+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 2. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 26.03.2008 od 17.00 hodin na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni :      p. Mgr. Havelka Jiří

                        p. Ing. Gregor Petr

p. Ing. Otava Karel

                        p. Sedláček Tomáš

                        p. Houštecký Václav

                        p. Ing. Firman Miroslav

                        p. Ježek Stanislav                  

                        pí Valentová Naděžda

                        p. Mgr. Kopecký Petr

                        p. Mgr. Minařík Jaroslav

                        p. Ing. Šťastný Vladislav

                        p. Kolman Josef

                        p. MVDr. Kořínek Jan

                        p. Mgr. Fajmon Hynek

                        pí. Chloupková Marcela

 

•I.                   Z a h á j e n í
 

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu. Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Ing. Firman Miroslav a p. Ježek Stanislav.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat:

Ověřovatelé zápisu                 pro :                15 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti :                0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.     

 

Dále p. starosta požádal o návrhy na návrhovou komisi, do návrhové komise byli navrženi pan Mgr. Fajmon Hynek, p. Mgr. Minařík Jaroslav a p. Ing. Otava Karel.

 

Návrhová komise                   pro :                15 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti :                0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.     

 

Zápis z jednání ZM dne 13.02.2008 byl ověřovateli ověřen.

 

Pan starosta omluvil z dnešního zasedání p. tajemníka s tím, že kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednese na příštím zasedání zastupitelstva.

 

            Pan starosta se dotázal, zda-li má někdo návrh na rozšíření programu zastupitelstva města. Odpověděl p. Ing. Gregor, že neví, zda-li je to rozšíření, ale je faktem, že za poslední 4

-1-

až 5 měsíců mu vadí, že v programu zastupitelstva města nejsou jako samostatné body k projednání uvedeny otázky týkající se Fruty, smlouvy o parkování, Domova důchodců atd. Domnívá se, že toto jsou velmi důležité věci, ale program je velmi obecně zvolený, proto si myslí, že je na místě tyto věci dořešit a pravidelně na řádném zasedání se těmito otázkami zabývat jako samostatnými body programu. Netrvá na dnešním rozšíření programu, ale domnívá se, že minimálně od příštího zasedání by měli zastupitelé o těchto věcech vážně uvažovat. Rada by tyto body měla dávat jako základní body programu, a nikoli tyto body dávat formou informačních zpráv. Odpověděl p. starosta, že zastupitelé jsou vždy o těchto věcech, pokud se děje něco nového nebo závažného, pravidelně informování v diskusi k obecným záležitostem, a pokud je nutno přijmout nějaké usnesení zastupitelé mají tyto návrhy v programu. P. Ing. Gregor konstatoval, že tyto body není vhodné řešit v diskusi k obecním záležitostem, jelikož se domnívá, že do diskuse patří zcela jiné věci. P. Mgr. Fajmon uvedl, že do programu se může dát pouze ta věc, ve které je co k rozhodování. Pokud tam není nic k hlasování, je vhodné tyto věci řešit v diskusi k obecným záležitostem. P. Ing. Gregor uvedl, že na to má jiný názor. Jelikož ZM nemusí projednávat jen to co je k rozhodování, to je nesmysl. Tyto informace zajímají i obyvatele, když se nedozvídají, že tyto podstatné body ani nebudou na programu.

 

Pan starosta nechal hlasovat o programu ZM .

Výsledek hlasování :              pro :                  15 hlasů

                                               zdržel se :            0 hlasů

                                               proti :                  0 hlasů

Program zasedání ZM, byl jednomyslně schválen.

 

II.    N á v r h y     n a     s c h v á l e n í.

 

•1.      Návrh na poskytnutí příspěvku z Kulturního fondu Občanskému sdružení Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem na XII. ročník Slavností hraběte Šporka, X. Lyský Montmartre a Zahájení adventu.Rada města návrh odboru ŠaK na finanční příspěvek z KF Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem na X. Lyský Montmartre ve výši 18.000,- Kč, na XII. ročník Slavností hraběte Šporka ve výši 70.000,- Kč a na Zahájení adventu ve výši 18.000,- Kč projednala dne 18.03.2008 usnesením č. 199, 200 a 201.K předloženému návrhu měl připomínku p. Mgr. Fajmon, a to takovou, že by bylo vhodné, aby na plakátech na tyto akce bylo uvedeno, že město Lysá nad Labem je spolupořadatelem těchto akcí nebo že ty akce finančně podporuje.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje finanční příspěvek z KF Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem na X. Lyský Montmartre ve výši 18.000,- Kč, na XII. ročník Slavností hraběte Šporka ve výši 70.000,- Kč a na Zahájení adventu ve výši 18.000,- Kč.Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

-2-

•2.      Žádost o poskytnutí příspěvku z Kulturního fondu Ing. Stanislavu Svobodovi, bytem Sídliště 1461, Lysá n/L., na cyklus kulturních akcí „Polabské variace".

 

Rada města návrh odboru ŠaK na finanční příspěvek Ing. Stanislavu Svobodovi, bytem Sídliště 1461, Lysá nad Labem, na cyklus kulturních akcí Polabské variace 2008 ve výši 37.000,- Kč z Kulturního fondu projednala dne 05.02.2008 usnesením č. 89.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje finanční příspěvek Ing. Stanislavu Svobodovi, bytem Sídliště 1461, Lysá nad Labem, na cyklus kulturních akcí Polabské variace 2008 ve výši 37.000,- Kč z Kulturního fondu.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 •3.      Návrh na schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení.Návrh finančního odboru na schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení rada města projednala dne 18.03.2008 usnesením č. 227.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto:

- Stanislav Studený - 30 tis. Kč,

- Marcela Vosecká - 60 tis. Kč,

- Alena Kalinová - 30 tis. Kč,

- Danuše Lebedová - 30 tis. Kč,

- manželé Novákovi - 60 tis. Kč,

- manželé Fořtovi  - 30 tis. Kč,

- spol. vlastníků č. p. 800 - 270 tis. Kč.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•4.      Návrh na rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2008 ve výši 750. tis. Kč.Návrh finančního odboru na rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2008 ve výši 750 tis. Kč dle návrhu odboru ŠaK projednala rada města dne 19.02.2008 usnesením č. 137.

-3-

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2008 ve výši 750 tis. Kč dle návrhu odboru ŠaK.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•5.      Návrh na rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2008 ve výši 200 ti. Kč.Rada města návrh na rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2008 ve výši 200 tis. Kč dle návrhu odboru ŠaK projednala dne 19.02.20008 usnesením č. 138.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím s dětmi do 18 let na činnost v roce 2008 ve výši 200 tis. Kč dle návrhu odboru ŠaK.Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•6.      Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím města za rok 2007.Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím města za rok 2007 dle návrhů ředitelů rada města projednala dne 04.03.2008 usnesením č. 178.

 

K předloženému návrhu měl připomínku p. Ježek, a to kdo způsobil finanční ztrátu v mateřské školce Čtyřlístek a jak bude tato situace řešena. Odpověděl p. starosta, že tato situace je již řešena, probíhá kontrola, která bude skončena do konce dubna. Poté se uvidí, jak se to bude řešit dál. P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda tyto odměny zaměstnancům byly vyplaceny v rozporu se zákonem a zda tato ztráta znamená, že zaměstnanci MŠ Čtyřlístek dostali na mzdách více než ostatní zaměstnanci jiných školek v Lysé. Dále se p. Mgr. Fajmon dotázal, zda mají všechny MŠ v Lysé stejného účetního. Odpověděl p. starosta, že každá MŠ má svého účetního. Dále p. Mgr. Fajmon uvedl, že pokud účetní způsobí chybu, tak je to důvod k rozvázání pracovní smlouvy. P. Ing. Šťastný uvedl, že se přijme stanovisko až poté, co bude ukončena kontrola. P. Ing. Firman uvedl, že chyba se stát může, ale důležité v této věci je záměr, pokud by to byl záměr, tak je samozřejmě na místě učinit opatření, ale pokud je

 

-4-

to pouze chyba, která nebyla úmyslná, tak by byla na místě shovívavost. Dále uvedl, že pokud je možnost v této věci využít rezervního fondu nebo jiných způsobů jak nahradit tuto ztrátu, bylo by vhodné je využít. P. Mgr. Minařík uvedl, že i on by se přimluvil k tomu, aby celá vina za tuto ztrátu nebyla pouze na paní účetní, jelikož jejím přímým nadřízeným je ředitelka MŠ. Pan Ing. Gregor uvedl, že by celou situaci dále neřešil a počkal by, až proběhne kontrola, poté RM přijme nějaké stanovisko a řádně předloží materiál zastupitelstvu. P. Ing. Firman dodal, že by tento problém dal k prozkoumání auditorce pí. Uhlířové. Odpověděla pí. Ing. Polenová, že pí. Ing. Uhlířová má smlouvu pouze s městem nikoli s příspěvkovými organizacemi města. P. starosta navrhl, aby zprávu vypracovala interní auditorka města.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím do fondů dle návrhů ředitelů a ukládá starostovi města zajistit interní audit na MŠ Čtyřlístek z důvodů vzniklé ztráty ve výsledku hospodaření a podat na dalším zasedání ZM zprávu.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Houštecký)

