+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  2.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 08.04.2009

na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni:           p. Mgr. Jiří Havelka

                        p. Ing. Šťastný Vladislav

                        p. Mgr. Petr Kopecký

                        pí Chloupková Marcela

                        p. Sedláček Tomáš

                        p. Houštecký Václav

                        p. Ing. Otava Karel

                        p. Ježek Stanislav

                        p. Ing. Gregor Petr

                        p. Kolman Josef

                        p. MVDr. Kořínek Jan

                        p. Ing. Firman Miroslav

                        p. Mgr. Fajmon Hynek

 

Omluveni:          pí Valentová Naděžda

                        p. Mgr. Minařík Jaroslav

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvila pí Valentová Naděžda a p. Mgr. Minařík Jaroslav.

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navržení p. MVDr. Kořínek J. a p. Houštecký V., do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Ing. Šťastný V. a p. Ing. Otava K.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu                            pro:      13 hlasů

                                               zdržel se:           0 hlasů

                                               proti:     0 hlasů

 

Návrhová komise                               pro:      13 hlasů

                                               zdržel se:           0 hlasů

                                               proti:     0 hlasů

 

            Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů k  zápisu ze zasedání ZM dne 18.02.2009 připomínky. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů připomínky nevznesl, pan starosta konstatoval, že zápis považuje za ověřený.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník.

 

            Pan starosta navrhl doplnit program o projednání žádosti o  zrušení výjimky z obecného požadavku na minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily udělené pro stavbu bytových domů v Zahradní ulici, Lysá n.L., na zasedání ZM dne 10.09.2008 a dotázal se, zda má ještě někdo návrh na doplnění programu.

 

            P. Ing. Gregor se dotázal, proč nebyl tento bod zařazen do programu. Pan starosta odpověděl, že čekal na výsledky z případných jednání investora a vlastníků sousedních nemovitostí. Vzhledem k tomu, že dostal pouze dopis od p. Ing. Vydry se stanoviskem p. architekta Šímy, předpokládal tedy, že žádná dohoda nenastala, a chtěl toto téma otevřít v diskusi. P. Mgr. Fajmon navrhl tento bod doplnit do programu jako bod č. 1.

 

            Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:                           pro:      13 hlasů

                                               zdržel se:           0 hlasů

                                               proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

II. Návrhy na schválení.

 

1. Žádost o projednání a zrušení výjimky z obecného požadavku na minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily udělené pro stavbu bytových domů v Zahradní ulici, Lysá n.L.

 

                        Pan starosta požádal o vyjádření občany z dané lokality. Pan Řehák uvedl, že se snažili kontaktovat investora. Minulý pátek se dostavil zástupce společnosti Maxi Real CZ, s.r.o., aby se na místě seznámil se situací a při té příležitosti mu byl předložen kompromisní návrh, který je součástí dopisu, a který byl doručen i zastupitelům. Stanovisko investora zatím nedostali. P. Ing. Čepička, zástupce investora, uvedl, že byli kontaktováni pouze manžely Řehákovými, na jejich návrh, aby se jeden dům odsunul jinam, nelze reagovat, došlo by tak ke změnám, které by si vyžádaly celkovou změnu projektu. Pan starosta konstatoval, že dohoda v tuto chvíli mezi investorem a dalšími účastníky řízení není. Pan Řehák dodal, že o návrhu předloženém zastupitelům byli informováni i ostatní vlastníci okolních nemovitostí, kteří s návrhem souhlasili. P. Ing. Čepička požádal o předložení konkrétního návrhu (předložení studie, nákresu). P. Ing. Gregor uvedl, že se byl na místě seznámit se situací, prostudoval si i návrh z dopisu p. Vydry a vypracoval vlastní návrh řešení (nákres), který předal k posouzení zastupitelům a p. Ing. Čepičkovi. Pan Řehák uvedl, že toto by byl návrh, který by mohli akceptovat, ale podstatné nyní je schválení, případně neschválení, výjimky z počtu parkovacích míst. Dodal, že v dnešní době by se na jeden byt mělo uvažovat se 2-3 parkovacími místy. P. Ing. Čepička po prostudování předloženého nákresu uvedl, že ho nelze realizovat, protože nesplňuje podmínky pro výstavbu, např. nedodržuje požárně bezpečnostní prostory, a další. Muselo by se upustit od výstavby jednoho domu a tím by došlo k redukci na 40% plánovaného počtu bytů, což by bylo ekonomicky neúnosné. Chápe, že v centru města je problém s parkovacími místy, na druhou stranu pokud budou požadována 2-3 parkovací místa na byt i v takto situované lokalitě, nepostaví se nikdy nic. P. Ing. Gregor uvedl, že zvažoval i druhou alternativu, a to nabídnout firmě Maxi Real CZ, s.r.o., jiné pozemky v majetku města výměnou. Takto by tato lokalita přešla do majetku města a město by o ní mohlo rozhodnout, např. povolit pouze stavbu 2 - 3 rodinných domů. Pan starosta k tomuto dodal, že s pí Ing. Čížkovou, vedoucí stavebního úřadu, chtěli vytipovat lokality vhodné pro výstavbu bytových domů na pozemcích města, ale takové pozemky město nemá, není pozemek, který by mohli výměnou nabídnout. P. MVDr. Kořínek uvedl, že se také byl podívat na místě a podle jeho názoru se tam projektovaná stavba nehodí. Tento pozemek by byl, dle jeho názoru, vhodný pro výstavbu cca 4 rodinných domů. Pan starosta konstatoval, že pozemky nejsou ve vlastnictví města, ZM může rozhodnout pouze o výjimce z počtu parkovacích míst. P. Mgr. Fajmon se dotázal, v jaké fázi je územní řízení. Pí Ing. Čížková sdělila, že územní řízení je zahájeno, proběhlo ústní jednání, na základě připomínek účastníků bylo řízení přerušeno a stavební úřad si vyžádal doplnění dokumentace o studii zastínění a vizualizace. Tyto doklady byly doplněny před deseti dny. V současné době je na úřední desce oznámení, že stavební úřad obdržel všechny podklady pro rozhodnutí a nyní běží 15ti denní lhůta, kdy se účastníci řízení mohou vyjádřit k podkladům. P. Mgr. Fajmon se dále dotázal, zda je přípustné, aby během řízení město měnilo rozhodnutí (rušilo udělenou výjimku). Pí Ing. Čížková sdělila, že podmínky platné v den podání platí v celém průběhu řízení. Pan Houštecký Jar. podotkl, že dříve tam byla jiná činnost, např. obchod drogerie, ale potom se na pozemku začaly provozovat stavebniny, kdo to povolil. Pan starosta vysvětlil, že v územním plánu je tato zóna jako území, kde je povolena drobná výroba. Plán musel respektovat již stávající objekty a výrobu a v době jeho tvorby tam provozovny existovaly. Provozování stavebnin je tedy v souladu s územním plánem obce. Pan Houštecký Jar. dodal, že provozovna musí mít provozní řád a ten dodržovat. Pí Ing. Čížková uvedla, že v době tvorby územního plánu byla v objektu provozovna Ornis, což byl velkoobchod a sklad a stavebniny nejsou nic jiného, než velkoobchod a sklad. K žádné změně nedošlo a provoz stavebnin je v souladu s územním plánem. Nabyvatel koupil nemovitost v dobré víře s tím, že bude moci provozovat stavebniny. Pan Houštecký Jar. dále uvedl, že město mělo dát při povolování provozovny takové podmínky, aby provoz neobtěžoval okolo bydlící občany. Pí Ing. Čížková uvedla, že podmínky jsou stanoveny a provoz je v souladu s požadavky na provozování velkoobchodu a skladu. Pan starosta uvedl, že chápe připomínky p. Houšteckého Jar., ale vše je v souladu se zákony a dalšími právními předpisy a město nemůže zasahovat do práv jiných vlastníků. P. Mgr. Fajmon uvedl, že v územním plánu z roku 1998 je tato oblast jako smíšená zóna, a to právě z toho důvodu, že v lokalitě byly již drobné provozovny. Také České dráhy, a.s., požadovaly, aby tato oblast byla v  územním plánu takto zanesena, protože je to v blízkosti nádraží. V této lokalitě může být jak sklad a velkoobchod, tak bytový dům, oboje je v souladu s platným územním plánem. Vlastníci okolních nemovitostí samozřejmě mají právo v rámci územního a stavebního řízení podat připomínky nebo odvolání proti rozhodnutí, ale město nemůže nařídit, co investor může na pozemcích postavit. Změna územního plánu je záležitost tří a více let. P. Řehák dodal, že chápe zájmy investora a děkuje zastupitelům za čas, který problému věnovali, ale přesto žádá, aby výjimka byla zrušena, i když pro toto řízení je to zřejmě bezpředmětné. Chtěl, aby se v budoucnu v podobných případech situace neopakovala, protože dodatečně se parkovací místa špatně hledají. P. Ing. Firman se dotázal, jaký efekt tedy bude mít hlasování, když platí pro dané řízení to, co bylo platné v době podání. P. Mgr. Fajmon uvedl, že pro toto řízení bude stále platit schválená výjimka, hlasování je tedy bezpředmětné. P. Houštecký Jar. opět požádal o změnu územního plánu. Pan starosta odpověděl, že i kdyby se okamžitě začala projednávat jeho změna, bude tento proces trvat minimálně dva roky, do té doby platí stávající územní plán, podle kterého by se posuzovaly všechny projekty. Navíc za dva roky bude stavba, o které se teď jedná, už postavena, a to v souladu s platným plánem. Pí Chloupková podotkla, že pokud by tam bydlel někdo ze zastupitelů, přístup k věci by byl asi jiný. P. Ing. Čepička požádal, aby se o žádosti hlasovalo. Pan starosta uvedl, že podle toho, co uvedla pí Ing. Čížková asi nemá cenu hlasovat, ale pokud bude navrženo hlasování, je to samozřejmě možné.  P. Ing. Gregor navrhl, aby se o žádosti hlasovalo. P. Ing. Otava souhlasil s názorem, že hlasování nebude mít v této fázi řízení efekt. Pan Sedláček konstatoval, že jednání mezi investorem a občany neproběhlo, dohoda předpokládá určitý kompromis z obou stran, ale ke kompromisu nedošlo. P. Ing. Čepička k tomuto dodal, že dohoda je těžká, na věc je mnoho různých názorů, navíc firma investovala již značné prostředky do stávajícího projektu, který by vlastně byl při změně stavby nepoužitelný, navíc vedle proinvestovaných prostředků by byla i ztráta časová cca 1 rok. Podle jeho názoru je nejefektivnější protichůdné názory projednat v řádném řízení, občané mají možnost podávat připomínky, nebo se odvolat. Pan Sedláček uvedl, že pravděpodobně stejně dojde na základě odvolání ke změnám projektu. P. Ing. Čepička řekl, že není možné předjímat výsledek odvolacího řízení. Pí Chloupková uvedla, že se domnívala, že investor svolá schůzku s ostatními účastníky řízení, kde  by se společně pokusili najít kompromisní řešení, které by předložili ZM a o něm by se mělo jednat. Domnívala se, že budou takto postupovat, protože zjišťovat jednotlivé názory až na zasedání ZM je pozdě, takto se samozřejmě dohodnout nemohou. P. Ing. Čepička uvedl, že je zahájeno řízení a o věci se takto jedná. Firma investovala čas a nemalé prostředky, které by jim nikdo nevrátil. K tomu pí Chloupková uvedla, že i město investovalo do projektu domova důchodců, který potom nebyl schválen, to je podnikatelské riziko, se kterým firma musí počítat. P. Řehák k problému uvedl, že investor měl před tím, než začal projekt zpracovávat, seznámit místní občany se záměrem, navíc se obává, že není jistota, že projekt firma sama zrealizuje, může se stát, že firma po schválení projektu, t.j. po nabytí právní moci stavebního povolení, projekt prodá jiné firmě.

