+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

Z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 18.02.2009

Na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni: p. Mgr. Jiří Havelka

p. Ing. Šťastný Vladislav

pí Valentová Naděžda

p. Mgr. Petr Kopecký

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Houštecký Václav

p. Ing. Otava Karel

p. Ježek Stanislav

p. Ing. Gregor Petr

p. Kolman Josef

p. MVDr. Kořínek Jan

p. Ing. Firman Miroslav

Omluven: p. Mgr. Fajmon Hynek

I. Zahájení.

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvil p. Mgr. Fajmon Hynek.

Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navržení p. Ježek S. a p. Ing. Otava K., do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Firman M.

Pan starosta nechal o návrzích hlasovat.

Ověřovatelé zápisu pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrhová komise pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Pan starosta informoval o ověření zápisu z mimořádného zasedání ZM dne 10.12.2008 a z řádného zasedání ZM ze dne 17.12.2008 a dotázal se, zda má někdo ze zastupitelů k výše uvedeným zápisům připomínky. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů připomínky nevznesl, pan starosta konstatoval, že tímto oba zápisy považuje za ověřené.

Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník.

Pan Ježek se na základě přednesené zprávy dotázal v souvislosti s odfrézováním pařezů na to, o které lokality se jedná. Pan starosta odpověděl, že pařezy jsou na více místech po městě a plánek s jejich umístěním dodá.

Pan starosta navrhl doplnit program o zprávu finančního výboru a dotázal se, zda má ještě někdo návrh na doplnění programu.

Vzhledem k tomu, že byly ze strany ověřovatele, p. Ježka, vzneseny připomínky k přesnosti zápisu a požádal o jeho opravu podle jím předložené písemnosti, bylo přistoupeno k doslovnému přepisu zvukového záznamu (resp. jeho připomínkované části).

Přepis části zvukového záznamu :

p. Ing. Gregor - Přiznám se, že nemám návrh na rozšíření programu, ale v postatě něco, co s s naším programem bezprostředně souvisí. Já bych si dovolil sdělit v podstatě jednu následující informaci. Jde mi totiž o to, aby při projednávání potom více bodů, zejména mi jde o bod č. 12, tak bych nechtěl, aby to považoval někdo za nějaký podraz, a proto bych chtěl sdělit na samotném počátku jednání tuto informaci. Víte, že jsem v prosinci na zasedání zastupitelstva města abdikoval z funkce předsedy i člena kontrolního výboru, a po dohodě jsem v této funkci zůstal prakticky až do dnešního dne. Zabezpečil jsem ještě jednu schůzku kontrolního výboru, a to bylo 14.01.2009, z níž, jak jsem zjistil, tak v informačních zprávách je zápis a zabezpečil jsem ještě schválení plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2009. V podstatě tedy uplynuly ty dva měsíce od tohoto aktu a v tomto mezidobí jsem tedy měl poměrně řadu jednání zejména s občany města, kteří se mě ptali především na to, jaké byly důvody mého odstoupení. A protože například informace v Listech byla víceméně poloviční, to znamená ano, bylo tam sděleno, že jsem odstoupil, ale důvod nebyl zveřejněn. Nebylo tam poukázáno na to, že důvody jsou v mém dvoustránkovém prohlášení, které je součástí zápisu z jednání zastupitelstva města 17.12.2008 (v záznamu je 17.02. ???), tak jsem se rozhodl, že s ohledem na řadu odlišností, které nastaly, abdikaci zrušit a ve funkci předsedy kontrolního výboru pokračovat. Vede mně k tomu tedy více důvodů, tedy zásadní a zdánlivě podružné, menší. Jednak je to tedy už ta zmíněná reakce některých obyvatel města, dále jsou to závěry z projednání v Městském výboru KSČM, který mně do funkce zastupitele v podstatě odsouhlasil, najmenoval a předpokládal, že v kontrolním výboru budu pracovat, včetně tedy příznivců této strany, a dále současně jsou to otázky také výsledků, kdy jsem řešil některé věci s právní skupinou s mezinárodním standardem, témat a dílčí analýzy věcí, které tady během těch dvou let nastaly a kde tedy se jedná o určité nestandardní postupy pana starosty, rady města a případně některých městských zastupitelů v průběhu více jak dvouleté činnosti a myslím, že je tito právníci pojmenovali správnými jmény. Očekávám, že do měsíce budu mít opravdu absolutně nezávislou definitivní zprávu, ale v zásadě se to kryje se závěrem kontrolního výboru, který v té době několikrát ty věci kritizoval a navrhoval nápravu, včetně vystoupení mého, nebo pana Ježka, několikrát k těmto problémům, případně i některých zastupitelů a svým způsobem to odráží tedy některé závěry nebo informace, nebo sdělení odboru kontroly a dozoru Ministerstva vnitra. Bude tedy docela záležet zejména na tom, zda-li většina zastupitelů pochopí nadále ty procesy, které jsme tady měli a vytvoří pro činnost kontrolního výboru odpovídající podmínky, nemyslím mimořádné, ale stačí dodržovat zákon o obcích č. 128/2000 Sb., který už nadále nebude ve směru ke kontrolnímu výboru porušován. Z tohoto titulu jsem se rozhodl abdikaci stáhnout.

p. Mgr. Havelka - Problém je v tom, že to nelze, protože zastupitelstvo tu věc vzalo na vědomí. To znamená, ta věc je platná a samozřejmě není tady žádný důvod k tomu, abyste znovu nekandidoval na předsednictví, ale nelze to vzít zpět, protože prostě procesně už to zastupitelstvo přijalo.

p. Ing. Gregor - konzultoval jsem, není to pravda. Dneska se jmenuje teprve, čili pokud nejde o jmenování (nedokončeno).

p. Mgr. Havelka - mohu poprosit pí Šťastnou, aby to nebylo na mě, že já si tady vymýšlím. Já jsem to také konzultoval s odborem vnitřních věcí. Poprosil bych jestli.

pí Šťastná - samozřejmě to bude názor proti názoru, ale jestliže rezignaci zastupitelstvo města přijalo k určitému datu.

p. Ing. Gregor - nepřijalo.

p. Mgr. Havelka - přijalo.

p. Ing. Gregor - nepřijalo.

pí Šťastná - Zastupitelstvem města 17.12.2008 bylo vzato na vědomí, že jste rezignoval (nedokončeno).

p. Mgr. Havelka - k tomuto datu.

p. Ing. Gregor - vzato na vědomí, ale nebylo rozhodnuto.

pí Šťastná - ale ono nemusí rozhodovat, vy jste rezignoval, ale já nevím o co jde, vy samozřejmě můžete (nedokončeno).

p. Ing. Gregor - prosím vás, je mi to v podstatě jedno, já chci k zápisu dnešního jednání dodat, to co jsem v podstatě řekl, nechci rozhodnout nyní, platný závěr bude pro mě tento.

p. Mgr. Havelka - já jenom chci říct, že kandidovat na předsedu můžete, ale chci říct, že pak je tady problém procedurální a ten byste si teď tady měli předtím říct než budeme o těch bodech hlasovat a je to tento, že je tady navržen (nedokončeno), víceméně vy dnes nejste členem kontrolního výboru pokud to chápu dobře a Městský výbor KSČM navrhnul nového člena, to znamená, je tam procedurálně to, že když nejste členem výboru, nemůžete kandidovat a máme lichý počet lidí teď nastavený a sudý počet není. To znamená, pokud jste s tímto návrhem přišli, tak jste si to ale v rámci KSČM měli vyřídit.

p. Ing. Gregor - to je vyřízený, s tím (nedokončeno).

p. Ježek - 17.12., jak jsme tady byli , tak normálně byl pan Gregor potvrzen až do dnešního dne.

p. Mgr. Havelka - ne ZM vzalo na vědomí rezignaci p. Ing. Gregora k 18.02.2009, jestliže říkáte, že jste to tak nechápali, tak pak nerozumím tomu, proč jste jmenovali nového člena za p. Ing. Gregora, protože to tady navrhujete.

p. Ing. Gregor - to není za mě.

Mgr. Havelka - ale je.

Ing. Gregor - to se pletete, to není za mě, předtím byli dva členové KSČM, rok a půl nikdo nenamítal a se mnou jich bylo sedm.

p. Mgr. Havelka - ne, já si myslím, že ta diskuse jako je zbytečná, já k tomu říkám tohle a kandidovat samozřejmě můžete.

p. Ing. Gregor - nechte průběh, ať se vyjádří ostatní, mně bude stačit závěr .

p. Mgr. Havelka - tak, to znamená to nebyl návrh na doplnění programu, jestli jsem to pochopil.

Takže kdo je prosím pro takto navržený program s tím finančním výborem.

Konec doslovného přepisu části záznamu.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

II. Návrhy na schválení.

1. Žádost o uzavření smluv budoucích o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 610/50 a 575/4 pro napojení plynovodního, vodovodního řadu a kanalizace.

Žádost o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Sev real estate, s.r.o., na obecní pozemky p.č. 610/50 a 575/4, k.ú. Lysá n.L., pro napojení plynového, vodovodního řadu a kanalizace na výstavbu rodinných domů, za celkovou cenu dle platného ceníku města, projednala RM dne 13.01.2009 svým usnesením č. 20.

