+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 1. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 13.02.2008 od 17.00 hodin na MěÚ Lysá nad Labem.
Přítomni : p. Mgr. Havelka Jiří

p. Ing. Gregor Petr

p. Ing. Otava Karel

p. Sedláček Tomáš

p. Houštecký Václav

p. Ing. Firman Miroslav

p. Ježek Stanislav

pí Valentová Naděžda

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Šťastný Vladislav

p. Kolman Josef

p. MVDr. Kořínek Jan

p. Mgr. Fajmon Hynek

pí. Chloupková Marcela
I. Z a h á j e n íPan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné.

Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu. Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan MVDr. Jan Kořínek a p. Ing. Vladislav Šťastný.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat:

Ověřovatelé zápisu pro : 15 hlasů

zdržel se : 0 hlasů

proti : 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
Dále p. starosta požádal o návrhy na návrhovou komisi, do návrhové komise byli navrženi paní Marcela Chloupková, p. Ing. Petr Gregor a p. Ing. Miroslav Firman.
Návrhová komise pro : 15 hlasů

zdržel se : 0 hlasů

proti : 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
Zápis z jednání ZM dne 19.12.2007 a z mimořádného zasedání ZM dne 16.01.2008 byl ověřovateli ověřen.

Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník. Pan Ježek měl dotaz, týkající se pozemků za Okrouhlíkem, p. starosta odpověděl, že pozemky za Okrouhlíkem jsou podmáčené pozemky, které jsou určeny např. pro biokoridory nebo by tam mohl vzniknout rybník atd., jsou to pozemky, které nejsou určeny k zástavbě.

-1-

Dále se p. Ježek dotázal na pozemky k prodeji p. Palyzovi. P. starosta odpověděl, že na ně nechal dělat znalecký posudek, ze kterého vyplynulo, že obvyklá cena za cestu je 80 – 100,- Kč za metr.
Pan starosta, v rámci schvalování programu dnešního ZM, navrhl, aby se hlasovalo o bodech 1-11 společně a o bodech 12, 13 a 14, která rada města neprojednávala, samostatně.
Pan starosta nechal hlasovat o projednávání bodů 1 – 11, návrhů ke schválení.

Výsledek hlasování : pro : 15 hlasů

zdržel se : 0 hlasů

proti : 0 hlasů

Projednávání bodů 1 – 11 návrhů ke schválení bylo jednomyslně schváleno.
Poté pan starosta nechal hlasovat o projednávání bodu 12., návrhů ke schválení.

Výsledek hlasování : pro : 2 hlasy

zdržel se : 4 hlasů

proti : 9 hlasů

Bod 12. návrhů ke schválení nebyl k projednávání schválen.
Pan starosta nechal hlasovat o bodu č. 13., návrhů ke schválení.

Výsledek hlasování : pro : 15 hlasů

zdržel se : 0 hlasů

proti : 0 hlasů

Bod 13. návrhů ke schválení byl schválen k projednání.
Poté pan starosta nechal hlasovat o projednávání bodu 14., návrhů ke schválení.

Výsledek hlasování : pro : 15 hlasů

zdržel se : 0 hlasů

proti : 0 hlasů

Bod 14. návrhů ke schválení byl schválen k projednání.
Pan starosta nechal hlasovat o programu ZM jako o celku.

Výsledek hlasování : pro : 15 hlasů

zdržel se : 0 hlasů

proti : 0 hlasů

Program zasedání ZM, ze kterého byl vypuštěn návrh na schválení bodu č. 12, byl jednomyslně schválen.
II. N á v r h y n a s c h v á l e n í.
 1. Žádost firmy Elektrostav, a.s., o posouzení navrhovaného řešení stavby, návrh souhlasného prohlášení a návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene: Lysá nad Labem – Litol, kabel VN, TS, kabel NN – podpětí.
Na základě žádosti firmy Elektrostav a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, rada města schválila: a) Vedení kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 47/14, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem a umístění nové rozpojovací skříně za podmínky, že zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi. V případě vstupu do komunikace o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění. b) Souhlasná prohlášení -2-

a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek 47/14 ve znění navrhovatele, s úpravou v čl. VI. Návrh znění po úpravě: Věcné břemeno specifikované v čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Finanční náhrada byla stanovena za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) této smlouvy ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH. Rada města návrh projednala dne 22.01.2008 usnesením č. 44.
K předloženému návrhu měl připomínku p. Ježek, a to, že mapky nejsou opět barevně vyznačené, a proto neví, o jaký pozemek se jedná.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje na základě žádosti firmy Elektrostav a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk vedení kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 47/14, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem a umístění nové rozpojovací skříně za podmínky, že zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi, v případě vstupu do komunikace požádá o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění, souhlasná prohlášení a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek 47/14 ve znění navrhovatele, s úpravou v čl. VI., návrh znění po úpravě: Věcné břemeno specifikované v čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Finanční náhrada byla stanovena za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) této smlouvy ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Doplnění žádosti firmy ČEZ Distribuce, a.s. – akce IV-12-6002680 – Lysá nad Labem, Švermova VN, kVN, TSE, kNN, bytové domy p. p. č. 819/8,9,15-20 o návrhy Souhlasných prohlášení ke vstupu na pozemek a umístění energetického zařízení na pozemcích PK 831, p. č. 829/2 a p. p. č. 828/12.
Na základě žádosti firmy ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, rada města schválila, souhlasná prohlášení ke vstupu na pozemek a umístění energetického zařízení na pozemky PK 831, p. č. 828/12 a p. č. 829/2 za těchto podmínek: a) u pozemku p. č. 829/2, který je ve vlastnictví České republiky, si žadatel vyžádá souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, b) stavebník uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby, c) zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi o zvláštní užívání komunikace dle zákona 13/1997 Sb., v platném znění. Rada města návrh projednala dne 05.02.2008 usnesením č. 80.
K předloženému návrhu měl připomínku p. Mgr. Fajmon, a to, proč se tato akce nazývá Švermova, když se to vůbec ulice Švermovy netýká. Odpověděl p. starosta, že kabely budou vést až do ulice Švermova. Dále p. Mgr. Fajmon upozornil, že v ulici U Nové hospody město vybudovalo nový chodník, a proto apeloval na to, aby město dohlédlo, že tento chodník nebude zničen při pokládání kabelů firmou ČEZ Distribuce. Uvedl, že by bylo vhodné dát jako další podmínku, že pokud bude chodník zničen, je firma povinna tento

