+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 15.10.2008 od 17.00 hodin na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni:        p. Mgr. Havelka Jiří

                        p. Ing. Otava Karel                            (příchod v 18.27 hod.)

                        p. Houštecký Václav

                        p. Ing. Firman Miroslav        

                        p. Ježek Stanislav

                        p. Mgr. Kopecký Petr

                        p. Ing. Šťastný Vladislav

                        p. Mgr. Fajmon Hynek

                        pí Chloupková Marcela

                        p. Ing. Gregor Petr

                        p. Mgr. Minařík Jaroslav

                        p. Kolman Josef

Omluveni:      pí Valentová Naděžda

                        p. MVDr. Kořínek Jan

                        p. Sedláček Tomáš

 

I. Z a h á j e n í

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvila pí Valentová Naděžda, p. Sedláček Tomáš, p. MVDr. Kořínek Jan a  p. Ing. Otava se omluvil, že přijde později.

             Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Mgr. Fajmon Hynek a p. Ježek Stanislav, do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Šťastný Vladislav, pí Chloupková Marcela a p. Ing. Firman Miroslav.

             Pan starosta nechal o návrhu hlasovat:

Ověřovatelé zápisu                     pro :                11 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

 

Návrhová komise                        pro :                11 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

 

            Zápis z 5. řádného zasedání ZM dne 10.09.2008 byl ověřovateli ověřen. K zápisu vznesl připomínku p. Ing. Firman s tím, že neřekl, že dopravní značení v Čechově ulici je umístěno vysoko, ale nevhodně, a to před boční ulicí a tím se ruší její význam. Dále p. Ježek upozornil, že v bodě 21 je chybně uvedeno hlasování, v zápise je celkový počet hlasů 14, ale přítomno bylo 13 zastupitelů a na straně 23 se opakuje 2x stejná věta. Pan starosta doporučil údaje v zápisu opravit s tím, že se jedná pouze o písařskou chybu. Dále p. Ježek upozornil, že dosud nedostal odpověď na interpelaci ani od pana starosty, ani od stavebního úřadu, kterou vznesl na minulém zasedání zastupitelstva.

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník.

           

            Pan Ing. Firman navrhl, na základě žádosti osadních výborů Byšičky a Dvorce, aby osadním výborům byla zasílána usnesení, která se jich týkají. Toto by formuloval jako první bod usnesení následně: ZM ukládá p. tajemníkovi vždy informovat písemně příslušné osadní výbory o stavu a plnění usnesení, která se týkají příslušných částí obce. Pan starosta doporučil  doplnit program o dva body, a to o projednání nabídky TJ Sokol Lysá n. L. na odprodej sokolského majetku a o Stanovisko k návrhům projektů na výstavbu v bývalém areálu Fruty a přilehlých soukromých pozemků, které předložili p. Ježek a p. Ing. Geror.  P. Mgr. Fajmon navrhl tyto dva body  zařadit za informativní zprávy. Pan starosta se dotázal, zda ještě někdo má návrh na úpravu programu. Dále p. starosta navrhl, pokud někdo nemá k bodům 1 - 5 připomínky (jedná se o věcná břemena),  projednat je jako celek, jelikož jsou stejného typu.

            Pan starosta nechal hlasovat o programu dnešního zastupitelstva.

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

           

II. N á v r h y    n a    s c h v á l e n í

 

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene  s organizací JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lysá n. L., Jaromírovy Sady 1583, Lysá n. L.            Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene s organizací JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lysá n. L., Jaromírovy Sady 1583, Lysá n. L.,  na vybudování vodovodní přípojky pro skautský  domov v Jaromírových Sadech RM projednala den 23.09.2008 usnesením č. 627. Přípojka bude vybudována na obec. p.p.č. 2629/1, 2630/2 a 2636, k.ú. Lysá n. L. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene s organizací JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lysá n. L., Jaromírovy Sady 1583, Lysá n. L.,  na vybudování vodovodní přípojky pro skautský  domov v Jaromírových Sadech. Přípojka bude vybudována na obec. p.p.č. 2629/1, 2630/2 a 2636, k.ú. Lysá n. L. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Projekt IV-12-6005751, který řeší změnu umístění vzdušného závěsného vedení NN a je veden přes pozemek p.č. 2102/4, k.ú. Lysá n. L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.

 

            Projekt IV-12-6005751, který řeší změnu umístění vzdušného závěsného vedení NN a je veden přes pozemek p.č. 2102/4, k.ú. Lysá n. L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., za cenu dle platného ceníku města, na tento pozemek RM projednala dne 07.10.2008 usnesením č. 669. Návrh schválila za těchto podmínek:

 • - investor požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi,
 • - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
Celkový  rozsah břemene činí 5 m s minimální cenou za věcné břemeno 1.000,- Kč.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje projekt IV-12-6005751, který řeší změnu umístění vzdušného závěsného vedení NN a je veden přes pozemek p.č. 2102/4, k.ú. Lysá n. L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., za cenu dle platného ceníku města, na tento pozemek a za těchto podmínek:

 • - investor požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi,
 • - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
Celkový  rozsah břemene činí 5 m s minimální cenou za věcné břemeno 1.000,- Kč.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Pro stavbu ČEZ Distribuce, a.s., č. projektu IE-12-6001540, umístění kabelového vedení NN do pozemku p.č. 3579/3, k.ú. Lysá n. L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

                

            Pro stavbu ČEZ Distribuce, a.s., č. projektu IE-12-6001540 RM  projednala dne 07.10.2008 usnesením č. 670 umístění kabelového vedení NN do pozemku p.č. 3579/3, k.ú. Lysá n. L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku města, na tento pozemek a za těchto podmínek:

 • - investor uzavře svlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění,
 • - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
Celkový rozsah břemene činí 78 m s cenou za věcné břemeno 23 400,- Kč.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje pro stavbu ČEZ Distribuce, a.s., č. projektu IE-12-6001540, umístění kabelového vedení NN do pozemku p.č. 3579/3, k.ú. Lysá n. L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku města, na tento pozemek a za těchto podmínek:

 • - investor uzavře svlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění,
 • - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
Celkový rozsah břemene činí 78 m s cenou za věcné břemeno 23 400,- Kč.

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Pro ČEZ Distribuce, a.s., umístění kabelového vedení na pozemky 2876/1, 2875/16, 2890/2, k.ú. Lysá n. L., rozpojovací skříně na p.p.č. 2890/2, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

 

            Pro ČEZ Distribuce, a.s., RM projednala dne 07.10.2008 usnesením č. 671 umístění kabelového vedení na pozemky 2876/1, 2875/16, 2890/2, k.ú. Lysá n. L., rozpojovací skříně na p.p.č. 2890/2, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

 • - investor uzavře svlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění,
 • - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,
 • - práce budou prováděny souběžně srekonstrukcí ul. ČSA.
Celkový rozsah břemene činí 556,5 m s cenou 160.050,- Kč.

 

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje pro ČEZ Distribuce, a.s., umístění kabelového vedení na pozemky 2876/1, 2875/16, 2890/2, k.ú. Lysá n. L., rozpojovací skříně na p.p.č. 2890/2, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

 • - investor uzavře svlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění,
 • - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,
 • - práce budou prováděny souběžně srekonstrukcí ul. ČSA.
Celkový rozsah břemene činí 556,5 m s cenou 160.050,- Kč.

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

a)  umístění trafostanice na pozemek p.č. 623/1, k.ú. Lysá n. L.,

b) prodej části pozemku p.č. 623/1 o výměře 30 m2, k.ú. Lysá n. L., pro výstavbu trafostanice firmě ČEZ Distribuce, a.s., za částku min. 1.000,- Kč/m2.

            Pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., RM projednala dne 29.09.2008 usnesením č. 653:

a)  umístění trafostanice na pozemek p.č. 623/1, k.ú. Lysá n. L.,

b) prodej části pozemku p.č. 623/1 o výměře 30 m2, k.ú. Lysá n. L., pro výstavbu trafostanice firmě ČEZ Distribuce, a.s., za částku min. 1.000,- Kč/m2.

 

            P. Mgr. Fajmon k tomuto bodu navrhl doplnit, že RM bude uloženo začít jednat o prodeji obec. p.p.č. 623/15 a 623/1 k.ú. Lysá n.L., k hranici trafostanice, které by se mohly prodat tak, aby vznikla nově vytyčená uliční čára. Pozemky nabídnout vlastníkům přiléhajících domů. P. Ing. Gregor s návrhem souhlasil, ale zároveň upozornil na zachování ochranného pásma trafostanice.