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta tedy přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Sev real estate, s.r.o., na obecní pozemky p.č. 610/50 a 575/4, k.ú. Lysá n.L., pro napojení plynového, vodovodního řadu a kanalizace na výstavbu rodinných domů, za celkovou cenu dle platného ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolky pro vklad do KN.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

2. Žádost o vybudování tří přípojek NN z obecního pozemku p.č. 610/40, k.ú. Lysá n.L., pro parcely p.č. 580/8, 580/9, 610/80, 610/79 a 575/4, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek 610/50.

RM projednala dne 13.01.2009 usnesením č. 21 vybudování tří přípojek NN z obecního pozemku p.č. 610/50, k.ú. Lysá n.L., pro parcely p.č. 580/8, 580/9, 610/80, 610/79 a 575/4, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek p.č. 610/50 za cenu dle platného ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vybudování tří přípojek NN z obecního pozemku p.č. 610/50, k.ú. Lysá n.L., pro parcely p.č. 580/8, 580/9, 610/80, 610/79 a 575/4, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek p.č. 610/50 za cenu dle platného ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

3. Návrh na výkup pozemku p.č.č. 54/82 o vým. 79 m2, kult. orná, k.ú. Litol.

Dne 10.02.2009 projednala RM svým usnesením č. 66 výkup pozemku p.č. 54/82 o vým. 79 m2, kult. orná, k.ú. Litol, od pí Hany Táborské, Kpt. Stránského 960/37, Praha 9, Černý Most, a p. Vladimíra Táborského, Družstevní 499, Lysá n.L., Litol, za částku 100,-Kč/m2.

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 54/82 o vým. 79 m2, kult. orná, k.ú. Litol, od pí Hany Táborské, Kpt. Stránského 960/37, Praha 9, Černý Most, a p. Vladimíra Táborského, Družstevní 499, Lysá n.L., Litol, za částku 100,-Kč/m2.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

4. Návrh na schválení komunitního plánu sociálních služeb pro oblast Lysecka.

RM svým usnesením č. 33 projednala dne 13.01.2009 komunitní plán sociálních služeb pro oblast Lysecka.

Pan starosta požádal pí Tobiášovou, vedoucí odboru sociálního a zdravotního, aby přítomné s materiálem seznámila. Pí Tobiášová uvedla, že obce, které mají zpracovaný a schválený komunitní plán, mají právo žádat o dotace na sociální služby, včetně dotací z EU. Na základě tohoto plánu mohou žádat o dotace i nestátní subjekty. Iniciátorem zpracování plánu byla pí Tobiášová, zpracovatelkou je pí P. Bělíková a zadavatelem město Lysá nad Labem. Na zpracování se aktivně podíleli klienti, poskytovatelé služeb i zadavatel a vznikl katalog služeb, který bude kdykoli k dispozici.

P. Ing. Gregor uvedl, že nestačí dokument pouze schválit, je třeba s ním pracovat, postupně plány realizovat a rozšířit tak zabezpečení sociálních služeb pro občany. Podle jeho názoru by se měl připravit plán postupné realizace jednotlivých akcí tak, že by se první z nich měly zapracovat do výhledu již na rok 2010, včetně čerpání dotací. Např. služby pod bodem 5 tohoto materiálu by mohly být řešeny v rámci komerční části při zástavbě bývalé Fruty, pokud nebudou řešeny jinak. K tomu pí Tobiášová uvedla, že se jedná o dlouhodobý proces a nelze říci, kdy který nestátní subjekt požádá o dotaci. Všichni poskytovatelé soc. služeb jsou o této možnosti informováni a s dokumentem se pracuje. Pan starosta poznamenal, že v analýze je několik doporučení a navrhl, aby RM stanovila priority v oblasti sociálních služeb pro město Lysá n.L. P. MVDr. Kořínek uvedl, že je třeba ocenit práci iniciátorů i zpracovatelky a podotkl, že Domov Na zámku má již nového ředitele, v materiálu toto není zohledněno. Pí Tobiášová sdělila, že v novém katalogu, který se bude tisknout, je tato informace již aktuální. P. Ing. Šťastný uvedl, že zpočátku byl k materiálu skeptický, ale souhlasí s tím, že je třeba takový dokument zpracovat. Je to „inventura" věcí, které jsou potřeba. Dále uvedl, že by odbor soc. a zdrav., který s klienty denně pracuje a má dostatek informací pro stanovení priorit měl, ze znalosti věci, předložit radě návrh postupné realizace jednotlivých akcí podle aktuálních potřeb, RM nemá dostatek informací.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM schvaluje komunitní plán sociálních služeb pro oblast Lysecka,

b) ZM ukládá RM do 30.06.2009 navrhnout priority z komunitního plánu sociálních služeb pro oblast Lysecka.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

5. Úprava rozpočtu na rok 2009.

Dne 10.02.2009 projednala RM usnesením č. 77 úpravu rozpočtu na rok 2009.

Informaci o úpravě rozpočtu podal p. Ing. Firman, předseda finančního výboru, který uvedl, že podrobnosti jsou uvedeny v předloženém zápise finančního výboru. Finanční výbor s návrhy souhlasí. Dále se p. Ing. Firman dotázal, proč se nepokračuje v budování cyklostezky, tato akce v návrhu není. Další připomínky, a to proč došlo k navýšení finančních prostředků na dohody o pracovní činnosti, dále navýšení na nákup služeb - inzerce a navýšení na kamerový systém, byly uspokojivě vysvětleny na schůzi finančního výboru pí Ing. Polenovou, vedoucí finanční odboru. Finanční výbor s návrhem úpravy rozpočtu souhlasil a doporučil ho ke schválení. Pan starosta doplnil, že s budováním cyklostezky se pokračuje, materiál je připraven k předložení RM. Dále uvedl, že náklady na výkup pozemků budou činit odhadem 4,5 mil. První etapa od litolského mostu k náplavce je připravena, podrobnosti budou v informační zprávě. P. Ing. Gregor řekl, že k návrhu nemá zásadní připomínky, ale postrádá zhodnocení r. 2008, to je ale zřejmě podmíněno dokončením auditu. Dále chtěl zdůvodnit nedočerpání některých kapitol. Pan starosta odpověděl, že zhodnocení bude předloženo po dokončení auditu včetně výroku auditora. Závěrečný účet bude předložen a nedočerpání bude ve zprávě zdůvodněno. Dále p. Ing. Gregor uvedl, že došlo ke snížení dotací na sociální dávky oproti roku 2008 a dotázal se, jaký to bude mít dopad. Pí Ing. Polenová odpověděla, že při přípravě rozpočtu byl použit pouze odhad, nyní je v rozpočtu částka upravena na 35 mil. Kč, a to dle rozpočtu KÚ Stč. kraje, který musíme respektovat. Doplnila, že pokud nebudou finanční prostředky stačit, požádáme o navýšení.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2009.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

6. Návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury a z Fondu sportu a volného času pro rok 2009.

Návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury a Fondu sportu a volného času projednala RM dne 27.01.2009 usnesením č. 44.

Ing. Firman uvedl, že byl přítomen jednání kulturní komise, jednání bylo velmi věcné a všichni členové pracovali vzorně. Dále se dotázal, jako člen Tanečního klubu dospělých (TKD), z jakého důvodu nebylo vyhověno jejich žádosti o dotaci, jak by měla vypadat žádost, aby byla úspěšná. Pan starosta odpověděl, že jedním z důvodů je, že akce se může zúčastnit relativně málo lidí, vzhledem k prostorům, kde se akce koná. P. Sedláček na jednání RM jako důvod svého nesouhlasu uvedl, že by se podporovalo pití alkoholu. P. Mgr. Kopecký uvedl, že dle jeho názoru je to prestižní klubová akce, kterou by si členové měli uhradit sami. P. Ing. Firman sdělil, že pro letošní rok chtěli jednat s Eurestem, aby se akce mohla konat ve větších prostorách a mohlo se jí zúčastnit více lidí. Akce není plánována jako konzumní, ale je to akce společenská, na kterou chtěli pozvat pana faráře, kvůli samotnému svěcení vína, dále chtěli pozvat cimbálovku a akci spojit s tancem. Pí Chloupková uvedla, že nelze pokrýt všechny žádosti, ona sama je nyní členkou Komise pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Rady Středočeského kraje a situace je tam obdobná. Není dostatek finančních prostředků na to, aby se vyhovělo všem žadatelům. Navíc TKD dostal příspěvek na pořádání plesu. P. Ing. Firman k tomuto uvedl, že i jiné organizace podaly více žádostí. Částka, kterou by TKD mohl dostat, by samozřejmě nepokryla náklady plně a TKD by se na ní finančně podílel. Pan starosta podotkl, že se zmenšil okruh žadatelů tím, že nemohou žádat příspěvkové organizace, čímž se vlastně pro ostatní žadatele zvýšil objem finančních prostředků k rozdělení, ale přesto nelze vyhovět všem žádostem. P. Ing. Gregor uvedl, že kontroloval návrh na dotace a souhlasí s p. Ing. Firmanem, že i na ostatních akcích se konzumuje alkohol a dostaly podporu, navíc je ještě nerozděleno 5.000,- Kč, které jsou tedy k dispozici. Pan starosta konstatoval, že kinu se poskytuje dotace 400.000,- Kč, tuto dotaci by snížil a peníze rozdělil jiným žadatelům. P. Ing. Firman navrhl v usnesení vyjmenovat organizace, kterým dotaci schvaluje ZM a dotace schválené RM vzít na vědomí. Pan Sedláček uvedl, že vítá každou akci občanských sdružení, ale nepodporoval by akce, které jsou spojeny s návykovými látkami (alkohol), proto nesouhlasí s poskytnutím příspěvku z veřejných financí. Je ale ochoten tuto akci podpořit soukromě. P. MVDr. Kořínek se dotázal na podrobnosti k akci Znovuzrození areálu Bon Repos. Pan starosta vysvětlil, že se jedná výstavu, která se bude pořádat v archivu, a která dokumentuje postup oprav zámečku. Pí Chloupková doplnila, že na této akci budou vystupovat i žáci ZUŠ. P. Ing. Gregor se dotázal, na co je určena nerozdělená částka 14.000,-Kč, zda-li o ni mohou požádat ve druhém kole stávající subjekty a nebo jiné organizace. Pan starosta odpověděl, že tato částka se rozdělí ve druhém kole, které se bude vyhlašovat.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

a) ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu kultury a Fondu sportu a volného času pro rok 2009 dle návrhu RM těmto žadatelům: p. Ing. S. Svoboda, Lysá n.L., TK Slovan Lysá n.L., Spolek rodáků Lysá n.L., Sdružení romských občanů, Klub přátel dechové hudby,

b) ZM bere na vědomí rozdělení dotací z Fondu kultury a Fondu sportu a volného času pro rok 2009.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

7. Návrh na rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2009.

Návrh na rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let projednala RM dne 10.02.2009 usnesením č. 79.

Pan starosta uvedl, že pokles dotací je způsoben nižším počtem dětí v těchto organizacích. P. Ing. Gregor se dotázal, zda byla prováděna kontrola v organizacích, kterým se příspěvky poskytují. Poklesy dotací v takové výši nejsou, podle jeho analýzy, správné. Pan starosta odpověděl, že dotace byly vypočteny podle tabulek schválených ZM. Kontroly organizací provádí vnitřní auditorka. Pan Ježek se dotázal, kdo dával podklady pro výpočet dotací. Pan starosta odpověděl, že materiály poskytli sami žadatelé. Pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí odboru školství a kultury uvedla, že příspěvky byly vypočteny podle materiálů organizací, mechanismus propočtu je stejný. Auditorka, pí Hanousková, dělá namátkové kontroly. P. Mgr. Kopecký podotkl, že kontrola je komplikovaná u každého systému rozdělování příspěvků. Dále uvedl, že u sportovního klubu ledního hokeje byly při kontrole zjištěny rozpory a příspěvek na rok 2009 byl na základě výsledku kontroly snížen. Konstatoval také, že on sám již dříve navrhoval změny v systému rozdělování dotací, ale jeho návrh nebyl schválen.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2009 dle návrhu odboru ŠaK.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

8. Návrh na rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2009.

Dne 10.02.2009 RM svým usnesením č. 80 projednala rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let.

P. Ing. Firman poznamenal, že Rybářský klub pro letošní rok o dotaci nežádal, protože v současnosti nemá žádného dětského člena.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2009 dle návrhu odboru ŠaK.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

9. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních města Lysá nad Labem.

RM projednala dne 27.01.2009 návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních města Lysá nad Labem usnesením č. 53.

P. Ing. Firman uvedl, že se mu návrh líbí a že, pokud bude schválen, navrhuje udělit vyznamenání p. Martinu Křenovi, který zachránil topícího se amatérského hokejistu na písáku v Ostré. Pan starosta konstatoval, že s návrhem souhlasí, záchrana lidského života je čin hodný ocenění. Pí Chloupková poznamenala, že se na ocenění podobných činů nikdy nezapomnělo, předával se věcný dar. P. Ing. Gregor uvedl, že vyznamenání není spojeno s odměnou. Podle jeho názoru by se věcný dar nebo odměna měly s vyznamenáním spojit. Pan starosta sdělil, že toto je samozřejmě možné. P. Ing. Firman podotkl, že barvy na symbolech a vyznamenáních by měly být v souladu s barvami města. Na nesoulad v barvách různých tisků upozornil p. Ing. Gregor. Pan starosta uvedl, že takto byly navrženy. P. Ing. Šťastný navrhl udělit vyznamenání p. Knápkovi. Pan starosta konstatoval, že nejdříve nechá hlasovat o schválení vyhlášky.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních města Lysá nad Labem.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Pan tajemník poděkoval za pomoc při zpracování vyhlášky pí Řehákové a dalším pracovníkům archivu. Díky spolupráci s archivem jsou grafické návrhy městského znaku, městského praporu a vyznamenání města Lysá nad Labem v pořádku i z historického hlediska. P. Mgr. Kopecký se dotázal, zda lze zrealizovat udělení vyznamenání již v letošním roce, vzhledem k tomu, že se dle vyhlášky vyznamenání uděluje vždy 04.03. daného roku. Pokud toto není možné, udělil by vyznamenání až v roce 2010. Pí Chloupková konstatovala, že by se takto mimořádný čin měl ocenit co nejdříve a navrhla na příštím zasedání ZM předat čestný diplom a věcný dar. P. Mgr. Minařík se dotázal na důvody udělení vyznamenání panu Knápkovi. P. Ing. Šťastný vysvětlil, že navrhuje toto vyznamenání udělit za uměleckou činnost, která se ze 2/3 zabývá tématikou Lysé n.L. P. Ing. Gregor uvedl, že zná práci p. Knápka, měli společnou výstavu v archivu, a s udělením vyznamenání souhlasí. P. Sedláček doporučil udělit p. Knápkovi vyznamenání I. třídy.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje čestnou medaili města Lysá nad Labem I. třídy panu Martinu Křenovi, r. 1987, Okružní 1494, Lysá n.L., za záchranu lidského života.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uděluje čestnou medaili města Lysá nad Labem I. třídy panu Bernardu Knápkovi, r. 1931, Smetanova 1269/11 za významnou uměleckou činnost.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

10. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 o místních poplatcích.

RM projednala dne 10.02.2009 usnesením č. 83 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o místních poplatcích.

Pan starosta konstatoval, že je povinností aktualizovat každý rok tabulku propočtu nákladů na likvidaci odpadu dle skutečných nákladů. Pan Ježek se dotázal, zda se v propočtu zohledňuje kolísání ceny nafty. Pan starosta odpověděl, že město platí za výsyp a cena je stanovena na celý rok, je v ní prokalkulováno vše, včetně pohonných hmot. Pan Ježek se dále dotázal, zda rozdíl mezi vybranými poplatky a skutečnou cenou za likvidaci doplácí město. Pan starosta odpověděl, že tento rozdíl město doplácí. P. Ing. Otava se dotázal, zda jsou v tomto poplatku započítány i náklady na tříděný odpad. Pan starosta uvedl, že třídění sběr se počítá zvlášť. Pan Houštecký se dotázal, kolik činí příspěvek za tříděný odpad, protože některá města upustila od vybírání poplatků a hradí náklady na likvidaci odpadu z tohoto příspěvku. Pan starosta uvedl, že příspěvek za tříděný odpad je cca 1.100 tis. Kč a náklady na likvidaci separovaného odpadu činí 1.700 tis. Kč. Město tedy doplácí i na tříděný odpad.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 2/2009, o místních poplatcích.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

11. Návrh na jmenování p. Václava Kohouta a p. Mgr. Karla Špeciána členy KV.

Dne 27.01.2009 projednala RM usnesením č. 55 návrh na jmenování p. Václava Kohouta a p. Mgr. Karla Špeciána členy kontrolního výboru.

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky a pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM jmenuje p. Václava Kohouta a p. Mgr. Karla Špeciána členy KV.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

12. Návrh na jmenování předsedy kontrolního výboru.

RM projednala usnesením č. 92 dne 10.02.2009 návrh na jmenování p. Mgr. Jaroslava Minaříka předsedou kontrolního výboru.