-3-

chodník opravit na vlastní náklady. P. starosta, konstatoval, že v tom problém nevidí a připomínka se dá jako další podmínka. P. Houštecký uvedl, že by bylo vhodné uvést, že pokud bude chodník zničen, bude nově vydlážděn v celé jeho šíři.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje na základě žádosti firmy ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, souhlasná prohlášení ke vstupu na pozemek a umístění energetického zařízení na pozemky PK 831, p. č. 828/12 a p. č. 829/2 za těchto podmínek: u pozemku p. č. 829/2, který je ve vlastnictví České republiky, si žadatel vyžádá souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, stavebník uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby, zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi o zvláštní užívání komunikace dle zákona 13/1997 Sb., v platném znění. Zhotovitel dále trasu vedení provede pokud možno v zeleném pásu. V případě porušení dlažby chodníků zhotovitel provede předláždění v celé šíři chodníků na vlastní náklady.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Žádost firmy Pragoprojekt o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro trasu předložky plynovodu.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek PK 3593 ve znění navrhovatele firmy Pragoprojekt, RM schválila s tím, že v článku V. smlouvy bude doplněna částka 100,- Kč. Znění článku po doplnění: Hodnota věcného břemene uvedeného v čl. III smlouvy činí podle ocenění účastníků smlouvy částku 100,- Kč (slovy: sto korun českých), která bude jako jednorázové finanční vyrovnání zaplacena investorem Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, povinnému do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o provedení vkladu práva věcného břemene bankovním převodem na účet povinného uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo složenkou na adresu povinného. Rada města návrh projednala dne 05.02.2008 usnesením č. 84.
K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek PK 3593 ve znění navrhovatele. V článku V. smlouvy bude doplněna částka 100,- Kč. Znění článku po doplnění: Hodnota věcného břemene uvedeného v čl. III smlouvy činí podle ocenění účastníků smlouvy částku 100,- Kč (slovy: sto korun českých), která bude jako jednorázové finanční vyrovnání zaplacena investorem Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, povinnému do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o provedení vkladu práva věcného břemene bankovním převodem na účet povinného uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo složenkou na adresu povinného.

-4-

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Bezúplatný převod části pozemku p. č. 3584/5, k.ú. Lysá nad Labem od Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha.
Rada města schválila podání žádosti u Středočeského kraje se sídle Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím Správy a údržby silnic, Mnichovo Hradiště, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod části pozemku p. č. 3584/5 cca 800 m2v k.ú. Lysá nad Labem. Jedná se o pozemek komunikace ulice Masarykova a chodník v horní části Husova náměstí. Rada města návrh projednala dne 05.02.2008 usnesením č. 102.
K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje podání žádosti u Středočeského kraje se sídle Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím Správy a údržby silnic, Mnichovo Hradiště, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod části pozemku p. č. 3584/5 cca 800 m2v k.ú. Lysá nad Labem. Jedná se o pozemek komunikace ulice Masarykova a chodník v horní části Husova náměstí.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Zajištění výběru dodavatele služby „příprava a administrace projektové žádosti – revitalizace centra města, ul. Masarykova“.
Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Příprava a administrace projektové žádosti – revitalizace centra města, ul. Masarykova v rámci Regionálního operačního programu“ se společností Evropská projektová kancelář, s.r.o., se sídlem Kutnohorská 17, 280 02 Kolín, za celkové náklady 179.800,- Kč včetně DPH + 0,5 % provize z výše přiznané dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada města návrh projednala dne 05.02.2008 usnesením č. 104.
K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Příprava a administrace projektové žádosti – revitalizace centra města, ul. Masarykova v rámci Regionálního operačního programu“ se společností Evropská projektová kancelář, s.r.o., se sídlem Kutnohorská 17, 280 02 Kolín, za celkové náklady 179.800,- Kč včetně DPH + 0,5 % provize z výše přiznané dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace.


-5-

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na posouzení nabídek na zveřejněnou zakázku na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v Lysé nad Labem, od 1.3.2008 do 31.12.2008 a návrh na uzavření nájemní smlouvy.
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v Lysé nad Labem, od 1.3.2008 do 31.12.2008 s panem Františkem Vlčkem, Dvořákova 1046, Lysá nad Labem, za částku ve výši 350.000,-Kč. Rada města projednala dne 05.02.2008 usnesením č. 68.
Pan Ing. Gregor se dotázal, proč byla nabídka zveřejněna pouze 5 dnů a zda-li byly obeslány i jiné firmy nebo pouze firma p. Vlčka. Odpověděl p. starosta, že nabídka došla ještě od Výstaviště v Lysé nad Labem, ale ta městu nabídla nižší částku než p. Vlček. Dále pan Ing. Gregor upozornil, že město bude vybírat poplatky za parkovné, a přitom ještě není uzavřena záležitost s firmou Activ, mohlo by se to obrátit proti městu.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v Lysé nad Labem, od 1.3.2008 do 31.12.2008 s panem Františkem Vlčkem, Dvořákova 1046, Lysá nad Labem, za částku ve výši 350.000,-Kč.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na zajištění služby školního stavování – koncesní smlouva.
Rada města schválila uzavření koncesní smlouvy dle předloženého návrhu, na zajištění služby školního stravování s firmou Eurest – zařízení školního stravování, spol. s.r.o., se sídlem U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Smlouva bude podepsána na dobu určitou do 28.2.2013 s účinností od 1.3.2008. Rada města projednala dne 05.02.2008 usnesením č. 85.
K předloženému návrhu měl připomínku p. Ing. Firman, který se dotázal na nesrovnalosti u večeří, a to, že v nabídce jsou dva druhy jídel, ale v jídelníčku je uvedeno pouze jedno. Odpověděl p. tajemník, že jedno jídlo je formou studené večeře, tento balíček se studenou večeří se vydává vždy na objednávku v čase výdeje obědů a druhé jídlo je teplé, které se vydává vždy v určený čas večeře. P. Ing. Firman doporučil, aby tento způsob byl zapsán ve smlouvě.-6-

