+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 18.06.2008 od 17.00 hodin na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni :      p. Mgr. Havelka Jiří

p. Ing. Otava Karel

                        p. Sedláček Tomáš

                        p. Houštecký Václav

                        p. Ing. Firman Miroslav

                        p. Ježek Stanislav                  

                        pí Valentová Naděžda

                        p. Mgr. Kopecký Petr

                        p. Mgr. Minařík Jaroslav

                        p. Ing. Šťastný Vladislav

                        p. Mgr. Fajmon Hynek

                        p. Kolman Josef

           

Omluveni :     pí Chloupková Marcela

                        p. MVDr. Kořínek Jan

                        p. Ing. Gregor Petr

 

I. Z a h á j e n í
 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvili p. MVDr. Kořínek Jan, p. Ing. Gregor Petr a pí Chloupková Marcela.

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Ing. Firman Miroslav a p. Mgr. Fajmon Hynek, do návrhové komise byli navrženi p. Sedláček Tomáš, p. Ing. Šťastný Vladislav a p. Mgr. Kopecký Petr.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat:

Ověřovatelé zápisu                 pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti :                0 hlasů

 

Návrhová komise                   pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti :                0 hlasů

 

Zápis z mimořádného zasedání ZM dne 04.06.2008 byl ověřovateli ověřen.

 

Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník.

                 

                Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na rozšíření programu. P. Mgr. Fajmon doporučil bod 1, týkající se Fruty přesunout v programu jako bod č. 11. P. starosta dodal, že by body 2 až 7 projednal jako celek, jelikož jsou stejného typu.

-1-

Pan starosta nechal hlasovat o programu dnešního zastupitelstva

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:                 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

II.    N á v r h y     n a     s c h v á l e n í.

 

•1.      Souhlasná prohlášení a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na pozemek p. č. 2569/17, č. smlouvy IE-12-6001109/41.

 

Návrh firmy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na kabelové vedení o délce 45 m na pozemku 2569/17 za cenu, dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, ve výši 4.500,- Kč, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 383. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      P. Mgr. Fajmon konstatoval, že se rozmáhá to, že se často elektrorozvodné skříně umisťují na pozemcích města, avšak vždy se rozvodové skříně umisťovaly na pozemek vlastníka. Dodal, že pokud by byla rozvodová skříň např. pro celou čtvrť, poté by souhlasil s jejím umístěním na městský pozemek. P. Mgr. Fajmon navrhl přijmout usnesení, a to, že ZM ukládá RM vypracovat jednotnou metodiku pro umisťování rozvodových zařízení při budování nových rozvodných sítí, a to z důvodů toho, že někteří obyvatelé si rozvodovou skříň musí vybudovat na svém pozemku a někteří ji mohou postavit na pozemku městském. Odpověděl p. starosta, že ČEZ toto odmítne, jelikož preferují městské pozemky, protože jsou veřejně přístupně. Pí Ing. Čížková konstatovala, že rozvodové skříně se dělí na např. SR 30, SR 50 atd., tyto jsou opravdu umístěny na veřejném prostranství, jelikož jsou pro celou ulici nebo více domů, dále jsou skříně pro jeden dům, kde jsou umístěny elektroměry, které jsou přístupné z veřejného prostranství, ale jsou součástí oplocení nebo fasády a ty jsou již na pozemku vlastníka. Dodala, že stavební úřad preferuje umisťování těchto přípojkových skříní na pozemky vlastníků, nikoli městské pozemky. P. Mgr. Fajmon po vyjádření pí Ing. Čížové svůj návrh na usnesení stáhl.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, kabelové vedení o délce 45 m na pozemku 2569/17 za cenu, dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, ve výši 4.500,- Kč, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Kolman)

 

 

-2-

 

•2.      Souhlasná prohlášení a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na pozemky p. č. 2175/1 (PK 2175/1, PK 2175/3, 2172/9), č. smlouvy IV-12-6001505/38 a p. č. 3710, č. smlouvy IV-12-6001505.

 

Návrh na souhlasná prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na pozemky 3710 a 2175/1 (PK 2175/1, 2175/3, 2172/9), za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 384. Celková cena činí 11.500,- Kč, tj. 4.000,- Kč pro pozemek 2175/1 (PK 2175/1. 2175/3, 2172/9) a 7.500,- Kč pro pozemek 3710. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Souhlasná prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na pozemky 3710 a 2175/1 (PK 2175/1, 2175/3, 2172/9), za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem. Celková cena činí 11.500,- Kč, tj. 4.000,- Kč pro pozemek 2175/1 (PK 2175/1. 2175/3, 2172/9) a 7.500,- Kč pro pozemek 3710. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Kolman)

 

•3.      Souhlasná prohlášení a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na pozemek p. č. 2569/5 a rozpojovací skříň, č. smlouvy IE-12-6001109/30.Návrh firmy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na kabelové vedení o délce 79 m a umístění rozpojovací skříně o ploše 1,5 m2 na pozemek 2569/5 za cenu, dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, ve výši 8.300,- Kč a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 386. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, kabelové vedení o délce 79 m a umístění rozpojovací skříně o ploše 1,5 m2 na pozemek 2569/5 za cenu, dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, ve výši 8.300,- Kč, uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Kolman)

-3-

•4.      Souhlasná prohlášení a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na pozemek p. č. 2569/18 a rozpojovací skříň, č. smlouvy IE-12-6001109/52.Návrh na umístění kabelového vedení na pozemek č. 2569/18 o délce 5 m, rozpojovací skříně o ploše 1,5 m2, souhlasná prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 387. Celková cena činí 1.500,- Kč. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje na pozemek 2569/18 umístění kabelového vedení o délce 5 m, rozpojovací skříně o ploše 1,5 m2, souhlasná prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem. Celková cena činí 1.500,- Kč. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Kolman)•5.      Souhlasná prohlášení a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na pozemek p. č. 2639/2 a přípojkovou skříň, č. smlouvy IE-12-6001109/24.Návrh na uložení kabelového vedení o délce 253 m a umístění přípojkové skříně o ploše 1,5 m2 na pozemek 2639/2 za cenu 53.900,- Kč dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 388. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uložení kabelového vedení o délce 253 m a umístění přípojkové skříně o ploše 1,5 m2 na pozemek 2639/2 za cenu 53.900,- Kč dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Kolman)

 

-4-•6.      Souhlasná prohlášení a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na pozemek p. č. 2639/1, č. smlouvy IE-12-6001109/43.Návrh I) firmy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, uložení kabelového vedení do pozemku p. č. 2639/1, za podmínky, že zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění a II) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene následně smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem ve výši 37.100,- Kč, s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 385. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje I) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, uložení kabelového vedení do pozemku p. č. 2639/1, za podmínky, že zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění. II) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene následně smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem ve výši 37.100,- Kč, s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Kolman)•7.      Žádost firmy Elektrosun o vyjádření a souhlas s trasou kabelového vedení NN, akce: Lysá nad Labem, K Milovicím TS, kabel NN pro p. p. č. 2871/1, 6, 36, -42, 47-52, č. proj. ČEZ: IV-12-6004869.Návrh na I) Vedení podzemní kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2875/55, 2875/75, 2890/2 a 2871/5, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem za těchto podmínek: investor uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby a zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění. II) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za ceny dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, po skutečném zaměření, tj. p. p. č. 2875/55 - 24.000,- Kč (80 m x 300,- Kč), 2875/75 - 2.700,- Kč (9 m x 300,- Kč), 2890/2 - 13.500,- Kč (45 m x 300,- Kč) a 2871/5 - 1.800,- Kč (6 m x 300,- Kč). Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN. III) Odprodej části 70 m2 z pozemku 2875/55 za cenu 360,- Kč/m2, tj. celkem 25.200,- Kč, firmě ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, pro výstavbu nové kioskové trafostanice, za podmínky, že po odbourání stávající trafostanice bude investorem vybudován nový pilíř pro rozvaděč veřejného osvětlení, rada města projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 420. Kupující uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN.

 

 

-5-

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje I) Vedení podzemní kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2875/55, 2875/75, 2890/2 a 2871/5, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem za těchto podmínek: investor uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby a zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění. II) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za ceny dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, po skutečném zaměření, tj. p. p. č. 2875/55 - 24.000,- Kč (80 m x 300,- Kč), 2875/75 - 2.700,- Kč (9 m x 300,- Kč), 2890/2 - 13.500,- Kč (45 m x 300,- Kč) a 2871/5 - 1.800,- Kč (6 m x 300,- Kč). Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN. III) Odprodej části 70 m2 z pozemku 2875/55 za cenu 360,- Kč/m2, tj. celkem 25.200,- Kč, firmě ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, pro výstavbu nové kioskové trafostanice, za podmínky, že po odbourání stávající trafostanice bude investorem vybudován nový pilíř pro rozvaděč veřejného osvětlení. Kupující uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•8.      Žádost firmy Elektrostav, a.s., o vyjádření k projektu stavby: Lysá nad Labem, lokalita Lom - kolísání napětí a návrh smluv budoucích o zřízení věcného břemene.Návrh na vedení kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2566/1 a 2644/3, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, umístění rozpojovací skříně na pozemek p. č. 2644/3 a uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na tyto pozemky, za cenu věcného břemene 1.000,- Kč u p. č. 2644/3 a 13.500,- Kč u p. č. 2566/1 za těchto podmínek, rada města projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 424:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vedení kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2566/1 a 2644/3, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, umístění rozpojovací skříně na pozemek p. č. 2644/3 a uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na tyto pozemky, za cenu věcného břemene 1.000,- Kč u p. č. 2644/3 a 13.500,- Kč u p. č. 2566/1 za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

-6-

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•9.      Návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasné prohlášení ČEZ Distribuce: Lysá nad Labem, lokalita Lom, rekonstrukce vedení.Návrh na umístění dvou přípojkových skříní a uložení kabelového vedení o celkové délce 143 m na pozemek p. č. 2641/1 a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-6001109/21 na tento pozemek i následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za cenu 28.900,- Kč, rada města projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 424. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje umístění dvou přípojkových skříní a uložení kabelového vedení o celkové délce 143 m na pozemek p. č. 2641/1 a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-6001109/21 na tento pozemek i následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za cenu 28.900,- Kč. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•10.  Návrh na vydání souhlasu města k trvalému záboru obecních pozemků dotčených stavbou „Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice".Návrh na trvalý zábor obecních pozemků dotčených stavbou „Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice", rada města projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 417.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje trvalý zábor obecních pozemků dotčených stavbou „Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice".