Pan starosta předal slovo p. Ing. Gregorovi, který opětovně apeloval na zastupitele, aby si přečetli zápis ze zasedání ZM dne 17.12.2008, kde je jasně napsáno, že ZM bere na vědomí rezignaci p. Ing. Gregora na funkci předsedy KV k 18.02.2009, může tedy vzít svou rezignaci zpět do doby projednání, tj. do dnešního dne. Lze pouze navrhnout, že ZM může dát nyní hlasovat, že ho bezdůvodně, nebo s uvedením důvodů, odvolává z funkce. Pan starosta přečetl dopis MěV KSČM, kde je uvedeno, že vzhledem k tomu, že zástupce KSČM v kontrolním výboru, předseda p. Ing. Gregor, k 18.02.2009 abdikoval ze své funkce předsedy i člena KV, žádají tedy o projednání a schválení nového člena KV. To znamená, že i KSČM se vyjádřila v tom smyslu, že p. Ing. Gregor již není členem KV a navrhla nového člena. P. Ing. Gregor opět uvedl, že ještě neabdikoval, i v citovaném dopise je uvedeno datum k 18.02.2009, tj. musel by abdikovat dnes. Pan starosta konstatoval, že by tedy nebylo možné v předchozím bodě schválit p. Kohouta jako nového člena KV, který byl do KV jmenován za p. Ing. Gregora. P. Ing. Gregor trval na tom, že neabdikoval, protože dnes vzal svůj návrh zpět, pokud toto rozhodnutí nebude akceptováno, je připraven řešit to jinak. Pan Kohout byl jmenován pro doplnění členů KV, ale ne za něj. Pan starosta konstatoval, že považuje rezignaci za platnou. K tomu p. Ing. Gregor uvedl, že tedy věc půjde do sporu jinam. Dále opětovně zdůraznil, že trvá na tom, aby v zápise bylo uvedeno, že na funkci neabdikoval a ve funkci předsedy KV zůstává. Pan Ježek uvedl, že s návrhem na jmenování p. Mgr. Minaříka nemůže souhlasit. Nejde o osobu p. Mgr. Minaříka, ale jde o to, že vedoucí koalice má starostu, celou radu a ještě by chtěla z ODS předsedu KV, to se zdá již neúnosné. Domnívá se, že by v RM měl být za jednoho zástupce ODS zástupce MOP. Pokud by na tento návrh nikdo z MOP nereflektoval, měl by to být zástupce druhé nejsilnější strany po volbách, a sice zástupce KSČM. Jedná se o nestandardní situaci, kdy není respektováno paritní zastoupení na základě volebních výsledků a tuto situaci je třeba pečlivě zvážit.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM jmenuje p. Mgr. Jaroslava Minaříka předsedou kontrolního výboru.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

zdržel se: 1 hlas

proti: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

P. Mgr. Minařík poděkoval za jmenování a uvedl, že se bude snažit, aby KV pracoval co nejlépe a ku prospěchu města Lysá n.L.

13. Žádost o projednání a zrušení výjimky u obecného požadavku na minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily udělené pro stavbu bytových domů v Zahradní ulici, Lysá n.L.

RM projednala usnesením č. 86 dne 14.02.2009 žádost občanů o revokaci usnesení ZM ve věci počtu parkovacích míst při výstavbě obytných domů v Zahradní ulici, Lysá n.L.

