+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 10.09.2008 od 17.00 hodin na MěÚ Lysá nad Labem.

Přítomni:       p. Mgr. Havelka Jiří

                        p. Ing. Otava Karel

                        p. Sedláček Tomáš

                        p. Houštecký Václav

                        p. Ing. Firman Miroslav         (příchod 18.10 hod.)

                        p. Ježek Stanislav

                        p. Mgr. Kopecký Petr             (příchod 17.05 hod.)

                        p. Mgr. Minařík Jaroslav

                        p. Ing. Šťastný Vladislav

                        p. Mgr. Fajmon Hynek

                        pí Chloupková Marcela

                        p. MVDr. Kořínek Jan          

                        p. Ing. Gregor Petr

 

Omluveni:      pí Valentová Naděžda

 

Nepřítomni:   p. Kolman Josef

 

I. Z a h á j e n í

 

            Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z dnešního zasedání se omluvila pí Valentová Naděžda.

             Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu a na návrhovou komisi. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Ing. Karel Otava a p. Mgr. Havelka Jiří, do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor Petr, pí Chloupková Marcela a p. Mgr. Minařík Jaroslav.

 

             Pan starosta nechal o návrhu hlasovat:

Ověřovatelé zápisu                 pro :                11 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

 

Návrhová komise                   pro :                11 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

 

            Zápis ze 4. řádného zasedání ZM dne 18.06.2008 byl ověřovateli ověřen. K zápisu vnesl připomínku p. Ježek, na stranách 11 a 15 je psáno, že p. Ing. Firman  je předseda Kontrolního výboru, což je uvedeno chybně, p. Ing. Firman  je předsedou Finančního výboru. Pan starosta doporučil údaje v zápisu opravit s tím, že se jedná pouze o písařskou chybu.

 

            Kontrolní zprávu o činnosti rady města a plnění usnesení RM a ZM přednesl pan tajemník.

Dále pan tajemník informoval o personálních změnách na MěÚ Lysá nad Labem.

 

            V 17.05 hod. příchod p. Mgr. Kopecký P.  

           

 

- 1 -

P. Ježek  vznesl připomínku k usnesení RM č. 529. S tímto usnesením nesouhlasí, jeho názor

je plně v souladu se stanoviskem, které k dané věci při jednání RM zaujal p. Sedláček . V usnesení č. 529 RM vyjádřila souhlas s prodejem pozemků  o výměře 70 m2 v bývalém areálu Fruty, ležících na hranici pozemků města a p. Ing. Meixnera, Čtvrté Sluníčkové, s.r.o., který se má uskutečnit prostřednictvím  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. P. Ing. Gregor navrhl, pokud je to ještě možné, toto usnesení rady města revokovat, dle jeho názoru není v souladu se zájmem města, aby pozemek, který se nachází uprostřed mezi pozemky ve vlastnictví města a ve vlastnictví p. Ing. Meixnera, byl ve vlastnictví třetí osoby a město by mělo požádat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o odkoupení. Nesouhlasí s tím, aby byly pozemky převedeny do majetku města a následně převedeny na soukromou společnost Čtvrtá Sluníčková, s.r.o. Pokud by došlo k tomu, že projekt na zastavění bývalého areálu Fruty zrealizuje jiná společnost, toto rozhodnutí by přineslo zbytečné komplikace. Pan starosta upřesnil, že pozemek se nenachází mezi pozemky různých majitelů, ale že pozemky p. Ing. Meixnera již vlastní  společnost Čtvrtá Sluníčková s.r.o.. Pokud by tedy do jejího vlastnictví přešel i pozemek o kterém je vedena diskuse, pouze by se posunula hranice mezi pozemky města a společností Čtvrtá Sluníčková, s.r.o., což, dle jeho názoru, pro město žádné komplikace nepředstavuje, protože město stejně pro daný pozemek nemá žádné využití.  P. Ing. Gregor doporučil radě města změnit toto rozhodnutí a s prodejem výše uvedeného pozemku nesouhlasit.

 

            Pan starosta doporučil na návrh rady města stáhnout z jednání bod č. 17 - prodej bytového domu č.p. 74, Školní náměstí, Lysá nad Labem, a navrhl rozšířit programu o  schválení výjimky z OZV Města Lysá n/L. č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro p. Ing. Svobodu, Lysá n/L., a povolit dne 13.09.2008 v cca 21.00 hodin v zámeckém parku v Lysé n/L. ohňostroj u příležitosti oslav Dnů evropského dědictví v rámci Polabských variací 2008 „Ve stínu zahrad". Dále navrhl body 4 -12 projednat jako celek, jelikož jsou stejného typu. Pan starosta se dále dotázal, zda ještě někdo má návrh na úpravu programu. P. Ing. Otava navrhl doplnit program o přednesení informativní zprávy o změně územního plánu Hlavního města Prahy ve věci Masarykova nádraží a vydaní písemného  stanoviska zastupitelstva města k této změně. P. Ing. Gregor se domníval, že zastupitelům měla být podána alespoň dílčí infomace o zahájení šetření vedení města Ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly. Předmětem šetření je stávající stav a postup ve věci  zástavby bývalého areálu Fruty. Pan starosta uvedl, že zprávu podá po ukončení šetření a obdržení konečného stanoviska. P. Ing. Gregor uvedl, že seznámí zastupitele alespoň s dílčí zprávou o průběhu šetření, kterou od Ministerstva vnitra obdržel.

 

            Pan starosta nechal hlasovat o programu dnešního zastupitelstva.

 

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

 

II. N á v r h y    n a    s c h v á l e n í

 

1. Přijetí daru a uzavření smlouvy darovací od Středočeského kraje, Zborovská 11, 150   21         

    Praha 5, IČ 70891095, na pozemek p.č. 3584/19.

 

            Návrh na přijetí daru a uzavření smlouvy darovací od Středočeského kraje, Zborovská 11,

150   21  Praha 5, IČ 70891095, na pozemek p.č. 3584/19 v k.ú Lysá nad Labem o výměře 658 m2 (ul. Masarykova) projednala rada města dne 05.08.2008 usnesením č. 546. Účetní hodnota pozemku činí 46.060,- Kč.                                                 

 

- 2 -

K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí přijetí daru a uzavření                

smlouvy darovací od Středočeského kraje, Zborovská 11, 150   21  Praha 5, IČ 70891095, na pozemek p.č. 3584/19 v k.ú Lysá nad Labem o výměře 658 m2   (ul. Masarykova). Účetní hodnota pozemku činí 46.060,- Kč.                                                  

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.2.  Darování obecních p. p.č. 295/1 o vým. 2932 m2, kultura ostatní plocha, p.p.č. 301/2o vým.177    

     m2 kultura ostatní plocha,  p.p.č 301/3 o vým. 930 m2 , kult. zahrada a p.p.č.  297/1  o vým.   317

     m2 , k.ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, Zborovská 11, 150  21 Praha 5, I 70891095.            Návrh na darování obecních p. p.č. 295/1 o vým. 2932 m2, kultura ostatní plocha, p.p.    301/2 o vým. 177 m2 kultura ostatní plocha,  p.p.č 301/3 o vým. 930 m2 , kult.  zahrada a                                                              p.p.č.  297/1 o vým. 317 m2 , k.ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji,     Zborovská 11, 150  21 Praha 5, IČ 70891095, a po přepsání na LV města st. p. č. 22/6 o vým. 146 m2 , k.ú. Lysá nad Labem , za účelem výstavby domu pro seniory projednala rada města dne 22.07.2008 usnesením č. 488.

            Pan starosta doporučil schválit návrh za podmínky, že právo vstupu veřejnosti do parku zůstane zachováno a v parku bude i nadále umístěna informační tabule naučné stezky Lysá n/L. - Čelákovice. P. Mgr. Fajmon se k návrhu připojil s tím, že tyto podmínky by v usnesení měly být formulovány jako věcné břemeno, včetně práva průchodu/průjezdu přes pozemek bývalého ČSAD, kde by v budoucnu mohla vzniknout například komunikace pro pěší. P. Sedláček navrhl darovat Středočeskému kraji, Zborovská 11, 150  21 Praha 5, pouze ty pozemky, které budou zastavěny budovami Domova pro seniory a nezastavěné pozemky ponechat v majetku města pro veřejnou zeleň. Pan starosta doporučil hlasovat o návrhu tak, jak ho přednesl p. Mgr. Fajmon, tedy schválit předložený návrh za podmínky zřízení věcného břemene zřízením věcného břemene, a to právem vstupu veřejnosti do parku na  pozemek  p.č. 295/1, k.ú. Lysá n/L., a právem průjezdu přes pozemky p.č. 301/2 a  301/3, k.ú Lysá n/L.,   současně zůstane v parku zachována informační tabule naučné  stezky Lysá n/L. - Čelákovice.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje darování obecních p. p.č. 295/1 o vým. 2932 m2, kultura ostatní plocha, p.p.č. 301/2 o vým. 177 m2 kultura ostatní plocha,  p.p.č 301/3 o vým. 930 m2 , kult. zahrada a p.p.č.  297/1 o vým. 317 m2 , k.ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, Zborovská 11, 150  21 Praha 5, IČ 70891095, a po přepsání na LV města st. p. č. 22/6 o  vým. 146 m2 , k.ú. Lysá nad Labem , za účelem výstavby domu pro seniory. Darování je podmíněno zřízením věcného břemene a to právem vstupu veřejnosti do parku na pozemek  p.č. 295/1, k.ú. Lysá n/L., a právem průjezdu přes pozemky p.č. 301/2 a   301/3, k.ú Lysá n/L.,   současně zůstane v parku zachována informační tabule naučné stezky Lysá n/L. - Čelákovice.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                  9 hlasů

                                               zdržel se :          3 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

 

Návrh byl schválen.