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

 

 

-7-

 

 

•11.  Fruta

 

P. starosta přednesl zastupitelům všechny změny, které byly provedeny ve smlouvách. Dále p. starosta ještě informoval zastupitele o dalších ustanoveních a podmínkách smlouvy. P. Ježek konstatoval, že se podivuje nad tím, že materiál týkající se Fruty nebyl zastupitelům předložen dříve, dle jednacího a organizačního řádu. Část tři, tedy posudek nezávislého právníka byl předložen teprve v pondělí, tj. 16.06.2008, dále uvedl, proč se v tomto případě tak spěchá. Dodal, že podle jeho názoru, je hlasování o schválení této věci předčasné. P. Mgr. Fajmon uvedl, že se domnívá, že do této věci zastupitelstvo vložilo mnoho úsilí a dodal, že toto je věc velkého rozsahu, která se neděje stále. Konstatoval, že smlouvy jsou mnohem kvalitnější, než byly na začátku jednání, dodal, že pokud se chce udělat něco pro město, bylo by vhodné tento projekt schválit. P. Ing. Firman uvedl, že smlouvy se projednávaly dostatečně dlouho a s dostatečnou pozorností. Konstatoval, že míra rizika se zapracováním připomínek zastupitelů se snížila na minimum, dále dodal, že se domnívá, že projekt je v současné době ke schválení. P. Ježek uvedl, že si myslí, že nebylo splněno několik podmínek, a to např., že pronájem s obcí nebyl snížen na 6 let s prodlužením na 4 roky, dále, že nejdřív se musí udělat nějaký projekt a poté schvalovat smlouvy a dále uvedl, že si myslí, že celé řízení bylo zmanipulováno, jelikož byl vypuštěn bod 2, ze zadávacích podmínek projektu bez souhlasu zastupitelstva, uvedl, že toto je na pováženou, jelikož je to nevhodné vůči dalším firmám, které se do výběrového řízení přihlásili. Dále je zcela neodůvodněná cena za m2, dále, že zastavovací podmínky měly být známy dříve, tedy již při vyhlášení záměru, tj. v červenci 2007 a jednoznačně známé před podpisem smluv. Jak to, že se upustilo od původního zadání, že celý areál se bude posuzovat komplexně. Jak je to s pozemky p. Ing. Meixnera, tedy kde je smlouva o smlouvě budoucí. Jednoznačně nejde souhlasit s výstavbou supermarketu a musí se také omezit bytové jednotky. Konstatoval, že by bylo přijatelnější, kdyby město za pomocí p. JUDr. Kodery zpracovalo smlouvy samo. Po dlouhé diskusi na toto téma, p. starosta doporučil o návrhu hlasovat.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje I) Uzavření Smlouvy o budoucích  nájemních smlouvách a smlouvu o budoucích kupních smlouvách o převodu nemovitostí ve znění předloženém na zasedání ZM konaného dne 18.06.2008 a upravené o změny a doplnění schválené JUDr. Davidem Koderou dne 18.06.2008 a to v části, jejímž předmětem je uzavření budoucí kupní smlouvy/kupních smluv o převodu pozemků parc. číslo 3758 o výměře 10.179 m², 3723 o výměře     95 m²,  3731    o     výměře      217 m² a 3732 o     výměře    56 m2,    vše pozemkové parcely, nacházející se v katastrálním území Lysá nad Labem (dále je  "Pozemky" a "Budoucí smlouva"), se (i) společností MS development s.r.o., IČ:62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35315, (ii) společností První Sluníčková s.r.o., IČ: 28260431, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136040, (iii) společností Druhá Sluníčková s.r.o., IČ: 28361725, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136130 a (iv) společností Třetí Sluníčková s.r.o., IČ: 28259424, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135964 (dále jen "Společnosti"), a to za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v závislosti na době uzavření kupní smlouvy o převodu pozemků následujícím způsobem s tím, že kupní cena nebude nižší, než smluvená kupní cena, tj. 1.052,50 Kč/1 m² plochy Pozemků. V případě, kdy kupní cena stanovená znaleckým posudkem bude vyšší, než smluvená kupní cena, bude použita cena dle znaleckého posudku:

-8-

Období, ve kterém dojde k uzavření kupní smlouvy o převodu pozemků

Kupní cena za m² v Kč

Kupní cena celkem v Kč

1.1.2008-31.12.2008

1.052,50 Kč (pozn. - kupní cena stanovená na základě znaleckého posudku je nižší - 995,50 Kč, bude tedy použita smluvená kupní cena)

11.100.717,-Kč

1.1.2009-31.12.2009

1.052,50 Kč (pozn. - kupní cena stanovená na základě znaleckého posudku je nižší - 1.028,70 Kč, bude tedy použita smluvená kupní cena)

11.100.717,-Kč

1.1.2010-31.12.2010

1.062,90 Kč

11.210.406,-Kč

 

          

 

1.1.2011-31.12.2011

1.098 Kč

11.580.606,-Kč

1.1.2012-31.12.2012

1.135,-Kč

11.970.845,-Kč

1.1.2013-31.12.2013

1.173,-Kč

12.371.631,-Kč

1.1.2014-31.12.2014

1.212,-Kč

12.782.964,-Kč

1.1.2015-31.12.2015

1.253,-Kč

13.215.391,-Kč

1.1.2016-31.12.2016

1.295,-Kč

13.658.365,-Kč

1.1.2017-31.12.2017

1.337,-Kč

14.101.339,-Kč

1.1.2018-31.12.2018

1.382,-Kč

14.575.954,-Kč

1.1.2019 a dále

Kupní cena bude vypočtena tak, že smluvená kupní cena bude zvýšena o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašovaným Českým statistickým úřadem za příslušný kalendářní rok za kalendářní roky uplynulé od roku 2008 (včetně) až do kalendářního roku (včetně) předcházejícího kalendářnímu roku, v němž je příslušná kupní smlouva uzavírána.

 

II) Uzavření Budoucí smlouvy v části budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene /věcných břemen na veškeré stavby se všemi jejich součástmi a příslušenstvím na Pozemcích, na

jejímž/jejichž základě bude zřízeno věcné břemeno/věcná břemena umístění stavby, užívání těchto staveb, průchodu a průjezdu přes Pozemky. Toto věcné břemeno/věcná  břemena bude/budou zřízeno/zřízena na dobu neurčitou ve prospěch každého vlastníka/spoluvlastníka staveb nebo jejich částí, a to k celým Pozemkům. V případě, kdy z objektivních důvodů

 

-9-

 

nebude možné uzavřít smlouvu/smlouvy o věcném břemeni in rem, bude/budou uzavřeny smlouvy o věcném břemeni ad personam ve prospěch té osoby, která bude vlastníkem/spoluvlastníkem příslušné stavby nacházející se na Pozemku. Finanční náhrada bude činit 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

 III) Uzavření Rámcové partnerské smlouvy se společností MS development s.r.o., IČ: 62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35315, týkající se poskytnutí  plnění, resp. poskytnutí spolupráce městu Lysá nad Labem, s finančním limitem plnění na základě partnerské smlouvy, resp. hodnotou poskytnutého plnění či poskytnuté spolupráce  ve výši 1.700.000,-Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých) a bere na vědomí  Uzavření Smlouvy o budoucí(ch) nájemní(ch) smlouvě(ách) a smlouvu o budoucí(ch) kupní(ch) smlouvě(ách) o převodu nemovitostí (dále jen "Budoucí smlouva") v části, jejímž předmětem je uzavření budoucí nájemní smlouvy/nájemních smluv na pozemky parc. číslo 3758 o výměře 10.179 m², 3723 o výměře 95 m², 3731 o výměře 217 m² a 3732 o výměře 56 m², vše pozemkové parcely, nacházející se v katastrálním území Lysá nad Labem (dále jen "Pozemky") se (i) společností MS development s.r.o., IČ: 62913794,  se  sídlem Donská 275/9, Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35315, (ii) společností První Sluníčková s.r.o., IČ:28260431, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136040, (iii) společností Druhá Sluníčková s.r.o., IČ: 28361725, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00,

   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

   vložka 136130 a (iv) společností Třetí Sluníčková s.r.o., IČ: 28259424, se sídlem Donská

   275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

   v Praze, oddíl C, vložka 135964 (dále jen "Společnosti"). Nájem bude sjednán na dobu

   určitou, která skončí uplynutím třinácti (13) let ode dne uzavření Budoucí smlouvy, tato

   doba však bude prodloužena o dobu trvání průtahů při územním řízení, stavebním řízení

    a/nebo řízení o povolení užívání stavby, resp. jiného řízení vedoucího ke vzniku oprávnění

    užívat stavbu/stavby postavené v rámci realizace Projektu (jak je definován v Budoucí

    smlouvě) (včetně komunikací a inženýrských sítí), průtahů při řízení o posouzení vlivu na

    životní prostředí (EIA) apod., přičemž průtahy v těchto řízeních nebyly způsobeny

    zaviněním Společností, dále o dobu trvání řízení způsobených podáním námitek

    či odvolání ze strany fyzických či právnických osob, sdružení občanů či dalších organizací.

    Roční nájemné je sjednáno ve výši 154.000,-Kč. Počínaje rokem 2010 bude roční nájemné

    navyšováno o Míru inflace (tzn. roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem měrného ročního

    indexu spotřebitelských cen vyhlašovaným Českým statistickým úřadem za příslušný

    kalendářní rok). Pro rok 2010 to bude o Míru inflace za rok 2009 a dále pak pro roky

    následující. Dále schvaluje text Budoucí smlouvy.Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  1 hlasů

Návrh byl schválen.•12.  Návrh na schválení darovací smlouvy se společností Linde + Wiemann.Návrh na uzavření darovací smlouvy se společností LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, Lysá nad Labem, na 32.500,- Kč, na rozvoj partnerských vztahů v roce 2008

-10-

mezi městem Lysá nad Labem, městem Břeclav a obcí Kuks, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 405.

 

K předloženému návrhu měl připomínku p. Mgr. Fajmon, a to, aby se dárci poděkovalo v Listech, pokud s tím bude souhlasit.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, Lysá nad Labem, na 32.500,- Kč, na rozvoj partnerských vztahů v roce 2008 mezi městem Lysá nad Labem, městem Břeclav a obcí Kuks.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•13.  Návrh na Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2007 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2007.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2007 a Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2007, a to bez výhrad, projednala rada města dne 27.05.2008 usnesením č. 400.

 

K předloženému návrhu p. Ing. Firman, jako předseda kontrolního výboru, konstatoval, že výboru byly předloženy pí. Ing. Polenovou dvě kontrolní zprávy týkající se hospodaření Města Lysá nad Labem a Mikroregionu, jelikož auditorka neshledala žádné nedostatky, parafoval zprávu od auditorky a doporučil ZM ke schválení.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2007 a Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2007, a to bez výhrad.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•14.  Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí rok 2007 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí za rok 2007.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2007 a Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2007, a to bez výhrad, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 401.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

-11-

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2007 a Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2007, a to bez výhrad.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•15.  Návrh na vyčlenění financí do rozpočtu města pro rok 2009 na akci MŠ Čtyřlístek - výměna oken.Návrh na zařazení částky 550.000,- Kč pro akci MŠ Čtyřlístek - výměna oken do rozpočtu města pro rok 2009, rada města projednala dne 13.05.2008 usnesením č. 346.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zařazení částky 550.000,- Kč pro akci MŠ Čtyřlístek - výměna oken do rozpočtu města pro rok 2009.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•16.  Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 3/2008, o vytvoření a použití zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města.Návrh na Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2008, o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 403.K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2008, o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            1 hlas

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

 

 

-12-•17.  Návrh na pořádání veřejné sbírky městem pro Veslařský klub Lysá nad Labem.

 

Návrh na pořádání veřejné sbírky pro Veslařský klub Lysá nad Labem rada města projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 442.

 

K předloženému návrhu p. Ing. Firman uvedl, že zásadní problém je, že peníze získané z veřejné sbírky, by byly majetkem města a poté by město musela nějakým způsobem tyto prostředky darovat veslařskému klubu. Dále uvedl, že veškerou agendu, která by se tohoto týkala, by museli zpracovávat zaměstnanci MěÚ, což by pro ně byla práce navíc. Proto finanční výbor doporučil návrh neschválit. Pro veslařský klub by bylo lepší, kdyby oslovil sponzory.