 

•7.      Návrh na bezúplatný převod p. p. č. dle PK 44/3 o vým. 176 m2, k. ú. Lysá nad Labem.Rada města návrh odboru správy majetku a investic na bezúplatný převod pozemku dle PK p. č. 44/3 o vým. 176 m2, v k. ú. a obci Lysá nad Labem, na kterém se nachází místní komunikace, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem projednala dne 18.03.2008 usnesením č. 189. Tento bezúplatný převod bude proveden podle § 41 zák. č. 128/2008 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku dle PK p. č. 44/3 o vým. 176 m2, v k. ú. a obci Lysá nad Labem, na kterém se nachází místní komunikace, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem. Tento bezúplatný převod bude proveden podle § 41 zák. č. 128/2008 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 14 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Houštecký)-5-

8.,9.     Návrh odboru SMI na revokaci bodu č. 10 v usnesení ZM ze dne 28.11.2007 a návrh na schválení upřesňujícího znění ve věci výkupu p. p. č. 297/1 o vým. 317 m2, k. ú. Lysá nad Labem.Rada města návrh odboru SMI na revokaci usnesení ZM ze dne 28.11.07, bod č. 10 a návrh  na úplatný převod pozemku parc. č. 297/1 o vým. 317 m2 v k.ú. a obci Lysá nad Labem, za odhadní cenu ve výši 65.000,- Kč z České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem projednala dne 18.03.2008 usnesením č. 190.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM revokuje své usnesení ze dne 28.11.07, bod č. 10 a schvaluje úplatný převod pozemku parc. č. 297/1 o vým. 317 m2 v k.ú. a obci Lysá nad Labem, za odhadní cenu ve výši 65.000,- Kč z České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem.Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•10.  Návrh stanovení náhrad za zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitostí v majetku Města Lysá nad Labem pro právnické osoby.Rada města návrh odboru SMI na stanovení náhrad za zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitostí v majetku Města Lysá nad Labem pro právnické osoby projednala dne 19.02.2008 usnesením č. 135 takto:

- uložení sítí vč. zastavění do pozemků města - komunikace, chodníky,

  ostatní plocha se živičným nebo jinak upraveným povrchem                                300,- Kč/bm

- uložení do zelených pásů                                                                                       100,-Kč/bm

- uložení sítí mimo zastavěné území města                                                               20,- Kč/bm

- minimální výše jednorázové úhrady                                                                      1000,- Kč 

- právo průchodu a chůze                                                                                         10,- Kč/m2

- právo průjezdu a jízdy                                                                                           20,- Kč/m2K předloženému návrhu měl dotaz p. Houštecký, zda platba za právo průchodu a chůze je jednorázová. Odpověděl p. starosta, že ano. P. Ing. Gregor se dotázal, zda předložené návrhy měst jsou pouze návrhy nebo to v městech podle těchto návrhů funguje. Odpověděl p. starosta, že to v městech za tyto ceny funguje. P. Ing. Gregor se dále dotázal, jestli daly ČEZ nebo RWE nějaký návrh, jak by si ceny představovaly. Odpověděl p. Blažek, že ČEZ A RWE požadovaly tu nejnižší minimální cenu.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje ceník stanovených náhrad za zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitostí v majetku Města Lysá nad Labem pro právnické osoby takto:

- uložení sítí vč. zastavění do pozemků města - komunikace, chodníky,

  ostatní plocha se živičným nebo jinak upraveným povrchem                                300,- Kč/bm

-6-

- uložení do zelených pásů                                                                                       100,-Kč/bm

- uložení sítí mimo zastavěné území města                                                               20,- Kč/bm

- minimální výše jednorázové úhrady                                                                      1000,- Kč 

- právo průchodu a chůze                                                                                         10,- Kč/m2

- právo průjezdu a jízdy                                                                                           20,- Kč/m2

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

    

        V souvislosti s tímto projednávaným bodem p. starosta doporučil, aby ZM schválilo úpravu smluv o zřízení věcných břemen, které byly smluvními partnery odmítnuty, ve smyslu nově schváleného ceníku města.

 

      Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•11.  Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě - plynovodní přípojky pro č. p. 186, ul. Mírová, Lysá n/L.Rada města návrh odboru SMI na schválení znění navrhované smlouvy o budoucí smlouvě na pozemek KN 89/45, k. ú. Litol, pro stavbu nové STL plynovodní přípojky v Mírové ulici č. p. 186 projednala dne 19.02.2008 usnesením č. 125. Hodnota věcného břemene uvedeného v čl. III smlouvy bude stanovena podle skutečného zaměření dodaného žadatelem a odpovídat platnému ceníku města.K předloženému návrhu měl připomínku P. Ing. Gregor, který konstatoval, že by bylo vhodné do smluv dát, že smlouvu shlédl městský právník JUDr. Drábek. Pan starosta odpověděl, že se jedná o typizované smlouvy, které jsou obsahově stejné, pouze se mění čísla pozemků, vlastník, výměra apod. Vzor této smlouvy byl p. JUDr. Drábkem odsouhlasen. P. Ing. Gregor se domnívá, že by přesto mohlo být u každé takového bodu poznamenáno, že smlouvu zkontroloval JUDr. Drábek.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje znění navrhované smlouvy o budoucí smlouvě s firmou STP net, s.r.o., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4,  na pozemek KN 89/45, k. ú. Litol, pro stavbu nové STL plynovodní přípojky v Mírové ulici, č. p. 186. Hodnota věcného břemene uvedeného v čl. III smlouvy bude stanovena podle skutečného zaměření dodaného žadatelem dle platného ceníku města.Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.                       -7-

•12.  Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě - plynovodní přípojky pro č. p. 343, ul. Vrchlického, Lysá n/L.Rada města návrh odboru SMI na schválení znění navrhované smlouvy o budoucí smlouvě na pozemek KN 50/10, k. ú. Litol, pro stavbu nové STL plynovodní přípojky ve Vrchlického ul. č. p. 343 projednala dne 19.02.2008 usnesením č. 126. Hodnota věcného břemene uvedeného v čl. III smlouvy bude stanoveno podle skutečného zaměření dodaného žadatelem a odpovídat platnému ceníku města.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje znění navrhované smlouvy o budoucí smlouvě s firmou STP net, s.r.o., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, na pozemek KN 50/10, k. ú. Litol, pro stavbu nové STL plynovodní přípojky ve Vrchlického ul., č. p. 343. Hodnota věcného břemene uvedeného v čl. III smlouvy bude stanoveno podle skutečného zaměření dodaného žadatelem dle platného ceníku města.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•13.  Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě - plynovodní přípojky pro č. p. 2155/9, ul. Máchova, Lysá n/L.Rada města návrh odboru SMI na schválení znění navrhované smlouvy o budoucí smlouvě na pozemek PK 2154/8, 2155/1 a 2155/5, k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu nové STL plynovodní přípojky v Máchově ul., parc. č. 2155/9 projednala dne 19.02.2008 usnesením č. 127. Hodnota věcného břemene uvedeného v čl. III smlouvy bude stanovena podle skutečného zaměření dodaného žadatelem a odpovídat platnému ceníku města.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje znění navrhované smlouvy o budoucí smlouvě s firmou STP net, s.r.o., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4,  na pozemek PK 2154/8, 2155/1 a 2155/5, k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu nové STL plynovodní přípojky v Máchově ul., parc. č. 2155/9. Hodnota věcného břemene uvedeného v čl. III smlouvy bude stanovena podle skutečného zaměření dodaného žadatelem dle platného ceníku města.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

 

-8-•14.  Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě - plynovodní přípojky pro č. p. 605, ul. Alšova, Lysá n/L.Rada města návrh odboru SMI na schválení znění navrhované smlouvy o budoucí smlouvě na pozemek PK 810/2, k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu nové STL plynovodní přípojky v Alešově ul. č. p. 605 projednala dne 19.02.2008 usnesením č. 128. Hodnota věcného břemene uvedeného v čl. III smlouvy bude stanovena podle skutečného zaměření dodaného žadatelem a odpovídat platnému ceníku města.K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje znění navrhované smlouvy o budoucí smlouvě s firmou STP net, s.r.o., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, na pozemek PK 810/2, k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu nové STL plynovodní přípojky v Alešově ul., č. p. 605. Hodnota věcného břemene uvedeného v čl. III smlouvy bude stanovena podle skutečného zaměření dodaného žadatelem dle platného ceníku města.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•15.  Návrh na Souhlasná prohlášení a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene: Lysá nad Labem, lokalita Lom - kolísaní napětí.Rada města dne 19.02.2008 usnesením č. 129 projednala návrhy odboru SMI na:

