+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z  5.  řádného  zasedání  Zastupitelstva  města  Lysá  nad  Labem dne 02.09.2009

na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni:                       p. Mgr. Havelka Jiří

                                    pí Chloupková Marcela

                                    p. Sedláček Tomáš

                                    p. Houštecký Václav

                                    p. Ing. Otava Karel

                                    p. Ježek Stanislav

                                    p. Kolman Josef

                                    p. Ing. Firman Miroslav

                                    p. Mgr. Minařík Jaroslav

                                    pí Valentová Naděžda

                                    p. Ing. Gregor Petr                

                                    p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

 

Omluveni:                     p. MVDr. Kořínek Jan

                                   p. Ing. Šťastný Vladislav

 

I. Zahájení.

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvil p. MVDr. Kořínek Jan a p. Ing. Šťastný Vladislav.                          

 

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ing. Otava K. a p. Mgr. Minařík J., do návrhové komise byli navrženi p. Ježek S., pí Chloupková M. a pí Valentová N.

 

            Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu         pro:           12 hlasů    (Mimo p. Ing. Firman.)

                                   zdržel se:     0 hlasů

                                   proti:          0 hlasů

 

Návrhová komise             pro:           12hlasů      (Mimo p. Ing. Firman.)

                                   zdržel se:     0 hlasů

                                   proti:          0 hlasů

 

Zápis ze zasedání ZM dne 24.06.2009 byl ověřovateli ověřen. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k tomuto zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů připomínky nevznesl, pan starosta konstatoval, že tímto považuje zápis za ověřený.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Dále pan tajemník informoval o výborném umístění Lysé nad Labem v soutěži „Město pro byznys" pořádané časopisem Ekonom, kde naše město získalo první místo ve Středočeském kraji. Také informoval o zavedení nové spisové služby pro úřad v souvislosti s datovými schránkami, jako poskytovatel byla vybrána firma T- mapy, spol. s r.o. Poslední informace se týkala Šporkových slavností, které se konaly během posledního prázdninového víkendu. Slavností se zúčastnili zástupci partnerského města Břeclav a hosté z Polska.

 

Pan starosta navrhl doplnit program o zprávu finančního výboru a dále navrhl body 1 - 9 projednat jako celek, protože se jedná o body stejného typu - věcná břemena. Dále se dotázal, zda má ještě někdo návrh na doplnění programu. P. Ježek navrhl bod č. 7 spojit s projednáním bodu č. 21, ale po vzájemné dohodě dal pan starosta hlasovat o programu dle jeho návrhu, tj. doplněného o zprávu finančního výboru a společného projednání bodů 1 - 9.

 

            Pan starosta nechal o návrhu programu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

            Návrh byl přijat.

 

II. Návrhy na schválení.

 

            Ve společné diskusi k věcným břemenům vystoupil p. Mgr. Fajmon s dotazem k bodu č. 1, kdy se dotázal, zda by nebylo vhodné schválit samostatně převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město (ÚZSVM). K tomu pan starosta uvedl, že převod ještě nebyl projednán v RM, proto nebyl předložen ke schválení. P. Mgr. Fajmon konstatoval, že dle jeho názoru lze převod projednat a navrhl doplnit usnesení takto: ZM schvaluje přijetí pozemků od ÚZSVM.

            Pan Houštecký k bodu č. 7 uvedl, že se mu nelíbí, že si město s pozemkem koupí věcné břemeno. Sokol žádá o souhlas s věcným břemenem (kabel až k sokolovně) na pozemek, který město kupuje. P. Mgr. Fajmon uvedl, že se na základě předložených materiálů domníval, že sokolovna je napojena na advokátní kancelář a nyní, když se bude sokolovna rekonstruovat, musí řešit i rekonstrukci přípojky. P. Ing. Gregor navrhl, aby byl souhlas s břemenem podmíněn tím, že připojení nebude vedeno středem pozemku. Pan starosta doplnil, že z jednání se Sokolem vyplynul požadavek, aby měl Sokol zachováno právo průchodu z Husova náměstí. K tomu pan Sedláček uvedl, že bude problém s využitím pozemku s tímto omezením. Pan starosta konstatoval, že lze vybudovat průchozí pasáž. Pan Sedláček navrhl najít jiné technické řešení, např. prověřit možnost připojení od chirurgie. Pan starosta tedy navrhl tento bod odložit a prověřit jiné možné řešení napojení. Pí Chloupková se dotázala, proč pan Sedláček nenavrhl jiné řešení, když se problém projednával RM. K problému pí Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, dodala, že v navrhované trase je již uloženo vedení vodovodu. Pokud se kabelové vedení umístí ke straně, stíží to budoucí stavební práce, protože by pak vedení bylo uloženo pod základy, což je horší, než ve volném prostranství. Navíc pokud bude vedení v navržené trase, lze pozemek oddělit a bude tak nezávislý na kupované nemovitosti, což by bylo výhodné např. pro získání případné dotace na rekonstrukci, nebyla by tak zatížena břemenem celá nemovitost.

            P. Mgr. Fajmon uvedl k bodu č. 6, zda by se nemělo uvažovat o vybudování veřejného osvětlení v Resslově ulici a počítat s touto akcí při sestavování rozpočtu pro příští rok. K tomu pan starosta konstatoval, že po schválení věcného břemen nemusí k realizaci akce ze strany ČEZ Distribuce, a.s., dojít hned, ale např. až za tři roky, proto se těžko plánuje souběžná akce.

 

1.  Žádost o vyjádření k akci IE-12-6001823 Byšičky - Řehačka, rekonstrukce vedení NN a uzavření smluv budoucích o zřízení věcného břemene.

 

                        RM projednala dne 11.08.2009 usnesením č. 468 žádost o vyjádření k  akci IE-12-6001823 Byšičky - Řehačka, rekonstrukce vedení NN od st.p.č. 2110 ke st.p.č. 2123 a  uzavření smluv budoucích o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 1478/3, 1478/4 a 1479/5, k.ú. Lysá n.L, s ČEZ Distribuce, a.s.

 

                        Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) projekt ČEZ Distribuce, a.s., č. IE-12-6001823, uzavření smluv budoucích o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 1479/5 a pozemky p.č. 1478/4 a 1478/3, které jsou ve vlastnictví ČR a jsou převáděny na Město Lysá nad Labem, vše k.ú. Lysá n.L.. Ceny za věcné břemeno budou odpovídat platnému ceníku města.

Souhlas bude udělen za následujících podmínek:

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,

- stavebník zajistí v průběhu stavby příjezd a přístup k chatám v blízkosti stavby,

- po uložení kabelového vedení bude cesta upravena do původního stavu.

b) přijetí pozemků p.č. 1478/4 a 1478/3, k.ú. Lysá n.L., od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:     0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

2. Žádost o schválení uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3451/31 a vyjádření ke stavbě Prodloužení plynového řadu v ul. Masarykova.

                       

RM projednala dne 11.08.2009 usnesením č. 469 žádost o schválení uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3451/31 a vyjádření ke stavbě Prodloužení plynového řadu v ul. Masarykova k pozemku p.č. 619/9.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) realizaci akce Prodloužení plynového řadu v ulici Masarykova k pozemku parc. č. 619/9, k.ú. Lysá n.L., dle předložené dokumentace s tím, že stavba bude provedena souběžně s akcí Rekonstrukce Masarykovy ulice,

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3451/31, k.ú. Lysá n.L., s firmou STP Net, s.r.o., Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:         pro:           13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

3. Žádost o schválení souhlasného prohlášení k akci Lysá n.L., Resslova, kabel NN pro p.č. 1295/30 a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2875/16.

 

            RM projednala dne 11.08.2009 usnesením č. 470 projekt ČEZ Distribuce, a.s., na akci Lysá nad Labem, Resslova - kabel NN pro p.p.č. 1295/30, k.ú. Lysá n.L.,  uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 2875/16, k.ú. Lysá n.L.

           

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje projekt ČEZ Distribuce, a.s., na akci Lysá nad Labem, Resslova - kabel NN pro p.p.č. 1295/30,k.ú. Lysá n.L.,  uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 2875/16, k.ú. Lysá n.L. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

4. Žádost o uzavření smluv o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3463/1 a 2426/3, akce Lysá n.L., Za Cihelnou, č. IP-12-6001642, v ulici Za Zámkem.

 

            RM projednala dne 25.08.2009 usnesením č. 492 žádost o uzavření smluv o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3463/1 a 2426/3, akce Lysá n.L., Za Cihelnou, č. IP-12-6001642, v ulici Za Zámkem.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene č. IP-12-6001642/001 na obecní pozemek  p.č. 2426/3 v k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč a č. IP-12-6001642/002 na obecní pozemek p.č. 3463/1 v k.ú. Lysá n.L., za cenu 3.300,- Kč s ČEZ Distribuce, a.s. Ceny budou navýšeny o DPH a investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

5. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 552/7, 3752 a 3757/3 - pozemky sousedící s tratí na Milovice, za areálem na východní straně města.

 

            Dne 25.08.2009 projednala RM města usnesením č. 493 žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 552/7, 3752 a 3757/3 - pozemky sousedící s tratí na Milovice.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. EP-12-6001098/VB001 na obecní pozemky p.č. 552/7, 3752 a 3757/3, vše k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města a navýšena o 19 % DPH. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

 

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

6. Žádost o souhlasné prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2876/1, 2875/16, 2890/2 a 2875/79 na akci Lysá n.L., ul. Resslova a ČSA, rekonstrukce vedení NN č. IE-12-6001344 a revokace usnesení ZM č. II/4.RM dne 25.08.2009 usnesením č. 494 žádost o souhlasné prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2876/1, 2875/16, 2890/2 a 2875/79 na akci Lysá n.L., ul. Resslova a ČSA, rekonstrukce vedení NN č. IE-12-6001344 a revokace usnesení ZM č. II/4 ze dne 15.10.2008 a usnesení RM č. 671 ze dne 07.10.2008.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM  revokuje snesení ZM č. II/4 ze dne 15.10.2008, a schvaluje realizaci akce Lysá n.L., ulice Resslova a ČSA, rekonstrukci vedení NN č. IE-12-6001344 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 2876/1, 2875/16, 2890/2 a 2875/79, vše k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města a navýšena o 19 % DPH. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN. Práce budou prováděny souběžně s rekonstrukcí ulice ČSA.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

7. Žádost TJ Sokol Lysá n.L. o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3451/49 pro uložení přeložky NN.