 

          Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje pořádání veřejné sbírky pro Veslařský klub Lysá nad Labem.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•18.  Návrh na výběr dodavatele na „Zpracování kompletní analýzy dopravy v klidu, ve Městě Lysá nad Labem".Návrh na uzavření smlouvy na „Zpracování kompletní analýzy dopravy v klidu, ve městě Lysá nad Labem" s firmou ELTODO EG, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/4, Praha 4, za částku ve výši 177.310,- Kč, vč. DPH, s tím, že financování bude provedeno z provozních nákladů kap. 36 - Bydlení a komunální služby, rozp. Skladba 3612 5169, pol. příprava žádostí a projektů pro čerpání dotací, rada města projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 408.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

          Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy na „Zpracování kompletní analýzy dopravy v klidu, ve městě Lysá nad Labem" s firmou ELTODO EG, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/4, Praha 4, za částku ve výši 177.310,- Kč, vč. DPH, s tím, že financování bude provedeno z provozních nákladů kap. 36 - Bydlení a komunální služby, rozp. Skladba 3612 5169, pol. příprava žádostí a projektů pro čerpání dotací.

                                                                                                                         

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•19.  Návrh na změnu regulačního plánu Vysoká mez.

 

Rada města návrh na pořízení změny plánu Vysoká Mez z vlastních podnětů, s tím, že případná úprava rozpočtu bude provedena až na základě skutečných nákladů na pořízení

-13-

 

potřebné dokumentace projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 448.

 

K předloženému návrhu proběhla dlouhá diskuse, kde se zastupitelé nemohli shodnout, zda je vhodné změnit regulační plán Vysoké Meze. Pan starosta proto navrhl hlasovat o návrhu tak, jak je navržen.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                    4 hlasů

                                   zdržel se:            2 hlasů

                                   proti:                  6 hlasů

Návrh nebyl schválen.

 

•20.  Návrh na prodej domu č. p. 99 včetně pozemků v Palackého ulici, Lysá nad Labem - Litol, v obci Lysá nad Labem, k. ú. Litol, Ing. Karlu Svobodovi, ul. Pionýrů, č. 187, Poděbrady za částku 1.300 000,- Kč.

 

Návrh na prodej domu č. p. 99 včetně pozemků v Palackého ulici, Lysá nad Labem - Litol, v obci Lysá nad Labem, k. ú. Litol, Ing. Karlu Svobodovi, ul. Pionýrů, č. 187, Poděbrady za částku 1.300 000,- Kč rada města projednala dne 15.04.2008 usnesením č. 320. Kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s převodem na KÚ Nymburk.

 

Zastupitelé se jednomyslně shodli na tom, že bod 20, týkající se prodeje domu č. p. 99 včetně pozemků, ul. Palackého, Lysá nad Labem - Litol, panu Ing. Karlu Svobodovi, ul. Pionýrů č. 187, Poděbrady za částku 1.300 000,- Kč bude stažen z dnešního programu jednání.   •21.  Návrh na prodej obecního pozemku p. č. 2172/35 o vým. 5.781 m2, kultura orná, k. ú. Lysá nad Labem, určeného k zástavbě rodinným domem, nebo rodinnými domy.Návrh na prodej obecního pozemku p. č. 2172/35 o vým. 5.781 m2, kult. orná, k. ú. Lysá nad Labem, pí. Ing. Blance Benešové, Praha 8, za částku 1.210,- Kč/m2, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 380.

 

K předloženému návrhu měl připomínku p. Ing. Firman, a to, že se domnívá, že výběrové řízení bylo podle jeho názoru špatné, jelikož nebyla vybrána ta nejvyšší nabídka. Pan starosta uvedl, že se domnívá, že nabídka byla vybrána správně, jelikož u dané druhé nabídky nebyla udána konkrétní cena. P. Sedláček konstatoval, že by se také do budoucna mohlo stát, že přijdou nabídky, kde u všech bude převýšení nejvyšší nabídky u 1,- Kč. P. Mgr. Fajmon uvedl, že by bylo vhodné konkretizovat u zástavby, např., že by do pěti let mělo být zastavěno alespoň 50 % pozemku, dále p. Mgr. Fajmon dodal, že kdyby tímto způsobem postupoval každý, že nabídne o 1,- Kč více, bylo by to velmi těžké rozhodování, mělo by to být upřesněno. Odpověděl p. starosta, že lhůta zastavění pozemku se může upřesnit ve smlouvě.

 

          Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 2172/35 o vým. 5.781 m2, kult. orná, k. ú. Lysá nad Labem, pí. Ing. Blance Benešové, Praha 8, za částku 1.210,- Kč/m2

 

-14-

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 10 hlasů

                                   zdržel se:            1 hlas

                                   proti:                  1 hlas

Návrh byl schválen.•22.  Návrh úpravy rozpočtu na rok 2008.Návrh úpravy rozpočtu na rok 2008, rada města projednala dne 13.05.2008 usnesením č. 348.

 

K předloženému návrhu p. Ing. Firman konstatoval, že kontrolní výbor k návrhům neměl žádné připomínky ani námitky, a proto doporučil úpravu rozpočtu ke schválení.  P. Mgr. Fajmon se dotázal, proč se měla dělat projektová dokumentace na Okrsek. Odpověděl p. starosta, že PD se měla dělat, ale nebude, bylo to z důvodů kousku chybějící kanalizace.

 

      Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2008.

                                                                                                                         

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Mgr. Minařík)•23.  Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.Návrh na Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, rada města projednala dne 12.06.2008 usnesením č. 452.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

     

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.III. I n f o r m a t i v n í    z p r á v y

 

•1.      Zpráva o postupu v případě pana Keszeliho.Rada města zprávu o postupu v případě p. Keszeli projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 407.

 

 

-15-

K předloženému návrhu p. starosta konstatoval, že podle předložených materiálů je zřejmé, že žádný ze zaměstnanců MěÚ v postupu p. Keszeliho nepochybil. Dále dodal, že by bylo možné, že by město poskytlo p. Keszelimu k soudnímu sporu městského právníka. Zastupitelé se shodli na tom, že není vhodné jednomu občanovi poskytovat městského právníka, jelikož do budoucna by toto mohli požadovat všichni.  Po delší diskusi, p. starosta navrhl vzít zprávu na vědomí.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zpráva o postupu v případě pana Keszeliho.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•2.      Zápis z finančního výboru z 2. června 2008.Rada města zápis z finančního výboru z 2. června 2008 projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 443.

 

K předloženému návrhu p. Ing. Firman uvedl, že finanční výbor žádá o předložení přehledu o stavu dotací za rok 2008 a 09. To znamená, které žádosti byly podány, které případně byly kladně vyřízeny, kde nebylo vyhověno a pokud se tak stalo, tak z jakých důvodů. Dále se finanční výbor zabývá otázkou, kdy bude do rozpočtu města zařazena přidělená dotace na základní školu J.A.K., a jak bude řešena spoluúčast města.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru z 2. června 2008

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.Diskuse:

 

p. starosta                                           - dotázal se zastupitelů, zda chtějí, aby se svolalo mimořádné zastupitelstvo, týkající se rekonstrukce Masarykovy ulice, dále uvedl, že k výstavbě domova důchodců přišlo několik připomínek, které byly zaslány na Krajský úřad, a v současné době se čeká, zda Krajský úřad potvrdí rozhodnutí stavebního úřadu, dodal, že co se týče obchvatu, tak začaly výkupy pozemků k tomu potřebných, za cenu cca 128-138,-/m2, dodal, že jsou lidé, kteří jsou ochotni pozemky prodat, ale také ti, se kterými se nedá dohodnout,

-16-

pí. Valentová                                      - uvedla, že kraj sice silnice opravil, ale jak na asfalt nasypal drť z kamínků, tak je to vše v kraji silnic, avšak dodala, že by drť byla dobrá jako posypový materiál,

 

Ing. Otava                                          - uvedl, že bylo hodnoceno provedení oplocení pozemku za bývalými jatky, pan Rubeš byl zřejmě podveden majitelkou vedlejšího pozemku, a tak odstoupil od věcného břemene, majitelka pozemku provedla oplocení, včetně stávající polní cesty, stížnosti jsou však i od majitelů koní, kteří cestu používali a v současné době musí jezdit značně složitě, dodal, že cesta tam byla vždy a dokonce je i v katastru, dotázal se pí. Ing. Čížkové, zda je plot, který se zde objevil myšlen vážně,

 

Ing. Čížková                                      uvedla, že toto slouží jako oplocení pro koně, původně se stavební úřad rozmýšlel, zda toto povolí, jelikož držitelé pozemku zde mají vjezd pro zavážení např. píce atd., podle katastru nemovitostí tam sice, přístup není, ale za dobu co tam je, je přístup vyježděný, oficiální přístup do areálu je kolem p. Rubeše z druhé strany, to se však majitelům koní nelíbilo, a tak je stavební úřad odkázal na soud, kde se právníci obou stran dohodli, že dojde k oplocení, kde bude oboustranná brána a obě strany budou mít klíče, a přes výběh pro koně budou moci kamiony pro zásobování projíždět, z tohoto důvodu stavební úřad oplocení povolil, to, že cesta je jinde než byla vždy vyježděna, to už je jiná věc,

 

Mgr. Fajmon                                      - uvedl, že chodník v průmyslové zóně zarůstá plevelem, proto se dotázal, zda je možno s tímto něco udělat,

 

p. starosta                                           - odpověděl, že v této zóně v dubnu proběhl postřik proti plevelu,

 

Mgr. Fajmon                                      - konstatoval, zda by se nedalo něco udělat s průjezdem kolem Kovony, dále dodal, že by bylo vhodné, aby město např. tento pozemek vykoupilo, jelikož by bylo dobré tento průjezd zprovoznit, 

 

p. starosta                                           - konstatoval, že se musí zjistit, kdo má tento pozemek ve vlastnictví,

 

p. Ježek                                              - uvedl, že se domnívá, že pozemek má ve vlastnictví Kovona, která si nepřeje, aby byl tento průjezd zprovozněn, dále dodal, že si povšiml, že střecha na staré škole je dost rezavá, zda se s tím bude něco dělat,

 

p. Blažek                                            - konstatoval, že se s tímto do budoucna počítá,

 

-17-

p. Houštecký                                      - uvedl, že podél průmyslové silnice je spousta vysoké trávy, dodal, že ve městě je vůbec zeleň dost zanedbávaná,

 

Ing. Otava                                          - konstatoval, že rychlíky stále v Lysé nad Labem zastavovat budou, dále dodal, že osobní vlaková doprava již více posílit nejde, protože na trať se již více vlaků nevejde,

 

p. starosta                                           - dodal, že je dobré, že žádné vlaky neubyly tudíž, že kapacita zůstala stejná.

 

Interpelace: Práva interpelace žádný zastupitel nevyužil.

 

     Návrh na usnesení přednesl p Mgr. Kopecký Petr.