- 3 -3. Doplnění usnesení ze dne 18.6.2008 v bodě II/1.

           

Návrh na doplnění usnesení ZM ze dne 18.6.2008 v bodě II/1 ve znění: Budoucí kupující se zavazuje, že na své náklady do kolaudace objektů občanské vybavenosti vybuduje a bezúplatně předá Městu Lysá nad Labem následující objekty -chodníky, parkovací státní, kanalizaci, vodovod a dětské hřiště včetně pozemku, to vše  v minimální hodnotě 5.187.000,- Kč, v rozpočtových - ceníkových cenách (URS; RTS)  roku 2008, rada města projednala dne 26.08.2008 usnesením č. 597.

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje doplnění usnesení ZM ze dne 18.6.2008 v bodě II/1 takto:

Budoucí kupující se zavazuje, že na své náklady do kolaudace objektů občanské vybavenosti vybuduje a bezúplatně předá Městu Lysá nad Labem následující objekty -chodníky, parkovací státní, kanalizaci, vodovod a dětské hřiště včetně pozemku, to vše  v minimální hodnotě 5.187.000,- Kč, v rozpočtových - ceníkových cenách (URS; RTS)  roku 2008.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

4. Vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 623/15, 623/1, 3476/5 a 3484/2.            Návrh na vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 623/15, 623/1, 3476/5 a 3484/2 k.ú. Lysá  n/L. (ul. Na Zemské stezce, U Nové hospody), umístění kabelové skříně SR402 na pozemek 3476/5, kabelové skříně SR502 na pozemek 623/15 a uzavření smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na  tyto pozemky za daných podmínek rada města projednala dne 22.07.2008 usnesením č. 507.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 623/15, 623/1, 3476/5 a 3484/2. k.ú. Lysá  n/L. (ul. Na Zemské stezce, U Nové hospody), umístění kabelové skříně SR402 na pozemek 3476/5, kabelové skříně SR502 na pozemek 623/15 a uzavření smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na  tyto pozemky za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

- 4 -

5. Vedení kabelové trasy přes obecní  pozemky p.č. 3463/1 a 23/8.            Návrh na vedení podzemní kabelové trasy přes obecní  pozemky p.č. 3463/1 a 23/8, k.ú. Lysá n/L (lokalita Za Zámkem), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na tyto pozemky, za ceny dle platného ceníku města, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za daných podmínek rada města projednala dne 22.07.2008 usnesením č. 508.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vedení podzemní kabelové trasy přes obecní  pozemky p.č. 3463/1 a 23/8, k.ú. Lysá n/L (lokalita Za Zámkem), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na tyto pozemky, za ceny dle platného ceníku města, s firmou ČEZ Distribuce, a.s.,  za těchto podmínek:     - investor uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní  užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

- přechod komunikace bude řešen překopem a po ukončení prací uveden do původního stavu.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o   

    zřízení věcného břemene s firmou Pražská vodohospodářská společnost a.s., na pozemky p.p.č.

    3532/2, 3532/3, 3532/4 a 3532/5.

       

            Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Pražská vodohospodářská společnost a.s.,  za ceny dle platného ceníku města na pozemky p.p.č. 3532/2, 3532/3, 3532/4 a 3532/5, k.ú. Lysá n/L. (lokalita Káraný) v minimální výši 1.000,-- Kč, s tím, že investor uhradí zálohu na  kolek pro vklad do KN, rada města projednala dne 22.07.2008 usnesením č. 510.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Pražská vodohospodářská společnost a.s.,  za ceny dle platného ceníku města na pozemky p.p.č. 3532/2, 3532/3, 3532/4 a 3532/5, k.ú. Lysá n/L. (lokalita Káraný) v minimální výši 1.000,-- Kč. Investor uhradí zálohu na  kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

- 5 -

7. Vedení kabelové trasy přes obecní pozemek p.p.č. 2875/55 a uzavření smlouvy o smlouvě

    budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ  

    Distribuce, a.s. na pozemek p.p.č 2875/55.

           

a) Vedení podzemní kabelové trasy o délce 90 m přes obecní pozemek p.p.č. 2875/55,  k.ú. Lysá n/L (ul. Luční), a umístění trafostanice na stejný pozemek za těchto podmínek:

- investor uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací stavby o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění.

b) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek p.p.č 2875/55, k.ú. Lysá n/L (ul. Luční) pro uložení kabelu v délce 90 m a umístění trafostanice, za cenu 27.000,- Kč, dle platného ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

            Výše uvedený návrh rada města projednala dne 22.07.2008 usnesením č. 511.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje

 a)  Vedení podzemní kabelové trasy o délce 90 m přes obecní pozemek p.p.č. 2875/55,  k.ú. Lysá n/L (ul. Luční), a umístění trafostanice na stejný pozemek za těchto podmínek:

- investor uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací stavby o souhlas s výkopovými pracemi a o zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění.

b) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek p.p.č 2875/55, k.ú. Lysá n/L (ul. Luční) pro uložení kabelu v délce 90 m a umístění trafostanice, za cenu 27.000,- Kč, dle platného ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

8. Vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 44/19, 44/20 a 328.            Návrh na vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 44/19, 44/20 a 328, k.ú. Lysá n/L. (lokalita ul. Družstevní) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s. za ceny dle platného ceníku města, na  tyto  pozemky za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN. Celkový rozsah břemene činí 149 m s cenou 14.900,- Kč. Výše uvedený návrh rada města projednala dne 05.08.2008 usnesením č. 533.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

- 6 -

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 44/19, 44/20 a 328, k.ú. Lysá n/L. (lokalita ul. Družstevní) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s. za ceny dle platného ceníku města, na  tyto  pozemky za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

Celkový rozsah břemene činí 149 m s cenou 14.900,- Kč .

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

9. Vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 2426/3 a 3463/1.            Návrh na vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 2426/3 a 3463/1, k.ú. Lysá n/L. (lokalita Za Cihelnou), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

-  investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN. Celkový rozsah břemene činí 13 m s cenou 4.300,--Kč. Rada města projednala výše uvedený návrh dne 26.08.2008 usnesením č. 578.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 2426/3 a 3463/1, k.ú. Lysá n/L. (lokalita Za Cihelnou), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

-  investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN. Celkový rozsah břemene činí 13 m s cenou 4.300,--Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

10. Vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 2673/8.            Návrh na vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 2673/8, k.ú. Lysá n/L.(lokalita Sídliště), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

-  investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- 7 -

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN. Celkový rozsah břemene činí 169 m s cenou 33.700,--Kč. Rada města projednala výše uvedený návrh dne 26.08.2008 usnesením č. 579.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 2673/8, k.ú. Lysá n/L.(lokalita Sídliště), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

-  investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN. Celkový rozsah břemene činí 169 m s cenou 33.700,--Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

11. Vedení kabelové trasy přes obecní pozemek p.č. 3751.            Návrh na schvaluje vedení kabelové trasy přes obecní pozemek p.č. 3751, k.ú. Lysá n/L. (lokalita Švermova ul.), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN

- stavebník zajistí během stavby dostatečný přístup do domu č.p. 801 pro vozík zde bydlícího invalidního občana.Celkový rozsah břemene činí 210 m s cenou 21.000,--Kč. Rada města projednala výše uvedený návrh dne 26.08.2008 usnesením č. 580.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vedení kabelové trasy přes obecní pozemek p.č. 3751, k.ú. Lysá n/L. (lokalita Švermova ul.), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN

- stavebník zajistí během stavby dostatečný přístup do domu č.p. 801 pro vozík zde bydlícího invalidního občana.Celkový rozsah břemene činí 210 m s cenou 21.000,--Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

- 8 -

12. Vedení kabelové trasy přes obecní pozemky 601/1, 601/8, 495/51 a 3472/5.            Návrh na vedení kabelové trasy přes obecní pozemky 601/1, 601/8, 495/51 a 3472/5 k.ú. Lysá n/L. (lokalita Brigádnická ul.), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a zvláštní  užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

- pro přechod ulice Poděbradova si stavebník vyžádá vyjádření ke stavbě od správce komunikace SÚS Mnichovo Hradiště,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.Celková rozsah břemene činí 414 m s cenou 92.400,--Kč. Výše uvedený návrh projednala rada města dne 26.08.2008 usnesením č. 581.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vedení kabelové trasy přes obecní pozemky 601/1, 601/8, 495/51 a 3472/5 k.ú. Lysá n/L. (lokalita Brigádnická ul.), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

- investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

- zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a zvláštní  užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

- pro přechod ulice Poděbradova si stavebník vyžádá vyjádření ke stavbě od správce komunikace SÚS Mnichovo Hradiště,

- investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.Celková rozsah břemene činí 414 m s cenou 92.400,--Kč.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

13. Prodej části obecního pozemku p.č. 610/9 cca o vým. 100 m2 .            Návrh na prodej části obecního pozemku p.č. 610/9 o vým. cca 100 m2 , kult. ost. pl., k.ú. Lysá n/L., za částku 600,--Kč/m2 spol. ZZN Polabí, a.s., Kolín V., za předpokladu, že společnost poskytne příspěvek na nové obrubníky za poškozené v ul. Brožíkova a ve smlouvě bude zapracováno věcné břemeno možnosti opravy nadjezdu, nabyvatel uhradí geodetické zaměření, zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolen na úhradu vkladu do KN, rada města projednala dne 22.07.2008 usnesením č. 486.