I. Vedení kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 2566/1, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem za podmínky že, zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi, v případě vstupu do komunikace, o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb.,

II. Souhlasná prohlášení a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek p. p. č. 2566/1 ve znění navrhovatele, AZ Elektrostav, a. s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, se změnou v čl. VI. Návrh znění po opravě: (1) Věcné břemeno specifikované v Čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Finanční náhrada byla stanovena za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) této smlouvy dle platného ceníku města. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH. Rada města návrhy projednala dne 19.02.2008 usnesením č. 129.K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje na základě žádosti firmy Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk,  I. Vedení kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 2566/1, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem za podmínky, že zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi, v případě vstupu do komunikace o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb.,

II. Souhlasná prohlášení a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek p. p. č. 2566/1 ve znění navrhovatele, AZ Elektrostav, a. s., se sídlem Bobnická

 

-9-

2020, 288 01 Nymburk, se změnou v čl. VI. Návrh znění po opravě: (1) Věcné břemeno specifikované v Čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Finanční náhrada byla stanovena za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) této smlouvy dle platného ceníku města. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH.Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•16.  Návrh na Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na stavby plynovodních přípojek.Rada města návrh odboru SMI na schválení znění navrhovaných smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na stavby plynovodních přípojek předkládá takto:

 • a) Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Vojanova, pro č. parc. 2155/8.
 • b) Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Fibichova, pro č. parc. 2172/101.
 • c) Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Nerudova, pro č. parc. 74/13.
 • d) Nová STL přípojka - Lysá nad Labem - Litol, ul. Na Zemské stezce, pro č. parc. 44/46.
 • e) Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Čechova, pro č. parc. 633/42.
 • f) Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Na Písku, pro č. parc. 3706., projednala dne
19.02.2008 usnesením č. 132.K předloženému návrhu měl připomínku p. Mgr. Fajmon, zda jsou ceny s DPH. Odpověděl p. starosta, že ceny jsou uvedeny bez DPH.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje znění navrhovaných smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na stavby plynovodních přípojek, s firmou STP net, s.r.o., se sídlem Novodvorská 803/82, Praha 4:

a)   Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Vojanova, pro č. parc. 2155/8.

b)   Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Fibichova, pro č. parc. 2172/101.

c)   Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Nerudova, pro č. parc. 74/13.

d)  Nová STL přípojka - Lysá nad Labem - Litol, ul. Na Zemské stezce, pro č. parc.   44/46.

e)   Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Čechova, pro č. parc. 633/42.

f)   Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Na Písku, pro č. parc. 3706.

Dle platného ceníku města.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

 

 

 

-10-

•17.  Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce.Rada města dne 19.02.2008 usnesením č. 163 na návrh odboru SMI projednala:

I. Na žádost JUDr. Kociánové v zastoupení ČEZ Distribuce a. s., rozšíření kabelové trasy o obecní pozemky p. č. 2652/3 a 1748, (akce RD Třešňovka I),

II. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6500576/3B/1 mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín a Městem Lysá nad Labem, na obecní pozemky p. p. č. 2673/1, 3581/1, 2655/9, 2657/3, 3458/1, 2652/9, 3580/1, 2564/10, 2566/1, 2652/3 a st. p. č. 1748. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za celkovou částku 14.000,- Kč. Rada města návrhy projednala dne 04.03.2008 usnesením č. 163.K předloženému návrhu měl připomínku p. Ježek, a to, jestli se nevědělo dříve, že kabelová trasa zasáhne do dalších dvou pozemků. Odpověděl p. starosta, že toto se zjistilo až při zaměření, jelikož pozemky neodpovídaly mapkám.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje I. na žádost JUDr. Kociánové v zastoupení ČEZ Distribuce a. s., rozšíření kabelové trasy o obecní pozemky p. č. 2652/3 a 1748, (akce RD Třešňovka I),

II. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6500576/3B/1 mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčína a Městem Lysá nad Labem, na obecní pozemky p. p. č. 2673/1, 3581/1, 2655/9, 2657/3, 3458/1, 2652/9, 3580/1, 2564/10, 2566/1, 2652/3 a st. p. č. 1748. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za celkovou částku 14.000,- Kč.Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•18.   Návrh na vyjádření na akci: Lysá nad Labem, ul. Sv. Čecha, rekonstrukce NN - kNN, demontáž NN.Rada města návrh odboru SMI na schválení navržené akce IE-12-6001225 Lysá nad Labem, ul. Sv. Čecha, rekonstrukce NN- kNN, demontáž NN a se vstupem na pozemky p. č. 3553/1, 3553/2, 694/12 a p. č. 2104/5, 2145/7 projednala dne 04.03.2008 usnesením č. 164 za těchto podmínek:

 • a) před realizací stavby stavebník uzavře smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 3553/1, 3553/2 a 694/13 vmajetku Města Lysá nad Labem,
 • b) zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění,
 • c) stavebník uvede povrchy pozemků po stavbě do původního stavu,
 • d) stavebník si vyžádá pro protlak přes ulici Stržiště souhlas od správce komunikace SÚS Mnichova Hradiště, Jiráskova 439, 295 80 Mnichova Hradiště.


K předloženému návrhu měl připomínku p. Mgr. Fajmon, a to, že pod krajskou silnicí se bude dělat protlak a přes městskou komunikaci se budou dělat tři překopy. Z jakého důvodu je to tak řešeno. P. Ježek uvedl, že firma sice uvede komunikace do původního stavu, ale většina

 

-11-

z nich se začne propadat. Pan starosta odpověděl, že v této části komunikace se ještě bude dělat kanalizace, takže povrch komunikace se bude v příštích letech dělat nový.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje na základě žádosti firmy ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, navrženou akci IE-12-6001225 Lysá nad Labem, ul. Sv. Čecha, rekonstrukce NN- kNN, demontáž NN a se vstupem na pozemky p. č. 3553/1, 3553/2, 694/12 a p. č. 2104/5, 2145/7, za těchto podmínek:

 • a) před realizací stavby stavebník uzavře smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 3553/1, 3553/2 a 694/13 vmajetku Města Lysá nad Labem,
 • b) zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění,
 • c) stavebník uvede povrchy pozemků po stavbě do původního stavu,
 • d) stavebník si vyžádá pro protlak přes ulici Stržiště souhlas od správce komunikace SÚS Mnichova Hradiště, Jiráskova 439, 295 80 Mnichova Hradiště.


Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•19.  Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kl pozemní komunikaci - odkanalizování ulice Stržiště a rekonstrukce ulice Masarykova.Rada města dne 18.03.2008 usnesením č. 226 projednala návrhy odboru SMI na:

I. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci silnice č. II/272 pozemek parc. č. 3584/5 a 3451/48, k. ú. Lysá nad Labem, se Středočeským krajem prostřednictvím SÚS Mnichovo Hradiště za účelem rekonstrukce Masarykovy ulice za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč.

II. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci silnice č. II/3315 pozemek parc. č. 3553/3 a 3451/58, k. ú. Lysá nad Labem, se Středočeským krajem prostřednictvím SÚS Mnichova Hradiště za účelem odkanalizování ulice Stržiště za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje I. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci silnice č. II/272 pozemek parc. č. 3584/5 a 3451/48, k. ú. Lysá nad Labem, se Středočeským krajem prostřednictvím SÚS Mnichovo Hradiště za účelem rekonstrukce Masarykovy ulice za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč.

II. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci silnice č. II/3315 pozemek parc. č. 3553/3 a 3451/58, k. ú. Lysá nad Labem, se Středočeským krajem prostřednictvím SÚS Mnichova Hradiště za účelem odkanalizování ulice Stržiště za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč.

 

 

-12-

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•20.  Návrh na směnu obecních pozemků se spol. Brazel, s.r.o., a návrh na prodej obecních pozemků v areálu spol. Brazel, s.r.o.Rada města na návrh odboru SMI projednala dne 19.02.2008 usnesením č. 115 návrhy na:

I. Směnu obecní st. p. č. 416 a dle geometrického plánu č. 368-22/1999, ze dne 08.03.1999 č. 517/1, k. ú. Litol, za p. p. č. dle PK 1478/1 a p. p.č. 1050/2, k. ú. Lysá nad Labem, se spol. Brazel s. r. o., Litol.