   

Dne 25.08.2009 projednala usnesením č. 495 RM žádost TJ Sokol Lysá n.L. o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3451/49 pro uložení přeložky NN.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá rozhodnutí ve věci žádosti TJ Sokol Lysá n.L. o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3451/49 pro uložení přeložky NN s tím, že bude prověřena možnost jiného technického řešení.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                        proti:      0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

8. Žádost o uzavření smluv o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3456/13.Usnesením č. 496 RM dne 25.08.2009 projednala žádost o uzavření smluv o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3456/13 (cesta před areálem bývalé Labory).

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6001484/01 na obecní pozemek p.č. 3456/13, k.ú. Lysá n.L., za cenu 3.465,- Kč, s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:       0 hlasů

                                   proti:            0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

9. Žádost o souhlas s umístěním stavby k vodoprávnímu řízení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky č. 33/1, 33/10, 33/23, 323/66, 328, 10/12, 323/3, 323/51, 12/2, 305/1, 306/4, 309/1 a 18/23 v k.ú. Litol pro stavbu skupinového vodovodu.

 

            Dne 25.08.2009 projednala usnesením č. 497 RM žádost o souhlas s umístěním stavby k vodoprávnímu řízení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky č. 33/1, 33/10, 33/23, 323/66, 328, 10/12, 323/3, 323/51, 12/2, 305/1, 306/4, 309/1 a 18/23 v k.ú. Litol pro stavbu skupinového vodovodu pro obce Přerov n.L., Semice, Starý Vestec.

 

 K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje umístění stavby dle předložené dokumentace a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Mikroregionem Polabí, na pozemky ve vlastnictví Města Lysá n.L. p.č. 33/1, 33/10, 33/23, 323/66, 328, 10/12, 323/3, 323/51, 12/2, 305/1, 306/4, 309/1 a 18/23 v k.ú. Litol. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

10. Návrh na uzavření Smlouvy o partnerské spolupráci mezi městem Kłodzko a městem Lysá nad Labem.

 

RM dne 11.08.2009 projednala usnesením č. 478 návrh na uzavření Smlouvy o partnerské spolupráci mezi městem Kłodzko a městem Lysá nad Labem.

 

K návrhu pan starosta uvedl, že pokud budeme mít partnerské město mimo ČR, je reálná možnost čerpat finanční prostředky z evropských fondů, tyto by bylo možno čerpat i na akce pořádané městem, pokud by byly konány v rámci přeshraniční spolupráce. Výhodou je i to, že Kłodzko je relativně blízko. Pí Chloupková uvedla, že se při hlasování o tomto bodě zdrží, protože dle jejího názoru, partnerská spolupráce zatím znamenala více než nákladů, než přínosů. P. Mgr. Kopecký uvedl, že spolupráci hodlá podpořit, ale má výhrady k některým bodům předložené smlouvy. V § 8 je uvedeno „rozvoj polsko - českého pohraničí", dle jeho názoru by měla být formulace např. rozvoj polsko - českých vztahů, dále v § 10 opravit znění „ na internetových stranách" na „... stránkách", a § 12 „Strany budou organizovat výměnu informací v různých oblastech spolupráce a rovněž na potřeby investiční, s cílem vytváření trhů práce." Upravit takto „... oblastech spolupráce, a o možnostech a potřebě investiční činnosti". P. Ing. Otava se dotázal, zda je smlouva již projednána v Polsku, kvůli možnosti opravy znění. Pan starosta odpověděl, že není problém opravit smlouvu dle navržených změn, navíc v Polsku mají jiný systém schvalování, takže se schválením ze strany Kłodzka nebude problém. P. Ing. Gregor uvedl, že by smlouva měla být směřována více na kulturu, sport apod., to mu ve smlouvě chybí a dále by měla být uvedena výměna zkušeností z hlediska řízení a činnosti úřadu. Pan starosta konstatoval, že není problém do § 6 doplnit bod o výměně zkušeností s fungováním veřejné správy. P. Mgr. Kopecký uvedl, že toto je obsaženo v § 3, navíc některé věci jsou nepřenosné vzhledem k jinému právnímu systému.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje smlouvu o partnerské spolupráci mezi městem Kłodzko a městem Lysá nad Labem, upravenou dle diskuse.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů

                                   zdržel se:        1 hlas

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

11. Návrh na schválení darovací smlouvy se společností LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o.

 

Dne 11.08.2009 projednala usnesením č. 480 RM uzavření darovací smlouvy se společností LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., na 25.000,- Kč na rozvoj partnerských vztahů v roce 2009 mezi městy Lysá n.L. a Břeclav.

 

 K předloženému návrhu pan starosta doplnil, že by bylo vhodné zveřejnit poděkování v Listech. Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, 289 22 Lysá nad Labem, na 25.000,- Kč na rozvoj partnerských vztahů v roce 2009 mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav,

II. ukládá RM zveřejnit v Listech poděkování ZM firmě LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., za poskytnuté finanční prostředky na rozvoj partnerských vztahů mezi městy Břeclav a Lysá n.L.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

12. Návrh na prodej stavebních pozemků na Kačíně, p.p.č. 2131/19 a p.p.č. 2165/1, k.ú. Lysá n.L.

 

RM projednala dne 11.08.2009 usnesením č. 463 prodej stavebních pozemků na Kačíně, p.p.č. 2131/19 o vým. 885 m2 a p.p.č. 2165/1 o vým. 733 m2, k.ú. Lysá n.L.

           

            P. Mgr. Fajmon se dotázal, proč se prodává pouze jeden pozemek z původně navržených dvou. Pan starosta odpověděl, že záměr na prodej druhého pozemku bude zveřejněn opakovaně, protože se předpokládá, že by mohl být prodán za vyšší cenu, než jaká byla nabídnuta na původně zveřejněný záměr.

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecní p.p.č 2131/19 o vým. 885 m2 panu Lukáši Kopeckému, Příčná 204, Lysá n.L., za částku 1.105,- Kč/m2. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a zaváže se, že na vlastní náklady vybuduje inženýrské sítě a komunikace pro předmětný pozemek.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

13.  Návrh na zveřejnění prodeje obecních st.p. v Drážkách p.p.č. 866/33, 866/34 a 866/69, k.ú. Lysá n.L. a  návrh na zveřejnění prodeje st.p. v Drážkách p.p.č. 866/72, k.ú. Lysá n.L.

 

            Dne 11.08.2009 usnesením č. 459 projednala RM návrh na prodej obecních st.p. v Drážkách, dle geometrických plánů označených jako p.p.č. 866/33, 866/34 a 866/69, k.ú. Lysá n.L., a dále návrh na zveřejnění prodeje st.p. v Drážkách označeného geometrickým plánem jako p.p.č. 866/72, k.ú. Lysá n.L.

 

            Jedná se o atypický případ prodeje, k němuž pan starosta uvedl, že tento postup byl navržen p. JUDr. Drábkem. Pan Ježek se dotázal, proč je cena stanovena na cca 600,- Kč, když jiné pozemky město prodává za výrazně vyšší cenu. Pan starosta odpověděl, že se jedná o náhradní pozemky, za ty ve Švermově ulici, které již byly „vysoutěženy", a od jejichž prodeje se ustoupilo. Zároveň bylo přislíbeno potencionálním kupujícím, že jim bude přednostně nabídnut stavební pozemek v lokalitě Drážky za obdobných podmínek. Proto je cena stanovena takto. P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda se s kupci jednalo. Pan starosta odpověděl, že jednání proběhlo, bylo dohodnuto, kdo by měl o jaký pozemek zájem, a kupující akceptují podmínky prodeje. Jeden z oslovených kupujících již o koupi neměl zájem, proto bude záměr na prodej zbývajícího pozemku zveřejněn. Dále se p. Mgr. Fajmon dotázal, proč byl mezi kupující zařazen i náhradník. Pan starosta vysvětlil, že se nejedná o náhradníka, v původním výběrovém řízení odřekl zájemce, který podal nejvyšší nabídku a na jeho místo postoupil druhý v pořadí, který nabídku podal také v řádném termínu, proto mu je nyní také nabídnut náhradní pozemek. P. Mgr. Fajmon se ještě dotázal, zda se musí zveřejnit nový záměr. Pan starosta uvedl, že postup byl konzultován s JUDr. Drábkem a skutečně je nutné zveřejnit nový záměr. Pan Ježek uvedl, že cena za tyto stavební pozemky je velmi lukrativní, což je mu podezřelé. P. Ing. Otava konstatoval, že ZM garantovalo podmínky dle původního výběrového řízení, proto je nyní nutné dohodu dodržet.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) 1. dle geometrického plánu (dále jen GP) č. 1939-27/2008, ze dne 11.06.2008, prodej obecní p.p.č. 866/34 o vým. 883 m2 p. Šinkmajerovi, bytem Masarykova 1102, Lysá n.L., za částku 602,- Kč/m2,

2. dle GP č. 1939-27/2008, ze dne 11.06.2008, prodej obecní p.p.č. 866/37 o vým. 1.144 m2 p. Michalu Peškovi, bytem Okružní 1501, Lysá n.L., za částku 601,- Kč/m2,

3. dle GP 2152-6/2009, ze dne 2009, prodej obecní p.p.č. 866/69 o vým. 1.144 m2, p. Karlu Peškovi, bytem Dvorce 34, Lysá n.L., za částku 607,- Kč/m2,

4. dle GP č. 1939-27/2008, ze dne 11.06.2008, prodej obecní p.p.č. 866/33 o vým. 1.046 m2 p. Ing. Michalu Václavkovi, bytem Jaselská 1830, Čelákovice za částku 666,- Kč/m2,

b) zveřejnění prodeje obecní st.p.č. 866/72 o vým. 1.609 m2, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za podmínky, že nejnižší nabízená cena bude 800 Kč/m2. Dále nabyvatel zainvesntuje veškeré inženýrské sítě.