           

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a)  umístění trafostanice na pozemek p.č. 623/1, k.ú. Lysá n. L.,

b) prodej části pozemku p.č. 623/1 o výměře 30 m2, k.ú. Lysá n. L., pro výstavbu trafostanice firmě ČEZ Distribuce, a.s., za částku min. 1.000,- Kč/m2

ZM ukládá radě města jednat o prodeji části obec. pozemků p.č. 623/1 a 623/15, k.ú. Lysá n.L., k hranici trafostanice s ohledem na budoucí výstavbu chodníků a ochranné pásmo.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Přijetí daru ve výši 359.975,- Kč na obstarání všech potřebných podkladů na výstavbu Mateřské  školky  v ulici   Brandlova  od  MS  development,  s.r.o.

            Přijetí daru ve výši 359.975,- Kč na obstarání všech potřebných podkladů na výstavbu Mateřské  školky  v ulici   Brandlova  od  MS  development,  s.r.o.,  IČO 62913794 se   sídlem Donská 275/9, 101 00 Praha 10 - Vršovice,  RM projednala dne 09.09.2008 usnesením č. 621 a dne 07.10.2008 usnesením č. 684.

            K návrhu pan starosta poznamenal, že se jedná o přístavbu ke stávající MŠ v Brandlově ulici, ale formou samostatné budovy. Tím je dána možnost, v případě potřeby, pokud nebude využívána pro účely MŠ, využít tuto budovu i jinak. Ale pokud vezme v úvahu novou bytovou zástavbu a tím i vzrůstající počet obyvatel, myslí si, že bude celá školka plně využita. V posledních letech jsou školky přeplněné a jak vyplynulo z jednání z ředitelkami MŠ, je současná kapacita školek nedostačující.

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí daru ve výši 359.975,- Kč na obstarání všech potřebných podkladů na výstavbu Mateřské  školky  v ulici   Brandlova  od  MS  development,  s.r.o.,  IČO 62913794 se   sídlem Donská 275/9, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                      pro :                10 hlasů         

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen. (mimo p. Mgr. Kopecký)

 

Prodej obecního pozemku p.č. PK 2046/28 o vým. 245 m2, k.ú. Lysá n.L., p. Karlu Dvořákovi, Praha 1.

            Prodej obecního pozemku p.č. PK 2046/28 o vým. 245 m2, k.ú. Lysá n.L., p. Karlu Dvořákovi, Praha 1, za částku 150,- Kč/m2, s tím, že pan Dvořák uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na  úhradu vkladu do KN. RM projednala návrh dne 26.08.2008 usnesením č. 575.

Pan starosta k návrhu dodal, že o tomto pozemku již bylo v minulosti jednáno a zastupitelé poukazovali na to, že cestu p. Dvořák zahradil a s pozemkem nakládá, jako vlastník. Jak dále uvedl, bylo prověřeno, že se cesta nepoužívá, cesta je uzavřena závorou a p. Dvořák se skutečně jako vlastník chová. Pan starosta dále navrhl, vzhledem k uvedeným skutečnostem, povýšit navrženou částku za m2 tohoto pozemku. K návrhu p. Ježek poznamenal, že by bylo vhodné odložit rozhodnutí o prodeji tohoto pozemku až se dořeší rekonstrukce mostku přes Mlynařici. S tímto názorem vyjádřili souhlas i ostatní zastupitelé.

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá rozhodnutí  o prodeji obec. pozemku p.č. dle PK 2046/28 o vým. 245 m2, k.ú. Lysá n. L., do doby dokončení rekonstrukce mostku.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů         

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

1. Prodej  části z obec. p.p.č. 3532/3, části z obec. p.p.č. 3532/4, ) části z obec. p.p.č. 3532/5 a části z obec. p.p.č. 3532/4, vše kult. ost. pl., k.ú. Lysá n. L.,

2.  Předložený návrh kupní smlouvy za částku 200,- Kč/m2, s  kupujícím Zdroj pitné vody, a.s., Káraný.

 

RM dne 23.09.2008 usnesením č. 628 schválila:

1. Prodej:

a) části z obec. p.p.č. 3532/3, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n. L., nově označené GP č. 1968-39/2008 jako p.p.č. 3532/9 o vým. 27 m2,

b) části z obec. p.p.č. 3532/4, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n. L., nově označené GP č. 1969-39/2008 jako p.p.č. 3532/10 o vým. 34 m2,

c) části z obec. p.p.č. 3532/5, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n. L., nově označené jako p.p.č. 3532/8 o vým. 80 m2,

d) části z obec. p.p.č. 3532/4, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n. L., nově označené GP č. 1884-38/2007 jako p.p.č. 3130 o vým. 3 m2.

2. Předložený návrh kupní smlouvy za částku 200,- Kč/m2, s tím, že se kupující Zdroj pitné vody, a.s., Káraný, se sídlem Cihelná 548/4, 118 00 Praha 1, zavazuje, že uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na vložení vkladu do KN. Ve smlouvě bude uzavřeno věcné břemeno právo chůze a jízdy po oddělených pozemcích ve prospěch města.

 

Pan starosta zdůraznil, že  ve smlouvě bude věcné břemeno pro město ve formě práva průchodu a průjezdu. P. Mgr. Fajmon  souhlasil a dále poznamenal, že by měl stavební úřad prověřit, zda je daná situace zanesena v územním plánu města, pokud ne, je třeba ji do plánu dle skutečnosti doplnit.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje

 1. Prodej:

a) části z obec. p.p.č. 3532/3, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n. L., nově označené GP č. 1968-39/2008 jako p.p.č. 3532/9 o vým. 27 m2,

b) části z obec. p.p.č. 3532/4, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n. L., nově označené GP č. 1969-39/2008 jako p.p.č. 3532/10 o vým. 34 m2,

c) části z obec. p.p.č. 3532/5, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n. L., nově označené jako p.p.č. 3532/8 o vým. 80 m2,

d) části z obec. p.p.č. 3532/4, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n. L., nově označené GP č. 1884-38/2007 jako p.p.č. 3130 o vým. 3 m2.

2. Předložený návrh kupní smlouvy za částku 200,- Kč/m2, s tím, že se kupující Zdroj pitné vody, a.s., Káraný, se sídlem Cihelná 548/4, 118 00 Praha 1, zavazuje, že uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na vložení vkladu do KN. Ve smlouvě bude uzavřeno věcné břemeno právo chůze a jízdy po oddělených pozemcích ve prospěch města.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů         

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

Prodej obec. p.p.č. 2165/32 o vým. 50 m2, kult. ost. pl., a p.p.č. 2166/2 o vým 110 m2,kult. vodní pl., oba k.ú. Lysá n.L.,  paní  Hedvice Hendrichové.

Prodej obec. p.p.č. 2165/32 o vým. 50 m2, kult. ost. pl., a p.p.č. 2166/2 o vým. 110 m2, kult. vodní pl., oba k.ú. Lysá n.L., paní  Hedvice Hendrichové, Okružní 1509, Lysá n. L., za  částku  1.000,- Kč/m2, s  tím,  že  nabyvatel  uhradí  zálohu  na  daň  z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN, RM projednala dne 07.10.2008 usnesením č. 656.

            K návrhu pan starosta uvedl, že prodejem dojde k zarovnání stavebního pozemku pí Hendrichové, který bude moci být využit jako stavební parcela. Stavební úřad prodej doporučil, záměr je v souladu se zástavbovou studií.

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obec. p.p.č. 2165/32 o vým. 50 m2, kult. ost. pl., a p.p.č. 2166/2 o vým 110 m2, kult. vodní pl., oba k.ú. Lysá n.L.,  paní  Hedvice Hendrichové, Okružní 1509, Lysá n. L., za  částku  1.000,- Kč/m2, s  tím,  že  nabyvatel  uhradí  zálohu  na  daň  z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů         

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

Prodej části z obec. p.p.č. 2165/7 a p.p.č. 2166/76, označených geometrickým plánem č. 1756-64/2006 jako p.p.č. 2166/77 o vým. 78 m2 a prodej části obec. p.p.č. dle PK 3557, označeného také výše uvedeným GP jako p.p.č. 2131/36 o vým. 3 m2, k.ú. Lysá n.L., panu Pavlu Tilšerovi.