 

            P. Mgr. Fajmon je proti tomuto návrhu, neboť se domnívá, že v areálu společnosti je dostatečný prostor pro vybudování váhy pro nákladní automobily. Prodejem pozemku bychom zkomplikovali přístup do domu č.p 609, který se nachází vedle areálu ZZN Polabí, a.s., Kolín V., průchod chodcům, zahustili dopravu v celé této lokalitě a zkomplikovali rovněž správu a údržbu nadjezdu. P Ing. Otava se dotázal, jak ZZN Polabí, a.s., Kolín V., zdůvodnila svou žádost, zda  nedostatkem místa. I on se domnívá, že by nebylo vhodné pozemek odprodat. Podle sdělení pana starosty je důvodem skutečně to, že se v areálu velké nákladní automobily „nevytočí". Podle názoru

- 9 -

p. Houšteckého se jedná o snahu napřímit vjezd do areálu. Dle p. Sedláčka by lepší řešení bylo vjíždět do areálu starým vjezdem z ulice Křižíkova, který bude přístupnější i po vybudování obchvatu města a stávajícím vjezdem vyjíždět, tj. areál by byl průjezdný. Z hlediska  ptřeb ZZN Polabí, a.s., Kolín V., by to bylo nejjednodušší řešení. P. Sedláček je proti prodeji tohoto pozemku a přiklání se k názoru p. Mgr. Fajmona. P Ing. Gregor se po této diskusi, kterou se celá situace objasnila,  také připojil k názoru pozemek neprodávat. Se stejným názorem se připojila i pí Chloupková.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 610/9 o vým. cca 100 m2 , kult. ost. pl., k.ú. Lysá n/L., za částku 600,--Kč/m2 spol. ZZN Polabí, a.s., Kolín V., za předpokladu, že společnost poskytne příspěvek na nové obrubníky za poškozené v ul. Brožíkova. Ve smlouvě bude zapracováno věcné břemeno možnosti opravy nadjezdu, nabyvatel uhradí geodetické zaměření, zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolen na úhradu vkladu do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                  1 hlas

                                               zdržel se :          2 hlasy

                                               proti:                 9 hlasů

Návrh nebyl schválen.

 

14. Prodej obecního p p.č. 2653/5.            Návrh na prodej obecního pozemku p.č. 2653/5 o vý, 526 m2 , kult. ost. pl., k.ú. Lysá n/L., p. Lukáši Švecovi a sl. Evě Tarabové, oba bytem Sídliště 1450, Lysá n/L., za nabídkovou cenu 1.522,-- Kč/m2 , s tím., že nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

            P. Ježek k uvedenému návrhu řekl, že cena za m2 tohoto pozemku je velmi zajímavá a je škoda, že se za podobnou cenu neprodávali i pozemky v jiných lokalitách.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 2653/5 o vý, 526 m2 , kult. ost. pl., k.ú. Lysá n/L., p. Lukáši Švecovi a sl. Evě Tarabové, oba bytem Sídliště 1450, Lysá n/L., za nabídkovou cenu 1.522,-- Kč/m2 , s tím., že nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                11 hlasů

                                               zdržel se :          1 hlas

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

15. Geodetické oddělení a následný prodej obecního p.p.č. 2645/2.            Návrh na geodetické oddělení části obecního p.p.č. 2645/2 o vým. cca 2 m2 , k.ú. Lysá n/L., a  následný prodej obecního pozemku p.č. 2645/2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n/L., manž.  Danieli a Veronice Chaloupkovým, Na Vysoké mezi 452, Lysá n.L.-Litol, za částku 750  tis. Kč, s tím, že nabyvatelé dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na  úhradu vkladu do  KN.

 

            Pí Chloupková konstatovala, že pozemky projednávané v bodech 14 a 15 si město mohlo ponechat v majetku a využít je k vybudování parkové plochy.

- 10 -

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje geodetické oddělení části obecního p.p.č. 2645/2 o vým. cca 2 m2 , k.ú. Lysá n/L., a  následný prodej obecního pozemku p.č. 2645/2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n/L., manž. Danieli a Veronice Chaloupkovým, Na Vysoké mezi 452, Lysá n.L.-Litol, za částku 750 tis. Kč, s tím, že nabyvatelé dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do  KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                10 hlasů

                                               zdržel se :          2 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

16. Prodej obecních pozemků p.č. 3270/1 o vým. 22.961 m2 a části p.p.č. 3269 o vým. 15.000 m2.            Návrh na prodej obecních pozemků p.č. 3270/1 o vým. 22.961 m2 a části p.p.č. 3269 o vým. 15.000 m2 , oba kultura trvalý travní porost, k.ú. Lysá n/L., p. Charamzovi V., nám. B. Hrozného, Lysá n/L., za částku 10,-Kč/m2 , s tím, že nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN, rada města projednala dne 22.07.2008 a 05.08.2008 usnesením č. 498 a 555.

 

            P. Mgr. Fajmon se domnívá, že není vhodné prodávat tyto pozemky, a to z těchto důvodů. Pozemky tvoří souvislý celek, který se prodejem rozdělí, navíc se pozemky v dohledné době zhodnotí výstavbou obchvatu. Dají se využít různým způsobem, např. pro výsadbu zeleně, vytvoření lesoparku, případně pro jiné potřeby města. Proto se domnívá, že pro město bude výhodnější odložit rozhodnutí o případném prodeji nebo jiném využití pozemků na později i vzhledem k reálné možnosti, že cena za prodej by mohla být mnohem vyšší. K tomuto názoru se připojil i p. Mgr. Minařík (nebo Kopecký), který dodal, že pozemky jsou vzhledem ke své poloze i logisticky významné. P Ing. Gregor se dotázal, jestli p. Charamza sdělil, s jakým záměrem chce pozemky kupovat, protože, jak se sám přesvědčil, jsou tyto pozemky velmi podmáčené. Dle sdělení pana starosty zde chce p. Charamza vybudovat rybník. P. Ing. Gregor uvedl, že tedy má stejnou informaci s tím, že p. Charamza by chtěl  pokračovat v biokoridoru tak, jak je tam započatý. Původně měl stejný názor jako p. Mgr. Fajmon, ale po ověření těchto informací se přiklání k prodeji pozemků p Charamzovi. P. Ing. Šťastný si byl pozemky prohlédnout s odborníkem zabývajícím se stavitelstvím, který konstatoval, že v dnešní době již není technický problém pozemky odvodnit. Domnívá se proto, že by nebylo pro město výhodné pozemky za tuto cenu prodávat. P. Mgr. Kopecký uvedl, že už se tímto problémem jednou rada města zabývala, asi před rokem, kdy se jednalo o ceně 7,--Kč/m2 . Využití pozemku se dá určit územním plánem. I dle jeho názoru není vhodné pozemek prodávat.V minulosti při projednávání změn územního plánu převládaly názory jeho oponentů, že by se tento prostor zastavovat neměl, a  prodej se tak jevil jako vhodné řešení, alespoň by město získalo finanční prostředky pro jiné akce. Pokud se ale nyní začalo uvažovat o využití pozemku po účely města a ve změně územního plánu bude určen  k investiční výstavbě, je rozhodně proti prodeji. Jak p. Ing. Šťasný dodal, nepředpokládá,  že by odvodnění pozemku provádělo město, ale tuto investici by nesl budoucí zájemce o využití pozemku, který se jistě, vzhledem k poloze pozemku (průmyslová zóna),  najde. P. Mgr. Fajmon dodal, že při výstavbě obchvatu bude investor požadovat prostor pro přesuny stavebních hmot a skládkování materiálu a právě tyto pozemky by se mohly použít. Dále dodal, že chápe podnikatelský záměr p. Charamzy, který  hodlá pozemky vytěžit a získanou hmotu prodat na násypy při výstavbě obchvatu. Jak je z uvedených připomínek patrné, není prodej pozemků pro město výhodný, naopak bude působit potíže při stavbě obchvatu. Po dostavbě obchvatu se pozemky v této lokalitě velmi zhodnotí, budou se moci využít například ke stavbě logistické haly. Navržená cena 10,-- Kč/m2 je tedy extrémně nízká.  Podle  návrhu  p.  Houšteckého  je  možné  pozemky po  dostavbě  obchvatu prodat třeba pro

- 11 -

výstavbu benzinové stanice za cenu daleko vyšší, než je v dnešním návrhu, nebo jako protihodnotu za vybudování odstavné plochy pro nákladní automobily, která není po celé trase obchvatu plánována. P. Houštecký se připojuje k názoru pozemky neprodávat. S dalším názorem vstoupil do diskuse pan starosta. Jak uvedl, on při svém rozhodování vycházel z toho, že se bude pokračovat v budování biokoridoru a tyto pozemky se vůbec zastavovat nebudou. Obchvat chápe jako vymezení hranice města v tomto směru, za kterým by se již stavět nemělo, proto souhlasí s prodejem. Jak ale konstatoval, je  tato diskuse již spíše diskuzí o změně územního plánu města. P. Ing. Gregor se domnívá, že právě vzhledem k započatému budování biokoridoru odbor životního prostředí nepovolí v dané lokalitě žádnou stavbu, proto souhlasí s prodejem. Po diskusi na toto téma doporučil pan starosta o návrhu hlasovat.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecních pozemků p.č. 3270/1 o vým. 22.961 m2 a části p.p.č. 3269 o vým. 15.000 m2 , oba kultura trvalý travní porost, k.ú. Lysá n/L., p. Charamzovi V., nám. B. Hrozného, Lysá n/L., za částku 10,-Kč/m2 , s tím, že nabyvatel úhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                  7 hlasů

                                               zdržel se :          1 hlas

                                               proti:                 4 hlasy

Návrh nebyl schválen.