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

14. Návrh na výkup pozemku p.č. 494/30, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L.

 

Dne 11.08.2009 RM usnesením č. 421 a 451 projednala návrh na výkup pozemku p.č. 494/30, kult. ost.pl., o vým. 245 m2, k.ú. Lysá n.L., od p. T. Sochy a pí Ing. H. Sochové.

 

Pan starosta doplnil, že se jedná o pozemek pod komunikací a dle jeho názoru by město pozemky pod komunikacemi mělo vlastnit, proto doporučuje výkup schválit. P. Mgr. Fajmon uvedl, že v tom sice není pozemek pod chodníkem, ale i tak s výkupem pozemku souhlasí, protože bude třeba pro opravu komunikace.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup p.p.č. 494/30 o vým. 245 m2, kultura ost. pl., k.ú. Lysá n.L., od pí Ing. Hany Sochové, Plzeňská 203/121, Praha 5, a p. Tomáše Sochy, Holandská 21/1382, Praha 10, za částku 130,- Kč/m2.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

           

 

15. Návrh na výkup pozemků p.č. 221/15, 753, 2854/1, 2855, 2863/2 a st.p.č. 1728, k.ú. Lysá n.L.

 

Dne 11.08.2009 RM usnesením č. 461 projednala návrh na výkup pozemků p.č. 221/15, 753, 2854/1, 2855, 2863/2 a st.p.č. 1728, k.ú. Lysá n.L., dle nabídky spol. Sempra Praha, a.s.:

p.p.č. 221/15 o vým.  32 m2 lokalita Čechova ulice    za částku 15,-Kč/m2    celkem    480,-Kč

p.p.č. 753           "    205 m2     "        Na Voštici                "       10,-Kč/m2        "       2.050,-Kč

p.p.č. 2854/1      "  2947 m2     "        Na Šibáku                 "       10,-Kč/m2       "      29.470,-Kč 

p.p.č. 2855        "      94 m2       "         Na Šibáku                "        10,-Kč/m            "        940,-Kč

p.p.č. 2863/2      "    278 m2     "         Na Šibáku                "       10,-Kč/m2       "        2.780,-Kč

st.p.č. 1728                 35m2      "    stavba autob. zastávky    "   200,-Kč/m2      "        7.000,-Kč

Celkem                                                                                                            42.720,-Kč

    

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 221/15, 753, 2854/1, 2855, 2863/2 a st.p.č. 1728, k.ú. Lysá n.L., dle nabídky spol. Sempra Praha, a.s.:

p.p.č. 221/15 o vým.  32 m2 lokalita Čechova ulice    za částku 15,-Kč/m2    celkem    480,-Kč

p.p.č. 753           "    205 m2     "        Na Voštici                "       10,-Kč/m2        "       2.050,-Kč

p.p.č. 2854/1      "  2947 m2     "        Na Šibáku                 "       10,-Kč/m2       "      29.470,-Kč 

p.p.č. 2855        "      94 m2       "         Na Šibáku                "        10,-Kč/m            "        940,-Kč

p.p.č. 2863/2      "    278 m2     "         Na Šibáku                "       10,-Kč/m2       "        2.780,-Kč

st.p.č. 1728                 35m2      "    stavba autob. zastávky    "   200,-Kč/m2      "        7.000,-Kč

Celkem                                                                                                         42.720,-Kč

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

16.  Návrh na výkup pozemků v k.ú. Litol, p.p.č. 89/99, 89/124, 164/6, 183/4, 183/13, 183/15 a 183/16.

 

Dne 25.08.2009 RM usnesením č. 500 projednala návrh na výkup pozemků v k.ú. Litol, p.p.č. 89/99, 89/124, 164/6, 183/4, 183/13, 183/15 a 183/16, dle návrhu p. M. Krčila, likvidátora organizace Středočeské vodovody a kanalizace, s.p., za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

 

P. Mgr. Kopecký konstatoval, že nástupnické organizace této společnosti vznikly k 01.01.1994, tzn., že ani po 15 letech není vše dořešeno. Pan Ježek se dotázal, proč odbor Správy majetku města a investic (SMI) nesouhlasí s výkupem uvedených pozemků. P. Blažek, vedoucí SMI, odpověděl, že nemají pro tyto pozemky využití, proto se dle jejich názoru jedná o zbytečné náklady. P. Mgr. Fajmon navrhl, aby znalce na odhad ceny nemovitosti vybralo město. Pan starosta doplnil, že je možné odsouhlasit výkup, ale počkat na vypracování znaleckého posudku. P. Ing. Otava navrhl nyní schválit záměr, ne přímo výkup. Pan Sedláček konstatoval, že se jedná zatím pouze o nabídku, dále dodal, že tabulková cena za m2 je 12 - 14 Kč, rozhodně by nejednal o výkupu za tržní cenu. Pan starosta doplnil, že v budoucnu by v těchto místech měla být vybudována komunikace, proto by uvažoval minimálně o výkupu pozemků pod budoucí komunikací. P. Mgr. Kopecký navrhl schválit záměr na výkup pozemků.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje záměr na výkup pozemků výkup pozemků p.č. 89/99, 89/124, 164/6, 183/4, 183/13, 183/15 a 183/16, k.ú. Litol, dle návrhu pana Martina Krčila, likvidátora státní organizace Středočeské vodovody a kanalizace, s.p., se sídlem Křížová 47, 150 00 Praha 5, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

 17. Návrh na uzavření dohody na odprodej části st.p.p.č. 615/2 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní a kanalizační přípojku.

 

Dne 11.08.2009 usnesením č. 462 projednala RM návrh na uzavření dohody na odprodej části st.p.p.č. 615/2, na kterém stojí dům č.p. 521, ul. Masarykova tak, aby byla zarovnána uliční čára a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní a kanalizační přípojku.

 

Pan starosta doporučil výkup odsouhlasit. P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda p. Šmíd jedná za oba spoluvlastníky, s navrženou dohodou musí souhlasit oba. P. Houštecký podpořil uzavření dohody, pozemek je třeba vykoupit. Pan starosta navrhl odsouhlasit výkup za předpokladu souhlasu obou vlastníků. P. Mgr. Fajmon se dotázal na konečné náklady pro město. Pan starosta uvedl, že náklady se pohybují ve výši cca 200 tis. Kč. Pan Mgr. Fajmon navrhl stanovit fixní částku. Pan starosta konstatoval, že cena je určena, jen chybí náklady za odvoz suti, které odhaduje na přibližně 50 tis. Kč. P. Ing. Firman navrhl doplnit do usnesení jména obou spoluvlastníků.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části st.p.č. 615/2, k.ú.Lysá n.L., na kterém stojí dům č.p. 521, Masarykova, Lysá n.L., s vlastníky dotčeného stavebního pozemku a domu, pí Helenou Duškovou, Husovo nám. 1552/9, Lysá n.L., a p. J. Šmídem, Dukelská 183/17, Lysá n.L, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní a kanalizační  přípojku pro č.p. 521, za částku 2.000,- Kč + 19 % DPH s vlastníky nemovitosti.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

                   Návrh byl přijat.

 

18. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě na připojení odběrného místa ČOV.Dne 21.07.2009 usnesením č. 442 RM projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120425792 na připojení odběrného místa rezervovaného příkonu 260 kW v areálu ČOV Lysá n.L. s ČEZ Distribuce, a.s., za podíl na nákladech v částce 120.000,- Kč.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120425792 na připojení odběrného místa rezervovaného příkonu 260kW v areálu ČOV Lysá n.L. s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, za podíl na nákladech v částce 120.000,- Kč.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:            0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

19. Žádost p. J. Pohorského o zařazení do seznamu žadatelů o byt.

 

RM projednala dne 11.08.2009 usnesením č. 467 žádost p. Jiřího Pohorského o zařazení do seznamu žadatelů o byt.

 

K žádosti pan starosta uvedl, že dle pravidel hospodaření s byty nemůže RM udělovat výjimky, proto je tato žádost předložena ke schválení ZM. Dále uvedl, že RM ověřila důvody uváděné v žádosti a doporučuje ji schválit.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zařazení p. Jiřího Pohorského do seznamu žadatelů o byt.

 

 

 

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

20. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2009, 4. rozpočtové opatření.

 

RM projednala dne 11.08.2009 usnesením č. 471 návrh na úpravu rozpočtu na rok 2009, 4. rozpočtové opatření.

 

P. Ing. Firman, jako předseda Finančního výboru, uvedl, že předložený materiál byl dne 31.08.2009 výborem projednán, výbor se změnami souhlasí a doporučuje návrh ke schválení. P. Mgr. Fajmon se dotázal, proč se v investiční části rozpočtu vyřadily položky PD na dvě komunikace. Pan starosta odpověděl, že byly vyřazeny z toho důvodu, že město již nyní má výpadek ve finančních příjmech, o který musí snížit výdaje, a ví, že nebude schopno v příštím roce tyto akce zrealizovat, protože jsou připraveny další tři projekty na silnice. P. Ing. Gregor doporučil vyřadit něco jiného, oprava těchto komunikací je v plánu už více jak deset let a občané předpokládají, vzhledem k opravě kanalizace a dalším úpravám, že se konečně opraví.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2009.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      10 hlasů

                                   zdržel se:       3 hlasy

                                   proti:            0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

21. Návrh kupní smlouvy na prodej kina č.p. 25 a budovy č.p. 550 včetně pozemků.

 

RM projednala dne 21.07.2009 usnesením č. 413 návrh kupní smlouvy na prodej kina č.p. 25 a budovy č.p. 550, Husovo nám., Lysá n.L., včetně pozemků, od TJ Sokol Lysá n.L.

