesnit, jak bude město postupovat, pokud by nový vlastník chtěl na pozemcích stavět. Jednalo se mu o akce, které nemají se sportem nic společného. Pan starosta uvedl, že na pozemku se asi stavět nedá, protože je v zátopové zóně řeky Labe, ale to upřesní pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu. Pí Ing. Čížková doplnila, že si myslí, že pozemek není v aktivní zóně Labe, je tam omezená možnost výstavby. V územním plánu je tento pozemek vymezen k rekreačním účelům, individuální rekreaci, žádný jiný objekt, než rekreační, tam být postaven nemůže. Ale může tam být například ubytovna, protože ta s rekreací souvisí. Dále navrhla, že dojde do dokumentace územního plánu tyto informace ověřit. Pan Kolman podotkl, že po letech stagnace je nyní ve veslařském klubu skupina lidí, kteří mají zájem na fungování klubu a podporu touto formou si zaslouží.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecních pozemků ve Veslařském klubu v Litoli u Labe - p.p.č. 307/2 o výměře 4.983 m2, st. p.č. 722 o vým. 1.108 m2, st. p.č. 723 o vým. 19 m2 a st. p.č. 495 o vým. 188 m2, k.ú. Litol, Veslařskému klubu Lysá n.L., Za Labem 473, Litol, zastoupeného předsedou klubu, panem Janem Krumpholcem, za symbolickou částku 1,-- Kč. V kupní smlouvě bude uvedeno: V případě, že by Veslařský klub pozemky prodával, bude mít Město Lysá nad Labem předkupní právo za stejných podmínek prodeje, tzn. za 1,-- Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

9. Výkup části p.p.č. 470/2, nově označeného geometrickým plánem č. 2168-36/2009, ze dne 03.04.2009 jako p.p.č. 470/3 o vým. 9 m2, k.ú. Lysá n.L.

 

            Dne 07.05.2009 projednala usnesením č. 268 RM návrh na výkup části p.p.č. 470/2, nově označeného geometrickým plánem č. 2168-36/2009, ze dne 03.04.2009 jako p.p.č. 470/3 o vým. 9 m2, k.ú. Lysá n.L., od manželů Hlaváčkových, bytem Skupova 1649, Lysá n.L., za částku 600,-- Kč/m2.

 

Pan starosta k věci doplnil, že se jedná o část pozemku, který byl dříve prodán manželům Hlaváčkovým, aby mohli zajistit bydlení pro svou postiženou dceru a nedopatřením byla prodána i část chodníku, proto si myslí, že by se měl za stejných podmínek vykoupit zpět.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části p.p.č. 470/2, nově označeného geometrickým plánem č. 2168-36/2009, ze dne 03.04.2009, jako p.p.č. 470/6 o vým. 9 m2, k.ú. Lysá n.L., od manželů Hlaváčkových, bytem Skupova 1649, Lysá n.L., za částku 600,--Kč/m2.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

            Pan starosta požádal pí Ing. Čížkovou, která byla v dokumentaci územního plánu Lysá n.L. ověřit, v jaké lokalitě jsou pozemky projednávané v předchozím bodě, o doplnění informací. Pí Ing. Čížková uvedla, že pozemky v záplavovém území nejsou, takže za podmínek stanovených vodoprávním úřadem tam lze postavit omezené množství staveb. Druhy možných staveb jsou stanoveny územním plánem. P. Krumpholc, předseda veslařského klubu, k věci doplnil, že stávající situace, tj. že je pozemek nezastavěn, je pro ně vyhovující. V souvislosti s rozvojem činnosti klubu mají zájem pořádat více závodů a tyto pozemky jim poskytnou dostatečný prostor pro to, aby mohlo přijet více klubů. Pokud na závody přijede 18 - 20 oddílů, jedná se řádově o cca 300 lodí a ty se musí někde složit, a proto potřebují volný pozemek. Byli by sami proti sobě, kdyby pozemek zastavěli, naopak ho chtějí zvelebit, vybudovat oplocení, zpevnit příjezdovou cestu, apod. Proto žádají o odkoupení, aby měli možnost požádat o dotace na tyto akce. Pan Sedláček uvedl, že si není jistý, že by kvůli žádosti o dotaci musel být pozemek přímo v jejich vlastnictví, proto se také hlasování o prodeji těchto pozemků zdržel. Podle jeho názoru je dostačující souhlas vlastníka, tj. města a ten by vždy dostali.

 

10. Změny v Pravidlech hospodaření s byty ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.

 

RM dne 07.04.2009 projednala usnesením č. 212 návrh na změny v Pravidlech hospodaření s byty ve vlastnictví Města Lysá n.L.