 

U s n e s e n í    z   jednání ZM dne 18.06.2008

 

Zastupitelstvo města

I. v o l í

 

 

 • 1. Ověřovatele zápisu: p. Mgr. Fajmon Hynek
                                                                       p. Ing. Firman Miroslav        

 

2. Návrhovou komisi ve složení:                   p. Ing. Šťastný Vladislav

                                                                       p. Sedláček Tomáš

                                                                       p. Mgr. Kopecký Petr

                                                                      

II. s c h v a l u j e

 

1) I) Uzavření Smlouvy o budoucích nájemních smlouvách a smlouvu o budoucích

kupních smlouvách o převodu nemovitostí ve znění předloženém na zasedání ZM                               konaného dne 18.06.2008 a upravené o změny a doplnění schválené JUDr. Davidem Koderou dne 18.06.2008 a to v části, jejímž předmětem je uzavření budoucí kupní smlouvy/kupních smluv o převodu pozemků parc. číslo 3758 o výměře 10.179 m², 3723 o výměře     95 m²,  3731    o     výměře      217 m² a 3732 o     výměře    56 m2,    vše

    pozemkové parcely, nacházející se v katastrálním území Lysá nad Labem (dále jen

    "Pozemky" a "Budoucí smlouva"), se (i) společností MS development s.r.o., IČ:

    62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

    Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35315, (ii) společností První Sluníčková

     s.r.o., IČ: 28260431, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v

     obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136040, (iii)

     společností Druhá Sluníčková s.r.o., IČ: 28361725, se sídlem Donská 275/9, Praha 10,

     PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

-18-

     C, vložka 136130 a (iv) společností Třetí Sluníčková s.r.o., IČ: 28259424, se sídlem

     Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

      Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135964 (dále jen "Společnosti"), a to za

      kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v závislosti na době uzavření kupní

      smlouvy o převodu pozemků následujícím způsobem s tím, že kupní cena nebude nižší,

      než smluvená kupní cena, tj. 1.052,50 Kč/1 m² plochy Pozemků. V případě, kdy kupní

      cena stanovená znaleckým posudkem bude vyšší, než smluvená kupní cena, bude použita

      cena dle znaleckého posudku:

 

Období, ve kterém dojde k uzavření kupní smlouvy o převodu pozemků

Kupní cena za m² v Kč

Kupní cena celkem v Kč

1.1.2008-31.12.2008

1.052,50 Kč (pozn. - kupní cena stanovená na základě znaleckého posudku je nižší - 995,50 Kč, bude tedy použita smluvená kupní cena)

11.100.717,-Kč

1.1.2009-31.12.2009

1.052,50 Kč (pozn. - kupní cena stanovená na základě znaleckého posudku je nižší - 1.028,70 Kč, bude tedy použita smluvená kupní cena)

11.100.717,-Kč

1.1.2010-31.12.2010

1.062,90 Kč

11.210.406,-Kč

 

          

 

1.1.2011-31.12.2011

1.098 Kč

11.580.606,-Kč

1.1.2012-31.12.2012

1.135,-Kč

11.970.845,-Kč

1.1.2013-31.12.2013

1.173,-Kč

12.371.631,-Kč

1.1.2014-31.12.2014

1.212,-Kč

12.782.964,-Kč

1.1.2015-31.12.2015

1.253,-Kč

13.215.391,-Kč

1.1.2016-31.12.2016

1.295,-Kč

13.658.365,-Kč

1.1.2017-31.12.2017

1.337,-Kč

14.101.339,-Kč

1.1.2018-31.12.2018

1.382,-Kč

14.575.954,-Kč

1.1.2019 a dále

Kupní cena bude vypočtena tak, že smluvená kupní cena bude zvýšena o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašovaným Českým statistickým úřadem za příslušný kalendářní rok za kalendářní roky uplynulé od roku 2008 (včetně) až do kalendářního roku (včetně) předcházejícího kalendářnímu roku, v němž je příslušná kupní smlouva uzavírána.

-19-

II) Uzavření Budoucí smlouvy v části budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene /věcných

    břemen na veškeré stavby se všemi jejich součástmi a příslušenstvím na Pozemcích, na

    jejímž/jejichž základě bude zřízeno věcné břemeno/věcná břemena umístění stavby,

    užívání těchto staveb, průchodu a průjezdu přes Pozemky. Toto věcné břemeno/věcná

    břemena bude/budou zřízeno/zřízena na dobu neurčitou ve prospěch každého vlastníka/

    spoluvlastníka staveb nebo jejich částí, a to k celým Pozemkům.

    V případě, kdy z objektivních důvodů nebude možné uzavřít smlouvu/smlouvy o věcném

     břemeni in rem, bude/budou uzavřeny smlouvy o věcném břemeni ad personam ve

     prospěch té osoby, která bude vlastníkem/spoluvlastníkem příslušné stavby nacházející

     se na Pozemku. Finanční náhrada bude činit 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun

     českých).

 III) Uzavření Rámcové partnerské smlouvy se společností MS development s.r.o.,

     IČ: 62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku

     vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35315, týkající se poskytnutí

     plnění, resp. poskytnutí spolupráce městu Lysá nad Labem, s finančním limitem plnění na

     základě partnerské smlouvy, resp. hodnotou poskytnutého plnění či poskytnuté

     spolupráce ve výši 1.700.000,-Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých).

 • 2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, kabelové vedení o délce 45 m na pozemku 2569/17 za cenu, dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, ve výši 4.500,- Kč, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 3) Souhlasná prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na pozemky 3710 a 2175/1 (PK 2175/1, 2175/3, 2172/9), za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem. Celková cena činí 11.500,- Kč, tj. 4.000,- Kč pro pozemek 2175/1 (PK 2175/1. 2175/3, 2172/9) a 7.500,- Kč pro pozemek 3710. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 4) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, kabelové vedení o délce 79 m a umístění rozpojovací skříně o ploše 1,5 m2 na pozemek 2569/5 za cenu, dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, ve výši 8.300,- Kč, uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 5) Na pozemek 2569/18 umístění kabelového vedení o délce 5 m, rozpojovací skříně o ploše 1,5 m2, souhlasná prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem. Celková cena činí 1.500,- Kč. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 6) Uložení kabelového vedení o délce 253 m a umístění přípojkové skříně o ploše 1,5 m2 na pozemek 2639/2 za cenu 53.900,- Kč dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 7) I) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, uložení kabelového vedení do pozemku p. č. 2639/1, za podmínky, že zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění.
II) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene následně smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem ve výši 37.100,- Kč, s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

-20-

 • 8) I) Vedení podzemní kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2875/55, 2875/75, 2890/2 a 2871/5, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem za těchto podmínek: investor uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby a zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění.
II) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za ceny dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, po skutečném zaměření, tj. p. p. č. 2875/55 - 24.000,- Kč (80 m x 300,- Kč), 2875/75 - 2.700,- Kč (9 m x 300,- Kč), 2890/2 - 13.500,- Kč (45 m x 300,- Kč) a 2871/5 - 1.800,- Kč (6 m x 300,- Kč). Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

III) Odprodej části 70 m2 z pozemku 2875/55 za cenu 360,- Kč/m2, tj. celkem 25.200,- Kč, firmě ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, pro výstavbu nové kioskové trafostanice, za podmínky, že po odbourání stávající trafostanice bude investorem vybudován nový pilíř pro rozvaděč veřejného osvětlení. Kupující uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN.

 • 9) Vedení kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2566/1 a 2644/3, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, umístění rozpojovací skříně na pozemek p. č. 2644/3 a uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na tyto pozemky, za cenu věcného břemene 1.000,- Kč u p. č. 2644/3 a 13.500,- Kč u p. č. 2566/1 za těchto podmínek:
- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 • 10) Umístění dvou přípojkových skříní a uložení kabelového vedení o celkové délce 143 m na pozemek p. č. 2641/1 a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-6001109/21 na tento pozemek i následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za cenu 28.900,- Kč. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 11) Trvalý zábor obecních pozemků dotčených stavbou „Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice".
 • 12) Uzavření darovací smlouvy se společností LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, Lysá nad Labem, na 32.500,- Kč, na rozvoj partnerských vztahů vroce 2008 mezi městem Lysá nad Labem, městem Břeclav a obcí Kuks.
 • 13) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2007 a Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2007, a to bez výhrad.
 • 14) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2007 a Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2007, a to bez výhrad.
 • 15) Zařazení částky 550.000,- Kč pro akci MŠ Čtyřlístek - výměna oken do rozpočtu města pro rok 2009.
 • 16) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2008, o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města.
 • 17) Uzavření smlouvy na „Zpracování kompletní analýzy dopravy vklidu, ve městě Lysá nad Labem" sfirmou ELTODO EG, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/4, Praha 4, za částku ve výši 177.310,- Kč, vč. DPH, stím, že financování bude provedeno zprovozních
 

-21-

nákladů kap. 36 - Bydlení a komunální služby, rozp. Skladba 3612 5169, pol. příprava žádostí a projektů pro čerpání dotací.

 • 18) Prodej obecního pozemku p. č. 2172/35 o vým. 5.781 m2, kult. orná, k. ú. Lysá nad Labem, pí. Ing. Blance Benešové, Praha 8, za částku 1.210,- Kč/m2.
 • 19) Úpravu rozpočtu na rok 2008.
 • 20) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně znemovitostí.

III.   b e r e    n a    v ě d o m í

 

 • 1. Uzavření Smlouvy o budoucí(ch) nájemní(ch) smlouvě(ách) a smlouvu o budoucí(ch)
       kupní(ch) smlouvě(ách) o převodu nemovitostí (dále jen "Budoucí smlouva") v části,

       jejímž předmětem je uzavření budoucí nájemní smlouvy/nájemních smluv na pozemky

      parc. číslo 3758 o výměře 10.179 m², 3723 o výměře 95 m², 3731 o výměře 217 m² a 3732

    o výměře 56 m², vše pozemkové parcely, nacházející se v katastrálním území Lysá nad

    Labem (dále jen "Pozemky") se (i) společností MS development s.r.o., IČ: 62913794,

    se  sídlem Donská 275/9, Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským

    soudem v Praze, oddíl C, vložka 35315, (ii) společností První Sluníčková s.r.o., IČ:

   28260431, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku

   vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136040, (iii) společností Druhá

   Sluníčková s.r.o., IČ: 28361725, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00,

   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

   vložka 136130 a (iv) společností Třetí Sluníčková s.r.o., IČ: 28259424, se sídlem Donská

   275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

   v Praze, oddíl C, vložka 135964 (dále jen "Společnosti"). Nájem bude sjednán na dobu

   určitou, která skončí uplynutím třinácti (13) let ode dne uzavření Budoucí smlouvy, tato

   doba však bude prodloužena o dobu trvání průtahů při územním řízení, stavebním řízení

    a/nebo řízení o povolení užívání stavby, resp. jiného řízení vedoucího ke vzniku oprávnění

    užívat stavbu/stavby postavené v rámci realizace Projektu (jak je definován v Budoucí

    smlouvě) (včetně komunikací a inženýrských sítí), průtahů při řízení o posouzení vlivu na

    životní prostředí (EIA) apod., přičemž průtahy v těchto řízeních nebyly způsobeny

    zaviněním Společností, dále o dobu trvání řízení způsobených podáním námitek

    či odvolání ze strany fyzických či právnických osob, sdružení občanů či dalších organizací.

    Roční nájemné je sjednáno ve výši 154.000,-Kč. Počínaje rokem 2010 bude roční nájemné

    navyšováno o Míru inflace (tzn. roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem měrného ročního

    indexu spotřebitelských cen vyhlašovaným Českým statistickým úřadem za příslušný

    kalendářní rok). Pro rok 2010 to bude o Míru inflace za rok 2009 a dále pak pro roky

    následující. Dále schvaluje text Budoucí smlouvy.

 • 2. Informativní zpráva o postupu vpřípadě pana Keszeliho.
 • 3. Zápis zfinančního výboru z2. června 2008.
 

IV. n e s c h v a l u j e

 

Pořádání veřejné sbírky pro Veslařský klub Lysá nad Labem.

 

Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:                 0 hlasů

 Návrh byl schválen.

            Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města v 20,20 hod. hodin ukončil.

 

 

Zapsala: Uhrová K.

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

        - - - - - - - - - - - - - - - -                                                   - - - - - - - - - - - - - - -  - -

          p. Mgr. Fajmon Hynek                                                  p. Ing. Firman Miroslav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

             starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s

z 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 18.06.2008 od 17.00 hodin na MěÚ Lysá nad Labem.