 

                        Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM revokuje své usnesení ze dne 10.09.2008 v bodě II/21 ve věci udělení výjimky ze stanoveného počtu  obecného  požadavku  na   minimální   počet   parkovacích  a  garážových  stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku stavebníka pro stavbu bytových domů na pozemku parc.č. 619/12 v k.ú. Lysá n/L.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        8 hlasů

                                   zdržel se:           5 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

Pan starosta navrhl body 2 - 7 projednat jako celek, protože se jedná o body stejného typu - věcná břemena. Pan Ježek uvedl, že souhlasí s projednáním těchto bodů najednou, jen je třeba věnovat náležitou pozornost přechodům přes komunikace. Upozornil na závady v Čechově ulici. Pan starosta odpověděl, že o problému ví a závady se budou reklamovat, záruční lhůta je pět let. Pan Ježek se dotázal, kdo by hradil případnou škodu na vozidle, která by se tam stala, do doby opravy komunikace. Pan starosta odpověděl, že za škody je odpovědný vlastník přípojky.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

Mimo p. Sedláček.

 

2. Projekt  ČEZ  Distribuce,  a.s.,  č. IE-12-6001733  a  uzavření  smlouvy  o  uzavření budoucí

smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene,  za  cenu  dle  platného  ceníku   města   na  pozemek  p.č.  2673/1,  k.ú.  Lysá  n.L.

                       

            RM projednala dne 24.02.2009 usnesením č. 108 žádost ČEZ Distribuce, a.s., o schválení projektu č. IE-12-6001733 a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku města na pozemek p.č. 2673/1, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje projekt ČEZ Distribuce, a.s., č. IE-12-6001733 a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku města na pozemek p.č. 2673/1, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

Mimo p. Sedláček.

 

3. Uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.,   p.č.   527/54, k.ú. Lysá n.L., který   je   ve   vlastnictví  Města  Lysá  nad  Labem,  na  akci  č. IE-12-6001530 Lysá nad Labem, rekonstrukce vedení NN - areál šlechtitelské stanice.

 

            RM projednala dne 24.02.2009 usnesením č. 109 uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na pozemek   p.č.   527/54, k.ú. Lysá n.L., který   je   ve   vlastnictví  Města  Lysá  nad  Labem,  na  akci  č. IE-12-6001530 Lysá nad Labem, rekonstrukce vedení NN - areál šlechtitelské stanice.

           

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na pozemek   p.č.   527/54, k.ú. Lysá n.L., který   je   ve   vlastnictví  Města  Lysá  nad  Labem,  na  akci  č. IE-12-6001530 Lysá nad Labem, rekonstrukce vedení NN - areál šlechtitelské stanice. Podmínkami souhlasu jsou souběžná realizace akce Poděbradova, TS, kabel VN, TS, kabel NN pro p.p.č. 1893, č. projektu IV-12-6004872, a po ukončení obou akcí následné vybudování nového chodníku investorem, protože chodník bude stavbami dotčen v celé stávající délce i šířce. Přechod přes komunikaci bude řešen protlakem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

Mimo p. Sedláček.

 

4. Uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a následně     uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky p.č. 552/7,         3752, 552/5, 552/6, 527/54, 527/17, k.ú. Lysá n.L., které jsou ve vlasnitcví Města Lysá nad Labem, a p.p.č. 527/51, k.ú. Lysá n.L., kde je město vlastníkem z 1/3 celku, na akci        Poděbradova, TS, kabel VN, TS, kabel NN pro p.p.č. 1893, č. projektu IV-12-6004872.

 

            RM projednala dne 24.02.2009 usnesením č. 110 uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky p.č. 552/7, 3752, 552/5, 552/6, 527/54, 527/17, k.ú. Lysá n.L., které jsou ve vlastnictví Města Lysá n.L., a p.p.č. 527/51, k.ú. Lysá n.L., kde je město vlastníkem z 1/3 celku, na akci Poděbradova, TS, kabel VN, TS, kabel NN pro p.p.č. 1893, č. projektu IV-12-6004872.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na pozemky p.č. 552/7, 3752, 552/5, 552/6, 527/54, 527/17, k.ú. Lysá n.L., které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, a p.p.č. 527/51, k.ú. Lysá n.L., kde je město vlastníkem z 1/3 celku, na akci Poděbradova, TS, kabel VN, TS, kabel NN pro p.p.č. 1893, č. projektu IV-12-6004872. Podmínkami souhlasu jsou souběžná realizace akce č. IE-12-6001530, Lysá nad Labem, rekonstrukce vedení NN - areál šlechtitelské stanice a po ukončení obou akcí následné vybudování nového chodníku investorem, protože chodník bude stavbou dotčen v celé stávající délce i šířce. Všechny přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

Mimo p. Sedláček.

 

 

5. Zřízení nových plynovodních přípojek firmou Reprogas, spol. s r.o.,  uzavření smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s firmou STP Net, s.r.o., na tyto pozemky p.č. 3707, 3451/13, p.č. 78//2, p.č. 2155/1, p.č. 2165/7 a p.č. 72/16.

 

            Dne 24.02.2009 projednala RM města usnesením č. 112 žádost Repogas, spol. s r.o. o uzavření smluv budoucích o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 72/16, 2165/7, 2155/1, 78/2, 3707 a 3451, pro nové plynovodní přípojky v ulicích Na Písku, Nerudova, Vojanova, Fibichova a Na Zemské stezce.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje pro zřízení nových plynovodních přípojek firmou Reprogas, spol. s r.o., uzavření smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s firmou STP Net, s.r.o., na tyto pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem:

p.č. 3707, 3451/13 - přípojka pro č. parc. 3706, ul. Na Písku, k.ú. Lysá n.L., za cenu 400,- Kč/bm (přípojka vedena z ul. Přemyslovy),

       p.č. 78/2 - přípojka pro č. parc. 74/13, ul. Nerudova, k.ú. Litol, za cenu 400,- Kč/bm,

       p.č. 2155/1 -  přípojka pro č. parc. 2155/8, ul. Vojanova, k.ú. Lysá n.L., za cenu  100,- Kč/bm,

       p.č. 2165/7 - přípojka pro č. parc. 2172/101, ul. Fibichova, k.ú. Lysá n.L., za cenu 300,- Kč/bm,

       p.č. 72/16 - přípojka pro č. parc. 44/46, ul. Na Zemské stezce, k.ú. Lysá n.L., za cenu 300,- Kč/bm.

Podmínky souhlasu:

       - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

       - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,

       - v ul. Fibichově (přípojka pro p.p.č. 2172/101) bude obnovena skladba podkladních vrstev, provedeno odfrézování živičného povrchu od hran výkopu k obrubníkům a 10 m od hran výkopu na každou stranu komunikace. Odfrézovaný povrch se strojově obnoví a bude poskytnuta záruka 60 měsíců,

- v ul. Přemyslově (přípojka pro p.p.č. 3706) bude obnovena skladba podkladních vrstev, provedeno odfrézování živičného povrchu od hran výkopu k obrubníkům a 10 m od hran výkopu směrem k městskému úřadu a od hranice střetu s ulicí Na Písku. Odfrézovaný povrch se strojově obnoví a bude poskytnuta záruka 60 měsíců.

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

Mimo p. Sedláček.

 

6. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3484/2 pro  

    napojení novostaveb v ulici Na Zemské stezce na plynovod.RM dne 10.03.2009 usnesením č. 143 projednala pro stavbu „Novostavba II bytových domů III. etapa" a její napojení na plynovod, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3484/2, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, s firmou STP Net, s.r.o. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje pro stavbu „Novostavba II bytových domů III. etapa" a její napojení na plynovod uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3484/2, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, s firmou STP Net, s.r.o. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

Mimo p. Sedláček.

 

7. Žádost o vyjádření k akci IV-12-6007121 - Lysá nad Labem, Na Rybníčku, kabel NN pro

    stav. parc. č. 3135 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č.      

    221/36.

 

Dne 10.03.2009 projednala usnesením č. 142 RM realizaci akce IV-12-6007121 Lysá nad Labem, Na Rybníčku, kabel NN pro stav. parc. č. 3135 dle předložené projektové dokumentace, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 221/36, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, s firmou ČEZ Distribuce, a.s.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci akce IV-12-6007121 Lysá nad Labem, Na Rybníčku, kabel NN pro stav. parc. č. 3135 dle předložené projektové dokumentace, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 221/36, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po  geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

Mimo p. Sedláček.

 

8. Žádost o vydání souhlasu k umístění stavby Rozšíření optické sítě LysaFree II a III.Usnesením č. 146 RM dne 24.02.2009 projednala firmě LysaFree pro  stavbu Rozšíření optické sítě LysaFree II a III

a) vydání souhlasu k umístění stavby v navrhované trase podzemního vedení dle předložené dokumentace, umístění vedení do pozemků parc.č. 3483/2, 3584/6, 3451/14, 3451/1, 3451/27, 3451/39, 3451/2, 3451/49, 3451/10, 3451/52, 353/14, 2673/7, 2673/1, 2673/22, 2876/1, 2890/2, 2875/54, 2875/55, 2147/1, 3554/3, 64/1, 2166/41, 2166/1, 2166/61, 2428/1, 2428/18, 2428/28, 3463/1, 3462/1, 2431/16 a st. p. 208/2, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, k.ú. Lysá n.L., a domu č.p. 176, který je také ve vlastnictví města,

b) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky a dům, uvedenými v bodu 1).

