+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 26.11.2008 od 17.00 hodin na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

p. Ing. Otava Karel

p. Houštecký Václav

p. Ing. Firman Miroslav            (příchod 17.28 hod.)

p. Ježek Stanislav

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Šťastný Vladislav

p. Mgr. Fajmon Hynek

pí Chloupková Marcela

p. Ing. Gregor Petrp. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Kolman Josefpí Valentová Naděždap. MVDr. Kořínek Jan

p. Sedláček TomášI. Z a h á j e n í

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Pan starosta dále uvedl, že se omlouvá pouze p. Ing. Firman, který přijde později.

Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi P. MVDr. Kořínek a p. Ing. Šťastný, do návrhové komise byli navrženi pí Valentová, p. Mgr. Fajmon a p. Mgr. Minařík.

- 1 -

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat:

Ověřovatelé zápisu                  pro :                 14 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasůNávrhová komise                    pro :                 14 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Zápis z 6. řádného zasedání ZM dne 15.10.2008 byl ověřovateli ověřen. K zápisu nebyly ze strany zastupitelů vzneseny připomínky a zápis je tímto ověřený.

Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník.

Pan starosta informoval zastupitele o připravované smlouvě na odkoupení kina. Tato akce nebude moci být dokončena v letošním roce, protože ke smlouvě je třeba ze strany Sokola doložit geodetické zaměření a souhlas České obce sokolské, který bude doložen v průběhu prosince letošního roku. Z tohoto důvodu nemůže být smlouva předložena k projednání ZM a akce bude přesunuta do příštího roku. Smlouvy jsou již připravené a v návrhu rozpočtu na rok 2009 jsou na tuto akci peníze vyčleněny.

Pan starosta doporučil  doplnit program o dva body, a to o rozšíření bodu 5 v informativních zprávách o zápis z 2. mimořádného jednání kontrolního výboru konaného dne 19.11.2008 a o technickou revokaci usnesení o prodeji domu č.p. 74 v Lysé nad Labem. Prodej byl schválen na minulém zasedání ZM dne 15.10.2008 s tím, že jako kupující byl uveden pouze pan Sixta. V připravených kupních smlouvách jsou jako kupující uvedeni oba manželé Sixtovi, pan starosta požádal proto o revokaci usnesení ve smyslu odsouhlasení prodeje domu č.p. 74 manželům Jiřímu Sixtovi a Gabriele Sixtové, oba bytem Jiřinská 1, 250 88 Čelákovice - Sedlčánky. Pan starosta se dotázal, zda ještě někdo má návrh na úpravu programu.

Pan starosta nechal hlasovat o programu dnešního zastupitelstva.

Výsledek hlasování                  pro :                 14 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                 0 hlasů

Dále  pan starosta navrhl projednat body 1 - 6 najednou, protože se jedná o body stejného typu - věcná břemena. Vzhledem k tomu, že p. Mgr. Fajmon měl k bodu č. 1 a č. 5 připomínky, konstatoval pan starosta, že budou tedy projednány jednotlivě a vyhlásil k těmto bodům diskusi.

II. N á v r h y    n a    s c h v á l e n í1. Žádost o  odsouhlasení  vedení  podzemní  kabelové trasy - přípojky  kabely NN, stanovení

podmínek pro výstavbu a uzavření  smlouvy budoucí o  zřízení věcného břemene na obecní

pozemky p.č. 2867/16,2876/1, 2890/2 a 3605/1, číslo projektu IE-12-6000886 (silnice směr

Milovice a nově vzniklá ul. za novou výstavbou). Doplnění ceníku  města věcných  břemen

o položku řešící pozemky pod pilíři a sloupy.

- 2 -

Rada města projednala dne 21.10.2008 usnesením č. 696

a) vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 2967/16, 2876/1, 2890/2, a 3605/1, k.ú. Lysá n.L., uzavření smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky a za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

Celkový rozsah břemen činí 174 m s cenou 28.400,- Kč.

b) doplnění ceníku věcných břemen o položku Pozemky pod pilíři a sloupy 1.000,- Kč/m2.

P. Mgr. Fajmon k tomuto bodu uvedl, že nesouhlasí s překopem silnice Lysá n.L. - Milovice, obává se dopravních komplikací a vzhledem k tomu, že např. v ulici Pivovarská bude přechod přes silnici řešen protlakem, navrhl, aby se takto postupovalo i v tomto případě s tím, že se sice nejedná o silnici ve správě města, ale město by si mělo stanovit podmínku, že pokud to bude technicky možné, bude upřednostněn protlak před překopem. Navrhl toto doplnit do usnesení. Totéž se týká i bodu č. 5, ul. Sokolská a ul. Pivovarská a totéž v ul. Jedličkově. Pan starosta podotkl, že je tento postup v technické zprávě uveden, ale p. Mgr. Fajmon trval  na tom, aby se toto znění doplnilo i do usnesení. P. Sedláček vznesl dotaz na stavební úřad, zda je protlak technicky možný. Ing. Čížková uvedla, že bez technické dokumentace nelze toto na místě zodpovědět. Ing. Gregor uvedl, že souhlasí s p. Mgr. Fajmonem s tím, že by město mělo do podmínek dát, že pokud to bude technicky možné, bude upřednostněn protlak. P. Ježek se dotázal na bod č. 3 - plynová přípojka pro č.p. 216, zda by se nemohla vybudovat v rámci rekonstrukce Masarykovy ulice. U bodu č. 4 doporučil doplnit do smlouvy dle návrhu odboru SMI, že chodník bude po vybudování darován městu. Pan starosta konstatoval, že toto bylo již doplněno.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) vedení kabelové  trasy přes obecní pozemky p.č. 2867/16, 2876/1, 2890/2, a 3605/1, k.ú.

Lysá n.L.,  uzavření  smluv  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného břemene  a

následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle

platného ceníku města, na tyto pozemky a za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- přechod přes silnici na Milovice bude přednostně řešen protlakem,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

Celkový rozsah břemen činí 174 m s cenou 28.400,- Kč.

b) doplnění ceníku věcných břemen o položku Pozemky pod pilíři a sloupy 1.000,- Kč/m2.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 14 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

- 3 -

2. Návrh  třístranných  smluv o budoucí  smlouvě o  zřízení věcného  břemene  mezi  městem,

STP  Net, s.r.o. a  PMS, spol. s r.o., na obecní pozemky 819/8, 3751 a 3484/2 (Vichrova ul.

- viladomy).