 

Pan starosta upřesnil, že se jedná o malou úpravu, kdy bude pouze doplněno do evidence žadatelů, zda není dlužníkem města. Toto, tzn. bezdlužnost vůči městu, bude podmínka, kterou musí žadatel splňovat, aby byl zapsán do evidence žadatelů o byt.  Pan Ježek neměl námitky proti tomuto opatření, pouze se dotázal, zda při změnách Pravidel byl brán v úvahu navržený balíček opatření v souvislosti s celosvětovou krizí, tedy například možnost snížení nájmu. Pan starosta odpověděl, že se návrhy na přijetí určitých opatření v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí bude ZM zabývat na svém zasedání dne 24.06.2009, tak jak bylo stanoveno na minulém zasedání ZM.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změny v Pravidlech hospodaření s byty ve vlastnictví města Lysá nad Labem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

11. Návrh na změnu územního plánu v části města přilehlé k dostihovému závodišti.

 

Dne 21.04.2009 projednala usnesením č. 233 RM návrh pí Romany Hanouskové, Kpt. Jaroše 1702, Lysá n.L., na změnu územního plánu v části města přilehlé k dostihovému závodišti

 

K věci pan starosta doplnil, že se jedná o změnu, kdy by se část pozemků z přírodní zóny v této lokalitě přeřadila do zóny rekreačně - sportovní. RM doporučila změnu schválit, protože tyto pozemky navazují na ostatní rekreačně - sportovní zařízení v této lokalitě, jako je například závodiště. Tato činnost tam již existuje. Pan Hanousek doplnil, že žádají o změnu využití území z toho důvodu, že pozemky jsou k tomuto účelu vhodné. Pozemky v této lokalitě jsou těžko využitelné k jiným účelům, je tam málo místa pro případné stavby. Kynologické cvičiště by mohlo být vybudováno i nyní, v souladu se stávajícím územním plánem, ale chybělo by potřebné zázemí, jako je klubovna, studna, oplocení, sociální zařízení, proto žádají o změnu územního plánu. Je si vědom, že ponesou v plné výši náklady na změnu plánu. Pan Ježek dodal, že souhlasí s navrženou změnou, která určitě přispěje k lepšímu využití tohoto prostoru. Pan starosta požádal pí Ing. Čížkovou, aby zastupitele seznámila s nutností stanovit pověřeného zastupitele při pořizování změny územního plánu. Pí Ing. Čížková k věci uvedla, že dle stavebního zákona musí být stanoven zastupitel, který bude spolupracovat s pořizovatelem změny územního plánu tak, aby byly provedené změny v souladu se zájmy města. Dodala, že při schválení změny v souvislosti s výstavbou fotovoltaické elektrárny bylo toto opomenuto a dodatečné schválení pověřeného zastupitele bude předmětem schvalování v dalším bodě dnešního programu. P. Ing. Šťastný se dotázal, jak bude řešen odvoz splaškových vod. Pan Hanousek uvedl, že bude vypracována studie s návrhem řešení. Pravděpodobně bude vybudována čistička odpadních vod s vyústěním do Mlynařice, konečné řešení bude upřesněno v rámci stavebního řízení. Pí Ing. Čížková dodala, že vzhledem k tomu, že se nejedná o objekt určený k trvalému bydlení, bude toto řešení dostačující a pravděpodobně i jediné možné.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

 a) pořízení změny územního plánu Lysá n.L. (zřízení kynologického cvičiště) s tím, že změna bude pořízena na náklady žadatele.

b) Mgr. Jiřího Havelku jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu v souvislosti se zřízením kynologického cvičiště.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

12. Návrh na stanovení určeného zastupitele.

 

RM projednala dne 21.04.2009 usnesením č. 258 návrh na stanovení určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 6 územního plánu (výstavba fotovoltaické elektrárny).

 

            Pan Ježek se dotázal, zda by nebylo lepší jmenovat odborníka na danou problematiku, např. p. Ing. Gregora. Pan starosta odpověděl, že je samozřejmě možné jmenovat kohokoli ze zastupitelů, ale v tomto případě skutečně nezáleží na odbornosti dané osoby, jde pouze o to, jak uvedla pí Ing. Čížková, jmenovat zastupitele, který bude schopen, z hlediska časové náročnosti, docházet na jednotlivá jednání a dozorovat soulad navržených změn se zájmy města. Připomínky bude možno vznášet až v rámci stavebního řízení a p. Ing. Gregor, jako člen stavební komise, se bude k projektu moci vyjádřit.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Mgr. Jiřího Havelku jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu v souvislosti s výstavbou fotovoltaické elektrárny.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

13.  Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z Programu regenerace MPZ a z rozpočtu města.