 

P. Mgr. Kopecký doplnil, že by měla být upřesněna přiložená smlouva o spolupráci.

P. Mgr. Fajmon se ještě vrátil k prvnímu projednávanému bodu, tj. revokaci usnesení ve věci udělení výjimky ze stanoveného počtu obecného  požadavku  na   minimální   počet   parkovacích  a  garážových  stání a doplnil, že to znamená, že je zrušen i závazek Maxi Real CZ, s.r.o., na vlastní náklady vybudovat chodník podél celého areálu, protože byl podmíněn právě udělením výjimky. Pan starosta uvedl, že výjimka byla skutečně podmíněna vybudováním chodníku a jejím zrušením firma není povinna chodník vybudovat. P. Mgr. Fajmon doporučil trvat na vybudování chodníku, obává se toho, že dům firma postaví, ale chodník nevybuduje. Pan Houštecký konstatoval, že pokud dle vyjádření Ing. Čížkové je po řízení podstatný stav v době podání žádosti, tj. firma měla udělenou platnou výjimku, je tedy platný i závazek na vybudování chodníku. P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda je již na vybudování chodníku uzavřena smlouva mezi městem a Maxi Real CZ, s.r.o. Pí Chloupková uvedla, že zatím smlouva není uzavřena. Pí Ing. Čížková doplnila, že chodník je součástí projektové dokumentace předložené k územnímu řízení a usnesení ZM je pro toto řízení dostačující. Pro stavební řízení ale bude třeba smlouvu uzavřít.

P. Mgr. Kopecký navázal na pojednávání žádosti o vydání souhlasu k umístění stavby Rozšíření optické sítě LysaFree II a III. Konstatoval, že se stavbou souhlasí, ale ve smlouvě o spolupráci je uvedeno v článku 3, třetí odstavec, že oba účastníci se zavazují sepsat  po ukončení prací bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene. V usnesení je navrženo, že věcná břemena budou zřízena dle platného ceníku města. Proto doporučil pověřit RM jednáním o příslušných změnách této smlouvy o spolupráci s žadatelem. P. Ing. Firman uvedl, že pokud RM schválila uzavření smlouvy bezúplatně, trval by na této formulaci i v usnesení ZM. P Mgr. Fajmon potvrdil, že skutečně je rozpor mezi usnesením RM a návrhem na usnesení ZM a dále uvedl, že podle jeho názoru by měla být břemena zřízena dle ceníku a smlouva RM projednána s žadatelem. P. Ing. Firman podotkl, že žadatel zaplatí vybudování sítě a město ji bude bezplatně využívat a proto by trval na bezúplatném zřízení věcného břemene. Pan starosta konstatoval, že při projednávání této žádosti RM nebyla tato smlouva k dispozici. Navíc je obava z toho, že by se z občanského sdružení např. za 10 let mohla stát obchodní společnost, která by pak tuto výhodu čerpala. P. Mgr. Kopecký doplnil, že s takto schválenými podmínkami lze začít se stavbou a v průběhu stavby se může jednat o změnách smlouvy. Navrhl schválení žádosti tak, je navrženo v usnesení, aby se mohlo začít se stavbou s tím, že bude jednáno s LysaFree o podmínkách smlouvy o spolupráci, aby byly záruky, že tato služba zůstane službou veřejnou. P. Ing. Šťastný se dotázal, zda se tedy k občanskému sdružení bude přistupovat stejně jako k jiným organizacím s tím, že sazba je dle sazebníku 500,- Kč/m v silnici pro právnickou osobu. Pan Houštecký podotkl, že ve smlouvě je, že zaplatí v plné výši náklady na zřízení věcného břemene. P. Mgr. Kopecký doplnil, že náklady ano, ale ne věcné břemeno jako takové. P. Ing. Firman se dotázal, zda je možno smlouvu formulovat tak, že by při eventuální transformaci občanského sdružení na obchodní společnost, tj. při změně právní subjektivity, měl nový subjekt automaticky povinnost uhradit poplatek za věcné břemeno. Pan starosta odpověděl, že při transformaci ano, tam se dá vysledovat právní nástupce sdružení, ale např. pokud by se sdružení rozhodlo zařízení prodat jiné společnosti, už toto nelze. Pan starosta navrhl usnesení formulovat v tom smyslu, že  ZM souhlasí s umístěním stavby s tím, že podmínky pro zřízení věcného břemene budou předmětem dalšího jednání. Podmínky uzavření smlouvy o spolupráci budou předmětem jednání RM a smlouva bude následně předložena ZM.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje občanskému sdružení LysaFree pro  stavbu Rozšíření optické sítě LysaFree II a III

a) vydání souhlasu k umístění stavby v navrhované trase podzemního vedení dle předložené dokumentace, umístění vedení do pozemků parc.č. 3483/2, 3584/6, 3451/14, 3451/1, 3451/27, 3451/39, 3451/2, 3451/49, 3451/10, 3451/52, 353/14, 2673/7, 2673/1, 2673/22, 2876/1, 2890/2, 2875/54, 2875/55, 2147/1, 3554/3, 64/1, 2166/41, 2166/1, 2166/61, 2428/1, 2428/18, 2428/28, 3463/1, 3462/1, 2431/16 a st. p. 208/2, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, k.ú. Lysá n.L., a domu č.p. 176, který je také ve vlastnictví města, za těchto podmínek:

       - stavebník uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

       - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

       - umístění optické sítě v uvedených ulicích proběhne současně se stavbami města a bude koordinováno se zhotoviteli staveb a pověřeným zástupcem investora. Jedná se o ulice Masarykova (stavba Lysá nad Labem - Rekonstrukce Masarykovy ulice), náměstí B. Hrozného (stavba Lysá nad Labem - Rekonstrukce nám. B. Hrozného), Zámecká ulice (stavba Lysá nad Labem - Rekonstrukce Zámecké ulice), Československé armády a K Vrutici (stavby II/272 Lysá nad Labem, Průtah),

       - v ulici Čapkově bude síť vedena v již uložených chráničkách a nebude odkrýván nově položený chodník,

       b) smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky a dům, uvedenými v bodu 1), bude projednána s firmou LysaFree a následně v RM a ZM.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

                   Pan starosta navrhl body 9 -11 projednat jako celek, protože jde o body stejného typu (věcná břemena). P. Mgr. Fajmon s návrhem souhlasil, navrhl ale doplnit v bodě 11 usnesení, že přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem.

 

 

 

 

 

9. Žádost o vyjádření k akci IP-12-6002030 Lysá nad Labem, přípojka pojistkové skříně k č.p. 1607 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2569/5 (Lom).

 

            Dne 24.03.2009 projednala usnesením č. 174 RM žádost o vyjádření k akci IP-12-6002030 Lysá nad Labem, přípojka pojistkové skříně k č.p. 1607 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2569/5 (Lom) s ČEZ Distribuce, a.s.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje

a) realizaci akce IP-12-6002030 - Lysá nad Labem, přípojka pojistkové skříně k č.p. 1607 dle předložené dokumentace, akce bude realizována v souběhu s akcemi IE-12-6001109 Lysá nad Labem, lokalita Lom, rekonstrukce vedení a investiční akcí města Lysá nad Labem, veřejné osvětlení,

b)  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2569/5, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

10. Žádost o vyjádření k projektované stavbě Lysá nad Labem, Mírová, kabel NN pro č.p. 606 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 610/9.

 

RM dne 24.03.2009 projednala usnesením č. 175 žádost o vyjádření k projektované stavbě Lysá nad Labem, Mírová, kabel NN pro č.p. 606 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 610/9 (pod nadjezdem od Litole).

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje

a) realizaci akce Lysá nad Labem, Mírová, kabel NN pro č.p. 606, dle předložené projektové dokumentace,

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 610/9, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geodetickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

 

11. Žádost o vyjádření na akci IV-12-6003837 Lysá nad Labem, kabel NN pro p.p.č. 3579/3 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2476/1.

 

Dne 24.03.2009 projednala usnesením č. 176 RM žádost o vyjádření na akci IV-12-6003837 Lysá nad Labem, kabel NN pro p.p.č. 3579/3 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2476/1 (Hrabanov).

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje

a) realizaci akce ČEZ Distribuce, a.s., č. IV-12-6003837 - Lysá nad Labem, kabel NN pro p.p.č. 3579/3 dle předložené dokumentace,

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2476/1, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geodetickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

12. Prodej obecních pozemků st.p.č. 1869/2, st.p.č. 1873 a p.p.č. 494/7, k.ú. Lysá n.L.

 

RM projednala dne 24.03.2009 usnesením č. 157 prodej obecních pozemků st.p.č. 1869/2, st.p.č. 1873 a p.p.č. 494/7, k.ú. Lysá n.L.

 

P. Mgr. Fajmon navrhl, aby cena za m2 byla jednotná pro všechny druhy kultur a to ve výši 400,-Kč/m2 nebo 500,-Kč/m2. Pan Ježek se dotázal, proč není uplatněna sankce za nezaplacený nájem za rok 2008. P. Mgr. Fajmon podotkl, že ve smlouvě je stanoven úrok z prodlení ve výši 1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Pan starost doporučil doplnit usnesení v tomto smyslu, že bude uhrazeno nájemné za rok 2008 ve výši 1.815,- Kč a úrok z prodlení dle smlouvy.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obec. st.p.č. 1869/2 o vým. 74 m2, kult. zast.pl. a nádvoří, st.p.č. 1873 o vým. 30 m2, kult. zast.pl. a nádvoří a p.p.č. 494/7 o vým. 259 m2, kultura zahrada, k.ú. Lysá n.L., p. Vasilisu Bumbarisovi, Klicperova 1530/24, Lysá n.L., za částku 500,- Kč/m2 za zastavěnou plochu a 500,- Kč/m2 za zahradu. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a nájemné za rok 2008 ve výši 1.815,- Kč a úrok z prodlení dle smlouvy.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

13. Prodej části z obecního pozemku p.č. 2645/2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., nově označeného jako p.p.č. 2645/4 o vým. 30 m2.

 

            Dne 24.03.2009 usnesením č. 159 projednala RM prodej části z obecního pozemku p.č. 2645/2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n.L., nově označeného geometrickým  plánem  číslo 2136-119/2008, ze dne 14.11.2008, jako p.p.č. 2645/4 o vým. 30 m2, paní Haně Messnerové, bytem Komenského 635, Lysá n.L., za částku 300,- Kč/m2.

            Pan starosta k věci uvedl, že před půl rokem se prodával sousední pozemek manželům Chaloupkovým a při přípravě tohoto prodeje bylo mezi městem, manž. Chaloupkovými a manž.  Messnerovými dohodnuto, že by se manželům Messnerovým mohl prodat pozemek, o kterém se dnes jedná tak, aby měli přístup ke své nemovitosti.