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření koncesní smlouvy dle předloženého návrhu, na zajištění služby školního stravování s firmou Eurest – zařízení školního stravování, spol. s.r.o., se sídlem U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Smlouva bude podepsána na dobu určitou do 28.2.2013 s účinností od 1.3.2008 s doplněním připomínky ohledně dvou druhů hlavních jídel večeří, z čehož jeden druh bude ve formě balíčků, které se budou vydávat vždy v čase výdeje obědů.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na předložení souhlasného dopisu pana Martina Kubici, bytem K Bažantnici 1824, Lysá nad Labem, ve věci prodeje části obecního p. p. č. 2175/1 na Kačíně. Pozemek je nově označen geometrickým plánem jako p. p. č. 2175/19 o vým. 59 m2, k.ú. Lysá nad Labem.
Rada města schválila prodej části p. p. č. 2175/1, nově označené geometrickým plánem č. 1872-60/2007 jako p. p. č. 2175/19 o výměře 59 m2, kultura orná, k.ú. Lysá nad Labem, panu Martinu Kubicovi, bytem K Bažantnici 1824, Lysá nad Labem, za částku 300,- Kč/m2. Kupující dále uhradí geodetické zaměření ve výši 3.250,- Kč, zálohu na daň z převodu nemovitosti ve výši 531,- Kč a kolek ve výši 500,- Kč na vklad do KN. Zastupitelstvo města dne 17.10.2007 prodej odložilo, rada města projednala dne 22.01.2008 usnesením č. 30.
K předloženému návrhu měl připomínku p. Mgr. Fajmon, který navrhl, aby se částka za m2zvýšila na 400,- Kč. Odpověděl p. starosta, že částka 300,- Kč/m2, je zcela přiměřená tomu, že na pozemku, který pan Kubica chce odkoupit, nelze stavět. Dále uvedl, že cena je stanovena podle ceníku Města Lysá nad Labem. P. Mgr. Fajmon vysvětlil, že pokud p. Kubica odkoupí od města tento pozemek, tak pro něj v budoucnu bude mít hodnotu cca 1.000,- Kč/m2, jelikož pozemek, který p. Kubica chce odkoupit, se nachází u jeho současného pozemku, který má p. Kubica již ve vlastnictví. Proto se mu zdá cena 400,- Kč za m2přijatelná.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2175/1, nově označené geometrickým plánem č. 1872-60/2007 jako p. p. č. 2175/19 o výměře 59 m2, kultura orná, k.ú. Lysá nad Labem, panu Martinu Kubicovi, bytem K Bažantnici 1824, Lysá nad Labem, za částku 400,- Kč/m2. Kupující dále uhradí geodetické zaměření ve výši 3.250,- Kč, zálohu na daň z převodu nemovitosti ve výši 531,- Kč a kolek ve výši 500,- Kč na vklad do KN.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 4 hlasy

zdržel se: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh nebyl schválen. (hlasování proběhlo mimo p. Ing. Firmana)-7-

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2175/1, nově označené geometrickým plánem č. 1872-60/2007 jako p. p. č. 2175/19 o výměře 59 m2, kultura orná, k.ú. Lysá nad Labem, panu Martinu Kubicovi, bytem K Bažantnici 1824, Lysá nad Labem, za částku 300,- Kč/m2. Kupující dále uhradí geodetické zaměření ve výši 3.250,- Kč, zálohu na daň z převodu nemovitosti ve výši 531,- Kč a kolek ve výši 500,- Kč na vklad do KN.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 1 hlas

proti: 1 hlas

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na schválení veřejné soutěže na zpracovatele komplexní analýzy dopravy v klidu v Lysé nad Labem.
Rada města schválila zveřejnění veřejné soutěže na zpracovatele komplexní analýzy dopravy v klidu ve městě Lysá nad Labem. Součástí nabídky bude detailní popis realizace celé zakázky, který musí obsahovat minimálně tyto části: způsob přípravy na zahájení průzkumu dopravy v klidu, popis průběhu dopravního průzkumu (délka trvání průzkumu, sledované parametry, periodicita), popis organizačního zajištění průzkumu dopravy v klidu (nároky na personální zajištění, technické vybavení), popis výstupů a způsobu vyhodnocení dat z provedeného průzkumu /popis vyhodnocení parametrů, grafické ukázky vyhodnocení, apod.). Uchazeč dále předloží kvalifikační předpoklady (výpis z OR, ŽL), orientační harmonogram řešení zakázky a soupis závazných kroků, které by měly následovat pro zajištění komplexního řešení dopravy v klidu. Kritéria: a) reference (15%), b) nabídková cena za analýzu (40%), c) kvalita předloženého návrhu řešení (25%), d) celková doba řešení (20%). Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení soutěže takto: Ing. Karel Otava (dopravě bezpečnostní komise), Ing. Miroslav Firman (finanční výbor), Ing. Petr Gregor (kontrolní výrob), Bc. Petr Obdržálek (vedoucí oddělení P ČR Lysá n/L.), Luděk Přibyl (velitel MěP). Rada města návrh projednala dne 05.02.2008 usnesením č. 110.
K předloženému návrhu měl připomínku p. Ing. Gregor, že by bylo účelné, aby se do komise stanovili také náhradníci. Pan starosta odpověděl, že pokud se někdo nebude moci dostavit, ať si předsedové sami zvolí svého náhradníka. Pan Ing. Šťastný uvedl, že zákon hovoří o tom, že komise pro otevíraní obálek má být minimálně tříčlenná, takže si myslí, že pokud je v komisi pět členů, je to dostatečné a náhradníci se nemusí stanovovat. P. starosta odpověděl, že je vhodné stanovit náhradníky, a že by si je mohli stanovit předsedové sami. P. Ing. Otava navrhl, aby náhradníky byli místopředsedové jednotlivých komisí a výborů. P. Mgr. Fajmon se dotázal kolik bude toto stát. Odpověděl p. starosta, že finanční odhad byl cca 50.000,- Kč. P. Ing, Gregor toto doplnil, že podle rozboru, který si nechal udělat, finanční odhad činí cca 200.000,- Kč. Odpověděl p. starosta, že zpracování komplexní analýzi dopravy v klidu je v zájmu města, a budou to dobře vynaložené peníze, jelikož by se mělo zlepšit parkování jak na Kačíně tak i na Sídlišti a jinde. Myslí si, že zhodnocení dopravy jako takové, je dobrým podkladem.-8-
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění veřejné soutěže na zpracovatele komplexní analýzy dopravy v klidu ve městě Lysá nad Labem. Součástí nabídky bude detailní popis realizace celé zakázky, který musí obsahovat minimálně tyto části: způsob přípravy na zahájení průzkumu dopravy v klidu, popis průběhu dopravního průzkumu (délka trvání průzkumu, sledované parametry, periodicita), popis organizačního zajištění průzkumu dopravy v klidu (nároky na personální zajištění, technické vybavení), popis výstupů a způsobu vyhodnocení dat z provedeného průzkumu /popis vyhodnocení parametrů, grafické ukázky vyhodnocení, apod.). Uchazeč dále předloží kvalifikační předpoklady (výpis z OR, ŽL), orientační harmonogram řešení zakázky a soupis závazných kroků, které by měly následovat pro zajištění komplexního řešení dopravy v klidu. Kritéria: reference (15%), nabídková cena za analýzu (40%), kvalita předloženého návrhu řešení (25%), celková doba řešení (20%). Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení soutěže takto: Ing. Karel Otava (dopravě bezpečnostní komise), Ing. Miroslav Firman (finanční výbor), Ing. Petr Gregor (kontrolní výrob), Bc. Petr Obdržálek (vedoucí oddělení P ČR Lysá n/L.), Luděk Přibyl (velitel MěP).
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2008.
Úpravu rozpočtu rada města projednala dne 05.02.2008 a vydala usnesení č. 98.
Na začátek projednávání návrhu pan starosta konstatoval, že město v roce 2007 hospodařilo s přebytkem, proto rada města navrhla tento přebytek z hospodaření rozdělit, což bylo projednáno s finančním výborem. P. Ing. Firman doplnil, že finanční výbor je seznámen s navrženými změnami a tyto změny výbor vzal na vědomí a doporučil zastupitelstvu města ke schválení. Uvedl, že finanční výbor neměl žádné zásadní připomínky k navrženým změnám v rozpočtu. P. Houštecký konstatoval, že by zastupitelstvo mělo posoudit hlavně účelnost rozdělení přebytku. P. Ing. Gregor upozornil, že v minulosti bylo již zastupitelům dáno na vědomí finančním výborem, který se tímto zabýval, že existuje jistý seznam akcí, které byly nějak obodované, dělaly se zde určité priority atd., s tímto souvisí skutečnost v rámci rozpočtového výhledu na roky 2004 – 08, který ještě předkládal p. Mgr. Fajmon a p. Ing. Gregor působil jako člen finančního výboru. Domnívá se, že tento rozpočtový výhled byl zpracován velmi slušně a podrobně. Chtěl by zdůraznit jednu věc, a to, že v rozpočtovém výhledu se stále nachází určité akce, které se stále posouvají, nerealizují se a mění za jiné. Uvedl, že se tak děje bez jakéhokoliv systému. P. starosta odpověděl, že tento materiál již viděl, ale jak ví, tak zastupitelstvem města odsouhlasen nebyl. Konstatoval, že si váží, že tento dokument byl zpracován. Dále uvedl, že rozpočet v roce 2007 se měnil skoro každý měsíc podle toho, jak přicházely nebo nepřicházely dotace. Dodal, že akce se posouvají nebo mění za jiné, z důvodů nutnosti jiné akce nebo proto, že na dotyčné akci je nutno udělat ještě jiné investice. Např. ulice Dolejší nebo Na Staré vsi, kde je před opravou nutno ještě uložit do země elektriku. P. Mgr. Fajmon uvedl, že rada města ve výhledu zpracovala předpokládané příjmy a výdaje rozčleněné do jednotlivých oblastí činností města, bez podrobností o jaké
-9-