 

Prodej části z obec. p.p.č. 2165/7 a p.p.č. 2166/76, označených geometrickým plánem č. 1756-64/2006 jako p.p.č. 2166/77 o vým. 78 m2 a prodej části obec. p.p.č. dle PK 3557, označeného také výše uvedeným GP jako p.p.č. 2131/36 o vým. 3 m2, k.ú. Lysá n.L., panu Pavlu Tilšerovi, bytem Čajkovského 924/64, 500 09 Hradec Králové, za částku 1.000,- Kč/m2, s tím, že nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN, RM projednala dne 07.10.2008 usnesením č. 657.

 

            K návrhu pan starosta poznamenal, že se jedná o stejný případ, jako v bodě předcházejícím.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části z obec. p.p.č. 2165/7 a p.p.č. 2166/76, označených geometrickým plánem č. 1756-64/2006 jako p.p.č. 2166/77 o vým. 78 m2 a prodej části obec. p.p.č. dle PK 3557, označeného také výše uvedeným GP jako p.p.č. 2131/36 o vým. 3 m2, k.ú. Lysá n.L., panu Pavlu Tilšerovi, bytem Čajkovského 924/64, 500 09 Hradec Králové, za částku 1.000,- Kč/m2, s tím, že nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů         

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Prodej 9 m2 z obecního pozemku p.č. 3451/18, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá n. L., nově označených GP č. 1987-72/2008, ze dne 18.08.2008, jako p.p.č. 3160/2 o vým. 8 m2 a p.p.č. 3451/76 o vým. 1 m2, k.ú.. Lysá n. L., manž. RNDr. Václavu Karáskovi a Mgr. Vlastě Karáskové.

 

Prodej 9 m2 z obecního pozemku p.č. 3451/18, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá n. L., nově označených geometrickým plánem č. 1987-72/2008, ze dne 18.08.2008, jako p.p.č. 3160/2 o vým. 8 m2 a p.p.č. 3451/76 o vým. 1 m2, k.ú.. Lysá n. L., manž. RNDr. Václavu Karáskovi a Mgr. Vlastě Karáskové, Husovo náměstí 174/16, Lysá n. L., za částku 360,- Kč/m2, s tím, že nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN, projednala RM dne 07.10.2008 usnesením č. 655.

 

Pan starosta uvedl, že se byl na místě osobně podívat a dle jeho názoru prodeji nic nebrání.

 

         Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej 9 m2 z obecního pozemku p.č. 3451/18, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá n. L., nově označených geometrickým plánem č. 1987-72/2008, ze dne 18.08.2008, jako p.p.č. 3160/2 o vým. 8 m2 a p.p.č. 3451/76 o vým. 1 m2, k.ú.. Lysá n. L., manž. RNDr. Václavu Karáskovi a Mgr. Vlastě Karáskové, Husovo náměstí 174/16, Lysá n. L., za částku 360,- Kč/m2, s tím, že nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů         

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

Prodej domu č.p. 74, Školní náměstí, Lysá n.L., nejvýhodnější nabídce, panu Jiřímu Sixtovi, Sedlčánky č. 1, Čelákovice.

 

Prodej domu č.p. 74, Školní náměstí, Lysá n.L., nejvýhodnější nabídce, panu Jiřímu Sixtovi, Sedlčánky č. 1, Čelákovice, za částku 1 511 000,- Kč s tím, že stávající nájemníci budou odbydleni, RM projednala dne 07.10.2008 usnesením č. 661.

 

            Pan starosta uvedl, že cena za tuto nemovitost šla nahoru. P. Ježek podotkl, že v bodě dva předloženého návrhu je tisková chyba v adrese p. Sixty (místo Sedlčánky uvedeno Sedánky). Pí Chloupková uvedla, že s prodejem nesouhlasí a zdrží se hlasování v tomto bodě, i bodě následujícím, kdy se bude hlasovat o prodeji domu č.p. 253, Na Františku, Lysá n. L.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej domu č.p. 74, Školní náměstí, Lysá n.L., nejvýhodnější nabídce, panu Jiřímu Sixtovi, Sedlčánky č. 1, Čelákovice, za částku 1 511 000,- Kč s tím, že stávající nájemníci budou odbydleni.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                      pro :                10 hlasů         

                                               zdržel se :          1 hlas

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Znění kupní smlouvy na prodej nemovitosti - bytového domu č.p. 253, Na Františku, Lysá n.L., za částku 4 000 000,- Kč firmě B y t o v k y , a.s.

 

            Znění kupní smlouvy na prodej nemovitosti - bytového domu č.p. 253, Na Františku, Lysá n.L., za částku 4 000 000,- Kč firmě B y t o v k y , a.s., Pražská tř. 686, Hradec Králové, + 3% zálohu na daň z převodu nemovitosti + 4% provize pro RK Ing. J. Mlčáka, RM projednala dne 23.09.2008 usnesením č. 626.

 

            Pan starosta uvedl, že se jedná o obdobnou věc, jako v předchozím bodě. P. Ježek se dotázal, jak to bude s nájemníky v tomto domě. Pan starosta uvedl, že se jedná o deset bytů, většina nájemníků má smlouvu na dobu neurčitou, a pokud se s nimi majitel nedohodne jinak, je jejich smlouva nadále platná. Dokonce je možné, pokud se k nájemníkovi do bytu přihlásí např. další rodinný příslušník, přechází na něj, podle současné právní úpravy,  nájemní právo. Pouze na dva byty je uzavřena smlouva na dobu určitou, a tam skuteně může dojít k tomu, že nájemní smlouva nebude obnovena. P. Ježek se dále dotázal, co nastane v případě že se nový majitel bude chtít nájemníků zbavit (např. pod záminkou oprav odpojí vodu, topení,...). Pí Chloupková k tomuto uvedla, že by mohla nastat stejná situace, jako ve Švermově ulici, a právě toho se obává, protože tito lidé pak budou žádat pomoc od města. Proto je proti prodeji obou domů. K tomu pan starosta poznamenal, že fungují standardní nástroje (občanský zákoník), a pokud se srovná  podobná situace na Odmrsku, tak nájemníci se smlouvou na dobu neurčitou tam nadále zůstali. Majitel může navrhnout nájemníkům odbydlení, ale oni s tím musí souhlasit. P. Mgr. Fajmon dodal, že ve Švermově ulici se domy prodávaly jinak, ne jako celek, ale po bytových jednotkách, a nájemníci měli možnost si byt sami odkoupit. V tomto případě se jedná o jeden z prvních domů, které se prodávají jako celek. P. Ježek uvedl, že u tohoto domu je veký pozemek. Pan starosta poznamenal, že při prvním pokusu o prodej byla navržená částka 2,5 mil. Kč. Nyní je částka vyšší a město s penězi za prodej nemovitosti v rozpočtu počítá.

 

             Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje znění kupní smlouvy na prodej nemovitosti - bytového domu č.p. 253, Na Františku, Lysá n.L., za částku 4 000 000,- Kč firmě B y t o v k y , a.s., Pražská tř. 686, Hradec Králové, + 3% zálohu na daň z převodu nemovitosti + 4% provize pro RK Ing. J. Mlčáka.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                      pro :                8 hlasů          

                                               zdržel se :        3 hlasy

                                               proti:               0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

 

 

   14. Uhrazení podílu Města Lysá n. L. na výstavbě sběrného dvora.

           

            Uhrazení podílu Města Lysá n. L. na výstavbě sběrného dvora města ve výši dle přidělené dotace, RM projednala dne 09.09.2008 usnesením 636.

 

            Pan starosta k tomuto návrh uvedl, že dotace obvykle činí  90% celkových nákladů, pokud město dotaci nezíská, sběrný dvůr se stavět nebude, protože na tuto akci v rozpočtu nejsou finanční prostředky. Schválení tohoto bodu je podmínkou pro podání žádosti o dotaci. Starému separačnímu dvoru končí povolení k 31.12.2008. P. Ježek se dotázal, jestli komín v prostoru separačního dvora zůstane, nebo se bude bourat. Pan starosta odpověděl, že v celkové částce je zahrnuta i demolice komína. Nechala se udělat chemická zkouška a na základě jejích pozitivních výsledků je možné materiál bez problému zrecyklovat, např. jako zásyp do cesty.