 

            Dne 21.04.2009 usnesením č. 254 projednala RM návrh na poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z Programu regenerace MPZ a z rozpočtu města Jednotě, spotřební družstvo, Nymburk, a Římskokatolické farnosti Lysá n.L.

           

                                               RM dala na doporučení Komise regenerace MPZ a doporučila schválit příspěvky tak, jak jsou stanoveny. Na jednání komise byl přizván p. Ing. Procházka, který přislíbil, že tato dotace bude použita na opravu fasády budovy Jednoty v Lysé n.L. Jak uvedl p. Ing. Procházka, v rámci oprav bylo do této budovy investováno již cca 6 mil. Kč.

      

                                               Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) Jednotě, spotřební družstvo, Nymburk, z Programu regenerace MPZ částku ve výši 131.000,-- Kč a z rozpočtu města ve výši 84.000,-- Kč,

b) Římskokatolické farnosti Lysá n.L. z Programu regenerace MPZ částku ve výši 105.000,-- Kč a z rozpočtu města ve výši 30.000,-- Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

 

14. Žádost Zlatého pruhu Polabí o schválení Strategie rozvoje regionu MAS Zlatý pruh Polabí na období let 2007 - 2013 včetně strategických plánů Leader.

 

Dne 07.05.2009 RM usnesením č. 286 projednala žádost Zlatého pruhu Polabí o schválení Strategie rozvoje regionu MAS Zlatý pruh Polabí na období let 2007 - 2013 včetně strategických plánů Leader.

 

            RM nedoporučila schválení tohoto materiálu, a to z následujícího důvodu. Program Leader umožňuje, pokud se utvoří skupina podnikatelů, občanů, neziskových organizací nebo měst (tj. místní akční skupina = MAS), této skupině z programu Leader požádat o dotaci, která je poskytnuta v různé výši, vzhledem k velikosti skupiny. Tuto dotaci lze dále rozdělit na menší akce v rámci působení dané skupiny. Místní akční skupina funguje jako koordinátor. Bohužel došlo k tomu, že se zástupci města teprve v loňském roce dozvěděli, že Město Lysá n.L. je bez souhlasu ZM zahrnuto do MAS Zlatý pruh Polabí. Když na toto bylo poukázáno, vznikl problém, který zástupci MAS chtějí vyřešit schválením předložené žádosti, kterou by se v podstatě členství v MAS Zlatý pruh Polabí zlegalizovalo. RM předloženou žádost posoudila a došla k závěru, že by takováto spolupráce nebyla pro město příliš výhodná. Pan Ing. Firman se dotázal, zda město nebylo zahrnuto do skupiny na základě partnerské smlouvy o spolupráci. Pan starosta odpověděl, že ke vstupu do MAS je třeba samostatný souhlas ZM, protože se vlastně jedná o novou obecně prospěšnou společnost. Musel by to být souhlas přímo ke vstupu do této společnosti. Nejedná se o jediný případ, i jiné obce byly včleněny bez jejich vědomí do jiných MAS a dle názoru pana starosty se nejedná o seriózní přístup. Pan Ježek uvedl, že s návrhem souhlasí, ale zároveň dodal, že si myslí, že by Mikroregion Polabí měl mít zpracován vlastní plán rozvoje, tak jako jiná města. Pan starosta k věci uvedl, že se jedná o dvě různé věci, v Mikroregionu Polabí je dalších sedm obcí a případné aktivity jsou výsledkem dohody. Co se týče města samotného, je zpracován rozpočtový výhled na pět let. V současné době je třeba zpracovat jeho aktualizaci. Pan Ing. Otava uvedl, že dle jeho názoru spolupráce se Zlatým pruhem Polabí je na velmi dobré úrovni. Za peníze z programu bylo pořízeno velké množství propagačních materiálů. Pan starosta konstatoval, že jemu se spolupráce nezdá být dobrá. Lysá n.L. usilovala o členství v „nymburské" MAS, ale bohužel se členem nestala. Pan Ing. Otava uvedl, že dle jeho názoru by spolupráce měla výhody, ale někdo by se o to musel starat. Pan starosta opět poukázal na neseriozní jednání s tím, že si není jistý, jak by měla fungovat spolupráce, když město nedostalo na vědomí ani to, že je členem skupiny. Pan Ing. Otava konstatoval, že například turistická fóra fungují velmi dobře, ale zástupci města se jich neúčastní. Na to pan starosta reagoval sdělením, že na fóru byl dvakrát, ale když měl zájem zúčastnit se dalšího setkání, bylo mu sděleno, že není místo. Pan Ing. Otava dále uvedl, že si myslí, že každá spolupráce na rozvoji cestovního ruchu je dobrá a on je pro spolupráci s MAS Zlatý pruh Polabí. Pí Chloupková dodala, že měli zájem na spolupráci, akce se týkala věží na Šibáku, a město bylo připraveno poskytnout potřebnou podporu, ale akce nebyla dokončena, věže byly demontovány. Pan starosta doplnil, že žádost byla doručena dne 24.04.2009 a souhlas byl požadován do 11.05.2009. Dodal, že pan Hlaváč  (předseda správní rady Zlatý pruh Polabí, o.p.s.) dobře ví, jak probíhá schvalovací proces na komunální úrovni a že žádost lze schválit jen na zasedání ZM. Musel tedy vědět, že není ani možné souhlas v jím požadovaném termínu stihnout. I z toho je patrná neserióznost jednání MAS Zlatý pruh Polabí. Pan Ing. Otava s názorem pana starosty nesouhlasil a navrhl schválit žádost Zlatého pruhu Polabí, o.p.s.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje strategii rozvoje regionu MAS Zlatý pruh Polabí na období let 2007 - 2013 včetně strategických plánů Leader.