Rada města projednala dne 21.10.2008 usnesením č. 697 vedení plynovodní trasy přes obecní pozemky p.č. 819/8, 3751 a 3484/2, k.ú. Lysá n.L., uzavření smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve smyslu návrhu a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s STP Net, s.r.o., a PMS, spol. s r.o., za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

Rozsah břemen činí: p.č. 819/8     - 25 m s cenou 2.500,- Kč,

p.č. 3751      - 18 m s cenou 1.800,- Kč,

p.č. 3484/2   -   2 m s cenou 1.000,- Kč(min. výše jednorázové úhrady).

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vedení plynovodní trasy přes obecní pozemky p.č. 819/8, 3751 a 3484/2, k.ú. Lysá n.L., uzavření smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve smyslu návrhu a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s STP Net, s.r.o., a PMS, spol. s r.o., za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

Rozsah břemen činí: p.č. 819/8     - 25 m s cenou 2.500,- Kč,

p.č. 3751      - 18 m s cenou 1.800,- Kč,

p.č. 3484/2   -   2 m s cenou 1.000,- Kč (fin. výše jednorázové úhrady).

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 14 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

3. Návrh  na  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí a následné smlouvy o uzavření věcného

břemene  na  vybudování  plynové  přípojky  pro  č.p.  216,  vybudované  na obecním p.p.č.

3584/6 a 3451/31 v  Masarykově  ulici.

Návrh  na  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí a následné smlouvy o uzavření věcného břemene  na  vybudování  plynové  přípojky  pro  č.p.  216,  vybudované  na obecním p.p.č. 3584/6 a 3451/31 v  Masarykově  ulici, na základě žádosti pí A. Cihlářové, Mladská 566, 294 71 Benátky nad Jizerou, za standardních podmínek, projednala RM usnesením č. 714 dne 04.11.2008.

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

- 4 -

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí a následné smlouvy o uzavření věcného břemene  na  vybudování  plynové  přípojky  pro  č.p.  216,  vybudované  na obecním p.p.č. 3584/6 a 3451/31 v  Masarykově  ulici, na základě žádosti pí A. Cihlářové, Mladská 566, 294 71 Benátky nad Jizerou, za standardních podmínek.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 14 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

4. Návrh na opětovné projednání a schválení uzavření o smlouvě budoucí a následné smlouvy

o  uzavření  věcného  břemene  na  přesah  částí  nových  domů  nad pozemkem  města  p.č.

3484/2, k.ú. Lysá n.L. - ulice Na Zemské stezce.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na přesah části nových domů nad pozemek města p.č. 3484/2, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L., v ul. Na Zemské stezce, se spol. JSK servis, s.r.o., zastoupené p. Jaroslavem Křížem, Jízdecká 110, 288 02 Nymburk, za částku 500,- Kč/bm + 19 % DPH s tím, že investor na své náklady vybuduje chodník od hranice domku „L1" k chodníku v ul. U Nové hospody a po vybudování ho daruje městu Lysá n.L., projednala RM dne 18.11.2008 usnesením č. 739.

Pan starosta konstatoval, že požadavek p. Ježka, aby bylo doplněno, že městu bude darován vybudovaný chodník, je v usnesení uveden, a nechal o návrhu hlasovat. Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na přesah části nových domů nad pozemek města p.č. 3484/2, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L., v ul. Na Zemské stezce, se spol. JSK servis, s.r.o., zastoupené p. Jaroslavem Křížem, Jízdecká 110, 288 02 Nymburk, za částku 500,- Kč/bm + 19 % DPH s tím, že investor na své náklady vybuduje chodník od hranice domku „L1" k chodníku v ul. U Nové hospody a po vybudování ho daruje městu Lysá n.L.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 14 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

5. Žádost o vyjádření k akci IE-12-6001504-Lysá nad Labem, ul. Jedličkova - Na  Mlíčníku -

rekonstrukce  vedení a  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  na  pozemky   p.č.

495/14, -1446, -1475, 3758, 487/7, 490/2, 492/14, 495/13, 495/51, 495/55 a 619/16.

RM projednala dne 18.11.2008 usnesením č. 744 projekt ČEZ Distribuce, a.s., č. IE-12-6001504-Lysá n.L.-, ul. Jedličkova - Na Mlíčníku - rekonstrukce vedení NN, uzavření smluv o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene, za ceny dle platného ceníku města, na obecní pozemky p.č. 495/14, 487/4, 495/13, 490/2, 495/51, 619/16, 495/55, 492/14 a 3758, p.p.č.- 1475, kde podíl města je 467/500 a

- 5 -

-1446, kde podíl města činí 32/45 za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel zajistí při překopu před výjezdem ze dvora hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů (p.č. 492/14) stálou možnost přejezdu hasičské techniky a minimalizuje čas nutných prací v tomto prostoru,

- v ulici Pivovarská bude řešen přechod přes ulici protlakem,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,

- u pozemku 3758 si stavebník vyžádá souhlas nového budoucího nabyvatele, dle usnesení ZM Lysá n.L., které schválilo uzavření smluv o budoucích smlouvách kupních o převodu nemovitosti, společnosti MS Development, s.r.o., se sídlem Donská 275/9, Praha 10.

Pan starosta doplnil, že jednotlivé ulice, kde bude přechod přes silnici řešen protlakem, budou uvedeny jmenovitě.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje  projekt  ČEZ Distribuce, a.s., č. IE-12-6001504-Lysá n.L.-, ul. Jedličkova - Na Mlíčníku - rekonstrukce vedení NN, uzavření smluv o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného  břemene  a  následně  uzavření  smluv  o  zřízení  věcného  břemene,  za ceny dle platného ceníku města,  na  obecní  pozemky  p.č.  495/14,  487/4,  495/13,  490/2, 495/51, 619/16, 495/55, 492/14 a 3758, p.p.č.- 1475, kde podíl města je 467/500 a -1446, kde podíl  města činí 32/45 za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel   zajistí   při   překopu   před   výjezdem   ze   dvora   hasičské  zbrojnice  Sboru  dobrovolných    hasičů    (p.č. 492/14)    stálou   možnost   přejezdu   hasičské   techniky a minimalizuje čas nutných prací v tomto prostoru,

- v ulici Sokolská, Pivovarská a Jedličkova bude přechod přes ulici přednostně řešen protlakem,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,

- u  pozemku p.č. 3758 si  stavebník   vyžádá  souhlas  nového  budoucího  nabyvatele,  dle  usnesení ZM Lysá n.L., které schválilo uzavření smluv o budoucích smlouvách kupních o převodu nemovitosti, společnosti MS Development, s.r.o., se sídlem Donská 275/9, Praha  10.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 14 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

P. Ing. Otava podotkl, že tato formulace by měla být uváděna automaticky, aby se nemusela pokaždé řešit. Pan starosta uvedl, že pokud se jedná o ulice v majetku města, je tam vždy automaticky protlak požadován.