 

Pan starosta ke smlouvě uvedl, že kupní cena byla schválena ZM v roce 2008. Prodej se uskuteční až nyní, protože se připravovaly všechny potřebné doklady, včetně souhlasného stanoviska TJ Sokol. P. Mgr. Fajmon uvedl, že se smlouvou obecně souhlasí, ale dotázal se na odečet dluhu z kupní částky a dále se dotázal, proč je kupní částka rozdělena. Dále uvedl, že je ve smlouvě písařská chyba, je uvedeno 600 tis. Kč místo 6 mil. Kč. Pan starosta odpověděl, že cena je rozdělena proto, že TJ Sokol umožní úhradu částky tak, že 6 mil. Kč bude uhrazeno do konce září 2009 a zbývající částku 473.254,- Kč je možno doplatit do konce roku 2010. Pan Ježek uvedl, že na první straně předloženého materiálu je tisková chyba (TJ Sokol Lysá n.L. Králové), dále uvedl, že ve smlouvě nejsou uvedeny m2 kupovaných pozemků, v článku III. je chybně uvedena částka, není přiložena mapa nemovitostí a pozemků. Dále měl výhrady k článku VI. Smlouvy, dle jeho názoru politické připomínky nepatří do kupní smlouvy. Pokud p. Denemark potřebuje učinit prohlášení, měl by tak učinit mimo smlouvu. Divil se, proč s tímto článkem pan starosta i JUDr. Drábek souhlasili. Pan starosta upřesnil, že článek VI. nenavrhl p. Denemark, ale navrhla ho RM, p. Denemark ho pouze akceptoval. Pan Ježek dále upozornil na to, že v hlavičce smlouvy je p. Denemark uveden jako starosta TJ Sokol, v závěru smlouvy jako jednatel. Pan starosta potvrdil, že správně má být uvedeno starosta a smlouva bude opravena. Dále se p. Ježek dotázal, zda byl Sokol majitelem objektu (hotel Praha) i před opravou. Také upozornil na to, že v materiálech je uvedeno tělovýchovná jednota a ve smlouvě samotné tělocvičná jednota.  P. Denemark upřesnil, že správně je tělocvičná jednota. Další připomínku měl p. Ježek k výši kupní ceny, dříve se kalkulovalo s cenou 5 mil Kč, proč se nyní prodává za 7 mil. Kč. Pan starosta uvedl společně s pí Chloupkovou, že kupní cena byla odsouhlasena ZM na podzim 2008. P. Ing. Firman se dotázal, proč v souvislosti s koupí kina je upravován rozpočet. Vysvětlení podal pan starosta. Pí Chloupková upřesnila, že se nejednalo o hotel, ale o hospodu, kterou postavil Sokol a provozoval ji jako zdroj svých příjmů. P. Mgr. Fajmon uvedl k bodu VII. smlouvy, že z něj není patrné vymezení pozemků. Pan starosta odpověděl, že se jedná o pozemek p.č. 40/2, v přiloženém materiálu je mapka se zakreslením hranice pozemku a navrhl do smlouvy doplnit výměru pozemků dle předchozí diskuse a opravit zmiňované chyby (starosta - jednatel, ...). P. Ing. Firman navrhl ve smlouvě formulovat platbu následovně „částka  526.746,- Kč bude uhrazena vzájemným zápočtem, částka 6 mil. Kč bude uhrazena nejdéle do konce září 2009 a zbývající částka 473.254,- Kč do konce roku 2010". K ceně p. Ježek uvedl, že cena pozemku vychází cca 2 - 2,5 tis./m2. Pan starosta souhlasil s p. Ježkem, a zopakoval, že kupní cena byla ZM takto odsouhlasena. P. Ing. Gregor požádal, aby bylo předloženo písemné vyjádření JUDr. Drábka k bodu VI. smlouvy, protože není přesvědčen o tom, že by s tímto článkem JUDr. Drábek souhlasil. Pan starosta k článku VI. uvedl, že si nemyslí, že by podobný text nemohl být ve smlouvě. Město bylo obviňováno, že Sokolu ublížilo tím, že si převedlo jeho majetek do svého vlastnictví. Nyní bude ve smlouvě shodné prohlášení obou smluvních partnerů a tím doje, dle jeho názoru, k vypořádání se s touto historickou záležitostí, což bude písemně stvrzeno nejvyššími představiteli obou organizací. P. Ing. Gregor nadále zastával názor, že tento článek nepatří do kupní smlouvy, ale neměl nic proti tomu vydat společné prohlášení o vzájemném vypořádání. P. Ing. Firman naopak uvedl, že toto prohlášení má ve smlouvě své místo, je to mimo jiné i zdůvodnění vyšší kupní ceny. P. Mgr. Kopecký uvedl, že souhlasí s p. Ing. Firmanem, navíc kupní smlouva bude archivována i na katastru nemovitostí a bude tak vždy k dohledání. P. Mgr. Fajmon také souhlasil s ponecháním prohlášení v kupní smlouvě, doplnil, že analogicky byly tvořeny i mezinárodní smlouvy po válkách, kde bylo deklarováno vzájemné vypořádání. Sokol měl vždy významný majetek, o který přišel a pociťoval to jako křivdu. Dle jeho názoru je toto vhodné řešení, k záležitosti se již nebude nikdo vracet, což pomůže jak městu, tak i Sokolu. Pí Chloupková se dotázala k bodu III., na strukturování kupní ceny, zda se tato úprava doplní do smlouvy. Pan starosta odpověděl, že se smlouva v tomto smyslu upraví. Pan Sedláček uvedl, že v kupní smlouvě se město zavazuje k rozsáhlým věcným břemenům, proto se domníval, že by se závazek věcného břemena měl odrazit v kupní ceně jejím snížením. Pan Houštecký uvedl, že s cenou souhlasí, ale vadí mu věcné břemeno, tj. vjezd z Husova náměstí. Pozemek se tím velmi znehodnotí. Je pro věcné břemeno, ale umožnit přístup jinak, ne z Husova náměstí. Pan Denemark uvedl, že o věcném břemenu se jednalo poměrně dlouho, z historického hlediska i reprezentativních důvodů je pro Sokol důležité mít vstup z Husova náměstí a ne z boční ulice. Pan Ježek uvedl, že je jasné, že Sokol bez břemen pozemky neprodá, proto navrhl koupit pouze kino. Pan starosta připomenul, že tento návrh se také projednával, ale potom bylo rozhodnuto o koupi celého pozemku včetně advokátní kanceláře. Dále p. Ježek navrhl umístit potřebné přípojky ke straně pozemku. P. Mgr. Kopecký uvedl, že může být zřízeno věcné břemeno podobně, jako bylo dohodnuto s pí Kompérovou, tj. zastřešený průjezd naproti záložně. Dle jeho názoru se toto omezení dá akceptovat. P. Ing. Firman dodal, že tato smlouva řeší narovnání historických záležitostí, navíc určité zásady byly dohodnuty před přípravou smlouvy a měly by se dodržet. Proto se smlouvou souhlasí. P. Mgr. Fajmon doplnil, že se kupuje hlavně kino, pro které město má využití a zbytek by měl být na základě předchozích dohod akceptován. Pan Sedláček konstatoval, že by věcné břemeno mělo být do smlouvy doplněno. P. Mgr. Fajmon uvedl, že by se břemeno mělo projednat zvlášť. Pan Houštecký uvedl, že se jedná o koupi, která výrazně ovlivní majetkoprávní vztahy a dodal, že se domnívá, že průjezd nebude stačit. Náhradou za to, že by Sokol měl vchod z ul. ČSA navrhl, že by se kino mohlo pojmenovat po Sokolu, např. Sokolský dům. Pan Ježek upozornil, že ve zprávě je uvedeno, že návrh smlouvy byl pouze konzultován s p. JUDr. Drábkem, ne že by smlouvu sám vypracoval, jak uvedl pan starosta. Také uvedl, že pokud se bod VI. nezmění, s koupí nebude souhlasit. Pí Chlouková připomněla, že o koupi kina se jedná několik let, jde o mimořádnou záležitost. K tomu pan starosta podotkl, že podmínky byly vymezeny na zasedání ZM v listopadu 2008. Dále uvedl, že chápe určité výhrady týkající se věcného břemena, ale nevidí důvod se nyní dohadovat o výši kupní ceny, když tuto již ZM schválilo. P. Mgr. Fajmon se dotázal vedoucí stavebního úřadu na technické podmínky průjezdu. Pí Ing. Čížková uvedla, že dle vyhlášky musí mít průjezd šíři 3,5 m a výšku 4,10 m. S věcným břemenem by mohl být problém při případném získávání úvěru, ale toto by se dalo vyřešit tím, že by se pozemek zatížený břemenem oddělil. P. Ing. Gregor konstatoval, že cenu propočítal na cca 3 tis. Kč/m2, což je cena velmi nestandardní, ale chápe to jako historické vyrovnání a souhlasí s cenou, protože předpokládá, že Sokol finance využije na činnost, ale požadoval také úpravu bodu VI. Dle jeho názoru plně postačuje ustanovení v bodu IV., v tomto případě se nejedná o deklaraci, jak uváděl p. Mgr. Fajmon. Také uvedl, že se osobně dotáže p. JUDr. Drábka na jeho stanovisko.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje znění kupní smlouvy na koupi nemovitosti - kina č.p. 25 a budovy č.p. 550 včetně uvedených pozemků od TJ Sokol Lysá n.L. za částku 7.000.000,- Kč sníženou o dluh TJ Sokol Lysá n.L. ve výši 526.746,- Kč.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           2 hlasy

Návrh byl přijat.

 

P. Ing. Gregor požádal, aby bylo jmenovitě uvedeno, že on a p. Ježek hlasovali proti přijetí návrhu s tím, že mimo článek č. VI. oba jinak souhlasí se zněním  kupní smlouvy v plném rozsahu.

 

22. Výběr poskytovatele úvěru na akci Rozšíření mateřské školy Čtyřlístek.

 

RM projednala dne 25.08.2009 usnesením č. 515 výběr poskytovatele úvěru na akci Rozšíření mateřské školy Čtyřlístek.

 

P. Ing. Firman k výběru poskytovatele poznamenal, že nabídka České spořitelny, a.s., byla vyhodnocena jako nejlepší, a to i co se týkalo zpracování, také cena za poskytnutý úvěr byla nejlepší. Dále uvedl, že Finanční výbor doporučuje sjednat fixní sazbu úroků, to mimo jiné poskytne jistotu při sestavování rozpočtu pro další období. P. Ing. Otava se dotázal na případné sankce za nedočerpání úvěru. Pan starosta odpověděl, že sankce nebudou, to je pochopitelně ošetřeno i ve smlouvě.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s., Mladá Boleslav, na akci Rozšíření mateřské školy Čtyřlístek ve výši 20 miliónů korun se splatností na 4 roky.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

 

 

23. Návrh na profinancování projektové dokumentace na inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Drážky.

 

RM projednala dne 25.08.2009 usnesením č. 506 profinancování projektové dokumentace na inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Drážky s tím, že budoucí stavebníci uhradí poměrnou část vynaložených finančních prostředků při podpisu plánovací smlouvy.