 

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        5 hlasů

                                   zdržel se:           3 hlasů

                                   proti:     4 hlasů

                   Návrh nebyl přijat.

 

Pan Houštecký uvedl, že by se tento materiál měl brát spíše jako informativní zpráva o plánu rozvoje regionu MAS Zlatý pruh Polabí. Pan starosta doplnil, že lze se zástupci této organizace dále jednat, ale rozhodně byl proti tomu schválit materiál bez dalších podrobností v časové tísni. Pan Sedláček  k věci doplnil, že na Šibáku byly dvě ocelové konstrukce, z vojenského hlediska velmi dobře udělané a byly sešrotované. Dle jeho názoru to byla velká škoda, daly se využít v rámci cestovního ruchu jako rozhledny. Pan Ing. Otava dodal, že věže byly rozkradeny během několika dní po tom, co se informace o nich zveřejnila v týdeníku Nymbursko. To, že nebyly využity, tedy není vinou Zlatého pruhu Polabí.

 

III. Informativní zprávy

 

1. Projednání všech podnětů na změnu územního plánu v souvislosti s pořízením nového územního plánu dle § 44 stavebního zákona.Dne 21.04.2009 projednala RM usnesením č. 234 a dne 07.05.2009 usnesením č. 291 veškeré podněty podané k tvorbě nového územního plánu sídelního útvaru Lysá n.L.

 

Pan starosta doporučil vzít zprávu na vědomí a navrhl, vzhledem k množství podnětů, svolat pracovní schůzku zastupitelů, kde by měli zastupitelé čas se podrobně s každým podnětem seznámit tak, aby pořízení nového územního plánu mohlo být veřejně projednáno a schváleno na červnovém zasedání ZM. Termín pracovní schůzky byl po dohodě stanoven na 10.06.2009 v 17.00 hod. Pan Ing. Firman se dotázal na rozdílnost stanovisek stavební komise, stavebního úřadu a rady města. Např. v bodě 3a se k podnětu kladně vyjádřila stavební komise i stavební úřad a konečné stanovisko RM je nesouhlasné, stejně tak v bodě 4a a dále pak v době 31a, kde majitelem pozemku je p. Mgr. Fajmon, je konečné rozhodnutí RM souhlasné a to i přes nesouhlas komise a stavebního úřadu. Pan starosta upřesnil, že majitelem pozemku není p. Mgr. Fajmon, ale město, p. Mgr. Fajmon pouze  změnu navrhl. Informaci doplnila pí Ing. Čížková, která uvedla, že první podněty byly od občanů, proto je v první kolonce uvedeno „vlastník pozemku", další podněty podal samotný stavební úřad a zastupitelé, Spolek pro rozvoj města atd., ale nebyl již upraven název kolonky, za toto nedopatření se omluvila. K rozdílnosti názorů uvedla, že v materiálu je uvedeno původní stanovisko komise nebo stavebního úřadu, ale v průběhu dalších jednání v některých případech došlo ke změně názoru na daný podnět. V materiálu pak zůstalo původní stanovisko, protože se jedná pouze o návrh. Komplexně budou všechny podněty posouzeny zpracovatelem (urbanistou). Toto je teprve začátek celého procesu, na jehož základech se bude zpracovávat návrh. Pan Ježek uvedl, že měl stejnou připomínku, jako p. Ing. Firman, ale to již pí Ing. Čížková vysvětlila. Pan Hanousek se dotázal, jakým způsobem se bude moci veřejnost vyjádřit k podnětům. Pí Ing. Čížková odpověděla, že nyní se pouze zpracovává zadání. Návrh územního plánu bude zveřejněn na úřední desce a v zákonných lhůtách mají občané možnost podávat připomínky, a to k zadání, konceptu a návrhu. Na návrh RM byla veřejnost zapojenu už nyní, v počátku celého procesu, aby se s podněty občanů mohlo od počátku pracovat. 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci o projednání všech podnětů na změnu územního plánu v souvislosti s pořízením nového územního plánu dle § 44 stavebního zákona stavebním úřadem, stavební komisí a radou města.