 

17. Prodej domu č.p. 74 - staženo z programu.18. Převod 1/9 podílu na budově č.p. 47, Sokolská ul. Lysá n/L.            Návrh na převod 1/9 podílu na budově č.p. 47, Sokolská ul. Lysá n/L., z manželů Petra a Hany Otradovských na Město Lysá n/L. za symbolickou 1,-- Kč, rada města projednala dne 26.08.2008 usnesením č.583.

           

Jak pan starosta uvedl, jedná se o letitý problém domu č.p. 47, ul. Sokolská, Lysá nad Labem. Tímto bude umožněno udělat prohlášení vlastníka a rozdělit dům na bytové jednotky.

           

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje převod 1/9 podílu na budově č.p. 47, Sokolská ul. Lysá n/L., z manželů Petra a Hany Otradovských na Město Lysá n/L. za symbolickou 1,-- Kč.

           

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

19. Úprava rozpočtu na rok 2008.            Návrh na schválení úpravy rozpočtu na rok 2008 rada města projednala dne 26.08.2008 usnesením č. 591 a 566.

 

            Pí Ing. Polenová uvedla, že finanční výbor se nesešel v nadpolovičním počtu, dostavil se pouze pan předseda, proto není k dispozic zápis z jednání finančního výboru. Všichni členové ale dostali  včas  k prostudování  potřebné materiály. Knávrhu nebyly vzneseny připomínky od žádného

- 12 -

člena finančního výboru. Podle sdělení p. Ježka mu byla pozvánka doručena prostřednictvím České pošty s.p., až po šesti dnech od  odeslání, proto o termínu jednání nevěděl. Poště byl dopis předán 19.08.2008 a p. Ježkovi doručen až 25.08.2008, tj. po konání jednání finančního výboru. Doručováno prostřednictví České pošty, s.p., bylo z důvodu nemoci městského doručovatele,p. Beneše.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2008.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

18.10 hod.  příchod p. Ing, Firman.

 

20. Zařazení částky ve výši 120.000,-- Kč do rozpočtu roku 2009, na kap. 716- školství a  kultura,

      položku Obnova památek a soch, na  nátěr soklové části a hydrofobizaci zámecké zdi v Lysé  

      n/L.            Návrh na zařazení částky ve výši 120.000,-- Kč do rozpočtu roku 2009, na kap. 716- školství a  kultura, položku Obnova památek a soch, na  nátěr soklové části a hydrofobizaci zámecké zdi v Lysé n/L., v úseku od fary ke vstupu do zámku, rada města projednala dne 05.08.2008 usnesením č. 545.

 

            Jak pan starosta uvedl, jedná se o nátěr soklové části  a hydrofobizaci zámecké zdi v úseku od fary ke vstupu do zámku. Město mělo zájem zeď opatřit antigrafitovým nátěrem, ale to nepovolili památkáři. Nátěr by provedl p. Frňka ještě v letošním roce a zaplacen by byl po dohodě v roce 2009 z fondu regenerace památek. P. Ing. Otava se dotázal, zda bude nátěr voděodolný a zeď bude možné v případě potřeby otřít. Pan starosta se, vzhledem k nutnosti dodržení předepsaných postupů domnívá, že toto nebude bohužel možné.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zařazení částky ve výši 120.000,-- Kč do rozpočtu roku 2009, na kap. 716- školství a  kultura, položku Obnova památek a soch, na  nátěr soklové části a hydrofobizaci zámecké zdi v Lysé n/L., v úseku od fary ke vstupu do zámku.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                13 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

21. Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení

      veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a

      jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.            Návrh na Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku rada města projednala dne 05.08.2008 usnesením č. 552.

 

- 13 -

Pan tajemník se na základě stížnosti na nesprávnou formulaci v OZV č.3/2006 obrátil na kontaktní místo Ministerstva vnitra, kde lze konzultovat OZV obcí. Konzultaci provedl p. Dr. Duchoň, který vytkl dvě formální chyby ve formulacích v OZV č.3/2006. Jednalo se o chyby, které neměly vliv na zákonnost vyhlášky, ale přesto bylo přistoupeno k úpravám tak, jak bylo doporučeno. Proti návrhu OZV č. 5/2008 nebyly ze strany Ministerstva vnitra žádné další připomínky.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování                pro :                13 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlas

                                               proti:                 1 hlasů

Návrh byl schválen.

 

22. Uzavření smlouvy na zajištění služeb nakládání s odpady na území města Lysá n/L. a odstranění  

      odpadů ze svozové oblasti zadavatele.            Návrh na uzavření o dílo na zajištění služeb nakládání s odpady na území města Lysá n/L. a odstranění odpadů ze svozové oblasti zadavatele dle předloženého návrhu, s firmou A.S.A., spol. s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha, s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2008 rada města projednala dne 26.08.2008 usnesením č. 584.

 

            P. Ing. Otava konstatoval, že do výběrového řízení podala přihlášku pouze jedna firma, firma A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791791/89, 182 00 Praha. Firma vyhověla všem požadavkům zadavatele. Pan starosta doplnil, že nabídku si vyzvedlo celkem šest firem.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření o dílo na zajištění služeb nakládání s odpady na území města Lysá n/L. a odstranění odpadů ze svozové oblasti zadavatele dle předloženého návrhu, s firmou A.S.A., spol. s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2008.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                13 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

23. Uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Revitalizace centra města Masarykova ulice

      v Lysé n/L.".

 

            Návrh na uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Revitalizace centra města Masarykova ulice v Lysé n/L." s akciovou společností Pražské silniční a vodohospodářské stavby IČ 45279910 za celkové náklady 46.999.764,-- Kč vč. DPH, rada města projednala dne 26.08.2008 usnesením č. 595.

 

            P. Houštecký, jako předseda výběrové komise podal zprávu z jednání komise a odůvodnil výběr  vítězné  firmy,   se  kterou  komise  doporučila  zadavateli  uzavřít  smlouvu  o  dílo  na  výše

- 14 -

uvedenou zakázku. Následně pan starosta informoval o snaze města získat dotaci na tuto akci, která bohužel neměla kladný výsledek. Je ale možné, pokud se práce odloží na příští rok, podat žádost o dotaci na jaře roku 2009, s tím, že město má reálnou šanci se žádostí uspět. Peníze na stavbu vyčleněné v rozpočtu letošního roku by se převedly do roku příštího a s pracemi by se mohlo započít již po podání žádosti o dotaci, tedy v březnu 2009, bez ohledu na to, zda nám dotace bude udělena, nebo ne. Dle názoru pana starosty je pro město výhodné  znovu podat žádost, práce by se výrazně nezpozdily a šance na získání dotace v příštím roce je vysoká. P. Ig. Gregor dodal, že naše žádost  o dotaci skončila těsně pod čarou a je tedy reálná šance na získání dotace při opětovném podání. Žádost byla dobře zpracována a projekt jako takový šanci na úspěch má. P. Mgr. Fajmon je pro hledání takového řešení, které by umožnilo začít práce již letos. Měla by se zvážit možnost, jestli práce nerozdělit na etapy a část provést ještě letos, do dotačního řízení potom podat zkrácený projekt. Z vlastních finančních zdrojů, schválených na projekt, lze provést nejvíce potřebnou část kolem nádraží a využít tak čas i finanční prostředky, což by bylo, i s přihlédnutím k míře inflace  rozumné. Pan starosta poznamenal že případný odklad nebude mít vliv na cenu, protože dodavatel je cenou ve smlouvě vázán až do roku 2010, pokud začneme nyní, na podzim, budou komplikace při výstavách, protože na výstavišti se právě na podzim konají nejvíce navštěvované akce, připravíme se o možnost žádat o dotaci v příštím roce, je možné, že v zimě nastanou takové podmínky, že stejně nepůjde ve stavbě pokračovat a nejexponovanější ulice ve městě zůstane zbytečně rozkopaná. P. Sedláček navrhl, pokud to je možné, vyčlenit z projektu přípravné práce v ul. Čapkova a  9. května, a začít zatím s těmito pracemi. Byla by připravena přípojka na hlavní kanalizační stoku a rozkopána by byla pouze malá část města. P. Houštecký se dotázal, zda jsou i tyto práce součástí celého projektu. Dotaz zodpověděla pí Javorčíková, i tyto práce jsou součástí projektu a není vhodné z něj něco vyčleňovat. Naopak, podle informací, které byly při dotačním řízení poskytnuty, měl by větší šanci na úspěch projekt doplnění ještě o úpravu Husova náměstí a ulice Zámecká. Pan starosta znovu doporučil  odklad s tím, že v čl. 2 smlouvy, doby realizace, by mělo dojít k úpravě termínu zhotovení do 30.09.2010, zahájení prací nejpozději do 01.06.2009.