Pan Ježek k žádosti uvedl, že se ZM touto věcí zabývalo v loňském roce velmi dlouho a věc řešilo. Budou se tedy nyní každou další žádostí nebo stížností vždy znovu zabývat? Pan starosta uvedl, že žádost byla adresována ZM a rada ji proto ZM předložila. Jinak pan starosta uvedl, že osobně souhlasí s p. Ježkem. ZM se věcí zabývalo poměrně dlouho, zabýval se tím i kontrolní výbor, protože byly stížnosti občanů na provoz stavebnin, které tam jsou. ZM se snažilo najít kompromis, který se podle jeho názoru najít podařilo, a všichni členové ZM až na jednoho, který se zdržel, hlasovali pro udělení výjimky. Pan starosta dále uvedl, že je přesvědčen o tom, že to byl krok lepším směrem. Rozhodnutí pomůže zlepšit podmínky v dané lokalitě a to byl i důvod, proč on sám hlasoval pro výjimku. Chápe obavy obyvatel, ale většina věcí, na které poukazují, je v kompetenci stavebního úřadu, který je bude v rámci řízení řešit. Pan starosta konstatoval, že je přesvědčen, že ZM rozhodlo správně. Pan Ježek požádal pí Ing. Čížkovou, vedoucí stavebního úřadu, o podání informací ohledně průběhu územního řízení. Pí Ing. Čížková k věci sdělila, že firma Maxi Real CZ, s.r.o., podala žádost o vydání územního rozhodnutí na dva bytové domy v ul. Zahradní na pozemcích, které vlastní a stavební úřad na základě podané žádosti zahájil územní řízení. Byly podány připomínky, týkající se jak urbanismu, tak umístění, ale i množství parkovacích míst. ZM udělilo výjimku z obecného požadavku na minimální počet parkovacích míst. Důvodem bylo zlepšení neutěšené situace v Zahradní ulici, na kterou si obyvatelé několikrát stěžovali. Dále pí Ing. Čížková sdělila, že není důvod, co se týče parkování, nevydat územní rozhodnutí. Norma o parkovacích místech je splněna i po udělení výjimky (udělení výjimky je v pravomoci samosprávy, protože toto obecné opatření bylo stanoveno RM). Na plánovaných 36 bytů, tj. předpokládaných 96 obyvatel, je podle normy požadováno 34 parkovacích míst, reálně je v projektu míst 38. Norma je tedy splněna. Pan Ježek konstatoval, že z toho tedy vyplývá že ZM má trvat na svém usnesení ze dne 10.09.2008. Pan starosta také uvedl, že ani on nebude měnit svůj názor a trvá na usnesení tak, jak bylo schváleno, t.j. souhlasí s udělením výjimky z počtu parkovacích míst. Pan starosta požádal, aby k věci sdělili své stanovisko i obyvatelé z dané lokality. Pan H. Lejsal, Masarykova ul., uvedl, že není proti zástavbě v této lokalitě a ani nechtějí výstavbu zablokovat, ale myslí se, že se pozapomnělo na to, že by vzhled domů měl být v určitém kontextu se stávající zástavbou. Výstavba domů tak, jak byla předložena, ovlivní nejen ul. Zahradní, ale i přilehlé ulice. Komunikace mezi investorem a místními obyvateli nebyla žádná. Zrušení výjimky bude vést podle něj k tomu, že se najde jiné řešení, tj. zástavba bude v jiné podobě a počet parkovacích míst bude navýšen, resp. bude dodrženo usnesení RM. Pan starosta uvedl, že na základě stížností občanů začala RM ve věci jednat a došlo se k tomuto řešení. Dotázal se, zda občané jsou tedy schopni akceptovat situaci tak, jak je v současné době, protože pokud bude výjimka zrušena, je možné, že se domy stavět nebudou a situace se nezmění. ZM má omezené možnosti k řešení této situace, nemůže zakázat stavebniny, snahou bylo najít kompromisní řešení, které by bylo akceptovatelné pro majitele pozemku (stavebnin) i pro obyvatele dané lokality. P. Ing. Firman podotkl, že se domníval, že žádost souvisí s počtem parkovacích míst a s obavou, že budou automobily parkovat v okolních ulicích, ale nyní se dovídá, že se to týká vzhledu budov. Dotázal se pí Ing. Čížkové, zda občané mají nějakou možnost ovlivňovat stav projektu. Pí Ing. Čížková uvedla, že vlastníci sousedních nemovitostí dali několik připomínek týkajících se zastínění, výšky budov, urbanismu, polohy, umístění budov a všemi těmito připomínkami se bude stavební úřad v rámci územního řízení zabývat. Pan Ježek podotkl, že žádost byla na zrušení výjimky z počtu parkovacích míst a řeší se tu otázky ohledně tvaru a umístění budov. Pan Čaniga, Pivovarská ul., uvedl, že nebyl vůbec informován o tom, že se nějaký záměr připravuje. Budova jim pozemky zastíní, je plánována příliš vysoká. Dále uvedl, že parkoviště „přímo pod nosem" nechtějí. Stavebniny jim tolik nevadí, ale parkoviště v takové blízkosti ano. Pan starosta konstatoval, že tyto připomínky ZM nevyřeší, to je v kompetenci stavebního úřadu. Pan Řehák sdělil, že požádali o vyjádření k situaci právníka a citoval právní názor, že stavba je v rozporu s § 20 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., která stanoví 1,5 parkovacího místa na 1 b.j. Město udělilo výjimku, ale je otázka, zda je právně platná. Jak ul. Zahradní, tak Masarykova a další jsou neustále zatíženy parkováním aut lidí z Milovic, kteří dojíždí k nádraží ČD, parkováním návštěvníků při výstavách a s výstavbou nových bytů aut přibude a situace se dále zhorší. Pan starosta uvedl, že s novými domy bude vybudováno i nové parkoviště. Pí Řeháková konstatovala, že se domy do stávající zástavby nehodí. Pan starosta se dotázal, zda jsou stavebniny pro manž. Řehákovi lepší variantou. Manž. Řehákovi uvedli, že ve srovnání s plánovanými domy jsou pro ně stavebniny přijatelnější. Pan starosta konstatoval, že nechápe, proč tedy bylo na stavebniny tolik stížností. Pan Marek, Masarykova ul., uvedl, že pokud se zbourají stavebniny a nebude se stavět, vnikne otevřený prostor. Dojde tak ke snížení bezpečnosti okolních domů, protože tak vznikne veřejně přístupné prostranství. Kdo za toto převezme zodpovědnost. Pan starosta sdělil, že tato situace by vznikla i při stavbě rodinných domů. Dále uvedl, že pokud investor splní podmínky, stavební úřad povolení vydá i bez souhlasu ZM. Pan Jar. Houštecký, Pivovarská ul, podotkl, že monoblok domů není do této lokality vhodný. Nebyla ani provedena zástavbová studie této lokality. Důvodem pro výstavbu domů je podle něj atraktivní lokalita (dobrá dostupnost do Prahy, výhodné vlakové spojení), s tím spojená možnost výhodného prodeje bytů a tedy finančního zisku pro investora. ZM by mělo výstavbu zamezit. P. Ing. Firman sdělil, že pokud je záměr v souladu s územním plánem a splní požadavky na výstavbu, nemůže ZM ovlivnit rozhodnutí stavebního úřadu. Pí Ing. Čížková uvedla, že stavební úřad vyzval investora, aby předložil vizualizaci území a dálkových pohledů. Dále uvedla, že větší blok nebude vidět z chodníku ze Zahradní ulice, ani z Masarykovy, jedná se o vnitroblok. Menší blok je do ulice Zahradní, větší je ve vnitrobloku. Studie bude účastníkům řízení předložena, dále bude předložena studie oslunění zahrad v ulici Masarykova a bude dopracována studie oslunění do ul. Zahradní. P. Ing. Čepička, jednatel firmy Maxi Real CZ, s.r.o., doplnil, že je možnost snížit dům cca o 1m. Dále uvedl, že problém s parkovacími místa je zástupný problém, pomocí kterého se má docílit omezení, nebo zrušení výstavby. Požádal ZM, aby bylo konzistentní ve svých názorech i s ohledem na další výstavbu v centru města a jistotu budoucích investorů. Připomínky týkající se oslunění, urbanismu apod., nepatří na jednání ZM, ale je řešeno v rámci řízení stavebním úřadem. Dále uvedl, že norma na parkovací místa bude dodržena. P. Kolman konstatoval, že sice hlasoval pro udělení výjimky, ale je si vědom toho, že problém s parkováním v této lokalitě bude. Toto by se mělo řešit. P. Ing. Otava se dotázal, zda-li nemá investor možnost dokoupit pozemek pro vybudování dalších parkovacích míst. P. Ing. Čepička sdělil, že se zatím o odkoupení nepokoušel, ale z doslechu ví, že sousední pozemek je neprodejný. P. Ing. Otava konstatoval, že dnes jsou v rodině běžně dvě auta a toto by mělo být při rozhodování zohledněno. P. Ing. Šťastný připoměl, že na samém počátku byly stížnosti občanů ze Zahradní ulice na provoz stavebnin, proto se hledalo jiné řešení. Pí Chloupková uvedla, že na začátku nebyl problém se stavebninami, ale řešil se problém s dopravním zatížením. K tomu přítomní zastupitelé konstatovali, že se jednalo o problém se stavebninami. Pí Choupková uvedla, že to nebyl jen problém se stavebninami a že si nenechá podsouvat něco jiného, než ve skutečnosti bylo. Dále uvedla, že souhlasí s názorem p. Kolmana a že se při hlasování zdrží tak, jako se zdržela při původním hlasování o výjimce z počtu parkovacích míst. P. Houštecký V. dodal, že i on si myslí, že se do této lokality výškové domy nehodí, ale je to lepší řešení, než stavebniny. Stížnosti na provoz stavebnin byly už v době, když byl on starosta. Dále dodal, že obecně je parkovišť nedostatek. P. Ing. Čepička podotkl, že investovali značné finanční prostředky na zakoupení nové techniky pro stavebniny (méně hlučné, apod.) tak, aby eliminovali dopady provozu stavebnin na sousední domy. Pokud se nebudou stavět bytové domy, budou tam dál provozovat stavebniny. K projektu doloží 3D panoramatický pohled na celý blok i další požadované studie a vše bude v souladu s platnými předpisy, ale požadavek na 1,5 parkovacího místa na takto položeném pozemku nelze splnit. P. Jar. Houštecký upozornil na nevyhovující (nedostačující) kanalizaci v ul. Pivovarská. Pan starosta na toto reagoval s tím, že pokud dá souhlas provozovatel kanalizace, město nemá důvod o jeho názoru pochybovat. Pan starosta navrhl o věci hlasovat. P. Ing. Šťastný se dotázal, zda by nebylo vhodné ponechat prostor pro diskusi investora s občany. Pan starosta navrhl odložit tedy rozhodnutí na příští zasedání ZM. P. Ing. Čepička opět požádal o konzistentnost rozhodnutí ZM, investor připravuje projekt, ale není zatím jasné, s jakými podmínkami může počítat, nejdříve mu byla udělena výjimka, nyní se jedná o jejím zrušení, výsledek jednání je nejasný. P. Ing. Gregor připomněl, že ZM může buď potvrdit své rozhodnutí, nebo ho zrušit, nic jiného nemůže. P. Řehák namítl, že o jednání o výjimce nevěděli. K tomu pan starosta podotkl, že program zasedání ZM je vždy včas zveřejňován. Pí Chloupková uvedla, že už když firma pozemek kupovala, mohla jednat se sousedy, protože bylo zřejmé, že tam stavebniny nebudou provozovat dlouhodobě a pozemek budou chtít využít jinak. Pan starosta doporučil rozhodnutí odložit. Pan V. Houštecký konstatoval, že by se měl zohlednit požadavek firmy Maxi Real CZ, s.r.o., protože oni musí investovat do studií, apod., je tedy na nich, jestli chtějí rozhodnutí dnes, nebo jestli souhlasí s odložením. P. Ing. Čepička uvedl, že pro ně je důležité rozhodnout co nejdříve, nejlépe dnes. P. Řehák konstatoval, že pokud firma dodrží 1,5 parkovacího místa, není třeba na nic čekat. K tomu p. Ing. Čepička podotkl, že podle něj není zájem o vyřešení problému, ale je snaha docílit zamezení výstavby. P. Lejsal namítl, že firma má na výběr z více možností, nemusí postavit obě budovy. Pan starosta konstatoval, že pokud investor postaví pouze jeden dům, podmínky splní a ZM výstavbu nemůže ovlivnit. P. Lejsal dodal, že pokud by p. Ing. Čepička jednal s občany před územním řízením, asi by dnes nebylo o čem diskutovat. P. Ing. Šťastný opět doporučil rozhodnutí odložit a předejít tak dalším možným stížnostem. Pí Řeháková se dotázala, zda ti, co podávali stížnosti, jsou seznámeni s novým záměrem. Na to pan starosta odpověděl, že byl přítomen jednání s firmou Maxi Real CZ, s.r.o., kde byli přítomni stěžovatelé, např. p. Koleška a další. P. Ing. Gregor poznamenal, že když Maxi Real CZ, s.r.o., žádal o udělení výjimky, nesdělil, že pokud výjimku nedostane, tak nebude stavět. P. Ing. Čepička konstatoval, že pokud ZM rozhodnutí nepotvrdí, je současný projekt k ničemu a bude se muset zpracovat nový, což znamená další investici. Změny rozhodnutí do budoucna mohou vyvolat nejistotu dalších investorů. P. Mgr. Minařík konstatoval, že na začátku diskuse p. Lejsal souhlasil s výstavbou bytových domů, ale nyní to vypadá, že s výstavbou vůbec nesouhlasí. P. Čaniga uvedl, že občané z Pivovarské ulice si tuto výstavbu nepřejí, znamenala by pro ně ztrátu soukromí a zastínění. Pan starosta připomněl, že podobná situace byla při schvalování výstavby domova důchodců. I tam se řešily podobné připomínky. Pí Chloupková dodala, že na domov důchodců se vypracovával jiný projekt. Pan starosta řekl, že je třeba si uvědomit, že nikdy nelze rozhodnout tak, aby se úplně vyhovělo všem. Pí Chloupková dále uvedla, že je pro to, aby se rozhodlo hned. P. Kolman uvedl, že je pro odložení rozhodnutí tak, aby se ponechal prostor pro jednání investora s občany a umožnit tak najít kompromisní řešení. P. Ing. Čepička konstatoval, že diskuse je možná, ale je nezávazná. Pro závazné stanovisko je třeba podat legální žádost. Jiná diskuse, než v rámci územního řízení, jen odkládá rozhodnutí. P. Řehák uvedl, že firma měla udělat návrhy a seznámit s možnými variantami občany. Pí Ing. Čížková doporučila, na základě dosavadních zkušeností, rozhodnout dnes. Odložením rozhodnutí se věc nevyřeší. I když investor sníží budovu o jedno podlaží a splní tak podmínku 1,5 parkovacího místa na b.j., námitky stejně budou a budou řešeny v rámci územního řízení. Celá diskuse se točí kolem výšky budovy, objemu hmoty a ne o počtu parkovacích stání.

20.02 hod. odchod p. V. Houštecký.