ZM konstatuje, že s ohledem na množství podaných podnětů bude svolána pracovní schůzka ZM tak, aby pořízení nového územního plánu mohlo být veřejně projednáno a schváleno na červnovém zasedání ZM.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

2. Zápis z jednání Komise regenerace MPZ ze dne 20.04.2009.Dne 21.04.2009 usnesením č. 255 RM projednala zápis z jednání Komise regenerace MPZ ze dne 20.04.2009.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Komise regenerace MPZ dne 20.04.2009.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                    proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

 

IV. Diskuse

 

p. starosta                                                       - informoval o neúnosné situaci v Mírové ulici v souvislosti s parkováním kamionů firmy Altmann, situace se neustále zhoršuje, proto by rád svolal schůzku s občany, která se bude konat 01.06.2009 od 18.00 hod. v tělocvičně ZŠ v Litoli a požádal zastupitele o účast na schůzce, kde bude občanům přiblíženo, co již zastupitelé v této věci udělali, co lze ještě vyřešit a na co kompetence nemají, situace se zhoršila od té doby, kdy firma přestala využívat železniční vlečku a auta se naváží kamiony,

                                                                       - dále informoval o vandalismu v lokalitě za Černými vraty, kdy se v noci ze soboty na neděli stalo obětí řádění vandalů všech pět lip a třešně v okolí, pan starosta navrhl, na základě diskuse v RM, vypsat odměnu ve výši 10.000,-- Kč za poskytnutí informací, které by vedly k dopadení pachatelů,

p. Ježek                                                          - s vypsáním odměny souhlasí, ale dotázal se, jak se bude postupovat v případě, že by pachatel byl dopaden a jednalo by se o osobu mladší 15ti let,

p. starosta                                                       - odpověděl, že v takovém případě by museli rodiče nahradit škodu,

p. Houštecký                                                  - uvedl, že se věcí zabývali na jednání stavební komise, a v tu dobu byly poničené dvě lípy,

p. Mgr. Minařík                                              - dodal, že i altán je poškozený kresbami,

p. starosta                                                       - druhý altán umístěný v lese je zatím v pořádku, nejspíš vzhledem k tomu, že je poměrně daleko od města, dále se dotázal, zda zastupitelé o návrhu na vypsání odměny chtějí hlasovat,

p. Ing. Firman                                                - konstatoval, že se jedná o finanční prostředky z rozpočtu města, proto doporučuje o návrhu hlasovat.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vypsání odměny 10.000,-- Kč za informace vedoucí k dopadení pachatele, který zničil nově vysazené lípy a altán v lokalitě Hrabanov. Vypsání odměny bude zveřejněno v denících Nymbursko, Mladá fronta, dále v Listech a prostřednictvím televize Manola.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

p. starosta                                                       - připomněl přítomným, že dne 24.05.2009 začíná výstava Natura Viva, která bude trvat až do 30.05.2009 a v souvislosti s tím uvedl, že očekává problémy s parkováním, má přislíbeno, že PČR posílí hlídky v době výstavy, MěP Lysá n.L. posiluje hlídky v době výstav automaticky, podařilo se dojednat plochy nad rámec běžného parkování, přesto se po zkušenostech z poslední výstavy Zemědělec problémů s parkováním obává, RM doporučila pro parkování v době, kdy se očekává největší návštěvnost (tj. sobota a neděle), uvolnit pro parkování osobních automobilů i náměstí,

p. Ježek                                                          - uvedl, že na posledním zasedání kritizoval stav ulice Čechova, ale nyní musí konstatovat, že odbor SMI na problému zapracoval a stav je nyní uspokojivý, tímto by chtěl odboru vedenému p. Blažkem poděkovat,