 

Přítomni :      p. Mgr. Havelka Jiří

p. Ing. Otava Karel

                        p. Sedláček Tomáš

                        p. Houštecký Václav

                        p. Ing. Firman Miroslav

                        p. Ježek Stanislav                  

                        pí Valentová Naděžda

                        p. Mgr. Kopecký Petr

                        p. Mgr. Minařík Jaroslav

                        p. Ing. Šťastný Vladislav

                        p. Mgr. Fajmon Hynek

                        p. Kolman Josef

           

Omluveni :     pí Chloupková Marcela

                        p. MVDr. Kořínek Jan

                        p. Ing. Gregor Petr

 

I. Z a h á j e n í
 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvili p. MVDr. Kořínek Jan, p. Ing. Gregor Petr a pí Chloupková Marcela.

            Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Ing. Firman Miroslav a p. Mgr. Fajmon Hynek, do návrhové komise byli navrženi p. Sedláček Tomáš, p. Ing. Šťastný Vladislav a p. Mgr. Kopecký Petr.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat:

Ověřovatelé zápisu                 pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti :                0 hlasů

 

Návrhová komise                   pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti :                0 hlasů

 

Zápis z mimořádného zasedání ZM dne 04.06.2008 byl ověřovateli ověřen.

 

Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník.

                 

                Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na rozšíření programu. P. Mgr. Fajmon doporučil bod 1, týkající se Fruty přesunout v programu jako bod č. 11. P. starosta dodal, že by body 2 až 7 projednal jako celek, jelikož jsou stejného typu.

-1-

Pan starosta nechal hlasovat o programu dnešního zastupitelstva

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:                 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

II.    N á v r h y     n a     s c h v á l e n í.

 

•1.      Souhlasná prohlášení a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na pozemek p. č. 2569/17, č. smlouvy IE-12-6001109/41.

 

Návrh firmy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na kabelové vedení o délce 45 m na pozemku 2569/17 za cenu, dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, ve výši 4.500,- Kč, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 383. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      P. Mgr. Fajmon konstatoval, že se rozmáhá to, že se často elektrorozvodné skříně umisťují na pozemcích města, avšak vždy se rozvodové skříně umisťovaly na pozemek vlastníka. Dodal, že pokud by byla rozvodová skříň např. pro celou čtvrť, poté by souhlasil s jejím umístěním na městský pozemek. P. Mgr. Fajmon navrhl přijmout usnesení, a to, že ZM ukládá RM vypracovat jednotnou metodiku pro umisťování rozvodových zařízení při budování nových rozvodných sítí, a to z důvodů toho, že někteří obyvatelé si rozvodovou skříň musí vybudovat na svém pozemku a někteří ji mohou postavit na pozemku městském. Odpověděl p. starosta, že ČEZ toto odmítne, jelikož preferují městské pozemky, protože jsou veřejně přístupně. Pí Ing. Čížková konstatovala, že rozvodové skříně se dělí na např. SR 30, SR 50 atd., tyto jsou opravdu umístěny na veřejném prostranství, jelikož jsou pro celou ulici nebo více domů, dále jsou skříně pro jeden dům, kde jsou umístěny elektroměry, které jsou přístupné z veřejného prostranství, ale jsou součástí oplocení nebo fasády a ty jsou již na pozemku vlastníka. Dodala, že stavební úřad preferuje umisťování těchto přípojkových skříní na pozemky vlastníků, nikoli městské pozemky. P. Mgr. Fajmon po vyjádření pí Ing. Čížové svůj návrh na usnesení stáhl.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, kabelové vedení o délce 45 m na pozemku 2569/17 za cenu, dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, ve výši 4.500,- Kč, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Kolman)

 

 

-2-

 

•2.      Souhlasná prohlášení a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na pozemky p. č. 2175/1 (PK 2175/1, PK 2175/3, 2172/9), č. smlouvy IV-12-6001505/38 a p. č. 3710, č. smlouvy IV-12-6001505.

 

Návrh na souhlasná prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na pozemky 3710 a 2175/1 (PK 2175/1, 2175/3, 2172/9), za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 384. Celková cena činí 11.500,- Kč, tj. 4.000,- Kč pro pozemek 2175/1 (PK 2175/1. 2175/3, 2172/9) a 7.500,- Kč pro pozemek 3710. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Souhlasná prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na pozemky 3710 a 2175/1 (PK 2175/1, 2175/3, 2172/9), za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem. Celková cena činí 11.500,- Kč, tj. 4.000,- Kč pro pozemek 2175/1 (PK 2175/1. 2175/3, 2172/9) a 7.500,- Kč pro pozemek 3710. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Kolman)

 

•3.      Souhlasná prohlášení a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na pozemek p. č. 2569/5 a rozpojovací skříň, č. smlouvy IE-12-6001109/30.Návrh firmy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na kabelové vedení o délce 79 m a umístění rozpojovací skříně o ploše 1,5 m2 na pozemek 2569/5 za cenu, dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, ve výši 8.300,- Kč a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 386. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, kabelové vedení o délce 79 m a umístění rozpojovací skříně o ploše 1,5 m2 na pozemek 2569/5 za cenu, dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, ve výši 8.300,- Kč, uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Kolman)

-3-

•4.      Souhlasná prohlášení a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na pozemek p. č. 2569/18 a rozpojovací skříň, č. smlouvy IE-12-6001109/52.Návrh na umístění kabelového vedení na pozemek č. 2569/18 o délce 5 m, rozpojovací skříně o ploše 1,5 m2, souhlasná prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 387. Celková cena činí 1.500,- Kč. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje na pozemek 2569/18 umístění kabelového vedení o délce 5 m, rozpojovací skříně o ploše 1,5 m2, souhlasná prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem. Celková cena činí 1.500,- Kč. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Kolman)•5.      Souhlasná prohlášení a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na pozemek p. č. 2639/2 a přípojkovou skříň, č. smlouvy IE-12-6001109/24.Návrh na uložení kabelového vedení o délce 253 m a umístění přípojkové skříně o ploše 1,5 m2 na pozemek 2639/2 za cenu 53.900,- Kč dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 388. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uložení kabelového vedení o délce 253 m a umístění přípojkové skříně o ploše 1,5 m2 na pozemek 2639/2 za cenu 53.900,- Kč dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Kolman)

 

-4-•6.      Souhlasná prohlášení a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na pozemek p. č. 2639/1, č. smlouvy IE-12-6001109/43.Návrh I) firmy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, uložení kabelového vedení do pozemku p. č. 2639/1, za podmínky, že zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění a II) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene následně smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem ve výši 37.100,- Kč, s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 385. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje I) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, uložení kabelového vedení do pozemku p. č. 2639/1, za podmínky, že zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění. II) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene následně smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem ve výši 37.100,- Kč, s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Kolman)•7.      Žádost firmy Elektrosun o vyjádření a souhlas s trasou kabelového vedení NN, akce: Lysá nad Labem, K Milovicím TS, kabel NN pro p. p. č. 2871/1, 6, 36, -42, 47-52, č. proj. ČEZ: IV-12-6004869.Návrh na I) Vedení podzemní kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2875/55, 2875/75, 2890/2 a 2871/5, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem za těchto podmínek: investor uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby a zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění. II) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za ceny dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, po skutečném zaměření, tj. p. p. č. 2875/55 - 24.000,- Kč (80 m x 300,- Kč), 2875/75 - 2.700,- Kč (9 m x 300,- Kč), 2890/2 - 13.500,- Kč (45 m x 300,- Kč) a 2871/5 - 1.800,- Kč (6 m x 300,- Kč). Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN. III) Odprodej části 70 m2 z pozemku 2875/55 za cenu 360,- Kč/m2, tj. celkem 25.200,- Kč, firmě ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, pro výstavbu nové kioskové trafostanice, za podmínky, že po odbourání stávající trafostanice bude investorem vybudován nový pilíř pro rozvaděč veřejného osvětlení, rada města projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 420. Kupující uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN.

 

 

-5-

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje I) Vedení podzemní kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2875/55, 2875/75, 2890/2 a 2871/5, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem za těchto podmínek: investor uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby a zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění. II) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za ceny dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, po skutečném zaměření, tj. p. p. č. 2875/55 - 24.000,- Kč (80 m x 300,- Kč), 2875/75 - 2.700,- Kč (9 m x 300,- Kč), 2890/2 - 13.500,- Kč (45 m x 300,- Kč) a 2871/5 - 1.800,- Kč (6 m x 300,- Kč). Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN. III) Odprodej části 70 m2 z pozemku 2875/55 za cenu 360,- Kč/m2, tj. celkem 25.200,- Kč, firmě ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, pro výstavbu nové kioskové trafostanice, za podmínky, že po odbourání stávající trafostanice bude investorem vybudován nový pilíř pro rozvaděč veřejného osvětlení. Kupující uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•8.      Žádost firmy Elektrostav, a.s., o vyjádření k projektu stavby: Lysá nad Labem, lokalita Lom - kolísání napětí a návrh smluv budoucích o zřízení věcného břemene.Návrh na vedení kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2566/1 a 2644/3, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, umístění rozpojovací skříně na pozemek p. č. 2644/3 a uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na tyto pozemky, za cenu věcného břemene 1.000,- Kč u p. č. 2644/3 a 13.500,- Kč u p. č. 2566/1 za těchto podmínek, rada města projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 424:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vedení kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2566/1 a 2644/3, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, umístění rozpojovací skříně na pozemek p. č. 2644/3 a uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na tyto pozemky, za cenu věcného břemene 1.000,- Kč u p. č. 2644/3 a 13.500,- Kč u p. č. 2566/1 za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

-6-

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•9.      Návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasné prohlášení ČEZ Distribuce: Lysá nad Labem, lokalita Lom, rekonstrukce vedení.Návrh na umístění dvou přípojkových skříní a uložení kabelového vedení o celkové délce 143 m na pozemek p. č. 2641/1 a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-6001109/21 na tento pozemek i následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za cenu 28.900,- Kč, rada města projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 424. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje umístění dvou přípojkových skříní a uložení kabelového vedení o celkové délce 143 m na pozemek p. č. 2641/1 a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-6001109/21 na tento pozemek i následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za cenu 28.900,- Kč. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•10.  Návrh na vydání souhlasu města k trvalému záboru obecních pozemků dotčených stavbou „Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice".Návrh na trvalý zábor obecních pozemků dotčených stavbou „Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice", rada města projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 417.

 

      K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje trvalý zábor obecních pozemků dotčených stavbou „Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice".