 

             Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uhrazení podílu Města Lysá n. L. na výstavbě sběrného dvora města ve výši dle přidělené dotace.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                       pro :                11 hlasů        

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Odsouhlasení příspěvku na rekonstrukci přístupových chodníčků k domu č.p. 1456 - 

    1458.

 

            Odsouhlasení příspěvku na rekonstrukci přístupových chodníčků k domu č.p. 1456 - 1458, v ul. Průběžná, Lysá n. L., společenství vlastníků bytových jednotek, RM projednala  dne 07.10.2008 usnesením č. 665.

 

            K návrhu pan starosta uvedl, že u některých domů je město upravovalo samo, tady k tomu přistoupilo SVJ těchto domů. Je to trochu zvláštní situace, protože v podstatě jde o příspěvek na majetek města, a on doporučuje návrh schválit. P. Ing. Gregor uvedl, že nemá námitek proti návrhu, ale doporučuje, aby se do budoucna zachoval stejný postup v obdobných případech, a pro tento účel požaduje zavést evidenci takovýchto žádostí. P. Mgr.Fajmon uvedl, že naopak nechce, aby se tento postup stal pravidlem. Dle jeho názoru musí být jasná hranice za co je město odpovědné a co musí dělat a co už je na odpovědnosti soukromých subjektů. Je pro stanovení jednotného postupu s tím, že podobné úpravy by mělo dělat město, jelikož uvedené pozemky jsou v jeho vlastnictví. Měl by být stanoven harmonogram prací vzhledem k možnostem rozpočtu, a pokud si vlastníci bytů přejí zrekonstruovat chodníčky hned sami, měli by si to uhradit. Pan starosta poznamenal, že chodníčky jsou majetkem města. K tomu p. Mgr. Fajmon dodal, že si je toho vědom, ale pak můžou přijít naráz všichni s podobnou žádostí o okamžitou opravu a celkové náklady mohou být např. 10 mil. Kč, které prostě nejsou v rozpočtu  dispozici. Obává se toho, že by město mohlo být tlačeno k opravám, které momentálně udělat nemůže. Proto je proti  návrhu v této podobě. P. Ing. Šťastný se dotázal zda uvedená částka je část nákladů nebo celková suma za opravu. P. Houštecký odpověděl, že celková suma je uvedena v materiálech a činí cca 260 tis. Kč. P. Mgr. Fajmon se dále dotázal, že v materiálech jsou rozepsané již provedené práce, a to rekonstrukce stávajícího ochozu a vyspádování terénu kolem domu. Není však zcela jasné, jestli i tento pozemek není v majetku města. P. Ing. Gregor navrhl odložit rozhodnutí v této věci do vyjasnění celé situace. Dle jeho názoru lze věc řešit třemi způsoby, a to buď přispívat na opravy, tak jak je navrženo v tomto případě, a pak se musí žádosti evidovat a uplatňovat vždy stejný postup. Za druhé je možné radikálně říci ne podobným žádostem a nakonec je možné stanovit kritéria pro poskytování příspěvků, například procentuální podíl, který v tomto případě činí 25 %. K tomu dodal pan starosta, že je možné nabídnout půjčky. P. Mgr. Fajmon uvedl, že se musí vyjasnit, jestli to tedy bude chodníček ve vlastnictví města a pak schvalování finančních prostředků musí projít demokratickým systémem, anebo bude rozhodnuto, že chodníčky budou vlastníků nemovitostí a za  symbolickou úhradu jim budou převedeny. Městu pak zůstane stávající chodník, který bude udržovat a od tohoto chodníku k domu bude pozemek v majetku vlastníků bytových  jednotek s tím, že ho budou také udržovat. Toto řešení by bylo dle jeho názoru nejlepší. Pan starosta po diskusi k tématu navrhl rozhodnutí o příspěvku odložit.

 

             Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá odsouhlasení příspěvku na rekonstrukci přístupových chodníčků k domu č.p. 1456 - 1458, Sídliště, Lysá n. L., společenství vlastníků bytových jednotek.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                       pro :                11 hlasů        

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení. 

 

RM projednala  dne 07.10.2008 usnesením č. 680 rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení

takto:

Zdeněk a Eva Urbanovi 30.000,- Kč, Martina Klejchová 30.000,- Kč, Helena Šmídová

30.000,- Kč, Jana Kapičková  30.000,- Kč,  Miluše  Pilařová  30.000,- Kč,  František  a  Věra Bodnárovi 30.000,- Kč.

            Pan starosta navrhl připojit ke schválení i žádost p. Ing. Václava Zumra ve výši 30.000,- Kč, která přišla později. Peníze ve fondu jsou, takže schválení žádosti nic nebrání.

                                   Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto: Zdeněk a Eva Urbanovi 30.000,- Kč, Martina Klejchová 30.000,- Kč, Helena Šmídová 30.000,- Kč, Jana Kapičková  30.000,- Kč,  Miluše  Pilařová  30.000,- Kč,  František  a  Věra Bodnárovi 30.000,- Kč, Ing. Václav Zumr 30.000,- Kč.

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů        

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

   17.    OZV Města Lysá nad Labem č. 6.

 

OZV Města Lysá nad Labem č. 6  o stejnokroji, označení a výstroji městské policie, projednala RM dne 23.09.2008 usnesením č. 653.

 

            K uvedenému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje OZV Města Lysá nad Labem č. 6,  o stejnokroji, označení a výstroji městské policie.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů        

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

18.  Návrh na vydání regulačního plánu Hrabanov.

 

RM projednala dne 23.09.2008 usnesením č. 652 návrh na vydání regulačního plánu Hrabanov a doporučila přijmout následující usnesení:  

 

            I. ZM ověřuje, že regulační plán není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz odůvodnění regulačního plánu).

            II. ZM vydává regulační plán Lysá nad Labem - lokalita Hrabanov formou opatření obecné povahy.

            III. ZM ukládá Stavebnímu úřadu:

 • oznámit veřejnou vyhláškou vydání regulačního plánu formou opatření obecné povahy, včetně odůvodnění (§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., vplatném znění, správní řád),
 • opatřit regulační plán záznamem o účinnosti (§ 168 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - dále jen stavební zákon) a § 20 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 • sdělit rozhodnutí o námitkách podaných vlastníky pozemků a staveb, jejichž práva byla regulačním plánem dotčena,
 • předat nadřízenému orgánu územního plánování upravený registrační list zpracovaný pořizovatelem (§ 162 stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů,
zajistit uložení dokumentace a zveřejnit, kde je možné do této dokumentace nahlížet, toto oznámit i dotčeným orgánům (v souladu s § 165 stavebního zákona).

 