II. Směnu obecní st. p. č. 520, k. ú. Litol, za p. p.č. dle PK 927/1 a 1050/1, k. ú. Lysá nad Labem, s Ing. Milošem Špitálským, CSc., a paní Jitkou Špitálskou, Přerov n/L. č. p. 401.

III. Prodej obecních pozemků st. p. č. 431, 519, 548 a 712 a dle geometrického plánu č. 368-22/1999, ze dne 08.03.1999, st. p. č. 430/1, p. p. č 14/14, 14/7, 14/15, 14/1, 14/2,14/22 a 14/5, k. ú. Litol, spol. Brazel, s.r.o., za částku 3.020 tis. Kč ve splátkovém režimu: První splátka 150.000,- Kč bude hrazena při podpisu směnných smluv a kupní smlouvy. Další splátky ve výši 150.000,- Kč budou hrazeny pravidelně měsíčně vždy mezi 25. - 30. dnem každého měsíce na účet města Lysá nad Labem. Poslední 20. splátkou bude vyrovnán zbylý dluh 170.000,- Kč. Spol. Brazel, s.r.o., uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí u kupní smlouvy a 3x kolek na návrh na vklad a znalecké odhady. Návrh na vklad nemovitosti bude proveden až po zaplacení celé částky. Rada města návrhy projednala dne 19.02.2008 usnesením č. 115.

 

K předloženému návrhu měl připomínku p. Ing. Gregor, a to, zda k tomuto bude vyhotovena nějaká smlouva. Odpověděl p. starosta, že smlouva bude. P. Mgr. Fajmon, uvedl, že má pochybnosti o pozemku č. 14/14, jelikož je samostatně oddělitelný, a proto může být i jinak využitelný, např. k zástavbě. Uvedl, že toto by za prozkoumání využitelnosti pozemku stálo. P. Houštecký uvedl, že mu není jasné, proč město směňuje pozemek č. 927/1, jelikož tento pozemek nemá pro město význam. P. Sedláček uvedl, že město musí čistit litolskou svodnici, a proto je vhodné u této svodnice mít nějaký pozemek, kam by bylo možno dávat nečistoty. Pan Houštecký dále uvedl, že by se mělo prověřit, zda by město nevyužilo i pozemky p. č. 14/7 a 14/5. Po kratší diskusi bylo dohodnuto, že z prodeje budou vyřazeny pozemky p. č. 14/14, 14/7 a 14/5 v k. ú. Litol, s tím, že RM prověří jejich využitelnost pro město.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje I. Směnu obecní st. p. č. 416 a dle geometrického plánu č. 368-22/1999, ze dne 08.03.1999 č. 517/1, k. ú. Litol, za p. p. č. dle PK 1478/1 a p. p.č. 1050/2, k. ú. Lysá nad Labem, se spol. Brazel s. r. o., Litol.

II. Směnu obecní st. p. č. 520, k. ú. Litol, za p. p.č. dle PK 927/1 a 1050/1, k. ú. Lysá nad Labem, s Ing. Milošem Špitálským, CSc., a paní Jitkou Špitálskou, Přerov n/L. č. p. 401.

III. Prodej obecních pozemků st. p. č. 431, 519, 548 a 712 a dle geometrického plánu č. 368-22/1999, ze dne 08.03.1999, st. p. č. 430/1, p. p. č. 14/15, 14/1, 14/2 a 14/22, k. ú. Litol, spol. Brazel, s.r.o., za částku 2 242 598,- Kč ve splátkovém režimu. Spol. Brazel, s.r.o., uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí u kupní smlouvy a 3x kolek na návrh na vklad a

 

-13-

 

znalecké odhady. Návrh na vklad nemovitosti bude proveden až po zaplacení celé částky a ukládá RM prověřit využitelnost pozemků 14/14, 14/7 a 14/5 v k. ú. Litol.Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•21.  Návrh na prodej ¼ stavebního pozemku p. č. 891 pod stavbou č. p. 798 o celkové vým. 55 m2 a p. p. č. 819/3 o vým. 74 m2, kult. zahrada, k. ú. Lysá n/L pí. Blahutové.Rada města návrh odboru SMI na prodej ¼ obecní st. p. č. 891 pod stavbou č. p. 798 o celkové výměře 555m2 a p. p. č. 819/3 o vým. 74 m2, kultura zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, paní Ivetě Blahutové, bytem Švermova 798, Lysá nad Labem, za částku 360,- Kč/m2 za zastavěnou plochu a 300,- Kč/m2 za zahradu projednala dne 05.02.2008 usnesením č. 120. Paní Blahutová dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

K předloženému návrhu měl připomínku p. Ježek, že v důvodové zprávě se nemusí uvádět, za kolik město v minulosti prodalo pozemky atd., jelikož je zřejmé, že v minulosti se

pozemky prodávaly za jiné ceny než v současnosti. Odpověděl p. starosta, že odbor správy majetku a investic to do materiálů dává pouze pro informaci rady města.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej ¼ obecní st. p. č. 891 pod stavbou č. p. 798 o celkové výměře 555m2 a p. p. č. 819/3 o vým. 74 m2, kultura zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, paní Ivetě Blahutové, bytem Švermova 798, Lysá nad Labem, začátku 360,- Kč/m2 za zastavěnou plochu a 300,- Kč/m2 za zahradu. Dále paní Blahutová uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•22.  Prohlášení o kofinancování projektu „Výstavba a rekonstrukce stokových systémů ve Městě Lysá nad Labem".Rada města návrh projektového manažera na prohlášení v tomto znění: „Rada města bere na vědomí a souhlasí s přípravou projektu Výstavba a rekonstrukce stokových systémů ve Městě Lysá nad Labem v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení samotné realizace", projednala dne 18.03.2008 usnesením č. 224.

 

 

-14-

K předloženému návrhu měl připomínku p. Ing. Gregor, a to, že by mohlo být účelné, kdyby se zpracoval materiál, kde by bylo uvedeno, jaké akce město ještě chystá, jaké jsou předpokládané náklady na tyto akce a jaká bude spoluúčast města. Odpověděl p. starosta, že rada města je schopna materiál přichystat. Ing. Firman konstatoval, že tento materiál je nutno začlenit do finančního výhledu města.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prohlášení v tomto znění: „Rada města bere na vědomí a souhlasí s přípravou projektu Výstavba a rekonstrukce stokových systémů ve Městě Lysá nad Labem v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení samotné realizace".Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•23.  Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou se mění OZV č. 9/2005 a OZV č. 2/2007, o místních poplatcích.Rada města návrh odboru KMÚ na Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, o místních poplatcích, kterou se mění a doplňuje č. 9/2005 a OZV č. 2/2007, projednala dne 04.03.2008 usnesením č. 177.K předloženému návrhu uvedl p. starosta, že se zde také jedná o návrh rady města, aby všechny plesy konané od začátku roku 2008 byly osvobozeny od poplatků ze vstupného. Dále rada města také projednala návrh na snížení poplatků ze vstupného pro výstaviště Lysá nad Labem z 15 % na 10 %. P. Ing. Otava konstatoval, že by město mělo více spolupracovat s výstavištěm např. jako ČD, kdy se ČD a výstaviště navzájem propagují. ČD mají také na výstavišti svůj propagační stánek. P. Ing. Otava uvedl, že by bylo vhodné, kdyby město a výstaviště spolu více spolupracovaly. Dále dodal, že by navrhoval, aby město schválilo snížení poplatku pro výstaviště z 15 na 10%, jelikož si myslí, že výstaviště je pro město velkým přínosem. P. Ing. Gregor uvedl, že by také schvaloval snížení poplatků na 10 %, aniž by toto snížení spojoval s dopisem výstaviště. P. Sedláček konstatoval, že je pro schválení osvobodit plesy od poplatku ze vstupného, jelikož pronájem haly na výstavišti je už tam neúměrně vysoký. Dále uvedl, že pokud nedojde k nějaké domluvě mezi městem a výstavištěm, nechal by poplatek ze vstupného na 15%. P. Mgr. Fajmon uvedl, že vyúčtování na sběr a svoz netříděného, komunálního odpadu, zvláště potom náklady na odstranění velkoobjemových kontejnerů činí 1,9 mil. Kč a celkové náklady 4,7 mil. Kč.  Domnívá se, že to je špatně a mělo by se to začít omezovat, jelikož velkoobjemové kontejnery činí 35 % nákladů. P. Houštecký dodal, že je opravdu nutno s výstavištěm jednat o spolupráci, pak z jednání udělat určité závěry a teprve poté předložit návrh ZM. Dále uvedl, že výstaviště městu již pomohlo, např. různými příspěvky nebo poskytnutím haly na 5 plesů zdarma atd. Pan ředitel výstaviště uvedl, že zvýšení poplatků za pronájem haly na různé akce je z důvodů toho, že výstaviště stále zaznamenává pokles návštěvníků, a je potřeba výnosy hledat jinde. P. Ing. Gregor konstatoval, že by bylo vhodné, aby výstaviště zpracovala určitou analýzu návštěvnosti, vystavovatelů atd.             -15-