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

 

 

-7-

 

 

•11.  Fruta

 

P. starosta přednesl zastupitelům všechny změny, které byly provedeny ve smlouvách. Dále p. starosta ještě informoval zastupitele o dalších ustanoveních a podmínkách smlouvy. P. Ježek konstatoval, že se podivuje nad tím, že materiál týkající se Fruty nebyl zastupitelům předložen dříve, dle jednacího a organizačního řádu. Část tři, tedy posudek nezávislého právníka byl předložen teprve v pondělí, tj. 16.06.2008, dále uvedl, proč se v tomto případě tak spěchá. Dodal, že podle jeho názoru, je hlasování o schválení této věci předčasné. P. Mgr. Fajmon uvedl, že se domnívá, že do této věci zastupitelstvo vložilo mnoho úsilí a dodal, že toto je věc velkého rozsahu, která se neděje stále. Konstatoval, že smlouvy jsou mnohem kvalitnější, než byly na začátku jednání, dodal, že pokud se chce udělat něco pro město, bylo by vhodné tento projekt schválit. P. Ing. Firman uvedl, že smlouvy se projednávaly dostatečně dlouho a s dostatečnou pozorností. Konstatoval, že míra rizika se zapracováním připomínek zastupitelů se snížila na minimum, dále dodal, že se domnívá, že projekt je v současné době ke schválení. P. Ježek uvedl, že si myslí, že nebylo splněno několik podmínek, a to např., že pronájem s obcí nebyl snížen na 6 let s prodlužením na 4 roky, dále, že nejdřív se musí udělat nějaký projekt a poté schvalovat smlouvy a dále uvedl, že si myslí, že celé řízení bylo zmanipulováno, jelikož byl vypuštěn bod 2, ze zadávacích podmínek projektu bez souhlasu zastupitelstva, uvedl, že toto je na pováženou, jelikož je to nevhodné vůči dalším firmám, které se do výběrového řízení přihlásili. Dále je zcela neodůvodněná cena za m2, dále, že zastavovací podmínky měly být známy dříve, tedy již při vyhlášení záměru, tj. v červenci 2007 a jednoznačně známé před podpisem smluv. Jak to, že se upustilo od původního zadání, že celý areál se bude posuzovat komplexně. Jak je to s pozemky p. Ing. Meixnera, tedy kde je smlouva o smlouvě budoucí. Jednoznačně nejde souhlasit s výstavbou supermarketu a musí se také omezit bytové jednotky. Konstatoval, že by bylo přijatelnější, kdyby město za pomocí p. JUDr. Kodery zpracovalo smlouvy samo. Po dlouhé diskusi na toto téma, p. starosta doporučil o návrhu hlasovat.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje I) Uzavření Smlouvy o budoucích  nájemních smlouvách a smlouvu o budoucích kupních smlouvách o převodu nemovitostí ve znění předloženém na zasedání ZM konaného dne 18.06.2008 a upravené o změny a doplnění schválené JUDr. Davidem Koderou dne 18.06.2008 a to v části, jejímž předmětem je uzavření budoucí kupní smlouvy/kupních smluv o převodu pozemků parc. číslo 3758 o výměře 10.179 m², 3723 o výměře     95 m²,  3731    o     výměře      217 m² a 3732 o     výměře    56 m2,    vše pozemkové parcely, nacházející se v katastrálním území Lysá nad Labem (dále je  "Pozemky" a "Budoucí smlouva"), se (i) společností MS development s.r.o., IČ:62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35315, (ii) společností První Sluníčková s.r.o., IČ: 28260431, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136040, (iii) společností Druhá Sluníčková s.r.o., IČ: 28361725, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136130 a (iv) společností Třetí Sluníčková s.r.o., IČ: 28259424, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135964 (dále jen "Společnosti"), a to za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v závislosti na době uzavření kupní smlouvy o převodu pozemků následujícím způsobem s tím, že kupní cena nebude nižší, než smluvená kupní cena, tj. 1.052,50 Kč/1 m² plochy Pozemků. V případě, kdy kupní cena stanovená znaleckým posudkem bude vyšší, než smluvená kupní cena, bude použita cena dle znaleckého posudku:

-8-Období, ve kterém dojde k uzavření kupní smlouvy o převodu pozemků

Kupní cena za m² v Kč

Kupní cena celkem v Kč

1.1.2008-31.12.2008

1.052,50 Kč (pozn. - kupní cena stanovená na základě znaleckého posudku je nižší - 995,50 Kč, bude tedy použita smluvená kupní cena)

11.100.717,-Kč

1.1.2009-31.12.2009

1.052,50 Kč (pozn. - kupní cena stanovená na základě znaleckého posudku je nižší - 1.028,70 Kč, bude tedy použita smluvená kupní cena)

11.100.717,-Kč

1.1.2010-31.12.2010

1.062,90 Kč

11.210.406,-Kč

 

          

 

1.1.2011-31.12.2011

1.098 Kč

11.580.606,-Kč

1.1.2012-31.12.2012

1.135,-Kč

11.970.845,-Kč

1.1.2013-31.12.2013

1.173,-Kč

12.371.631,-Kč

1.1.2014-31.12.2014

1.212,-Kč

12.782.964,-Kč

1.1.2015-31.12.2015

1.253,-Kč

13.215.391,-Kč

1.1.2016-31.12.2016

1.295,-Kč

13.658.365,-Kč

1.1.2017-31.12.2017

1.337,-Kč

14.101.339,-Kč

1.1.2018-31.12.2018

1.382,-Kč

14.575.954,-Kč

1.1.2019 a dále

Kupní cena bude vypočtena tak, že smluvená kupní cena bude zvýšena o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašovaným Českým statistickým úřadem za příslušný kalendářní rok za kalendářní roky uplynulé od roku 2008 (včetně) až do kalendářního roku (včetně) předcházejícího kalendářnímu roku, v němž je příslušná kupní smlouva uzavírána.

 

II) Uzavření Budoucí smlouvy v části budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene /věcných břemen na veškeré stavby se všemi jejich součástmi a příslušenstvím na Pozemcích, na

jejímž/jejichž základě bude zřízeno věcné břemeno/věcná břemena umístění stavby, užívání těchto staveb, průchodu a průjezdu přes Pozemky. Toto věcné břemeno/věcná  břemena bude/budou zřízeno/zřízena na dobu neurčitou ve prospěch každého vlastníka/spoluvlastníka staveb nebo jejich částí, a to k celým Pozemkům. V případě, kdy z objektivních důvodů

 

-9-

 

nebude možné uzavřít smlouvu/smlouvy o věcném břemeni in rem, bude/budou uzavřeny smlouvy o věcném břemeni ad personam ve prospěch té osoby, která bude vlastníkem/spoluvlastníkem příslušné stavby nacházející se na Pozemku. Finanční náhrada bude činit 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

 III) Uzavření Rámcové partnerské smlouvy se společností MS development s.r.o., IČ: 62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35315, týkající se poskytnutí  plnění, resp. poskytnutí spolupráce městu Lysá nad Labem, s finančním limitem plnění na základě partnerské smlouvy, resp. hodnotou poskytnutého plnění či poskytnuté spolupráce  ve výši 1.700.000,-Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých) a bere na vědomí  Uzavření Smlouvy o budoucí(ch) nájemní(ch) smlouvě(ách) a smlouvu o budoucí(ch) kupní(ch) smlouvě(ách) o převodu nemovitostí (dále jen "Budoucí smlouva") v části, jejímž předmětem je uzavření budoucí nájemní smlouvy/nájemních smluv na pozemky parc. číslo 3758 o výměře 10.179 m², 3723 o výměře 95 m², 3731 o výměře 217 m² a 3732 o výměře 56 m², vše pozemkové parcely, nacházející se v katastrálním území Lysá nad Labem (dále jen "Pozemky") se (i) společností MS development s.r.o., IČ: 62913794,  se  sídlem Donská 275/9, Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35315, (ii) společností První Sluníčková s.r.o., IČ:28260431, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136040, (iii) společností Druhá Sluníčková s.r.o., IČ: 28361725, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00,

   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

   vložka 136130 a (iv) společností Třetí Sluníčková s.r.o., IČ: 28259424, se sídlem Donská

   275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

   v Praze, oddíl C, vložka 135964 (dále jen "Společnosti"). Nájem bude sjednán na dobu

   určitou, která skončí uplynutím třinácti (13) let ode dne uzavření Budoucí smlouvy, tato

   doba však bude prodloužena o dobu trvání průtahů při územním řízení, stavebním řízení

    a/nebo řízení o povolení užívání stavby, resp. jiného řízení vedoucího ke vzniku oprávnění

    užívat stavbu/stavby postavené v rámci realizace Projektu (jak je definován v Budoucí

    smlouvě) (včetně komunikací a inženýrských sítí), průtahů při řízení o posouzení vlivu na

    životní prostředí (EIA) apod., přičemž průtahy v těchto řízeních nebyly způsobeny

    zaviněním Společností, dále o dobu trvání řízení způsobených podáním námitek

    či odvolání ze strany fyzických či právnických osob, sdružení občanů či dalších organizací.

    Roční nájemné je sjednáno ve výši 154.000,-Kč. Počínaje rokem 2010 bude roční nájemné

    navyšováno o Míru inflace (tzn. roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem měrného ročního

    indexu spotřebitelských cen vyhlašovaným Českým statistickým úřadem za příslušný

    kalendářní rok). Pro rok 2010 to bude o Míru inflace za rok 2009 a dále pak pro roky

    následující. Dále schvaluje text Budoucí smlouvy.Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  1 hlasů

Návrh byl schválen.•12.  Návrh na schválení darovací smlouvy se společností Linde + Wiemann.Návrh na uzavření darovací smlouvy se společností LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, Lysá nad Labem, na 32.500,- Kč, na rozvoj partnerských vztahů v roce 2008

-10-

mezi městem Lysá nad Labem, městem Břeclav a obcí Kuks, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 405.

 

K předloženému návrhu měl připomínku p. Mgr. Fajmon, a to, aby se dárci poděkovalo v Listech, pokud s tím bude souhlasit.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, Lysá nad Labem, na 32.500,- Kč, na rozvoj partnerských vztahů v roce 2008 mezi městem Lysá nad Labem, městem Břeclav a obcí Kuks.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•13.  Návrh na Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2007 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2007.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2007 a Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2007, a to bez výhrad, projednala rada města dne 27.05.2008 usnesením č. 400.

 

K předloženému návrhu p. Ing. Firman, jako předseda kontrolního výboru, konstatoval, že výboru byly předloženy pí. Ing. Polenovou dvě kontrolní zprávy týkající se hospodaření Města Lysá nad Labem a Mikroregionu, jelikož auditorka neshledala žádné nedostatky, parafoval zprávu od auditorky a doporučil ZM ke schválení.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2007 a Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2007, a to bez výhrad.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•14.  Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí rok 2007 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí za rok 2007.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2007 a Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2007, a to bez výhrad, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 401.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

-11-

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2007 a Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2007, a to bez výhrad.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•15.  Návrh na vyčlenění financí do rozpočtu města pro rok 2009 na akci MŠ Čtyřlístek - výměna oken.Návrh na zařazení částky 550.000,- Kč pro akci MŠ Čtyřlístek - výměna oken do rozpočtu města pro rok 2009, rada města projednala dne 13.05.2008 usnesením č. 346.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zařazení částky 550.000,- Kč pro akci MŠ Čtyřlístek - výměna oken do rozpočtu města pro rok 2009.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•16.  Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 3/2008, o vytvoření a použití zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města.Návrh na Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2008, o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 403.K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2008, o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            1 hlas

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

 

 

-12-•17.  Návrh na pořádání veřejné sbírky městem pro Veslařský klub Lysá nad Labem.

 

Návrh na pořádání veřejné sbírky pro Veslařský klub Lysá nad Labem rada města projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 442.

 

K předloženému návrhu p. Ing. Firman uvedl, že zásadní problém je, že peníze získané z veřejné sbírky, by byly majetkem města a poté by město musela nějakým způsobem tyto prostředky darovat veslařskému klubu. Dále uvedl, že veškerou agendu, která by se tohoto týkala, by museli zpracovávat zaměstnanci MěÚ, což by pro ně byla práce navíc. Proto finanční výbor doporučil návrh neschválit. Pro veslařský klub by bylo lepší, kdyby oslovil sponzory.

 

          Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje pořádání veřejné sbírky pro Veslařský klub Lysá nad Labem.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•18.  Návrh na výběr dodavatele na „Zpracování kompletní analýzy dopravy v klidu, ve Městě Lysá nad Labem".Návrh na uzavření smlouvy na „Zpracování kompletní analýzy dopravy v klidu, ve městě Lysá nad Labem" s firmou ELTODO EG, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/4, Praha 4, za částku ve výši 177.310,- Kč, vč. DPH, s tím, že financování bude provedeno z provozních nákladů kap. 36 - Bydlení a komunální služby, rozp. Skladba 3612 5169, pol. příprava žádostí a projektů pro čerpání dotací, rada města projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 408.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

          Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy na „Zpracování kompletní analýzy dopravy v klidu, ve městě Lysá nad Labem" s firmou ELTODO EG, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/4, Praha 4, za částku ve výši 177.310,- Kč, vč. DPH, s tím, že financování bude provedeno z provozních nákladů kap. 36 - Bydlení a komunální služby, rozp. Skladba 3612 5169, pol. příprava žádostí a projektů pro čerpání dotací.