konkrétní akce půjde. Dodal, že čím je výhled podrobnější, tím je politicky náročnější ho schválit. Konstatoval, že situace s rozpočtem, kdy přicházejí dotace, se samozřejmě komplikuje. Na toto téma proběhla ještě delší diskuse, ze které vyplynulo, že je vhodné, aby šli na řadu jako první ty akce, které jsou opravdu nutné a na které město získá dotace.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2008.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

proti: 0 hlasů

Návrh byl schválen.
 1. Rozpočtový výhled na rok 2009 až 2011.
Rada města návrh projednala dne 05.02.2008 a vydala usnesení č. 99.
K předloženému návrhu p. Ing Firman uvedl, že finanční výbor konstatoval, že se jedná o částky ve kterých se město může pohybovat, s tím, že detaily budou předmětem schvalování v rámci rozpočtu v příslušném roce. Uvedl, že z pohledu finančního výboru, je toto důležité, neboť se vidí kolik asi město může očekávat příjmů, kolik jsou splátky úvěrů a podobných věcí, kolik je asi možné očekávat na investicích atd., dodal, že z tohoto má tento materiál účel. P. Ježek měl dotaz zda-li město již má kontokorentní účet. Odpověděl Ing. Firman, že na finančním výboru určovali výběrová kritéria, se kterými budou obesílány banky, ohledně zřízení kontokorentního účtu. P. starosta dodal, že až bude tato věc aktuální, tak ji bude zastupitelstvo projednávat. Pan Ing. Gregor upozornil, že by bylo vhodné, aby se v materiálech pro zastupitelstvo také objevil seznam majetku města, aby bylo vidět co můžeme zastavit. P. starosta dodal, že se město bude snažit, aby zajištění nemuselo být nemovitostmi. Dále uvedl, že město bude navrhovat, aby výše kontokorentního účtu byla cca 10 mil. Kč, což by městu stačilo i na dotaci ve výši cca 100 mil. Kč. Proto se domnívá, že částka 10 mil. Kč je dostatečná. Na akce, na které se žádá dotace, peníze připravené jsou, ale pokud by se na tyto akce dotace dostala, tak je lepší tyto peníze nevyužít a tím pádem mít finanční prostředky na jiné věci. P. Ing. Firman upozornil, že kontokorentní účet a financování investičních akcí jsou poměrně drahé záležitosti. Skutečně se používají především k pokrytí financování akcí. Také tam jsou jiná procenta než např. u dlouhodobého investičního úvěru. P. Ing. Gregor konstatoval, že i tak by rád viděl seznam majetku města. Odpověděl p. starosta, že seznam majetku města je veden ve dvou rovinách, a to jak v elektronické podobě, tak i ve formě papírové. Pokud by měl někdo zájem, je k nahlédnutí na odboru správy majetku a investic.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočtový výhled Města Lysá nad Labem na období 2009 až 2011.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.