 

K návrhu pan starosta dodal, že celá částka ve výši 120 tis. Kč bude nyní uhrazena městem, ale peníze se postupně v horizontu cca dvou let vrátí od budoucích stavebníků. P. Mgr. Fajmon se dotázal, jaký typ závazku garantuje návratnost. Pan starosta uvedl, že závazek bude sjednán v plánovací smlouvě. P. Mgr. Fajmon navrhl do usnesení uvést, že budoucí stavebníci uhradí poměrnou část vynaložených finančních prostředků na pořízení projektové dokumentace při podpisu plánovací smlouvy. Pí Ing. Čížková uvedla, že podmínky stanovené plánovací smlouvou musí být splněny, jinak stavební úřad nepovolí výstavbu. Pan Ježek se dotázal, zda si projekt (napojení ke svému pozemku) zaplatí stavebník. Pan starosta vysvětlil, že se nechá vypracovat projekt na celou lokalitu, náklady budou rozpočítány a stavebník uhradí vždy poměrnou část. Takto bude zajištěn rozvoj lokality jako celku. V současné době chtějí v lokalitě stavět někteří vlastníci pozemků, kteří jsou ochotni podílet se finančně na financování projektu, tj. zaplatí poměrnou část, ale uhradit celý projekt je pro ně finančně náročné. Proto požádali město o spolupráci a navržený postup je doporučen i stavebním úřadem. Pan starosta dále uvedl, že se jedná o podporu výstavby v dané lokalitě, navíc město dostane investované prostředky zpět, a proto doporučuje návrh schválit.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje profinancování projektové dokumentace na inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Drážky s tím, že budoucí stavebníci uhradí poměrnou část vynaložených finančních prostředků na pořízení projektové dokumentace při podpisu plánovací smlouvy.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

24. Návrh na vydání souhlasu a změnu nájemní smlouvy s Obchodní akademií v Lysé n.L.

 

RM projednala dne 11.08.2009 usnesením č. 484 návrh na vydání souhlasu a změnu nájemní smlouvy s Obchodní akademií v Lysé n.L., a to na realizaci nástavby a přístavby budovy Obchodní akademie v Lysé n.L. ve vlastnictví města Lysá n.L. z prostředků ROP Střední Čechy a rozpočtu Středočeského kraje, změnu nájemní smlouvy ze dne 04.10.2005 ve smyslu úpravy ukončení nájemního vztahu pouze výpovědí z důvodů § 9 zákona č. 116/1990 Sb., v platném znění, a dále závazek, že po dobu 15 ti let bude zachována výše nájemného na úrovni roku 2009, to vše za předpokladu, že dojde k nástavbě a přístavbě pronajatých objektů dle výše uvedené smlouvy bez finanční spoluúčasti města.

 

Pan starosta uvedl, že přístavba za předložených podmínek nebude pro město znamenat žádné finanční náklady, investice bude hrazena z prostředků ROP Střední Čechy a rozpočtu Středočeského kraje a doporučil návrh schválit.

 

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM schvaluje změnu nájemní smlouvy s Obchodní akademií v Lysé n.L. ze dne 04.10.2005 ve smyslu úpravy ukončení nájemního vztahu pouze výpovědí z důvodů § 9 zákona č. 116/1990 Sb., v platném znění, a dále závazek, že po dobu 15 ti let bude zachována výše nájemného na úrovni roku 2009, to vše za předpokladu, že dojde k nástavbě a přístavbě pronajatých objektů dle výše uvedené smlouvy bez finanční spoluúčasti města,

b) ZM souhlasí s realizací nástavby a přístavby budovy Obchodní akademie v Lysé n.L. ve vlastnictví města Lysá n.L. z prostředků ROP Střední Čechy a rozpočtu Středočeského kraje.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      12 hlasů     (Mimo p. Sedláček.)

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

25. Zásobník projektů.

 

RM projednala dne 11.08.2009 usnesením č. 483 předložený zásobník projektů k uveřejnění.

 

K návrhu pan starosta dodal, že byli požádáni Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o vypracování zásobníku projektů a požádal zastupitele o návrhy na doplnění zásobníku. P. Mgr. Minařík navrhl doplnit komunikaci U Braňky, p. Houštecký, upozornil, že v zásobníku je dvakrát uvedena komunikace 28. října. P. Ing. Otava se dotázal, jak byly stanoveny uváděné náklady. Pan starosta uvedl, že se jedná o odhad ceny, ne o propočet. P. Ježek se dotázal, kdo odhadoval náklady. Pan starosta uvedl, že ceny byly stanoveny podle skutečných nákladů na 1m2 komunikace u již zrealizovaných projektů. P. Ing. Gregor konstatoval, že při úpravě rozpočtu byly vyřazeny PD na komunikace, ale v zásobníku jsou uvedeny. Pan starosta uvedl, že zásobník byl zpracováván ještě před úpravou rozpočtu, zásobník se upraví dle připomínky, tj. zpracování PD se posune na rok 2010. P. Mgr. Fajmon uvedl, že podobné „seznamy přání a stížností" nemá moc rád, ale vzhledem k tomu, že jsou v zásobníku uvedeny i lahůdky typu výstavba krematoria, což dle jeho názoru není ani schváleno v územním plánu, navrhuje do zásobníku doplnit i vybudování městského koupaliště. Dle jeho názoru by koupaliště pro město našeho typu bylo vhodné. Pan starosta doplnil, že by se zbytkovým teplem z krematoria mohlo vytápět koupaliště. P. Ing. Otava se dotázal, zda je v nákladech na komunikace zahrnuta i částka na rekonstrukci kanalizace. Pan starosta odpověděl, že rekonstrukce kanalizací je uvedena zvlášť. P. Ing. Firman se dotázal, proč se neuvažuje o výkupu domu od p. Stolejdy, podobně jako v případě odkupu části pozemku od p. Baráka a p. Šmída. Pan starosta souhlasil s doplněním zásobníku v tomto smyslu. P. Sedláček se dotázal p. Ing. Otavy na  úpravu nechráněného přejezdu u Kovony, která je také uvedena v zásobníku,  to by mělo být dle jeho informací řešeno v rámci optimalizace trati Lysá n.L. - Praha. P. Ing. Otava odpověděl, že neexistují nechráněné přejezdy, všechny jsou nějakým způsobem zabezpečeny a během let 2013 -2015 budou všechny přejezdy zabezpečeny závorami. Dále se p. Sedláček dotázal na možnost výkupu části zahrady vedle domu p. Šmída - Stolejdova zahrada - výkup je třeba na rozšíření chodníku v Masarykově ulici. Pan starosta uvedl, že tento výkup je v zásobníku uveden.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zásobník projektů k uveřejnění. 

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

 

Pan starosta navrhl o následujících dvou bodech, a to č. 26 a č. 27 hlasovat společně.

 

26. Návrh zadání změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

RM projednala dne 25.08.2009 usnesením č. 510 návrh zadání změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zadání změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Lysá n.L.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:      1 hlasů

                                   proti:           1 hlasů

Návrh byl přijat.

 

27. Návrh zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

RM projednala dne 25.08.2009 usnesením č. 511 návrh zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Lysá n.L.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      11 hlasů

                                   zdržel se:        1 hlas

                                   proti:             1 hlas

Návrh byl přijat.

 

28. Projednání návrhu Smlouvy o provedení stavby nebo opatření pro akci „Litolská svodnice, Litol, revitalizace".

 

RM projednala dne 25.08.2009 usnesením č. 503 návrh Smlouvy o provedení stavby nebo opatření pro akci „Litolská svodnice, Litol, revitalizace" s Povodím Labe, s.p.

 

Pan Sedláček uvedl, že je obecně známo, že tato vodoteč je ve špatném stavu. Aby bylo možno dosáhnout na dotace a zajistit odvoz kontaminovaného kalu na skládku nebezpečných odpadů, je třeba uzavřít následující smlouvu. Úprava vodoteče je finančně náročná a právě nedostatek vlastních prostředků přimělo Povodí Labe, s.p., hledat jiné řešení. Jako jediné reálné řešení se ukázalo využití dotace MŽP na revitalizaci drobných vodních toků. Z dotace by byla hrazena zpětná úprava koryta na přírodní stav, což ale bude možné pouze částečně vzhledem ke spádu hladiny Labe před a za zdymadly, který neumožňuje velké terénní úpravy. Předložená smlouva řeší v podstatě dva problémy. Prvním je dočasné užívání pozemků, na kterých bude vybudována provizorní komunikace, která bude po vyčištění odstraněna a pozemky uvedeny do původního stavu. Také bude řešeno trvalé užívání pozemku, např. pojíždění traktoru s valníkem při likvidaci náletových dřevin. U některých pozemků dojde k trvalému záboru, budou vytvořeny meandry, laguny a mokřady. Přidělení dotace je podmíněno splněným uvedených požadavků. Na předloženém výkresu byla patrná etapizace prací, dále p. Sedláček uvedl, že provizorní vozovka bude vybudována vždy v rozsahu potřebném pro čištěný úsek. Pokud bude návrh odsouhlasen, budou předloženy konkrétní smlouvy na dočasný a trvalý zábor pozemků s tím, že cena za vykupované pozemky bude stanovena dle vyhlášky, nebude se jednat o cenu tržní. Pokud se vše projedná a odsouhlasí, bude zadáno zpracování projektu a práce by mohly být započaty na podzim 2010 po sklizni zemědělských plodin a po ochranných lhůtách v místě žijících živočichů. Pan starosta k věci uvedl, že Povodí Labe, s.p., chtělo za zřízení věcného břemene pro cyklostezku poměrně vysokou úhradu, proto navrhl vyvolat jednání o zřízení bezplatného věcného břemene pro budoucí cyklostezku podél Labe s tím, že město nebude požadovat úhradu za dočasné zábory pozemků. P. Mgr. Fajmon záměr podpořil, ale dotázal se, zda se jedná o majetek města. Pan starosta upřesnil, že svodnice je majetkem Povodí Labe, a.s., a částečně se jedná o majetek města (přilehlé pozemky). P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda celý projekt bude Povodí Labe, s.p., financovat samo. Pan Sedláček zopakoval, že akce bude financována z fondu MŽP, ale pouze za splnění výše uvedených podmínek. P. Mgr. Fajmon se ještě dotázal, kdo financoval čištění strouhy směrem na Sojovice, jestli také Povodí Labe, s.p. Pan Sedláček odpověděl, že tuto akci financovala zemědělská správa. Poslední otázka p. Mgr. Fajmona k danému návrhu se týkala závazků, vyplývajících ze smlouvy městu. K tomu pan starosta uvedl, že půjde o dočasné a trvalé zábory pozemků a v souvislosti s tím chce zahájit jednání o bezplatném zřízení věcného břemene pro budoucí cyklostezku podél Labe.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