Pan Mgr. Fajmon dále navrhl, aby smlouva byla upravena v tom smyslu, že stavba bude rozetapována do jednotlivých částí a to včetně financování. Pí Javorčíková upřesnila, že smlouva je rozdělena na 2 etapy, podle požadavků  vyplývajících ze žádosti o dotační titul a peníze na druhou etapu budou uvolněny po dokončení prací v  první etapě. Součástí smlouvy je položkový rozpočet, ve kterém jsou jednotlivé etapy vyznačeny. První etapa je od ulice 9. května po ulici Zahradní. P. Mgr. Fajmon trval na tom, aby etapy byly vymezeny přímo ve smlouvě, včetně časového harmonogramu a položkového rozpočtu. Pan starosta souhlasil s doplněním smlouvy podle požadavku p. Mgr. Fajmona. P. Ing. Firman se dotázal, na smysl čl. 10 smlouvy, který nám dává možnost odstoupit od smlouvy v případě, že nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky na celou akci, bude tedy stavba realizována i bez dotace?  Vzhledem k tomu, že realizace akce je plánována až do roku 2010, neměla by být vázána jen k rozpočtu roku 2008, jak je uvedeno v důvodové zprávě. Odpověděl pan starosta, stavba bude provedena v každé případě, takže ani nezískání dotace nebude mít na započetí prací vliv. Co se týče druhé otázky, materiály byly připravovány ještě před tím, než byly známy výsledky dotačního řízení, proto tedy návaznost na rozpočet letošního roku. Pan starosta doplnil návrh na usnesení o posunutí termínu a rozetapování stavby včetně položkového rozpočtu. 

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Revitalizace centra města Masarykova ulice v Lysé n/L." s akciovou společností Pražské silniční a vodohospodářské stavby IČ 45279910 za celkové náklady 46.999.764,-- Kč vč. DPH. Smlouva bude upravena v čl.2 dle diskuse takto, stavba bude rozčleněna do etap a to včetně položkového rozpočtu.

 

 

           

- 15 -

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          1 hlas

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

24. Udělení výjimky ze stanoveného ze stanoveného počtu obecného požadavku na minimální počet 

      parkovacích a garážových stání pro osobní  automobily vybudovaných na pozemku stavebníka

      u stavby bytového domu ve výši 1,5 stání na jeden byt pro stavbu bytových domů na pozemku

      parc.č. 619/12            Návrh na udělení výjimky ze stanoveného počtu obecného požadavku na minimální počet  parkovacích a garážových stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku stavebníka u stavby bytového domu ve výši 1,5 stání na jeden byt pro stavbu bytových domů na pozemku parc.č. 619/12 v k.ú. Lysá n/L., kterým se stanovuje minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku stavebníka v počtu 37 parkovacích míst při upraveném počtu bytů 34 b.j., rada města projednala dne 26.08.2008 usnesením č. 602.

 

            Pan starosta konstatoval, udělení této výjimky bylo již jednou projednáváno, po konzultacích s investorem  a stavebním úřadem je předkládáno v upravené formě a požádal o vyjádření zástupce investora, firmy Maxi Real CZ s.r.o., Smetanova 789/1, pobočka Zahradní 1720 Lysá n/L.,  i pí Ing. Čížkovou, vedoucí stavebního úřadu. Zástupce investora v krátkosti představil celý projekt, jedná se o výstavbu dvou čtyřpodlažních domů s celkovým  počtem b.j. 34 a komerčním prostorami. Dále o projektu hovořil projektant firmy p. Ing. Kovařík, který uvedl, že po zhodnocení rentability celého projektu je toto maximální počet parkovacích míst, které je možné v daném prostoru vybudovat, celkový počet parkovacích míst bude 38 , tj. 1 místo/b.j. a 4 parkovací místa pro nebytový prostor, který bude umístěn ve čtvrtém podlaží jednoho z těchto domů. P Sedláček se dotázal zda firma má k dispozici geologický posudek, na jehož základě by bylo možno zvážit případné vybudování podzemních parkovacích stání. Podle p. Ing. Kovaříka zatím geologický posudek nebo průzkum  firma nemá.  Podle požadavků příslušné autority necháme případně průzkum udělat. Jak ale p. Ing. Kovařík podotkl, byla tato varianta řešení zpracována v jednom z předešlých návrhů projektu, kde ale  toto řešení nevyhovělo požadavkům odboru dopravy na vjezdy a výjezdy automobilů do těchto prostor. P. Mgr. Fajmon je příznivcem udělení výjimky, ale zároveň by uvítal kompenzaci například v podobě vybudování chodníků před areálem firmy v Zahradní ulici. Jak uvedl zástupce firmy, chodník je součástí projektové dokumentace, která byla předložena stavebnímu úřadu. Pí Chloupková uvedla, že se hlasování zdrží. Důvodem jejího rozhodnutí jsou stížnosti občanů na dopravní zatížení této ulice, které byly již několikrát v minulosti projednávány. Po výstavbě těchto domů lze očekávat, že obyvatelé nových bytů budou mít více než jedno auto, parkovací stání nebudou stačit a dopravní zatížení stoupne  a následné stížnosti občanů budou ještě častější. P. Ing. Šťastný konstatoval, že o tomto  problému již mluvili s pí Chloupkovou na jednání rady města a požádal o vyjádření p. Houšteckého. Podle p. Houšteckého by dopravní zatížení mělo být spíš menší. V současnosti jezdí do areálu firmy mnoho nákladních automobilů, často při vykládce materiálu blokují průjezdnost ulice a toto by vlastně po výstavbě domů odpadlo, protože by výrazně klesl provoz nákladních aut. Spíš se obává, aby domy nebyly postaveny blízko hranice pozemků a nenarušovaly tak soukromí obyvatel domů v sousedství. P. Ing. Šťastný navrhl ještě znovu prostudovat podrobnosti projektu. Pan starosta dodal, že k tomuto se budou moci majitelé sousedních nemovitostí vyjádřit při řízení o vydání stavebního povolení. P. Mgr. Minařík byl také v minulosti proti udělení výjimky, i když chápe, že toto řešení dané lokality  by esteticky pozvedlo centrum města. Chtěl by ale do budoucna vyjasnit případné udělování výjimek. Pokud již jednou byla schváleno 1,5 stání/1b.j., měla by se tato norma dodržovat. Vysvětlení podal pan starosta,  projekt  se začal  zpracovávat ještě před tím, než  začala platit  vyhláška stanovující normu

- 16 -

pro výpočet parkovacích stání, navíc si nemyslí, že by se výjimky opakovaně udělovaly, protože pozemků v centru města vhodných k zástavbě je už málo a při projektování výstavby mimo centrum se s dostatečným počtem parkovacím míst musí počítat. Stanovení počtu parkovacích míst bylo schvalováno právě pro zástavbu pozemků mimo centrum, kde je dostatečný prostor. Jak vysvětlila Ing. Čížková, když stavební úřad navrhoval schválení stanovení požadavku na parkovací stání, přihlížel zejména k zasycení ulic automobily a vycházel samozřejmě z platné normy. Pokud teď bude schválena výjimka, bude počet stání na spodní hranici uvedené normy, pod kterou již nelze zajít. P. Přibyl upozornil na situaci v Masarykově ulici, která je stále zaplněna parkujícími vozidly a stejně tak i ulice přilehlé a je zásadně proti snižování počtu parkovacích míst, aby stejná situace nenastala i v ulici Zahradní. P Ing. Firman se dotázal, zda by nešel nedostatek parkovacích míst řešit například pronájmem parkovacích míst v okolí. Zástupce firmy uvedl, že toto řešení by se mohlo prověřit, ale případné další náklady by projekt prodražily tak, že už by byl nerentabilní. Navíc si nemyslí, že by budoucí obyvatelé bytů chtěli mít parkovací místa vzdálená od domu a pro auta museli někam docházet, každý chce mít auto u domu. P. Mgr. Fajmon navrhl doplnit usnesení v tom smyslu, že se investor smluvně zaváže k vybudování chodníků podél svého areálu v Zahradní ulici.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje udělení výjimky ze stanoveného počtu obecného požadavku na minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku stavebníka u stavby bytového domu ve výši 1,5 stání na jeden byt pro stavbu bytových domů na pozemku parc.č. 619/12 v k.ú. Lysá n/L., kterou se stanovuje minimální počet parkovacích a garážových stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku stavebníka v počtu 37 parkovacích míst při upraveném počtu bytů 34 b.j.. Výjimka bude udělena za předpokladu, že se investor smluvně  zaváže k vybudování chodníku podél svého areálu v Zahradní ulici v Lysé n/L.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          1 hlas

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

25. Návrh na jmenování nového člena kontrolního výboru.            Návrh na jmenování nového člena kontrolního výboru, pí Mejstříkové V., vzetí na vědomí odstoupení p. Tomana P. z funkce člena kontrolního výboru projednala rada města dne 24.06.2008 usnesením č. 478 a 604.