-10-

 1. Návrh na uvádění jmen zastupitelů, kteří budou hlasovat proti přijetí navrženého usnesení nebo se zdrží, u jednotlivých bodů v zápise ze ZM.
Návrh zastupitelů strany KSČM, aby zastupitelstvo města schválilo, že se nadále počínaje závěry ze zasedání ZM, konaného dne 13.02.2008 bude uvádět jmenovitě u každého usnesení zastupitelstva města, kdo byl proti a kdo se zdržel hlasování. Rada města návrh neprojednávala.
K předloženému návrhu proběhla delší diskuse, kde se zastupitelé shodli na tom, že uváděni budou jmenovitě pouze ti, kteří si to vyžádají nikoli všichni, jelikož by z tohoto vznikly technické problémy.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje na vyžádání strany nebo hnutí, které jsou zastoupeny v ZM, bude počínaje březnovým zasedáním zastupitelstva města v zápise ze ZM u jednotlivých bodů uváděno jmenovité hlasování jejich zastupitelů.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 13 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

proti: 0 hlasů

Návrh byl schválen.
 1. Návrh na zabezpečení lékaře pro RLP na náklady města Lysá nad Labem.
Návrh zastupitelů strany KSČM, aby byl lékař s ohledem na nastalou situaci placen z rozpočtu města a bylo mu zajištěno v případě potřeby odpovídající ubytování, s tím, že je třeba možné, aby byla zrušena funkce 2. místostarosty, která se ukázala za 1,5 roku jako zcela zbytečná a zdůvodnění proklamované vedením města z října 2006 se nenaplnilo a k žádnému výraznému přínosu pro město, jak bylo vyhlášeno nedošlo. Rada města návrh neprojednávala.
K předloženému návrhu p. starosta konstatoval, že toto není systémové opatření, protože i kdyby se zrušila funkce 2. místostarosty, tak by to nepokrylo náklady spojené s placením lékaře což je cca 2,5 mil. Kč. Pokud by město chtělo mít lékaře k dispozici 24 hod. denně, tak je potřeba, aby zde sloužili 4 lékaři, kteří by se museli střídat. P. Ing. Gregor uvedl, že přiznává, že toto opatření je nesystémové, ale podstata v tomto byla, aby zastupitelé o tomto začali vážně diskutovat. Jedno z opatření, které by bylo možné, je apelovat na zrušení těch §§ zákoníku práce, které z důvodu omezení přesčasových hodin, neumožňují provozování rychlé záchranné pomoci tak, jak tomu bylo doposud. P. starosta uvedl, že s panem Mgr. Kopeckým jednali s ředitelem středočeské záchranné služby doktorem Zelenákem, a z tohoto jednání vyplynulo, že zde nejde ani tak o finance, ale o to, že nejde naplnit personál. Dále uvedl, že jednal i s náměstkem Ministerstva práce a sociálních věcí Ing. Jeníkem, protože omezení přesčasových hodin se netýká pouze záchranné služby, ale i např. MěP, kde je také problém naplnit personál. Dále uvedl, že v současné době ještě bude jednáno s Ministerstvem zdravotnictví. P. Ing. Firman dodal, že tento návrh pochopil tak, že by se městu vyplatil spíše profesionální lékař, který by byl placen z prostředků města než druhý profesionální místostarosta. P. Ing. Gregor dodal, že vznikla petice občanů, aby zde byla zachována rychlá záchranná služba s lékařem, na kterou bude nutno reagovat. P. starosta odpověděl, že tuto petici město rádo podpoří. Dále dodal, že tato petice musí být směrována na provozovatele,

-11-

nikoli na město. Uvedl, že petice bude zaslána na Krajský úřad Středočeského kraje. P. Ing. Firman dodal, že návrh se týká toho, zda-li není vhodnější peníze dát spíše profesionálnímu lékaři placenému městem než platit dva místostarosty. P. Mgr. Fajmon uvedl, že město není zdravotnické zařízení, město pouze pro tyto účely pronajímá prostory. Dodal, že pokud by město chtělo poskytovat takovéto služby, tak by muselo získat registraci, navázat smlouvy s pojišťovnami atd. P. Ing. Firman dodal, že je možno toto řešit na základě smluvního vztahu s lékařem nikoli jeho přímým zaměstnáváním. Po delší diskusi nechal p. starosta o tomto návrhu hlasovat.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje, aby byl lékař s ohledem na nastalou situaci placen z rozpočtu města a bylo mu zajištěno v případě potřeby odpovídající ubytování. Je třeba možno, aby byla zrušena funkce 2. místostarosty, která se ukázala za 1,5 roku jako zcela zbytečná a zdůvodnění proklamované vedením města z října 2006 se nenaplnilo a k žádnému výraznému přínosu pro město, jak bylo vyhlášeno nedošlo.

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 5 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

proti: 7 hlasů

Návrh nebyl schválen.
III. I n f o r m a t i v n í z p r á v y
 1. Zápis z finančního výboru z 30. ledna 2008.
Rada města projednala dne 05.02.2008 a usnesením č. 100, zápis vzala na vědomí.
Na úvod p. Ing. Firman uvedl, že členové byli mimo jiné také seznámeni se závěrečným účtem Města Lysá nad Labem, kde byla vykázána převaha příjmů nad výdaji cca 6,5 mil. Kč, kdy část vlastních výdajů nebyla proinvestována v roce 2007, a proto přebývá do roku 2008.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru z 30. ledna 2008.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 18.12.2007.
Rada města projednala dne 22.1.2008 a vydal usnesení č. 65., ve kterém zápis z jednání vzala na vědomí.
Na úvod p. Ing. Gregor informoval, že s pí. RNDr. Procházkovou napsali do Listů článek, který se týká zprávy z kontroly plnění programového prohlášení rady města na roky 2007-10.

Pan starosta informoval o tom, že by byl rád, kdyby se kontrolnímu výboru uložil úkol, a to, aby rozšířil své kontroly ještě o oblast pohřebnictví. Aby provedl komplexní analýzu

-12-

systému poskytování pohřebnických služeb, které poskytuje město. Jde vlastně o kontrolu smluv na hrobová místa a porovnání se skutečným stavem. Pan starosta navrhl termín splnění do 31.05.2008.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 18.12.2007 a ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu v oblasti pohřebnictví, kterou zajišťuje Město Lysá nad Labem.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
Pan Ing. Otava navrhl uložit ještě kontrolnímu výboru úkol, a to, aby kontrolní výbor prověřil dosavadní proces zástavby bývalého areálu Fruty od vyhlášení záměru až po současnost. P. Ing. Gregor tento návrh podpořil.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit dosavadní postup města při zástavbě bývalého areálu Fruty, od vyhlášení záměru po současný stav a předložit zprávu zastupitelstvu města na zasedání ZM dne 26.03.2008.
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně schválen.
 1. Zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2007.
Rada města projednala dne 05.02.2008 usnesením č. 109., ve kterém zprávu vzala na vědomí.
K předložené zprávě p. Mgr. Fajmon uvedl, že by rád poděkoval městské policii za odpovědnost, kterou věnovali zpracování zprávě o bezpečnostní situaci. Požádal MěP, aby zajistila zveřejnění této zprávy v Listech, dále navrhl, aby zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé n/L., byla na příští rok rozšířena např. o plány do budoucna, více informací o prevenci a výsledky z fungování kamerového systému. Dále uvedl, že se dočetl v této zprávě, že došlo k posílení tabulkového stavu státní policie o dva policisty, ale tři místa jsou ještě stále neobsazená. Proto by navrhoval, aby město poskytlo případných uchazečům městské byty. P. starosta odpověděl, že takováto dohoda s p. ředitelem Dolejším již existuje, město opravdu může poskytnout případným uchazečům o místo policisty městské byty.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2007, s tím, že v dalších obdobích bude zpráva rozšířena především o prevenci a výsledky z fungování kamerového systému.