6. Žádost  o  uzavření  smlouvy  budoucí  o  zřízení věcného břemene s firmou Maxi Real CZ,

s.r.o., na pozemek  p.č. 3475 (ul. Zahradní), pro vybudování vodovodní přípojky a napojení

kanalizace.

RM projednala usnesením č. 746 dne 18.11.2008 uzavření smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene, za ceny dle platného ceníku města, na obecní pozemek p.č. 3475, pro vybudování vodovodní

- 6 -

přípojky a napojení kanalizace stavby firmy Maxi Real CZ, s.r.o.,  - Výstavby areálu bytových domů Lysá n.L., za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

- musí být obnovena skladba podkladních vrstev komunikace, bude provedeno odfrézování živičného povrchu v rozsahu 10 m od hran výkopu. Odfrézovaný povrch se strojově obnoví a bude poskytnuta záruka 60 měsíců. Před definitivním položením povrchu bude odbor SMI přizván k provedení kontroly skladby podkladních vrstev.

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene, za ceny dle platného ceníku města, na obecní pozemek p.č. 3475, pro vybudování vodovodní přípojky a napojení kanalizace stavby firmy Maxi Real CZ, s.r.o.,  - Výstavby areálu bytových domů Lysá n.L., za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

- musí být obnovena skladba podkladních vrstev komunikace, bude provedeno odfrézování živičného povrchu v rozsahu 10 m od hran výkopu. Odfrézovaný povrch se strojově obnoví a bude poskytnuta záruka 60 měsíců. Před definitivním položením povrchu bude odbor SMI přizván k provedení kontroly skladby podkladních vrstev.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 14 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

7.  Darovací smlouva ve prospěch občanského sdružení Sociální centrum Milovice.

Uzavření darovací smlouvy s občanským sdružením Sociální centrum Milovice, se sídlem Sportovní 601, 289 24 Milovice - Mladá, IČ: 22729810, na darování 1 ks PC a 1 ks monitoru ve prospěch výše uvedeného sdružení projednala RM dne 18.11.2008 usnesením č. 765.

Pan starosta doporučil odsouhlasit darování. Uvedl, že se jedná o vyřazené PC a cena je vysoká proto, že město nedělá odpisy. Pí Chloupková seznámila zastupitele s činností této organizace a doporučila schválit darování. P. Mgr. Fajmon se dotázal, kolik takových počítačů ještě město má a dále uvedl, že s darováním souhlasí, ale přednostně by měly být dary poskytnuty organizacím v Lysé n.L. Vzhledem k tomu, že tato organizace působí i v Lysé n.L., s darováním souhlasil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s občanským sdružením Sociální centrum Milovice, se sídlem Sportovní 601, 289 24 Milovice - Mladá, IČ: 22729810, na darování 1 ks PC a 1 ks monitoru ve prospěch výše uvedeného

- 7 -

sdružení.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 14 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

Příchod Ing. M. Firman 17.28 hod.

8.  Návrh na schválení příspěvku společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 1456-

1458, Sídliště,  Lysá n.L.,  na  rekonstrukci přístupových chodníků k jejich domu ve výši

87.257, 80 Kč, vč. DPH.

RM projednala dne 07.10.2008 usnesením č. 665 a dne 18.11.2008 usnesením č. 728 žádost společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 1456 - 1458, Sídliště, Lysá n.L., o příspěvek na rekonstrukci  přístupových chodníčků k domu č.p. 1456-1458, Sídliště, Lysá n.L., ve výši 87.257,80 Kč vč. DPH.

P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda je chodník v majetku města, vzhledem k tomu, že ho opravovalo SVJ tohoto domu. Pí Chloupková uvedla, že toto je ojedinělý případ, kdy vlastníci provedli opravu nemovitosti v majetku města v rámci opravy svého majetku tak, aby na sebe práce navazovaly a požadují příspěvek, jehož výše je odvozena od opravy chodníku vedlejšího domu, kterou provádělo město.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje poskytnutí příspěvku společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 1456 - 1458, Sídliště, Lysá n.L., příspěvek na rekonstrukci  přístupových chodníčků k domu č.p. 1456 - 1458, Sídliště, Lysá n.L., ve výši 87.257,80  Kč vč. DPH.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 15 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

9. Ukončení konkurzu a odpis pohledávky za firmou REAN, a.s.

Návrh na ukončení konkurzu a odpis pohledávky za firmou REAN, a.s., Ke Hřišti 24, Praha 8, projednala RM usnesením č. 763 dne 18.11.2008.

P. Mgr. Fajmon souhlasil s odpisem a navrhl doplnit usnesení tak, že v Listech bude uveřejněna informace o vypořádání s firmou REAN, a.s., tak, aby občané byli informováni o celkovém finančním vypořádání. Ing. Gregor s tímto souhlasil a dále doporučil doplnit informaci pro občany o to, co se bude se spalovnou dále dít. V tomto smyslu vznesl připomínku i p. Houštecký,  je pro informování občanů o tom, zda bude spalovna znovu zahajovat provoz. Pí Pilařová, vedoucí odboru ŽP, seznámila zastupitele se současným stavem, kde vlastník požádal o

- 8 -

povolení provozu, ale zatím nedoložil všechna potřebná povolení. Na 03.12.2008 je stanoveno jednání, kterého se zúčastní zástupci KHS a zástupci odboru ŽP MěÚ Lysá n.L. Pan starosta potvrdil, že se jednání zúčastní i zástupce města. Dále pí Pilařová uvedla, že povolení k provozu spalovna patrně nedostane, vzhledem k tomu, že nesplnila požadavky na technické dovybavení.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje odpis  pohledávky  za  firmou  REAN, a.s.,  IČ: 26167344,  Ke Hřišti 24, Praha 8,  z důvodu ukončení konkurzu, a ukládá RM zveřejnit v Listech celkovou informaci o vypořádání závazků mezi Městem Lysá n.L. a firmou REAN, a.s., a o současném stavu spalovny.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 15 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

10. Poskytnutí příspěvku z Kulturního fondu občanskému sdružení Spolek rodáků a přátel

města Lysá nad Labem na realizaci koncertu v kostele sv. Václava v Břeclavi.

RM projednala usnesením č. 756 dne 18.11.2008 žádost o poskytnutí příspěvku z Kulturního fondu občanskému sdružení Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem na realizaci koncertu v kostele sv. Václava v Břeclavi ve výši 5.300,- Kč.

Pan starosta doporučil návrh schválit s tím, že Spolek rodáků a přátel města přispěl k reprezentaci Lysé n.L. v rámci partnerských vztahů s Břeclaví.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z Kulturního fondu občanskému sdružení Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem na realizaci koncertu v kostele sv. Václava v Břeclavi ve výši 5.300,- Kč.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 15 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

11. Úprava rozpočtu na rok 2008.

RM projednala dne 18.11.2008 usnesením č. 752 úpravu rozpočtu na rok 2008.