 

            Pan starosta požádal p. MVDr. Kořínka, aby přítomné seznámil s pí V. Mejstříkovou navrženou na novou členku kontrolního výboru. P. MVDr. Kořínek o pí Mejstříkové řekl, že je bývalou pracovnicí městského úřadu, pracovala také jako hospodářka v ZUŠ F. A. Šporka, má  tedy dostatek zkušeností pro práci v kontrolním výboru, umí pracovat počítačem a pro kontrolní výbor bude její členství jistě přínosem. P Ing. Gregor uvedl, že nemá nic proti jmenování pí Mejstříkové členkou kontrolního výboru, ale zároveň podotkl, že na funkci ve výboru rezignovala také pí RNDr. Procházková a chystají se odejít i jiní členové. Zda by tedy nebylo vhodné oslovit strany s tím, aby si dopředu připravily kandidáty  pro tento případ. Pí Šťastná by tedy měla v tomto smyslu oslovit všechny politické strany. Původně bylo stanoveno, že poměr členů politických stran bude opačný, než v zastupitelstvu, tedy čtyři členové z opozičních stran a tři z vládnoucí koalice, ale tento poměr v současné době není dodržen. P. Ing. Gregorovi to jako nestraníkovi nevadí, ale vznesl dotaz na p. Sedláčka, jestli KDU-ČSL má náhradního kandidáta do kontrolního výboru. Pan starosta podal vysvětlení k sestavování výborů, po volbách byly osloveny všechny strany, aby podaly návrh na svého zástupce do výborů, ty, které svého práva využili, člena ve výboru mají. Pokud člen na funkci

- 17 -

rezignuje, je oslovena strana, ze které byl člen navržen, aby jmenovala náhradníka, nevyužije-li této možnosti, budou osloveny ostatní  strany. O rezignaci pí RNDr. Procházkové jsme se dozvěděli teprve dnes a tato situace bude řešena.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM  jmenuje nového člena kontrolního výboru, pí Mejstříkovou V. ZM bere na vědomí odstoupení p. Tomana P. z funkce člena kontrolního výboru.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                13 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

26. Návrh na zpracování projektu obnovy Husova náměstí.            Návrh na zpracování projektu obnovy Husova náměstí rada města projednala dne 26.08.2008 usnesením č. 598.

           

            P Ing. Šťastný uvedl, že předložený návrh je třetí verze studie na obnovu Husova nám., se kterou by bylo možno žádat o dotaci, v materiálu ale nejsou zapracovány  připomínky občanů, které zazněly na dvou veřejných besedách. Navrhl, aby připomínky byly předány zastupitelům k prostudování a mohlo se o budoucí podobě Husova náměstí jednat a projekt připravit pro dotační řízení.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předloženou studii na obnovu Husova náměstí.           

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                13 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

27. Udělení výjimky z OZV Města Lysá n/L. č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření  

      k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro p. Ing. S. Svobodu, Lysá n/L.

 

            Návrh na udělení výjimky z OZV Města Lysá n/L. č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření  k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro p. Ing. S. Svobodu, Lysá n/L.,  a povolení ohňostroje dne 13.09.2008 v cca 21.00 hod. v zámeckém parku v Lysé n/L. u  příležitosti oslav Dnů evropského dědictví v rámci Polabských variací 2008 „Ve stínu  zahrad", rada města projednala dne 09.09.2008 usnesením č. 623.

 

            K předloženému návrhu neměli zastupitelé připomínky.

 

            Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje udělení výjimky z OZV Města Lysá n/L. č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření  k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro p. Ing. S. Svobodu, Lysá n/L.,  a povoluje dne 13.09.2008 v cca 21.00 hodv zámeckém parku v Lysé n/L. ohňostroj u  příležitosti oslav Dnů evropského dědictví v rámci Polabských variací 2008 „Ve stínu  zahrad".

 

           

- 18 -

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                12 hlasů

                                               zdržel se :          1 hlas

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

28. Změna územního plánu Hlavního města Prahy týkající se Masarykova nádraží.

 

            P Ing. Otava seznámil přítomné se změnou územního plánu Hlavního města Prahy týkající se Masarykova nádraží i s peticí starostů obcí středočeského kraje, kterou na tuto změnu reagovali.

P. Mgr. Kopecký dodal, že se tímto problémem zabývalo i zastupitelstvo Středočeského kraje. P. Mgr. Fajmon navrhl uložit starostovi napsat dopis primátorovi Hlavního města Prahy ve smyslu této diskuse. P. Sedláček požádal p. Ing. Otavu, aby přednesl návrh na usnesení.

 

P. Ing. Otava přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá panu starostovi ihned napsat dopis primátorovi Hlavního města Prahy se stanoviskem ZM Lysá n/l. ke změně územního plánu Hlavního města Prahy ve smyslu přijatých usnesení.

ZM nesouhlasí se  záměrem Rady Hlavního města Prahy na zrušení Masarykova nádraží a podporuje petici proti zrušení Masarykova nádraží předanou starosty středočeských měst a obcí dne 02.09.2008 Radě Hlavního města Prahy.

ZM vyzývá zastupitele Hlavního města Prahy, aby při svém rozhodování o změně územního plánu,   týkajícího se lokality Masarykova nádraží, zachovalo dostatečný prostor pro současný a výhledový rozsah regionální a příměstské dopravy.

 

            Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                13 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

III. I n f o r m a t i v n í     z p r á v y

 

1.  Informativní zpráva o novém znění Statutu Fondu kultury města Lysá nad Labem a Statutu

     Fondu sportu a volného času města Lysá nad Labem, platném od 01.09.2009.

 

            Rada města projednala návrh dne 24.06.2008 usnesením č. 466.

 

            K předloženému návrhu pan starosta konstatoval, že byly zpracovány nové zásady fondů částečně podle vzoru fondů poskytovaných Středočeským krajem, přizpůsobené požadavkům organizací čerpajících z těchto fondů, požadavkům kulturní komise a zároveň možnostem města.

 

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o novém znění Statutu Fondu kultury města Lysá nad Labem a Statutu Fondu sportu a volného času města Lysá nad Labem, platných od 1.1.2009.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                13 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

- 19 -

2. Návrh na koupi kina a informativní zpráva o možnosti směny pozemků a vybudování nových

    sportovišť.

 

            Rada města projednala návrh dne 26.08.2008 usnesením č. 601.

           

            Pan starosta přednesl zprávu o dosavadních jednáních města a TJ Sokol Lysá nad Labem, s tím, že město má zájem na provozování kina. Navržené řešení by spočívalo ve vybudování nových sportovišť, kdy by se převedla tělocvična včetně zázemí do majetku TJ Sokol směnou za za současný areál TJ Sokol. TJ Sokol je ochotna se na výstavbě nových sportovišť  finančně podílet.

Zástupce TJ Sokol, p. Denemark uvedl, že mají zájem na co nejrychlejším jednání a započetí potřebných prací s projektem na výstavbu nových sportovišť, protože pro TJ Sokol je nepřijatelné toto dále časově odkládat. Vzhledem k velké členské základně jsou současné prostory nevyhovující, např. oddíl florbalu ukončil činnost právě kvůli nevyhovující sportovní hale. P. Denemark požádal pana starostu, zda by bylo možné připravit materiály k jednání zastupitelstva města do příštího zasedání. P. Mgr. Fajmon podotkl, že pro město je primární zajistit sportoviště u školy. P. Ing. Firman je pro zahájení jednání s TJ Sokol a stanovení harmonogramu úkolů ( např. navrhnout změnu územního plánu, jednat s majiteli pozemků, připravit návrh na sdružení finančních prostředků). P. Ježek navrhl tento problém nyní neřešit a připravit podklady pro příští zasedání zastupitelstva.

           

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o možnostech směny pozemků a vybudování nových sportovišť a dopis TJ Sokol s nabídkou na odkoupení kina, ukládá panu starostovi jednat se zástupci TJ Sokol a ostatními dotčenými subjekty o možnostech směny pozemků a vybudování nových sportovišť. Zprávu z jednání předložit na  projednání na příští zasedání ZM.

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                13 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

3. Zápis z jednání Osadního výboru Byšičky ze dne 01.08.2008.

 

            Rada města projednala zápis dne 26.08.2008 usnesením č. 605.

 

Pan starosta požádal p. Koštíře o krátké shrnutí zprávy.  Pan Koštíř za Osadní výbor Byšičky zejména zdůraznil potřebu opravení železniční přejezdu trati směr Všetaty, dále potřebu trvalejší opravy místní komunikace od návsi ke slepému rameni Labe a potřebu včasného podání žádosti o územní rozhodnutí na výstavbu kanalizace v Byšičkách. P. MVDr. Kořínek se dotázal, proč je potřeba zajistit zabezpečení kapličky v Byšičkách. Odpověděl p. Koštíř, v kapličce je inventář v hodnotě více než 100.000,-- Kč a je tedy třeba ji zajistit před vykradením. P. Ing. Gregor dal návrh, aby podání žádosti o územní rozhodnutí bylo uloženo příslušnému odboru městského úřadu včetně termínu, do kdy má být toto splněno. P, Koštíř požádal, aby Osadní výbor Byšičky byl písemně vyrozuměn o podání žádosti stavebnímu úřadu. P. Ing. Firman podal návrh na usnesení ve smyslu diskuse v tomto znění:

ZM  ukládá odboru SMI posoudit finanční náročnost opravy komunikace v Byšičkách v části od návsi ke slepému rameni Labe, případně  její  zařazení do návrhu rozpočtu roku 2009.

ZM ukládá odboru SMI napsat dopis SŽDC s požadavkem na opravu železničního přejezdu trati směr Všetaty.