                                               Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části  z  obecního   pozemku  p.č. 2645/2,  kult. ost.pl., k.ú.  Lysá n.L., nově označeného geometrickým  plánem  číslo 2136-119/2008, ze dne 14.11.2008, jako p.p.č. 2645/4 o vým. 30 m2, paní Haně Messnerové, bytem Komenského 635, Lysá n.L., za částku 300,- Kč/m2. Nabyvatelka dále uhradí kolek na návrh na vklad do KN a zálohu na daň z převodu nemovitosti.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

14. Udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L., č. 12/2005, společnosti Traken.

 

Dne 24.2.2009 RM usnesením č. 129 projednala žádost p. Petra Nováka, Traken, Královský rytířský turnaj, Podlužany, s uskutečněním středověkého divadla na koních v zámeckém parku ve dnech 10.04. - 13.04.2009.

 

P. MVDr. Kořínek se dotázal, jaká technika bude projíždět, jestli nemůže dojít k poškození cest v parku. Pí Chloupková odpověděla, že p. Novák má sjednanou schůzku s ředitelem Domova Na Zámku, na které chce dohodnout podrobnosti, zahradník je o akci také informován. Společnost má vše zajištěno, budou mít vlastní koše na odpadky, toalety pro návštěvníky, najíždět budou černými vraty, složí kauci, uhradí poplatek za reklamu, vše je zařízeno.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje p. Petru Novákovi, Traken, Královský rytířský turnaj, Podlužany, výjimku z OZV Města Lysá nad Labem, č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ZM povoluje p. Petru Novákovi, Traken, Královský rytířský turnaj, Podlužany, vstup zvířat (koní a velblouda) do zámeckého parku ve dnech 10.4. až 13.04.2009.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 

 

15. Úprava rozpočtu na rok 2009.

 

Jedná se o úpravu rozpočtu tak, aby mohla být uhrazena navýšená částka za el. energii ZŠ J.A. Komenského, Lysá n.L. Došlo tam ze strany dodavatele ke špatnému zapojení měřidel, který tak chybně odečítal jen přibližně 1/3 celkové spotřeby. Zálohy na elektřinu za rok 2009 jsou stanoveny již podle skutečného odběru, tedy došlo k navýšení. Částka, o které se dnes jedná, tj. 600 tis., pokryje náklady na elektřinu zhruba z 1/2, zbylé finanční prostředky se převedou dodatečně. P. Ing. Gregor k věci uvedl, že původní vyčíslení škody bylo cca 2,5 mil. Kč. Došlo tam ke špatnému zapojení měřících transformátorů, město tak ušetřilo odhadem 10 mil. Kč. Při kontrole bylo také zjištěno, že je chybně rozúčtována spotřeba elektřiny ostatním subjektům v budově. Podle obchodního zákoníku lze čerpat ztrátu zpětně za čtyři roky a dodavatel toto zřejmě uplatní. Škola neměla k měřidlům přístup, ale zarážející je, že celková spotřeba zhruba 90 tis. kW byla téměř celá rozúčtována ostatním subjektům a nikdo se nad tím nepozastavil. Pan starosta uvedl, že podle jeho názoru škola za toto opravdu nemůže, k měřidlům přístup neměla, přesto ČEZ, a.s. (dále ČEZ).   původně obvinil město z krádeže elektřiny, později změnil obvinění na netechnickou ztrátu. Podle smlouvy, kterou má město na odběr uzavřenou, může ČEZ uplatnit nárok na úhradu ztráty půl roku zpětně, toto potvrdil i městský právník. Bude se tedy usilovat o to, aby ta částka byla dle smlouvy. Město předalo věc k řešení Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ), ten dosud neodpověděl, jen věc postoupil Státní energetické inspekci (SEI). SEI se vůbec nezajímala při šetření na místě, zda k zařízení měla škola přístup, ale zajímalo ji pouze, jakým způsobem se rozúčtovává. Nejednalo se vůbec o stížnosti samotné. P. Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J.A. Komenského Lysá n.L., uvedla, že žádala ERÚ o kontrolu zapojení měřidel v červnu 2008 s tím, že chtěla vědět, jestli nedošlo ze strany ČEZ, k omylu. Pan Rak, ze SEI, si předem vyžádal připravení podkladů o rozúčtování, ale o měřidla samotná se nezajímal, kontroloval pouze a jedině účetnictví. Bylo zjištěno, že firma Eurest, a.s., má měřidla na vysoký a nízký tarif a tam došlo k chybnému přeúčtování. Rozúčtování se provádělo vždy po telefonické konzultaci s ČEZ. Rozúčtování je administrativně náročné, např. Obchodní akademie má tři měřidla, protože je ve třech pavilonech, některé prostory jsou společné pro více subjektů. Porovnávala spotřebu se sousední školou, a odběr byl srovnatelný, to ale nevěděla, že měřidlo školy je společné pro část Eurestu, s.r.o., letní kino a Thermoservis. Požádala tedy, zda by bylo možné buď instalovat každému z těchto subjektů vlastní elektroměr, nebo aby přeúčtování provádělo město samo. Podle p. Raka by škola měla mít povolení, že může přeúčtovávat část spotřeby jiným subjektům, protože vlastně elektřinu prodává dál. Navíc každá z těchto organizací má jiné účtování a je třeba přeúčtovávat jinak. Pí ekonomka ZŠ J.A. Komenského se na základě konzultací s p. Rakem snaží dát dohromady postup správného účtování, má ho již téměř připravený, ale celý postup je velmi složitý i vzhledem k tomu, že některým organizacím se  vedle spotřeby z jejich elektroměru účtují procenta, nebo dokonce promile ze spotřeby ve společných prostorách. Na závěr pí Mgr. Nováková dodala, že s ní bude zahájeno správní řízení, protože se tímto jednáním měla škola dopustit podnikání bez energetické licence. Pan starosta potvrdil sdělení pí Mgr. Novákové, za poslední čtyři roky se měla škola chybným přeúčtováním obohatit o cca 9 tis. Kč a tím se skutečně měla dopustit podnikání bez licence. P. Ing. Gregor dodal, že s p. Rakem mluvil, ví, že se dohodl s ekonomkou školy, ale problém je i v tom, že jsou špatně stanoveny podmínky ve smlouvách mezi školou a ostatními subjekty. Dále uvedl, že ani on nesouhlasí s postupem ČEZu, ale domnívá se, že budou požadovat plnění za 4 roky zpětně dle zákona. Pan starosta konstatoval, že takto je to skutečně v zákoně nastaveno, ale obchodní zákoník umožňuje sjednat individuální podmínky, smlouva mezi městem a ČEZem je z roku 1990 a je v ní sjednaná šestiměsíční lhůta pro zpětné plnění. Nyní čeká na stanovisko ERÚ a pak opět bude jednat s ČEZem. Pan Sedláček navrhl, že pokud tedy ČEZ uplatňuje takovéto sankce, on by stanovil pro ČEZ platbu za zřízení věcného břemene ve výši 100 tis. Kč/m, a toto by vymáhal deset let zpětně. Je to na stejném principu, jaký uplatňují oni. P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda je pouze jedna smlouva mezi školou a ČEZem a ostatním organizacím škola rozúčtovává platbu za elektřinu. Pí Mgr. Nováková odpověděla, že je jen jedna smlouva. Pan starosta dodal, že ČEZ nechtěl uzavřít smlouvy s ostatními organizacemi, protože tam jsou pouze podružné elektroměry. P. Mgr. Fajmon konstatoval, že by minimálně Eurest a Obchodní akademie měly mít samostatný elektroměr a vlastní smlouvu s dodavatelem. Pí Mgr. Nováková uvedla, že to je bohužel nereálné, protože např. obchodní akademie užívá 1/3 pavilonu E (tělocvična), 1/3 pavilonu G, část pavilonu A (šatny), pokud se jedná o část pavilonu, nelze tam mít více elektroměrů. Co se týče Eurestu, ani tento pavilon nejde oddělit, protože v suterénu jsou drobné služby (např. kadeřnice, apod.). Dále uvedla, že při jednání s ČEZem dostali návrh, že vzhledem k tomu, že je trafostanice využita zhruba z jedné třetiny, byl by ČEZ ochoten dohodnout se na využití trafostanice i pro přilehlé lokality a tím by se také podílely na nákladech. Poté upřesnila, že škola potřebuje na elektřinu 500 tis. Kč na doplatek za rok 2008, dále částku na elektřinu na rok 2009 a to ve výši 900 tis. až 1 000 tis. Kč.  

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2009.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

16. Schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok.

 

RM projednala dne 24.03.2009 usnesením č. 188 návrh na schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2008 a návrh na rozdělení výsledků hospodaření do fondů.

 