I. ZM schvaluje uzavření předložené Smlouvy o provedení stavby nebo opatření s Povodím Labe, s.p., na akci „Litolská svodnice, Litol revitalizace". Vytvoření mokřadů v nezbytné míře nutné pro zafinancování celé akce na pozemcích města ve smyslu návrhu projektu zpracovaného projekčním střediskem Povodí Labe, s.p. Předpokládaný trvalý zábor se týká p.č.: 156/5 cca 10 m2, 333/5 cca 180 m2, 183/3 cca 1.306 m2, 156/5 cca 40 m2, 153/38 cca 20 m2, 100/2 cca 481 m2, 14/7 cca 3.000 m2. Tento návrh bude v průběhu jednání a dalšího stupně zpracování projektové dokumentace, dle požadavku MŽP, upřesněn.

II. Ukládá panu starostovi vyvolat jednání s Povodím Labe, s.p., v souvislosti s čištěním Litolské svodnice ohledně finanční úhrady za zřízení věcného břemene pro budoucí cyklostezku podél Labe.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

III. Informativní zprávy

 

1. Informativní zpráva o evidenci služebních vozidel.Dne 11.08.2009 projednala RM usnesením č. 485 informativní zprávu o evidenci služebních vozidel.

 

Pan starosta uvedl, že zpráva je předkládána na základě usnesení z minulého jednání ZM, součástí je vyjádření ředitele MěP Lysá n.L., p. Přibyla. Ke zprávě doplnil, že p. Mgr. Minařík se dotázal, zda RM počítá s pořízením elektronické knihy jízd i pro MěÚ, jak doporučoval Kontrolní výbor. K tomu uvedl, že požadavek bude řešen při sestavování rozpočtu pro příští rok. P. Ježek k vyjádření ředitele MěP konstatoval, že je dle jeho názoru nedostatečné, je v něm pouze uvedeno, že byl předán roční přehled a písemné podklady byly zlikvidovány. Pan Přibyl ke zprávě doplnil, že za celých deset let po něm nikdo nepožadoval předložení těchto dokladů, proto, po přechodu na elektronickou evidenci, neviděl potřebu dále tyto dokumenty archivovat. P. Ing. Firman konstatoval, že se jedná o určitý druh účetního dokladu, proto doporučil propříště postupovat při fyzické likvidaci v souladu se skartačním řádem. P. Ing. Gregor uvedl, že došlo ke zjištění určitých nedostatků, proto by chtěl vědět, jak byly řešeny. P. Mgr. Minařík odpověděl, že řešení je v důvodové zprávě, kde je uvedeno, že nedostatky byly řešeny na poradě vedoucích odborů, vedením evidence byla pověřena sl. Koseková a požadované vyjádření ředitele MěP Lysá n.L. bylo předloženo, a tím považuje usnesení ZM za splněné. Doporučil také pořízení elektronické knihy jízd, protože při ručně vedené evidenci nelze vyloučit chybu. P. Houštecký se dotázal, jak funguje elektronická kniha jízd, zda základní údaje pořizuje řidič. Pan starosta odpověděl, že ve vozidle je modul GPS, systém monitoruje trasu, čas, ujeté kilometry.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o evidenci služebních vozidel.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:           0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

2. Zápis z Finančního výboru.

 

            Pan starosta požádal p. Ing. Firmana, jako předsedu Finančního výboru, o informaci ke zprávě. P. Ing. Firman uvedl, že byl projednán rozbor hospodaření do 31.07.2009, dále úprava rozpočtu č. 4, výběr poskytovatele úvěru na rozšíření MŠ. U MŠ Čtyřlístek bylo zjištěno, že došlo k porušení rozpočtové kázně (koupě zahradního traktoru), jedná se o druhé porušení během posledních dvou let a ZM by mělo porušení řešit. Z diskuse členů výboru vyplynula potřeba aktualizace strategického plánu rozpočtového výhledu na dalších pět let. Dále bylo doporučeno, v souvislosti s náhradní autobusovou přepravou Lysá n.L. - Milovice a s tím spojeného ničení komunikací, dokumentovat vzniklé škody, aby mohla být případně požadována úhrada nákladů na jejich opravu. Další dotazy členů směřovaly na stav sporu s ČEZ Distribuce, a.s., na postup prací v Masarykově ul. a také byl vznesen členy výboru dotaz, kdy budou fyzicky vyznamenáni občané, kterým již bylo navrženo vyznamenání. K tomu p. Ing. Firman uvedl, že, jak zjistil, předání vyznamenání by se mělo uskutečnit na zasedání ZM dne 21.10.2009. P. Ing. Firman se opakovaně dotázal, jak bude řešeno porušení rozpočtové kázně. Pan starosta odpověděl, že věc bude projednána na příštím zasedání ZM. P. Mgr. Fajmon navrhl RM vypracovat rozpočtový výhled na příštích pět let.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru dne 31.08.2009 a ZM ukládá RM zahájit práce na zpracování rozpočtového výhledu na dalších pět let.

 

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:               pro:      13 hlasů

                                   zdržel se:      0 hlasů

                                   proti:            0 hlasů

Návrh byl přijat.

 

IV. Diskuse

 

p. starosta                                                       - informoval o postupu prací v Masarykově ul., kde se vyskytl problém s přeložením plynové přípojky, ta byla nakonec přeložena na náklady plynařů, protože z jejich strany došlo k narušení kanalizačního řadu,

                                                                       - na každé straně Masarykovy ul. se podařilo vymezit 1,5 - 1,2 m široký pruh pro kolaře,

                                                                       - kanalizace by měla být položena do konce příštího týdne, i když došlo ke zpoždění s položením kanalizace u výstaviště,

                                                                       - ul. Masarykova by měla, dle odhadu, být dokončena do konce tohoto měsíce, nejdéle první týden v říjnu, tím odpadnou problémy s provozem autobusů v Čechově ulici,

                                                                       - dále upozornil, že na příštím jednání bude řešena výsadba zeleně v Masarykově ulici, proto žádá zastupitele o předložení návrhů, dříve navržená výsadba keříků se nesetkala s příznivým ohlasem, proto je třeba rozhodnout, zda vysadit keříky nebo jen zasít trávu,

p. Sedláček                                                     - dle jeho názoru bude Masarykova ul. dokončena déle, je problém s kanalizací v křižovatce s Čechovou ulicí, může tak dojít ke skluzu prací,

p. Houštecký                                                  - doplnil, že dle dnes předloženého harmonogramu prací by měla být do 12.10.2009 hotová pouze silnice, chodníky budou dokončeny začátkem prosince,

p. starosta                                                       - oznámil, že stávající stavební dozor ukončil svou činnost a byl ustanoven dozor nový,

p. Sedláček                                                     - doplnil, že podobně došlo k výměně koordinátora BOZP,

p. starosta                                                       - informoval o postupu prací na opravě budovy školy, nyní jsou dokončovány práce na střechách, dokončují se fasády a zároveň se dělá příprava na práce v příštím roce, je uvažováno i o zkrácení školního roku o jeden týden tak, aby se všechny práce stihly v termínu a dotace byla řádně vyúčtována, další problém je s podlahou tělocvičny, která je poškozena a bude třeba kompletní rekonstrukce, také uvedl, že s firmou, která opravy provádí, byl na základě dosud provedených prací velmi spokojen,

                                                                       - dále informoval o rekonstrukci letního kina, byla provedena výměna dlažby, je zastřešeno orchestřiště, budou instalovány nové sedačky, jsou položeny zatravňovací dlaždice na odstavné pruhy podél zámecké zdi, byl dokončen sokl na škole v Litoli,

                                                                       - další informace se týkala vybudování chodníku Na Písku, část chodníku u zastávky bude ještě dokončena a také bylo vybudováno veřejné osvětlení v ul. Sojovické, chodník se dodělává,

pí Chloupková                                                - připomněla, že byly také dokončeny opravy MŠ Pampeliška a Mašinka,

p. starosta                                                       - doplnil, že se v MŠ Pampeliška podařilo vyměnit okna, opravit střechu a provést částečné zateplení stropů, v MŠ Mašinka se navýšila kapacita o 7 míst,

pí Chloupková                                                - ještě doplnila opravu elektroinstalace v MŠ Brandlova,

p. starosta                                                       - informoval o vývoji zástavby v bývalé Frutě, dnes bylo podepsáno koordinované stanovisko pro výstavbu, které je třeba pro vydání územního rozhodnutí, na KÚSK je podána žádost o posouzení vlivů na životní prostředí,

                                                                       - v září proběhne jednání u Krajského soudu s firmou Activ,

                                                                       - co se týká výstavby domova důchodců, správní soud zrušil územní rozhodnutí a vrátil věc k projednání KÚSK, KÚSK uvažuje o vyvolání jednání s účastníky řízení (vlastníky nemovitostí), které by vedlo k dohodě, protože kraj má stále zájem domov důchodců v Lysé n.L. vybudovat,