                                                                       - další připomínku měl k zápisu stavební komise, kde je u jména p. Ing. Gregora uvedeno „samozvaný host", k tomuto uvedl, že p. Ing. Gregor byl na jednání komise pozván p. tajemníkem a p. Kohout už na jednání neměl být,

p. starosta                                                       - doplnil, že se tento termín vžil, protože s plánovanou změnou územního plánu se tlak na stavební komisi zvyšuje a na jednání přicházejí jako hosté občané se svými návrhy nebo žádostni,

p. Ježek                                                          - dotázal se, zda se už někdo zabýval balíčkem opatření  v souvislosti s celosvětovou krizí.

p. starosta                                                       - odpověděl, že bylo dohodnuto, že se tímto materiálem bude ZM zabývat na jednání dne 24.06.2009 s tím, že návrhy se mohou předkládat do 30.04.2009, na písemný dotaz p. Ing. Gregora, zda přišly další návrhy, p. starosta odpověděl, další návrhy nepřišly,

p. Ježek                                                          - jako poslední příspěvek do diskuse měl dopis od rodičů týkající se nedostatku míst v mateřských školách, ale toto již bylo projednáno a dopis, jak vyplynulo z diskuse, obdrželi všichni zastupitelé, proto je již nyní zbytečné ho zde číst,

p. Houštecký                                                  - upozornil na přerostlou trávu kolem průmyslové komunikace, požádal, aby odbor SMI zajistil úpravu plochy,

p. Mgr. Minařík                                              - upozornil na opětovně poškozené zpomalovací pruhy u ZŠ J.A. Komenského a v ul. Dvořákova,

pí Chloupková                                                - uvedla, že včera bylo na tento problém poukázáno i RM,

p. starosta                                                       - informoval, že byly instalovány lavičky na cestě k zámku,

pí Valentová                                                   - poděkovala za vyřešení dopravní situace na sídlišti, kde je omezen průjezd nákladních automobilů kolem samoobsluhy,

p. Mgr. Minařík                                              - upozornil na poničené lavičky u hřiště ZŠ J.A. Komenského, možná to souvisí se zničením altánu a lip v Hrabanově,

p. MVDr. Kořínek                                         - za klienty a návštěvníky Domova Na Zámku poděkoval za osazení laviček,

pí Chloupková                                                - uvedla, že na tomto místě již lavičky v minulosti byly, ale bohužel se také staly terčem vandalismu,

p. Ing. Otava                                                  - seznámil se situací kolem elektrifikace trati Lysá n.L. - Milovice, bylo vyčištěno okolí tratě,  27.05.2009  bude akci schvalovat výbor fondu a mělo by se začít stavět, pro letošní rok je na akci vyčleněno 40 mil. Kč, celkové náklady by měli být cca 300 mil. Kč, s tím že původní cena se pohybovala okolo 75 mil. Kč, akce by měla být dokončena na jaře příštího roku,

                                                                       - dále informoval o jednáních kolem směny pozemku v okolí nádraží ČD Lysá n.L., pozemky se musí zaměřit, ale nynější vedení ČD nechce přistoupit na směnu za vstupní objekty, proto bude svoláno jednání mezi městem a ČD, a.s., aby se dohodly podmínky a dospělo se ke konečnému řešení,

                                                                       - informoval o tom, že zajistil úklid vstupní budovy nádraží a požádal o úklid městských ploch v okolí nádraží vzhledem k očekávané velké návštěvnosti města v souvislosti s výstavou Natura Viva,

p. Sedláček                                                     - dotázal, zda budou stožáry před nádražím natřeny, mohla by se tam pověsit vlajka města,

pí Chloupková                                                - upozornila na opakované problémy s toaletami na nádraží,

p. Ing. Otava                                                  -  upozornil na nedostatek zubařů v Lysé n.L.,

p. starosta                                                       - v současné době je v Lysé n.L. 5 zubařů, problém s nedostatkem zubařů je celorepublikový,

pí Chloupková                                                - na počet obyvatel je jich málo, jezdí sem i pacienti z Milovic,

pí Valentová                                                   - doporučila obrátit se s problémem na zdravotní pojišťovnu,  ví,  že  někteří  pacienti  jezdí  i  do  Prahy,

pí Chloupková                                                - uvedla,  že  zjistí  počty pacientů  jednotlivých lékařů,

p. starosta                                                       - dodal, že je třeba zjistit, zda zdravotní pojišťovna uzavře případně smlouvu s dalším zubařem,

pí Chloupková                                                - uvedla, že další volná ordinace je k dispozici v Litoli,

p. Sedláček                                                     - doplnil, že v Litoli byla jedna ordinace pro zubaře a jedna pro praktického lékaře a ta je nevyužitá.