Pan starosta seznámil z důvody nárůstu potřebných finančních prostředků na údržbu zeleně, dále uvedl, že část nákladů bude pokryta převedením finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč z financí na odkoupení kina, a to z toho důvodu, že Sokol má ještě finanční závazky vůči městu, a proto byla částka na odkoupení kina úměrně ponížena o tyto závazky a tyto fin. prostředky se převedly na údržbu zeleně.  Ing. Firman uvedl, že Finanční výbor neshledal v návrhu žádné závady, náklady odpovídají skutečnému stavu věci. Ing. Gregor konstatoval, že chybí komentář k rozpočtu. Pan starosta vysvětlil, že propad v investicích je způsoben odkladem akce Revitalizace Masarykovy ulice, jinak nebyla dokončena pouze výstavba veřejného osvětlení

- 9 -

v ulici Dolejší a Na Staré vsi. Ing. Gregor poznamenal, že je třeba povysvětlit více bodů. P. Ježek se dotázal na rekonstrukci přízemí MěÚ Lysá n.L. Pan starosta vysvětlil, že se jedná o opravu elektroinstalace v knihovně včetně úpravy stropů, které byly poškozeny při havárii rozvodu vody v budově. P. Mgr. Fajmon se dotázal, v jaké fázi je stavba garáže Mysliveckého sdružení Doubrava. Pan starosta uvedl, že bude dokončena do konce letošního roku.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2008.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 15 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

12. Jmenování nového člena kontrolního výboru.

RM projednala usnesením č. 711 dne 21.10.2008 návrh na jmenování p. Viléma Pokorného, U Cihelny 1833, Lysá n.L., novým členem kontrolního výboru.

Na nového člena, místo pí RNDr. Procházkové, byly doručeny dva návrhy, a to p. Pokorný (KDU - ČSL) a p. Kohout (KSČM). P. Ing. Firman se dotázal, zda p. Ing. Gregor odchází z Kontrolního výboru, pokud ne, proč by se mělo hlasovat o dvou členech. P. Houštecký uvedl, že p. Kohout je členem stavební komise. Pan starosta uvedl, že RM navrhla jmenovat členem Kontrolního výboru p. Pokorného a chápe návrh na jmenování p. Kohouta jako protinávrh KSČM. P. Ing. Firman uvedl, že dle p. Ing. Gregora se o protinávrh nejedná, navrhl tedy hlasovat o každém návrhu zvlášť. P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda vzhledem k tomu, že výbor má sedm členů, je každý subjekt zastoupený v ZM  zastoupen svým členem ve výboru. Pan starosta uvedl, že tomu tak není, protože subjektů zastoupených  v ZM je osm. Dále  pan starosta poznamenal, že odstupuje další člen Kontrolního výboru a to p. Masařík (ČSSD), což je na programu dnešního zasedání jako informativní bod č.4.

Pan starosta dal nejdříve hlasovat o doplnění člena Kontrolního výboru dle návrhu KSČM.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje jmenování p. Václava Kohouta, bytem Masarykova 219, Lysá n.L.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                   2 hlasů

zdržel se :           8 hlasů

proti:                  5 hlasů

Návrh nebyl schválen.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje jmenování p. Viléma Pokorného, U Cihelny 1833, Lysá n.L., novým členem kontrolního výboru.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 15 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

- 10 -

Návrh byl schválen.

13. Změna územního plánu na pozemcích p.č. 2875/1, 652/4, 3875/104, k.ú. Lysá n.L.

Dne 18.11.2008 usnesením č. 774 projednala RM návrh na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 2875/1, 652/4, 2875/104, k.ú. Lysá n.L. RM doporučila návrh neschválit.

Pan starosta je pro výstavbu další velkoprodejny, ale v jiné lokalitě, vzhledem k dopravnímu zatížení lokality, toto bylo sděleno i zástupcům firmy Lidl s tím, že jim bude umožněna výstavba v jiné, vhodnější lokalitě. Společnost přesto trvala na podání návrhu změny územního plánu. Pí Valentová nesouhlasila se změnou územního plánu, lokalita se nachází v sousedství rodinných domů, jsou zde vysazeny nové stromy, dle jejího názoru by stavba neúměrně lokalitu zatížila. P. MVDr. Kořínek souhlasil s připomínkami pí Valentové, i on není proti výstavbě, ale v jiné, vhodnější lokalitě. Pan starosta diskusi ukončil s tím, že RM i ostatní zastupitelé jsou stejného názoru a nechal o návrhu hlasovat.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje návrh na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 2875/1, 652/4, 2875/104, k.ú. Lysá n.L.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 15 hlasů

zdržel se :          0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

14. Změna systému přidělování dotací na činnost sportovním a společenským organizacím

pracujícím s dětmi do 18 let.

RM dne 18.11.2008 projednala usnesením č. 759 změnu systému přidělování dotací na činnost sportovním a společenský organizacím pracujícím s dětmi do 18 let dle předloženého návrhu.

S předloženým návrhem seznámil zastupitele p. Mgr. Kopecký, který se dané problematice podrobně věnoval. Dle jeho názoru by měly jak sportovním, tak společenským organizacím být poskytnuty rovné podmínky tak, aby nevznikaly rozdíly ve výši příspěvků na 1 dítě  v dané organizaci. Prioritní pro město by mělo být to, kolik hodin je dětem skutečně věnováno. Děti by měly mít možnost vyplnit smysluplně svůj volný čas. P. Ing. Firman ocenil, jak pečlivě je tento návrh zpracován, ale zároveň byl toho názoru, že kritéria musí být jasně stanovená a kontrolovatelná. Dotázal se proto, jak se budou hodiny věnované dětem kontrolovat. K tomu p. Mgr. Kopecký uvedl, že ani jedno hledisko není 100 % kontrolovatelné. Pan starosta uvedl, že i dosavadní hledisko - výkonnost - je hledisko subjektivní. Ing. Otava se dotázal, zda se návrh zpracovával na návrh nějaké organizace z důvodu její nespokojenosti. Pan starosta uvedl, že je to z důvodu účelnějšího a spravedlivějšího vynakládání finančních prostředků. P. Ing. Gregor se dotázal, proč se systém mění, dle nových kritérií může dojít k významnému finančnímu propadu u některých organizací a nový systém se mu zdá obtížně kontrolovatelný. Navrhl vypracovat rozbor, který by vyhodnotil dopad na jednotlivé organizace.

Pan Sedláček doporučil, aby společenským i sportovním organizacím byly v roce 2009

- 11 -

vyplaceny finanční příspěvky podle stávajících kritérií s tím, že nová kritéria by vstoupila v platnost k 1.1.2009, ale finanční prostředky by se podle nich rozdělovaly až k 1.1.2010. Organizace by tak měly rok na to, aby se novým kritériím přizpůsobily.