-13-

Diskuse:
p. starosta - pozval zastupitele na jednání na stavebním úřadě dne 14.02.08, týkající se výstavby nového domova pro seniory, dále pozval zastupitelé na akci, která se koná dne 10.03.08, akce se bude týkat představení projektu rekonstrukce Masarykovy ulice,
p. starosta - informoval zastupitele, že město dostalo dotaci na realizaci solárního systému ve výši necelých 1,5 mil. Kč, dále dotaci na městskou památkovou zónu ve výši 1,2 mil. Kč a od Středočeského kraje účelovou dotaci na hasiče ve Dvorcích a Byšičkách, po 50 tis. Kč., dále informoval, že na minulém zastupitelstvu se schválilo podání žádosti na zateplení, tato žádost byla podána včas

a se všemi náležitostmi, které k tomu byly potřeba, dále informoval zastupitele, jak postupuje jednání ohledně parkování s firmou Activ, uvedl, že město Lysá nad Labem půjde do soudního sporu s firmou Activ, jelikož na město bylo podána žaloba, ke které soud vydal platební rozkaz, který byl na 450.000,- Kč, na toto město podalo v zákonné lhůtě odpor a v současné době p. JUDr. Drábek připravuje text s vyjádřením k celé kauze, poprosil všechny zastupitele, pokud možno, aby omezili kontakty s firmou Activ, jelikož pověřenou osobou v jednání s firmou Activ je p. JUDr. Drábek,
p. Ing. Gregor - uvedl, že kontrolní výbor p. starostu žádal, aby je průběžně informoval o průběhu jednání s firmou Activ, jelikož kontrolní výbor tyto informace nedostal, museli je získat jiným způsobem,
p. starosta - odpověděl, že zastupitelstvo vydalo usnesení, ve kterém bylo, že jedinou pověřenou osobou v jednání s firmou Activ je p. JUDr. Drábek, pan JUDr. Drábek, řekl, že některé informace se sdělovat nesmí, jelikož jsou důvěrné, uvedl, že zastupitele informuje o všem, co mu p. JUDr. Drábek sdělí, ale pokud jsou nějaké věci, které nedodal, tak to znamená, že p. JUDr, Drábek tyto věci deklaroval, což je, že zde je nějaké tajemství, které říkat nebude,
p. Ing. Gregor - nechápe proč kontrolní výbor nemůže být průběžně informován, když si to vyžádal,


-14-
p. starosta - informoval, že firma Lidl, podala oficiální žádost o to, aby mohla stavět na pozemku vedle firmy Interhook, pokud zde chtějí stavět, je zde potřeba změna v územním plánu, firma městu nabízí 3 mil. Kč., požádal, ještě dříve než se toto bude projednávat v RM a ZM, o vyjádření stavební komisi, odbor životního prostředí, stavební úřad, odbor dopravy a dopravní komisi, jakmile budou tato vyjádření pohromadě, bude to podklad pro zastupitelstvo, jak se v této věci rozhodnout, dále informoval zastupitele, že na posledním jednání Mikroregionu, byl odsouhlasen skupinový vodovod, na který je hotová územní dokumentace pro územní rozhodnutí, v současné době se bude vypisovat projektová dokumentace se stavebním povolením,
p. Mgr. Fajmon - informoval o tom, že v současné době je doba vegetačního klid, a proto by rád apeloval na to, aby byl strom před radnicí vedle, přechodu odstraněn, jelikož je celý suchý, dále u hasičárny na městském pozemku je velká bříza, která má proschlé větve přímo nad chodníkem, proto žádal, aby byly větve z důvodů bezpečnosti odstraněny, dále informoval, že slyšel různé názory od občanů na kvalitu vody, proto by rád požádal, aby rada města předložila ZM nějaké podklady týkající se kvality vody, to znamená např. chemickou analýzu, jak často se dělá, podle čeho se voda kontroluje atd.,
p. MVDr. Kořínek - informoval, že proběhla celostátní výstava Regiony 2008, kde město mělo velmi důstojný stánek, který přitahovat pozornost lidí, dále poděkoval všem zastupitelům, kteří výstavu navštívili, informoval, že u stánku města bylo nejvíce lidí a propagační materiály byly hned rozebrány, dále uvedl, že město se reprezentovalo i vystoupením baráčníků a jiných, navrhl, že příští rok by se tohoto mohli zúčastnit např. se svým vystoupením mažoretky, školy, školky, Empatie, Chrámový sbor atd., dále uvedl, že se blíží datum 28. října, a hodilo by se uspořádat něco na oslavu výročí tohoto data, na čemž by se měli všichni podílet,
p. Ing. Gregor - požádal zastupitele o návrhy, jak se postavit k průmyslovým zónám, uvedl, že je v úzkém kontaktu s odborem regionálního rozvoje jak Středočeského kraje tak i Ministerstvem pro místní rozvoj, dále konstatoval, že dodal materiály o průmyslových zónách, kde je uvedeno i město Lysá n/L., dodal, že by bylo vhodné na těchto průmyslových zónách něco realizovat, na toto má město velmi obecný územní plán, kdyby se do ÚP konkretizovaly provozy, které tam město chce mít, tak by