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, o místních poplatcích, kterou se mění a doplňuje č. 9/2005 a OZV č. 2/2007. Poplatky ze vstupného za plesy konané od 01.01.2008 do začátku platnosti novely budou prominuty, případně vráceny a ukládá RM projednat s Výstavištěm, s.r.o., Lysá nad Labem, možnosti rozšíření spolupráce.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•24.  Návrh na stanovení odměny členům zastupitelstva za výkon funkce v roce 2008.Návrh tajemníka MěÚ na stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce v roce 2008 rada města projednala dne 18.03.2008 usnesením č. 215.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje návrh na stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce v roce 2008.Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•25.  Návrh na změnu člena kontrolního výboru.Návrh odboru VV na odvolání p. Pavla Tomana z členství v kontrolním výboru a jmenování p. Ing. Milana Baráka novým členem kontrolního výboru rada města projednala dne 04.03.2008 usnesením č. 180.

 

K předloženému návrhu na úvod uvedl předseda kontrolního výboru p. Ing. Gregor to, že p. Toman jako člen kontrolního výboru dlouhodobě nepracoval, jelikož mu to pracovní a zdravotní komplikace nedovolovaly. Jelikož kontrolní výbor s jeho prací nebyl spokojen, byl dán návrh na nového člena výboru.            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odvolává p. Pavla Tomana z členství v kontrolním výboru k 26.03.2008 a jmenuje novým členem kontrolního výboru p. Ing. Milana Baráka.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                   7 hlasů

                                   zdržel se:           7 hlas

                                   proti:                 1 hlasů

Návrh nebyl přijat.

-16-

      Na to se p. Ing. Gregor dotázal zastupitelů, kteří se zdrželi, jaký mají objektivní důvod nesouhlasit s Ing. Barákem. Veškerá nedorozumění s jeho účastí jako pozorovatele na zasedání KV dne 18.03.2008 vzal na sebe vysvětlení respektive zdůvodnění se nedočkal.

 

III. I n f o r m a t i v n í    z p r á v y1.Zápis z jednání kontrolního výboru dne 12.02.2008.Rada města na návrh odboru VV zápis projednala dne 19.02.2008 usnesením č. 145.

 

K předloženému zápisu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 12.02.2008.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

2. Návrh na pronájem obecních pozemků.Rada města návrh odboru SMI projednala dne 18.03.2008 usnesením č. 192, pronájem obec. p. p. č. 2652/2, části p. p. č. 2652/3, p. p. č. 3580/1 a části p. p. č. 2566/1, k.ú. Lysá nad Labem, cca o vým. 8.000 m2 (přesná vým. bude určená GP), občanskému sdružení minigolf Lysá nad Labem, zastoupeném předsedou p. Romanem Pechem, za částku 5,- Kč/m2/rok, na dobu určitou 10 let, s tím, že bude smluvně ošetřeno: Při řádném plnění smlouvy nájemcem bude smlouva automaticky prodloužena o 10 let, za stejných podmínek, pokud by nebyla do územního plánu města provedena změna např. výstavba RD, apod.

 

K předloženému zápisu měl připomínku p. Ježek: z čeho rada města usoudila, že 5,- Kč/m2/rok je dostatečná cena. Dále se dotázal, z jakých důvodů se pronajímateli dávají stejné podmínky na případných dalších deset let. Po kratší diskusi členové ZM doporučili do nájemní smlouvy zapracovat zvyšování nájemného o roční inflaci. P. Ing. Gregor uvedl, že stavby, které zde budou, by měly být demontovatelné, jelikož město do budoucna neví, zda-li podle územního plánu pozemek nevyužije jinak.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí pronájem obec. p. p. č. 2652/2, části p. p. č. 2652/3, p. p. č. 3580/1 a části p. p. č. 2566/1, k.ú. Lysá nad Labem, cca o vým. 8.000 m2 (přesná vým. bude určená GP), občanskému sdružení minigolf Lysá nad Labem, zastoupeném předsedou p. Romanem Pechem, za částku 5,- Kč/m2/rok, na dobu určitou 10 let s ročním zohledněním růstu inflace, s tím, že bude smluvně ošetřeno: Při řádném plnění smlouvy nájemcem bude smlouva automaticky prodloužena o 10 let za stejných podmínek, pokud by nebyla do územního plánu města provedena změna např. výstavba RD, apod.

 

 

 

-17-

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

Diskuse:Ing. Gregor                                        - uvedl, že na minulém zastupitelstvu kontrolní výbor dostal dva úkoly, a to, provést kontrolu celkového procesu vyhodnocení nabídek došlých na záměr zástavby Fruty a dále provést kontrolu smluv v oblasti pohřebnictví. Informoval, že zpráva týkající se procesu Fruty byla kontrolním výborem zpracována. Jelikož se domnívá, že toto je velmi důležitá věc, bylo by vhodné jí co v nejkratší době projednat, proto by navrhl, aby se na téma Fruta svolalo mimořádné zasedání zastupitelstva,

 

p. starosta                                           - odpověděl, že je zbytečné, aby se zastupitelé z velké většiny neuvolnění, scházeli na mimořádném zasedání ZM k jednomu bodu na základě toho, že kontrolní výbor na sebe převzal úkol, který nestihl do zasedání řádného ZM splnit, byť z příčin, které ZM chápe,

 

Ing. Gregor                                        - konstatoval, že tato zpráva byla zpracována již před čtrnácti dny a na městský úřad dorazila před sedmi dny, pouze nebyla podepsána členy kontrolní skupiny

 

Ing. Firman                                        - konstatoval, že je ještě třeba se na zprávu podívat a určité nesrovnalosti, které se zde nachází, upravit, např. na str. 1, kde se říká, že záměr byl sejmut dne 15.11.08 nebo na str. 4, kde je opět 20.11.2008, dále na str. 2 komise konstatuje, že úprava usnesení spočívala pouze v tom, že v úvodu vypadlo slovo výběrové, avšak domnívá se, že toto není pravda, jelikož je zřejmé z podkladů, které se nacházejí přímo v tomto zápise, že v původním usnesení bylo řečeno, že vítězem výběrového řízení na zástavbu bývalého areálu Fruty... a

však v opraveném usnesení je konstatováno, že v řízení o prodeji pozemků bývalé Fruty..., proto se domnívá, že usnesení odpovídá skutečnosti,

 

p. starosta                                           - poděkoval zastupitelům za připomínky, které dostal ke smlouvám ohledně Fruty, dále navrhl, aby se konala pracovní schůzka, pouze pro ty, kteří by měli zájem, kde by se vše ujasnilo, dodal, že pan starosta všechny včas pozve,

 

-18-

p. Ježek                                              - uvedl, že by se rád dotázal, z jakých důvodů nezletilý Jiří Brodský nedostává řádné výživné od svých rodičů,

 

p. starosta                                           - konstatoval, že na toto neumí odpovědět, jelikož se jedná o záležitostech odboru SaZ,

 

p. Ježek                                              - uvedl, že u silnice na Starou Boleslav u kovonských domů se propadá travnatá část, proto se domnívá, zda to není v důsledku kanalizace, aby se nezačala podmílat i silnice,

 

p. starosta                                           - odpověděl, že podle průzkumu je kanalizace v těchto místech v pořádku, a proto příčinou propadání travnaté části je něco jiného,

 

p. Ježek                                              - poděkoval, že byla opravena kanalizační vpusť na křižovatce U Křížku, ale konstatoval, že nebyl opraven obrubník a zámková dlažba. Dále konstatoval, že v hospodě na Kačíně U Podkovy je na dvoře velký nepořádek, který narušuje okolí, bylo by tedy vhodné majitele vyzvat k nápravě,

 

p. starosta                                           - konstatoval, že před novelizací zákona o obcích mohla obec zahájit proti těmto lidem správní řízení pro hrubé narušování vzhledu obce, v současnosti však bylo toto právo obcím odejmuto, město to může řešit prostřednictvím odboru životního prostředí, že vyzve majitele k úklidu pozemku, pokud se tam nachází nějaký plevel, který by se mohl šířit do okolí,

 