P. Ing. Firman se dotázal, zda snížení o jedno podlaží by bylo pro Maxi Real CZ, s.r.o., přijatelné. P. Ing. Čepička sdělil, že na toto nemůže odpovědět na místě, je pouze jedním ze spolumajitelů firmy a takové rozhodnutí nemůže udělat sám. Dále p. Ing. Čepička konstatoval, že 90% celé diskuse se netýkalo jednacího bodu, tj. rozhodnutí o udělené výjimce, ale týkalo se řízení, které je v kompetenci stavebního úřadu. Požádal tedy, aby ZM učinila rozhodnutí dnes. P. Řehák uvedl, že trvá na tom, aby ZM své rozhodnutí o výjimce revokovala a výjimku dnes zrušila. P. Ing. Otava připoměl, že se jedná o stavbu, která bude ve městě stát např. 100 let, a je tedy proto rozhodnutí neuspěchat. Pí Chloupková konstatovala, že by u každé stavby měli postupovat takto zodpovědně. Pan starosta poznamenal, že tak, jak již řekl p. Ing. Čepička, zřejmě obě strany stejně ke kompromisnímu řešení nedojdou, je tedy na zastupitelích, zda si chtějí ponechat čas na to, aby své rozhodnutí mohli znovu zvážit. P. Ježek připomněl, že již na zasedání ZM dne 07.05.2008 měl připomínku v tom smyslu, že je proti udělování výjimek, protože na jednu výjimku se pak váží další. P. Ing. Otava konstatoval, že on chtěl dvě parkovací místa na jednu bytovou jednotku. Pan starosta diskusi ukončil a navrhl hlasovat o odložení rozhodnutí na příští zasedání ZM, které se bude konat dne 08.04.2009.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá rozhodnutí o žádosti o projednání a zrušení výjimky z obecného požadavku na minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily udělené pro stavbu bytových domů v Zahradní ulici, Lysá n.L. na zasedání ZM dne 08.04.2009.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

proti: 1 hlas

Návrh byl přijat.

14. Návrh na stanovení odměny členům zastupitelstva za výkon funkce v roce 2009.

Návrh na stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce v roce 2009 projednala RM dne 10.02.2009 usnesením č. 87.

K předloženému návrhu neměli zastupitelé žádné připomínky.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce v roce 2009.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Mimo p. Ing. Otava a p. Mgr. Minařík.

15. Návrh na přijetí stanoviska k revitalizaci bývalého vojenského prostoru v Milovicích.

Návrh na přijetí stanoviska k revitalizaci bývalého vojenského prostoru v Milovicích projednala RM usnesením č. 93 dne 10.02.2009.

Pan starosta k tomuto uvedl, že pí starostka ze Všejan zaslala dopis s tím, že by chtěla znát názor zastupitelů na obnovení provozu letiště v Milovicích. P. Ing. Gregor, sdělil, že nemá námitky proti této iniciativě, ale k rozhodnutí postrádal podkladové materiály, zajistil si tedy sám nové materiály (projekt, apod.). Dále uvedl, že si nemyslí, že by bylo vhodné podpořit takto striktně a souhlas by měl být obecnější. Záležitost se netýká bezprostředně Lysé n.L. a např. starostové obcí Všejany, Straky, Benátky n.J., jsou proti obnovení provozu letiště. Toto sdělili p. Ing. Gregorovi na základě jeho dotazu. Pan starosta uvedl, že i on jednal s některými starosty okolních obcí a žádná negativní stanoviska nezaznamenal. Dále uvedl, že pokud by se započalo s výstavbou dopravního letiště s přilehlou průmyslovou zónou, mělo by to přínos pro město Lysá n.L., byl by dobudován obchvat Lysé n.L., Jiřic, Benátecké Vrutice, vybudována železniční trať směr Mladá Boleslav a kromě jiného by vznikla i nová pracovní místa, která by umožnila snížit vysokou míru nezaměstnanosti v regionu. Záměr posuzoval podle toho, jaký přínos by věc měla pro naše občany. P. Ing. Svoboda, referent odboru životního prostředí, uvedl, že odbor životního prostředí nemá zatím o záměru žádné informace. Pan starosta odpověděl, že zatím není přesný záměr na využití této lokality. Vše záleží na rozhodnutí Krajského úřadu Stč. kraje. On osobně se domnívá, že by se v souvislosti s touto akcí urychlila výstavba obchvatu města, elektrifikace žel. trati a další plánované stavby, což by bylo pro občany města přínosné. P. Ing. Svoboda se dotázal, jaká by byla frekvence provozu letiště (počet letadel). Pan starosta odpověděl, že v současné době nejsou přesné plány a tento dotaz nelze zodpovědět. P. Mgr. Kopecký uvedl, že dnes je předmětem rozhodnutí to, zda se má zachovat stávající stav tohoto prostoru, nebo zda se bude realizovat budování průmyslové zóny. Pan starosta doplnil, že se Krajský úřad Stč. kraje dotázal na názor k předloženému záměru. Pan starosta dále uvedl, že pro region by realizace záměru byla přínosná, i když samozřejmě chápe určité obavy občanů. Každý záměr vždy přinese určitý negativní jev, ale podle jeho názoru jsou převažující klady tohoto záměru. P. Ing. Šťastný konstatoval, že toto není správní akt, ale strategie. Pan starosta dále uvedl, že pokud se bude záměr realizovat, budou se k projektu vyjadřovat odbory životního prostředí, dopravy a další, které budou projekt posuzovat. P. Mgr. Kopecký konstatoval, že je to dotaz vlastníka na názor, jakým směrem se má vývoj této lokality ubírat.

P. Ing. Firman odchod v 20.27 hod.

P. Ing. Gregor sdělil, že jemu šlo pouze o jinou formulaci usnesení, která by město takto striktně nezavazovala, že něco podporuje, a neví co. Pan starosta opět konstatoval, že jde jen o vyjádření názoru, jakým směrem by se vývoj dané lokality měl ubírat. Pí Naděžda Voláková, Milovice, se dotázala, na jakém základě bylo rozhodnuto o podpoře výstavby letiště. Argument, že budou vytvořena nová pracovní místa, je podle ní nedostatečný, protože budou vytvořena především místa pro pracovníky technických profesí a to pouze v řádu desítek, což se na nezaměstnanosti v regionu neprojeví. Pan starosta odpověděl, že letiště je především schváleno v územním plánu obce (ÚPO) Milovice a je v pravomoci Milovic, zda si letiště v ÚPO ponechají, nebo ne, je to v jeho kompetenci. Pí Chloupková sdělila, že pí starostka ze Všejan telefonicky požádala o účast zástupce města Lysá n.L. na schůzce s p. Dr. Chládkem, náměstkem hejtmana Stč. kraje právě k tomuto projektu. Pí Chloupková dále uvedla, že vzhledem k tomu, že tato schůzka je ve stejném termínu, jako zasedání ZM, sdělí stanovisko pí starostce Všejan písemně. P. MVDr. Kořínek uvedl, že tento prostor se nedá využít pro zemědělskou činnost, ale je ideální právě pro navrhované využití. Toto letiště, když bylo v provozu, bylo nejbezpečnější ve střední Evropě.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM podporuje výstavbu dopravního letiště v Milovicích, přilehlou průmyslovou zónu, stavbu elektrické trati z Lysé n.L. do Mladé Boleslavi s napojením na letiště v Milovicích, související dopravní stavby obchvat Jiřic, obchvat Benátecké Vrutice, obchvat Lysé n.L. a nové napojení letiště na silniční síť mimo zástavbu Milovic.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

P. Ing. Gregor požádal, aby v zápise byl uveden dovětek, že souhlasíme s rozvojem tohoto regionu, kromě toho, že nemáme dostatek podkladů, abychom mohli rozhodovat o výstavbě dopravního letiště. K tomu pan starosta poznamenal, že tedy nemohou rozhodnout ani o průmyslové zóně, protože ani k tomu nemají dostatek podkladů. Pí Voláková, uvedla že nesouhlasí s takovýmto stanoviskem. P. Ing. Otava konstatoval, že i zastupitelé Milovic souhlasí s letištěm, a pokud má pí Voláková zájem o podrobnější informace, bylo vhodnější obrátit se spíše na ně.

III. Informativní zprávy.

1. Informace o opětovném projednání prodeje částí u obecních pozemků, z důvodu

dopisu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. Praha.

RM projednala dne 10.02.2009 usnesením č. 60 opětovně prodej částí z obecních pozemků z důvodu dopisu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. Praha, která nesouhlasí s vepsáním věcného břemene do kupní smlouvy (prodej částí z lesní cesty „Hraniční" mezi katastry Lysá n.L. a Káraný).

Pan starosta k věci poznamenal, že RM nesouhlasí s tím, aby požadavek na zřízení věcného břemene byl ze smlouvy vymazán, protože v budoucnu by skutečně mohlo dojít k oplocení těchto pozemků. Pan starosta dále uvedl, že pokud by věcné břemeno nebylo ve smlouvě zřízeno, pozemky by neprodával.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) bere na vědomí stanovisko p. JUDr. Drábka k dopisu Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., Praha, ve kterém společnost nesouhlasí se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy k prodávaným obecním pozemkům.

b) trvá na svém usnesení ze dne 15.10.2008, bod č. 7.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Mimo p. Ing. Gregor a p. Sedláček.

2. Deklarace o společném postupu měst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Benátky nad Jizerou při zřízení, provozu a údržbě naučné stezky KRAJINOU RUDOLFA II.

Předložený návrh deklarace o společném postupu města Brandýs n.L. - Stará Boleslav, Lysá n.L., Benátky n.J. při zřízení, provozu a údržbě naučné stezky KRAJINOU RUDOLFA II. projednala RM dne 10.02.2009 usnesením č. 89.