            S návrhem seznámila zastupitele Ing. Čížková, vedoucí stavebního úřadu, uvedla, že byla pořízena výkresová dokumentace a textová část, vše v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vyhláška vymezuje území pro vybudování rozvodů technické infrastruktury (voda, plyn, kanalizace, elektřina, zasakovací plocha pro dešťovou kanalizaci) a pozemky pro stavbu rodinných domů. Rodinné domy se budou umisťovat jednotlivě podle požadavku vlastníků pozemku. Jsou dány pouze regulativy na tvar zastřešení a procento zeleně. Dále Ing. Čížková uvedla, že s opatřením se rozhoduje i o námitkách, které podali vlastníci pozemků v řešeném území, kteří se cítí poškozeni tím, že navržené komunikace jim křižují pozemky, které jsou tím znehodnoceny. Vlastníkům bylo vysvětleno, že součástí regulačního plánu je tzv. etapizace, která rozděluje plán na tři části. V rámci etapy bude provedeno tzv. narovnání pozemků, kdy se pozemky „sloučí" dohromady, rozdělí na parcely a komunikace a každý tím získá čistý stavební pozemek. Bez tohoto postupu se nelze dostat dál. Pozemky bude možné dělit pouze podle regulačního plánu a vlastník sice bude moci vybudovat si sítě sám, aby mohl stavět hned, ale bude muset mít k vydání stavebního povolení uzavřenu plánovací smlouvu s městem tak, aby vše bylo v souladu s plánem.  Pan starosta uvedl, že co bude v plánovací smlouvě, bude na rozhodnutí města. P. Mgr. Kopecký uvedl, že v plánu není vůbec uvažováno s řadovou výstavbou, která je levnější než výstavba individuálních domů. P. Houštecký uvedl, že pro vlastníky je zajímavější rozdělit parcely na individuální výstavbu. Ing. Čížková podotkla, že od začátku se v plánu uvažovalo pouze s rodinnými domy, do této lokality by se nehodila hradba vytvořená řadovou zástavbou. Vznikne zde krásné zahradní město, kde bude 15 % vysoké zeleně, které celé území dotvoří. Ing. Gregor se dotázal, zda ti, co podali námitky, byli písemně vyrozuměni. Ing. Čížková uvedla, že o těchto námitkách rozhoduje zastupitelstvo, ne stavební úřad a po schválení plánu budou vyrozuměni. Pan starosta uvedl, že je velmi těžké jednat s vlastníky pozemků, kteří nejsou ochotni akceptovat, že se komunikace prostě musí vybudovat a že musí část svým pozemků na komunikaci obětovat. Nelze ze všech pozemků udělat parcely, když k nim nebude přístup. P. Mgr. Kopecký si myslí, že by se menší řadovky mohly v dané lokalitě vybudovat. Dále podotkl, že i když si nyní vybudují sítě sami vlastníci, v budoucnu stejně budou převedeny na město a to je bude muset udržovat.  P. Houštecký poznamenal, že o řadové zástavbě je uvažováno za objektem Auto Tichý. Dle Ing. Čížkové je tato oblast zatím mimo řešené území.  Ing. Gregora doplnil, že je individuální výstavba preferovaná před řadovou. K individuální výstavbě se přiklání i Ing. Čížková. V řadových domech dochází často k sousedským problémům. P. Ježek se dotázal, zda se v tomto území uvažuje o objektech občanské vybavenosti. Odpověděla Ing. Čížková, že pokud má na mysli obchody, školy, školky apod., tak podobné objekty tady nebudou. Pan starosta uvedl, že bude vybudováno dětské hřiště a veřejně přístupná zeleň. P. Mgr. Fajmon se dotázal, zda regulační plán bude součást územního plánu, Ing. Čížková odpověděla, že nebude součástí, ale v územním plánu bude odkaz, že dané území je řešeno regulačním plánem. Regulační plány budou dostupné na webových stránkách města.

            Pan starosta upozornil, že je možné do 30.10.2008 podávat návrhy k územnímu plánu. K tomu Ing. Čížková doplnila, že zatím byly doručeny pouze návrhy na změnu využití pozemků z orné půdy na stavební parcely, požadavky na vybudování např. školek a podobných zařízení zatím nebyly navrženy. P. Ing. Gregor doporučil do usnesení zapracovat, že rozhodnutí o námitkách bude řádně odůvodněno.

           

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

 I.  ověřuje, že regulační plán není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz odůvodnění regulačního plánu).

            II. ZM vydává regulační plán Lysá nad Labem - lokalita Hrabanov formou opatření obecné povahy.

            III. ZM ukládá Stavebnímu úřadu:

 • oznámit veřejnou vyhláškou vydání regulačního plánu formou opatření obecné povahy, včetně odůvodnění (§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., vplatném znění, správní řád),
 • opatřit regulační plán záznamem o účinnosti (§ 168 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - dále jen stavební zákon) a § 20 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 • sdělit rozhodnutí o námitkách podaných vlastníky pozemků a staveb, jejichž práva byla regulačním plánem dotčena, a to sřádným odůvodněním,
 • předat nadřízenému orgánu územního plánování upravený registrační list zpracovaný pořizovatelem (§ 162 stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů,
zajistit uložení dokumentace a zveřejnit, kde je možné do této dokumentace nahlížet, toto oznámit i dotčeným orgánům (v souladu s § 165 stavebního zákona).

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů        

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Úprava rozpočtu města pro rok 2008.

 

Návrh úpravy rozpočtu na města pro rok 2008 RM projednala dne 07.10.2008 usnesením č. 674 a usnesením č. 675 .

Ing. Firman  uvedl, že s návrhem rozpočtu byl Finanční výbor seznámen a nemá k němu žádné připomínky.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2008.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů        

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

III. I n f o r m a t i v n í     z p r á v y

 

Informativní zpráva o odstoupení pí RNDr. Procházkové Pavly z funkce člena kontrolního výboru.

Informativní zprávu o odstoupení pí RNDr. Procházkové Pavly z funkce člena kontrolního výboru k 08.09.2008 projednala RM dne 07.10.2008 usnesením č. 688.

            Ing. Gregor k návrhu podotkl, že bohužel v KV pracují 2-3 lidé místo sedmi. Dne 22.10.2008 bude předloženo  vyhodnocení z kontrol. Někteří členové vůbec nechodí, ani se neomlouvají, takže neplní dané úkoly. Bylo by vhodné oslovit všechny strany a získat tak další osoby, které by chtěli pracovat ve výborech, aby se nemuselo, v případě odstoupení člena, čekat 2-3 měsíce na jmenování člena nového. Mgr. Fajmon navrhl, aby pan starosta vyzval politické strany, aby daly návrhy na nové členy a na dalším zasedání jmenovat nové členy.  K tomu pan starosta uvedl, že členové nechybí, ale neúčastní se jednání KV. Ing. Gregor dodal, že pokud pracují pouze tři členové, tj. on, pí  Ing. Tlamichová a p. Jašek, nelze splnit plán činnosti, v současné době je splněn na 70 %. Novou posilou, jmenovanou na minulém zasedání ZM,  bude pí Mejstříková, která na jednání výboru bude poprvé.

P. Ježek doplnil , že pí Šťastná, při minulém jmenování náhradního člena, oslovila všechny strany kromě KSČ. K tomu pan starosta uvedl, že to není pravda, pí Šťastná oslavila stranu, ze které byl odstupující člen a požádala ji o návrh na náhradníka. Ostatní strany osloveny nebyly.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o odstoupení pí RNDr. Procházkové Pavly z funkce člena kontrolního výboru k 08.09.2008.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                      pro :                11 hlasů        

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Příchod p. Ing. Otava 18.27 hod.

 

 IV. d o p l n ě n í  p r o g r a m u

 

 

Nabídka odprodeje sokolského majetku. TJ Sokol zaslal ZM Lysá n.L. nabídku odprodeje sokolského majetku, kina s příslušným pozemkem č.p. 40/2, 3451/72 (dle listu vlastnictví č. 3184), dále pozemek p.č. 40/5, 40/3 a 40/4 s budovou, kde sídlí advokátní kancelář, kancelář TJ Sokol Lysá n.L., a sklad vše k. ú. Lysá n.L., za celkovou cenu 7 mil. Kč. Vzhledem k umístění zbylého sokolského pozemku p.č. 323/2 a sokolovny p.č. 1364/1 a 1364/2, k.ú. Lysá n.L., je třeba zachovat věcné břemeno sokolského - právo průjezdu na tyto pozemky. TJ Sokol Lysá n.L. povolí městu na svém pozemku p.č. 323/2, k.ú. Lysá n.L., vybudovat výtah pro pacienty přilehlého zdravotnického zařízení a nahradit luxfery normálními okny. TJ Sokol Lysá n.L., žádá, aby bylo umožněno advokátní kanceláři pí JUDr. Povové využívat kancelář TJ Sokol a sklad do ukončení rekonstrukce, kdy bude provedeno přemístění do nově vybudovaných prostor.

 

K návrhu pan starosta uvedl, že tento materiál nebyl ještě oficiálně projednán RM. Po konzultaci s pí Ing. Polenovou si myslí, že finanční prostředky by se na odkoupení daly vyčlenit, protože daňové příjmy jsou o 6 - 8 mil. Kč vyšší, než se původně předpokládalo. Dále uvedl, že by město mělo mít zájem i o odkoupení přilehlých pozemků, a to za budovou ordinací lékařů, pro vybudování výtahu. P. Mgr. Kopecký uvedl, že souhlasí s návrhem pana starosty včetně vykoupení části pozemku pro vybudování výtahu. Slečna Jursíková, která má kino v pronájmu, se dotázala, co bude s kinem. Pan starosta odpověděl, že pokud se schválí odkoupení, bude v celé věci jasno. P. Mgr. Fajmon byl pro odkoupení kina s pozemky, ale nejdříve by měl být předložen návrh smlouvy, takto nelze návrh schvalovat. Ve smlouvě by měly být ošetřeny vzájemné závazky, tj. věcná břemena, vypořádání se Sokolem apod. P. Ježek se dotázal, zda suma 7 mil. je celkovou sumou za všechny nabídnuté nemovitosti. Pan starosta odpověděl, že to je konečná suma. Pan starosta doporučil schválit tento návrh jako záměr za podmínky, že RM do příště dodá návrh smlouvy se zapracovanými podmínkami obou stran.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje nabídku TJ Sokol Lysá n. L. na

odprodej sokolského majetku za celkovou cenu 7 mil. Kč.  ZM ukládá radě města předložit na příští zasedání zastupitelstva návrhy smluv v souvislosti s nabídkou TJ Sokol Lysá n. L. 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                       pro :                12 hlasů        

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Stanovisko k návrhům projektů na výstavbu v bývalém areálu Fruty a přilehlých soukromých pozemků.