Ing. Gregor                                        - uvedl, že v současné době se mu zdá, že tento úkol, týkající se pohřebnictví, nepatří kontrolnímu výboru. Tato kontrola spočívá v kontrole smluvních vztahů potažmo smluv o dílo s p. Pšeničkou a odborem, proto se domnívá, že úkol nepatří kontrolnímu výboru, ale odboru správy majetku a investic,

 

Mgr. Minařík                                      - upozornil na nefunkční zpomalovací práh před ZŠ JAK, kde chybí několik dílů, dále uvedl, že ve městě se rozmohl nešvar pejskařů, kde všude i na zelených plochách jsou psí exkrementy, proto se domnívá, že by bylo vhodné více propagovat to, že město nabízí pytlíky zdarma. Dále uvedl, zda-li by se toto mohlo ošetřit nějakou vyhláškou,

 

p. starosta                                           - odpověděl, že toto je vyhláškou ošetřeno,

 

Mgr. Minařík                                      - dodal, že by se měla MěP na to více zaměřit,

-19-

Mgr. Fajmon                                      - upozornil na nevyhovující reklamu umístěnou v Jedličkově ulici, propagující prodej viladomů. Tato reklama je umístěna tak, že není pevně zapuštěna do země, ale je pouze na nožičkách, které jsou zatíženy betonem. Konstatoval, že toto je nevyhovující a nebezpečné z důvodů častého, silného větru,

 

P. Hlavsa                                            - přečetl dopis psaný rodiči s prosbou na zastupitelstvo města, aby jim byly odprodány 3/5 rodinného domu v Litoli č. p. 151, za jimi nabízenou maximální částku 1,6 mil. Kč.,

 

Mgr. Fajmon                                      - konstatoval, že s odprodejem 3/5 rodinného domu manželův Hlavsovým souhlasí, jelikož dům není městem nijak využitelný, dodal, že město tímto prodejem získá finanční prostředky, které může použít jinde,

 

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej 3/5 nemovitosti č. p. 151 a pozemků st. p. 163 na st. p. č. 163, parcely č. 89/27 a parcely č. 89/32 v k. ú. Litol, manželům Václavu a Zdence Hlavsovým za částku 1,6 mil. Kč. Kupující uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s převodem na KÚ Nymburk.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

MVDr. Kořínek                                 - uvedl: „1. Každý z nás, zastupitelů, dostal návrh kupních smluv ke Frutě. Sám jsem návrh pečlivě prostudoval a i když nemám právnické vzdělání, souhlasím s tím, že budou doplněny připomínky pana JUDr. Drábka. Nicméně se obávám, že mnozí z nás - jako vždy - budou mít zásadní připomínky. V  této souvislosti mi připadá především podivné, že každá novinka ke zlepšení života v našem městě, ke zkulturnění prostředí, k návaznosti na naše kulturní a společenské tradice, je některými zastupiteli z opozice velice kritizována. To mi připomíná z historie rok 1722, kdy Špork pro svérázný postoj městských konšelů byl tak doslova „otráven", že prodává své zdejší panství a stěhuje se na Kuks. Nemohl pochopit, proč naše město nemůže být vzorem kultury pro města ostatní. Nepřipomíná nám to něco?

2.  Již mnoho let postrádáme důstojné kulturní centrum. Je nenormální, že několikatisícové město musí organizovat pro svoji mládež taneční v Benátkách, plesy v Milovicích... Víme, že je tomu tak, že Výstaviště se

-20-

 svým sálem požaduje nehorázné, až několikadesetitisícové úhrady nájemného. Je to normální?

3. Návštěvníky našeho města odrazují i další momenty. Především potíže s parkováním. K jeho řešení již zastupitelstvo přijalo dílčí opatření. Případní návštěvníci

a obdivovatelé lyského baroka nás jednoznačně odsuzují a při výstavě regionů kritizují, že si neumíme vážit a chránit naše neuvěřitelné památky a aby si je mohli shlédnout, nemají kde parkovat! Uděláme pro to něco?

4. V návalu problémů k řešení, které visí na rozhodnutí městského zastupitelstva, jde především o stavební či projekční práce, chodníky, silnice, inženýrské sítě...   Ale to přece není to zásadní, co by mělo zastupitelstvo řešit. Opět se připomínám k oblasti kultury: Tady máme velký dluh, na druhé straně úžasnou příležitost, jak naše město zviditelnit na šporkovských tradicích a získat přísun dotací z EU tak, jak to činí třeba malá družební obec Kuks, která má jenom na tomto volebním období program k úpravě památek ve výši 800 miliónů korun! Nepřidáme se k nim a nebudeme následovat jejich příkladu? Zkusme místo kritiky dokázat, že mnozí z nás jsou velice schopní prostředky získat!

5.  Chtěl bych pro pamětníky připomenout tradice Vodákova července. (Vodák - divadelní kritik, rodák Lysé n.L., dodnes po něm nazvaná ulice).  Byla to divadelní představení na letní scéně, bohatě navštěvovaná místními i přespolními diváky. Ještě před Vodákovým červencem bývala představení v átriu kláštera, kde se ani návštěvníci nemohli vejít. Nemůžeme tyto akce obnovit? Je tu však zásadní problém: Letní scéna není krytá, není tam ani chráněný prostor pro zvukotechniku možných vystupujících souborů rockových, divadelních představení, přehlídky dechovek (dnes na náměstí) či jiných skupin, které - jako třeba v Kostomlatech - přitahují stovky posluchačů. Nejsme tedy schopni - třeba cestou sponzorů - zajistit zastřešení letní scény a především prostoru zvukotechniky vystupujících souborů? Nepokusíme se o to? Budeme mít nečekanou účast místních i přespolních. Akorát ty potíže s parkováním! Samotná vystoupení těchto „rockových" skupin, divadelních souborů aj. mají hodně sponzorů, takže na tom město jenom vydělá a my budeme mít v naší kulturní škále nejen Šporkovy oslavy a Polabské variace, ale něco, co přitahuje i ty všechny ostatní.

 

-21-

6. Nemohu se ještě nezmínit o dvou záležitostech, které nám budou ještě naši vnukové vyčítat, že jsme je nedokázali včas a řádně prosadit:

a) Je to v prvé řadě obchvat města stran dopravy. Zatímco jiná koncentrovaná bydliště usilují o odsunu nezbytného průjezdu vozidel, u nás zůstáváme svědky několikatisícového denního průjezdu auťáků nejvíce osídlenými částmi města. Emise, hluk, nebezpečí na přechodech - to není v lidských silách prožívat! A rodiny, bydlící u tohoto průjezdu? V létě nemožnost otevření oken v nočních hodinách na ulici Čs. armády! Velice narostl počet alergií, zejména dětí, na výfukové plyny. Chtěl bych se pokusit získat k tomu konkrétní čísla. Uvědomují  si vůbec odpůrci obchvatu, že díky jim jsou navždy postiženy děti? A že je mohou žalovat?  A že postižení dětí v útlém věku má za následek v pozdějším věku rakovinu? Neuděláme jako zastupitelé aspoň něco, abychom pohrozili odpůrcům? A připomněli jim jejich odpovědnost?

b) Výstavba nového Domova důchodců. Nebývalá odezva sousedů a především sdružení „LYSINu" velmi zkomplikovala územní řízení a vůbec zásadní rozhodnutí o zahájení stavby. Možná i v tomto případě jsme - jako zastupitelstvo -  měli vyvinout více iniciativy k prosazení daného projektu a především místa, kde by nový DD měl být postaven. Mělo to být jako výraz úcty k našim seniorům, že je chceme v prostředí, kde prožívali celý svůj aktivní život. O tom více jsem psal v úvodníku Lyských listů č. 3/2008. Podpořme tento záměr! Sami budeme jednou v situaci, že to jenom přivítáme!