-15-

kraj byl ochoten pomoci městu zafinancovat zabezpečení přípravy takového zóny, dále pomoci např. při výkupu pozemků atd.,
p. starosta - uvedl, že se stává, že se firmy chodí na radnici dotazovat na tuto průmyslovou zónu, ale je tam jeden problém, a to, že pozemky, kterých se to týká, jsou soukromé a část lidí tyto pozemky nikdy neprodá, uvedl, že v tomto případě je to hezky nakreslené na papíře, ale je přesvědčen o tom, že se tyto pozemky nepodaří vykoupit, byť by to bylo za podpory kraje,
pí. Ing. Čížková - dodala, že územní plán konkretizovat jde, ale jak se toto udělá, tak to bude do budoucna velmi omezující, pokud se najde např., kupec, který bude mít tu sílu tyto pozemky vykoupit, může se stát, že toto nebude zrovna jeho obor, myslí si, že územní plány jsou od toho, aby byly v obecné rovině, dodala, že by se nepřikláněla k tomu, aby se dělala změna v územním plánu na konkrétní věc,
p. Ing. Gregor - konstatoval, že kraj nebude financovat něco, co je pouze obecné, protože mají názor, že tyto územní plány mají být konkrétní,
pí. Ing. Čížková - uvedla, že je na zvážení, co je k tomuto vede, jestli mají např. nějaký seznam investorů, pro které hledají, nebo co je vede k tomu, proč nepřispějí na věci, které nebudou konkretizovány,
p. Houštecký - konstatoval, že tato oblast je rozdělena na dvě části, z nichž jedna je přilehlá ke komunikaci, na kterou město dostalo dotaci. Takže část, která je při této silnici, projednal ještě za doby, kdy byl starostou, se všemi majiteli těchto pozemků, mimo p. Procházky. P. Procházka vlastní malý čtverec přilehlý k obchvatu, čili ten velký čtverec pozemků je k mání a lidé jsou ochotni tyto pozemky odprodat, ale ne městu, dodal, že obchvat zasáhne pouze Procházku, kterému z pozemku zbude pouze špička,
p. Ing. Otava - dodal, že kraj má seznam těchto VIP zón, kterých moc není, cca 30, jelikož věděl, že se tento seznam má aktualizovat, tak za delšího snažení se na tento seznam dostala i Lysá nad Labem, výhoda je v tom, že tento seznam je prezentován i v cizině, uvedl, že za celá léta se tady nevykoupil jediný m2, v čemž se stala chyba, kdy žádné zastupitelstvo nenašlo sílu tyto pozemky odkoupit,

-16-
uvedl, že dneska je průmyslových zón mnoho, ale investorů je málo, ale jakmile mají města vykoupené pozemky, tak je to výhodné,
p. Sedláček - uvedl, že pokud ZM uloží RM, aby vytipovala pozemky a zahájila jednání o možnosti výkupu pozemků, tak se to samozřejmě udělá,
p. starosta - na toto reagoval, že je otázkou, zda tady vůbec nějakou průmyslovou zónu chceme, jelikož se může stát, že nám tady vyroste např. překladiště nebo průmyslová výroba, a je otázkou jestli toto ve městě má smysl budovat, domnívá se, že je nutné to pečlivě zvážit, uvedl, že je pro, aby na těchto pozemcích byla průmyslová zóna, ale až v době, kdy bude mít město jistotu, že bude dokončen obchvat, jelikož pokud se tam bude nacházet průmyslová zóna, tak se samozřejmě zvýší kamionové zatížení,
p. Houštecký - konstatoval, že by bylo vhodné tyto pozemky vykoupit, jelikož až zde bude obchvat, tak se tyto pozemky můžou prodat snadně za velmi výhodné ceny,
p. Mgr. Fajmon - uvedl, že v roce 2000 se pozemky nabízely za 200,-Kč/m2a na tuto cenu nepřistoupil vůbec nikdo, poté co se tam vybudovala nová komunikace tak cena stoupla na cca 1.000,- Kč, dále uvedl, že je lepší dát peníze spíše do infrastruktury než do výkupu pozemků, jelikož komunikace potřebují občané více,
p. starosta - poprosil stavební komisi, aby vzala na zřetel, pokud je toto možné, aby do místních rozvojových ploch zahrnula spíše městské pozemky, aby z toho město mělo příjem,
p. Ing. Gregor - dotázal se jak je možné, že firma MS Development, dává do schránek občanů propagační materiál, týkající se zástavby areálu Fruty,
p. starosta - odpověděl, že podle jeho informací toto firma dávala do schránek občanům Lysé nad Labem, na základě vlastní iniciativy, aby občany informovala o svém záměru,
p. Houštecký - dodal, že jediné co ho na tomto materiálu zaskočilo, bylo to, že v areálu má být i supermarket, ale dodal, že podle zpracovaného projektu se do areálu žádný supermarket nevejde,
p. Ing. Gregor - reagoval, že není možné, aby občanům chodily takovéto materiály s ještě zavádějící informacemi, dodal, že na to by měl někdo reagovat,

-17-

p. starosta - dodal, že neví, na co by měl reagovat, jelikož na tomto materiálu nic závažného nevidí, domnívá se, že tento leták bude více informovat občany, co se zde bude dít, dále dodal, že ho tento materiál přesvědčil o tom, že firma má opravdový zájem a zástavbu bývalého areálu Fruty,
Interpelace:
p. Ježek - viděl, že na Mrštníku byly pokáceny nějaké stromy a tuší, že pozemek je v majetku města. Zajímalo by ho, kolik bylo vytěženo m3, kolik se toho prodalo a za kolik, případně komu. Doporučil, aby si kontrolní výbor vyžádal příjmové doklady.
p. starosta - odpověděl, že na tuto interpelaci bude p. Ježkovi odpovězeno písemně.
p. Ing. Gregor - zúčastnil se prezentace bakalářských prací v archivu, v bývalém augustiánském klášteře. Často zde navštěvuje pořádané akce nebo různé výstavy. Bylo by účelné a zejména pro starší obyvatele města přínosné, aby zde bylo pokud možno co nejdříve upraveno parkoviště a provedena řádná komunikace až k bráně archivu vč. alespoň metrového chodníku. Současný stav je naprosto nevyhovující, je zde bahno, bláto, výmoly. Považoval by za nutné, aby se tímto námětem RM zcela vážně zabývala a spolu s pí. Řehákovou situaci řešila, resp. jí při řešení pomohla.
p. starosta - odpověděl, že na zámeckou ulici včetně problémů, o kterých p. Ing. Gregor mluví, je zpracován projekt, tj. rozložení parkovacích míst, přístupové cesty, atd.
Návrh na usnesení přednesla pí. Chloupková Marcela.