 

P. Ježek požádal, aby předložené stanovisko tvořilo součást zápisu jako příloha č. 1.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí stanovisko zastupitelů p. Ježka a p. Ing. Gregora s tím, že toto stanovisko bude na základě jejich žádosti tvořit přílohu tohoto zápisu.

 

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                      pro :                12 hlasů        

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                                proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Návrh na  písemné informování příslušných  osadních  výborů o stavu a plnění usnesení, která se týkají příslušných částí obce.

 

P. Ing. Firman přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá p. tajemníkovi vždy informovat písemně příslušné osadní výbory o stavu a plnění usnesení, která se týkají příslušných částí obce.

 

K uvedenému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                      pro :                12 hlasů        

                                               zdržel se :           0 hlasů

                                               proti:                  0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Diskuse:

 

p. starosta                                           - pan starosta informoval o situaci kolem Masarykova nádraží, byl pozván na jednání na Magistrát hl. města Prahy, a pokud bude dodržena předložená dokumentace, k žádným problémům by nemělo dojít, dále informoval že dne 25.09.2008 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na výstavbu kanalizace v Byšičkách, 17.09.2008 byla podána žádost na opravu železničního přejezdu, zajištění kapličky v Byšičkách bude zařazeno do rozpočtu v letošním roce, dále se dotázal p. Ježka, čeho se týkala jeho interpelace, kterou bohužel v zápise přehlédl, omluvil se za nezodpovězení a vysvětlení dodá,

 

p. Ježek                                              - uvedl, že je třeba opravit téměř všechny železniční přejezdy, protože jsou všechny ve špatném stavu,

 

p. starosta                                           - odpověděl, že bude mít jednání se zástupci SŽDC a bude je o tomto informovat, dále uvedl, že je v právní moci stavební povolení na dům č.p. 13 (nový domov důchodců), co se týká obchvatu, probíhají jednání kolem výkupu pozemků, někteří občané by upřednostnili spíše směnit pozemky za jiné a doporučil, pokud to bude možné, o směně pozemků jednat, dále sdělil, že bude vydáno územní rozhodnutí na úpravu ul. ČSA, dále uvedl, že rychlíky v Lysé n.L. zastavovat budou, a k naplnění investic uvedl, že plánované stavby jsou dokončeny,

 

p. Ing. Otava                                      - uvedl, že situaci kolem rychlíků ještě včera ověřoval a budou zde zastavovat všechny rychlíky,

 

p. Mgr. Fajmon                                  - podotkl, že stále stojí tři suché topoly ve směru na Starou Lysou, na které již upozorňoval, stejně tak topol ve směru výjezdu z Litole (u kalu), které hrozí zřícením,  navrhl, aby příslušný odbor zpracoval návrh na úpravu zeleně mimo vegetační období a předložil ZM návrhy ke schválení, vytipoval problémové stromy k včasnému pokácení, naplánoval úpravu křovin, stejně tak naplánoval novou výsadbu tak, aby byl pod kontrolou stav a rozvoj zeleně ve městě, dle jeho názoru by se tím mělo ZM zabývat,

 

p. starosta                                           - strom v Litoli je řešen, výše uvedené tři topoly jsou předmětem jednání se SÚS, stromy jsou na jejich pozemku, SÚS se brání tím, že pozemek je sice jejich, ale stromy jsou města, město podá žalobu na určení vlastnictví, aby bylo vyjasněno, kdo tedy za stromy zodpovídá, pokud za ně bude zodpovědné město, mohly by se pokácet např. v rámci cvičení hasičů, k návrhu kontroly zeleně uvedl, že je možné tento plán zpracovat,

 

p. Ing. Otava                                      - upozornil na stav komunikace v Poděbradově ulici, silnice byla překopána, ale nebyla navrácena v původní stav,

 

p. starosta                                           uvedl, že tato závada je nahlášena SÚS,

 

p. Ing. Otava                                      - upozornil, že je dobře, že je závada nahlášena, ale mělo by se více naléhat na včasnou opravu,

 

p. Ing. Gregor                                    - informoval o ukončení šetření Ministerstvem vnitra týkající se postupu při jednáních o výstavbě v bývalém areálu Fruty, zpráva bude projednána v Kontrolním výboru a předložena zastupitelům, dle jeho názoru 2 body by byly k projednání jinými orgány, některými body, bude třeba se zabývat,

 

p. starosta                                           - uvedl, že i on dostal závěrečnou zprávu ze šetření, materiál předloží zastupitelům k seznámení, ale dle jeho sdělení Ministerstvo vnitra neshledalo porušení zákona a tedy  nebude zahájeno žádné řízení v této věci, dále uvedl, že je uzavřena partnerská smlouva na revitalizaci Masarykovy ulice,

 

p. Ing. Gregor                                    - dotázal se na zprávu na web stránkách města, týkající se Masarykovy ulice, kde je uvedeno, že akce bude realizována v roce 2009 a smlouva bude také podepsána v roce až v roce 2009,

 

p. starosta                                           - odpověděl, že smlouva podepsána je, realizace bude v roce 2009, firma je schopna obě etapy zrealizovat v jednom roce, dále pozval zastupitele na oslavy vzniku republiky 28.10.2008, písemné pozvánky budou následně doručeny,

 

p. Ing. Otava                                      - doplnil k OZV č. 6/2008, o výzbroji a výstroji městské policie, že není vhodné, aby strážníci nosili kraťasy a kšiltovky, sám byl svědkem, kdy takto oblečeným strážníkům odmítl jeden občan předložit doklad totožnosti, s tím, že žádá o zavolání státní policie, myslí si, že takové oblečení není pro strážníka důstojné, chce se tedy ujistit, že krátké kalhoty ve výstroji podle nové vyhlášky nejsou,

 

p. starosta                                           - odpověděl, že tato výstroj nově povolena není, dále pan starosta oznámil zastupitelům, že rozešle v elektronické podobě návrh rozpočtu na rok 2009, se kterým je třeba se seznámit, a dne 5.11.2008 se od 17.00 hod. bude konat pracovní schůzka k rozpočtu, písemné pozvánky budou rozeslány.

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpelace:  Práva interpelace žádný zastupitel nevyužil.

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení přednesl p. Ing. Firman.

 

U s n e s e n í    z  6.  jednání  ZM  dne  15.10.2008

Zastupitelstvo města

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                                          p. Mgr. Fajmon Hynek                                  

                                                                       p. Ježek Stanislav

 

2. Návrhovou komisi ve složení:                             p. Ing. Šťastný Vladislav

                                                                       p. Ing. Firman Miroslav

                                                                       pí Chloupková Marcela

                                                          

II.  s c h v a l u j e

 

 1. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene s organizací JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lysá n. L., Jaromírovy Sady 1583, Lysá n. L.,  na vybudování vodovodní přípojky pro skautský  domov v Jaromírových Sadech. Přípojka bude vybudována na obec. p.p.č. 2629/1, 2630/2 a 2636, k.ú. Lysá n. L. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.
 2. Projekt IV-12-6005751, který řeší změnu umístění vzdušného závěsného vedení NN a je veden přes pozemek p.č. 2102/4, k.ú. Lysá n. L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., za cenu dle platného ceníku města, na tento pozemek a za těchto podmínek:
 • - investor požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi,
 • - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
Celkový rozsah břemene činí 5 m s minimální cenou za věcné břemeno 1.000,- Kč.

 1. Pro stavbu ČEZ Distribuce, a.s., č. projektu IE-12-6001540, umístění kabelového vedení NN do pozemku p.č. 3579/3, k.ú. Lysá n. L., který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za cenu dle platného ceníku města, na tento pozemek a za těchto podmínek:
 • - investor uzavře svlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění,
 • - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.
Celkový rozsah břemene činí 78 m s cenou za věcné břemeno 23 400,- Kč.