7.  K interpelaci pana ing. Gregora stran přístupu k archivu:

Jsem rád, že interpelace zazněla z opozice. Sám již dva roky prosazuji, aby ten krátký úsek od parkoviště u zámku ke vchodu do archívu (cca 15 - 20 m) byl konečně schůdný! Nedovedete si představit, když tam s našimi lidičkami z domova důchodců jedeme na výstavu s vozíky, jaký je to problém! Copak to nejde řešit? „

 

Ing. Svoboda                                     - poděkoval za opravu nové průchozí části chodníku mezi starou radnicí a Sídlištěm, dále se dotázal, zda-li se zastupitelstvo bude zabývat obnovou hlavní přístupové cesty mezi sochami 12 měsíců, neboť se domnívá, že současný stav je nevyhovující,

 

 

 

-22-

p. starosta                                           - odpověděl, že, jelikož město do budoucna počítá s osvětlením soch, tudíž s vedením podzemních sítí, je v současné době zbytečné cestu opravovat, jelikož by to vyšlo cca na 1 mil. Kč, proto se domnívá, že je zatím dostačující cestu udržovat provizorně. Dále informoval zastupitele o vývoji procesu ohledně parkování: uvedl, že na základě konzultace s p. JUDr. Drábkem, se město rozhodlo, že si na tento spor najme externího advokáta p. JUDr. Sedlatého, p. JUDr. Drábek, toto doporučil z důvodů, že v této kauze může vystupovat jako svědek. Dále konstatoval, že na příštím zastupitelstvu budou zastupitelé informováni, o tom, jak dopadlo výběrové řízení k parkování. Na studii, kterou se město rozhodlo zadat, termín na dodání nabídek končí v pondělí 31.03.08, kdy byla ustanovena komise k otevírání obálek, kdy komise udělá nějaké závěry a poté předloží k projednání ZM. Dále informoval o dvou článcích v novinách, první se týká České pošty, kdy se ztrácejí zásilky, konstatoval, že sjednal schůzku s ředitelkou pošty, jelikož tato zpráva je pouze z tisku, je vhodné celou věc projednat s pí. ředitelkou,

 

Ing. Firman                                        - konstatoval, že v Milovicích je balíkové středisko, kdy je zde permanentně nedostatek zaměstnanců, a proto je faktem, že balíky přicházejí poškozené a v dlouhé lhůtě, dále pozval zastupitele jako předseda klubu Filatelistů na výstavu, která se bude konat v 1. ½ dubna a bude se nazývat Historie poštovnictví Lysé nad Labem a okolí,

 

p. starosta                                           - dále informoval o druhém článku, který se týká WC na nádraží ČD v Lysé nad Labem, kdy ČD slíbily, že WC budou opraveny do konce března, ale nestalo se tak, proto se domnívá, že by bylo vhodné tyto WC opravit co nejdříve, protože na toto občané často poukazují,

 

p. Sedláček                                         - uvedl, že s Českou poštou jedná už r. 1994, kdy město poště nabízelo odkoupení rohového domu, v současnosti elektro p. Kadeřábka, pro vznik nových prostorů pro poštu, pošta na toto nijak nereagovala, dále jim byl nabízen prostor po bývalém Telecomu, pošta tuto nabídku také nevzala v úvahu, čili je otázkou jestli má

smysl vytvářet tržní prostředí pro právní subjekt, který sám nemá zájem. Dále uvedl, že není možné, aby město dotovalo právní subjekt,

 

pí. Valentová                                      uvedla, že na Sídlišti za samoobsluhou vznikl nájezd na skládání zboží, avšak nákladní vozy najíždějí na travnatý prostor, kde už jsou vyježděné koleje, dotázala se zda by Jednota mohla s tímto něco udělat,

-23-

MVDr. Kořínek                                 - uvedl, že tento problém nafotí,

 

p. Houštecký                                      - upozornil na chybějící obraz v zasedací místnosti,

 

p. starosta                                           - odpověděl, že městu vypršela smlouva s Kuksem, a obraz byl odvezen, město se snaží zajistit kopii,

 

pí. Chloupková                                   - uvedla, že jsou nové vysílače na domě v ul. Poděbradova, Husovo nám., jelikož vysílače již před Vánocemi spustili, a zjistili, že docházelo k rušení televizorů, vypnuli je a informovali, že budou pokračovat po novém roce,             

 

Interpelace:p. Houštecký                                      - uvedl, že územním plánem města Lysá nad Labem je určena oblast v lokalitě Drážkách k zástavbě rodinnými domy. Pozemky vlastní převážně soukromí vlastníci, pouze dva pozemky jsou v majetku města. Po provedení návrhu na stavební parcelu zde vzniká 33 stavebních parcel, z nichž cca 8 vlastní město Lysá n/L., což reprezentuje 25 % celkového množství. Již dlouhou dobu, tj. cca 3 roky, probíhají jednání budoucích stavebníků a situace se vyvíjí velice nepříznivě, nedochází k dohodě a závěru, který by zajistil úspěšné zahájení výstavby. Okolnosti spíše nasvědčují tomu, že v úpravách územního plánu dojde k vyjmutí této oblasti a nebude do budoucna uvažováno s touto lokalitou k bytové zástavbě. Po zkušenostech s bytovou zástavbou u Třešňovky žádá o účinnou spoluúčast při projednávání hlavně přímém zajišťování bytové výstavby. Je přesvědčen, že si občané města tuto pomoc plně zaslouží. Je také vhodné brát v úvahu, že město vlastní cca ¼ pozemků tj. 8 parcel a finanční přínos z prodeje bude cca 6 mil. Kč. Také musíme mít však na zřeteli, že prodej pozemků ve Švermovce město přislíbilo již smluvených stavebníkům náhradní pozemky, které se nachází právě v této lokalitě, neboť město jiné pozemky nemá. Konkrétně navrhl, aby byl radou města určen odbor, který bude zajišťovat a projednávat výstavbu v lokalitě Drážkách stejným způsobem, jako byla zajištěna výstavba v lokalitě Třešňovka.Ing. Svoboda                                     - uvedl, že pí. Ing. Čížková za stavební úřad již nad touto lokalitou vydala územní rozhodnutí na dělení pozemků, a již je zpracován návrh.

 

 

 

-24-

Návrh na usnesení přednesl p. Mgr. Fajmon Hynek.           

U s n e s e n í    z 2. jednání ZM dne 26.03.2008.

Zastupitelstvo města

I. v o l í

 

 

 • 1. Ověřovatele zápisu: p. Ing. Firman Miroslav
                                                                             p. Ježek Stanislav

                                  

                                  

 • 2. Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Fajmon Hynek
p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Otava Karel               

                                                                                                                                            

II. s c h v a l u j e

 

 • 1. Finanční příspěvek zKF Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem na X. Lyský Montmartre ve výši 18.000,- Kč, na XII. ročník Slavností hraběte Šporka ve výši 70.000,- Kč a na Zahájení adventu ve výši 18.000,- Kč.
 • 2. Finanční příspěvek Ing. Stanislavovi Svobodovi, bytem Sídliště 1461, Lysá nad Labem, na cyklus kulturních akcí Polabské variace 2008 ve výši 37.000,- Kč zKulturního fondu.
 • 3. Rozdělení půjček zFondu rozvoje bydlení takto:
- Stanislav Studený - 30 tis. Kč,

- Marcela Vosecká - 60 tis. Kč,

- Alena Kalinová - 30 tis. Kč,

- Danuše Lebedová - 30 tis. Kč,

- manželé Novákovi - 60 tis. Kč,

- manželé Fořtovi  - 30 tis. Kč,

- spol. vlastníků č. p. 800 - 270 tis. Kč.

 • 4. Rozdělení dotací sportovním organizacím pracujícím sdětmi do 18 let na činnost vroce 2008 ve výši 750 tis. Kč dle návrhu odboru ŠaK.
 • 5. Rozdělení dotací společenským organizacím pracujícím sdětmi do 18 let na činnost vroce 2008 ve výši 200 tis. Kč dle návrhu odboru ŠaK.
 • 6. Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím do fondů dle návrhů ředitelů.
 • 7. Bezúplatný převod pozemku dle PK p. č. 44/3 o vým. 176 m2, vk. ú. a obci Lysá nad Labem, na kterém se nachází místní komunikace, zvlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem. Tento bezúplatný převod bude proveden podle § 41 zák. č. 128/2008 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • 8. Úplatný převod pozemku parc. č. 297/1 o vým. 317 m2 vk.ú. a obci Lysá nad Labem, za odhadní cenu ve výši 65.000,- Kč zČeské republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem.
 