Pan starosta k problému uvedl, že zjišťovali, jak se města dotknou výpadky daňových příjmů a bylo zjištěno, že za měsíce leden a únor byly příjmy srovnatelné s předchozím rokem, ale za měsíc březen kromě podílu na DPH zaznamenal u všech ostatních převodů podílu na  daňových příjmech propad, a to v rozmezí 3 -15%. Proto se rozhodli peníze, které jsou nyní předmětem schvalování, uložit na rezervní fond města  a pokud budou naplněny rozpočtové příjmy, peníze by se vrátily zpět jednotlivým organizacím. Pro RM to bylo těžké rozhodnutí, ale je to možnost začít tvořit nějakou rezervu, aniž by to někoho příliš omezilo. P. Mgr. Fajmon navrhl, aby se stanovil časový limit, do kdy by ZM muselo o penězích rozhodnout, např. do 30.09.2009, dále navrhl převést do rezervního fondu 75% - 80% a zbytek školám ponechat, jako motivaci pro dobré hospodaření v dalších letech. Zatím se vždy zlepšený hospodářský výsledek školám nechával. P. Mgr. Kopecký uvedl, že souhlasí s tím školám finance vrátit, ale toto je poslední šance, kdy o nich může ZM rozhodnout. RM se k tomuto kroku rozhodla poté, co bylo zjištěno, že se rozpočet v jednotlivých položkách neplní a že i ostatní obce si začínají tvořit rezervy.  Ve chvíli, kdy by se finanční prostředky převedly do fondů jednotlivých organizací, město už nemá možnost v případě neplnění rozpočtu o těchto penězích rozhodnout. Souhlasil s navrženým termínem, tj. 30.09.2009, pro konečné rozhodnutí. Pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí odboru školství a kultury,  uvedla, že by se s rozhodnutím mělo počkat, až bude předložena zpráva, kde bude objasněno, jak se ke zlepšenému hospodářskému výsledku dospělo, zda peníze pocházejí např. z doplňkové činnosti (pronájem, apod.) a na co měly být použity. Pokud by se jednalo o peníze z doplňkové činnosti, tak to nejsou peníze od města a obvykle je ředitelé používají na obnovu školského zařízení, např. ZUŠ Lysá n.L. z výnosů z kroužku pro předškolní děti (Šikulka) chce financovat výměnu dveří kvůli odhlučnění jednotlivých učeben. Pro zaměstnance škol je doplňková činnost práce navíc a dělají ji právě proto, aby získali finanční prostředky na zlepšení prostředí ve školách, které už nepokryjí z peněz od města. Od většiny ředitelů škol už podklady má a připraví zprávu na příští zasedání ZM. Pan starosta k tomuto uvedl, že to mělo být připraveno, než byl materiál předán k projednání ZM. P. Ing. Firman konstatoval, že pokud budou daňové příjmy klesat, musí se hledat úsporná řešení a vytvořit rezervy na pokrytí nejdůležitějších investic. Šetření se dotkne i jiných subjektů, nejen škol. Pokud by školy hospodařily příští rok s nulovým výsledkem, dokáže si představit i to, že by mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na ředitele škol. Pan starosta doplnil, že jde sice o nepříjemné opatření, ale můžou přijít ještě daleko horší. V tuto chvíli se nikomu nic nebere, ale město si musí tvořit rezervy, pokud bude rozpočet naplněn, peníze se školám převedou zpět. Souhlasí s tím, aby se o penězích rozhodlo do 30.09.2009. Pí Chloupková doplnila, že se rozhodne i o tom, zda se vrátí celá suma, nebo třeba jen část. P. MVDr. Kořínek souhlasil s návrhem stanovit, jaká část financí se školám ponechá a jaká se převede na rezervní fond města. Navrhl projednat se školami, zda již nemají v plánu např. nutnou opravu, kterou chtěly pokrýt z těchto peněz, a podle toho stanovit podíl. Pan starosta k tomuto sdělil, že to jsou peníze, se kterými neměly školy počítat, protože až do doby, než o nich ZM rozhodne, jim nepatří. P. Mgr. Kopecký poznamenal, že pokud bude škola naléhavě potřebovat peníze, tak se bude samozřejmě hledat řešení konkrétního případu. P. Mgr. Fajmon ještě doplnil, že někde je zlepšený hosp. výsledek tvořen také z přijatých darů, např. na dovybavení hřiště. Jedná se o peníze, které rodiče dají škole na to, aby se vybavení školy vylepšilo v době, kdy tam jejich děti chodí. Nebylo by vhodné všechny peníze „zabavit" až do 30.09.2009, protože většina oprav se provádí během prázdnin. Proto navrhl ponechat školám 25% z celkové částky, tak by se nestalo, že školám zablokují dary až do konce září. P. Mgr. Kopecký souhlasil návrhem, připomínka p. Mgr. Fajmona je zásadního charakteru, dary by se měly vrátit okamžitě. S tímto návrhem souhlasil i p. starosta. S návrhem souhlasil i p. Houštecký, doplnil, že v konkrétních případech lze jednat o vrácení dalších prostředků. Pí Chloupková dodala, že pokud se vyskytl problém, např. havárie, vždy se to řešilo zvlášť. P. Kolman doplnil, že např. škola v Litoli pořádá ples a zisk z této akce je také součástí zlepšeného hospodářského výsledku. Věnují přípravám svůj volný čas, a proto se také přiklání k tomu, aby se školám část financí ponechala. Jiné organizace žádají dotace na pořádání plesu, škola nechce nic a naopak peníze získané z této akce používá pro dovybavení školy. Pan starosta souhlasil s tím, aby se vrátily dary, ale jinak trval na tom, aby se finance převedly na rezervní fond města a bylo o nich rozhodnuto znovu do 30.09.2009. P. Ing. Gregor dodal, že by navrhoval počkat na rozbor, který předloží pí PaedDr. Bodnárová. Zatím by se měly vrátit dary a o zbytku by se rozhodlo na dalším zasedání ZM. Pan starosta upřesnil, že se nejedná o krácení provozního rozpočtu, ale o penězích, se kterými školy zatím stejně nemohly počítat. P. Ing. Gregor k tomuto dodal, že min. 10 let se peníze školám v plné výši ponechávaly, proto si myslí, že s nimi školy počítaly. P. Ing. Firman souhlasil s p. starostou a vzhledem k mimořádné situaci by převedl finance do rezervního fondu města. Pí Mgr. Nováková uvedla, že má v rezervním fondu i peníze ze státního rozpočtu (přebytek), proto by potřebovala rozhodnout o vrácení peněz co nejdříve. Také dodala, že škola by potřebovala vědět, s jakými finančními prostředky může počítat, protože všechny opravy se skutečně dělají během prázdnin a do té doby musí mít akce naplánované a připravené (ukončené výběrové řízení, připravené smlouvy, apod.).  P. Mgr. Kopecký dodal, že ZM může rozhodnout o vrácení i na příštím zasedání, navržený termín do 30.09.2009 je termín, kdy o nich mají rozhodnout nejpozději. Pan starosta dodal, že by školy měly chápat rezervní fond tak jako město, jsou to prostředky na mimořádné situace. Dále uvedl, že se obává toho, že školám nebudou stačit prostředky přidělené na provoz a koncem roku budou žádat o další, toto by se pak mohlo pokrýt právě z  rezervy. Pí Mgr. Nováková doplnila, že prostředky získané z doplňkové činnosti používají na dovybavení školy a to ne nadstandardně, ale kupují se jen nutné věci (např. vybavení dle nově platné hygienické vyhlášky). P. Ing. Firman konstatoval, že prostředky, které má škola na svých fondech, nejen rezervním, ty může použít, ale peníze, o kterých se nyní jedná, ještě ve svém fondu nemají, a proto s nimi počítat nemohou. Dále požádal pí Mgr. Novákovou, aby objasnila, jak je možné, že má peníze ze státního rozpočtu ve zlepšeném hospodářském výsledku.

 

P. Mgr. Kopecký přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2008 a nařizuje převod finančních částek tak, že příspěvkovým organizacím budou vráceny finanční prostředky do výše přijatých darů a částka zbylá po tomto odečtu bude převedena do rezervního fondu města (kromě MŠ Dráček - krytí ztráty z minulých let - rozhodnutí ZM ze dne 17.10.2007) s tím, že RM a ZM rozhodnou  do  30.09.2009 o vrácení těchto finančních prostředků do fondů jednotlivých škol.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:        5 hlasů

                                   zdržel se:           8 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh nebyl přijat.

 

            Pan starosta nechal hlasovat o návrhu p. Mgr. Fajmona: ZM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2008 a nařizuje převod finančních částek v celkovém objemu  75% do rezervního fondu města (kromě MŠ Dráček - krytí ztráty z minulých let - rozhodnutí ZM ze dne 17.10.2007) s tím, že RM a ZM rozhodnou  do  30.09.2009 o vrácení těchto finančních prostředků do fondů jednotlivých škol.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     2 hlasy

Návrh byl přijat.

 

17. Schválení půjček z fondu rozvoje bydlení.            Dne 24.06.2009 projednala usnesením č. 189 RM návrh na schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto: Jindra Bártová 20.000,- Kč, Společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 1405 ve výši 240.000,- Kč, Beáta a Robert Čovanovi 30.000,- Kč, Miloš a Zdeňka Brožkovi 30.000,- Kč, MVDr. Jan a PaedDr. Marie Kořínkovi 30.000,- Kč.

 

        K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto:

Jindra Bártová 20.000,- Kč, Společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 1405 ve výši 240.000,-Kč, Beáta a Robert Čovanovi 30.000,- Kč, Miloš a Zdeňka Brožkovi 30.000,- Kč, MVDr. Jan a PaedDr. Marie Kořínkovi 30.000,- Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

18. Změna etapizace regulačního plánu Hrabanov.

 

RM projednala dne 24.03.2009 usnesením č. 201 návrh vlastníků pozemku p.č. 2564/8, k.ú. Lysá n.L., na změnu etapizace regulačního plánu Hrabanov, konkrétně zařazení pozemku č. 17 do 1. etapy výstavby.

 

            Pan starosta k problému poznamenal, že stavební úřad doporučil vyhovět žádosti vlastníků, protože jak komunikace, tak ostatní sítě navazují na stávající technickou infrastrukturu.

 

        Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje návrh vlastníků pozemku p.č. 2564/8, k.ú. Lysá n.L., na změnu etapizace regulačního plánu Hrabanov, konkrétně  zařazení pozemku č. 17 do 1. etapy výstavby.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

19. Změna územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

            Dne 24.03.2009 projednala RM usnesením č. 203 návrh na změnu územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