 1. Pro ČEZ Distribuce, a.s., umístění kabelového vedení na pozemky 2876/1, 2875/16, 2890/2, k.ú. Lysá n. L., rozpojovací skříně na p.p.č. 2890/2, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:
 • - investor uzavře svlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas svydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,
 • - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas svýkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., vplatném znění,
 • - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN,
 • - práce budou prováděny souběžně srekonstrukcí ul. ČSA.
Celkový rozsah břemene činí 556,5 m s cenou 160.050,- Kč.

 1. a)  umístění trafostanice na pozemek p.č. 623/1, k.ú. Lysá n. L.,
b) prodej části pozemku p.č. 623/1 o výměře 30 m2, k.ú. Lysá n. L., pro výstavbu trafostanice firmě ČEZ Distribuce, a.s., za částku min. 1.000,- Kč/m2.

      6.   Přijetí daru ve výši 359.975,- Kč na obstarání všech potřebných podkladů na výstavbu

            Mateřské  školky  v ulici   Brandlova  od  MS  development,  s.r.o.,  IČO 62913794 se  

            sídlem Donská 275/9, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

 1. 1. Prodej
a) části z obec. p.p.č. 3532/3, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n. L., nově označené GP č. 1968-39/2008 jako p.p.č. 3532/9 o vým. 27 m2,

b) části z obec. p.p.č. 3532/4, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n. L., nově označené GP č. 1969-39/2008 jako p.p.č. 3532/10 o vým. 34 m2,

c) části z obec. p.p.č. 3532/5, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n. L., nově označené jako p.p.č. 3532/8 o vým. 80 m2,

d) části z obec. p.p.č. 3532/4, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n. L., nově označené GP č. 1884-38/2007 jako p.p.č. 3130 o vým. 3 m2.

2. Předložený návrh kupní smlouvy za částku 200,- Kč/m2, s tím, že se kupující Zdroj pitné vody, a.s., Káraný, se sídlem Cihelná 548/4, 118 00 Praha 1, zavazuje, že uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na vložení vkladu do KN. Ve smlouvě bude uzavřeno věcné břemeno právo chůze a jízdy po oddělených pozemcích ve prospěch města.

      8.  Prodej obec. p.p.č. 2165/32 o vým. 50 m2, kult. ost. pl., a p.p.č. 2166/2 o vým 110 m2,

            kult. vodní pl., oba k.ú. Lysá n.L.,  paní  Hedvice Hendrichové, Okružní 1509, Lysá n.

L., za  částku  1.000,- Kč/m2, s  tím,  že  nabyvatel  uhradí  zálohu  na  daň  z  převodu

nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 1.             Prodej části z obec. p.p.č. 2165/7 a p.p.č. 2166/76, označených geometrickým plánem č. 1756-64/2006 jako p.p.č. 2166/77 o vým. 78 m2      a prodej části obec. p.p.č. dle PK 3557, označeného také výše uvedeným GP jako p.p.č. 2131/36 o vým. 3 m2, k.ú. Lysá n.L., panu Pavlu Tišlerovi, bytem Čajkovského 924/64, 500 09 Hradec Králové, za částku 1.000,- Kč/m2, s tím, že nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.
 2. Prodej 9 m2 z obecního pozemku p.č. 3451/18, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá n. L., nově označených geometrickým plánem č. 1987-72/2008, ze dne 18.08.2008, jako p.p.č. 3160/2 o vým. 8 m2 a p.p.č. 3451/76 o vým. 1 m2, k.ú.. Lysá n. L., manž. RNDr. Václavu Karáskovi a Mgr. Vlastě Karáskové, Husovo náměstí 174/16, Lysá n. L., za částku 360,- Kč/m2, s tím, že nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.
 3. Prodej domu č.p. 74, Školní náměstí, Lysá n.L., nejvýhodnější nabídce, panu Jiřímu Sixtovi, Sedlčánky č. 1, Čelákovice, za částku 1 511 000,- Kč s tím, že stávající nájemníci budou odbydleni.
 4. Znění kupní smlouvy na prodej nemovitosti - bytového domu č.p. 253, Na Františku, Lysá n.L., za částku 4 000 000,- Kč firmě B y t o v k y , a.s., Pražská tř. 686, Hradec Králové, + 3% zálohu na daň z převodu nemovitosti + 4% provize pro RK Ing. J. Mlčáka.
 5. Uhrazení podílu Města Lysá n. L. na výstavbě sběrného dvora města ve výši dle přidělené dotace.
 6. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto:
            Zdeněk a Eva Urbanovi 30.000,- Kč, Martina Klejchová 30.000,- Kč, Helena Šmídová

           30.000,- Kč, Jana Kapičková  30.000,- Kč,  Miluše  Pilařová  30.000,- Kč,  František  a

           Věra Bodnárovi 30.000,- Kč, Ing. Václav Zumr 30.000,- Kč.

 1. OZV Města Lysá nad Labem č. 6/2008, o stejnokroji, označení a výstroji městské policie.
 2. Úpravu rozpočtu města pro rok 2008.
 3. Schvaluje nabídku TJ Sokol Lysá n. L. na odprodej sokolského majetku za celkovou cenu 7 mil. Kč.
 

III.  b e r e   n a   v ě d o m í

 

 1. Informaci o odstoupení pí RNDr. Pavly Procházkové z funkce člena kontrolního výboru k 08.09.2008.
 2. Stanovisko zastupitelů p. Ježka a p. Ing. Gregora s tím, že toto stanovisko bude na základě jejich žádosti tvořit přílohu tohoto zápisu.
 

 

IV.  o v ě ř u j e

 1. Že regulační plán není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz odůvodnění regulačního plánu).
 

V.  v y d á v á

 1. Regulační plán Lysá nad Labem - lokalita Hrabanov formou opatření obecné povahy.
 

VI.  u k l á d á

 1. P. tajemníkovi vždy informovat písemně příslušné osadní výbory o stavu a plnění usnesení, která se týkají příslušných částí města.
 2. Radě města jednat o prodeji části obec. pozemků p.č. 623/1 a 623/15, k.ú. Lysá n.L., k hranici trafostanice s ohledem na budoucí výstavbu chodníků a ochranné pásmo.
 3. Stavebnímu úřadu:
 • oznámit veřejnou vyhláškou vydání regulačního plánu formou opatření obecné povahy, včetně odůvodnění (§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., vplatném znění, správní řád),
 • opatřit regulační plán záznamem o účinnosti (§ 168 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - dále jen stavební zákon) a § 20 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 • sdělit rozhodnutí o námitkách podaných vlastníky pozemků a staveb, jejichž práva byla regulačním plánem dotčena, a to sřádným odůvodněním,
 • předat nadřízenému orgánu územního plánování upravený registrační list zpracovaný pořizovatelem (§ 162 stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů,
 • zajistit uložení dokumentace a zveřejnit, kde je možné do této dokumentace nahlížet, toto oznámit i dotčeným orgánům (v souladu s § 165 stavebního zákona).
 1. Radě města předložit na příští zasedání zastupitelstva návrhy smluv v souvislosti s nabídkou TJ Sokol Lysá n. L. 
 

VII.  o d k l á d á

 

 1. Rozhodnutí  o prodeji obec. pozemku p.č. dle PK 2046/28 o vým. 245 m2, k.ú. Lysá n. L., do doby dokončení rekonstrukce mostku.
 2. Rozhodnutí o příspěvku na rekonstrukci přístupových chodníčků k domu č.p. 1456 -1458, Sídliště, Lysá n. L.
 

Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování          pro:                 12 hlasů

                                   zdržel se:           0 hlasů

                                   proti:                 0 hlasů

 Návrh byl schválen.

 

            Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města v 19,05 hod. hodin ukončil.

 

Zapsala: Procházková Ludmila

Ověřovatelé zápisu:

 

 

           - - - - - - - - - - - - - - - -                                        - - - - - - - - - - - - - - -  - -

          p. Mgr. Fajmon Hynek                                                  p. Ježek Stanislav

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

             Starosta

Příloha č. 1:

Stanovisko k návrhům projektů na výstavbu v bývalém areálu Fruty a přilehlých soukromých pozemků

Vážený pane starosto, vážení radní, vážení zastupitelé,

 

Úvodem našeho stanoviska si dovolujeme uvést, že v současné době nepovažujeme za prvotní posuzovat dílčí představy na zástavbu výše uvedených pozemků v centru města, a to s ohledem na výsledky šetření MV ve věci dosavadního postupu vedení města v předmětné záležitosti ze dne 22.8.2008, byť dílčí, z nichž mimo jiné vyplývá prakticky jednoznačný názor, o kterém nepochybujeme již rok vč. KV, že dosavadní postup vedení města byl nesprávný, netransparentní a zmanipulovaný, a tedy nutně ke zrušení.