Pan starosta uvedl, že je také možnost schválit nová kritéria a z rozpočtu města roku 2009 jednotlivým organizacím případný propad mimořádně v příštím roce doplatit.

Po delší diskusi pan starosta nechal hlasovat nejprve o svém návrhu, tzn. schválit nová kritéria s tím, že případný finanční propad bude jednotlivým organizacím z rozpočtu města r. 2009 proplacen.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                   6 hlasů

zdržel se :           7 hlasů

proti:                  2 hlasů

Návrh nebyl schválen.

Pan starosta přednesl návrh p. Sedláčka - schválit nová kritéria k 1.1.2009 s tím, finanční prostředky by se podle nich rozdělovaly až k 1.1.2010. V roce 2009 by se dotace společenským a sportovním organizacím rozdělovaly podle stávajících kritérií.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                   7 hlasů

zdržel se :           8 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh nebyl schválen.

Pan starosta přednesl původní návrh RM na usnesení: ZM schvaluje změnu systému přidělování dotací na činnost sportovním a společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let dle předloženého návrhu.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                   6 hlasů

zdržel se :           7 hlasů

proti:                  2 hlasů

Návrh nebyl schválen.

15. Revokace usnesení ZM ze dne 15.10.2008 č. II/11.

Návrh na revokaci usnesení ZM ze dne 15.10.2008 č. II/11 přednesl p. starosta. Uvedl, že na minulém jednání ZM byl schválen prodej domu č.p. 74, Na Písku, Lysá n.L., nejvýhodnější nabídce, tj. panu Jiřímu Sixtovi, Sedlčánky č. l, Čelákovice, za částku 1.511.000,-- Kč s tím, že stávající nájemníci budou odbydleni. Po schválení ho p. Sixta požádal, aby jako kupující byla uvedena i jeho manželka Gabriela Sixtová.

K předloženému návrhu neměli členové zastupitelstva města žádné připomínky.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM revokuje své usnesení ze dne 15.10.2008 v bodě II/11 ve věci prodeje domu č.p. 74, Lysá n.L., a schvaluje prodej domu č.p. 74, Na Písku, Lysá nad Labem, nejvýhodnější nabídce, panu Jiřímu Sixtovi a pí Gabriele Sixtové, oba bytem Sedlčánky l, Čelákovice, za částku 1.511.000,-- Kč s tím, že stávající nájemníci budou odbydleni.

- 12 -

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 12 hlasů

zdržel se :           3 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

III. I n f o r m a t i v n í     z p r á v y

1. Informativní zpráva o dopisu pí Vlastimily Vláškové.

Dne 18.11.2008 RM usnesením č. 769 projednala informativní zprávu o dopisu pí Vlastimily Vláškové.

Informaci doplnil p. Ing. Gregor, který uvedl, že stížnost projednával i kontrolní výbor. Osobně se byl podívat přímo na místě a vyžádal si od pí Vláškové fotodokumentaci. Jde o velmi starou záležitost, kde možná v minulosti došlo k určitému pochybení ze strany státního orgánu (ONV), nicméně stížnost pí Vláškové prověřovaly státní orgány na nejrůznějších stupních a pochybení neshledaly. Jestliže je pí Vlášková nespokojená a domnívá se, že došlo k poškození jejího majetku, měla by se obrátit na příslušný soud. Pan starosta uvedl, že je stejného názoru. Záležitost byla prověřena, rozhodnutí státní správy jsou v pořádku a byla skutečně zkontrolována na základě stížností pí Vláškové nadřízenými orgány. Vzhledem k tomu, že objekt stojí na k.ú. Semic, nejde o záležitost ZM Lysá nad Labem.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí dopis pí Vlastimily Vláškové.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                  pro :                 13 hlasů

zdržel se :           2 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

2. Informativní zpráva o dopisu školské rady ZŠ TGM v Lysé n.L., Litoli.

RM dne 18.11.2008 usnesením č. 770 projednala zprávu o dopisu školské rady ZŠ TMG v Lysé N.L., Litoli.

Pan starosta uvedl, že jednal za účasti MěP s firmou ARS Altmann, s.r.o.,  a bylo domluveno, že před přechodem pro chodce bude vyznačen žlutý pruh, který znamená zákaz stání. Značení bude provedeno a obnovováno na náklady firmy ARS Altmann, s.r.o. Ze strany MěP dojde ke zvýšené kontrole dodržování tohoto zákazu a rovněž dojde k nasvícení přechodu pro chodce. V budoucnosti by mělo dojít k demolici budov ve vlastnictví firmy přiléhajících k Mírové ulici a na vzniklé ploše by mělo být vybudováno odstavné parkoviště pro nákladní automobily, které obsluhují areál firmy. Pan Ježek namítl, že se nejedná pouze o přechod, auta

stojí z obou stran silnice, která se stává neprůjezdná a nebezpečná. Pan Mgr. Fajmon souhlasil

- 13 -

s p. Ježkem, doporučil umístit zde dopravní značku zákaz stání i zastavení po obou stranách. Pan Houštecký uvedl, že tato připomínka byla vznesena i na  stavební komisi s tím, že tam nákladní vozidla parkují i v noci. Městská policie by zde měla zvýšit dohled. Pan starosta uvedl, že městská policie řidiče kontroluje a pokutuje, ale většina řidičů není ani z ČR. Pan Kolman uvedl, že se pokutují pouze naši řidiči, u zahraničních není snaha dotáhnout řízení až do konce.

Po delší diskusi pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu  o dopisu školské rady ZŠ TMG v Lysé n.L., Litoli, a ukládá starostovi města projednat s odborem dopravy umístění dopravní značky Zákaz zastavení v ulici Mírová u areálu ARS Altmann, s.r.o., na straně při výjezdu z města.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                  pro :                 15 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

3. Informativní zpráva o závěrech šetření Ministerstva vnitra.

Usnesením č. 771 RM dne 18.11.2008 projednala zprávu o závěrech šetření MV ČR.

Pan Ing. Gregor uvedl, že předloženou informaci nepovažuje za žádnou zprávu. Znovu upozornil, že v důvodové zprávě je p. starostou uvedena lež. Kontrolu neinicioval on jako fyzická osoba, ale z pověření kontrolního výboru. Pan starosta odpověděl, že si zápisy z kontrolních výborů pečlivě prostudoval a v žádném z nich není pověření kontrolního výboru k podání návrh na šetření na MV. Pan Ing. Gregor to vysvětlil tím, že s členy kontrolního výboru komunikoval mailem.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o závěrech šetření MV ČR.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                  pro :                 15 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

4. Informativní zpráva o odstoupení p. Františka Masaříka z funkce člena kontrolního výboru.

RM projednala usnesením č. 776 dne 18.11.2008 zprávu o odstoupení p. Františka Masaříka z funkce člena kontrolního výboru.