Pan starosta upřesnil, že se jedná o naučnou stezku, která by měla propojit barokní krajinu od Benátek n.J., přes Lysou n.L. do Brandýsa n.L. - Staré Boleslavi.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předložený návrh deklarace o společném postupu měst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Benátky nad Jizerou při zřízení, provozu a údržbě naučné stezky KRAJINOU RUDOLFA II.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Mimo p. Ing. Gregor a p. Sedláček.

3. Informativní zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2008.

RM dne 14.02.2009 projednala usnesením č. 90 informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n.L. za rok 2008.

P. Ježek se dotázal na část zprávy, kap. Kriminalita - objasněnost a struktura, požádal o konkrétnější informaci. P. Přibyl, velitel Městské policie Lysá n.L., odpověděl, že toto není zpráva z činnosti MěP Lysá n.L., ale jedná se o materiál PČR, OOP Lysá n.L., který tvoří přílohu zprávy o bezpečnostní situaci. P. Ing. Otava se dotázal, zda strážníci MěP v roce 2008 použili při nějakém zásahu služební zbraň. P. Přibyl odpověděl, že zatím nebyli nuceni služební zbraň použít.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n.L. za rok 2008.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

4. Informace o rezignaci p. Mgr. Josefa Tomka na funkci člena kontrolního výboru.

Dne 27.01.2009 projednala RM usnesením č. 54 informaci o rezignaci p. Mgr. Josefa Tomka na funkci člena kontrolního výboru k 19.01.2009.

K předložené informaci neměli zastupitelé žádné připomínky.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí rezignaci p. Mgr. Josefa Tomka na funkci člena kontrolního výboru k 19.01.2009.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

5. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 14.01.2009.

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 14.01.2009 projednala RM usnesením č. 57 dne 27.01.2009.

Pan starosta požádal p. Ing. Gregora, aby seznámil s touto informativní zprávou přítomné. P. Ing. Gregor k tomuto uvedl, že už nemá co říci, zpráva se stejně pouze vezme na vědomí. P. Ježek konstatoval, že kontrolní výbor poskytuje ze své činnosti závažné výstupy, kterými by se ZM mělo zabývat a ne je jen vzít na vědomí.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 14.01.2009.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

6. Zápis z jednání finančního výboru dne 11.01.2009.

Vzhledem k tomu, že předseda finančního výbor, p. Ing. Firman, již nebyl přítomen, požádal pan starosta p. Ježka o bližší informace k tomuto materiálu. P. Ježek uvedl, že připomínky byly projednány ve finančním výboru a jsou zapracovány v předložené zprávě.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 11.02.2009.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

IV. Doplnění programu.

1. Informace o možnosti modernizace pracoviště Czech POINTu s finanční podporou

EU v rámci Integrovaného operačního programu.

Informaci o možnosti modernizace pracoviště Czech POINTu s finanční podporou EU v rámci Integrovaného operačního programu "E_Government v obcích - Czech POINT" přednesl p. tajemník.

Pan tajemník seznámil přítomné s možností získání dotace, kterou lze získat na dovybavení pracoviště, které je provozováno na MěÚ v Lysé n.L., nebo by se mohla použít na zřízení pracoviště v obci spadající do správního obvodu MěÚ Lysá n.L. Dále uvedl, že jednou z povinných příloh je i výpis ze zasedání ZM s tím, že ZM schválilo podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace pro město Lysá n.L. by činila 58.540,- Kč a 10.000,- Kč by se hradilo z rozpočtu města.


Pí Chloupková přednesla návrh na usnesení: ZM schvaluje

a) rozšíření místního pracoviště Czech POINT na MěÚ Lysá nad Labem s využitím dotace ze strukturálních fondů EU,

b) podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

zdržel se: 1 hlas

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

V. Diskuse.

P. Ježek - dotázal se, jak dopadlo jednání s firmou Altmann ohledně stání kaminonů na ulici Mírová v Litoli,

p. starosta - bude osazeno místní dopravní značení podle dohody, tzn. zákaz zastavení, bude instalována kamera MKDS a bude nasvícen přechod pro chodce,

p. Přibyl - doplnil, že majitel firmy přislíbil zbourat domy u bývalé vrátnice a zbudovat na tomto místě odstavné parkoviště pro kaminony,

p. starosta - potvrdil, že firma již podala žádost o odstranění stavby na tyto objekty.

VI. Interpelace.

Práva interpelace využil dvakrát p. Ježek.

1.

Vážený pane starosto,

S odpovědí na moji interpelaci, přednesenou na ZM dne 17.12.2008, tj. na stav řešení dalšího postupu ve výstavbě v bývalém areálu Fruty, nejsem spokojen.

Informace, které jste mi poskytl, mi jsou buď známy a nebo jsou tak obecného charakteru, že se mohou týkat jakékoliv obdobné výstavby.

Znovu opakuji, že jsem chtěl zejména vědět, když je připravován základní podklad pro EIA, resp. ÚR, který projekt byl vlastně jako oficiální ZM schválen a jak bude tedy výstavby na pozemcích města vypadat a jaký bude mít konečný rozsah a obsah. Vyhodnocení mých připomínek nebo Ing. Gregora jsem nikdy oficiálně neobdržel a není mi známo ani zdůvodnění nepřijetí řady z nich.

Jsem informován o tom, a vyplývalo to již z předané nabídky společnosti MS development, s.r.o., z 11/07, že peníze, pokud předala pravdivé podklady, měla a má finanční prostředky na nákup soukromého pozemku pana Ing. Meixnera, pronájem a později odkup pozemků města a na přípravu výstavby, tj. vypracování projektu a dokumentace a zabezpečení EIA, ÚR a SP, deponované v bance v rozsahu cca 50 mil. Kč. Část z nich pravděpodobně již více jak polovinu, předpokládám použila.

Mne ale zajímalo zejména, má-li tato společnost, kromě výše uvedeného, příslib od financujícího subjektu na výstavbu proklamovaných objektů, především občanské vybavenosti, ale i bytové výstavby.

Na to jsem odpověď nedostal a očekávám ji v brzké době. Měl jste na to 30 dnů.

Předpokládám současně, že ZM se bude moci vyjádřit i k dokumentaci pro EIA.

K tomuto pan starosta doplnil, že společnost chce prezentovat ZM výsledky předtím, než bude dávat žádost o územní rozhodnutí a proto navrhuje svolat neformální schůzku zhruba v polovině března. Datum bude upřesněn.

2.

Jestli se pamatujete, tak byl na jednom ze zasedání osočen Ing. Gregor, že údajně prodává lyský zámek. Nechci se k takovému nesmyslu dále vyjadřovat. Napadlo mne však, že otázka dalšího využití zámku, může být ale velice aktuální. Doposud je také pravděpodobně v majetku Středočeského kraje. Četli jsme v posledních Listech, že se ukazuje, že možná socha nebo sochy u kostela jsou z dílny samotného Matyáše Brauna, reps. stvořeny nebo dokončeny jeho rukou. To by pochopitelně bylo zcela převratné zjištění, doposud se tradovalo, že jsou z dílny jeho žáků.

Myslím si, že by na budoucí provoz zámku mělo město mít vliv a určitě bych si dovedl představit, že by byl částečně využit pro kulturní účely vč. Lapidária pro sochy apod. Zajímají mne představy vedení města na toto téma, pokud se tím někdo doposud vůbec zabýval.

S třemi interpelacemi vystoupil p. Ing. Gregor.

1.

Navazuji na skutečnost, že pan starosta nepředal k dokončení prověrky problematiky parkování ani po urgencích žádné podkladové materiály KV, které by vedly k závěrům, zda-li podání společnosti ACTIV vůči městu může být pro město nebezpečné z důvodu placení náhrad škody vzniklých z derealizace podepsané smlouvy či nikoliv.

Každopádně již více jak rok vím, že tato společnost zasílá po určitých obdobích faktury s uvedením částky penále, které pravděpodobně přesahují již 5 mil. Kč. Zajímá mne, a nejen mne, jak na to vedení města reaguje, nepředpokládám, že by byly uhrazovány, takže narůstá i penále z penále a lze se pouze obávat, nedojde-li ke smírnému řešení, že někdy po roce 2010 bude muset město zaplatit, prohraje-li spor, nehoráznou sumu a míra tohoto nebezpečí nám není známa, ani důsledky pro toho, kdo tuto situaci způsobil.

Žádám tedy, aby bylo ZM přesně informováno, jaká je stávající situace při řešení tohoto problému a prognóza co to pro město může znamenat, respektive zda-li se nemusíme vůbec důsledků obávat.

2.

Mám mnoho dotazů od občanů jak to vypadá s výstavbou DD a s II. Etapou obchvatu města Lysé nad Labem. Jak víme došlo k naprosté obměně ředitelů odborů na KÚ, snad kromě jednoho. Pokud je mi známo, tak snad projektant předložil, pokud jde o DD projekt ke SP, ten však neodpovídal podmínkám pro projednání, resp. odpovídající vyhlášce, tuším, že č. 449/2006 Sb. A byl vrácen k přepracování. Navíc nevím jak tento projekt je sklouben s předpokládanými technickými řešeními vytápění přilehlých škol vč. uvažované kogenerace.

Myslím si, že by bylo zcela neekonomické instalovat další kotelnu, a bylo by účelnější, kdyby dodávku dostával DD od města. Nejde jen o ekonomiku, ale také o životní prostředí, jediný zdroj znečištění by zejména z hlediska emisí byl přijatelnější.