U s n e s e n í z 1. jednání ZM dne 13.02.2008
Zastupitelstvo města
I. v o l í
l. Ověřovatele zápisu: p. MVDr. Jan Kořínek

p. Ing. Vladislav Šťastný
-18-

2. Návrhovou komisi ve složení: pí. Marcela Chloupková

p. Ing. Miroslav Firman

p. Ing. Petr Gregor

II . s c h v a l u j e
 1. Na základě žádosti firmy Elektrostav a.s., se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, vedení kabelové trasy přes pozemek p. p. č. 47/14, který je ve vlastnictví Města Lysá nad Labem a umístění nové rozpojovací skříně za podmínky že zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi, v případě vstupu do komunikace o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění, souhlasná prohlášení a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek 47/14 ve znění navrhovatele, s úpravou v čl. VI., návrh znění po úpravě: Věcné břemeno specifikované v čl. V. této smlouvy se zřizuje úplatně. Finanční náhrada byla stanovena za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene dle bodu V. (2) této smlouvy ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za běžný metr. Uvedená finanční náhrada je bez 19% DPH.

 2. Na základě firmy ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, souhlasná prohlášení ke vstupu na pozemek a umístění energetického zařízení na pozemky PK 831, p. č. 828/12 a p. č. 829/2 za těchto podmínek: u pozemku p. č. 829/2, který je ve vlastnictví České republiky, si žadatel vyžádá souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, stavebník uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby, zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi o zvláštní užívání komunikace dle zákona 13/1997 Sb., v platném znění. Zhotovitel dále trasu vedení provede pokud možno v zeleném pásu. V případě porušení dlažby chodníků zhotovitel provede předláždění v celé šíři chodníků na vlastní náklady.

 3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek PK 3593 ve znění navrhovatele. V článku V. smlouvy bude doplněna částka 100,- Kč. Znění článku po doplnění: Hodnota věcného břemene uvedeného v čl. III smlouvy činí podle ocenění účastníků smlouvy částku 100,- Kč (slovy: sto korun českých), která bude jako jednorázové finanční vyrovnání zaplacena investorem Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, povinnému do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o provedení vkladu práva věcného břemene bankovním převodem na účet povinného uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo složenkou na adresu povinného.

 4. Podání žádosti u Středočeského kraje se sídle Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím Správy a údržby silnic, Mnichovo Hradiště, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod části pozemku p. č. 3584/5 cca 800 m2 v k.ú. Lysá nad Labem. Jedná se o pozemek komunikace ulice Masarykova a chodník v horní části Husova náměstí.

 5. Uzavření smlouvy o dílo na akci „Příprava a administrace projektové žádosti – revitalizace centra města, ul. Masarykova v rámci Regionálního operačního programu“ se společností Evropská projektová kancelář, s.r.o., se sídlem Kutnohorská 17, 280 02 Kolín, za celkové náklady 179.800,- Kč včetně DPH + 0,5 % provize z výše přiznané dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace.

 6. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v Lysé nad Labem, od 1.3.2008 do 31.12.2008 s panem Františkem Vlčkem, Dvořákova 1046, Lysá nad Labem, za částku ve výši 350.000,-Kč.

-19-

 1. Uzavření koncesní smlouvy dle předloženého návrhu, na zajištění služby školního stravování s firmou Eurest – zařízení školního stravování, spol. s.r.o., se sídlem U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Smlouva bude podepsána na dobu určitou do 28.2.2013 s účinností od 1.3.2008 s doplněním připomínky ohledně dvou druhů hlavních jídel večeří, z čehož jeden druh bude ve formě balíčků, které se budou vydávat vždy v čase výdeje obědů.

 2. Prodej části p. p. č. 2175/1, nově označené geometrickým plánem č. 1872-60/2007 jako p. p. č. 2175/19 o výměře 59 m2, kultura orná, k.ú. Lysá nad Labem, panu Martinu Kubicovi, bytem K Bažantnici 1824, Lysá nad Labem, za částku 300,- Kč/m2. Kupující dále uhradí geodetické zaměření ve výši 3.250,- Kč, zálohu na daň z převodu nemovitosti ve výši 531,- Kč a kolek ve výši 500,- Kč na vklad do KN.

 3. Zveřejnění veřejné soutěže na zpracovatele komplexní analýzy dopravy v klidu ve městě Lysá nad Labem. Součástí nabídky bude detailní popis realizace celé zakázky, který musí obsahovat minimálně tyto části: způsob přípravy na zahájení průzkumu dopravy v klidu, popis průběhu dopravního průzkumu (délka trvání průzkumu, sledované parametry, periodicita), popis organizačního zajištění průzkumu dopravy v klidu (nároky na personální zajištění, technické vybavení), popis výstupů a způsobu vyhodnocení dat

z provedeného průzkumu /popis vyhodnocení parametrů, grafické ukázky vyhodnocení, apod.). Uchazeč dále předloží kvalifikační předpoklady (výpis z OR, ŽL), orientační harmonogram řešení zakázky a soupis závazných kroků, které by měly následovat pro zajištění komplexního řešení dopravy v klidu. Kritéria: reference (15%), nabídková cena za analýzu (40%), kvalita předloženého návrhu řešení (25%), celková doba řešení (20%). Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení soutěže takto: Ing. Karel Otava (dopravě bezpečnostní komise), Ing. Miroslav Firman (finanční výbor), Ing. Petr Gregor (kontrolní výrob), Bc. Petr Obdržálek (vedoucí oddělení P ČR Lysá n/L.), Luděk Přibyl (velitel MěP).

 1. Úpravu rozpočtu na rok 2008.

 2. Rozpočtový výhled města Lysá nad Labem na období 2009 až 2011.

 3. Na vyžádání strany nebo hnutí, které jsou zastoupeny v ZM, bude počínaje březnovým zasedáním zastupitelstva města v zápise ze ZM u jednotlivých bodů uváděno jmenovité hlasování jejich zastupitelů.
III. b e r e n a v ě d o m í
 1. Zápis z finančního výboru z 30. ledna 2008.

 2. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 18.12.2007.

 3. Zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2007, s tím, že v dalších obdobích bude zpráva rozšířena především o prevenci a výsledky z fungování kamerového sytému.
IV. u k l á d á
 1. Kontrolnímu výboru provést kontrolu v oblasti pohřebnictví, kterou zajišťuje Město Lysá nad Labem do 31.05.2008.

 2. Kontrolnímu výboru prověřit dosavadní postup města při zástavbě bývalého areálu Fruty, od vyhlášení záměru po současný stav a předložit zprávu zastupitelstvu města na zasedání ZM dne 26.03.2008.


-20-

Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl jednomyslně přijat.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města v 20.15 hodin ukončil.
Zapsala: Uhrová K.Ověřovatelé zápisu:


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

p. MVDr. Jan Kořínek p. Ing. Vladislav Šťastný


- - - - - - - - - - - - - - - - -

starosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.