           

 

V. Interpelace

 

S interpelací vystoupil p. Ježek:

Pane starosto, můj dotaz směřuje k stacionárním radarům. Toto se řeší již rok a mám informaci, že RM toto opět předala Komisi dopravní a bezpečnostní. Beru v úvahu, že dříve existovaly legislativní problémy, ale zdá se mi, že se to řeší příliš dlouho. V čem je stále problém?

 

VI. Doplnění diskuse

 

S informací o stavu kauzy „pepřák" v ZŠ J.A. Komenského v Lysé n.L. se přihlásila pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ, která k věci uvedla, že dne 07.04.2009 nabylo právní moci rozhodnutí v této věci. Řízení bylo vedeno proti třem pachatelům, dvěma nebyla vina prokázána, odsouzen byl pouze jeden. O výsledku napsala článek do Listů, v této souvislosti upozornila, že formulace v článku byly konzultovány s právníkem, aby nedošlo k porušení zákona, zejména zákona o ochraně osobních údajů. V článku jsou použity specifické právnické termíny, které nelze nahradit jiným výrazem. Rozhodnutím bylo pachateli uloženo uhradit škodu ve výši necelých 28.000,- Kč, které si mohly naúčtovat zdravotní pojišťovny za výjezdy sanitek. Ostatní zasahující složky, tj. policie a hasiči, nemají ze zákona možnost si svůj zbytečný výjezd vyúčtovat, proto je výsledná škoda pouze v uvedené výši. Na základě tohoto incidentu byl zabezpečen vstup do budovy za náklady cca 300 tis. Kč, které muselo uhradit město. P. Ježek dodal, že vyšel článek i v týdeníku Nymbursko. Pí Mgr. Nováková uvedla, že vzhledem k tomu, jak byla kauza mediálně využita, tj. novinové články ve všech regionálních i některých celostátních denících, zveřejnění v televizních novinách, apod., rozhodla se svůj článek poslat do Nymburska, ale nepřišla jí zpět informace, zda ho uveřejní. Článek zaslala i do jiných periodik, ale redakce ho uveřejnit odmítly. V souvislosti s touto kauzou souhlasí s vypsáním odměny za informace týkající se zničených lip, protože pokud by se našel viník, i nezletilý, museli by rodiče škodu zaplatit.

Pan Přibyl doplnil, že je v Nymbursku také článek týkající se nahlášené bomby v učilišti, i v tomto případě byla vina prokázána a viník byl odsouzen.   

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesla pí Chloupková M.

 

U s n e s e n í    z  3.  jednání  ZM dne 20.05.2009

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                        p. Ing. Firman Miroslav

                                               p. Mgr. Minařík Jaroslav

 

2. Návrhovou komisi ve složení:                   pí Chloupková Marcela

                                               p. Ježek Stanislav

                                               pí Valentová Naděžda

 

 

II.  s c h v a l u j e

 • 1. a) realizaci akce Lysá n.L., kabel NN pro p.p.č. 2621/1 a 2621/5-7, k.ú. Lysá n.L., dle předložené dokumentace.
b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 3579/3 a 2480 (PK 2476/1), k.ú. Lysá n.L., s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 • 2. a) realizaci akce Lysá n.L., kabel NN pro p.p.č. 2131/33, k.ú. Lysá n.L., dle předložené dokumentace,
b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 2165/7 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN. 

 • 3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku na obecních pozemcích 2172/13 a p.p.č. 2165/28, k.ú. Lysá n.L., mezi Městem Lysá n.L., spol. STP Net, s.r.o., Praha 4, Novodvorská 803/82, a manž. Klárou a Lubošem Veseckými, Máchova 1041, Lysá n.L.
 • 4. a) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2008 na zpracování projektové dokumentace kúzemnímu a stavebnímu řízení včetně obstarání potřebných dokladů na výstavbu MŠ vul. Brandlova stím, že dodatek č. 2 řeší 2. etapu, tj. použití tepelných čerpadel a solárních panelů pro vytápění a ohřev TUV nové, případně i stávající školky za celkové náklady 153.867,-- Kč včetně DPH. Tato částka bude započtena jako plnění ve smyslu uzavřené Rámcové partnerské smlouvy se společností MS development, s.r.o., IČ 62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10.
b) přijetí daru ve výši 153.867,-- Kč na zpracování dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně obstarání potřebných dokladů na výstavbu MŠ ul. Brandlova týkající se 2. etapy, tj. použití tepelných čerpadel a solárních panelů pro vytápění a ohřev TUV nové, případně stávající školky od MS development, s.r.o., IČ 62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10.