                                                                                                                         

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

•19.  Návrh na změnu regulačního plánu Vysoká mez.

 

Rada města návrh na pořízení změny plánu Vysoká Mez z vlastních podnětů, s tím, že případná úprava rozpočtu bude provedena až na základě skutečných nákladů na pořízení

-13-

 

potřebné dokumentace projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 448.

 

K předloženému návrhu proběhla dlouhá diskuse, kde se zastupitelé nemohli shodnout, zda je vhodné změnit regulační plán Vysoké Meze. Pan starosta proto navrhl hlasovat o návrhu tak, jak je navržen.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                    4 hlasů

                                   zdržel se:            2 hlasů

                                   proti:                  6 hlasů

Návrh nebyl schválen.

 

•20.  Návrh na prodej domu č. p. 99 včetně pozemků v Palackého ulici, Lysá nad Labem - Litol, v obci Lysá nad Labem, k. ú. Litol, Ing. Karlu Svobodovi, ul. Pionýrů, č. 187, Poděbrady za částku 1.300 000,- Kč.

 

Návrh na prodej domu č. p. 99 včetně pozemků v Palackého ulici, Lysá nad Labem - Litol, v obci Lysá nad Labem, k. ú. Litol, Ing. Karlu Svobodovi, ul. Pionýrů, č. 187, Poděbrady za částku 1.300 000,- Kč rada města projednala dne 15.04.2008 usnesením č. 320. Kupující dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s převodem na KÚ Nymburk.

 

Zastupitelé se jednomyslně shodli na tom, že bod 20, týkající se prodeje domu č. p. 99 včetně pozemků, ul. Palackého, Lysá nad Labem - Litol, panu Ing. Karlu Svobodovi, ul. Pionýrů č. 187, Poděbrady za částku 1.300 000,- Kč bude stažen z dnešního programu jednání.   •21.  Návrh na prodej obecního pozemku p. č. 2172/35 o vým. 5.781 m2, kultura orná, k. ú. Lysá nad Labem, určeného k zástavbě rodinným domem, nebo rodinnými domy.Návrh na prodej obecního pozemku p. č. 2172/35 o vým. 5.781 m2, kult. orná, k. ú. Lysá nad Labem, pí. Ing. Blance Benešové, Praha 8, za částku 1.210,- Kč/m2, rada města projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 380.

 

K předloženému návrhu měl připomínku p. Ing. Firman, a to, že se domnívá, že výběrové řízení bylo podle jeho názoru špatné, jelikož nebyla vybrána ta nejvyšší nabídka. Pan starosta uvedl, že se domnívá, že nabídka byla vybrána správně, jelikož u dané druhé nabídky nebyla udána konkrétní cena. P. Sedláček konstatoval, že by se také do budoucna mohlo stát, že přijdou nabídky, kde u všech bude převýšení nejvyšší nabídky u 1,- Kč. P. Mgr. Fajmon uvedl, že by bylo vhodné konkretizovat u zástavby, např., že by do pěti let mělo být zastavěno alespoň 50 % pozemku, dále p. Mgr. Fajmon dodal, že kdyby tímto způsobem postupoval každý, že nabídne o 1,- Kč více, bylo by to velmi těžké rozhodování, mělo by to být upřesněno. Odpověděl p. starosta, že lhůta zastavění pozemku se může upřesnit ve smlouvě.

 

          Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 2172/35 o vým. 5.781 m2, kult. orná, k. ú. Lysá nad Labem, pí. Ing. Blance Benešové, Praha 8, za částku 1.210,- Kč/m2

 

-14-

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 10 hlasů

                                   zdržel se:            1 hlas

                                   proti:                  1 hlas

Návrh byl schválen.•22.  Návrh úpravy rozpočtu na rok 2008.Návrh úpravy rozpočtu na rok 2008, rada města projednala dne 13.05.2008 usnesením č. 348.

 

K předloženému návrhu p. Ing. Firman konstatoval, že kontrolní výbor k návrhům neměl žádné připomínky ani námitky, a proto doporučil úpravu rozpočtu ke schválení.  P. Mgr. Fajmon se dotázal, proč se měla dělat projektová dokumentace na Okrsek. Odpověděl p. starosta, že PD se měla dělat, ale nebude, bylo to z důvodů kousku chybějící kanalizace.

 

      Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2008.

                                                                                                                         

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Mgr. Minařík)•23.  Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.Návrh na Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, rada města projednala dne 12.06.2008 usnesením č. 452.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

     

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.III. I n f o r m a t i v n í    z p r á v y

 

•1.      Zpráva o postupu v případě pana Keszeliho.Rada města zprávu o postupu v případě p. Keszeli projednala dne 27.05.2008 usnesením č. 407.

 

 

-15-

K předloženému návrhu p. starosta konstatoval, že podle předložených materiálů je zřejmé, že žádný ze zaměstnanců MěÚ v postupu p. Keszeliho nepochybil. Dále dodal, že by bylo možné, že by město poskytlo p. Keszelimu k soudnímu sporu městského právníka. Zastupitelé se shodli na tom, že není vhodné jednomu občanovi poskytovat městského právníka, jelikož do budoucna by toto mohli požadovat všichni.  Po delší diskusi, p. starosta navrhl vzít zprávu na vědomí.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zpráva o postupu v případě pana Keszeliho.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.•2.      Zápis z finančního výboru z 2. června 2008.Rada města zápis z finančního výboru z 2. června 2008 projednala dne 10.06.2008 usnesením č. 443.

 

K předloženému návrhu p. Ing. Firman uvedl, že finanční výbor žádá o předložení přehledu o stavu dotací za rok 2008 a 09. To znamená, které žádosti byly podány, které případně byly kladně vyřízeny, kde nebylo vyhověno a pokud se tak stalo, tak z jakých důvodů. Dále se finanční výbor zabývá otázkou, kdy bude do rozpočtu města zařazena přidělená dotace na základní školu J.A.K., a jak bude řešena spoluúčast města.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru z 2. června 2008

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:            0 hlasů

                                   proti:                  0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.Diskuse:

 

p. starosta                                           - dotázal se zastupitelů, zda chtějí, aby se svolalo mimořádné zastupitelstvo, týkající se rekonstrukce Masarykovy ulice, dále uvedl, že k výstavbě domova důchodců přišlo několik připomínek, které byly zaslány na Krajský úřad, a v současné době se čeká, zda Krajský úřad potvrdí rozhodnutí stavebního úřadu, dodal, že co se týče obchvatu, tak začaly výkupy pozemků k tomu potřebných, za cenu cca 128-138,-/m2, dodal, že jsou lidé, kteří jsou ochotni pozemky prodat, ale také ti, se kterými se nedá dohodnout,

-16-

pí. Valentová                                      - uvedla, že kraj sice silnice opravil, ale jak na asfalt nasypal drť z kamínků, tak je to vše v kraji silnic, avšak dodala, že by drť byla dobrá jako posypový materiál,

 

Ing. Otava                                          - uvedl, že bylo hodnoceno provedení oplocení pozemku za bývalými jatky, pan Rubeš byl zřejmě podveden majitelkou vedlejšího pozemku, a tak odstoupil od věcného břemene, majitelka pozemku provedla oplocení, včetně stávající polní cesty, stížnosti jsou však i od majitelů koní, kteří cestu používali a v současné době musí jezdit značně složitě, dodal, že cesta tam byla vždy a dokonce je i v katastru, dotázal se pí. Ing. Čížkové, zda je plot, který se zde objevil myšlen vážně,

 

Ing. Čížková                                      uvedla, že toto slouží jako oplocení pro koně, původně se stavební úřad rozmýšlel, zda toto povolí, jelikož držitelé pozemku zde mají vjezd pro zavážení např. píce atd., podle katastru nemovitostí tam sice, přístup není, ale za dobu co tam je, je přístup vyježděný, oficiální přístup do areálu je kolem p. Rubeše z druhé strany, to se však majitelům koní nelíbilo, a tak je stavební úřad odkázal na soud, kde se právníci obou stran dohodli, že dojde k oplocení, kde bude oboustranná brána a obě strany budou mít klíče, a přes výběh pro koně budou moci kamiony pro zásobování projíždět, z tohoto důvodu stavební úřad oplocení povolil, to, že cesta je jinde než byla vždy vyježděna, to už je jiná věc,

 

Mgr. Fajmon                                      - uvedl, že chodník v průmyslové zóně zarůstá plevelem, proto se dotázal, zda je možno s tímto něco udělat,

 

p. starosta                                           - odpověděl, že v této zóně v dubnu proběhl postřik proti plevelu,

 

Mgr. Fajmon                                      - konstatoval, zda by se nedalo něco udělat s průjezdem kolem Kovony, dále dodal, že by bylo vhodné, aby město např. tento pozemek vykoupilo, jelikož by bylo dobré tento průjezd zprovoznit, 

 

p. starosta                                           - konstatoval, že se musí zjistit, kdo má tento pozemek ve vlastnictví,

 

p. Ježek                                              - uvedl, že se domnívá, že pozemek má ve vlastnictví Kovona, která si nepřeje, aby byl tento průjezd zprovozněn, dále dodal, že si povšiml, že střecha na staré škole je dost rezavá, zda se s tím bude něco dělat,

 

p. Blažek                                            - konstatoval, že se s tímto do budoucna počítá,

 

-17-

p. Houštecký                                      - uvedl, že podél průmyslové silnice je spousta vysoké trávy, dodal, že ve městě je vůbec zeleň dost zanedbávaná,

 

Ing. Otava                                          - konstatoval, že rychlíky stále v Lysé nad Labem zastavovat budou, dále dodal, že osobní vlaková doprava již více posílit nejde, protože na trať se již více vlaků nevejde,

 

p. starosta                                           - dodal, že je dobré, že žádné vlaky neubyly tudíž, že kapacita zůstala stejná.

 

Interpelace: Práva interpelace žádný zastupitel nevyužil.

 

     Návrh na usnesení přednesl p Mgr. Kopecký Petr.