                                                                       - dále byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na přístavbu MŠ,

p. Ježek                                                          - upozornil na špatný stav chodníku před bývalým pionýrským areálem,

p. Blažek                                                        - chodník bude upraven, vyčištění je v plánu,

p. Ježek                                                          - upozornil na špatný stav bříz a topolů ve směru na Starou Lysou,

p. Blažek                                                        - o tom byla vyrozuměna SÚS, pokusí se docílit urychlení nápravy,

p. starosta                                                       - dodal, že je vypracována studie, kde je vymezeno, které stromy se smí kácet, ale lze to provést až v době vegetačního klidu,

P. Ježek                                                          - dotázal se v souvislosti s překopy silnic v Čechově ul. a v ul. Na Stržišti, zda se kontroluje technologický postup prováděných prací,

pí Ing. Novotná                                              - kontrola se neprovádí, jedná se o silnice spadající pod SÚS a ta si práce přebírá,

p. Blažek                                                        - doplnil, že dodavatel přebírá záruku, v případě propadu, nebo jiné závady musí práci předělat,

p. Mgr. Minařík                                              - dotázal se na vybudování chodníku Na Písku, zda bude pokračovat,

p. starosta                                                       - potvrdil, že chodník se dokončí až k autobusové zastávce,

p. Mgr. Minařík                                              - v souvislosti s dokončením tohoto chodníku se dotázal, zda bude také vyznačen přechod pro chodce,

p. starosta                                                       - o přechodu se uvažuje, ale jeho pořízení představuje finanční náklady ve výši cca 150 tis. Kč (vodící pásy pro nevidomé, nasvícení,...),

pí Chloupková                                                - dodala, že v jednom místě brání průchodu po chodníku přesahující broskev, asi p. Holého,

p. Mgr. Minařík                                              - upozornil na ztížený výhled do křižovatky ve směru od MěÚ, kde výhledu brání stavba domu p. Rambouska,

p. Mgr. Fajmon                                              - výhled je ztížen i tím, že v tom místě se silnice stáčí do oblouku,

p. starosta                                                       - doplnil, že pruh mezi domem a obrubníkem je města, proto je vhodné uvažovat o vykoupení přilehlého pozemku a o vybudování parkovacích míst pro LŠU, místo je zhruba na 6 vozidel,

pí Pilařová                                                      - uvažovaný pozemek patřil městu, ale byl prodán,

p. Mgr. Minařík                                              - dotázal se pí PaedDr. Bodnárové na sekání hřiště,

pí PaedDr. Bodnárová                                   - se sekáním se již začalo,

p. Mgr. Minařík                                              - požádal, aby MěP kontrolovala stání vozidel u zámecké zdi, ačkoli bylo vybudováno zpevněné stání, stojí auta často i na zeleni (na straně u stadionu),

p. Mgr. Fajmon                                              - všiml si skládky ve směru na Stratov,

p. starosta                                                       - upřesnil, že se nejedná o skládku, ale deponii zeminy z Masarykovy ulice,

p. Ing. Otava                                                  - informoval o projektu elektrizace trati Lysá n.L. - Milovice, o jehož realizaci je usilováno od roku 1992, kdy byl zpracován první projekt, celkové náklady by měly činit až 300 mil. Kč, nyní je možnost čerpat na tuto akci peníze z OPD (Operační program doprava), kraj nebude úprava stát žádné peníze, od 20.08.2009 je výluka, která potrvá cca tři měsíce, doprava je zajištěna autobusy, první elektrický vlak by měl být vypraven 13.12.2009, v návaznosti na to bude upraven jízdní řád, vlaky budou jezdit z Prahy do Milovic, odtud do Lysé n.L. a zpět do Prahy střídavě s vlaky od Nymburka, tzn., že do Prahy bude spojení z Lysé n.L. každou půlhodinu,

p. Ježek                                                          - dotázal se, zda se bude stavět nová napájecí stanice,

p. Ing. Otava                                                  - ano, a to již nadimenzovaná na budoucí spojení na Liberec, v souvislosti s tím se také zvedá propustnost trati, vybudování dvoukolejné trati by vyžadovalo náklady kolem 1,5 miliardy Kč, což bez rozvoje regionu (letiště v Milovicích,...) není zatím reálné,

                                                                       - dále seznámil přítomné s tím, že je připraven projekt na rekonstrukci staré budovy ČD za 15 mil. Kč, včetně rekonstrukce WC a restaurace,

                                                                       - je naplánována modernizace koridoru Lysá n.L. - Praha, který již kapacitně nestačí,

                                                                       - také byly spolu s KÚSK vyčleněny peníze na vybudování parkoviště P+R (zaparkuj a jeď), je zadán projekt na pozemcích ČD za min. 10 - 15 mil. Kč, je potřeba rozhodnout o směně pozemků, osobně se snaží nejdříve zajistit vše potřebné ke stavbě parkoviště a směnu pozemků projednat až po jeho dokončení,

p. starosta                                                       - dotázal se, zda ČD bude chtít pozemky v přední části převést,

p. Ing. Otava                                                  - dle jeho názoru ano, ČD se nebudou chtít starat o parkoviště,

                                                                       - upozornil na nepořádek kolem nádraží, je třeba uklidit, bude další výstava,

pí Chloupková                                                - souhlasila p. Ing. Otavou, u nádraží se neuklízelo od započetí prací v Masarykově ulici,

p. Ing. Firman                                                - oznámil, že Taneční klub dospělých má nové webové stránky tkd.lysa.estranky.cz, a požádal, zda by mohl být odkaz zveřejněn na stánkách města, vzhledem k tomu, že se jedná o městskou organizaci,

p. starosta                                                       - uvedl, že je možné odkaz zveřejnit pod odkazem „Kultura" na webových stránkách města.

 

 

V. Interpelace

 

Práva interpelace využil p. Ing. Gregor.

1.

Výroky pana starosty a některých dalších zastupitelů, zejména z řad ODS, že se v kapitalismu neplánuje, považuji za dobrý vtip a směje se tomu kde kdo. Dle mého názoru, ale nejen mého, je nutné, aby město mělo strategický plán rozvoje např. na roky 2010 - 2019, jehož součástí by měl být i rozpočtový výhled, neboť poslední na roky 2007 - 2011 není již aktuální. Žádám k této problematice stanovisko RM, připomínám panu starostovi, že cca před 2 roky zpracování takovéhoto plánu přislíbil a pokud vím, tak tehdy prohlašoval, že je to hračka, prakticky žádný problém, ale skutek jaksi utekl.

2.

Nemohu nadále souhlasit s názorem pana starosty, že se s ohledem na předpokládaný vleklý spor mezi městem a firmou ACTIV Kladno, není možné rozpracovat nový parkovací systém. Je to přeci další nesmysl, chybí vůbec celková koncepce řešení dopravní situace ve městě, jejíž součástí by měl být mimo jiné i nový systém parkování. Jde i o zabezpečení objížďkových tras např. v případě rozsáhlejší havárie na hlavním tahu, řešení jednosměrek, vazba na ČD apod.

Zpracování takového dokumentu vůbec nesouvisí s řešenou kauzou, něco jiného je pak konkrétní termín realizace nového systému parkování. Jde přeci o včasnou a komplexní přípravu. Zajímá mne, co v tomto ohledu udělá RM.

3.

Jednal jsem s některými majiteli dotčených nemovitostí, které souvisejí s připravovanou výstavbou bytových domů na pozemcích společnosti MS development. Poslední jednání s nimi vedli podle jejich informací přibližně v únoru t.r. O dalším vývoji a posledním stavu projektu a jeho projednávání v rámci územního řízení nejsou informováni.

Já nejsem zcela spokojen s vyjádřením zástupců společnosti MS development o stavu přípravy a finančním zabezpečení celé akce. Je přeci logické, že nemůže být pravdou, že v dokumentech tohoto charakteru nedošlo k nějakým posunům od sdělení údajů a informací v nabídce před cca 2 roky. Předpokládaný financující subjekt není určitě blbec, navíc s ohledem na některé nepravdivé údaje tehdy uváděné v nabídce této společnosti, nemám k tomuto subjektu maximální důvěru. Občané si žádají daleko více průkazných informací o stavu věci a nejenom neprokazatelné údaje. Např. z tábora projektového týmu této společnosti bylo údajně slyšet informace, ať se neobávají, že na tuto etapu nejsou peníze a ať se neobávají, že se bude brzy něco konkrétního dít. Přednost prý bude dána občanské výstavbě, což by nám určitě nevadilo a přehodnocuje se výstavba bytů v bývalém areálu Fruty, byty budou malé a spíše půjde o seniorský dům, také by to nebyla špatná zpráva. Žádám tedy průkazné informace a dokumenty a posledním stavu věci.

 

K poslednímu bodu pan starosta doplnil, že tento pátek bude jednat s architektem firmy a požádá ho, aby předložil zprávu o postupu prací na ZM.

Ohledně domova důchodců byly podány informace v  rámci diskuse.

 

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesla pí Chloupková.