Pan starosta uvedl, že p. Masařík byl nominován volební stranou ČSSD, která za něho zajistí náhradu.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí odstoupení p. Františka Masaříka z funkce člena kontrolního výboru.

- 14 -

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                  pro :                 15 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

5. Zápis z jednání kontrolního výboru.

RM projednala dne 18.11.2008 usnesením č. 777 zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 03.09.2008.

Na návrh p. Ing. Gregora byl v rámci rozšíření programu projednán zápis z 2. mimořádného jednání kontrolního výboru, konaného dne 19.11.2008.

Pan Ing. Gregor  uvedl, že ne všechny kontroly byly provedeny. Z výboru odstoupili dva členové a výbor pracoval prakticky ve 2 - 3 lidech. Nyní by se situace měla trochu stabilizovat a kontroly budou dopracovány.

K předložené informaci neměli zastupitelé připomínky.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 03.09.2008 a zápis z 2 . mimořádného jednání kontrolního výboru ze dne 19.11.2008.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                  pro :                 15 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

6. Informace  pro   zastupitele  o  šetření   MV  ČR ,  týkající  se  procesu   přípravy  výstavby

v bývalém areálu Fruty.

Informace pro zastupitele o šetření MV ČR, týkající se procesu přípravy výstavby v bývalém areálu Fruty, předložil p. Ing. Gregor.

K předložené informaci proběhla dlouhá diskuse. Pan starosta připomenul, že ZM si zřizuje kontrolní výbor jako svůj iniciativní a kontrolní orgán. Ze zákona je kontrolní výbor oprávněn kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory  městským úřadem na úseku samostatné působnosti, příp. plnit další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo město. Výbor sleduje a hodnotí plnění úkolů městským úřadem a jeho jednotlivými složkami na úsecích činnosti obce ve věcech samostatné působnosti, pro které jsou zřízeny. Vzhledem k tomu, že výbor nemá žádnou samostatnou rozhodovací pravomoc v oblasti samostatné působnosti obce (pochopitelně ani v oblasti působnosti přenesené) a jeho usnesení zavazuje pouze výbor samotný, kterému se odpovídá ze své činnosti, informuje zastupitelstvo města o zjištěných nedostatcích s návrhy na provedení nápravných opatření. Kontrolnímu  výboru byl dne 13.2.2008 uložen úkol prověřit dosavadní postup města při zástavbě bývalého areálu Fruty, od vyhlášení záměru po současný stav a předložit zprávu ZM na zasedání ZM dne 26.3.2008. Zápis z provedené kontroly projednalo ZM dne 7.5.2008 a z přítomných 13

- 15 -

zastupitelů se 11 zastupitelů hlasováním rozhodlo, že návrhy resp. doporučení kontrolního výboru nepřijme, protože dle jejich názoru zákon porušen nebyl, a zápis vzalo pouze na vědomí.  ZM v této souvislosti jiný úkol kontrolnímu výboru již neuložilo. Usnášeníschopný kontrolní výbor byl 2.4.2008, kdy podání podnětu na MV ČR projednáváno nebylo. Poté byl usnášeníschopný výbor až 3.9.2008.  Přesto podnět p. Ing. Gregor dne 20. 6. 2008 na MV ČR podal s tím, že se zaštítil pověřením kontrolního výboru. Přitom jako předseda kontrolního výboru osobně inicioval úpravu Jednacího a organizačního řádu výborů ZM, a to zejm. bodu 2 v čl. II - Jednotlivé výbory jsou schopné se usnášet je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru - a ve výsledku tuto závaznou normu pro výbory nerespektuje. Jaké stanovisko by zaujal on, kdyby takto postupovalo ZM. Na jednu stranu předseda kontrolního výboru apeluje na ZM, že mu chybí členové výboru, a proto neplní úkoly, které si výbor stanovil a které ZM v rámci plánu práce schválilo, a na druhé straně uvádí, že již zcela svévolně, bez jakéhokoli pověření ze strany ZM a opět i KV,  připravuje podání  na KÚ v záležitosti efektivnosti majetkoprávních úkonů města v souvislosti s prodejem pozemků ve Frutě. Je zcela evidentní, že předseda kontrolní výboru si pod záštitou kontrolního výboru dělá to, co potřebuje on, a proto by mělo dojít k oddělení jeho osobních iniciativ od činnosti kontrolního výboru. Postupně se k tomuto problému vyjádřili skoro všichni zastupitelé města. Pan Houštecký požádal p. Ing. Gregora, aby v případě, že má k prodeji pozemků v bývalém areálu Fruty nějaké výhrady, nechť se nezaštiťuje kontrolním výborem, ale řeší je osobně jako p. Ing. Gregor. Domnívá se, že prodej i následná zástavba areálu byla ze strany zastupitelů projednávána dostatečně a každý zastupitel k této záležitosti přistupoval velice odpovědně. Pan Kolman uvedl, že společným zájmem města je tento pozemek zkulturnit. Paní Chloupková zrekapitulovala vše, co vlastnímu prodeji předcházelo. Uvedla, že zpočátku byli všichni ve shodě. Na požádání p. Ing. Gregora byla vypsána anketa, zkrácen termín zveřejněného záměru atd.  Pan Ing. Firman uvedl, že připomínky p. Ing. Gregora začaly ve chvíli, kdy nebyla za vítěze označena firma, za kterou loboval p. Ing. Gregor. Pan Mgr. Fajmon uvedl, že je pro zástavbu bývalého areálu Fruty. Pokud zastupitelé budou vytvářet dojem, že prosazování investic ve městě je problémové, investoři o naše město ztratí zájem. 13 zastupitelů z 15 projekt podpořilo a on neví o tom, že by byla podána nějaká žaloba, že ZM nepostupovalo správně. Pan Houštecký uvedl, že na stavební komisi dostali informaci, že vítězná firma jedná seriózně, komunikuje s vlastníky přilehlých nemovitostí a že by nic nemělo bránit zástavbě území. Pan Ing. Gregor přesto trval na tom, že ve výše uvedené záležitosti nebylo postupováno v souladu se zákonem.

Po delší diskusi pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci pro zastupitele o šetření MV ČR, týkající se procesu přípravy výstavby v bývalém areálu Fruty, zprávu kontrolního výboru, nesouhlasí však s jeho názory, protože z provedeného šetření Ministerstva vnitra vyplývá, že město Lysá nad Labem ve věci prodeje pozemků ve Frutě nepochybilo. Konstatuje, že kontrolní výbor nemá zákonné ani jiné zmocnění k výkladům stanovisek Ministerstva vnitra a že kontrolnímu výboru nebylo uloženo pokračovat v kontrole prodeje pozemků v areálu bývalé Fruty a považovalo a považuje kontrolu za ukončenou k 7.5.2008, kdy byla zpráva KV ve věci prodeje pozemků ve Frutě vzata ZN na vědomí.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

- 16 -

Výsledek hlasování                  pro :                 12 hlasů

zdržel se :           1 hlasů

proti:                  2 hlasů

Návrh byl schválen.