            P. Mgr. Fajmon k návrhu uvedl, že souhlasí se stanoviskem stavebního úřadu, který nedoporučuje řešit změnu územního plánu samostatně, ale zahrnout ji do zpracování nového územního plánu. Tento návrh by přijal jako podnět při zpracování nového územního plánu, navíc by  v tomto případě žadatel nemusel hradit náklady spojené se změnou plánu. K tomuto pan starosta doplnil, že žadatel by na akci rád získal dotace a zpracování nového územního plánu je záležitost minimálně tří let. P. Mgr. Fajmon namítl, že i změna bude trvat cca dva roky, k tomu p. starosta uvedl, že změna bude určitě projednána dříve, než nový územní plán. P. Ing. Gregor uvedl, že k projektu nemá připomínky, ale stavební úřad by měl předložit řešení připojitelnosti. Pí Ing. Čížková uvedla, že připojení je vyřešeno a nemá nic proti výstavbě fotovoltaické elektrárny, ale zároveň připomněla, že v současné době se v rámci příprav nového územního plánu projednává rozšiřování města západním směrem a zatím není vyjasněno, jak by se vedlo napojení komunikací. V lokalitě je dvojité křížení tratí, silnice do Dvorců, ochranné pásmo Káraný, atd. V návaznosti na tvorbu územního plánu by doporučila nechat územní rezervy pro rozvoj města. Pan starosta podotkl, že lze dát do podmínek umožnění napojení komunikace. Pí Ing. Čížková uvedla, že se jedná o složité území a těžko by se tyto podmínky do smlouvy zapracovávaly. Pokud ZM návrh odsouhlasí, doporučuje dát souhlas pouze pro tento objekt. P. Ing. Firman konstatoval, že dle jeho názoru je budování západního obchvatu nereálné, souhlasil s návrhem povolit pouze výstavbu fotovoltaické elektrárny s tím, že změnu územního plánu zaplatí žadatel v plné výši. Pan starosta doplnil, že město připravuje návrh na komplexní pozemkové úpravy, kterými by se vlastně zarovnaly pozemky v extravilánu obce. Pokud k tomu dojde, budou vytyčeny koridory, pozemky budou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje a odpadnou problémy, které nyní brzdí výstavbu obchvatu, tj. problémy s výkupy pozemků od soukromých osob. Pan Houštecký doplnil, že stavební komise nemá připomínky k výstavbě fotovoltaické elektrárny ani v souvislosti s výstavbou obchvatu, ale souhlasí s názorem, že obchvat bude v tomto složitém území obtížné vybudovat.  P. Mgr. Fajmon dodal, že nebude hlasovat pro změnu plánu, protože si myslí, že toto území je svým charakterem rekreační, zemědělské, lesní a umístění jakéhokoli technologického zařízení tento ráz naruší. Měl obavy z toho, že z území se stane skladově - průmyslová zóna. Pan starosta uvedl, že se byli na toto zařízení podívat a zásah do krajiny je minimální. P. Ing. Gregor se dotázal, kolik kW toto zařízení vyrobí. Pan starosta odpověděl, že technické parametry nemá k dispozici. P. Ing. Gregor dále uvedl, že pokud by se výstavba uskutečnila ve spolupráci s obcí, mohla by dotace na realizaci projektu dosáhnout výše až 50 mil. Kč. Pan starosta dodal, že vlastník bude mít uzavřenu smlouvu na 20 let s ČEZem, a.s., která od něj bude vykupovat 1 kW za 13 Kč. Pan Houštecký dodal, že dle jeho názoru je na místě, kde je navržena stavba, půda neúrodná, pozemek je víceméně skrytý, není ze silnice vidět a životnost daného zařízení je cca 12 - 15 let. Proto s návrhem bude souhlasit. Pan starosta uvedl, že v tomto zastává stejný názor a s návrhem také bude souhlasit. Dále dodal, že by město mělo mít možnost do budoucna vybudovat propojení komunikací, ale v tomto případě se jedná skutečně o zařízení se životností cca 15 let, do té doby se komunikace budovat nezačne. Pan Houštecký uvedl, že stávající obchvat bude dle jeho názoru, pokud bude dokončen, dostačující pro celé město. Zároveň uvedl, že by bylo vhodné, aby situaci posoudil územní architekt, který by zvážil dopravní situaci pro příštích dvacet let a ekonomicky posoudil, zda je vůbec reálné o takovém projektu uvažovat.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem na pozemku parc. č. 2078/4 v k.ú. Lysá nad Labem dle žádosti vlastníka pozemku za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny s tím, že žadatel uhradí náklady spojené se změnou územního plánu

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:           2 hlasy

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

20. Návrh p. S. Ježka p. Ing. P. Gregora na přijetí určitých opatření v souvislosti   s celosvětovou ekonomickou krizí.

 

RM dne 24.03.2009 projednala usnesením č. 204 návrh p. S. Ježka a p. Ing. P. Gregora na přijetí určitých opatření v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí.

 

Pan starosta upozornil, že návrh doplnil o výpočty. P. Ing. Gregor konstatoval, že seznámit se s doplněným materiálem během zasedání podrobně nelze, ale myslí si, že jsou tam věci, kterým by měla být věnována pozornost, proto navrhl, aby tento materiál byl brán jako jeden z podkladů pro návrh opatření a další náměty by měly být RM předloženy do 30.04.2009. RM poté předloží materiál k dalšímu projednání ZM na jeho příští zasedání. Pí Chloupková uvedla, že se materiálem RM na svém jednání zabývala velmi podrobně a neví o dalších návrzích. P. Ing. Gregor konstatoval, že mají další návrhy k projednání, proto navrhuje, aby tyto jejich návrhy a případné další posoudila RM a potom je předložila k projednání ZM. P. Mgr. Fajmon navrhl, že se věcí bude ZM zabývat na příštím zasedání, aby měli zastupitelé možnost s materiálem se podrobně seznámit. Pan starosta souhlasil s tím, že bude stanoven termín, do kdy je možno stanovit náměty, aby byl čas na jejich zpracování. Navrhl stanovit termín pro předložení námětů do 30.04.2009 a ZM návrh projedná na červnovém zasedání. P. Mgr. Fajmon ještě doplnil, že by nejdříve měli mít k dispozici rozbor hospodaření a poté by měli návrh projednávat, protože by se stejně věc řešila v souvislosti s úpravou rozpočtu města.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM bere na vědomí návrh p. S. Ježka a p. Ing. P. Gregora na přijetí určitých opatření v souvislosti s ekonomickou celosvětovou krizí,

ZM konstatuje, že návrhy na přijetí určitých opatření v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí se bude ZM zabývat na svém zasedání dne 24.06.2009 s tím, že návrhy mohou být           podávány RM do 30.04.2009.

 

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

III. Informativní zprávy

 

1. Umístění odrušiček vysílače antény O2, umístěné na věži kostela.Dne 10.03.2009 projednala RM usnesením č. 145 žádost o umístění odrušiček vysílače antény O2, umístěné na věži kostela.

 

Pan starosta uvedl, že žádost byla adresována ZM Lysá n.L., a proto ji předkládá v informativních zprávách. Dále uvedl, že Český telekomunikační úřad řeší takovéto žádosti velmi pružně a operátor se odpovědnosti nebrání a zařízení namontuje.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM konstatuje k žádosti o umístění odrušiček vysílače antény O2, umístěné na věži kostela, že řešení požadovaného problému je v kompetenci Českého telekomunikačního úřadu,

ZM doporučuje žadatelům o umístění odrušiček vysílače antény O2, umístěné na věži kostela, obrátit se s problémem na Český telekomunikační úřad.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

2. Závěrečné sdělení veřejného ochránce práv k případu manželů Keszeliových.Dne 24.03.2009 usnesením č. 196 RM projednala závěrečné sdělení veřejného ochránce práv k případu manželů Keszeliových.

 

Pan starosta požádal p. tajemníka o informaci k této zprávě. Pan tajemník k věci uvedl, že pan Keszeli se obrátil na ZM se stížností na postup úředníků. Poté se se svou stížností obrátil na veřejného ochránce práv. Ten požádal o kopie všech materiálů, na základě kterých bylo rozhodováno, a po jejich posouzení konstatoval, že neshledal pochybení stavebního úřadu, které by v současné době vyžadovalo zásah veřejného ochránce práv. P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda již bylo provedeno posouzení bezpečnosti stavby z hlediska požární bezpečnosti tak, jak bylo požadováno ve sdělení veřejného ochránce práv. Pí Ing. Čížková odpověděla, že zatím nebylo provedeno, ale je objednané. P. Ing. Gregor a p. Ježek konstatovali, že se chtěli dotázat na totéž. Pan starosta uvedl, že komín skutečně kouří, ale město nemá možnost tento problém řešit, manželům Keszeliovým bylo doporučeno řešit tento problém v občanskoprávním řízení.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o závěrečném sdělení veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla ve stížnosti paní Jany Keszeliové na obtěžování exhalacemi ze sousedního domu.

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

Mimo p. Mgr. Kopecký.

 

3. Zápis z mimořádného jednání Kontrolního výboru ze dne 18.03.2009.

 

Pan starosta konstatoval, že bohužel předseda KV, p. Mgr. Minařík, se dnes z jednání omluvil a nemůže zprávu přednést sám. P. Ing. Gregor k věci uvedl, že zastupitelům rozeslal materiál, z kterého je zřejmé, že činnost minulého Kontrolního výboru nebyla řádně ukončena. Jedná se o jednoduchý úkon, který by doporučoval provést, protože takto nejsou usnesení Kontrolního výboru v čele s p. Mgr. Minaříkem platná. Uvedl, že toto jeho tvrzení se opírá o  oficiální komentář k zákonu o obcích č. 128/2000 Sb. Pan starosta uvedl, že si materiál p. Ing. Gregora prostudoval a konzultoval ho s právníky a na základě těchto konzultací je přesvědčen, že postup byl v souladu s platnými právními předpisy. I on má zájem na tom, aby celý postup byl v souladu se zákonem, ale je přesvědčen, že k pochybení nedošlo. P. Ing. Gregor namítl, že i on má výklad od právníků, nicméně připustil, že se výklad různých právníků může lišit, bohužel by to nebyl první případ.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z mimořádného jednání Kontrolního výboru dne 18.03.2009.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

IV. Diskuse

 

p. starosta                                                       - informoval o pokračování řízení s firmou Activ, s.r.o., proběhlo soudní řízení, Okresní soud Nymburk rozhodl ve prospěch města, ale lze předpokládat, že se protistrana odvolá a věc bude předána ke krajskému soudu,

                                                                       - k výstavbě domova důchodců uvedl, že ze strany města je vše připraveno, nicméně byla podána žaloba vlastníků okolních pozemků, město bylo požádáno o vyjádření, bylo tedy zasláno soudu stanovisko v tom smyslu, že stavba domova důchodců je potřebná a město má zájem na výstavbě, náměstek hejtmana KÚSK, p. Ing. Petera, potvrdil, že i kraj má zájem na dokončení akce, otázkou je, zda kraj bude chtít započít se stavbou před ukončením soudního řízení,

                                                                       - informoval, že opět bude moci MěP měřit rychlost, město nechalo vyrobit 1 sadu značek, budou sklápěcí, aby se daly lépe převážet, dále uvedl, že v průběhu měsíce března PČR provedla 4x kontrolu přetěžování nákladních vozidel, některá auta byla přetížena o 5 - 6 tun, ze strany PČR je přislíbeno, že budou v měření pokračovat,

p. Mgr. Fajmon                                              - upozornil na možnost získání dotací na zateplování objektů z fondu Ministerstva životního prostředí, RM by měla zvážit, zda by u některých domů, např. č.p. 47, nebo některých domů v Milovicích nebylo vhodné vyměnit okna, která nebyla vyměněna při rekonstrukci, výměna bude stejně nutná, ale teď je možnost získat na tuto akci dotace,