-25-

 • 9. Ceník stanovených náhrad za zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitostí vmajetku Města Lysá nad Labem pro právnické osoby takto:
- uložení sítí vč. zastavění do pozemků města - komunikace, chodníky,

ostatní plocha se živičným nebo jinak upraveným povrchem                            300,- Kč/bm

- uložení do zelených pásů                                                                                 100,-Kč/bm

- uložení sítí mimo zastavěné území města                                                         20,- Kč/bm

- minimální výše jednorázové úhrady                                                                1000,- Kč 

- právo průchodu a chůze                                                                                   10,- Kč/m2

- právo průjezdu a jízdy                                                                                     20,- Kč/m2

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 • 10. Znění navrhované smlouvy o budoucí smlouvě sfirmou STP net, s.r.o., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, na pozemek KN 89/45, k. ú. Litol, pro stavbu nové STL plynovodní přípojky vMírové ulici, č. p. 186. Hodnota věcného břemene uvedeného včl. III smlouvy bude stanovena podle skutečného zaměření dodaného žadatelem a platného ceníku města.
 • 11. Znění navrhované smlouvy o budoucí smlouvě s firmouSTP net, s.r.o., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, na pozemek KN 50/10, k. ú. Litol, pro stavbu nové STL plynovodní přípojky ve Vrchlického ul., č. p. 343. Hodnota věcného břemene uvedeného včl. III smlouvy bude stanovena podle skutečného zaměření dodaného žadatelem a platného ceníku města.
 • 12. Znění navrhované smlouvy o budoucí smlouvě s firmouSTP net, s.r.o., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, na pozemek PK 2154/8, 2155/1 a 2155/5, k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu nové STL plynovodní přípojky vMáchově ul., parc. č. 2155/9. Hodnota věcného břemene uvedeného včl. III smlouvy bude stanovena podle skutečného zaměření dodaného žadatelem a platného ceníku města.
 • 13. Znění navrhované smlouvy o budoucí smlouvě sfirmouSTP net, s.r.o., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, na pozemek PK 810/2, k. ú. Lysá nad Labem, pro stavbu nové STL plynovodní přípojky vAlešově ul., č. p. 605. Hodnota věcného břemene uvedeného včl. III smlouvy bude stanovena podle skutečného zaměření dodaného žadatelem a platného ceníku města.
 • 14. Na základě žádosti firmy Elektrostav, a. s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, I. Vedení kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 2566/1, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem za podmínky, že zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi, vpřípadě vstupu do komunikace, o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb.,
II. Souhlasná prohlášení a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek p. p. č. 2566/1 ve znění navrhovatele, AZ Elektrostav, a. s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, se změnou v čl. VI. Návrh znění po opravě: (1) Věcné břemeno specifikované v čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Finanční náhrada byla stanovena za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) této smlouvy dle platného ceníku města. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH.

 • 15. Znění navrhovaných smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na stavby plynovodních přípojek sfirmou STP net, s.r.o., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4:
a)   Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Vojanova, pro č. parc. 2155/8.

b)   Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Fibichova, pro č. parc. 2172/101.

c)   Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Nerudova, pro č. parc. 74/13.

-26-

d)  Nová STL přípojka - Lysá nad Labem - Litol, ul. Na Zemské stezce, pro č. parc. 44/46.

e)   Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. Čechova, pro č. parc. 633/42.

f)   Nová STL přípojka - Lysá nad Labem, ul. N Písku, pro č. parc. 3706.

Dle platného ceníku města.

 • 16. I. Na žádost JUDr. Kociánové vzastoupení ČEZ Distribuce a. s., rozšíření kabelové trasy o obecní pozemky p. č. 2652/3 a 1748, (akce RD Třešňovka I),
II. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6500576/3B/1 mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčína a Městem Lysá nad Labem, na obecní

pozemky p. p. č. 2673/1, 3581/1, 2655/9, 2657/3, 3458/1, 2652/9, 3580/1, 2564/10, 2566/1, 2652/3 a st. p. č. 1748. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za celkovou částku 14.000,- Kč.

 • 17. Na základě žádosti firmy ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, navrženou akci IE-12-6001225 Lysá nad Labem, ul. Sv. Čecha, rekonstrukce NN- kNN, demontáž NN a se vstupem na pozemky p. č. 3553/1, 3553/2, 694/12 a p. č. 2104/5, 2145/7 za těchto podmínek:
a)   před realizací stavby stavebník uzavře smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 3553/1, 3553/2 a 694/13 v majetku Města Lysá nad Labem,

b)   zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

c)   stavebník uvede povrchy pozemků po stavbě do původního stavu,

d)  stavebník si vyžádá pro protlak přes ulici Stržiště souhlas od správce komunikace SÚS Mnichova Hradiště, Jiráskova 439, 295 80 Mnichova Hradiště.

 • 18. I. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kpozemní komunikaci silnice č. II/272 pozemek parc. č. 3584/5 a 3451/48, k. ú. Lysá nad Labem, se Středočeským krajem prostřednictvím SÚS Mnichovo Hradiště za účelem rekonstrukce Masarykovy ulice za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč.
II. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci silnice č. II/3315 pozemek parc. č. 3553/3 a 3451/58, k. ú. Lysá nad Labem, se Středočeským krajem prostřednictvím SÚS Mnichova Hradiště za účelem odkanalizování ulice Stržiště za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč.

 • 19. I. Směnu obecní st. p. č. 416 a dle geometrického plánu č. 368-22/1999, ze dne 08.03.1999 č. 517/1, k. ú. Litol, za p. p. č. dle PK 1478/1 a p. p.č. 1050/2, k. ú. Lysá nad Labem, se spol. Brazel, s. r. o., Litol.
II.   Směnu obecní st. p. č. 520, k. ú. Litol, za p. p.č. dle PK 927/1 a 1050/1, k. ú. Lysá nad Labem, s Ing. Milošem Špitálským, CSc., a paní Jitkou Špitálskou, Přerov n/L. č. p. 401.

III.  Prodej obecních pozemků st. p. č. 431, 519, 548 a 712 a dle geometrického plánu č. 368-22/1999, ze dne 08.03.1999, st. p. č. 430/1, p. p. č. 14/15, 14/1, 14/2 a 14/22, k. ú. Litol, spol. Brazel, s.r.o., za částku 2 242 598,- Kč ve splátkovém režimu. Spol. Brazel, s.r.o., uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí u kupní smlouvy a 3x kolek na návrh na vklad a znalecké odhady. Návrh na vklad nemovitosti bude proveden až po zaplacení celé částky.

 • 20. Prodej ¼ obecní st. p. č. 891 pod stavbou č. p. 798 o celkové výměře 555m2 a p. p. č. 819/3 o vým. 74 m2, kultura zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, paní Ivetě Blahutové, bytem Švermova 798, Lysá nad Labem, za čátku 360,- Kč/m2 za zastavěnou plochu a 300,- Kč/m2 za zahradu. Dále paní Blahutová uhradí zálohu na daň zpřevodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.
-27-

 • 21. Prohlášení vtomto znění: „Rada města bere na vědomí a souhlasí spřípravou projektu Výstavba a rekonstrukce stokových systémů ve Městě Lysá nad Labem vrámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení samotné realizace".

 • 22. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, o místních poplatcích, kterou se mění a doplňuje č. 9/2005 a OZV č. 2/2007. Poplatky ze vstupného za plesy konané od 01.01.2008 do začátku platnosti novely budou prominuty, případně vráceny.
 • 23. Návrh na stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce vroce 2008.
 • 24. Úpravu smluv o zřízení věcných břemen, které byly smluvními parametry odmítnuty, ve smyslu nově schváleného ceníku města.
 • 25. Prodej 3/5 nemovitosti č. p. 151 a pozemků st. p. 163, parcely č. 89/27 a parcely č. 89/32 vk. ú. Litol, manželům Václavu a Zdence Hlavsovým za částku 1,6 mil. Kč. Kupující uhradí daň zpřevodu nemovitosti a náklady spojené spřevodem na KÚ Nymburk.

III.   b e r e    n a    v ě d o m í

 • 1. Zápis zjednání kontrolního výboru dne 12.02.2008.
 • 2. Pronájem obec. p. p. č. 2652/2, části p. p. č. 2652/3, p. p. č. 3580/1 a části p. p. č. 2566/1, k.ú. Lysá nad Labem, cca o vým. 8.000 m2 (přesná vým. bude určená GP), občanskému sdružení minigolf Lysá nad Labem, zastoupeném předsedou p. Romanem Pechem, za částku 5,- Kč/m2/rok, na dobu určitou 10 let sročním zohledněním růstu inflace, stím, že bude smluvně ošetřeno: Při řádném plnění smlouvy nájemcem bude smlouva automaticky prodloužena o 10 let, za stejných podmínek, pokud by nebyla do územního plánu města provedena změna např. výstavba RD, apod.

IV. r e v o k u j e

 

Své usnesení ze dne 28.11.2007, bod. č. 10.

 

V. u k l á d á

 

 • 1. Starostovi města zajistit interní audit na MŠ Čtyřlístek zdůvodů vzniklé ztráty ve výsledku hospodaření a podat na dalším zasedání ZM zprávu.
 • 2. RM prověřit využitelnost pozemků 14/14, 14/7 a 14/5 vk. ú. Litol.
 • 3. RM projednat sVýstavištěm, s. r. o., Lysá nad Labem, možnosti rozšíření spolupráce.
 

Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování:   pro:                 15 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:                 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.

 

                Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města v 20.20 hodin ukončil.

 

Zapsala: Uhrová K.

-28-

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

        - - - - - - - - - - - - - - - -                                                   - - - - - - - - - - - - - - -  - -

        p. Ing. Firman Miroslav                                                    p. Ježek Stanislav

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

             starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.