MV předpokládá a doporučuje, že by měly být vypracovány nové zadávací podmínky, neboť původní jsou neplatné, dále pak zabezpečena skutečná soutěž, která dosud žádná nebyla na základě jednoznačných kritérií, které budou sloužit i pro objektivní vyhodnocení. Vycházeje z těchto doporučení tzv. „vítězná firma" není vítěznou firmou a jsou i neplatné dosud sjednané smluvní vztahy mezi městem a společností MS development, s.r.o., Praha. Bohužel, jako viník tohoto stavu, je pouze vedení města.

I když nejde o prioritní záležitost s ohledem na výše uvedené, přesto považujeme určité diskuse, pokud jsou konstruktivní a jsou brány v úvahu i náměty a připomínky všech zainteresovaných stran, za užitečné. Škoda, že jiné názory se nepřipouštějí.

Koncepci projednávání návrhů projektů považujeme za nepříliš šťastnou, dílčí úpravy prostoru a architektonické návrhy nejsou tím nejdůležitějším. Podstatnou je diskuse o globálním řešení posledního zajímavého prostoru v centru města, který by měl po staletí tvořit zcela novou dominantu a sloužit převážně pro účely občanské vybavenosti. Na tomto panovala shoda již před rokem a půl.

Stále je vedením města předhazováno, které od těchto priorit evidentně ustoupilo, že jak v zadávacích podmínkách vyhlášeného záměru, tak i rámci charakteristiky prostoru dle ÚP, kde je území označeno jako území určené pro smíšenou výstavbu, je možno realizovat i bytovou výstavbu. Současně i podle výsledku ankety občanů byla bytová výstavba uvedena na 4. místě.

Toto nikdo nikdy nezpochybňoval, pouze jsme názoru, a nejen my, že nikdy nebylo diskutováno o tom, že by výstavba měla tvořit cca 70 % celkového prostoru městských pozemků, bytová výstavba nebyla při diskuzích nikdy preferována. To je ze strany vedení města neskutečná lež.

 

V případě této argumentace se zapomíná na hlavní skutečnost, že v zadávacích podmínkách, ale i v ÚP není uvedeno jaký rozsah by měla mít bytová zástavba a kolik % by měly tvořit jednotlivé objekty občanské vybavenosti, žádné podíly nebyly předem připraveny, a to byla chyba nás všech zastupitelů, že jsme tyto skutečnosti nedocenili a určité manipulace tím zbytečně umožnili, čehož bylo i dostatečně zneužito. Dnes lze říci, že to mohl být i něčí záměr.

Jaká je tedy skutečnost. Projekty předkládané společností, která byla vybrána jako zcela zpochybnitelný vítěz, tak jak bylo již uvedeno, ve svých variantních řešeních zástavby zón 1 -

 

 

6 při angažovanosti dalších 5 projekčních kanceláří po roce po vypracování základní studie!!!,

V zóně č. 1 preferují cca 60-70 % zástavby prostoru bytovými domy a na občanskou vybavenost tedy zbývá pouze 30-40 % prostoru městských pozemků.

Všem dílčím projektům (ucelený projekt je pouze od společnosti MS architekti) chybí jedno podstatné, až na jednu výjimku se nikdo z nich nezabýval dominantním řešením zóny 1, z architektonického hlediska tou nejdůležitější a nejvýznamnější. Není zde navrhována žádná zcela dominantní reprezentativní budova, která by byla protiváhou stávající dominantní siluetě města, což je zejména kostel, viditelný prakticky ze všech světových stran. Za prostor určující jako další dominantu města myslíme roh Jedličkovy a Pivovarské ulice.

K navrhovaným projektům výstavby bytových domů můžeme pouze sdělit jediné, tyto stavby se nehodí do lukrativního centra města, jsou vhodné tak pouze pro periferii. Dalším negativním jevem je poměrně značná zahuštěnost prostoru stavbami bez dostatku odpovídajících odpočinkových zón a zeleně.

Bohužel až v poslední době se jednalo s některými občany přilehlých ulic a zkoumal se jejich názor na zastavěnost prostoru a pro ně přijatelné architektonické řešení. Některé připomínky obyvatel zejména ze Zahradní ulice jsou nám známi. Pokud se budeme s těmito obyvateli jednat tak, jako při připravované výstavbě domu seniorů, lze očekávat při územním a nebo SŘ určité problémy. Bylo by žádoucí se jim opravdu se vší vážností věnovat, zejména i ze strany vedení města.

Ani jeden z nových návrhů není z našeho pohledu optimální a vhodný pro definitivní řešení, byť ve dvou případech by bylo možno považovat dílčí prvky za zajímavé. Ale to je málo. Musíme bohužel konstatovat, že jak od získávání partnera pro město, tak i od současného stavu projednávání a řešení se zcela distancujeme, nepovažujeme z hlediska perspektiv řešení tohoto prostoru za optimálně přínosné pro město. Současně jsme si vědomi toho, že každé i nedokonalé řešení je určitě na první pohled z pragmatického hlediska lepší než stávající prázdnotou zející nevábný prostor. Vedení města by však nemělo tohoto stavu zneužívat.

Z celkového procesu je zcela patrné, že se vedení města zcela nepochopitelně upnulo pouze na jedinou pravděpodobně „spřátelenou firmu" ke škodě věci, města a jeho obyvatel. Je to udivující zejména z pohledu toho, že zástupci ve vedení města by měli na všech úrovních prosazovat funkci tržního systému a konkurenční prostředí a podle toho se také chovat.

Je zarážející, že v daném případě bylo konkurenčnímu prostředí předem přímo zabráněno a vedení města dělalo vše proto, aby plně podpořilo jednu soukromou firmu bez ohledu na zájmy města a ke škodě dalšího rozvoje města.

S ohledem na výše uvedené nemůžeme podpořit ani jednu z předkládaných variant projektu, zejména proto, že nenaplňují původní představy o dlouhodobě využitelné náplni tohoto jedinečného prostoru v centru města. Nehodláme participovat na procesu, kterým by bylo znehodnoceno centrum tak, jak se to podařilo již v řadě měst, např. v Benešově.

Jsme si vědomi toho, že jsme zůstali z mnoha důvodů v těchto názorech již prakticky osamoceni a víme, že z pragmatického hlediska, bude-li v daném prostoru postaveno cokoliv, bude to určitě přínosnější, než-li je současný stav. To je v poslední době i závěr většiny zastupitelů, lépe něco než nic, a to za každou cenu.

Proklamování názoru, především pana starosty, že jako zástupci KSČM nechceme v tomto prostoru žádnou zástavbu, nemůže normálně myslící člověk uvěřit a je pouze zlým úmyslem a velkou lží, stejně tak jako proklamace o tom, že záměrně procesy brzdíme. Kdybychom mohli skutečně změnit některé zmanipulované procesy, tak bychom to bez váhání učinili. Všem obyvatelům města je snad zřejmé, že nedemokratické nerespektování výsledků voleb v roce 2006 nám to bohužel neumožňuje ani v nejmenším a pouze korigujeme nebo se spíše snažíme korigovat ty nejzávažnější přehmaty vedení města.

 

Jsme však rádi, že jsme mohli za určité součinnosti s dalšími zastupiteli, přispět prokazatelně k tomu, že např. přes celkově zmanipulovaný proces zástavby bývalého areálu Fruty, původní vysoká rizika, vyplývající pro město z prvotních návrhů smluv, byla minimalizována.

V tomto úsilí, bez ohledu na to, jaký bude další vývoj a jaké budou konečné výsledky šetření MV, budeme při projednávání obecných záležitostí na ZM pokračovat. Jsme však současně v tomto neprávním a nedemokratickém státě bez iluzí a pouze doufáme, že např. šetření MV nebude ovlivňováno z vyšších míst.

 

 

 

 

Stanislav Ježek, v.r.

 

 

 

Ing. Petr Gregor, v.r.

 

 

Zastupitelé za KSČM

 

 

V Lysé nad Labem dne 7.10.2008
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.