                                                                       - dále upozornil na stav komunikace na křižovatce u kina, kde jsou po zimě výtluky, navrhl na tento stav písemně upozornit krajský úřad, nebo správu silnic, případně zaslat stejný dopis oběma subjektům, aby situaci řešily,

p. starosta                                                       - uvedl, že dle dohody se každý měsíc sepisují závady do knihy při pravidelných kontrolách SÚS, tato závada je nahlášena, navíc byla v deníku Nymbursko zveřejněna výzva p. hejtmana, kdy mohou občané nafotit děravé silnice, zaslat foto na adresu uvedenou v deníku, a pokud připojí kontakt na sebe, bude jim zaslána zpráva, jak byla závada vyřešena, proto dnes požádal odbor SMI, aby výtluky na silnicích nafotil a spolu s kontaktem budou fotky zaslány na krajský úřad, a budou čekat na odpověď, míst, kde jsou výtluky je víc, např. na Stržišti před železničním přejezdem, dále zašlou samostatný dopis s nafocenými závadami na SÚS a není problém stejný dopis zaslat i na krajský úřad,

p. Houštecký                                                  - doplnil, že na křižovatce pod nadjezdem jsou vyházené kostky ze silnice,

p. Ing. Gregor                                                - dotázal se, zda již bylo ukončené výběrové řízení na měření rychlosti vozidel,

p. starosta                                                       - odpověděl, že toto se týkalo nákupu stacionárního radaru, byla navržena dvě technická řešení, PČR doporučuje z hlediska bezpečnosti poměrové měření, tj. měří se rychlost za celý stanovený úsek, druhé řešení je okamžité měření, tzn. je změřena rychlost v jednom bodě, u poměrového měření byla obava z porušování ochrany osobních údajů tím, že jsou měřena všechna vozidla, tedy i řidiči, kteří se nedopouštějí přestupku a tato data jsou uchovávána (snímá se obličej), ale po předběžných konzultacích by s tím neměl být problém, také bude požádána dopravní komise, aby celou věc posoudila, a připojila své stanovisko,

p. Ing. Otava                                                  - dotázal se na výsledky předběžných jednání ohledně stacionárního radaru,

p. starosta                                                       - odpověděl, že obě firmy jsou schopny akci zrealizovat za srovnatelných finančních podmínek, předloží zastupitelům návrhy k posouzení,

p. Ing. Gregor                                                - dotázal se, zda by nešlo odzkoušet oba systémy,

p. starosta                                                       - odpověděl, že v tom by neměl být problém, šly by koupit i oba systémy najednou, pokud by se instalovaly na více míst a došlo se k závěru, že by to bylo vzhledem ke konkrétnímu místu, vhodné,

p. Přibyl                                                          - doplnil, že se neuchovávají všechna data, ale pouze záznamy, kdy se řidič dopustil přestupku, zbytek se smaže, vše je v souladu se zákonem,

p. Ježek                                                          - konstatoval, že není spokojen s odpovědí na interpelace, dotaz nebyl dle jeho názoru uspokojivě zodpovězen, dále upozornil na to, že schůzka s firmou MS development, s.r.o., měla být již v polovině měsíce března, prezentace před zasedáním ZM přesáhla stanovenou dobu a došlo tím k hodinovému posunu začátku zasedání ZM, navrhl, aby podobné akce byly napříště plánovány tak, aby k této situaci nedošlo, např. v rámci pracovního jednání ZM,

p. starosta                                                       - odpověděl, že termín takto stanovil na žádost firmy, původně byla skutečně plánována na měsíc březen, ale firma požádala o odložení tak, aby mohla ještě zapracovat do prezentace některé návrhy,

p. Ježek                                                          - dále uvedl, že se na něj obrací občané města s dotazem, jak je naplánováno čištění města,

p. starosta                                                       - čištění komunikací bude zahájeno v neděli, protože zametací vůz může vyjet až při teplotách nad 10°C, dále bylo přislíbeno SÚS, že sdělí termín, kdy budou provádět úklid jejich silnic, aby se termín dal občanům včas na vědomí,

p. Ježek                                                          - upozornil na špatný stav domu v Sojovické ulici č.p. 439,

pí Chloupková                                                - tento dům město prodalo manž. Jaklovým ze Šporkovy ulice asi před čtyřmi roky,

p. MVDr. Kořínek                                         - zaznamenal připomínky občanů na špatný stav ul. Za Zámkem, není dokončena, stav komunikace je velmi špatný,

p. starosta                                                       - uvedl, že problém je v tom, že p. Maudr nechce prodat pozemek, jednání s ním vedl už před 10 lety p. Houštecký, p. Maudrovi bylo nabídnuto, že mu zdarma město vybuduje přípojky, ale k dohodě do dnešního dne nedošlo, p. Maudr prostě prodat pozemek nechce,

pí Chloupková                                                - dodala, že p. Houštecký jednal i se synem p. Maudra, ale také bezvýsledně,

p. starosta                                                       - uvedl, že občané z této ulice o problému vědí, několikrát se s nimi o tom jednalo,

p. Mgr. Fajmon                                              - doplnil, že část pozemku je města, ale na komunikaci to nestačí,

p. MVDr. Kořínek                                         - upozornil na nedostatečnou kapacitu mateřských školek ve městě, dětí se přihlásilo 225, přijato bylo 70, tj. cca 30% z celkového počtu přihlášených, dotázal se, zda by například nejstarší děti nemohly být ve školních družinách a do školek by se tak mohlo přijmout více dětí, dále by bylo možné zveřejnit informaci, že se matka na mateřské dovolené může za úplatu starat o cizí děti a neztrácí nárok na rodičovský příspěvek,

pí Chloupková                                                - čeká se na údaje z mateřských školek, které po skončení zápisů předloží ředitelky školek a bude jasné, jaká je situace, v plánu je stavba nové dvoutřídní školky, situaci ale komplikují i rodiče tím, že dávají děti do školky jen na dvě až tři hodiny a tak se blokuje místo pro dítě, které je třeba umístit celodenně,

pí PaedDr. Bodnárová                                   - potvrdila, že zápisy proběhly a materiál bude předložen, je ale problém i s tím, že někteří rodiče hlásí děti do více školek najednou, toto si musí školky mezi sebou upřesnit,

p. starosta                                                       - dodal, že i v předchozích letech byl převis dětí, ale je třeba si uvědomit, že se hlásí  do školek v Lysé n.L. i děti z okolí (např. z Milovic), to by si měly řešit tyto obce samy, dále se hlásí jedno dítě do více školek a také matky na mateřské dovolené přihlašují své starší dítě do školky, přednostně je třeba umístit děti zaměstnaných matek, když se v loni žádosti takto vytřídily, z původních šedesáti neumístěných dětí zbyly čtyři, které se v průběhu roku pak také podařilo umístit,

pí Chloupková                                                - dodala, že porodnost v Lysé n.L. není nijak alarmující, zdaleka nedosahuje úrovně např. Milovic,

pí Ing. Čížková                                              - upozornila na skutečnost, že nově bude 100 bytů za tratí a výhledově 200 bytů v areálu bývalé Fruty, pokud by v každém bytě bylo jedno dítě, bude třeba umístit tři sta dětí, bylo by vhodné, s tím, že se pravděpodobně bude jednat o přechodnou potřebu, postavit takový objekt, který by se dal využít později  i jinak,

p. starosta                                                       - konstatoval, že o výstavbě školky se jedná, kapacita školek by se měla zvětšit o 50 míst, pravda je, že se jedná o přechodný jev, ale potom lze opět přijímat dětí z jiných obcí tak, jako se to dělalo předtím,  v Milovicích zřejmě bude stále nedostatek míst ve školkách, 

p. Ing. Firman                                                - všiml si, že specializovaná firma dělala zimní ořez stromů na tzv. babku, pokud ví, je tento způsob zakázaný,

pí Pilařová                                                      - zakázáno to zřejmě není, stromy jsou navíc tak poškozené, že zřejmě budou muset být odstraněny,

p. starosta                                                       - přislíbil, že si nechá ověřit, zda je takový způsob ořezu stromů zakázaný,

p. Ježek                                                          - dotaci na rekonstrukci Masarykovy ulice zřejmě město nedostane, na konci loňského roku pan starosta přesvědčoval zastupitele, že dotace 15 mil. Kč je malá, že na jaře získají větší dotaci, nyní bude město asi celých 47 mil. Kč muset zaplatit samo, dále jsou naplánované i další finančně náročné akce, chtěl tedy vědět, zda je město vůbec schopné akce zafinancovat, zda si nebude muset vzít úvěr, nebo jestli je navržené jiné řešení,

p. starosta                                                       - tuto informaci upřesnil, ZM schválilo  v roce 2008 rekonstrukci Masarykovy ulice, požádalo o dotaci z Regionálního operačního programu, ale tu nezískalo, o žádné částečné dotaci se nejednalo, neví tedy o jakých 15 mil. Kč p. Ježek mluví, na návrh p. starosty se akce odložila, a protože již byla podepsaná smlouva se zhotovitelem, upravila se dodatkem (posunutí termínu zahájení akce) tak, aby bylo možné pokusit se o získání dotace v jarním kole, které mělo být vyhlášeno, nicméně se změnily priority na KÚ a dotační tituly vypsány nebyly, dodatek smlouvy vstoupil v platnost a rekonstrukce bude zahájena s tím, že ji bude financovat v plné výši město, ale na toto byli všichni zastupitelé při schvalování dodatku upozorněni, v současné době je vypsána dotační výzva, kde je možno získat příspěvek na kanalizaci, pokusíme se tedy v rámci projektu rekonstrukce Masarykovy ulice získat tuto dotaci,

p. Ježek                                                          - dotázal se, zda se bude na tento projekt brát úvěr,

p. starosta                                                       - odpověděl, že zatím, je vše v souladu s předchozím plánem tak, že polovina částky se zaplatí v letošním roce a druhá polovina v roce příštím a zatím je reálné řešit akci z vlastních zdrojů, ale situaci jde těžko odhadnout,

p. Sedláček                                                     - doplnil k problému školek, že školka s 50 místy vlastně vrátí kapacitu školek na stav, který původně byl v Lysé n.L., pokud se uvažuje o nových 300 bytech, znamená to nárůst počtu dětí nad tuto kapacitu, nová školka vlastně jen nahradí zrušenou školku v Zahradní ulici,

p. starosta                                                       - uvedl, že dříve měla Lysá n.L. cca 10 tis. obyvatel, nyní má 8,4 tis. obyvatel, proto si myslí, že kapacita bude srovnatelná,

pí Chloupková                                                - dodala, že dnes chodí spousta dětí do školky pouze na dopoledne,

p. Mgr. Fajmon                                              - nelze srovnávat populační boom v 70. letech a současnou porodnost.

 

V. Interpelace

 

Práva na interpelaci žádný ze zastupitelů nevyužil.

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesla pí Chloupková M.