 

- 20 -

ZM ukládá odboru ŠK zařadit do návrhu rozpočtu roku 2009 zabezpečení vnitřního inventáře kapličky v Byšičkách, v případě možnosti zařadit tuto akci při úpravách rozpočtu ještě do roku 2008.

ZM ukládá odboru SMI do 30.09.2008 podat žádost o vydání  územního rozhodnutí na výstavbu   kanalizace v obci Byšičky.  

 

Pan starosta nechal o návrhu hlasovat

Výsledek hlasování                pro :                13 hlasů

                                               zdržel se :          0 hlasů

                                               proti:                 0 hlasů

Návrh byl schválen.

 

Diskuse:

 

p. starosta                                                       - konstatoval, že byly dokončeny tyto akce,  rekonstrukce veřejného osvětlení, osvětlení přechodů pro chodce, započaté rekonstrukce ulic, střecha na budově ZŠ J.A.K. Lysá n/L. Nyní zbývá revitalizace Masarykova ul.. Stavební povolení na stavbu Domova důchodců a denního stacionáře nabylo právní moci. Na příští rok je plánována rekonstrukce ulice ČSA. Co se týče výstavby další etapy obchvatu města, v současné době se jedná o výkupu pozemků,

 

Ing. Otava                                                      - uvedl, že se podařilo zajistit, že v Lysé nad Labem budou od 15.12.2008 zastavovat všechny rychlíky,

 

p. Ježek                                                          - dotázal se, jestli se už vyjasnila situace kolem měření rychlosti automobilů městskou policií, zda jí toto právo zůstane zachováno a zda se bude kupovat stacionární radar,

 

p. starosta                                                       - zatím čekáme, v jaké podobě bude schválen zákon,

 

p. Přibyl                                                          podle návrhu zákona město musí mít radary ve svém vlastnictví, jinak by se s nimi měřit nesmělo,

 

Mgr. Fajmon                                                   - uvedl, že z dotací je možno financovat vytyčení hranic pozemků, zcelování hranic apod., proto by mělo město iniciovat aktivity v tomto směru a zabývat se otázkou pozemkových úprav pozemků v k.ú. města Lysá n/L.,

 

p. starosta                                                       - konstatoval, že by to přispělo k vyjasnění hranic pozemků,

 

Ing. Gregor                                                    - uvedl, že kontrolní výbor požádal o šetření postupu vedení města ve věci  zástavby bývalého areálu Fruty, šetření bylo zahájeno 18.07.2008, p. starosta měl do 12.09.2008 zabezpečit podklady, p. Ing. Gregor očekával dnes zprávu o dílčích výsledcích šetření, dle

- 21 -

stanoviska Ministerstva vnitra z  průběhu  šetření  mělo

                                                                       dojít k pochybení, a to tím, že v průběhu výběrového řízení došlo ke změně jedné ze zadávacích podmínek a tudíž jsou sjednané smlouvy neplatné, pokud bude toto potvrzeno v závěrečné zprávě, navrhuje p. Ing. Gregor svolat k projednání celé záležitosti mimořádné zasedání zastupitelstva, dále se dotázal, zda bude před veřejnou prezentací, konanou dne 16.09.2008 o zástavbě bývalého areálu Fruty svoláno pracovní jednání zastupitelstva města,

 

p. starosta                                                       - dle sdělení ministerstva vnitra, které mi bylo zasláno na vědomí, nedošlo k porušení zákonů, věc by bylo možné zpochybnit v občanskoprávním sporu, v tuto chvíli bych vyčkal definitivního rozhodnutí ministerstva vnitra ve věci  a potom k ní lze zaujmout stanovisko,

 

Ing. Šťastný                                                   - s materiálem nebyli seznámeni všichni zastupitelé, měli bychom se tím zabývat až po předložení zprávy,

 

Ing. Firman                                                    - oznámil, že se nesešel finanční výbor, proto není k dispozici zápis,  bude tedy nalezen vhodnější termín a zápis předložen na příští jednání, dále uvedl, že v Čechově ulici je nevhodně umístěné dopravní značení u dětského areálu, je umístěno vysoko a zastíněno stromy,

 

p. MVDr. Kořínek                                          - konstatoval, že po výsadbě nové stromové aleje v ulici Zámecká nebyly vráceny zpět lavičky, pro klienty Domova na zámku je cesta do kopce náročná a potřebují si odpočinout, proto je třeba dát lavičky zpět,

 

p. starosta                                                       - odpověděl, že lavičky byly skutečně odstraněny při výsadbě lip a zatím  nebyly vráceny,

 

pí Chloupková                                                - lavičky byly přemístěny do parku, protože v aleji byl kolem nich neustále nepořádek,

 

p. Ing. Otava                                                  -  uvedl, že 03. a 04.09.2008 byla na podporu cestovního ruchu pořádána zajímavá akce, parník Král Jiří se plavil z Týnce nad Labem do Mělníka se zastávkami v různých městech, kde byly pořádány zajímavé doprovodné akce, město Lysá n/L., ač dostalo pozvánku, se této akce bohužel neúčastnilo, byla to vhodná příležitost prezentovat naše město širší veřejnosti,

 

p. starosta                                                       - odpověděl, že pozvánka přišla pozdě,

 

- 22 -

 

Ing. Otava                                                      - konstatoval, že na příští akci by bylo vhodné včas zajistit účast zástupců města Lysá n/L. spolu se zástupcem z odboru školství a kultury,

 

Interpelace:

 

P. Ježek požádal o písemné vyjádření k usnesení RM č. 529.

 

Návrh na usnesení přednesla pí Chloupková.

 

U s n e s e n í    z  5.  jednání  ZM  dne  10.09.2008

 

Zastupitelstvo města

 

I.  v o l í

 

l. Ověřovatele zápisu:                                    p. Mgr. Jiří Havelka

                                                                       p. Ing. Karel Otava

 

2. Návrhovou komisi ve složení:                   p. Ing. Petr Gregor

                                                                       p. Mgr. Jaroslav Minařík

                                                                       pí Marcela Chloupková                                                        

 

 

 

II.  s c h v a l u j e

 

1.   Přijetí daru a uzavření smlouvy darovací od Středočeského kraje, Zborovská 11, 150   21 Praha

      5, IČ 70891095, na p. p.č. 3584/19 v k.ú Lysá nad Labem o výměře 658 m2 (ul.Masarykova).

      Účetní hodnota pozemku činí 46.060,- Kč.                                                 

2.   Darování obecních p. p.č. 295/1 o vým. 2932 m2, kultura ostatní plocha, p.p.č. 301/2o vým. 177

      m2 kultura ostatní plocha, p.p.č 301/3 o vým. 930 m2 , kult.  zahrada a p.p.č.  297/1 o vým. 317

      m2 , k.ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji,  Zborovská 11, 150  21 Praha 5, IČ 70891095, a

      po přepsání na LV města st. p. č. 22/6 o vým. 146 m2 , k.ú. Lysá nad Labem , za účelem

      výstavby domu pro seniory. Darování je podmíněno zřízením věcného břemene a to právem   

      vstupu veřejnosti do parku na pozemek  p.č. 295/1, k.ú. Lysá n/L., a právem průjezdu přes  

      pozemky p.č. 301/2 a 301/3, k.ú Lysá n/L.,   současně zůstane v parku zachována informační

      tabule naučné  stezky Lysá n/L. - Čelákovice.

3.   Doplnění usnesení ZM ze dne 18.6.2008 v bodě II/1 takto:

      Budoucí kupující se zavazuje, že na své náklady do kolaudace objektů občanské

      vybavenosti vybuduje a bezúplatně předá Městu Lysá nad Labem následující objekty -

      chodníky, parkovací státní, kanalizaci, vodovod a dětské hřiště včetně pozemku, to vše

      v minimální hodnotě 5.187.000,- Kč, v rozpočtových - ceníkových cenách (URS; RTS)

      roku 2008.

4.   Vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 623/15, 623/1, 3476/5 a 3484/2. k.ú.

      Lysá  n/L. (ul. Na Zemské stezce, U Nové hospody), umístění kabelové skříně SR402 na

      pozemek 3476/5, kabelové skříně SR502 na pozemek 623/15 a uzavření smluv o uzavření

      budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a následně s uzavřením smluv o zřízení

      věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku města, na

      tyto pozemky za těchto podmínek:

- 23 -

 tyto pozemky za těchto podmínek:

      - investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

      - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

      - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

5.   Vedení podzemní kabelové trasy přes obecní  pozemky p.č. 3463/1 a 23/8, k.ú. Lysá n/L 

      (lokalita Za Zámkem), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene a

       následně smlouvy o zřízení věcného břemene na tyto pozemky, za ceny dle platného

       ceníku města, s firmou ČEZ Distribuce, a.s.,  za těchto podmínek:

       - investor uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení

       smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním

        územního rozhodnutí o umístění stavby,

       - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a o

        zvláštní  užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

       - přechod komunikace bude řešen překopem a po ukončení prací uveden do původního

        stavu.

6.     Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné uzavření

        smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Pražská vodohospodářská společnost a.s.,

        za ceny dle platného ceníku města na pozemky p.p.č. 3532/2, 3532/3, 3532/4 a 3532/5,

        k.ú. Lysá n/L. (lokalita Káraný) v minimální výši 1.000,-- Kč. Investor uhradí zálohu na

        kolek pro vklad do KN.