 

 

U s n e s e n í    z  5.  jednání  ZM dne 02.09.2009

 

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                     p. Ing. Otava Karel

                                                  p. Mgr. Minařík Jaroslav       

                                                          

2. Návrhovou komisi ve složení:        p. Ježek Stanislav

                                                  pí Chloupková Marcela

                                                  pí Valentová Naděžda

 

II.  s c h v a l u j e

 • 1. a) projekt ČEZ Distribuce, a.s., č. IE-12-6001823, uzavření smluv budoucích o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 1479/5 a pozemky p.č. 1478/4 a 1478/3, které jsou ve vlastnictví ČR a jsou převáděny na Město Lysá nad Labem, vše k.ú. Lysá n.L.. Ceny za věcné břemeno budou odpovídat platnému ceníku města.
Souhlas bude udělen za následujících podmínek:

 • - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,
 • - stavebník zajistí vprůběhu stavby příjezd a přístup kchatám vblízkosti stavby,
 • - po uložení kabelového vedení bude cesta upravena do původního stavu.
b) přijetí pozemků p.č. 1478/4 a 1478/3, k.ú. Lysá n.L., od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 • 2. a) realizaci akce Prodloužení plynového řadu vulici Masarykova kpozemku parc. č. 619/9, k.ú. Lysá n.L., dle předložené dokumentace stím, že stavba bude provedena souběžně sakcí Rekonstrukce Masarykovy ulice,
b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3451/31, k.ú. Lysá n.L., s firmou STP Net, s.r.o., Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 • 3. Projekt ČEZ Distribuce, a.s., na akci Lysá nad Labem, Resslova - kabel NN pro p.p.č. 1295/30, k.ú. Lysá n.L., uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 2875/16, k.ú. Lysá n.L. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 4. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene č. IP-12-6001642/001 na obecní pozemek p.č. 2426/3 vk.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč a č. IP-12-6001642/002 na obecní pozemek p.č. 3463/1 vk.ú. Lysá n.L., za cenu 3.300,- Kč sČEZ Distribuce, a.s. Ceny budou navýšeny o DPH a investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 5. Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. EP-12-6001098/VB001 na obecní pozemky p.č. 552/7, 3752 a 3757/3, vše k.ú. Lysá n.L., sČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města a navýšena o 19 % DPH. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 6. Realizaci akce Lysá n.L., ulice Resslova a ČSA, rekonstrukci vedení NN č. IE-12-6001344 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemky p.č. 2876/1, 2875/16, 2890/2 a 2875/79, vše k.ú. Lysá n.L., sČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Cena za věcné břemeno, vypočítaná po geometrickém zaměření, bude odpovídat platnému ceníku města a navýšena o 19 % DPH. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN. Práce budou prováděny souběžně srekonstrukcí ulice ČSA.
 • 7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6001484/01 na obecní pozemek p.č. 3456/13, k.ú. Lysá n.L., za cenu 3.465,- Kč, sČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 8. Umístění stavby dle předložené dokumentace a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sMikroregionem Polabí na pozemky ve vlastnictví Města Lysá n.L. p.č. 33/1, 33/10, 33/23, 323/66, 328, 10/12, 323/3, 323/51, 12/2, 305/1, 306/4, 309/1 a 18/23 vk.ú. Litol. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 9. Smlouvu o partnerské spolupráci mezi městem Kłodzko a městem Lysá nad Labem, upravenou dle diskuse.
 • 10. Uzavření darovací smlouvy se společností LINDE+WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, 289 22 Lysá nad Labem, na 25.000,- Kč na rozvoj partnerských vztahů vroce 2009 mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav.
 • 11. Prodej obecní p.p.č 2131/19 o vým. 885 m2 panu Lukáši Kopeckému, Příčná 204, Lysá n.L., za částku 1.105,- Kč/m2. Nabyvatel uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti, kolek na úhradu vkladu do KN a zaváže se, že na vlastní náklady vybuduje inženýrské sítě a komunikace pro předmětný pozemek.
 • 12. a) 1. dle geometrického plánu (dále jen GP) č. 1939-27/2008, ze dne 11.06.2008, zveřejnění záměru a prodej obecní p.p.č. 866/34 o vým. 883 m2 p. Šinkmajerovi, bytem Masarykova 1102, Lysá n.L., za částku 602,- Kč/m2,
2. dle GP č. 1939-27/2008, ze dne 11.06.2008, zveřejnění záměru a prodej obecní p.p.č. 866/37 o vým. 1.144 m2 p. Michalu Peškovi, bytem Okružní 1501, Lysá n.L., za částku 601,- Kč/m2,

3. dle GP 2152-6/2009, zveřejnění záměru a prodej obecní p.p.č. 866/69 o vým. 1.144 m2  p. Karlu Peškovi, bytem Dvorce 34, Lysá n.L., za částku 607,- Kč/m2,

4. dle GP č. 1939-27/2008, ze dne 11.06.2008, zveřejnění záměru a prodej obecní p.p.č. 866/33 o vým. 1.046 m2 p. Ing. Michalu Václavkovi, bytem Jaselská 1830, Čelákovice za částku 666,- Kč/m2,

b) zveřejnění záměru na prodej obecní st.p.č. 866/72 o vým. 1.609 m2, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za podmínky, že nejnižší nabízená cena bude 800 Kč/m2. Dále nabyvatel zainventuje veškeré inženýrské sítě.

13. Výkup p.p.č. 494/30 o vým. 245 m2, kultura ost. pl., k.ú. Lysá n.L., od pí Ing. Hany Sochové, Plzeňská 203/121, Praha 5, a p. Tomáše Sochy, Holandská 21/1382, Praha 10, za částku 130,- Kč/m2.

14.  Výkup pozemků dle nabídky spol. Sempra Praha a.s, U Topíren 2/860, 170 00 Praha 7,

p.p.č. 221/15 o vým.  32 m2 lokalita Čechova ulice    za částku 15,-Kč/m2    celkem    480,-Kč

p.p.č. 753           "    205 m2     "           Na Voštici                "       10,-Kč/m2       "       2.050,-Kč

p.p.č. 2854/1      "  2.947 m2     "       Na Šibáku                 "       10,-Kč/m2       "     29.470,-Kč 

p.p.č. 2855        "      94 m2        "         Na Šibáku                      "            10,-Kč/m        "         940,-Kč

p.p.č. 2863/2      "    278 m2     "         Na Šibáku                "       10,-Kč/m2       "        2.780,-Kč

st.p.č. 1728                 35m2      "    stavba autob. zastávky    "   200,-Kč/m2      "        7.000,-Kč

Celkem                                                                                  42.720,-Kč

 

15. Záměr na výkup pozemků p.č. 89/99, 89/124, 164/6, 183/4, 183/13, 183/15 a 183/16, k.ú. Litol, dle návrhu pana Martina Krčila, likvidátora státní organizace Středočeské vodovody a kanalizace, s.p., se sídlem Křížová 47, 150 00 Praha 5, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části st.p.č. 615/2, k.ú.Lysá n.L., na kterém stojí dům č.p. 521, Masarykova, Lysá n.L., s vlastníky dotčeného stavebního pozemku a domu, pí Helenou Duškovou, Husovo nám. 1552/9, Lysá n.L., a p. J. Šmídem, Dukelská 183/17, Lysá n.L, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní a kanalizační  přípojku pro č.p. 521, za částku 2.000,- Kč + 19 % DPH s vlastníky nemovitosti.

17.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120425792 na připojení odběrného místa rezervovaného příkonu 260kW v areálu ČOV Lysá n.L. s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, za podíl na nákladech v částce 120.000,- Kč.

18. Zařazení p. Jiřího Pohorského do seznamu žadatelů o byt.

19. Úpravu rozpočtu na rok 2009.

20. Znění kupní smlouvy na koupi nemovitosti - kina č.p. 25 a budovy č.p. 550 včetně uvedených pozemků od TJ Sokol Lysá n.L. za částku 7.000.000,- Kč sníženou o dluh TJ Sokol Lysá n.L. ve výši 526.746,- Kč. Do smlouvy bude doplněna výměra pozemků, rozpis splátek kupní ceny a budou opraveny zřejmé nesprávnosti.

21. Přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s., Mladá Boleslav, na akci Rozšíření mateřské školy Čtyřlístek ve výši 20 miliónů korun se splatností na 4 roky.

22. Profinancování projektové dokumentace na inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Drážky s tím, že budoucí stavebníci uhradí poměrnou část vynaložených finančních prostředků na pořízení projektové dokumentace při podpisu plánovací smlouvy.

23.  a) realizaci nástavby a přístavby budovy Obchodní akademie v Lysé n.L. ve vlastnictví města Lysá n.L. z prostředků ROP Střední Čechy a rozpočtu Středočeského kraje,

b) změnu nájemní smlouvy s Obchodní akademií v Lysé n.L. ze dne 04.10.2005 ve smyslu úpravy ukončení nájemního vztahu pouze výpovědí z důvodů § 9 zákona č. 116/1990 Sb., v platném znění,

c) závazek, že po dobu 15 let bude zachována výše nájemného na úrovni roku 2009, to vše za předpokladu, že dojde k nástavbě a přístavbě pronajatých objektů dle výše uvedené smlouvy bez finanční účasti města.

24. Zásobník projektů k uveřejnění doplněný dle diskuse.

25. Zadání změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Lysá n.L.

26. Zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Lysá n.L.

27. Uzavření předložené Smlouvy o provedení stavby nebo opatření s Povodím Labe, s.p., na akci „Litolská svodnice, Litol revitalizace". Vytvoření mokřadů v nezbytné míře nutné pro zafinancování celé akce na pozemcích města ve smyslu návrhu projektu zpracovaného projekčním střediskem Povodí Labe, s.p. Předpokládaný trvalý zábor se týká p.č.: 156/5 cca 10 m2, 333/5 cca 180 m2, 183/3 cca 1.306 m2, 156/5 cca 40 m2, 153/38 cca 20 m2, 100/2 cca 481 m2, 14/7 cca 3.000 m2. Tento návrh bude v průběhu jednání a dalšího stupně zpracování projektové dokumentace, dle požadavku MŽP, upřesněn.

 

III. r e v o k u j e 

1.   Usnesení ZM č. II/4 ze dne 15.10.2008.

 

IV.  b e r e   n a   v ě d o m í

1.    Informační zprávu o evidenci služebních vozidel.

2.    Zápis z jednání Finačního výboru dne 31.08.2009.

 

V. u k l á d á

1.    RM zveřejnit v Listech poděkování ZM firmě LINDE+WIEMANN CZ za poskytnuté finanční prostředky na rozvoj partnerských vztahů mezi městy Břeclav a Lysá n.L.

2.    Panu starostovi vyvolat jednání s Povodím Labe, s.p., v souvislosti s čištěním Litolské svodnice ohledně finanční úhrady za zřízení věcného břemene pro budoucí cyklostezku podél Labe.

3.    RM zahájit práce na zpracování rozpočtového výhledu na dalších pět let.

 

VI. o d k l á d á

1.    Rozhodnutí ve věci žádosti TJ Sokol Lysá n.L. o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3451/49 pro uložení přeložky NN s tím, že bude prověřena možnost jiného technického řešení.

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 20.10 hod. ukončil.

 

 

 

Zapsala: Procházková L.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

................................................                    ................................................                        p. Ing. Otava Karel                                                p. Mgr. Minařík Jaroslav      

 

 

                                                          

                                                                      

 

 

                                                                                                                                                         ................................................                                                                                                 starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.