                                                                      

U s n e s e n í    z  2.  jednání  ZM dne 08.04.2009

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                        p. MVDr. Kořínek Jan                                  

                                               p. Houštecký Václav

 

2. Návrhovou komisi ve složení:                    pí Chloupková Marcela

                                               p. Ing. Šťastný Vladislav

                                               p. Ing. Otava Karel   

 

 

II.  s c h v a l u j e

  • 1. Projekt ČEZ Distribuce, a.s., č. IE-12-6001733 a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku města na pozemek p.č. 2673/1, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
  • 2. Uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na pozemek p.č. 527/54, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, na akci č. IE-12-6001530 Lysá nad Labem, rekonstrukce vedení NN - areál šlechtitelské stanice. Podmínkami souhlasu jsou souběžná realizace akce Poděbradova, TS, kabel VN, TS, kabel NN pro p.p.č. 1893, č. proj. IV-12-6004872, a po ukončení obou akcí následné vybudování nového chodníku investorem, protože chodník bude stavbami dotčen v celé stávající délce i šířce. Přechod přes komunikaci bude řešen protlakem.
  • 3. Uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na pozemky p.č. 552/7, 3752, 552/5, 552/6, 527/54, 527/17, k.ú. Lysá n.L., které jsou ve vlastnitcví Města Lysá nad Labem, a p.p.č. 527/51, k.ú. Lysá n.L., kde je město vlastníkem z 1/3 celku, na akci Poděbradova, TS, kabel VN, TS, kabel NN pro p.p.č. 1893, č. projektu IV-12-6004872. Podmínkami souhlasu jsou souběžná realizace akce č. IE-12-6001530, Lysá nad Labem, rekonstrukce vedení NN - areál šlechtitelské stanice a po ukončení obou akcí následné vybudování nového chodníku investorem, protože chodník bude stavbou dotčen v celé stávající délce i šířce. Všechny přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem.
  • 4. Pro zřízení nových plynovodních přípojek firmou Reprogas, spol. s r.o., uzavření smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s firmou STP Net, s.r.o., na tyto pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem:
       p.č. 3707, 3451/13 - přípojka pro č. parc. 3706, ul. Na Písku, k.ú. Lysá n.L., za cenu 400,- Kč/bm (přípojka vedena z ul. Přemyslovy),

       p.č. 78/2 - přípojka pro č. parc. 74/13, ul. Nerudova, k.ú. Litol, za cenu 400,- Kč/bm,

       p.č. 2155/1 -  přípojka pro č. parc. 2155/8, u. Vojanova, k.ú. Lysá n.L., za cenu  100,- Kč/bm,

       p.č. 2165/7 - přípojka pro č. parc. 2172/101, ul. Fibichova, k.ú. Lysá n.L., za cenu 300,- Kč/bm,

       p.č. 72/16 - přípojka pro č. parc. 44/46, ul. Na Zemské stezce, k.ú. Lysá n.L., za cenu 300,- Kč/bm.

      

       Podmínky souhlasu:

       - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

       - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,

       - v ul. Fibichově (přípojka pro p.p.č. 2172/101) bude obnovena skladba podkladních vrstev, provedeno odfrézování živičného povrchu od hran výkopu k obrubníkům a 10 m od hran výkopu na každou stranu komunikace. Odfrézovaný povrch se strojově obnoví a bude poskytnuta záruka 60 měsíců.

       - v ul. Přemyslově (přípojka pro p.p.č. 3706) bude obnovena skladba podkladních vrstev, provedeno odfrézování živičného povrchu od hran výkopu k obrubníkům a 10 m od hran výkopu směrem k městskému úřadu a od hranice střetu s ulicí Na Písku. Odfrézovaný povrch se strojově obnoví a bude poskytnuta záruka 60 měsíců.

  • 5. Pro stavbu „Novostavba II bytových domů III. etapa" a její napojení na plynovod uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3484/2, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, s firmou STP Net, s.r.o. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
  • 6. Realizaci akce IV-12-6007121 Lysá nad Labem, Na Rybníčku, kabel NN pro stav. parc. č. 3135 dle předložené projektové dokumentace, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 221/36, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
  • 7. Firmě LysaFree pro stavbu Rozšíření optické sítě LysaFree II a III
       a) vydání souhlasu k umístění stavby v navrhované trase podzemního vedení dle předložené dokumentace, umístění vedení do pozemků parc.č. 3483/2, 3584/6, 3451/14, 3451/1, 3451/27, 3451/39, 3451/2, 3451/49, 3451/10, 3451/52, 353/14, 2673/7, 2673/1, 2673/22, 2876/1, 2890/2, 2875/54, 2875/55, 2147/1, 3554/3, 64/1, 2166/41, 2166/1, 2166/61, 2428/1, 2428/18, 2428/28, 3463/1, 3462/1, 2431/16 a st. p. 208/2, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, k.ú. Lysá n.L., a domu č.p. 176, který je také ve vlastnictví města, za těchto podmínek:

       - stavebník uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

       - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

       - umístění optické sítě v uvedených ulicích proběhne současně se stavbami města a bude koordinováno se zhotoviteli staveb a pověřeným zástupcem investora. Jedná se o ulice Masarykova (stavba Lysá nad Labem - Rekonstrukce Masarykovy ulice), náměstí B. Hrozného (stavba Lysá nad Labem - Rekonstrukce nám. B. Hrozného), Zámecká ulice (stavba Lysá nad Labem - Rekonstrukce Zámecké ulice), Československé armády a K Vrutici (stavby II/272 Lysá nad Labem, Průtah),

       - v ulici Čapkově bude síť vedena v již uložených chráničkách a nebude odkrýván nově položený chodník,

       b) smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky a dům, uvedenými v bodu 1), bude projednána s firmou LysaFree a následně v RM a ZM.

  • 8. a) realizaci akce IP-12-6002030 - Lysá nad Labem, přípojka pojistkové skříně k č.p. 1607 dle předložené dokumentace, akce bude realizována v souběhu s akcemi IE-12-6001109 Lysá nad Labem, lokalita Lom, rekonstrukce vedení a investiční akcí města Lysá nad Labem, veřejné osvětlení,
       b)  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2569/5, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

  • 9. a) realizaci akce Lysá nad Labem, Mírová, kabel NN pro č.p. 609, dle předložené projektové dokumentace,
       b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 610/9, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geodetickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

  • 10. a) realizaci akce ČEZ Distribuce, a.s., č. IV-12-6003837 - Lysá nad Labem, kabel NN pro p.p.č. 3579/3 dle předložené dokumentace,
       b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2476/1, k.ú. Lysá n.L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geodetickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

11. Prodej obec. st.p.č. 1869/2 o vým. 74 m2, kult. zast.pl. a nádvoří, st.p.č. 1873 o vým. 30 m2, kult. zast.pl. a nádvoří a p.p.č. 494/7 o vým. 259 m2, kultura zahrada, k.ú. Lysá n.L., p. Vasilisu Bumbarisovi, Klicperova 1530/24, Lysá n.L., za částku 500,- Kč/m2 za zastavěnou plochu a 500,- Kč/m2 za zahradu. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a nájemné za rok 2008 ve výši 1.815,- Kč a úrok z prodlení dle smlouvy.

12. Prodej   části    z  obecního    pozemku   p.č.  2645/2,   kult.  ost.pl.,  k.ú.  Lysá n.L.,  nově   označeného  geometrickým  plánem  číslo 2136-119/2008, ze dne 14.11.2008, jako p.p.č. 2645/4 o vým. 30 m2, paní Haně Messnerové, bytem Komenského 635, Lysá n.L., za    částku 300,- Kč/m2. Nabyvatelka dále uhradí kolek na návrh na vklad do KN a zálohu na         daň z převodu nemovitosti.

13.  Úpravu rozpočtu na rok 2009.

14.  Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2008 a nařizuje převod        finančních částek v celkovém objemu  75% do rezervního fondu města (kromě MŠ      Dráček - krytí ztráty z minulých let - rozhodnutí ZM ze dne      17.10.2007) s tím, že RM a    ZM rozhodnou  do  30.09.2009 o vrácení těchto finančních prostředků do fondů         jednotlivých škol.

15.   Přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto:

       Jindra Bártová 20.000,- Kč, Společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 1405 ve výši 240.000,- Kč, Beáta a Robert Čovanovi 30.000,- Kč, Miloš a Zdeňka Brožkovi 30.000,- Kč, MVDr. Jan a PaedDr. Marie Kořínkovi 30.000,- Kč.

16.  Návrh vlastníků pozemku p.č. 2564/8, k.ú. Lysá n.L., na změnu etapizace regulačního         plánu Hrabanov, konkrétně  zařazení pozemku č. 17 do 1. etapy výstavby.

17.  Změnu územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem na pozemku parc. č. 2078/4 v      k.ú. Lysá nad Labem dle žádosti vlastníka pozemku za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny s tím, že žadatel uhradí náklady spojené se změnou územního plánu.

 

III.  u d ě l u j e

1.    Panu Petru Novákovi, Traken, Královský rytířský turnaj, Podlužany, výjimku z OZV Města Lysá nad Labem, č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

 

IV. p o v o l u j e

1.   Panu Petru Novákovi, Traken, Královský rytířský turnaj, Podlužany, vstup zvířat (koní a velblouda) do zámeckého parku ve dnech 10.4.2009 až 13.04.2009.

  

 

V.   b e r e   n a   v ě d o m í

1.    Návrh p. S. Ježka a p. Ing. P. Gregora na přijetí určitých opatření v souvislosti s ekonomickou celosvětovou krizí.

2.    Informativní zprávu o závěrečném sdělení veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla ve stížnosti paní Jany Keszeliové na obtěžování exhalacemi ze sousedního domu.

3.    Zápis z mimořádného jednání Kontrolního výboru dne 18.03.2009.

 

VI.  k o n s t a t u j e

1.    Návrhy na přijetí určitých opatření v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí se           bude ZM zabývat na svém zasedání dne 24.06.2009 s tím, že návrhy mohou být     podávány RM do 30.04.2009.

2.    K žádosti o umístění odrušiček vysílače antény O2, umístěné na věži kostela, že řešení požadovaného problému je v kompetenci Českého telekomunikačního úřadu.

 

VII. d o p o r u č u j e

1.    Žadatelům  o umístění odrušiček vysílače antény O2, umístěné na věži kostela, obrátit se s problémem na  Český telekomunikační úřad.

 

VIII. r e v o k u j e

 

1.    Své usnesení ze dne 10.09.2008 v bodě II/21 ve věci udělení výjimky ze stanoveného počtu  obecného  požadavku  na   minimální   počet   parkovacích  a  garážových  stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku stavebníka pro stavbu bytových domů na pozemku parc.č. 619/12 v k.ú. Lysá n/L.

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 21.27.hod. ukončil.

 

 

Zapsala : Procházková L.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................          p.        MVDr.   Kořínek Jan                                           p. Houštecký Václav

 

 

                                                                                                                                                         ................................................   

                            starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.