 

U s n e s e n í    z   jednání ZM dne 18.06.2008

 

Zastupitelstvo města

I. v o l í

 

 

 • 1. Ověřovatele zápisu: p. Mgr. Fajmon Hynek
                                                                       p. Ing. Firman Miroslav        

 

2. Návrhovou komisi ve složení:                   p. Ing. Šťastný Vladislav

                                                                       p. Sedláček Tomáš

                                                                       p. Mgr. Kopecký Petr

                                                                      

II. s c h v a l u j e

 

1) I) Uzavření Smlouvy o budoucích nájemních smlouvách a smlouvu o budoucích

kupních smlouvách o převodu nemovitostí ve znění předloženém na zasedání ZM                               konaného dne 18.06.2008 a upravené o změny a doplnění schválené JUDr. Davidem Koderou dne 18.06.2008 a to v části, jejímž předmětem je uzavření budoucí kupní smlouvy/kupních smluv o převodu pozemků parc. číslo 3758 o výměře 10.179 m², 3723 o výměře     95 m²,  3731    o     výměře      217 m² a 3732 o     výměře    56 m2,    vše

    pozemkové parcely, nacházející se v katastrálním území Lysá nad Labem (dále jen

    "Pozemky" a "Budoucí smlouva"), se (i) společností MS development s.r.o., IČ:

    62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

    Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35315, (ii) společností První Sluníčková

     s.r.o., IČ: 28260431, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v

     obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136040, (iii)

     společností Druhá Sluníčková s.r.o., IČ: 28361725, se sídlem Donská 275/9, Praha 10,

     PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

-18-

     C, vložka 136130 a (iv) společností Třetí Sluníčková s.r.o., IČ: 28259424, se sídlem

     Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném

      Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135964 (dále jen "Společnosti"), a to za

      kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v závislosti na době uzavření kupní

      smlouvy o převodu pozemků následujícím způsobem s tím, že kupní cena nebude nižší,

      než smluvená kupní cena, tj. 1.052,50 Kč/1 m² plochy Pozemků. V případě, kdy kupní

      cena stanovená znaleckým posudkem bude vyšší, než smluvená kupní cena, bude použita

      cena dle znaleckého posudku:

 Období, ve kterém dojde k uzavření kupní smlouvy o převodu pozemků

Kupní cena za m² v Kč

Kupní cena celkem v Kč

1.1.2008-31.12.2008

1.052,50 Kč (pozn. - kupní cena stanovená na základě znaleckého posudku je nižší - 995,50 Kč, bude tedy použita smluvená kupní cena)

11.100.717,-Kč

1.1.2009-31.12.2009

1.052,50 Kč (pozn. - kupní cena stanovená na základě znaleckého posudku je nižší - 1.028,70 Kč, bude tedy použita smluvená kupní cena)

11.100.717,-Kč

1.1.2010-31.12.2010

1.062,90 Kč

11.210.406,-Kč

 

          

 

1.1.2011-31.12.2011

1.098 Kč

11.580.606,-Kč

1.1.2012-31.12.2012

1.135,-Kč

11.970.845,-Kč

1.1.2013-31.12.2013

1.173,-Kč

12.371.631,-Kč

1.1.2014-31.12.2014

1.212,-Kč

12.782.964,-Kč

1.1.2015-31.12.2015

1.253,-Kč

13.215.391,-Kč

1.1.2016-31.12.2016

1.295,-Kč

13.658.365,-Kč

1.1.2017-31.12.2017

1.337,-Kč

14.101.339,-Kč

1.1.2018-31.12.2018

1.382,-Kč

14.575.954,-Kč

1.1.2019 a dále

Kupní cena bude vypočtena tak, že smluvená kupní cena bude zvýšena o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašovaným Českým statistickým úřadem za příslušný kalendářní rok za kalendářní roky uplynulé od roku 2008 (včetně) až do kalendářního roku (včetně) předcházejícího kalendářnímu roku, v němž je příslušná kupní smlouva uzavírána.

-19-

II) Uzavření Budoucí smlouvy v části budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene /věcných

    břemen na veškeré stavby se všemi jejich součástmi a příslušenstvím na Pozemcích, na

    jejímž/jejichž základě bude zřízeno věcné břemeno/věcná břemena umístění stavby,

    užívání těchto staveb, průchodu a průjezdu přes Pozemky. Toto věcné břemeno/věcná

    břemena bude/budou zřízeno/zřízena na dobu neurčitou ve prospěch každého vlastníka/

    spoluvlastníka staveb nebo jejich částí, a to k celým Pozemkům.

    V případě, kdy z objektivních důvodů nebude možné uzavřít smlouvu/smlouvy o věcném

     břemeni in rem, bude/budou uzavřeny smlouvy o věcném břemeni ad personam ve

     prospěch té osoby, která bude vlastníkem/spoluvlastníkem příslušné stavby nacházející

     se na Pozemku. Finanční náhrada bude činit 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun

     českých).

 III) Uzavření Rámcové partnerské smlouvy se společností MS development s.r.o.,

     IČ: 62913794, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku

     vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35315, týkající se poskytnutí

     plnění, resp. poskytnutí spolupráce městu Lysá nad Labem, s finančním limitem plnění na

     základě partnerské smlouvy, resp. hodnotou poskytnutého plnění či poskytnuté

     spolupráce ve výši 1.700.000,-Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých).

 • 2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, kabelové vedení o délce 45 m na pozemku 2569/17 za cenu, dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, ve výši 4.500,- Kč, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 3) Souhlasná prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na pozemky 3710 a 2175/1 (PK 2175/1, 2175/3, 2172/9), za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem. Celková cena činí 11.500,- Kč, tj. 4.000,- Kč pro pozemek 2175/1 (PK 2175/1. 2175/3, 2172/9) a 7.500,- Kč pro pozemek 3710. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 4) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, kabelové vedení o délce 79 m a umístění rozpojovací skříně o ploše 1,5 m2 na pozemek 2569/5 za cenu, dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, ve výši 8.300,- Kč, uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 5) Na pozemek 2569/18 umístění kabelového vedení o délce 5 m, rozpojovací skříně o ploše 1,5 m2, souhlasná prohlášení, uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem. Celková cena činí 1.500,- Kč. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 6) Uložení kabelového vedení o délce 253 m a umístění přípojkové skříně o ploše 1,5 m2 na pozemek 2639/2 za cenu 53.900,- Kč dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 7) I) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, uložení kabelového vedení do pozemku p. č. 2639/1, za podmínky, že zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění.
II) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene následně smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku Města Lysá nad Labem ve výši 37.100,- Kč, s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

-20-

 • 8) I) Vedení podzemní kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2875/55, 2875/75, 2890/2 a 2871/5, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem za těchto podmínek: investor uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby a zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění.
II) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za ceny dle platného ceníku Města Lysá nad Labem, po skutečném zaměření, tj. p. p. č. 2875/55 - 24.000,- Kč (80 m x 300,- Kč), 2875/75 - 2.700,- Kč (9 m x 300,- Kč), 2890/2 - 13.500,- Kč (45 m x 300,- Kč) a 2871/5 - 1.800,- Kč (6 m x 300,- Kč). Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

III) Odprodej části 70 m2 z pozemku 2875/55 za cenu 360,- Kč/m2, tj. celkem 25.200,- Kč, firmě ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, pro výstavbu nové kioskové trafostanice, za podmínky, že po odbourání stávající trafostanice bude investorem vybudován nový pilíř pro rozvaděč veřejného osvětlení. Kupující uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na vklad do KN.

 • 9) Vedení kabelové trasy přes pozemky p. p. č. 2566/1 a 2644/3, které jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, umístění rozpojovací skříně na pozemek p. č. 2644/3 a uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smluv o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na tyto pozemky, za cenu věcného břemene 1.000,- Kč u p. č. 2644/3 a 13.500,- Kč u p. č. 2566/1 za těchto podmínek:
- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 • 10) Umístění dvou přípojkových skříní a uložení kabelového vedení o celkové délce 143 m na pozemek p. č. 2641/1 a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-6001109/21 na tento pozemek i následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene sČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, za cenu 28.900,- Kč. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
 • 11) Trvalý zábor obecních pozemků dotčených stavbou „Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice".
 • 12) Uzavření darovací smlouvy se společností LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o., U Dráhy 1356, Lysá nad Labem, na 32.500,- Kč, na rozvoj partnerských vztahů vroce 2008 mezi městem Lysá nad Labem, městem Břeclav a obcí Kuks.
 • 13) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2007 a Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2007, a to bez výhrad.
 • 14) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2007 a Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2007, a to bez výhrad.
 • 15) Zařazení částky 550.000,- Kč pro akci MŠ Čtyřlístek - výměna oken do rozpočtu města pro rok 2009.
 • 16) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2008, o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města.
 • 17) Uzavření smlouvy na „Zpracování kompletní analýzy dopravy vklidu, ve městě Lysá nad Labem" sfirmou ELTODO EG, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/4, Praha 4, za částku ve výši 177.310,- Kč, vč. DPH, stím, že financování bude provedeno zprovozních
 

-21-

nákladů kap. 36 - Bydlení a komunální služby, rozp. Skladba 3612 5169, pol. příprava žádostí a projektů pro čerpání dotací.

 • 18) Prodej obecního pozemku p. č. 2172/35 o vým. 5.781 m2, kult. orná, k. ú. Lysá nad Labem, pí. Ing. Blance Benešové, Praha 8, za částku 1.210,- Kč/m2.
 • 19) Úpravu rozpočtu na rok 2008.
 • 20) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně znemovitostí.

III.   b e r e    n a    v ě d o m í

 

 • 1. Uzavření Smlouvy o budoucí(ch) nájemní(ch) smlouvě(ách) a smlouvu o budoucí(ch)
       kupní(ch) smlouvě(ách) o převodu nemovitostí (dále jen "Budoucí smlouva") v části,

       jejímž předmětem je uzavření budoucí nájemní smlouvy/nájemních smluv na pozemky

      parc. číslo 3758 o výměře 10.179 m², 3723 o výměře 95 m², 3731 o výměře 217 m² a 3732

    o výměře 56 m², vše pozemkové parcely, nacházející se v katastrálním území Lysá nad

    Labem (dále jen "Pozemky") se (i) společností MS development s.r.o., IČ: 62913794,

    se  sídlem Donská 275/9, Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským

    soudem v Praze, oddíl C, vložka 35315, (ii) společností První Sluníčková s.r.o., IČ:

   28260431, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku

   vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136040, (iii) společností Druhá

   Sluníčková s.r.o., IČ: 28361725, se sídlem Donská 275/9, Praha 10, PSČ: 101 00,

   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

   vložka 136130 a (iv) společností Třetí Sluníčková s.r.o., IČ: 28259424, se sídlem Donská

   275/9, Praha 10, PSČ: 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

   v Praze, oddíl C, vložka 135964 (dále jen "Společnosti"). Nájem bude sjednán na dobu

   určitou, která skončí uplynutím třinácti (13) let ode dne uzavření Budoucí smlouvy, tato

   doba však bude prodloužena o dobu trvání průtahů při územním řízení, stavebním řízení

    a/nebo řízení o povolení užívání stavby, resp. jiného řízení vedoucího ke vzniku oprávnění

    užívat stavbu/stavby postavené v rámci realizace Projektu (jak je definován v Budoucí

    smlouvě) (včetně komunikací a inženýrských sítí), průtahů při řízení o posouzení vlivu na

    životní prostředí (EIA) apod., přičemž průtahy v těchto řízeních nebyly způsobeny

    zaviněním Společností, dále o dobu trvání řízení způsobených podáním námitek

    či odvolání ze strany fyzických či právnických osob, sdružení občanů či dalších organizací.

    Roční nájemné je sjednáno ve výši 154.000,-Kč. Počínaje rokem 2010 bude roční nájemné

    navyšováno o Míru inflace (tzn. roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem měrného ročního

    indexu spotřebitelských cen vyhlašovaným Českým statistickým úřadem za příslušný

    kalendářní rok). Pro rok 2010 to bude o Míru inflace za rok 2009 a dále pak pro roky

    následující. Dále schvaluje text Budoucí smlouvy.

 • 2. Informativní zpráva o postupu vpřípadě pana Keszeliho.
 • 3. Zápis zfinančního výboru z2. června 2008.
 

IV. n e s c h v a l u j e

 

Pořádání veřejné sbírky pro Veslařský klub Lysá nad Labem.

 

Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování    pro:                 11 hlasů

                                   zdržel se:           1 hlas

                                   proti:                 0 hlasů

 Návrh byl schválen.

            Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města v 20,20 hod. hodin ukončil.

 

 

Zapsala: Uhrová K.

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

        - - - - - - - - - - - - - - - -                                                   - - - - - - - - - - - - - - -  - -

          p. Mgr. Fajmon Hynek                                                  p. Ing. Firman Miroslav

 

 
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.