7. Zápis z Finančního výboru ze dne 19.11.2008.

Zápis z finančního výboru ze dne 19.11.2008 předložil finanční odbor jako rozšíření programu. Informaci doplnil předseda FV p. Ing. Firman, který uvedl, že výbor projednal bez připomínek navrženou úpravu rozpočtu na rok 2008 a zabýval se i návrhem rozpočtu na rok 2009. Protože byly splněny veškeré připomínky k navrženému rozpočtu na rok 2009, finanční výbor doporučí návrh rozpočtu na rok 2009 ke schválení.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru ze dne 19.11.2008.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                  pro :                 15 hlasů

zdržel se :           0 hlasů

proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

D i s k u s e :

p. MVDr. Kořínek - požádal  zastupitele  o  pomoc  při zajišťování výstavby nového domova

důchodců především na KÚ Středočeského kraje, aby město nakonec o vyčleně-

né finanční prostředky nepřišlo,

p. Sedláček - nyní záleží na KÚ SK,  aby doložil veškeré podklady nutné k vydání stavebního

povolení,

pí Pilařová -  v současné době se projednává projektová dokumentace,

p. Mgr. Fajmon - doporučil  v  období vegetačního klidu provést po celém městě úpravu zele-

ně,  která  zasahuje  do  chodníků či  komunikací (park u Plusu, roh Masarykovy

ul. a Sokolské ulice apod.),

p. Mgr. Minařík - na  konci  lampiónového  průvodu  byl na školním hřišti u ZŠ J.A. Komen-

ského  ohňostroj,  akci pořádalo  OS Empatie, které na ni dostalo od města i fin.

příspěvek,  doporučil,  aby příspěvek byl podmíněn úklidem, protože stejně jako

loni po nich zůstal veliký nepořádek,

p. starosta    - v podmínkách to již bylo,

- informoval, že  na  ohřev TUV bylo díky solárním panelům spotřebováno o 1/2

méně  plynu  než minulý rok,  mezi občany byly distribuovány infoletáky,

- pozval zastupitele na zahájení adventu,

- dotázal  se, kdy  se chtějí  zastupitelé sejít k prezentaci návrhů na přístavbu MŠ,

po  kratší  diskusi  bylo  dohodnuto,  že  se zastupitelé  sejdou před řádným ZM

dne 17.12.2008 v 16.30 hodin,

p. Sedláček - připomenul svůj původní záměr, postavit novou MŠ  jako dřevostavbu, dle jeho

názoru jde stále o nejvýhodnější a nejlevnější variantu,

- 17 -

p. starosta   - informoval, že ČEZ Distribuce, a.s., zjistila, že byly v trafostanici ZŠ J.A. Ko-

menského  špatně  zapojené  měřiče  a  že dlouhodobě byla účtována pouze 1/3

skutečného odběru, nejprve to označily za neoprávněný odběr, později to změni-

ly s tím, že požadují za 4 roky nazpět úhradu ve výši 1.300 tis.Kč, dle smlouvy

však na to nemají nárok, celá záležitost je ve fázi prověřování,

p. Ing. Gregor - Státní energetická inspekce obdržela stížnost proti spol. ČEZ Distribuce, a.s.,

kterou se budou zabývat a o výsledcích bude ZM informovat.

I n t e r p e l a c e :Pan Ježek - upozornil  na porušení  ust. § 82 zák. č. 128/1990 Sb., o obcích, v platném znění,

protože do dnešního dne nedostal odpověď na svou interpelaci vznesenou na ZM

dne 10.9.2008. Pan starosta uvedl, že odpověď zasílal, ale ještě to prověří.

Pan Gregor - občané ze Dvorců se na něho obrátili s žádostí o opravu silnice vedoucí ke trati,

silnice je plná výmolů a nedá se po ní pomalu jezdit. Pan starosta odpověděl, že

se jedná o polní cestu a oprava by byla finančně hodně náročná.

Návrh na usnesení přednesl p. Mgr. Minařík.Usnesení ze 7. jednání ZM dne 26.11.2008

I. volí1. Ověřovatele zápisu :             p. Ing. Šťastný Vladislav

p. MVDr. Kořínek Jan

2. Návrhovou komisi ve složení :          p. Mgr. Fajmon Hynek

pí Valentová Naděžda

p. Mgr. Minařík JaroslavII.  s c h v a l u j e

1.a) vedení  kabelové  trasy  přes  obecní  pozemky  p.č. 2867/16, 2876/1, 2890/2, a 3605/1, k.ú.

Lysá n.L.,  uzavření  smluv  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  a

následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle plat-

ného ceníku města, na tyto pozemky a za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- přechod přes silnici na Milovice bude přednostně řešen protlakem,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

- 18 -

Celkový rozsah břemen činí 174 m s cenou 28.400,- Kč.

b) doplnění ceníku věcných břemen o položku Pozemky pod pilíři a sloupy 1.000,- Kč/m2.

2. Vedení  plynovodní  trasy  přes  obecní  pozemky  p.č. 819/8,  3751 a 3484/2, k.ú. Lysá n.L.,

uzavření smluv  o  uzavření  budoucí  smlouvy o zřízení věcného břemene ve smyslu návrhu

a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene  s  STP Net,  s.r.o.,  a PMS,  spol. s r.o.,

za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

Rozsah břemen činí:

p.č. 819/8  - 25 m s cenou 2.500,- Kč,

p.č. 3751      - 18 m s cenou 1.800,- Kč,

p.č. 3484/2   -   2 m s cenou 1.000,- Kč (min. výše jednorázové úhrady).

3. Uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  a následné smlouvy o uzavření věcného břemene na

vybudování  plynové  přípojky  pro  č.p.  216,  vybudované  na obecním p.p.č. 3584/6 a 3451/

31  v   Masarykově  ulici, na  základě  žádosti  pí  A. Cihlářové, Mladská 566, 294 71, Benát-

ky nad Jizerou, za standardních podmínek.

4. Uzavření  smlouvy  o smlouvě  budoucí  a následné  smlouvy o  zřízení  věcného břemene na

přesah části nových domů nad pozemek města  p.č. 3484/2, kult. ost.pl., k.ú.  Lysá n.L.,  v ul.