V tomto směru by mne zajímalo, co v tomto ohledu dělá vedení města, zda-li tyto věci projednává, i když jde o investici kraje. Město však přispělo pozemky a vytvořilo další podmínky, které již něco stály. Pokud např. projekt neodpovídal zadání a vyhlášce, tak něco stál a někdo z kraje je zodpovědný za nekvalitní práci, resp. za špatnou kontrolu.

Pokud jde o obchvat, tak údajně nejsou vykoupeny ještě všechny pozemky.

3.

Již téměř 44 let dojíždím do Prahy. S velkou pompou byla otevřena nová hala nádražní budovy. Dlouhodobě víme, že její provoz provázejí určité problémy (záchody, výtah, čekárna). Řekněme si po pravdě, že stávající čekárna je tzv. „letní". Pouze zásluhou benevolence IC ČD nezemřel nikdo z cestujících na podchlazení.

Jak to vypadá s případnou rekonstrukcí nebo zda-li se neuvažuje, že bude i „zimní" čekárna např. ve staré budově nádraží.

Nejsem stavař ani architekt, ale myslím si, že by se dal prostor stávající čekárny poměrně snadno oddělit od ostatních prostor a přední část vstupu zdvojit, např. i takovým zařízením, jako je vstup do hotelů a pak by se asi tento prostor dal vytápět.

Ptám se tedy za občany města, zejména za dojíždějící z Lysé n.L., ale i z Milovic, zda-li v koordinaci obou měst a GŘ ČD se nějaká úprava připravuje, či nikoliv. Myslím si, že jde o neúnosný stav.

Pí Valentová ještě požádala o informaci ohledně případné možnosti převozu pacienta sanitním vozem. V současné době jsou v Lysé n.L. řidiči sanitek pouze dva a pracují do 15.00 hod. Jestliže lékař ordinuje v odpoledních hodinách a je třeba pacienta převézt, není sanitka k dispozici. Pan starosta přislíbil, že zjistí možnosti a bude o tomto informovat. Dále pí Valentová konstatovala, že je třeba zajistit před namrzáním podchod, při vytvoření námrazy na dlažbě hrozí nebezpečí pádu. Pan starosta sdělil, že o této situaci ví, a je připraveno řešení nalepením protiskluzové pásky. To je ale možné aplikovat pouze za určitých podmínek, při mrazech nelze pásku lepit.

Rekapitulaci usnesení z dnešního jednání ZM přednesla pí Chloupková M.

U s n e s e n í z 1. jednání ZM dne 18.02.2009

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu: p. Stanislav Ježek

p. Ing. Karel Otava

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Petr Gregor

p. Ing. Miroslav Firman

pí Marcela Chloupková

II. s c h v a l u j e

  1. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Sev real estate s.r.o., na obecní pozemky p.č. 610/50 a 575/4, k.ú. Lysá n.L., pro napojení plynového, vodovodního řadu a kanalizace na výstavbu rodinných domů, za celkovou cenu dle platného ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolky pro vklad do KN.

  2. Vybudování tří přípojek NN z obecního pozemku p.č. 610/50, k.ú. Lysá n.L., pro parcely p.č. 580/8, 580/9, 610/80 a 610/79 a 575/4, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek p.č. 610/50 za cenu dle platného ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

  3. Výkup p.p.č. 54/82 o vým. 79 m2, kult. orná, k.ú. Litol, od paní Hany Táborské, Kpt. Stránského 960/37, Praha 9, Černý Most, a p. Vladimíra Táborského, Družstevní 499, Lysá n.L., Litol, za částku 100,- Kč/m2.

  4. Komunitní plán sociálních služeb pro oblast Lysecka.

  5. Úpravu rozpočtu na rok 2009.

  6. Rozdělení dotací z Fondu kultury a Fondu sportu a volného času pro rok 2009 dle návrhu RM těmto žadatelům: Ing. S. Svoboda,Lysá n.L., TK Slovan Lysá n.L., Spolek rodáků Lysá n.L., Sdružení romských občanů, Klub přátel dechové hudby.

  7. Rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2009 dle návrhu odboru ŠaK.

  8. Rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2009 dle návrhu odboru ŠaK.

  9. Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 1/2009, o městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních města Lysá nad Labem.

10. Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 2/2009, o místních poplatcích.

11. Stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce v roce 2009.

12. a) rozšíření místního pracoviště CzechPOINT na MěÚ Lysá n.L. s využitím dotace ze strukturálních fondů EU,

b) podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

III. j m e n u j e

1. Pana Václava Kohouta a pana Mgr. Karla Špeciána novými členy kontrolního výboru.

2. Pana Mgr. Jaroslava Minaříka předsedou kontrolního výboru.

IV. t r v á

1. Na svém usnesení ze dne 15.10.2008, bod č. 7.

V. p o d p o r u j e

1. Výstavbu dopravního letiště v Milovicích, přilehlou průmyslovou zónu, stavbu elektrické trati z Lysé n.L. do Mladé Boleslavi s napojením na letiště v Milovicích, související dopravní stavby obchvat Jiřic, obchvat Benátecké Vrutice, obchvat Lysé n.L. a nové napojení letiště na silniční síť mimo zástavbu Milovic.

VI. b e r e n a v ě d o m í

1. Rozdělení dotací z Fondu kultury a Fondu sportu a volného času pro rok 2009.

2. Stanovisko p. JUDr. Drábka k dopisu Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., Praha, ve kterém společnost nesouhlasí se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy k prodávaným obecním pozemkům.

3. Předložený návrh deklarace o společném postupu měst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Benátky nad Jizerou při zřízení, provozu a údržbě naučné stezky KRAJINOU RUDOLFA II.

4. Zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n.L. za rok 2008.

5. Rezignaci p. Mgr. Josefa Tomka na funkci člena kontrolního výboru k 19.01.2009.

6. Zápis z kontrolního výboru ze dne 14.01.2009.

7. Zápis z finančního výboru ze dne 11.02.2009.

VII. u k l á d á

1. RM do 30.06.2009 navrhnout priority z komunitního plánu sociálních služeb pro oblast Lysecka.

VIII. u d ě l u j e

1. Čestnou medaili města Lysá nad Labem I. třídy panu Martinu Křenovi, r. 1987, Okružní 1494, Lysá n.L., za záchranu lidského života.

2. Čestnou medaili města Lysá nad Labem I. třídy panu Bernardu Knápkovi, r. 1931, Smetanova 1269/11 za významnou uměleckou činnost.

IX. o d k l á d á

1. Rozhodnutí o žádosti o projednání a zrušení výjimky z obecného požadavku na minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily udělené pro stavbu bytových domů v Zahradní ulici, Lysá n.L. na zasedání ZM dne 08.04.2009.

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 21.05.hod. ukončil.

Zapsala : Procházková L.

Ověřovatelé zápisu :

................................................ ................................................ p. Ing. Otava Karel, v.r. p. Ježek Stanislav, v.r.

................................................ starosta, v.r.

Nedílnou součástí zápisu je Stanovisko p. Ing. P. Gregora ze dne 18.02.2009.

Vážení zastupitelé,

Ještě před schválením dnešního programu bych si dovolil sdělit následující informaci. Jde mi o to, aby to po projednání více bodů nebral někdo z Vás jako podraz, proto to chci sdělit nyní, na samotném počátku jednání. Víte, že jsem v prosinci na zasedání ZM abdikoval z funkce předsedy i člena KV, po dohodě jsem v této funkci zůstal do dnešního dne a zabezpečil ještě jednu schůzku KV, dne 14.1.2009 vč. schválení plánu činnosti KV na rok 2009.

V tomto mezidobí jsem vedl řadu jednání, zejména s občany města, kteří se mě ptali především na to, proč jsem odstoupil, protože např. informace v Listech byla poloviční, resp. důvod nebyl pravděpodobně záměrně zveřejněn.

S ohledem na řadu skutečností, které se v tomto období staly, jsem se rozhodl svoji abdikaci zrušit a ve funkci předsedy KV pokračovat. Vede mne k tomu více důvodů, zásadních i menších. Jde jednak o reakce některých obyvatel města, MěV KSČM a příznivců této strany, obsah podaného návrhu na nového předsedu KV, ale především jde o můj postoj s ohledem na výsledky nezávislé právní skupiny s mezinárodním standardem, byť zatím dílčí, která provedla ještě ne zcela dokončenou analýzu, některých nestandardních postupů pana starosty, RM, příp. některých městských zastupitelů v průběhu více jak dvou let činnosti tohoto ZM a dokázala je pojmenovat pravými jmény, tak jako dosavadní KV nebo já a pan Ježek, příp. i někteří zastupitelé a svým způsobem i odbor kontroly a dozoru MV.

Bude záležet velice na tom, zda-li většina zastupitelů pochopí některé procesy, či nikoliv, zda-li ZM vytvoří pro činnost KV odpovídající podmínky dle zákona, který nebude nadále ve směru ke KV porušovat a nedojde k porušování pravomocí veřejného činitele. Abdikovat mohu kdykoli.

Současně žádám, aby toto mé stanovisko bylo součástí zápisu z dnešního jednání.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.