 • 5. Uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Zateplení ZŠ Lysá n.L." sakciovou společností Proxima, IČ 60916478, za celkové náklady 35.559.287,-- Kč včetně DPH.
 • 6. Prodej 1/6 obecního stavebního pozemku p.č. 2549 a 1/2 obecního stavebního pozemku 2571, oba kultura zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., panu Milanu Batlíkovi, Třešňová 1624, Lysá n.L., za částku 500,-- Kč/m2 stím, že nabyvatel uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a zpětné nájemné za tři roky ve výši 5,-- Kč/m2 za 1 rok.
 • 7. Prodej p.p.č. 492/57 o výměře 64 m2, kultura ostatní plocha a p.p.č. 492/85 o vým. 368 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá n.L., společnosti První Sluníčková, s.r.o., IČ 28260431, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, za částku 1.200,-- Kč/m2 pozemku stím, že prodej bude ve stejném režimu jako prodej předchozích pozemků vtéto lokalitě, tzn. nejprve bude smlouva o smlouvě budoucí kupní svěcným břemenem práva průchodu pro manžele Josefa a Janu Flídrovi, Pivovarská 1028/3, Lysá n.L. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitostí a kolek na úhradu vkladu do KN.
 • 8. Prodej obecních pozemků ve Veslařském klubu vLitoli u Labe - p.p.č. 307/2 o výměře 4.983 m2, st. p.č. 722 o vým. 1.108 m2, st. p.č. 723 o vým. 19 m2 a st. p.č. 495 o vým. 188 m2, k.ú. Litol, Veslařskému klubu Lysá n.L., Za Labem 473, Litol, zastoupeného předsedou klubu, panem Janem Krumpholcem, za symbolickou částku 1,-- Kč. Vkupní smlouvě bude uvedeno: Vpřípadě, že by Veslařský klub pozemky prodával, bude mít Město Lysá nad Labem předkupní právo za stejných podmínek prodeje, tzn. za 1,-- Kč.
 • 9. Výkup části p.p.č. 470/2, nově označeného geometrickým plánem č. 2168-36/2009, ze dne 03.04.2009, jako p.p.č. 470/6 o vým. 9 m2, k.ú. Lysá n.L., od manželů Hlaváčkových, bytem Skupova 1649, Lysá n.L., za částku 600,--Kč/m2.
 • 10. Změny vPravidlech hospodaření sbyty ve vlastnictví města Lysá nad Labem.
 • 11. Pořízení změny územního plánu Lysá n.L. (zřízení kynologického cvičiště) stím, že změna bude pořízena na náklady žadatele.
12. Mgr. Jiřího Havelku jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu v souvislosti se zřízením kynologického cvičiště a výstavbou fotovoltaické elektrárny.

13. a) Jednotě, spotřební družstvo, Nymburk, z Programu regenerace MPZ částku ve výši 131.000,-- Kč a z rozpočtu města ve výši 84.000,-- Kč,

b) Římskokatolické farnosti Lysá n.L. z Programu regenerace MPZ částku ve výši 105.000,-- Kč a z rozpočtu města ve výši 30.000,-- Kč.

14. Vypsání odměny 10.000,-- Kč za informace vedoucí k dopadení pachatele, který zničil nově vysazené lípy a altán v lokalitě Hrabanov. Vypsání odměny bude zveřejněno v denících Nymbursko, Mladá fronta, dále v Listech a prostřednictvím televize Manola.

  

III. b e r e   n a   v ě d o m í

1.    Informaci o projednání všech podnětů na změnu územního plánu v souvislosti s pořízením nového územního plánu dle § 44 stavebního zákona stavebním úřadem, stavební komisí a radou města.

2.    Zápis z Komise regenerace MPZ dne 20.04.2009.

 

IV.  k o n s t a t u j e

1.    S ohledem na množství podaných podnětů bude svolána pracovní schůzka ZM tak, aby pořízení nového územního plánu mohlo být veřejně projednáno a schváleno na červnovém zasedání ZM.

 

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 18.50 hod. ukončil.

 

Zapsala : Procházková L.

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

 

 

................................................                    ................................................         

 p. Ing. Firman Miroslav                                              p. Mgr. Minařík Jaroslav      

 

 

                                                          

                                                                                                                                                          ................................................                                                                         starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.