Na  Zemské  stezce, se  spol. JSK  servis,  s.r.o.,  zastoupené  p.  Jaroslavem Křížem, Jízdecká

110,  288 02  Nymburk, za  částku 500,- Kč/bm + 19 % DPH s tím, že investor na své náklady

vybuduje chodník od hranice domku „L1" k chodníku v ul. U Nové hospody a po vybudování

ho daruje městu Lysá n.L.

5. Schvaluje  projekt  ČEZ Distribuce, a.s., č. IE-12-6001504-Lysá n.L.-, ul. Jedličkova - Na

Mlíčníku - rekonstrukce vedení NN, uzavření smluv o uzavření smlouvy budoucí o zřízení

věcného  břemene  a  následně  uzavření  smluv  o  zřízení  věcného  břemene,  za ceny dle

platného ceníku města,  na  obecní  pozemky  p.č.  495/14,  487/4,  495/13,  490/2, 495/51,

619/16, 495/55, 492/14 a 3758, p.p.č.- 1475, kde podíl města je 467/500 a -1446, kde podíl

města činí 32/45 za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel   zajistí   při   překopu   před   výjezdem   ze   dvora   hasičské  zbrojnice  Sboru

dobrovolných    hasičů    (p.č. 492/14)    stálou   možnost   přejezdu   hasičské   techniky a

minimalizuje čas nutných prací v tomto prostoru,

- v ulici Sokolská, Pivovarská a Jedličkova bude přechod přes ulici přednostně řešen protla-

kem,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,

- u  pozemku p.č. 3758 si  stavebník   vyžádá  souhlas  nového  budoucího  nabyvatele,  dle

usnesení ZM Lysá n.L., které schválilo uzavření smluv o budoucích smlouvách kupních o

převodu nemovitosti, společnosti MS Development, s.r.o., se sídlem Donská 275/9, Praha

10.

6. Uzavření smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavřeni

smluv o zřízení věcného břemene, za ceny dle platného ceníku města, na obecní pozemek p.č.

3475, pro vybudování vodovodní přípojky a napojení kanalizace stavby firmy Maxi Real CZ,

s.r.o.,  - Výstavby areálu bytových domů Lysá n.L., za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,

- 19 -

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací  o souhlas  s výkopovými pracemi a o zvláštní

užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

- musí být obnovena skladba podkladních  vrstev komunikace,  bude provedeno odfrézování

živičného povrchu v rozsahu 10 m od hran výkopu. Odfrézovaný povrch se strojově obnoví

a bude poskytnuta záruka 60 měsíců. Před definitivním položením povrchu bude odbor SMI

přizván k provedení kontroly skladby podkladních vrstev.

7. Uzavření  darovací  smlouvy  s občanským  sdružením  Sociální centrum Milovice, se sídlem

Sportovní 601, 289 24  Milovice-Mladá, IČ: 22729810, na darování 1 ks PC a 1 ks monitoru

ve prospěch výše uvedeného sdružení.

8. Poskytnutí příspěvku společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 1456-1458, Sídliště,

Lysá n.L., příspěvek na rekonstrukci  přístupových chodníčků k domu, ve výši 87.257,80  Kč

vč. DPH.

9. Odpis  pohledávky  za  firmou  REAN, a.s.,  IČ: 26167344,  Ke Hřišti 24, Praha 8,  z důvodu

ukončení konkurzu.

10. Poskytnutí finančního příspěvku z Kulturního fondu občanskému sdružení Spolek rodáků a

přátel města Lysá nad Labem na realizaci koncertu v kostele sv. Václava v Břeclavi ve výši

5.300,- Kč.

11. Úpravu rozpočtu na rok 2008.

12. Prodej  domu  č.p.  74,  Na Písku,  Lysá  nad  Labem,  nejvýhodnější  nabídce, panu Jiřímu

Sixtovi a pí Gabriele Sixtové, oba bytem Sedlčánky 1, Čelákovice, za částku 1.511.000,-- Kč

s tím, že stávající nájemníci budou odbydleni.

III.  n e s c h v a l u j ezměnu  územního  plánu  na  pozemcích  p.č. 2875/1,  652/4,  2875/104, k.ú. Lysá n.L.  dle

žádosti společnosti Lidl ČR, v.o.s.

IV. r e v o k u j e

své usnesení ze dne 15.10.2008 v bodě II/11 ve věci prodeje domu č.p. 74, Lysá n.L.

V.  b e r e   n a   v ě d o m í1. Dopis pí Vlastimily Vláškové.

2. Zprávu  o dopisu školské rady ZŠ TMG v Lysé n.L., Litoli.

3. Zprávu o závěrech šetření MV ČR.

4. Odstoupení p. Františka Masaříka z funkce člena kontrolního výboru k 01.11.2008.

5. Zápis  z jednání  kontrolního  výboru ze dne 03.09.2008 a zápis z 2. mimořádného jednání

kontrolního výboru ze dne 19.11.2008.

6. Informaci  pro zastupitele  o šetření  MV ČR, týkající se procesu přípravy výstavby v býva-

lém areálu Fruty.

7. Zápis z Finančního výboru z 19.11.2008.

8. Zprávu  kontrolního výboru  nesouhlasí  však  s jeho názory, protože z provedeného šetření

Ministerstva vnitra  vyplývá,  že město Lysá nad Labem  ve věci prodeje pozemků ve Frutě

nepochybilo.

- 20 -

VI.  k o n s t a t u j e1. Kontrolní  výbor  nemá  zákonné  ani  jiné  zmocnění  k výkladům stanovisek Ministerstva

vnitra.

2. Kontrolnímu výboru nebylo uloženo pokračovat v kontrole prodeje pozemků v areálu býva-

lé  Fruty a považovalo  a považuje  kontrolu  za ukončenou k 7.5.2008, kdy byla zpráva KV

ve věci prodeje pozemků ve Frutě vzata ZM na vědomí.

VII. j m e n u j e

pana Viléma Pokorného,  U Cihelny  1833, Lysá n.L., novým členem kontrolního výboru.

VIII. u k l á d á1. RM zveřejnit v Listech celkovou informaci o vypořádání závazků mezi Městem Lysá n.L.

a firmou Rean, a.s., a o současném stavu spalovny.

2. Starostovi města projednat s odborem dopravy umístění dopravní značky Zákazu zastavení

v ulici Mírová u areálu ARS Altmann, s.r.o.,  na straně při výjezdu z města.

Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                  pro :                 12 hlasů

zdržel se :           1 hlasů

proti:                  2 hlasů

Návrh byl schválen.

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města ve 20.05 hodin ukončil.

Zapsala: Procházková Ludmila

Ověřovatelé zápisu:

p. Ing. Šťastný Vladislav, v.r.,                              p. MVDr. Kořínek Jan, v.r.,

p. Mgr. Havelka Jiří, v.r.,
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.