7.    a)  Vedení podzemní kabelové trasy o délce 90 m přes obecní pozemek p.p.č. 2875/55,

       k.ú. Lysá n/L (ul. Luční), a umístění trafostanice na stejný pozemek za těchto podmínek:

       - investor uzavře s vlastníky dotčených pozemků před vydáním stavebního povolení 

       smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a požádá o souhlas s vydáním

       územního rozhodnutí o umístění stavby,

       - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací stavby o souhlas s výkopovými pracemi a o 

       zvláštní užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění.

       b) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy 

       o  zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek p.p.č 2875/55, k.ú. 

       Lysá n/L (ul. Luční) pro uložení kabelu v délce 90 m a umístění trafostanice, za cenu

       27.000,- Kč, dle platného ceníku města. Investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do 

       KN.

8.    Vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 44/19, 44/20 a 328, k.ú. Lysá n/L.

       (lokalita ul. Družstevní) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

       a následně s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s.

       za ceny dle platného ceníku města, na  tyto  pozemky za těchto podmínek:

       - investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

       - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

       - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

       Celkový rozsah břemene činí 149 m s cenou 14.900,- Kč .

9.    Vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 2426/3 a 3463/1, k.ú. Lysá n/L. (lokalita 

        Za Cihelnou), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a

       následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle

       platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

       -  investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

       - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

       - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

       Celkový rozsah břemene činí 13 m s cenou 4.300,--Kč.

10.  Vedení kabelové trasy přes obecní pozemky p.č. 2673/8, k.ú. Lysá n/L. (lokalita

       Sídliště), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně 

       smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného 

- 24 -

       ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

       -  investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

       - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

       - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN.

       Celkový rozsah břemene činí 169 m s cenou 33.700,--Kč.

11.  Vedení kabelové trasy přes obecní pozemek p.č. 3751, k.ú. Lysá n/L. (lokalita Švermova 

       ul.), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy

       o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za ceny dle platného ceníku 

       města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

       - investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

       - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi,

       - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN

       - stavebník zajistí během stavby dostatečný přístup do domu č.p. 801 pro vozík zde

       bydlícího invalidního občana,

       Celkový rozsah břemene činí 210 m s cenou 21.000,--Kč.

12.  Vedení kabelové trasy přes obecní pozemky 601/1, 601/8, 495/51 a 3472/5 k.ú. Lysá n/L. 

       (lokalita Brigádnická ul.), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného

       břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s., za

       ceny dle platného ceníku města, na tyto pozemky za těchto podmínek:

       - investor požádá o souhlas s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby,

       - zhotovitel požádá cca 1 měsíc před realizací o souhlas s výkopovými pracemi a zvláštní 

       užívání komunikace dle zákona č. 13/97 Sb., v platném znění,

       - pro přechod ulice Poděbradova si stavebník vyžádá vyjádření ke stavbě od správce

       komunikace SÚS Mnichovo Hradiště,

       - investor uhradí zálohu na kolek pro vklad do KN

       Celková rozsah břemene činí 414 m s cenou 92.400,--Kč.

13.  Prodej obecního pozemku p.č. 2653/5 o vým. 526 m2 , kult. ost. pl., k.ú.Lysá n/L. (ul.

       Komenského), p. Lukáši Švecovi a sl. Evě Tarabové, oba bytem Sídliště 1450, Lysá n/L.,

       za nabídkovou cenu 1.522,-- Kč/m2 , s tím, že nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu

       nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

14.  Geodetické oddělení části obecního p.p.č. 2645/2 o vým. cca 2 m2 , k.ú. Lysá n/L., a 

       následný prodej obecního pozemku p.č. 2645/2, kult. ost. pl., k.ú. Lysá n/L., manž.

       Danieli a Veronice Chaloupkovým, Na Vysoké mezi 452, Lysá n.L.-Litol, za částku 750

       tis. Kč, s tím, že nabyvatelé dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na 

       úhradu vkladu do  KN.

15.  Převod 1/9 podílu na budově č.p. 47, Sokolská ul. Lysá n/L., z manželů Petra a Hany

       Otradovských na Město Lysá n/L. za symbolickou 1,-- Kč.

16.  Schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2008.

17.  Zařazení částky ve výši 120.000,-- Kč do rozpočtu roku 2009, na kap. 716- školství a  

       kultura, položku Obnova památek a soch, na  nátěr soklové části a hydrofobizaci zámecké 

       zdi v Lysé n/L., v úseku od fary ke vstupu do zámku.

18.  Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a

       ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních 

       zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného

       pořádku.

19.  Uzavření smlouvy o dílo na zajištění služeb nakládání s odpady na území města Lysá n/L.

       a odstranění odpadů ze svozové oblasti zadavatele dle předloženého návrhu, s firmou

       A.S.A., spol. s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha. Smlouva bude uzavřena na dobu

       neurčitou s účinností od 1.11.2008.

20.  Uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Revitalizace centra města Masarykova

       ulice v Lysé n/L." s akciovou společností Pražské silniční a vodohospodářské stavby IČ

- 25 -

       45279910 za celkové náklady 46.999.764,-- Kč vč. DPH. Smlouva bude upravena v čl.2

       dle diskuse takto, stavba bude rozčleněna do etap a to včetně položkového rozpočtu.

21.  Udělení výjimky ze stanoveného počtu obecného požadavku na minimální počet

       parkovacích a garážových stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku

       stavebníka u stavby bytového domu ve výši 1,5 stání na jeden byt. Pro stavbu bytových

       domů na pozemku parc.č. 619/12 v k.ú. Lysá n/L. se stanovuje minimální počet

       parkovacích a garážových stání pro osobní automobily vybudovaných na pozemku

       stavebníka v počtu 37 parkovacích míst při upraveném počtu bytů 34 b.j.. Výjimka bude

       udělena za předpokladu, že se investor smluvně  zaváže k vybudování chodníku podél

       svého areálu v Zahradní ulici v Lysé n/L.

22.  Udělení výjimky z OZV Města Lysá n/L. č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření

       k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro p. Ing. S. Svobodu, Lysá n/L.,

       a povoluje dne 13.09.2008 v cca 21.00 hodin v zámeckém parku v Lysé n/L. ohňostroj u

       příležitosti oslav Dnů evropského dědictví v rámci Polabských variací 2008 „Ve stínu

       zahrad".

 

 

 

III.  b e r e   n a   v ě d o m í

 

  1.  Odstoupení p. Pavla Tomana z funkce člena kontrolního výboru k 7.6.2008.                   

  2.  Předloženou studii na obnovu Husova náměstí.                                                             

  3.  Nové znění Statutu Fondu kultury města Lysá nad Labem a Statutu Fondu sportu a

       volného času města Lysá nad Labem, platných od 1.1.2009.

  4.  Informační zprávu o možnostech směny pozemků a vybudování nových sportovišť a

       dopis TJ Sokol s nabídkou na odkoupení kina.

  5.  Zápis z Osadního výboru Byšičky ze dne 1.8.2008.

 

IV.  j  m e n u j e

 

  • 1. Novým členem kontrolního výboru pí Vlastu Mejstříkovou, Lysá n/L.
 

V.   u k l á d á

 

  • 1. Panu starostovi jednat se zástupci TJ Sokol a ostatními dotčenými subjekty o možnostech směny pozemků a vybudování nových sportovišť. Návrh připravit kprojednání na příští zasedání ZM.
  • 2. Panu starostovi ihned napsat dopis primátorovi Hlavního města Prahy se stanoviskem ZM Lysá n/l. ke změně územního plánu Hlavního města Prahy ve smyslu přijatých usnesení.
  • 3. Odboru SMI posoudit finanční náročnost opravy komunikace vByšičkách včásti od návsi ke slepému rameni Labe, případně její zařazení do návrhu rozpočtu roku 2009.
  • 4. Odboru SMI napsat dopis SŽDC spožadavkem na opravu železničního přejezdu trati směr Všetaty.
  • 5. Odboru ŠK zařadit do návrhu rozpočtu roku 2009 zabezpečení vnitřního inventáře kapličky vByšičkách, vpřípadě možnosti zařadit tuto akci při úpravách rozpočtu ještě do roku 2008.
  • 6. Odboru SMI do 30.09.2008 podat žádost o vydání územního rozhodnutí na výstavbu kanalizace vobci Byšičky.
 

 

 

- 26 -

 

V.   n e s o u h l a s í

 

 

 

  • p. Se záměrem Rady Hlavního města Prahy na zrušení Masarykova nádraží a podporuje
   

   Petici proti zrušení Masarykova nádraží předanou starosty středočeských měst a obcí dne

       02.09.2008 Radě Hlavního města Prahy.

 

 

 

VI.  v ý z ý v á

 

  • p. Zastupitele Hlavního města Prahy, aby při svém rozhodování o změně územního plánu,
        týkajícího se lokality Masarykova nádraží, zachovalo dostatečný prostor pro současný a

        výhledový rozsah regionální a příměstské dopravy.

 

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města ve 20.30 hodin ukončil.

 

Zapsala : L. Procházková

 

Ověřovatelé zápisu :

 

 

................................................                    ................................................  

            p. Ing. Otava Karel                                                       p. Mgr. Havelka Jiří

 

 

 

                                                                                  ................................................  

                                                                                                          starosta města
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.